Lokal undervisningsplan

Document Sample
Lokal undervisningsplan Powered By Docstoc
					           Den lokale undervisnings-
            og bedømmelsesplan
             Industrioperatør
             Merituddannelsen
Københavns Tekniske Skole
Carl Jacobsens Vej 25
2500 Valby

Tlf. 3586-7086
Fax 3586-7088
www.kts.dk
Den 11. september 2007
                         1
INDHOLDSFORTEGNELSE
INDHOLDSFORTEGNELSE                                                             2
                                                                      4
INDLEDNING                                                                 5
Skolen ................................................................................................................................... 5
Uddannelsen........................................................................................................................... 5
Bekendtgørelser ...................................................................................................................... 5
Revision ................................................................................................................................. 6
UDDANNELSEN                                                                 6
Industrioperatøruddannelsen og medicinalbranchen ..................................................................... 6
Uddannelsen og uddannelsens mål ............................................................................................. 6
Uddannelsens varighed og struktur ............................................................................................ 6
Generelt for voksenuddannelsesforløbet ..................................................................................... 7
Merit ..................................................................................................................................... 7
Retningslinier.......................................................................................................................... 8
Uddannelsens sammenhæng med andre uddannelser .................................................................... 8
Samlæsning ............................................................................................................................ 8
Voksenerhvervsuddannelse ....................................................................................................... 8
FAGRÆKKE OG LEKTIONSFORDELING                                                        8
Grundfag ............................................................................................................................... 8
   Engelsk                                                                8
   Informationsteknologi                                                         9
   Arbejdsmiljø                                                            11
   Produktudvikling, produktion og service                                               11
Fælles områdefag................................................................................................................... 14
   Brand                                                                15
   Arbejdstilrettelæggelse og kundeservice                                               15
   Matematik                                                              16
   El-lære                                                               17
   Montageteknik                                                            18
   Diagramforståelse                                                          18
   Styring                                                               18
   Industriel produktion og arbejdsorganisering (LEAN)                                         19
   Produktion                                                             20
   Fejlfinding, reparation og vedligehold                                               20
   Arbejdsorganisering                                                         20
Valgfag ................................................................................................................................ 21
   Kemi                                                                21
Valgfrit specialefag ................................................................................................................ 22
UNDERVISNINGEN                                                              23
Forløb, metoder og indhold .................................................................................................... 23
2. SKOLEPERIODE                                                             23
Projekt 1: ............................................................................................................................. 23
                                                                      2
   Stearinlysfabrik.                                                          23
   Pædagogiske overvejelser:                                                      24
   Lektionsfordelingsplan over 2. periode:                                               25
Åbent værksted                                                              25
3. SKOLEPERIODE                                                             27
Projekt 2: ............................................................................................................................. 27
   Tabletproduktion (LEAN)                                                       27
   Pædagogiske overvejelser:                                                      29
   Lektionsfordelingsplan over 3. periode:                                               30
   Lektionsfordelingsplan over 3. periode:                                               30
Åbent værksted                                                              30
4. SKOLEPERIODE                                                             31
Projekt 3: ............................................................................................................................. 31
   3.1 Afsluttende eksamen - Æblejuice                                                 31
Pædagogiske overvejelser ........................................................................................................ 33
   3.2    Afsluttende eksamen - Creme/lotion produktion                                       33
   Lektionsfordelingsplan over 4. periode:                                               36
Åbent værksted                                                              36
   Samlet lektionsfordelingsplan alle perioder                                             38
   3 x 8 uger meritmodel for voksenlærlinge                                              38
EKSAMEN OG BEDØMMELSESPLAN                                                        39
RESSOURCER OG UDSTYR                                                           42
KVALITETSSIKRING AF UNDERVISNINGEN                                                    42
Katalog                                                                 43
Valgfri specialefag                                                           43
Medicooperatør – pakkeri og montage                                                   44
   Varighed: 74 lektioner                                                       44
   Uddannelsens formål                                                         44
   Uddannelsens mål                                                          44
Procesanlæggets styring og regulering                                                  45
   Varighed: 74 lektioner                                                       45
   Uddannelsens formål                                                         45
   Uddannelsens mål                                                          45
Procesautomatik, trin 1 - elektroniske styringer                                             46
   Varighed: 74 lektioner                                                       46
   Uddannelsens formål                                                         46
   Uddannelsens mål                                                          46
Procesautomatik trin 2 – programmerbare styringer                                            47
   Varighed: 74 lektioner                                                       47
   Uddannelsens formål                                                         47
   Uddannelsens mål                                                          47
Driftskontrol ....................................................................................................................... 47
   Varighed: 37 lektioner                                                       47

                                                                     3
   Uddannelsens formål            47
Validering for produktionsmedarbejdere     48
   Varighed: 22 lektioner          48
   Uddannelsens formål            48
   Uddannelsens mål             48
Grundlæggende vedligehold af produktionsanlæg  49
   Varighed: 74 lektioner          49
   Uddannelsens formål            49
   Uddannelsens mål             49
Produktionsstyring og samarbejde        50
   Varighed: 37 lektioner          50
   Uddannelsens formål            50
   Uddannelsens mål             50
Valgskema                    51
Bilag                      52
                         4
INDLEDNING
Skolen
   Københavns Tekniske Skole er en selvejende uddannelsesinstitution under
   Undervisningsministeriet. Skolen er godkendt til at gennemføre industrioperatør-uddannelsen.

   Københavns Tekniske Skoles formål med at udbyde uddannelsen industrioperatør er, at kunne
   tilbyde voksne ansatte i procesrelaterede virksomheder i hovedstadsområdet en
   erhvervsuddannelse med en faglig specialisering.
Uddannelsen
   Uddannelsen planlægges og gennemføres som voksenuddannnelse iht. BEK. nr. 695 af
   01/07/2005 § 6 og § 8 omhandlende særlige forløb og meritmuligheder..

   Bekendtgørelsen rummer også muligheder for at tilpasse uddannelsen til særlige specifikke
   situationer, hvor forudgående merit er opnået af eleven ved f.eks. at have gennemført bestemte
   kurser og uddannelser.

   Merit gives efter en individuel samtale med eleven og/eller et efterfølgende afklaringsforløb iht.
   bekendtgørelsens bestemmelser.


Bekendtgørelser
   Uddannelsen gennemføres iht. følgende bekendtgørelser:
   BEK. nr. 1244 af 12/12/2004 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.
   BEK. nr. 341 af 10/05/2005 Bekendtgørelse om grundforløb i erhvervs-uddannelserne.
   BEK. nr. 695 af 01/07/2005 Bekendtgørelse om uddannelsen til industrioperatør.
   BEK. Nr. 689 af 28/06/2004 Bekendtgørelse om grundfag med fagbilag.
   Vejledning til bekendtgørelse om uddannelsen til industrioperatør.

   Det faglige Udvalg for industrioperatører har beskrevet en idealplan for voksenuddannelsen.
   Planen anvendes som hjælpeværktøj sammen med de nævnte bekendtgørelser.                                                     5
Revision
   Overordnet ansvar for den løbende revision af undervisningsplanen har Københavns Tekniske
   Skoles uddannelsesleder Tage Ebbensgaard.
UDDANNELSEN
Industrioperatøruddannelsen og medicinalbranchen
   Medicinal- og biotekindustrien er underlagt en lang række myndighedskrav i forhold til de lande
   virksomhederne leverer produkter til.

   Medarbejdernes uddannelse er af stor betydning i. h. t. de internationale regler og krav som
   virksomhederne skal opfylde for at opnå godkendelse af deres produkt.

   Det er vigtigt, at medarbejderne er i stand til at planlægge produktionen og betjene
   produktionsudstyret samt udføre kvalitetskontrol i forhold til GMP-regler og gældende
   sikkerheds- og miljøforskrifter.


Uddannelsen og uddannelsens mål
   Det er uddannelsens formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår
   kompetence som industrioperatør. Kompetencen som industrioperatør omfatter både de
   aktuelle, teknisk/faglige kvalifikationer i form af færdigheder og paratviden, og de almen/faglige
   og personlige kvalifikationer.    Sidstnævnte er en forudsætning for at kunne deltage
   hensigtsmæssigt i virksomhedsrelaterede samarbejds- og problemløsningsopgaver. Personlige
   kvalifikationer er ligeledes centrale for udvikling af evnen til mere langtidsholdbare
   læringsforudsætninger, og til at tilegne sig ny kompetence gennem beskæftigelse og videre
   uddannelse.
   Uddannelsen er en bred uddannelse, der kan bruges i alle former for industrivirksomheder.


Uddannelsens varighed og struktur
   Voksenuddannelsen er bygget op omkring en fælles struktur.
   Det samlede uddannelsesforløb er 13½ måned med skoleundervisning i 24 uger og med
   virksomhedspraktik i resten af tiden.

   Skematisk model

   Produktionsmedarbejderen med   Den fleksible          Industrioperatøren.
   overblik og serviceafdelinger   produktionsmedarbejder.

   Arbejdsorganisering og
   selvstændighed          Omstillingsevne og        Arbejdsorganisering,
                    samarbejde            samarbejde
                                     selvstændighed og
                                     omstillingsevne.
                                                   6
                                       Eksamen.

     8 uger
                      8 uger              8 uger
    Skoleundervisningen består 3 skoleperioder af i alt 24 ugers varighed og veksler med
    praktikperioder af varierende længde. Skoleperioderne kan sammensætte i forhold til den enkelte
    virksomheds behov – fx som 2 x 12 uger.

    I struktureringen af det samlede forløb er der taget udgangspunkt i, at personlige kvalifikationer
    og arbejdsorganisering er uddannelsens særlige kendetegn og derfor udgør fokuspunkter i
    forløbene. Hovedoverskrifterne på modulerne er derfor også hentet fra disse elementer.


Generelt for voksenuddannelsesforløbet
    Ud over de allerede beskrevne formelle krav vedrørende deltagernes alder o.l. fordrer dette
    særligt brancherettede voksenuddannelsesforløb, at der etableres et egentligt læringsmiljø for
    voksne på skolen. Dette indbefatter lærere med voksenpædagogiske kvalifikationer og dertil
    hørende fysiske rammer, der understøtter de voksnes ønsker om forvaltning af egne selvstyrede
    læringsforløb.
    Det er meget væsentligt, at de kompetencer og kvalifikationer, som de voksne har erhvervet sig
    bl.a. gennem arbejdet, synliggøres i undervisningen og inddrages som et aktiv i den løbende
    planlægning af projekter, temaer eller undervisningsfag.


