Vid en normal graviditet sjunker blodtrycket by yuamI14H

VIEWS: 96 PAGES: 147

									     Pre-eclampsi


     Siv Törnell
    Mats Karling
Norrlands Universitetssjukhus
Tänkt disposition för närmaste två timmarna.

•  Definitioner
•  Epidemiologi
•  Patogenes
•  Behandling
•  Patientfall?
Vad är Pre-eclampsi?

• Vanligtvis brukar det vara så här:
 – Viktökning
 – Högt blodtryck
 – Proteinuri
Men det kan utveckla sig till

• Hyperton encefalopati (Mkt högt BT)
• Kramper – tillståndet kallas då Eclampsi
• Leverpåverkan med sjunkande
 trombocyter och hemolys – HELLP
• Njursvikt
• Lungsvikt
• Placenta lossning
Hur vanligt är det?

• 3-10% får preeclampsi
• 40% av inducerade förlossningar/snitt.
Hur farligt är det?
 Dödsfall i England (ca. 60 milj inv) 1988-2002
Hur farligt är det för barnet?

• Ökad risk för perinatal
 mortalitet/morbiditet.
• Prematuritet.
• Tillväxthämnimng
Vad är orsaken?

• Okänd…
• Orsakad av placenta.
• Kan förkomma även utan barn som vid
 mola.
Placentans utveckling.

• Placentan utvecklas i 2 steg:
 1. Placentan växer in i endometriet och yttre
   myometriet.
 • Detta förankrar placentan.
• Detta sker under de första 18 veckorna.
Steg 2

• Placentaceller, trophoblaster, växer in i
  spiralartärerna där.
•  Ersätter så småningom dess väggar.
•  Sprialartärena vidgas och flödet ökar.
•  Detta sker från vecka 18
•  Det är i detta skede som pre-eclampsi
  kan börja utveckals.
Spiralartär
Spiral-artär
Vad händer vid pre-eclampsi?

• Inväxten i spiralartärena blir ofullständig.
• Bara 1/3 till hälften omvandlas.
• Arteros med trombos.
• Infarcering av delar av placenta.
Vad leder detta till?
• Dålig funktion, ischemi i placenta.
• I den dåligt fungerande placentan avger något
  som påverkar endotelet i mammans blodkärl.
•  Endotelet skadas hos mamman och skadorna
  ger upphov till tromboser, läckage av vätska
  från blodkärlen.
•  Den dåligt fungerande endotelet orsakar
  vasokonstriktion. (NO brist bl. a)
Ett kärl i genomskärning
           Endotelcell,
           Väggen mellan blod
           och kropp. Reglerar
           kärlet.
Vad blir resultatet hos mamman?

• Läckande endotel:
 – Mindre volym i blodkärlen.
 – Ökad vätska utanför kärlen=ökad vikt,
  svullnad.
 – Vasokonstriktion ger högre blodtryck.
Placentalossning.

• En infarcerad-ischemisk placenta sitter
 sämre fast.
• Risk för placentalossning.
• Katastrofsnitt.
Vad händer i njuren?

• I Glomerulus där blodet filtreras skadas
 endotelet, så att proteiner läcker ut i
 urinen.Urin

                Blod
Dom vanligaste tecknen på pre-
eclampsi är alltså:
• Viktuppgång hos mamman.
• Högt blodtryck.
• Protein i urinen.

…..men:
• Dessa tecken behöver inte finnas.
Vad blir resultatet hos barnet?
• Dåligt fungerande placenta medför dålig
 näringstillförsel till barnet.
• Tillväxthämning.
• Så småningom risk för asfyxi med
 decelarationer, och bradycardie.
• Behov av snabbt förlossning/snitt.
• Dåligt flöde i placenta kan avläsas via
 doppler.
Prematuritet.
• Ett för tidigt fött barn (< v 32) är ej moget.
• Fr. a viktig är lungmognaden med bildande av
  surfactant som håller lungblåsorna, alveolerna
  utspända.
•  Ett för tidigt fött barn kan därför behöva CPAP
  eller respirator för att ge tillräcklig lungfunktion.
•  Ett för tidigt fött barn riskerar också at få
  hjärnblödningar som kan ge bestående skador.
Svår-preeclampsi
• Blodtrycket bli så högt att risken för
  hjärnblödning är stor.
•  Njurfunktionen avta eller upphöra.
•  Hjärnan: Synpåverkan, kramper.
•  Levern: Cellskador-blödning-ruptur.
•  Lungor: Ödem, hypoxi, ARDS.
•  Hjärta: Hjärtsvikt.
•  Blod: Hemolys, trombocutopeni,
  koagultionsfaktorskonsumtion(DIC)
Definitioner:

(Mild) Pre-eclampsi:
• BT syst>140 eller diastoliskt >90
• Mätt minst 2 ggr med minst 4 timmar
 mellan.
Och
• U-Protein >0.3 g/l/24 h (1+ på sticka)
Svår pre-eclampsi

• BT syst>160 eller diastoliskt>110 och
• U-Prot>5g/24h (3+ på sticka)
• Kan även innefatta:
Svår preeclampsi kan även
innefatta:
• Förhöjt S-Kreatinin
• Oligouri (< 500 ml/24h ,<20 ml/h)
• Trombocytopeni
• Huvudvärk
• Synpåverkan
• Symptom fån levern: ont under hö arcus.
Ytterligare förvärrning:

• Generella kramper (Eclampsi)
• Lungödem
• Hemolys
• ASAT, ALAT förhöjningar
• Om de två sista finns med kallas det
 HELLP
• Intrauterin tillväxthämning
Förlopp:

• Börjar oftast efter vecka 20.
• Efter förlossning brukar det klinga av inom
 2 dygn.
• Men: symptom kan finnas flera veckor
 efter förlossning.
Vika faktorer finns bakom?

• Mammans ärftlighet.
• Mammans sjukdomar.
• Pappan.
• Mammans ålder.
• Immunologiska faktorer.
• Sociala faktorer.
Ärftlighet.

• Primigravidae med preeclampsi i familjen
 löper tre gånger större risk.
• Döttrar till tlll kvinnor som haft preeclamsi
 löper 2 gånger större risk.
• Även preeclampsi i pappans familj med för
 större risk.
Mammans sjukdomar.

• Hypertoni.
• Diabetes.
• Njursjukdom.
• Övervikt   5 ggr risk.
Andra faktorer hos mamman.

• Ålder: ökad ålder - ökad risk 1.3 ggr per 5
 år.
• Tidigare preeclamsi: 13% risk vid nästa
 graviditet. (1.7% risk annars)
• Om det var svår preeclamsi är risken 45%
 vid nästa graviditet.
Faktorer relaterade till pappan.
• Det är bra med ett sexliv med pappan på
 minst 9 månader innan graviditet.
• Detta är nog orsaken till att
 tonårsgraviditeter medför ökad risk.
• Byter mamman partner är hon tillbaka på
 nollnivån igen, alltså ca 3%.
• Lång tid mellan graviditeterna ökar risken
• Oralsex minskar risken?
Faktorer relaterade till graviditeten.

• Tvillingar medför ökad risk.
• Trillingar medför samma risk men mer
 alvarlig form.
• Missbildningar (t. ex kromosom), hydrops
 fetalis, mola.
• Urinvägsinfektion?
Andra faktorer.

• Rökning minskar risken
 (immunosuppresivt), ökar risken för
 abaltio och tillväxt hämning.
• Stress ökar risken
Kan man förebygga?

• ASA i lågdos till kvinnor med risk.
• Minskar risken att få preeclampsi med
 15%.
• Minskar perinatal mortalitet med 20%.
• Födelsevikt ökar med i snitt 215 g.
• Ingen ökad risk för blödning.
Fiskolja (omega-3)

• Verkar kanske genom ökar bildandet av
 prostacyklin, som hindrar aktiverade
 trombocyter från att fasta och milda
 mikrotromber. Vid preeclamsi övervikt för
 Tromboxan från trombocyter.
• Minskar risken för prematur födsel något,
 ingen annan effekt.
Antioxidanter (C och E-vitamin)

• Då s.k oxidativ stress (bildandet av
 syreradikaler) anses vara ett led i
 kärlpåverkan tänker man att dessa
 vitaminer skulle minska denna stress.
• Mindre studier har visat minskad frekvens
 av pre-eclampsi men födelsevikt och ålder
 minskade också.
Motion

