Meteorologia 8MB

Document Sample
Meteorologia 8MB Powered By Docstoc
					  Skúma deje prebiehajúce
 v atmosfére, predovšetkým
počasie, príčiny jeho zmien a tiež
   počasie predpovedá.
  Počasie. Podnebie         Zrážky a ich meranie
                  Zmeny atmosférického tlaku.
 Vrstvy atmosféry Zeme
                      Vietor
   Vlhkosť vzduchu         Meteorologická stanica
                   Meteorologická mapa.
Skvapalňovanie vodných pár
                    Predpoveď počasia.
         Oblaky   Znečisťovanie ovzdušia
Zemské ovzdušie má na rôznych miestach odlišné

 vlastnosti / teplotu, oblačnosť, dažde, vetry /.


               Skús na základe
               obrázka vysvetliť,
               prečo vznikli
               podnebné pásma.

               Pomôcka :
Urč podnebné pásmo v zóne A,B,C
      Pomôcka
Čo vplýva na podnebie okrem slnečného
žiarenia ?              Kilimandžáro
               v Afrike
      B                C


    Skús určiť podľa
   indícií na obrázkoch
     A, B, C, D
A
               D
    Pomôcka :
Ako vzniká počasie ?
       Na povrchu Zeme sú
    rozložené pevniny, oceány a
    moria. Nad povrchom Zeme
      sa nachádza atmosféra
     /ovzdušie /. To všetko má
      vplyv na tvorbu počasia.
    Avšak hlavnou príčinou zmien
         počasia je

        S l n k o.
 Slnko zohrieva pevniny, oceány a moria. Slnečné žiarenie spôsobuje
 vyparovanie vody. Vzniknuté vodné pary stúpajú nahor a miešajú sa s
  atmosférickým vzduchom. Od zohriateho povrchu Zeme sa ohrieva
 vzduch. Teplejší vzduch má menšiu hustotu ako studený a preto stúpa
 nahor. Chladnejší vzduch klesá k zemi. Takto vzniká prúdenie vzduchu.
Prúdiaci vzduch – vietor prenáša vodné pary, v ňom obsiahnuté, do iných
oblastí. Ochladením a skvapalnením vodných pár sa tvoria oblaky. Z nich
     niekedy vypadávajú zrážky vo forme dažďa alebo snehu.
      POČASIE
 Súvisí s dejmi, ktoré prebiehajú v atmosfére.

Počasie je okamžitý stav ovzdušia v určitom
     čase na určitom mieste.
 Meteorológ sleduje 6 základných
meteorologických prvkov, ktoré majú
 podstatný vplyv na počasie :
    teplota vzduchu
    tlak vzduchu
    prúdenie vzduchu / vietor /
    vlhkosť vzduchu
    oblačnosť
    zrážky
  Podnebie – je dlhodobý stav
  ovzdušia na určitom území
  z hodnôt získaných na určitom území
  mnohoročnými meraniami sa vypočítavajú
  priemerné hodnoty základných
  meteorologických prvkov. Tieto
  charakterizujú podnebie / klímu / na
  danom území.
  iné podnebie je typické pre štáty severnej
  Európy, iné pre štáty ležiace pri
  Stredozemnom mori, iné u nás.
Otázky na precvičenie
    učiva


1. Čím sa zaoberá meteorológia ?
2. Ktoré sú základné meteorologické prvky ?
3. Čo je hlavnou príčinou zmien počasia ?
4. Aký je rozdiel medzi počasím a podnebím ?
       Úlohy
1. Zopakujte si poznatky o meraní teploty
  vzduchu, tlaku vzduchu a jednotky týchto
  veličín.
2. Prečo je v tom istom čase na rôznych
  miestach Zeme rôzne počasie ?
3. Pripravte si v škole malú „ meteorologickú
  stanicu”, na ktorej budete merať teplotu
  vzduchu, vlhkosť vzduchu, tlak vzduchu a
  smer vetra. Výsledky merania zapisujte a
  na konci preberania učiva o meteorológii
  ich vyhodnoťte.
 Pre obohatenie poznatkov navštívte stránku :
http://www.msn.sk/Weather/europe/default.asp
Vrstvy atmosféry
 Čo je atmosféra Zeme ?

            Skús vysvetliť tento
            pojem na základe
            vedomostí z fyziky a
            zemepisu.
            Pomôcka :


Hrúbka atmosféry je približne 10 000 km.
 Podľa zmeny teploty vzduchu s výškou
 sa atmosféra delí na vrstvy :

troposféra
stratosféra
mezosféra
termosféra
exosféra
Rozloženie vrstiev atmosféry
  Je najnižšia, ale pre nás
   najvýznamnejšia vrstva
 atmosféry. Na póloch siaha do
 výšky okolo 8 km, v miernych
zemepisných šírkach do výšky
  10 km, ale v trópoch až do
výšky 18 km. Nachádza sa v nej
 80 % hmotnosti atmosféry a
  takmer všetka vodná para.
Teplota vzduchu klesá s výškou
v priemere o 0,7 ˚C na každých
     100 m výšky.

