fysiologi og patologi i forhold til ergonomi by HC12042316385

VIEWS: 92 PAGES: 31

									              Sundheds CVU Nordjylland       Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                           1. semester
                    Teoretisk undervisning
VENDSYSSEL
SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN
                                              Februar 2006
Sundheds CVU Nordjylland                       Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                            1. semester


Indholdsfortegnelse


Indledning .................................................................................................................. 1
Oversigt over undervisere på 1. semester .................................................................. 4
Studieintroduktion ..................................................................................................... 6
Anatomi, fysiologi og biokemi ................................................................................... 7
Ergonomi ................................................................................................................... 9
Ernæringslære og diætetik ...................................................................................... 10
Førstehjælp ............................................................................................................. 12
Love og regelgrundlag ............................................................................................. 14
Mikrobiologi og infektionshygiejne ........................................................................... 16
Organisation og ledelse ........................................................................................... 17
Sundhedsinformatik ................................................................................................ 19
Sygdomslære ........................................................................................................... 20
Sygeplejefaget ......................................................................................................... 21
  Introduktion til sygeplejefaget ............................................................................ 21
  Kropslige funktioner og problemer relateret til kroppens pleje ........................... 22
  Ernæring og sygepleje ......................................................................................... 24
  Respirationen og kredsløbet ................................................................................ 25
  Professionel relation mellem patient og sygeplejerske ......................................... 26
  Værdier i sygeplejen ............................................................................................ 26
  Kommunikation ................................................................................................... 27
  Omsorgsfilosofi: Kari Martinsen ........................................................................... 27
  Behovsteori: Virginia Henderson ......................................................................... 27
  Sygeplejeprocessen ............................................................................................. 28
  Sygeplejens historie og aktuelle situation ............................................................ 29
Sundheds CVU Nordjylland                Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                      1. semester


Indledning


Denne semesterplan er gældende for 1. semester, foråret 2006.


Hensigten med semesterplanen er at samle alle relevante oplysninger om 1. semesters
opbygning,  indhold  og  pensum  et  sted,  således  at  studerende,  medarbejdere   på
sygeplejeskolen og samarbejdspartnere let kan finde de oplysninger, der er behov for.
Men hensigten er også, at de studerende fra semesterets begyndelse kan danne sig et overblik
over semesteret og dermed få mulighed for at strukturere og planlægge deres studium.


Semesterplanen giver en overordnet oversigt over semesteret. For de enkelte fagområder er
mål, indhold, studie- og arbejdsmetoder samt pensum beskrevet. Fagområderne er i
semesterplanen placeret i alfabetisk rækkefølge.
For nogle fag eller emneområders vedkommende kan det være relevant med en yderligere
detaljering, hvorfor der i disse fag og emneområder udbygges med læseplaner.
Læseplanerne kan findes i de studerendes filmapper i Quick Place 3 - 4 dage før
undervisningen finder sted.


Til hvert fagområde er der opgivet aktuelt pensum. Pensum tager primært afsæt i de
obligatoriske bøger, der fremgår af boglisten. Pensum markeret med * er samlet i et
kompendium, som kan købes i sygeplejeskolens reception ved semesterets begyndelse.


Formålet for 1. semester er, ”at den studerende erhverver sig viden om og forståelse for den
menneskelige  organismes   opbygning  og  funktion.  At  den  studerende  erhverver  sig
forudsætninger for at kunne udføre den direkte sygepleje med hovedvægt på kropslige
funktioner og at kunne udføre direkte sygepleje i forhold til problemer relateret hertil.
Endvidere, at den studerende erhverver sig viden om og forståelse for forhold af betydning for
at kunne møde og etablere en professionel relation til patienten”. (Jf. Studieordningen, s. 8).


Pædagogiske undervisnings- og arbejdsformer
”Alle undervisnings- og arbejdsformer skal de give de studerende øvelse i og forudsætninger
for at tilegne sig grundlæggende videnskabsteoretisk forståelse og metode, som gør det muligt
at studere teorier, begreber og metoder fra sygeplejefaget og andre fag.
Undervisnings- og arbejdsformer, gennemgående for hele den teoretiske del, er:
•  Øvelser
•  Formidling af viden ved forelæsning eller oplæg fra underviseren
•  Dialog og diskussion mellem studerende og underviser på mindre hold eller i grupper
•  Gruppe arbejde med fremlæggelse og opponentfunktion                                                  1
Sundheds CVU Nordjylland               Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                      1. semester


•  Oplæg fra studerende med faglig vejledning
•  Dialog og diskussion mellem den enkelte studerende og underviser
•  Individuelle studier og/eller studiegrupper med mulighed for fordybelse i teorier, begreber
  og metoder


I første del at uddannelsen er det underviseren, som udvælger teorier, begreber og metoder,
herunder akademiske fremstillings-former. Professionsbasering indgår i form af undervisernes
konstruktioner af cases eller fortællinger, som de studerende bearbejder i forhold til temaet”.
(Studieordningen, s. 45-46).


Generelt om undervisningen
Undervisningen foregår mellem kl. 8.00 - 16.00.


Obligatoriske aktiviteter og prøver på 1. semester
Tildeling af ECTS dokumenteres ved beståede interne og eksterne prøver, ved obligatorisk
tilstedeværelse og obligatoriske opgaver.