• Regelbunden fysik aktivitet på fritiden,
 före och under graviditetens första tid kan
 ev. minska risken.
• Minskar kanske den oxidativa stressen.
• Epidemiologiska studier visar på 33%
 mindre risk, lika stor reduktion visade
 samma studie om man inte var anställd.
Behandling av Pre-Eclampsi

• Enda boten är förlossning. Så att
 placentan försvinner.
• Målet med behandling är att skjuta fram
 förlossningen så mycket som möjligt så att
 barnet får bättre chans.
• Detta måste dock ställas mot mammans
 hälsa.
Varför behandla?
• Ju yngre barn desto mer risk för barnet.
• Ju yngre barn desto större risk för svår pre-
  eclampsi.
•  Ett barn under 30 veckor löper stor risk att
  utveckla bl. a lungsvikt.
•  Kortison givet till modern helst 48 timmar före
  förlossning ger mindre risk för komplikationer för
  barnet.
•  Kan man behandla svår pre-eclampsi, utan
  större risk för modern dessa två dagar så ökar
  chansen för barnet.
Blodtrycket.

• En av det vanligaste tecknen är högt
 blodtryck.
• Vid en normal graviditet sjunker
 blodtrycket.
• Blodtrycket vid pre-eclampsi stiger p.g.a
 dåligt fungerande endotel som ger
 vasokonstriktion.
Vasokonstriktion kan upptäckas
med ultraljud av uterinakärl
 Normal grav    Pre-eclampsi
Skall högt blodtryck behandlas?

• Placentan är för sin blodförsörjning
 beroende av mammas blodtryck.
• Ett sänkt blodtryck kan minska placenta
 genomblödning.
• Placentan är redan från början dåligt
 genomblödd vid pre-eclampsi.
Vad är risken med högt blodtryck?

• Hjärnan kan normalt sett reglera sin
  genomblödning om medelblodtrycket är mellan
  60-140.
•  Vid högre blodtryck riskerar mamma att få
  hjärnödem och blödningar som kan medföra risk
  för bestående men eller livet.
•  Alltså sänk bara blodtrycket så att MAP<125
  (viss marginal) eller diastolisk<110.
•  Vid mild pre-eclampsi behövs alltså i allmänhet
  ingen behandling.
Vilka medel skall ej användas.

• Undvik medel som sänker genomblödning:
 – Vanliga β-blockare.
 – Diuretika (minskar blodvolymen som redan
  från början är litet låg)
• ACE-hämmare påverkar barnet toxiskt.
• Efter förlossning kan man ge β-blockare
Andvänd kärldilaterande medel:

• Nifedipin (Adalat), Calciumkanla blockare, ökar
  kanske placenta genoblödning. 5-10 mg po var
  30:e minut. Är ngt tokolytiskt. Potentieras av
  magnesium.
•  Labetalol (Trandate). Alfa och Betablockare. Alfa
  blockad ger kärldilatation. Ger något minskad
  födelsevikt kan ge bradycardie hos barnet. 5-10
  mg iv max 50 mg
Hydralzin (Nepresol, Apresolin)

• Var tidigare vanligaste medel.
• Men ger ökad snitt frekvens, mer
 placentalossningar, och hypotension än
 labataol eller nifedipin.
I Undantagsfall:

• Nitrogycerin
• Nitroprussid.

• Ges som infusion under invasiv
 tryckövervakning = IVA.
Njurpåverkan
• Första påverkan på njurarna är ofta tublär.
• Mikrotomber vasokonstriktion ger ischemi i
  tubuliceller.
•  Medför stigande krea och
•  Urat, som utsöndras via tubuli.
•  Kan ge minskande urinmängder och
•  Oligouri (< 500 ml/dygn)
•  Glomeruluspåverkan ger proteinuri.
Hur behandla oligouri?

• Undvik diuretika
 – Påverar ej njurfunktion
 – Risker för hypotension och hypovolemi
 – Kan minska placentagenomblödning
• Efter förlossningen kan man ge diuretika
Skall man ge vätska?

• Pe-eclampsi är ofta förenat med viss
 hypovolemi jämfört med normal graviditet.
• Lite vätska kan ev. sänka blodtrycket.
• Risken är lungödem.
• Nurpåverkan är ej livsfarlig – går över.
Lungödem är farligt!
 Dödsfall i England (ca. 60 milj inv) 1988-2002
Hur gör man då?