        V troposfére prebiehajú
       všetky deje, ktoré vytvárajú
            počasie.
     Stratosféra


 Rozkladá sa nad troposférou do výšky asi 50 km.
Nachádza sa v nej len veľmi málo vodných pár, preto
   sa v nej netvoria takmer žiadne oblaky
      / výhodné pre let dopravných lietadiel / .

V stratosfére sa nachádza ozón. Ozónová vrstva vo
   výške od 20 do 30 km zachytáva pre život
nebezpečné ultrafialové žiarenie vysielané Slnkom.
             Mezosféra

• Rozkladá sa nad stratosférou do výšky asi
 80 km.
• Teplota v nej klesá približne od 0 ºC až na
 mínus 100 ºC.
• Možno v nej niekedy pozorovať striebristé
 oblaky zložené z kryštálikov ľadu.
        Termosféra
        Siaha do výšky okolo 800
        km. Jej znakom je prudký
        nárast teploty atmosféry s
        výškou / až na 1 500 º C /.

V termosfére vzniká zaujímavý atmosferický
 jav – polárna žiara. Pozorujeme v nej tiež
meteory. Termosféra je priestor, v ktorom sa
    pohybujú umelé družice Zeme.
           Exosféra  Je najvyššou a najredšou vrstvou
 atmosféry. Nachádza sa v nej prevažne
hélium a vodík. Atmosférický tlak tu klesá
  na nulu a atmosféra Zeme plynule
  prechádza do medziplanetárneho
        priestoru.
Otázky na precvičenie
    učiva

1.  V ktorej vrstve atmosféry prebiehajú deje,
   ktoré majú vplyv na utváranie počasia ?
2.  Akú funkciu plní ozónová vrstva
   nachádzajúca sa v stratosfére ?
3.  Ako sa nazýva vrstva, v ktorej sa pohybujú
   umelé družice Zeme ?
4.  Ako sa nazýva najvyššia a najredšia vrstva
   atmosféry Zeme ?
   Úlohy
1.  Vysvetli podľa obrázka, ako
   sa mení teplota vzduchu v
   atmosfére.
2.  Základné vrstvy atmosféry sú
   od seba oddelené tenkými
   vrstvami / pauzami /.
   Vymenuj ich názvy podľa
   obrázka a urč, ktoré základné
   vrstvy oddeľujú.

 Obr.: Zvislý prierez atmosférou Zeme
 1 - Mont Everest, 2 - najväčšia hĺbka oceánu,
 3 - nízke vrstevnaté oblaky, 4 - kopovité
 oblaky, 5 – riasy, 6 – striebristé oblaky,
 7 – meteory, 8 – polárna žiara, 9 – umelé
 družice Zeme
  Vyhľadaj si ďalšie informácie :

  http://www.fpv.umb.sk/~vzdchem/KEGA/
  TUR/VZDUCH/Vzduch01.htm

  http://ukazy.astro.cz/index.php

  http://astrollogie.net/soustava/zeme.html
Vlhkosť

vzduchu
Čo rozumieš pod pojmom vlhkosť
vzduchu, čím je daná vlhkosť vzduchu ?


        Pomôcka :
Ako sa dostávajú vodné pary do
atmosférického vzduchu ?
      Pomôcka :
Vlhkosť vzduchu
    je veľmi premenlivá a závisí od
    teploty vzduchu .
     Atmosférický vzduch
     niekedy neobsahuje
    skoro žiadne vodné pary
    – hovoríme, že je suchý.
    Inokedy obsahuje toľko
     vodných pár, že je nimi
        nasýtený.
     Ak sa do nasýteného
    vzduchu dostanú ďalšie
     vodné pary, ihneď sa
     menia na kvapalinu /
     skvapalnejú /. Vznikajú
    drobné kvapôčky, ktoré
      vnímame ako biely
    obláčik. Príkladom toho je
      para, hmla, či oblak.
    Pojmy
Rosný bod   je teplota, pri ktorej nastáva skvapalnenie
vodných pár obsiahnutých v ovzduší.


Absolútna vlhkosť vzduchu      sa určuje hmotnosťou
vodnej pary obsiahnutej v 1 m3 vzduchu.


