Stefan Kosiewski: Konstytucja i biedronka. Fraszka by StefanKosiewski

VIEWS: 453 PAGES: 4

More Info
									     Polako¿ercy niem¹drze podjudzaj¹ na google+: Anna Gabryœ, Paweù Wimmer,
                             Marcin Ãwikùa, Andrzej ...
              Written by sowa (») today at 18:52 in category judaica,
                                                    A
                                                W
                                             O
                                    iS
                   Stefan Kosiewski

                   Konstytucja i biedronka


                              j    sk
                             pe         Fraszka
                    ro
        Donosiùy na Polaków ob¿ydliwe kapusie za komuny
        do ubowców; teraz na abuse pisze, bo nie umie
                   Eu


        ¿yã na luzie b¿ydak z myœl¹, ¿e biedronka, trusia
        ma na szczêœcie w konstytucji Nieba wolnoœã
             yn
                           Frankfurt nad Menem, 23 kwietnia 2012 r.
         az
      ag
     M
                                      Zablokuj: Anna Zgùoœ ten profil Stream

        Polako¿ercy niem¹drze podjudzaj¹ na google+:
        Anna Gabryœ, Paweù Wimmer, Marcin Ãwikùa, Andrzej
        Libiszewski, Andrzej Solecki, harald kittel, Alicja Ewa,
       Michaù Skweres, Grzegorz Wapiñski, Piotr Grunt, £ukasz
                               Maœlanka
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
         Anna Gabryœ Wczoraj o 16:32 - Krêgi rozszerzone Profil Stefana Kosiewskiego
     zgùosiùam jako "hate speech" i proponujê, by ka¿dy myœl¹cy u¿ytkownik, z prawej czy lewej
     strony, równie¿ to zrobiù. +5 Ukryj komentarze
                                                      A
        Paweù WimmerWczoraj o 16:39 Ja go ju¿ wczeœniej zbanowaùem, bo miaùem doœã.
                                                  W
        Anna GabryœWczoraj o 16:41 Mnie "zakrêciù", a teraz przypadkiem gdzieœ mi
                                              O
     wypùyn¹ù. Dwa posty wstecz wystarczyùy, ¿eby "report hate speech". Mam nadziejê, ¿e
     Google faktycznie zamyka takie profile.
                                     iS
        Paweù WimmerWczoraj o 16:42 (zmiana) To jakiœ polonus z Frankfurtu nad Menem.
                                    sk
        Tomi Li D¿onsWczoraj o 16:43 Nie lubie nazywac ludzi idiotami, ale w tym przypadku
     inaczej sie nie dalo.                                j
                              pe
        Paweù WimmerWczoraj o 16:54 (zmiana) To typowy przykùad oszalaùej prawicy,
     której bardzo charakterystycznym wyró¿nikiem jest gwaùtowny antysemityzm. Styl
                      ro
     niesùawnej witryny polonijnej, która publikowaùa listy polskich Ýydów, z poùow¹
     Episkopatu na czele.
                     Eu


        Anna GabryœWczoraj o 16:59 +1 Myœlê, ¿e nie ma znaczenia, z której ten pan jest
     strony, nie ma równie¿ znaczenia, czy jest panem, panienk¹, opon¹ czy politykierem.
               yn
     Propaguje mowê nienawiœci i do tego sùu¿y maùy przycisk w Google Plus: "Block" ->
     "Report", a potem wybór: "Hate speech". Niedokùadnie to przedstawiam, ale tak mniej
     wiêcej ta procedura wygl¹da, trzy bodaj klikniêcia, w naszym wspólnym interesie.
          az
        Anna GabryœWczoraj o 17:08 +Marcin Ãwikùa Nie dziwiê siê ani trochê.
       ag
        Andrzej LibiszewskiWczoraj o 17:15 +1 Zgùoszone, Aniu.
     M
        Andrzej Solecki Wczoraj o 17:21 (zmiana) +1 Znany z licznych obù¹kanych
     anty¿ydowskich blogów "sowa", dziaùaj¹cy chyba gùównie w Bloksie. Autor petycji i podañ
     do Kancelarii Prezydenta i prokuratury, oczywiœcie oskar¿aj¹cy zawsze Ýydów o zbrodnie
     na ciele narodu polskiego. Zdumiewa (a widzê to ùajno rozlewane w Sieci od lat) czemu
     prokuratura nie wytoczy mu procesu, przecie¿ to s¹ teksty, które przebijaj¹ zawartoœã "Der
     Stürmera". Jeœli byùo mo¿liwe skazaã Juliusa Streichera, te same prawa wystarcz¹ na tego
     czùowieka - i nie ucieknie do Paragwaju jeœli powiadomi siê oficjalnie wùadze niemieckie o
     jego zbrodniczej dziaùalnoœci.

