FISA DE PREZENTARE SI DE DECLARATIE by kXh2q9Z4

VIEWS: 319 PAGES: 52

									  SC

   CEPROMIN
                       S.C. CEPROMIN S.A.
      SA
         SR EN ISO 9001:2001
         Certificat Nr. 1160
                           DEVA
  Adresa: Str. 22 Decembrie nr. 37A, Cod 330166, DEVA, Judetul Hunedoara, ROMANIA; C.U.I. R2667702; Nr. ord.
  Registrul Comertului J20/1853/1992; IBAN RO41BRDE220SV03736912200 deschis la BRD Deva; Telefon : 00 40 254
  214892 ; Fax : 00 40 254 214663 ; E-mail : office@cepromin.ro; www.cepromin.ro
   RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI

       NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

             LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII     PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE

  A MINEI BAIA BORŞA – IAZ NOVĂŢ, JUDEŢUL MARAMUREŞ

             Cod CPV 74232300, SIMBOL BM 22 - 1036
DIRECTOR GENERAL:                ing. Auner Florica            _____________
Şef proiect specialitate:            ing. Popa Lucia             _____________
                                             Exemplar nr. _____
                          - 2008 -
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 8
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


                 1. INFORMATII GENERALE

    1.1. Titularul proiectului
    Ministerul Economiei şi Finanţelor - Direcţia Generală de Resurse Minerale - S.C.
CONVERSMIN S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, et. 2, cam. 34-36 şi et.
5, cam. 61- 64.


    1.2. Atestare si autorizare
    Atestare pentru elaborarea studiilor de impact: Certificat de atestare pentru elaborarea
studiilor de evaluare a impactului asupra mediului - cod numeric: R –EIM -04-055/21.11.2006 prin
care se atesta INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PROIECTARE MINIERA –
S.C. CEPROMIN S.A., cu sediul in DEVA, str. 22 Decembrie, nr.37A, jud. HUNEDOARA, tel:
0254/214892; fax:0254/214663.

    1.3. Denumirea proiectului
    “Proiect tehnic de închidere şi ecologizare a minei Baia Borşa – Iaz Novăţ, judeţul Maramureş
– Etapa 1. Amenajarea iazului de decantare”.
    Prezenta documentaţie se referă strict la Iazul de decantare Novăţ, obiectiv aprobat prin H.G.
nr. 644/2007, Lista a X- a poz. 27. Lucrările de închidere şi ecologizare a Iazului de decantare Novăţ,
în faza anterioară de proiectare, au fost cuprinse în “Planul de încetare a activităţii Mina Baia Borşa”,
proiect simbol BM 22- 1035.
    Denumirea perimetrului de exploatare, codul de înregistrare şi unitatea de care aparţine:
    - Iazul de decantare Novăţ, cod CPV 74232300, Mina Baia Borşa, jud. Maramureş (vezi Plan de
încadrare în zona a obiectivului Baia Borşa – Iazul Novăţ, , anexat documentaţiei)


    1.4. Descrierea proiectului
    În perimetrul care face obiectul prezentei lucrări, Iazul de decantare Novăţ, sistarea activităţii
a avut loc în nov. 2006. Iazul devine inactiv, rămânând doar un depozit al sterilului.
    Scopul investiţiei este închiderea şi ecologizarea perimetrului Iazul de decantare Novăţ, care
face obiectul prezentei documentaţii, ca urmare a sistării activităţii în perimetrul minier Mina Borşa.
Pentru atingerea acestui scop se vor executa lucrări de: asigurare a stabilităţii iazului, tranzitarea
viiturii de apă (pârâului Roşu şi de pe versanţii adiacenţi) şi ecologizare a iazului.
    Lucrările care trebuie avute în vedere pentru acţiunea de închidere şi ecologizare a perimetrului
analizat sunt:
    - Reparaţii drum Baia Borsa - Iaz Novăţ*


