Avdeling for helse- og sosialfag by eo0e167a

VIEWS: 241 PAGES: 40

									                                    Januar 2008
                                    Kull SpV 08
 Avdeling for helse- og sosialfag
    Bachelor i sykepleie
         Fagplan
Utarbeidet på grunnlag av Rammeplan for sykepleierutdanning fastsatt 1. desember (2005) av
             Utdannings- og forskningsdepartementet
                 Fagplan av januar 2007
                  Revidert juni 2007
VISJON
     Sykepleierutdanning for framtida
            1
INNHOLD
 INNLEDNING                            side 4
   Perspektiver på sykepleierutdanningen             side 4
   Menneskesyn                          side 4
   Syn på helse                          side 4
   Omgivelsenes betydning                     side 5
   Sykepleiefaglig tenkning                    side 5
   Syn på kunnskap og læring med læringsaktivitet         side 5
   Selvstendig arbeid i avsluttende bacheloreksamen i sykepleie  side 6

 INTERNASJONALISERING                       side 6

 UTDANNINGENS FORMÅL OG LÆRINGSMÅL                 side 6
   Formål                             side 6
   Læringsmål                           side 7
   Helsefremming og forebygging                  side 7
   Pleie, omsorg og behandling                  side 7
   Undervisning og veiledning                   side 8
   Yrkesetisk holdning og handling                side 8
   Fagutvikling, kvalitetssikring og forskning          side 8
   Organisasjon og ledelse, politikk og lovverk          side 9

 STUDIEINNHOLD OG STUDIEPOENGSFORDELING              side 10
   Emnefordeling/innholdet                    side 10
   Studiepoengsfordeling mellom teori og praksis         side 10
   Skjematisk oversikt over organiseringen av studiet       side 11

 HOVEDEMNE 1 - Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag   side 12

 HOVEDEMNE 2 - Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget          side 15

 HOVEDEMNE 3 - Medisinske og naturvitenskapelige emner       side 17

 HOVEDEMNE 4 - Samfunnsvitenskapelige emner            side 19

 PRAKSISSTUDIER                          side 21
   Oversiktstabell over ulike praksisstudier           side 22
   Oversikt over praksisstudieområder og studiekrav        side 24
   Tilstedeværelse i praksis                   side 27
   Turnus                             side 27
   Områder som vektlegges ved vurdering av praksisstudiet     side 28
   Varsel om fare for ”ikke bestått” praksisstudie        side 29
                      2
VURDERINGSORDNINGER              side 30
 Oversikt over eksamener, prøver og tester  side 30
 Avsluttende bacheloreksamen i sykepleie   side 33
 Karaktersystem               side 34
 Klage på karakterfastsettelse        side 34
 Sensurfrister                side 34

GENERELLE OG PRAKTISKE OPPLYSNINGER      side 35
 Autorisasjon                side 35
 Skikkethetsvurdering            side 35
 Helsepersonelloven             side 36
 Taushetsplikt                side 37
 Tuberkulosekontroll             side 37
 Legemiddelhåndtering            side 38
 Studiedeltaking               side 39
 - Studentpermisjoner - reglement      side 39
 - Studenttillitsvalgte – fravær       side 39
                    3
INNLEDNING
Fagplanen bygger på Rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning fastsatt av
Utdannings- og forskningsdepartementet i 2000 med justeringer i 2005. Sykepleierutdanningen
skal bygge sin undervisning på erfarings- og forskningsbasert kunnskap og utdanne sykepleiere
med en kompetanse som er i samsvar med fagets utvikling og samfunnets behov. Dette skjer
gjennom at undervisningen baseres på kunnskap som er underbygget av etablert forskning og
utviklingsarbeid, og i den grad det er mulig også tar utgangspunkt i den forskning lærerne selv
bedriver. I undervisningen tydeliggjøres eksempler på varierte primærkilder og som presenterer
relevant forskning i ulike emner.

En viktig del av studiet er knyttet til sykepleie i praksisfeltet med orientering mot det forsknings-
og fagutviklingsarbeidet som foregår der. De praktiske studiene inngår i samtlige semester i
utdanningen og i samtlige emner. Hensikten med de praktiske studiene er å integrere teori og
anvendelse, samt utføre sykepleie basert på forskningsbasert kunnskap og erfaringskunnskap.

Hensikten med studiet er å utdanne sykepleiere med personlig og profesjonell kompetanse. Den
nyutdannede sykepleieren skal vise faglig engasjement. Dette innebærer å være empatisk,
selvstendig og ansvarlig med evne til kritisk refleksjon, problemløsning, samarbeidsevne og
endringsdyktighet.

Sykepleie skal være en samfunnsnyttig tjeneste. I tillegg til å utdanne for yrkesfunksjonen som
sykepleier, fører utdanningen frem til graden Bachelor i sykepleie. Dette gir muligheter for videre
studier og kvalifikasjoner på høyere grads nivå.


Perspektiver på sykepleierutdanningen
Sykepleierutdanningen bygger på sentrale verdier knyttet til menneskesyn, syn på helse og
omgivelsenes betydning for helse og sykepleie. De samme verdiene skal gjenspeiles i vårt syn på
kunnskap og læring.

Menneskesyn
Mennesket er ukrenkelig og har verdi i kraft av å være menneske. Det er en integrert helhet av
fysiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjoner. Av natur er mennesket aktivt og har potensiale
for vekst og utvikling, men det er også sårbart og avhengig av andre. Det har frihet til å treffe valg
og handle på egne vegne og er ansvarlig for konsekvensene. Mennesket lever i samspill med
omgivelsene og er medansvarlig for hverandre. Dette må forstås i lys av den sosiale og kulturelle
sammenhengen det er en del av. Menneskets utvikling skjer i samspill mellom opplevd helse og
helsesvikt og mellom avhengighet og uavhengighet. Når mennesket ikke kan ivareta sine
grunnleggende behov har det rett på kompetent hjelp.

Syn på helse
Helse står for en helhetstilstand hos mennesket. Helse har en subjektiv dimensjon; individets egen
opplevelse av sin helse, og en objektiv dimensjon; menneskets fysiske tilstand og funksjoner og
intellektuelle kapasitet. Helse er også evnen til å hanskes med de belastninger og påkjenninger
som mennesket utsettes for i hverdagen og i forbindelse med sykdom eller skader.
                         4
Omgivelsenes betydning
Mennesket er omgitt av faktorer som kan fremme og hemme helse. Faktorene er både av sosial og
fysisk art. Dette omfatter blant annet familie og nettverk, lokal- og storsamfunn, økonomiske
forhold, samt materielle og miljømessige forhold. Menneskets helse bestemmes i stor grad av
samspillet mellom enkeltindividet og omgivelsene. Utdanningen verdsetter omgivelser som
ivaretar menneskets verdighet og tilhørighet og som stimulerer vekst og fremmer helse.

Sykepleiefaglig tenkning
Sykepleie utøves overfor individ, gruppe og samfunn. Sykepleieren må vise vitenskapelig
tilnærming ved identifisering og prioritering av sykepleieproblemer og ved planlegging,
gjennomføring og evaluering av sykepleie til individer og grupper av mennesker.

På individnivå legger utdanningen Virginia Hendersons beskrivelse av sykepleierens funksjon til
grunn for teori- og praksisundervisning:

    ”Sykepleierens enestående funksjon er å hjelpe mennesket, enten det er sykt eller friskt, til
    å utføre de handlinger som bidrar til god helse eller gjenvinning av helse (eller til en
    fredfull død), som dette mennesket ville utført uten hjelp hvis det hadde hatt den
    nødvendige styrke, vilje eller kunnskap til det. Hennes funksjon er å gjøre dette på en måte
    som hjelper ham til selvstendighet så snart som mulig” (Henderson, 1998. s. 45).

Hos Virginia Henderson er beskrivelsen av sykepleierens funksjon konsentrert om
enkeltindividet. Utdanningen skal i tillegg sikre at sykepleierstudenten tilegner seg kompetanse i å
identifisere sammenhenger mellom samfunn, grupper, individ og helse og at studenten kan bidra i
helsefremmende og forebyggende arbeid.

Syn på kunnskap og læring
Sykepleierutdanningen er et høgskolestudium som reguleres av Lov om universitet og høgskoler
av 2005. Både sykepleiefaget og loven stiller krav om forskningsbasert kunnskap og at læring skal
fremme evne til kritisk refleksjon, selvstendighet og grundighet. I tillegg er det behov for
kunnskap som bare kan hentes i sykepleiens praksisfelt. Sykepleie som omsorgsyrke stiller krav
til empatisk utøvelse. Dette er kvaliteter som både studiet og studentene må bevisstgjøres.

I høgskolen vektlegges studentenes utvikling av selvstendig og livslang læring for at de skal
kunne møte utfordringene i dagens og morgendagens samfunn. Disse kjennetegnes av stadige
forandringer, utvikling, hurtig tilvekst av og tilgjengelighet til ny kunnskap. En forutsetning for
selvstendig læring er en undersøkende holdning til omgivelsene. Prosjektbasert læring er et
eksempel på en måte å utvikle slike ferdigheter. Kunnskap om forskningsmetoder fremmer evnen
til refleksjon og kritisk holdning til faget, og til kunnskap generelt. Det oppøver evnen til
problemløsning og kreativitet i arbeid med faget. Det forskningsforberedende elementet vil først
og fremst bestå i å øve opp en vitenskapelig tenkemåte gjennom refleksjon og analyse, og ved å
stimulere til nysgjerrighet og kritisk holdning til etablert kunnskap.

Sentralt er at studenten tar ansvar for sin egen læring gjennom å søke etter og vurdere kunnskap.
Videre skal studenten ha handlingsberedskap til å møte forandring. Dette synet på læring krever at
individet selv er aktiv, det vil si bearbeider fakta, reflekterer, tar stilling til, prøver i handling og
formulerer seg muntlig og skriftlig. Utdanningens oppgave blir derfor å stimulere studentenes
motivasjon, fremme utviklingen av selvstyrt læring og sørge for at det finnes gode                          5
læringsforutsetninger. Læringsaktivitetene er derfor varierte med forelesninger, selvstudium,
seminarer, refleksjonsgrupper, artikkelvurdering, veiledning, individuelle- og gruppeoppgaver,
praktiske øvelser og praktiske studier.