Der er obligatorisk tilstedeværelse i følgende undervisning:
•  Studieintroduktion
•  Ergonomi
•  Førstehjælp
•  Introduktion til klinisk undervisning


At en aktivitet er obligatorisk vil sige, at der er mødepligt til undervisningen. Fravær fra disse
lektioner på over 20% vil betyde, at der skal udarbejdes erstatningsopgave.


Obligatoriske opgaver:
Der er to opgaver i sygeplejefaget.


Rammer og kriterier for obligatoriske opgaver vil blive udleveret i semesteret.


Interne prøver:
•  Sygeplejefaget
•  Naturvidenskabelige fag:
  Anatomi, fysiologi, biokemi,
  mikrobiologi samt ernæringslære


Rammer og kriterier for interne prøver vil blive udleveret i semesteret.                                                2
Sundheds CVU Nordjylland                Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                      1. semester


Forudsætning for at kunne indstille sig til den interne prøve i sygepleje er udarbejdelse af
opgaver og deltagelse i aktiviteter i relation til de to obligatoriske opgaver.


Det kan ikke udelukkes at der i semesterets forløb opstår ændringer. Disse ændringer vil
fremgå af ugeskemaerne.
                                                3
Sundheds CVU Nordjylland              Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                     1. semester


Oversigt over undervisere på 1. semester


Interne undervisere:


Grith Romerdahl Christensen (GRC)
Bibliotekar D.B.


Helle Birger Christiansen (HBC)
Sygeplejerske, Master i læreprocesser


Susanne Dau (SDA)
Sygeplejerske, Master i lærerprocesser


Karen Marie Dencker (KMD)
Sygeplejerske, Cand.scient.san


Jan Ebdrup (JE)
Cand.scient. i biologi


Mette Grønkjær (MG)
Sygeplejerske, Master of Nursing


Grazyna Anna Jensen (GAJ)
Sygeplejerske, Cand. mag. i sygepleje


Helle Kronborg Jensen (HKJ)
Sygeplejerske, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, MHH


Marianna Lose Larsen (MLL)
Sygeplejerske, VPÅ Voksenpædagogik


Lissy Lisborg (LL)
Sygeplejerske, Master i Læreprocesser


Lone Meldgaard (LM)
Anæstesisygeplejerske, VPÅ Voksenpædagogik, Cand.scient.soc
                                              4
Sundheds CVU Nordjylland              Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                    1. semester


Britta Nielsen (BN)
Sygeplejerske, sygeplejelærer


Gitte Nielsen (GN)
Sygeplejerske, Cand.cur


Helge Riis (HR)
Sygeplejerske, sygeplejelærer


Lene Iskov Thomsen (LIT)
Sygeplejerske, Master i Voksenuddannelse fra RUC


Doris Trudslev (DT)
Sygeplejerske, Cand.pæd.pæd


Bente Vogt (BV)
Sygeplejerske, sygeplejelærer
Eksterne undervisere:


Anette Riis Jensen (ARJ)
Psykolog


Doris Portefee Jensen (DPJ)
Sundhedsplejerske


Lene Holmsberg Jensen (LHJ)
Faglig sekretær


Anne Rasmussen, m.fl. (AR)
Fysioterapeuter - Sygehus Vendsyssel


Martin Swab (MS)
Skuespiller
                                              5
Sundheds CVU Nordjylland                Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                      1. semester


Studieintroduktion – 18 lektioner


Målet er, at den studerende:
•  tilegner sig overblik over struktur og indhold i sygeplejerskeuddannelsen ved Sundheds CVU
  Nordjylland, Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel,
•  bliver kendt med medstuderende på eget hold og tutorer,
•  tilegner sig studiekompetencer, der er relevante i en videregående uddannelse.


Indhold:
•  Uddannelsens struktur og indhold
•  Generelle forhold vedrørende afvikling af prøver
  -  redaktionelle retningsliner ved opgaveskrivning
•  Studieplanlægning
  -  læreprocesser og undervisningsmetoder
  -  studieteknikker
  -  studievaner
•  Studiemetoder på en videregående uddannelse
  -  akademisk læsning
  -  akademisk skrivning og anvendelse af akademiske fremstillingsformer
•  Studiemiljø
  -  studiegrupper
  -  gruppeprocesser
•  Håndtering af krav og præstationer i forbindelse med prøver og eksamener
•  Evaluering af 1. semester


Studie- og arbejdsmetoder:
Oplæg og diskussion. Individuelle og kollektive øvelser.


Pensum:
Harboe T, Ravn J. Studieintroduktion - eller kunsten at studere. 3. udgave. København: Nyt
Teknisk Forlag; 2004.


Rienecker L, Jørgensen PS. Den gode opgave - håndbog i opgaveskrivning på videregående
uddannelser. 3 udgave. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur; 2005.
                                                6
Sundheds CVU Nordjylland                 Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                        1. semester


Anatomi, fysiologi og biokemi – 105 lektioner


Målet er, at den studerende:
•  opnår grundlæggende kundskaber om det menneskelige legemes normale opbygning,
•  opnår færdigheder i at tilegne sig omfattende teoretiske kundskaber om legemets normale
  fysiologiske processer og kontrolsystemer,
•  udvikler evne til selvstændigt at analysere, vurdere og prioritere forskellige sygeplejefaglige
  problemer med baggrund i kroppens normale reaktioner på indre og ydre påvirkninger,
•  udvikler forståelse for celler, væv, organer og organsystemer, herunder disse komponenters
  placering, mikro- og makroskopiske opbygning og indbyrdes sammenhænge,
•  udvikler forståelse for organismens reaktion og kompensationsmuligheder ved normale
  påvirkninger og belastninger samt opnår forståelse for organsystemernes indbyrdes
  samspil,
•  opøver evne til at forbinde naturvidenskabelig teori og empiri,
•  bliver fortrolig med fagenes terminologi, den naturvidenskabelige tænkemåde og med det
  fagsprog, der bruges i den kliniske praksis.