                                                       8
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI                Pag. 9
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    - Greble pentru reţinerea plutitorilor *
    - Trompa de admisie la galeria hidrotehnică*
    - Dig de protecţie pe plaja iazului*
    - Amenajări la generatorul electric*
    - Reprofilare teren - dintre barajul principal şi barajul de exfiltraţii*
    - Dig de sprijin la baza iazului*
    - Sistem de drenaj la baza iazului*
    - Reprofilare taluz iaz*
    - Consolidări la casa pompelor de exfiltraţii*
    - Refacerea barajului de deviere, prin supraînălţarea acestuia până la cota 828,50 mdMN
    - Deversor de ape mari peste barajul de deviere, la un debit de 34 m 3 / sec
    - Canal pentru evacuarea apelor din zona iazului şi din amonte de acesta, în lungime de 1384 m,
împărţit în 4 tronsoane cu secţiuni diferite de scurgere funcţie de panta radierului :
    -Tronson 1 –canal din elemente prefabricate de beton şi zidărie de piatră: S = 3,40 m2, L = 179 m, i = 5% ;
    -Tronson 2 –canal din elemente prefabricate de beton şi zidărie de piatră: S = 7,20 m2, L = 440 m, i = 1% ;
    -Tronson 3 –canal din elemente prefabricate de beton şi zidărie de piatră : S = 9,84 m2, L = 220 m, i = 0,5% ;
    -Tronson 4–conductă din tuburi de beton precomprimat SENTAB Dn 2000mm: L=108m, i=2,5%, Q=25,9m 3/s;
    -Tronson 5 – canal din elemente prefabricate de beton şi zidărie de piatră, cu praguri de cădere : S = 3,94 m 2,
    L = 437 m, i = 3%.

    - Lucrări de desecare a platformei iazului (desecarea acestuia prin scăderea nivelului apei în iaz
prin sonda inversa existentă şi alte lucrări de epuismente) şi lucrări de umplutura şi reprofilare a zonei,
V = 55 440 m 3
    - Baraje de retenţie pe văi, inclusiv realizarea canalelor de legătură la canalul principal de
deviere, canale realizate din zidărie de piatră cu mortar de ciment: 6 buc
    - Canale pentru colectarea şi evacuarea apelor de pe platforma iazului, realizate din zidărie de
piatră cu mortar de ciment, în lungime totală de 440 m
    - Lucrări de consolidare la ieşirea din galeria hidrotehnică de deviere pârâu (ziduri de sprijin din
beton şi strat de anrocamente agabaritice)
    - Cămin din beton pentru măsurarea debitului de ape exfiltrate prin Barajul de Exfiltraţii şi şant
de colectare a acestor ape, realizat din zidărie de piatră cu mortar de ciment, în lungime totală de 47 m
    - Lucrări de decolmatare a zonei din amonte de barajul de deviere, pe o suprafaţă de cca.
3.320m2, având un volum de 2.300 m3;
    - Lucrări de decapare, nivelare şi reprofilare a zonei din aval de barajul de exfiltraţii, zonă ce se
va ecologiza cu un strat de pământ vegetal în grosime de 20 cm: S = 3.880 m2;
    - Drum de acces de-a lungul canalului de deviere pentru realizarea acestuia L = 1.250m;                                                              9
