DIABETES MELLITUS SINIFLAMASI - PowerPoint

Document Sample
DIABETES MELLITUS SINIFLAMASI - PowerPoint Powered By Docstoc
					 DİABETES
 MELLİTUS
Prof. Dr. Saniye
  TOPCU
    DM önemli bir sağlık
      sorunudur;

  Yüksek morbidite ve mortalite hızı

  Yüksek tedavi harcamaları

  Fazla iş gücü kaybı

  Hastaya ve topluma büyük yük

  getirmesi
   DİABETES MELLİTUS
  Pankreasdan insülin
  salınımının mutlak veya
  relatif yetersizliği veya
  insülin etkisinin
  yetersizliği ile oluşan
  karbonhidrat protein,yağ
  metabolizması
    Diabetes Mellitus Tipleri
  Tip 1 diyabet (T1DM)
  a) Otoimmün (T1ADM)
  b) İdiopatik (T1BDM)
  Tip 2 diyabet (T2DM)
  Diyabetin diğer spesifik tipleri
  (sekonder diyabet)
  Gestasyonel diyabet (GDM)
  DİYABETES MELLİTUS NEDİR ?
  Tipleri
  Belirtileri
  Komplikasyonları
      Tipleri;

  Tip I ve Tip II diye ikiye ayrılır.
  Diğer hastalıkların seyri sırasında
  veya kullanılan ilaçlara bağlı olarak
  gelişebilir.
  Gebelikte gelişebilir.
     Tip I Diyabet
  Yaşamlarını sürdürebilmek
  için insülin almak
  zorundadırlar.
  Genellikle 30 yaşından önce
  başlar.
  İnsülin salınan hücreler
  harap olmuştur.
  Genellikle ani ve hızla
  gelişir.
Tip I Diyabetin Belirtileri;
  Sık idrara çıkma,
  Aşırı acıkma,
  Aşırı susama,
  Kilo kaybı,
  Yorgunluk.
       Tip II Diyabet
  Semptomlar yavaş gelişir veya hiç
  görülmez.
  Genellikle ailede diyabet öyküsü
  vardır.
  40 yaşından sonra görülmekle
  birlikte gençlerde rastlanmaya
  başlanmıştır.
  Hastalar genellikle aşırı kiloludur.
  Diyabetlilerin % 90’ı Tip II’dir.
  Başlangıçta insülin kullanmadan
  diyet veya oral ilaç tedavisiyle
Tip II Diyabetin Belirtileri;
  Yorgunluk ve kırıklık, görmede
  bozukluk,
  Artan açlık, susama ve idrara çıkma,
  El ve ayakta karıncalanma veya his
  kaybı,
  Deride iyileşmeyen enfeksiyon
  durumu,
  Kuru kaşıntılı deri,
  Yaraların iyileşmesinde gecikme.
Tip II Diyabet İçin Risk Faktörleri

  Obez kişiler ( vücut ağırlığı
  istenilen ölçüden % 20 fazla
  olanlar),
  Birinci derece akrabalarında
  diyabet olanlar,
  Gestasyonel Diyabetli kadınlar,
  4.2 kilogramdan fazla ağırlıkta
  çocuk doğuranlar.
DİABETES MELLİTUS SINIFLAMASI (1)
  Tip 1 Diabetes Mellitus :
   • İmmün nedenli
   • İdyopatik
  Tip 2 Diabetes Mellitus :
   • Periferik insülin direnci ön planda
   • İnsülin sekresyonu yetmezliği ön planda
   .Gestasyonel Diabetes Mellitus
  Diğer spesifik tipler :
   - hücre fonksiyonunda genetik defektler
     Kromozom 12, HNF-1 a (MODY3)

     Kromozom 7, glukokinaz (MODY2)

     Kromozom 20, HNF - 4 a (MODY1)

     Mitokondrial DNA

     Diğerleri
DİABETES MELLİTUS SINIFLAMASI (2)
 • İnsülin fonksiyonunda genetik defektler
   Tip A insülin direnci

   Leprechaunism

   Rabson-Mandenhall sendromu

   Lipoatrofik diabet

   Diğerleri

 • Egzokrin pankreas hastalıkları
   Pankreatitler

   Travma / pankreatektomi

   Neoplazi

   Kistik fibrozis

   Hemokromatozis

   Fibro / kalkülöz pankreotopati

   Diğerleri
    Diabetes Mellitus Neden
       Önemlidir?

  Koroner kalp hastalığının erken
  başlaması için önemli bir risk faktörü
  Uzun dönemde retinopati, nefropati
  ve periferal nöropati gibi
  komplikasyonları ortaya çıkar
  Morbidite ve mortalitesi yüksek
 DİABETES MELLİTUS SINIFLAMASI (3)
• İlaç ve kimyasal    • Endokrinopatiler
 maddeler           Akromegali
   Vakor
                Cushing
   Pentamidin        sendromu
   Nikotinik Asit      Glukagonoma
   Glukokortikoidler    Feokromasitom
   Tiroid hormonları    a
   Diazoksit        Hipertiroidi

    adrenerjik       Somatostatino
   agonistler        ma
   Tiazidler        Aldosteronoma

   Dilantin         Diğerleri

    - interferon

   Diğerleri
 DİABETES MELLİTUS
  SINIFLAMASI (4)
•İnfeksiyonlar
  Konjenital kızamıkçık
  Sitomegalovirüs

  Diğerleri

•Nadir görülen immün formlar
  Stiff - man sendromu
  Antiinsülin reseptör antikorları

  Diğerleri
  DİABETES MELLİTUS SINIFLAMASI (5)