Indhold:
•  Almen kemi
•  Biokemi
•  Cellen
•  Væv
•  Organsystemer
  -  hud, bevægeapparatet
  -  nervesystemet
  -  endokrine system
  -  kredsløbet
  -  respirationen
  -  enzymer, fordøjelsen
  -  kønsorganerne
  -  nyrer og urinveje
  -  sanser, temperaturregulering


Arbejdsformer:
Klasseundervisning,   individuelt  arbejde  med  studiespørgsmål,  gruppeopgaver,  skriftlige
opgaver til aflevering og bedømmelse og opgavegennemgang.
Opgaveløsning med udgangspunkt i arbejdsbog (Sjaastad ØV. Arbejdsbog til Menneskets
anatomi og fysiologi. København: Gads Forlag; 2003).
Studiebesøg på anatomisk institut.

                                                  7
Sundheds CVU Nordjylland             Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                    1. semester


Pensum:
Bjålie JG, Haug E, Sand O, Sjaastad ØV. Menneskets anatomi og fysiologi. København: Gads
Forlag; 1998.


Springborg A, Nielsen O. Biokemi. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck; 2002.
                                             8
Sundheds CVU Nordjylland                Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                       1. semester


Ergonomi – 18 lektioner


Målet er, at den studerende:
•  selvstændigt skal benytte den mest hensigtsmæssige forflytning til den enkelte patient på
  en etisk forsvarlig måde,
•  skal udvikle færdigheder i at kombinere forflytningsteknikker og brug af hjælpemidler,
  således at der tages hensyn til patientens ressourcer/begrænsninger samtidig med at
  belastninger i plejesituationen undgås,
•  skal opøve evnen til at vurdere arbejdssituationer i ergonomisk øjemed og vejlede og
  instruere andre i forflytningsteknik.


Indhold:
•  Anatomi, fysiologi og patologi i forhold til ergonomi
•  Kropsbevidsthed og hensigtsmæssig brug af kroppen
•  Arbejds- og forflytningsteknikker, hvori der indgår:
  -  fysiske love
  -  naturlige bevægemønstre
  -  vægtoverførsel
  -  kendskab til og brug af hjælpemidler
•  Arbejde med flere hjælpere og brug af kommandoer


Studie- og arbejdsmetoder:
Teoretisk oplæg og praktiske øvelser.


Pensum:
Gotved H, Gotved I. Bækkenbundens optræning. 4. udgave. København: Munksgaard; 1999.


Lunde PH. Forflytningskundskab. Aktivering, hjælp og træning ved forflytning. København:
Gads Forlag; 2004.
                                                9
Sundheds CVU Nordjylland                     Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                          1. semester


Ernæringslære og diætetik – 12 lektioner


Målet er, at den studerende:
•  erhverver sig viden om og forståelse for en sufficient ernæring og væskeindtagelse til det
  enkelte menneske uanset alder,
•  kvalificerer  sig   til  at  arbejde  forebyggende,  behandlende  og  rehabiliterende  i  et
  ernæringsmæssigt og diætetisk perspektiv,
•  kvalificerer sig til at identificere ernæringsrelaterede problemer i forhold til patienter på
  individ-, gruppe- eller samfundsplan og kan medvirke til at planlægge, gennemføre og
  evaluere handlinger i forhold til disse problemer.


Indhold:
•  Menneskets behov for næringsstoffer – 3 lektioner:
  -  energi og energibehov
  -  energigivende næringsstoffer, vitaminer og mineraler
  -  anbefalinger til normalkosten
  -  ernæringsrigtige fødekilder
  -  de 8 kostråd
•  Identifikation af patienter med risiko for fejlernæring – 3 lektioner:
  -  årsager til underernæring og konsekvenser heraf
  -  faste og katabolt stress
  -  syges behov for energi og protein
  -  screening af patienters ernæringsstatus
  -  kostformer
 Kostregistrering og diætetiske principper i forhold til udvalgte grupper – 3 lektioner:
  -  kostregistrering
  -  ernæringsrigtige principper i kosten til børn, gravide, ammende, ældre, patienter med
    diabetes, overvægt og iskæmisk hjertesygdom
 Ernæring set i et samfunds-, kulturelt, psykologisk og socialt perspektiv – 3 lektioner:
  -  fødevarelovgivning og politik
  -  danskernes kostvaner før og nu
  -  kvalitetsudviklingsprojekter i forhold til ernæring
  -  madens betydning ud over den fysiologiske
  -  kulturelle forskelle


Studie- og arbejdsmetoder:
Undervisningen    vil     variere  mellem  klasseundervisning,  gruppearbejde  og  individuel
bearbejdelse af stoffet.
                                                      10
Sundheds CVU Nordjylland                 Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                       1. semester


Pensum:
Glindvad J, Ravn AW. Ernæring og sygepleje. København: Munksgaard; 2004.