Merit
    Elever, der har beskæftigelse i medicinalindustrien, har ofte gennemført en anden faglig
    uddannelse og/eller AMU kurser indenfor procesområdet. Det er også kendetegnende, at den
    almene viden hos eleverne i dansk, matematik og engelsk er på minimum 9. klasse niveau – ofte
    suppleret med enkeltfag på HF eller gymnasialt niveau.
    Desuden har virksomhederne anvendt kurserne fra ”Arbejdets organisering” til at fremme de
    bløde kompetencer og værdier i forbindelse med virksomhedernes overgang til selvfungerende
    produktionsgrupper.

    Eleverne har fået 8 ugers merit. Meritten er givet på grundlag af følgende kurser/uddannelser:
    Driftsoperatør trin 1 til 3 eller Pakkeoperatør trin 1 til 3 eller Medicooperatør grundlæggende og
    3 ugers speciale (overbygning til medicooperatør) samt 1 uges valgfag eller tidligere faglig
    uddannelse.
    Som supplement til delvis manglende operatøruddannelse er der lagt vægt på gennemførte
    kurser fra ”værktøjskassen” samt kurserne Produktionshygiejne, Introduktion til
    medicinalindustrien, GMP-styret produktion og Sterilproduktion.
    I forbindelse med ovenfor nævnte kurser har de fleste elever gennemført kurset
    ”12 timers første hjælp”.                                                     7
   For at tilgodese forskellighederne i elevernes kompetencer og viden er der i uddannelsen afsat
   lektioner til at arbejde/modtage undervisning i et ”åbent værksted”. Der vil være mulighed for at
   arbejde individuel med teknisk-faglige og matematiske emner.   Det faglige Udvalg for industrioperatøruddannelsen fastlægger den samlede længde af
   uddannelsestiden.

Retningslinier
   Afsluttende prøve/eksamen afholdes i.h.t. bekendtgørelsens bestemmelser og skolens
   eksamensregler.

   Praktikuddannelsen gennemføres i.h.t. bekendtgørelsens bestemmelser og virksomhedernes
   planer for praktikdelen.


Uddannelsens sammenhæng med andre uddannelser
   Industrioperatøruddannelsen kan give merit til andre faglige uddannelser fx
   Procesoperatøruddannelsen. Se meritreglerne for de enkelte uddannelser.


Samlæsning
   Enkelte grundfag kan samlæses med andre af skolens erhvervsuddannelser.


Voksenerhvervsuddannelse

   Undervisningsplanen er gældende for voksenuddannelsen til industrioperatør.


FAGRÆKKE OG LEKTIONSFORDELING
Grundfag

   Engelsk

   Vejledende uddannelsestid: 70 lektioner incl. eksamen.

   Niveau: F

   Undervisningens mål:                                                  8
Målet med undervisningen er, at eleven har kommunikativ kompetence. Herved forstås, at
eleven

- kan forstå fremmedsproget i skrift og tale
- kan udtrykke sig mundtligt på fremmedsproget
- kan udtrykke sig skriftligt i personlige og erhvervsfaglige sammenhænge i et enkelt sprog
- kan forstå og forholde sig til enkle tekster på fremmedsproget
- har kendskab til almene, samfundsmæssige, erhvervsmæssige og erhvervsfaglige forhold i det
fremmedsprogede område
- har kendskab til forskelle og ligheder imellem fremmede og egne kulturområder
 og kan anvende ovenfor nævnte i kommunikative situationer.

Undervisningens indhold:

Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter både fiktion
og sagprosa.

Undervisningen omfatter følgende emneområder:

1) Almene og personlige sammenhænge
2) Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold
3) Samfund og kultur.

Undervisningen omfatter et valgfrit emne. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen,
skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det i forløbet. Eleven
udarbejder et skriftligt arbejde på fremmedsproget om det valgte emne. Dette arbejde indgår i
den mundtlige prøve.


Informationsteknologi

Vejledende uddannelsestid: 35 lektioner

Niveau: F

Undervisningens mål:

Målet med undervisningen er, at eleven

- opnår begyndende rutine gennem praktisk arbejde med informationsteknologiske værktøjer
- kan løse opgaver med elektronisk informationssøgning af intern og ekstern art og med brug af
intern og ekstern elektronisk post
- får indsigt i de registreringsmuligheder, som udbyder har i forbindelse med brugerne af et
netværk/opkobling
- får indsigt i registerlovgivningen samt regler om ophavsret
- kan gemme og hente data fra minimum to forskellige oplagringsmedier
                                                9
- får en generel viden om en computers opbygning og afprøvet en installation af en eller flere
komponenter, printer, scanner, modem eller lignende
- kan fremdrage væsentlige karakteristika ved den informationsteknologiske udvikling generelt
og inden for den relevante branche.


Undervisningens indhold:

Det væsentlige i undervisningen er, at eleverne arbejder selvstændigt med
informationsteknologiske værktøjer, såsom tekstbehandling, regneark o.l. Udgangspunktet er
anvendelsesorienteret, så eleverne i videst muligt omfang lærer om informationsteknologien ved
at anvende den.
Eleverne skal efter endt undervisningen kunne søge oplysninger i elektroniske medier både af
intern og ekstern art. Endvidere skal eleverne benytte et elektronisk postsystem.
Relevante dele af registreringsmuligheder, og registerlovgivningen gennemgås.
I undervisningen af datahåndtering indgår bl.a. emner som: filhåndtering, filtyper, virusscanner
og andre relevante procedurer. Undervisningen skal endvidere være medvirkende til, at eleverne
får indsigt i en computers opbygning samt får afprøvet installation af perifere enheder,
eksempelvis: Printer, scanner o.l.

Valgfrit forløb:

Undervisningen skal give mulighed for at undersøge og diskutere informationsteknologiens
muligheder, begrænsninger og konsekvenser for forskellige brancher og virksomhedstyper,
herunder miljømæssige, virksomhedsorganisatoriske, kvalifikationsmæssige, økonomiske og
samfundsmæssige.

Skolen har valgt følgende områder, som skal indgå i undervisningen:

Teknisk og administrativ beregning, f.eks. anvendelse af regneark, herunder opstilling af
beregningsmodeller, redigering i modeller, lagring og genfinding af modeller samt udskrivning.
Beregninger inden for branchen.

Processtyring, herunder dataopsamling, analog/digital konvertering, overvågning og styring af
f.eks. mekaniske, elektriske og hydrauliske systemer. Nye muligheder og begrænsninger ved
anvendelse af processtyring.

Skriftlige arbejder:

Eleven arbejder med og løser 4 skriftlige opgaver (1 standardopgave = 4 timers elevarbejde, som
kan løses uden for den planlagte undervisning i faget).

De afleverede opgaver vil indgå i bedømmelsen af eleven.
                                                 10
Arbejdsmiljø

Vejledende uddannelsestid: 35 lektioner

Trindelingen i timetallet angiver basisniveauet og muligheden for at supplere dette med henblik
på at kunne uddybe den teoretiske og praktiske dimension i faget.

Undervisningens mål:

Målet med undervisningen er, at eleven:
- opnår forståelse for og kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige
  arbejdsmiljø
- bliver i stand til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder at
  vælge hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser
- opnår viden om det fysiske, kemiske, biologiske, psykiske, ergonomiske arbejdsmiljø samt
  risici/arbejdsulykker.

Undervisningens indhold:

Undervisningen tager så vidt muligt udgangspunkt i væsentlige emner vedrørende fag- eller
brancherelevant arbejdsmiljø og omfatter følgende perspektiver: ”Oprindelse, virkning og
handling og sammenhængen mellem dem”.
Oprindelsesperspektivet vedrører produktionsfaktorernes betydning for arbejdsmiljøet.
Virkningsperspektivet koncentreres om produktionsprocessens forskellige påvirkninger af
arbejdsmiljøet og konsekvenserne heraf. Handlingsperspektivet vedrører forbedringer af
arbejdsmiljøet på alle niveauer, herunder ændringer af holdninger og adfærd,
produktionsfaktorer og produktionsprocesser samt gennem teknologisk udvikling.


Produktudvikling, produktion og service

Vejledende uddannelsestid: 69 lektioner

Spændvidden i uddannelsestiden angiver basisniveauet og muligheden for at supplere og uddybe
den teoretiske og praktiske dimension i faget.

Trin 1:

Undervisningens mål:

Målet med undervisningen er, at eleven
- kan arbejde kreativt og systematisk samt anvende strukturerede teknikker i forbindelse med
udvikling og fremstilling af produkter eller serviceydelser inden for den relevante branche
- kan redegøre for behov og faktorer, der ud fra virksomheds-, markeds-, miljø- og
samfundsmæssige hensyn nødvendiggør produktudvikling
                                                11
- kan redegøre for den teknologiske udvikling af et eller flere produkter
- kan selvstændigt planlægge og gennemføre fremstillingen af et eller flere produkter.

Undervisningens indhold:

Undervisningen omfatter følgende område:
”Produktudvikling og produktion”.
I undervisningen konfronteres eleven med problemer, hvis løsning skal søges gennem
anvendelse af en ideteknik, f.eks. brainstorming. Der inddrages erfaringer fra brancherelevante
produktudviklingsforløb.
Undervisningen skal specielt koncentreres om de påvirkninger, der rettes mod virksomheden
både fra omverdenen og fra virksomheden selv. De miljømæssige krav til nødvendigheden af
produktudvikling behandles, samt eksempelvis de økonomiske, teknologiske og
konkurrencemæssige forhold m.m.
Eleven planlægger selvstændigt fremstillingen af et eller flere produkter, samt fremstiller
selvstændigt, eller i gruppe, et eller flere produkter.
Ved planlægningen og fremstillingen, udarbejder eleven den nødvendige dokumentation og
kontrolskemaer m.m.

Trin 2:

Undervisningens mål:

Målet med undervisningen er, at eleven:
- kan dokumentere planlægningen af eget arbejde og vurdere kvaliteten i forhold til
  arbejdsresultatet, metoden og processen under hensyn til gældende standarder og normer
- opnår forståelse af personlig kundekontakt og af dens varierende former i forskellige typer
  af virksomheder
- opnår erfaring med udarbejdelse af instruktionsmateriale
- kan søge, finde og bearbejde informationer til brug ved produktionens eller serviceydelsens
  planlægning og udførelse, herunder anvende informationsteknologisk udstyr til planlægning
  af systematisk kvalitetskontrol og vedligehold.