  • Bazen diyabetle birlikte olabilen genetik
   sendromlar
     Down sendromu

     Klinefelter sendromu

     Turner sendromu

     Wolfram sendromu

     Friedreich ataksisi

     Huntington koresi

     Laurence - Moon - Biedl sendromu

     Miyotonik distrofi

     Porfiri

     Prader - Willi sedromu

     Diğerleri

  Gestasyonel Diabetes Mellitus
     Epidemiyolojisi
 DM’un prevalans ve insidansları coğrafi
bölgelere, ırklara ve etnik gruplara göre
farklılık gösterir. En düşük insidansa
Japonyada en yüksek insidansa
İskandinav ülkelerinde rastlanır. Tip 1 DM
6 aylıktan küçüklerde enderdir. 9. Aydan
sonra görülmeye başlar. 5-7 yaş grubunda
ve puberte döneminde iki pik yapar.
  Prevalence of Diabetes

  3,5
   3
  2,5
   2
  1,5
   1                    Odds Ratio
  0,5
   0
                     er
     te
            n
        k
                 ic
            ia
       ac
   hi
                an


                    m
          As
       Bl
   W
                   eA
              isp
              H

                  tiv
                Na
McNeely & Boyko Diabetes Care 2004;27:66-69
   Incidence of type 1 diabetes
      Age 0-14 years
40
                             China
35                            Japan
30                            India
25                            USA
                             New Zealand
20
                             UK
15                            Denmark
10                            Canada
5                            Sweden
                             Finland
0
      Incidence (per 100.000)/year

                     IDF Diabetes Atlas 2003
     Type 1 diabetes
  Increase in incidence/year

9
            Sweden
8
            Denmark
7
            UK
6
            New Zealand
5
            Canada
4
            Finland
3
            Japan
2
            China
1
            USA
0
      1
   Prevalence of DM and IGT
      age 35-64 years
50
45
             Poland
40
             Denmark
35
             Brazil
30
             USA (white)
25
             Alaska (inuit)
20
             US rural hisp.
15
             US urban hisp
10
             Nauru
 5            Pima(US)
 0
    Diabetes  IGT
        World wide epidemic
              India:
              2000:32 mill
              2020: 81 mill
Zimmet, Nature 2001
     DİYABET EPİDEMİYOLOJİ
  Tip 2 diyabet günümüzün en yaygın kronik
  hastalıklarından biridir.Dünyada 140 milyonun
  ülkemizde 2,5 milyonun üzerinde Tip
  2diyabetli hasta vardır.Tip 2 Diyabet kronilojik
  yaşla artar.Ülkemizde 20 yaş üzerinde
  prevalans%7,4 60 yaş üzerinde %20.
  Türkiye Diyabet Epidemiyoloji
  Çalışma(TURDEP):Ülkemizde Tip 2DM
  prevalansı %7.2,IGT sıklığı ise %6.7 dir.Bu
  oranlara dayanarak 2000 yılınüfus sayımına
  göre ülkemizde 2.6 milyonun üzerinde DM,2.4
  milyon civarında IGT’lı olduğu tahmin
  edilmekdedir.
  60 yaş üstü DM(%53) ve BGT(%49)
  Dünyada:40 yaş altı (%20),40-59yaş
  (%38),60-79(%42)
  DÜNYADA DİYABET SIKLIĞI
  2000 yılı.151 milyon.2025 yılı 300milyon
  Güney Doğu Asya:Artış hızı 3 kat Prevalans
  %5.3.
  Avrupa:1.5 kat %4.9.
  Güney Amerika:3 kat %3.7.
  Batı Pasifik:2 kat %3.6
  Kuzey Amerika:2 kat %7.8
  Orta Doğu-Doğu Akdeniz:3 kat %7.7
Türkiye’de Diabetes Mellitus
 (2000 yılı 20+ yaş erişkin nüfus sayımına göre)
 (İstanbul Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığı, DSÖ)         Oran         Hasta sayısı
 Diyabet.    %7.2         2.600.000
 Yeni DM     %32.3    832 000
 Bilinen DM   %67.7 1.768.000
 IGT        %6.7        1.800.000
      (Satman İ, TURDEP Group: D Care 2002)
     TİP 1 DİYABETDE RİSK
       FAKTÖRLERİ
  Genel popülasyon  %0.4
  Kardeşler   %5
  Diyabetli baba çocuğu %6.1
  Diyabetli anne çocuğu %2
  Doğumda anne yaşı 25’den Fazla %1.1
  Doğumda anne yaşı 25’den az %3.6
  Anne ve baba diyabetik  %30
  Monozigot ikiz %30-50
  Dizigot ikiz % 5
  Diabetiklerin kardeşi için diabet riski%


  İki HLA haplotipip idantik    %16
  Bir HLA haplotipi idantik    %9
  İdantik haplotip yok        %3
  ICA titresi yüksek      %90 fazla
  Herhangibir kardeş          -
    TİP 2 DİABETİK AİLELERDEKİ
   ÇOCUKLARIN DİABET AÇISINDAN
         RİSKLERİ
  Diabetik baba        %15
  Diabetik anne        %15
  Hem anne hem baba diabetik %75
  Herhangi bir kardeş diabetik %10
  Diabetik identikal ikizlerde %90
  Non identikal ikizlerde   %10
      Tip 1 DM’da Viruslar
  Direkt B hücre sitotoksik
  İnfeksiyonla B hücre ve lenfositlerde otoimmün
  olayları tetikler
  Bazı viruslar ise(lenfositik koriyomenenjit
  virusu)selektif immün supresyon yaparak
  otoimmün hastalıklardan korur.
  CoxakiB4,kabakulak,rubella,CMV,polio,
  ebstein-Bar virusları tip1DM’un fizyopatalojisinde
  rol ?
  ÇEVRESEL FAKTÖRLER