• Ger man vasodilaterande behandling ger
 man lite vätska: 500-1000 ml.
• Mer vätska förutom underhåll bör man
 endast ge om man övertygat sig om
 hypovolemi (lågt CVP eller ultraljud hjärta)
Vilken vätska?

• Vanliga kristalloider går bra –
 Ringeracetat.
• Lungödem har varit förknippade med
 albumintillförsel.
Hjärnan

• Symptom:
 – Huvudvärk
 – Synpåverkan
 – Kramper
Orsaker

• Ischemi
 – Vasospasm
 – Mirkotromber
• Hjärnödem
 – Hypertension
• Blödning
Behandling

• Blodtrycksbehandling: Diastoliskt< 110
 MAP<125.
Kramper = Eclampsi

• Mindre än 0.1% av gravida kvinnor får
 Eclampsi.
• I Utvecklingsländer är siffran upp till 15%.
• 10% av mödradödlighet i utvecklade
 länder orsakas av eklampsi.
• Ca 50 000 dör årligen i världen p.g.a
 eklampsi
När kommer eklampsi?
• Kramperna kan komma när som helst även efter
  förlossning – oftast inom 48 men ända upp till 6
  veckor finns beskrivet
•  Kan komma även före vecka 20 (misstänk mola)
•  Behöver inte alltid vara förenat med högt
  blodtryck och proteinuri.
•  Kramp hos gravid kvinna är eklampsi tills
  motsaten är bevisad!
Symptom

• Vanligtvis föregås kramperna av
 huvudvärk eller synpåverkan.
• En generell kramp - Grand Mal.
• Första kramper vara oftast endast några
 minuter.
• Kan återkomma:10% utan behandling.
Behandling

Magnesiumsulfat.
• Laddning 16-24 mmol(=4-6g) under 10-15
 minuter iv.
• Underhåll: 4 mmol/h (=2g)
• Återkommande kramp 4 mmol iv under 10
 min.
Biverkningar.
• Kortvarig(3-5 min) fetal bradykardie.
• Andningspåverkan – för hög dos.
• Utsläckta reflexer - för hög dos.
• Oligouri(<25 ml/h) – sänk eller stäng av
 infusion.
• Adalat får förstärkt effekt av Mg.
• Muskelrelaxantia (vid sövning) får förlängd
 effekt
Diagnosen graviditetshypertoni:
>140/90 efter 20 GV

Essentiell , kronisk, vanlig HT före 20GV

--prognostiskt syfte efter
 graviditetsperioden.
Definition preeklampsi
6-8% av alla graviditeter


1.Hypertoni >=140/90 och
2.Proteinuri >=0.3g/24h
 ((>=2+))
Svår preeklampsi:
5-10% av alla preeklampsier


1.Systoliskt blodtryck>=170,
 diastoliskt >=110mmHg
och/eller
2.proteinuri>3g/24h
3. med eller utan organpåverkan
Hypertoni
• associerat med letala komplikationer
• cerebral blödning
• abruptio placentae
Andra tillstånd med kombinationen
 hypertoni och proteinuri:
• Nefrotiskt syndrom
• Kronisk o akut njursvikt
• Metabola syndromet med
 HT,diabetes,kärlpåverkan
• Diabetes med nefropati, HT
• Neuroendokrina sjukodomar(aldosteron)
• ……..
Frågeinventering:
• Vad skiljer att kvinnan får diagnosen preeklamptisk
 från övriga sjukdomar med HT o proteinuri?

• Finns det gemensamma faktorer för fler sjukdomar---
 patogenes?

• Är sjukdomarna närsbesläktade. Ökad påfrestning
 hos den gravida kvinnan som gör att preeklampsin
 utvecklas. Jmf barn o diabetes typ1
Etiologi preeklampsi
3-5%--8% alla gravida litteratur
 England/USA

Mer vanligt hos graviditeter med tvillingar, trillingar 14-
 20% utvecklar PE

Mödrar med essentiell HT 25%

Kronisk njursjukdom 25%

Typ1-diabetiker(dansk studie) 18%
Typ1 diabetiker med nefropati (dansk studie) 60%
Definition för eklampsi:
-generella kramper hos gravid där
 ingen annan krampsjukdom kan vara
 orsaken
-hypertoni/proteinuri?