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI            Pag. 10
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    - Lucrări de revizuire, remediere a galeriei Chivu Stoica, constând în copturirea curăţirea
galeriei pe L = 7900m, evacuarea a 33,6t material rezultat din copturire şi steril rămas din perioada
când aici s-a realizat hidrotransportul sterilului de flotaţie, montarea a 40 buc. de cadre din lemn pentru
susţinerea galeriei precum şi pichetarea galeriei prin vopsire din 100 în 100m;
    - Dezafectare conductă de hidrotranport steril - la suprafaţă şi galeria Chivu Stoica în lungime
totală de 10.300 m;
    - Lucrări necesare în vederea monitorizării în timpul executării lucrărilor proiectate: sistemul de
urmărire  topografică  (amplasarea   bornelor)  realizarea  sondelor  piezometrice,    a  forajelor
hidrogeologice (conform H.G. nr. 349) şi montarea stâlpilor necesari pentru Instalaţia de supraveghere
a stării iazului Novăţ şi a staţiei meteo locală (instalaţii de avertizare)
    - Hidrotranport ape exfiltraţii din iazul Novat – conductă polietilena PE 80-160 x 22,1mm; L =
6.100m şi montare a 2 buc. electropompe antiacide tip MM Q = 36mc/h
    - Lucrări de ecologizare a suprafeţei platformei iazului: S = 122.100 m2
    - Lucrări de ecologizare pe suprafaţa digului de protecţie: S = 8.500 m2
    - Lucrări de ecologizare pe suprafaţa barajului de exfiltraţii: S = 1.800 m2
    - Lucrări de ecologizare a suprafeţei S = 3.880 m2 a zonei aval de barajul de exfiltraţii, afectate
de deversarea de steril;
    - Lucrări de ecologizare a suprafeţei barajului principal (dig de protecţie şi digul de sprijin) S
=28.100 m2
    - Lucrări de ecologizare a suprafeţei dintre digul principal şi barajul de exfiltraţii: S = 14.800m2
    Cea mai importantă lucrare din proiect este canalul de deviere a apelor de viitura, canal ce se va
realiza pe lungimea de 1.384 m, realizat din 5 tronsoane cu secţiuni şi pante diferite de scurgere, şi va
putea vehicula un debit de calcul Q 1 % = de 25,7 mc/sec.
    Nota - Lucrările prevăzute cu * au sursă de finanţare diferită adică din fonduri provenite din
asistenţa financiară nerambursabilă F.G.M. derulate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în
baza Componentei -D ,,Reducerea riscului de producere a accidentelor miniere în bazinul Tisei” din
cadrul ,,Proiectului de diminuarea riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea
pentru situaţii de urgenţă” - sunt prezentate în Proiectul tehnic: Lucrări de reducere a riscului pentru
îmbunătăţirea managementului şi siguranţei la instalaţiile de depozitare a sterilelor aparţinând de
mina Baia Borşa, ca parte a proiectului de atenuare a riscului şi pregătire pentru situaţii critice,
elaborat de către Wardell Armstrong International L.T.D. Anglia - Filiala România S.R.L.


