Strategia Pinczowa by 9WvuL0lX

VIEWS: 33 PAGES: 90

									     Załącznik ..............
   do uchwały ......................... z dnia .................................
   Rady Miejskiej w Pińczowie
STRATEGIA ROZWOJU
 GMINY PIŃCZÓW
                  Opracował:
                  Wydział Rozwoju
                  i Współpracy z Zagranicą
Spis treści:

WPROWADZENIE _________________________________________________________ 3
Ogólna charakterystyka Gminy Pińczów _________________________________________ 4
  Położenie i charakterystyka gminy ____________________________________________ 5
  Zasoby ochrony środowiska _________________________________________________ 5
  Złoża mineralne ___________________________________________________________ 8
  Powierzchnia i ludność gminy ______________________________________________ 10
  Wody powierzchniowe ____________________________________________________ 12
  Zabytki Kultury __________________________________________________________ 13
  Rolnictwo ______________________________________________________________ 16
  Działalność gospodarcza ___________________________________________________ 20
  Bezrobocie ______________________________________________________________ 22
  Lokalne centra rozwoju ____________________________________________________ 22
Infrastruktura techniczna _____________________________________________________ 23
  System zaopatrzenia w wodę _______________________________________________ 23
  System odprowadzenia ścieków _____________________________________________ 24
  System odprowadzenia wód opadowych ______________________________________ 24
  System gazowniczy _______________________________________________________ 25
  Energetyka cieplna _______________________________________________________ 25
  System usuwania odpadów _________________________________________________ 25
  Elektroenergetyka ________________________________________________________ 26
  Telekomunikacja _________________________________________________________ 27
  Komunikacja ____________________________________________________________ 27
Wyposażenie gminy w infrastrukturę społeczną ___________________________________ 29
  Usługi zdrowia __________________________________________________________ 29
  Pomoc społeczna _________________________________________________________ 29
  Usługi oświaty ___________________________________________________________ 30
  Kultura i sport ___________________________________________________________ 32
  Ochrona przeciwpożarowa _________________________________________________ 33
  Bezpieczeństwo publiczne _________________________________________________ 33
  Mieszkalnictwo __________________________________________________________ 33
Budżet i podatki lokalne _____________________________________________________ 34
Plany Strategiczne __________________________________________________________ 38
  Misja rozwoju Gminy Pińczów ______________________________________________ 40
  Wyniki analizy SWOT ____________________________________________________ 41
  Cele strategiczne rozwoju Gminy Pińczów i wskaźniki ich realizacji ________________ 45
  Przykłady ścieżek rekreacyjnych ____________________________________________ 60
Fundusze strukturalne dostępne dla Gminy Pińczów _______________________________ 62
  Co to są Fundusze Strukturalne? _____________________________________________ 62
  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ___________________________________ 65
  Europejski Fundusz Społeczny ______________________________________________ 66
  Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) ______________________ 67
  Programy Rolnośrodowiskowe ______________________________________________ 67
  Europejski Bank Inwestycyjny ______________________________________________ 69
  Inicjatywy wspólnotowe ___________________________________________________ 69
Inne źródła pozyskania środków finansowych ____________________________________ 71
             Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


 Partnerstwo Publiczno-Prywatne ____________________________________________ 71
 Współpraca z organizacjami działalności pożytku publicznego _____________________ 72
Analiza wskaźnikowa* ______________________________________________________ 75
 Ogólna charakterystyka gmin _______________________________________________ 76
 Infrastruktura techniczna ___________________________________________________ 78
 Analiza budżetu gminy ____________________________________________________ 81
Monitoring ________________________________________________________________ 84
Spis tabel _________________________________________________________________ 86
Spis rysunków _____________________________________________________________ 88
Bibliografia _______________________________________________________________ 89
                Urząd Miejski w Pińczowie              2
                  ul. 3-go Maja 10
                  28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


WPROWADZENIE

  Strategie rozwoju sporządzane przez samorządy terytorialne różnych szczebli są
podstawowymi dokumentami programowania rozwoju w krajach Unii Europejskiej.
W naszym państwie do jej opracowania jest zobowiązany mocą ustawy jedynie samorząd
województwa. Należy sądzić, że już w najbliższej przyszłości wymóg programowania
rozwoju obejmie pozostałe szczeble samorządu terytorialnego. Zabieganie o fundusze ze
źródeł zewnętrznych, na przykład za pośrednictwem kontraktu wojewódzkiego, funduszy
strukturalnych, będzie musiało wynikać z dokumentów o charakterze planów strategicznych.
Strategie wytyczają priorytety rozwoju dla danych społeczności i są podstawą do
opracowania programów bardziej szczegółowych, operacyjnych. Należy równocześnie
pamiętać, że proces programowania jest procesem ciągłym, co wynika ze zmian
wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju.


1. Przesłanki opracowania strategii rozwoju Miasta i Gminy Pińczów
     potrzeba jednego, wspólnego drogowskazu dla wszystkich zainteresowanych
      pomyślnym rozwojem naszej Gminy;
     działalność samorządu gminy w warunkach ograniczonych środków finansowych
      na rozwój i jego odpowiedzialność za optymalne wydatkowanie środków
      publicznych;
     potrzeba posiadania społecznie uprawomocnionej legitymacji upoważniającej do
      występowania o środki finansowe pozabudżetowe, z budżetu państwa za
      pośrednictwem kontraktu regionalnego a także o środki funduszów wsparcia
      Unii Europejskiej i innych instytucji wspierających rozwój lokalny;
     istnienie dokumentów wyższego poziomu tj. Strategii Rozwoju Województwa
      Świętokrzyskiego, planów strategicznych organów centralnych państwa.
  W przypadku gminy, miasta nie występuje bezpośrednie zobowiązanie prawne takie,
jakie dotyczy samorządu wojewódzkiego.


2. Cel sporządzania strategii rozwoju


   Strategia jest propozycją odpowiedzi na trzy podstawowe pytania:


                 Urząd Miejski w Pińczowie              3
                   ul. 3-go Maja 10
                   28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


     Do czego winniśmy dążyć w kształtowaniu rozwoju miasta i gminy, jaką wizję
      jego przyszłości rysujemy w czasie jej tworzenia?.
     Co powinniśmy starać się osiągnąć w czasie 10 – 15 lat, tzn. jakie są nasze cele
      strategiczne?
     W jaki sposób chcemy nasze cele osiągać, jakie działania i zadania zamierzamy
      realizować.
   Strategia rozwoju miasta i gminy jest adresowana do wszystkich, którzy wyrażają chęć
uczestnictwa w jego rozwoju:
     mieszkańców miasta i gminy we wszystkich formach organizacyjnych;
     władz samorządu miasta, samorządu wojewódzkiego, władzy państwowej tak
      regionalnej jak i centralnej;
     podmiotów gospodarczych tak lokalnych jak i zewnętrznych, instytucji
      wspierających gospodarkę i rozwój lokalny;
     banków i instytucji finansowych, w tym dysponujących funduszami wspierania
      rozwoju tak krajowymi jak i zagranicznymi;
     instytucji użyteczności publicznej;
     naszych przyjaciół i partnerów zagranicznych.
   Strategia rozwoju Gminy Pińczów ma do spełnienia trzy podstawowe funkcje:
     winna być bezpośrednią podstawą działalności samorządu miasta i gminy i jego
      organów;
      winna oddziaływać na inne autonomiczne podmioty (poprzez informację,
      inspirację, organizację, edukację, wsparcie) aby – realizując cele własne – służyły
      jednocześnie rozwojowi miasta;
      winna dokumentować, potwierdzać kompetencje samorządu w działaniach na
      rzecz rozwoju,
     być użytecznym narzędziem w staraniach o środki finansowe ze źródeł
      zewnętrznych.Ogólna charakterystyka Gminy Pińczów
                  Urząd Miejski w Pińczowie                4
                     ul. 3-go Maja 10
                     28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Położenie i charakterystyka gminy   Gmina Pińczów położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego
w rejonie zwanym Ponidzie, na wysokości 220-250 m n.p.m., na terenie Niecki Nidziańskiej.
Miasto położone jest 44 km na południe od Kielc i 90 km na północ od Krakowa.
Gmina Pińczów na charakter rolniczo- przemysłowy.
Klimat gminy zalicza się do rejonu Śląsko-Krakowskiego i dzielnicy Częstochowsko-
Kieleckiej. Amplituda temperatur skrajnych wynosi tu 60 0C a średnia roczna temperatura
zawiera się pomiędzy 7,5- 8 0C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, którego średnia
wieloletnia temperatura wynosi 17,6 0C. Najzimniej jest w styczniu, gdy średnia temperatura
spada poniżej -3 0C.
Opady atmosferyczne w rozkładzie rocznym wynoszą 600 mm. Największe opady miesięczne
notowane są w lipcu a najmniejsze w styczniu i lutym. Średnio rocznie notuje się 150 -160
dni z opadami. Średnio w roku notuje się 62 dni bezchmurnych i 122 dni całkowicie
zachmurzonych.
Na terenie gminy przeważają wiatry zachodnie i północno zachodnie. Są to wiatry słabe –
o średniej rocznej prędkości 5 m/s.


Zasoby ochrony środowiska

Na obszarze Gminy Pińczów występuje zespół Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
w skład którego wchodzą:
   Nadnidziański Park Krajobrazowy,
   Kozubowski Park Krajobrazowy,
   Szaniecki Park Krajobrazowy.


    Nadnidziański Park Krajobrazowy (NPK) jest szczególnym parkiem w Zespole
Parków Krajobrazowych Ponidzia. Wyróżnia go nie tylko duża powierzchnia, ale przede
wszystkim bogactwo form przyrody żywej i nieożywionej chronionych m.in. w 8 rezerwatach
przyrody, nagromadzenie wielu zabytków kultury materialnej o bardzo wysokich wartościach
historycznych, kulturalnych i muzealnych zgromadzonych m.in. w Pińczowie i Wiślicy.                   Urząd Miejski w Pińczowie             5
                      ul. 3-go Maja 10
                      28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Niezwykle charakterystycznym elementem w krajobrazie jest dolina rzeki Nidy - oś Parku.
Wpływ jej na środowisko przyrodnicze i gospodarkę człowieka jest aż nadto widoczny. Nad
brzegiem rzeki rozwinęło się osadnictwo i powstały wspaniałe miasta przeżywające
w minionych stuleciach okresy swojej świetności, będąc ważnymi ośrodkami życia
gospodarczego, kulturalnego i politycznego.
 NPK położony jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, nad rzeką Nidą.
Jego obszar wraz z otuliną obejmuje dolinę Nidy wraz z terenami przyległymi od Motkowic,
aż do ujścia Wisły. Pod względem administracyjnym Park z otuliną leży na terenie 9 gmin
(Pińczów, Imielno, Kije, Michałów, Wiślica, Złota Pińczowska, Opatowiec, Nowy Korczyn
i Busko-Zdrój) i 96 sołectw. Większymi miejscowościami na terenie Parku są: Pińczów,
Nowy Korczyn i Wiślica.
W podziale fizyczno-geograficznym Niecki Nidziańskiej, NPK położony jest na obszarze 3
subregionów, obejmując środkową i dolną część Doliny Nidy, Nieckę Sołecką i północną
część Garbu Wójczańsko - Pińczowskiego. Otulina Parku obejmuje od północy niewielkie
fragmenty Pogórza Szydłowskiego i Płaskowyżu Jędrzejowskiego, od strony zachodniej
Dolinę Nidy, od południa małym skrawkiem wkracza na Działy Proszowickie, a od wschodu
na Płaskowyż Szaniecki. NPK ma wydłużony kształt, o osi z północnego zachodu na
południowy wschód, długość około 40 km. Maksymalna szerokość wynosi około 9 km na
odcinku Złota - Busko i Młodzawy - Bogucice, a w miejscach zwężeń granice zbliżają się na
odległość minimalną około 1 - 1,5 km, na odcinku Mozgawa - Leszcze i w okolicy Nowego
Korczyna.


    Kozubowski Park Krajobrazowy (KzPK) utworzony został w celu ochrony
zasobów przyrodniczych, występujących na obszarach wododziałowych rzek Nidy i Nidzicy
oraz kompleksów leśnych. Obszar objęty granicami tego parku charakteryzuje się
zróżnicowaną rzeźbą terenu, rozległymi lasami i malowniczymi osadami wśród pól. Blisko
połowę terenu zajmują lasy położone głównie na wierzchołkach i stokach wzgórz. Lasy te
w większości zostały uchronione od monokultur, charakteryzują się urozmaiconym składem
gatunkowym i zróżnicowanymi siedliskami. Pofalowana linia brzegowa lasów w połączeniu
z dużymi deniwelacjami terenu i lessową rzeźbą tworzą szereg interesujących wnętrz
krajobrazowych, punktów widokowych, uroczysk. Wsie i osady są malowniczo wpisane
w krajobraz otaczających pól i w widniejące w dali wzgórza ze ścianami lasów. Czynnikiem                 Urząd Miejski w Pińczowie               6
                   ul. 3-go Maja 10
                   28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


podnoszącym walory widokowe krajobrazu rolniczego jest wyraźnie wykształcona
szachownica pól z mozaiką różnych upraw, zmieniających swój wygląd w kolejnych porach
roku. KzPK jest terenem o wybitnych wartościach krajobrazowo-przyrodniczo-estetycznych.


    Szaniecki Park Krajobrazowy (Sz PK) obejmuje swoim obszarem liczne enklawy
bardzo wartościowego krajobrazu przyrodniczego z wieloma zbiorowiskami roślinności
kserotermicznej, torfowiskowej i słonolubnej rozsianych w harmonijnym krajobrazie łąk i pól
uprawnych. Występują tu rozsiane deniwelacje terenu, bogata rzeźba lessowa oraz kras
gipsowy co razem czyni krajobraz dynamicznym i ciekawym.
    Ziemia ta jest pełna zabytków kultury materialnej, z interesującą formą budownictwa
lokalnego przy użyciu kamienia wapiennego. Swoistymi dla tego obszaru podobnie jak dla
całego Ponidzia, są liczne urokliwe przydrożne figurki i krzyże. Nad nielicznymi
i niewielkimi strumieniami zachowały się jeszcze młyny wodne z urządzeniami piętrzącymi
wodę. Pola uprawiane są w sposób tradycyjny, nisko nakładowy, co sprawia, że nie prowadzi
się tu monotonnych upraw monokulturowych. Mozaika kolorowych pól w połączeniu
z zadrzewieniami śródpolnymi i przydrożnymi, rozległymi łąkami i resztkami lasów tworzy
harmonijnie  rozwinięty  krajobraz  rolniczy.   Obszary  o  najwyższych  wartościach
krajobrazowo-przyrodniczo-estetycznych koncentrują się w rejonie miejscowości Stawiany,
Szaniec, Młyny i południowej części Parku m.in. okolic Szczaworyża i Kikowa.
Szaniecki Park Krajobrazowy, w podziale fizyczno-geograficznym położony jest na obszarze
czterech subregionów. Północna część SzPK mieści się na terenie Płaskowyżu Szanieckiego.
W kierunku południowym znaczną część Parku stanowi Garb Wójczańsko-Pińczowski. Na
wschodzie leży w Kotlinie Borzykowskiej, zaś po stronie zachodniej, na południe od Buska-
Zdroju, w obszarze Niecki Soleckiej.
    Park Szaniecki ma wydłużony kształt o dłuższej osi pochylonej z kierunku północno-
zachodniej na południowy wschód, długości około 30 km. Maksymalna szerokość Parku
wynosi 8 km, natomiast w miejscach zwężeń granice zbliżają się na odległość 1,5 km.
Pochodzenie i rozwój szaty roślinnej Parku związany jest ściśle z historią rozwoju szaty
roślinnej Niecki Nidziańskiej oraz historią osadnictwa człowieka na tym terenie. Początki
obecnej flory i roślinności sięgają schyłku plejstocetu lub początku holocenu. Wówczas to, po
ustąpieniu lodowca, na bezleśne tereny pokryte lessem napływała z południa i południowego-
wschodu flora stepowa. Pierwsze rośliny kserotermiczne osiedliły się zapewne jeszcze                 Urząd Miejski w Pińczowie                7
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
                 Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


w okresie panowania tundry glacjalnej, wchodząc w skład tzw. zimnych stepów. Najstarszymi
historycznie zbiorowiskami kserotermicznymi są pionierskie zbiorowiska z ostnicą
włosowatą. Są to murawy o rozluźnionej i kępkowatej strukturze, w których główną rolę
odgrywają: ostnica włosowata, gatunki z rodzaju kostrzewa, m. in kostrzewa bruzdkowana,
łyszczec baldochogronowy, ostrołódka kosmata, lepnica wąskopłatkowa i traganek duński.
Pozostała roślinność jest młodsza i rozwój jej nastąpił w cieplejszych okresach klimatycznych
starszego holocenu i postglacjalnego optimum klimatycznego. W okresie tym napłynęła
urozmaicona geograficznie ciepłolubna flora. Z ociepleniem klimatu nastąpił wyraźny rozwój
lasów, które zajmowały tereny porośnięte do tej pory przez murawy kserotermiczne. Jednakże
regionalne warunki klimatyczne i glebowe, odmienne aniżeli w sąsiednich krainach, nie
stwarzały dogodnych warunków do rozwoju bardziej wymagających gatunków drzew. Na
tym terenie nie osiedliły się nigdy m in. świerk, jodła i jawor. Lasy liściaste wykształciły się
w pełni w późniejszym mezolicie i neolicie.