Selvstendig arbeid i avsluttende bacheloreksamen i sykepleie
For å oppnå bacheloreksamenen skal studenten i følge rammeplanen for sykepleieutdanningen ha
fullført et selvstendig eksamensarbeid i 3. studieår tilsvarende 12 studiepoeng innenfor
hovedområdet for utdanningen (se side 31).
                                         (Rammeplan 2005)INTERNASJONALISERING

Hensikten ved å ta deler av utdanningen i utlandet er at studenten får mulighet til å utvikle
kulturelle kompetanse, språkkompetanse og kunnskap om organisering av helse- og sosialtjenester
i andre land. Høgskolen har tilrettelagte utvekslingsprogram gjennom ERASMUS (innenfor
Europa), NORPLUS (innenfor Norden) og bilaterale avtaler i USA og Australia. Studieopphold i
utlandet tilbys i femte semester. For mer informasjon gå til høgskolens hjemmeside.

Våre samarbeidspartnere i dag er:
Nordplus
   CVU Vest - Esbjerg i Danmark
   Mikkeli University – Mikkeli Finland

Erasmus
   Universitat de Valencia, Valencia i Spania

Bilaterale avtaler med:
   James Cook University of North Queensland, Townsville i Australia
   Augsburg College Minneapolis, Minnesota, USA
UTDANNINGENS FORMÅL OG LÆRINGSMÅL
Formål
Rammeplan for sykepleierutdanning (2005) sier at helse- og sosialfagutdanninger har som
overordnet formål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som setter mennesket i sentrum, og som kan
planlegge, organisere og gjennomføre tiltak i samarbeid med brukere og andre tjenesteytere.
Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for
sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten, i og utenfor institusjon. Pleie, omsorg og
behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleierens kompetanse. Sykepleierne skal ha kompetanse i
forhold til helsefremmende og forbyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og
fagutvikling, kvalitetssikring, organisering og ledelse. Videre skal sykepleieren også ha kunnskap
om helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen. Utdanningen skal
fremme en yrkesetisk holdning og en flerkulturell forståelse for helse og sykdom. Utdanningen
                        6
skal utdanne selvstendige og ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte yrkesutøvere som
viser evne og vilje til bevisst og reflektert holdning ved utøvelse av sykepleie (s.3-5).
Utdanningen skal både kvalifisere for graden Bachelor i sykepleie og gi grunnlag for å søke
autorisasjon som sykepleier.


Læringsmål
Handlingskompetanse og handlingsberedskap
Rammeplanen (2005) benytter begrepene handlingskompetanse og handlingsberedskap for å
beskrive den nyutdannedes funksjonsdyktighet.

Handlingskompetanse knyttes til områder der utdanningen har ansvar for å bidra til at
yrkesutøveren skal fungere selvstendig. Den nyutdannede sykepleier skal ha
handlingskompetanse til å ivareta og utøve oppgaver som er sentrale i yrkesfunksjonen.
Kompetansen er hovedsaklig rettet mot pasienter og pårørende og mot ivaretakelse av
grunnleggende funksjoner i sykepleie.

Handlingsberedskap knyttes til områder der utdanningen bidrar til at nyutdannede sykepleiere har
kunnskaper om feltet, men mangler nødvendig erfaring og mer spesialisert opplæring til å kunne
handle selvstendig. Først etter at arbeidsgiver har lagt til rette for opplæring og etter- og
videreutdanning, kan nyutdannede sykepleiere forventes å ta selvstendig ansvar for å ivareta
områder som utdanningen gir handlingsberedskap til.
Kompetansen etter endt utdanning består både av handlingskompetanse og av handlingsberedskap
og er avgjørende for sykepleierens forutsetninger for å møte befolkningens behov for sykepleie.


Helsefremming og forebygging
Studentene skal etter endt utdanning ha handlingskompetanse til å:
   forstå risikofaktorer av individuell og/eller miljømessig karakter og ha innsikt i tiltak som
    fremmer helse og forebygger sykdom
   delta i helsefremmende arbeid og fokusere på å styrke positive faktorer hos individet og i
    miljøet
   anvende kunnskap om sykdommer og menneskets ulike reaksjoner på sykdom i
    helsefremmende og forebyggende arbeid

Studenten skal etter endt utdanning ha handlingsberedskap til å:
   kunne delta i tverrfaglig og tverretatlig planarbeid og bidra til å gjennomføre
    helsefremmende og forebyggende tiltak i kommuner og lokalmiljø


Pleie, omsorg og behandling
Studentene skal etter endt utdanning ha handlingskompetanse til å:
   møte den enkelte pasient og pårørende med varhet, innlevelse og moralsk ansvarlighet
   ivareta pasientens grunnleggende behov
   observere, vurdere, planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere pleie og omsorg til
    pasienter og pårørende
   iverksette og følge opp forordnet behandling og undersøkelser
   forebygge at komplikasjoner og tilleggslidelser oppstår                         7
    håndtere legemidler forsvarlig
    betjene og kvalitetssikre vanlig medisinsk teknisk utstyr
    ivareta hygieniske prinsipper og bidra til å skape et helsefremmende miljø
    lindre lidelse og hjelpe pasienten til en verdig død
    utøve godt og riktig håndlag

Studenten skal etter endt utdanning ha handlingsberedskap til å:
   ta del i arbeidsstedets særegne og spesialiserte behandlingsoppgaver, prosedyrer og bruk
    av medisinsk teknisk utstyr
   forholde seg til alternative behandlings- og lindringsmodeller


Undervisning og veiledning
Studentene skal etter endt utdanning ha handlingskompetanse til å:
   informere, undervise og veilede pasienter og pårørende om problemer og behov som
    oppstår ved sykdom, lidelse og død
   drive helseopplysning og forebyggende arbeid
   undervise og veilede medarbeidere og studenter

Studenten skal etter endt utdanning ha handlingsberedskap til å:
   ta del i arbeidsstedets særegne og spesialiserte undervisnings- og veiledningsoppgaver


Yrkesetisk holdning og handling
Studentene skal etter endt utdanning ha handlingskompetanse til å:
   ivareta den enkelte pasients integritet, herunder retten til en helhetlig omsorg, retten til
    medbestemmelse og retten til ikke å bli krenket
   vise respekt og omsorg for pårørende
   erkjenne og vedkjenne seg et faglig og personlig ansvar for egne handlinger og
    vurderinger, og opptre på en måte som styrker pasientens og samfunnets tillit til
    profesjonen og respekten for sykepleietjenesten
   utøve sykepleie i tråd med nasjonale og internasjonale yrkesetiske retningslinjer

Studenten skal etter endt utdanning ha handlingsberedskap til å:
   være oppmerksom på sitt profesjonelle og etiske ansvar i samfunnet
   være til støtte i vanskelige faglige eller personlige situasjoner overfor kollegaer


Fagutviking, kvalitetssikring og forskning
Studentene skal etter endt utdanning ha handlingskompetanse til å:
   anvende relevante forskningsresultater
   dokumentere, kvalitetssikre og evaluere egen sykepleieutøvelse
   kjenne grenser for egen kompetanse
   etterspørre og delta i nødvendig opplæring på arbeidsstedet for å kunne utøve faglig
    forsvarlig sykepleie
                         8
Studenten skal etter endt utdanning ha handlingsberedskap til å:
   arbeide systematisk med fag- og kvalitetsutvikling og bidra til å videreutvikle egen
    yrkesrolle, delta i klinisk forskning og formidle resultater
   definere standard for kvalitet og bidra til å utvikle kvalitetsindikatorer
   initiere fagutvikling og delta i planlegging og utvikling av framtidig helsetjeneste


Organisasjon og ledelse, politikk og lovverk
Studentene skal etter endt utdanning ha handlingskompetanse til å:
   lede og administrere sykepleieutøvelse overfor enkeltpasienter og deres pårørende
   kunne samarbeide på alle nivå i organisasjonen og utvikle vilje til tverrfaglig og
    tverretatlig samarbeid
   utvikle en kritisk-analytisk holdning til helsetjenesten

Studenten skal etter endt utdanning ha handlingsberedskap til å:
   lede og administrere sykepleieutøvelsen overfor grupper av pasienter og medarbeidere
   utøve saksbehandling både tverrfaglig og tverretatlig
   bidra til at faglige normer legges til grunn når sosial- og helsepolitiske beslutninger fattes
   medvirke til et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø
                         9
STUDIEINNHOLD OG STUDIEPOENGSFORDELING
Fordelingen av studiepoeng i henhold til kravet i Rammeplanen (1.desember 2005)

Emnefordeling/innhold                                       1år   2 år  3år
Hovedemne 1
Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag – inkludert praksisstudier         33sp
    1a) Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk                  9sp   4.5   1.5   3.0
    1b) Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling             9sp   5.0   2.0   2.0
    og forskning i sykepleie
    1c) Vitenskapsteori og forskningsmetode                       6sp   2.5   1.5   2.0
    1d) Etikk                                      9sp   3.0   3.0   3.0
Hovedemne 2
Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget – inkludert praksisstudier                72sp
    2a og 2b) Sykepleierens funksjon i spesialist- og                      19.5   27.0  25.5
    kommunehelsetjenesten
    avsluttende bacheloreksamen i sykepleie (12 sp) i 3. studieår
Hovedemne 3
Medisinske og naturvitenskapelige emner – inkludert praksisstudier             45sp
    3a) Anatomi, fysiologi og biokjemi                         12sp   7.5   1.5  3.0
    3b) Generell patologi, sykdomslære og farmakologi                  24sp   2.0  14.0  8.0
    3c) Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene                   9sp   6.0   2.0  1.0
Hovedemne 4
Samfunnsvitenskapelige emner – inkludert praksisstudier                  30sp
    4a) Psykologi og pedagogikk                             9sp   6.0   1.5   1.5
    4b) Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning                  6sp   3.0   1.5   1.5
    4c) Sosiologi og sosialantropologi                          6sp    0   2.5   3.5
    4d) Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk,              9sp   1.0   2.0   6.0
    herunder juridiske rammer
Totalt                                           180   60    60   60


Studiepoengsfordeling mellom teori og praksis
      Praksisstudier         Teori                 FFR*           Til sammen
1 år    10.5 studiepoeng        43.5 studiepoeng            6 studiepoeng      60
      7 uker                                4 uker          studiepoeng

2 år    25.5 studiepoeng        28.5 studiepoeng            6 studiepoeng      60
      17 uker                                4 uker          studiepoeng

3 år    39 studiepoeng         18 studiepoeng             3 studiepoeng      60
      26 uker            inkl avsluttende bachelor-       2 uker          studiepoeng
                      eksamen i sykepleie

Totalt   75 studiepoeng         90 studiepoeng             15 studiepoeng      180
      50 uker                                10 uker         studiepoeng