Hessov I, (red.). Klinisk ernæring. 4. udgave. København: Munksgaard; 2003.


Sundhedsstyrelsen. Bedre mad til syge - Hvorfor? Hvordan? København: Sundhedsstyrelsen;
2003.
(Udleveres af underviser)


Sundhedsstyrelsen. Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter,
sygehjælpere og kliniske diætister. Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig
risiko. København: Sundhedsstyrelsen; 2005.
(Udleveres af underviser)


Supplerende litteratur:
Pedersen AN, Ovesen L, (red.). Anbefalinger for den danske institutionskost. 3. udgave.
København: Økonomaskolen og Veterinær- og fødevaredirektoratet; 2003.
http://www.foedevarestyrelsen.dk/FDir/Publications/2000008/Rapport.pdf
                                                 11
Sundheds CVU Nordjylland                Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                      1. semester


Førstehjælp – 12 lektioner


Målet er, at den studerende:
•  får den teoretiske viden om og de praktiske færdigheder i førstehjælp, der sætter den
  studerende i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter efter en ulykke
  er sket eller pludselig sygdom er opstået, indtil uddannet personale overtager ansvaret.


Indhold:
Teoretisk undervisning
•  Introduktion
•  Førstehjælpens fire hovedpunkter;
  •  stands ulykken
  •  livreddende førstehjælp
  •  tilkald den nødvendige hjælp
  •  almindelig førstehjælp
•  Trinvis førstehjælp til bevidstløse
•  Alarmeringsprocedurer
•  Førstehjælp ved shock
•  Førstehjælp til standsning af store blødninger
•  Førstehjælp ved brandsår
•  Førstehjælp til ulykker med nedsat eller standset vejrtrækning
•  Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger
•  Psykisk førstehjælp


Praktiske øvelser
•  Tre workshops, hvor der øves følgende;
  • træner, gennem situationsøvelser, trinvis førstehjælp og aflåst sideleje samt kunstigt
    åndedræt og hjertemassage til børn og voksne
  • førstehjælpstræning ved hjælp af interaktiv CD-rom
  • studerende bliver individuelt vurderet i udførelsen      af  kunstigt  åndedræt  og
    hjertemassage til børn og voksne


Studie- og arbejdsmetoder:
Tilegnelse og bearbejdning af faglig viden, gennem klasseundervisning, praktiske øvelser og
øvelser med CD-rom.


Pensum:
Kirk U. Førstehjælp. m/CD-rom. 5. udgave. Skive: Dansk Røde Kors; 2003.                                                12
Sundheds CVU Nordjylland           Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                  1. semester


Supplerende litteratur:
Dansk Røde Kors. Førstehjælp.
http://www.redcross.dk/liv


Dansk råd for genoplivning.
http://www.genoplivning.dk


European Rescuecitation Council.
http://www.erc.edu.com


Laerdal.
http://www.laerdal.com


Trygfonden. Kan du redde liv?
http://www.redliv.dk
                                           13
Sundheds CVU Nordjylland                 Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                       1. semester


Love og regelgrundlag – 6 lektioner


Målet er, at den studerende:
•  opnår kendskab til de væsentligste love og bestemmelser, der vedrører sygeplejerskens
  virksomhedsområde,
•  opøver  IT-kompetencer  relateret  til  ajourføring  af  viden  om  gældende  love  og
  bestemmelser,
•  tilegner sig indsigt og forståelse for sygeplejerskens rettigheder og pligter som professionel
  aktør i sundhedsvæsenet,
•  tilegner sig indsigt og forståelse for patientens rettigheder og klagemuligheder, herunder
  patientsikkerhed.


Indhold:
•  Autorisation, omhu og samvittighedsfuldhed og tavshedspligt
•  Sygeplejerskens rettigheder og pligter
•  Regler vedrørende aktindsigt, videregivelse af oplysninger, patienters medvirken, informeret
  samtykke og patienters selvbestemmelsesret
•  Patientsikkerhed og patientforsikring
•  Klagebestemmelser og klagesagsafgørelser


Studie- og arbejdsmetoder:
Forelæsning, diskussion, casebearbejdelse og oplæg til øvelser.


Pensum:
Bekendtgørelse af lov om sygeplejersker. Lovbekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990.
www.retsinfo.dk


Ravn K. Virksomhed som sygeplejerske - regelgrundlag. I: Bydam J, Hansen JM (Red.).
Sygeplejens fundament 1. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck; 2005, side 52-69.


Supplerende litteratur:
Bekendtgørelse   om  de  amtskommunale     patientkontorers    opgaver  og  funktioner.
Lovbekendtgørelse nr. 830 af 25. september 2003.
www.retsinfo.dk
                                                   14
Sundheds CVU Nordjylland             Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                    1. semester


Sundhedsloven. Lov nr. 546 af 24. juni 2005.
www.retsinfo.dk


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Lovgrundlag, klagesager m.v.
www.pkn.dk
                                             15
Sundheds CVU Nordjylland               Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                      1. semester


Mikrobiologi – 22 lektioner - heraf 11 lektioner med fokus på
        infektionshygiejne


Målet er, at den studerende:
•  opnår viden om og forståelse for mikroorganismernes forekomst i miljøet, deres morfologi,
  vækstbetingelser og specielle egenskaber,
•  opnår viden om og forståelse for det samspil, der er mellem mennesker, miljø og
  mikroorganismer,
•  opnår viden om og forståelse for forebyggelse af smittespredning,
•  opnår viden om og forståelse for at kunne identificere problemstillinger i sygepleje, der har
  relation til mikrobiologi, immunologi, infektionspatologi og hygiejne og inddrage denne
  viden og forståelse i argumentation for og evaluering af sygeplejehandlinger.


