Financieel plan www.icono.be/financieel plan.html by Zph8cS2

VIEWS: 24 PAGES: 36

									AB Partners Gent CVBA   Tel : +32 9 222.57.02
Derbystraat 35       Fax : +32 9 270.33.18
9051 Sint-Denijs-Westrem  Skype : frank.claeys9810
              info@abpartners-gent.be
Soorten “financieel plan”
Naar gelang het doel onderscheiden we twee soorten
 “financieel plan”.

1. Verplichting tot het opstellen van een financieel plan
  in het kader van het Wetboek Vennootschappen;
2. Financieel plan voor de beleidsvoering. Dit is een
  intern document, ook wel “business plan” of
  ondernemingsplan genoemd.
1. Financieel plan (W. Ven.)
Voor de oprichting van een vennootschap met volkomen
 rechtspersoonlijkheid overhandigen de oprichters aan
 de optredende notaris een financieel plan waarin zij
 het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op
 te richten vennootschap verantwoorden. Dit stuk
 wordt niet openbaar gemaakt met de akte, maar door
 de notaris bewaard.
Vennootschappen met een volkomen
 rechtspersoonlijkheid zijn : NV – CV – CVA – BVBA –
 CVBA en Comm.VA.
1. Doel van het financieel plan
De oprichter(s) is/zijn aansprakelijk. Indien de
 vennootschap in faling gaat binnen de drie jaar na
 oprichting en het blijkt dat het maatschappelijk
 kapitaal onvoldoende was voor de verrichtingen van de
 vennootschap, dan is/zijn de oprichter(s)
 aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap.
De aansprakelijkheid bestaat van rechtswege en is
 hoofdelijk.
Het ontoereikende kapitaal wordt vastgesteld op het
 moment van oprichting onder “normale uitoefening”
2. Intern financieel plan
Het gaat hier om een beleidsinstrument, welke een
 voortschrijdende functie heeft en op regelmatige basis
 getoetst wordt met de werkelijke cijfers en al dan niet
 wordt aangepast.
Instrumenten
Alhoewel via “Excel” een financieel plan kan worden
 opgemaakt, is dit niet het ideale instrument. Tal van
 zaken hebben hun invloed op de juiste voorstelling van
 de gegevens :
- Betalingstermijnen van klanten en leveranciers;
- Voorraadwijzigingen;
- BTW tarieven;
- Personeelskosten;
- Belastingen;
- Enz.
Instrumenten (vervolg)
Via het internet zijn verscheidene aanbieders van
 programma’s voor het opmaken van een financieel
 plan, dit zowel voor online toepassingen als downloads
 van programma’s.
Bijna iedere zakenbank heeft zijn eigen toepassingen.
Daarnaast hebt u ook nog de te betalen software.
De aanpak - vereisten
Er zijn drie belangrijke vereisten, die best eerst worden
 overlopen alvorens te starten:

- Eigen kennis (persoonlijkheid)
- Vak- en beheerskennis
- Planning
Vereisten
Eigen kennis (persoonlijkheid)     - Observeren
                    - Creatief en kritisch denken
Wie een eigen zaak begint, moet
uit het juiste hout gesneden zijn.   - Omgaan met risico’s
Bent u niet bestand tegen stress of
bent u niet bepaald een doorzetter,  - Beslissingen nemen
bent u niet creatief of durft u geen  - Communiceren
beslissingen te nemen, dan kunt u
beter van uw plannen afzien.      - Inspireren en motiveren
                    - Ordelijk en nauwgezet werken
Een geslaagde start begint dus met
een behoorlijke dosis zelfkennis.   - Doorzettingsvermogen
De belangrijkste eigenschappen en
vaardigheden zijn :
                    Zie checklist : Starterstoets
Vak- en beheerskennis
Hoe goed uw persoonlijkheid ook     Om een zaak met succes te runnen, moet
mag aansluiten bij die van een      men bovendien beschikken over voldoende
goede zelfstandige, zonder een      beheerskennis.
stevige vak- en beheerskennis is de   Kennis inzake management, boekhouding
kans op een succesvolle start      en handelspraktijken, zijn onontbeerlijk
uiterst klein.              om de onderneming te starten en verder te
Vergeet niet dat uw toekomstige     runnen.
klanten erop rekenen dat u in uw     Laat u informeren door professionelen.
branche een echte specialist bent.
Blijkt dat niet het geval te zijn, dan
zullen ze spoedig afhaken.
Vergeet niet dat de beste reclame
de mond aan mond reclame is.