Na obszarze gminy znajduje się również 6 rezerwatów przyrody. Ich podstawową
charakterystykę zamieszczono w poniższym zestawieniu:


Tabela 1: Charakterystyka rezerwatów przyrody
  Nazwa    Nr rej.   Miejscowość    Kategoria      Status  Powierzchnia   Rok
                                           [ha]  utworzenia
Krzyżanowice  006      Krzyżanowice   Stepowo-      ścisły    18,00     1954
                       entomologiczny
Grabowiec   013      Bogucice     Florystyczny    częściowy  21,92     1956
Skowronno   027      Skowronno    Florystyczny    ścisły    1,93      1960
               Dolne
Winiary    029      Winiary     Stepowy      ścisły    4,81      1960
Zagojskie          Zagojskie
Polana     038      Młodzawy     Stepowy      częściowy  9,45      1974
Polichno           Duże

Pieczyska   025      Bogucice     Torfowiskowy    częściowy  40,84     1999
Źródło: Opracowanie własne

Złoża mineralne
                     Urząd Miejski w Pińczowie                  8
                       ul. 3-go Maja 10
                       28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


     Spośród występujących na terenie gminy kopalin największe znaczenie mają osady
chemiczne (gipsy), utwory węglanowe (wapienie) oraz utwory okruchowe (piaski i żwiry).
Wychodnie gipsów koncentrują się w północno-wschodniej części gminy w rejonie
Chwałowic, Szarbkowa i Borkowa oraz w południowej części w sąsiedztwie Bogucic,
Leszczy, Gacek, Marzęcina, Woli Zagojskiej, Winiar oraz Zagości.
Reprezentowane przez wapienie i margle surowce węglanowe znajdują się w obrębie Garbu
Wójczańsko-Pińczowskiego, a także wydobywane incydentalnie na potrzeby budownictwa
lokalnego w rejonie Młodzaw Małych.
Występowanie złóż kruszyw naturalnych (piasku i żwiru) koncentruje się głównie w rejonie
Brześcia, Bogucic, Pińczowa, Zakrzowa, Młodzaw Dużych i Marzęcina.
Złoża udokumentowane, obecnie eksploatowane lub, dla których podjęcie eksploatacji nie
budzi wątpliwości obejmują:
Tablica 2: Zasoby złóż mineralnych na terenie Gminy Pińczów – możliwe do
eksploatacji.
                             Zasoby udokumentowane (w tys. ton)
 Minerały       Nazwa złoża
                             kat. B      kat. C1    kat. C2
  Gips      „Borków – Chwałowice”         6003       30 975     1487
  Gips         „Leszcze”             -       24 385        -
  Gips         „Winiary”             -         -      57 664
 Wapień         „Pińczów”            5 009        -         -
  Piasek        „Zakrzów”             -         -      14 567,8
  Piasek        „Szczypiec”            424        4668        346
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pińczów, Kielce 2002


     W bilansie złóż udokumentowanych na podstawie Rozporządzenia Wojewody
Świętokrzyskiego nr 125/2001 z dnia 26 marca 2001 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie zatwierdzenia planów ochrony Zespołu Parków Krajobrazowych Gór
Świętokrzyskich i Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia występują także złoża, dla
których eksploatacja jest w chwili obecnej niemożliwa, z uwagi na wprowadzone reżimy
ochronne obowiązujące w Zespole Parków Krajobrazowych Ponidzia. Są to następujące
złoża:
Tablica 3: Zasoby złóż mineralnych na terenie Gminy Pińczów – nie możliwe do
eksploatacji.                   Urząd Miejski w Pińczowie                   9
                      ul. 3-go Maja 10
                      28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


                                   Zasoby udokumentowane
   Minerał            Nazwa złoża
                                       (w tys. ton)
   Gips          „Rów Winiary – Kamieniec”            95 000
   Gips           „Szarbków – Podlesie”             45 000
   Gips          „Uników –Galów – Szaniec”             31 140
   Gips              „Bogucice”                30 749
   Gips             „Chwałowice”                2 670
   Wapień          „Bogucice – Zakamień”              4 685
   Wapień             „Skowronno”                 2 983
   Piasek             „Szarbków”                450 000
    Ił             „Nowa Wieś”                144,51
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów, Kielce 2002
Powierzchnia i ludność gminy


   Miasto jest siedzibą powiatu pińczowskiego stanowiącego element struktury
administracyjnej województwa świętokrzyskiego. Powierzchnia Miasta i Gminy Pińczów
wynosi 21 275 ha, w tym powierzchnia samego miasta 1 432 ha. Powierzchnię tą
zamieszkiwało 22 394 mieszkańców (stan na 31.12. 2002) przy czym w samym mieście
zameldowanych było 12 065 osób, a pozostałe 10 329 zamieszkuje w poszczególnych
sołectwach. W gminie przeważają kobiety – 11 337 osób. Cały obszar gminy podzielony
został na 41 jednostek sołeckich i jedną jednostkę miejską. Liczba ludności w poszczególnych
sołectwach przedstawia się następująco (stan na 31.12.2002):


Aleksandrów              111 (osób)
Bogucice I               498
Bogucice II              265
Borków                 81
Brzeście                583
Bugaj                 40
Byczów                 86
Chrabków                135
Chruścice               284
Chwałowice               93
Gacki                 816
Grochowiska              43
Kopernia                278
Kowala                 192
Krzyżanowice Średnie          175


                   Urząd Miejski w Pińczowie                  10
                     ul. 3-go Maja 10
                     28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Krzyżanowice Dolne         172
Kozubów              460
Leszcze              385
Marzęcin              260
Młodzawy Duże           572
Młodzawy Małe           163
Mozgawa              161
Orkanów              172
Pasturka              361
Podłęże              319
Sadek               229
Skowronno Dolne          242
Skowronno Górne          133
Skrzypiów             314
Szczypiec             139
Szarbków              238
Uników               349
Winiary              169
Winiary Gaik            51
Włochy               246
Wola Zagojska Dolna        165
Wola Zagojska Górna        240
Zagórzyce             235
Zagość Nowa            155
Zagość Stara            381
Zakrzów              229
Zawarża              158

Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 105 osób na km2, z czego w mieście wynosi 861 osób
na km2, a na terenach wiejskich 52 osoby na km2.
Liczba osób ekonomicznych grup wieku przedstawia się następująco:
   przedprodukcyjnym                       5 370
   produkcyjnym                         13 397
   poprodukcyjnym                        3 627
   na 100 osób w wieku produkcyjnym
    przypada osób w wieku nieprodukcyjnym            68
Podział ludności pod względem wykształcenia przedstawia się następująco (ludność w wieku
13 lat i więcej):
    wyższe                           1 653                 Urząd Miejski w Pińczowie              11
                   ul. 3-go Maja 10
                   28-400 Pińczów
                Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


    policealne                                810
    średnie ogólnokształcące                         1 621
    średnie zawodowe                             3 879
    zasadnicze zawodowe                            3 976
    podstawowe ukończone                           5 933
    podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego           881
    nieustalone                                201


Przyrost naturalny w ostatnich 3 latach został przedstawiony w tabeli poniżej.


Tabela 4: Przyrost naturalny w Gminie Pińczów w latach 2000 - 2002
                          Zgony              Przyrost
             Urodzenia żywe
     Rok                   niemowląt     Zgony ogółem  naturalny
               (ogółem)
                          (ogółem)             (ogółem)
  2000 ogółem         232           2        193       39
    Miasto         116           -         84       32
    Wieś          116           2        109        7
  2001 ogółem         221           4        241       -20
    Miasto         111           2        109        2
    Wieś          110           2        132       -22
  2002 ogółem         210           2        232       -22
    Miasto         107           1        108       -1
    Wieś          103           1        124       -21
Źródło: www.stat.gov.pl
Wody powierzchniowe


    Gmina Pińczów w całości położona jest w zlewni rzeki Nidy, uzupełnienie systemu
wód powierzchniowych stanowią płynące zabagnionymi dolinkami lokalne strumyki oraz
liczne rowy melioracyjne. Do największych należy w północnej części Struga Podłęska
zwaną również Branką w części środkowej Bogucanka i w części południowo – zachodniej
Mozgawianka.
W Pińczowie znajduje się zbiornik o nazwie "Zalew" (dawne koryto Nidy) o pojemności 164
tys. m3 i powierzchni 7 ha, wykorzystywany rekreacyjnie. W lesie między Szarbkowem


                    Urząd Miejski w Pińczowie                12
                       ul. 3-go Maja 10
                       28-400 Pińczów
                Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


i Chrabkowem znajduje się naturalne jezioro "Pleban" o lekko zmineralizowanych wodach.
W Młodzawach Dużych (kompleks dużych stawów o łącznej powierzchni około 120 ha).
Poza tym kompleksem występują niewielkie stawy we wsiach: Winiary – 0,29 ha, Bogucice –
0,32 ha, Chrabków – 0,40 ha, Zagość – 0,20 ha, Pasturka – 0,20 ha, Uników – 0,60 ha a także
w Chwałowicach. Znaczenie rekreacyjne ma zbiornik po eksploatacji gipsów w Gackach.
     Wody Nidy na obszarze miasta i gminy Pińczów nie odpowiadają normom zarówno ze
względu na nadmierne zanieczyszczenie substancjami biogennymi jak pod względem
bakteriologicznym. Główne źródła zanieczyszczeń to odprowadzanie ścieków bytowych
bezpośrednio do cieków lub do gruntu, a także spływy powierzchniowe z gruntów ornych.
     Gmina leży na obszarze GZWP 409 "Niecka Miechowska" (część południowo-
wschodnia) o zasobach dyspozycyjnych 437 962m3/dobę (moduł zasobów dyspozycyjnych
1,70 l/s/km2). Poziomy wodonośne znajdują się w utworach kredy i czwartorzędu.
   Na terenie gminy znajdują się dwa punkty Regionalnego Monitoringu Wód
Podziemnych. Tabela 5: Punkty Regionalnego Monitoringu Wód Podziemnych
 Nr                Właściciel punktu Stratygrafia Głębokość        Rodzaj
punktu  Miejscowość    gmina           warstwy filtra [od-do]        punktu
                   (użytkownik)
RMWP                         wodonośnej
                  ujęcie komunalne                    studnia
 88    PIŃCZÓW     Pińczów            Q     5,0-10,0
                     stR-2                      głębinowa
                    SZARBKÓW                       studnia
  89    SZARBKÓW    Pińczów            Cr3    16,1-24,1
                                              głębinowa
Źródło: Studium wykonalności przedsięwzięcia p.t. „Koncepcja programowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków
     dla gmin górnego biegu rzeki Nidy, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2002
     Jakość wód w punkcie nr 88 (badania w roku 2001) mieści się w II klasie czystości
i dla wykorzystania jako woda pitna wymaga uzdatniania. Przyczyną jest naturalna,
podwyższona zawartość żelaza i manganu. Jakość wód w punkcie 89 (badania w roku 2001)
mieści się w III klasie czystości i spełnia wymagania wobec wody przeznaczonej do picia i na
potrzeby gospodarcze.


Zabytki Kultury
                    Urząd Miejski w Pińczowie                   13
                      ul. 3-go Maja 10
                      28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


    Teren Gminy Pińczów charakteryzuje się znaczną ilością zabytków wpisanych
do rejestru zabytków. Do najważniejszych należą:

 BOGUCICE

    Zespół Kościoła Parafialnego P.W. Nawiedzenia NMP /kościół murowany; 1630 r.
    w prezbiterium pozostałości wcześniejszego kościoła sprzed 1370 r., dzwonnica
    bramna z przełomu XVIII/XIX w.

 BRZEŚCIE

    Park dworski z XVIII w.

 CHRABKÓW

    Park dworski 1 połowa XIX w.

 KRZYŻANOWICE DOLNE

    Zespół Kościoła Parafialnego P. W. Św. Tekli / kościół murowany; 1786 - 1789 r.
    z niewielkimi pozostałościami murów kościoła z XVII w.; architekt Stanisław
    Zawadzki, plebania; murowana; pocz XX w. , na piwnicach dawnego klasztoru
    norbertanów z pocz. XVII w., cmentarz parafialny, zespół dworski.
 MŁODZAWY MAŁE

    Zespół Kościoła Parafialnego P. W. Ducha Św. i MB Bolesnej / kościół; murowany;
    ok. 1716 -1720 - 1740 r. wg projektu Kacpra Bażanki, restaurowany ok. 1770 - 1779
    r., dzwonnica; murowana; 1779 r., ogrodzenie z bramką i stacjami Męki Pańskiej;
    murowane; ok. 1770 - 1773 r., plebania; cmentarz parafialny.
 ZAGOŚĆ STARA                 Urząd Miejski w Pińczowie              14
                   ul. 3-go Maja 10
                   28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


   Zespół Kościoła Parafialnego P. W. Św. Jana Chrzciciela /kościół; murowany; ok.
   1353 r., zniszczony 1656 r., restaurowany 1667 r., 4 kapliczki murowane; k. XIX w.,
   cmentarz parafialny.

PIŃCZÓW

   Układ Urbanistyczny, 1 poł. XV - XX, od k. XVI w. wraz z Nowym Miastem
   Mirowem
   Zespół Klasztorny Paulinów: /kościół, obecnie parafialny P.W. Św. Jana Ewangelisty,
   od 1431 r. kolegiata, od ok. 1550 do 1586 r. zbór ariański; murowany 1 ćw. XV w.,
   nowy korpus i sklepienie prezbiterium 1433 - 1449 r., rozbudowa 1642- 1655 r.,
   dobudowa kaplicy „Aniołów” - 2 połowa XVII w., budowa chóru muzycznego ok.
   połowy XVIII w.; restaurowany ok. 1682 r., przed połową XVIII w., 1835 - 1865 r.
   i po 1889 r., budowa nowej sygnaturki 1890- 1892 r., klasztor, obecnie Pińczowskie
   Samorządowe Centrum Kultury i Muzeum Regionalne (od ok. 1550 r. do 1588 r.
   gimnazjum kalwińskie, od ok. 1820 do 1850 r. klasztor norbertanek; murowany; po
   1449 r., gruntownie przebudowany i rozbudowany 1630 - 1642 r., przebudowany na
   koszary 1881 - 1886 r., budowniczy Władysław Pietrzykowski, dzwonnica;
   murowana; 1685 - 1692 r., majster Wojciech Trybulki, ogrodzenie z bramą;
   murowane; 1739 - 1740 gruntownie przebudowane,
   Zespół Klasztorny Reformatorów; ul. Klasztorna: / Kościół P. W. Nawiedzenia NMP,
   pierwotnie kolegiata, od lat 80 XVII w. klasztor reformatorów; murowany; przed 1625
   r. i po 1619r., dobudowa kaplic bocznych 1 ćw. XVII w., opuszczony 1647 r.;
   restaurowany między innymi po 1683 - 1688r., rozbiórka wież zachodnich po 1684r.,
   dobudowa kruchty zachodniej 1701 r., dziedziniec z bramkami; murowane; 2 poł.
   XVII w., dobudowa podcienia i bramek 1738 - 1740 r., klasztor, od 1906 r. w części
   szpital; murowany; 1686 - 1706 r.; budynek przybramny; murowany k. XIX w.,
   Bożnica; murowana; po 1594 r.; restaurowana i odbudowana aneksami XVII - XVIII
   w., obecnie rozebranymi,
   Kaplica P. W. Św. Anny; Murowana; 1600 r.; restaurowana 1851 i 1903 r.;
   Kapliczka Św. Jana Nepomucena; murowana,
   Cmentarz Wojenny z I Wojny Światowej;
                 Urząd Miejski w Pińczowie              15
                   ul. 3-go Maja 10
                   28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


    Dom "Na Mirowie", tzw. Drukarnia Ariańska, obecnie Archiwum Państwowe,
    murowany; XVI/XVII w.
    Teren dawnego zamku,
    Zespół Pałacu Wielkopolskich: /Pałac, ob. Państwowy Zakład Wychowawczy;
    murowany; 1773 - 1784 r., architekt Franciszek Nax, pozostałości zamku; murowane;
    1424 - 1454; rozbudowane k. XVI w., architekt Santi Gucci i ponownie rozbudowany
    1630 - 1640 r., przebudowany po 1727
    Fontanna kamienna – obecnie eksponowana w Muzeum Regionalnym w Pińczowie.

 SKOWRONNO DOLNE

    Kapliczka murowana XIX w.
    Pozostałości parku dworskiego XVIII w.

    Dane liczbowe o nieruchomych obiektach zabytkowych na terenie miasta i gminy
zawiera poniższa tabela:


Tabela 6: Zestawienie statystyczne obiektów zabytkowych na terenie gminy.
   Łączna liczba
  nieruchomości w      Założenia   Architektura i   Parki i Budownictwo  Stanowiska
 Centralnej Ewidencji   przestrzenne   budownictwo    cmentarze przemysłowe archeologiczne
    Zabytków
      39          2         26       8      -       3
Źródło: Opracowanie własne


Rolnictwo
    Gmina Pińczów (poza obszarem miasta i osiedla w Gackach) ma charakter
zdecydowanie rolniczy. Według stanu na 31.12.2002 działa tu 2 261 gospodarstw rolnych
z czego w samym mieście jest ich 449. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosiła
6,38 ha.
Rysunek 1: Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Pińczów


                  Urząd Miejski w Pińczowie                16
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
                Strategia Rozwoju Gminy Pińczów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2000Strukturę powierzchniową gospodarstw rolnych na terenie Gminy przedstawia poniższe
zestawienie.


Tabela 7: Ilość gospodarstw rolnych ze względu na wielkość gospodarstwa
Wielkość gospodarstwa                 Ilość gospodarstw
od 1 -2 ha                       612
od 2 – 5 ha                      765
od 5 – 7 ha                      479
od 7 – 10 ha                      283
od 10 – 15 ha                     93
powyżej 15 ha                     29
Źródło: Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych w 2002 r. Gmina miejsko-wiejska Pińczów, Urząd
    Statystyczny Kielce, Kielce 2002.
                    Urząd Miejski w Pińczowie                   17
                       ul. 3-go Maja 10
                       28-400 Pińczów
                 Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Ogólna powierzchnia użytkowanych gruntów w Gminie Pińczów w 2002 roku wynosiła
13 852 ha, w tym:
     Użytki rolne 12 447 ha,
     Lasy i grunty leśne 614 ha,
     Pozostałe grunty 791 ha.