  İnek sütü(ABBOS Proteini)
  Kimyasal ajanlar(N-nitroso bileşik leri
  .strepozotosin. alloksan hayvanlrd)
  Tütsülenmiş et.ve benzer bileşikler insanlarda
  dm gelişimi ile ilgili bulunmuş
  Yıllık mevsimlik ısı ortalamaları
  Ekvatordan uzaklık
  Nüfusun etnik yapısı
  Ancak Tip1Dm oluşumunda coğrafik kuzey
  güney farkı nasıl bir etki yapmakdadır
  bilinmez.
       OTOİMMÜNİTE
 Hashimato tiroiditi,adrenal yetersizlik,
pernisiyöz anemi ve vitiligo.
 Adacık hücre antikoru(ICA),insülin

 antikorları(IAA),glutamik asid dekarboksilaz
 antikoru(GABA sentezinde gerekli),İnsülin
 reseptör antikoru.
   HÜCRESEL ÜMMİNÜTE
  Aktivite kazanmış T lenfositleri sayısı periferik
  kanda belirgin artmışdır.
  Diğer (Helper,Supressör)lenfositlerdede
  hastalığın başlangıcında artma ve azalmalar
  olduğu gösterilmiş.
  1-efföktör hücre hedef hücre interaksiyonu
  sonucu imminosit ve B hücreleri arasında
  etkileşim oluşması.2-effektör hücrenin saldırıyı
  başlatması.
  3-”KİLLER”T lenfositlerden bağımsız hedef
  hücrenin öldürülmesi.
  Non spesifik viral ve bakteriyel
       infeksiyon
              MAKROFAJ

               IL-1 ve TNF-
  ALFA ARTAR

        HAFİF B HÜCRE HASARI

  NORMAL POPÜLASYON       TİP 1yatkın
  popülasyon


  OTOİMMÜN BHCRSİ

  İYİLEŞME              TİP1
  DM(IDDM)
  NORMAL ADACIK HÜCRELERİ
             B HÜCRELERİNDE VİRAL İNFKS

             B HÜC.DE ALFA İNTERFERON SEK.

  B HCDE ABERAN KLAS 11 MHC EKSPESYONU
   •



  GENETİK YATKINLIK  OTOİMMÜNİTENİN TETİKLENMESİ


  YANGININ BAŞLAMASI


  B HÜCRE YIKIMI


  IDDM
 Tip I diyabetin gelişim
    evreleri
1. Genetik yatkınlık,
2. Otoimmün olayları başlatma,
  tetik mekanizması,
3. Aktif immünite dönemi,
4. Glukoz ile uyarılan ilk faz insülin
  salgılanmasının zayıflaması,
5. Belirgin diyabet dönemi,
6. Total diyabet dönemi.
  TİP 1 DİABETES MELLİTUSTA
   ETYOLOJİK FAKTÖRLER

VİRUSLAR  GENETİK YATKINLIK  ?   OTOİMMÜN SÜREÇ


   BETA HÜCRE HASARI


 TİP 1 DİABETES MELLİTUS
    Tip 2 Diyabet Patofizyolojisi
      Hiperglisemi nedenleri
            Reseptör + post-reseptör
            defektler

           Glukoz                    İnsülin
                                 rezistansı

   Karaciğer

Artmış glukoz
                           Periferik doku
üretimi
                           (kas)
               Pankreas
         Azalmış insülin sekresyonu
                     Saltiel, Diabetes 1996; 45: 1661-69
        TİP 2 DİABETES MELLİTUS
        KALITIM-ÇEVRE İLİŞKİSİ


GENETİK YATKINLIK  OBEZİTE  SEDANTER  BESLENME   YAŞLANMA   ?
                YAŞAM  ALIŞKANLIĞI        STRES
                                 GEBELİK
HİPERİNSÜLİNEMİ                İNSÜLİN DİRENCİ      TİP 2 DİABETES MELLİTUS
NIDDM : Tip 2 DM


 Genetik faktörler :
    Multiple Lokus Defekti Mevcut
 Çevresel faktörler :
    Obezite, diet, fiziksel aktivite
    İntrauterin faktörler, stres
 Diğer faktörler
Glikozla Uyarılmış İnsülin Sekresyonu         İ.V. GLUKOZ UYARISI

  μU/ml
 10
 0                        NON-DİYABETİK
  75                       TİP 2 DİYABETİK
 50

 25

    -10  0   10  20  30    40  50  60  70   80
    90
                              DAKİKA
                   Tip 2 Diabetes Mellitus’un Evreleri100                            İNSÜLİN EKSİKLİĞİ
Beta hücre fonksiyonu
               Bozulmuş
                Açlık
                Glukozu
            (%)
                        Postprandial
                        Hiperglisemi
               Bozulmuş               Tip-2 DM
                Glukoz                Faz I   Tip-2 DM
               Toleransı                      Faz II   Tip-2 DM
                                                Faz III
            -12  -10    -6     -2    0       2 6     10 14     20
                               Tanı                    Yıl
TİP 2 DİABETES MELLİTUS MAJOR RİSK FAKTÖRLERİ


• Soy geçmişinde diyabet öyküsü
• Obezite (BKİ  27 kg/m2)
• Yaş  38 yıl
• BGT ve/veya BAG saptanmış olması
• Hipertansiyon  135/80 mmHg
• HDL kolesterol kadınlarda  50 mg/dl,erkeklerde 40
mg/dl,LDL 130mg/dl,trigliserid  150 mg/dl
• Gestasyonel diyabet veya makrozomi öyküsü (  4 kg)
      Diabetes Mellitus’un Tanı Testleri
              DİYABET ŞÜPHESİ

             RASTGELE K.Ş

  < 100                   > 200
 DİYABET         100 - 199     DİYABET
  YOK

               AKŞ


  < 100                    > 126
 DİYABET    RİSKLİ   100 - 125     DİYABET
  YOK     GRUP

               OGTT
             2. SAAT K.Ş.

