�rsplan for �keberg barnehage 2009 � 2010 Avdeling Lille bj�rn

Document Sample
�rsplan for �keberg barnehage 2009 � 2010 Avdeling Lille bj�rn Powered By Docstoc
					Årsplan for Åkeberg barnehage
     2009 – 2010
   Avdeling Lille bjørn
                 Velkommen til et nytt barnehageår
                    i Åkeberg barnehage
Åkeberg er en del av Kampenga barnehageenhet som består av seks barnehageteam, med tilbud til
barn mellom 0 – 6 år. Teamleder har ansvar for sin barnehage, og enhetsleder er øverste ansvarlig for
hele enheten. Åkeberg består av 7 avdelinger, totalt 99 barnehageplasser, og vi holder til i et gammelt
”slott” fra 1876 og har byens flotteste uteområde.

Årsplanen er et plandokument som skal gi informasjon om hvordan barnehagen jobber for å gi barn
omsorg, opplevelser, erfaringer og læringsmuligheter. Årsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i

•  Lov om barnehager av 01.01.06
•  Rammeplan for barnehager av 01.08.06
•  Barnehageplan for bydel Gamle Oslo 2008-2012
•  Brukerundersøkelsen og vurderinger fra bhg året i fjor
•  Personalets kompetanse og erfaringer


Rammeplanen inneholder sju fagområder som på ulikt vis preger det pedagogiske arbeidet på avdelingene.
                        Kjekt å vite
Felles satsningsområde for alle barnehageenhetene i bydelen er språk, og to av verktøyene vi bruker er
TRAS og ”ABC og 1,2,3”. Disse har barnehagen jobbet med over lengre tid, og de er i stor grad en integrert
del av barnehagens pedagogiske arbeid.Et godt samarbeid mellom barnehage og hjem er av stor betydning for barns trivsel og utvikling.
Foreldre/foresatte og personale har her et felles ansvar. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage
må bygge på gjensidig åpenhet og tillit.

                                   Samarbeidsutvalget 2009 – 2010
                         Foreldrerepresentanter:    Email:
Samarbeidsutvalget skal jmf Lov         Erik Harviken         erik.harvikenalfakrøllinfratek.no
om barnehager være et rådgivende,
kontaktskapende og samordnende          Gyda Askestad         gydagydaalfakrøllhotmail.com
organ, og består av foreldre/foresatte      Maria Moen /vara       mariasmoenalfakrøllhotmail.com
og ansatte i barnehagen. I tillegg skal
                         Tarjei Skjefstad /vara    tajeetsalfakrøllgmail.com
eiee, dvs Bydel Gamle Oslo, være
representert.                  Personalets representanter:
                         Britt Inger Budeng      brittinger.budeng@bgo.oslo.kommune.no
Det blir valgt foreldrerepresentanter
                         Katherine Navarro Fica
hver høst på foreldremøtet.
Informasjon om SU representantene vil      Hanna Nicodemussen /vara
henge på avdelingenes oppslagstavler.      Eierrepresentant:
                         Odd Stensby          odd.stensby@bgo.oslo.kommune.no
                         Teamleder:
                         Hanne Marit Øiamo-Holsen   hanne.holsen@bgo.oslo.kommune.no
                  Hva preger Åkeberg•  Barnehagen er Fokusbarnehage for NAFO – nasjonalt senter
  for flerkulturell opplæring. Det vil si at vi har inngått et
  forpliktende samarbeid med Fylkesmannnen (Oslo og
  Akesrhus), og Høyskolen i Oslo i forhold til at vi har hatt
  fokus på flerkulturellt arbeid over tid. Barnehagen tar imot
  besøk, gir informasjon og kurs til andre barnehager, og deltar
  på samlinger. Åkeberg har i over 10 år vært en barnehage
  preget av et mangfold rundt språk, religion, kultur og
  identitet.

