Docstoc

group added

Document Sample
group added Powered By Docstoc
					Subject: Bạn đã được thêm vào một nhóm thành viên

Xin chúc mừng!

Bạn đã được thêm vào làm thành viên của nhóm "{GROUP_NAME}" trong website
"{SITENAME}".
Quyết định này được thực hiện bởi người lãnh đạo của nhóm hoặc người quản
trị của website, hãy liên hệ với họ để biết thêm thông tin.

Bạn có thể xem thông tin về nhóm của mình tại đây:
{U_GROUP}

{EMAIL_SIG}

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:4/23/2012
language:
pages:1
manhcuong23188 manhcuong23188
About