FFR*= ferdigheter, forberedelser og refleksjon over praksis
                               10
Skjematisk oversikt over organiseringen av studiet
Vårkull
1.sem   Teori 30 sp
vår    FFR 3 sp
2.sem   Praksis sjukehjem                  Teori 13.5 sp
høst   10.5 sp (7uker)                   FFR 3 sp
3.sem   Teori 10.5 sp (7 uker)                        Praks.  Teori 12 sp (8 uker)                        Prosjekt
                                        1uke
vår    FFR 3 sp (2 uker)                               FFR 3 sp (2 uker)                          Barn - 3sp
                                        1.5sp
4.sem   Praksisstudier i med./kir. avdeling.- 9 sp  Praksisstudier i med./kir. avdeling. 15 sp (10uker)           Teori 3sp
høst   (6 uker)                                                        (2uker)

5.sem   Teori 12 sp (8 uker)                         Forebyggende Avsluttende Praksisstudier i hjemmesykeleien 12sp ( 8uker)
vår    FFR 1.5 sp (1 uke)                          helsearb.-3sp eksamen    Teori 0.75sp og FFR 0.75sp
                                        Avsluttende Forebyggende Praksisstudier i psykisk helsearbeid 12sp (8uker)
                                        eksamen    helsearb -3sp Teori 0.75sp og FFR 0.75sp
6.sem   Praksisstudier i psykisk helsearbeid 12sp (8uker)          Praksisstudier i intergrasjon og fordypning i sykepleie
høst   Teori 0.75sp og FFR 0.75sp                      12 sp (8 uker)
     Praksisstudier i hjemmesykeleien 12sp (8uker)            Teori inklusive avsluttende eksamen i sykepleie 1.5 sp (1uke)
     Teori 0.75sp og FFR 0.75sp
* FFR = ferdigheter, forberedelser og refleksjon. sp = studiepoeng   3 studiepoeng = 2 uker studieinnsats

Høstkull
1.sem   Teori 24 sp
høst
     FFR 3 sp
2.sem   Praksis sykehjem 10.5 sp (7uker)           Teori 19.5 sp
vår
                                FFR 3 sp
3.sem   Teori 10.5 sp (7 uker)                            Praks.  Teori 7,5 sp (5 uker)      Prosjekt
høst                                          1uke
     FFR 3 sp (2 uker)                                   FFR 1.5 sp (1 uke)       Barn - 3sp
                                            1.5sp
4.sem   Teori 4.5 sp (3 uker)     Praksisstudier i med./kir. avdeling.- 9 sp Praksisstudier i med./kir. avdeling. 15 sp (10uker)           Teori 3sp
vår
     FFR 1.5 sp (1 uke)      (6 uker)                                                      (2uker)
5.sem   Teori 12 sp (8 uker)                         Praksisstudier i hjemmesykeleien 12sp (8uker)
høst
     FFR 1.5 sp (1 uke)                          Teori 0.75sp og FFR 0.75sp
                                        Praksisstudier i psykisk helsearbeid 12sp (8uker)
                                        Teori 0.75sp og FFR 0.75sp
6.sem   Praksisstudier i psykisk helsearbeid 12sp (8uker)          Forebyggende Avsluttende Praksisstudier i intergrasjon og fordypning i sykepleie
vår
     Teori 0.75sp og FFR 0.75sp                      helsearb - 3sp eksamen    12 sp (8 uker)
     Praksisstudier i hjemmesykeleien 12sp (8uker)            Avsluttende Forebyggende Teori inklusive avsluttende eksamen i sykepleie 1.5 sp (1uke)
     Teori 0.75sp og FFR 0.75sp                      eksamen    helsearb - 3sp
                                            11
HOVEDEMNE 1
Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hensikten med hovedemnet er at studenten utvikler forståelse for fagets historikk, idegrunnlag og
yrkesetikk. Studenten skal utvikle forståelse for forholdet mellom teori og praksis gjennom
integrasjon av teoretiske antagelser på den ene siden og situasjonsbetinget yrkespraksis på den
andre siden. Forskning og faglig utviklingsarbeid skal innhentes og reflekteres over som en del av
kunnskapsbasen for praksis.


Delemne  Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk                 Studie-
1a                                            poeng 9.0
Studieår  Læringsmål
1.år    Studenten skal:                                    4.5
       ha kunnskap om sentrale trekk i sykepleiens utvikling og tradisjon som
       kvinneyrke
       forstå sykepleien som funksjon i historisk, filosofisk og samfunnsmessig
       sammenheng
       ha kunnskap om ulike etiske verdier og prinsipper
       kunne identifisere og vurdere yrkesetiske dilemma i sykepleiepraksis

2.år    Studenten skal:                                    1.5
       kjennskap til den historiske utviklingen av pleie og omsorg til
       akutt/kritisk og kronisk syke
       ha innsikt i historisk utvikling av egen rolle
       drøfte kritisk egen yrkesrolle på bakgrunn av den historiske utviklingen

3.år    Studenten skal:                                    3.0
       kunne se kritisk på utviklingen av
         o sykepleie som fag, yrke og vitenskap
         o utvikling av forebyggende helsearbeid
         o psykiatrisk sykepleie og hjemmesykepleie som funksjon i
           historisk, filosofisk og samfunnsmessig sammenhengDelemne  Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i    Studie-
1b     sykepleie                                   poeng 9.0
Studieår  Læringsmål
1.år    Studenten skal:                                    5.0
       ha kunnskap om sykepleiefagets ulike vitenskapsteoretiske retninger og
       kunnskapsdimensjoner
       ha kunnskap om ulike teorier og modeller i sykepleiefaget som
       Hendersons, Orems, og Travelbees teorier om sykepleie samt
       Martinsens omsorgsfilosofi
       ha kunnskap om sykepleiens fagterminologi
       søke kunnskap om relevant fagutvikling og forskning relatert til                        12
       sykepleie lokalt, nasjonalt og internasjonalt innenfor studentens aktuelle
       praksisområde

2.år    Studenten skal:                                    2.0
       analysere praksissituasjoner i lys av teoretiske perspektiver
       søke kunnskap om relevant fagutvikling og forskning relatert til
       sykepleie lokalt, nasjonalt og internasjonalt innenfor studentens aktuelle
       praksisområde
       anvende utvalgte systemer for dokumentasjon i sykepleie

3.år    Studenten skal:                                    2.0
       kritisk vurdere de ulike sykepleieteoriene/modellene som utgangspunkt
       for sykepleiepraksis
       ha kritisk perspektiv på sykepleiepraksis og fagområde med referanse til
       sykepleieforskning
       søke kunnskap om relevant fagutvikling og forskning relatert til
       sykepleie lokalt, nasjonalt og internasjonalt innenfor studentens aktuelle
       praksisområde
       anvende utvalgte systemer for dokumentasjon av sykepleiepraksisDelemne  Vitenskapsteori og forskningsmetode                       Studie-
1c                                             poeng 6.0
Studieår  Læringsmål
1.år    Studenten skal:                                    2.5
       ha kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske retninger
       ha kunnskap om og kunne anvende forskningsprosessen
       ha kunnskap om kvantitative og kvalitative metoder med fordypning i
       feltobservasjon observasjon og intervju
       redegjøre for observasjon og intervju som metoder
       ha kunnskap om forskningsetikk

2. år   Studenten skal:                                    1.5
       gjenkjenne vitenskapsteoretiske retninger i arbeid med vitenskapelige
       artikler
       kunne redegjøre for ulike kvantitative metoder
       ha kjennskap til grunnleggende statistiske metoder som benyttes i
       sykepleiefaglig forskning
       redegjøre for surveymetoden og for hva standardiserte instrumenter er
                        13
3.år    Studenten skal:                                   2.0
       anvende kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske retninger i teoretisk
        arbeid
       reflektere over praksis med basis i vitenskapsteori
       anvende forskningsresultater i teoretisk oppgaver og praktiske studier
       gjøre rede for forskningsetiske overveielser i egen og andres kliniske
        praksis
       delta i fagutviklings- og forskningsprosjekter i det aktuelle
        praksisområdet
       anvende kunnskap i forskningsmetode i sin avsluttende
        bacheloreksamen i sykepleieDelemne   Etikk                                     Studie-
1d                                             poeng 9.0
Studieår  Læringsmål
1.år*    Studenten skal:                                   3.0
       ha kunnskap om ulike etiske verdier og prinsipper
       ha kunnskap om ulike menneskesyn og konsekvenser de kan ha for
        sykepleien
       identifisere etiske dilemmaer
       reflektere over menneskets integritet og rettigheter i møte med pasienter

2.år    Studenten skal:                                   3.0
       identifisere og vurdere etiske dilemmaer i praksis
       oppøve ferdigheter i etisk refleksjon
       forstå sammenhengen mellom etikk og estetikk

3.år    Studenten skal:                                   3.0
       vise evne til å identifisere og reflektere kritisk over etiske dilemmaer i
        sykepleie på individ-, gruppe- og samfunnsnivå
       vise etisk ansvarlighet ved å ta initiativ til å kvalitetssikre
        sykepleietjenesten
       redegjøre for samfunnsaktuelle etiske dilemmaer i utøvelsen av
        sykepleie

*I samarbeid med bachelorgradutdanningen i vernepleie
                            14
HOVEDEMNE 2

Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget
Hensikten med hovedemnet er at studenten skal integrere sykepleiefaglige-, medisinske-,
naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner. Studentene skal gjøre seg kjent med
relevant forskning og fagutvikling som foregår i både kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette skal gi dypere innsikt og kunne
påvirke handlingsvalg. Studentene skal se kritisk på egen og andres praksis basert på
vitenskapsteoretiske perspektiv, forskningsbasert kunnskap og erfaringskunnskap relatert til
pasienter med akutt/kritisk og kronisk helsesvikt.

Fokus rettes mot både forebyggende og behandlende sykepleie og pasientens (barn, voksne og
eldre) opplevelse av sin helsetilstand. Studenten skal utvikle sin handlingskompetanse og
handlingsberedskap til å kunne utøve helhetlig sykepleie som bygger på erfaringsbasert og
vitenskapsbasert kunnskap. Studenten skal lære om behandlende, lindrende,
rehabiliterende/habiliterende, helsefremmende og forebyggende funksjoner. Studenten skal
utvikle ferdigheter i den undervisende, administrative og fagutviklende funksjonen i sykepleie.
Studenten skal lære å begrunne sine valg og handlinger/prioriteringer basert på faglige, juridiske
og etiske vurderinger, samt utvise kreativitet i sine handlingsvalg.

Studenten skal utvikle kompetanse i problemløsning og praktiske ferdigheter i forhold til
hovedemnets problemområder, samt begynne å utvikle et profesjonelt holdningssett. Videre skal
studenten utvikle selvstyrt læring gjennom å identifisere egne læringsmål i aktuelle områder,
velge passende læringsaktivitet og kritisk vurdere informasjonskilder.