Undervisningens indhold:

Undervisningen omfatter følgende område:
”Kvalitet og service”.
Begreberne kvalitetsudvikling, kvalitetscirkler samt kvalitetsvurdering gennemgås i relation til
praktiske arbejdsopgaver og serviceydelser.
Dokumentation og planlægningen af eget arbejde og produktets eller serviceydelsens kvalitet
blandt andet ved brug af informationsteknologisk udstyr.
Kendskab til relevante brancherelaterede love og standarder, og forståelse for branchens
beskrivelsessystemer til dokumentation af serviceydelsens og det færdige produkts kvalitet.
Derudover må der i undervisningen inddrages praktiske opgaver vedrørende beskrivelse af
drifts- og brugervejledninger.

                                                  12
Virksomheders muligheder for at skabe/bevare tilfredsheden hos kunden på længere sigt,
eksempelvis ved behandling af kundereklamationer, anden efterfølgende service, opfølgende
information til kunden samt kundeservice før, under og efter bestilling af en vare eller ydelse.
I forbindelse med beskrivelsen af vedligeholds- og kontrolrutiner, skal der anvendes
informationsteknologisk udstyr, f.eks. anvendelse af specielle applikationsprogrammer til
opbygning og dokumentation af vedligeholdssystemer eller anvendelse af generelle
applikationsprogrammer til beskrivelse og registrering af systematiske vedligeholdsrutiner.

Skriftligt arbejde:

Eleverne afleverer en opgave. Eleverne løser opgaverne inden for den planlagte
undervisningstid.
                                                  13
Fælles områdefag

   Områdefagenes slutmål er beskrevet på følgende tre niveauer (dog undtaget matematik som
   følger grundfagsbekendtgørelsen).

   Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud
   fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.
   På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer: Lyst til at sætte sig ind i
   uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed
   samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i
   opgaveløsning.

   Rutineniveau. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i
   rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser - alene og i samarbejde med andre.
   På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer: Evne til selvstændigt at sætte
   sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen
   heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

   Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en
   opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer, alene og i samarbejde med
   andre - under hensyntagen til opgavens art.
   På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer: Evne til at tage selvstændigt
   ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer.
   Yderligere lægges der vægt på kvalitetssans og kreativitet.
                                                      14
Brand

Vejledende undervisningstid: 4 lektioner

Elementær brandbekæmpelse:
Målet med undervisningen er, at eleverne:
- tilegner sig sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, at de ved, hvordan de bør forholde sig
i tilfælde af brand
- ved hvordan de med simple hjælpemidler og metoder kan slukke mindre brande og hindre
brandudbredelse
- opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse.

Undervisningens indhold:

Der undervises i overensstemmelse med Dansk Brandteknisk Instituts kursus i elementær
brandbekæmpelse.


Arbejdstilrettelæggelse og kundeservice

Vejledende uddannelsestid: 35 lektioner

Niveau: Begynder

Undervisningens mål:

Eleven har kendskab til arbejdsorganiseringens betydning i produktions- og
servicevirksomheder, så hun/han via praktiske og teoretiske arbejdsopgaver oplever muligheder
og udfordringer i arbejdsorienterede samarbejdsrelationer.
Eleven kan på en økonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde vælge arbejdsmetoder til
enkle arbejdsopgaver.
Eleven har kendskab til servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende faktorer i forhold til at
udføre en god kundeservice, såvel internt som eksternt, herunder “den gode leverance”.
Eleven kan deltage i arbejdstilrettelæggelse og planlægning, som er relevant for uddannelsen.
Eleven har kendskab til udvikling af produkter, koncepter og ideer, som er relevante for
uddannelsen.
Eleven har kendskab til forskellige arbejdsorganisatoriske principper i virksomheder, herunder
beslutningsprocesser, roller og samarbejdsformer i planlægnings- og udførelsesfasen.
Eleven har kendskab til arbejdspladsers indretning og deres betydning for arbejdets
gennemførelse, herunder indsigt i arbejdsmiljø, sikkerhedsbestemmelser og ergonomi samt
betydningen af en optimalt indrettet arbejdsplads.
Eleven har kendskab til egen rolle i virksomhedsorganisationer, som er relevante for
uddannelsen, herunder samarbejde med forskellige faggrupper og betydningen af at være
fleksibel og udføre kvalitetsarbejde samt at udføre kvalitetskontrol af eget arbejde.
Eleven har kendskab til sammenhængen mellem økonomi, materiale- og tidsforbrug.
                                                15
Eleven har kendskab til og kan indhente og anvende relevante informationer, specifikationer,
tegninger og beskrivelser til at løse enkle arbejdsopgaver.

Matematik

Vejledende uddannelsestid: 70 lektioner

Niveau: F

Undervisningens mål:

Målet med undervisningen er, at eleven:
- kan arbejde med tal og ukomplicerede symboludtryk
- kan anvende enkle matematiske metoder til løsning af simple erhvervsmæssige,
samfundsmæssige og almene problemstillinger
- kan dokumentere matematiske løsningsmetoder i skriftlig form.

Undervisningens indhold:

Der arbejdes generelt med erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens
anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og styrke sine
matematiske færdigheder.
Der arbejdes med matematikken som model for løsning af praktiske problemstillinger og med
de dermed forbundne muligheder og begrænsninger.
Undervisningen omfatter tal- og symbolbehandling, mindst ét af områderne geometri,
funktioner og statistik samt et valgfrit forløb.

Tal- og symbolbehandling:
Almindelige regneoperationer med tal- og symboludtryk.
Procentregning.
Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler.
Regning med elementære brøker inddrages i de naturlige sammenhænge, de optræder i, og i det
omfang, det skønnes nødvendigt for de øvrige områder.

Geometri:
Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant)
Pythagoras’ læresætning.
Sinus og cosinus i retvinklede trekanter.

Funktioner og grafer.
Koordinatsystemet.
Forståelse og anvendelse af grafiske fremstillinger i almindelighed.
Ligefrem og omvendt proportionalitet med dertil hørende funktioner, grafisk beskrivelse og
løsning af ligninger.

Statistik:
                                                16
Fremstilling og fortolkning af statistiske beskrivelser.
Præsentation af statistisk materiale i form af tabeller, diagrammer og grafer.
Beregning af gennemsnit, median og kvartilsæt.

Valgfrit forløb:
Det valgte emne skal kunne finde anvendelse i forbindelse med erhvervsfaglige
problemstillinger. Hvis det valgte emne allerede har været behandlet, skal der ske en uddybning
af det i forløbet.

Skriftligt arbejde:
Det samlede omfang af skriftlige arbejder svarer til 2 standardopgaver i faget (1 standardopgave
= 2 timers elevarbejde).


El-lære

Vejledende uddannelsestid: 68 lektioner

Niveau: Begynder og rutine

Undervisningens mål:

Eleven har grundlæggende kendskab til komponenter, elektriske grundbegreber og
måleinstrumenter, så eleven kan afgøre om sammensatte kredsløb har en tilfredsstillende
funktion, og om specifikationer og data overholdes, herunder valg og betjening af de mest
hensigtsmæssige måleinstrumenter (spændingsforsyning, multimeter og skrivere) til måling af
specifikationer og data.
Eleven har kendskab til virkemåden af kabler, ledninger, modstande, kondensatorer, spoler,
transformatorer, dioder, transistorer og logiske kredsløb (PLC) i henhold til dokumentation i
databøger og lignende.
Eleven har kendskab til, og kan fejlfinde på enkle kredsløb
Eleven har kendskab til enkle relæstyringer og reguleringer.

Niveau: Rutine

Undervisningens mål:

Eleven kan arbejde med service eller produktion af områdets produkter på baggrund af den
almene teori og praktik, der knytter sig til service og produktion.
Eleven kan anvende de elektriske grundbegreber for spænding, strøm og effekt ved såvel DC
som AC. Herunder definitioner og karakteristika for vekselspændinger- og strømme.
Eleven kan foretage måling af AC og DC spændinger samt fejlfinde på enkle kredsløb som
spændingsdeler og strømdeler.
                                                17
Montageteknik

Vejledende uddannelsestid: 35 lektioner

Niveau: Begynder

Undervisningens mål:

Eleven har kendskab til materialer, værktøj og lodning i henhold til europæisk standard,
herunder overholdelse af elementære sikkerhedsregler og miljøforskrifter.
Eleven kan fremstille enkle mekaniske komponenter, chassisdele samt montere og demontere
apparaters/maskiners mekaniske og elektriske moduler, integrerede enheder, komponenter,
kabler og stik, der er typiske i svagstrømsapparater, ifølge skitser og ved hjælp af relevante
teknikker i henhold til anvisninger i tilhørende dokumentation og ved brug af almindeligt
forekommende håndværktøj og værkstedsmaskiner og ifølge gældende bestemmelser.


Diagramforståelse

Vejledende uddannelsestid: 34 lektioner

Niveau: Begynder

Undervisningens mål:

Eleven kan tegne og læse diagrammer på mindre elektriske og elektroniske kredse og er
orienteret om almindelige principper for tegningsforståelse.
Eleven har kendskab til blok- og detaljediagrammer på mindre opstillinger.
Eleven har kendskab til standarder og normer for el-teknisk dokumentation f.eks.
hovedstrømsskemaer, enstregs- og flerstregsskemaer, nøgleskemaer og installationstegning.
Eleven har kendskab til de almindeligste symboler og el-komponenter.


Styring

Vejledende uddannelsestid: 36 lektioner

Niveau: Begynder

Undervisningens mål:

Eleven har kendskab til gældende principper og anvendelsesområder for digitale, elektriske og
pneumatiske styrings- og reguleringssystemer (for maskiner og anlæg).
Eleven har kendskab til el-tekniske og automatiske styringsprocesser i industriel produktion, så
eleven kan udføre enkle praktiske arbejdsopgaver inden for betjening og overvågning af
maskiner og anlæg.
                                                 18
Eleven kan under vejledning medvirke ved identificering og lokalisering af enkle fejl på digitale,
elektriske og pneumatiske styrings- og reguleringssystemer. Herunder anvende diagrammer ved
fejlretning.


