personality disorders by 5dPG3xp

VIEWS: 0 PAGES: 26

									      ้ีุ
การพยาบาลผูมบคลิกภาพแปรปรวน
 อ.อัศวินี นามะกันคา ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
บุคลิกภาพ
แบบแผนและลักษณะจาเพาะของแต่ละบุคคล
         ้ึ
 ประกอบด้วยความรูสกนึกคิด การรับรู ้ และ
                ้
 พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนันเป็ นไปใน
 ชีวิตประจาวัน
       บุคลิกภาพผิดปกติ
 บุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างชัดเจนจากพฤติกรรม
 ปกติในสังคมวัฒนธรรมของบุคคลนัน ้
 พฤติกรรมมีลกษณะไม่ยดหยุนและ มีการปรับตัว
        ั    ื ่
 ไม่หมาะสม ทาให้เกิดความบกพร่องในหน้าที่การงาน
             ้ ่ื      ้
 หรือปั ญหาสัมพันธภาพกับผูอน มักมีความรูความเข้าใจ
      ่         ่
 ตนเองและสิงแวดล้อมคลาดเคลือนจากความจริง
  Eccentric
  Personality
  Disorders
 Paranoid Personality Disorder

 Schizoid Personality Disorder

 Schizotypal Personality Disorder
Dramatic, Emotional or Erratic

   Histrionic Personality Disorder

  Narcissistic Personality Disorder

  Antisocial Personality Disorder

  Borderline Personality Disorder
   Fear and Anxiety

 Avoidant Personality Disorder

 Dependent Personality Disorder
 Obsessive- Compulsive
 Personality Disorder

 Passive-aggressive Personality
 Disorder
การรับรู ้ : รับรูว้ ่าบุคคลไม่ซอสัตย์ หลอกลวง
                 ่ื        รับรูเ้ หตุการณ์
 ต่างๆ รุนแรงเกินความเป็ นจริง
ความคิด :       มีความคิดหวาดระแวงสงสัยในบุคคล
 และสิ่งแวดล้อม หลงผิดคิดว่าตนเองถูกปองร้าย
 อารมณ์ : แสดงออกโดยการระแวดระวัง รอบคอบ ไม่ไว้ใจ
      ่ั
 อารมณ์ไม่มนคง
พฤติกรรม : ระมัดระวังตัวมาก เตรียมพร้อมกับการถูก
 คุกคาม
 การรับรู ้ : ขาดความสามารถในการเลือก ให้ความสนใจ
แยกแยะ และการพิจารณาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
 ความคิด : มีความสามารถพิเศษในการแก้ปัญหาเครื่องจักร
คณิตศาสตร์ สนใจงานที่ทาคนเดียว ไม่ติดต่อกับคน
 อารมณ์ : แบบอ้างว้าง เข้มงวดจริงจัง เครียดไม่สมเหตุผล
พฤติกรรม : ท่าทีเฉยเมย สีหน้าไร้อารมณ์ เซืองซึม โดดเดี่ยว
                      ่
                  ่
แยกตัวออกจากสังคม ไม่ค่อยพูด มักอยูคนเดียวเงียบๆ
♥ การรับรู ้ : รับรูแปลกๆเกี่ยวกับชีวตของตนเองและบุ คคลอืนเกิด
          ้        ิ          ่
 จากความเชื่อในอานาจวิเศษ หรือประสาทสัมผัสที่หก
♥ ความคิด : เนื้อหาความคิดมักเป็ นเรืองโชคลาง ผี สิงศักดิสทธิ์