    1.5. Durata perioadei de execuţie propusă
    Graficul de execuţie a lucrărilor de închidere şi ecologizare a iazului de decantare Novăţ
prevede o durata 2 ani de realizare a lucrărilor de investiţii (anexat documentaţiei). Proiectul tehnic de

                                                        10
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI         Pag. 11
          = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


închidere şi ecologizare este structurat astfel încât autoritatea contractantă să poată executa lucrări
separat pentru fiecare tip de lucrare în parte respectiv.


    1.6. Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice
    a) Informaţii privind producţia
    Funcţiile iazului:
    - în timpul funcţionării uzinei de preparare (în perioada de activitate) - epurare mecanică prin
decantare a tulburelii sterile rezultate din fluxul tehnologic de preparare al minereurilor (transportat
hidraulic la iaz), colectarea şi recircularea integrală a apelor limpezite şi pluviale din cuveta iazului
(apa fiind folosită in procesul tehnologic de preparare) precum şi depozitarea sterilului. Iazul fiind
construit în ideea funcţionării fără nici o evacuare a apelor limpezite în râul Vaser.
    - după încetarea activităţii uzinei de preparare, nov. 2006, iazul de decantare devine inactiv,
rămânând doar un depozit al sterilului. Apele limpezite din iaz sunt repompate la Uzina de preparare a
minereurilor polimetalice Baia Borşa, aparţinătoare de Mina Baia Borşa, în vederea asigurării
deversării acestora în râul Cisla (în perioade secetoase datorită nivelului scăzut al apelor din cuveta
iazului nu are loc repomparea apelor către U.P. Borşa - în râul Cisla).
    - după realizarea lucrărilor de investiţii – iazul rămâne un depozit uscat al sterilului, cu
stabilitate ridicată cu tranzitarea viiturii de apă asigurată prin canalul de deviere (apele din pârâul Roşu
prin galeria hidrotehnică se deversează în emisar iar apele colectate de pe versanţii adiacenţi şi debitele
torenţiale prin canalul de deviere). Iazul impermeabilizat în vederea opririi evoluţiei fenomenelor de
drenaj şi ecologizat previne şi diminuează riscul de producere a accidentelor cauzate de calamităţi
naturale.
    b) Necesarul resurselor energetice
    Scopul investiţiei este închiderea şi ecologizarea perimetrului Iazului de decantare. În perioada
de execuţie a lucrărilor de închidere şi ecologizare:
    a) trebuie menţinut circuitul de alimentare cu energie electrică pe întreg traseul lui de la Flotaţie
până la Iaz (galeria de hidrotransport Chivu Stoica) şi respectiv de distribuţie la Iazul Novăţ (dar şi
atâta timp cât se va considera necesară funcţionarea staţiei de pompe exfiltraţii);
    b) antreprenorul va asigura un punct central de alimentare cu motorină, din recipiente metalice
bine etanşate, a utilajelor folosite (excavator, buldozer, grupul electrogen Diesel, etc.).
Autobasculantele şi autovehiculele pentru aprovizionarea şantierului se vor alimenta de la punctele
PECO din zonă.
                                                     11
               RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI                   Pag. 12
              = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=
      1.7. Informaţii despre materiile prime şi despre substanţele sau preparatele chimice
      Activitatea în perimetrul analizat fiind sistată, nu se mai utilizează materii prime sau preparate
chimice. Pentru lucrările de închidere şi ecologizare se vor utiliza următoarele materii nepericuloase:
      a) Materiale necesare pentru execuţia lucrărilor proiectate de închidere
      a.1) Necesarul de umplutură la lucrările de închidere:
Nr.                Denumirea lucrărilor de închidere                    Volumul de umplutură
crt.                                                       necesar
                                                          [m3]
1.     Refacerea barajului de deviere prin supraînălţarea până la cota +828,50 m                    2.030,00
2.     Lucrări de desecare, umplutură şi reprofilare a platformei iazului                       55.440,00
3.     Lucrări de consolidare la ieşirea din galeria hidrotehnică de deviere                        12,00
4.     Drum de acces pentru realizarea canalului de deviere                               2.648,00
      Total                                                      60.130,00


      O parte din volumul de umplutură necesar va fi obţinut din lucrări de demolare (moloz) de la
Mina Baia Borşa, astfel:
 Nr.                        Obiective                        Volumul de material
 crt.                                                        [m3]
                   Uzina de preparare
   1.   Uzina de preparare Baia Borşa Veche şi anexe (siloz, culoar banda, etc.)                    15.000,00
   2.   Uzina de preparare Baia Borşa Nouă                                       10.890,00
      Total uzine de preparare                                            25.890,00
                    Incinte miniere
       (posturi de transformare, staţii de compresoare, turnuri de răcire, fundaţii compresoare)
   3.   Incinta minieră Gura Băii (fără grup social 2.509,00 m3)                            5.090,00
   4.   Incinta minieră Emerik                                             2.202,00
   5.   Incinta minieră 9 Mai                                              3.726,00
   6.   Incinta minieră 23 August                                            2.145,00
      Total incinte miniere                                             15.582,00
      Total moloz de la lucrările de demolare construcţii                              41.472,00


      Rezultă un volum de 18.658,00 m3 de material care mai este necesar pentru lucrările de
umplutură. Posibilitatea de procurare este din haldele din amonte de iazul de decantare (dovezi
fotografice anexate documentaţiei):
   7.   Halda „Roşu – Novăţ”, cota +858 -                         cca. 3,5 - 4 km faţă de coada iazului
   8.   Halda „Gal. XIX – 960 m stânga” – Novăţ                        cca. 5 km faţă de coada iazului
   9.   Halda „Gal. XV – 966 m dreapta” – Novăţ                        cca. 5 km faţă de coada iazului
   10.  Halda „17000S – Novăţ” -                                cca. 6 km faţă de coada iazului


      a.2) Necesarul de umplutură de balast pentru consolidarea terenului de fundare şi de bolovani
de râu sau piatră spartă pentru zidării la lucrările de închidere:
Nr.              Denumirea lucrărilor de închidere                   Umplutură    Bolovani de
Crt.                                                 de balast   râu sau piatră
                                                     [m3]     spartă
                                                              [to]                                                                  12
             RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 13
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