Relatívna vlhkosť vzduchu       sa počíta ako podiel
absolútnej vlhkosti vzduchu a najväčšej absolútnej vlhkosti
vzduchu, aká existuje pri danej teplote. Udáva sa v percentách
najväčšej absolútnej vlhkosti / najpriaznivejšie pracovné
podmienky sú pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % až 70 %.
Vlhkomer
        Relatívna vlhkosť
        vzduchu sa meria
        vlhkomermi.
        Najčastejšie sa používa
        vlasový vlhkomer. Keď sa
        vlhkosť vzduchu
        zväčšuje, odmastený,
        napnutý zväzok vlasov sa
        predĺži. Keď sa vlhkosť
        zmenšuje, vlasy sa
        skrátia, čo sa prenáša na
        ručičku, ktorá ukazuje
        relatívnu vlhkosť vzduchu
        v percentách.
Digitálny vlhkomer

         informuje o aktuálnej
         vlhkosti vzduchu v
         miestnosti
         digitálne vlhkomery
         zvyčajne merajú aj
         vnútornú a vonkajšiu
         teplotu vzduchu
Otázky na precvičenie
    učiva
1.  Ako sa určuje absolútna vlhkosť vzduchu ?
2.  Čo nazývame rosným bodom ?
3.  Na akom poznatku je založený vlasový
   vlhkomer ?
4.  V akých jednotkách sa vyjadruje relatívna
   vlhkosť vzduchu ?
5.  Aký je rozdiel medzi suchým, vlhkým a
   nasýteným vzduchom ?
          Úlohy
    1. Keď vojde človek s okuliarami z vonka do
      vykúrenej miestnosti, okuliare sa mu
      zarosia. Vieš vysvetliť prečo ?
    2. Ako vysvetlíš, že pri chladnom počasí sa
      nám vytvárajú pred ústami biele obláčiky ?
    3. Poznáš vo svojom okolí miesto, v ktorom je
      veľká relatívna vlhkosť vzduchu ?
    4. Navrhni spôsob, ako ovplyvniť vlhkosť
      vzduchu v triede alebo v byte.
Aká je aktuálna vlhkosť ovzdušia vo svete ? Nájdi na stránke
http://slovak.wunderground.com/US/Region/US/Humidity.html
Skvapalňovanie
 vodných pár
  v ovzduší
Čo sa deje s vodnými parami
v ovzduší ?
Slnko zohrieva zemský povrch. Od neho sa
  postupne zohrievajú spodné vrstvy
         vzduchu.
 Pretože teplý vzduch má menšiu hustotu
ako studený, stúpa nahor. S ním vystupujú
  nahor aj vodné pary, ktoré sú v ňom
        obsiahnuté.
Vo vyšších chladnejších vrstvách ovzdušia
vlhkosť vzduchu narastá, vzduch sa stáva
 nasýtený vodnými parami. Časť vodných
  pár sa preto skvapalňuje, utvárajú sa
 drobné kvapôčky vody. Pri teplote nižšej
  ako 0 °C vznikajú ľadové kryštáliky.
 Veľké množstvá drobných kvapiek vody, či
ľadových kryštálikov pozorujeme na oblohe ako
         o b l a k.
Oblačnosť
  Vzdušné prúdy prenášajú oblaky
   nad rôzne miesta zemského
        povrchu.
    Množstvo oblakov
   nachádzajúcich sa na
  oblohe nad istým miestom
    sa nazýva oblačnosť.
     Oblačnosť je jedným zo
   základných meteorologických
   prvkov. Jej veľkosť sa určuje
   podľa toho, akú časť oblohy,
  ktorú vidí pozorovateľ vzhľadom
    na okolitý terén, pokrývajú
         oblaky.
Stupnica oblačnosti
V správach o počasí určených pre
 verejnosť sa používa spravidla
päťstupňová stupnica oblačnosti:

  • jasno
  • malá oblačnosť
  • poloblačno
   / oblaky zakrývajú polovicu oblohy /

  • oblačno
  • zamračené
      Rosa

 Skvapalňovanie vodných pár
 obsiahnutých vo vzduchu môže
  prebiehať aj pri zemskom
povrchu. Zo skúsenosti vieme, že
 keď sa po západe Slnka vzduch
 ochladí, vzniká na tráve, či na
   listoch rastlín r o s a.
    Námraza

V jeseni, či skoro na jar sa v noci vzduch ochladí
  pod 0 °C a na tráve a predmetoch blízko pri
          zemi vzniká
  i n o v a ť alebo n á m r a z a.
Otázky na precvičenie
    učiva

1.  Čo je skvapalňovanie ?
2.  Kedy nastáva skvapalňovanie vodných pár
   v ovzduší ?
3.  Čo je oblak ?
4.  Čo nazývame oblačnosť ?
5.  Podľa akej stupnice sa posudzuje
   oblačnosť ?
     Úlohy


