Folder in between bijgewerkt 2 by 8zpO116a

VIEWS: 42 PAGES: 2

									HOE WERKT HET ?                       TUSSENTIJD
1. Contact                          Een gemeente of parochie kan door tal van oorzaken in
U belt met uw regiocontactpersoon van In Between.      een overgangsfase of een tussentijd belanden.
U krijgt één of meer beschikbare interim-pastores      Impasses, vacatures, conflicten, reorganisaties,
genoemd.                           beleidsdilemma’s die als problematisch worden ervaren,
                               komen in alle groepen en organisaties voor. Ook in kerken.
2. Oriëntatie                        Vaak komt men er zelf prima uit.
Samen met de interim-pastor van uw keuze verkent u het
aanbod in relatie tot uw vraag.               Begeleiding
                               Soms is er behoefte aan een predikant of kerkelijk werker,
De interim-pastor geeft aan of hij of zij aan uw vraag kan  die kort en deskundig meestuurt en de gemeente
voldoen. U bepaalt of u met deze interim-pastor verder    begeleidt.
wilt.
                               Zo iemand is een interim-pastor.
Met uw instemming maakt de interim-pastor een plan van
aanpak.                           Opleiding
                               In 2004 startte aan het opleidingscentrum ‘Hydepark’ de
Het plan van aanpak wordt met u besproken en u besluit    eerste tweejarige opleiding ‘Leren functioneren in een
al dan niet tot verdere samenwerking.            tussentijd’.
3. Contract                         De opleiding geeft o.a aandacht aan leiderschap,
In samenspraak met u wordt een contract opgemaakt.      organisatie, gemeenteanalyse, beleidsontwikkeling,
Daarin zijn opgenomen: tijdpad, tijdsduur, plan van     conflicthantering, het managen van kerkelijke financiën en
aanpak, werkwijze en honorarium.               het eigene van tijdelijk voorgangerschap. De cursisten
                               lopen stage en doen een praktijkopdracht.
4. Uitvoering
De uitvoering gebeurt volgens het plan van aanpak en     De predikanten en kerkelijk werkers die zich aan In
voortschrijdend inzicht.                   Between hebben verbonden, voltooiden deze opleiding of
                               ontwikkelden hun kundigheid op basis van langdurige
De samenwerking is wederzijds opzegbaar onder de in     ervaring.
het contract vermelde voorwaarden
                               Kwaliteit
5. Afronding en eindevaluatie                In Between bewaakt de kwaliteit van de aangesloten
Samen met de interim-pastor maakt u de balans op en     interim-pastores en houdt deze op peil te door o.a.
kijkt u of de doelstellingen zijn gehaald.          verplichte studiebijeenkomsten, regionale
                               intervisieverbanden en werkoverleg.

                               Informatie
                               Op de web-site www.interimpastor.nl leest u meer over het
                               werk en de mogelijkheden van de interim-pastor.
                               MOGELIJKHEDEN                  WAT KOST HET ?

                               Bezig met een veranderingsproces ?       In Between rekent geen bemiddelingskosten.
                               De interim-pastor helpt met:
                                   Ondersteunen               Voor het opstellen van een plan van aanpak wordt een
                                   Coachen                 vast bedrag van 100 euro in rekening gebracht en een
                                                       vergoeding voor de reiskosten gevraagd.
In Between is het landelijk netwerk van interim-pastores.   Komt er een fusie ?
                               De interim-pastor helpt bij:          In het contract worden de voorwaarden neergelegd, ook
Interim-pastores zijn predikanten en kerkelijk werkers die      Plannen en procesbegeleiding       wat betreft de financiën. De interim-pastor doet daartoe
tijdelijk in een gemeente ingezet worden.              Perspectief ontwikkelen         een voorstel.

Door opleiding en ervaring kunnen zij in tal van situaties  Is er een vacature ?              Als de interim-pastor tijdelijk als predikant aan uw
professionele begeleiding geven.               De interim-pastor helpt bij:          gemeente wordt verbonden, geldt de traktementsregeling
                                   Begeleiden van het beroepingswerk    voor predikanten van de PKN.
U kunt daarbij denken aan een periode dat uw gemeente         Overbruggen
                                                       Verricht de interim-pastors zijn werk op freelance basis,
                               Is er een dilemma ?               dan moet u rekening houden met een vergoeding van 50
  tijdelijk een pastor nodig heeft
                               De interim-pastor helpt bij:          tot 75 euro per uur, exclusief reiskostenvergoeding
  uit een impasse wil komen
  nieuw beleid wil ontwikkelen                   Analyseren
                                                       Een mogelijkheid is dat u als contracterende gemeente
  naar een nieuwe organisatiestructuur zoekt            Keuzes maken
                                                       een deel van het traktement vergoedt aan de gemeente
  wil werken aan visie en missie                                      waaraan de interim-pastor als gemeentepredikant of
  zoekt naar vitaliteit en elan              Bezig met beleid ?
                                                       kerkelijk werker is verbonden.
  betrokken is bij een fusie                De interim-pastor helpt bij:
                                   Beleidsontwikkeling
                                                       Tijdelijk.
De interim-pastores beschikken over specifieke kwaliteiten,     Stimuleren                De werkrelatie met de interim-pastor is tijdelijk en het
wonen verspreid in Nederland en zijn over de volle breedte      Innoveren                contract kan tussentijds worden beëindigd.
van de kerk inzetbaar.
                               Is er sprake van ziekte, losmaking, vacature,  CONTACT.
Elke situatie is anders. In Between helpt u om de juiste   studieverlof ?                 Indien u informatie wenst over de mogelijkheden van een
interim-pastor te vinden en put daarvoor uit de groep van   De interim-pastor helpt bij:          interim-pastor of een oriënterend gesprek wilt, kunt u
interim-pastores die zich aan dit netwerk verbonden          Verwerken van emoties en rouw      contact opnemen met één van de contactpersonen. Zij
hebben.                                De dagelijkse taken           helpen u verder.

De interim-pastores werken met contracten waarin doel,    Zijn er conflicten ?              Voor de schoolvakantieregio zuid belt of mailt u met
werkwijze, tijdsduur en honorarium helder zijn vastgelegd.  De interim-pastor helpt met:          ds.Richart Huyzer: 0243662213, email: rhuyzer@tiscali.nl
                                   Verhelderen
                                   Bemiddelen                Voor de schoolvakantieregio noord belt of mailt u met
                                   Oplossen                 ds.Wim Andel, 0515531303, email: w.andel@hetnet.nl

                                                       Voor de schoolvakantieregio midden belt of mailt u met
                                                       ds. Annet Melzer, 0548367575, email:
                                                       annette.melzer@planet.nl

								
To top