  Vi er stolt over å ha et positivt språkmiljø som inkluderer og
  løfter frem barns hjemmekultur, språkkompetanse, og de
  språk som er representert i barnehagen. Vi har jobbet mye
  rundt synliggjøring av mangfold både blant personale og
  barn. Vi har synliggjort hvordan vi arbeider med språk. Barn
  lærer språk på mange ulike måter og i samspill med andre.
  Ulike former for lek, bruk av sang og musikk, bøker, turer og
  aktiviteter gir barna et mangfold av muligheter til å tilegne
  seg og utvikle sitt språk og sin evne til å kommunisere
  verbalt og non-verbalt

•  Åkeberg er en praksisbarnehage og tar imot lærlinger,
  praksiselever og studenter fra Førskolelærerutdanningen ved
  Høyskolen i Oslo.
                Fokusområder 2009-2010


                         •   Miljø og Økologi
•  (Fagområde: Natur, miljø og teknikk) Vi vil at barna skal utvikle en forståelse for samspillet i naturen og mellom
   mennesker og naturen. Rammeplanen har som mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en
   bærekraftig utvikling. Barnehagen skal søke om å bli Miljøfyrtårn i løpet av 2010.
  Vårt mål er å gi barna kunnskap som gjør dem i stand til å ta vare på naturen og miljøet rundt oss.

                          •  Sunt kosthold
•  (Fagområde: Kropp, bevegelse og helse) Dette fokusområdet startet som et samarbeid mellom SU og personalet
   med utgangspunkt i at barnehagen er en viktig arena for å fremme sunt kosthold. Vi har fokus på hva vi spiser,
   sammensetninger i mat, matpakker i barnehagen og inntak av sukker. Gode måltider preget av trivsel, ro og
   selvstendighet er også viktig. Vi er en MER-barnehage, et prosjekt i regi av Opplysningskontoret for frukt og grønt
   som har som mål å motivere og inspirere barnehager til å servere mer frukt og grønt. Det får vi til i samarbeid med
   foreldrene. Vårt mål er å være den sunne barnehagen.

                     •   Språk – mangfold og flerspråkligeht
•  (Fagområde: Språk, kommunikasjon og tekst) Dette er et område vi har jobbet med over flere år. Mange
   språkstimulerende tiltak er innarbeidet på avdelingene. Vi jobber med den uformelle kommunikasjonen i
   barnehagen, - hverdagen, her og nå, med bevissthet på kvaliteten i kommunikasjonen. Vi skal være åpne, lyttende,
   fange opp signaler og være tydelige. Vi vil bruke tid på personalet som språklige forbilder og rollemodeller. Vårt mål
   er å gi alle barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for
   tenkning og som uttrykk for egne tanker, følelser og kultur.
         VI BLIR KJENT MED HVERANDRE OG
          BARNEHAGEN VÅR...
Målet for augustmåned er å bli kjent med hverandre og barnehagen. Vi vektlegger sosial trening og øver på å dele
    med hverandre og låne bort.
Vi vektlegger aktiviteter som inviterer til samhandling gjennom sang, dans, felles konstruksjonslek og
    formingsaktiviteter.
I slutten av måneden begynner vi å dra på småturer i nærmiljøet.
Vi vil markere Pakistans nasjonaldag med fest på avdelingen. Vi gleder oss!
Vi som jobber på Lillebjørn er: Ronak, Sughra og Ida Caroline.

Ronak er 40 år, gift og har fire barn. Hun er fra Kurdistan, Iran, og snakker kurdisk (sorani). Hun kom til Norge i
   1993. Ronak har jobbet på Åkeberg siden august 1998.
Sughra kommer fra Pakistan og hennes morsmål er urdu. Hun er gift og har tre sønner. På fritiden liker hun å lese, sy
   klær og lage mat. Sughra har grønne fingre og passer på plantene våre. Sughra har jobbet i Åkeberg siden
   2004.
Ida Caroline har akkurat fylt 30 år og bor på Carl Berner med en mann og tre katter. Hun er utdannet dansepedagog
   og har sin utdannelse fra Oslo og London. Etter endt utdanning i 2003 har hun jobbet som pedagogisk leder i
   barnehage, faglærer i dans ved flere ulike ballett- og kulturskoler, jobbet i småskolen og SFO.
  Tema: VI BLIR KJENT MED HVERANDRE!


