Probulski Andrzej

Document Sample
Probulski Andrzej Powered By Docstoc
					        IV Ogólnopolska Konferencja Studencka
                 TALENTY 2009


Imię i nazwisko          Andrzej Probulski

Stopień naukowy[1]           Brak

Nazwa uczelni         Uniwersytet Jagielloński
Temat referatu         Przykładami prawa stoją i statuty. Uwagi na temat
                parenetyki w „Argenidzie” (1697) Wacława
                      Potockiego
            ABSTRAKT WYSTĄPIENIA
Przedkładany referat stanowi próbę uchwycenia specyfiki pojmowania parenetycznej funkcji
literatury, jakie znajdujemy w Argenidzie (1697) Wacława Potockiego - wierszowanego
przekładu nowołacińskiej Argenis Johna Barclaya z 1621 roku. Liczne uwagi na temat roli
przykładu w kształtowaniu ludzkich zachowań, zawarte na kartach romansu, każą postawić
szereg pytań: jak postrzegane jest w utworze formowanie “człowieka grzecznego” (homme
galante) i jakie miejsce zajmują w nim literackie (choć nie tylko) wzorce osobowe? Jakie
przesunięcia w rozumieniu parenetycznej funkcji samej Argenidy dokonały się w tekście polskim
w stosunku do łacińskiego oryginału? W jakim stosunku uwagi Barclaya-Potockiego pozostają
względem XVII-wiecznych postulatów “romansowej parenetyki” formułowanych przez Camusa
czy Hueta? W swym wystąpieniu próbuje autor na powyższe pytania odpowiedzieć.The paper presented tries to capture the specificity of how the parenetic function of literary works
is understood in Wacław Potocki's Argenis (1697), a verse translation of Neo-Latin Argenis
(1621) by John Barclay. Numerous remarks on the role of an example in fashioning human
behaviour which can be found in Argenida necessitate putting forward a series of questions: how
is the forming of a „courteous man” (homme galante) presented in the romance and what role
does the example play in it? What transitions in understanding of the parenetic function of
romance occur between the Polish text and the Neo-Latin one? In what relationship do the
remarks of Barclay-Potocki remain to XVII-century theories of 'romance parenetics' formulated
by authors such as Camus or Huet? In his paper the author is trying to answer the above
questions.Wybór z bibliografii przedmiotu:

Marczuk, B., Jean-Pierre Camus jako wychowawca kobiet: refleksje na temat Spektakli grozy, “Barok. Historia-
literatura-sztuka” VI/2(12) 1999

Michałowska, T., Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej, Wrocław
1970.

Norton, G. P., Cottino-Jones, M. Theories of prose fiction and poetics in Italy:novella and romanzo (1525-1596) [w:]
The Cambridge History of Literary Criticism vol. III: The Renaissance ed. by G. P. Norton, New York 2006.

Szuwalski, K., “Historia” i „romans” jako terminy genologiczne w świadomości literackiej Wacława Potockiego,
Pamiętnik Literacki 1976, z. 4.[1]     Brak, licencjat, magister, doktor

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:4/23/2012
language:Polish
pages:2