C5011-Pengurusan Pembinaan

Document Sample
C5011-Pengurusan Pembinaan Powered By Docstoc
					                  C 5011 PENGIIRUSANPEMBINAAN


TOPIK 1:        PENGENA.IJhN PENQURUSAII
             PtrMBINAAIII

1.0 PROJEK
     KEJURUTERAAN
          AWAM
Projek
   Kejuruteraan
        Awammerupakan industri
              satu   yangutamayang
menyumbangkepada ekonomi
            negara.lanya
                 melibaikan"teknik-teknik
pembinaan dapat
    yang   memajukan
             pembangunannegara.
Industri
    binaan
      dapatdikategorikan
               kepada
                 dua iaitu:
i. KerjaBangunan
ii. KerjaKejuruteraan
          Awam
KerjaBangunan

lanyamelibatkan
       pembinaan
           bangunan
               seperti
                 :
i.    Rumah kediaman
ii.    Hartanahperdagangan
iii.   Hartanahkhasseperti
              hotel,stesyen
                    minyak.
iv.    Pejabat-pejabat
v.    Hospital,
         dll

KerjaKejuruteraan
        Awam
Kerja-kerja
     Kejuruteraan
          Awamterbahagi
               kepada jenis iaitu:
                  2
  i.    Kejuruteraan
           Awam
  ii.   Kejuruteraan
           awamBerat
KerjaKejuruteraan
        Awam
lanyamelibatkan
       kerja-kerja
            pembinaan
                seperti:
  i.   Jalanraya
  ii.   Lebuhraya
  iii.  Jambatan
                   C 5011 PENGIIRUSANPEMBINAAN

 iv.    Jeti
 V.    Terowong
 vi.    Pembentungan
           najis

KerjaKejuruteraan
        Awam Berat

      Pelantar
          minyak
      Empangan sungai
      Lapangan terbang
      Rangkaian Lebuhraya Negara
      Landasan keretapi,
              dll


1.1 GIRI.CIRI
      PROJEKKEJURUTERAAN
               AWAM
    Industri
       binaanmenjadi penggalak
                  kepadaperkembangan
    industry kerana
       lain    bahagian
                pengeluaran'bahan
                        ,"pJrti
    simen,pasir,keluli,  papan Cat
             bata,  ,  dansebagainya.
    Sebagai industriperkhidmatan
                 dalam menyediakankemudahan
    infrastruktur
         fizikal
            danbangunan. Industri
                      pembinaan adalah
    kompleks mempunyai
        dan         yangtersendiri
               ciri-ciri     iaitu:

    1"   Rekabentuktersendiri

       Projek pembinaan memerlukan pendekatan yangberbeza
       untuk melaksanakannya.Initerjadi
                      mungkin diselbabkan
       rekabentuk berbeza setiap
            yang    bagi    pemninaan.Jika
       rekabentuk berbeza,penggunaan bahan, buruh rogidan
                            ,
       sumber yangterhadyangrainadarah    jenis,"
                        berbeza
       saiz,,jenama,tahapkecekapan kerja,kemahirindan
       sebagainya. pengalaman projek
                  dari    yanglepasjuga
       tidakdapat gunakan
            di           -
                 sepenuhnya.
                      PEMBINAAN
              C 5011 PENGURUSAN


            faktoriaitu:
         beberapa
   Inidisebabkan

   i.   Fungsi kegunaan
          dan     yangberbeza.
   ii.  Pengaruh alamsekitar    jenistanah,kawasan
                 seperti
      lombong ,cuaca,musim dsb.
   iii.  Penonjolan identiti prestij
               dan    padabangunan yang
      didirikan.

2.  SaizProjek

   Saizprojek
       yangbesar     (Canggih)
           dankompleks   biasanya
   melibatkan:

   i.   Sejumlahmodal yangbesar.
   ii.  Jenisdanbilangan yangbanyak.
               logi
   iii.  Pekerjaatautenaga mahirsamada sepa
            yang
      professional berpengalaman.
   iv.  Kaedah teknik
          dan         binaan
               atauteknologi   yanglebih
      rumit      dan
         dancanggih memerlukan   kepakaran
      khusus.

3.  Lokasiprojekyang berlainan

   Lokasiakanmempengaruhi  binaanstrukturbawah tanah
   sesuatu pembinaan.
   Selain itufaktor
      dari       jugamungkin
            lokasi      memberi kesan
   sampingan yanglainkepada pembinaan sepertikeadaan
   tanah, pantai,
      tepi   penduduk      bangunan
                sekeliling,
                jarak
           pembinaan, tapak
        projek
   disekeliling             binadengan
   ibupejabat akanmempengaruhi overhead lain-
                      dan
   lain.Kesesauaianpemilihan   jugaperlu
               jentera     difikirkan
   dengan lokasiyangterlibat.

4.       kepadakeadaan
   Bergantung      setempat.

               (building
           tempatan
   Peraturan-peraturan      codes) seperti
   kod,akta,      kecil
       undang-undang , enakmen dll.
                C 5Oi1 PENGURUSANPEMBINAAN


   5.  Jangkahayatyang panjang(lifespan)

             by
     Lackof turn-over tradein.


1.2 PENGURUSAN

   Amalan     adalah
      Pengurusan   komplekskeranaianyadiuruskan
   olehmanusia.Manusia
            adalahmakhlukyangkompleks dan
   mempunyaipelbagai        pemikiran
           cara,rasa,kaedah,    yang
   pelbagai
      untukmenguruskansesuatu.

      seorang
   Menurut   Psikoanalisis
              Swiss,    Jungpernah
                CarlGustav
       :
   menyatakan

   'Lebih senangpergike Marikh atauke bulan
   daripadamenembusijiwa manusia'.


      adalah
   Berikut   beberapa        yangsering
             takrifPengurusan    diguna
   pakaidalamkerja-kerja
             Pengurusan.A.  Takrif-takrifPengurusan:


1.  RobertKreitner:1983:

   Pengurusanmerupakansuatu proses kerjadengan dan
   melalui orang lain bagi mencapaiobjektif organisasi
   secaraberkesandenganmenggunakansumber-sumber
   terhad secara cekapdalamsuasanayang senfiasa
   berubah-ubah.
                        C 5011 PENGURUSAN
                                PEMBINAAN


       2.  Donnelly,
             Gibsondan lvancevich
                       (1987:5):

         Pengurusanialah satu proses yang dilalui oleh satu atau
         Iebih individu untuk menyelaras aktiviti orang lain untuk
         mencapaikeputusanyang tidak boleh dicapai oleh
         seseora yang bertindak berseorangan.
             ng

       3.  Massiedan Douglas(1992:24):

         Safuproses...... ia bukan semata-mata satubadan
         pengetahuan,teori-teori,idea-idea,tetapi ianyajuga aktif
         dan melibatkanfungsi-fungsi yang jelas dan berbeza-
         beza,,..
    ')  4.  Kastdan Rosenweing
                  (1985:5):

         Pengurusanmelibatkanpenyelarasansumber manusia dan
         bahan ke arah pencapaianobjektif.

       5.  Jaafar   (1988:1)
            Muhamad

         Pengurusanialah satu proses mengagihkaninput-input
         organisasi(termasuksumber ekonomidan sumber
         kakitangan)dengan cara
         perancanga pengorg ani s asian,penga
               n,            rahan dan
         pengawalan untuk tujuan mengeluarkan output (segala
         barangandan perkhidmatan)yang diperlukan oleh
    i     pelanggan-pelanggan supaya objektif organisasi tercapai.


       Secara amnya Pengurusan bolehlah
                       ditakrifkan
                            sebagaiperkara
       yangberkaitan dengan ehwalmengurus
                 hal        ataumelaksanakan
       sesuatu aktiviti
              dengan menggunakan teknik-teknik kemahiran
                             dan
       tertentu
          bagimencapai objektif
                     sesuatukerja.lanya
                             adalahhasil
       gabungan antara perancangan(planning),
                         penyusunan (organizing),
       pengagihan (delegating) kawalan
                  dan    (controlling).

t
I


  a
                C 5011 PENGURUSAN
                        PEMBINAAN


Selain    itu     juga
   daripada Pengurusan merupakan   penyelarasan
kesemuasumber-sumber pengeluaran   satuproses
                melalui     supaya
matlamatyangtelahdipastikan
             akantercapai.
                   Beberapa unsurperlu
diambilkira
     dalam menguruskan projek
                pembinaan.


B.  Unsur-Unsur
        DalamPengurusan

       yang
Limaunsur-unsur sering
           terdapat
              dalamPengurusan
                     iaitu:

i.  Bekerja'dengan' 'melalui'
         dan    oranglain.

   SeseorangPengurusbiasnya
              memerlukanbantuandan
   kerjasamakakitangan
            bawahnya
               untukberurusan
                      dengan
   pihakyangdiuruskan.

ii. Objektiforganisasi.

   la merupakan
        matlamat utamadanperludicapai
   dengancekapdanberkesan. Keberkesanansesebuah
   organisasi
       dapatdinilai   pencapaian
            melalui     objektifnya.

iii. Keberkesananmelawankecekapan.

   Secarakeberkesanan
           merujuk
              kepadapencapaian objektif
   manakalakecekapan     jumlah
           mencerminkan  inputatausumber
   yangdigunakan melaksanakan
         bagi      sesuatukerja,

iv. Sumber-sumber
        terhad.

   Faktorpengeluaranseperti
              buruh,
                 modal tanahadarah
                    dan
   bersifat
      berkurangan.
            Pengetahuan berkaitan   gunaan
                      ekonomi
   sepefti
      turunnaikkadarhargabahan, minyak,kos
   pengangkutan tempat
         dari   berbeza ataujauhdaripembekal
   dansebagainya.
                 C 5011 PENGURUSAN
                         PEMBINAAN
         penting
     Ini adalah    bagisetiapPengurusuntukmengagihkan
     sumber-sumber terhad supaya
               ini   dapat
                      digunakandengan
     cekap pada tingkatyangpalingoptimum


          terhad:
     Sumber-sumber

     a. Bahan
     b. Buruh
     c. Logidanperalatan
     d. Kewangan
)    e. KosPengangkutan
           teknikal
     f. Kakitangan
     g. Maklumatprojek
     h. Pengalaman
     i. KosKeuntungan Pengurusan
             dan    (profit overhead)
                     &


  v.  Suasanayang sentiasaberubah-ubah.

     Suasana yangdimaksudkan
                adalahfizikal,
                      sosial,
                         maklumat,
     politik
        dan moral.
                         PEMBINAAN
                C 5011 PENGTJRUSAN
            Bekerja
            dengan dan      Suasana        ah
                          yang b erubah-ub
            melalui orang
            lain
 Keseimbanganantara          Melaksanakankerja
       dan
 keberkesanan             denganmenggunakan
 kecekapan              sumber-sumberyang
                    terhad
           yang berubah-ubah
        Suasana

                t
                I
                I
     asas
Unsur-unsur  dalamPengurusan.
                 C 5011 PENGURUSAN
                         PEMBINAAN1.2.1 TAKRIFPENGURUSAN
           PEMBINAAN


    'Pengurusan  pembinaan melambangkan
    kumpuIan aktiviti -aktivi ti Peng urusan yang
    melebihiperkhidmatanatau tugas-tugaslazim
    bagi Akitek dan Jurutera yang berkaitandengan
    sesuafuprogram pembinaan di mana aktiviti-
    aktiviti tersebutdijalankan padaperingkat
    pera cangan konsep, p ra-rekabentuk,rekab entuk
      n
    dan juga semasa fasa pembinaanyang
    menyumbangkepadakawalan masa,kos
    (kewangan)  dan kualiti dalampemhinaan satu-
    satukemudahanyang baru'.

A.  TakrifPengurusan    yang popular
          Pembinaan
   Pengurusan      juga
         Pembinaan dikatakan  mempunyai
                        berbagai
         takrifyangpopular
   takrif.Antara        ialah:


1.  Menurut
      Charted Institute Building
              of    (GIOB)
                     United
   Kingdom (1982: - 1992:3)
         12     dan Greenwood 982/88):
                     (1

   Pengurusan pembinaan
            merupakan perancangan
   keseluruhan,pengawalankoordinasi
             dan         projek
                    sesuatu
      peringkat
   daripada    permulaanhingga peringkat
                      penyiapanbagi
   memenuhi     pelanggan memastikan
       keperluan     dan      projek
   tersebut    padamasayangditetapkan
      disiapkan           dalam
   lingkungan dankualiti
       kos     kerja   yangdiharapkan
                seperti       oleh
   pelanggan.

2.    (1984:5)
   Walker   :

   Perancangan,kawalan koordinasi
             dan     sesuatuprojekdaripada
   konsepsehingga penyiapan projek pembayaran
                  dan      komisyen
   bagipihakKlien.
          lanyamenekankan  penentuanobjektif
                          klien
   berkenaandengan utility,fungsi,mutu,masa sertadapat
                     dankos
                             9
                    C 5011 PENGIIRUSANPEMBINAAN


       mewujudkan      sumber-sumber maklumat
               antara
            hubungan        dan
       ataudataProjek.

       Beberapaaspekutama        projek
                dalampengurusan   pembinaan
         perlu
       adalah  bagimemenuhi    Klien
                  kepuasan  denganprojek
                aspek-aspek
       yangdihasilkan.Antara-    utama    ialah:
                        tersebut

       a. Mengintegrasi.
       b. Menyelia.
       c. Mengawal semua   yangmenyumbang
                pihak         kepada projek.
       d. Output-output yangberkaitan
              pihak       kepada projek.,
       e. Penilaian pemilihan
            dan             bagi
                  alternatif-alternatif memenuhi
        impian kehendak
           dan     Klien.
f:
'' ')  3.  Sidwell(19771:

       Perancangan, pengarahan,koordinasian maklumbalas
                       dandan
       yangprlubagimelaksanakan   projek
                   sesuatu  dengan mematuhi
            dan     yangdikehendaki
       tarafkualiti kefungsian       dalamtempoh
       masadanstruktur yangdipersetujui.
               kos

    4.  Maevis(1977)z

           pembinaan suatu
       Pengurusan    ialah  proses
                      mengintegrasikan
                danpembinaan memenuhi
       perancangan,rekabentuk    bagi
       keperluan seseorang
           asas    pemilih.


 ' )  Secara           di
              dapatlah simpulkan
       keseluruhannya         bahawa  pengurusan
    pembinaanmerupakan penyelarasan
                   kumpulan     pengurusan
                        aktiviti
    yangmelebihiperkhidmatan tugas-tugas
                atau     lazimbagiAkitekdan
              yangberkaitan
        sertaperunding
    Jurutera            dengan dengan
    menggunakan kesemua sumber-sumberpengeluaran    satu
                           melalui
    prosessupaya    yangdipastikan
           matlamat      boleh tercapai.
                                 10
                  C 5011 PENGURUSAN
                          PEMBINAAN


B,           Pembinaan.
   Giri-ciri Pengurusan

    takrifan
Daripada   dapat digambarkan    ciri-ciripenting
                beberapa
dalampengurusan projek   berikut:
           seperti
           Matlamat        PengurusanPembinaan

           Merancang
          Mengorganisasi
           Mengarah
           Mengawal


          Keluaran akhir


      Ciri-Ciri Pengurusan Pembinaan
                              1i
                         PEMBINAAN
                 C 5011 PENGURUSAN


   1.2.2 Komponen UtamaDalamPengurusanPembinaan

     a. Kerjaberpasukan.

     Menguruskan      pembinaan
              projek
           sesuatu          melibatkan
                      sering
     kerjaberpasukan. (3)komponen
             Tiga      utama dalampasukan
          pembinaan
     kerjaprojek         :
               memerlukan

     i. Pemilik
     ii. Perekabentuk
     iii. Kontraktor

         dalam
     Koordinasi  merekabentuk pembinaan
                  dan     sesuatu
     projekmemerlukanperancangan organisasi
                  dan
     sekumpulan    yangberdedikasi
           pekerja         satuobjektif
                    menuju
     yangsamaiaitumenyiapkanprojek
                   untukPemilik.

           satu-satu
     Kuncikejayaan       ialahpemilihan
                projek      dan
             yangmempunyai
          pekerja
     koordinasi          kebolehan
               dan
           masalah menyelesaikannya
     mengenalpasti             dalam
     usaharnenyiapkanprojek
                tersebut
                   dalamjangka masayang
     di rancang.
{
')
                             14
                C 5011 PENGURUSANPEMBINAAN


         DALAMPENGURUSAN
1.3 ISTILAH-ISTILAH
           yang    dalam
     istilah-istilah digunakan
  Berbagai              Pengurusan.

  1.     (forecasting).
    Jangkaan

    Andaian yangdibuat    kemungkinan
             terhadap       yang
    berlakuagarsemua perancangan
                  dapat diatur dengan
        yangtepat.lanyamerangkumi
    strategi             aktiviti-aktiviti
    pengeluaranuntukmenentukan piawaian
                  satu      dan
    kaedah binaanyangsesuai.   itu
                Selain maklumat
    persekitaran
          terhadaptenagakerja,keperluan
    bahan,kemudahan danlogiperlu
            alatan       diambilkira.

  2.       (planning)
    Perancangan

    Mewujudkan      untuk
          tindakbalas   memberikanpanduan
    padasuatu projeksehinggaianyadisempurnakan.
    Bermula dengan skopkerjasehinggatamatsesuatu
    projek.
       lanyamesti disediakan
                 dalam bentukpelan
    operasiuntukkeseluruganprojek.
                   Termasuklahtentang
    kejelasanmatlamatdengan membentuk    dan
                     strategi
    mengembangkan  Perancangan menyusun
                  untuk     aktiviti.

  3.     (organizing)
    Kelolaan

    Mengaturkan semua mengikut system
                 satu    yangsesuai
    dengan    Suatuprojek
        projek.      mestidiaturkan
                       mengikut
    kehendak kerjayangdilakukan.Semua perlu
                     tugas
    diagihkankepada unit-unit yangdapat
                kecil     dilaksanakan
    sertadapatdiukur.Pengelolaan
                  iniadalahmencipta
    struktur
        kerjadansistem dengan menentukan tugas
    yangperlu dibuat,
            siapayangmelaksanakannya,
    bagaimana suatutugasan akandikelompokkan serta
    siapayangmelaporkan kepadasiapa?.
                             15
             C 5011 PENGIIRUSANPEMBINAAN


4.     (motivating)
   Dorongan

   Apabilasesuatukehendakbelum dipenuhimakaia
   merupakan permulaanprosesdorongan.Dorongan amat
   diperlukan
       untukmenggalakkanpekerjabertindak
                       dalam
   carayangdikehendakiuntukmemenuhi tujuan
       Padamasayangsamaia memenuhi
   organisasi.               objektif
   sendiri objektif
      dan    professional.

   Dalam pembinaan, dorongan merupakan pengurusan
   semangat juangpekerja pihak-pihak berkaitan
              dan      yang
   denganpendekatan'melayan  merekadenganbaik,.
   Dorongan berbentuk
        ini     usaha terhadapkemanusiaan.
   Antara perkarayangperlu diberidorongan ialahsikap
   pekerja,pencapaian,penghargaan,ta ggungjawab,
                   n
   wang,pening         persaingan hubungan
         katan,penyertaan,     dan
   sosial.

5.  Arahan(directing)

   Panduan yangdiberiuntukmelakukankerjaseperti
   dikehendaki supayaprojekdapat
                 dilaksanakan.
                       Semua
   kakitangan yangbertug,as
              dalamsesuatuprojekmesti
   dibentuk sebagaisatupasukanberkesandan
   bekerjasama satuarahyangsamaiaitumencapai
         ke
      pedaksanaan
   objektif      sesuatuprojek
                  atausesuatu
   pembinaan.

6.       (coordi
   Penyelarasan   nating/commu
                 nicating)

   Penyelarasan penting
         ini   agarsemuapihak dapat
   mengetahuitanggungjawab had-had
              dan    kuasanyaserta
   perhubungandengan pihak-pihak terbabit
                yang    dalam
   bidangpernbinaan.
           Struktur
              organisasi cartaalir
                  dan
   adalahpentingbagimelancarkan
                perjalananprojek.
                          16
              C 5011 PENGLIRUSAN
                       PEMBTNAAN


7.  Kawalan(controlling)

   Pengawalan merupakan set aturcara
             satu      untuk
   membandingkan    pencapaian
          antara     sebenarsesuatu
   aktiviti
      dengan perancangan Dalam
               asal.   konteks
   pengurusan pembinaan,tujuanutama pengawalan
   adalah untukmengawasi perlaksanaansebenar tapak
                       di
   binasupaya selaras menepati
            dan     perancangandan
   penjadualanprojek
           yangtelah dibentuk     pra
                    diperingkat
   pembinaan.

   Dalampengawalan semua
          ini   aktiviti-aktiviti,
   perlaksanaan dipantau
        akan    supaya dapatberjalan
   denganlancar tindakan
        dan    sertalangkah-langkah
            jika
   pembetulan diambil perlu.
       akan
                          T7
                    C 5011 PENGIIRUSANPEMBINAAN


1.4 PERHUBUNGAN
       PENGURUSAN
           PEMBINAAN
  DENGAN
     PENGURUSAN
         PROJEK

 A.     ProsesPengurusan
       Jikaandaseorang pekerjabagisatuorganisasi,
                           anda
       tentunyaharusmemahami strukturorganisasinya
                            dan
       fungsi
         setiapperingkat-
                 peringkattempat andabekerja.
       Andajugaharus mengetahui tugas yangdijalankan
                             oleh
       parapengurus fungsi
             dan    pengurusan, perancangan,
       pengelolaan pengawalan
            dan      dalam usaha mencapai
               (goals)
       matlamat-matlamat organisasi. meliputi
                        Ini
       proses pengurusan. Sumber-Sumber       Pengurusan .
 r
 .
 o
 o
   Pekerja
   Kewangan
   Produk
   Lokasi
   Informasi
          F
          I
              o
              .
              .
              .
                Perancangan
                Pengelolaan
                Pengarahan
                Pengawalan
                           Pencapaian
                                matlamat
                             dan objektif
           ProsesPengurusan

 Rajah atasmenggambarkan
    di        prosespengurusan
                     yangdiguna
 pakaiolehPengurus-Pengurus mana-mana
             dalam     organisasi
 tidakkirasamada
        berorientasikan
               keuntungan
                   ataupun
                      tidak.
 Terdapat
     konsep
       dasarataufungsi
              yangharusdiingati
                      dalam
 proses
    pengurusan
        iaitiu:

 .  Perancangan
 .  Pengarahan
 .  Pengelolaan
 .  Pengawalan

                                 18
                         C 5011 PENGIIRUSANPEMBINAAN


   B.   FungsiPengurusan

   Empatfungsipengurusan merupakan
               ini    rangka
   kerjauntuktindakandalampengurusan
                   yangterbaik
   bolehditerangkansepetirajah bawah.
                di


                    Perancangan

                .   Termasukkejelasan
                   matlamat
                o   Membentuk strategi
                   dan mengembang
                .   Perancanganuntuk
                   menvusunaktiviti
   Pengawalan                            Pengelolaan
                      Ketua
.  Memastikan segalanya          Pasukan        .  Mencipta strukfur kerja
  beq'alanlancar dengan                      dan systemdengan
  memantau  aktiviti-                 \     menentukansystem
  aktiviti, pelaksanaan                      denganmenenfukan
  dan mengambil              Pengurus         tugas yang perlu dibuat,
  langkahpembetulan                        siapayang buat,
  jika perlu.                           bagaimanatugasan
                                   hendak dikelompokkan
                                   serta siapayang
                     Pengarahan

              o    Menyemai semangat melalui
                  motivasi orang bawahan,
                  mengarahyang lain-lain
                  melalui salurankomunikasi
                  yang berkesandan
                  mententeramkan konfl ik.            Rangka Keria Tindakan Pengurusan
                                             19
a\\                        PEMBINAAN
                C 5011 PENGURUSAN


   ParaPengurus    arahan
          memberi    kepadaorganisasinya,
   memimpin menentukan
        dan      bagaimana hendak menggunakan
   sumber-sumber organisasi mencapai
               bagi     matlamat.Pengurus
   mestilah      masalah
       menyelesaikan          membentuk
                  ataukonflik,
   suasana salingmempercayai membantu
                dan      mengimbangi
      bekerja.
   situasi    Pengurusmestimembuat tindakanyang
   berkesan efisien
        dan   menggunakan sumber-sumber organisasi
      parapekerja,
   seperti      kewangan,     mesin-mesin
                 informasi     dan
   peralatan,bahan sebagainYa.
           dan


         matlamat
   Bagimencapai       pihakpengurusan
             projek,       harus
       perhatian
   mengambil    tentang     penting
               aspek-aspek   fingsi
        dari
   pengurusan segi:

   i.  Merancang

      Merupakan pertama penting
          fasa  dan   dalam Pengurusan
      Pembinaan.