Delemne Sykepleierens funksjon i spesialist- og kommunehelsetjenesten       Studie-
2a og 2b                                      Poeng 72.0
Studieår Læringsmål
1.år   Studenten skal:                                  19.5
      ha kunnskap om kommunikasjonens betydning og reflektere over
      tilnærmingsmåter i møte med mennesker med sykdom/lidelse
      ha kunnskap om pasientens helsetilstand, grunnleggende behov og
      ressurser
      ha kjennskap til informasjonsteknologi anvendt for å dokumentere
      sykepleie
      ha kunnskap om ulike dokumentasjonssystemer brukt i sykepleiepraksis
      med utgangspunkt i pasientens opplevelse av sin situasjon, hans
      helsetilstand, ressurser og kunnskap om grunnleggende behov kunne
      vurdere, planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere sykepleie til
      enkeltpasienter
      gjøre seg kjent med FOU-arbeider som foregår i sykehjem

2.år    Studenten skal:                                       27.0
       med utgangspunkt i pasientens ressurser, opplevelse av egen situasjon
       og helsetilstand anvende sykepleieprosessen i sykepleie til akutt, kritisk
       og/eller kronisk syke pasienter
                         15
      mestre og utføre sykepleie til pasienter med akutt/kritisk og kronisk
      helsesvikt/lidelse
      utvikle evne til kritisk og kreativ problemløsning i sykepleieutøvelse
      møte pasienter med varhet, innlevelse og moralsk ansvarlighet
      utvikle kommunikasjonsferdigheter i møte med mennesker i akutt/
      kritisk og kronisk helsesvikt
      vise refleksjon og selvrefleksjon i møte med pasienter, pårørende og
      medarbeidere
      kunne møte pasientens og pårørendes behov for informasjon,
      undervisning, veiledning og støtte basert på dialog der det er mulig
      ta faglig og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger og
      opptrer på en måte som styrker samfunnets tillit til profesjonen
      delta i flerfaglig samarbeid i sykehus og samarbeide med andre helse-
      og sosialtjenester
      redegjøre for barns opplevelser og reaksjoner ved sykdom og opphold i
      sykehus
      gjøre seg kjent med FOU-arbeid som foregår i sykehusavdelingen

3.år    Studenten skal:                              25.5
      redegjøre for sykepleierens ansvar og funksjon i psykisk helsearbeid,
      forebyggende helsearbeid og hjemmesykepleie
      kunne opprette dialog i møte med pasienter med utfordrende atferd og
      pasienter og pårørende i deres hjemmemiljø
      anvende sykepleieprosessen knyttet til ulike pasientgrupper som
      sykepleieren har ansvar for
      utvikle forståelse av sykepleiefunksjonen i et lokalsamfunnsperspektiv
      delta i det flerfaglige flerfaglig samarbeid i sykehus og samarbeide med
      andre helse- og sosialtjenester
      gjennomføre en selvstendig avsluttende bacheloreksamen i sykepleie
                      16
HOVEDEMNE 3

Medisinske og naturvitenskapelige emner
Hensikten med hovedemnet er å bidra til forståelse for hvordan medisinsk og naturvitenskapelig
kunnskap legges til grunn for å kunne utøve forsvarlig sykepleie. Hensikten med medisinske og
naturvitenskapelige emner er at studenten skal oppnå forståelse for kroppens normale funksjoner
og hvordan det kan oppdages helsesvikt. Kunnskap om menneskets normale utvikling, aldring og
patologiske prosesser er nødvendig for at en sykepleier skal kunne observere, og i nødvendig
samarbeid med andre, iverksette tiltak for å forebygge, rehabilitere, lindre, pleie og delta i
behandlingen. Kunnskap om sykdommer og behandling bidrar til at sykepleieren kan gjenkjenne
symptomer og forstå hvordan de ulike behandlingsoppleggene virker.


Delemne  Anatomi/fysiologi og biokjemi                        Studie-
3a                                           poeng
                                            12.0
Studieår  Læringsmål
1.år    Studenten skal:                                    7.5
       tilegne seg kunnskap om menneskets anatomiske oppbygging
       forstå hvordan de enkelte organer og organsystemer fungerer
       selvstendig og i forhold til hverandre
       forstå hvorfor og hvordan patofysiologiske prosesser starter og utvikles
       ha kunnskap om metabolisme og ernæringsfysiologi
       forstå hvordan organismen trenger tilskudd til fornyelse og oppbygging
       av strukturer i celler og vev

2.år    Studenten skal:                                    1.5
       oppøve evne til å anvende forskningsbasert kunnskap i observasjon,
       vurdering og rapportering

3.år    Studenten skal:                                    3.0
       tilegne seg kunnskap om befruktning og fosterutvikling
       tilegne seg kunnskap om et normalt forløp av svangerskap, fødsel og
       barseltidDelemne  Generell patologi, sykdomslære og farmakologi                Studie-
3b                                           poeng
                                            24.0
Studieår  Læringsmål
1.år    Studenten skal:                                    2.0
       tilegne seg kunnskap om generell patologi
       tilegne seg kunnskap om aldringsprosessen og generelle sykdommer til
       eldre
       tilegne seg kunnskap om legemiddelhåndtering
                        17
2.år   Studenten skal:                                  14.0
      tilegne seg og anvende kunnskap om hva som skjer i menneskekroppen
       når det oppstår sykdomsprosesser
      tilegne og anvende kunnskap om sykdom og behandling, herunder også
       medikamentell behandling og hvilke konsekvenser dette får for
       pasienten
      tilegne seg kunnskap om alternative behandlings- og lindringsmodeller
      innhente nyere forskning innenfor aktuelle medisinske/sykepleiefaglige
       områder

3.år   Studenten skal:                                  8.0
      redegjøre for psykiske lidelser
      redegjøre for muligheter og begrensninger i diagnostisering og
       behandling av psykiske lidelser
      tilegne seg kunnskap om komplikasjoner som kan oppstå i forbindelse
       med svangerskap, fødsel og barsel
      redegjøre for spesielle sykdommer hos eldre
      anvende kunnskap i farmakologi i forhold til eldre og eldres sykdom.
      anvende nyere forskning i praktiske studierDelemne  Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene                 Studie-
3c                                           poeng 9.0
Studieår Læringsmål
1.år   Studenten skal:                                   5.5
      tilegne seg kunnskap om hvordan de vanligste mikroorganismer
       formerer seg
      ha forståelse for mikroorganismens betydning for helseforhold og
       sykdomsutvikling
      kunne anvende og vurdere sykdomsforebyggende tiltak
      kunne anvende hygieniske prinsipper i utøvelse av sykepleie

2.år   Studenten skal:                                  2.0
       tilegne seg kunnskap om og innhente nyere forskning om ulike
       infeksjonssykdommer

3.år   Studenten skal:                                  1.5
       reflektere kritisk over miljøfaktorers betydning for helseforholdene i
       samfunnet og samfunnshygieniske tiltak
                        18
HOVEDEMNE 4

Samfunnsvitenskapelige emner
Hensikten med hovedemnet er å forstå menneskets utvikling, læring og hvordan menneskene
forholder seg til hverandre i ulike samfunn og kulturer.
Emnene stats- og kommunalkunnskap skal bidra til endringsorienterte yrkesutøvere som er kritisk
reflekterende til egen yrkesrolle gjennom å få en forståelse for egen rolle og eventuelle
rollekonflikter i et organisasjonsperspektiv.
Studentene skal få en innføring i hvordan helse- og sosialtjenesten både på kommune og
spesialistnivå er organisert. De skal ha kjennskap til begrep og metoder når det gjelder
endringsprosesser, som grunnlag for en kritisk og konstruktiv tilnærming til utfordringer i
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Studiet skal skape forståelse og kritisk refleksjon over oppbygging og rammebetingelser for helse-
og sosialtjenesten med vekt på sentrale utviklingstrekk.


Delemne  Psykologi og pedagogikk                           Studie-
4a                                           poeng 9.0
Studieår  Læringsmål
1.år    Studenten skal:                                   6.0
       ha kunnskap om ulike teorier for å forstå menneskets psykologiske og
       sosiale utvikling
       ha grunnlag for å forstå reaksjons- og tilpasningsmåter under ulike
       livsbetingelser
       utvikle ferdigheter i yrkesetikk og sosial kompetanse
       anvende generelle pedagogiske prinsipper
       ha kunnskap om ulike måter å lære på – teorier om læringsprosesser
       delta i veiledning av medstudenter

2.år    Studenten skal:                                   1.5
       anvende kunnskap om psykologiske reaksjoner ved sorg og krise knyttet
       til ulike målgrupper
       anvende pedagogiske prinsipper i undervisning av pasienter og
       pårørende
       skape dialog med pasienter og pårørende for å møte deres rett og behov
       for informasjon og veiledning,
       veilede medstudenter og /eller medarbeidere

3.år    Studenten skal:                                   1.5
       ha kunnskap om sorg og krise og kunne anvende kunnskapen i aktuelle
       situasjoner
       gi helseopplysning, informasjon og veiledning til pasienter
       anvende pedagogiske prinsipper og metoder i forbindelse med
       undervisning og veiledning til medstudenter og medarbeidere i praksis
                        19
Delemne  Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsing                 Studie-
4b     I samarbeid med Bachelorgradutdanningen i vernepleie             poeng 6.0
Studieår  Læringsmål
1.år    Studenten skal:                                   3.0
       tilegne seg kunnskap om kommunikasjonsprosesser og ulike
       kommunikasjonsmetoder
       ha kunnskap om egen kommunikasjon og forståelse for hvordan denne
       virker inn i mellommenneskelige relasjoner
       anvende ulike kommunikasjonsmetoder i mellommenneskelige
       relasjoner med fokus på den eldre pasient

2.år    Studenten skal:                                   1.5
       utvikle og anvende sine ferdigheter i kommunikasjon til akutt, kritisk og
       kronisk syke pasienter og deres pårørende.
3.år    Studenten skal:                                   1.5
       anvende kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid med
       kolleger
       anvende kommunikasjonsteori i konfliktløsning


Delemne  Sosiologi og sosialantropologi                        Studie-
4c                                            poeng 6.0
Studieår  Læringsmål
1.år                                               0
2.år    Studenten skal:                                   2.5
       ha kunnskap om sosiologiske begreper som er relevant for
       sykepleiepraksis, og hvordan disse kan anvendes som analyseredskap i
       sykepleie
       tilegne seg kunnskap om institusjonssosiologi