  < 140                   > 200
 BOZULMUŞ                  DİYABET
             140 - 199
AÇLIK GLİKOZU
             BOZULMUŞ
              GLİKOZ
             TOLERANSI
  Tip 2 DM’UN PATOGENEZİ
  Açlık glukoz metabolizması:AKŞ 140 mg/dl
  olanda HGP(hepatik glukoz yapımı)
  artar.Karaciğerde insüline direnç var.
  IGT,ve hafif NIDDM’da açlık glukozu
  normalden hafif yüksek.Nedeni periferde
  glukoz kullanılamaz.
  Normalde gece 8gr/h de glukoz salgılanır.%70
  glukojenolizis geri kalan glukoneogenezisle.Bu
  glukozun %25’i nöral dokularda insülinden
  bağımsız,%10’u splanik organlar ve adipoz
  doku,%60’ı adalede harcanır.
  Adalede glukoz metabolizması
  Glut 4:İnsüline duyarlı glukoz taşıyıcı.Glukoz
  hücre içine taşınınca büyük kımı glikojen
  şeklinde depolanır(glikojen sentetaz. oksidadif
  olmayan)Piruvat dehidrogenaz ile CO2 ve
  H2O’ya kadar krebs siklusu ile metabolize
  olur.(oksidadif glukoz metabolizması)Çok azı
  laktat ve lipide dönüşür.Beslenmede adalede
  glukoz metaboliz -ması 25gr/h’dir.%60 non
  oksidadif,%40 oksidadifdir.Ağır NIDDM’da
  insülinle uyarılmış glukoz metabolizması %45
  azalmış (%35 nonoksidatif,%10’u
  oksidatifdir.)
  Hafif NIDDM ve IGP’da yalnızca non oksidatif
  metabolizmada azalma saptanır.
  FFA adalede glukozun oksidasyonunu*
  glukozun taşınmasını* ve glikojen sentezini*
  engeller.
    Beslenme sonrası
   glukoz metabolizması
  NIDDM’da plazma glukozu öğünlerden sonra
  önemli sıçramalar yapar.
  HGP inhibisyonu yatersiz,
  Adelede glukoz tutulamaması,
  İnsülin salınımındaki yetersizlik,
  KC ve adalede insülin rezistansı.
  Erken insülin salınımı bozuk.
   NIDDM’da insülin salınımı
  AKŞ 80-140mg/dl ise insülin progressif
  artar.140mg/dl’yi geçince insülin salınımı
  azalır.HGP’mıda artınca kan glukozu daha çok
  artar.
  İnsülin salınımı bifazikdir.Erken veya 1.faz
  insülin salınımı ilk 10 dakika içinde olandır.AKŞ
  110-120mg/dl den fazla ise bu yok.Sıkı
  metabolik konrolle bu düzelir.
  Pulsatil insülin salınımı.glukoz yoğunluğu ile
  senkron olarak 11-13 dakikalık peryodlarla
  insülin salgılanır.buna ilave yemek sonraları
  daha büyük amplitütlü gün boyu 10-15 adet
  pik yapar.
NIDDM’da insülin yetersizliği
  IGP ve 120-140 mg/dl arasında hiperinsi.
  140mg/dl’yi aşarsa hem açlık hemde uyarılmış
  insülin salınımı azalır.Nedenleri
  1-Amylin(Adacık amyloid polipeptidi)
  2-galanin.
  3-glukotoksisite.
  4-ileri yaş ve obesite nedeniyle beta hücresind
  azalma.
  5-insülin geninde defekt.
  Beta hc sayısının azalması
  Düşük doğum ağırlığı
  lipotoksisite
  Post reseptör düzeyde insülin direnci=
  İnsülin reseptör tirozin kinaz aktivitesinin
  azalma.
  Reseptör sinyal ileti sisteminde anomaliler.
  Glikoz transportunda azalma.
  Glikoz fosforilasyonunda azalma.
  Glikojen sentetaz aktivitesinde bozulma
  Glikolizis/glikoz oksidasyonunda defektler.
  NIDDM’da insülin etkisindeki defektler
  Pre-reseptör Düzey:
  İnsülinin taşınması
  endotel geçirgenliği
  Anormal beta hc salgı ürünleri(İnsülin geninde
  mutasyonlar sonucu anormal insülinler oluşur.
  İskelet kas morfolojisi
  Reseptör Düzey
  Reseptör sayısında azalma,
  reseptör mutasyonları.(insülin reseptör
  internilizasyonu ve işlenmesinde defektler var)
 Insulin : mechanism of action

Cell-surface receptors:

    subunits contain
   insulin binding sites     plasma membrane

   subunits have tyrosine
  kinase activity
      Insulin receptor signaling
Insulin binding to  subunit        Insulin
regulates  subunit activity
                            GLUT4
                  PO4
 autophosphorylation
   of  subunit       IRS-1
                + ATP  IRS-1PO4
                            GLUT4

   tyr kinase activity


 phosphorylation of       Glucose transporter translocation
  other substrates       to plasma membraneactivation of phospho-
 inositide 3-kinase
      Insulin receptor signaling
Insulin binding to  subunit         Insulin
regulates  subunit activity
                             GLUT4

 autophosphorylation        PO4
   of  subunit       IRS-1           e.g. GLUT
                + ATP   IRS-1PO4   expression

   tyr kinase activity       MAPK MAPKPO4
                     +
                    ATP
 phosphorylation of             Transcriptional
  other substrates             regulation


                          Protein synthesis,
 phosphorylation of                proliferation &
   MAP kinase                  differentiation
      Insulin receptor signaling

Insulin binding to  subunit       Insulin
regulates  subunit activity
                          GLUT4
                  PO4
 autophosphorylation
   of  subunit       IRS-1
                + ATP  IRS-1PO4 Glycogen