   Mandag     Tirsdag  Onsdag   Torsdag Fredag     Lørdag  Søndag
                                 1    2


A  3        4     5!     6    7        8    9
   VELKOMMEN,
U  EVEN OG
   LEON!

   10       11    12     13   14 Pakistans  15    16
G  VELKOMMEN,                  nasjonaldag.
   JULIUS!

U
   17       18    19     20   21       22    23
                RAMADHAN
S  VELKOMMEN,
   VILMA!          STARTER!


T  24       25    26     27   28 Barne-
                         hagen stengt.
                                 29    30
                         Planleggings-
                         dag.

   31 Vi drar
   vår første på
   tur i
   nærmiljøet.
         Fagområde: Natur, miljø og teknikk

I september legger vi vekt på temaet ”Dyrene våre” og temaet ”Høst”. Vi synger sanger om dyr
  og snakker om hvor de bor, hva de spiser og hvilken funksjon de har. I tillegg fokuserer vi på
  endringen som skjer i naturen, samler høstløv, maler bilder i høstens farger og lager høsttre.
Vi ønsker å lære barna respekt for annet liv, det vil si mennesker, planter, store og små dyr.
  Forståelsen for nærheten til naturen er viktig, og vi ønsker å bidra til barnas utvikling i
  forhold til forståelse for samspillet i naturen, og mellom mennesket og naturen.
Vi drar på tur til parker og grøntområder i nærmiljøet, og vil gjøre vårt beste for å skape en god
  ramme rundt turer og utelek, slik at vi kan møte barna på deres premisser, og dermed bidra
  til at de blir glade i å oppholde seg utendørs.
Denne måneden skal vi også forberede og feire ID. Vi inviterer alle til stor fest på avdelingen
       Tema: DYRENE VÅRE / HØST!


  Mandag     Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag    Lørdag  Søndag
S
          1     2    3     4       5    6
E
P  7 Vi starter  8     9    10    11      12    13
  forberedelser
T  til ID-fest.

  14       15    16    17    18 ID-fest.  19    20
E  BRANNVERN-                  Eid
  UKE.                     mubarek!
M
  21       22    23    24    25      26    27
B
E
  28       29    30
R
         Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet

Denne måneden starter vi med å markere Tysklands nasjonaldag.
Vi forbereder oss til verdensbarnedagen tirsdag 6.oktober og øver på ”Morgendagens søsken”. Denne dagen blir
   det, tradisjonen tro, en fin markering i Lillehagen med allsang. Vi snakker om landene som er representert
   på avdelingen, ser på kart og flagg.
I tillegg kommer vi til å fokusere på barnas individuelle kunstneriske uttrykk og lar dem eksprimentere med ulike
   materialer som leire, trolldeig, vannfarger, naturmaterialer og liknende.
I slutten av måneden drar vi på tur til Grønland for å finne gresskar til årets gresskarlykt.
Dans vil også denne måneden stå sentralt og vi har ukentlige danseaktiviteter, både på avdelingen og sammen
   med andre avdelinger.
     Tema: Kunst, kultur og kreativitet


  Mandag     Tirsdag     Onsdag     Torsdag  Fredag     Lørdag   Søndag
                          1     2        3      4
O                              Vi feirer
                               oktoberfest!  Tysklands
                                       nasjonal-

K                                      dag.

  5       6 VERDENS-   7        8     9        10     11
          BARNEDAGEN
T                                            JULIUS
                                             2 ÅR
O  12       13 Vi starter  14       15    16       17     18
          opp med
          foreldre-
B         samtaler.