1. Aká je oblačnosť teraz ?
2. Vysvetli, kedy vzniká na tráve rosa a kedy
  inovať.  Aktuálny stav oblačnosti na území SR:

  http://www.shmu.sk/?page=475
     Typy oblakov
Na oblohe môžeme pozorovať oblaky rôznych tvarov a
veľkostí. Podľa tvaru a výšky sa v meteorológii oblaky
rozdeľujú do viacerých skupín Veľmi zjednodušene ich
možno rozdeliť do troch skupín :


      vrstevnaté oblaky
      kopovité oblaky
      riasy
Vrstevnaté oblaky
/ stratus /

       Tvoria viac alebo menej súvislú bielu
       až sivú pokrývku oblohy. Vyskytujú
       sa od malých výšok nad zemou až do
       výšky 8 km. V menších výškach tvoria
       hrubé vrstvy a prinášajú dážď a sneh.
       Vo väčších výškach majú tvar bielych
       alebo sivých závojov.
Vo výškach nad 5 km utvárajú vrstevnaté
oblaky akoby biele vločky, ktoré sú
usporiadané v skupinách alebo radoch.
 To sú tzv. „ baránky “.
     Kopovité oblaky
     / cumulus /
   Vyskytujú sa od 500 m až do výšky 10 km. Sú to
 objemné oblaky s výrazne ohraničenými okrajmi. Na
spodnej časti sú pomerne rovné, na vrchnej sú zaoblené
 / pripomínajú karfiol /. Osvetlené miesta majú oslnivo
biele. V lete sú s nimi spojené búrky. Objavujú sa však aj
          za pekného počasia.
 Riasy
 /cirrus/
Skladajú sa z ľadových kryštálikov.
Pohybujú sa vo výškach 5 km až 13 km.
Nikdy z nich nevypadávajú zrážky.
         Hmla
    Hmla
je vlastne oblak, ktorý leží pri
 zemi. Vzniká vtedy, keď má
 vzduch pri povrchu zeme
  veľkú relatívnu vlhkosť a
   prudko sa ochladí.

    Najčastejšie vzniká nad mokrou
    zemou / jesenné a jarné hmly / a
      nad vodnými plochami.
Otázky na precvičenie
    učiva


1.  Čo je oblak ?
2.  Do akých skupín sme roztriedili oblaky ?
3.  Čo je hmla a kedy vzniká ?
      Úlohy

1. Pozri sa na oblohu a pokús sa určiť, aké
  oblaky sú na nej.
2. Vysvetli prečo vzniká hmla najčastejšie nad
  mokrou zemou a vodnými plochami v
  podvečer alebo v noci a ráno sa postupne
  rozplynie ?


Atlasy oblakov :
http://mraky.astronomie.cz/
http://www.kstst.sk/pages/vht/meteo/oblaky2.htm
Zrážky a ich meranie
Zrážky
  Oblak tvorí veľké množstvo drobných kvapiek vody
  alebo ľadových kryštálikov. Tieto sa postupne
  spájajú, čím sa zväčšuje aj ich objem a hmotnosť.
  Pri určitej veľkosti ich už prúdiaci vzduch nemôže
  unášať a preto padajú smerom dolu ako dážď,
  sneh, krúpy, či ľadovec.
  Spoločne ich označujeme ako ovzdušné zrážky,
  krátko len zrážky.
  Medzi ovzdušné zrážky patrí aj rosa a hmla .
Množstvo zrážok
  Celkové množstvo vody, ktoré spadne za istý čas na
  niektorom mieste, sa označuje ako množstvo zrážok.

  Určuje sa výškou vrstvy vody meranou v milimetroch,
  ktorá spadla na danom mieste.

  Keď sú zrážky 1 mm, to znamená, že na plochu s
  obsahom 1 m2 spadli zrážky, ktoré zodpovedajú
  objemu 1 litra vody .
Zrážkomer
    Zrážky sa merajú zrážkomerom.
   • je to valcovitá kovová nádoba
   opatrená hore lievikom so
   záchytnou plochou so známym
   obsahom / spravidla 500 cm2 /
   umiestnená 1 m nad zemou
   • spadnutá voda odteká do nádoby
   postavenej na dne zrážkomera
   • jej množstvo sa meria odmerkou, ktorej
   dieliky ukazujú priamo výšku spadnutej
   vody v milimetroch.
  Pri snežení sa používa
  zrážkomerná
  nádoba bez lievika.
  Napadnutý sneh sa
  nechá pomaly
  roztopiť a vzniknutá
  voda sa odmeria
  odmerkou.
Príklad

       V správach o počasí sa uvádza, že
      počas dňa boli na istom mieste zrážky
              7 mm.