     W strukturze jakościowej gleb dominują grunty średniej i wysokiej klasy bonitacyjnej
wchodzące w skład kompleksów pszennych i stanowią ponad 60 % ogólnego areału gruntów
ornych.
Gleby najlepszych klas I – II obejmują powierzchnię 3 562 ha, stanowią znaczną część
rolniczej przestrzeni produkcyjnej bo wynoszącą ponad 33 % ogółu gruntów ornych. Prawie
40 % gruntów ornych zajmują gleby IV klasy.
Na terenie gminy dominują gleby o dobrej i bardzo dobrej przydatności rolniczej z dużym
udziałem najcenniejszych kompleksów glebowych: pszennego dobrego i pszennego
wadliwego.
Użytki zielone skoncentrowane są głównie w dolinie rzeki Nidy i zajmują łącznie około 36 %
ogółu użytków rolnych.
Udział poszczególnych klas bonitacyjnych w ogólnym areale użytków rolnych przedstawia
się następująco:


Tabela 8: Obszar poszczególnych klas bonitacyjnych gleb na terenie Gminy Pińczów
Użytki    Ogółem
            I      II       III a   III b    IV a    IV b    V     VI i VI z
rolne    W%
Grunty    10643     126     297     1325     1814   2580      1636    1726   1139
Orne      100     1,2     2,8     12,4     17,0   24,3     15,4    16,2   10,7
Użytki     3821           55         152          1660       1380   574
Zielone    100            1,4         4,0          43,5       36,1   15,0
Źródło: Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych w 2002 r. Gmina miejsko-wiejska Pińczów, Urząd
     Statystyczny Kielce, Kielce 2002.     Warunki agroklimatyczne gminy są sprzyjające dla uprawy roślin ciepłolubnych
szczególnie w wyraźnie korzystniejszej części południowej gminy.
Wśród roślin największa powierzchnie zajmowały (w ha):
     zboża                                   5 012 ha


                        Urząd Miejski w Pińczowie                      18
                          ul. 3-go Maja 10
                          28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


    rośliny strączkowe jadalne na ziarno          115
    ziemniaki                       1 010
    przemysłowe                      218
    pastewne                        651
    pozostałe                       702
    w tym warzywa                     600


Wśród zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Pińczów hoduje się:
    bydło                         4 111
    trzodę chlewną                     5 723
    owce                          742
    kozy                          183
    konie                         672
    króliki                        1 882
    pozostałe zwierzęta futerkowe             41
    pnie pszczele                     660
    drób ogółem                      93 829
    obsada zwierząt gospodarskich w sztukach dużych    39
    na 100 ha użytków rolnych.
Wyposażenie gospodarstw rolnych w środki transportu i maszyny rolnicze przestawia się
następująco:
                 Urząd Miejski w Pińczowie            19
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
                  Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Tabela 9: Ciągniki, samochody ciężarowe i wybrane maszyny w gospodarstwach
     rolnych
                                   Liczba
     Wyszczególnienie
                         gospodarstw          maszyn
Ciągniki                       1 306           1 485
Samochody ciężarowe                  192            248
Kombajny:
 Zbożowe                       81            85
 Ziemniaczane                     23            23
 Buraczane                      9             9
Dojarki bańkowe                    64            66
Konwiowe schładzarki do mleka             98            120
Zbiornikowe    schładzarki   do          25            27
mleka
Źródło: Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych w 2002 r. Gmina miejsko-wiejska Pińczów, Urząd
      Statystyczny Kielce, Kielce 2002
Działalność gospodarcza


     Działalność gospodarcza na terenie Miasta i Gminy Pińczów ma związek z jej
charakterem rolniczo – przemysłowym.
Przemysł koncentruje się głównie w mieście oraz w kilku jednostkach przemysłowych. Do
najważniejszych w gminie zakładów należą:
     Zakłady Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy” S.A. w Leszczach;
     „Nida Gips” spółka z o.o. w Gackach;
     Zakład Gipsowy „Rigips” Polska Stawiany spółka z o.o. w Szarbkowie;
      Przetwórstwo Owoców i Warzyw „Gomar” w Pińczowie;
      Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S. A.;
      PPKS Pińczów;
      „Eko – Inż.” s.j.;
      Szkoły (podstawowe, gimnazja, średnie);
      Szpital i inne placówki służby zdrowia;
      Urząd Miejski;
      Starostwo Powiatowe;


                     Urząd Miejski w Pińczowie               20
                        ul. 3-go Maja 10
                        28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


     Zakład Karny;
Strategicznymi inwestorami w Gminie są:
     Rigips;
     Lafarge;
     Atlas.


  Handel reprezentowany jest przez szereg firm prywatnych detalicznych i hurtowych
często w połączeniu z produkcją. Ponadto na terenie gminy funkcjonują filie banków
i instytucji ubezpieczeniowych, firmy budowlane, placówki kultury, szkolnictwo
podstawowe i średnie, zakłady rzemieślnicze, bazy sprzętowo – transportowe, agendy
administracji rządowej, urzędy pocztowe, placówki pomocy społecznej i placówki społeczno
wychowawcze. W sumie na terenia Miasta i Gminy Pińczów działa 1 521 podmiotów
gospodarczych, z czego 1 123 na terenia miasta, a pozostałe 398 na terenie gminy.
  Otoczenie biznesu jest dobrze rozwinięte, wśród instytucji należących do tego sektora
należy wyróżnić:
     5 banków (ING Bank Śląski S.A. o/Pińczów, Bank Spółdzielczy w Pińczowie, PKO
     BP S.A. o/Busko Zdrój, WBK Bank Zachodni S.A. o/Pińczów, SKOK)
     Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
     Urząd Skarbowy;
     Instytucje ubezpieczeniowe (PZU, Warta,)
     Starostwo Powiatowe w Pińczowie.
                 Urząd Miejski w Pińczowie             21
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
                 Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Bezrobocie


    Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Pińczów na koniec 2002 roku wynosiła
ogółem 1 773 osób (co stanowi 7,92% mieszkańców całej gminy), w tym:
     ilość bezrobotnych absolwentów                   130
     bez prawa do zasiłku                        1 625
     zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładów pracy          19
     w tym kobiety                           921
Lokalne centra rozwoju


Na obszarze Gminy Pińczów można wskazać kilka miejscowości, które wpływają na rozwój
ekonomiczny i społeczny sąsiadujących z nimi miejscowości i pełnią funkcję centrum
rozwoju lokalnego. Są to:
     Szarbków z lokalizowaną na terenie sołectwa zakładów „Rigips – Polska” Stawiany
     sp. z o.o.
     Gacki – z siedzibą Lafarge- Nida Gips sp. z o.o.
     wsie Młodzawy Małe i Młodzawy Duże (łącznie) gminne centrum agroturystyki.
  Wymienione     wyżej   miejscowości    wyróżniają   się   lokalizacją   największych
  i najnowocześniejszych na Ponidziu i w tej części województwa zakładów, które
  zatrudniają mieszkańców z całej gminy jak również z gmin ościennych. Wokół zakładów
  powstają małe firmy działające na bazie surowców i minerałów wyprodukowane przez
  zakłady gipsowe.
  Inny charakter mają dwie wsie Młodzawy Duże i Młodzawy Małe- są to miejscowości,
  w których intensywnie rozwija się agroturystyka a wzory działań inspirują mieszkańców
  innych miejscowości do przyjmowania komercyjnych turystów.

 Lokalne centra rozwoju to ośrodki, które są istotnym czynnikiem wzrostu i które są w stanie kumulować usługi
i działalność gospodarczą w skali umożliwiającej społeczny i ekonomiczny rozwój sąsiadujących sąsiadujących
nimi obszarów.


                    Urząd Miejski w Pińczowie                     22
                       ul. 3-go Maja 10
                       28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Infrastruktura techniczna

System zaopatrzenia w wodę


    Gmina Pińczów to obszar o znacznej ilości funkcjonujących studni, których łączne
zasoby eksploatacyjne wynoszą 1520.0 m3/h ujmowane są w 58 studniach .
Na terenie gminy wodę pitną dostarczaną zorganizowanymi systemami posiadają następujące
miejscowości:
    wodociąg miejski: Pińczów – Kopernia – Skrzypiów - Pasturka
    wodociąg wiejski: Skowronno Dolne
    wodociąg wiejski: Bogucice
    wodociąg wiejski: Aleksandrów - Byczów
    wodociąg wiejski: Kozubów, Zagorzyce
    wodociąg wiejski: Sadek – Kozubów Kolonia
    wodociąg wiejski: Młodzawy Duże – Młodzawy Małe
    wodociąg wiejski: Gacki – Leszcze - Krzyżanowice
    wodociąg wiejski: Wola Zagojska, Zagość Stara, Zagość Nowa, Winiary
    wodociąg wiejski: Marzęcin, Kostki Małe
    wodociąg wiejski: Orkanów


Najstarszy wodociąg w Pińczowie znajduje się w Rynku pochodzi z roku 1920 zaś
najmłodsze sięgają już roku 2003. Z uwagi na tak znaczne zróżnicowanie realizacji
poszczególnych fragmentów sieci wodociągowej, znaczne jest zróżnicowanie materiałów,
jakich została ta sieć zbudowana. Zastosowano prawie całą gamę asortymentową dostępnych
materiałów takich jak: żeliwo, stal, PCV, azbest, PE.
Długość sieci wodociągowej wynosiła:
    ogółem:  L = 98 km
    w tym miasto Pińczów: L = 33.5 km
Zwodociągowanie gminy Pińczów na dzień 31.12. 2003 wynosiło 54,3%. Wodociągi
doprowadzają wodę do 1304 obiektów w mieście i 1150 domostw na terenie pozamiejskim.
Statystyczne zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca wynosiło w 2002
roku 26.6 m3/rok ogółem w gminie i 33,1 m3/rok w mieście.


                  Urząd Miejski w Pińczowie              23
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
                Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


System odprowadzenia ścieków


    Gmina Pińczów posiada dość nierównomiernie rozwiniętą sieć kanalizacji sanitarnej
rozdzielczej, dobrze rozwinięta w granicach miasta Pińczowa i częściowo w osiedlu Gacki
oraz prawie zupełny jej brak w pozostałych sołectwach. Na terenach wiejskich gminy sieć
kanalizacji  dotyczy  jedynie  lokalnych   układów    zakładowych  lub  odprowadzeń
z pojedynczych budynków wielorodzinnych tam zlokalizowanych.
Dobrze rozwinięta sieć kanalizacji sanitarnej w mieście Pińczów zrealizowana w różnych
latach i z mocno zróżnicowanych materiałów jest w dobrym stanie technicznym.
Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej wynosi:
    ogółem L = 23,2 km;
    w tym miasto Pińczów L = 21,4 km.
Gmina posiada zmodernizowaną w roku 1996 mechaniczo – biologiczną oczyszczalnię
ścieków  z  II  stopniem  oczyszczania   biologicznego   zlokalizowaną  w  Pińczowie
o przepustowości 12 000 m3/d, z możliwością jej zwiększenia do 14 000 m3/d.
Aktualna robocza przepustowość oczyszczalni wynosi 3 500 m3/d co oznacza 70 % rezerwę
w wydajności oczyszczalni umożliwiającą pełna sanitację miasta, a także włączenie sołectw
położonych najbliżej miasta. Fakt niedociążenia tej oczyszczalni rodzi określone problemy
technologiczne. Ponadto gmina użytkuje również oczyszczalnię sołecką zlokalizowaną
w Gackach o wydajności 200 m3/d obecnie w pełni wykorzystywaną.
System odprowadzenia wód opadowych


    Fragmentaryczna kanalizacja deszczowa znajduje się jedynie na terenie miasta
Pińczowa. Na terenach wiejskich gminy brak jest kanałowych systemów odprowadzania wód
opadowych.
Wody opadowe ze skanalizowanej części miasta odprowadzane są za pośrednictwem kanałów
deszczowych do mechanicznej podczyszczalni ścieków.
Wybudowana w latach 50 kanalizacja z rur betonowych jest w dobrym stanie technicznym.
Długość sieci kanalizacji deszczowej: L = 6,4 km.
Miasto Pińczów posiada mechaniczną oczyszczalnie wód deszczowych o przepustowości


                  Urząd Miejski w Pińczowie                 24
                     ul. 3-go Maja 10
                     28-400 Pińczów
                Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Q = 0,91 m3/s. Do oczyszczalni dopływają wody deszczowe z miasta. Wody deszczowe
odprowadzane są 8 wylotami do starorzecza rzeki Nidy oraz 2 rowami otwartymi do rzeki
Nidy i zalewu.
System gazowniczy


    W chwili obecnej gmina Pińczów nie jest zgazyfikowana. Burmistrz Miasta i Gminy
Pińczów zabiega o zgazyfikowanie terenów gminy. Na zlecenie Związku Międzygminnego
Gazownictwa „Nida” został wykonany Program Gazyfikacji Miasta i Gminy Pińczów.


Energetyka cieplna


    Na terenie miasta Pińczowa istnieje obecnie 69 kotłowni, w tym 61 kotłowni czynnych
oraz 8 nie-eksploatowanych.
Z tego:
     60 kotłowni wodnych;
     5 kotłowni wodno – parowych;
     4 kotłownie parowe.
Łączna nominalna moc wszystkich 69 kotłowni wynosi:
82 042 [kW] z tego 14 739 [kW] to nominalna moc 8 kotłowni nie eksploatowanych.
W większości przypadków zidentyfikowane źródła wytwarzania energii cieplnej w gminie to
kotłownie opalane paliwem stałym (95,5 % ilości wszystkich kotłowni). Paliwo stałe
stosowane w pińczowskich ciepłowniach stanowią: węgiel kawałkowy, miał węglowy,
mieszanką węglowo – koksową i koks.


System usuwania odpadów


    Rolniczo – przemysłowy charakter gminy określa profil wytwarzanych odpadów,
których utylizacji dokonuje się bądź też to poprzez unowocześnione technologie zakładów
produkcyjnych, bądź też w ramach systemu ogólnogminnego na wysypisku w Skrzypiowie
stanowiącym jedyne w tej części województwa legalne wysypisko odpadów komunalnych.


                   Urząd Miejski w Pińczowie             25
                     ul. 3-go Maja 10
                     28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Wysypisko w Skrzypiowie zajmuje obecnie 3,79 ha ma pojemność 120 tys. m3, na którym
rocznie przeciętnie składowane jest 11 500 ton odpadów. Wysypisko to jest wykorzystywane
w 80 %.
    Gmina Pińczów była członkiem Międzygminnego Związku EKOLOGIA z siedzibą
w Jędrzejowie, którego statutowym celem było wprowadzenie bezskładowiskowej metody
utylizacji odpadów. Jednak ze względu na brak konkretnych działań Związku Gmina podjęła
uchwałę o wystąpieniu. Aktualnie trwają prace nad przystąpieniem do związku
międzygminnego zajmującego się utylizacją odpadów poprzez składowanie odpadów
inertnych na bazie kopalni siarki w Grzybowie. W tym wariancie wysypisko w Skrzypiowie
będzie służyło jako stacja przeładunkowa i zakład segregacji odpadów.


Elektroenergetyka


    Przez teren gminy przebiega szereg linii energetycznych pracujących na napięciu 110
kV, a mianowicie:
   odcinek linii 110 kV o długości 10 km GPZ Kazimierza Wielka – GPZ Pińczów I,
    odcinek linii 110 kV o długości 8 km relacji GPZ Busko – Wełecz – GPZ Pińczów I,
    odcinek linii 110 kV o długości 10 km relacji GPZ Pińczów – GPZ Kije,
    odcinek linii dwutorowej 110 kV o długości 3,75 km, stanowiący odgałęzienie z linii
    Busko – Radkowie, przeprowadzonej do zasilania Zakładu Gipsowego „Rigips
    Polska” w Szarbkowie,
    odcinek dwutorowy linii 110 kV o długości 3 km stanowiący odgałęzienie z linii
    Pińczów – Kije do zasilania zakładów POW „Gomar” w Pińczowie,


Redukcję napięcia 110 kV do poziomu 15 kV umożliwiającą elektryfikację konkretnych
obszarów  za  pośrednictwem   sieci  średniego     napięcia  zasilających  sieć  stacji
transformatorowych 15/0,4 kV na obszarze gminy Pińczów zapewniają dwa GPZ 110/15 kV:
   GPZ Pińczów I – główny punkt zasilania odbiorców bytowo – komunalnych,
   GPZ Pińczów II – zasilanie indywidualne Zakładów POW „Gomar” w Pińczowie.
Sieci niskiego napięcia i stacje transformatorowe pochodzą głównie z okresu tzw.
elektryfikacji kraju i wymagać będą głębokiej modernizacji.
                 Urząd Miejski w Pińczowie                    26
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Telekomunikacja


   Stan wyposażenia mieszkań i zakładów pracy w urządzenia łączności zilustrowany
wskaźnikiem średnim dla gminy wynoszącym 214,6/1000 mieszkańców lokuje gminę na
drugiej pozycji w grupie gmin miejsko - wiejskich.
Na koniec roku 1999 odnotowano 4 905 jednostek korzystających z usług telekomunikacji
przewodowej, z czego przeważająca większość (3 796) dotyczy obszaru miejskiego. Bliższe
informacje na temat infrastruktury technicznej nie są dostępne z uwagi na ochronę danych
TP S.A.
Także z tych względów trudny jest do oszacowania poziom korzystających z telefonii
komórkowej.
Komunikacja


   Na terenie Gminy Pińczów nie występują drogi zaliczane do kategorii dróg krajowych.
Długość dróg o znaczeniu wojewódzkim wynosi 11,3 km, są to drogi numer 766 i 767.
Długość dróg o znaczeniu powiatowym wynosi 105 km, w tym tylko 83,2 km dróg posiada
nawierzchnię ulepszoną. Ogólna długość dróg gminnych wynosi 85 km. Teren gminy
obsługiwany jest komunikacją kołową pasażerską, która zapewnia połączenia bezpośrednie
prawie wszystkich sołectw.
    W gminie funkcjonuje linia kolejowa normalnotorowa, 1 tor zelektryfikowany
w relacji Kielce (Sitkówka) – Busko Zdrój, oraz linia kolejowa wąskotorowa. W odległości
10 km przebiega szerokotorowa linia kolejowa LHS (Linia Hutniczo-Siarkowa) co może mieć
ogromne znaczenie przy transporcie towarów na trasie Zachodnia Europa – Wschodnia Azja.
                 Urząd Miejski w Pińczowie              27
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
                Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Rysunek 2: Układ komunikacyjny na terenie Gminy Pińczów (drogi wojewódzkie)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2000
                    Urząd Miejski w Pińczowie               28
                      ul. 3-go Maja 10
                      28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