E  19       20       21       22    23       24     25


R
  26 Tur til   27       28Denne     29    30 Barne-   31
  Grønland for          uken lager vi       hagen er
  å finne            gresskarlykt!       stengt.
  gresskar!                        Planleggings-
                               dag.
               VERDILØST MATERIALE.


Som et ledd i vårt satsningsområde ”miljø og økologi” vil vi denne måneden fokusere på temaet
  verdiløst materiale. Vi leker og former med tomme eggekartonger, pappesker, doruller,
  aviser og liknende. Vi skal lage rytmeinstrumenter, sommerfugler og sjørøverkikkerter, ha
  sjørøverfest med skattejakt, eksperimentere med maling på ulike papirtyper – avispapir,
  tørkepapir, ukeblader – leke butikk og mye annet morsomt.
Vi ønsker å belyse at materiale som egentlig skal kastes, kan betraktes som en ressurs - at
  objekter vi til daglig ser som verdiløse, er verdifulle.
               Ved å bruke verdiløst materiale i formingsaktiviteter og lek,
               ønsker vi å skape bevissthet hos barna i forhold til dagens
                         forbrukerorienterte samfunn og livsstil.
                         Vi vil tilrettelegge for og stimulere barna,
                         slik at de kan bruke sin kreativitet og
                         fantasi, i tillegg til å bidra til redusert
                         forbruk gjennom resirkulering.
                       Denne måneden feirer vi også Skottlands
                       nasjonaldag – St.Andrew’s Day.
      Tema: VERDILØST MATERIALE.


  Mandag     Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag
                                 1
N
  2       3     4    5     6    7    8
O                            JONAS
                             2 ÅR 
V  9       10    11    12    13    14    15

E
  16       17    18    19    20    21    22
M
B  23       24    25    26    27    28    29

E
  30
R  St.Andrew’s
  Day –
  Skottlands
  nasjonaldag.
            Fagområde: Etikk, religion og filosofi.

Denne måneden står advent og juleforberedelser i fokus på Lillebjørn. Vi satser på mye kos og hygge på avdelingen. Vi vil har daglige
   adventssamlinger hvor vi tenner lys, leser dikt og synger. I adventskalenderen vår er det små bøker med historien om Clara og
   den magiske nøtteknekkeren, vi følger opp med å lytte til musikk fra Tchaikovskys ”Nøtteknekkeren”. Vi vil jobbe aktivt med å
   skape en god og lun stemning for barna, preget av samhold, varme og lys i mørke, samt gi dem positive opplevelser knyttet til
   advent, jul og juleforberedelser i barnehagen.
Fagområdet ”etikk, religion og filosofi” handler også om undring – ting vi ikke har svar på. Vi ønsker gjennom hele barnehageåret å
   stimulere barnas nysgjerrighet og vitebegjær, samt bidra og oppmuntre til refleksjon. Etikk, religion og filosofi bidrar til å forme
   barnas verdensoppfatning, preger deres verdier, holdninger og skaper grunnlag for etiske normer. Vi ønsker at barna skal utvikle
   toleranse, respekt og interesse for hverandre, få kjennskap til ulike religiøse tradisjoner og høytider. Vi ønsker å skape rom for
   barnas reflekson, undring, fortellinger og kommunikasjon seg i mellom. I tillegg vektlegger vi i stor grad at de skal få kjennskap til
   og respekt for hverandre sbakgrunn, uansett kulturell eller livssynsmessig tilhørighet.
Vi skal lage julekort og dorullnisser, bake lussekatter og pepperkaker. Siste uken før jul inviterer vi dere til hyggelig samvær på
   avdelingen. Det blir også markering av Lucia. Tradisjonen tro blir det også nissefest med besøk av nissen og julegrøt.