3.år    Studenten skal:                                   3.5
       ha kunnskaper om profesjonssosiologi
       ha kunnskap om utfordringer knyttet til helsearbeid i et flerkulturelt
       samfunn
       anvende kulturforståelse i møte med pasienter og pårørende med ulik
       kulturell bakgrunn
       ha kunnskap om ulike kulturer og forståelse for betydningen av
       kulturelle ulikheter
                          20
Delemne  Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk, herunder            Studie-
4d     juridiske rammer for helsevesenet og yrkesutøvelsen                  poeng
      I samarbeid med bachelorgradutdanningen i vernepleie                   9.0
Studieår  Læringsmål
1.år    Studenten skal:                                     1.0
       ha kunnskap om organisasjonskultur, struktur og sosiale prosesser i
       helse- og sosialtjenesten
       ha kunnskap om helsepersonelloven med hovedvekt på taushetsplikt og
       arbeidstakerrollen

2.år    Studenten skal:                                     2.0
       ha kunnskap om utfordringer i endringsarbeid
       ha kunnskap organisasjonsutvikling
       ha kunnskap om metoder for kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling i
       helsetjenesten
       ha kunnskap om relevant lovgivning i helse- og sosialtjenesten

3.år    Studenten skal:                                     6.0
       kunnskap relevante lover, lovgrunnlag og rettssikkerhet i helse- og
       sosialtjenesten
       ha kunnskaper om sentrale, nasjonale og internasjonale utviklingstrekk
       innen helse- og sosialtjenesten
       ha kunnskap om effektivitet og kvalitet i sykepleieutøvelsen
       dokumentere sykepleie i overensstemmelse med gjeldende lovverk
       ha kunnskaper om økonomistyring, prioriteringer og dilemmaer
PRAKSISSTUDIER
Praksisstudier inngår som en læringsaktivitet knyttet til de fire hovedemnene som er beskrevet
foran.

Praksisstudier utgjør 90 studiepoeng - som Rammeplanen fastsetter til 60 uker. Av disse skal
minst 50 uker (75 studiepoeng) nyttes til praksisstudier i samarbeid med pasienter og pårørende.
10 ukers (15 studiepoeng) studieinnsats kan nyttes til ferdighetstrening, forberedelse til og
refleksjon over praksisstudiene. Ferdighetstrening innebærer at studenten øver og reflekterer over
sentrale ferdigheter for utøvelsen av sykepleiefaget. For enkelte av disse områdene kreves det
100% studiedeltagelse/tilstedeværelse. Dette vil være spesifisert i de enkelte årsplaner.

Spesielle studiekrav knyttet til praksisstudier
Sykepleieyrket utøves i og utenfor institusjon og i tett samarbeid med andre yrkesgrupper til
pasientens beste. Sykepleierstudenten må derfor tilegne seg kunnskaper om organisasjon og
organisering av tjenestene og om flerfaglig samarbeid.
                           21
Studentene skal opparbeide ferdigheter i å integrere de ulike kunnskapsformene, både
forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om pasienter og brukermedvirkning/empowerment,
samt verdier og holdninger, slik at de kan anvende disse for å yte best mulig sykepleie i
situasjonen og i møte med den enkelte pasient.

Deltidsstudiet avviker fra heltidsstudiet når det gjelder tidspunkt for praksisstudiene.

Oversiktstabeller over ulike praksisstudier
Forbehold om at organiseringen av praksisstudiene kan bli endret i løpet av studietiden.

Beskrivelser av læresituasjoner ved de ulike praksisstudiestedene utarbeides i samarbeid mellom
høgskolen og praksisstudiested.

1. studieår
Praksisstudie     Grunnleggende sykepleie og sykepleie til eldre

Kode         SKP00 001

Tid          2. semester

Vurderingsform    Veiledet praksis, med vurdering underveis

Karakter uttrykk   Bestått/ikke bestått

Studiepoeng      12 studiepoeng

Klageadgang      Nei – kun på formelle feil

Krav         Må være bestått for å kunne fortsette videre i studiet

Forskrift for     §7 Vurderingsformer pkt.4. Ved alle veiledede praksisstudier ved
eksamen for      høgskolen samt ved praktisk eksamen i sykepleierutdanningen andre
Høgskolen i      studieår, har studenten rett til å fremstille seg til samme eksamen
Molde         (praksisperiode/ praktisk eksamen) maksimalt to ganger. I særlige tilfeller
           kan dekan gjøre unntak fra denne bestemmelsen.


2. studieår
Praksisstudie  Akutt, kritisk og kronisk syke       Akutt, kritisk og kronisk syke
         medisinsk/kirurgisk avdeling –       medisinsk/kirurgisk avdeling –
         Nivå 1                   Nivå 2
Kode       SKP00 002                 SKP00 003

Tid       4. semester                4. semester

Vurderings-   Veiledet praksis, med vurdering      Veiledet praksis, med vurdering
form       underveis                 underveis                          22
Karakter    Bestått/ikke bestått            Bestått/ikke bestått
utrykk
Studiepoeng   12 studiepoeng               14 studiepoeng

Klageadgang   Nei – kun på formelle feil         Nei – kun på formelle feil

Krav      Må være bestått for å kunne fortsette videre i studiet

Forskrift for  §7 Vurderingsformer pkt.4. Ved alle veiledede praksisstudier ved høgskolen
eksamen for   samt ved praktisk eksamen i sykepleierutdanningen andre studieår, har
Høgskolen i   studenten rett til å fremstille seg til samme eksamen (praksisperiode/ praktisk
Molde      eksamen) maksimalt to ganger. I særlige tilfeller kan dekan gjøre unntak fra
        denne bestemmelsen.

3. studieår
Praksisstudie  Psykisk        Hjemme -       Forebyggende      Fordypnings-
        helsearbeid      sykepleien      helsearbeid      praksis
Kode      SKP00 004       SKP00 005      SKP00 006       SKP00 007

Tid       5.eller 6.semester   5.eller 6.semester  5.semester       6.semester

Vurderings   Veiledet        Veiledet       Observasjons-     Veiledet
form      praksisstudie     praksisstudie    studie         praksisstudie

Karakter    Bestått/ikke      Bestått/ikke     godkjent        Bestått/ikke
utrykk     bestått        bestått                   bestått
Studiepoeng   12 studiepoeng     12 studiepoeng    3 studiepoeng     12 studiepoeng

Klageadgang   Bedømmelsen kan ikke påklages, kun på formelle feil

Krav      Må være bestått for å kunne fortsette videre i studiet

Forskrift for  §7 Vurderingsformer pkt.4. Ved alle veiledede praksisstudier ved høgskolen
eksamen for   samt ved praktisk eksamen i sykepleierutdanningen andre studieår, har
Høgskolen i   studenten rett til å fremstille seg til samme eksamen (praksisperiode/ praktisk
Molde      eksamen) maksimalt to ganger. I særlige tilfeller kan dekan gjøre unntak fra
        denne bestemmelsen.
                         23
Oversikt over praksisstudieområder og studiekrav
Studiekravene som er nevnt nedenfor er læringsaktiviteter for å nå målene i de fire hovedemnene
(se tidligere oppsett).

Praksisområde    Sykehjem - kommunehelsetjenesten

Fokus        Grunnleggende sykepleie

Tidspunkt      2.semester

Hensikten med    Studenten skal:
praksisstudiet     vise etisk ansvarlighet og handle ut fra anerkjente etiske retningslinjer
             for sykepleie
            innhente klinisk kunnskap som grunnlag for å forstå menneskets
             grunnleggende behov
            utøve grunnleggende sykepleie til beboere i sykehjem
            ta del i ansvar for sykepleie til 2-3 beboere i sykehjem
            anvende teorier om kommunikasjon i kontakt med pasient, pårørende
             og medarbeider
            kunne anvende hygieniske prinsipper

Studiekrav        individuell skriftlig oppgave knyttet til primærpasient – en pedagogisk
             sykepleieplan.
             gjennomføre en kort observasjon eller intervju med fokus på et
             sykepleiefenomen (jfr. Hendersons prinsipp for sykepleie). Innhentede
             data skal analyseres av studenten og bringes inn i klassen for videre
             bearbeiding.
             individuell skriftlig oppgave knyttet til refleksjon over
             organisasjonskultur, struktur og sosiale prosesser i sykehjemsavdeling
             søke etter og vurdere relevant forskningsartikler som er knyttet til et
             aktuelt tema i dette praksisfeltet
                        24
Praksisområde  Medisinsk- og kirurgisk avdeling – spesialisthelsetjenesten

Fokusområde   Sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke

Tidspunkt    3. og 4. semester

Hensikten med  Studenten skal:
praksisstudiet   vise etisk ansvarlighet og handle ut fra anerkjente etiske retningslinjer
          for sykepleie
          ta ansvar for egen læring og utvikling
          anvende teorier om kommunikasjon i kontakt med pasient/pårørende og
          medarbeidere.
          inneha kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å ivareta
          pasienters behov under akutt, kritisk og kronisk sjukdom/lidelse
          vise utvikling i ferdigheter angående undervisning/veiledning av pasient
          og pårørende
          ta ansvar for å forberede pasienten til undersøkelse og behandling
          ta ansvar for oppfølging etter gjennomført behandling
          se betydningen av at pasienten aksepterer sin evt. endrede livssituasjon
          og aktivt støtter pasienten under denne prosessen
          ta ansvar for sykepleien til en gruppe pasienter (4-6)

Studiekrav      innlevering av en skriftlig individuell oppgave etter endt flexiuke
           kirurgisk praksisstudieområde
           Innleverig av en begrunnet sykepleiepleieplan etter endt opfølgingsuke
           (medisinsk praksisstudieområde)
           individuelt eller i gruppe: gjennomføre et litteratursøk og innhente
           artikler fra kvantitativ forskning som legges fram enten i klassen eller i
           praksisavdelingen. Studentene skal velge seg en pasientgruppe og eller
           et sykepleiefenomen som utgangspunkt.
           utarbeid et enkelt spørreskjema som tar utgangspunkt i et aktuelt
           sykepleiefenomen innenfor målområdet akutt, kritisk og kronisk syke.
           individuell skriftlig oppgave knyttet til refleksjon over kultur, struktur
           og sosiale prosesser i kirurgisk- og medisinsk avdeling.
           søke etter og vurdere forskningsartikler som er relevant for
           praksisområdet
                      25
Praksisområde  Kommune - spesialisthelsetjenesten