Om uw zaak met succes te runnen,
moet u bovendien over voldoende
beheerskennis beschikken.
Planning
Een eigen zaak beginnen heeft iets
avontuurlijk. Elk avontuur houdt    - Gedetailleerde omschrijving van de
echter ook risico’s in en het is dan    geplande activiteiten
ook onverantwoord om er zonder
grondige voorbereiding aan te     -  Marktonderzoek
beginnen.
                    -  Kostprijsberekening
                    -  Locatie (vestigingsplaats)
                    -  Promotie van de activiteiten
                    -  Organisatie
                    -  Productieproces
                    -  Personeel
Klassieke valkuilen
 Onvoldoende kennis van de sector
 (producten,structuur, gewoonten en leveranciers
 Het niet kunnen berekenen van de juiste kostprijs
 Onderschatten van de concurrentie
 Gebrekkige marketing en commerciële aanpak
 Onvoldoende voorbereiding
 Geen visie op lange termijn
 Onvoldoende eigen kapitaal en reserves
 Het uiteindelijk niet bekomen van kredieten
Profiel van de onderneming -1-
1.1 De “business” zelf
Hoofdactiviteit
Nevenactiviteiten
Toegevoegde waarde

1.2 Sector
Activiteitsector

1.3 Producten en diensten
In te vullen via Excel :“Prod &
Dienst”
Profiel van de onderneming -1-
1.4. Structuur          1.7. Historiek
- Eigenaars           - Datum van ontstaan
- Management           - Overname
- Rechtsvorm           - Grote uitbreidingen
- Activiteit           - Divers
- Locatie
1.5. Personeel
 - Aantal werknemers
- Typering
- Syndicalisatie en/of sociale
verhoudingen
1.6. Kennis & Ontwikkeling
Producten in onderzoeksfase
Producten in ontwikkelingsfase
Aanwezige know-how in het
bedrijf
Profiel van de markt -2-
2.1. Product : Producten en diensten
a) Opsomming:
- Eigen productie
- Verwerking
- Enkel doorverkoop
- Onderaanneming
b) Fase van de productlevenscyclus:
Aanduiding van de fase waarin het product
zich bevindt.
c) Assortiment:
- Basisproducten
- Nevenproducten
d) Omzet per product
Profiel van de markt -2-
2.2 Plaats (Place)
a) Markt :
- Soorten klanten
- Regio
- Andere vorm van
marktsegmentatie
b) Omzet per markt op basis van
c) Concurrentie:
- Wie
- Welke markten
- Welke hoeveelheden
- Concurrentie analyse
In te vullen via Excel :
“Concurrentie”
- Welke strategie
d) Product-marktcombinaties:
welke producten zijn bestemd voor
welke producten
Profiel van de markt -2-
2.3. Promotie (Promotion)  2.5. Makro-omgevingsfactoren
a) Prospectie:        - Economische trend
- Wie             - Marktomvang
- Waar            - Potentiële marktomvang
- Wanneer           - Wetgeving
b) Aanpak:          - Cultuur
- Direct           - Demografie
- Indirect
c) Reclame         2.6. Service
d) Merkenbeleid        a) wie
               b) hoe
2.4. Prijs (Price)      c) belang voor uw onderneming
a) Prijsbepaling
b) Prijsgevoeligheid
Strategie en bedrijfsfilosofie -3-
Formulering van de bedrijfsstrategie

Bedrijfsfilosofie
Marketingplan -4-
4.1. Marketingplan

4.1.1. Product
Indeling van de producten en
diensten in groepen
In te vullen via Excel “VerkCat”

4.1.2. Prijs (Price)
- Verkoopprijsbepaling
-Korting & andere vergoedingen


4.1.3. Plaats (Place)
Markt
Distributie
Vestiging(en)

4.1.4. Promotie (Promotion)
Marketingplan -4-
4.1.5. Service
Welke service?
Wie verleent service?
Wat is de kost?
Dienst-na-verkoop

4.1.6. Marketing Mix

In te vullen via Excel
“MarktgActies”
Marketingplan -4-
4.2. Productieplan

4.2.1. Productie
4.2.1.1. Type Productieproces
Keuze tussen:
Productieonderneming
Handelaar
Dienstverlener
Checklist
a) Soort Productieproces     c) Werkvoorbereiding
Stukproductie: Ja / Neen     Hoeveelheid producten
Serie-stukproductie: Ja / Neen  Variëteit
Massaproductie: Ja / Neen     Tijdstip van levering
Serie-Massaproductie: Ja / Neen  Kwaliteitseisen
                 Veiligheidsvoorschriften
b) Productiemethode
Welke bewerkingsfasen       d) Productieplanning
Hoe bewerkingen uitvoeren     Gebruikte of nieuwe machines
Welke machines, uitrusting, …   Gehanteerde routing
Opstelling            Gehanteerde technieken
Inrichting            Voorraadsysteem
                 Procesindeling
                 Onderhoud machines
Checklist
e) Uitbesteding van delen van het uitbestedingsproces
- Welke delen van het productieproces kunnen worden uitbesteed?
- Redenen?