 1.   Canal de deviere pentru evacuarea apelor din zona iazului şi din
     amonte din elemente prefabricate                        330,00    2036,00
                                   - tronson 2 : 220,00          -
                                   - tronson 3 : 110,00          -
 2.   Baraje de retenţie pe văi, inclusiv realizarea canalelor de legătură la       -    378,00
     canalul principal de deviere, 6 buc
 3.   Canale pentru colectarea şi evacuarea apelor de pe platforma             -     554,00
     iazului, în lungime totală de 440 m
 4.   Cămin pentru măsurarea debitului de ape exfiltrate prin barajul de          -     37,20
     exfiltraţii şi şanţ de colectare a acestor ape, în lungime totală L = 47
     m
 5.   Lucrări de consolidare la ieşirea din galeria hidrotehnică de            -     22,50
     deviere
     Total                                      330,00    3.027,00
     Aceste cantităţi se pot procura din următoarele locaţii, alegerea fiind a executantului lucrărilor:
    Toroioaga- andezit- SERVJAIR SRL Borşa, str. Alex. Ioan Cuza, nr. 223A, Borşa
    Valea Secu – andezit şi mat. De construcţii, GI PROFIL WOOD SRL, str. Dragoş Vodă, nr. 25
    A, Borşa
    Moisei 47 s- BULLDER IMPEX SRL, Moisei, nr. 640 D
    Vişeu 34 s- VISDAN SRL, str. Teilor. Nr. 37, Vişeu de Sus
    Ruscova 1- NOLAN TRANS SRL, Ruscova, nr. 366
    Strâmtura- BÂRSAN TRANS SRL, Bârsana, nr. 183
    Bârsana 1- M- BÂRSAN TRANS BÂRSANA, Bârsana, nr. 83
    Locul Târgului- PETRO EXPERT SRL. Bârsana, nr. 165
    Bârsana 3- B-TRANS SRL BÂRSANA, str. Valea Morii, nr. 1329, Bârsana

     b) Materiale necesare pentru execuţia lucrărilor de ecologizare
     Întrucât suprafaţa totală (179.180 m2) care urmează a fi ecologizată necesită un volum de
53.754 m3 sol vegetal, în proiectul tehnic s-a făcut o analiză comparativă a posibilităţilor de procurare
sol vegetal. Variantele de procurare sunt:
     - procurare sol vegetal şi transportul acestuia de la diverse construcţii industriale (Fabrica de
telefoane mobile Jucu, diverse autostrăzi, hale industriale, etc.);
     - realizarea solului vegetal conform propunerii OSPA Maramureş, adică din aluviuni 60 %,
rumeguş 30% şi calcar 10%.
     Având în vedere valorile apropiate a celor două devize ofertă, în timpul execuţiei se va alege
varianta în funcţie de situaţia concretă, cu toate că propunerea proiectantului este varianta procurării şi
transportul solului vegetal.
     Cantităţile de material necesar pentru lucrările de ecologizare sunt:
Nr.               Ecologizare                Suprafaţă   Pietriş  Sol vegetal
crt.                                    [m2]     [m3]    [m3]
  1. platformă iaz                             122.100   36.630    36.630
  2. - dig de protecţie de pe platforma iazului               8.500    1.700     2.550
   - baraj de exfiltraţii                         1.800     360      540
   - zona din aval de barajul de exfiltraţii                3.880     776     1.164
  3. între digul de protecţie şi digul de sprijin al barajul principal   28.100    5.620     8.430
  4. între baza digului de sprijin şi barajul de exfiltraţii        14.800    2.960     4.440