     Wyjaœnienie zapewne jest proste - utworzony precedens obejmowaùby tak¿e wiele
     wypowiedzi hierarchów KK i wykùadowców UKSW oraz znaczn¹ iloœã lokalnych nazistów, a
     my lubimy twierdziã, ¿e u nas wcale nie ma oszalaùego antysemityzmu.Zwiñ ten komentarz

        harald kittel Wczoraj o 17:29 +1 +Alicja Ewa idziesz do krêgów, po lewej stronie

     szukasz klawisza czynnoœci, tam klikasz i wyœwietl zablokowanych  Anna
     GabryœWczoraj o 17:39 Myœlê, ¿e tu jeszcze jeden mechanizm ma szansê siê uaktywniã -
Home        This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition       Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     nas uaktywniã - mechanizm obywatelskiego reagowania. Trudno mi sobie wyobraziã, by
     osoba przyzwoita potrafiùa znieœã takie guano roznoszone przez kogoœ, bez wzglêdu na
     wyznawan¹ ideologiê. To jest poni¿ej poziomu akceptowalnego z uwagi wùaœnie na
     przyzwoitoœã. Porównanie do J. Streichera jest o tyle sùuszne, ¿e to ten poziom, ale o tyle
     nietrafione, ¿e Streicher publikowaù jednak oficjalnie i pañstwowo, a ten pan publikuje
     prywatnie.
                                                      A
     Natomiast nie mogê nie przypomnieã pewnego drobiazgu z historii nazizmu w Niemczech.
                                                  W
     W drugiej poùowie XIX wieku pogl¹dy póêniej nazwane nazistowskimi, w gruncie rzeczy
     antysemickie, rasitowskie i nacjonalistyczne, byùy pogl¹dami nieakceptowalnymi
                                              O
     spoùecznie: dobrze wychowany, kulturalny czùowiek nie mógù mieã takich pogl¹dów. A
     "nagle" staùy sie salonfahig, wtargnêùy do codziennych rozmów elit (zarówno pod
                                     iS
     wzglêdem finansowym, jak intelektualnym, jak i klasowym - szlachta i arystorkracja).
     Dlaczego? Bo przez kilka co najmniej dekad je powtarzano swobodnie w publikacjach, w
     artykuùach prasowych, drukach ulotnych, a w koñcu trafiùy na uczelnie. Niejaki Heinrich
                                    sk
     von Treitschke jest tego przykùadem - profesor kilku uczelni niemieckich, przenosiù wraz ze
     zmian¹ posady swoje coraz bardziej nacjonalistyczne pogl¹dy i s¹czyù je w umysùy                                j
     studentów niemieckich. Zmarù w 1896 roku, a jego uczniom ùatwo byùo siê staã póêniej
                              pe
     gorliwymi wyznawcami Hitlera. http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Treitschke

     Bzdury, im dùu¿ej powtarzane, staj¹ siê obojêtne, dlatego nawoùujê do zaanga¿owania!Zwiñ
                      ro
     ten komentarz
                     Eu


        Paweù WimmerWczoraj o 17:45 (zmiana) +Andrzej Solecki W latach 80-tych
     zetknalem sie Miroslawem Wiechowskim, mieszkajacym w Szwecji, jako autorem
     najlepszej gramatyki jezyka Interlingua. A w latach 90-tych poznalem go w Internecie jako
               yn
     zajadlego prawicowca i antysemite, z ktorym zreszta swego czasu scieral sie Wlodek
     Holsztynski. Zrobil mi sie paskudny dysonans poznawczy :-)
          az
        Paweù WimmerWczoraj o 17:48 (zmiana) +1 Wlasnie, wyraz "salonfaehig" jest tu
     kluczem, jest uniwersalny, dotyczy takze nas.
       ag
        Andrzej SoleckiWczoraj o 18:00 +1 +Paweù Wimmer, co do Wiechowskiego, przed 10
     M
     laty byùem przez parê miesiêcy na jego liœcie dyskusyjnej (tak, nie bardzo uœwiadomiùem
     sobie na pocz¹tku do czego wchodziùem) i tak strasznie ich rozdra¿niùem wyœmiewaj¹c ich
     naiwnoœã, ¿e mnie wyciepali karnie. Oto przyczyna:
     http://www.andsol.org/polski/won.html oraz skutki:
     http://www.andsol.org/polski/maku/004a.html