 Wyposażenie gminy w infrastrukturę społeczną


 Usługi zdrowia


     Podstawową opiekę medyczną pełnią przychodnie i ośrodki zdrowia znajdujące się na
 terenie miasta Pińczowa i w większych sołectwach stanowiących elementy struktury SZOZ
 Pińczów. Usługi medyczne z zakresu ponadpodstawowego świadczy przychodnia
 specjalistyczna i miejscowy Szpital Powiatowy z 125 łóżkami ( w zależności od potrzeb
 zdrowotnych społeczeństwa) krótkoterminowymi na oddziałach:
     wewnętrzny                  60
     chirurgia ogólna               35
     położniczo – ginekologiczny         30.
 Na jeden ośrodek wiejski przypada 3 443 mieszkańców, a obsługę liczącego 12 065
 mieszkańców miasta zapewniają 4 przychodnie zdrowia.
 Na jednego lekarza opieki podstawowej przypadało w roku 1998 – 373 mieszkańców gminy
 co plasowało gminę w gronie gmin o dobrym stopniu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych
 mieszkańców.
 Pomoc doraźną mieszkańcom gminy zapewnia Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa
 Medycznego i Transportu Sanitarnego Oddział w Pińczowie, które dysponuje 5 karetkami
 sanitarnymi z czego 1 stanowi zespół wypadkowy ( Citroen Furgon z pełnym wyposażeniem).
 Sieć aptek obejmuje 5 placówek które obsługują średnio po 4 478 mieszkańców.
 Pomoc społeczna


Na terenia gminy Pińczów pomoc społeczną świadczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
który to zajmuje się min.:
 1. przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, rent socjalnych;
 2. przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych
  i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych;
 3. przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych;                  Urząd Miejski w Pińczowie              29
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
                 Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


 4. świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie
  przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;


 Ponadto na terenie miasta Pińczowa funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej z 94 miejscami dla
 chorych psychicznie i somatycznie.
 Usługi oświaty


Przedszkola
    Obecnie na terenie Miasta i Gminy Pińczów funkcjonuje 9 przedszkoli w tym
 3 w mieście i 6 na wsi. Stopień organizacyjny przedszkoli wg stanu na 2004 r. przedstawia
 poniższa tabela:
Tabela 10: Charakterystyka przedszkoli ma terenie Gminy Pińczów
                 Ilość    Ilość  W      tym Zatrudnienie
   Lp. Przedszkole                                   Obsługa
                 oddziałów  dzieci  6 - lat     Pełnoz. Niepełnoz.
   1.  Nr 3 w Pińczowie   5      115   59       9    1     6
   2.  Nr 2 w Pińczowie   5      88    33       8    1     7
   3.  Nr 1 w Pińczowie   4      96    48       9    1     8
   4.  W Gackach      2      49    37       3    1     1,5
   5.  W Bogucicach     2      26    12       3    1     1
   6.  W Brześciu      1      20    17       1    1     -
   7.  W Kozubowie     1      22    17       1    2     1
   8.  W Młodzawach     1      16    8        1    2     1
   9.  W Zagości      1      21    11       1    1     0,5
   10.  SF Uników      -      -    4        -    -     -
   11.  SF Szarbków     -      -    6        -    -     -
      RAZEM        22      453   252       36    11    26
Źródło: www.pinczow.com.pl


    Stopień organizacyjny określający liczbę oddziałów, czas pracy jest zmienny i zależy od
 ogólnej liczby dzieci oraz potrzeb rodziców i środowiska. Obecnie zatrudnienie pracowników
 pedagogicznych    oraz  pracowników   obsługi   dostosowane   jest  do  liczby   dzieci.
 W miejscowościach, w których brak przedszkoli, funkcjonują w szkołach oddziały
 przedszkolne, w których dzieci 6 -letnie /także młodsze/ objęte są l - rocznym oddziaływaniem
 wychowawczym. Oddziały te funkcjonują w Unikowie - 4 dzieci i Szarbkowie - 6.
 Dodatkowo w przedszkolach miejskich prowadzona jest gimnastyka korekcyjna. Zatrudniony


                    Urząd Miejski w Pińczowie                    30
                      ul. 3-go Maja 10
                      28-400 Pińczów
                Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


 jest pracownik rehabilitacji, który swoje zajęcia prowadzi w trakcie pobytu dzieci
 w przedszkolu. Wyposażenie przedszkoli w podstawowe przybory, pomoce i zabawki
 niezbędne do realizacji zadań statutowych ogólnie jest niezłe.

 Szkoły podstawowe i gimnazja

 W gminie Pińczów funkcjonuje 10 szkół podstawowych, 2 gimnazja.
 Z klasami I - VI jest 8 szkół /SP Nr l, SP Nr 3, Gacki, Bogucice, Zagość, Młodzawy,
 Kozubów, Brzeście/.
 Z klasami I - III dwie Szkoły Filialne - Uników i Szarbków.
 2 gimnazja /Gimnazjum Nr l , Gimnazjum Nr 2/
 Stopień organizacyjny wg stanu na 06.2004r. na podstawie EN- 3 w przeliczeniu na pełne
 etaty kalkulacyjne jest następujący:
Tabela 11: Stopień organizacyjny szkół według stanu na 2004. 06
                 Liczba     Ilość    Zatrudnienie     Administracja
     Lp. Szkoła
                 Oddziałów   Uczniów   Pełnoz.  Niepełnoz. Obsługa
     1.  SP Nr 1      24       584     43    3     15
     2.  SP Nr 2      16       421     27    2     6,5
     3.  SP Gacki     7       168     11    2     5
     4.  SP Bogucice    6       97     8     2     3
     5.  SP Młodzawy    6       65     9     3     5,5
     6.  SP Kozubów    6       123     9     3     6
     7.  SP Brzeście    6       54     7     2     5,5
     8.  SP Zagość     6       72     7     3     5,5
     9.  SF Szarbków    2       18     2     2     1,75
     10.  SF Uników     2       15     2     2     1,5
     11.  Gimnazjum Nr 1  20       524     33    4     16,5
     12.  Gimnazjum Nr 2  21       530     36    1     13,5
     13.  Razem SP     81       1617    125    24     55,25
          RAZEM    122      2671    194    29     85,25
Źródło: www.pinczow.com.pl Baza placówek oświatowych nie jest zła. Dotyczy to stanu budynków jak i wyposażenia
 w sprzęt i pomoce dydaktyczne - także te nowoczesne /TV kolorowe, video,
 radiomagnetofony, komputery itp.
 Ponadto na terenia gminy funkcjonują 3 szkoły średnie:
     Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie              571
     Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie          720


                   Urząd Miejski w Pińczowie                  31
                     ul. 3-go Maja 10
                     28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


    Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pińczowie               161
    Szkoła Wyższa – zamiejscowy Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki
    Świętokrzyskiej – w roku 2003 naukę rozpoczęło 27 słuchaczy.
Kultura i sport


Obsługę gminy w sektorze kultury pełnią głównie placówki zlokalizowane na obszarze miasta
Pińczowa. Zaliczamy do nich Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury (PSCK), Dział
Biblioteczny PSCK, Bibliotekę Pedagogiczną i Muzeum Regionalne. Działa również na
terenie miasta w strukturze PSCK kino „Belweder” – jedyne w gminie liczące 168 miejsc na
widowni.
Na obszarze terenów wiejskich główne funkcje z zakresu kultury są wypełniane przez filie
bibliotek w Gackach Kozubowie, Młodzawach Dużych, Szarbkowie i placówki OSP. Łącznie
w bibliotekach zgromadzono księgozbiór liczący 134 092 woluminów.
Urozmaicona rzeźba terenu i atrakcyjne położenie nad malowniczą Nidą oraz cenne obiekty
przyrodnicze i historyczne stwarzają znakomite warunki do rozwoju turystyki, sportu
i rekreacji.
Zasadnicze znaczenie dla rozwoju sportu i rekreacji w gminie ma zlokalizowany nad zalewem
wyposażonym w kąpielisko Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ten główny na terenie
gminy zespół sportowo – rekreacyjny obejmuje stadion sportowy wielofunkcyjny, pole
campingowe, amfiteatr, zalew z kąpieliskiem, ścieżki zdrowia, miasteczko ruchu drogowego,
bazę lotniarzy z lądowiskiem.
W sumie na terenie gminy funkcjonuje 5 obiektów noclegowych dysponujących w sezonie
letnim 359 miejscami noclegowymi, a w sezonie zimowym liczba miejsc noclegowych
wynosi 101.
Szczegółowa analiza zasobów i możliwości rozwoju turystyki w mieście i gminie Pińczów
zostanie przedstawiona w odrębnym opracowaniu.
                 Urząd Miejski w Pińczowie              32
                   ul. 3-go Maja 10
                   28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Ochrona przeciwpożarowa


   Na terenie gminy działa Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Pińczowie, a jej
działanie wspiera 16 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej rozłożonych w całej gminie.
Bezpieczeństwo publiczne


   Bezpieczeństwo mieszkańcom Miasta i Gminy zapewnia działająca tu Powiatowa
Komenda Policji. Porządku publicznego strzeże także czteroosobowy zespół Straży Miejskiej.
   W styczniu 2004 przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pińczowie Urząd
Miejski w Pińczowie opracował strategię bezpieczeństwa Miasta i Gminy Pińczów „Służyć
i chronić”.
Mieszkalnictwo

   Zasoby mieszkaniowe gminy w 2002 roku wynosiły 425 388 m2 (222 760 m2 dla
miasta) obejmując prawie wyłącznie sektor prywatny. Na koniec 2002 roku ilość mieszkań
wynosiła 6 889 (3937 dla miasta), a liczba izb 24 238. Na jedno mieszkanie przypadało
przeciętnie 3,25 mieszkańca, a na jedną izbę 0,92 mieszkańca. Średnia wielkość mieszkania w
gminie wynosiła 61,74 m2. Główne skupisko zabudowy mieszkaniowej stanowi miasto
Pińczów z osiedlami Grodzisko, Podgórze i Nowy Świat. Na terenie pozamiejskim większe
koncentracje zabudowy mieszkaniowej dotyczą osiedla robotniczego w Gackach, a także
niektórych wsi sołeckich jak: Młodzawy, Kozubów, Brzeście i Bogucice.
                 Urząd Miejski w Pińczowie                33
                   ul. 3-go Maja 10
                   28-400 Pińczów
                Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Budżet i podatki lokalne

W latach 2000 – 2003 dochody i wydatki budżetu gminy przedstawiały się następująco:

Tabela 12: Dochody i wydatki budżetu Gminy Pińczów w latach 2000-2003 (w tys. zł)
      Lata           Dochody          Wydatki
2000            23849,218         23139,813
2001            25911,597         25763,538
2002            25163,886         25556,131
2003            27358,385         27549,608
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2003, Urząd Statystyczny w Kielcach,
Kielce 2003, Urząd Miejski w Pińczowie – dane za rok 2003

Poziom oraz struktura dochodów i wydatków budżetu gminy w przeliczeniu na jednego
mieszkańca w roku 2002 przedstawiała się następująco:
Dochody ogółem na 1 mieszkańca:                   1 124 zł
Dochody własne na jednego mieszkańca:                 583 zł
Wydatki ogółem na 1 mieszkańca:                   1 141 zł
Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca:                 47 zł


Tabela 13: Dochody budżetu Gminy Pińczów według rodzajów w 2003 r. (w tys.)
                           W tym
       udział w   udział w
 Dochody                                   podatek od
       podatku od podatku od     podatek    podatek od            dochody z
 własne                                    środków
        osób     osób     rolny   nieruchomości            majątku
                                    transportowych
       prawnych   fizycznych
14082,895 -232,766    3552,342    709,345    6784,728     424,813      610,829
Źródło: Urząd Miejski w Pińczowie

Na terenie Gminy Pińczów w roku 2004 obowiązują następujące stawki podatków::
Od nieruchomości
  1) od gruntów:
      a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
        sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,52 zł od 1 m2
        powierzchni
      b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
        wodnych – 2,45 zł od 1 ha powierzchni                    Urząd Miejski w Pińczowie                   34
                       ul. 3-go Maja 10
                       28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


     c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
       pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,09 zł od 1 m2
       powierzchni
  2) od budynków lub ich części:
     a) mieszkalnych – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
     b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części
       budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
       13,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
     c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
       kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,70 zł od 1 m2 powierzchni
       użytkowej
     d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
       świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
     e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
       pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,55 od 1 m2
       powierzchni użytkowej
  3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust.3-7
   ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


  Podatki rolne na rok 2004 wynoszą w Gminie Pińczów:
     dla gruntów gospodarstw rolnych – 82,50 zł z 1 ha przeliczeniowego
     dla pozostałych gruntów – 165,00 zł liczona wg liczby hektarów wynikających
     z ewidencji gruntów i budynków (ha fizyczne).


Od środków transportu:
  1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
     a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                 604,00 zł
     b) od 5,5 tony do 9 tom włącznie                   855,00 zł
     c) powyżej 9 tony a poniżej 12 ton                  1 006,00 zł
  2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
   uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
     a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton                 Urząd Miejski w Pińczowie                 35
                   ul. 3-go Maja 10
                   28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


       - o liczbie osi – dwie                         1 207,00 zł
       - o liczbie osi – trzy, cztery i więcej                 1 107,00 zł
      b) równiej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 26 ton:
       - o liczbie osi – dwie i trzy                      1 811,00 zł
       - o liczbie osi – cztery i więcej                    1 710,00 zł
      c) równiej lub wyższej niż 26 ton:
       - o liczbie osi – dwie, trzy, cztery i więcej              2 213,00 zł


3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
   o dopuszczalnej masie całkowitej:
      a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
       - o liczbie osi – dwie                         1 509,00 zł
       - o liczbie osi – trzy, cztery i więcej                 1 408,00 zł
      b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 26 ton:
       - o liczbie osi – dwie i trzy                      2 113,00 zł
       - o liczbie osi – cztery i więcej                    2 012,00 zł
      c) równej lub wyższej niż 26 ton a mniej niż 29 ton:
       - o liczbie osi dwie, trzy, cztery i więcej               2 265,00 zł
      d) równej lub wyższej niż 29 ton
       - o liczbie osi – dwie, trzy                      2 275,00 zł
       - o liczbie osi – cztery i więcej                    2 452,80 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
   z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
        - od 3,5 tony i poniżej 12 ton                     1 235,00 zł
5)   od   ciągników   siodłowych    i  balastowych   przystosowanych  do  używania
   łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
   uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
      a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
       - o liczbie osi – dwie i trzy                      1 235,00 zł
      b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
        - o liczbie osi – dwie i trzy                     1 749,00 zł
      c) powyżej 36 ton                    Urząd Miejski w Pińczowie                36
                      ul. 3-go Maja 10
                      28-400 Pińczów
             Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


     - o liczbie osi – dwie                   1 956,00 zł
     - o liczbie osi – trzy                   2 161,00 zł
6) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
  równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem
  związanym wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
  rolnego:
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
     - autobusów liczbie osi – jedna, dwie i trzy        618,00 zł
    b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
     - o liczbie osi – jedna                  1 029,00 zł
     - o liczbie osi – dwie i trzy               1 123,00 zł
    c) powyżej 36 ton:
     - o liczbie osi – jedna i dwie               1 338,00 zł
     - o liczbie osi – trzy                   1 235,00 zł
 7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
    a) mniej niż 30 miejsc                    927,00 zł
    b) równej lub wyższej niż 30 miejsc              1 544,00 zł
                  Urząd Miejski w Pińczowie           37
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
  Strategia Rozwoju Gminy Pińczów
Plany Strategiczne
    Urząd Miejski w Pińczowie  38
       ul. 3-go Maja 10
       28-400 Pińczów
                Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


    Podstawą dobrego zarządzania jest dobre planowanie. Planowanie w organizacjach
jest procesem ustalania celów i wybierania środków do ich realizacji. Bez planów
menedżerowie nie wiedzieliby, w jaki sposób skutecznie organizować ludzi i zasoby.
Organizacjami zarządza się zazwyczaj za pomocą dwóch rodzajów planów. Plany
strategiczne są to plany wytyczające zasadnicze kierunki działań i określające ogólne
kierunki organizacji.
Plany operacyjne są to plany zawierające szczegółowe ustalenia dotyczące wykonania lub
wdrożenia planów strategicznych w codziennych działaniach operacyjnych.
Zarówno plany strategiczne jak i operacyjne są opracowywane i wykonane w układzie
hierarchicznym. Na szczycie znajduje się określenie misji, wskazującej ogólny cel organizacji
oparty na przesłankach planu, uzasadniający istnienie organizacji.


Rysunek 3: Schemat Planowania Strategicznego


                 OKREŚLENIE MISJI
                 PLANY STATEGICZNE
                 PLANY OPERACYJNEŹródło: Zarządzanie, Teoria i Praktyka, redakcja naukowa A. K. Koźmiński, W. Piotrkowski,  PWN,
    Warszawa 1998Jedną z popularniejszych technik analizy strategicznej jest analiza SWOT (nazwa pochodzi
od pierwszych liter angielskich słów: strengths – mocne strony, weaknesses – słabe strony,
opportunities – szanse, threats – zagrożenia). Najogólniej rzecz biorąc jest to badanie silnych
i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń pojawiających się przed nią.
                    Urząd Miejski w Pińczowie                  39
                      ul. 3-go Maja 10
                      28-400 Pińczów
          Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Misja rozwoju Gminy Pińczów
Miasto i Gmina Pińczów jest
 przyjazna dla inwestorów
     i turystów
 a mieszkańcom prace daje
             Urząd Miejski w Pińczowie  40
               ul. 3-go Maja 10
               28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Wyniki analizy SWOT


Mocne strony


1. Duże, bogate firmy na terenie gminy gotowe inwestować, jak również sponsorować
 organizowane imprezy;
2. Bogate zasoby złóż mineralnych;
3. Złoża unikatowe w skali kraju i Europy (gips, kamień pińczowski)
4. Duża koncentracja produkcji warzyw;
5. Czyste ekologicznie środowisko;
6. Tradycja organizowania imprez kulturalnych o ponad regionalnym charakterze;
7. Istnienie parków krajobrazowych na terenie gminy i w jej sąsiedztwie;
8. Dogodne położenie z każdego miejsca w kraju;
9. Dobre zaplecze medyczne dla mieszkańców i przyjezdnych;
10. Niepowtarzalne walory krajobrazowe;
11. Wysokie dochody własne gminy.
12. Zalew


Pozostałe
   Ludzie gotowi do przekwalifikowania się.
   Przedsiębiorczy mieszkańcy.
   Potencjalnie chłonny rynek lokalny.
   Atrakcyjność rynku nieruchomości dla mieszkańców dużych aglomeracji.
   Jedna z najbardziej nasłonecznionych gmin w Polsce.
   Urok niewielkiego miasteczka – oaza spokoju.
   Dobrze rozwinięta na terenie miasta infrastruktura w zakresie ochrony środowiska.
   Dobrze rozwinięta sieć szkół ponadpodstawowych z szeroką ofertą.
   Duża atrakcyjność krajobrazowa.
                  Urząd Miejski w Pińczowie               41
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Słabe strony


1. Brak atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu,
 - słabe zagospodarowanie terenów miasta dla celów rekreacyjnych,
 - niedostateczna baza rekreacyjno-wypoczynkowa,
 - mała liczba imprez kulturalno-muzycznych,
2. Brak zachęt do podejmowania działalności gospodarczej.
3. Brak atrakcyjnych miejsc pracy,
 - brak stanowisk pracy i perspektyw dla młodych ludzi.
4. Niedoskonały system komunikacyjny,
 - brak parkingów z zapleczem sanitarnym,
 - brak dróg dojazdowych,
 - brak sygnalizacji świetlnej,
 - brak dostatecznej ilości miejsc parkingowych,
 - postępująca degradacja dróg wojewódzkich i powiatowych,
 - słaba jakość dróg na terenie gminy,
 - brak bezpośredniego dostępu do dróg krajowych.
 - niedrożność komunikacyjna miasta dla samochodów ciężarowych (brak obwodnicy)
5. Braki w infrastrukturze technicznej na terenach wiejskich,
 - słaba sieć wodociągowa
 - brak kanalizacji
6. Ograniczenia ze względu na Parki Krajobrazowe,
7. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
8. Zanieczyszczenie zalewu i rzeki Nidy.