Industriel produktion og arbejdsorganisering (LEAN)

Vejledende uddannelsestid: 104 lektioner

Niveau: Begynder

Undervisningens mål:

Eleven har grundlæggende kendskab til industriel produktion på baggrund af arbejdet med
forskellige produktionsformer.
Eleven skal have kendskab til industrielle arbejdsorganiseringer, kvalitetsstyringssystemer og
hygiejne- og miljøbestemmelser samt de faktorer der påvirker det fysiske og psykiske
arbejdsmiljø.
Eleven skal have kendskab til teknologiudvikling inden for industrien og udvikle omstillingsevne
samt evne til at handle selvstændigt i forskellige arbejdssituationer.
Eleven kan bistå ved produktionsplanlægning og deltage i klargøring til produktion.
Eleven kan arbejde med enkle industrielle fremstillingstekniker.
Eleven kan betjene produktionsudstyr med simpel/enkel styringsteknik.
Eleven kan kommunikere med egen og andre faggrupper.
Eleven kan indgå i samarbejdsrelationer og deltage i problemløsningsopgaver og projektforløb
med styk-, lager- og automatisk produktion på anlæg i mindst pilotplan skala.
Eleven kan anvende informations- og dokumentationsformer i industriel produktion.

Lean konceptet anvendes i forbindelse med ovennævnte mål, så eleverne opnår rutine i brug af
de enkelte værktøjer og anvendelse af værktøjerne i et samspil.
Se i øvrigt oversigten over LEAN modellen ved 3. skoleperiode.
                                                 19
Produktion

Vejledende uddannelsestid: 68 lektioner

Niveau: Rutine

Undervisningens mål:
Eleven kan udføre jobfunktioner i tilknytning til industriel produktion under
hensyntagen til gældende procedure, forskrifter, bestemmelser, regler og lovgivning samt
anvende og udføre teknisk dokumentation.
Eleven kan arbejde med værktøjer fra ”Lean Production” i tilknytning til industriel produktion.
Se i øvrigt oversigten over LEAN modellen ved 3. skoleperiode.
Eleven har kendskab til begreber, terminologier, fysiske og kemiske egenskaber,
beregnings- og målemetoder i forbindelse med de i industrien anvendte materialer og
processer.


Fejlfinding, reparation og vedligehold

Vejledende uddannelsestid: 70 lektioner

Niveau: Rutine

Undervisningens mål:

Eleven kan betjene pneumatiske og elektriske styrings- og reguleringssystemer på grundlag af
kendskab til gældende principper og anvendelsesområder.
Eleven kan foretage montage og demontage samt kontrollere og justere enkle funktioner.
Eleven kan identificere og lokalisere fejl samt medvirke ved reparations- og
vedligeholdelsesopgaver.
Eleven kan orientere sig i og anvende teknisk dokumentation til fejlfindings-, reparations- og
vedligeholdelsesopgaver.

Arbejdsorganisering

Vejledende uddannelsestid: 68 lektioner
Niveau: Rutine

Undervisningens mål:
Eleven kan virke og kommunikere i industrielle virksomheders organisation.
Eleven kan med værktøjer fra ”Lean Production” planlægge og organisere en industriel
produktion. Se i øvrigt oversigten over LEAN modellen ved 3. skoleperiode.
                                                 20
   Eleven har kendskab til betydningen af et godt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø og kan deltage i
   udvikling af jobfunktioner.

   I forbindelse med undervisningen i faget inddrages Lean værktøjerne i relevante sammenhænge.
Valgfag

   Kemi

   Vejledende uddannelsestid: 68 lektioner

   Niveau: Niveau F

   Undervisningens mål:

   Målet med undervisningen er, at eleven
   - kan arbejde med grundlæggende kemiske begreber, som finder anvendelse i erhverv eller
   dagligdag,
   - kan arbejde med elementære kemiske begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder til at belyse
   erhvervsfaglige og samfundsfaglige eller miljømæssige problemstillinger,
   - kan anvende kemikalier og udstyr på en korrekt, sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde,
   - kan udtrykke sig både skriftligt og mundtligt om enkle kemiske problemstillinger og opnår
   øvelse i at udføre forsøg.
   Undervisningens indhold:
   Arbejdet med de kemifaglige emner skal have et eksperimentelt islæt i form af både
   demonstrationsforsøg og eksperimenter udført af eleven.
   Det er vigtigt, at der i undervisningen arbejdes bevidst med fagsproget, så eleven lærer at
   udtrykke sig korrekt om kemifaglige begreber og metoder.
   Undervisningen omfatter følgende områder:
   Stoffers opbygning og forskellige kemiske forbindelser, herunder begreberne atomer, ioner,
   molekyler og periodesystemet. Der arbejdes med både den organiske og den uorganiske kemi.
   Enkle kemiske reaktionstyper. Syre- og basereaktioner og reaktionsskemaer til brug for
   afstemning af enkle støkiometriske ligninger.
   De vigtigste grundstoffer og nogle af deres forbindelser, herunder carbon- og
   nitrogenforbindelser.
                                                    21
Valgfrit forløb: Eleverne arbejder med enhedsoperationer. F.eks. destillation, inddampning,
absorption, omrøring og membranprocesser m.fl.
Forløbet udgør ca. 1/4 af undervisningen.
Skriftligt arbejde:
Omfanget af det skriftlige arbejde svarer til 4 opgaver (1 opgave = 2 timers elevarbejde).
Eleven udfører som minimum 3 forsøg, hvortil der udfærdiges forsøgsbeskrivelser som
dokumentation.
Eksamen:
Eleverne kan indstille sig til kemieksamen niveau F, hvis 3 forsøgsbeskrivelser er godkendt af
læreren. Der afholdes mundtlig prøve.

Valgfrit specialefag

I praktikperioden kan elev/virksomhed vælge et kursus fra specialfagskataloget.
Kataloget er godkendt af Det faglige Udvalg for industrioperatøruddannelsen.
                                                 22
UNDERVISNINGEN
Forløb, metoder og indhold

   Uddannelsesforløbet er bygget op over 3 projekter. Der er et projekt knyttet til hvert
   skoleperiode, dog sådan at projektet i 4. skoleperiode tidsmæssig er tilpasset perioden i.f.t. den
   faglige prøve.


2. SKOLEPERIODE
Projekt 1:

Stearinlysfabrik.

   Eleverne skal opbygge en produktion af stearinlys fra bunden. Projektet har lav
   automatiseringsgrad.

   Formål:

   Styrke elevernes evne til samarbejde og arbejdstilrettelæggelse, samt udbygge elevernes
   grundlæggende færdigheder i maskinlærer og styringsteknik.

   ”Lean Production” indgår i det særlige områdefag ”Industriel produktion og
   arbejdsorganisering”. Lean vægtes med 35 lektioner.
   Se i øvrigt oversigten over LEAN modellen ved 3. skoleperiode.

   Mål:

   Elevgruppen kan fordele arbejdsopgaverne på en hensigtsmæssig måde, således at hele gruppens
   færdigheder udnyttes og udvikles.
   Elevgruppen kan udarbejde en realistisk arbejdsplan, samt udfylde arbejdssedler, der sikre en
   god overlevering.
   Elevgruppen kan udarbejde en forståelig evalueringsrapport og konklusion, der kan danne basis
   for de kommende projekter.
   Elevgruppen kan udvikle en sikkerhedsmæssig forsvarlig produktion.
   Elevgruppen kan udarbejde deres egne SOPer (Standard Operation Procedure) samt indbygge
   en kvalitetsstyring, der sikre en ensartet produktion.
   Elevgruppen kan udarbejde den fornødne teknisk faglige dokumentation.

   Projekt beskrivelse:                                                      23
   Eleverne skal i grupper udarbejde arbejdsdokumentation indeholdende tegninger og diagrammer
   til en stearinlysmaskine.
   Eleverne skal i gruppe udarbejde SOP’er, der skal danne grundlaget for den endelige
   produktion.
   Eleverne skal i grupper lave en produktionsmålsætning, der samles til én, som hele holdet
   effektuerer.
   Eleverne udarbejder en samlet plan for projektet i form af et GANTT-diagram. Dette diagram
   kan løbende evalueres og revideres.
   Eleverne udfylder dagsedler, som anvendes til forløbsbeskrivelsen og overlevering grupperne
   imellem.
   Eleverne er ansvarlige for budgetter og tidsplaner overholdes.
   Der udarbejdes efterfølgende en projektrapport over forløbet, der skal danne grundlag for de
   efterfølgende projekter.

   Tid:

   Der er afsat ca. 90 lektioner, der fordeles på de sidste tre uger.

   Arbejdsform:

   Eleverne inddeles i grupper på fire til fem personer, som løser opgaven ved selvstudier og korte
   kursusoplæg fra lærerne.
   Lærernes rolle vil være som konsulenter, hvor lærerne efter elevernes behov vil tilbyde korte
   kurser.

   Projektforløbet og projektrapporten evalueres sammen med underviserne og indgår i
   bedømmelsen af uddannelsesmodulet.


Pædagogiske overvejelser:

   Eleverne arbejder selvstændigt eller i små grupper med øvelser i såvel teori
   som praktik. Der skal fokuseres på håndværksmæssige kvalifikationer og eleven skal lære at
   anvende teori og praksis i fremtidige projekter.
   Der vil i en stor del af tiden være tale om lærerstyrede forløb hvor færdigheder i forbindelse med
   faglige arbejdsprocesser indarbejdes så de kan anvendes i fremtidige uddannelsesforløb . Der vil
   især i starten af projektet være elementundervisning. Den enkelte elev vil have mulighed for at
   arbejde med de elementer hvor behovet for læring er størst, samtidig med at eleven lærer
   studiemiljøet at kende.

   I projektet vil der blive større og større mulighed for at inddrage eleverne i undervisningen.
   Hermed bliver der en høj grad af tovejskommunikation, hvor eleverne f.eks. opøves i
   fremlæggelse af gruppearbejde og undervisningen skal lægge op til kommunikation mellem de
   enkelte elever eller elevgrupper. Eleven får mulighed for at arbejde med arbejdsorganisering for
   derigennem at skabe en større forståelse for arbejdsorganiseringens betydning for arbejdets
   udførelse.
                                                  24
  Lektionsfordelingsplan over 2. periode:

                                Lære-   Kursusfag
                               plansfag  (projekt)   Grundfag:
   Arbejdsmiljø
   Informationsteknologi F                   18     17
   Engelsk F                          18
   Produktudvikling, produktion og service. Trin 2       19     4
   Produktudvikling, produktion og service. Trin 3
   Fælles områdefag:
   Brandbekæmpelse
   Matematik F * Bemærk
   Arbejdstilrettelæggelseog kundeservice           35
   Diagramforståelse
   El. lære                          14     4
   Montageteknik                        8      4
   Styring                           8      4
   Særlige områdefag:
   Industriel produktion og arbejdsorganisering (LEAN:     64     40
   35 lektioner)
   Områdefag:
   Arbejdsorganisering
   Fejlfinding, reparation og vedligehold
   Produktion
   Valgfag
   Kemi F samt enhedsoperationer                16     7
   Valgfri specialefag
   Der vælges 2 uger fra kataloget
   Åbent værksted
   Teknisk-faglige emner og matematik.* Bemærk
   Total:                           200     80

Åbent værksted
  * Bemærk

  Eleverne arbejder med teknisk faglige emner fra ovenfor nævnte fag.