     Wspólni znajomi opowiadali mi, ¿e w ¿yciu prywatnym Wiechowski jest miùym i ¿yczliwym
     znajomym. "B¹dê tu m¹dry i pisz wiersze"...

        Anna GabryœWczoraj o 18:02 +Andrzej Solecki Streicher byù ponoã prawdziw¹ dusz¹
     towarzystwa, a wspomniany przeze mnie von Treitschke - profesorem, intelektualist¹,
     wychowawc¹ mùodzie¿y. Norma.

        Michaù SkweresWczoraj o 18:15 (zmiana) +1 Wùasnie leci u mnie nagranie o
     szatañskich geszeciarzach Przeciwko Szatañskim Geszefciarzom, w obronie historycznych
     wartoœci Zjednoczonej Europy W ka¿dym razie, abuse zgùoszone jako hejt.


Home        This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition       Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     Swoj¹ droga, chyba ju¿ o tym kiedyœ pisaùem. Ciekawi mnie sk¹d sie takie okazy i ich
     sposób myœlenia bierze. Ju¿ z tego nagrania leci wujem Adolfem. Sùów brakuje, no mo¿e
     nie ale pewnie wi¹zank¹ jaka by byùa odpowiednia uraziùbym uczestników tej rozmowy.
     Wysùaã do szkoùy takiego jednego z drugim, na powtórkowe zaliczenie z drugiej wojny. Od
     pocz¹tku, do koñca. Mo¿e by dotarùo o czym pierdol¹.
                                                      A
        Paweù WimmerWczoraj o 18:23 (zmiana) +Andrzej Solecki Faktycznie, powód
                                                  W
     wyciepania byù a¿ nadto oczywisty :-)
                                              O
         Michaù Skweres Wczoraj o 18:28 +1 +Andrzej Solecki po formie odpowiedzi, nic tylko
     siê z takiego komisyjnego wykopania cieszyã, wiêc choã to dawno, gratulujê.
                                     iS
        Grzegorz Wapiñski Wczoraj o 21:31 +2 Nic tak nie poprawia nastroju, jak zgùoszenie
                                    sk
     idioty.
                                j
         Piotr Grunt Wczoraj o 21:39 +1 Nie ma to jak prawicowy skowyt o zmierzchu,
                              pe
     polepsza sen i dziaùa rozluêniaj¹co. :)
     Profil zgùoszony.
                      ro
        Michaù SkweresWczoraj o 21:39 Tak teraz pomyœlaùem, ¿e red watch czy coœ w tym
                     Eu


     guœcie swego czasu (istneije to jeszcze, czy ju¿ ich zwinêli?) prowadziùo czarn¹ listê swoich
     wrogów. Pewnikiem byœmy tam za te zgùoszenia trafili.
               yn
        Anna GabryœWczoraj o 21:42 +Michaù Skweres Zaszczyt trafiã na tak¹ listê, choã
     wi¹¿e siê to z zagro¿eniem...
          az
        Michaù SkweresWczoraj o 21:45 +1 zaszczyt zaszczytem, ale spotkanie z jak¹œ band¹
     kretynów w glanach i szeleczkach ju¿ by fajne nie byùo
       ag
        Michaù SkweresWczoraj o 21:48 +1 ...wróóóã.. z patriotami (tak o sobie mówi¹)
     M
        £ukasz Maœlanka Wczoraj o 23:31 +1 Przyù¹czyùem siê do blokady, zgùaszaj¹c hate
     speech. Ale¿ tam plugastwa mo¿na znaleêã, obrzydliwa postaã.

        Ania Pietruczuk17:51 Ju¿.
     https://plus.google.com/u/0/109063536549008707427/posts
      http://sowa.quicksnake.org/judaica/Polakoercy-niemdrze-podjudzaj-na-google-Anna-
                Gabry-Pawe-Wimmer-Marcin-wika-Andrzej


Home        This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition       Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF

								
To top