                     ่     ่ ์ิ
 ความเชื่อแปลกๆมักไม่ตรงกับความเชื่อของสังคมและวัฒนธรรม
♥ อารมณ์ : มักมีอารมณ์ซมเศร้า วิจกกังวล ขี้สงสัย อารมณ์ไม่สม
              ึ
 เหตุผล
♥ พฤติกรรม : ขาดทักษะทางสังคม พูดคลุมเครือ วกวน ใช้คา
                      ่
 อุปมาอุปมัย เนื่อหาที่พูดเป็ นเรืองที่ตนคลังไคล้
                 ่
 การรับรู ้ : จินตนาการแต่งเรื่องขึ้นเอง ชอบของแปลกใหม่ เบื่อง่าย ผิว
 เผิน ไม่สามารถจัดการความเป็ นจริงหรือรายละเอียดของสถานการณ์ได้
 ความคิด: ขาดความตังใจในการทางาน ความละเอียดรอบคอบ
          ้
 และการพินิจพิเคราะห์ ให้ความสนใจหรือประทับใจมากกว่าความจริง
 อารมณ์ : อารมณ์ไม่มนคง อ่อนไหวง่าย
             ั่
 พฤติกรรม : พูดเรืองเกินจริง ท่าทางเหมือนแสดงละคร ควบคุม
           ่
     ่               ้ ่ื
 บุ คคลอืน เรียกร้องความสนใจและพึ่งพาผูอน
 การรับรู ้ : รับรูว้ ่าตนเองมีความสาคัญหรือพิเศษกว่าใคร ประเมิน
 ความสามารถ ความสาเร็จ และความล้มเหลวของตนเองเกินจริง
 ความคิด : เพ้อฝั น ฟุ้งซ่าน คิดถึงความสาเร็จและความเพรียบพร้อม
 สมบูรณ์เนื่องจากเชื่อว่าตนพิเศษและดีท่ีสดในสังคม
                     ุ
 อารมณ์ : เรียกร้องความสนใจ ต้องการความรัก การสรรเสริญ ไม่
 สามารถทนต่อการวิพากวิจารณ์หรือการถูกปฏิเสธได้
 พฤติกรรม : ยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง เห็นแก่ตวั ไม่เห็นใจและไม่สนใจ
 ความต้องการของผูอ่ืน จะติดต่อสัมพันธ์เมื่อต้องการความช่วยเหลือ
         ้
การรับรู ้ : รับรูว่้ าโลกและบุคคลอื่นเป็ นศัตรู อันตราย และไม่มีใคร
     ้
 เข้าใจ รูสึกถูกคุกคามตลอดเวลา
ความคิด : เชื่อว่าสิงที่ตนเองทาถูกต้องเสมอ คิดว่ามนุษย์มีความชัว
           ่                     ่
 ร้ายจึงต่อต้านบุคคลอื่นและสังคม มีความคิดคับแคบ ฉลาดแกมโกง
อารมณ์ : ไม่ไว้วางใจ มองว่าถูกหลอกลวง ถูกคุกคาม วิตกกังวลเมื่อ
   ั
 ไม่จดการกับสถานการณ์ได้
พฤติกรรม : บุคคลมักโยนความผิดให้ผูอ่ืน ท่ าทางเย็นชา กระด้าง
                       ้
 ไม่สนใจความรูสึกของคนอื่น และจะไม่แสดงออกถึงท่ าทีท่ีอบอุ่นและ
         ้
 เข้าใจบุคคลอื่น แสวงหาสิ่งที่ต่ืนเต้นและเป็ นอันตราย ก้าวร้าว
 การรับรู ้ : รับรูแบบสุดขัว ดี-เลว
          ้    ้
                  ้
 “splitting” รับรูบิดเบือนจากความจริง และ
        ้ ่ื
 มักไม่เข้าใจผูอน สับสนไม่แน่ใจตนเอง
 ความคิด: สูญเสียความสามารถในการคิด ขาดการตระหนักรู ้
 ด้วยตนเอง ไม่สามารถเรียนรูจากสิ่งผิดพลาดที่ผานมา
               ้       ่
 อารมณ์: เปลียนแปลงง่าย ไม่มนคง โกรธ เหงา ซึมเศร้า ไร้