  Eleverne vælger fagene individuelt.
                                           25
Der afsættes 4 lektioner pr. uge, som er includeret i det samlede antal lektioner.

Matematik indgår som en del af de teknisk faglige fag.
                                           26
3. SKOLEPERIODE
Projekt 2:

Tabletproduktion (LEAN)
   Eleverne skal opbygge en produktion af tabletter fra bunden.

   Formål:

   Styrke elevernes evne til arbejdstilrettelæggelse i fleksible produktionsformer, samt udbygge
   elevernes færdigheder i maskinlærer og styringsteknik på en mellem automatiseringsniveau.

   Udvikle elevernes evner til at arbejde med fastestoffer i form af pulvere, og håndterer disse på
   en hygiejnisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

   ”Lean Production” indgår i områdefagene ”Arbejdsorganisering” og ”Produktion”.
   Lean vægtes med 27 lektioner.

   Udvikle elevernes forståelse for - på rutine niveau - at søge et produktionsflow uden ventetider,
   ophobning og spild. I den forbindelse anvendes forskellige LEAN værktøjer til løsning af
   problemerne. Værktøjerne illustreres bedst på følgende oversigt:


                          Toyota modellen


                          Lean Production


                       Kortlægning af værdikæder

                Jævnt optimeret flow med et minimum af spild


     Mange              Mange      Ujævnt      Omstil-
             Dårlig                              Rod og
     fejl               varer i     flow       lingstid
             kvalitet                             uorden
                     arbejde              for lang


               Specifikke værktøjer til løsning af problemerne

     Poke-
                       Kan
     yoke       VRK                SW       SMED       5S
                       ban


                      Systematisk problemløsning

                                                     27
Mål:

Elevgruppen kan fordele arbejdsopgaverne på en hensigtsmæssig måde, således at hele gruppens
færdigheder udnyttes og udvikles.
Elevgruppen kan udarbejde en realistisk arbejdsplan, samt udfylde arbejdssedler, der sikre en
god overlevering samt udarbejde en hygiejneplan for produktionen..
Elev gruppen kan udarbejde en forståelig evalueringsrapport og konklusion, der kan danne basis
for de kommende projekter.
Elevgruppen kan udvikle en sikkerhedsmæssig forsvarlig produktion.
Elevgruppen kan udarbejde deres egne SOP’er, samt indbygge en hygiejne- og kvalitetsstyring,
der sikre en ensartet produktion.
Elevgruppen kan udarbejde den fornødne teknisk faglige dokumentation til til en
semiautomatiskproduktion.

Projekt beskrivelse:

Eleverne skal i grupper udarbejde arbejdsdokumentation indeholdende tegninger og diagrammer
til en tabletproduktion.
Eleverne skal i grupper formulerer en tablet, evt. lakridssallignende.
Eleverne skal pakke tabletterne i et egnet pakkemateriale og udarbejde forbrugerinformation
efter de gældende regler.
Eleverne skal i gruppe udarbejde SOP’er og hygiejneforskrifter, der skal danne grundlaget for
den endelige produktion.
Eleverne skal i grupper lave en produktionsmålsætning som der samles til én, som hele holdet
effektuerer.
Eleverne udarbejder en samlet plan for projektet i form af et GANTT-diagram. Dette diagram
kan løbende evalueres og revideres.
Eleverne udfylder dagssedler, som anvendes til forløbsbeskrivelsen og overlevering grupperne
imellem.
Eleverne er ansvarlige for budgetter og tidsplaner overholdes.
Der udarbejdes efterfølgende en projekt rapport over forløbet, der skal danne grundlag for de
efterfølgende projekter.

Tid:

Der er afsat 76 lektioner i fordelt på de sidste tre uger.

Arbejdsform:

Eleverne inddeles i grupper på fire til fem personer, som løser opgaven ved selvstudier og korte
kursusoplæg fra lærerne.
Lærernes rolle vil være som konsulenter og tilbyde korte kurser.                                               28
   Projektforløbet og projektrapporten evalueres sammen med underviserne og indgår i
   bedømmelsen af uddannelsesmodulet.


Pædagogiske overvejelser:

   Læreren og eleverne opdeler i fællesskab projektet i dets delelementer og samler disse i temaer.
   Læreren skal sikre sig at væsentlige temaer får markant betydning for projektet. Der tages
   udgangspunkt i forskellige opgaver, og der skal ske en kobling til den enkelte elevs nuværende
   arbejdsplads og arbejdsliv så emnerne får en konkret og bred indgangsvinkel. Der skal fra
   lærerens side sættes fokus på den enkelte elevs evne til at arbejde selvstændigt samt evne til
   selvstændigt at træffe beslutninger i forskellige situationer.

   Desuden skal der fra lærerens side være fokus på den enkelte elevs evne til at skifte mellem
   gruppearbejde og selvstændigt arbejde samt evnen til selvstændigt at træffe beslutninger i
   samarbejde med gruppens øvrige medlemmer i forskellige situationer.

   Hele gruppen skal indgå i opbygningen af det arbejdsmiljø, der skal skabes i forbindelse med
   arbejdsopgaven.
                                                  29
  Lektionsfordelingsplan over 3. periode:

                               Lære-     Kursusfag
                               plansfag   (projekt)   Grundfag:
   Arbejdsmiljø
   Informationsteknologi F
   Engelsk F                          52
   Produktudvikling, produktion og service. Trin 2       10       2
   Produktudvikling, produktion og service. Trin 3       10       2
   Fælles områdefag:
   Brandbekæmpelse
   Matematik F * Bemærk
   Arbejdstilrettelæggelseog kundeservice
   Diagramforståelse                      12       6
   El. lære                           12       5
   Montageteknik                         8       4
   Styring                            8       4
   Særlige områdefag:
   Industriel produktion og arbejdsorganisering
   Områdefag:
   Arbejdsorganisering (LEAN: 11 lektioner)           24       11
   Fejlfinding, reparation og vedligehold            31       21
   Produktion (LEAN: 10 lektioner)               24       11
   Valgfag
   Kemi F samt enhedsoperationer                16       7
   Valgfri specialefag
   Der vælges 2 uger fra kataloget
   Åbent værksted
   Teknisk-faglige emner og matematik.* Bemærk
   Total:                            207      73

Åbent værksted
  * Bemærk

  Eleverne arbejder med teknisk faglige emner fra ovenfor nævnte fag.

  Eleverne vælger fagene individuelt.

  Der afsættes 4 lektioner pr. uge, som er includeret i det samlede antal lektioner.

  Matematik indgår som en del af de teknisk faglige fag.
                                             30
4. SKOLEPERIODE
Projekt 3:

3.1 Afsluttende eksamen - Æblejuice

   Der arbejdes med repetition af de 2 foregående perioders stof. Der sluttes af med en skriftlig
   prøve af 2 timers varighed og en praktisk prøve af 6 timers varighed.
   Eleverne skal opbygge et produktionsanlæg til fremstilling af æblejuice.
   Projektet har høj dokumentations- og automatiseringsgrad.

   Formål:

   Styrke elevernes evne til samarbejde og arbejdstilrettelæggelse, samt implementere de indlærte
   teoretiske færdigheder i opbygningen af produktionsanlægget.
   Projektmål:
   Eleven har overblik over produktionsforløbet i en moderne produktionsvirksomhed.
   Eleven kan kommunikere med kollegaer i virksomhed.
   Eleven har forståelse for at holde et højt kvalitetsniveau i forhold til virksomhedens produkt.
   Eleven kan sætte sig ind i og beherske forskellige produktionsprocesser.
   Eleven kan arbejde efter gældende sikkerhedsregler.
   Eleven kan rapportere om produktionsforhold.

   Kvalifikationselementer:

   Kan overholde kvalitetskrav og forstå kvalitetsstyringssystemet.
   Kan udføre fejlidentifikation og lokalisering med baggrund i lokalkendskab.
   Kan deltage i automatiseret industriel produktion.
   Kan kommunikere med kollegaer og kunder.

   Mål:

   Elevgruppen kan fordele arbejdsopgaverne på en hensigtsmæssig måde således at hele gruppens
   færdigheder udnyttes og udvikles.
   Elevgruppen kan udarbejde en realistisk plan for arbejdsorganisering og tidsforbrug til
   henholdsvis anlægsopbygning og produktion.
   Elevgruppen kan redegøre for projektets forløb med høj detaljeringsgrad.
   Elevgruppen kan udføre projektet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
   Elevgruppen kan udarbejde procesinstrumenteringsdiagrammer (PI-diagram) som viser flow og
   signalgivere til måle- og reguleringssløjfer.
   Elevgruppen kan udarbejde de nødvendige pneumatiske og elektriske forbindelsesdiagrammer.
   Den enkelte elev kan selvstændigt gennemføre samtlige delopgaver, som indgår i projektet,
   herunder fejlfinding og reparationer.
   Projektbeskrivelse:
                                                    31
Eleven skal i grupper udarbejde arbejdsdokumentation indeholdende tegninger og diagrammer
til de respektive sektioner i æblejuiceanlægget.
Eleverne skal udarbejde SOP`er der danner grundlag for den endelige produktion.
Eleverne skal i grupper udarbejde en produktionsmålsætning for den enkelte sektion, der danner
grundlag for det fælles produktionsprojekt.
Eleverne skal i grupper udarbejde en tidsplan i form af et Gantt-kort som danner grundlag for
projektets samlede tidsforbrug.
Gantt-kortet evalueres løbende.
Eleverne skal gruppevis dokumentere og kommunikere den aktuelle status for den enkelte
sektion til hele holdet.
Der udarbejdes en projektrapport, der danner grundlag for den efterfølgende eksamen.

Tid:

Der er afsat 70 lektioner til projektet incl. eksamen.