Indhold:
•  Almen mikrobiologi, herunder bakteriologi, virologi, mykologi og parasitologi
•  Infektionspatologi,  herunder  infektionsbegrebet,  kemoterapi,  resistensudvikling  og
  smitteveje
•  Immunologi, herunder vaccinationer
•  Infektionshygiejne, herunder smittemåder og smitteveje, afbrydelse af smitteveje, generelle
  symptomer ved infektionstilstande samt forebyggelse af smittespredning i forbindelse med
  infektionstilstande i respirationsvejene, urinvejene og mave-tarmkanalen


Studie- og arbejdsmetoder:
Undervisningen er delt op i en mikrobiologisk del og en infektionshygiejnisk del og foregår som
teoretisk undervisning, klasseundervisning baseret på gruppearbejde, opgaveløsning og
studiespørgsmål.


Pensum:
Infektionshygiejnisk Afsnit. Infektionshygiejniske retningslinier for sygehuse og sektorer i
Nordjyllands Amt:
Retningslinie nr. 3.1: Smittekæden, 01.09.04, s. 1-3. *
Retningslinie nr. 3.2: Generelle smitteforebyggende forholdsregler, 01.09.04, s. 1-3. *
Retningslinie nr. 4.5.1: Akut gastroenteritis (Norovirus), 01.11.04, s. 1-3. *


Jensen K. Medicinsk mikrobiologi og infektionspatologi. 12. udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold
Busck; 2000, s. 11-58, 64-85, 86-285.
                                                16
Sundheds CVU Nordjylland                  Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                        1. semester


Organisation og ledelse – 8 lektioner


Målet er, at den studerende:
•  opnår viden om og forståelse for social- og sundhedsvæsenets organisation, funktion og
  udvikling,
•  udvikler begyndende forståelse for og bevidsthed om administration af menneskelige,
  materielle og økonomiske ressourcer i forhold til pleje og behandling,
•  opnår  kendskab  til  samfundsmæssige,   kulturelle  og  tværfaglige  sammenhænge    af
  betydning for organisering og ledelse.


Indhold:
•  Professionsbegrebet
•  Social- og sundhedsvæsenets opbygning, funktion og struktur
•  Sygeplejerskens ansvarsområde
•  Funktioner og kompetencer i sygeplejen
•  Organisering af sygeplejen


Studie- og arbejdsmetoder:
Undervisningen vil blive tilrettelagt som teoretisk oplæg og diskussion af pensum i grupper og
på klassen.
Studiespørgsmål relateret til pensum vil danne udgangspunkt for diskussionerne.


Pensum:
Eeg K. Sygeplejersker og ledelse - et tilbageblik. I: Hertz J, Scharff-Smith B, Zäll E, (red.).
Organisering og ledelse af sygeplejen. København: Nyt Nordisk Forlag; 2003, s. 108-114.


Meilstrup L. Funktioner og kompetencer i sygeplejen. I: Hertz J, Scharff-Smith B, Zäll E, (red.).
Organisering og ledelse af sygeplejen. København: Nyt Nordisk Forlag; 2003, s. 40-52.


Nordjyllands   Amt,  Planlægnings-  og  udviklingskontoret.   Beskrivelse  af  model  for  ny
ledelsesstruktur. Nordjyllands Amt, 2002, s. 1-7. *
http://intranet.nja.dk/sundhed/ledelsesstruktur


Scheel   LS.  Sygeplejens  ideologier  som  håndværk   og  profession.  Klinisk  Sygepleje
1996;10(6):310-319. *


Steenfeldt VØ. Plejeformer - organisering af sygeplejen. I: Hertz J, Scharff-Smith B, Zäll E,
(red.). Organisering og ledelse af sygeplejen. København: Nyt Nordisk Forlag; 2003, s. 53-77.                                                    17
Sundheds CVU Nordjylland              Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                     1. semester


Thomsen GB. Ledelse og organisering af sygeplejen i primær sektor. I: Hertz J, Scharff-Smith
B, Zäll E, (red.). Organisering og ledelse af sygeplejen. København: Nyt Nordisk Forlag; 2003,
s. 125-134.


Weile L. Sygeplejerskens ansvarsområde. I: Hertz J, Scharff-Smith B, Zäll E, (red.).
Organisering og ledelse af sygeplejen. København: Nyt Nordisk Forlag; 2003, s. 19-39.
                                              18
Sundheds CVU Nordjylland                Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                      1. semester


Sundhedsinformatik – 3 lektioner


Målet er, at den studerende:
•  opnår et grundlæggende kendskab og viden omkring sundhedsvæsenets anvendelse af
  informationsteknologi,
•  opnår et grundlæggende kendskab til anvendelsen af informationsteknologi i forhold til
  kvalitetssikring og udvikling inden for sygeplejerskens virksomhedsområde,
•  opnår et kendskab til basale informationsteknologiske begreber,
•  udvikler sin opmærksomhed i forhold til anvendelse af informationsteknologi i sygeplejen.