              :
          melibatkan
      Perancangan

      a.      yangmestidibuat.
        Penentuan
      b.  Bila.
      c.  Siapa.
      d.      pembinaan dijalankan.
        Bagaimana     itu

      Langkahpertama untukmerancang adalahdengan
            objektifataunnatlamat
      mengenalpasti          projek.Semasa
      merancang,       pengumpulan dijalankan
           aktiviti-aktiviti    data
      dankemudiannya maklumat  yangdiperolehi
                         akan
      dianalisa.

      Perancangan adalah     sepanjang
               berterusan    tempoh
      projek.Perancangan        merangkumi
                  dijalankan
               mestilah
      inputdaripada     yang
            orang-orang terbabit dalamsatu-satu
      projeksupaya perancanganadalahberkesan.
      Perancangan akanmempunyai
            tidak       sebarang jika
                         nilai
      tidakdilaksanakan.
                      PEMBINAAN
              C 5011 PENGURUSAN


ii.  Mengawal

    Tujuannyaadalahuntukmelaporkansegalakerja-kerja
    penyenggaraan kelemahan
          atau     yangwujudsupaya
    dapat      Semasa
      diperbetulkan.   mengawal projek,
                       Pengurus
    menetapkantahappencapaian meningkatkan
                dan
    penyenggaraan memperbaiki
          dan      sebarangkelemahan
    supayaprojek       dalam
          dapatdisiapkan   tempohmasayang
         dengan
    diperuntukan   penggunaan sumbersecara
    optimum.

    Pengawalan projek
            harus     dan
              direkodkan dijalankanagar
         pembaziaran
    tidakberlaku     sumberorganisasi juga
                       dan
    sebelum    masalah
        berlaku   yanglebihserius.

iii.  Melaksana

       ini
    Aktiviti merangkumi rangka
                 kerjabagimasadan
    perbelanjaan.Semasa      Pengurus
              melaksana,    projek
            dan
    memperkenalkan mengamalkan        dalam
                    kepimpinan
    perlaksanaandengan caramembuat keputusan
    pengurusan. Pengurus akanmengeluarkanarahan-
    arahan    serta
       tertentu  memimpin,mengelola member
                      dan
    motivasi.

      daripada
    Selain        kakitangannya,
          mengarahkan     seorang
        juga
    Pengurus menguruskan penggunaansumberseperti
    peralatan,   dan
        kewangan sebagainya.


iv.  Mengarah

       di
    Arahan beriolehPengurus untukmelakukankerja
    seperti
       dikehendakisupayaprojek  dilaksanakan
                  dapat
    se€ra berkesansebagaisatuberpasukan.
                     Komunikasi
      pihak
    antara  pengurusan pekerja
              dan    bawahan mestilah
    berkesan.Motivasi
            untukpekerja
                 mestilahbaik.


                          2l
              C 5011 PENGURUSAN
                      PEMBINAAN


C. TakrifProjek

  Safu siri tugas atau kerja yang utama yang
  dilaksanakansekali(one-shot)  dengan matlamat yang
  jelas dan perlu disiapkan dalamperuntukan masa
  yang terhadyang memerlukankomitmen kemahiran
  dan sumberyang berbagai.


1. Menurut Punmia danKhandelwal 19Bg:
         P.C    K.K;  Projek
  boleh     sebagai:
    ditakrifkan

  Siri rangkaianaktiviti yang mempunyaitujuan
  tertentu,titik permulaandan titik tamatyang jelas
  bagi mencapai satu set objektif secara berkesan
  denganmenggunakansumber-sumberterhad yang
  diperuntukansecaracekap.


2. Menurut  Kerzner:
     Haroid   Projek
             bolehditakrifkan
                    sebagai:

  Sesuafuyang mempunyaititik mula dan tamat yang
  jelas,mempunyaiobjektif tertentu untuk di capai,
  mempunyai satu siri aktiviti kerja dan melibatkan
  penggunaansumber-sumberinput sepertitenaga,
  modal,bahandan peralatan.D. TakrifPembinaan

  Membina sesuatupembinaan pihak
               oleh  Jurubina
  (Kontraktor)tapakbinadariperingkat
       di          awalpembinaan
  hinggasiap.
                            22
             C 5011 PENGIIRUSAN
                     PEMBINAAN


E.      Pembinaan
   Pengurusan

   Pengurusan Pembinaanmerupakan  penyelarasan
   kumpulan        yang
          pengurusan melebihi
       aktiviti
   perkhidmatan tugastugas
         atau      lazimbagiAkitek,
   JurukurBahan Jurutera
         ,    sertaPerunding-perunding
   lainyangberkaitanmenguruskan sesuatuprojek
   pembinaan peringkat pembinaan
       dari    awal      hingga siap
   menggunakan sumber-sumber pengeluaran melalui
   satuprosessupaya matlamattercapai.

   Amalanpengurusan adalahkompleks kerana
   diuruskan manusia.Segala perlaksanaan
       oleh        kerja
   sesuatu   kerjapembinaan
      aktiviti       menggunakan teknik-
   teknik kemahiran
     dan         hasilgabungan
            tertentu       antara
        pengorganisasian,
   perancangan,        pengarahandan
   pengawalan pembinaan
        kerja     dalam sesuatuprojek.

   Pengurusan     dikendalikan pihak
        Pembinaan     oleh   yang
   membinasesuatupembinaanditapak
                 binaiaitupihak
   Kontraktor.


F.      Projek.
   Pengurusan

   Mengurus projekadalahpencapaianutama yangpaling
   ungguldalam industri        projek
            binaan.Pengurusan telah
   menjadicarayangamatberkesan untukmenyatukan
        organisasi memotivasi
   fungsi-fungsi    dan     mana-mana
   kumpulan untukmencapai tahapprestasi
                    yangtinggi
   danproduktiviti.

   Pengurusan projek memerlukan penggunaanilmu
   pengetahuan, kemahiran, danperalatan teknik
               logi     dan
             projek
   ke atasaktiviti-aktiviti  agarmencapai
                      objektif
   perlaksanaan projek.                         ZJ
          C 5011 PENGURUSANPEMBINAAN


Pengurusan projekmerupakan suatusuasanayang
melibatkanpengurusansumber-sumber terhadsecara
cekapbagimencapai    secara
         objektif       bermula
                berkesan
      permulaan
dariperingkat    sehingga penyerahanprojek
pembinaan kepada Pelanggan.


          Projek:
    asasPengurus
Kelayakan

      teknikal
1. Pengetahuan

 Lebih      pemahaman berkaitan
       kepada
    tertumpu      asas
 aspek

 a. Rekabentuk.
 b. Sistemkejuruteraan.
 c. Pembinaan.
 d. Ekonomibinaan.
 e. Prosedurkontrak.
 f. Perundangan.
 g. Perancangan prinsip
        serta  pengurusan.

            teknikal.
          aspek
      sealiran
2. Pengetahuan

        komunikasi.
  a. Pengetahuan
        awam.
  b. Perhubungan
       manusia.
  c. Pengurusan
  d. Sikap.
                       24
                          PEMBINAAN
                  C 5011 PENGURUSAN
Kejuruteraan
                    TeknologiBangunan
Akaun dan
Simpanan


          Kewangan
Bidang Ilmu pengetahuanyang perlu dalam Pengurusanprojek
                              75
                              PEMBINAAN
                      C 5011 PENGURUSAN


Rumusan.

Berdasarkan         dan
      takrifan-takrifan konsep-konsep   pengurusan
projekdapatdilihat
         bahawa     perancangan,
             aktiviti      pelaksanaan
danpengawalan memenuhi
        bagi      kehendak klienperlu
mengambil masa, dankualiti
     kira    kos       yangtelahditentukan
menjadisuatu    pengurusan
       kitaran      projek.Berikut   hasil
                        adalah
darirumusan perbincangan Austendan Neale(1984)
      dan        oleh
yangmerumuskan     perancangan,
         aktiviti       pelaksanaan dan
pengawalan adalah seperti    di
             kitaran bawah.
                 Merancang
           .   Menentukan objektif.
           .   Pengtajiansumber-sumber.
           .   Membentuk strategi.
    Mengawal                       Melaksanakan
r  Menilai pencapaiandan               .  Mengagihkansumber-
  matlamat.                       sumber.
r  Melapor.                      r  Membimbingpelaksanaan.
.  Menyelesaikanmasalah                .  Menyelaraskanusaha.
                    proj
           Kitaran Pengurusan ek
                                          26
                      PEMBINAAN
              C 5011 PENGURUSAN


G.  Perhubungan        Pembinaan
        antaraPengurusan
   dengan PengurusanProjek

   Pengurusan Projekadalah saling berkaitantara satu
   samalain. Jikatiadapembinaan maka tiadakerja
   membina yangakandi uruskan sudah
                 dan    tentutiada
   projekdikendalikan. adakerjapembinaan,
            Jika           maka
   perlukepada      mengurus
         kerja-kerja     pembinaan yangakan
   dilaksanakan supaya siapmengikut perancangan yang
   dibuat.

   Pembinaan      projek
       dalamsesuatu   perlu    oleh
                  diuruskan
   seorangpengurus pihak
          bagi   Jurubina pengurusan
                  dan
   projek  perlusupaya
     adalah     perlaksanaankepada
   perancangan
        dapat capai
          di   denganbaikdengan
   pengarahan kawalan
       dan    olehseorang pengurusyang
   cekap.


   Pengurusan projekpadaasasnya ialahmerancang,
   mengarah, mengendali mengawal
             dan      mengenai sesuatu
     bermula peringkat
   projek    dari        dan
                taklimat ideadariKlien
   kepada Akitekhinggalahsiap.Jikaprojekyangsederhana
   atauyangkecilatauprojek yangmenggunakan  kotrak
    jenistradisional,
   dari             pengurus
            penglibatan     projekhanya
   dariperingkatpembinaan hinggaprojek siap.Bagi
   kontrakjenisselain jenistradisional tender
           dari        atau
   secaraRunding Terus,

   Pengurus Projekbolehmemainkanperanannya dari
   peringkat
       awalcadangan membinaprojek
                    iaitubermula
   dariperingkat
         insepsihinggalah
                kepadapenyiapan
   projek.
                           27
           C 5011 PENGIIRUSANPEMBINAAN


PengurusProjekakanterlibat        jenis
                 kesesuaian
             mengikut
tender jugakontrak
   dan       yangdigunakan.
    kerjapembinaan
Peringkat        dalam   projek
               sesuatu
adalah   berikut:
   seperti

1. Insepsi

       awalprojek,
 Padaperingkat     pelanggan /Klienakan
 menyatakanimpiannyakepada AkitekKlienakan
 membertaklimat maklumat
        dan     tentang kehendak-
 kehendaknyakepada    Pihak
          Akitek.  Akitek pula
       semua
 merealisasikan       dan
           maklumat impian  Klien
 dalambentuklakaran.

 Bagiprojek yangbesar atauTender    Terus
                  Runding
 ataukontrak secaraRekadanBina,     B.O.T,
                  Turnkey,
 dll.; PengurusProjekakan    dalam
             terlibat   memberi
 pandangan , nasihat jugacadangan
           dan       yangsesuai
 mengenai      yang
      pembinaan akan
 dilaksanakan.Pengurus perlumenyiasat
            Projek       atau
 mengenalpasti konsepprojekpembinaan secarakasar
 seperti yangdikehendakiolehpelanggan.

2, KajianKemungkinan

  Merupakan peringkatuntuk memikirkan langkah awal
  yangperludibuatbagimemastikan     projek
                  sesuatu
  yangdicadangkan dapat dilaksanakan dengan jayanya
  bagimencapaiobjektifpembinaan  yangdicadangkan.
  JikaPengurusProjek    padaperingkat , beliau
           terlibat       ini
  perlumengkaji
        samada  projek tersebutdapat
  dilaksanakan sebaliknya
       atau      dengan
  mempertimbangkan aspek
           setiap       kewangan
                 seperti
      keadaan
  dan buget,    ekonomi, turunkadar
                naik     harga
  di pasaran    dan
      semasa lain-lain.
                         28
                    PEMBINAAN
           C 5011 PENGIIRUSAN


      rekabentuk
3. Peringkat

 PengurusProjekmemainkanperananpenting
                   dalam
 mengendali melaksanakan
      dan           lukisan,
              rekabentuk,
     pelan
 kelulusan  dariPihak    Tempatan
            Berkuasa    yang
 berkenaan sebagainYa.
      dan

      Tender
4. Peringkat

      projek
 Jikasesuatu  menggunakan Tenderjenis
      Pengurus
 Rundingan,          secara
            terlibat
          Projek      langsung
          yanglayak.
      Kontraktor
 bagimemilih

5. PeringkatKontrak

 Bagiprojek yangmengggunakan khidmatPengurus
 Projek, makaseorang PengurusProjekpadaperingkat
 ini perlumemastikan       yang
           wujudperjanjian sempurna
 antara             prosedur.
              mengikut
     Kliendan Kontr:aktor
 Dokumen         di
          mestilah sediakan
       Kontrak        dengan
 lengkap lengkapuntukditandatangani.


      Pembinaan
6. Peringkat

  Bagiprojek yangmengggunakan  khidmatPengurus
  Projek,maka seorang Pengurus   padaperingkat
                Projek
  ini perlumemastikan     pembinaan
           kerja-kerja     projek
  ditapak binadilaksanakanmengikutseperti yang
                     apa
  dinyatakan dalamdokumen kontrak.Pengurus Projek
  perlu merancang, mengelola,mengarah dan
  mengawalmasa,  kualiti kosbagikerja-kerja
             dan
  pembinaan menggunakan sumber-sumber terhad
  supaya     perlaksanaan
      objektif      projek
                  tersebuttercapai.
                         29
            C 5011 PENGTIRUSAN
                     PEMBINAAN

  Apa-apaperubahan pertikaian
           dan     semasa pembinaan
  mestilah
     mengikut seperti
             yangterdapat dalam
                   di
  borangkontraksetara sepertiyungdigunakan daram
  Dokumen Kontrak yangtelahoipersetJjuiantaraKlien
  dan Kontraktor.
  Pengurusprojekmesti menggunakan segala
  kepakaran,
      keupa yaan,pengetanu"nr"iu
  pengalamansecara cekapdanberkesan.
  Pengurusprojek
        pihakMajikan
              akanmemantau
                   kerja-
  kerjapembinaan pihak
        oleh   Kontraktor.
 7. Penyerahan

  sebelum projek
        diserah  pengurus
           mirik,    projekperru
  memastikanprojekyangdikendalilian beliau
                 oleh
  memenuhi segarakeperruan terah
             yang   ditetapkan
  olehPihakberkuasasebelum Layak
              sijil  Menduduki
  dikef
    uarkan.

8. Penggunaan penyenggaraan
      dan

  setelahprojekpembinaanborehdiduduki oreh
  pengguna Klienakanperlusentiasamembuat
 penyenggaragnmanaperlu.
         di     pengurus projek perlu
 memastikan Klien mematuhi
              perkara-perkaradan
                     ini
 jugahal-haryangberkaitandengan pirratBerkuasa
 Tempatan.

Kesimpulannya:

Kerja'kerjapembinaanperru merarui
                peringkat-peringkat
di atas.Bagimelaksanakan
            projekpembinlan
memerlukan kepada
         seorang pengurus projek
                    tetapi
mengikut kesesuaian
         projek.

Sesuatu
   pembangunan memerlukansebidangtanah.
Sesuatu
   pembangunan melibatkan
              perlak""n)"n
pelbagai
    projek.
       setiapprojek
            meribatkan
                 pembinaan

                        30
              c s011PENGURUSAN
                      PEMBTry{AN

pelbagaibinaanbangunan kerjaKejuruteraSn
             dan         Awam
(lnfrastruktur). itu Pengurusan
       Oleh         Pembinaan dan
Pengurusan Projekperlu seiringdansalingberkaitan
antarasatusamalain.
Perhubungan Pengurusan  Pembinaan  dan
Pengurusan Projekperluseiring.
Pengurusan Projekamatpenting  dalam sektor
pembinaan. lanyaboleh lihat
           di   dalam (3)sudutiaitu:
                  tiga

i. Masa
ii. Kualiti
iv. Kos

                       Kualiti
    Ekonomi
         Munasabah
   Perkaitan antara Kos, Kualiti dan Masa
                            a1
                            JI
                  C 5011 PENGURUSAN
                          PEMBINAAN


1.4.1 Perbezaan       pembinaan
       KonsepPengurusan
   dan Pengurusan
         Projek.

   Peringkatpembinaanadalah berkaitterus dengan
   pengurusanprojek di manaPengurus  projekakan
      dalamperingkat
   terlibat       awalperancangan projekatau
   pembinaan hinggalahprojekataupembinaan siap
   sepenuhnya mengikutjenistawaran danjuga kontrak
   yang digunakan bagisesuatu projekyang
   dicadangkan.

  P e m b i n a a n o le hm e lib a tkasa tuje n isp e m b in a a n
            b           n
  ataulebihdi tapakbina.sementara          projekpuraterdiri
  d a r il e b i hd a r isa tuje n isp e m b in a a n a la msa tuta p a k
                           d
  bina.

  Contoh:

  s a t u t a p a kb i n ab a g ica d a n g a n e m b in a 0 lo t r u m a h
                        m      1
  teressetingkat TamanSelesa.
              di

  Bagimelengkapkan lot rumahteressetingkat
                  10                perlu
  a d a 1 0 l o t r u ma hja la nm a su k, la nd i ka wa sa n
                ,        ja
  p e r u m a h a n , gsa m p a h p e r h e n tia b a s,la n ska p ,
            t on        ,      n
  l a m p uj a l a n , p e r kh id m a ta n    ,
                     ta liko mp a ipb o m b a ,
           ,
  l o n g k a n gd a n la in - la in . r ka r a i a d a la h
                   Pe     in
  projek.Pembinaan membina   ialah       satu-satu  jenis
  pembinaan     bagimenyiapkan     projek.
                                     )z
                    C 5011 PENGURUSAN
                            PEMBINAAN          Perbezaan  Konseppengurusan
    Pengurusan     Pembinaan Pengurusan  Pro
    Kontraktor   akan      Pengurus Projek pihak
                           dari
    meng ruskankerja-kerja Klien
       u               akanmerancang,
    p e m b i n a a n u p aya
            s       mengelola,mengarah dan
    mengikut   masakualiti dan mengawal perjalanan kerja-
    kos yang ditetapkan      kerjapembinaan oleh
                   supayasemua kerjabagi
                   sesuatuprojekyang
                   dilakukan pihak
                       ofeh
                   kontraktor tapakbina
                       di
                   mengikutmasakualitidan
                   kosyanoditetapkan.
    Kontraktor  akan       PengurusProjekakan
   memastikan     keseluruhan    memastikan   Kontraktor
   p e m b i n a a n a l a mse su a tu
            d          melakukan   kerjapembinaan
   projekditapakbina           sesuatu  projekdi tapakbina
   d i l a k u k a n e n g i ku t
           m           d ila ku ka n e n g iku t
                            m
   peringkat   pembinaan    dan  peringkat  pembinaan   dan
   kaedahseperti dalam  di       kaedahseperti dalamdi
   dokumen    kontrak  yang    dalamdokumenkontrak
   ditandatangani Klien oleh      ya n gd ita n d a ta n g ao le h
                                   ni
   dan Kontraktor.            Kliendan Kontraktor.
   Kontraktorperlu            PengurusProjekyang
   memastikan penggunaan         menguruskan projekperlu
   sumber-sumber terhad         memantau penggunaan
   diuruskansecara cekap         sumber-sumber terhadoleh
   supayatidakmengalami         Kontraktor
                          semasa
   kerugian.               melaksanakankerja
                      dikendalikan
                            dengan baik
                      dancekapsupaya
                      Kontraktor kerugian
                          tidak
                      danmengelakkan projek
                      Klie nte r b e n q ka la i.

Jadual perbezaan
        konseppengurusan
               pembinaandan pengurusanprojek.                                     JJ
                   C 5011 PENGURUSAN
                           PEMBINAAN


         Perbezaan
             KonsepPengurusan
B i I PengurusanPembinaan PengurusanProjek
4 . Kumpulanaktiviti-aktiviti Pengurusan          projekoleh
            n
   P e n g u r u s a m e n g u r u ska n seorang  Pengurus  boleh
   kerjapembinaan      sesuatu menjadicarayang amat
   projekperlubekerjasama berkesan         untukmenyatukan
   antarasatusama lainbagi fungsi-fungsi         organisasi dan
   memastikan    kerja-kerja     memotivasi  mana-mana
   p e m b i n a a n i u r u ska n
           d           ku m p u la n n tu km e n ca p a i
                            u
   dengancekapterutama          tahapprestasi  yangtinggi
   o l e kk u m p u l a ne kn ikad a n dan produktiviti
              t     l            terutamanya
   pekerja  dipihakKontraktor terhadap      pihakKontraktor
   bagimenyiapkan      projek    bagi menyiapkan   projek
   Klien..                Klie n .

5.  PihakKontraktor     perlu   Pengurus   projekperlu
   berpengetah tentang
            uan       mengetahui   tentang
   perkara-perkara    teknikal,  perkara-perkara kal, tekni
   k o m u n i k a s ia n
           d         ko m u n ika sia n
                            d
   perhubungan    awamantara   perhubungan   awamsupaya
   pihakKontraktor pihak dan     bolehmemantau     kerja
   KliensertaPihakBerkuasa      Kontraktor  supayamematuhi
   Tempatan(PBT).                        ak
                     ke h e n d a k- ke h e n dPih a k
                     Berkuasa   Tempatan   supaya
                     projekpembinaan     Kliensiap
                     d e n g a n m p u r n a a n b le h
                          se      d
                     mendapatkan Layak Sijil
                     Duduk(CF)dari atau PBT
                               n
                     Sijilp e m a tu h a d a n
                     Penyiapan   (CCC)dariAkitek
                     ya n gd ila n tik.
6.  PihakKontraktor     Kemaskini Pengurus
                        Projekmemantau
           t
   m a k l u m ap e m b in a a n a n perjalanan
                 d       jadual
                           dankerja
   perjalanan   jadualdan kerja sebenar  pihakKontraktor.
   sebenar   secarabulanan
   a t a um i n g g u a n .