Arbejdsform:

Eleverne anvender de indlærte teoretiske færdigheder i hele projektfasen.
Eksempler:
- Teknisk tegning.
- Måleværktøjer.
- Just in time.
- Gantt kort
- X-R kort.
- ISO 9000.
SI-enheder til beregninger:
- Areal- og volumenberegninger til tank/beholderdimensionering.
- Trykomregninger for at vælge manometer, tryktransmitter og regulerings-
  ventiler samt tryktab over filterpresser.
- Signalomregninger, for at kontrollere ved måling og omregninger af signalerne i
  reguleringssløjfernes funktioner.
Dimensionering af anlæg:
- Motordimensionering.
- Effektforbrug.
El- lære:
- Multimeter.(kontrol og fejlfinding).
- Nøglediagrammer. (Styrestrøm)
- Flerstregsdiagram. (Hovedstrøm)
- 3 faset AC motorer. (Y/D forbindelse, fuldlaststrøm).
- Frekvensomformer. (Indstilling, forskellige styremuligheder 4- 20 mA 0-15 V).
- PLC (grundbegreber, ladderdiagram andre faciliteter: Flag, Timer, Counter).
                                              32
   Kemi:
   - Almindelige kemiske begreber (periodiske system, enzymberegning og
    kiselgurhåndtering).


Pædagogiske overvejelser

   Med udgangspunkt i en produktion skal grupperne planlægge selve produktionen. Gruppen skal
   arbejde sig frem til et overblik over de arbejdsopgaver der skal udføres og ud fra dette overblik
   drøfter gruppen forskellige måder at organisere arbejdet på og træffer beslutning om den form
   for arbejdsorganisering gruppen finder bedst for at løse opgaven.

   Gruppen arbejder under frie forhold i forbindelse med projektet. Gruppen opstiller derfor
   relevante regler og rammer for eget funktionsområde. Gruppen skal sikre et bredt dækkende
   informations- og kommunikationsflow til alle interessenter i forbindelser med produktionen.3.2  Afsluttende eksamen - Creme/lotion produktion

   Der arbejdes med repetition af de foregående perioders stof. Der sluttes af med en skriftlig
   prøve af 2 timers varighed og en praktisk prøve af 6 timers varighed.
   Eleverne skal på basis af det eksisterende pakkeanlæg opbygge et produktionsanlæg til
   fremstilling af creme og/ eller lotion.
   Projektet har høj dokumentations og automatiseringsgrad.

   Formål:

   Styrke elevernes evne til samarbejde og arbejdstilrettelæggelse, samt implementere de indlærte
   teoretiske færdigheder i opbygning af produktions strukturen.

   Projekt formål:

   Eleven har overblik over produktionsforløbet i en moderne produktionsvirksomhed.
   Eleven kan kommunikere med kollegaer i virksomheden..
   Eleven har forståelse for at holde et højt kvalitetsniveau i forhold til virksomhedens produkter.
   Eleven kan sætte sig ind i og beherske forskellige produktionsprocesser.
   Eleven kan arbejde efter gældende sikkerhedsregler.
   Eleven kan rapportere om produktionsforhold.

   Kvalifikationselementer:

   Kan overholde kvalitetskrav og forstår kvalitetsstyringssystemer.
   Kan udføre fejlidentifikation og lokalisering med baggrund i lokalkendskab.
   Kan deltage i automatiseret industriel produktion.
   Kan kommunikere med kollegaer og kunder.
                                                    33
Mål:

Elevgruppen kan fordele arbejdsopgaverne på en hensigtsmæssig måde således at hele gruppens
færdigheder udnyttes og udvikles.
Elevgruppen kan udarbejde en realistisk plan for arbejdsorganisering og tidsforbrug.
til produktionsforberedelse, omstilling, råvarefremstilling og produktion.
Elevgruppen kan redegøre for projektets forløb med høj detaljeringsgrad.
Elevgruppen kan udføre projektet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Eleverne kan udarbejde flowdiagrammer der viser varens flow fra råvare til færdig forpakning.
Eleven kan udpege kritiske kontrolpunkter, og udføre de nødvendige målinger i forhold til
fremstilling af råvare og drift af pakkeanlægget.
Eleven kan udarbejde den nødvendige dokumentation til produktion og pakning.
Eleven kan fejlfinde og selvstændigt udføre reparationer med sit kendskab til pneumatiske og
elektriske styringer.
Den enkelte elev kan selvstædigt gennemføre samtlige delopgaver som indgår i projektet.


Projektbeskrivelse:

Eleverne skal i grupper udarbejde arbejdsdokumentation indeholdende tegninger og
omstillingskort af de respektive sektioner i fremstillingsprocessen.
Eleverne skal udarbejde SOP´ er der danner grundlag for den endelige produktion.
Eleverne skal i grupper udarbejde en produktionsmålsætning for de enkelte delproduktioner der
danner grundlag for det fælles produktionsprojekt.
Eleverne skal i grupper udarbejde en tidsplan i form af Gantt-kort, som danner grundlag for
projektets samlede tidsforbrug.
Gantt-kortet evalueres løbende.
Eleverne skal gruppevis dokumentere og kommunikere den aktuelle status for den enkelte
delproduktion til hele holdet.
Der udarbejdes en projektrapport, der danner grundlag for den efterfølgende eksamen.

Tid:

Der er afsat 70 lektioner til projektet incl. eksamen.

Arbejdsform:

Eleverne anvender de indlærte teoretiske færdighed i hele projektfasen.
Eksempler
Teknisk tegning.
Måleværktøjer.
Skriver som memograf
Lean,. VSM
SMED, POKA YOKE, 5S, VRK, SW, Kan Ban
Gantt-kort.

                                              34
X–R kort.
Kvalitetsstyring.
SI enheder til beregninger.
Areal og volumen.
Pakkematerialer: pap, plast, metal, glas, paller etc.

El-lære:

Multimeter
Signalgiver.
I/O signaler(fejlfinding på PLC styrede maskiner)
Frekvensomformere.

Kemi:

Almindelige kemiske begreber (periodisk system).Mest anvendte polymere (monomere) i
emballageindustrien: PVC, PP, PE, PET.


Pædagogiske overvejelser
Med udgangspunkt i en produktion skal grupperne planlægge selve produktionen.
Gruppen skal arbejde sig frem til et overblik over de arbejdsopgaver der skal udføres og ud fra
dette overblik drøfter gruppen forskellige måder at organisere arbejdet på og træffer
beslutninger om den form for arbejdsorganisering gruppen finder bedst for at løse opgaven.

Gruppen arbejder under frie forhold i forbindelse med projektet. Gruppen opstiller derfor
relevante regler og rammer for eget funktionsområde. Gruppen skal sikre et bredt dækkende
informations- og kommunikations flow til alle interessenter i forbindelse med projektet.
                                               35
Lektionsfordelingsplan over 4. periode:

                                Lære-     Kursusfag
                                plansfag   (projekt)   Grundfag:
   Arbejdsmiljø
   Informationsteknologi F
   Engelsk F
   Produktudvikling, produktion og service. Trin 2
   Produktudvikling, produktion og service. Trin 3       18       4
   Fælles områdefag:
   Brandbekæmpelse
   Matematik F * Bemærk
   Arbejdstilrettelæggelse og kundeservice
   Diagramforståelse                      16
   El. lære                           22       11
   Montageteknik                         7       4
   Styring                            7       5
   Særlige områdefag:
   Industriel produktion og arbejdsorganisering
   Områdefag:
   Arbejdsorganisering                     22       11
   Fejlfinding, reparation og vedligehold            9       9
   Produktion                          22       11
   Valgfag
   Kemi F samt enhedsoperationer                14       8
   Valgfri specialefag
   Der vælges 2 uger fra kataloget               69
   Åbent værksted
   Teknisk-faglige emner og matematik.*Bemærk
   Eksamen – praktisk prøve                          7
   Eksamen – skr. Prøve                     4
   Total:                            210      70Åbent værksted
   * Bemærk

   Eleverne arbejder med teknisk faglige emner fra ovenfor nævnte fag.

   Eleverne vælger fagene individuelt.

   Der afsættes 4 lektioner pr. uge, som er includeret i det samlede antal lektioner.

   Matematik indgår som en del af de teknisk faglige fag.
                                             36
37
Samlet lektionsfordelingsplan alle perioder

3 x 8 uger meritmodel for voksenlærlinge


                              2. skole-           3. skole-            4. skole-
                              periode            periode             periode

                                                                        Samlet for alle
                         Lære-plansfag
                                       Lære-plansfag
                                                        Lære-plansfag
                                                                        skole-perioder
                                 Kursusfag
                                                  Kursusfag
                                                                  Kursusfag
                                 (projekt)
                                                  (projekt)
                                                                  (projekt)
Grundfag:
Arbejdsmiljø
Informationsteknologi F                   18    17                                       35
Engelsk F                          18                52                           70
Produktudvikling, produktion og service Trin 2        19     4          10     2                      35
Produktudvikling, produktion og service Trin 3                        10     2          18     4     34
Fælles områdefag:
Brandbekæmpelse
Matematik F
Arbejdstilrettelæggelse og kundeservice           35                                            35
Diagramforståelse                                       12     6          16           34
El. lære                           14     4          12     5          22    11      68
Montageteknik                         8     4           8     4           7     4      35
Styring                            8     4           8     4           7     5      36
Særlige områdefag:
Industriel produktion og arbejdsorganisering         64    40                                      104
Områdefag:
Arbejdsorganisering                                      24    11           22    11      68
Fejlfinding, reparation og vedligehold                            31    21           9     9      70
Produktion                                          24    11           22    11      68
Valgfag
Kemi F samt enhedsoperationer                16     7          16     7          14     8     68
Valgfri specialefag
Der vælges 2 uger fra kataloget                                                69           69
Åbent værksted
Teknisk-faglige emner og matematik
Eksamen – praktisk prøve                                                          7     7
Eksamen – skr. prøve                                                    4             4
Total:                         200      80        207       73        210       70     840
                                                                                 38
EKSAMEN OG BEDØMMELSESPLAN

  Bedømmelsesplanen beskriver, hvorledes bedømmelsen af elever udføres, til orien-
  tering for eleven, praktikvirksomheden og for uddannelsesstedet.

  Bedømmelsesplanen består af følgende delelementer:
  1.  Løbende bedømmelse
  2.  Afgivelse af standpunkt ved afslutning af en skoleperiode
  3.  Eksamen
  4.  Samarbejdet med praktikvirksomheder.

  Løbende bedømmelse.
  Den løbende bedømmelse af elevens præstation indeholder evaluering af elevens faglige standpunkt i
  forhold til bekendtgørelsens mål og af elevens procesuafhængige kvalifikationer.

  Fagligt standpunkt.
  Elevens faglige standpunkt bedømmes ud fra:
  Det daglige arbejde
  Skriftlige projektrapporter
  Afsluttende eksamen.

  Resultatet af denne løbende vurdering af de enkelte elementer, udtrykkes i karak-terer eller verbalt efter
  den enkelte læreres skøn. Prøver bedømmes efter 13-skalaen.