Indhold:
•  Grundlæggende introduktion til målsætningerne for sundhedsvæsenets anvendelse af
  informationsteknologi. Der lægges vægt på de anvendelser, den studerende vil møde i løbet
  af uddannelsens teoretiske og kliniske forløb
•  Grundlæggende introduktion til den elektroniske patientjournal og mulighederne for dennes
  anvendelse i forhold til kvalitetssikring og udvikling i sygeplejen


Studie- og arbejdsmetode:
Oplæg, klassedrøftelse, informationssøgning på internettet.


Pensum:
Hansen MN, Villadsen B. Kvalitetsudvikling i sygeplejen. I: Bydam J, Hansen JM. Sygeplejens
fundament 1. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck; 2005, s. 103-143.


National  strategi  for  sundhedsvæsenet   2003   -  2007.  København:  Indenrigs-  og
sundhedsministeriet; 2003, s. 11-22.
http://www.sst.dk/upload/nat_itstrategi03_07.pdf


Ruland CM. Sundhedsinformatik for sygeplejestuderende. Hvordan IKT kan bidrage til
udviklingen af et bedre sundhedsvæsen. København: G.E.C. Gads Forlag; 2002, s. 15-79, 103-
138.
                                                19
Sundheds CVU Nordjylland              Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                     1. semester


Sygdomslære – 12 lektioner


Målet er, at den studerende:
•  opnår viden og forståelse for den basale patofysiologi og sygdomslære med fokus på
  almindeligt forekommende sygdomme.


Indhold:
•  Hjerteinsufficiens
•  Anæmi - hovedfokus på jernmangelanæmi
•  Væskebalanceforstyrrelser
•  Diabetes Mellitus, introduktion


Studie- og arbejdsmetoder:
Klasseundervisning.


Pensum:
Schulze S, Schroeder TV, redaktører. Basisbog i sygdomslære. København: Munksgaard
Danmark; 2005, s. 135-138, 309-313, 331-344, 349-353, 603-610.


Springborg A, Nielsen O. Biokemi. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck; 2002, s. 169-
171, 202-211.
                                              20
Sundheds CVU Nordjylland               Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                      1. semester


Sygeplejefaget


Introduktion til sygeplejefaget – 4 lektioner


Målet er, at den studerende:
• opnår overblik over sygeplejerskens virksomhedsområde og centrale temaer i sygepleje-
 faget på 1. semester,
• introduceres til begrebet sygepleje og sygeplejeprofession.

Indhold:
•  Hvad er sygepleje? Sygeplejeprofession
•  Virksomhedsområde og dimensioner i sygeplejen
•  Studieordningens fagbeskrivelse af sygeplejefaget
•  Sygeplejefagets relationer til øvrige fag
•  Sygeplejefaget på 1. semester


Studie- og arbejdsmetoder:
Undervisningen tilrettelægges som teoretisk oplæg, klassediskussion, gruppearbejde med
faglig vejledning.


Pensum:
Studieordning for Sygeplejeuddannelsen, 30. september 2004.


Delmar C. Etik i sygeplejen I: Bydam J, Hansen JM, (red.). Sygeplejens fundament 1.
København: Nyt Nordisk Forlag; 2005, s. 47-49.


Ravn K. Virksomhed som sygeplejerske - regelegrundlag. I: Bydam J, Hansen JM, (red.).
Sygeplejens fundament 1. København: Nyt Nordisk Forlag; 2005, s. 52-55, 58-60.
                                               21
Sundheds CVU Nordjylland                Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                      1. semester


Kropslige funktioner og problemer relateret til kroppens pleje
– 23 lektioner


Målet er, at den studerende:
•  opnår viden og forståelse som forudsætning for at udføre personlig hygiejne,
•  opnår begyndende færdigheder i at udføre personlig hygiejne,
•  opøver faglig argumentations evne i forhold til sygeplejehandlinger.


Indhold:
•  Refleksion
•  Hygiejne
•  Identitet
•  Personlig hygiejne
•  Sengebad
•  Sengeredning
•  Intimhygiejne
•  Fodbad
•  Hår og skæg
•  Mund- og tandhygiejne
•  Påklædning


Studie- og arbejdsmetoder:
Der afvikles færdighedsøvelser i demonstrationsstuen og der indgår refleksionsøvelser.
Undervisningen tilrettelægges som teoretisk oplæg, klassediskussion, gruppearbejde med
faglig vejledning.


Pensum:
Bjørk IT. Refleksjon over egen praksis. I: Bjørk IT, Bjerknes MS, (red). Å lære i praksis: En
vejviser for studenten. Oslo: Universitetsforlaget; 2003, s. 139-158. *


Hansen SR, Koblen A. Mundpleje. I: Bydam J, Hansen JM, (red.). Sygeplejens fundament 2.
København: Nyt Nordisk Forlag; 2005.


Junker L, Meyer M, Wolff C. Evidensbaserede standarder for håndhygiejne. Sygeplejersken
2004;104(19):40-47.
www.sygeplejersken.dk


Jørgensen BB. Identitet og selvværd. I: Bydam J, Hansen JM, (red.). Sygeplejens fundament
1. København: Nyt Nordisk Forlag; 2005.