Incidens: Sverige 1/5000
Incidens U-länder 1/100-1000
Gravidarum eclampsia--
• 400-talet fKr.Hippocrates

• Eklampsi: gr lampein=lysa ”shines forth”,
 stråla• Gravid kvinna med kramp utan tidigare
 krampsjukdom.
Eklampsi• Eklampsi-----progress av preklampsi?

• Samma patogenes?
Preeklampsi 
• huvudorsaken till tillväxthämning hos
 barnet GV 25-28 ffa essentiell HT.
• fosterkomplikationer, morbiditet o
 mortalitet
• prematur förlossning
• maternell mortalitet
• Vad dör mammor av?

• HT-sjukdom den 2:a vanligaste orsaken till
 maternell dödlighet , efter emboli sjukdom
 i USA.

• 2000-2002 i United Kingdom
 Trombembolism
Figure 1.2 Mortality rates per million maternities of leading causes of
Direct deaths as reported to the Enquiry; United Kingdom 2000–02
Predisponerande faktorer:
-Första graviditet
-Preeklampsi i släkten
-Byte av faderskap
Obstetriska faktorer:
--stor placenta: multipla graviditeter
--mola
--hydrops fetalis(immunologisk/icke
 immunologisk)
Medicinska faktorer:

• Känd HT, gränsvärdes HT
• Diabetes mellitus
• SLE, autoimmuna sjukdomar
LAB-faktorer
• -ökad testosteron
• -ökad homocystin
• ökad insulinresistens
• försämrad glukos intolerans
• dyslepidemi: triglycerider, LDL ,HDL
HELLP
• Hemolys
• Elevatet liverenzymes
• Low platelet
• +/- HT
• +/-proteinuri
70% under graviditeten, 30% debuterar efter
 förlossningen. Vanligast 24-36-48 h men finns fall upp till
 8!! dygn efter partus.
Preeklampsi

         
       Eklampsi

             
             HELLP
1
   Genetik
               Lindrig systemsjukdom
      Placentasjukdom

  Miljö           Svår systemsjukdom      Immunologi
Patogenes

>50år preeklampsi kataktäriserades av
 nedsatt perfusion…..


Orsaken är- år 2005 -fortfarande
       okänd
Idag verkar det som om huvudspåret går
 mot

placenta och gränslandet mellan

spiralartärernas utväxt och fostrets
 trofoblastutveckling.
Friska spiralartärer

Normalt ökar diameterna på spiralartärerna
 så att ett större lumen bildas under sin
 utväxt.

+ kärlväggen remoduleras så att glatt
muskulatur 
• Förädringarna sträcker sig ända in o bildar
 ett stort, lågresistans system( intravillösa
 rummet)

• Möter fetala trophoblaster----maternella
 kärlen ”endovaskulär invasion”
 (normalt avklarad i graviditetsvecka 20-
 22)

=placentation
Hos preeklamptiska sker den endovaskulära
   invasionen och remodulleringen i
  begränsad omfattning eller inte alls.
Konklution:

Försämrad invasion av trofoblaster in i
 muskelförsedda spiralartärer med högre
 resistans(varför, samspel? hypoxikänsligt))

sämre placenta perfusion/blodflöde
placenta hypoxi.
Flera faktorer som påverkar placentakärlen

Ökad kärlkonstriktion pga obalans mellan
 vasokonstriktor (TXA2) och vasodilaterarem
 prostacyklin(PGI2).

Oklar orsak.
Lågdos ASA (CLASP-studie 80-90 –talet)250mg—125—75mg.
Möjligen extremt svåra toxicoser kan ha något lägre risk att insjukna med PE nästa grav.
  .Profylax ges då så tidigt som möjligt eftersom den ska påverka vid placentationen.
  GV ca11-20
ASA hämmar den renala prostacyklinsyntesen. Risk med att ”trigga latenta von Willebrantare” o få
  ökad blödningsbenägenhet.
data tyder på att placentas ökade
  vaskulära resistans kan mätas mha
  pulserad Doppler och föregå den kliniska
  diagnosen preklampsi.