Pozostałe
   Słaba dbałość o stan środowiska.
   Brak systemu (selektywnej) zbiórki odpadów oraz zbyt mała ilość koszy
   ulicznych.
   Słabo rozwinięta baza noclegowa.
   Duży odpływ wykształconej młodzieży z terenu gminy.
   Brak akcji promocyjnych w ogólnopolskich mediach.                   Urząd Miejski w Pińczowie           42
                     ul. 3-go Maja 10
                     28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


   Niedostateczna ilość terenów zielonych na terenie miasta.
   Bezrobocie.
   Niski poziom wykształcenia mieszkańców na terenach wiejskich.
   Rozdrobnienie gospodarstw rolnych.
   Brak sieci usług na terenach wiejskich.
   Niska świadomość ekologiczna mieszkańców.
Szanse (zewnętrzne czynniki sprzyjające)


1. Sporządzenie prorozwojowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Ustawa o grupach producenckich.
3. Rosnące zainteresowanie agroturystyką i turystyką aktywną
4. Rosnące zainteresowanie ekologicznymi artykułami spożywczymi.
5. Wzmacnianie się II szczebla samorządu.
6. Rozwój i wzmacnianie samorządności.
7. Dobra koniunktura w kraju.
8. Polityka Rządu RP zmierzająca do wyrównywania różnic w poziomie rozwoju
 regionów.
9. Możliwości korzystania z funduszy UE.
10. Liczne atrakcje turystyczne w promieniu 100 km.
11. Wyeksponowanie atutów Pińczowa w promocji Regionu Świętokrzyskiego.
12. Integracja z UE.
13. Wzrost zasobności społeczeństwa.
14. Sąsiedztwo stadniny koni arabskich w Michałowie i uzdrowiska w Busku-Zdroju.
15. Powstanie organizacji działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości i turystyki.


Zagrożenia (zewnętrzne czynniki niesprzyjające)


1. Zła koniunktura w kraju i ubożenie społeczeństwa.
2. Zła jakość dróg prowadzących do innych ośrodków.
3. Rosnący fiskalizm państwa.                 Urząd Miejski w Pińczowie                 43
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


4. Ograniczenie dotacji państwa na inwestycje infrastrukturalne.
5. Niestabilna sytuacja polityczna w kraju.
6. Załamanie polityczne i gospodarcze w krajach Europy Wschodniej.
7. Brak inwestycji zewnętrznych w nowe obiekty hotelowe
8.Przejaskrawianie  wypadków    losowych    związanych  z  zagrożeniem  zdrowia
 i bezpieczeństwem sanitarnym.
9. Przeniesienie się zjawisk przestępczości zorganizowanej i patologii społecznych na teren
 gminy (napady na drogach, narkomania).
10. Brak dotacji i subwencji dla sektora rolnego.
                  Urząd Miejski w Pińczowie               44
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
                          Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Cele strategiczne rozwoju Gminy Pińczów i wskaźniki ich realizacji


                                    Misja
               Miasto i Gmina Pińczów jest przyjazna dla inwestorów i turystów
                        a mieszkańcom prace daje
     Cel strategiczny 1          Cel strategiczny 2            Cel strategiczny 3         Cel strategiczny 4
 Wzrost zamożności mieszkańców      Gmina Pińczów jest dobrze       Gmina Pińczów jest chętnie      Młodzież w gminie jest dobrze
        gminy           wyposażona w infrastrukturę      odwiedzanym przez turystów      wykształcona. i przygotowana do
                         techniczną                              konkurencji na rynku pracy
     Wskaźnik realizacji         Wskaźnik realizacji          Wskaźnik realizacji          Wskaźnik realizacji
  1.  rosnąca średnia dochodu na 1. gęstość sieci wodociągowej        1.  liczba turystów w mieście i  1. odsetek osób z średnim i wyższym
    jednego mieszkańca        i kanalizacyjnej (100% w roku       gminie (20 000/rok        wykształceniem
  2.  zwiększenie     dochodów  2011)                   pozostających przynajmniej
    własnych budżetu gminy    2. długość sieci drogowej gminnej       przez okres 2 dni)
  3.  spadek stopy bezrobocia (do   do 2008r - 110 km           2.  ilość miejsc noclegowych
    średniej UE)                                (600 miejsc całorocznych)
  4.  zmniejszenie zatrudnienia w
    mało efektywnym rolnictwie.
  5.  60 % środków przeznaczonych
    na inwestycje pochodzi ze
    źródeł zewnętrznych.                              Urząd Miejski w Pińczowie                                 45
                                ul. 3-go Maja 10
                                28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów
Cel strategiczny nr 1:
WZROST ZAMOŻNOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY
Cele szczegółowe:
1. Rozwój innowacyjnej produkcji roślinnej i zwierzęcej;
    specjalizacja w produkcji rolnej;
    rozwój  produkcji  roślinnej   dla  przemysłu   farmaceutycznego,  kosmetycznego,
    zielarskiego, szkółkarstwa, kwiaciarstwa itp.;
    zalesianie gruntów o niskiej bonitacji.
2. Tworzenie grup producenckich i rynku hurtowego dla płodów rolnych;
3. Stwarzanie warunków do rozwoju bazy przetwórczej i przechowalniczej;
4. Rozwój różnorodnych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
    komasacja gruntów gminy z przeznaczeniem ich na inwestycje produkcyjne;
    tworzenie w planie zagospodarowania przestrzennego warunków do wykorzystania
    terenów na cele inwestycyjne;
    pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych w celu zaktywizowania
    gospodarczego obszarów wiejskich słabo funkcjonujących w sferze rolnictwa;
    wspieranie rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej na obszarach wiejskich;
5. Wspieranie rozwoju produkcji rolnej metodami ekologicznymi;
Cele wspierające:
    Rozwój infrastruktury technicznej, komunalnej i komunikacyjnej;
    Rozwój bazy oświatowej i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców Gminy;
    Rozwój funkcji turystyki i agroturystyki opracowanie oferty inwestycyjnej gminy;
    opracowanie oferty inwestycyjnej gminy;
6. Utworzenie terenów pod rozwój przedsiębiorczości i pełne uzbrojenie tych terenów
    strefa Północna Miasta Pińczowa (ul. Nowowiejska, ul. Przemysłowa, teren wokół
    projektowanej obwodnicy do miejscowości Włochy);
    strefa Gacki (teren na wschód od zakładów Gipsowych);

                  Urząd Miejski w Pińczowie                 46
                     ul. 3-go Maja 10
                     28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


    strefa wokół byłej mleczarni;
    tereny wokół Zakładów Rigips Polska w Szarbkowie.
    Ul. Bat. Chłopskich północna strona
7. Budowa w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pińczów sieci e-govermennt.
8. Odnowa i modernizacja obszarów problemowych miasta tj. turystyki, kultury, przemysłu
  i zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
9. Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla mieszkańców całej Gminy.
                  Urząd Miejski w Pińczowie            47
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
                Strategia Rozwoju Gminy Pińczów
Cel strategiczny nr 2:
GMINA PIŃCZÓW JEST DOBRZE WYPOSAŻONA
W INFRASTRUKTURĘ KOMUNALNĄ


Cele szczegółowe:
1. Ekorozwój Ponidzia- aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji
 sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy
     poprawa zaopatrzenia wsi w wodę poprzez zakończenie wodociągowania we wszystkich
     sołectwach gminy do roku 2008;
  uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części miasta;
2. Poprawa odbioru i utylizacji ścieków.
     skanalizowanie wsi na terenie obszaru gminy w części południowej i wschodniej
      do roku 2011 ;
3. Rozwój sieci gazyfikacyjnej na terenie gminy;
4. Rozwój komunikacji;
     budowa tranzytowych obwodnic miasta Pińczowa (obwodnica płn. - wsch. i płd. – zach.);
     rozwijanie sieci dróg gminnych, szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie miasta;
     modernizacja dróg lokalnych wiejskich;
     budowa ścieżek rowerowych;
     budowa miejsc parkingowych w centralnej części miasta;
7. Dostosowywanie sieci energetycznych do zwiększonego zapotrzebowania na energię.
     modernizacja sieci elektrycznej i stacji transformatorowych na obszarach leżących
      w bezpośrednim sąsiedztwie miasta;
     modernizacja oświetlenia ulicznego.
8. Redukcja niskiej emisji.
9. Budowa miejsc parkingowych przy obiektach turystycznych.
10. Rekultywacja wysypiska śmieci w Skrzypiowie.
11. Wskazanie lokalizacji i budowa cmentarza komunalnego.                   Urząd Miejski w Pińczowie                48
                      ul. 3-go Maja 10
                      28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy PińczówCel strategiczny nr 3:
GMINA   PIŃCZÓW     JEST    MIASTEM      CHĘTNIE  ODWIEDZANYM    PRZEZ
TURYSTÓW


Cele szczegółowe:
1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta i gminy.
    rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta (korty tenisowe,
    kompleks otwartych basenów);
    organizacja imprez kulturalno-oświatowych (festiwale, konkursy, „święta”, wystawy);
    rekonstrukcja i dbałość o obiekty zabytkowe;
    rozbudowa terenów parkowych i modernizacja istniejącego parku oraz budowa
    atrakcyjnych urządzeń parkowych;
    wyłączenie zachodniej części rynku z ruch kołowego;
    rozbudowa i modernizacja spacerowych ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;
2. Stwarzanie warunków do modernizacji i rozbudowy bazy hotelowej, pensjonatowej i jej
 otoczenia.
    modernizacja i budowa parkingów oraz likwidacja barier architektonicznej;
    polepszenie stanu bezpieczeństwa publicznego;
    podniesienie standardu usług dla turystów;
3. Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
    przystosowanie obiektów na cele kolonijne;
4. Promocja.
    opracowanie folderu reklamowego przez UM i reklama w internecie oraz na CD ROM;
    udział UM oraz przedsiębiorstw z terenu gminy w targach, wystawach itp.;
    organizacja imprez kulturalnych, wystaw promocyjnych itp. przez UM;
    wprowadzenie do programu oświatowego wiadomości o gminie i jej problemach;
    nawiązanie i utrzymanie kontaktów partnerskich z miastami bądź gminami z innych
    państw
5. Wykreowanie Młodzaw – Gminne Centrum Agroturystyki w Młodzawach.
6. Renaturalizacja doliny rzeki Nidy
                    Urząd Miejski w Pińczowie               49
                      ul. 3-go Maja 10
                      28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


7. Zapewnienie selektywnej zbiórki i odbioru odpadów.
                 Urząd Miejski w Pińczowie  50
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Cel strategiczny nr 4:
MŁODZIEŻ W GMINIE JEST DOBRZE WYKSZTAŁCONA I PRZYGOTOWANA
DO KONKURENCJI NA RYNKU PRACY


Cele szczegółowe:
1. Podwyższenie poziomu szkolnictwa podstawowego szczególnie w terenie wiejskim.
    rozwój europejskiego wymiaru edukacji;
    propagowanie i obowiązkowe nauczanie języków obcych;
    położenie akcentu na edukację informatyczną;
    wszechstronne podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej;
    wzbogacanie zasobów bibliotecznych;
    modernizacja i reorganizacja szkół pod kątem uzyskania wysokiego poziomu
    i warunków nauczania bazy lokalowej i dydaktyczno-naukowej;
2. Rozwój i podnoszenie poziomu szkolnictwa gimnazjalnego i średniego.
    rozwój europejskiego wymiaru edukacji;
    propagowanie i obowiązkowe nauczanie języków obcych;
    intensyfikacja edukacji informatycznej;
    inicjowanie wymiany młodzieży szkolnej i nauczycieli z krajami UE;
    wspieranie współpracy pomiędzy placówkami edukacyjnymi na szczeblu krajowym
    i zagranicznym;
    wszechstronne podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej;
    przystosowanie profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy;
    stworzenie szkolnych klubów kariery lub doradztwa zawodowego;
    wzbogacanie zasobów bibliotecznych;
    modernizacja i reorganizacja szkół pod kątem uzyskania wysokiego poziomu
    i warunków nauczania, bazy lokalowej i dydaktyczno-naukowej.
3. Stworzenie warunków dla rozwoju szkolnictwa wyższego na terenie gminy.
4. Stworzenie systemu szkolenia i doradztwa zawodowego na terenie gminy.
    ułatwienie przystosowania się do zmian w rolnictwie szczególnie poprzez szkolenie
    i doradztwo zawodowe;
    doradztwo w zakresie inicjowania przedsiębiorczości i agroturystyki;                 Urząd Miejski w Pińczowie              51
                   ul. 3-go Maja 10
                   28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


    inspirowanie współpracy w zakresie szkolenia i doradztwa zawodowego pomiędzy
    placówkami  edukacyjnymi,   ośrodkami    szkoleniowymi  i  doradczymi  oraz
    przedsiębiorstwami;
    ułatwienie dostępu do informacji i doświadczeń pochodzących z krajów UE;
5. Przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży.
                 Urząd Miejski w Pińczowie                52
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
  Strategia Rozwoju Gminy Pińczów
CELE STRATEGICZNE
  I ŹRÓDŁA ICH
 FINANSOWANIA
     Urząd Miejski w Pińczowie  53
       ul. 3-go Maja 10
       28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Cel strategiczny nr 1: Wzrost zamożności mieszkańców gminy
Lp.  Programy o projekty operacyjne          Odpowiedzialni  Źródło środków
1.  Wyznaczenie   nowych   terenów    pod Rada Miejska    Budżet gminy
   działalność usługową i produkcyjną – Burmistrz
   opracowywanie     miejscowych   planów
   zagospodarowania przestrzennego
2.  Wsparcie dla tworzenia grup producenckich Rada Miejska      Budżet Gminy
                            Izba Rolnicza  Fundusze
                            WODR       Strukturalne
                            Organizacje
                            Pozarządowe
3.  Poszukiwanie inwestorów krajowych i       Burmistrz    Budżet gminy
   zagranicznych w celu inwestycji
   gospodarczych na terenie gminy
4.  Stworzenie rynku hurtowego dla płodów Rada Miejska        Budżet Gminy
   rolnych z pełnym zapleczem sanitarnym               Budżet Powiatu
                                    Fundusze Strukturalne -
                                    EFOiGR
5.  Stworzenie   ulg   podatkowych    dla Rada Miejska   Budżet gminy
   przedsiębiorców zatrudniających nowych
   pracowników
6.  Opracowanie programu bazy informacyjnej Burmistrz         Budżet gminy
   dla potencjalnych inwestorów.