                                                22
Sundheds CVU Nordjylland               Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                     1. semester


Langøen A. Pleie av frisk hud i ulike aldersgrupper. I: Langøen A, (red.). Huden - pleie,
pleiemidler og sårbehandling. 2. udgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag; 2000.


Mathiesen KS. Kroppens pleje. I: Bydam J, Hansen JM, (red.). Sygeplejens fundament 2.
København: Nyt Nordisk Forlag; 2005.


Tønnesen  HH.  Hudpleiemidler.  I:  Langøen  A  (red.),  Huden  -  pleie,  pleiemidler  og
sårbehandling. 2. udgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag; 2000.
                                                  23
Sundheds CVU Nordjylland                  Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                       1. semester


Ernæring og sygepleje – 14 lektioner


Målet er, at den studerende:
•  kan anvende sin viden og forståelse for en sufficient ernæring til patienter i alle aldre i
  argumentationen  relateret  til  sygeplejefaglige  problemstillinger,  hvor  patienten  har
  ernæringsproblemer,
•  opnår begyndende praksiskompetencer i forhold til at kunne hjælpe patienter med at
  indtage ernæringsrigtig mad.


Indhold:
•  Sygepleje til patienter, der oplever kvalme og opkastning, er småtspisende, har madlede
•  Sygeplejerskens rolle i forhold til patienters ernæring, herunder anretning og servering af
  mad og hjælp til indtagelse af mad


Studie- og arbejdsmetoder:
Undervisningen tilrettelægges som teoretisk oplæg, klassediskussion og gruppearbejde ud fra
cases med faglig vejledning.
Der afvikles kliniske øvelser i demonstrationsstuen under vejledning, hvor der indgår
refleksionsøvelser.


Pensum:
Knutstad U. Sygepleje til patienter med kvalme. I: Nielsen BK, (red.). Sygeplejebogen 2.2,
Teoretisk-metodisk grundlag for klinisk sygepleje. København: G.E.C. Gads Forlag; 2003. *


Poulsen I. Ernæring og sygepleje. I: Bydam J, Hansen JM, (red.). Sygeplejeplejens fundament
2. København: Nyt Nordisk Forlag; 2005.


Turner B. Underernæring på sygehuse kan forebygges. Sygeplejersken; 2003;100(10):20-23.
www.sygeplejersken.dk
                                                   24
Sundheds CVU Nordjylland                Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                       1. semester


Respirationen og kredsløbet – 15 lektioner


Målet er, at den studerende:
•  opnår viden og forståelse til at kunne observere patienter, som oplever problemer i relation
  til respirationen og/eller kredsløbet,
•  opnår begyndende færdigheder i forhold til at kunne måle blodtryk, puls og respiration og
  kan redegøre for de målte værdier.


Indhold:
•  Med udgangspunkt i respirationen og cirkulationen arbejdes der med sygepleje til patienter,
  der oplever problemer i relation til respirationen og/eller kredsløbsproblemer, herunder
  sygeplejehandlinger såsom værdimåling, lejring af patienter med ovennævnte problemer,
  fysisk og psykisk støtte til patienter og pårørende.


Studie- og arbejdsmetoder:
Undervisningen tilrettelægges som teoretisk oplæg, klassediskussion, gruppearbejde med
faglig vejledning, hvortil der vil blive udleveret studiespørgsmål i forhold til pensum.
Der afvikles færdighedsøvelser i demonstrationsstuen og der indgår refleksionsøvelser.


Pensum:
Halborg J. Kredsløbet. I: Bydam J, Hansen JM, (red.). Sygeplejeplejens fundament 2.
København: Nyt Nordisk Forlag; 2005.


Sorknæs AD. Respirationen. I: Bydam J, Hansen JM, (red.). Sygeplejeplejens fundament 2.
København: Nyt Nordisk Forlag; 2005.
                                                25
Sundheds CVU Nordjylland               Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                      1. semester


Professionel relation mellem patient og sygeplejerske – 32 lektioner


Målet er, at den studerende:
•  opnår viden om og forståelse for forhold af betydning for at kunne møde og etablere en
  professionel relation til patienten, med henblik på at udvikle en etisk og social kompetence.


Indhold:
•  Værdier i sygeplejen
•  Kommunikation
•  Omsorgfilosofi
•  Behovsteori
•  Sygeplejeprocessen


Studie- og arbejdsmetoder:
Undervisningen vil veksle mellem teoretisk oplæg, klassediskussion og gruppearbejde med
faglig vejledning.
Der bliver afviklet færdighedsøvelser i kommunikation.


Værdier i sygeplejen – 4 lektioner:
•  Betydning af værdier
•  Holdninger og fordomme
•  Socialisering
•  Moralsk udvikling
•  Bevidstgørelse af værdier
•  Private og professionelle værdier


Pensum:
Birkler J. Filosofi og sygepleje. Værdier i fremtidens sygepleje. København: Munksgaard; 2003,
s. 211-220.


Delmar C. Etik i sygeplejen. I: Bydam J, Hansen JM, (red.). Sygeplejens fundament 2.
København: Nyt Nordisk Forlag; 2005, s. 47-49.


Pedersen BD, Hounsgaard L. Patient-sygeplejerskerelationen. I: Bydam J, Hansen JM, (red.).
Sygeplejens fundament 2. København: Nyt Nordisk Forlag; 2005, s. 262-272.