  Koľko vody spadlo na záhradku s výmerou 400 m2 ?  Koľko osemlitrových krhiel by sa    Riešenie
    naplnilo touto vodou ?
Otázky na precvičenie
    učiva


1. Aké druhy zrážok poznáš ?
2. Ako sa postupuje pri meraní zrážok ?
3. Čím sa merajú zrážky ?
     Úlohy


1. Presvedči sa výpočtom, že objem kvádra s
  rozmermi 1 m x 1 m x 1 mm je 1 liter.
2. Zisti koľko stojí 1 m3 vody a vypočítaj,
  koľko by musel záhradkár z príkladu
  zaplatiť, keby odoberal vodu z verejného
  vodovodu.

    Aktuálny stav zrážok :
 http://www.shmu.sk/?page=476
  Zmeny atmosferického
tlaku.

  Vietor
Čo už vieme o atmosférickom tlaku :

 zmenšuje sa s narastajúcou výškou

 na rôznych miestach Zeme je rôzny

 aj na tom istom mieste sa behom času mení

  Zmeny atmosférického tlaku významne
  vplývajú na tvorbu a vývoj počasia.
Meranie atmosférického tlaku

         Na meteorologických
         staniciach sa tlak
         meria:

          ortuťovým tlakomerom


          barografom
Ortuťový tlakomer

  Podľa Torricelliho pokusu

     bol na meranie

   atmosférického tlaku

   zostrojený ortuťový

      tlakomer.
Barograf
 Je prístroj na plynulé
 meranie a automatické
 zapisovanie hodnôt
 atmosférického tlaku. Na obrázku je záznam hodnôt
 atmosférického tlaku
 barografom.
Izobary
 Normálny atmosferický tlak
 je 1013hPa. Atmosferický
 tlak sa behom času mení od
 935hPa až po 1055hPa. Je
 to jeden z prvkov, ktorí
 sleduje meteorologická
 stanica pri predpovedi
 počasia.
 Na meteorologických
 mapách pomocou izobár
 vyznačíme oblasť tlakovej
 níže alebo tlakovej výše.
Tlaková níž - cyklóna

 je oblasť , v ktorej je
 tlak vzduchu nižší ako v
 ich okolí.
 v tlakovej níži je tlak
 vzduchu v uzavretom
 priestore nižší ako na
 poslednej izobare.
Tlaková výš – anticyklóna

 je oblasť , v ktorej je tlak
 vzduchu vyšší ako v ich
 okolí.
 v tlakovej výši je tlak
 vzduchu v uzavretom
 priestore vyšší ako na
 poslednej izobare.
   Vietor
       Rozdiel tlaku vzduchu na
       dvoch miestach
       spôsobuje, že vzduch sa
anemometer  pohybuje z miesta
       vyššieho tlaku k miestu s
       nižším tlakom, čo
       vnímame ako vietor.              Anemometer so smerovkou

       Rýchlosť vetra meriame anemometrom.
        /ak je doplnený registračným zariadením nazýva sa anemograf /


 Smer vetra udáva odkiaľ vietor fúka. Ak fúka južný vietor,
  prúdi vzduch z juhu na sever. Na určenie smeru vetra
         používame smerovku.
Beaufortova stupnica rýchlosti vetra

       Rýchlosť vetra v stupnici platí pre štandardnú
       výšku 10 metrov nad zemou vo voľnom teréne.
Beaufortov stupeň sa používal kedysi aj ako jednotka rýchlosti
vetra, najmä u námorníctva.
        Táto jednotka mala názov ball.
Pôvodná stupnica bola totiž zostavená podľa účinkov vetra na
morskú hladinu a intenzitu vlnobitia.
Beaufort  Označe-
stupeň   nie vetra-    Rýchlosť vetra Účinky vetra
(ball)
              0,0 až 0,2 m/s
  0    Bezvetrie             Dym vystupuje priamo hore.
              1 km/h

              0,3 - 1,5 m/s
                       Smer vetra možno rozoznať podľa pohybu dymu, vietor však neúčinkuje na
  1    Vánok
                       veternú koruhvu.
              1 - 5 km/h

              1,6 - 3,3 m/s
  2    Slabý vietor            Vietor cítiť na tvári. Listy stromov šelestia.
              6 - 11 km/h

              3,4 - 5,4 m/s
  3    Mierny vietor           Listy stromov a vetvičky sú v trvalom pohybe. Vietor napína zástavky.
              12 - 19 km/h

              5,5 - 7,9 m/s
      Dosť čerstvý
  4                     Vietor zdvíha prach a kúsky papierov. Pohybuje menšími vetvami.
      vietor
              20 - 28 km/h

              8,0 - 10,7 m/s
                       Listnaté kry sa začínajú hýbať. Na stojatých vodách sa tvoria menšie vlnky so
  5    Čerstvý vietor
                       spenenými hrebeňmi.
              29 - 38 km/h