                                                        13
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 14
          = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    TOTAL                               179.180   48.046    53.754

    Dacă se va alege varianta realizării solului vegetal, conform propunerii OSPA Maramureş, sunt
necesare de procurat din zonele cele mai apropiate iazului de decantare următoarele materiale:
    -  aluviuni - din zona Valea Vişeului sau Valea Izei    32.253,00 mc
    -  rumeguş - din zona Borşa                16.126,00 mc
    -  calcar - din localitatea Săcel              5.375,00 mc


    1.8. Informaţii despre poluarea fizică şi biologică generată de activitate
    Zgomot si vibraţii
    În zona iazului de decantare Novăţ sursele de zgomot vor fi reprezentate de utilajele folosite
pentru închiderea perimetrului. Datorită faptului că acestea sunt limitate ca număr, iar timpul de
funcţionare este de asemenea destul de scurt, potenţialul acestor surse nu pune problema cuantificării
nivelului zgomotelor provocate de acestea. Nivelul zgomotelor şi vibraţiilor prin lucrările de închidere
nu vor afecta receptorii - aşezări umane - datorita faptului că amplasarea iazului de decantare este la
distanţe mari faţă de zonele locuite şi înscrierii lor în limite legale. Problema zgomotului se pune doar
la nivelul locului de muncă pentru personalul implicat nu şi la nivelul impactului asupra mediului.
    Astfel, nu sunt necesare dotări sau măsuri speciale de protecţie împotriva zgomotului şi a
vibraţiilor. Antrepenorul va adopta cele mai bune metode practice pentru minimizarea zgomotului şi
vibraţiilor produse de activităţile sale. Va trebui să se conformeze recomandărilor Standardului Român
STAS 10009/1988.
    Radiaţii ionizante
    În activitatea desfăşurată nu s-a lucrat cu substanţe radioactive şi nu a fost pusă în evidenţă, prin
lucrările geologice efectuate, prezenta minereurilor cu conţinut de astfel de substanţe. De asemenea, în
zona, nivelul de radiaţii este sub limita maxim admisă şi se încadrează în limita fondului natural.
    Poluare biologică
    Având în vedere specificul activităţii, nu este cazul unei poluări de natura biologică
(microorganisme, viruşi).

    1.9. Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentului
    Mina Baia Borşa aparţine din punct de vedere administrativ oraşului Borşa (47˚65’63” lat. N şi
24˚61’53” long. E), localitate situată în nord - estul judeţului Maramureş, judeţ situat în nordul extrem
al României.
    Iazul de decantare Novăţ, aparţinător Minei Borşa este localizat într-o regiune montană,
izolată, la nord de oraşul Borsa, în bazinul hidrografic Vişeu (în bazinul superior al pârâului Novăţ, în                                                      14
           RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 15
          = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


amonte de confluenţa acestuia cu pârâul Ursului), codul cadastral din cadastrul apelor I
1.001.08.07.00.0. Administrativ este amplasat pe teritoriul oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş,
cod cadastral I.1S.1.8.7.


    1.10. Utilizarea terenului
    Mina Baia Borşa deţine în total 929.392 m2 de teren cu diferite forme de dobândire din care
611.159 m2 au fost dobândiţi prin Decretele nr. 243/1982; 56/1983 şi 87/1984 pentru realizarea Iazului
de decantare Novăţ. Suprafaţa de teren utilizată în prezent este de 361.741 m2 cuprinzând şi
construcţiile aferente (drumuri de acces, staţii de pompe, clădiri). Nu există terenuri aprobate şi
neocupate care se pot reda în stare neschimbată vechilor proprietari.
    Terenurile din vecinătatea iazului de decantare Novăţ se caracterizează prin:
    - cota terenului > 800 m;
    - teren accidentat cu panta generala de cca. 40 grade;
    - versanţi împăduriţi cu răşinoase şi foioase stabili şi nu prezintă fenomene de alunecare.
    Planul de situaţie al Iazului de decantare Novăţ este actualizat conform bazei topografice în
sistem STEREO 70, conform prevederilor Legii cadastrului nr. 7/1996 cu completările ulterioare.
    Zone protejate
    În zonă nu se află obiective de interes istoric, cultural, arheologic, arii naturale protejate şi nici
zone de protecţie sanitară.