Stryhn H. Etik og sygepleje. Grundlag for etisk handling. København: Munksgaard; 2004, s.
29-80, 141-146.                                                26
Sundheds CVU Nordjylland               Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                      1. semester


Kommunikation – 12 lektioner:
•  Kommunikationsprocessen
•  Verbal og ekstraverbal kommunikation
•  Kropssprog
•  Kommunikationsdybder - mødet
•  Transaktionsanalyse
•  Neuro Lingvistisk Programmering
•  Gensvarsmodeller
•  Aktiv lytning
•  Berøring


Pensum:
Eide H, Eide T. Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Ad Notam Gyldendal AS; 1996, s. 17-64,
137-177.


Metze E, Nystrup J. Samtaletræning. Håndbog i præcis kommunikation. København:
Munksgaard; 1999, s. 25-92.


Ødum L. NLP i sundhedssektoren. København: Aschehoug Dansk Forlag A/S; s. 126-134. *


Omsorgsfilosofi: Kari Martinsen – 6 lektioner:
•  Relation og afhængighed
•  Livsytringer og etisk fordring
•  Situationen
•  Det faglige skøn
•  Svag paternalisme


Pensum:
Martinsen K. Samtalen, skjønnet og evidensen. Oslo: Akribe; 2005, s. 135-167.


Behovsteori: Virginia Henderson – 6 lektioner:
•  Grundlæggende behov
•  Virginia Hendersons grundlæggende principper
                                               27
Sundheds CVU Nordjylland               Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                     1. semester


Pensum:
Harder I. I Virginias fodspor. Sygepleje ud fra grundlæggende behov. Sygeplejersken
2000;100(44):21-27.
www.sygeplejersken.dk


Henderson V. ICN: Sygeplejens grundlæggende principper. København: Dansk Sygeplejeråd;
2002.


Sygeplejeprocessen – 4 lektioner:
•  Hvad er sygeplejeprocessen? Definitioner, historie
•  Det mellemmenneskelige aspekt i sygeplejeprocessen
•  Den problemløsende del af sygeplejeprocessen
•  Faserne i sygeplejeprocessen
•  Plejeplaner
•  Dokumentation i sygeplejen


Pensum:
Bjørnshave B. Sygeplejeprocessen. I: Bydam J, Hansen JM, (red.). Sygeplejeplejens
fundament 1. København: Nyt Nordisk Forlag; 2005, s. 73-83.


Hundborg M. Sygeplejedokumentation. I: Bydam J, Hansen JM, (red.). Sygeplejeplejens
fundament 1. København: Nyt Nordisk Forlag; 2005, s. 84-102.


Knudsen VZ. Sygeplejeprocessen som samarbejdsmodel. Klinisk Sygepleje 1992;6(5):47-54. *
                                               28
Sundheds CVU Nordjylland                Sygeplejerskeuddannelsen - Vendsyssel

                      1. semester


Sygeplejens historie og aktuelle situation – 14 lektioner


Målet er, at den studerende:
•  tilegner sig viden og forståelse for sygeplejens historiske udvikling under skiftende
  samfundsmæssige forhold, som for eksempel samfundsstruktur, økonomi, politik og kultur,
•  tilegner sig viden og forståelse for sygeplejefagets udvikling fra kald til praksisdisciplin,
  herunder sygeplejeforskningens historie i Danmark,
•  tilegner sig viden og forståelse bliver i stand til at analysere udvalgte historiske tekster i
  relation til forskellige perspektiver på sygeplejefagets udvikling, for eksempel køns-, kultur-,
  uddannelsesmæssigt, sociologisk og klassemæssigt,
•  kan forholde sig reflekterende til fagets aktuelle situation på baggrund af sygeplejens
  historie.


Indhold:
•  Fagets udvikling fra vågekonefunktion til moderne sygepleje
•  Det europæiske samfunds udvikling, pleje- og behandlingsudvikling, hospitalsvæsenets
  opståen og udvikling
•  DSR’s historie
•  Sygeplejerskeuddannelsens grundlag og historie (1863 - 2001)
•  Eksempler på markante og betydende personligheder i sygeplejens historie
•  Historisk teori og metode


Studie- og arbejdsmetoder:
Undervisningen vil veksle mellem gruppearbejde med faglig vejledning og fremlæggelse,
teoretiske oplæg og eventuelt besøg på Sygehus Vendsyssels historiske afsnit.


Pensum:
Birkelund R, (red.). Omsorg, kald og kamp. Personer og ideer i sygeplejens historie.
København: Munksgaard; 2001.


Hansen J. Orientering om bekendtgørelsesarbejdet vedrørende sygeplejerskeuddannelsen og
perspektiver om fremtidens sygepleje. Uddannelsesnyt 2001;12(3):3-12. *


Olden-Jørgensen S. Til Kilderne! Introduktion Til Historisk Kildekritik. København: G.E.C. Gads
Forlag; 2001, s. 16-27, 45-80.


Thingaard DM. Klinisk Sygepleje i fortids-, nutids- og fremtidsperspektiv. I: Nielsen BK, (red.).
Sygeplejebogen 2.1, Teoretisk-metodisk grundlag for klinisk sygepleje. København: G.E.C.
Gads Forlag; 2003, s. 131-148. *

                                                 29

								
To top