              10,8 - 13,8 m/s
                       Vietor pohybuje hrubšími vetvami. Telegrafné drôty svištia, používanie
  6    Silný vietor
                       dáždnikov je obtiažne.
              39 - 49 km/h
Beaufort
      Označe-
stupeň           Rýchlosť vetra  Účinky vetra
      nie vetra
(ball)

              13,9 – 17,1 m/s
  7    Prudký vietor           Vietor pohybuje celými stromami. Chôdza proti vetru je obtiažna.
              50 – 61 km/h              17,2 – 20,7 m/s
  8    Búrlivý vietor           Vietor odlamuje vetvy. Chôdza proti vetru je nemožná.
              62 – 74 km/h              20,8 -24,4 m/s
                       Vietor spôsobuje menšie škody na stavbách. Strháva komíny a škridlice
  9    Víchrica
                       zo striech domov.
              75 – 88 km/h              24,5 – 28,4 m/s
  10   Silná víchrica           Vyvracia stromy a spôsobuje značné škody na domoch.
              89 – 102 km/h              28,5 – 32,6 m/s
      Mohutná
  11                     Spôsobuje rozsiahle škody a spustošenie krajiny.
      víchrica
              103 – 117 km/h              32,7 m/s a viac  Ničivé účinky. V našich zemepisných šírkach sa vyskytuje pri mimoriadne
  12   Orkán               hlbokých tlakových nížach, v južných zemepisných šírkach pri tropických
              nad 118 km/h   tlakových nížach – hurikánoch a tajfúnoch.
Otázky na precvičenie
    učiva
1.  Ako sa nazýva prístroj na plynulé meranie
   automatické zaznamenávanie tlaku vzduchu ?
2.  Ako sa nazývajú čiary spájajúce na meteorologickej
   mape miesta, v ktorých je v istom čase rovnaký tlak
   vzduchu ?
3.  Čo je tlaková níž ( tlaková výš) ?
4.  Čo nazývame vetrom ?
5.  Čo to je anemometer ?
            Úlohy
1. Urč hodnotu atmosférického tlaku v
  oblasti tlakovej níže na obrázku.
2. Urč hodnotu atmosférického tlaku v
  oblasti tlakovej výše na obrázku.
3. Vyjadri rýchlosť vetra 72 km/h v
  jednotkách meter za sekundu.
4. Cvičte sa v určovaní rýchlosti a názvu
  vetra podľa Beaufortovej stupnice.


    Aktuálny stav a rýchlosť vetra :
    http://www.shmu.sk/?page=474
Meteorologická
  stanica
Pre potreby meteorológie, napr. na predpovedanie
počasia, sa robia pozorovania na meteorologických
staniciach / na Slovensku je ich viac ako päťdesiat /.

  Sú rozmiestnené na rôznych
  miestach Zeme, na
  pevninách, moriach i na
  družiciach.
  Výsledky pozorovania a
  nameraných hodnôt
  meteorologických prvkov sa
  zhromažďujú v národných a
  medzinárodných centrách.
  Na Slovensku je takýmto
  centrom Slovenský
  hydrometeorologický ústav v
  Bratislave.
Výsledky pozorovaní vykonaných v určenom čase sa
pomocou dohodnutých značiek a kódov zaznamenávajú do
meteorologickej mapy
Meracie prístroje a zariadenia
meteorologickej stanice
  meteorologická búdka      barograf, teplomery, vlhkomer

          Ombrograf /zrážkomer/
                      héliograf /zaznamenáva dľžku
teplomery v tráve                 slnečného svitu
Meracie prístroje a zariadenia
meteorologickej stanice
                     teodolit – prístroj na
        balón s rádiosondou
 anemometer                 určenie polohy
        na určenie rýchlosti a
 so smerovkou               balóna, prípadne
          smeru vetra vo
                        oblaku
         väčších výškach
Práca pozorovateľa na meteorologickej
stanici

  Pozorovanie a meranie
  meteorologických prvkov v
  pravidelných časových
  intervaloch.
  Hlásiť výsledky do
  meteorologického centra, kde
  sa ďalej spracujú a vyhodnotia.
  Potom nastáva medzinárodná
  výmena správ medzi štátmi a
  kontinentami.