                     +
                         deposition
   tyr kinase activity
                   protein
                  phosphatase-
                  + 1    -
 phosphorylation of
  other substrates
                 glycog phosphoryl
                 en    ase kinase
 phosphorylation of
                 syntha    -
   MAP kinase         se    phosphoryl
                      ase
 TİP-2 DM da BAŞLICA
NORMALDEN SAPMALAR
 A-Hepatik glikoz üretiminin
 artması
 B-İnsüline karşı çevresel
 direncin artışı
 C-İnsülin sekresyonunda

 bozukluk (Önce erken faz
 silik,geç faz aşırı.Sonraki
 dönemde her iki faz yetersiz)
 İnsüline Bağımlı ve bağımsız
   DM `un Farkları ( 1 )
Klinik Karakterler   İnsüline Bağımlı DM     İnsüline bağımsız DM
Başlangıç           Ani , tedrici         Sinsi
Başlangıç yaşı        Ekseriya < 30       Ekseriya > 40
Ağırlık            Obez değil         % 85 obez
Komplikasyonlar     Gen. yıllar sonra belirir  İlk tanıda ( + ) olabilir
Asido – ketoz          Olağan           İstisnai
Remisyon           Sık gözlenir        Gözlenmez
Ekseriya asemptomatik       (-)             (+)
 İnsüline Bağımlı ve bağımsız
   DM `un Farkları ( 2 )
Epidemiyoloji    İnsüline Bağımlı DM   İnsüline bağımsız DM
Ensidans       Pik 12 – 14 yaşlarda   Pik 65 yaşında
Prevalans :
  -Diyabetik       % 10 - 20       % 80 – 90
  - Genel         % 0.5          %2
Cins          Erkekde hafifçe      Kadında sık
Mevsimlerle ilgisi     Mevcut          Yok
  İnsüline Bağımlı ve bağımsız
    DM `un Farkları ( 3 )
Patoloji        İnsüline Bağımlı DM  İnsüline bağımsız DM


Adacık kitlesi        < % 10       Hafif azalma


Beta hücresi kitlesi     < % 10       Hafif azalma


Başlangıçta insülin     % 50 – 70        Yok
 İnsüline Bağımlı ve bağımsız
   DM `un Farkları ( 4 )
İmmünoloji        İnsüline Bağımlı DM    İnsüline bağımsız DM

Adacık hücresi      Olağan olarak başlangı-      Ø
antikorlar ( İCA )    cında mevcut ( % 85 )

İnsülin otoantikorları  Olağan olarak başlangı-      Ø
  ( İAA )         cında mevcut

Glutamik asit dekar -  Olağan olarak başlangı-      Ø
boksilaz antikorları     cında mevcut
(GAD)

Diğer endokrinopati -       Sık           Nadir
lerle beraber bulunma
İnsüline Bağımlı ve bağımsız
  DM `un Farkları ( 5 )
Genetik       İnsüline Bağımlı DM İnsüline bağımsız DM

İdantik ikizlerde    < % 50      Hemen daima
konkordans

Birinci derece    50 yaşında % 5    30 yaşında % 0.4
akrabalarda DM    60 yaşında % 15   60 yaşında % 5
morbidite riski

HLA ile beraber     Mevcut      Mevcut değil
bulunma
İnsüline Bağımlı ve bağımsız
  DM `un Farkları ( 6 )
 Biyolojik      İnsüline Bağımlı DM İnsüline bağımsız DM


 Pankreasda insülin   İlk devreler hariç  Normal ,  , 
              bulunmaz

 Plazmada insülin    İlk devreler hariç  Normal ,  , 
              bulunmaz

 Plazma glukagonu      Yüksek
 Diabet Açısından Yüksek Risk
      Grupları
1- Tip 2 diabetiklerin 1. Dereceden
 akrabaları
2- Ailede genetik yüklülük (Ailede yoğun Tip
 2 diabetli varlığı)
3- Aktif bir yaşamdan pasif bir yaşama
 dönmüş kişiler
4- Beden kitle indeksi 27 kg/m2 üzeri olan
 ve bel/kalça oranı 1.0’den büyük olan
 obez ve/veya android obezler
         AYIRICI TANI

ÖZELLİK TİP 1 DM     ATİPİK  KLASİK  TİP 2 DM
              DM   MODY

       5 ve 15
                      Adolesan,
 YAŞ    yaşında pik  <40   <25
                      genç adult
        yapar
                      İspanyol
ETNİSİTE   Beyaz    Zenci  Beyaz   Zenci
                      Amerikan

E/K oranı   1,1:1    1:3    1:1   1:1,5


OBEZİTE    Seyrek    %40   Seyrek  >%90
         AYIRICI TANI

ÖZELLİK    TİP 1 DM ATİPİK      KLASİK TİP 2
            DM        MODY  DM
        Akut, ciddi, Akut, ciddi,  Gizli,  Gizli,
BAŞLANGIÇ    insülin   insülin   insülin insülin
         gerekli   gerekli  gerekmez gerekmez

OTOİMMÜNİTE   Pozitif   Negatif   Negatif   Negatif

              Artmış sıklık Artmış    Artmış
HLA DR3, DR4  Çok sık
                yok    sıklık yok sıklık yok

KETOZİS-DKA  Genellikle  Başlangıçta  Nadir  Olası değil
           AYIRICI TANI
ÖZELLİK TİP 1 DM     ATİPİK  KLASİK  TİP 2 DM
              DM   MODY

       5 ve 15
                      Adolesan,
 YAŞ    yaşında pik  <40   <25
                      genç adult
        yapar
                      İspanyol
ETNİSİTE   Beyaz    Zenci  Beyaz   Zenci
                      Amerikan