7.  Budowa w budynku Urzędu Miejskiego Burmistrz           Budżet Gminy
   sieci e-goverment                         Fundusze
                                    Strukturalne - ERDF
8.  Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Burmistrz         Budżet Gminy
   Internetu na terenie całej gminy                 Fundusze
                                    Strukturalne – ERDF
9.  Przygotowanie Programu Rozwoju          Burmistrz    Budżet Gminy
   Lokalnego                 Urząd Miejski w Pińczowie                54
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


10.  Pełne uzbrojenie terenów dla rozwoju Burmistrz          Budżet Gminy
    sektora MSP w tym odnowa i modernizacja             Fundusze
    obszaru nieekonomicznie wykorzystywanej             Strukturalne – ERDF
    przestrzeni o potencjale gospodarczym
Cel strategiczny nr 2: Gmina Pińczów jest dobrze wyposażona w infrastrukturę
komunalną
Lp. Programy o projekty operacyjne        Odpowiedzialni  Źródło środków
1.  Budowa obwodnicy miasta Pińczowa      Rada Miejska   Budżet Gminy
                         Burmistrz     Budżet Powiatu
                         Starostwo, ŚZDW ŚZDW, Fundusze
                                  Strukturalne - ERDF
2.  Budowa wodociągu we wsi Bogucice      Burmistrz     Budżet Gminy
                                  SAPARD
3.  Ekorozwój Ponidzia- aktywizacja       Burmistrz     Budżet Gminy
   gospodarcza Gminy Pińczów poprzez               Fundusze Strukturalne -
   budowę kanalizacji sanitarnej i                ERDF
   wodociągowanie północnej części
   Gminy
4.  Budowa wodociągu w sołectwach nie Burmistrz          Budżet Gminy
   posiadających wodociągu           Rada Miejska   Fundusze Strukturalne –
                                  ERDF, EFOiGR
5.  Skanalizowanie pozostałych obszarów Burmistrz         Budżet Gminy
   wiejskich                  Rada Miejska   Fundusze Strukturalne
                                  –ERDF, EFOiGR
6.  Gazyfikacja obszaru gminy          Burmistrz,  Rada Firmy prywatne
                         Miejska,
                         Starostwo
7.  Budowa i modernizacja            Burmistrz     Budżet Gminy
   sieci dróg powiatowych i gminnych      Rada Miejska   Fundusze Strukturalne –
                         Starostwo     ERDF                  Urząd Miejski w Pińczowie                55
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


                                    Budżet Powiatu
8.  Budowa i modernizacja chodników na Rada Miejska          Budżet Gminy Budżet
   terenie gminy                Burmistrz       Powiatu
                         Starostwo       Świętokrzyski  Zarząd
                                    Dróg Wojewódzkich
9.  Przebudowa Parku Miejskiego         Burmistrz       Budżet Gminy
10. Modernizacja sieci energetycznej na Zakład             Zakład energetyczny
   terenie gminy                energetyczny
11. Budowa ulicy Grodziskowej           Burmistrz       Budżet Gminy Fundusze
                                    Strukturalne – ERDF
12. Budowa Ulicy Witosa              Burmistrz       Budżet Gminy
13. Rekultywacja   wysypiska    śmieci  w Burmistrz       Budżet Gminy
   Skrzypiowie                            Fundusze Strukturalne –
                                    ERDF
12  Wskazanie    lokalizacji  i   budowa Rada Miejska      Budżet Gminy
   cmentarza komunalnego
Cel strategiczny nr 3: Gmina Pińczów jest miastem chętnie odwiedzanym przez
turystów
Lp. Programy o projekty operacyjne           Odpowiedzialni   Źródło środków
1.  Stworzenie bazy agroturystyczne:         Zainteresowane   Budżet  prywatnych


                  Urząd Miejski w Pińczowie                 56
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
                Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


   Centrum Agroturystyczne Gminy Pińczów podmioty            gospodarstw
   w Młodzawach                    gospodarcze    Fundusze
                             Rada Miejska   Strukturalne     -
                                      EFOiGW
2.  Opracowanie programu rozwoju turystyki       Burmistrz
3.  Wytyczenie szlaków spacerowych i budowa Burmistrz           Budżet Gminy
   ścieżek rowerowych na terenie gminy                  Fundusze
                                      Strukturalne- ERDF
4.  Budowa   hali  sportowej   i  kompleksu Burmistrz       Fundusze Pomocowe
   rekreacyjno- sportowego.              Rada Miejska   - ERDF
                             Powiat      Budżet Powiatu
                                      Urząd      Kultury
                                      Fizycznej i Sportu
5.  Renowacja i modernizacja obiektów kultury Burmistrz          Budżet Gminy
                             Rada Miejska   Fundusze
                                      Strukturalne – ERDF
6.  Budowa krytego basenu                Burmistrz     Budżet Gminy
                             Rada Miejska   Fundusze
                             Powiat      Strukturalne- ERDF
                                      Budżet Powiatu
                                      Urząd Kultury
                                      Fizycznej i Sportu
7.  Modernizacja    i   rozbudowa   obszaru Burmistrz      Budżet Gminy
   funkcjonalnego związanego z MOSiR          Rada Miejska   Fundusze
                                      Strukturalne – ERDF


8.  Wydłużenie    trasy   ciuchci  „Ekspres Burmistrz       Środki spółki
   Ponidzie” do Młodzaw                Spółka „Ekspres  „Ekspres Ponidzia”
                             Ponidzia”     Budżet Gminy
                                      Fundusze
                                      Strukturalne - ERDF
9.  Redukcja niskiej emisji na terenie miasta      Burmistrz     Budżet Gminy                   Urząd Miejski w Pińczowie                 57
                     ul. 3-go Maja 10
                     28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


                             Rada Miejska     NFOŚ
                                       Fundusze
                                       Strukturalne – ERDF,
                                       SPO - WKP
10. Wydanie profesjonalnego folderu           Burmistrz      Budżet gminy


11. Renaturalizacja doliny rzeki Nidy          Urząd        Fundusze
                             Marszałkowski,    Strukturalne
                             Fundacja Bóbr
12. Zapewnienie selektywnej zbiórki i odbioru Burmistrz            Budżet Gminy
   odpadów                                 Środki spółki PGKiM
Cel strategiczny nr 4: Młodzież w gminie jest dobrze wykształcona i przygotowana do
konkurencji na rynku pracy.

Lp. Programy o projekty operacyjne              Odpowiedzialni   Źródło środków
1.  Wprowadzenie    do  szkół  nauczania   języka Wydział Oświaty i
   zachodniego.                      Infrastruktury
   Od 1 klasy – ang                    społecznej


                   Urząd Miejski w Pińczowie                  58
                     ul. 3-go Maja 10
                     28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


   Od 1 klasy gimnazjum – ang. i niem.           Dyrektorzy Szkół
2.  Wprowadzenie na lekcjach wychowawczych spotkań Wydział Oświaty
   informacyjnych o UE.                  i Infrastruktury
                               społecznej
                               Dyrektorzy Szkół
3.  Wprowadzenie do szkół nauczania od 4 klasy Wydział Oświaty
   nauczania informatyki                  i Infrastruktury
                               społecznej
                               Dyrektorzy Szkół
4.  Usunięcie barier architektonicznych           Instytucje i firmy Instytucje
                               z terenu gminy   i przedsiębiorstwa
                               Rada Miejska    Budżet gminy
                               Burmistrz     Fundusze
                                        Strukturalne     –
                                        ERDF, SPO –WKP
5.  Termodernizacja obiektów oświatowych          Burmistrz     Z środków
                                        zaoszczędzonych
                                        na ogrzewaniu
6.  Zagospodarowanie    czasu  wolnego    dzieci Burmistrz      Budżet gminy
   i  młodzieży  –  przeciwdziałanie   patologiom Organizacje      Środki Spółdzielni
   i wykluczeniu społecznemu                pozarządowe    Mieszkaniowej
                               Spółdzielnia    Fundusze
                               mieszkaniowa    Strukturalne
                   Urząd Miejski w Pińczowie                  59
                     ul. 3-go Maja 10
                     28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Przykłady ścieżek rekreacyjnych

Szlaki piesze


    Wytyczenie ścieżki pieszej – „Po mieście Pińczowie”.
    Przebieg: Rynek Pińczowski – Synagoga – Dom na Mirowie, Dom Ariański       -
    Klasztor - Góra Klasztorna z Kaplicą św. Anny, Góra Zamkowa – (ul. Leśna) – PZKB
    S.A.: skamieniały wieloryb - „GOMAR” Przetwórnia Owoców i Warzyw: pawilon
    gdzie można zakupić soki - rezerwat (projektowany) Serpentyny.


Szlaki rowerowe


Wariant I
    Wytyczenie ścieżki rowerowej – „Kamieniarka pińczowska – dawne rzemiosło,
    kamienne figury przydrożne”.
    Przebieg: Rynek w Pińczowie – Młodzawy (figury przydrożne; zakład kamieniarski
    zapoznanie się z techniką prac kamieniarskich, pokaz rzeźby w kamieniu, sprzedaż
    wyrobów; ogród botaniczny p. Tadeusza Kurczyny.) – Rezerwat Polana Polichno
    (roślinność stepowa, fauna) - Sadek (wąwozy lessowe) - Kozubów (Góra Byczowska
    – punkt widokowy) ––– Przecławka (stara, zabytkowa studnia) – Stradów (drewniany
    kościół, jedyny na terenie Ponidzia; grodzisko średniowieczne) – Wola Chroberska
    (najstarsza wieś z charakterystyczną zabudową dla regionu Ponidzia) – Gacki –
    Bogucice (najstarsze wypalanie gipsów na terenie Polski) – Rynek w Pińczowie.


Wariant II
    Wytyczenie ścieżki rowerowej „Wzdłuż Nidy”
    Przebieg: Pińczów – Pasturka- wzdłuż Nidy – zalew – Kopernia – Skowronno Dolne –
    rez. „Skowronno” – rez. „Serpentyny” – Pińczów.
                 Urząd Miejski w Pińczowie               60
                   ul. 3-go Maja 10
                   28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Wariant III
    Wytyczenie ścieżki rowerowej „Wzdłuż Nidy” – wariant dłuższy
    Przebieg: Pińczów – rez. „Serpentyny” – rez. „Skowronno” – Skowronno Dolne –
    Kopernia – wzdłuż Nidy – zalew – Pasturka – Kowala – Krzyżanowice Dolne – rez.
    Krzyżanowice” – Chroberz – Leszcze – Gacki Osiedle – rez. Gacki – Bogucice II –
    Pasturka - Pińczów


Wariant IV
    Wytyczenie szlaku rowerowego „Pogórze Pińczowskie”
    Przebieg: Młodzawy Duże – Polana Polichno – Sadek – Orkanów – Zawarża-
    Kozubów- Młodzawy Małe – Młodzawy Duże.


Szlaki kajakowe


    Spływ kajakami po Nidzie.
    Przebieg: Motkowice – Umianowice – Skowronno – Pińczów (przerwa w podróży, np.
    zwiedzanie miasta, posiłek) – Kowala – Krzyżanowice – Chroberz
    Wariant dwudniowy: płyniemy aż do Wiślicy lub Nowego Korczyna.
    Działania: wytyczenie szlaku, oznakowanie, przygotowanie i wydanie broszury
    informacyjnej.
                  Urząd Miejski w Pińczowie            61
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
                 Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Fundusze strukturalne dostępne dla Gminy Pińczów

Co to są Fundusze Strukturalne?


Fundusze Strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich
zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten
sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze
kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są
w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. W skład Unii wchodzą
regiony dobrze rozwinięte, takie jak południowa Anglia, okolice Paryża, czy Holandia oraz te,
których poziom rozwoju znacznie odbiega od "średniej europejskiej". Są nimi Grecja,
Irlandia, Portugalia, Północna Skandynawia i Południowe Włochy. Polityka Strukturalna
i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów
w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych.


  Rysunek 4: Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności a fundusze przedakcesyjne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Jak zdobyć Fundusze z Unii Europejskiej?. Urząd Komitetu
    Integracji Europejskiej.


Obecnie Polska może korzystać ze środków przedakcesyjnych w ramach 3 programów
pomocowych Unii Europejskiej: Phare, ISPA i SAPARD. Po włączeniu naszego kraju
w struktury unijne, programy te zostaną zastąpione przez fundusze strukturalne oraz Fundusz
Spójności. Praktycznie jednak działania w ramach programu Phare oraz SAPARD rozpoczęte
przed akcesją będą kontynuowane do 2006 roku, a zobowiązania funduszu ISPA przejmie
z dniem akcesji Fundusz Spójności. Tak więc w pierwszych latach naszego członkostwa


                    Urząd Miejski w Pińczowie               62
                      ul. 3-go Maja 10
                      28-400 Pińczów
                 Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


w Unii Europejskiej działania finansowane z Phare, SAPARD oraz z funduszy strukturalnych
realizowane będą równolegle.
Na politykę spójności UE składają się wszystkie działania podejmowane przy finansowym
zaangażowaniu Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Banku
Inwestycyjnego. Polityka strukturalna stanowi jej istotny element - obejmuje wszystkie
działania podejmowane przy finansowym zaangażowaniu Funduszy Strukturalnych
i częściowo Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Prawie 90% środków z Funduszy
Strukturalnych trafia do konkretnych regionów (Cel 1 i 2), niewiele ponad 10% ma
zastosowanie horyzontalne (dotyczy całego terytorium UE) stąd pojęcia polityka strukturalna
i polityka regionalna używane są często zamiennie.


Rysunek 4: Schemat działania polityki spójności UE
Źródło: Jak zdobyć Fundusze z Unii Europejskiej?. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.Cele polityki regionalnej UE (rozporządzenie 1260/1999)
Cel 1: promocja rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów słabiej rozwiniętych
69,7% środków Funduszy Strukturalnych (22,2% ludności);
regiony NUTS II, w których PKB wg. PPP na 1 mieszkańca jest mniejszy niż 75% średniej
wspólnotowej lub o wyjątkowo niskiej gęstości zaludnienia poniżej 8 os./km2
Cel 1 (o charakterze terytorialnym) - dotyczy wspierania rozwoju i dostosowań
strukturalnych regionów opóźnionych w rozwoju (regionów, w których poziom PKB na
jednego mieszkańca, mierzony parytetem siły nabywczej i obliczany na podstawie danych
Wspólnoty za ostatnie trzy lata, jest niższy od 75% średniej unijnej) oraz słabo zaludnionych


                    Urząd Miejski w Pińczowie              63
                       ul. 3-go Maja 10
                       28-400 Pińczów
                 Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


regionów północnych, gdzie gęstość zaludnienia nie przekracza 8 osób na km2.
Programy pomocowe realizowane w ramach Celu 1 koncentrują się na trzech rodzajach
zadań, które są w stanie uruchomić proces trwałego rozwoju regionów w oparciu o czynniki
lokalne).
Są to:
     infrastruktura, z czego około połowy na infrastrukturę transportu;
     zasoby ludzkie, przy czym priorytetowe znaczenie mają tu polityki na rzecz
     zatrudnienia oraz rozwoju systemów edukacji i szkolenia;
     interwencje podejmowane na rzecz sektora produkcji.
  Fundusze strukturalne odgrywają zasadniczą rolę w ochronie środowiska, na którą
przeznaczone jest ponad 10% całkowitej kwoty przewidzianej na realizację Celu 1.


Cel 2: wzmocnienie społecznej i gospodarczej transformacji regionów przeżywających
kryzys strukturalny
11,5 % środków Funduszy Strukturalnych (max. 18% ludności);
regiony   NUTS    III,  przeżywające  problemy   strukturalne  i  potrzebujące  pomocy
w transformacji, w szczególności stare obszary przemysłowe, rolnicze, problemowe tereny
miejskie i obszary zależne od rybołówstwa.
Cel 2 (o charakterze terytorialnym) - dotyczy wspierania ekonomicznej i społecznej
konwersji regionów przeżywających trudności strukturalne i dokonujących przeobrażeń (np.
obszary przechodzące zmiany społeczno-gospodarcze w sektorze przemysłowym i
usługowym, upadające obszary wiejskie, obszary miejskie znajdujące się w trudnej sytuacji
oraz objęte kryzysem obszary zależne od rybołówstwa).
Środki w ramach Celu 2 kierowane są obecnie do wszystkich krajów UE, z wyjątkiem Grecji,
Irlandii i Portugalii, objętych Celem 1. W ramach Celu 2 obowiązują następujące kryteria
przyznawania pomocy:
w miastach:
     średnia stopa bezrobocia w ciągu ostatnich trzech lat wyższa od średniej dla UE;
     udział zatrudnienia w przemyśle w zatrudnieniu ogółem równy lub wyższy od średniej
     dla UE, w jakimkolwiek roku po 1985 r.;
     spadek zatrudnienia w przemyśle, w porównaniu z wybranym rokiem w okresie
     po 1985 r.;                    Urząd Miejski w Pińczowie                 64
                      ul. 3-go Maja 10
                      28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


na terenach wiejskich:
    gęstość zaludnienia mniejsza niż 100 osób na km2 lub procentowy udział zatrudnienia
    w rolnictwie w zatrudnieniu ogółem równy lub wyższy od dwukrotnej średniej w UE,
    w jakimkolwiek roku w okresie po 1985 r.;
    średnia stopa bezrobocia wciągu ostatnich trzech lat wyższa od średniej dla UE lub
    zmniejszenie liczby mieszkańców po 1985 r.


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF - European Regional Development Fund)
powstał w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów
(spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii).
Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego
krajów należących do UE.
Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w następujących dziedzinach:
    inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych miejsc
    pracy;
    inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci transeuropejskich dla
    regionów objętych celem nr 1;
    inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach objętych celem nr 1;
    rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw;
    działalność badawczo-rozwojowa;
    inwestycje związane z ochroną środowiska.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspierając wybrane regiony wpółfinansuje
realizację celów nr 1 i 2 Polityki Strukturalnej UE. Są to: rozwój i dostosowania strukturalne
regionów opóźnionych w rozwoju oraz przekształcenia strukturalne terenów silnie
uzależnionych od upadając gałęzi przemysłu.
                 Urząd Miejski w Pińczowie                65
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Europejski Fundusz Społeczny


Europejski  Fundusz   Społeczny (ESF    - European Social   Fund)   jest  pierwszym
z zastosowanych we Wspólnocie instrumentów polityki strukturalnej. Został powołany do
życia na podstawie art. 123 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą
(1957). Fundusz działa od 1960 roku, a jego głównym celem jest walka z bezrobociem
w krajach członkowskich.
Środki finansowe są przeznaczane na pomoc dla różnych regionów i grup społecznych w tym
w szczególności dla pracowników zagrożonych bezrobociem długoterminowym oraz dla
ludzi  młodych  (do  25  roku  życia)   wkraczających  dopiero  na   rynek  pracy.
Pomoc z Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowana poprzez:
    organizowanie szkoleń rozwijających umiejętności zawodowe (w tym praktyk
    i szkoleń wewnątrzzakładowych), przez co zwiększa się możliwości pracowników na
    rynku pracy;
    ulepszanie systemów powszechnego kształcenia oraz dostosowywanie ich do
    aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy;
    kształcenie kadr, ekspertów i personelu dydaktycznego; wspieranie pośrednictwa
    pracy oraz organizacji zajmujących się doradztwem i informacją zawodową;
    wspieranie programów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy w tym
    zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach;
    walkę z dyskryminacją zawodową w tym wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na
    rynku pracy;
    wspieranie grup ludzi odrzuconych i defaworyzowanych przez społeczeństwo (np.
    bezdomnych i uzależnionych);
    pomoc techniczną, badania naukowe i promowanie nowych technologii.
Budżet kontynentalny Funduszu Społecznego wynosi na lata 2000-2006 około 60 miliardów
euro, co stanowi około 30 procent środków przeznaczonych dla Funduszy Strukturalnych
przez Unię Europejską na lata 2000-2006 (jest to razem prawie 195 miliardów euro).
                  Urząd Miejski w Pińczowie                 66
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR)

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej składa się z dwóch sekcji:
z sekcji Orientacji i z sekcji Gwarancji.