VI GLEDER OSS!
           Tema: ADVENT OG JUL


  Mandag      Tirsdag     Onsdag  Torsdag     Fredag     Lørdag  Søndag
D  Advent-samling  1 Vi åpner    2    3        4        5    6
           1.luke i
E          advents-
           kalenderen og
           leser og Klara
S          og nøtte-
           knekkeren

  7 Advent-    8        9    10       11       12    13
E  samling                          Luciafeiring.


M  14 Advent-    15        16    17       18       19    20
  samling                          NISSEFEST!

B
  21 Advent-    22        23    24       25       26    27

E  samling                  Julaften,
                        barnehagen
                                1.juledag,
                                barnehagen
                        er stengt    er stengt.

R  28        29        30    31
                        Nyttårsaften,
                        barnehagen
                        er stengt.
          Fagområde: Kropp, bevegelse og helse

Denne måneden står temaet ”Kroppen min” i fokus. Vi setter danseglede, lek og fysisk utfoldelse i sentrum. Vi kommer til å
   danse ekstra mye denne måneden. Gjennom kreativ dans vil barna utvikle sin kroppsbevissthet, dynamikk, forståelse
   av rom og rytme. Vi vil også lære enkle danser og danseleker, som gir barna anledning til å utvikle et
   bevegelsesvokabular som de kan ta med seg videre i livet. Vi kommer til å bruke mye forskjellig musikk, slik at
   kreativitet og fantasi stimuleres, og ikke minst ivareta deres danseglede og mestringsfølelse.
Vi kommer til å snakke om kroppen vår og hvordan den virker, lære navn på kroppsdeler, lære om fordøyelses-systemet
   m.m.
Samarbeidsutvalgets foreldrerepresentanter 2006-2009 har tatt initsiativ til at barnehagen skal ha fokus på sunt
   kosthold. Vi ønsker å være en sunn barnehage der barn og voksne skal lære om, og trives med, sunt kosthold. Vi
   snakker om hva slags mat som er bra for kroppen, synger ”Grønnsaksspisevisen” og ”Puss, puss, så får du en suss”,
   lager fruktsalat og leser om ”Karius og Baktus”.
Denne måneden begynner de eldste barna å hospitere på storbarnsavdeling ukentlig. Dette for å bli godt kjent før
   overgangen til høsten.
Vi markerer Cubas og Australias nasjonaldager.
             Tema: Kroppen min


  Mandag     Tirsdag     Onsdag  Torsdag  Fredag     Lørdag  Søndag

                            1       2    3
                            1.nyttårsdag
J                           barnehagen
                            er stengt.
                            Cubas

A  4 Velkommen   5        6    7
                            nasjonaldag.

                            8 Vi feirer  9    10
  tilbake etter                   Cubas
N  ferien!                      nasjonaldag.U  11       12       13    14    15       16    17


A
  18       19Barne-    20    21    22       23    24
R  TARA      hagen stengt.
          Planleggings-
  3 ÅR      dag.


  25       26       27    28    29       30    31
          AUSTRALIAS
          NASJONAL-
          DAG
                           Barns medvirkning


"Barn i barnehagen har rett til å uttale seg om sitt syn på barnehagen innenfor barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv
   deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og
   modenhet". (Barnehageloven , kapittel II, § 3 Barns rett til medvirkning)