   Jadualperbezaan
          konseppenglrmsan
                 penrbinaan pengumsan
                      dan    projek

                                     .A
                                    -)+
                                C 5OII PINGTJI<(JSAN
                                         I,IJMI,INNNN


              1.4 .2 Perbezaan
                      StrukturOrganisasi                 '' '')'
                                         ,,-,       /  (    r
                                                          't\,
                                                              t::1, "
                  A.   Orga nisasi            (   \,r
                                            6 J-  \(

     c ' r t r,|
    *)       n r l l q - .1                                    r    " t.':,- .'
".,g --
            3"alf       Organisasi
                          adalahsuatukumpulan    yang
                                   individu
                     dihubungkandenganeratdalamsesuatu hubungan
                     formaluntukmencapai
                              sesuatumattamat.

                  B. StrukturOrganisasi

                     strukturorganisasiadalahbagi memenuhiputaranera
                     pengurusan sendiriterutamanya
                           itu          apabilamasalah
                     baru dihadapiatau akan dihadapi,lanyaberkairapat
                     denganketepatanmembuatkeputusan   datamsesuatu
                     projek.

                    . Sesuatuorganisasi dipengaruhi
                                   oleh peringkat_
                     peringkatyang akan digunakansepertijangkauan
                     kawalan.organisasi juga akanmemberikesankepada
                     kitaranhayatdan juga kejayaanorganisasi.

                     1. KepentirlganStruktur Organisasi

                      a. Mengeluarkan ataumenghasilkan
                                      output
                        keorganisasian juga untukmencapai
                               dan
                        matlamat        juga
                            organisasi.lanya dapatmencapai
                        tujuan-tujuan
                              yangdirancangataudibincangkan
                        dengansempurna.

                      b. Menimimumkan sekurang-kurangnya
                              atau
                        mengaturpengaruh'individu pelbagai
                                   yang
                        dalamorganisasi.Dapat
                                 meletakkan
                                      perkara_
                        perkaramustahak
                               dalammelahirkan
                                      hubungan
                        yangsistematik.
              C 5f)I I I,I]NCiTJI{USNN
                          i'IiMIJINANN


     c. Struktur
          merupakan kuasa
               satu   yang
      dilaksanakan keputusan
            dan     dibuat
                     mengikut
      fungsisesuatuorganisasi.lanya
      mempercepatkan sesuatutindakanuntuk
      mencapai pencapaiansesuatumailamat
      organisasi.


C.  KonsepPengurusan Struktur
           dan
   Organisasi

   Dua konsepasasperludipatuhi
                iaitu:

   i. suatu kepercayaan
             atau penerimaan
                    kepimpinan.
   ii. Penurunankuasa

   Sistempengurusan
          yang baik amatpentingdaram
   men$uruskan   projekbinaan.pengurusan
        sesuatu
   mempunyailimaaspekutamaiaitu:

    Meramaldan merancang
    Menyusun
    Mengarah
    Menyelaras
    Mengawal

   Pengurusan  melibatkan prosesbukansahajateknikal
   tetapijuga sosial.lanyatidak bolehdijelask-anatau      ('
   difahami, apatahlagiuntukdipraktikkan kecuali
                          dalam
   erti kata dimensiperlaksanaan juga tuntutan
                  dan
   perlaksanaan atasnya.pengurusan
           ke          juga
   memerlukan'keputusan'   dibuatdan seierusnyu
   keputusan perludijalankan
         itu        ataudilaksanakan oleh
   oranglain.lanyamelibatkan  sumberterhad.Melalui
   keputusan,  penghasilanyang maksimum  pada
   penggunaan  sumber yang minimum akan
   dicapai-Maka  prosespengurusan mempunyai ciri-ciri
   ekonomi.


                              36
                    C 501I t'trNai{JI{tJSAN
                               I,tiMIrtNnnN

       Struktur      juga
            organisas.i m.emainkan   peranan penting
       dafam projek pembinaan manastruktur
                    di       pengurusan
       dancarapasukan  dibentuk  akanmemberi  imprikasi
       kepada  seluruhputaran sesuatu projek.strukiur
       organisasi ditakrifkansebagai satuiorak perhubungan
       yangtelahditentukan antara
                  di    komponen-komponen
       organisasi yangmenggariskan   komunikasi,
       pengawafan autoriti.
              dan     Strukturorganisasijuga
       membezakan  antara perbagai bahagian orgunirusidan
       menggariskan  perhubungan  antaramerek lujuga
                            i.
       merupakan pengagihan
             satu       tenagadan mekanisrne
       penyelarasan  mengikut hiraki.Struktur
                          organisasi
       dapatdigambarkan  merarui cartaorglnisasi.
                     satu
       sesuatu  struktur
               yangboreh  menyumb"rig kepada
       kej.ay orga isasimestilah
          aan   n          pu
                      mem nyai bebe  rapa
       ciri-ciri
          serta sifat-sifat
                  yangdapatmemberi   kesan
       terhadap:

       i.   Kejayaan
              organisasi.
       ii.  Komunikasi-komunikasi pelbagai.
                    yang
       Inidapat
          ditunjukkan
               seperti daram
                 di   jaduar bawah.
                       di
 Ciri       sifat       Kesanatas    Kesanatas
                   kejayaan    komunikasi
  otruKrur asas   Bolehlentur.
          a
                    Menyokong . Tiadasaluran
          o Bolehsuai.    perubahan.   komunikasi
                            rutin.
                           . Tiadaingatan
                            keorganisasian.
2. Pembahagian Kuasa         . Memberi   I . Memerlukan
  buruh       terpancar.    ruang      orangtengah
                    kebebasan.   untuk
                            menyafurkan
                            maklumat
                            diantara
3. Autoriti                      tugasan.
         . Mendatar    . Pakar-pakar . Menggalakkan
           berasaskan    mengetuai    komunikasi
           funqsi.      tuoasan     tidakformal.
      Struktur
          yangmenyumbang
                kejayaan
                    polisiorganisasi.

                                   1'1
                           C 5()II PI,NGURLJSN PI'Mi]JNANN
                                    N


          D. Takrif Struktur Organisasi
I n 9 't, 'a ' n


   ttyV 'fn '
            a. Child (1977:10)
                    mentakrifkan
                         struktur
  :.. ?.Y '1a      organisasi
                  kepada komponen
                     3     utamaiaitu.
            i. Menandakanperhubunganpelaporanformal
             termasuk
                 bilangan-bilangan dalam
                        tingkat  Hiraki ydu I
                                ,  dc
             danjangkau   bagipengurus-pengurus
                  kawalan          dan
             Penyelia.

           lt.   Mengaitkan kelompok-kelompokindividukepada
               jabatan-jabatan kelompok-kelompok
                      dan         jabatan
               kepada organisasi
                       seluruhnya.
                                             {
           ilt.  Pencorakan sistembagimemastikan komunikasi,
               penyelarasan pengintergrasian
                     dan        usahayang
               efektifkeselu hanjabatan-jabatan.
                     ru

           b. Nich ola s(1990: bab dan juga G us wor t h
                      7)
               dan Franks91993:bab maka takrif
                         4),
               struktur organisasiadalahseperti
                              berikut:

               corak perhubunganyang telah ditentukandi antara
               komponen -komponen organrbasi ng
                             ya
               menggariskankomunikasi,pengawalandan autoriti.
               struktur organisasi
                        membezakandi antarapetbagai
               bahagian organisasidan menggariskan             f
               perhubu n antara mereka.
                  nga

           c . M i n t z b e r g (1 9 7 9 ) p u lam e n g e n ap a sti:
                                     l

              struktur asas organisasi
                          sebagaipengagihan buruh
              (supayasefr'ap ahli membuatsumbaigin yarg
              berbeza-bezaterhadap kerja)dan mekanisme
              penyelarasan (supaya kesemuausahadapat
              diintegrasikan).                                           JO
           C 5 O II I ' I J N(; URI J S A N I ' MI ] I NA A N
                          I,


 d. Bfau(1gTg:12)mentakrifkan
              struktur
  organisasi
      sebagai:
 Pengagihan,sepanjangpelbagaibarisan,
                   antara
 orang-orang
      a.ntara
         perbagaikedudukansosiaryang
 mempengaruhi perhubunganperananantaramereka
 itu.

e- Half(1982:53-54) menyatakan takrifBrauitu
  memerlukan peluasan atasduaperkara, iaitu
  pengagihan (yakniorangyangdiberitugasan  atau
  kerjayang berbeza datamorganisasi),
           di         dan
 organisasi sendiri
      itu    yangmempunyai atau
                   iaraf
 hierarkinya(iaitukedudulianyangorangitu pegang
 mempunyai  kaedah dan peraturan
                 yangmenyatak-n
 dalampelbagai tahap;carakewajipan f,enu
 dilaksanakan dafam kedudukan tersebut).


f. Meltsner dan Beilavita (1g83:142):
 sesuatu struktur
        organisasi
             mengandungi organisasi
 samaseperti struktur
          rumah bagisebuahrumah.
 Struktur
    iarahsesuatu yangr"fltukkun org.nisasi
 dalamsuatu suasana tugai.
    jugaialah
 Struktur    yangmengikat organisasi
              ahli
 bersama-sama datamusaha
            hereka me"ncapai
 matlamatdengan menetapkan
             tugasan,peranan,dan
 tanggungjawab.

Struktur
    iafahsesuatuyangorganisasigunakan
untukmencapai maflamatnyamelalui
                pinggrnu"n
sumber yangsedikit.struktur memperjeraskan
            juga
corakperhubunganantara
        di    bihagian_U"h"gi"n
sesuatuorganisasi. menghuiaik;h
        la       kaedahiyang
menentukan bahagian-bahagian
      cara        itu berkait
berinteraksi               dan
     (Meltsner Belluuitu
          dan     1983:Si).

                               l9
                                  C 5 0 1 | P I NG (J f iU. S A N, I : MI ] I NA A N
                                                 I


!i {    f t rr,rlf   cloo,tt\ /,4t,   g. Draft 1989): Struktur
                                   organisasi
                                       cligambarkan cJi
    r, rt iit    ada   cot\q      dalam cartaorganisasi.
                                   cartaorganisasi suatu
                                           ialah
          r,oohi(dft          carlayangmempamerkan  semua aktiviti
                                       set    dan
                         prosesdalam sesuatuorganisasi
                                       (Draftl g8g).


                      E. Tujuanmewujudkan
                               strukturorganisasi

                       struktur
                           organisasi adalahuntukmemenuhiputaran
                       era pengurusan sendiri,
                               itu    terutam
                                       anyaapa.bila
                       masalah barudihadapi akandihadapi
                                  atau      (Galbraith
                       1s71).

                       strukturorganisasi
                               dibentuk memperlengkapkan
                                   bagi                         {"
                       diriorganisasi sendiri.
                             itu


                       Menurut Paulson,Fondahldan parker (1992),
                       strukturorganisasimemangberkaitrapatdengan
                       ketepatan membuat  keputusan dalamsituasi
                       projek.Jikastruktur
                                organisasi pincang
                                     itu    dan tidak
                       teratursertatidakmenepati kehendak projek,maka
                       keputusan yangtepat berkaitan projekmungkintidak
                       dapatdibuat.

                       Jelasdi sini,sesuatustruktur    yang digubal
                                     organisasi
                       dapat digunakan untukmencapai tujuantertentu.
                                             Maka
                       strukturorganisasi
                                dapatdigambarkan dengantiga (3)             (
                       sifat(Meltsnerdan Bellavita1983:142):


                       a. Sifat-sifat
                              strukturorganisasi.


                         i. Bentuknya
                              yangtidaktetap.
                          Bentuknya tetap
                              tidak  danmengikut
                                        keperluan.                                                        40
              (: 5OII I'IJN(JTJIt(
                      JSANI'IiMIJINNAN

     ii. Perluadasifatkebolehlenturan.
       perluadasifatkebolehlenturan
                    dan boleh
       menerima apa_apa perubahandan perkara_
       perKarayangberkaitan.

     iii. perfuadasifatkebolehsuaian.
       perru adasifatkeborehsuaian bofeh
                    iaitu
       menyesu aikandengankeadaan,
       kehendak,tugasan lain_lain.
               i"n


F.  Prinsip-prinsipyang perlu dipatuhi. z) \tc

   Berdasarkan (3)sifatdi atas,semasa
        tiga           merancang
   dan menubuhkan struktur
              organisasi, (3)prinsii
                   tiga
   yangmenjadikonsepasas pertu dipatu-hi
                     :
   a' suatu kepercayaan penerimaan
            atau    kepimpinan.
    Suatuaspek perancangan unsur
                 pengurusan dan
    menitikberatkan
           tentangpenentuan spesifikasi
                  din
    segaratanggungjawa tertentu genai'pergeraka
             b    men
    dantugas samping             n
        di     segala
                hubunjun yung
    berkaitan.

   b, Penurunan
        kuasa.

   satu rangka
        kerjauntukmenjatankan tanggungjawab
   pengurusanuntukmemberikuasa tanggungjawab
   berkenaan penyerarasan
        bagi      aktiviti oorongan
                   d"""n
   ahlinya.
       corakstruktur
             mestirah
                diarahkan untuk
   mempertingkatkan kerja
           mutu  daram semuabidang
   pengurusan.
 c. Struktur tidak beku atau kekal.

                           ,+ l
                 C 5 0 1 I ' llNG t J I rliS iA N, I , Mt J I NA A N
                     I            I   lanyamestilah dibentuk
              untukmenerima segala
   perubahan apabiladiperlukan.Tujuan
                    konsepasas
   penubuhan struktur
            organisasi
                 ialahsupaya
   organisasiberkembang manaagenatauwakildi
              di
   setiapperingkatsentiasa
              bersedia untukmemberi
   tindakbalaskepadaapa-apa keperluanprojek.

   Sebarangstruktur
           organisasi
               yangpenuh bermakna
   perlumenunjukkan   jelasgaris-garis
            dengan       kuasa
   atauautoriti
        yangbergerak ataske bawah.
              dari


G. Pemilihan
      strukturorganisasi.
                                            {

  Pemilihan struktur
          organisasiyang relevan
                     adalah
  penting supayaianyaadalahberbentuk serbaboleh,
  iaituprojekbolehdibinadi sekitar
                 tugasan; juga
                     dan
  apabilatugasanitu berubah.Oleh bentuk
                 itu
  keorganisasian,padasatuhujungterdapat organisasi
  tulenprojek.

  Pengurus projekdiberiautoriti
                sepenuhnya
                    untuk
  menjalankan projeknyaseolah-olah satusvarikat
                  ia
  satu produk.


  i. Saizdanjangkamasaprojek.                             (
  Projek
     yangbesarsaizsertaperbelanjaannya dan
  panjang    perlukepada
      hayatnya,      suatustrukiur
  organisasi
      yangberautoriti luas.
             lebih
 i i . S u m b e rD a l am a n , p a ka r a n a n p e n g a la m a n
                 Ke       d
    d a l a ms e s e b ua ho r g a n isa sin ya .

                                       A1
                                       aa
             C 501 PIlN(;t_JIttJSAN
               I        I,tiMfltNAAN  Bergantungpada masayang ada untukmenyusun
  projekdanjuga peruntukan iewangan yang
  mencukupi.Jika organisasi tida[ aoi pengaraman
              itu
  atau belumcukup pengafaman  dan masaamat
  terhad,maka strukturmatrikstidakdigarakkan.

 iii. Wujud perbezaan.

  Aktivitiprojekadarahberbezadaripadaaktiviti
                       atau
  perniagaan ata-u
          bidangkerjabiasabagisesuatu
  firma atausyarikattertentu.
               Jika masaian kos
  adalahpentingmaka autoritipengurus projek
  mestilah kukuh.

iv.Pengaruhteknologi

 Jika tahappengguhaan teknologi
                bagisesuatu
 projekorehsesuatuorganisasiberad"a
                  padatahap
 stabilmakastrukturorganisasi
               kefungsian
                   adarah
 diperfukan.

 Jika teknorogiyarg digunakan
               cepatberubah dan
 wujud banyakketidakpastian,maka strukturmatriks
 atau struktur
       organisasiseparuhprojekoigatard(an.
 tni semuabergantung
          padapengataman  organisasi
 tersebut         jutoriti yang
     dalammengendalikan
 berbeza-beza.

v. Tahap ketidakpastian
           kewangan

 Hal ini merupakanrisikokepadakrieniaitusejauh
 mana kliendapat mengawai projek.


 ,!ka projekmenggunakan kontrak kos tambah
 (cost plus)akan.
        mewujudkan ketidat<pastian
 kewangan yang banyari
           seperti
              perubahan teknorogi


                          43
             C 50II I'IJNCJIJI{IJS;AN
                        PEMI]JNAN
                            N

    dan undang-undang peraturan
           atau    yangpesat
                     akan
    menimbulkanbanyak
            kepastian.

    organisasi yangkurangpengaraman mengendarikan
       yangberbeza-beza
    autoriti        lebihbaikmenggunakan
    struktur organisasi
             separuhprojek
                   daripadi
    menggunakan  struktur
              matriks.

   vi. Bebankerja

    strukturyangmempunyai autoritiyangkuatperlu
    kepada penumpuan masaotehpengurus  projek
                         dan
    jugakakitangan projek.Masatah munqkin ikan
       jika
    timbul projek  bagisesuatuotguniiusi berjatan
    serentak, makaperkara autoriti
                  sukaruntuk
    disalurkan secaraberterusan penumpuan
                 dan       oreh
    pengurus projek
           ataukakitangan projekakan
    berkurangan sesetengah
          bagi     projek.
  vii. Kawafan danjadual kerja
        kos

    Jikasesuatu
         projekmementingkan danjadual
                 kos
    kerja,
      makaautoriti
           yangadapadaprojekadarah
    tinggi.

         pengurusprojek
  viii. Komitmen

    Kedudukanpengurus projek akanmenentukan
    kedudukanstrukturautoritiprojekbagi
    keseluruhan
         organisasi
             sesuatu firma.
                    Semuaini
    adafahbergantung:

    a. Kepada siapapengurus
               projekakanhantar
     laporan.
    b. Sejauhmanapengurus projek
                 akan
     menyediakanlaporan
              sesuatuprojek.
H. Jenis-jenis Struktur Organisasi                           44
                  C 501i ptiNctJItUSAN I,IIMIIINAAN


   Terdapat beberapafaktor
              yangperrudiambirki daram
                      ra
   menentukan pemirihan
             strukturorganisasi.
                      Antara
   faktortersebut
          ialah:

    i.  Saizdanjangkamasa projek.
    ii. Sumber dalaman,kepakaran pengalaman
                   dan --
    iii. dalamsesebuah organisasinya. '
    iv. Wujudperbezaan segi ai<tiviti
              dbri     atau
   v.  perkhidmatan fasa.
            atau
   ui. Pengaruh teknologiyangdigunakan.
   uii: Tahapketidakpastiankewangan.
   viii. Bebankerja.
   ix.  Kawalan danjadualkerja.
          kos
   x.  Keadaanorganisasipemilikatau
                    klien-
   Terdapat perbagaijenis
             cartaataustruktur
                     organisasi.
   struktur
      organisasi
           mestilahberbentukserbaboleh.
   Hampir kesemua organisasi
               memformarisasikan
   struktur
      mereka mefarui
             penggunaan cartaorganisasi.
   Terdapat beberapajeniscartaataustrukturorganisasi.
   Setiapstrukturorganisasi
              mewakirijenisstruktur
   organisasiprojekdanintergrasinya.
    jenis-jenis
 Antara     strukturorganisasi
                 tersebut
                     iarah.
 i.  Struktur
       organisasi
            menegak(mititari).
ii. Struktur
      organisasi
          mendatar.
iii. Struktur
      organisasi
           kefungsian.
iv. Struktur
      organisasi
          produk.V.   Strukturorganisasimatriks.

v t. s t r u k t u r o r g an isa si cu ka n /g a b u n g a n
                  ka           se m u a d i
    atas.

                                  '15
                            C 50I I PTJNGUI{IJSAN
                                      PI'MT}INAAN


                vii- struktur organisasiBerbentukRangkaiankerja
                   keorganisasian.
                viii. Struktur Berasaskankawasan.


             t.  StrukturOrganisasi
                        menegak
                           (militari).
*
  ^'(c rhnn
        ohf
        Ir
           4\Can  fa berdasarkan amalanpihaktentera.lanyamenunjukkan
               aliransecaramenegakdari atas ke bawah.Jalinankuasa
               adalahdaripada  atas ke bawah.Arahanadatah jelas (line
               of authority).
                      Alirankomunikasi, kuasa,pelaburan,
               tanggungjawab  serta rantaianarahandalahsecara
               menegakdari atas ke bawah.
                                             I
               Buruhdikelaskan mengikut
                           kepakarandan denganitu
               arahanam sudahmemadai  namunbegitupenyLlia
               perlulahdari kalangan
                         yang berpengalaman.
                                  walau
               bagaimanapun  Penyelia
                          hendaklah
                              orangyang
               berpengafaman ini sukaruntukdicari.
                       dan


               Di Malaysiakebanyakan jabatankerajaan danjabatan
               berkanunmengamalkan sistemini.Jika ada yangsakit,
               maka perlulahada orangyangmenggantikannya.
                       Menteri


                       Len-rbaga

                                         16
                  C 5()1 I'IJN(;IJ'{IJSAN
                     I        I,tlMI]INAAN
           TimbakanPengurus
              BesarTimbakan    Timbakan   Timbakan
Pengurus                        Timbakan
        Pengurus   Pengurus
 Besar                         Pengurus
         Besar    Besar
                             Besar
      Penyelia


      C.ontohcarta organisasi
                 menegak(rnilitari)


 Daripadacontohcartadi atasdan juga
                  sifatstrukturorganisasi
 menegak,beberapa perkara yang ieruuanpertudi rihat:
 1.  Perhubungan elaburan.
        p

   Perhubunganpetaburan sebutjuga
               di       sebagairantaian
   arahan-Menurut Daft (1989:213), ;;;;n  arahanautoriti
   yangmenghubungkan  semuapihakdi daramorganisasi
   tersebut
       tidak notehputus-ra jrg3 ;u;g;,"barkan siapa
   yang mefaporkansesuatu         -
               kepa"d",qup""l
2.  Pengetompokan  bahagian_bthtgia;.

   Setiapkerompok diwujudkan
               berasaskan
   (tugas              fungsikerompok
      dan kerjakefompok).
               MenurutRanson,Hinings

                               47
                 C 501 I'tiNctjftt/SiAN
                    I        ptlMlilNnn N


    dan Greenwood (1980),
               kaedah pengefompokan acJalah
    berkesankerana pekerja
               dafam setiapkelompok
    mempunyai ketua.
         satu   setiapkelompok sama-sama
    bertanggungjawab atasprestasi
            ke      kerjadan mereka
    salingmembantu.Masalah dihadapi
                yang    ialah
    penyelarasan antara
          di   satukelompok dengankelompok
    yanglain.
,/..
i3,.r Rantaianmaklumatmenegak.