W ramach polityki strukturalnej UE Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
wspiera trwały rozwój obszarów wiejskich oraz dostosowywanie struktury rolnej regionów
opóźnionych w rozwoju. W ramach funduszu współfinansowane są:

    inwestycje w gospodarstwach rolnych;
    pomoc dla młodych rolników i szkolenie zawodowe;
    pomoc na rzecz wcześniejszego przechodzenia na emeryturę;
    pomoce kompensacyjne dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania
    lub dla obszarów objętych uwarunkowaniami środowiskowymi;
    środki rolno-środowiskowe;
    poprawa przetwórstwa i komercjalizacji gospodarstw rolnych;
    rozwój i przetwarzanie zasobów leśnych, rozwój obszarów wiejskich.
Programy Rolnośrodowiskowe


Programy rolnośrodowiskowe - stały się częścią Wspólnej Polityki Rolnej w połowie lat
80-tych jako zachęta dla rolników do podejmowania działań prośrodowiskowych
w gospodarstwach rolnych.
Obecnie programy rolnośrodowiskowe prowadzone są na ok. 20% terenów rolniczych Unii
Europejskiej, a w niektórych krajach członkowskich nawet na 90%. Wspierają one metody
produkcji rolniczej, uwzględniające wymagania środowiska i bioróżnorodności, a także
przyczyniają się do utrzymania miejsc pracy na obszarach wiejskich.
Założenia programów rolnośrodowiskowych:
   rolnik świadczy usługi na rzecz środowiska przez co najmniej 5 lat.
   umowy są dobrowolne,                  Urząd Miejski w Pińczowie           67
                     ul. 3-go Maja 10
                     28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


   dopuszczeni do uczestnictwa w programach są właściciele i dzierżawcy użytkujący
   grunty rolne,
   stosowanie zasad Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej jest obowiązkowe w całym
   gospodarstwie,
   płatne są działania, które wykraczają poza Zwykła Dobrą Praktykę Rolniczą,
   płatności obejmują utracone dochody, poniesione koszty i premię na zachętę.


    W ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2004-2006 realizowany
będzie Krajowy Program Rolnośrodowiskowy, który składać się będzie z czterech schematów:
Schemat I – ochrona różnorodności biologicznej-który będzie wdrażany w czterech
wydzielonych strefach Obszarów Przyrodniczo Wrażliwych. Jego celem będzie ochrona
półnaturalnych łąk i pastwisk zagrożonych degradacją w wyniku zaniechania
użytkowania bądź jego intensyfikacją.
Schemat II - Ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu. Jego celem jest
promocja rolnictwa zrównoważonego oraz rozwiązywanie problemów środowiskowych
oraz ochronę i kształtowanie struktury krajobrazu.
Schemat III - Rolnictwo ekologiczne – schemat ogólnokrajowy. Jego celem będzie
promocja rolnictwa ekologicznego.
Schemat IV – Ochrona zasobów genetycznych w rolnictwie – schemat ogólnokrajowy.
Jego celem będzie ochrona zasobów genetycznych zgromadzonych w tradycyjnych
odmianach roślin uprawnych i rasach zwierząt gospodarskich.
Płatności za poszczególne pakiety zostały ustalone w formie zryczałtowanej, przy
uwzględnieniu: utraconego dochodu rolnika z tytułu ekstensyfikacji bądź zaniechania
intensyfikacji, dodatkowych kosztów wynikających z realizacji danego pakietu oraz potrzeby
motywacji finansowej dla rolnika. Pomoc finansowa będzie wypłacana corocznie jako suma
płatności za pakiety działań wdrażanych w gospodarstwie przeliczanych za 1 ha
użytkowanego gruntu, 1 m bieżący np. zadrzewienia czy 1 sztukę utrzymywanej tradycyjnej
rasy zwierzęcia. Szacuje się, że średnia stawka pomocy finansowej w programie wynosi około
500 PLN (125 EUR)/ha/rok.
Beneficjentami programu będą rolnicy prowadzący działalność rolniczą na powierzchni co
najmniej 2 hektarów użytków rolnych, a w przypadku ekologicznego gospodarstwa rolnego -
na powierzchni 1 ha.                 Urząd Miejski w Pińczowie               68
                   ul. 3-go Maja 10
                   28-400 Pińczów
                 Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Europejski Bank Inwestycyjny

Zadaniem EBI jest przyczynianie się do zrównoważonego i stabilnego rozwoju wspólnego
rynku, w interesie Wspólnoty" (art. 267). EBI "przeznacza większość swoich środków na
wspieranie spójności gospodarczej i społecznej" (Protokół o współpracy gospodarczej
i społecznej).
Bank udziela pożyczek i gwarancji umożliwiających finansowanie:
    projektów rozwoju regionów zacofanych;
    projektów modernizacji lub przekształcania przedsiębiorstw lub rozwoju nowych
    działań;
    projektów mających znaczenie dla większej liczby państw członkowskich.


Tabela 14: Kompetencje finansowe EBI w latach 1994-1999

    Działalność finansowa w UE, łącznie
                                133.074
    (w mld €)

    Z tego na rozwój regionalny               86.127

    Na regiony stanowiące Cel 2               31.006

    Na regiony stanowiące Cel 1               39.618

    Przedsięwzięcia    dotyczące    wielu
                                15.503
    regionów
Źródło: Jak zdobyć fundusze z Unii Europejskiej?, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.Inicjatywy wspólnotowe

    Inicjatywy wspólnotowe uzupełniają interwencje podejmowane w ramach funduszy
strukturalnych z tytułu realizacji Celów 1, 2 i 3 oraz pomocy na rzecz rybołówstwa. Ich celem
jest znalezienie wspólnych rozwiązań dla problemów występujących na całym terytorium
europejskim. Inicjatywy wspólnotowe inicjowane są przez Komisję Europejską, jednak
koordynacja i wdrażanie odbywa się na poziomie krajowym państwa członkowskiego.
W okresie programowania 2000-2006 wdrażane są cztery inicjatywy wspólnotowe: Interreg
                    Urząd Miejski w Pińczowie              69
                       ul. 3-go Maja 10
                       28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


III, Urban II, Leader + oraz Equal, na które przeznaczono kwotę 10,44 mld euro,
odpowiadającą 5,35% budżetu funduszy strukturalnych.

INTERREG III – promuje nadgraniczną, międzynarodową i międzyregionalną współpracę,
pomyślaną jako partnerstwo ponad granicami, mającą na celu zrównoważony i harmonijny
rozwój obszarów położonych przy granicach państw lub regionów. Środki na realizację
programu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

URBAN II – koncentruje się na wspieraniu nowych strategii na rzecz ekonomicznej
i społecznej odnowy obszarów miejskich zagrożonych lub dotkniętych zjawiskami bezrobocia
strukturalnego i przejawami patologii społecznej. Program ten jest finansowany z zasobów
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

EQUAL – ma na celu testowanie i popieranie – w drodze współpracy ponadnarodowej –
nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy,
zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. Zakres tematyczny EQUAL
obejmuje osiem tematów, wpisujących się w treść czterech filarów Europejskiej Strategii
Zatrudnienia (zdolność do zatrudnienia, przedsiębiorczość, zdolności przystosowawcze firm
i pracowników, równość szans) oraz jeden temat, dotyczący osób ubiegających się o status
uchodźcy. Inicjatywa ta jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

LEADER + ma na celu wspieranie działań innowacyjnych na rzecz rozwoju stref wiejskich
w ubogich regionach Unii Europejskiej w celu wypracowania nowych, lokalnych strategii
zrównoważonego rozwoju. Działania są inicjowane i przeprowadzane przez „Lokalne Grupy
Działania" (LGD), w których biorą udział partnerzy społeczni i ekonomiczni sektora
publicznego i prywatnego.
                 Urząd Miejski w Pińczowie              70
                   ul. 3-go Maja 10
                   28-400 Pińczów
                 Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Inne źródła pozyskania środków finansowych


Partnerstwo Publiczno-Prywatne


    Partnerstwo publiczno - prywatne (PPP) jest formą współpracy pomiędzy sektorem
publicznym i prywatnym w celu realizacji projektu lub świadczenia usług tradycyjnie
dostarczanych przez sektor publiczny. Uznaje się, iż w PPP obie strony osiągają pewne
korzyści, odpowiednie do stopnia realizowanych przez nie określonych zadań. Przez
umożliwienie każdemu z sektorów robienia tego, co potrafi najlepiej, publiczne usługi oraz
infrastruktura są realizowane w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. Głównym celem
PPP jest zatem kształtowanie takich stosunków między stronami, aby ryzyko ponosiła ta
strona, która najlepiej potrafi je kontrolować”.
Komisja Europejska podkreśla przy tym, iż „PPP pozostaje zmieniającą się koncepcją i nie
jest jedynym czy też preferowanym rozwiązaniem w odniesieniu do finansowania projektów.
Debata nad terminologią w zakresie definicji PPP odzwierciedla ewolucję koncepcji PPP oraz
zmiany w systemach regulacyjnych w zakresie definiowania PPP w krajach Unii
Europejskiej. Wynika to z faktu, że PPP powinno zostać w sposób rozważny dopasowane do
właściwości konkretnego projektu. Zapewnienie korzyści z PPP wymaga uznania
odpowiednich mocnych i słabych stron każdego rodzaju struktury oraz dążeń i celów każdej
ze stron. Szczególne znaczenie ma rola sektora publicznego, który może przekształcić się
z    usługodawcy     w    nadzorującego     umowy    o   świadczenie   usług”.
W trakcie prac nad stworzeniem odpowiednich ram formalno – prawnych dla rozwoju PPP
w Polsce, w szczególności w trakcie dyskusji nad przygotowaniem regulacji prawnych
(ustawy o PPP) powstała potrzeba zdefiniowania pojęcia Partnerstwa Publiczno –
Prywatnego. Poniżej przedstawione zostały dwie propozycje definicji Partnerstwa Publiczno
– Prywatnego:
1. „Przez umowę partnerstwa publiczno-prywatnego druga strona zobowiązuje się wobec
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za odpłatnością do wykonania
zleconego jej zadania publicznego lub do spełnienia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego określonego świadczenia o istotnym znaczeniu dla wykonania przez
Skarb   Państwa   lub    jednostkę  samorządu    terytorialnego  zadania  publicznego”.
2. „Partnerstwo publiczno – prywatne stanowi oparta na umowie współpraca podmiotu


                    Urząd Miejski w Pińczowie                 71
                      ul. 3-go Maja 10
                      28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


publicznego i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego, w ramach której
partner prywatny poniesie lub zorganizuje, w całości lub znacznej części, nakład finansowy
na  wykonanie   konkretnego   przedsięwzięcia    będącego  przedmiotem  współpracy.
Partnerstwo publiczno-prywatne może stanowić formę realizacji określonego przedsięwzięcia
ze sfery zadań publicznych, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o PPP, jedynie
w przypadku, gdy forma ta przynosi korzyści dla interesu publicznego przeważające
w stosunku do innych sposobów wykonania tego zadania publicznego lub przedsięwzięcia


Korzyści związane z zaangażowaniem w Partnerstwo Publiczno-Prywatne (dla
administracji).
   1. Podział ryzyka,
   2. Rozeznanie co do rzeczywistych kosztów i wartości dostarczanych usług,
   3. Mniejszy koszt przedsięwzięcia,
   4. Polepszenie jakości usług,
   5. Polepszenie stanu infrastruktury,
   6. Korzystne skutki budżetowe,
   7. Wzmocnienie funkcji stymulacyjnej finansów publicznych,
   8. Polepszenie standardów administracji.
Współpraca z organizacjami działalności pożytku publicznego
    W Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zostały stworzone
podstawy prawne do systematycznej współpracy organów administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi.

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym wyraża się w ich
partnerskim i ciągle doskonalonym łączeniu działań na rzecz dobra społeczności lokalnej.
Współpraca musi mieć trwały charakter i nie powinna być nawiązywana w sposób
przypadkowy. Dla samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe są partnerem w trzech,                   Urząd Miejski w Pińczowie               72
                     ul. 3-go Maja 10
                     28-400 Pińczów
                Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


co najmniej, rolach: są one reprezentantem społeczności lokalnej, świadczą pomoc
bezpośrednią na rzecz mieszkańców społeczności lokalnej, pełnią też funkcję innowacyjną.
Celem przyświecającym tej współpracy jest zaspokojenie potrzeb, dążeń i oczekiwań
artykułowanych     przez    tę    społeczność      i  służenie  mieszkańcom.
Początkowo w sposób naturalny rozwijała się współpraca pomiędzy samorządem
i  organizacjami   samorządowymi    poprzez   rozwiązywanie  konkretnych  problemów
społeczności lokalnej. Istotniejsze znaczenie ma jednak współpraca systemowa . Polega ona
na tworzeniu zasad i procedur, umożliwiających kompleksową współpracę samorządu
i organizacji pozarządowych.

Organizacje pozarządowe są partnerem samorządu terytorialnego. Głównymi formami
współpracy organizacji pozarządowych są:

- stała współpraca informacyjna, konsultacje, współudział w podejmowaniu decyzji przez
władze samorządowe,

- kontraktowanie usług organizacjom przez samorząd (organizacje świadczą pomoc
bezpośrednią na rzecz społeczności lokalnej, dysponują w tym zakresie potencjałem, wiedzą
i doświadczeniami),

- programy dotacji i inne formy wspierania organizacji.

    Nie bez znaczenia jest rozwój współdziałania przy zastosowaniu różnych modeli
współpracy:
I. model (tzw. gdański) - samorząd wyodrębnia pulę środków dla organizacji samorządowych
i   ogłasza     konkurs     dotyczący     wielu    rodzajów    działalności,
II. model (tzw. zadaniowy) - poszczególne komórki samorządu rezerwują pewne kwoty na
realizację konkretnych przedsięwzięć,

III. model (zamówienia publiczne - kontraktowanie, zlecanie zadań) - środki przeznaczane są
na realizację konkretnego zadania, a jego wykonawca wybierany jest w procesie zamówień
publicznych,
IV. model mieszany, oparty na czterech następujących elementach:
- system grantowy,                  Urząd Miejski w Pińczowie                 73
                     ul. 3-go Maja 10
                     28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


- system kontraktowy - oparty na zasadzie ekwiwalentności świadczeń i stosowany tylko dla
dobrze wyodrębnionych zadań o określonych standardach i rozwiniętym rynku dostarczycieli
usług,
- system projektów skonsolidowanych - możliwość wspólnego występowania o środki
konsorcjum organizacji wspólnie i komplementarnie pracujących na rzecz danego problemu,
- system wsparcia infrastruktury - celem jest konkurowanie o środki z pozostałymi
organizacjami, wspieranie ich i podnoszenie szans na dostęp do środków w wymienionych
programach.
                 Urząd Miejski w Pińczowie               74
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
             Strategia Rozwoju Gminy Pińczów
              ANALIZA
       WSKAŹNIKOWA*
* porównanie z sąsiednimi gminami miejsko-wiejskimi


                Urząd Miejski w Pińczowie  75
                   ul. 3-go Maja 10
                   28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów
Ogólna charakterystyka gmin

Powierzchnia i ludność w 2002r


    Gmina Pińczów należy do jednych z większych gmin w południowej części
Województwa Świętokrzyskiego, jednakże gęstość zaludnienia wynosząca 105,6 osób na km2
jest jedna z mniejszych w tej części województwa.


Tabela 15: Porównanie powierzchni i liczby ludność Gminy Pińczów z sąsiednimi
gminami
                                   kobiety na
         Powierzchnia          ludność              ludność na
   Gminy                                100
           w km2                              1 km2
                  ogółem   mężczyźni   kobiety  mężczyzn
 Województwo
                                     104,7     110,8
 świętokrzyskie
  Busko-Zdrój     236     32580    15750    16830    106,9     138,1
  Jędrzejów      228     29578    14391    15187    105,5     129,7
  Chmielnik      143     11603    5839     5764     98,7     81,1
   Pińczów      212     22394    11057    11337    102,5     105,6
Kazimierza Wlk.     140     17118    8346     8772    105,1     122,3
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2003, Urząd Statystyczny w  Kielcach,
     Kielce 2003
Pracujący według sekcji w 2002 r
    Struktura zatrudnienia w Gminie Pińczów nie jest korzystna ponieważ większość osób
pracuje w branżach zagrożonych wysokim bezrobociem (przemysł, rolnictwo), a mało
w szybko rozwijających się sektorach gospodarki (handel, usługi).
                 Urząd Miejski w Pińczowie                  76
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
                Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Tabela 16: Pracujący według sekcji w 2002 r w Gminie Pińczów i sąsiednich gminach
          miejsko-wiejskich
           ogółem
                                 budownictwo
                                              magazynowa
                                              gospodarka
                    i leśnictwo
                    rolnictwo,
                                              transport,
                                        i naprawy
                    łowiectwo
                                              i łączność
                                                          społeczna
                                                     edukacja
                           przemysł
                                                           i opieka
                                                           ochrona
                                                           zdrowia
                                         handel
  Gminy          w tym
         razem
              kobiety


Busko-Zdrój    6450    3541    9  1020 293     804    538    723   1968
 Jędrzejów    5087    2955   68  1034   70   826    492    708    857
 Chmielnik     1260     705   30   327   88    66     27    240    317
  Pińczów     4159    1839   94  1674 159     256    135    451    518
 Kazimierza
          1998     984    9   481   49   241    109    367    294
  Wlk.
Źródło: Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2003, Urząd Statystyczny w Kielcach,
    Kielce 2003
Bezrobotni zarejestrowani w 2002r
    Poziom jak i struktura bezrobocia na terenie Gminy Pińczów przedstawia się
korzystnie na tle pozostałych gmin z regionu.


Tabela 17: Bezrobotni zarejestrowani w 2002 r w Gminie Pińczów i sąsiednich gminach
          miejsko-wiejskich
                                         z ogółem
                                                       zwolnieni z
   Gminy      ogółem                           nie posiadający
                   kobiety     absolwenci                     przyczyn zakładu
                                         prawa do zasiłku
                                                        pracy
 Busko-Zdrój     2320    1110     186        2100                      13
  Jędrzejów      2667    1439     157        2441                      259
  Chmielnik      1393    609      64        1147                      37
  Pińczów      1773    921     130        1625                      19
Kazimierza Wlk.    1233    585      78        1157                      41
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2003, Urząd              Statystyczny w Kielcach,
    Kielce 2003
Działalność gospodarcza w roku 2002


    Gmina Pińczów znajduje się po środku wśród gmin sąsiednich, jeżeli chodzi o liczbę
przedsiębiorstw, co świadczy o sporej aktywności mieszkańców gminy. Liczba jednostek
zarejestrowanych w systemie REGON na 1000 mieszkańców wynosi 67,92. Duży jest
wskaźnik osób fizycznych zarejestrowanych w systemie REGON i wynosi 53,63 na 1000
mieszkańców.