Vi ønsker å arbeide med barns medvirkning for at barna skal få innflytelse på sitt eget liv og føle seg betydningsfulle. Vi vil fremme demokrati og
    motvirke egoistisk tenkning. Vi vil gi barna en mulighet til medvirkning fordi det vil bidra til å øke deres selvfølelse, da de får føle at deres
    mening også er av betydning. Når barna får være med på å ta avgjørelser, vil dette være med på å lære dem å bli selvstendige og
    ansvarsbevisste. Gjennom medvirkning vil barna få utvikle egne interesser og sosiale ferdigheter. Personalet vil lytte til barnas synspunkter og
    be om deres meninger. Vi mener barns medvirkning er at alle har rett til å bli hørt og vi skal ta barns interesser, ideer og innspill på alvor. Barna
    vil gjennom medbestemmelse få kunnskaper og opplevelser ut i fra deres egne interesser og initiativ.
Alle barn skal ha rett til medvirkning ut fra alder og egne forutsetninger. Barnehagen skal ta utgangspunkt i enkeltbarnets uttrykksmåter og
    personalet må ta barnets medvirkning på alvor.Vi velger å definere ”foreldresamarbeid” med at vi forplikter oss til å ta forslag, tilbakemeldinger og initiatif fra foreldre og foresatte på alvor, og
    vurdere dem ut i fra helhetssyn og faglige vurderinger. Samarbeid med foreldrene har høy prioritet hos oss. Vi betrakter dette som en
    forutsetning for det daglige arbeidet med barna. Målet vårt er å få god kontakt med hver enkelt av foreldrene, slik at vi kan samarbeide om
    det enkelte barnet. Vi arrangerer foreldremøter 2 ganger pr. år, foreldresamtaler 1-2 ganger pr. år, dugnader og ulike sosiale sammenkomster
    som for eksempel Luciafeiring, Åkebergfestival, påskefrokost og liknende. Foreldresamarbeidet skjer også gjennom formelle kanaler som SU
    (samarbeidsutvalget) og FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg).
I forbindelse med resultatene fra brukerundersøkelsen for 2008-2009, vil vi iverkesette tiltak blant annet i forhold til å inkludere tidspunkter for
    utetid i dagsreferatet og skrive mer detaljert om barnas uteaktiviteter. Dersom barn, av for eksempel helsemessige årsaker, ikke kan være
    ute i kaldt vær, vil vi dele inn barna i grupper. Vi har også iverksatt tiltak for det fysiske miljøet i og rundt avdelingen, blant annet ved å henge
    opp bilder i grovgarderoben og ved å gjøredet innerste lekerommet mer innbydende.
I tillegg gjennomfører vi årlige brukerundersøkelser. Hensikten med disse undersøkelsene er å innhente informasjon om hvordan foreldre og
    foresatte vurderer ulike sider av barnas opphold i barnehagen. Vi oppfordrer alle foreldre og foresatte på det varmeste til å delta. Vi er
    avhengige av at så mange som mulig besvarer undersøkelsen slik, at vi kan få en indikasjon på hvilke områder vi kan bli bedre og slik at
    resultatet blir så reelt som mulig.
    Tema: KARNEVAL OG FASTELAVN.  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag     Lørdag   Søndag
F  1    2     3    4     5       6     7
                             IZOLDE 3
E                            ÅR 

  8    9     10    11    12       13     14
B                                  Fastelavns-
                                  søndag
R  15    16    17    18    19 Karneval!  20     21

U
A  22    23    24    25    26       27     28


R
        Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å
    motta og tolke et budskap og selv å være avsender av budskapet. For å utvikle et godt muntlig språk er det viktig å
    vektlegge verdien av både verbal og nonverbal kommunikasjon. Vi ønsker å gi barna varrierte og rike opplevelser
    tilknyttet språk. Vi vil fokusere på å samtale med barna om opplevelser, tanker og følelser slik at de kan utvikle et rikt
    språk. Vi vil gjøre bruk at skriftlige og muntelige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.
Vi ønsker å bidra til at barna lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. Vi vil oppmuntre
    til å bruke språket som verktøy i forhold til å uttrykke følelser, kommuniere ønsker og erfaringer, løse konflikter og
    skape positive relasjoner.
Denne måneden står fortelling og gjenfortelling i fokus på Lillebjørn. Vi forteller eventyret om ”Skinnvotten”, et ukrainsk
    folkeeventyr, ”De Tre Bukkene Bruse”, og bruker snakkepakken ekstra aktivt. I tillegg leser vi boken ”Vi skal på
    bjørnejakt!” av Michael Rosen og Helen Oxenbury. Vi leker oss med rim og regler.
Vi feirer den kurdiske nasjonaldagen og iransk nyttår – Newroz, med stor fest på avdelingen fredag 19.februar.
I tillegg blir det formingsaktiviteter tilknyttet påsken.
Barnehagen benytter TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) ved behov. TRAS er et verktøy for observasjon av språk
    og språkutvikling hos barn i barnehagen. Observasjonsmateriellet gjør det blant annet mulig å vurdere et barns
    språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn. TRAS er rettet mot barn mellom 2 og 5 år, og
    hensikten er å kartlegge følgende observasjonsområder: Samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse,
    språklig kunnskap, uttale, ord- og setningsproduksjon.
      Tema: ”DET VAR EN GANG...”