    MenurutDaft (1g8g)iuga,struktur organisasi  menegak
    sepatutnya memudahkankomunikasidi antarapekerja
    danjuga bahagian-bahagian perlubagimem"nrhi
                  yang
    tugasanorganisasisecaraam. Rantaianmlklumat pula
                                    :.
                                    I

    digunakan untukmenyeraras  aktiviti dari atas ke bawah.
    Pekerjadiperingkatbawahperlumelaksanakan    aktiviti
    yang konsistendan ianyajuga akan menjadirantaian
    arahan. Prosidur dan juga peraturan oiwujudkan  yang
    mernberi garis panduanwajib bagi metaksanakan   dln
    juga menyelesaikan tugas-tugas.

    segala pelandanjuga penjaduatan
                   dijadikanatat dalam
    rantaianmenegak.perandan penjaduatan metibatkan:
                     ini
    1.. Kewangan.
    2. Kemajuankerja.
    3. Penyelesaian
           masalah.
    Rantaian menegak mewujudkan
            jugu     hierarki
                      tahapdan
    kedudukan pihak-pihakdalam
             di   organisasi
    tersebut.sistem
          maklumat secara
                 menegak merupakan
    strategi
       untukmeningkatkan
               keupayaan makrumat
    menegak kerana:


                                48
                C 50t I I,tiNC;(JI(tJ,SAl.l
                            I,t,MIilNAAN

   1.  Menjadikan
          makfumat lebihdipercayai.
              itu
   2.  Menjadikan
          maklumat lebihefisien.
              ituil,  StrukturOrganisasi
            mendatar
   Kadangk projek
        ala   memerlukan perkara_perkara
   berkaitanautoriti,komunikasi har-har
                dan
   secaramendatar-            i"in'r"ngarir
            Rantaianmendatar kadangkara  amat
   pentin bagi men hubungkan
      g     g      oanag i"nlt'" rtunitdi
   dalamorganisasi yangsei"tum ini derfun!"i
   bebasdan interatiioi-antara        ,""".u
                orang-orang  yangberada di
   pelbagaifungsiyang berbezaamalfah
                     n""nting
   Apabila peningkatan
       ada      kesamaran
                   dafambeberapa
   nerkall penting  keperfuanpenyerarasan
          laka
   mendatarperru adeikan-Beberapa     secara
          di        perkara
                      penting
   tersebutadafahseperti:
   1.  Kuasa.
   2.  Penyelarasan.
   3.  Komunikasi.dll
                              49
                   C:5OII I'IJNG{
                         JITUSANPT'MIJINAAN


               Timbalan
               Pengarah


               Pengurus
 Ketua       Ketua      Ketua     Ketua
 I I nit A    I Init B     I I n it C  I Init I-)Penyelia    Penyelia    Penyelia     Penyelia


Penyelia   | | Penvetia
            l
       -1__________t    Penyelia


       Contoh carta organisasi
                  mentlatar
                                    I
     organisasi hanyalah mekanisme
          ini    satu      rantaiantetapi
                             ia
     masihmenjadl sebahagiqr organisasi.
                 dari     sebenarnya
     semua oiganisasi sedikit
                sebanyak mempuny;idan
     mengamalkan  rantaian
               mendatar manaindividu
                    di       di
     dalamorganisasi boleh
             itu   bertukar-tukar
                       maklumat.
     Antarainteraksiyangmelibatkan pefbagai  yang
                       fungsi
     berbeza-beza ialah:
     i. Kerja-kerjabertulis.

                                50
             C 501I PINGURUSAN PIMI3IFJN
                          AN  Rantaianmendatarmemborehkan memo,
  perkara-perkara disebarkan     raporan
                       dan
        rain     loepaJa ianagianrain.
  Setiapbahagian
        tahusetiapaktiviti dalam
                di
  organisasi.
      Walaubagaimanapun ini:
                cara
  a' Tidakdapatmeningkatkan
              penyerarasan
                   antara
   bahagian.
  b' Tidakdapatmeningkatkan
             penyerarasandaram
   membuat apa_apa
          keputusanbersama.
 ii. Hubungan
      terus.

  Ketua-ketua  Jahagian
            borehsaringberhubung
  jika ada masarah             terus
               perk'ara sangat
          berbangkit.   ini
  dafam trry?npenyelarurln.        efektif
               Kemungr<inanlimnul
  masalah apabitadi antara
       lain       mereka terus
                   itu
  mencapai  katasepakatyangtidaksefaridenganporisi
  organisa$i secarakeseluruhannya.

iii. Berperanan
       sebagai
          penghubung.
 lanyaarnat sesuai ditubuhkan
               peranan penghubung
 sebagai arternatif
          kepadaarternatif
                 ilil"g"n terus.
 Keadaan memerfukan
      ini      seseorang yangditugaskan
 di satubahagian manaiu n"rt"ndgr-,.r,]ai,ruab
         di
 berkom nikas dan mencapai koorJi"n     untuk
     u   i          ari J" gun
 bahagian yangberkaitan.
      lain              "

iv, Menubuhkan
       satu pasukanpetugas.
 Pasukanpetugasmerupakan jawatankuasa
             Satu
 sementarayangmengandungi J;"da
              wakir
 bahagian
    yangierlibal          setiap
          dengan sesuatumasalah.
 Pasukanpetugasnrembual rantaian
 bahagian            dengan beberapa
    yangberkaitterusdaram ,uruui, organisasi.                        5l
              C 501 P[iNGtItr tJSAN I]tNnAN
                I        I,tiM

    Ahli pasukanpetugasmembawa  bersama mereka
    rnaklumat jugacadangan
         dan       yangdiputuskandi
    dalam mesyuaratkepada bahagianmasing-masing.
    Pasukan petugas sesuaidalammenyelesaikan
    masalah atauisu-isusementara ianyaakan
                  dan
    dibubarkanapabilatugasmereka telahsefesai.
   v. Mewujudkan
         integrator
             sepenuhmasa.

    Biasanyaorganisasiberstruktur
                 menegak yangkuat
    akanmewujudkan jawatanintegratorsepenuhmasa
    bagimaksud tugaspenyelarasan. dalam
                   Di   organisasi
    projek,
       pengurus projekmerupakan seoranginlegrator.
    Integrator
        biasanyaditempatkan luarbahagian_
                  di
    bahagian yangdiselaraskannya.
        lain

   . Pasukan
       petugas.

    Pasukan lebihbersifat
         ini     kekal.Biasanya
                     diwujudkan
    bersama  kewujudan    pasukan
             integrator.   projeti
                        dalam
    industri
       pembinaan seringmenggunakanpasukan
    jenisini.
iii. Stru ktu rOrga nis as iKef ungs ian,

  Aktivitidikelompokkan bersama-sama,dengan fungsi
                        satu
  yanglazim bermula dari bawahhinggalahtlngkatatas
  organisasi Tugas-tugas
        itu-      ataukerjadihubungkaitkan
  berdasarkan kepadafungsiumum.semua aktiviti
  pengetuaran dikumpulkan dalamsatu fungsiyang
  melaksanakan  semuatugasyangdiperlukan dalim
      pengeluaran.
  aktiviti      Seterusnyasemuatugaskakitangan
  dikumpulkan dalamsatu fungsiyang meraksanakan
                          52
            (: 5()II P[N(;I/I{{JSAN
                        f,[Mt]INAAN

    lugasanyangdiperrukan bawah
              cli   aktiviti-aktiviti
 :"Luu
 kakitangan.
      Fungsi_fungsi lainjuga mengikut
           yang
 kaedah yangsama.

 Contoh:
    Jurutera.

semuaJurutera ditempatkan bahagian
             di    Kejurute
                      raan
danbagiKetuaJurutera_Juruteraakan
               itu
        bagi
P:fu.nggungjawab semuaaktiviti  Kejuruteraan.
Melalui
   organisasi manusia aktiviiioig"orngkan
        ini,    dan
olehsumberdansetiap bahagian kefungsiun""*rn
menyediakansumber misarnyaKejurute"r"un,
perkhidinatan,             akaun,
      tenderdan lain_lain.
struktur
    organisasi
        kefungsian
             berjayaapabira
menekankan                organisasi
      pengkhususan,kebeikesananJan tuariti.
menggalakkan ekonomi              ra
       skala   (semua puf,urju
ditempatkandafamtempatyangsama ' boleh
                dan - -r
berkongsikernudahan)
          dalamfungsi.
Kelemahan strutkur iarah bertindak
         ini   ia     perrahan
perubahan                  kepada
     persekitaran memerrukan
           yang      penyerarasan
antarabahagian-bahagian.Struktur sesuai
                ini
organisasi                untuk
     bersaizkecir sederhana
           dan      meribatkan
pengeluaran ataubeberapa
      satu       jenisp"ngulrurun
sahaja
   sepertifirmayangmengeluarkan
                  "u"t-
                          5l
                 (l 5 { )ll I )liNG t J I t t j. SN I , l: MI J I NA A N
                                 n          I'IINGARA}I URUSAN
 BAIIAGIAN    BAI{AGIAN   T}ATIAGIAN         BAIIAGIAN
PERKTIIDMATAN   TENDER     AKALN          KEJURUTI]RAAN
   DOKUMEN       ANALISIS
    TENDER       TENDER      Strukturorganisasi
              kefungsian
                                              t          PENGURUS
          BAHAGIAN
           PENGURUS
          KEJURUTERAAN
                                              ('
                                              f.
 PENGURUS
  SESAR           PENGURUS
          PEMASARAN
    Struktur
        organisasi
            ketirngsian


                                        54
                (: 5 O I I P I J N(; UI (US N
                                         N
                                ' , I J MI J I NA N


 Dalam struktur
        organisasi
            kefungsian,
                 manusiadan
 aktiviti
    digabungkan sumberdansetiap
          oreh        bahagian
 kefungsian akanmenyediakan sumber.
                 Struktur
 organisasikefungsian ayaapabifa
          berj     organisasi
 menekankan:

1. P e n g k h u s u s a n .
2. Keberkesanan
3. Kualiti.


fa jugamenggarakkan ekonomidatam
          skara       fungsi.
                      Satu
kelemahan struktur
         organisasi
             kefungsian
                  iarahia
bertindak
    perrahankepada perubahJnpersekitaran
                      yang
memerlukan penyerarasanantarabahagian-bahagian
atauuni-unit.


Menurut Duncan(1979),Randolph dan Dess(1gg4),
struktur
    kefungsian
        paringbaikunlukorganisasi
                    bersaiz
kecildansederhanadanheribatkanpeigetuaran
                    satu
ataubeberapasahajajeniskefuaran.
                                     55
                     pt:MITtNAAN
            C 50tI PI:NGIJRUSAN

 Kebaikan:

 a- Kepakaran teknikal
       dan    semuakakitangan
                   dalam
  organisasi
       bolehdi manafaatkan.

 b- Kepakaran dan teknikaf
             semuakakitangan
                    dalam
  organisasi
       bolehdiselaraskan.

c.  Organisasi
       bofehmemudahkan kepakarandan
   teknikal
      semuakakitangan
             disefaraskan
                   dan
   dimanafaatkan
         untukorganisasi.

d- Memaksimakan minatterhadapfungsidi antara
  bahagianatauseksyen.

e.  Penggunaan
       sumberyangcekap.

f-  Menyediakan
        rangkaian komunikasi
                 yangringkas
                      di
   dalamseksyenatau bahagian

g.  Menyediakqanrangkaiankeputusanyangringkas
   dikalangan
       ahfi-ahli
           dararnseksyenuiau nanagian.
h.  Peluangyanglebihbaikterhadap orangseperti
   kakitangan
       sesuatuorganisasiuntukkenaikan
   pangkatdan perkembangan kerjaya.
Keburukan:

a- Percambahan
       minatdaramsetiapseksyen
                  atau
  bahagian
     mungkin
        bertentangandengankehendak
  umumsesebuahorganisasi.
                         5 (,
                           C 50I I PENGUITUSNN
                                    I,TJMIJINAN
                                         N

            b.  Sukaruntukmenyelaras
                        antara
                          fungsi
                             bahagian_
              bahagian.

            C.  Kos penyelarasan
                      antaraseksyen
                            atau bahagian
              mungkintinggi.

           d.  Kepuasan
                  pelanggan/klien
                        mungkin
                           rendah.
           e. sukaruntukmenyesuaikandengankehendak
                              untuk
             kepelbagaian sesuatu
                  bagi   produkatau
             perkhidmatan
                  yangditawarkan.


      iv.  StrukturOrganisasi
                  produk (projek)
V tpn
         fa sebenarnya     membawa  maksu kebahagian disusun
                            d
ll b'( Y1                                  iaitu
         mengikut    kumpufan  produk,
                          perkhidmatan,   wifayah,   pasaran,
         pelanggan.gtau     program besar.
                           organisasi berasaskan
                                   ini
         projek,  perkhidmatan produk.
                       atau    betiapprojek
         menerusi                          diuruskan
                 .satu bahagianyangterasing. boleh
                               Ini
         menghasirkan     penyerarasa.n. ceklp bagisejumrah
                          yang
         besaroutput     projg_k khususl
                      yang     pakar-pakar perbagai
         bidang                          dari
               berbeza   dikumpufkanbersama. bertujuan
                               Ini
         meraksanakan                           untuk
                    semua tuqasanyangdiperrukan     untuk
                                r ' r ur \u' uI
         m e n g h a si l ka n
                 ke tu a ran utu, ouiputl '         ' ILI,.
         Biasanyaorganisasi-organisasi mempunyai
                       yang
         projek,                rangkaian
            perkhidmatan proouf
                   atau      iuu! *urerlukan
         struktur           vJng
             organisasi
                 seperti struftturlni
                     ini.     Jiw'uludkan
         mengikut kumpuran tersendiridaram
                       di  orgunlu"i
         berasaskan                 dengan
               output
                 organisasi.
          la amat baik untukmencapai
                      penyelarasan
         bahagian               antara
              kefungsian- amatsesuaidaram
                   ra       situasi:
         a' Apabilakeadaanpersekitaran
                       perniagaan
                            organisasi
           tidakmenentu.

                                          57
               C 501I I,I1NC;IJRUSAN
                         I,IMIJINAAN


  b. Apabilateknologiyang digunakanmenjaditicjak
                         rutinclan
    salingbergantung anlarabahagian.
            di
  c. Apabilamatlam atnyaialahkeberkesanan
                     luarancJan
    penyesuaian (adaptasi).


  Kebaikan:

  strukturorganisasi produkmempunyai
                   kekuatanyang
  tersendiriseperti:

  a- la bolehdisesuaikan untukperubahan
                    segeradalam
    persekitaranyang tidakstabil.

  b- Membawakepuasanperanggan  keranatanggungjawab
                       --        ,
                                :. 3
    kepadaprodukdan titikpertemuan
                  adalah;efas.

  c- Melibatkan
        penyelarasan
              yang tinggiantarafungsi.

  d- Memberiruangkepadaunitataubahagian menyesuaikan
    diri denganproduk,
            wilayah,klien liin_lain.
                  dan

  e- la baik untukorganisasi
               besardenganpelbagai
                        produk.
  f. Kuasamernbuat
          keputusan
              diagihkan.

  g. Membolehkan sesebuahorganisasi
                  mempelbagaikan
    produk,perkhidmatan projek.
            atau
                                i
h. Merekaberupayamenangani/berdepandengan            i.i
  perubahan
      teknologi
          denganlebihbaik,sekiianya
                      perlu.


i- Lebihmudahuntukmewujudataumenambah
                  bahagian
  ataujabatanyang baru.

j  Memudahkan
       penyelarasan
             antarafungsi_fungsi.
k. organisasi
      bolehlebihfokuskepadakeperluan
                     dan
  permintaanpelanggan.
             (: 501| I,LINCUItIJSAN
                        I,l,MIJINnnN
 Keburu
   kan:

 u.        skala
   Ygnghifangkan ekonomi
             dalambahagian
   kefungsian.

 b. Membawa pe.nyelarasan lemahpada
            yang
  keluaran            bahagian
      produk.

 b' Menghifangkekompetenan
            mendaram pengkhususan
                dan
  teknikal.

c' Menjadikankesukaranintegrasi
               dan penyeragaman
                       di
  antarabahagiankeluaranproduk.
d' Difemma
     dalammenyeraras
            bidangprojekatauproduk.
e' K.urangk"j"lT,an tentangtanggungjawab
  atau pakarprojek.          diantaraproduk

f ' Kuranghubungan professionar
               (kurangkomunikasi
  dikalangan
       kakitangan).

h' Mungkinberfaku
        peniruanataumenciptak
  produkatauperkhidmatan.     sesebuah
                          -59
                     C 5 ()l I I ' liN(; t J I f A N I )t lMI lt NnA N
                                  US             KctuallksckutifPcngumsProjekA       Pcngurus
                  Projck B          PengurusProjekC U nit A I          UnitBl                Un it Cl Un it A2          Un it 8 2               Un it C2


 Unit ,43           UnitB3                Unit C3
                                                 t:

                                                 {.r
 tJnit 44           Un it8 4               Unit C4           StrukturOrganisasi
                   produk(projek)   v.    Struktur Organisasi
                 Matriks.
        Merupakan suatubentuk keorganisasian yang efektif,
       apabila sejumlah besarprojekbersaing untuksumber
       yangterhad,menghasilkan                             :
                    permintaan terhadap unit-unit             i ,r
       kefungsian. Satuorganisasimatriks merupakan satu
       jaringan hubungan mendatar, pepenjuru dan menegak
       menerusinya semuatugasakandilaksanakan.  organisasi
       ini adalahkombinasi penyatuanstrategi-strategi
                             struktur
       berorientasikan matlamat. menghimpunkan
                   ra         kakitangan
       dan peralatan dalamunit kefungsian
              di          yang
       membolehkan  pembahagian kecildibuatdalamperkara-
       perkara rkaitan
           be    pengkhususan,pemajuan, pengg unaan
       sumberyang efektif,skalaekonomi dan seumpamanya.                                           60
             C 501I I,fiNCtJI{tisnNI,tiMIilNnAN

 MenurutHunterdan sticknet(1983:9g-101),
                   struktur
 organisasi
     matriks
        ialah:

 suatu bentukkeorganisasian efektif,
               yang    apabira
 sejumlahprojek bersainguntuk simber yang terhad,
 menghasiIkan pemintaan terhadap uniFLnitkefu g
                       n s'in.
                         a
 safu organisasi
        matriksmerupakansatu jaringan
 hubungan mendatar, pepenjuru dan meiegrak
 menerusinya semuatugasakan dilaksanakan.

 Terdapat syaratuntukmenjadikan
     tiga          struktur
                    organisasi
 matriks
    merupakan pilihan
            tepatkepada
                 sesuatu
      pelkara
 organisasi.   tersebut
             ialah:
 i-  wujudnya keperrgan mendesakbahawa sumber_
   sumber perru
         digerakkan digunakan
              dan     merangkaui
   bahagian-bahagian produk
 ii. VVujudnyakeperluan_keperluanmendesak
   dipersekitaran mengeruarkan ataurebih
          bagi      dua
   output,
      misalnya kualiti
          bagi   teknikal produk
                  dan
   secarakerap.
 iii. Wujudnya domain persekitaran
                 organisasi
                     yang
   kompleks jugatidakmenetu.
       dan
Dalam organisasi
        matriks
           autoriti
              formar
                 yangdatang
peringkat akanturun bawah          dari
     atas    ke    melituiiiraki
                      dan
kemudiannya berpecah,
          yangmewujudkan  tanggungjawab
bersama mengenepikan
    dan       kon"eprantaian autoriti
                       yang
tidakputus.
                           6l
                   C 5 0 1I P I I NG URUS A N , l; Mllt NA n N
                                I
                tJ          U
                N          N
                I
                           I
                T          T
                A                            t
                           6
                                            :
Yt(a r
                   XX     ContohI :Strukttrr
             nratrikssebuah
                    organisasi'pembinaan

         )  \ ,vd l,  ,{lnt t  R,
                        'ro
                                          i

                                          \it
                                      62
                   C 5 0 1 I P E NG UI { t J S iA I , t : MI J I NA A N
                                  N              PINGURUSI]ESAR
      PIINGURTJS           PENGURUS        P E N GU R U S
      PLANT             PEMBELIAN       PERKIIIDMA'T'i\N
PENGURUS                    Tanggungjawab
                              projek
PROJEK
   A


PENGURUS                    Tanggungjawab
                              projek
PROJEK
   B


PENGLIRUS                    fanggungjarvab projek
PROJEKC
             Tanggungiarvab
                   kefungsian
  Contoh2 : Stnrktursebuahorganisasimatriksorqanisasi
         pembinaan (Burack I 9ZS)
                                        63
                  C 501I I'DNGUI{USA I,IIMIJINAA
                          N      N
        PENGURUSPROJEK
PENGURUS      AKITEK        EKSEKUTIF     EKSEKUTIF
TAPAK                  PEMBINAN     PEROLEHAN
PROJEKA


PENGLIRUS
TAPAK
PROJEKB


PENGURUS
TAPAK
PROJEKC


                             J o in t t a s k s


                             Direccttasks                                          \
 StrukturMatriks (kontrakpembinaan
                 furnkey) ) lr r u' f..i- |            (,t
                    \y

               lrnciqr    tundrn.qon
                                       6l
             C 5 0 1I I , E NC{ J I < { J S iA,N, MI ilNA A N
                             I t

 Kebaikan:

 a . Penggunaan
        sumberadalahlebih berkesancjan
   meluas.

 b' Penyampaian
        makrumat
           adarahrebihtepatdan
   mef
    uas.

 c. Menggalakkan perkembangan  pengetahuan
  dikalangan
       individudi dalam unit ke"fungsian.

 d' Mengurangka.n percanggahanurusandi antara,rine
  organisation'
        bagi pengurusprojekdan kakitangan
  fungsian.

 e' Mengerakkan  perubahanmendadak  padakerjadi
  dalamorganisasi-Apabira projekturut, I!t"4u akan
  pulangke bahagian kefungsianasafmerekauntuk
  bersedia menjafankan kerj-a
               yang baru.Maka
  perubahan tenagakerjayung mendadak  tidak
  timbur-f tidakmenimbuikan-tekanan
     ni              kepadamereka
  dalammenghadapi  perubahan tersebut.-

f ' Mengurangkanpengf
          ibatanpengurus
                 projekdaramhal
  pentadbiran.Beriau
         hanya
           fokus
             i"puiu iluru oun
  usahanyakepada
        projek.
           Masalah'plniujuirun
  dikongsi organisasi
     oleh    kefungsiun
               urui.-"
g. Pengurusprojek
        danorganisasi
              dapatbertindak
  dengancepatd.an.ber:kongsi
             menyeferu,Lun
  Keadaan terjadi          masalah.
     ini   kerana"terah
              wujudpenumpuan
  penuhkepadatugasan.
h' Pengurus projekberpetuang menggunakan dan
  prosedur berasingan daripadu       porisi
                org"u"n Hur,ngsian
                   i,
  asalnya.               "ri
                                (r-l
            tl 5(Jt I,tlNCtJItUSn I,tiMIltNAn
               I       N      N

i- Meningkalkan tahapkuantiti dan aliranmaklumat.
  Apabilatahappemprosesan   maktumai telahmeningkat
  dan keputusan yang efektifperrudibuatcraripada
  maklumat makastruktur
      itu,       organisasimatriksamat
  sesuai.

j. Struktur
     matriksmenggabungklan jenis
                dua
  komunikasi authiriti
       dan   iaitusecaramendatardan
  menegak. akan mewujudkan
      Ini        kestabitan
                    dan
  kecekapan dalamstruktur.
       di

k. lanyalebihfleksibel
           dalammenyusunatur
                  organisasi.
l- Hubungan antaraahlidalamorganisasi
                  adalahlebih
  tidakformal-                       ,,
                                 ,
m- lanyalebihfokuskepadakeperluan
                kumpulan
                    projek.
n- organisasimempunyai
           hubungan
              rangsung
                  dengan
  klien.

o. lanyamembantumenjejaskan
             siapayang
  bertanggungjawab
         dalammemastikan kejayaan
  projek.

p. lanyamenyumbang
         kadarinovasi
              yang tinggi.
q. Memaksimakan
       penggunaan
            fungsipakar_pakar
                   yang
  terhad                          {
                              \J
                          65
               C 501I I,INCIJIilJSAN |,ITMIJINAAN Keburukan:

 a- 'Dualreporting   boreh berraku  dan mengakibatkan
  konflik - Aktiviti-aktivititidak d iserarasLu"n,
  tertelingkahan  wilayahkuasa,cemburu
  profesion perseng
        al,     ketaa antarakakitanqa
                  n         n,
  kesamaranperananterutamanya       paoa pe.ringkat
  pewujudanstruktur                   awal
              matriks.peiru dibendung  untuk
  mengelakkan   kekecewaan    ahli.
 b- Mungkinkerewatanatau 'over budget'berrakudi
  peringkat
      fungsian.

c' Pembahagia.nsumbermenjadi
              sukarapabira
                   adanya
  projekserentak

d. Memungkinkanrebihbanyakpengurus
                 diperrukan
                     dan
  akan meningkatkan pengurusan
          kos     denganjelas.
e' Mengurangkan kepuasanbekerja keranamenurunnya
  penglibatanbersamadan kualitiarahanbagi
                    '
  komunikasiformal.

t. Pe.ngurus   projekamat memerlukan  dan mencari
  sokongan    daripada  perbagai
                   pihak.Namunada pihak
  Yang  menganggap merekayangperfudiutarnakan
               diri
  d a n d i m u l i a k an .

g . Konflik
     mungkin
        timbur
           berhubung
               dengan      peruntukan
 sumber-sumber
       projek.
h . Mungkin
     mewujudkan
          konflik
             berhubung
                pembahagian
 kuasaantarapengurus
          projek
             danpengurus
                  fungsi.
 Lambat
    membuat
      keputusan.
                             66
                  C 5 0 1I P I I NG UI (US A l, t rMI lt NA A N
                              N


A . J e n i s - j e n i s g a n isa sim a tr iks.
            Or

   Berlakupenguas aan apabitaada pengurus yang lebih
   menonjol dalamorganisasi
       di        tersebut.pelu diingatkan
   bahawadalamstrukturorganisasi bagiprojek-projek
   pembinaan sepertiyang dinyatakanolehWalker
   (1984:153),bahawaterdapattiga komponen utama
   iaitu:

   a. Klien.
   b. Pasukanrekabentuk.
   c. PasukanPembina(kontraktor).

sebenarnyaorganisasi   juga ada dua jenis (Hall
          matriks
1982:871:                                     {
                                          ;. 1
                                          \./
   1. Berbentuktetap atau kekal.

    la salingkebergantungan
               tetapistabil.

