Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Thu moi

VIEWS: 8 PAGES: 2

									 SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

   Số: 35A /NĐ2- CĐT
 V/v: Sinh hoạt truyền thông GDSK

 cho GVMN chuyên đề: “              a   Tay Chân      ”

                      TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2012

                    H     I
       Kính gửi: …………………………………………………….………….


   Theo   h ạch chương trình   n thông “Vì Sức hỏe ẻ em năm 2012”
  ư c nh h nh nh Tay Chân Mi ng c chi hư ng gia ăng, B nh i n Nhi
 Đồng 2 ổ chức   ổi nói ch  n chuyên đ dành cho giáo viên mầm non các
 ường học trên địa bàn thành phố, nhằm mục đích: Cung cấp, chia sẻ i n hức
  c ch ph hi n s m    ph ng nh Tay Chân Mi ng    ẻ.

    B ổi sinh h ạ TTGDSK chuyên đ      sẽ được ổ chức :

            hời gian
 Chuyên đề     Sáng 8h30 – 11h      Địa điểm        Đối tượng

“Nh n i t                  Hội ường B-   Giáo viên các ường
 h ng ng a                 BV Nhi Đồng 2  mầm non trên địa bàn
           hứ 7 (7/4/2012)
 nh Tay Chân                14 Lý Tự T ọng  thành phố
 i ng t ”                 F.B n Nghé Q.1


   Ban Giám Đốc B nh i n Nhi Đồng 2 ấ mong sự tham dự của các đơn ị.
    Các đơ   ị vui lòng đă ký danh sách giáo viên tham dự qua đ
   cho ban       ướ ngày 5/4/2012
              đ  ư   120   viên đă    ớ    .
    Liên hệ đăng :
       CN Văn Thị Th Linh      : Ph ng Ch Đạ T   n
       Đi n Th ại          : 38295723 – 38295724 (xin số
       267)
           Fax             : 08.38232137
           E-mail            : cdt@benhviennhi.org.vn
                           Trân ọng cám ơn
Nơinhận:
 Như ên;   GIÁ  ĐỐC

         Đã ký


      S.BS.HÀ  ẠNH UẤN

								
To top