Fokusområde   Psykisk helsearbeid

Tidspunkt    5.eller 6.semester

Hensikten med  Studenten skal:
praksisstudiet   under veiledning praktisere, reflektere over og videreutvikle
          kunnskaper i ferdigheter og holdninger i direkte samhandling med
          mennesker med psykisk lidelse, deres pårørende og andre yrkesgrupper
Studiekrav     søke etter og vurdere en relevant forskningsartikkel som er knyttet til et
          aktuelt tema i dette praksisfeltet
          obligatorisk deltagelse i veiledningsgruppe (3 møter)Praksisområde  Kommunehelsetjenesten

Fokusområde   Hjemmesykepleien

Tidspunkt    5.eller 6.semester

Hensikten med  Studenten skal:
praksisstudiet   anvende kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for å
          utføre sykepleie i hjemmet
          ha primæransvar for en gruppe pasienter/brukere (4-6)
          utøve flerfaglig samarbeid i sykehus og samarbeide med andre helse-
          og sosialtjenester
Studiekrav     individuell skriftlig oppgave knyttet til refleksjon over kultur, struktur
          og sosiale prosesser i hjemmesykepleien
          søke etter og vurdere en relevant forskningsartikkel som er knyttet til et
          aktuelt tema i dette praksisfeltetPraksisområde  Kommune – spesialisthelsetjenesten

Fokusområde   Forebyggende helsearbeid

Tidspunkt    5.eller 6.semester

Hensikten med  Studenten skal:
praksisstudiet   observere og oppnå erfaring med sykepleietjenesten i forebyggende
          helsearbeid
Studiekrav     anvende kunnskap og ny forskning på helsefremmende og
          forebyggende helsearbeid og/eller obstetrikk og integrere erfaring fra                      26
             praksis i et skriftlig arbeid
             seminar der studenten presenterer ulike arener og/eller tema innenfor
             det helsefremmende og forebyggende arbeidet de har fått erfaring med i
             praksis og skape debatt rundt aktuelle tema fra praksisområdetPraksisområde     Kommune – spesialisthelsetjenesten

Fokusområde      Sykepleie Integrasjon og fordypning

Tidspunkt       6.semester

Hensikten med     Studenten skal:
praksisstudiet     anvende kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for å
             utføre sykepleie i hjemmet
            fordype seg innen et av sykepleiens områder
            integrere de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som studenten har
             arbeidet med gjennom hele studiet
Studiekrav       studiespørsmål knyttet til pasientens autonomi
            presentasjon og diskusjon av en aktuell forskningsartikkel for
             personalet i sitt praksisfelt
            intervju av avdelingssykepleier vedrørende endringsorientering med
             fokus på kvalitetsutvikling av sykepleietjenesten
Tilstedeværelse i praksis
  All praksis er frammøtepliktig.
  Studentens praksisstudier på praksisstedet skal utgjøre gjennomsnittlig 30 timer per uke.
  Studieuken avvikles primært slik at studenten har en ukentlig selvstudiedag.
  Det er ikke anledning til oppsamling av selvstudiedager i praksisstudietiden. Studenten kan
  ved særskilt behov/tungtveiende grunner søke studieleder om permisjon innenfor.
  praksisstudietiden Det gis likevel ikke anledning til fritak for antall timer i praksisstudiene.
  Praksisstudieperioden vurderes som en helhet. Gyldig fravær som overstiger 10 % må taes
  igjen i løpet av praksisstudieperioden. Tilrettelegging av dette foretas av kontaktsykepleier og
  lærer.
  Det er studentens ansvar og gjøre seg kjent med og overholde fraværsreglementet.


Turnus
Det skal i løpet av 1. uke utarbeides vaktturnus i samarbeid mellom student, lærer og
kontaktsykepleier. Studentene lager sin individuelle turnus med utgangspunkt i kontaktsykepleiers
turnus og følger disse vaktene. Når vaktturnusen foreligger er den en forpliktende avtale mellom
praksisstudiested og student. Eventuelle endringer må avtales i god tid. Dette for at
kontaktsykepleier skal kunne veilede og evaluere studenten, og for at læresituasjoner skal bli
                         27
tilgjengelig for studenten. Avdelingssykepleier har et overordnet ansvar for å godkjenne alle
studentturnuser i avdelingen.

Helge-/kvelds- og nattevakter
Rammeplanen presiserer at innen store deler av sykepleietjenesten er læresituasjoner aktuelle hele
døgnet. Antallet helg og nattevakter vurderes med læringsutbytte som utgangspunkt.Områder som vektlegges ved vurdering av praksisstudier:
  Interesse/initiativ:
   Studenten viser interesse for å lære og tar initiativ til å oppsøke/utnytte læresituasjoner.
   Studenten selv tar initiativ til å få veiledning med henblikk på hjelp til mestring.
  Kompetanse/ansvarsbevissthet:
   Studenten utøver sykepleie på en forsvarlig måte i forhold til kompetansenivå.
   Studenten er seg bevisst egne grenser for kompetanse og ikke tar på seg oppgaver utover
   sitt kompetansenivå.
   Studenten søker å utvide sitt kompetansenivå ved å arbeide aktivt for å mestre
   utfordringer.
  Kunnskapsnivå/vurderingsevne:
   Studenten viser evne til selvstendige vurderinger.
   Studenten i sin sykepleiepraksis anvender kunnskaper og gjør selvstendige vurderinger i
   forhold til sitt nivå.
  Selvstendighet:
   Studenten viser evne til selvstendighet i forhold til det som kan forventes på det aktuelle
   nivå.
  Refleksjon:
   Studenten viser en reflekterende holdning overfor eget fag og egen funksjon.

Vurdering av praksisstudieperioden:
Vurdering skal være en kontinuerlig og obligatorisk del av praksisundervisningen. For hver
veiledede periode skal det foretas avsluttende vurdering i forhold til målene. Ved den endelige
bedømmelsen skal det være minst to veiledere tilstede, en fra høgskolen og en av praksisstedets
sykepleiere. Ved tvil om bedømmelsen skal høgskolens veileder sin stemme være avgjørende.


For at praksisstudieperioden skal være bestått, kreves det at studenten:
 oppfyller de mål og studiekrav som gjelder for praksisstudieperioden
 handler i samsvar med sin kompetanse
 følger gjeldende krav om tilstedeværelse
 søker og tar konsekvensen av veiledning
 viser initiativ ved å utnytte læresituasjoner i det aktuelle praksisstudieområdet
 viser sosial kompetanse gjennom evne og vilje til kommunikasjon og samhandling
 gjør valg og prioriteringer i sin utøvelse av sykepleie ut fra etisk kompetanse og hva som er
  best for pasienten

Det er ikke anledning til å få godkjent deler av en praksisstudieperiode. Praksisstudieperioden
vurderes som en helhet. Får en student karakteren "Ikke Bestått" for en veiledet praksisstudie-


                        28
periode, må praksisstudieperioden tas om igjen før studenten kan gå videre i studiet. For
praksisstudier er det bare anledning til å fremstille seg 2 ganger. (jfr. Utfyllende bestemmelser til
forskrift om eksamen i Høgskolen i Molde pkt.1)

Varsel om fare for ”ikke bestått” praksisstudie
    Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest
    tre uker før avsluttet periode få skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke
    mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i
    slutten av praksisstudieperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for
    å bestå praksisstudiet, kan studenten likevel få karakter ikke bestått selv om forutgående
    tvilsmelding ikke er gitt. (Rammeplan s.)

Skriftlig melding gis i form av skriftlig varsel og formuleres med utgangspunkt i studentens egen
målsetting, praksisprogram og vurderingsskjema. Studenten gis adgang til å tilføye egne
merknader.
Student, praksisveileder og lærer skal undertegne den skriftlige meldingen. Disse avtaler også et
skriftlig opplegg for resten av praksisstudieperioden for å kunne avkrefte eller bekrefte
meldingen.
Når det stilles tvil ved om studenten vil bestå praksisstudiet, skal studieleder informeres. Ved
behov kan studieleder trekkes inn i veiledningen og vurderingen av studenten.
Når varsel om ”Ikke Bestått” er gitt, skal partene vurdere framdriften og resultatet av opplegget
hver uke.


Grunnlag for ”Ikke Bestått”:
 Studentens atferd og handlinger setter pasientens liv og helse i fare
 Svikt på et eller flere av kriteriene i praksisstudiene som skal være bestått


Klage
Generell klageadgang følger av Lov om Universitet og Høgskoler av 12.mai 1995 nr. 22, § 52,
punkt 5:
”Bedømmelse av muntlig prestasjon eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar
seg etterprøve, kan ikke påklages. Forprøver kan bare påklages når eksamen ikke er bestått.
Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages”
                         29
VURDERINGSORDNINGER
Eksamener organiseres og gjennomføres innenfor rammene av Forskrift for eksamen Høgskolen i
Molde fra 07.03.07

    § 3 pkt.2 ”For å kunne ta eksamen i et emne, kan det være krav om at bestemte karakterer,
    forkurs eller oppgaver skal være fullført eller det kan være krav om å ha deltatt i
    obligatorisk undervisning og/eller praksis. Disse bestemmelsene skal gå frem av studie-
    og fagplan. Bare de kandidater som fyller disse kravene har rett til å gå opp til eksamen i
    det aktuelle emnet”.

Eksamener og obligatoriske studiekrav i et studieår må være bestått/godkjent før studenten kan
fortsette sine praksisstudier neste studieår.

Rammeplanen fastslår at høgskolens fagplaner skal beskrive hvilke områder som er forbundet
med obligatoriske studiekrav/frammøtepliktig undervisning. Dette vil omfatte de deler av
fagplanen som vanskelig kan tilegnes gjennom selvstudium, som har særlig relevans for praksis
og som har betydning for pasientens sikkerhet. Studiekravenes innhold, og hvordan de vurderes
og/eller godkjennes fremgår under i de ulike studieårsplaner.