                    Urząd Miejski w Pińczowie                             77
                      ul. 3-go Maja 10
                      28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Tabela 18: Działalność gospodarcza w 2002 r w Gminie Pińczów i sąsiednich gminach
          miejsko-wiejskich
                                osoby fizyczne
        liczba jednostek                          osoby fizyczne
                                prowadzące
        zarejestrowanych   liczba podmiotów                 prowadzące
                                 działalność
            w        gospodarki                  działalność
                                gospodarczą
        systemie REGON      narodowej                  gospodarczą
  Gminy                            zarejestrowane
        przypadająca na   zarejestrowanych w               zarejestrowane w
                                   w
           1000     systemie REGON               systemie REGON na
                                 systemie
         mieszkańców                          1000 mieszkańców
                                 REGON


 Busko-       91,56         2983          2472        75,87
 Zdrój
 Jędrzejów      84,66         2504          2068        69,92

 Chmielnik      61,28         711           576        49,64

  Pińczów      67,92       1521        1201         53,63
 Kazimierza      45,85        785         572         33,41
  Wlk.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2003, Urząd Statystyczny w Kielcach,
     Kielce 2003
Infrastruktura technicznaSieć wodociągowa i kanalizacyjna w 2002 r

    Gmina Pińczów jest słabo wyposażona w infrastrukturę techniczną. Zarówno gęstość
sieci wodociągowej jak i sieci kanalizacyjnej jest najniższa z porównywalnej grupy gmin.
Średnio gęstość sieci wodociągowej na jeden km2 jest dwa razy mniejsza niż gęstość sieci
w pozostałych gminach (odpowiednio Pińczów 0,42 km na km2, Busko Zdrój 0,95 km na
km2). Podobna sytuacja ma miejsce w gęstości sieci kanalizacyjnej (odpowiednio Pińczów
0,11 km na km2, Jędrzejów 0,23 km na km2). Jedynie pocieszającym wskaźnikiem jest
zużycie wody na jednego mieszkańca i wynosi 22,6 m3 i jest jednym z wyższych
z porównywanych gmin.
                  Urząd Miejski w Pińczowie                  78
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Tabela 19: Infrastruktura techniczna w 2002 r w Gminie Pińczów i sąsiednich gminach
          miejsko-wiejskich
                         połączenia prowadzone do     zużycie wody w
          sieć w km na km2
                         budynków mieszkalnych      gospodarstwach
  Gminy                                         na jednego
       wodociągowa                             w
               kanalizacyjna   wodociągowe    kanalizacyjne    3  mieszkańca
        rozdzielcza                            dam
                                               w m3
Busko-Zdrój     0,95    0,17      4567         1486    914,9    28,0
 Jędrzejów     0,45    0,23      3114         1597    603,4    20,4
 Chmielnik      0,71    0,20      1558         660    185,3    16,0
  Pińczów      0,42    0,11      2201         826    508,9    22,6
 Kazimierza
           0,83    0,14      1971         540     194,5   11,3
  Wlk.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2003,   Urząd Statystyczny w Kielcach,
     Kielce 2003
Zasoby mieszkaniowe zamieszkałe w 2002r

    Sytuacja mieszkaniowa na terenie Gminy Pińczów przedstawia się dość korzystnie,
we wszystkich wskaźnikach znajduje się w czołówce wśród gmin sąsiednich. Bardzo
korzystne jest to że na jedną izbę przypada niecała osoba oraz również duża powierzchnia
mieszkania na jedna osobę.Tabela 20: Zasoby mieszkaniowe w 2002 r w Gminie Pińczów i sąsiednich gminach
         miejsko-wiejskich
                          przeciętna
                                powierzchnia użytkowa w
                       liczba osób
   Gminy     liczba izb w                      m3
          mieszkaniu                    1
                  w 1 mieszkaniu  na 1 izbę         na 1 osobę
                                 mieszkania
 Busko-Zdrój       3,9      3,38      0,87    72,4     21,2
  Jędrzejów       3,67      3,44      0,94    70,4     20,4
  Chmielnik       3,52      3,59      1,02    70,7     19,6
   Pińczów       3,81      3,38      0,89    71,7     21,1
Kazimierza Wlk.      4,07      3,67      0,90    84,9     23,1
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2003, Urząd Statystyczny w Kielcach,
     Kielce 2003
                  Urząd Miejski w Pińczowie                    79
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
                Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Mieszkania i powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytku
w 2002 r


    Na terenie Gminy Pińczów oddano do użytku jedynie mieszkania w budownictwie
indywidualnym w ilości 26 mieszkań i powierzchni użytkowej 3459 m2. Jest to ilość
sytuującą Gminę Pińczów w czołówce wśród gmin sąsiednich. Również duża powierzchnia
mieszkań jest korzystna, ponieważ świadczy o wysokim poziomie zamożności mieszkańców.
Niekorzystne natomiast jest brak budownictwa społecznego, co może grozić w przyszłość
brakiem tanich mieszkań.
Tabela 21: Zasoby mieszkaniowe oddane do użytku w 2002 r w Gminie Pińczów
     i sąsiednich gminach miejsko-wiejskich
                     powierzchnia
                                  przeciętna powierzchnia użytkowa 1
          mieszkania    użytkowa mieszkań w
                        2
                                      mieszkania w m2
                       m
 Gminy
             w tym           w tym               z tego
      ogółem  budownictwo  ogółem  budownictwo    ogółem
                                     w budownictwie    w pozostałym
           indywidualne       indywidualne
                                     indywidualnym  budownictwie
 Busko-    85      69    10208     9544     120,1    138,3        41,5
 Zdrój
Jędrzejów   5      5     643      643     128,6    128,6         -

Chmielnik   21      21    2742      2742     130,6    130,6         -

 Pińczów    26     26   3459    3459    133,0    133,0      -
Kazimierza    9     9    1156    1156    128,4    128,4      -
  Wlk.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2003, Urząd Statystyczny w Kielcach,
    Kielce 2003
                   Urząd Miejski w Pińczowie                      80
                     ul. 3-go Maja 10
                     28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów
Analiza budżetu gminy


Dochody budżetów gmin w 2002 r


    Analizując strukturę dochodów budżetów gmin należy zauważyć że Gmina Pińczów
ma korzystną strukturę budżetu. Blisko 52% dochodów budżetu są to dochody własne – jest
to największy współczynnik z pośród rozpatrywanych Gmin. Natomiast najmniejszy wśród
rozpatrywanych budżetów w Gminie Pińczów jest wskaźnik dotacji z budżetu państwa
i wynosi on 12.3% ogółem dochodów budżetu.


Tabela 22: Struktura dochodów budżetów w 2002 r w Gminie Pińczów i sąsiednich
   gminach miejsko-wiejskich
                           dochody
                              dotacje z budżetu
   Gminy                 własne               subwencje ogólne
            ogółem                 państwa
                     (% w całości)              (% w całości)
            37903,4       18391,7       4810,8       14617,9
 Busko-Zdrój
                      (48,52%)      (12,69%)      (38,56%)
            33634,1       13646,5       5198,7       14731,8
  Jędrzejów
                      (40,57%)      (15,46%)      (43,8%)
            18624,5       4756,5       4431,0       8226,4
  Chmielnik
                      (25,54%)      (23,79%)      (44,17%)
                      13048,1       3095,4       8955,3
  Pińczów       25163,9
                      (51,85%)      (12,30%)      (35,59%)
            18876,5       7646,7       2513,9       8611,8
Kazimierza Wlk.
                      (40,51%)      (13,32%)      (45,62%)
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2003, Urząd Statystyczny w Kielcach,
     Kielce 2003
Wydatki budżetów gmin w 2002 r


    Rozpatrując wydatki budżetu Gminy Pińczów pod względem wydatków na inwestycje
można zauważyć, iż wskaźniki wydatków na inwestycje należą do najniższych wśród
rozpatrywanych budżetów i jest niemal 4 - krotnie mniejszy niż wydatki w Gminie                 Urząd Miejski w Pińczowie                  81
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Kazimierza Wielka. Jest to sytuacja bardzo groźna ponieważ w porównaniu do sąsiednich
gmin powiększa się przepaść infrastrukturalna. Sytuacja ta jest również niekorzystna ze
względu na bliską akcesję Polski do UE, brak środków finansowych może doprowadzić do
niemożliwości korzystania z funduszy strukturalnych.


 Tabela 23: Struktura wydatków budżetów w 2002 r w Gminie Pińczów i sąsiednich
      gminach miejsko-wiejskich
                           dochody
    Gminy                     bieżące    na inwestycje
               ogółem                 (% w całości)
               38519,6         32903,6      5616,0
   Busko-Zdrój
                                    (14,58%)
               34154,2         32059,9      2094,3
   Jędrzejów
                                    (6,13%)
               18531,9         13420,0      5111,9
   Chmielnik
                                    (27,59%)
                           24500,2      1055,9
    Pińczów        25556,1
                                    (4,13%)
               19674,3         15770,8      3903,5
  Kazimierza Wlk.
                                    (19,84%)
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2003, Urząd Statystyczny w Kielcach,
     Kielce 2003
Dochody i wydatki budżetów gmin na 1 mieszkańca

    Rozpatrując dochody budżetów gmin na jednego mieszkańca należy zauważyć, iż
Gmina Pińczów ma największe z pośród rozpatrywanych gmin dochody własne na
1 mieszkańca przy dochodach ogółem na jednego mieszkańca należących do jednych
z najniższych.
Natomiast rozpatrując wydatki na 1 mieszkańca należy zauważyć iż Gmina Pińczów ma jeden
z niższych wskaźników i wynosi on 1135 zł. Wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca
(52 zł) są najniższe z pośród badanej grupy i są niższe 9 - krotnie od najlepszej w tej grupie –
Gminie Chmielnik.
                  Urząd Miejski w Pińczowie                 82
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


 Tabela 24: Dochody i wydatki budżetów w 2002 r w Gminie Pińczów i sąsiednich
      gminach miejsko-wiejskich
                  dochody                  wydatki
                                          z liczby ogółem
                     z liczby ogółem
   Gminy      ogółem na 1                ogółem na 1       wydatki
                    dochody własne na
           mieszkańca                mieszkańca     inwestycyjne na 1
                       1mieszkańca
                                            mieszkańca
  Busko-Zdrój      1160           563       1179          172

  Jędrzejów      1137           461       1154           77

  Chmielnik      1604           410       1596          440

   Pińczów       1118           580       1135           52

 Kazimierza Wlk.      1098       445        1144        227
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2003, Urząd Statystyczny w Kielcach,
     Kielce 2003
                  Urząd Miejski w Pińczowie                    83
                     ul. 3-go Maja 10
                     28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


MONITORING


      Strategia rozwoju Gminy Pińczów formułuje dążenia i oczekiwania społeczności
lokalnej, kreuje wizje przyszłego rozwoju.
    Realizacja jej zapisów wymaga zatem stałej obserwacji zjawisk zachodzących
w otoczeniu społeczno – gospodarczym miasta oraz regionu. Wiąże się także
z wydatkowaniem funduszy publicznych, stąd też konieczne jest optymalne ich
wykorzystanie, a przez to uzyskanie maksymalnego efektu wytyczonych działań. Biorąc pod
uwagę członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej, stosowanie monitoringu stanie się
wymogiem formalnym.
   Monitorowanie strategii powinno się stać ważnym elementem aktywnej polityki
realizacji rozwoju Gminy Pińczów. Umożliwi ono określenie, czy strategia jest realizowana
w sposób prawidłowy, a jej założenia są nadal aktualne.
    Monitoring winien dostarczać niezbędnej wiedzy w oparciu o wskaźniki jakościowe
i ilościowe, pozwalając w miarę możliwości obiektywnie ocenić realizację założonych
działań.
    Rada Miejska Pińczowa przy pomocy Wydziału Rozwoju i Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miejskiego w Pińczowie w ramach monitoringu strategii prowadzić będzie wszelkie
działania związane z przebiegiem i oceną jej realizacji.
W ramach monitoringu zostanie opracowany system przepływu informacji w ramach którego
jednostki organizacyjne gminy zobowiązane będą do systematycznego informowania
o realizacji przedsięwzięć zapisanych w strategii w zakresie posiadanych kompetencji.
    Corocznie Wydział Rozwoju i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego
w Pińczowie przygotowywać będzie raport o stanie gminy, stanowiący jeden z elementów na
podstawie którego będzie można określić stopień realizacji programów operacyjnych
(zamierzonych efektów). Zamierzone efekty realizacji programów operacyjnych mierzone
będą w oparciu o informacje z Urzędu Statystycznego i innych jednostek organizacyjnych,
w przypadku ich braku dla oceny przeprowadzane będą ankiety.
    Wiele zaproponowanych przedsięwzięć strategicznych wykracza poza zadania własne
gminy i w tych przypadkach uzyskanie pozytywnych efektów podejmowanych działań
zależeć będzie od stopnia integracji społeczności lokalnej, aktywności i woli współdziałania
z władzami miejskimi na rzecz rozwoju miasta.

                  Urząd Miejski w Pińczowie                84
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów
             Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


   Strategia jest dokumentem otwartym. Wraz ze zmieniającymi się zewnętrznymi
i wewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju miasta będzie następowała aktualizacja
dokumentu i poszerzanie go o dodatkowe przedsięwzięcia.
                Urząd Miejski w Pińczowie          85
                   ul. 3-go Maja 10
                   28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Spis tabel:

1: Charakterystyka rezerwatów przyrody                       8
2: Zasoby złóż mineralnych na terenie Gminy Pińczów – możliwe do eksploatacji    9
3: Zasoby złóż mineralnych na terenie Gminy Pińczów – nie możliwe do eksploatacji  10
4: Przyrost naturalny w Gminie Pińczów w latach 2000 – 2002             12
5: Punkty Regionalnego Monitoringu Wód Podziemnych                 13
6: Zestawienie statystyczne obiektów zabytkowych na terenie gminy          16
7: Ilość gospodarstw rolnych ze względu na wielkość gospodarstwa          17
8: Obszar poszczególnych klas bonitacyjnych gleb na terenie Gminy Pińczów      18
9: Ciągniki, samochody ciężarowe i wybrane maszyny w gospodarstwach
 rolnych                                      20
10: Charakterystyka przedszkoli ma terenie Gminy Pińczów              30
11: Stopień organizacyjny szkół według stanu na 2000. 09. 07.            31
12: Dochody i wydatki budżetu Gminy Pińczów w latach 2000-2002 (w tys. zł)     34
13: Dochody budżetu Gminy Pińczów według rodzajów w 2002 r. (w tys.)        34
14: Kompetencje finansowe EBI w latach 1994-1999                  70
15: Porównanie powierzchni i liczby ludność Gminy Pińczów z sąsiednimi
  gminami                                     77
16: Pracujący według sekcji w 2002 r w Gminie Pińczów i sąsiednich
  gminach miejsko-wiejskich                            78
17: Bezrobotni zarejestrowani w 2002 r w Gminie Pińczów i sąsiednich
  gminach miejsko-wiejskich                            78
18: Działalność gospodarcza w 2002 r w Gminie Pińczów i sąsiednich
  gminach miejsko-wiejskich                            79
19: Infrastruktura techniczna w 2002 r w Gminie Pińczów i sąsiednich gminach
  miejsko-wiejskich                                80
20: Zasoby mieszkaniowe w 2002 r w Gminie Pińczów i sąsiednich gminach
  miejsko-wiejskich                                80
21: Zasoby mieszkaniowe oddane do użytku w 2002 r w Gminie Pińczów
  i sąsiednich gminach miejsko-wiejskich                     81
                 Urząd Miejski w Pińczowie             86
                   ul. 3-go Maja 10
                   28-400 Pińczów
             Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


22: Struktura dochodów budżetów w 2002 r w Gminie Pińczów i sąsiednich
  gminach miejsko-wiejskich                       82
23: Struktura wydatków budżetów w 2002 r w Gminie Pińczów i sąsiednich
  gminach miejsko-wiejskich                      83
24: Dochody i wydatki budżetów w 2002 r w Gminie Pińczów i sąsiednich
  gminach miejsko-wiejskich                       84
                Urząd Miejski w Pińczowie        87
                   ul. 3-go Maja 10
                   28-400 Pińczów
              Strategia Rozwoju Gminy PińczówSpis rysunków:

1: Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Pińczów  17
2: Układ komunikacyjny na terenie Gminy Pińczów             28
3: Schemat Planowania Strategicznego                   39
4: Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności a fundusze przedakcesyjne  63
5: Schemat działania polityki spójności UE                64
                 Urząd Miejski w Pińczowie        88
                   ul. 3-go Maja 10
                   28-400 Pińczów
               Strategia Rozwoju Gminy Pińczów


Bibliografia:

1. Jak zdobyć fundusze z Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
2. „Ochrona Środowiska w 1996r”, Kielce 1998
3. Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych z 2002 Gmina miejsko-wiejska
 Pińczów, Urząd Statystyczny Kielce, Kielce 2003
4. Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2003, Urząd Statystyczny w
  Kielcach, Kielce 2003
5. Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Pińczów, Konsorcjum MITAMI – Devco -
 Agroekspert, Kielce 1995
6. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa
 Świętokrzyskiego, Kielce 2000
7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów,
 Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych „ABAKUS”, Kielce 2002
8. Studium wykonalności projektu „Zaopatrzenie w wodę północnej części gminy Pińczów”,
 Firma Inżynierska „ALL-CON” sp. z o.o., Bielsko-Biała 2003.
9. Studium wykonalności przedsięwzięcia p.t. „Koncepcja programowa kanalizacji i
 oczyszczalni ścieków dla gmin górnego biegu rzeki Nidy, Główny Instytut Górnictwa,
 Katowice 2002
10. Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie
11. www.pinczow.com.pl
12. www.stat.gov.pl
13. Zarządzanie Teoria i Praktyka, red. naukowa A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN,
 Warszawa 1998
                 Urząd Miejski w Pińczowie              89
                    ul. 3-go Maja 10
                    28-400 Pińczów

								
To top