  Mandag     Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag    Lørdag  Søndag
  1        2     3    4     5      6    7


                    11 MARIA
M  8        9     10
                    3 ÅR 
                         12      13    14


A                         19      20    21 Newroz –
  15 Vi      16    17    18
  forbereder                  VI FEIRER       Kurdisk
R  oss til                    NEWROZ MED
                         FEST.
                                    nasjonaldag
  Newroz                               og Iransk
                                    nyttår.
S  22 Vi starter  23    24    25     26      27    28
  med påske-
  aktiviteter
  denne uken.


  29       30    31
                  Fagområde: Antall, rom og form


I april ønsker vi å fokusere på gleden ved å utforske og lære om mengder, tall og former. Vi vil stimulere til
   nysgjerrighet gjennom lek med ulike vekt- og måle-instrumenter. Vi vil bidra til at barna erfarer ulike typer
   størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne.
I arbeidet med dette fagområdet vil vi voksne gjøre vårt beste for å være lyttende og oppmerksomme på den
   matematikken barna utrykker gjennom lek og aktivitet. Vi vil være bevisst egen begrepsbruk om
   matematiske begreper og oppmuntre barna til å utforske matematiske sammenhenger. Vi vil også lære navn
   på enkle geometriske figurer.
Gjennom ”ABC og 1, 2, 3” ønsker vi å skape en læringsorientert barnehage. Vi ønsker å systematisk bidra til og
   arbeide med utvikling av barns grunnleggende språk og begreper i forkant av den formelle lese-, skrive-,
   språk- og matematikkopplæringen i grunnskolen. Gjennom lek med bokstaver og tall, samt synliggjøring av
   bokstaver og tall, ønsker vi å øke barnas bevissthet og stimulere til nysgjerrighet og kunnskapstørst.
       Tema: Antall, rom og form


  Mandag    Tirsdag     Onsdag  Torsdag   Fredag   Lørdag  Søndag
                      1 Skjær-   2 Lang-   3    4
                      torsdag,   fredag.
                      barnehagen  VETLE 3
                      er stengt.  ÅR 
A
  5       6 Velkommen  7    8      9      10    11 LEON
P  2.påskedag,
  barnehagen
         tilbake etter
         påskeferien!
                                       OG EVEN
                                       2 ÅR 
  er stengt.
R  12      13       14    15      16     17    18

I
  19      20       21    22      23     24    25
L
  26      27       28    29      30 PLAN-
                            LEGGINGS-
         DUGNAD                DAG. BHG.
                            STENGT!
              Fagområde: Nærmiljø og samfunn