    D i M a l a y s iad i g u n a ka n le h p ih a kBe r ku a sa
               ,     o
    Tenrpatan    (PBT)danjuga agensipembangunan
    w i l a y a h , d ll.
    Sebahagian     syarikat          juga
                   antarabangsa bergerak
    ke arahini.Pengurus      wilayahmerekaakan
    berhadapan     denganpengurus-pengurus
    pengeluaran     produkantarabangsa.     pengurus
    produkpulamelaporkan       sesuatuitu kepada
    pengurus    wilayahdan pengurus     produk             :.
    a n t a r a b a ng sa .

 2 . Struktur matriks beratih(beranjak).

 .   la ditujukan
          kepadakerja-kerja
                  dalamsesuatu
    projek-
       wujudsalingbergantungan
                 antara
                    unit-unit
    pasaran orang-orang dalam
        dan     di  organisasi
                     itu
    akanberalihdengankerap.                                     67
                    C 5 0 1I I , i, NC[ J I (I J S A N, t lMI ilNn n N
                                     I


 vi' struktur organisasi kacukan/gabungan
   semua di atas.
   strukturorganisasi kacukan iarahmerupakan
   kombinasi strukturorganisasi produk dqanstruktur
   organisasikefungsian. Gabungan  kedua-dua bentuk
   struktur
      organisasi membolehkan
            ini       sesuatu ,firma
   ataubadan mendapat  manafaat daripada kebaikan
   kedua-dua strukturorganisasi tersebut.struktur
  organisasi kacukan akanwujudapabila  sesuatu firma
  ataubadan  berkembang mempunyai
               dan       beberapa
  produk ataupasaran.Maka  fungsiyangpenting  pada
  asetiap prqduk ataupasaran  akandipincarkanarau
  diagihkan kepada unit-unitserba rengkap tetapi
  sebahagian fungsijuga dipusatkan ditempatkan
                   dln
  di ibupejabat organisasitersebut (Daft1gB9:233).
       c 1h"  l 'h r a J c {"    1.9^(Gn.
Kebaikan.                         t/ ? , " A " F

a' Memberi peruang kepadaorganisasiuntukmencapai
  penyesuaian penyerarasan bahagian
        dan       di      produk
  dan kecekapan bagagian
         di     kefungsian iung
  dipusatkan.
b- Memberi kesankeseimbangan rebihbaik di antara
  matlamat pqdaperingkatkorporat v maflamat
                 dengan
  padaperingkat      '
         bahagian.
c. Mencapai penyelarasan
            bahagian, iaitudi antara
  bahagian keruaran di darambahagian
          dan          keruaranitu
  sendiri.

Keburukan.

a' Kemu-ngkinan meningkatkan pentadbiran
        akan      kos
  yang berlebihan.
b' Membawa  konflik antarabahagian
          di       pengetuaran
  denganbahagian korporat.
                                         68
           C 501I I'DNCURTJSAN
                    l,tiMfltNnnN

vii- struktur organisasi Berbentuk Rangkaian
  kerja keorganisasian.

  Kadangkalaorganisasi
           mendapatibahawa
  perhubugantidak formal
            dan secara
                 langsung(terus
  menerus) antara
     di    pihak-pihak      '
               menOatan-gt<an
  kebaikan memberangsangkan
     dan         (Hastings
                    1gg3).

  Ada pihakseperti Gore daripada
          Bill       Gore
  Associates (Hastings gg5)menamakan
            l
  perhubungan sebagai
        ini    organisasiKekisi.Secara
  dasarnya perhubungan berbentuksarangla6ah_
  labahdi antarasemua pihakdi dalamorganisasi
  bagimelahirkanrangkaian kerjakeorganLasian.
  Setiap
    orangseolah-otahmemainkanperanaR
  sebagaiPengurusprojek
            (Hasting
               1995:260).
  Pengurusprojekperrumempunyaiciri-ciri
                   seorang
  Pengurusprojek
        yangefektif.
                        69
                      C 501I [,tiNa;tJI([JS;AN
                                 I,t:MI]tNnAN

     v i i i . S t r u k t u r B e r a sa ska n ka wa sa n .

       sesetengah struktur
                 organisasiadarah
                        bercrasarkan
       kawasanaktivitiatau perniaga Territoryjuga
                     an.
       dikenafdari segi:
          i

        i. Geografi.
        ii. Kawasan.
           W i t a y a h.
        'ii.

       organisasi
           yang berdasarkankawasanbermakna
       sesebuahorganisasi di str.ukturuntuk
               itu
       disuaipadankandenganaktiviti
                    atauperniagaan
i-i *l
       kawasanmereka-

       D i b a w a h r g a n isa sije n is i,m u n g kin m u aa ktiviti
             o          in      se
       k u m p u l a n d ala hb e r d a sa r ka n :
              a

       i. Lokasi geografi (atau kawasanatau
        s e m p a d a n) .

         Sempadanaktiviti
                ditentukan
                     olehbeberapa
         pertimbangan.
              Sesetengahnya termasu :
                      pula   klah
        a. Jarak.
        b. Faktorgeografi.
        c. Liputanperkhidmatan.
        d. Kepuasan pengguna.
        e. Sempadan politik.
        f. Tarafsah perniagaan,dll.
                                    70
                              it
                                   1'
            C 501I PI"lNGtJl{USn I'tlMtitNAAN
                     Nii.  Mengelak
       ataumeminima kesukaran
                  dalam
   menyelaras
        perniagaan,

   Dapatdiperhatikan setiappejabatkawasan
   bertindakseolah-olahsepertisebuah organisasi
   Iang berdikariyangberdikari(self-standing=
   bersendirian,tanpabergantung padayungl"in1
   dalammenguruskan  perniagaan tetapimJsih
   mengekalkan standardperkhidmatan kualiti
                     atau
   produk yangsama.Semua dikawal
                ini    seliaoleh
   ibu pejabat.

                                t
                                !.

                                i
                                \.,t
                              \i /
                          7l
                    C 5011PENGIIRUSANPEIVIBINAAN
                                 w r b t \ l qa 4
                               7
1.5 PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT SEIVIASA              {,
                                           9*r  !r '1 'i c'
  PERTNGKATPEMBINAAN PROJEK                 tiajrtselO     I
                                           tPc*fla,r *'
                                  t    \-+r1

  1.5.1 PEIVIAJU/PBMILIIIJPELAI\GGAN

      PeranansertaPerhubungan.

      Pemilik merupakan tuanpunyaatauorangyang ingin
      melaksanakan projek.Boleh terdiri dari individu pihak
      kerajaan,badan-badan berkanun,firma swasta.
      Bagi projek Kerajaan,pemilik selalunya  merupakan
      Kementerian atauJabatan.Selalunya Kementerian  atau
      Jabatankerajaan merupakan pemajuyang terbesar  yang
      melibatkanprojekpembinaan  seluruh egarakhasnva
      dalampenyediaan infiastmktur.

      Bagi projek srvasta
               selalunya lebih mementingkan
      keunfungan dalarnprojek-projekyangdilaksanakan.
      Pemilik biasanyaterdiridaripadasyarikat-syarikat.
      Pemrlikbiasanya merupakan  pemajukepaclaprojek yang
      dimajukan.

      Projekyang dilaksanakan  oleh pemajusamaclauntuk
      kegunaan awamseperti  sekolah,balairaya,
                          jalanrayadll
      ataupununtuk kegunaan  persendirian.
                        Dalam usaha
      untuk mencapai hasrat pemilik perlumenyediakan
                ini,
      peruntukankewangan yang mencukupisamadadengan
      mengeluarkanwang simpananataupun   membuat
      pinjaman daripadainstitusikewangan.

     Pemilik ataupemaju juga perlu menyalurkanhasrafnya
     kepada pihak yangpakardalammelaksanakan projeli
     ters t. L azimny pemaju akan berjumpad"n gon
       ebu     a
     kumpulanPerunding        Akitek, pJngurLrs
               Ikhtisasseperti
     Projekataupun Perunding-perundinglain.

     Namunbegituterdapatjuga pemajuataupemilik yang
     memajukanprojekoranglain. Merekaini cliberikLrasa
     unfuk memajr-rkan
             projeksepertiini. pemilik seralunya


                                 72
                   C 5011PENGIIRUSAN
                           PEMBINAAN

      melantik perundingbagi membantunya  dalam
      melaksanakan
      sesuafuprojek.Pemilik juga perlu memikirkan sumber
      kewanganuntuk pembiayaan  projek dan bayarankepada
      perunding.


7.5.2 PIHAK PBRUNDING

  a. PengurusProjek

    .  PeranansertaPerhubungan.

      Orangyang terlibatdalampengurusan  projek adalah
      salahsatuciri penting.(CIOB1982:14)menyatakan
      bahawa pelantikan seseorangpeng,rus projek adarah
      bagi meringankan tanggungja'uvab
                      majikan ataukrien
      dalammenyediakan  suatuorganisasiunhrk
      menguruskan perkara-perkaraberkaitanrekabenfukclan
      pembinaan projek.Sepatutnya pengLrrusprojek perlu
      wujud bermula padatahapar.r,al projek lagi.t<lien
                     fasa
      perlu melantikPengurus projekyang akan*.rriugu
      kepentinganklien.

      Beberapa faktor perlu dipertimbangkan
                        dalam
      perlantikanPengurus projek:

         Kelayakan pengalaman
               dan      yang diperlukan.
         Orangataubeberapa   orangyang
         bertanggungj awab kepadanya.
         Bidangtugasnya.
         Had autoritinya.
         Si fat peribadinyat ermasukdaya kepempinann,va.

    Walaupunada  juga Pengurus projek yang dilantik oleh
    Kontraktor atauperekabenfuk tetapi crite;ia pemilihan
    adalahsama sepertidi atas.Lantikanpengurus  projek
    biasanyadibuatsecara berfulis.Aclas.ebat ogiu" klien
    rnelantik
        Pengurus  projek hanyamen"iarLri sahaia
                         surat
    yang mengandun syarat-
            gi    syatafdan terma_ terma
                                1a
                              C 5011PENGTIRUSAN
                                     PEMBINAAN

               lantikan,termasuklah jenis projek yang
               dipertanggungjawabkan,bayarannya,  tempohkuatkuasa,
               lantikan,bidang tugas,peranan,kuasa,tanggungjawab
               danperkara-perkara yang berkaitan.Biasanyaklien akan
               membuat perjanjian rasmi denganpihak yang dilantik
               sebagaiPengurusprojek selepassuratlantikan dibuat.

               PihakThe Royal Institution of chartered Surveyors
               (ruCS 1989)misalnya,telahmengeluarkan   format
               seragam memorandumperjanjian di antaraklien dengan
               Pengurus projek (berserta
                           dengansyarat-syarat
               Gunakhidmat Peng,rus projek profesiotrui;,diantara inti
               isi kand,ngannyaadalahberkaitanperkara-perkara
               berikut:

               a. Pengurus
                    projek bertindaksebagaiagenklien / yhv vr, ,,
                o Bertanggungjawab  dalamhal penyelarasan
                 pentadbiran,
                       pengumsan dan komunikasiprojek.

               b. Pengurusprojek mestilahboleh:
                . Berkomunikasi de'gan kons,rtanberkaitanrinslsan
                 klien.
                . Mengawasi  kemajuan,maq\q(
                 program,professional,kontraktor,pembekal
                                     berkaitan
                 projek,dan
                . Mengawasi  kos dankewangan  projek.

               c. Tugasdan tanggungjawabpengurusprojek terhadap
                klien.
               d. Tugasdan tanggungjawabklien terhadappengurus
                projek.
               e. Feeataubayaranbagi Pengurusprojek. rnr!\h <\''r14\

               Pengurus projek memainkanperananpenting yang
               bertindakbagi men canfumkan k esemua b ahigian"projek
               termasuk para professional ang berbeza_beza
                           y
               bidangnya.
rt qS \,t    yrtq ra

l r nnr" I  f re (lr  n
nrr f 4r. t'(* r\    i'
                                          '7 /1
               C 5011
                  PENGURUSAN
                      PEMBINAAN

 Padaasasnya  Pengurus projek memainkantiga peranan
 (Lorshet al. 1978)iaitu :

    Perananinterpersonal
    Pemaklumatan
    Perananmembuatkepufusan.

 Pengurus  projek mestilahmengintergrasikan
                      pelbagai
 aktiviti dan elemenyang berasinganuntuk mencapai

i.   masa.
ii.  kos
iii.  fujuanperlaksanaan.

    projekjuga mesti berkebolehan
Pengurus              unfuk:

    bekerjamelaluiorang
    menurunkantugasantanggungj  ar,vab.
    memahami  personaliti,
               sikapdan ciri-ciri ahli-ahli
    pasukan projek.
    tahucarannfr-ikmenggunakan  bakatyang ada.
    Pandaimendengar berkomunikasi.
             dan
    Prihatinterhadapsikap setiappenyumbang
    tentangpolisi,had masakos dll.

 Oleh sebab Pengurus projek terlatakditengah-tengah
saluran komunikasi, maka dia juga perlumembuat
keputusan yang sukaruntuk dibuat.Ada masanya
Pengurus projek tidak rnempunyaiautoriti unfuk
membuatkeprifusan  besartetapi pengurusprojek masih
lagi orangyang paling sesuaiuntuk *.*p.rrgaruhi
keputusandan tindakanmereka yang ada autoriti
tersebut.
                  C 5011PENGURUSANPEMBINAAN

 b. Akitek.

    .  Peranansertaperhubungan.

  Menyempurnakanhajat tuanpunyaprojek sertamemberi
  nasihatdancadangan.  Arkitek juga menyediakan
  rekabentukawal dan terperinciberdasarkan   kehendakdan
  modal yang dimiliki oleh ruanpunya  projek. Arkitek yang
  dipilih mestilah mendapatpengiktirifan persatua
  Arkitek ivlalaysia.Kebiasaannya  Arkitek adalah
  perundingyangpertama   sekalidilantik oleh pemaj'dalam
  rnelaksanakan sesuafuprojek,Arkitek juga perlu
  mengawasi menyeliaprojek semasa
        dan             pembinaan. Selain
  dari itu Arkitekjuga adalahsebagai ketui dikalangan
  Perundingjika sesuatu  projek tidak menggunakan  khidmat
  PengnmsProjek.
  Arkitek akanmemb,at lakarankasartentangin-rpian
  pembinaanPemilik dan JurukurBahan akan membr,rat
  anggaran pembinaan.
       kos       Sekiranya anggaran yang dibuat
  adalahbersesuaian  dnganperuntukanvu"g clisecliakan  oleh
  pemilik, makaArkitek bolerrrah  melukis pelanbangunan
  yang lengkap.
  Arkitek akanmengubah   rekabentuk asaratasnasihat
  Jurukur Bahansetelahanggaran   yang dibuat berbez,a
  samadalebih ataukurang daripada  perunfukan.

c. Jurukur Bahan (JUB).              tu5'
                    " t *i
                     t t t + r'i
                    -
  .    Peranansertaperhubungan.  - !awat   K 't    a ; {a 1 a \
                    - f^!\   {l o n '

 SebgaiPerunding,  Jurukur Bahanmestilah mendapar
 pengiktirafan Institut surveyor Malaysia. N4erekaini
 boleh dianggap sebagai Akauntan danlriga peguamatau
 penasihat dalamindustri binaan.Berp..onu.,sebagai
 penasihat padaperingkatawal walaupunlukiian
      kos
 terperinibelumdisediakan.  Bolehbertindaksebasai
 perancang bagimenganarisa
       kos         secarasistemarif
                         setiap
 elemendi dalamsesebuah   bangunanseftamembuat
 perbandingan dengan  kos keseluruhan.


                                       i6
                     C 5011PENGTIRUSAN
                             PEMBINAAN    Antara tugas-fugas
            fUB :

    i.    Menyediakandokumentawaran.
    ii.   Dalam prosesrekabentuk   Jurukur Bahanakan
        membuatanggaran   berdasarkan  draf yang
        disediakan ditambah
              dan      dengananggaran  oleh
        Perundingelektrik danJentera.
    iii.   Jika anggaran tidak sesuai denganperuntukan  yang
        adamakaperunding
        JurukurBahan hendaklah   memberi nasihatkepada
        pihak yang berkaitanuntuk melakLrkan   pindaan.
        JurukurBahanjuga perlu memastikansernua
        dokumenkontraktelahditancla   tangani.
    rzi   Merekajuga perlu memastikan   Kontraktortelah
        menyediakan  kesemua insuran-insuran  yangperlu
        sebelum kerja bermula.
  vl1.    Merekaj, gu b ertan ggun ar,vab
                    gi    rneni ai kemaju an
                           I
        kerjadan menyediakan bayaran
                    sijil     kemajuan
        semasa ek sedang
            proj      dilaksanakan.
  viii.    JurukurBahanjuga mengarvalkos agar harga
        pembinaan  tidak melebihidaripada  peruntukan yang
        disediakan_
  ix.     Semua pindaankerjaperlulahclinilai.         ]
  x.     Di akhir projek merekaperlr_r menyediakan  akaun
        muktamad.

d. J urutera.

  .     Perananserta perhubungan.

 Juruteraprojek hanyabolehmengawaloperasitapak
 mengikutsyarat-syarat konffak.
 secarapiawainyaseorang  Juruteraperlu merekodkan
 kemajuankerja dan memberitah' Kontraktor sekiranva
 tidak mengikutjadual dan spesifikasi.Jurutera
                       juga
 mestilahmemben nasihatteknikalkepadaKontraktor
 tentangspesifikasi
          yangpafutdiikuti.                                 71
                    C 5OI1PENGTIRUSAN
                           PEMBINAAN

     Juruteramestilahseorang yang berkelayakan berdaftar
                          dan
     dengan rnstitut Jurutera Maraysia.peranannyahampir
     samadenganArkitek tetapi merujuk kepadabiiang
     masing-masing dan selaluberhubungdenganArkiiek.

     Terdapattiga kumpulanutama iurutera:

         Jurutera Strukfur
         JuruteraArvam
         Juruteraelektrik
         JuruteraJentera


I.5.3 KOJ\TRAKTOR
             ^/
     r Peranan sertaperhubungan.

      Merupakanahli kumpuran .Iurubina yang merupakan
     pihak sebenar yangakanmelaksanakan  keija_kerya
     pembinaan tapakpembinaan.
           di         Kontraktoitercli'
     samada  daripadabadan-badan  korporat,syarikat
     perkongsian,persendirian ataupun usahasama. Biasanya
     dipilih melaluiproses tawaran.Ia menjarankan keria
     pembinaan  dengan hargadan tempohyang telah
     ditawarkanolehnya.Segala  kerja pembinaan yang
     dijalankanakan.di arvasioleh pihai perundinj bagi
     memastikan  kerja-kerjamengikutpenentuan rukisan
                           dan
     yang ditetapkan.

   .    TanggungiawabKontraktor:

         Membinadanmenyiapkan projekpembinaan
         berdasarkan
              dokumenkontrak.

     n   Menanggung segalakeq'ayangtelahdilaksanakan
         dan disiapkan tapakbina.
               di
                              10
                              /()
                 C 5011
                    PENGIIRUSAN
                         PEMBINAAN

   iii.   Melaksanakan keq'adenganterafurdan cekapbagi
       menyiapkan kerja mengikuttarikh yang telah
       ditentukan.

   iv.   Memafuhisegalaperafuranpihak berkuasa
       tempatan.

   v.   Menyediakanperlindunganinsuranke ataskeria
       danpekeq'anya.


.     TugasKontraktor:

  i.    N{engernukakan periaksanaan
              bon         yang
                     seperti
       terdapat
          dalamsuratsetujuterima.
                     Biasanya5o/o
       daripadahargakontrak.

  ii.   Mengemukakan poiisi insuranberkaitanclengan
       keselamatan
            orangramai,kebakaran danSOCSO.

  iii.   lvlelantik
           rvakil tapakatauagenunt*k menerima
       arahan daripada Pegawaipenguasa(p.p).

  iv.   IVlernberitahu mengenaisebarang
             P.P       perfukaran
       alamat.

v'      ivlembenarkan atauwakilnya memeriksa
             P.P          rekod
       Kontraktor.

vi.     Mengesahkanarahan perubahansecara berfulis
       dalammasa7 hari selepas
                  arahanditerima.

vii.    Mengik,t wakf'kerja yang ditetapkan.Jika waktu
      lain perlu mendapat
               kebenaran dari pegar,vai
      penguasa.

viii.    Tidak menceroboh
              kar,vasan
                  seraindaripadatapak.

ix.     lllengemukakanprogramkerja dalambentuk
      kaedah LaluanKritikal atauCartaBar.