 Görs ibland NUS: mäter på båda uterina artärerna. Kan få 2 poäng /sida.(flöde+notch)>3-4
  poäng ger ökad risk för PE. Uterint Index 0-4 poäng.
Remodullering---endovaskulär invasion
Teori:
Möjligt immunologiskt medierat:

Mor-far: ökad risk vid ny far, klart minskad risk vid
 flera graviditeter

Mor-barn: olika genetiska uppsättningar som ej
 tolereras av mor
Forskning idag:
-när syncytiotrophyblasterna bygger upp
 gränsen mellan mor-barn bildas
 restprodukter
som tas upp av den maternella
 cirkulationen.

Restprodukter: hela celler, DNA,RNA…….
Restprodukterna är signifikant förhöjda vid
 preeklampsi


proflammatorisk

trolig förklaring/länk till systemisk svar.
• SIRS-systemic inflammatory respons
 syndrome

2 av 4
• Temp >38, <36
• Hjärtfrekvens>90
• Andning>20 eller PaCO2 <4kPa
• LPK >12, <4
Organdysfunktion---hypoperfusion
• oliguri, krea
• metabolisk acidos
• leverpåverkan ASTA/ALAT,Bilirubin 
• blodbild, Trc
Pulmonella faktorer:

Ödem/ARDS
Endothelskadan ger läckage av vätska från
 intravasculära rummet ut till
 omkringliggande vävnad  ödem 
 sämre perfusion.

Låg dos RAC. Album 20%
Placenta 2004 Supplement
Flera huvudspår:
--

           Oxidativ stress
• Oxidativ stress
• Obalans mellan prooxidanter och
 antioxidanter.

• Graviditet i sig ger en ökad oxidativ stress
 mest uttalat i 3:e trimestern.

• Labmässigt har man sett att markörer för
 systemisk oxidativ stress är större hos PE
 Placenta 2004
Vad är oxidativ stress?
     Metabolism  Reaktiva
       oxygenkomponenter

          NO ° O ° 

      
   Enzymsystem   Andra antioxidanter
           vitaminer C,E Zn….
Ett överskott på oxidanter leder till cellskada
+oxidanterna kopplas till vissa proteiner
 som då får en ändrad proteinfunktion
         
     endotelskada
         
    vaskulär dysfunktion.
(prooxidanten nitrat-thyrosin-rester har hittats bundna i placenta hos PE och
  graviditetsdiabetes.)
• Enzymer som skyddar mot metabol
 nedbrytning:

• GST(glutation-s-transferas)finns i
 placenta, embryonal o fetal vävnad
• GSTP är lägre hos PE jmf icke PE men tot
 -GST är oförändrat.
• Genetiskt har man sett polymorfism på
 GSTP-genen och att det är en riskfaktor
 för PE.

• Förekomst för polymorfism på GSTP-
 genen var också högre hos föräldrar med
 PE o hos barnet jmf med frisk
 kontrollgrupp.


                Placenta 2004 Workshop,
 supplement
Motion-Oxidativ stress samband
Vad gör motion?
• förbättrad insulinkänsligheten. Glykemisk
 kontroll
•  blodtrycket SBT, DBT
• minskad koncentration av proinflammatoriska
 cytokiner i perifer cirkulation

• minskad oxidativ stress

• förbättrade nivåer av lipider o lipoptoteiner
 (triglycerider  tot koleterol  , HDL oförändrat)
” Exercise and Sport Sciences ” juli 2005
University of Washington, Seattle


Motion till gravida

• 50% risk att utveckla graviditets DM
• 40% risk utveckla PE
ACOG(American college of Obstetrican and
 Gynecologist) 2002

rekommendationer:
>= 30min moderat -intensiv motion de
 flesta dagarna i veckan om ej
 medicinska/obstetriska kontraindikationer.
• Men….. alltför hög nivå på träning kan ge motsatt effetkt
 med  oxidativ stress,  antioxidant enzym nivåer.

• Äldre studier har visat att uteroplacentalt blodflöde kan
  50-80% vid moderat-högintensiv aktivitet: foster
 bradykardi.