          ่      ั่
 อารมณ์ อ่อนแอ มองคุณค่าตนเองตา่ กลัวการถูกทอดทิ้ง
 พฤติกรรม: คล้ายแสดงละคร การพูดจะแสดงการตาหนิตนเอง
 เรียกร้อง เจ้ากี้เจ้าการ
 การรับรู ้ : รับรูวาตนเองถูกปฏิเสธจากบุคคลและสังคม
          ้่
 ความคิด: วิตกกังวลอย่างมากกับการถูกปฏิ เสธและรูสึกว่าตนเอง
                          ้
 ตา่ ต้อย อยากเข้าสังคมแต่ไม่กล้า
 อารมณ์ : อาย ไวต่อการถูกวิพากษ์และถูกปฏิเสธ วิตกกังวล คับ
 ข้องใจ และโกรธง่าย
 พฤติกรรม : แยกตัว ต้องการสร้างสัมพันธภาพแต่ไม่กล้า
 พยายามทาตนเป็ นที่โปรดปรานหรือมีพฤติกรรมแสดงการประจบ
 เพื่อหนีการถูกตาหนิ หลีกเลี่ยงการทางานกับคนจานวนมาก
 การรับรู ้ : ตนเองไม่สามารถดูแลตนเองได้ ต้องมีบุคคลอื่นคอยช่วย
 ต้องการคาแนะนาและการดูแลในการทากิจกรรม
 ความคิด : ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถตัดสินใจทาสิ่ง
           ั
 ต่างๆได้ ถ้าไม่ได้รบความช่วยเหลือ ขาดความสามารถในการคิด การ
 ตัดสินใจ
 อารมณ์ : กลัวการถูกทอดทิ้งอย่างมาก วิตกกังวลเมื่อต้องช่วยเหลือ
 ตนเอง กระวนกระวายใจ สิ้นหวัง ขาดความเชื่อมัน่
 พฤติกรรม : สมยอม ชอบให้ผูอื่นรับผิดชอบชีวตตนเอง ไม่กล้าแสดง
                ้       ิ
 ความขัดแย้งกับผูอ่ืน
          ้
 การรับรู ้ : รูวาตนทาอะไรแต่บอกไม่ได้วาเพราะอะไรถึงทา มัก
         ้่           ่
 ยึดติดกับกฏระเบียบเล็กๆน้อยๆ สนใจในรายละเอียดแต่มองข้าม
 จุดสาคัญ
 ความคิด: ไม่ยดหยุน ยึดติดกับกฏระเบียบ ค่านิยม ศีลธรรม
         ื ่
 อารมณ์ : วิตกกังวลที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตน
 พฤติกรรม: ดื้อ ไม่ยดหยุน รอบคอบ เรียบร้อย สะอาด ไม่
            ื ่
  ้ั
 รูจกการให้และการรับ ยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง เรียกร้อง
ด้านร่างกาย
  การนอนหลับ การรับประทานอาหาร เรื่องเกี่ยวกับเพศ
ด้านจิตใจ อารมณ์ ความคิด
  ประเมินระดับความซึมเศร้า ความวิตกกังวล ความเครียด
          ้ึ       ้ ่ื
  ความคิดและความรูสกต่อตนเองและผูอน วิธีการแก้ปัญหา
 ด้านสังคม พฤติกรรม
  สัมพันธภาพระหว่างบุ คคล การทาหน้าที่และบทบาท การ
  แสดงออกทางพฤติกรรม
 เครื่องมือในการทดสอบบุคลิกภาพ
   MMPI
   16PF
   DAP (Draw-a-person test)
   HTP (House-Tree-Person)
   CAT or TAT
   SCT
         ั
การตรวจทางห้องปฏิบติการ
 ตรวจระดับ androgen (ผูท่ีกา้ วร้าวระดับฮอร์โมนสูง
            ้
 ตรวจระดับ dopamine, serotonin (ผูท่ีซมเศร้า พยายาม
                     ้ ึ
                   ่
 ฆ่าตัวตาย จะมีสารสื่อประสาทกลุ่มนี้ตา)
 การเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้ า โดยตรวจ E.E.G.
 (antisocial ,borderline พบคลื่นสมองผิดปกติแบบ low
 frequency theta waves)
r ด้านร่างกาย
  แบบแผนการนอนหลับเปลี่ยนแปลงเป็ น insomnia
  เส่ยงต่อภาวะขาดสารอาหารเนื่องจากหมกมุ่นกับเรื่อง...
  ขาดความสามารถในการควบคุมการแสดงออกทางเพศ
r ด้านจิตใจ อารมณ์ ความคิด
  วิตกกังวลระดับ...... กลัวในเรื่อง...... โกรธระดับ....
  การแสดงออกทางอารมณ์ไม่เหมาะสม
 ด้านจิตใจ อารมณ์ ความคิด (ต่อ)
  รับรูเ้ กี่ยวกับตนเองไม่ตรงความเป็ นจริง
  ความสานึกในคุณค่าของตนเองตา   ่
  วิธีการเผชิญความเครียด/ ปั ญหาไม่เหมาะสม
 ด้านสังคมและพฤติกรรม
  บกพร่องในการทาหน้าทีทางสังคม
             ่
  บกพร่องในการสร้างสัมพันธภาพ
  มีพฤติกรรมพึ่งพาบุคคลอืนมากเกินความจาเป็ น
              ่
  เสียงต่อการทาร้ายตนเอง
    ่
  เสียงต่อการทาร้ายบุคคลอืน
     ่          ่
 ้
เปาหมายการพยาบาล/การช่วยเหลือ
        ู้
    ช่วยให้ผมีปัญหาบุคลิกภาพแปรปรวน
            ิ
    สามารถดารงชีวตในสังคมได้ตาม
    ศักยภาพ สามารถจัดการกับอารมณ์
                  ่
    ความคิด และพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม
    ของตนเองได้โดยไม่รบกวนหรือเป็ น
    อันตรายต่อตนเองและผูอน้ ื่
 การป้ องกัน   การเลี้ยงดูในวัยเด็ก บุ คลิกภาพผูเ้ ลี้ยงดู
 การรักษา + ช่วยเหลือ
   ตามปัญหาที่เกิด
   ตามสาเหตุของปัญหา
การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
   ฝึ กทักษะชีวต : การกล้าแสดงออก การป้ องกันและการผ่อน
         ิ
  คลายความเครียดหรือความวิตกกังวล ทักษะการแก้ปัญหา การ
  จัดการความโกรธ การเตือนหรือการทาสัญญากับตัวเอง
               o สังเกตตัวเอง
               o บันทึกพฤติกรรมของตนเอง

ทาสัญญาเป็ นรูปธรรม โดย
 กาหนดพฤติกรรมเป้ าหมายที่ชดเจน
              ั
 บอกสิ่งที่ตองกระทาเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
       ้
 บอกถึงแรงเสริมเมื่อบรรลุเป้ าหมาย และการลงโทษตนเองเมื่อทาตาม
สัญญาไม่ได้หรือไม่ทา
 สัญญานันควรเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ได้
      ้
 ผูทมีปัญหาบุคลิกภาพแปรปรวนมักมีความบกพร่อง
  ้ ี่
       ่
 ทางการสือสาร การสร้างสัมพันธภาพและทักษะทาง
 สังคม ผูใ้ กล้ชิดควรมีความเข้าใจ ให้ความสนใจใน
         ่ิ   ่
 พฤติกรรมทีผดปกติตางๆ เน้นการประคับประคองและ
               ้ ่ี
 การขอความช่วยเหลือจากผูทสามารถให้ความช่วยเหลือ
              ่
 ในการปรับพฤติกรรมทีรบกวนหรือเป็ นอันตรายต่อ
 ผูป่วยและผูอน
  ้     ้ ื่

								
To top