E/K oranı   1,1:1    1:3    1:1   1:1,5


OBEZİTE    Seyrek    %40   Seyrek  >%90
          AYIRICI TANI

ÖZELLİK   TİP 1 DM   ATİPİK   KLASİK   TİP 2 DM
             DM     MODY
UZUN      İnsülin   İnsülin   İnsülin   İnsülin
DÖNEM     bağımlı   bağımsız  bağımsız  bağımsız
1.DERECE                      Değişken
        <%15     >%75    %100
AKRABA                       fakat sık
                         Nonmendel,
KALITIM   Nonmendel,  Otozomal  Otozomal
                          kuvvetle
MODU     sporadik   dominant  dominant
                          ailesel
GEN SAYISI  Polygenik  Monogenik  Monogenik  Polygenik
     Otoimmün               İnsülin rez.
PATOGENEZ h. hasarı- İnsülinopeni İnsülinopeni  Relatif
     insülinopeni             insülinopeni
          AYIRICI TANI

ÖZELLİK   TİP 1 DM   ATİPİK   KLASİK   TİP 2 DM
             DM     MODY
UZUN      İnsülin   İnsülin   İnsülin   İnsülin
DÖNEM     bağımlı   bağımsız  bağımsız  bağımsız
1.DERECE                      Değişken
        <%15     >%75    %100
AKRABA                       fakat sık
                         Nonmendel,
KALITIM   Nonmendel,  Otozomal  Otozomal
                          kuvvetle
MODU     sporadik   dominant  dominant
                          ailesel
GEN SAYISI  Polygenik  Monogenik  Monogenik  Polygenik
     Otoimmün               İnsülin rez.
PATOGENEZ h. hasarı- İnsülinopeni İnsülinopeni  Relatif
     insülinopeni             insülinopeni
        MODY TİPLERİNİN AYIRIMI

GEN DEFEKTİ   HNF-1   GLUKOKİNAZ    HNF-4
                GENİ
Kromozom
          12q      7p      20q
lok.
Mutasyon     Multipl    Multipl    Multipl
Sıklık       %65    %10-15      %5
Hiperglisemi  Puberte ve  İntrauterin, Puberte, genç
başlangıcı  erişkin dönem  doğumda     adult
Hiperglisemi   Progresif,         Progresif,
              Orta, persistan
şiddeti      ciddi ol.         ciddi ol.
          hücre    hücre     hücre
Fizyopatoloji
       disfonksiyonu disfonksiyonu disfonksiyonu
Mikrovask.
           Sık     Nadir     Sık
Komp.
          TANI
I-Klasik semptomlar:
    1. Ağır glukozüri: >1gr/dL->55 mmol/L
    2. Ketonüri: Sıklıkla >4mmol/L-0,4g/L
  asetoasetat
    3. Hiperglisemi: Plazma glukozu 11,1
  mmol/L-200mg/dL
II-Bazı ülkelerde ve bazı şartlarda diyabet daha
  yavaş başlangıçlı olabilir ve tanı zorluğu
  gösterebilir.
III-Zıtlıkla, Tip 2 diyabetin bazı şekilleri akut
  ketoasidozla kendini gösterebilir.
          TANI
IV-Tanıda zorluk, belirsizlik mevcutsa
1. Glisemi, glukozüri, HbA1c tekrar edilir.
2. Beta hücre antikor belirteçleri (ICA, GAD, IA2,
IAA...değerlendirilir), gerektiğinde diğer tetkikler.
3. Risk faktörleri gözden geçirilir
    Tip 1 veya Tip 2 DM aile anamnezi
    Obezite (Tip 2)
    Otozomal dominant kalıtım-Beta h.ücre
fonksiyonunda genetik defektler gösterilebilir
4. OGTT yapılması (Oral 1,75 g/kg Maks. 75 gr)
5. Tanı kriterleri yetişkinlerde olduğu gibi
çocuklardada aynıdır. (ADA, WHO, 1998)
  DİYABET TANISI KOYMAK İÇİN;


 AÇLIK KAN ŞEKERİ:
100   ise normal
100-125 arası bozulmuş açlık
 şekeri
126    ise Diyabetes Mellitus
 TOKLUK KAN ŞEKERİ:

200    ise Diyabetes Mellitus
Fizik muayene:
Vital bulgular, ağırlık,nabız,tansiyon,
Dehidratasyon veya enfeksiyon belirti ve
 bulguları
Metal durumun değerlendirilmesi,

Laboratuvar testleri:
Serum glukozu, serum elektrolitleri,
Kan gazları, serum ozmolalitesi,
İdrarda glukoz ve keton bakılması.
Tanı kriterleri:
 Rastgele bakılan kan glukozu > 200
  mg/dl,
 Açlık kan glukozu > 126 mg/dl,
 Yemekten 2 saat sonra bakılan kan
  glukozu > 200 mg/dl,
 Hiperglisemi, Glukozüri, Ketonüri,

  DM
 Hiperglisemi, Glukozüri, Ketonüri,
    DM TANI KRİTERLERİ
  Anemnez - FM - serum glukoz düzeyi
   • Semptomlarla birlikte rastgele bakılan
    plazma glukozu 200 mg / dl  ise
   • 12 saatlik açlığı takiben 2 kez plazma
    glukozunun 126 mg / dl ve  olması
   • APG < 100 mg / dl = Normal
   • APG > 100 mg / dl ve < 126 mg / dl =
    Bozulmuş açlık glukozu ( IFG = İmpaired
    fasting glucose )
   • 100 - 126 mg / dl ise OGTT yapılmalı
   • APG > 126 mg / dl ise DM
       Diyabet Araştırması
       Yapılacak Bireyler
1. >45 yaş bireylerde, özellikle BKİ>25 kg/m2 ise,
  AKG ölçülmeli, normal ise 3 yılda bir tekrar
  edilmeli.
2. Obez/kilolu bireylerin (BKİ>25 kg/m2),
  aşağıdaki risk gruplarından birine mensup ise,
  daha genç yaşlarda ve daha sık araştırılmaları
  gerekir;
  • Diyabetiklerin I. derece yakınları
  • Diyabet prevalansı yüksek etnik gruplara mensup
   kişiler
  • Kronik sedanter hayat süren kişiler
  • İri bebek doğuran veya GDM tanısı almış kadınlar
  • Hipertansif bireyler (KB 140/90 mmHg)
  • Dislipidemikler (HDL 35 mg/dl veya Tg 250 mg/dl)
  • Daha önce IFG veya IGT saptanan bireyler
  • Polikistik over sendromu olan kadınlar
  • İnsülin rezistansı ile ilgili başka klinik hastalığı
   olanlar (akantozis nigrikans)
  • Vasküler hastalık anamnezi olan hastalar
Asemptomatik Bireylerde DM Araştırma
       Kriterleri:
1. ≥45 yaş herkes 3 yılda bir taranmalıdır.
2. <45 yaş kişiler aşağıdaki faktörlerden birinin
 varlığında incelenmelidir;
  • Obez (BMI>27),