• Tester har upprepats för mild-måttlig aktivitet---0, fetalt
 hjärtfrekvensen 

• -Prematura kontraktioner/värkarbete ska inte heller
 kunna triggas igång.
• Mer forskning pågår med oxidativ stress-
 motion:

• essentiell HT---motion
• gravida med mild HT--vila
Forts patogenes:Lancet 2001 LM Roberts
• Nedsatt perfusion till samtliga organ
 sekundärt till
• --ökad vasospasm
• --aktivering av koagulationsfaktorer

• Aktivering av trobocyter(Trc) kan ge
 microembolier  perfusion  till organ.
• DIC
1
  Kliniska observandum
Progress av PE med allmän/systempåverkan
CNS:
• Synpåverkan
• Huvudvärk
• Hyperreflexi

Leverpåverkan:
Ont i epigastriet
DD gallsjukdom

Cirkulation:
Lungstas/ödem
Hur ser man att nu är lungstas/ödem
 påväg??

• Mammor andfådda, tungandande.!!
• Använd pulsoximeter o mät utan O2.

• Torra /blöta PE,eklampsier
Njurpåverkan:
Dålig diures:
1.Diuretika(>100ml/4h)
 furosemid/impugan
  Risk: läckage av kolloider, blodtrycksfall

2. Vätska
  Risk: lungödem, försämrad
  Restriktiv med vätsketillförsel(kolloid,
 ringeracetat), små mängder.
.
         Behandling


  Prevention
         Motion, antioxidanter?
• Finns idag inga rekommedationer om
 antioxidaanter.
• Planer på klinisk studie i Sverige:
• Vitamin C: 1g/dag
• Vitamin E 400IU/dag

• Motion är bra!!
1
      Behandling
  Hypertoni
           Betablockad,
         kalciumkanalblockerare
           Nitroglycerin
           Nitroprusside
             EDA

                     Inteerraktioner
1
      Behandling


             Anfallskupering
              BDZ.Mg
  Krampsjukdom

     Profylax och underhåll
        Mg-infusion
Behandling av svårare PE, Eklampsi,
HELLP

• Viktigt att anestesiolog kontaktas tidigt.
• Multidisiplinärt område: neonatologer,
 nefrologer, kardioliger,koagulationsjour
Blodtrycksbehandling:
Mål:

 Skydda mor mot ökad risk för IC-blödning.

          +
Placentas perfuison är tryckstyrd och
 försämrad hos PE varför mammans
 systemtryck inte sänkas alltför mycket.
Hur stor sänkning av systemtrycket?
• Diastolisk < 110, eller <170/110,
• MAP >125 mmHg

Ej lägre än 30% av utgångstrycket. Efter
 förlossningen då sänks trycket ytterligare
• Nya normer för blodtrycksmätning.

• NIBT: pat halvsitter 45 , manschett i
 hjärthöjd. Höger arm.
Blodtryckssänkande LM
• Adalat,
• 5-10mg under tungan
• Ca2+ -antagonist: Nifedipin minskar tonus i den glatta
  muskulaturen i arteriolerna, vilket medför en minskning
  av det perifera kärlmotståndet och därmed en sänkning
  av det arteriella blodtrycket.
•  Ökar njurens-och koronarkärlens genomblödning.
•  Förekommande spasm i perifera kärl dämpas,
  placentakärl?? Tocolytisk effekt, placentatonus
• Effekt har även setts vid astmatisk bronkokonstriktion.

• Grapefrukt cytokromP450, ökade plasmakonc.
• Kombination med Betablockare

• Ca-kanalblockerare, Mg- infusion kan ge kraftig
 hypotension (kompetativ hämning)
• Plendil (felodipin ) selektiv Ca-antagonist
• Visken
• pindolol är en beta1-beta2-receptorblockerare.
• Beta-receptorblockerare har negativ inotrop och kronotrop effekt, men
  dessa effekter är mindre uttalade för VISKÉN (pindolol) pga en uttalad
  egenstimulerande effekt.(liten risk för bradycardi)

• Minskar effekten av katekolaminer och leder till lägre hjärtfrekvens,
  hjärtminutvolym och blodtryck i samband med fysisk och psykisk
  belastning.
•  Mammor har redan lägre känslighet för katekolaminer.

  Under långtidsbehandling med VISKÉN vid indikationen hypertoni kan den
  uppnådda blodtryckssänkningen hänföras till ett reducerat perifert
  kärlmotstånd.