Oversikt over eksamener/tester, prosjekt og arbeidskrav
Deltidsstudiet avviker fra heltidsstudiet når det gjelder tidspunkt for eksamen og tester. Se egen
plan.
Informasjon om eksamensdatoer – se ARENA

 1. studieår – 1. semester
Fag        Ernæring    Medikament    Praksistest    Mikrobiologi  Anatomi/
          Obligatorisk  regning              og generell   fysiologi og
          arbeidskrav                    hygiene     biokjemi
Kode        SPS00 002   SNG01 001    SPS00 001     SNG01 003    SNG01 002

Vurderings-    Multiple   Skriftlig     Praksistest i   Skriftlig    Skriftlig
form       choice    prøve       øvingsavd.    eksamen     eksamen
Hjelpemidler   ingen     Kalkulator     ingen       ingen      ingen
                uten minne
Karakter     Bestått/ikke Bestått/ikke    Bestått /ikke   Bestått/ikke  Bokstav
         bestått    bestått      bestått      bestått     karakter
         80% riktig  100% riktig
         besvart    besvart
Klageadgang    Nei      Ja         Nei        Ja      Ja
Studiepoeng    0       2 studiepoeng   0         4 studiepoeng 12 studiepoeng
Antall timer   1 time    3 timer      1.dag       2 timer    5 timer
Sensor      Intern    Intern       Intern      Intern    Ekstern/intern
Kravet må     SKP00 002 praksisstudie i 3.   SKP00 001     SKP00 002 praksisstudie i
være bestått   semester             praksisstudie i  3. semester
for å meldes                    2.semester
opp til:
                         30
 1. studieår - 2.semester
Fag        Vitenskapelig metode -    Psykologi og         Grunnleggende sykepleie
         observasjon i grunn-     kommunikasjon        og sykepleie til eldre
         leggende sykepleie
Kode       SPS00 003          SSG00 001          SFV00 001
Vurderings-    Prosjektarbeid        Skriftlig eksamen      Skriftlig eksamen
form
Hjelpemidler Ja- gruppearbeid         Ingen            ingen

Karakter     Bestått/ikke bestått     Bokstavkarakter       Bokstav karakter

Klageadgang   Kun på formelle feil     Ja              Ja

Studiepoeng   3 studiepoeng         8 studiepoeng        19 studiepoeng

Antall timer   Avsatt 3 uker       4 timer             6 timer
Sensor      Intern           Ekstern/intern         Ekstern/intern
Kravet må    SKP00 002 praksisstudie i 3. semester
være bestått
for å meldes
opp til:


2. studieår - 3. og 4. semester
Fag        Passeringstest i   Praktisk        Generell       Sykepleie til akutt,
         sykepleie 2.     eksamen med      patologi,      kritisk og kronisk
         studieår       muntlig høring     sykdomslære og    syke
                                farmakologi
Kode       SPS00 004       SPS00 005       SNG01 004      SSY00 001
Vurderings-   Obligatorisk      Praktisk eksamen    Skriftlig eksamen  Skriftlig eksamen
form       arbeidskrav      i avdeling +
         /passeringstest    muntlig
                    eksaminasjon
Hjelpemidler   ingen         Ingen         ingen        ingen

Karakter     Bestått/ikke      Bestått/ikke      Bokstav karakter   Bokstav karakter
         bestått        bestått
         80% riktig svar    Ved praktisk
                    eksamen har
                    studenten rett til å
                    fremstille seg til
                    praktisk eksamen
                    maksimalt to
                    ganger.
Klageadgang   Nei          Nei – kun på      Ja          Ja
                    formelle feil

Studiepoeng   0           6 studiepoeng     13 studiepoeng    15 studiepoeng                          31
Antall timer  2 timer        1 uke        5 timer        6 timer

Tid       3. semester      4. semester     4. semester      4. semester

Sensor     Intern sensor     Ekstern/intern   Ekstern/intern    Ekstern/intern

Kravet må    SKP00 003       SKP00 004/005 praksisstudie i
være bestått  praksisstudie i 4.  5. semester
for å meldes  semester
opp til:


3. studieår – 5. og 6. semester
Fag          Samfunnsfaglige     Sykepleie med       Avsluttende bachelor-
            emner          støttefag         eksamen i sykepleie
Kode          SSG00 002        SSY00 002         SAE00

Vurderingsform    Hjemmeeksamen       Skriftlig eksamen     Fordypningsoppgave

Hjelpemidler     Ja             ingen           Ja

Karakter       Bokstav karakter      Bokstav karakter      Bokstav karakter

Klageadgang     Ja             Ja             Ja

Studiepoeng     4 studiepoeng       5 studiepoeng       12 studiepoeng

Antall timer     3 dager          6 timer          Se nærmere beskrivelse

Tid         5. semester        5. semester        5 og 6. semester

Sensor        Ekstern/intern       Ekstern/intern       Ekstern/intern

Kravet må være    SAE00 avsluttende bacheloreksamen i sykepleie     Må være bestått for å få
bestått for å                               vitnemål
meldes opp til:
                        32
Avsluttende bacheloreksamen i sykepleie – 12 studiepoeng

Hensikt
Den overordnende hensikten med bacheloroppgaven, er at studenten tilegner seg
fordypningskunnskaper innen sykepleiefaget ved å:
   under veiledning planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid innenfor et relevant
    område
   fordype seg i et sykepleiefaglig tema/problemstilling
   vise faglig innsikt i et begrenset problemkompleks
   bruke fordypningskunnskaper fra ulike forskningsmetoder i en litteraturstudie
   relatere og analysere det teoretiske og empiriske nivået til hverandre i en litteraturstudie
   gjennomføre tema- og litteraturseminar
   skrive en oppgave i form av et litteraturstudium
   gjennomføre opposisjon av annen students oppgave i et oppgaveseminar
   gjennomføre forsvar (respondentskap) av egen oppgave


Innhold
I den avsluttende bacheloreksamen skal et relevant sykepleieproblem identifiseres og
problematiseres. Systematiske iakttakelser av fenomen skal gjennomføres ved hjelp av
litteraturstudium. Metodens reliabilitet og validitet diskuteres. Resultatet presenteres, tolkes,
diskuteres og relateres til et teoretisk nivå. Arbeidet skal dokumenteres i form av en oppgave,
organisert på en vitenskaplig måte. I eksamen inngår å forsvare oppgaven, samt opponere på en
medstudents arbeid.


Læringsmål
Studenten skal etter avsluttet bacheloreksamen i sykepleie:
  - være bevisst egen bruk av erfarings- og forskningsbasert kunnskap
  - ha tilegnet seg kunnskaper fra hoved- og støttefag
  - ha utviklet evne til kritisk å vurdere aktuell forskningslitteratur på en strukturert måte
  - kunne identifisere og kritisere alle ledd i forskningsprosessen gjennom selvstendig å ha
    utformet problemstilling, valgt ut og samlet inn data, samt analysert og drøftet data på en
    strukturert måte


Læringsaktiviteter
Forelesninger, veiledning, selvstudium, systematisk artikkelsøk, tema- og litteraturseminar,
oppgaveseminar med opponent- og respondentskap, skriftlig individuell oppgave.


Karaktersystem:
I følge universitets- og høgskoleloven skal vurderingsuttrykket være enten

  Bestått/Ikke Bestått – eller
  En gradert karakterskala fra A til F, der A er beste og E er dårligste stå-karakter. F er ikke
   bestått
                         33
Kvalitative beskrivelser av karakterskalaen:
 A       Fremragende       Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.
                    Viser stor grad av selvstendighet
 B       Meget god        Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet.
                    Viser evne til selvstendighet
 C       God          Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de
                    fleste områder
 D       Nokså god        Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige
                    mangler
 E       Tilstrekkelig      Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller
                    ikke mer
 F       Ikke bestått      Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene

Klage på karakterfastsettelse:
Studenten kan klage på endelig karakterfastsettelse på skriftlig eksamen (ikke på den enkelte
deleksamen/test/studiekrav eller muntlig eksamen). Ved klager skal det alltid nedsettes ny
kommisjon som skal vurdere besvarelsen på nytt. Den nye kommisjonen skal bestå av en intern
og en ekstern sensor, uavhengig av hvilken form for sensur som ble brukt ved første gangs
sensurering.

Sensurfrister:
Sensur skal foreligge innen tre uker, det vil si femten virkedager, etter eksamensdato. Større
skriftlige arbeider (avsluttende eksamen i sykepleie - fordypningsoppgaven) har en sensurfrist på
fire uker (tjue virkedager).
                        34
GENERELLE OG PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Flere praktiske opplysninger finnes i Fronter

Autorisasjon
I lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. omhandles autorisasjon av helsepersonell.
Formålet med autorisasjonen er å gi pasientene sikkerhet for at de som yter helsehjelp har den
nødvendige kompetanse til de oppgaver som skal utføres. Det er Statens autorisasjonskontor for
helsepersonell som pr. i dag skal behandle de nødvendige søknader om autorisasjon. Etter at
kandidaten har mottatt vitnemål fra Høgskolen i Molde, sendes søknad til statens
autorisasjonskontor. All opplysning om framgangsmåten, adresser og søknadsskjema er på deres
hjemmeside. www.safh.no
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell vil kreve et saksbehandlingsgebyr.


JURIDISKE ASPEKTER
Skikkethetsvurdering
Kunnskapsdepartementet har 30. juni 2006 fastsatt forskrift om skikkethetsvurdering i høyere
utdanning (nr 859) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4-10
sjette ledd. Forskriften trer i kraft 1. august 2006, jf. vedlegg.

Hvem gjelder dette for
Skikkethetsvurderingen gjelder for studenter som begynte på vernepleie- og sykepleiestudiet etter
1. august 2006. I skikkethetsvurderingen skal det inngå en helhetsvurdering av studentens faglige,
pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som sykepleier.

Nærmere om grunnlaget for skikkethetsvurderingen
De forhold som kan vurderes er knyttet til studietiden og omfatter både teori- og
praksisundervisning. Forhold eller hendelser som ligger utenfor studiesituasjonen, kan bare
tillegges vekt i den grad de har, eller må antas å kunne ha, innvirkning på hvordan studenten vil
utføre oppgavene som yrkesutøver.

To typer vurdering
Forskriften skiller mellom to former for skikkethetsvurdering. Den løpende skikkethets-
vurderingen skal foregå gjennom hele studiet, mens den særskilte skikkethetsvurderingen
begynner når en innlevert tvilsmelding blir behandlet av institusjonsansvarlig for
skikkethetsvurderingen.

Særskilt skikkethetsvurdering - saksgang
Institusjonsansvarlig utreder saken og kan ved behov tilby studenten et utvidet
veiledningsopplegg. Hvis utvidet veiledning ikke vurderes til å være egnet til å hjelpe studenten,
eller gjennomført utvidet veiledning ikke medfører den nødvendige endring, går saken til
behandling i skikkethetsnemnda. Skikkethetsnemnda innstiller til institusjonens klagenemnd som
fatter vedtak om studenten er skikket eller ikke for yrket og eventuelt vedtak om utestegning.