                             79
                C 5011PENGLR.USAN
                        PEMBINAAN


 X.   Melaksanakankerja menggunakan bahandan
     melaksanakankerja mengikut upayakerj seperti
                      a
     dalam dokumenkontrak.

o Kategori Kontraktor

 Kontraktorboieh dikategorikan kepacla jenis:
                   tiga

 a. Kontraktor [Jtama./

   Merupakanpihak yangmendapatprojek daripada
   Pemilik.Mereka bertanggungjar,vab
                   rrp.nuhnyn
   terhadapperlaksanaan pengenclalian
             dan       kerja
   pembinaan tapakbina bagi sesuatu
        di           projekmengikut
   syarat-syarat
         yangtelahdipersefujui.
                    Kebiasaannya
   merekaakanmenyerahkan  sebahagian kecil kerja_
   keq'apembinaan tersebut
              kepadasubkontraktor_

  Ia diibaratkan sebagaikunci kepadasemua  masalah
  danpenyelesaian. seraindari itu ia juga memainkan
  peranan  utama.
         dalamsetiappengawasan   projek dan
  dipertan gungj a'u'ab
      g     untuh melaksanakoo  akii,riti -
  aktiviti pembinaan mengikutspesifikasi penyiapan
  yangdikehendaki  olehpihak pemaiu.


b. Sub Kontraktor. o/

 Sub Kontraktor ataupun kontraktor kecil akan
 mel;aksanakan bahagian_bahagian tertenfu danpada
 projek yang telah diperolehioGn Konffakror
                       uian a.
 Kontraktoryang ingin melibatkandiri dalamprolek
 pembinaan mestilahmendaftarkan  cliri atausiarikat
 merekadi PusarKhidmat Konffaktor (pKK)
                       dan
 CIDB' Terdapat dua(2) kategorisubkonfrokto.iaif':
                           80
             C 5011PENGIIRUSANPEMBINAAN


i.   SubKontraktor
          Dalaman.
             " il)lj, il^o
    Sub Konlraktor yang dilantik sendiri oleh
    Kontraktorutama unfuk melaksanakan   yang
    melibatkankerja-kerjafukangbagi pembinaan
    yang dilaksanakanoleh Kontraktor Utama.

l I.  Sub Kontraktor Di namakan. \-/

    Merupakansub kontraktoryans dilantik oleh
    Pemilik ataupunPerundingunhtk
    melaksanakan a-kerjapakar seperti
           keq
    pemasangan hai,va
          lif,  dingin, elektrik,clll.
                        8t
                                              C 5O1iPENGTIRUSAN
                                                     PEN4BINA-AN

                              I.5.4 PIHAK BERKUASA NIE]VIBERI I(BLULUSAN

                                A. KBRAJAAN TBNIPATAi\

                                o Perananserta perhubungan.

                                 KerajaanTempatanberperan member keh-rlus
                                              an       an
                                 perlaksanaan
                                      projek pembinaan  sertamenyediakan satLr
                                 pelan pembangunan  yangteratur. N4erekajuga akan
                                 mengawal agartidak terjadipenyele\.vengan
                                                     dalarn
                                 gunatanahsepefiiyangtelahditenfukan.

                                 contoh yangjelas adalahsepertr stratatanahpertanian
                                 perlu ditukarkepadastratatanagperindustrianjika
                                 Pemilik ingin membina kilang . Stratatanahbansunan
                                 hanyabolehdi bina pembinaan bangunan sahaja utu,
                                                        di
                                 tanahcadangan projek.

                                TerdapatpelbagaiJabatanyang terlibatclalam
                                perlaksanaansesuahr projekpembinaan.setiap Jabatan
                                mempunyai kehendak-kehendak perlu dipatuhi
                                                yang
                                oleh Pemilikprojek, Selainciariitu peranan
                                                     Jabatan_
                                JabatanKerajaan adalahuntuk:

                                   Memberikelr-rlusanperlaksanaan projek
                                   pembinaan.
                                   Mewujudkan satupembangunan  yang teratur.
                                   Memastikan tidak berlakupenyelewengan
                                   terhadapgunatanah sepertiyang telahditentukan.
                                   Tidak rvujud pencemaran terhadapalam sekrtar.
                                   Tidak berlakuekploitasiterhadap sumber_sumber
                                   asliyangsediaadadi sesebuah kawasan.
                                   Melindungikehendak  sosialmanusia
                                   Memastikan matlamat sertadasar-da.sar
                                                     keraiaan
                                   tercapai.
 V. \ l'\ (r  $ d Yl                                              l rtn
                                              3 e\ra{ a
! \ qn     -    { } v\ }r\i 4  \ r"'rdl t
                                              - 1tr' * l " t
     .srql             l i Jth r8 l 6 l                    \1  thl tu\F '/h
             \,

  q lc \     <qv
               ,:t'*l                                v t '4 "
                                                        no "
  -$ ^    V ltct      u lY

  1/ c :rl rro n                                                    82
                     C 5011 PENGIIRUSAN PEMBINAAN


Antara Jabatan-jabatan pihak KerajaanTempatan
           bagi
yang terlibat ialahseperti:

o    P TG  r' p L J { lr h 4 7 a r n ,
o    PBN
.    PPBD
.    MAJLIS DAERAH
.    MAJLIS BANDARAYA
.    DE,WANBANDARAYA
.    KERAJAAN NEGERIB.    TELEKONI

   Dulu tanyasebuahbadankerajaan  yangclikenali
   sebagaiJabatanTelekomMalarrsia. Ianvatelal-r
   diperbadankan diswastakan
         dan       pada1i haribulan
   Oktober 1984dan di tukar kepada syarikatTelekom
   MalaysiaBerhad.yang dikenaiisebagaiTM dan telah
   disenarai
       dalamBursalVlalaysia pada9 haribulan
   September 1990.

   .  PeranansertaPerhubungan.

     Telekommemainkan   peranan pentingdalam
     merencaltakansistemyangberkaitan  dengan
     telekomunikasi. sesuatu
            Jika     projekbaru ingin
     dibangunkan pelu mendapat kelulusanpelan dari
     TelekomMalaysiaBerhad keranasetiapprojek
     bam perlukepada  liputan danpemasangan kabel
     Telekom.Ini penting supaya  kemudahan
     komunikasibagi projek yangakandibina aka_rr
     mendapat kemudahandan perkhidmatan   dari
     pihak Telekom.Pihakpemajuperlumendapat
     kelulusandari TelekomMalaysiaBerhacl  semasa
     peringkatkelulusan pelanpembinaan projek
     lagisebelumproses memanggil  memanggil tender
     diteruskan..


                               83
              C 5OI1PENGIIRUSANPEMBiNAAN

c.   TENAGA NASIOi\AL BBRHAD (Ti\B)

   o PeranansertaPerhubungan.

    TenagaNasionalBerhadberperanandalam
    menentukan sesuaiandan kelulusan pendar,v an
         ke              ai
    danbekalan
        tenagabagi satu-satu
                  projek.

   Selaindari TelekomMalaysiaBerhacl, pihak
   Pemaju juga perlu mendapat kelulr_rsan TNB
                      clari
   semasa peringkatmemohonkelulusan  pelanbagi
   pembinaan sesuafuprojek. TNB berperanan
   memberiperkhidmatan kemudahan
              dan       penyaluran
   bekalan tenagaelektrikkepada kawasan projek
   yangbarutersebut.

    Segalaperkaraberkaitankedudukan   kabelbasi
   bekalantenaga elektrik,TNB juga perlu
   memikirkanempangan   hidro barujika perlu,
   iampujalan,bekalanke unit-unitpengguna.
   pembinaan -Station olehpemaju perlu
         Sub
   ntemafuhi piawai semasa  peringkatkelulusan
   pelanprojek.Pemaju  mestimematuhiapayang
   telahdiluluskanoleh TNB danpihak -fNB juga
   mestimembekalkan  perkhidmatannya  dengan
   sempurna. Selain dari iru semuaperkara_per,kara
   yangberkaitan denganTNB perlu mendapat
   kelulusanpihak TI{8.
                         84
              C 5011PENGIIRUSANPEMBINAAN

D.   JABATAI\ BOMBA

   o Perananserta Perhutrungan.

    Jabatan Bomba merupakansalahsatubadanyang
    teriibatdalamkelulusan sijil Layak ivlendurluki
    (C.F) atauSijit Penyiapandan pematuhan
    (CCC). Pihakbombaakanmemberinasihatdan
    kelulusan dari segikeselamatan keselesaan
                    clan
    pengguna juga tentang
         dan       perkhidmatan
    bangunan yangperlu mematuhikehendak  unclang_
    undangkecil bangunan supayaapabilaada
   kecemasan  ataukebakatan, pihak yangterlibat
    dapatdiselamatkan termasuk premis,pcngguna,
   jiran dan orangawam.

   PihakPemaju juga perlu mendapat kelulusan
   JabatanBombadari peringkatkelulusan pelaniagi.
   PihakJabatanBombaakanrncmastikan  segala
   kemudahantentang kebakaran, hyclrant,
                 fire     segala
   kelengkapan
        kebakaran kecemasan
              dan      sertalokasi
   pemasanganperalatankecemasan dipafuhi.

   Projekyang dibinaperlu mematuhi Akta
   Keselamatan dan Kesihatanpekerjaan,Llnclan
                        g_
   undangkecil bangunan tentangkeselamatan,
   kecemasansertakebakaran.
                         85
              C 5Oi1 PENGURUSAN
                      PEMBINAAN

E,   JABATAJ\ KERJA RAYA, JALA]\ DAN AIR

   o Peranan sertaPerhubungan.

    JabatanKerja Raya bertanggungjawab terhadap
    pembaikanpenyenggaraan  semuakenderaan  dan
    bangunanKerajaandan berkhidmatsebagai
    penasihatteknikalkepadakerajaan diperingkat
    Persekutuan negeri.mereka
          dan        juga merupakan
    Pemilik projek Kerajaanyang terbesar. Mereka
    juga merancang pembangunan, rekabentuk,
    pembinaan pengenggaraan
         dan        jalan-jalanawam,
    bekalanair ar,vam bangunan-bangunan
            dan
    gunasama bagi KementerianKerja Raya.

   SecaraantnyaJKR merupakansatubadankerajaan
   yangmemajukan  projek-projek Kerajaan.
                       JKR
   Jugaadalahsebagai  wakil KerajaanMalaysia
   sebagai PemajuatauMajikan atauKlien kepada
   kerajaan Malaysia.Banyakkontrakdan tencler
   dikendalikanoleh JKR daiammemajukan  Negara.
   Projekyang seringdimajukanoleh JKR adalah
   sepertipembinaan bangunan, Jalanraya,
                      saliran,
   bekalanair dan lain-lain.

   JKR juga perlu memdapat     pBT
               kelr_rlusan jika
   ingin membinasesuatuprojek bagi pihak
   Kerajaan.
                         86
                C 5011PENGTIRUSAN PEIVIBINAAN


F.    PEMBENTTI{\GAI\ (Indah \yater)

   .  Perananserta Perhubungan.

     Pembentungan alunyadikaitkan denganInclah
            sel
     Water Konsortium (IWK). Ianya adalahsafubadan
     yang melaksaks akankerja-kerja y angb erkaitan
            an
     dengan kerja-kerja p enyambun
                   gan, p emasangan,
     pengaliranterhaclap sistempembentungan di
     Malaysia.

G.    JABATAN ALAM SEKITAR.

   .  PeranansertaPerhubungan.

   Jabatan Alam Sekitarpula berfungsiuntuk
   rnemastikanaktiviti yang bakalatausedang
   dijalankantidakmencemar  keaclaan
                   alam sekitar.

   Segaiabentukpencemaran  terhadap Alam sekitar
   mestilahdiarnbilberat dan dipaftrhioleh semllapihak
   yangterlibatdalamsesuatu projek.

 Merekajuga mestilahmemastikanagartiada
 eksplortasiterhaclap
          sumber-sumber yang sedia
                asli
 ada di sesebuahkalvasan.
                           R7
                 C 5Oi1 PENGURUSAN
                         PEMBINAAN

I.5.5 PE1VIBBKAL

    .  Peranan serta Perhubungan.

      B erperanan membekalkanb ahan-bahan  binaandan
      logi yang diperlukandi tapakbina. Terdapatdua
      (2) kategoripembekaliairu:

    a. PembekalDalaman,

      Merupakanpembekalyang dilantik senclirioleh
      Kontraktor unfuk membekalkan
                   bahan-bahan  dan
      logi ke tapakbina.

   b. PembekalDinamakan.

      V{erupakan pembekal yang dilantik oleh pemilik
      projek ataupunkumpulanperunding. Laztmnya
      pembekalDinamakan dilantik untuk
                ini
      membekalkanbahan-bahan peralatan
                   atau     yang
      khusussepertisistempenggera plaster ceiling,
                     ,lif,
      pintu kacakalis peluru, dll.
                            B8
                                    C 5011PENGT]RUSAN
                                            PEMBINAAN

               1.5.6 SYARIKAT I(EWAI\GAN

                       .   Peranan sertaPerhubungan.

                          Pemilik projek lazimnyatidak mempunyaisumber
                          kewanganyangmencukupiuntuk membiayai
                          projek yangsedang dijalankan.Merekaperlu
      t^b4'U
    f
                          membayarkepadaKontraktor segalakos yang
    'f
    qro 5rk -.=-1
                          telah dikeluarkandalammasatertenfu.
 j1                        Sehubungan denganitu pemilik lazirnnyaakan
          l<               memiryam daripada institusi-institusi
                                            kewangan
 \
 t          I    .,-
                  o/,       sepertibank,syarikat-syarikatker.vangan lain-
                                             dan
ba{x        ban, l
               \ ,-,,,       lain sumber.
               \
                   ^^
                         ) h\ , f nr : J
                 ' ,*u^trtl -,^ _
                       I Insfirusikervangan juga fumt memberikan
                                 ini
                      6a,i.kemudahan pinjamankepadaKontraktordan
                        Pembekal. Perananinstitr,rsi
                                      kewanganmemang
                        pentingdalampembiayaan   sesuatu
                                        projek.

                      o Bentuk-bentukkemuclahan
                                  pembiayaan

                         Bentuk-benfukkemudahan  pembiayaan yang
                         ditawarkanoleh institusiker,vangan
                                          ialah:

                          i.  Pembiayaan akhir.
                          ii. Overdraf.
                         iii. Pemfaktoran.
                         iv.  Pajakan.
                         v.  Pendiskaunan Terhad.
                         vi.  PinjamanBersyarat.
                         vii. Kredit Pusingan.
                         viii. Pendiskaunanbil.
                         ix.  PersetujuanJurubank.
                         x.  Surat Jaminan.
                         xi.  Dll.
                                               E9
            C 5011
              PENGIIRUSAN
                   PEMBINA{N

 Kriteria-kriteria projek untuk pembiayaan.

 Antara kriteria-kriteriaprojek yang boleh
 dipertimban gkan oleh institusi kewanganunfuk
 pembiayaan terhadapsatu-satu  projek ialah:

 i.  Aspek Lokasi.

   Lokasi cadangan  projekperlulah
   bersesuaian denganpembangunan   kawasan
   sekitar.Jika lokasiprojek perumahan yang
   ingin dibina itu perlulahberhampiran
   dengantempatkerja,kemudahun   u-u* serta
   mudahdihubungi.Selaindari iru projek
   yang akandibinaifu mestilahberpotensi dari
   segi ekonomi dan dapatmeningkatkan  lagi
   kitaranekonon-ri sediaadadan berdaya
   maju.

ii.  Aspek ekonomi.

   Permintaan danpenawaran  semasa di
   kawasancadangan  projek pembangunan
   merupakancriteriautamayans akan
   dipertimbangkan barvahorf.t ekonomi
           di
   keranafaktor permintaandan penawaran ini
   akanmempengaruhi  secara langsung
   kejayaansesuatu cadangan projek.

   Projekyang akandilaksanakan
                mestilahdi
   Kawasanyang dijangkakanterdapatlebihan
   penawaranberbandingdenganpermintaan.
                       90
            C 5011PENGURUSAN
                   PEMBINAAN

lll.  Aspek Harga Jualan

    Cadangan  hargajualan haruslah munasabah
    berdasarkan kepadajenis pembangunan   clan
    lokasi projek berkenaan.Nilai pasaran
    hartanahmestilahsebanding  dengan yang
    terdpatdengannilai di sekitarkawasan
    pembangunan  yang pafut dipertimbangkan
    dalammenentukan  cadangan harga jualan.
                        91
                 C 5011PENG{IRUSANPEMBINAAN

1.s.7 PEKERJA/BURUH

   .  Peranan sertaperhubungan.

     Buruh ialah orangyang menyumbangkan  kerjanya
     bagi pihak Pemajumelalui Konkaktor samada
     secaramahir, separamahir atauburuh am atau
     bumh kasar.mengikut bidangkerja terfenfir.

     Buruh secara kontrak biasanyaterbahagikepada
     tiga (3), mengikutkategorikemahiraniaitu:

     i. Tukang

      .  Buruh IVIahir.

         Jugadikenalisebagai
                  TukangataLr
         Craftman.

         BuruhMahir ini ialah orangyang mahir
         melaksanakan sesuatubidangpekerjaan
         dari segiperfukanganseperti fukang
         kayu,Tukang Besi, penurapBata, Tukang
         Lepa,Tukangpaip dansebagainya.

        Tukangakan dibayarupahmengikut kaclar
        harianataujam sepertiyang dijelaskan
        sebelum ini.IJpah yang mahal akan dibayar
        kepadatukang mengikut hargapasaran
        semasa juga jenis kerumitankerja.
            dan

      .  Buruh SeparaNlahir.

        Buruh Separa Mahir ialahpekerjayang
        bekerjasebagai pembantu kepacla Tukang.
        Biasanya pekerjaseparuh mahir cliperlukan
        apabilaterdapatbanyakkerja_keqa yang
        samaperlu dilaksanakan oleh Tukang.
        Kadarupahnyalebih rendahberbanclins
        Tukang.

                           92
          C 5011PENGTIRUSAN
                  PEVIBINAAN


ii. Buruh am.

 Dikenalijuga sebagaiburuh kasar.Buruh ini
 merupakan buruh yang kurang mahir
 melakukansesuatu kerja mengikut yang
 diarahkanoleh tukangatauburuh separuh
 mahir.

 Buruh am ini diperlukanditapak bina Lrntuk
 melakukankerja-kerja seperti
               :

  .  Mengangkutbahanbinaan.
  .  Membuangbahan-bahan.
  .  Membersihkantapakbina.

 Bayaranuntuk buruh am ini lebih murah
 berbanding
      dengan buruh mahir dan separa
 mahir.

iii. Kepala (Foreman/Supervi
             sor)

 Ditapakbina juga dikenalisebagaigeng
 kerja.Kepalaialahseseorang yang mengetuai
 sekumpulanpekerja bagi:

 o Tukang
 o Separuhrnahir
 . Buruh kasar.

 Kepalaperlu bertanggungjar,vab
                untuk
 mengendali dan menyeliakerja-kerjadi tapak
 pembinaan bagi pihak Kontraktor.
 Biasanyaorangyangberpengalaman  dalam
 bidangterlenfutermasuklah mengurusan bahan
 binaan,alatan logi sertabumh.
       dan

 Kepalaakandibayarmengikutgaji bulanariclarr
 diperuntukan dalamkos pengurllsan
       di          syarikat
 kontraktorberkenaan.


                        93
    c 5 0 11                    PERAN ANG DANKAWALANPEAABI
                             C  AN       NAAN


PERANCANGAN
     DAN PENGAWALANPEAABINAAN


PE R A N A N E N 6 U R U s R OJE K
      P      P

      Pengurus  projek bertonggungjowob   mengowol  keseluruhonprojek.Bogiprojek
 yang cukup besor untuk membenorkonposukon penguruson          sepenuh moso ,dio
 mungkindibontu oleh juruukur bohon berhubung dengonkowolonkeewongon           don
 penyelrakeria,berhubung dengankemojuontopok don kowolonmutu.pokor mungkin
jugo diperlukonuntuk mengowol      pemosongon elektrik otou kelengkaponmekonik yang
 rumit.
      Sering koli pengurusprojek perlu mengowoldengon pujukon,bukon       dengon
menggunokon    kuosonyo secoro lonsung.ini  odolh solohsotu olosonuntuk membentuk
posukonpenguruson     yong ohlinyo sentioso beruboh podo setiap peringkot projek
,sebogai  contoh ,semoso   dolomparingkotroko bentuk ,paroorkitek yong ditugoskon
untuk projek tarsebut munkin dori KementerranKerlo Royo,monokolo          pengurus
p r o l o k p ul o d o ri K e me n te ri o n Kesihaton.sekir onyopenghosilonlukison tidak
menepotijoduol, pengurus     projek tidok berhok mengorohKementerion    Kerjo Royo
memPeruntukkonsumber tombohon untuk mempercepot penghosilon lukison
 tersebut.Apoyong boleh don perlu dilokukonodoloh dengonmemoporkon          keson
doripodo kelewotqn ini terhodop keseluruhon projek.sekironyoorkitek teloh
melibotkondiri dalom peroncongon       projek ,sebagaisebohogion doripodo posukon
toklimot don rekq bentuk,peluong     untuk gerakbolosyongboikodoloh  lebih tinggi.

Tokrif pengowolon:

   pencopoion   sebenor,oktiviti-oktiviti don pencopoion   terancang otou piawoi
   Ya n g d i te to p ko n o d o l o h somo. Tindokon pem betulonper lu dilokukonji k o
   terdopot sisihonontoro keduonya.
  i' Soiu set oturcoro untuk membondingkon      ontoro pencopoion sesuotuqktiviti
   denganperoncongon     osol.

Sisfem kowolonyongboik hendoklqh     mempunyoi objektif utomo:
                          3
    o. memostikon    perloksonoon  peroncongon
                           projek.
    b. Mengeson    seborong   perubohon.
    c " Me n i l o ike so np e ru b ohon m emper bqiki em ohon.
                      don      ker
                                           I I 1l
    c 50 11                   PERANCANGAN KAWAUN PEMBINAAN
                               DAN


JENIS-JENI5 KAWALAN
I. Kowolonsebelum tindokon(pro-kowolon).
                   - memostikon bohowo sebelum sesuotu
  tindokondijolonkon,segalakeperluon
                  termosuksumbermonusio  perlu diombil
  kiro.
2. Kowolonberpondu- mengeson  lencongondori setengah-setengahpiowoiotou
      don
  motlomot membolehkon  pembetulondibuotsebelumtindokon disempurnqkon.
3. Kowolqn selepostindokan- mengukurhosil-hosil dori tindokon yang teloh
  diloksonokon.

Modelsistemkowolon
         projek

                 PERANCAN6AN
                  &
                 PERLA
                   KsANAAN
                  &
                 PEN6AWASAN
                  &
                  PENILAIAN
                  &
                 PEN6UNJURAN

      kowolon:
Kepent.ingon

Mestiloh merongkumi    perkoro-perkoro
                    berikut:
 o. lukison  don penentuon.
 b . At u r co rod o nj o d u o l .
 c. Koedoh   kerjo.
 d. Orgonisosi   penguruson.
 e. Perhubungon.

Lukisandon penentuon
Afurcorq don joduol
                                     2t1l
    c 50 11                    PERAN AN GAN DAN KAW Ai-/'N PEInIBI AAN
                              C              N
Koedohkerjo
Orgonisosi   penguruson
Mesti terdiri dori kokitongon yong berkeloyakkon don keupoyoonmeloksonqkon
f ungsi-f ungsiberi kut :
              n
  o " p e n j o d u o l od o n o n o l i si so duol.
                       j
  b" Belonjowon.
  c . An ol i si s re sto sike rj o .
          p
  d. Pentodbiron     kontrok.
  e. Penguruson     pembinoon.