• Kan kombineras med andra blodtryckssänkande medel inkl nitroglycerin.
• Nepresol:


• Trandate(labetalol) T/iv
• Oselektiv β-adrenoceptorblockere+ selektiv α1-blockere
• Hemodynamiskt skiljer sig labetalol från flertalet β-
  blockerare, då blodtryckssänkningen i vila är förenad
  med minskat perifert kärlmotstånd snarare än minskad
  hjärtminutvolym. Hjärtfrekvensen sänks mindre.
•  Kombinationsterapi?(diuretika)
• Epiduralblockad

• Mycket potent blodtryckssänkare
• Förbättrar placentas perfusion, tocolytisk?

• När kan ED: diskussion
• TPK <100
(kontraindicerat när TPK<80, PKINR> 1.5 APTT>35)


• Ligga inne dagar/tunnulerad veckor.
Ytterst potenta blodtryckssänkare
A-kateter. CVK. UVA/IVA
Nitroglycerininfusion:
Nitroglycerin ger en dosberoende relaxation av glatt
  muskulatur, något mera uttalad på den venösa än på
  den arteriella sidan av kärlbädden. Behandlingseffekten
  är beroende av dosen och den individuella känsligheten.
  Kapacitanskärlens dilatering ger minskat venöst återflöde
  till hjärtat. Placentaperfusion?
Tocolytiskt.placentatonus Shuntar in lungorna.
Nitroprussidinfusion:
ännu mer potent
• Ytterst potenta blodtryckssänkare

• 300-(500) ml av Rac i första hand alt
 plasmodex/albumin
• när behandlingen startas.

• Även små blodtryckssänkningar(5-10%)
 kan ge perfusionspåverkan o ge
 fosterbradycardier.
När insätts blodtrycks medicinering?

• HT
• Typ 1-diabetes profylax U-albumin<3g/dygn
 även om inte hypertoni
Krampbehandling
Anfallskupering:
 BDZ
Spruta stamlösning(Addex-Magnesium)
1mmol/ml, 15-xxxmmol: värme, flush
Återkommande kramp 8mmol.
• Underhållsinfusion Mg:
• Start 3-4 mmol/h, bolus 15-20mmol
• Ökas vb
Minskas/stoppas om :
• Patellarreflex försvinner,
• Andningsfrekvens<12(PM…..), desaturaion
 >90%
• Diures>25ml/h
• Antidot: 10ml Calcium-Sandoz långsamt iv
• (lancet -95, Mg-behandling är klart effektivare än diazepam, fenantoin)
• Mg level (mmol/L)/tot s-Mg
Den joniserade formen som är den aktiva( ca 50% av tot s-Mg är
 joniserat)
• Normalt                0.7-1.0 mmol/l
• Therapeutic Range           2-4mmol/l
• loss of tendon reflexes, weakness, nausea, feeling of
 warmth, flushing, somnolence, double vision, slurred
 speech                 5mmol/l

• muscle paralysis, respiratory arrest    6-7.5mmol/l

• cardiac arrest                 > 12mmol/l
• Vid start: rödrosiga, illamående,
 tackypnoiska• Kontraindikationer mot magnesium:
• Myastenia gravis
• Leverkoma med njursvikt
• HELLP
• Kortisonbehandling:
• Inj Betapred 12mg x2, engångsdos 24-48
   timmar innan förlossningen, ev postpartum.
•  Funktion:
1.  god effekt på trombocyterna ökar i antal,
   okänt om funktionen
2.  leverenzymer sjunker
3.  fostrets lungutmognad?
• TRC<20----trc-koncentrat
• AT-3, FFP
• Patientfall
• SLUTKLÄM:

JM Roberts
• ”preeklmapsi är mycket mer än ökad
 blodtryck och påverkan njurfunktion som
 ger diagnosen”
• Patientfall?
Under op;
• blödning ersätts med
LFK+FFP i lika delar 1-till-1
Återhämtniing i sin sjukdom på IVA: sker iregel, först förbättras diures-
  --
sedan LAB och sist Blodtryck

            Partus bltr 160
            1 dygn efter partus 130
            2 dygn efter partus stiger bltr igen

								
To top