Štúdiom meteorologickej mapy, vyhotovenej z týchto pozorovaní, si
 môže meteorológ utvoriť predstavu o stave počasia v danom čase
  nad sledovaným územím. Môže predpokladať jeho vývoj a
    predpovedať počasie na ďalšie hodiny alebo dni.
 Prvá meteorologická stanica založená
 na Slovensku v roku 1871 v Hurbanove
Pôvodná budova súkromnej
hvezdárne
dr. Mikuláša Konkolyho
Thege                  Slovenská ústredná hvezdáreň
                         v Hurbanove

       Zakladateľ hvezdárne dr. Mikuláš Konkoly - Thege
                 (1842-1916)
Ďalšie meteorologické stanice na
      Slovensku
Otázky na precvičenie
    učiva
1.  Aká je činnosť meteorologických staníc ?
2.  Aké prístroje sú umiestnené na
   meteorologických staniciach ?
3.  Kde sa sústreďujú výsledky pozorovaní
   vykonaných na slovenských meteorologických
   staniciach ?
4.  Je vo vašom okolí meteorologická stanica ?
              Úlohy

1. Vyhodnoťte spoločné merania, ktoré ste
  vykonali na svojej „ meteorologickej stanici”.
  Zobrazte namerané hodnoty grafmi.
2. Uváž, možno výsledky vašich pozorovaní
  porovnať s tými, ktoré sa uvádzajú
  v predpovedi počasia v tlači ?    Encyklopédia prístrojov na meranie meteorologických prvkov :
       http://www.merici-pristroje.info/encyklopedie.html
Meteorologická mapa
  Predpoveď počasia
     Medzinárodná výmena
    meteorologických informácii

  Každá krajina, ktorá je členom Svetovej
  meteorologickej organizácie, má k dispozícii
  informácie z celého sveta.
  Slovenská meteorologická predpovedná služba
  využíva informácie o počasí od východného
  pobrežia Severnej Ameriky až po Ural a od
  severného pólu po severné pobrežie Afriky.
  Tieto informácie sú pomocou medzinárodne
  dohodnutých značiek a kódov zaznamenané v
  meteorologickej mape / resp. synoptickej mape/.
Veľmi zjednodušená mapa, ktorá sa používa
pri oboznamovaní verejnosti s predpoveďou
počasia na nasledujúci deň.
  Medzinárodne dohodnuté značky
Vysvetlivky k niektorým
značkám, používaným v
meteorologických mapách

   jasno až malá
   oblačnosť

   poloblačno
   oblačno až
   zamračené

   dážď        sneženie

   hmla        prehánky

   mrholenie      búrky
   Synoptická mapa Európy
Pri pohľade na mapu si všimnite priebeh izobár, polohu tlakovej
výše V a tlakovej níže N.
Najvýraznejšie prejavy počasia sú však spojené s atmosférickými
frontami.
                Atmosférický front je oblasť, v ktorej
                sa dotýkajú vzduchové hmoty a
                rôznymi vlastnosťami, napr. teplý a
                studený vzduch.


                        teplý front

                        studený front

                        oklúzny front
        Atmosférické fronty
  O teplom fronte hovoríme, ak sa pásmo styku teplého a
  studeného vzduchu presúva na stranu studeného vzduchu a po
  jeho prechode sa nad daným miestom oteplí. Na meteorologickej
  mape je vyznačený čiarou s polkrúžkami na tej strane čiary, na
  ktorú postupuje.


  Ak sa pásmo styku vzduchových hmôt presúva na stranu teplého
  vzduchu a po prechode frontu sa ochladí, hovoríme o studenom
  fronte. Vyznačuje sa čiarou s trojuhoníčkami, ktoré tiež naznačujú
  smer postupu frontu.


  Niekedy sa teplý a studený front spoja a zmiešajú,, vtedy hovoríme
  o tzv. oklúznom fronte. Tento je na mape vyznačený čiarou, na
  ktorej sú polkrúžky a trojuholníčky.
       Predpoveď počasia
  Podľa rozloženia a pohybu atmosférických, smeru vetra, ,výskytu
  zrážok, znalosti zemského povrchu nad danou oblasťou a využitím
  skúseností, môže meteorológ predpovedať ďalší vývoj počasia na
  niekoľko hodín, alebo na jeden až tri dni.
  Predpoveď počasia určená širokej verejnosti
  spravidla obsahuje údaje o oblačnosti, zrážkach,
  extrémnych denných a nočných teplotách,
  predpoveď smeru a rýchlosti vetra.
  Špeciálne predpovede sa pripravujú napr. pre poľnohospodárov,
  pre účely ochrany ovzdušia, pre pozemnú a leteckú dopravu alebo
  pre energetikov.
  Sledovanie a predpoveď počasia má veľký význam teda pre
  hospodárstvo, ale i pre zdravie a činnosť človeka.
Otázky na precvičenie
    učiva
 1.  Ako sa nazýva organizácia, ktorá
   zabezpečuje medzinárodnú výmenu
   meteorologických informácií ?
 2.  Čo je atmosférický front ?
 3.  Aké druhy atmosférických frontov
   poznáme ?
             Úlohy
1.  Podľa informácií uvedených na meteorologickej mape opíš
   stav počasia v jednotlivých mestách, aký bol v uvedenom
   čase.
                          Legenda :
                       Jasno