P e r h u b u ng o n
Kesinrpulonnyo,    kowolon diperlukon   kerono:
1. Memberiperhotionkep.odo        penyimpongan yangkeforo.
2. Memberiperbondingqn       yong sebenar don bermokno.
3" Memberimoklumot      jenis tindokonyongperlu don siopoyangber'tonggungjowob.
4 . R i n g k o s o n mu d o hd i fo h o mi .
        d

   Moso
Kqwolon
 1. Corto bor.
 2. Corogont.

Penivedioon  Corto Gont
 1. Menyediokon       senoroioktiviti projek.
 Z. Menganggqrkon       jongkomoso   don sumber.
 3 . A k t i v i ti d i l o mb o n gme l o l uibqr m endotor yong dilukis mengikutskolo don
   d i p l otko n .
                                            3ttL
   c 5011                     PERANCANGAN KAWALANPEIABI
                                DAN      NAAN


CortoBor
Kebonyokon  projek, wolou bogoimono   kompleks sekolipun,bermulq dengan
digomborkon meloluisebuohcorto bor. Woloupun   teknik yong lebih sofistikoted
perluuntukperoncongan  Ferperinci,
                  keputuson-keputuson ditunjukkon
                            sering      dolom
bentukcorto bor.
 Prinsip-prinsippenggunoon CorFaodqloh sepertiberikut;
  o. Menyediokon senoroi
          sotu    oktivitiprojek.
  b. Mengonggorkon donsumber
           mosq       yangdiperlukonuntuksetiopoktiviti.
  c. Setiop oktivitidilombongkon    bor
                 melolui mendotor   yongdilukis menurut skola
   moso.
  d. Aktiviti-oktivitidiplotkon
                podocorto dengon skolomoso mendotor dengon itu
   dopot dilihot bilo oktiviti-qktivitiitu dironconskon untuk bermulodqn
   berokhir.


Kelebihon Corto Bor
 o. Teknik ini sangotmudohsomoodo untuk menyediokonnyo untuk membocq otou
   don memohominyo.      Perkoro ini songot penting kerono semuq pihok dopot
   menggunokonnyo     dengon mudoh. Perlu disedori bqhowo romoi kokitongon
   topok yong tidok mempunyoi      keloyokon otou lotihon khususdolompenguruson
   projek.
 b. Gomboron    tentong keseluruhon    projek dopot ditunjukkonsecoro menyuluruh
   di peringkotowolprojek.
 c. Kemojuon    kerjo sesuotu elemen   boleh ditondokondengonmudohdibowohbor
   o s o l. Ol e h i tu p e n g o w o son
                     boleh dilokukondon difohomi oleh sem uo p i hok
   denganberkeson.
 d. Teknik ini boleh dijodikonososdqlom mengiraniloi kerjo terhodop mqsodon
   seterusnyodigunokon      dolompenyedioon  unjurontunoi..

      Corto Bor
  Kelemohon

 o ) H u b u n g ko i td o n p e rg o n tungon
                       ontor o oktiviti- oktiviti binoon tidok oopoT
   ditunjukkon.fni bermqknqcorto bor tidok dopot menunjukkon        uruton ontoro
   oktiviti ioitu mqnq yang terdqhulu,monoyong boleh dilokukonserentok don
   monoyang kemudion.      Perkoroini pentingbogi projek yong besor don kompleks
   yongmelibotkon     bonyokoktiviti.
  c 5 0 11                    PERANC
                            ANGANDANKAWALANPE/ABI AAN
                                     N


b) Kesonkelewqtonsesuotu oktiviti terhodop keseluruhonprojek tidok dopot
  ditunjukkon dengan nyoto. fni kerqno tiodo sotu rongkoion yang dopot
  menghubungkon semuooktiviti.

c) Seteloh semokondibuot, perubohonyong dimosukkonke dolom Cortq Bon
  tidok dopot dilihot kesonnyoterhodop keseluruhonprojek seperti keson
      di
  kelewotqn otos.
Bogi mengqtosikelemohon diotos corto bor berkoit teloh diperkenolkon.nomun
dernikion,
     teknik corto bqr berkoit tidok begitu digemoridon jorong digunokon.
Seboliknyokoedoh loluongenling merupokonteknik yong semokindigemori di
somping corto bor.
          Teloh ditunjukkon bohowo corto bor merupokonsotu doripodo
koedoh penjoduolondon kowolon pembinoonprojek yang poling tuo. Tetopi
semosostruktur modendironcong,         hod yong besor dikenokondiatos koedoh ini.
Hod ini timbul kerono peroncang       mengalomi kesukoron dolommenentukon susunon
nktiviti. Operosiyong dipilih biosonya      mempunyoi skop yong besor don keputuson
rnemilih   oktiviti yong monohorus di-loduolkan    dohuluodolohsukor keronobonyok
berloku pertindihonmosoperloksonoon.        Seterusnyohubungon yong ujud diontorq
o p e r o s i -o p e ro si d o k d o p o t ditunjukkon dengon jitu woloupunio m un gk i n
             ti
diketohuisepenuhnyo      oleh peroncong.
       Woloupun corto bor mempunyoikekurongon,io teloh diterimq
secoro meluos kerono senong difqhomi oleh hompir semuo orong. Corto ini
menunjukkon roncongon progrom di dqlom sotu formot yong podot don senong
     di
digunokon dolom roncongon  don kemqjuonprojek. Keboikon-keboikon tidok
                                 ini
seharusnyo diketepikon. Seboliknyo ospek parhubungon corto ini harus
dipertingkotkonlogi meloluipenggunoon
                  peroncongqn rongkoion.


   LqluonKritikol (CPM)
Kcredoh
Satu teknik yong digunokonbogi membolehkon    sesuotu projek dironcongdon
dikqwolmeloluikefohomon   yong lebih boik terhodop keseluruhon projek. Koedoh
l-qluonKritikol berdosorkonrongkoion  lojik yang merupokon gombor rojoh yong
ditukis dengan menggunokqn simboltertentu. Rongkoion lojik pulo ioloh rongkoion
oktiviti-oktiviti bogi peloksonoonprojek yong disusunmengikuturutonyong lojik.
      in
K q e d o h i me l i b o tko n tu te k nik yong lebih r umit don sukor untuk disediok on.
               so
Kqedqh  tersebut biosonyo   digunokon  sebogoioturcoro indukyong digunokon  bogi
me.gowosi   kemojuon  keseluruhon  projek.


                                         5 I rl
  c 5 011                    PERANC
                            ANGANDANKAWALANPEIABI AAN
                                      N


Keseluruhon rongkoionboleh dipecahkonkepodo beberapo bohogionkerjo don
dinyotokon dolom bentuk corto bqr bogi memudohkonkokitongon topok.
Keistimewoonnyq   terletok podo kebolehonnyo
                       untuk menunjukkqnkeseluruhon
oktivifi dolom sotu rongkoionsohojo. fni bermokno hubungkoit ontoro semuo
oktiviti dopot dilihot dengannyoto.
cr. Simbolyong Digunokqn

        i . A n o kP o n o h  Menunjukkon oktiviti yong memerlukon mosodon sumber-sumber Anok
                               loin.
ponoh dilukis
      tidqk mengikut skolo.Kepoloonokponohmenunjukkon
                             okhir sesuotu
oktiviti monokolo
        nomqoktiviti diletokkon
                   diotosonokponoh
                          tersebut.
       i i . B u l o to n e ci l
                K

         progrom
       mulo
     moso                   m ulookhir
Si m b o l b u l o to n ke ci l me n u n jukkon istiwo ioitu titik m oso otou per silongon
                       per
sesuotuoktiviti itu bermulo      qtou berokhir. Peristiwodi kepoloonok ponohmesti
lebih besqr doripodo nombor peristiwo ekor onok ponoh ioitu mosoterowol don
mosoterlewot.         AnokPonoh
             Terputus-putus
Simbol onokponohterputus-putusmenunjukkon
                    oktiviti domi(dummy). Aktiviti
domi digunokon
       honyountuk memqstikonsupoyotidok odo duo olternotif yong
memPunyoi nomborperistiwoyongsomodi keduo-duokepolo don ekor. Aktiviti                                         6 l ll
    c 5 0 11                   PERANCANGAN KAWALANPEIABI AAN
                                DAN      N           moso don oktiviti kerono io odoloh simbol perhubungon
  domi tidok mempunyoi
  semoto-moto.


fstiloh

  '  Aktiviti - Sotu-sotukerjo yong melibotkonsumber don moso. Contohnyo ioloh
    mengkonkrit, pemosongqn  tetulong don penggolion. diwokili oleh onok
                              fo
    ponoh.
  .  Peristiwo- Nodonyang menunjukkon  permuloonotou okhir sesuotuqktiviti.
  '  Anak Panoh- Mewokiliokfiviti don orohnyosentiosomenuju ke nodonyong
    terlebih besor.Ponjong     onokponoh  fidok merujuk kapoda moso.
  .          (D)
    Jongkomoso - Mosoyongdiperluuntuk menyiopkon          sesuotuoktiviti.
  '  Tempoh- Moso keseluruhqn       untuk menyiopkon  sesuoiuprojek.
  .  M o somu l oo w o l (E S T ) - Moso poling   owoloktiviti boleh dim ulokon.
                                          Diket ohui
    dengon  melokukon    "kiroonke hodopon".  Moso muloowol Aktiviti B = MosoMulo
    A w o l(A kti vi ti A ) + Jo n g ko m oso
                        ( Aktiviti A) .
  .  Mososiopowol(EFT) - Mosopolingowaloktiviti boleh ditqmqtkon.
  '  &\ o s o l oo kh i r (L S T )- Mosopoling
        mu                   lewotoktiviti bolehdimulokon.
  .  M o sosi o po kh i r (L F T )- Mo sopoling  lewqtoktiviti bolehditom oikon.
  .  Apungon  (Floot) - Aktiviti kritikol yongmempunyoi    lebihonmcso.
  .  Loluon kritikol - rongkoion   oktiviti yongmesti dimulokon  seboiksohojooktiviti
    sebelumnyo.
  "  Aktiviti Domi (Dummy)- Aktiviti khoyolonyong dilukis untuk i'nengekolkon
    logik.Domitidqk mempunyoi      mosodon dilukisdengon  gorisonputus-putus.


  Annlisodon Pengiraon
           Mqso
   Ap o b i l ote mp o h te l o h d i m osukkon"loluonkr itikol" okon dopot dikir o i oi tu
     oktiviti yong menentukon
  ur'u.ton                 tempoh kerjo keseluruhqn. Seborongkelewoton
  dqlommeloksonokon    oktiviti dolom loluonkritikol okon mengokibotkon  kelewoton
  yong somo bogi seluruh karjo. Anolisis ini jugo mengenalposti selomo mono
  sesuotu oktiviti itu boleh ditongguhkonsebelum ia menyebobkon        kelewoton
  keseluruhon   dolommenyiopkon     kerjo.
  Ierdopot tigo bohogion
            dolomonolisis:
    o) Kiroon ke depon yang menentukon   moso poling owol untuk memulokon
                                       don
     m e n yi o p kose ti o po kti vi ti.
             n
    b) Kiroon ke belokongyang menentukon   moso terokhir untuk memulokondon
     manyiopkon   setiop oktiviti.

                                            Tttl
   c 50 11                      PERANCANGAN KAWALAN
                                 DAN      N
                                     PEIABI AAN


  c) Pengiroon"opung" ioitu moso kelewoton yang dibenarkon untuk setiap
    oktiviti sebelumoktiviti lointerjejos.
       Apungonbebos ioloh moso sesuotu oktiviti boleh diponjongkon
                                    tonpo
     \ mengesoni oktiviti-oktiviti seleposnyo.
    k \ npungon  bebos =-     Moso siop owol - Moso mulo owol
      )*-"*-           Jonqkomoso
                             l --' .-l  - Jcr:.ri r,-,
                      i  Ft r                 ' r.  )
       Apungon bersqndor
          tok     iolqhmososesuotu oktiviti diponjongkon
                                  tonpo
       mengesani    oktiviti somq
           mono-mono      odosebelumqtouseleposnyo.


               =
       Apungon bersondor Moso siop owol -
          tok                         Moso mulo lewot
                Jongkomoso
 Prosedur    Koedoh
     Mengonoliso    Kritikol
            Loluon
 o . Senoroikqn  semuooktiviti don jongkomoso     setiopoktiviti,
 b. T e n tu ko n fu ru to n o kti vi ti ioitu oktiviti didahului,qktiviti ber ikutnyo don
   o k t i vi ti se ra n to k.
 c. Lukisrongkoion oktiviti denganmeletokkonoktiviti don peristiwomengikut
   logik.
     Gunokon Domi jiko perluuntukmengekolkonlogik.
 d. Letokkonnombor nodondengonperistiwodengonmemostikon     nombordi
   hujung onokponoh lebihbesordoripadodipongkolnyo.
 e. Lqkukon kiroqnke hodopon kiroonke belokong
                don         untukmendopotkon moso
   muloawol, mosotomot okhirdontempoh projek.
 t. Tqndokon LqluonKritikol.
 g. Sediokon    (LihotJoduol
       Joduol.       3)
 h. Lokukon penjoduolonsumber.
 i. Dopotkon maso optimum.
 j Bino CortoBor.


      loluqn
Syorot-syorot  kritikol
 o. Sebelumsotu oktiviti dimulokon,
                  kesemuo
                     oktiviti yang tendohulumesti
   disiopkon.
 b. Anokponoh
       honyo    rongkoion
         menunjukkon   logik.
     peristiwo
 c. Nombor    tidokbolehberulong dolom
                  di   soturongkoion.
 d. Penyombungon peristiwo
       duo     tidokbolehdigunokon   sotuoktiviti.
                      melebihi                                                t t i ll
      c 50 11                      PERANCANGAN KAWAUN PEMBINAAN
                                     DAN     e. Rongkoion honyo boleh bermulo dengonsotu peristiwa don berokhir dengan
       peristiwotqmot.

   Keboikon
a-
   1.  Hubungkoitontoro semuooktiviti dopot dilihot dengon1elos.Aktiviti-oktiviti
                                      itu
      yang pentingotou kritikol ditunjukkonoleh loluonkritikol. Dengon tumpuon
      yong lebih dopot diberikon kepodooktiviti-oktiviti kritikol bagi mengelokkon
      kelewoton penyiopon projek.
   2.  Sekiranyo berloku kelewqton yong tidok dopot dielokkon, rongkoiony-ong
      terlibot dopof disemok don diuboh suoi dengan mudoh. Jikolou terdopot
      o k t i v i ti kri ti ko lp o d o ro n g ko i on sebut, jongkomoso
                             ter         oktiviti kr itikol ter sebut
      p e r l u d i p e n d e kko nP e ru b o hon m ungkinm elibotkonkos yong lebih tin ggi
                       .       itu
      keronojumloh pekerla don loji yongdiperlukqn        jugo befomboh.

   3.  Kemojuon             dopot diketohui don diowosidengonlebih
          prolek secoro keseluruhan
      mudoh.Kesonperubohonsesuotuaktiviti terhodop keseluruhon  projek dopot
      dikesonkeronosemuooktiviti mempunyoihubungkait dolomsotu rongkoion.


{-  Kelemohon
 '
   l. Teknik rongkoionogok sukor untuk memohominyo. Lotihon tertentu diperlukon
     don ini tidok dopot diberikon dolsm syorikot kontrokto? yang kecil don
     sederhono.
   ?" Romoikokiiongontopok yong tidok dopot menggunokon   koedoh ini. Oleh itu,
     teknik rongkoion tersebut perlu ditukor bentuk kepodo corta bor bogi
     mengotosi mosolqhtersebuf.
   3. Teknik ini honyo sesuoi untuk projek-projek yong besor don kompleks.Bogi
                     Corto Bor lebih sesuai.
     projek-projekkecil don sederhono,

   Kowolon Kos
)t  Tokrif :
   - Horpol Singh, 1981 - Sotu proses kowolon          bogi sesuotu
                        terhodop perbelonjoon
    projek binoon podo semuq peringkot pembinoon bermulo doripodo peringkot
    permuloon, rekobentuk pembongunonhinggoloh projek diloksonokon don
     pemboyorqn    okhir dibuot.
   -  Horold Byrne,L9B4- Aktiviti untuk mengekolkon       jumloh keseluruhon pro.lek
                                           kos
     s u p o y o d o k me l e b i hjiu ml o hyongteloh diper untukkon.
          ti
                                                  9t11
      c 50 11                     PERANCANGAN KAWALANPEMBINAAN
                                   DAN


-n
   Objektif Kowolon
          Kos
   l. mengenolposti mqno-mono  bohogiondolqm kerjo yong didopoti tidok beroperosi
     otou dilqkukondengon ekonomi.
   2. Memberi moklumbolos kepodo juruukur bohon untuk membolehkonnyo
     menganggor horgo unit kos bogi projek seterusnyodengonlebih tepot logi.
   3. Merekodkonoktiviti-oktiviti kerjo denganlebih kemqs supoyo mudoh untuk
     melokukon opo-opo tuntuton ferutomo dolomkerjo-kerjo perubohon.
   4. Menyediokon sotu 'commonplotform' di mono kokitangonpejobot don topok
     dopot bekerjosomq keo roh mencopoi soiu objektif.


  YAW ALAN KOs
 7" Kawalankos sehorusnyo bertujuon untuk memostikon kos okhir prolek tidok
  melebihi belonjowon.Kemungkinon           yong poling besor dolom mempengoruhi   kos
  projek okhir berodo podo peringkot tqklimot don peringkot reka bentuk.
  Pemeriksoon       kos secqra terotur perlu diloksqnokon    semosoproses reko bentuk.
  Bontuon    yong boik dolom kerjo ini ioloh pelonkos, berdqsorkon      onggaron kos kosor,
  yong memoporkon         mutu, kuontiti don horgounit bogi unsunkos utamoseperti kerjo
  t o n o h , l o n to i d o n b u mb u n g .A pobilo r eko bentuk dikem bongkon   dengon lebi h
  t e r p e r i n c i , re ko b e n tu k se ti q p unsur boleh disemokogor ber odo dolom r ongk o
  lingkungon     kerjo yongditentukondolompelonkos.
        Bontuon yang penting untuk kowolon kos ioloh romolon kos okhir, yong
  sentiusodisemokbogi monggomborkon           keodoon semosoprogek.Sekironyoterdapot
  penyimpongon        ontoro romalon ini denganbelonjowonprojek, tindokcn membetul
  p e r l ud i o m b i l .
        Bontuqnyong boik untuk mengemaskinikon        romolonkos ioloh "diori kos" bogi
  setiop okoun, yang mengombil          kiro segoloperistiwo yong okon mempengoruhi   kos
  o k h i r . D i o r i i n i p e rl u me mo su kkomoklumot
                           n    seper ti -
     D Semokon yongdisediokon
                kos          ketiko peringkatreko bentuk;
     tr Kontrok dengan        perunding, kontrqktor,pembekol  don orgonisosi
                                            loin;
     tr Arohonpindoon        don pindoon yong diromol;
     n Jongkoon perubohonkos yong disebqbkonoleh gongguon            dolom kemojuon
        kerjo yongteloh dironcong;
     a Perbezaanontqro kuontiti sebenor dengon kuontiti yong dinyotokon serto
       turun noik horgo.
                                               r0/ 11
           c 5011                                                            PERAN
                                                                            CANGAN        NAAN
                                                                               DANKAWALANPEIABIKostetop/ TidokLongsung

   Mutu
Kowolon
Kowolonmutu dolom projek pembinoon sehorusnyobertujuon untuk memenuhi
    don kehendok
keperluon      klien yong dinyotokon.
                     Kowolonmutu perlu diloksonokon
podosemuo     projek,sepertiyongditunjukkon
     peringkot              dibowoh.


        Peringkat                                                             Peringkat       Peringkat
        takiimat                                                             Pembinazrn       'fugasan


         Membuatkeputusan                          Prakelayak-an                         Kawalan      Kawalan
                                          untuk                             dalam       bangunan
                                          menolak
                                          kontraktor
                                                                         memenuhi      sedangdi
           keseluruhan
         secara                                                              syarat       gunakan
                                          tidak lavak
            StesenKawalan                                                    Pemeriksaan       Ujian Khas

                                                     ,!,   . a.l c      \    r i \..1r
  I
                                                        . -.  , ri , : !    l
                             i .-c  l;r  r. I
                                             .   t,-                     \'"
                          lv                         \t!r..:r'g.r

                                                                                           ol '
                                                                                                           'r'
                                                  I

                        i
  l, . r       ! . i r - - - . !"- "


t
                                        '    l: r
                                                                                  91
                                    t-
                                      r   l\     \t
  f1
  \ . iiJ {  i'

                                                                                           l   ! . .,    -  ,i  l
                                                                                                   '
                                                                                           , , i t , \'.."
                                                                                              1l / ll,
  \:"'rit''
                                                                          f'  ,  * ""
2.0    AMALAN PENGIIRUSAN PEMBINAAN

2.1    SistemJawatankuasa

    Dalam pengurusan satuprojek pembinaan, melibatkanbeberapa
                       ia          individu bersatu
tenagake arahmencapai matlamatprojek. Mereka ini akanbekerjasamadalam satupasukan
          jawatankuasa.
yang dikenali sebagai      Tujuanjawatankuasa ditubuhkanialah:

     1   Bagi mengagih-agihkan  kerja diantarapelbagaiahli pasukan,pengawasan  dan
         pengawalan kemajuanperlaksanaan  projek.
     2   Bagi menyelesaikan masalahyang berbangkitdan membuatkeputusan
     3   Menyampaikankeputusanyang telah diambil dalam kumpulan lain atau
         maklumatyang relevankepadaprojek, kepadapihak-pihakyang ingin
         mengetahuinya.
     4   Pengutipan maklumatdan idea.
     5   Menguji dan mengesahkan  keputusan.
     6   Penyelarasan perhubungan
                dan       diantarapelbagaibidangprojek.
     7   Meningkatkan  komitmen dan  penglibatanahli-ahlinyadalamprosesperancangan
         dan membuatkeputusan.
     8   Membolehkan  perundingan dan penyelesaiankonflik yang wujud di antara
         pelbagaipihak dan atauperingkatdidalamprojek.
     9   Bagi tujuan inkues atau penyelidikan perkara-perkarayang telah berlaku.        Projek
2.1.1 Jawatankuasa

   *  Gabunganpihak-pihak tertentu dan bukannyasatupasukan.
   *  Setiapahli ingin mencapai kepuasan  objektif yangberbeza-beza  antarasatusamalain.
   *  Ini dapatdiatasi dengankeupayaanuntuk menterjemahdan     memahamiorganisasisatu-
     satu j awatankuasa ek.
               proj
   'i' Ahli-ahli dalam jawatankuasaprojek selalunyadipinjamkan dari bahagian-bahagian    atau
     organisasi-organisasi berlainan.
   * Kebarangkalianuntuk kesemuaahli bertemubagi sesuatu      projek yang baru selain dari
     projek asaladalahamattipis.
   * Pemilihan ahli jawatankuasadari segi kaedahdan syaratadalahberbeza-beza     mengikut
     keperluan satu-satu projek.
   'i' Perlu mencapaimatlamatpenubuhannyayangakankelak menjadi aktiviti jawatankuasa
     tersebut.
   .:. Pada asasnya terdapatdua cirri aktiviti jawatankuasa projek:
     i.   Tugas- berkait denganobjektif keseluruhan   bagi projek.
     ii.   Proses- carapasukanitu berfungsi sepertimembuatkeputusan,    pemberian
         tanggungiawab, perlaksanaan  aktiviti dan caraahli berhubungsesamasendiri.
                Tapakbina
           Penyelarasan
  2.1.2 Jawatankuasa