f) Innovatie
- Welke productie innovaties?
- Aanpassingen productieproces
Marketingplan -4-
4.3.1. Aankoopdoelstellingen  4.3.4. Relaties met de overheid
Welke doelstellingen?
Kwantitatief          Vergunningen:
Kwalitatief          - Uitbatingsvergunning
                - Milieuvergunningen
4.3.2. Actiegebieden      - Diverse
4.3.2.1. Aankoopprijs
4.3.2.2. Leveranciers     Vestigingswet
4.3.2.3. Kwaliteit
4.3.2.4. Logistiek       Handelspraktijken en prijzenreglementering
4.3.2.5. Informatie
4.3.2.6. Opleiding       Milieureglementering en milieu-actieplan


4.3.3. Input van derden    Btw-verplichtingen
a) Welke informatie/input?
b) Wie levert deze?      Andere verplichtingen
Bedrijfskosten
Bedrijfskosten (vervolg)
Bedrijfspanden en verzekeringen
Bedrijfspanden:

Huurcontract (voorwaarden)
Eigendom
Geplande aankoop

Verzekeringspolissen
Welke verzekeringen moeten
worden afgesloten en wat zullen
deze kosten ?
Investeringsplan -5-
1. Omschrijving investering
2. Geschatte kostprijs investering
3. Geschatte afschrijvingstermijnen
en type afschrijving
(lineair/degressief/ …)

Investeringsplan
In te vullen via Excel
“Invest&Afschr”
Financieringsplan -6-
Beschrijving van de
financieringsvorm

Financieringsplan
In te vullen via Excel “Leningen”
Personeelsplanning -7-
a/ Behoefte aan mensen definiëren
In te vullen via Excel “PersBestand”

b/ Aanwerven en/of afvloeien
c/ Extern of Intern
d/ Extern : tijdelijke medewerkers
of permanente
e/ Intern : door opleiding van
bestaande functiehouders of door
jobrotatie
f/ Duidelijk aangeven waar deze
mensen in het productieproces
zullen worden ingezet en/of
verdwijnen.
g/ Welke communicatie is van
belang tussen welke personen?
Personeelsplanning -7-
Sleutelfiguren

 - marktontwikkelaar : nieuwe
markten aanboren
 - productontwikkelaar : innovatie
 - strateeg : strategie uitwerken
 - stuurder : processen sturen
 - integrator :
communicatieproblemen oplossen

Beloning van medewerkers

- soorten : financiële en andere
- doorgroeimogelijkheden

In te vullen via Excel “Perskost”
Diversen -8-
Kwaliteitsbeleid

Juridisch beleid

Informatica

Boekhouding

Risicobeheersing
a) Definitie van Risico’s
b) Actie- of urgentieplan om niet geplande omstandigheden aan te pakken.
Opmaak van het financieel plan
Nu dat alle nuttige informatie verzameld is kan men beginnen met het invullen van de
informatie in het gekozen software pakket.

Is alle informatie ingebracht, moeten de gegevens grondig worden gecheckt.

Heel belangrijk is de tabel “thesaurie”. Op het einde van iedere maand moet nagegaan
worden of de eindresultaten positief zijn. Is dit niet het geval, dan moet alles herzien
worden. Misschien kan een bijkomend krediet of eigen inbreng van gelden soelaas
brengen, zodat de beschikbare middelen terug positief komen.

Anderzijds moeten moet er misschien gekeken worden naar kostenbesparingen of
andere oplossingen.
Conclusie
 Een bedrijf opstarten is geen sinecure en vraagt veel
 voorbereiding.
 Wees realistisch en zorgzaam bij het bepalen van
 inkomsten en uitgaven.
 Leg uw plannen voor aan een vertrouwenspersoon en
 laat hem zijn opmerkingen maken.
 Vraag ook de raad en eventuele hulp aan een
 professional (boekhouder, accountant)
 Hebt u een krediet nodig, leg dan alvorens te starten
 uw plan voor aan de bankier.
Einde
Nog Vragen ?
Bedankt voor uw aandacht.
Deze voorstelling en haar bijlagen kunnen worden
 geraadpleegd op :
      www.icono.be/Financieel plan.html


     AB Partners Gent CVBA   Tel : +32 9 222.57.02
     Derbystraat 35       Fax : +32 9 270.33.18
     9051 Sint-Denijs-Westrem  Skype : frank.claeys9810
                   info@abpartners-gent.be

								
To top