  • Birinci derece akrabası diyabet olan,

  • Daha önce gestasyonel diyabet olan yada >4 kg bebek
   doğurmuş kadın

  • Hipertansif (140/90 mm Hg)

  • HDL kolesterol düzeyi <35 mg/dl ve/veya TG>250 mg/dl olan,

  • Daha önce bozulmuş glukoz toleransı yada bozulmuş açlık
   glukozu tanısı konan kişiler
  HİKAYE VE FİZİK MUAYENE
  BULGULARI
  HİPERGLİSEMİ
  BULGULARI=poliüri,polidipsi,polifaji,k
  ilo kaybı,sıvı ve elektrolit kaybına ait
  bulgular.Özellikle T1-DM’da.
  ASİDEMİ BULGULARI=Aseton
  kokusu,Kusmaul solunum vs.
  Kronik komplikasyonları varsa ona ait
  bulgular
  LABORATUVAR BULGULARI
  Glukoz düzeyinin ölçülmesi(idrar
  ve Kanda)
  Kan Lipit düzeylerinin Ölçülmesi.
  OGTT
  IVGTT
  Kortizon-OGTT
  HA1c
  Fruktozamin
KŞ ölçümünde kanın alınma biçimi
     önemlidir:
  AKŞ kapiller kanda venöz kana göre
  %10 düşüktür.
  Arteryel kan glukozu venöz plazmaya
  göre %15 yüksektir.
  Alınan kan oda sıcaklığında
  bekletilirse, KŞ her saatte 7 mg/dl
  düşer.
   OGTT KİMLERE YAPALIM
  Aile hikayesi olan
  Akş 100-126 mg/dl. arasında
   • İzah edilemeyen retinopati , nöropati ,
    nefropati , KAH, Periferik damar hastalığı ,
    SVH. Özellikle 50 yaş  da başlarsa
   • AKŞ  N. Glukozüri varsa.
   • Spontan abortus , prematüre doğum , ölü
    doğum , iri bebek , hidroamnios-gebelik
    toksemisi olan kadınlar.
   • Gestasyonel DM araştırılması
   • Operasyon , travma , enfarktüs , gebelik
    gibi stresli durumlarda , steroid
    kullanımında hiperglisemi ve glikozüre
    olması
   • Reaktif hipoglisemi
       OGTT YORUMU

       Normal        Bozulmuş    Aşikar DM

Açlık    100 mg/dl veya   100- 126       126 veya 

30.60.90.  200         200 ‘ün altı  200 veya 

120.     140         140 - 199    200 veya 
Gestasyonel Diyabetes Mellitus (GDM)

  Gebelerin yaklaşık %7’sinde olur.
  Genellikle gebeliğin 3. trimesterinde
  ortaya çıkar.
  Vakaların çoğunda asemptomatiktir.
Yüksek riskli hastalar:
  İleri maternal yaş
  Gebelik öncesi yüksek BMI
  GDM hikayesi
  Glikozüri
  Ailede diabet hikayesi
  Etnik köken
  Yüksek parite
  Erken erişkinlik döneminde kilo alımı
  Beta-adrenerjik ve kortikosteroid ilaç
  Ayrıca daha önce makrozomik veya ölü doğum yapan,
  doğumsal defektli çocuğu olan ve polihidramnionu
  bulunan hastalar da GDM için risk altındadırlar.
   GESTASYONEL DİYABETUS
      MELLİTUS
  Açlık durumu dikkate alınmadan 50 gr.
  Glukoz verildikden 1 saat sonra
  kanglukozu 140mg/dl’den fazla ise bir kaç
  gün sonra 100 gr glukozla OGGT yapılır.
  Ada kriterleri:AKŞ:95 1.st:180
  ,2.st:155, 3.st:140( en az iki veya daha
  fazla)
   WHO Kriterleri:AKŞ: 126 ve üzr.
            2.st : 140 mg/dl
 GESTASYONEL DM TANI

     ADA   ADA   who
     100gR   75gr  75gr
  AKŞ  95     95   126

1.Saat  180   180   -----

2.Saat  155    155  140

3.Saat  140   -----
  AKŞ >126 mg/dl veya
  Rastlantısal KŞ >200 mg/dl ise
  Daha sonra bu değerler
  doğrulanırsa GDM tanısı için
  başka teste gerek yoktur.
GDM İÇİN;


  Tüm gebelere 24-28. gebelik haftasında 50gr

  glikoz ile “glikoz tarama testi” yapılmalıdır.

  Yüksek riskli hastalarda ise ilk başvuruda tarama

  uygulanmalıdır,

  Tarama testinde 1. saat KŞ>140 mg/dl ise OGTT

  yapılmalı,

  Standart OGTT 100 gr glikozla yapılır.