Denne måneden skal vi som et ledd i fagområdet nærmiljø og samfunn blant annet delta på Rusken-aksjonen. Rusken er
    Oslos dugnad for opprydding og forskjønnelse av byen. Ruskens filosofi er å skape en positiv og aktiv holdning til å
    medvirke til en ren, vakker og miljøvennlig by.
Vi ønsker at barna skal utvikle tillit til egen deltagelse i og påvirkning av fellesskapet. Vi vil videre jobbe med at barna skal
    bli kjent med og være deltagende i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Vi er opptatt av å gå
    foran som gode forbilder, slik at barna erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar
    til barnehagens fellesskap. Vi vil fokusere på å utvide barnas forståelse av kulturelle likheter og forskjeller, jobbe
    med et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme.
Vi vil også ha formingsaktiviteter relatert til 17.mai – vi lager flagg, 17.maisløyfer og fane til avdelingen. I tillegg til blir det
    en markering av nasjonaldagen i barnehagen. Vi øver på 17.mai-sanger, trenger på å gå i tog og rope høyt ”Hipp-hipp-
    hurra”.
I slutten av måneden går Åkebergfestivalen av stabelen. I forkant av festivalen lager vi produkter og mat som selges på
    festivalen til inntekt for et godt formål. I tillegg blir det underholdning, musikk, lotteri og mye annet gøy. I tillegg
    blir det dugnad i barnehagen.
       Tema: ”HURRA FOR 17.MAI!”


  Mandag      Tirsdag       Onsdag  Torsdag     Fredag  Lørdag  Søndag
                                      1    2M  3 Vi begynner
  med 17.mai-
           4          5    6        7    8    9
  forberedelser.

A  10        11         12    13       14    15    16
                          Kr.himmel-

I                         fartsdag,
                          barnehagen er
                          stengt.  17 Grunnlovs-   18  Vi begynner  19    20       21    22    23
  dag, barnehagen  forberedelser til
  er stengt.    Åkeberg-
           festivalen!

  24 2.pinsedag,  25         26    27       28    29    30
  barnehagen er                 ÅKEBERG-
  stengt.                    FESTIVALEN


  31
                Sommerbarnehage

I juni tilbringer vi så mye tid som mulig ute. Vi roer ned etter en hektisk maimåned med
  17.maifeiring og festivalforberedelser, og nyter solen. Vi leker med sand og vann i hagen. På
  varme dager finner vi frem plaskebasseng. Ta gjerne med badetøy eller badebleie. Husk
  hodeplagg og solkrem.
Fredag 4.juni markerer vi Svenska Flaggans Dag og onsdag 23.juni feirer vi midtsommer. I tillegg
  inviterer vi dere alle til sommerfest sammen med Regnbuen og Ekornbarna.
       Tema: ”GOD SOMMER!”


  Mandag  Tirsdag  Onsdag    Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag
       1     2       3     4    5    6 Svenska
                                 flaggans
                                 dag.

J  7     8     9       10    11    12    13


U  14    15    16      17    18    19    20

N
  21    22    23Vi feirer  24    25    26    27
I            midt-
            sommer

  28    29    30
             SOMMERÅPENT!
I juli har barnehagen sommeråpent. Det vil si, at på grunn av ferieavvikling hos barna og de ansatte, slår vi
  avdelingene og barnehagene i enheten sammen. Vi vil være sammen med barn fra Munkenga og Håkonsgate
  Barnehage. Barnehagen vil i denne perioden ikke kunne gi et fullverdig pedagogisk tilbud, men vi vil fokusere
  på at barna som er tilstede får fine dager barnehagen. Vi kan ikke garantere at det vil være ansatte som
  barna kjenner tilstede til en hver tid på grunn av ferieavviklingen. Da juli er betalingsfri måned, vil det ikke
  være matservering i barnehagen og alle må ha med to matpakker hver dag. Vi minner også om viktigheten av
  å merke alle barnas eiendeler (klær, sko, tøfter, bleier, stellekrem, smokk, kosedyr etc.) med navn.

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer og gleder oss til å se dere i august. Takk for i år 

Varm sommerhilsen fra

Ronak, Sughra og Ida Caroline.
         SOMMERÅPENT!


  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag

                1     2    3    4J  5    6     7    8     9    10    11

U
  12    13    14    15    16    17    18
L           VILMA
            2 ÅR 
I
  19    20    21    22    23    24    25
  26    27    28    29    30    31

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:32
posted:4/21/2012
language:Norwegian
pages:29