                       Takmer jasno

                       Malá oblačnosť

                       Polooblačno
                       Oblačno

                       Takmer zamračené

                       Zamračené
                       Po prehánke
                       Po daždi
              Úlohy
2.  Nájdi na obrázkoch atmosférické fronty a urč hodnotu
   atmosférického tlaku v mieste tlakovej výše /značka A alebo V/
   a tlakovej níže / značka C alebo N /:
Vyhľadajte aktuálne meteorologické
        mapy

  http://www.shmu.sk/?page=61

  http://prognoza.hr/prognoza_karte_sredina.html

  http://www.kstst.sk/pages/vht/meteo/fronty.htm
Čo rozumieš pod pojmom
znečisťovanie ovzdušia ?
  Čisté ovzdušie je jedným z predpokladov
      zdravého života na zemi.Pod znečistením
ovzdušia rozumieme
prach a plyny, ktoré sa
dostávajú do ovzdušia
z prírodných a
umelých zdrojov.
       Prirodzené zdroje znečistenia
           ovzdušiaVulkanická činnosť
                 Prachové búrky
/ sopečný prach, veľké
množstvá vodnej pary a
rozličných plynov /
                  Hnilobné procesy
                  / metán a sírovodík /
    Umelé znečistenie ovzdušiaRast priemyselnej činnosti človeka        Rádioaktívny spad

 Škodlivé látky, ktoré sa dostávajú do ovzdušia ako výsledok ľudskej
 činnosti :

                   OXID UHLIČITÝ
        Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme
          Skleníkový efekt
Oxid uhličitý vzniká najmä pri spaľovaní
pevných a tekutých palív. Na jeho
množstvo v atmosfére vplýva aj
zmenšovanie rozlohy lesov.


Oxid uhličitý, ktorý sa nachádza v
atmosfére, prepúšťa slnečné žiarenie,
ale zachytáva žiarenie vysielané
zemským povrchom.


  Dôsledkom toho je zvyšovanie teploty ovzdušia. Znečistené ovzdušie má
 podobné vlastnosti ako sklo v skleníku. Odtiaľ pochádza i názov tohto javu –
               skleníkový efekt
         Rádioaktívny spad
Prachový oblak, ktorý vzniká pri jadrovom výbuchu alebo pri jadrovej havárii
nezostáva nad jedným územím. Vystupuje do atmosféry a unášaný prúdiacim
vzduchom sa pohybuje okolo Zeme. Rádioaktívny prach, podobne aj niektoré
plynné látky, zostáva v atmosfére roky i desiatky rokov a spolu so zrážkami
dopadá na zemský povrch.
             Jadrové havárie

                    Three Mile Island
          Černobyľ 1986    USA 1979
 Jadrový výbuch
 Hirošima 1945                        Jadrové skúšky
            Ozónová diera
    Súčasťou atmosféry je aj ozón.
  Ozónová vrstva je silne narušená v
  oblasti južného zemepisného pólu. Jej
  hrúbka sa tu znížila oproti pôvodnému
   stavu viac ako o polovicu - vznikla
       „ozónová diera“.
 Látky, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu,
 obsahujú najmä chlór a fluór - spoločne
    ich nazývame freóny. Tieto sa
  používajú ako náplň do chladiacich a
  mraziacich zariadení, do hasiacich
       prístrojov a sprejov.
 Znižovanie ozónu v atmosfére by mohlo mať pre život na Zemi katastrofálne
následky. V súčasnosti sa preto podnikajú medzinárodne koordinované kroky proti
            znečisťovaniu ovzdušia freónmi.
Znečistené ovzdušie znižuje
množstvo slnečnej energie
dopadajúcej na zemský
povrch.

  Slnečná energia je podmienkou života na Zemi,
  ovplyvňuje procesy prebiehajúce v atmosfére, teda
           aj počasie.


            Znečistené ovzdušie
           znižuje kvalitu životného
           prostredia, čím negatívne
             pôsobí na zdravie
               človeka.
Otázky na precvičenie
    učiva
 1.  Aké sú hlavné zdroje znečistenia ovzdušia ?
 2.  Je vo vašom okolí niečo, čo výrazne
   znečisťuje ovzdušie ?
 3.  Aké sú následky znečisteného ovzdušia na
   Zemi ?
             Úlohy
1. Vysvetli, ako vplýva zmenšovanie rozlohy
  lesov na Zemi na znečisťovanie ovzdušia.
2. Vieš, čo sa nazýva skleníkovým efektom ?
3. Priprav si podľa literatúry alebo internetu
  informáciu o stave ozónovej vrstvy a o tzv.
  „ozónových dierach”.
4. Ako môžeš prispieť k ochrane ovzdušia ?


        Globálne problémy životného prostredia :
     http://www.fpv.umb.sk/~vzdchem/KEGA/TUR/ZP03.htm

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:233
posted:4/23/2012
language:Slovak
pages:107