  75 gr’da kullanılabilir.
DM TANISI VE TAKİBİNDE KULLANILAN
       TESTLER

  AKŞ
  HERHANGİ BİR SAATTE BAKILAN KŞ
  OGTT
  IVGTT
  KORTİZON-OGTT
  BAZAL MEMBRAN KALINLIĞININ ÖLÇÜLMESİ
  HbA1C
  FRUKTOZAMİN
  C-PEPTİD
  OTO ANTİKORLAR
          HbA1c nedir?
  Glikozile Hb veya Hb’e bağlanan glikozu ifade eder.
  Eritrositlerin yaşam süresince (120 gün civarında)
  gerçekleşen KŞ düzeylerine bağlı olarak değişim gösterir.
  Son 2-3 aydaki (1-12 hf) KŞ düzeylerinin ağırlıklı
  ortalamasını, yani metabolik kontrolü yansıtır.
  DM tedavisinin etkili sürdürülmesinde ana hedef ve
  komplikasyonlar için risk parametresidir.
  KŞ ortalamalarının 35 mg/dl’lik dilimi HbA1c’yi yaklaşık %1
  yükseltir.
  0.5mg/kg IV glukoz ver .1.3.10.kan glukozu ve
  insülin ölçilür.Glukozun yarılanma süresi
  ölçülür.K=0.692/T1/2çarpı 100=1.2’nin altı
  diyabetik üstü diyabetik değil .
    HA1C ve Ortalama Glukoz Düzeyi

  •  HA1C       Glisemi
  •  %6        135mg/dl
  •  %7        170mg/dl
  •  %8        205mg/dl
  •  %9        240mg/dl
  •  %10        275mg/dl
  •  %11        310mg/dl
  •  %12        345mg/dl



       Diyabet Araştırması
       Yapılacak Bireyler
1. >45 yaş bireylerde, özellikle BKİ>25 kg/m2 ise,
  AKG ölçülmeli, normal ise 3 yılda bir tekrar
  edilmeli.
2. Obez/kilolu bireylerin (BKİ>25 kg/m2),
  aşağıdaki risk gruplarından birine mensup ise,
  daha genç yaşlarda ve daha sık araştırılmaları
  gerekir;
  • Diyabetiklerin I. derece yakınları
  • Diyabet prevalansı yüksek etnik gruplara mensup
   kişiler
  • Kronik sedanter hayat süren kişiler
  • İri bebek doğuran veya GDM tanısı almış kadınlar
  • Hipertansif bireyler (KB 140/90 mmHg)
  • Dislipidemikler (HDL 35 mg/dl veya Tg 250 mg/dl)
  • Daha önce IFG veya IGT saptanan bireyler
  • Polikistik over sendromu olan kadınlar
  • İnsülin rezistansı ile ilgili başka klinik hastalığı
   olanlar (akantozis nigrikans)
  • Vasküler hastalık anamnezi olan hastalar
DİYABETES MELLİTUS TEDAVİSİ
 TİP 1 DİYABETES
MELLİTUSUN TEDAVİSİ

  İnsülin tedavisi
  Diyet tedavisi
  Egzersiz tedavisi
      TEDAVİNİN AMACI
  Hastadaki metabolik bozuklukların giderilmesi
  Normal büyüme ve gelişmenin sağlanması
  Sosyal çevreye uyumun ve sosyal etkinliklerin
  devamının sağlanması
  Ortaya çıkabilecek psikolojik sorunların
  önlenmesi,gelişmiş ise tedavisi
  Diyabetin akut ve kronikkomplikasyonları
  hakkındabilgi verilmesi
  Hasta ve ebeveynlerin diyabet hakkında
  eğitilmesi
     TEDAVİ PRENSİPLERİ
  Optimal enerji kullanımı ( İnsülin tedavisi
  ile)

  Optimal enerji temini ( Diyet tedavisi ile )

  Optimal enerji sarfiyatı (Egzersiz ve
  aktivite ile )
     SONUÇ OLARAK;


  Diyabetin tanı kriterleri:
  • AKŞ > 126 mg/dl
  • Rastlantısal KŞ > 200 mg/dl
  • OGTT 2. saat KŞ > 200 mg/dl


  Tüm gebelere 24-28. haftalarda
  50 gr glukozla “glukoz tarama
  testi” yapılmalıdır.
Tüm bu risklerden korunmak için;
      Düzenli egzersiz
      yapılmalı,
      Sağlıklı ve diyabete
      uygun beslenilmeli,
      Sigara mutlaka
      bırakılmalı,
      Hipertansiyon ile
      mücadele edilmeli,
      Normal kiloya inilmeli
      ve bu kilo korunmalıdır.
   Diyabette Potansiyel Önemi Olan Çeşitli
          Analitler 2
 Amilin
 Leptin

 de diyabette araştırma amaçlı olarak ölçülürler.
Amilin, bir pankreatik peptiddir. Besin alınmasına cevap
 olarak insülin ile birlikte salgılanır. Mide boşalmasını
 geciktirerek ve glukagon oluşmasını azaltarak glukoz
 metabolizmasının düzenlenmesine yardım eder.
Leptin, adipoz dokuda sentezlenen proteindir.
 Hipotalamus yoluyla iştah ve enerji alımının
 düzenlenmesinde rol oynar. Genetik olarak obez
 farelerde leptin eksikliği olduduğu halde birçok obez
 insanda leptin konsantrasyonu artmıştır.
    Diyabette Potansiyel Önemi Olan Çeşitli
           Analitler 3
  Diyabetli bütün erişkinlerde her yıl lipid profiline
  (plazma kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol ve
  trigliserid konsantrasyonu) bakılmalıdır.
  ADA’ya göre
     LDL3,35 mmol/L (130 mg/dL)
     HDL0,90 mmol/L (35 mg/dL) [erkekte]
        1,15 mmol/L (45 mg/dL) [kadında]
     TG4,5 mmol/L (400 mg/dL) olan diyabetli hastalar
  koroner arter hastalığı (CAD) için yüksek risk grubunu
  oluşturmaktadır.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:312
posted:4/21/2012
language:Turkish
pages:102