  Procesuafhængige kvalifikationer.
  Elevens procesuafhængige kvalifikationer bedømmes i forhold til elevens:
  Evne til samarbejde
  Ansvarlighed
  Selvstændighed
  Kommunikationsevner
  Elevens kritiske holdning til andres arbejde og informationer
  Ordenssans

  Bedømmelsen af de procesuafhængige kvalifikationer udtrykkes verbalt ved afslutningen af
  skoleperioderne. Se bilag med bedømmelsestidspunkter.

  Afsluttende prøve (eksamen) m.v.
  I sidste skoleperiode afholdes der en afsluttende eksamen (svendeprøve), der afholdes på skolen som led
  i undervisningen.
  Svendeprøven består af en skriftlig prøve på 2 klokketimer og en praktisk prøve på 6 klokketimer.
  Skolen stiller opgaverne efter samråd med det faglige udvalg.

  Den skriftlige prøve består af en prøve i grundfag og områdefag med en varighed på 2 klokketimer.

                                                      39
Den skriftlige prøve omfatter et opgavesæt, som normalt indeholder 25 opgaver med en fordeling på
henholdsvis 20 generelle og 5 problemorienterede opgaver.
De generelle opgaver inddeles normalt i 10 hovedgrupper. Der skal normalt være en afkrydsningsopgave
med fire svarmuligheder og en opgave med formuleringssvar i hver hovedgruppe.

De 10 hovedgrupper er:
1. Råvare- og materialekendskab.
2. Arbejdsmiljø og –sikkerhed.
3. Kvalitetsstyring og –kontrol.
4. Transport og forsendelse.
5. Overvågning og rapportering.
6. Mekanisk forståelse.
7. Styringsteknik.
8. Arbejdets organisering.
9. Produktionsplanlægning og logistik.
10. Produktions- og virksomhedsøkonomi

Hver opgave vægtes normalt med 3 point. Opgaverne giver tilsammen 60 point.
De problemorienterede opgaver udarbejdes som en ”case beskrivelse” hvortil der normalt er 5
problemorienterede opgaver.
Opgaverne skal omhandle: Diagram-, tegnings-, dokumentationsforståelse, tekniske beregninger og
skriftlig kommunikation.
Hver problemorienterede opgave vægtes normalt med 8 point. Opgaverne giver tilsammen 40 point.
Den skriftlige prøve rettes af læreren og de to skuemestre, der samlet giver en karakter for den skriftlige
prøve. De enkelte opgaver pointgives, og karakteren bestemmes ud fra følgende pointtabel:

Point Karakter           Ny skala fra 1. august 2007
100 %        13             12
97 – 99 %      11             12
91 – 96 %      10             10
81 – 90 %       9              7
71 – 80 %       8              7
61 – 70 %       7              4
51 – 60 %       6             02
31 – 50 %      05             00
11 – 30 %      03             00
0 – 10 %       00              -3
                                                     40
Den praktiske prøve, der varer 6 klokketimer, omfatter:
1. Forberedelse, herunder
- tilrettelæggelse af arbejdet i grupperne
- produktionsdokumentation, og
- valg af kvalitetssikringsmetode.
2. Gennemførelse, herunder
- dokumenteret kvalitetssikring,
- samarbejde og fleksibilitet,
- sikkerhed,
- oprydning og rengøring af udstyr m.v., og
- udnyttelse af maskiner, materialer og udstyr.
3. Præsentation, herunder
- evaluering med censorer og lærer af udført arbejde, og
- vurdering med censorer og lærer af samarbejdet i gruppen.

Den praktiske prøve udføres af eleverne som en gruppeopgave. Grupperne sammensættes ved
lodtrækning. En gruppe består af 2-6 elever. Eleverne bedømmes individuelt. Grupperne udfører
forskellige projektopgaver. Hver projektopgave har et omfang med hensyn til arbejdsfunktioner, som
modsvarer gruppernes størrelse.
Læreren og censorerne skal være til stede under udførelsen af den praktiske prøve.
Ved bedømmelsen af den praktiske prøve lægges der vægt på:
1. Overblik over gruppens samlede produktion, herunder overholdelse af forskrifter og specifikationer
samt sikkerhedsprocedurer
2. Selvstændigt bidrag til fornuftige arbejdsprocesser under løsning af opgaver.
3. Samarbejde og rapportering i forbindelse med produktionen.
4. Kvalitetsbevidsthed og problemløsningsevne.
Ved bedømmelse af den praktiske prøve giver læreren og de to censorer samlet en karakter for den
praktiske prøve.
Eksamenskarakteren (svendeprøvekarakteren) fremkommer som et gennemsnit af karaktererne for den
skriftlige prøve, der har vægten 1½, og den praktiske prøve, der har vægten 2. Eksamen er bestået, når
eksamenskarakteren er mindst talværdien 6. Den praktiske prøve skal være bestået med minimum 6.
Den afsluttende eksamen (svendeprøven) bedømmes i øvrigt ud fra de regler, der er fastlagt i den
gældende uddannelsesbekendtgørelse, bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskoler m.v.,
bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt de fagbeskrivelser, der findes i denne
vejledning.
                                                   41
RESSOURCER OG UDSTYR
  Undervisningen foregår på Københavns Tekniske Skole, Valby.

  Til uddannelsen for industrioperatører er der indrettet et særligt område på ca. 250 m2 der kun bruges til
  denne uddannelse. Der er et ca. 180m2 værksted, 3 teorilokaler, edb lokale og lagerfaciliteter.

  Værkstedet har udstyr til at køre uddannelsen som industrioperatører med specialet proces.


KVALITETSSIKRING AF UNDERVISNINGEN
  Københavns Tekniske Skole arbejder løbende på kvalitetsudvikling, for at sikre at undervisningen
  gennemføres på en hensigtsmæssig måde, opnår det forventede niveau og har det ønskede indhold.

  Som hjælpeværktøj anvendes bl.a. Undervisningsministeriets FoU-publikation nr. 14-1996
  ”Kvalitetssikring af den daglige undervisning”.

  Håndbogen er i den foreliggende udgave specielt målrettet til procesindustriens uddannelser og
  erhvervsuddannelser.

  En aktiv brug af håndbogen kan således medvirke til at sikre “den gode leverance”, som det er skolens
  målsætning, at kunne levere til vore kunder og brugere.

  Håndbogen giver forslag til løbende dokumentation af undervisningsforløbet, men specificerer ikke
  registreringsskemaer eller tabeller, som udarbejdes individuelt for de enkelte fagområder.

  Desuden beskriver håndbogen retningslinier for, hvordan klagemål behandles i skolens regi.
                                                      42
KatalogValgfri specialefag
           2. udgave – januar 2005
                        43
Medicooperatør – pakkeri og montage
Varighed: 74 lektioner

Uddannelsens formål
Deltageren kan selvstændigt gennemføre drift, omstilling, planlægning og fejlfinding i pakkeafdelingen.
Deltageren har indsigt i styresystemer og kan bidrage til at effektivisere processen såvel kvantitativt som
kvalitativt.
Deltageren kan selvstændigt udføre kvalitetskontrol og overholde GMP-regler for området.
Deltageren har endvidere helhedsforståelse for pakke- og montageprocessen samt kvalitets- og
dokumentationsforståelse.


Uddannelsens mål
Planlægning Omstilling og fejlfinding på pakkeri- og doseringsudstyr

Deltageren kan:
- anvende metoder til lokalisering og udbedring af problemer i pakkeprocessen.
- udvælge og anvende håndværktøj korrekt ved omstilling og justering på pakkeanlægget.
- selvstændigt udarbejde forslag til optimering af pakkeprocessen
- minimere spild i forbindelse med omstillingsprocessen og har forståelse for processens økonomiske
  parametre.
- inden for rammerne af virksomhedens overordnede planlægning, selvstændig og i samarbejde med de øvrige
  ansatte planlægge pakkeopgaver og dertil knyttede aktiviteter i pakkeriet.

Kvalitet

Validering

Deltageren kan
- vurdere pakkeanlæggets status og egnethed til en konkret produktion.

Kvalitetskontrol

Deltageren kan:
- efter virksomhedsrettet instruktion anvende de mest almindelige metoder til kontrol, kvalitetssikring og
  sporbarhed herunder visionssystemer, vejekontrol, metaldetektorer m. fl.
- anvende stregkoder til dataregistrering og lagerstyring.
-
Materialekendskab

Deltageren kan:
- anvende og håndtere pakkematerialer korrekt.
- vurdere om pakkematerialer og hjælpematerialer, herunder lime og etiketter overholder virksomhedens
  gældende normer for korrekt opbevaring og anvendelse.

                                                       44
Instruktionsteknik

Deltageren kan:

-  medvirke i systematisk oplæring af kolleger i pakkeriets funktioner på baggrund af formidlingsteknikker og
  teknisk faglig viden om pakkeprocesser.
Procesanlæggets styring og regulering
Varighed: 74 lektioner

Uddannelsens formål
Deltageren kan efter uddannelsen:
Betjene og medvirke ved fejlfinding på procesanlæg med middel automationsgrad på
baggrund af kendskab til styring- og reguleringsteknik.
Anvende gængse fagterminologi i forbindelse med ny-anlæg og ændringer af bestående
anlæg.


Uddannelsens mål
Det er uddannelsens mål, at deltageren kan:
- indstille en kontinuert regulator af 1. og 2. ordens processer
- anvende PC til betjening af procesanlæg
- indstille timere og tællere i relæ- og PLC styringer
- anvende elektriske signalgivere, både digitale og analoge
- anvende de grundlæggende hydraulikkomponenter til tryk-, mængde- og retningsregulering
- programmere PLC udstyr til kombinatoriske styringer ved anvendelse af egnet software
- medvirke ved fejlfinding på procesanlæg med baggrund i deltagerens forståelse for komponenternes
  funktion, både enkeltvis og i sammenhæng.
                                                       45
Procesautomatik, trin 1 - elektroniske styringer
Varighed: 74 lektioner

Uddannelsens formål
Deltageren kan medvirke ved indgreb i procesanlæggets styringsautomatik på en kvalificeret og
sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Endvidere kan deltageren på baggrund af målinger foretage analyser på
dynamiske processer, og derudfra optimere sådanne processer.
Deltageren kan betjene PC-baseret overvågningsudstyr.
Deltageren kender til og kan anvende den nye styrings- og reguleringsteknik.