    {. Semuaorangyang bekerjabagi sesuatu  projek yang dipertanggungjawabkan
                                        samada
     secaralangsungatautidak langsungkepadapengurus  projek.
    {. Tidak termasukpenguruskananbagi pengurus  projek, samada daripadaorganisasi
                                  dia
     dalamanklien ataupunseorang perundingbebas.
    i. Menyiapkan sesuatufugasankhusus (projek pembinaan)dan kemudian mereka akan
     dibubarkan.
    {. Dilantik untuk menganggotaiprojek tersebutkeranakemahirandan pengetahuankhusus
     yang dia miliki.                Kontraklor
           Penyelaras
  2.1.3 Jarvatankuasa

     *  Ahli jawatankuasapenyelaraskontraktor boleh dikelompokkan seperti berikut:
       i.   Pakar teknologi - mempunyai kelayakandan pengalaman kepakaranyang
           diperlukanditapakbina (1%)
       ii.   Pekerjamahir - tukang-tukangdanjuruteknik (29%)
       iii.  Pekerja separuhmahir dan tidak mahir (70%)

  2.2           Keria
       Struktur Pasukan

      Pasukan kerja yang efektif ialah pasukanyang mencapai kecemerlangan
                                       dalamtugas
  yang diberikandan dapatmelepasimasalah   yang timbul. Kejayaansesuatu
                                     pasukanprojek
  diukur melalui:
    i. Mencapaiobjektif yang telah dipersetujui.
    ii. Perlaksanaanny^diselesaikanpadatempohyang ditetapkan.
    iii. Perlaksanaannya
             mengikutbelanjawan yang telah dipersetujui.

t  Perananahli pasukanamat penting dalam menyumbangkeberkesanan      pasukanprojek. Antara
  perananahli pasukanialah:
    i. Sebagaikoordinator iaitu berkebolehan   bertindak sebagaiketua dan bersikap tenang,
      matang dan pandai menarik sokonganahli.
    ii. Sebagai  pelaksana iaitu menjadi tenaga kerja kepadapasukannya bersikappraktikal,
                                        dan
      logik, setiasertarajin.
    iii. Sebagai penyemaiiaitu banyakidea,imaginasi,   kreatif dantidak ortodoks.
    iv. Sebagaipenyiasatsumber iaitu menjiwai dan penghubungsertaberkomunikasi.
    v. Sebagaipengasahiaitu dinamik, positif dan bersemangat    untuk mendapatkan   hasil dan
        keputusan.
    vi. Sebagaipenilai pengawasan   iaitu bersikapsederhana, analitikal dan praktikal.
    vii. Sebagai ahii pasukaniaitu kaunselor, sosialdan harmoni.
  viii.  Sebagai            denganteliti, tertib danjarang melakukan
         penyiapiaitu melaksanakan
      kesilapan.

   yang seimbang
Pasukan      perlu ada sifat-sifatyangberikut:

  i.  Menyiasat: tentukankerja yang dibuat, tetapkansasaran,  menetapkanparameter,
    mengutip maklumat relevan dan menganalisanya  dan bukan mengecamukkannya.
  ii. Meninjau: skopmaklumat,mencaripendekatan    alternatif,menanyaianggapan-anggapan.
  iii. Menentu: mencapaihalatuju dan kemuktamadantujuan dan mewujudkan ketegasandan
    ketabahanterhadaptekanan.
  iv. Mengemuka:mengelaskan    isu-isu,meletakkan keutamaan kepentingan,
                                 dan       membuat
    penilaianbagi keperluansegera  dan menerimasituasisukar.
  v. Menentukan:mewujudkan rasapengaturan,memulakantindakan mengikut keutamaan
    dan kepentingandan kebolehlenturandalam tugasan.
  vi. Menjangka:melihatke hadapan,   memandang jauh, melihatsebabakibat,menilai
    kepraktikalnya, memprogram  secaraberkaedah.
  vii. Menyampai: mewujudkan hubungan dan kesefahaman     diantarc y angberkenaan,
    memanfaat  dan berkongsiaktiviti-aktiviti.
 viii. Mengenali:mengaturkerja dan orangdengansegera    apabiladiperlukan,mengawalmasa
    tindakan,memotivasimanusiaterutama   yang berkaitan'menentukan'dan 'menjangkai'.
 ix. Dinamis: mengambilinisiati{ usahadan dorongan.
 x. Kebolehsuaian:   keupayaan untuk menuruti,menerimadanbukan melawannya.
 xi. Merigenalpasti:  bersediauntuk bersama-sama  terlibat secara menyeluruhdidalam
    memikirkan sesuatu kerja dan keupayaanmendorongorang lain sama-sama
    melakukannva.

Mekanismeuntuk membinapencapaian  pasukan ialah:
 i. Menetapkansatutujuan penting dan yang memerlukantindakan segera.
 ii. Memilih ahli berdasarkankemahirandan potensi kemahirandan bukannyaberdasarkan
    personaliti.
 iii. Memberikan perhatiansepenuhnya kepadamesyuaratpertamadan tindakan yang harus
    diambil.
 iv. Menetapkandenganjelas beberapa peraturankepadaahli.
 v. Menetapkandan menghentikanbeberapa  tugas dan matlamatyang berorientasikan
    prestasi.
  vi. Sentiasamemberikancabarankepadakumpulan ataupasukandenganfakta-fakta dan
     maklumat terkini.
  vii. Menghabiskan banyakmasabersama-sama.
  viii.   Mengeksploitasitenagadaripada     yangpositif, salingmengenalidan
                      tindakbalas
     pemberianganjaran.
                                                a
                                                ')
2.3    Kepentingan maklumat-maklumatberikut dalam pengurusanpembinaan:


2.3.1 Dokumen Kontrak

   *  Dokumen kontrak biasanya  disediakanoleh pejabatyang mengeluarkan  tenderdan
     mempelawa  tender.
   * Secara  amnyaia mengandungi             dan
                     borang-borang,lukisan dokumen-dokumen     yang sama
     dengandokumenmeja tender.
   * Dokumen kontrak hendaklahdisediakanawal untuk memastikanianya siap untuk
     ditandatanganisecepat mungkin setelahSurat Setujuterimatender dikeluarkan.
   .i. Pegawaiyang diberi kuasaunfuk menandatangani  dokumenkontrak dan kontraktor akan
     menandatangani  semuadokumen seperti perkara-perkaraperjanjian, spesifikasi,senarai
     kuantiti dan lukisan-lukisankontrak.
   * Dokumen kontrak hendaklahmengandungidokumen tender dan dokumen-dokumenlain
     yang disusunmengikut aturanberikut:

       a) Kontrak berasaskan senaraikuantiti:
        i.  Perkara-perkara perjanjian dan syarat-syarat
                                 kontrak dan lampiran yang
           disertakan.
        ii.  Borangtender
        iii.  Suratsetujuterimatender.
        iv.  Suratpindaankepadadan dari kontraklor ataupengesahan  tender asal atau
            sesuafuyang memberi kesanke ataskontrak.
        v.   Spesifikasi
        vi.  Senaraikuantiti.
        vii.  Lukisan.

       b) Kontrak berasaskanlukisandan spesifikasi:
        i.  Perkara-perkara perjanjian dan syarat-syarat
                                 kontrak dan lampiran yang
           disertakan.
        ii.  Borangtender
        iii. Suratsetujuterima tender.
        iv.  Suratpindaankepadadan dari kontraklor ataupengesahan   tender asal atau
           sesuatuyang memberi kesanke ataskontrak.
        v.  Spesifikasi
        vi.  Ringkasantender
        vii. Jadualkadarharga
        viii. Lukisan.
   .i. Pembatalanmana-manabahagiandalam dokumen kontrak hendaklahdinyatakan dengan
     jelas.
   *  Dokumen kontrak mestilah mengandungidokumen-dokumen   yang samadengan
     dokumentenderdan dokumenmeja tender.
   *  Segalapindaanyang telah dibuat dalam dokumen tender yang diserahkankepada
     petender danJatatdokumen meja tender,mestilah dimasukkandalam dokumen kontrak.

2.3.2 Laporan lawatantapak.

   *  Laporan ini membentukkefahamantentangkeadaandan halanganyang mungkin
     mempengaruhikerja. Laporan ini juga membantudalam penyediaansenaraisoalanuntuk
     dibentangkankepadaperekabentuk, perunding dan pihak berkuasaawam untuk
     penjelasan    kehendak
           mengenai     mereka.

No       Maklumat yang diperlukan             Tujuan/kesan

 I    Keadaantapak- jenis tanah,parasair       kerja penggalian, dan sokongan
                        Mempengaruhi        loji
     bumi, kekuatantanah.         tanah.

 2    Tempat membuangbahanbuangan     Mempengaruhikadar bahanyang telah digali.

 3        banzunan
     Perobohan    vans ada.            kos
                        Untukmenilai

 4    Jalan masuk             Menilai kerja permulaan, dan kenderaan
                                   loji
                        melaluinya sertapenghantaranbahan binaan.

 5    Halanganlokasi tapak.        Kemudahanmenyimpan,adangyang perlu
                        disediakan.

 6    Buruh                Untuk tujuan kadar harga dan bekalan tenaga.

 7    Perkhidmatansediaada         Untuk memastikanbekalan mencukupi dan
                        kemudahanuntuk tapak bina dan pekery'a.

 8    Pembekal, subkontraklordan loii.   Untuk membuatkadar harsa.

 9    Keselamatantapak           Persediaan
                            terhadap
                                tapakbina, bahan-bahan,
                        barang-barang pekerjasupayasentiasa
                              dan           selamat.

 l0    Faktor lain             Kemungkinanperkaraluar jangkaan yang mungkin
                        mempengaruhiperjalananproj ek.
                                               1..
   2.3.3 Kadar Harga

     *  Kadar harga dikira dalam borang kadar unit berdasarkan kos bersih untuk buruh, bahan
                       tambahan
       dan loji, tidak meliputi sebarang     perbelanjaanasas.
     *  Ini membolehkankontraktor mengira nilai bersihjumlah anggarandiperingkat tawaran.
     *  Kemudian nilai bersih kos akan dijadikan asasuntuk sistemkawalan yang akan
       digunakan oleh kontraktor dalam tempoh projek.
     .i. Faktor pembazirandan pemadatanhendaklahdiadakanuntuk elemen bahan.
     * Antara maklumat yang diperlukan untuk mendapatkankadar harga ialah:
        i. Hasil dan angkatapburuh.
        ii. Kadar hargadan hasil loji.
       iii. Hargabahan.
       iv.  Sebutharga untuk kerja subkontrak.

             (Overhead)
   2.3.4 Kos pengurusan

   Kos pengurusan  biasanya merangkumi:
     i. Elaun pengarah  dan perbelanjaannya  (berkaitanprojek)
     ii. Gaji pengurusdan pekerjanyatermasukbayarankerja lebih masadan tuntutan lain lain
       berkaitan projek.
    iii. Faedah keataspinjaman.
    iv. Sewapejabat.
 ':   v. Cukai pendapatan/  keuntungan.
    vi. Bil-bil air, telefon,elektrik dan lain-lain.
    vii. Kenderaan.
   viii. Insuran.
    ix. Surat-menyurat.
     x. Peralatan pejabatdan alat tulis.
    xi. Yuran pendaftarankonktraktor.
 )
,1,  xii. Lain-lain perbelanjaan mengurusyang tidak terdapatdalamsenarai atas.
                                      di

   2.3.5 Kadar keuntunsan

   Kadar keuntunganbiasanyadiambil beberapa peratusdari hargaprojek dan selalunyatidak
   melebihi 25o/o.Tinggiatau rendahnyaperafusanyang diambil bergantungkepada:
     i. Keadaanekonomi negara
    ii. Bilanganprojek dalamtangan
    iii. Senang/sukar/ risiko untuk melaksanakansesuatuprojek.
                                                  la
  2.3.6 Programpembinaan

  Programinduk selalunyadisediakandalam bentuk cartabar dan bagi projek yang lebih kompleks
  ianya disediakandalambentukanalisa rangkaian.Programmestilahmerangkumi:
    i. Fasautama bagi kerja mengikut urutan operasitapak.
    ii. Tarikh permulaandan penyiapankontrak.
   iii. Cuti tahunandan cuti umum.
   iv. Tarikh penting peringkat utama kerja.

  Program induk juga menunjukkanburuh yang dirancangkandan keperluanloji.

  2.3.1 Sebutharsa.

  Dalam penyediaansebutharga, kuantiti dan bahanyang diperlukan mesti disediakandahulu dan
,  dapatkanmaklumbalasdaripadapembekal.Jadualbahanuntuk pertanyaan    kepadapembekal
  mestilah merangkumi:
    i. Spesifikasibahan
    ii. Kuantiti bahan
   iii. Programpenghantaran
   iv. Alamat tapakbina
    v. Laluan masuk'
   vi. Tempohmasasebelumsebutharga   diterima
   vii. Tarikh akhir pembayaran
  viii. Kaedahbavaran.

  2.3.8 Laporankepadapengurusan
                                                I
  2.4           yang perlu diambil kira dalam .perlaksanaan
       Perkara-perkara                     kontrak

  2.4.1 Skop dan kuantiti kerja

  Terdapat9 prosesutama yang terlibat semasaperlaksanaan
                             kontrak dibuat :

       i.   Penyediaan Ringkasan Projek.
       ii.   Penyediaan Rekabentuk Permulaan          TapakBina.
                            Dan PelanSusunatur
       iii.  RekabentukPerincianArkitek Dan Kejuruteraan.
       iv.   Penyediaan AnggaranAwal Dan KawalanKos.
       v.   PenyediaanDokumen Tender.
       vi.   Pelawaan Dan Penerimaan Tender.
       vii.  PenilaianDan Setujuterima Tender.
       viii.  PenyediaanDan Menandatangani  Dokumen Kontrak.
       ix.   Perlantikan Subkontraktordan Pembekal.

|  2.4.2 Buruh


  Setiaptahunstatistikkeperluanburuh meningkat.


               JUMLAH KEPERLUAN BURUH (.000)

  TAHLIN       1990  r99I  r992  1993   1994  r99s   2000

  JUMLAH       421   449   481   538   s66    604  772

  JADUAL : Jumlah keperluanburuh dalam sektorpembinaandi Malaysia.  Pengambilanburuh

  Pengambilanburuh untuk bekerja perlu dijalankan mengikut peraturan-peraturan yang telah di
  tetapkansepertiberikut:
    o Hanya warganegaraMALAYSIA diambil bekerja. Namun begitu pekerja luar boleh
      diambilsekiranya terbukti tiada peke4'ayangboleh didapati dinegaraini serta mendapat
      kebenaran.

     .  Nisbah pekerja di tapak ikut nisbahkaum di Malaysia.

     o Buruh yang diambil bekerjamesti dari dalam daerahkerja (projek) dijalankan.

     .  Mengambil pelatih bekerjajika diarah oleh kerajaan
                                                 3
2.a.2@)        langsung kontrak
         Pekerja   atau

 i)   PekerjaAtau BuruhLangsung

     * Buruhlangsung merupakankakitangan             syarikat.
                       ataustaftetapbagi sesebuah
                      yang telah ditetapkan
     i. Perlulahmenurutiprosedur-prosedur          dalam pengambilan
       pekerja.
     {. Mengisi borangtentangmaklumatdiri, tahappendidikandanpengalaman   bekerja.
     * Majikan perlu mencarumkan pekerjanya dengan Kumpulan Wang Simpanan
       PekerjaatauEPF untuk simpanan  hari tua pekerjamereka,SOCSO sertainsurans
       yang berkenaanseperti insuranskemalangandi tempat kerja dan sebagainya.
     * Pekerjalangsungini akan dibayar gaji secarabulanan atauharian.
     * Waktu bekerja mereka adalahselamalapanjam sehari.
     * Pekerja langsung ini adalah tertakluk kepada peraturan-peraturanyang telah
       ditetapkanoleh majikan atau syarikat dimana ia bekerja.
         Perlu:-
                                 MajikanPerlu:

      i.   lsi borang
      ii.   Memiliki
          kelayakan                    Pekerja@ Buruh
                     Langsung      - Tertakluk                            gaji
                                    -Dibayar
       kepada                            bu
                                   secara lanan
      peraturan                          atau harian


                     Kerja jam sehari
                        8
                     Jikakerjalebihmasa
                     dapatelaunlebih
                     masa
                                              Y
 ii)  PekerjaAtau Buruh SecaraKontrak

  {. Kakitangan atau staf yang tidak tetap.
  .i. Boleh didapati daripadasyarikat yang membekalkanburuh secarakontrak.
  i. Sekiranyaperkhidmatanmereka diperlukan,kontrak akan ditandatangani.
  * Perlu menuruti prosedur-prosedur  yang ditetapkan.
  * Menandatangani                              tertentu.
            perjanjian dalam kontrak denganberdasarkansyarat-syarat
  * Jika tempoh kontrak tamat, maka tamatlah perkhidmatannya tetapi   jika projek belum
    siap, buruh secarakontrak ini boleh menyambungkontrak mereka mengikut keperluan
    perkhidmatannyadi tapak bina tetapi mereka perlu menandatanganisemula perjanjian
    kontrak yang baru dengansyarat-syarat yang baru.
  n Sekiranya majikan pecah kontrak, buruh tersebut boleh membuat laporan di Jabatan
    Buruh dan boleh menuntut gantirugi daripadamajikan.
  i. Tetapi sekiranyaburuh pecahkontrak, majikan boleh tidak membayar gaji atau memecat
    buruh tersebutwalaupun kontraknyamasih belum tamat.
  * Buruh ini biasanyatiada carumanKWSP / SOCSOtetapi ada perlindunganinsurans.


Buruh secarakontrak ini biasanyaterbahagikepadatiga, mengikut kategori kemahiran iaitu :

  1) Tukang ( Craftman )
  2) Buruh biasa ( GeneralLabour )
  3) Kepala/ Penyelia( Foreman/ Supervisor
                     )


Hari dan waktu beke{a untuk buruh adalah seperti yang dinyatakan di dalam Borang Kontrak
Setara2}3{bahawa tiada apajua kerja boleh dijalankan:
     * Padahari rehat mingguan
     * Padamana-manahari kelepasanam yang diiktiraf dalam daerahdi mana kontrak
       ini dilaksanakan
     * Di antarapukul enampetangsehinggaenampagi esoknya.
                                               ,n
2.4.2(b)    JadualKeperluanBuruh


Keperluan bagi buruh mestilah mencukupi dan memadai bagi projek yang bakal dijalankan.
Dalam erti kata lain, jumlah buruh mestilah mengikut saiz projek yang bakal dijalankan.

Contoh JadualKeperluanBuruh:


   Kumpulan Pekerja        Bilangan

   PenyeliaTapak

   Kepala

   TukansBatu

   Tukang Paip

       Kerja
   Pengendali

   Formen

   Tukang Letrik

   Tukang Cat

        Jubin
   Pemasangan

   Tukang Kayu


2.4.3 BahanBinaan

2.a3 @)    Bahanbinaan yang perlu dibekalkan

Bahan binaanyang dibekalkandi tapak adalahbergantungkepadajenis projek yang ingin
      Antaranya adalah:
dilaksanakan.

 i. Bahanbinaan yang digunakandalam pembinaanjalan raya.
 ii. Bahanbinaan yang digunakandalam pembinaanbangunan
                                             ,l
2.4.3 (b)  Jadualbekalanbahanbinaan


1. Panduanbagi kontraktor berkaitan tentangbahanbinaan yang diperlukan"
2. Berpandukankepadasenaraikuantiti.
3. Untuk pemesanan bahanbinaanke tapakbina oleh kontraktorbagi tujuan menjalankankerja.


Pemesanan Tempoh            Contoh Bahan

Biasa    t hingga 2 minggu      Simen,keluli, bata dan sebagainya.

Khas    Minima 1 bulan       KemasanLarfiaiJumlah pemesananbagi bahan binaan adalah bergantung kepada kelancaran sesuatu kerja
dilakukan. (Klause 47 -Borang JKR 203 A)

Pemesanan BahanBinaan
1. Pemesanan bahan binaan dilakukan menggunakanPurchaseOrder oleh syarikat kontraktor
  kepada pembekalbahan.
2. Di dalam PurchaseOrder terdapatbutiran sepertikuantiti bahan,jenis bahan,harga bahan,
  namapembekaldan kontraktor dan sebagainya.


        BahanBinaan
    Perolehan
Prosedur


1. Mengeluarkanarahanpesanan   bahanbinaan.
2. PMC akan mengenalpasti  pembekal.Katalog pembekal,Profil syarikat diteliti bagi menilai
  pembekalyang berkuatili.
3. Pembekalakan dinilai berdasarkan  :
  i.  SenaraiPembekalLulus - Merupakan senaraipembekal sedia ada atau pembekal yang
     berpotensi.
  ii.  Rekod urus niaga yang lepasdan kemudahankredit yang diberi.
4. Pembekal-pembekal  yang dipilih dan dibuat penilaian sebutharga.
5. Untuk pembelian segeraatau pembeliandibawah bidang kuasa mutlak PurchaseOrder akan
  dilakukan terus tanpamembuatpemilihan pembekal.
6. Setelah pembekaldipilih dan sebutharga  telah dinilai , prosespengeluaran
                                       PurchaseOrder
  akan dilakukan dalam borang Purchase  Order.
7. Pengeluaran  PurchaseOrder perlu kelulusan.
8. Setelahkelulusan diperolehi, Purchase Order dihantarkepadapembekal.
9. Pembekalakan menghantarbahanbinaanyang dipesanke tapak bi4a setelahPurchaseOrder
  diperolehi.
10. Kontraklor perlu menyemakbahan binaan yang dihantar ketapak bina supayabahan binaan
  yang dihantarmencukupi dan dalamkeadaanterkawal.
                                                l.
11.Pengesahan ataspenerimaan
       ke       bahanbinaanperlu dilakukanoleh personelyang bertauliah.
12.Penilaianprestasi    perlu dilakukansekalisetahun.
          pembekal
13.Pembekalyang kurang berprestasi akan disenaraihitamkan denganmengemaskiniSenarai
  Pembekal Lulus.

2.4.4 Peralatan
       BerjenteradanKelengkapan

2.4.4 (a)  Pemilihandanpenghantaran tapak
                  ke

    Walaupunpenggunaan  jenteramelibatkanmodalyang tinggi, tetapimempercepatkan
prosesbinaan dan mengurangkan buruh akan dapatmenghasilkankeuntunganyang banyak-
                kos
Keadaan tapakbina akanmenentukan  jenis jenterayang sesuai     Kedudukandan saiz
                              digunakan.
bangunan juga menentukan tempatyang paling sesuai diletakkanbahandan kelengkapansupaya
tidak perlu dipindah-pindahkansehinggabangunansiap dibina.
    Pemilihan jenis jentera yang digunakan adalah bergantung pada keq'a yang perlu
dilakukan serta fungsi dan keupayaanjentera masing-masing.Jentera-jentera boleh didapati
                                      ini
sama ada denganmembelinya ataupunmenyewa   jentera-jenteraini dari syarikat khas sama ada
secarakontrak, sewaharian ataupunmengikutjangkamasaia disewa.


                 PERALATAN
    JENTERAUNTUK
                         JENTERA
    PENYEDIAAN TAPAK             PEMBENAMAN
    ASASDAN PENGO               CERUCUK
            JENTERA                 JENTERA
            PENGEPAMAIR               PENGANGKUTAN
                                                /),

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1166
posted:4/21/2012
language:Malay
pages:116