Hvem kan melde tvil om skikkethet?
Alle som har med studenten å gjøre.
                        35
   Tvilsmeldinger
    tvilsmeldinger kan ikke være anonyme
    tvilsmeldinger meldes skriftlig til institusjonsansvarlig
    meldinger som åpenbart er ubegrunnede skal ikke behandles

   Vurderingskriterier
   I forskriftens § 4 er det gitt følgende kriterier for vurderingen av om en student er skikket i de
   aktuelle utdanningene
    a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for pasienter,
      klienter eller brukere.
    b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og
      kommunisere med pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.
    c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen
    d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis
    e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine
      omgivelser.
    f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og
      kommende yrkesrolle
    g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av pasienter,
      klienter eller brukere
    h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med
      veiledning

    Et minstekrav for å kunne stadfeste at det foreligger manglende skikkethet for yrket er at minst
    ett av kriteriene som følger av § 4, foreligger. Deretter må det vurderes om dette, alene eller
    sammen med andre forhold, utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers, eller
    pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet iht. § 2.

Mer informasjon om skikkethetsvurdering finner du på høgskolens hjemmeside:
http://kvalitet.himolde.no


Helsepersonelloven
Lov om helsepersonell regulerer virksomheten til blant annet sykepleiere, og gjelder også for
studenter i praksisstudier, jfr. § 3. Loven vektlegger kravet til forsvarlighet i yrkesutøvelsen, og
studenter sidestilles med autorisert helsepersonell på dette området.

Sykepleiere skal som annet helsepersonell utføre arbeidet med de krav til faglig forsvarlighet og
omsorgsfull hjelp som kan forventes ut i fra sykepleierens kvalifikasjoner, arbeidets karakter og
situasjonen for øvrig. Med sykepleierens kvalifikasjoner siktes det så vel til den formelle grunn-
og videreutdanning som de reelle erfaringer som oppnås gjennom utøvelsen av yrket. Plikten til
forsvarlighet knyttes bl.a. til:
 krav om å kjenne og innrette yrkesutøvelsen etter faglige begrensninger, og plikten for den
  enkelte sykepleier til å holde seg faglig oppdatert
 plikt til å innhente nødvendig informasjon om pasienten og til å innhente samtykke til
  behandling
 plikt til involvering av pasienter i behandlingen og bestemmelser om utilbørlig påvirkning av
  pasienter                         36
  taushetsplikt
  plikt til avhold fra rusmidler
  plikt til å delta i undersøkelse i forbindelse med straffbare forhold og ved smittefare
  plikten til å dokumentere virksomheten
  opplysnings- og meldeplikt
  plikt til å gi øyeblikkelig hjelp som gjelder uansett arbeidssted og i fritidenTaushetsplikt
Før studiestart må alle studenter undertegne taushetsløfte. Sykepleiere og sykepleiestudenter
omfattes av Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Lovens kapittel 5, §§ 21 – 29
omfatter taushetsplikt og opplysningsrett.
Sykepleiernes taushetsplikt, har alltid tjent samme formål, nemlig å beskytte pasienten.
Taushetsplikten for sykepleiere er, på samme måte som for annet helsepersonell, innført for at
pasienten skal føle seg trygg for at det som kommer fram i behandlingssituasjonen ikke blir brakt
videre til utenforstående og uvedkommende. Taushetsplikten er for øvrig nær beslektet og
muligens et utslag av prinsippet om vern av privatlivets fred, som vår rettsorden på flere måter
prøver å sikre.

  Brudd på den etisk bindende taushetsplikten betyr svikt i den faglige sykepleiestandarden og
  vil måtte få konsekvenser også i forbindelse med evaluering
  Hovedregelen i paragrafen er at sykepleiere har plikt til å bevare taushet om det som blir
  betrodd dem, eller som de på annen måte får rede på om folks sykdomsforhold eller andre
  personlige forhold
  Arbeidstiden angir derfor ikke i seg selv noen betryggende avgrensning for taushetspliktens
  virkemåte. Straffen for brudd på taushetsplikten er bøter eller fengsel i inntil 6 måneder
  Offentlig påtale finner alene sted etter fornærmedes begjæring eller hvor det kreves allmenne
  hensyn

Juridiske forhold vedrørende veiledning i praksis
”Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er
forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølging som gis.
Medhjelpere er underlagt helsepersonellets kontroll og tilsyn.” punkt 14.
                               Helsepersonelloven 1998-99 s. 259

Tuberkulosekontroll
1. januar 2003 trådde i kraft en ny ”Forskrift om tuberkulosekontroll”.
Tuberkuloseundersøkelsen knytter seg til personer som har oppholdt seg i land med høy
forekomst av tuberkulose jf forskriften § 3-1 nr. 2 eller som det er medisinsk mistanke om er
smittet jf § 3-1 nr. 3. Det er ikke satt noen begrensning hvor langt tilbake i tid oppholdet i land
med høy tuberkuloseforekomst var. Det er to hovedgrupper som i henhold til forskriften § 3-1 nr.
2 er pliktige til tuberkuloseundersøkelse. For det første skal arbeidstakere som kommer fra land
med høy forekomst av tuberkulose og som skal tiltre eller gjeninntre i stillingen i helse- og
sosialtjenesten undersøkes for tuberkulose. For det andre skal arbeidstakere som har oppholdt seg
i land med høy forekomst av tuberkulose i minst tre måneder og som skal tiltre eller gjeninntre i
stillingen i helse- og sosialtjenesten undersøkes for tuberkulose. Plikten til
tuberkuloseundersøkelse gjelder også personer under opplæring og hospitering. Nasjonalt                         37
folkehelseinstitutt skal i henhold til forskriften § 4-5 angi hvilke land som har høy forekomst av
tuberkulose. Per 1. juli 2002 er dette alle land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New
Zealand og Japan.


Legemiddelhåndtering
I følge helsepersonelloven § 11 er det lege som har hjemmel til å rekvirere reseptbelagte
legemidler. Det legges til grunn at utdeling av legemidler bare foretas av lege. Sykepleiere har
verken i kraft av utdanning eller autorisasjon myndighet til å håndtere legemidler. Når sykepleier
likevel har legemiddelhåndtering som en viktig yrkesoppgave, er det i kraft av at myndighet er
blitt delegert av lege. Delegasjon av myndighet til håndtering av legemidler skal skje skriftlig, og
det er ikke adgang til å videredelegere myndighet. Utdeling av legemidler skal forstås som ”uttak
av legemidler fra medisinskap eller rom, i standgjøring av pasientdoser og utlevering eller
administrering av legemiddeldosene til den enkelte pasient” og skal skje på en måte som sikrer at
legemidlet blir gitt til den pasient det er forskrevet for.
Regelverket presiserer at bare de som etter skriftlig delegasjon fra lege har fått myndighet til det,
kan foreta utdeling av legemidler. Hovedregelen er at slik myndighet kan bare gis til autoriserte
sykepleiere. Etter forskriften kan det bare unntaksvis gis myndighet til andre enn autoriserte
sykepleiere/vernepleiere å administrere legemidler. Det vil ikke være naturlig å forstå at unntaket
gjelder sykepleierstudenter i praksis.
Det er en normal og vanlig situasjon i helsevesenet at praktisk opplæring av ikke ubetydelig
omfang foregår i behandling, omsorg og pleie som ledd i sykepleierutdanningen. I denne praksis
inngår også opplæring i håndtering av legemidler.
Håndtering av legemidler og forståelsen av betydningen av å være nøyaktig, kunnskap om
virkning og bivirkning av de ulike legemidlene, hvordan de ser ut og skal administreres, kan skje
under veiledning av sykepleier.

    Sykepleierstudent har ingen selvstendig myndighet til å håndtere legemidler. Praktisk
    opplæring i legemiddelhåndtering skal derfor foregå ved at autorisert sykepleier er til
    stede og kontrollerer. Dette gjelder alle stadier av legemiddelhåndtering, fra å finne fram,
    klargjøre, kontrollere, trekke opp, tilsette og sørge for at det gis på rett måte og til riktig
    pasient.
                            (Kilde: brev fra Sosial- og helsedirektoratet 14.01.04)
                         38
STUDIEDELTAKING
Høgskolen fastsetter hvilke kurs, fag, emner, oppgaver og studiekrav som er frammøtepliktige.
Dette fremgår i de ulike studieårs planer. Høgskolen fastsetter regler for hvordan frammøte skal
kontrolleres og for hvordan fravær og ikke utført studiekrav skal tas igjen. Det er frammøteplikt
til alle praksisstudier.


Studentpermisjoner - reglement
Opptak til sykepleierutdanningen forutsetter vanligvis normal studieprogresjon.

Søknad om permisjoner:
 Studenter som har behov for permisjon fra utdanningen må søke om dette. Søknaden stiles
  til studieleder som avgjør saken..
 Studenter som får avbrutt studieprogresjon p.g.a. ikke bestått eksamen eller ikke godkjente
  kliniske studier, behøver ikke søke permisjon. Dette ordnes administrativt av høgskolen.
 For å få innvilget permisjon fra studiet, må studenten dokumentere tungtveiende årsaker. Slike
  begrunnelser kan være:
      - egen sykdom eller sykdom i nær familie som er til hinder for studiesituasjonen
      - svangerskap
      - militærtjeneste
      - andre tungtveiende grunner som er til hinder for studiesituasjonen.

  Disse forhold må være attestert med legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon.
  Det innvilges permisjon for ett år av gangen..
  Studenter som har fått innvilget permisjon, kan ikke garanteres plass på neste kull.
  Evt. endringer av programmet mens studenten har vært borte, må studenten være ansvarlig for
  å sette seg inn i. Studenten følger de evt. endringene og ikke det program studenten ble tatt
  opp til.

Søknadsskjema ligger i Fronter. Skjemaet skal fylles ut og sendes sammen med dokumentasjon til
Høgskolen i Molde, postboks 2110, 6402 Molde.

Regler for studenttillitsvalgtes fravær utover 10% fra de deler av studieprogrammet som
har fremmøteplikt
 Tillitsvalgte* studenter kan etter søknad få godkjent fravær ut over 10% i de deler av
  studieprogrammet der det er frammøteplikt, når fraværet er nødvendig for å skjøtte vervet.
 Det er en forutsetning at fraværet ikke kommer i konflikt med gjennomføring av midt- og
  sluttvurdering av studentens praksisstudier.
 Godkjenning av slikt fravær skal innhentes på forhånd.
 Søknad sendes studieleder som avgjør søknaden. Nødvendigheten av fravær må
  dokumenteres. Ved vurdering av søknader vil det bli gjort en faglig vurdering av de
  konsekvenser et fravær vil ha.
Reglene gjøres gjeldende for de enkelte tema/fagdeler, og ikke for studiet samlet sett. I hvert
studium er disse temaene definert/beskrevet.
* Studenttillitsvalgte: styret i studentfagrådet, styremedlemmer i SOM
                             39

								
To top