Uddannelsens mål
Det er uddannelsens mål, at deltageren kan:
- skelne mellem forskellige typer af signalgivere, deres opbygning og virkemåde, og på denne baggrund
  foretage korrekt justering
- foretage en procesanalyse i en reguleringssløjfe af flerordens processer og på baggrund deraf beslutte,
  hvilken reguleringstype der er påkrævet
- indstille og optimere en PID-regulering i en flerordens proces ud fra procesanalyser
- indjustere reguleringsprocesser af større sværhedsgrad
- indstille og betjene et PC-baseret overvågningsudstyr
- betjene pneumatisk, hydraulisk og elektrisk styringsudstyr
- optage en proportionalventils karakteristik, og på baggrund heraf analysere deres anvendelighed som
  styrings- og reguleringsobjekt i et procesanlæg
- opbygge et styringsdiagram (ladder) på PC og overføre programmet til en PLC
- anvende en PLC i digitale og analoge styringer samt deltage i fejlsøgning og fejlretning i såvel programmel
  som den eksterne signalgivning.
                                                        46
Procesautomatik trin 2 – programmerbare styringer
Varighed: 74 lektioner

Uddannelsens formål
Deltageren kan på baggrund af forståelse for SRO-anlæg (styring, regulering og overvågning) analysere et
automatiseret produktionsanlægs funktioner og opbygning.
Deltageren kan deltage i fejlfinding og fejlretning samt optimering af produktionen i samarbejde med
virksomhedens øvrige medarbejdere.

Uddannelsens mål
Det er uddannelsens mål, at deltageren kan:
- arbejde struktureret med fejlfinding på PLC styrede procesanlæg
- bruge PLC dokumentation (såvel i udskrift som i skærmgrafik) som værktøj til justering, optimering og
  fejlfinding
- bruge procesanalyseværktøjer i forbindelse med optimering af en automatiseret produktion
- bruge skærmovervågning (SRO anlæg) som værktøj ved indstilling efter driftsforskrifter og til
  dokumentation af produktionen
- bruge skærmovervågning (SRO anlæg) som værktøj ved fejlfinding på procesanlæg.Driftskontrol
Varighed: 37 lektioner

Uddannelsens formål
Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper foretage korrekt prøveudtagning og simple
analyser samt agere driftsmæssig korrekt i forhold til resultaterne. Desuden kan deltageren være bindeleddet
mellem driften og laboratoriet. Deltageren kan endvidere anvende statistik dels til vurdering af
analyse/måleresultater og dels til fastlæggelse af kontrol- og tolerancegrænser.

Uddannelsens mål
Det er uddannelsens mål, at deltagerne efter gennemført uddannelse selvstændigt kan:
- udtage en stikprøve efter en given procedure
- håndtere udtagne prøver korrekt
- lave simple laboratorieanalyser
- vurdere og anvende måle- og analyseresultater
- vurdere, på baggrund af sit kendskab til SPC, om en proces er påvirket af væsentlige variationsårsager, og
  hvornår der skal gribes ind
- deltage i statistiske vurderinger af analyse/måleresultater
- anvende SPC i processtyringen
- deltage i fastlæggelsen af kontrol- og tolerancegrænser                                                      47
Validering for produktionsmedarbejdere
Varighed: 22 lektioner

Uddannelsens formål
Formålet med uddannelsen er at give medarbejderne viden om, forståelse og bedre forudsætninger for deltagelse
i kvalificering og validering i virksomhederne i relation til medarbejdernes egne arbejdsområder.


Uddannelsens mål
Uddannelsens mål er, at deltagerne efter uddannelsen kan:
- medvirke ved kvalificerings- og valideringsopgaver udfra den tilegnede viden om, hvorfor der skal
  kvalificeres / valideres
- medvirke ved udarbejdelse og anvendelse af valideringsprotokol, testplan og valideringsrapport udfra den
  grundlæggende valideringsstruktur og elementerne heri
- vurdere om ændringer på udstyr og processer har indflydelse på udstyrets- og processens kvalificerings- og
  valideringsstatus.
- medvirke ved rapportering af påtænkte ændringer og registrering af ændringer.
- dokumentere udført arbejde efter gældende regler
                                                      48
Grundlæggende vedligehold af produktionsanlæg
Varighed: 74 lektioner

Uddannelsens formål
Det er uddannelsens formål, at deltagerne kan medvirke ved vedligehold samt kommunikere og samarbejde med
reparatørerne på baggrund af kendskab til grundlæggende vedligehold og produktionsanlæg. Endvidere skal
deltagerne kunne fejlfinde og udbedre enkle elektriske/mekaniske fejl og mangler på produktionsanlæg ved at
justere, udskifte eller reparere følere, aktuatorer, pumper, ventiler, elmotorer eller lignende komponenter på
baggrund af forståelse for virkemåde og funktion samt under iagttagelse af de lovgivnings- og
sikkerhedsmæssige krav.


Uddannelsens mål
Uddannelsens mål er, at deltagerne efter gennemført uddannelse selvstændigt kan:
- deltage i vedligehold på baggrund af kendskab til vedligeholdelsespolitik, -systemer og produktionsøkonomi
- foretage dokumenteret systematisk vedligehold og fejlfinding samt kommunikere og samarbejde med
  reparatørerne
- anvende håndværktøj til vedligehold korrekt
- anvende måleudstyr til vedligehold og fejlfinding ved specifikt måling af spænding, strøm, modstand samt
  momenttilspænding
- udføre smøring på baggrund af viden om smøring, smøringsmetoder og smøremidler
- foretage periodisk eftersyn og kontrol af de forskellige lejetyper
- foretage periodisk kontrol, up-lining, opstramning/-spænding og udskiftning af kileremme, kæder og
  koblingselementer samt kontrol af faste og variable gear
- Udbedre enkle elektriske/mekaniske fejl og mangler på produktionsanlæg ved at justere, udskifte eller
  reparere følere, aktuatorer, pumper, ventiler, elmotorer eller lignende komponenter på baggrund af
  forståelse for virkemåde og funktion samt under iagttagelse af lovgivnings- og sikkerhedsmæssige krav
                                                      49
Produktionsstyring og samarbejde
Varighed: 37 lektioner

Uddannelsens formål
Det er uddannelsens formål, at deltagerne kan medvirke ved løsning af driftsproblemer, produktivitet- og
kvalitetsforbedringer samt medvirke ved udarbejdelse af produktionsplaner


Uddannelsens mål
Uddannelsens mål er, at deltagerne efter gennemført uddannelse, udfra et grundlæggende kendskab til
virksomhedsøkonomi, kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring, metodebeskrivelser (manualer) og
materialestrømme (flow) kan:
- samarbejde om produktionsplanlægning og løsning og forebyggelse af alle typer af driftsproblemer
- anvende virksomhedens produktionsgrundlag og information i gennemførelse af produktionen
- indgå som aktiv part i produktionsstyringen
- give forslag og medvirke ved metodeudvikling
- se sammenhængen mellem produktionsgruppens indsats på ovennævnte områder og opnåelsen af mål for
  kvalitet, leveringsevne, gennemløbstid, effektivitet, planoverholdelse og virksomhedens indtjening.
                                                      50
Valgskema
Navn:            CPR nr.:           Virksomhed:

Der gennemføres 74 lektioner (2 uger) som valgfri speciale i.h.t. kataloget. Der må godt vælges mere end 2 uger,
men valgene skal prioriteres.

Højeste prioritet markeres med ”1” og næsthøjeste med ”2” o.s.v.

Skemaet medbringes ved starten af 2. skoleperiode.

Efterfølgende vil skolen tilmelde dig det valgte kursus i perioden mellem 3. og 4. skoleperiode. Alternativt kan
perioden efter 4. skoleperiode til slutdatoen på uddannelsesaftalen også anvendes.

Uddannelsesnavn                          Varighed      Prioriteret
                                            valg
Medicooperatør – pakkeri og montage                74 lektioner

Procesanlæggets styring og regulering               74 lektioner

Procesautomatik, trin 1 - elektroniske styringer          74 lektioner

Procesautomatik trin 2 – programmerbare styringer         74 lektioner

Driftskontrol                           37 lektioner

Validering af produktionsmedarbejdere               22 lektioner

Grundlæggende vedligehold af produktionsanlæg           74 lektioner

Produktionsstyring og samarbejde                  37 lektioner
                                                          51
Bilag
Udd. 1145 Industrioperatør voksenforløb

                                    1.       2.       3.       4.
Fag                  Niveau  UVM.nr.       skole-ophold  skole-ophold  skole-ophold  skole-ophold
                                   (8 uger)    (8 uger)    (8 uger)    (8 uger)
Grundfag - STA
Arbejdsmiljø               -   23000  1 uge      1
Fremmedsprog Engelsk           F   23008  2 uger             ½       1½
1. hjælp og                               ½
                     -   10009  0,5 uge
brandbekæmpelse
Informationsteknologi           F   23014  2 uger      1       1
Matematik                 F   23017  2 uger      2
Produktudvikling,
produktion og service.          -   23025  1 uge             2/3      1/3
Trin 2
Produktudvikling,
produktion og service.             23025  1 uge                    1/3      2/3
Trin 3
Særlig områdefag (URO) - STA
Industriel produktion og                         3       3
                     F   21450  6 uger
arbejdsorganisering
Fælles områdefag - STA
Arbejdstilrettelæggelse   og                      ½        1
                     -   20000  1,5 uge
kundeservice
Diagramforståelse             F   20163  1 uge                     ½       ½
El-lære                  F   20010  2 uger             ½       ½       1
Montageteknik               F   20020  1 uge             1/3      1/3      1/3
Styring                  F   20166  1 uge             1/3      1/3      1/3
Områdefag – STA
Arbejdsorganisering            D   30470  2 uger                     1       1
Fejlfinding, reparation og                                       1½       ½
                     D   30478  2 uger
vedligehold
Produktion                D   30493  2 uger                     1        1
Valgfag – STA/MDT – V
Kemi (F)                 F   10038  2 uger            2/3      2/3      2/3
Valgfri specialefag – BE/IB
Vedligeholdelse              F   32589  2 uger                            ?2
Styring og regulering           D   32554  1-2uger                           ?1
Kemi (fx Novozymes)            D   32564  1 uge                             1
Procesautomatik, trin 1          F   32555  1-2uger                           ?1
Svendeprøve
                             EKS/                           1/10
Afsluttende skr. prøve          -   32600
                             SKR
Afsluttende prak. prøve          -   32601  EKS/PP                          1/5
Afsluttende eksamen            -   32603  EKS/-
I alt antal uger                             8       8       8      6+2


         Delkarakter
         Standpunktskarakter
         Bestået / ikke bestået
         Eksamenskarakter

                                                                52
53

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:39
posted:4/21/2012
language:Norwegian
pages:53