profile_send_im by manhcuong23188

VIEWS: 1 PAGES: 1

									Chào bạn, "{TO_USERNAME}"

Đây là tin nhắn được gửi đến cho bạn từ thành viên "{FROM_USERNAME}"
thông qua tài khoản của bạn trong website "{SITENAME}". Nếu đây là thư
rác, lừa đảo hay có nội dung không đúng đắn, bạn có thể liên hệ về điều
này với người chủ của website theo địa chỉ Email dưới đây:
{BOARD_CONTACT}

Hãy nhớ đính kèm đầy đủ nội dung tin nhắn này. Lưu ý rằng địa chỉ của
người gửi tin nhắn đã được thiết lập thành tài khoản tin nhắn nhanh trong
website.

Nội dung tin nhắn gửi cho bạn như sau:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
{MESSAGE}
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

								
To top