    1.11. Modalităţi pentru conectare la infrastructura existentă
    Principala cale de acces în zona Minei Borşa pentru circulaţia rutieră este DN18 (157 km faţă
de Baia Mare) care face legătura între municipiul Baia Mare şi oraşul Borşa şi mai departe prin Pasul
Prislop cu judeţul Suceava, respectiv nordul Moldovei. Din drumul DN 18, pe partea stângă se
continuă drumul DC8, Borşa - Baia Borşa, 7 km până în centrul cartierului Baia Borşa.
   Accesul la iazul de decantare Novăţ se realizează:
    - pe drumul industrial Baia Borşa – Novăţ, drum în lungime de 16 km, sau
    - subteran (galeria Baia Borşa compusă din galeria Chivu Stoica şi galeria de ramificaţie spre
bazinul Novăţ) în special în perioada de iarnă, când nu se poate circula pe drumul industrial.
    Drumul industrial, în lungime de 16 km, se desprinde din drumul DC8 Borşa - Baia Borşa, între
iazurile de decantare D3 şi D1, de la podul peste râul Cisla, cota +736,30 m şi se termină la baza
iazului Novăţ, cota finală fiind de +747,75 m. Subteran, accesul se face prin galeria Baia Borşa, gura
galeriei cota +820,868 m fiind situată în incinta Uzinei de Preparare Baia Borşa, iar ieşirea se află în
amonte de iazul de decantare, la aproximativ 500 m, cota +846,00 m.                                                     15
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI             Pag. 16
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=
                  2. PROCESE TEHNOLOGICE

    2.1. Procese tehnologice de producţie
    Iazul de decantare Novăţ este un iaz de vale, care s-a realizat prin bararea pârâului Roşu cu un
baraj de amorsare din anrocamente.
    Clasa din care face parte depozitul:
                        Categoria de importanţă
 Conform cu “Metodologia privind stabilirea categoriilor de “B” (Importanţă Normală), în funcţie de
 importanţă a lucrărilor hidrotehnice NTLH-021”           indicele de risc
                         Clasa de importanţă
 Conform cu “Instrucţiuni tehnice departamentale privind Clasa a II – a de importanţă
 proiectarea, executarea şi exploatarea iazurilor de decantare
 în industria minieră – ID 45-88” şi STAS 4273/83
                        Categoria de activitate
 Conform OM-MMGA nr. 876/2004- Ordin al ministrului Cod CAEN 1320 - Extracţia şi prepararea
 mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii de minereurilor neferoase şi rare (exclusiv
 autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului, minereurile radioactive)
 Anexa Nr.1
 Conform OUG nr. 152 / 2005- Ordonanţa de urgenţă privind 5.4. -Depozite de deşeuri, care primesc mai
 prevenirea şi controlul integrat al poluării, Anexa Nr.1       mult de 10 t deşeuri/zi sau având o capacitate
                                   totală mai mare de 25000 t deşeuri, cu
                                   excepţia depozitelor de deşeuri inerte
 Conform OM-MAPM nr. 1144/2002- Ordin privind înfiinţarea Cod NOSE - P: 109.06 - Depozite de
 Registrului Naţional al poluanţilor emişi de activităţile care intră deşeuri (>10 t/zi)
 sub incidenţa art. 3 alin. (1) lit. g) din O.U.G. nr. 34/2002, Anexa Cod SNAP 2: 0904 - Depozite de deşeuri
 A3                                  (depozitarea deşeurilor pe sol)


    Iazul de decantare Novăţ este compus din lucrări de bază şi lucrări anexe.
    Lucrări de bază:
    - baraj principal (de amorsare)
    - baraj de picior aval
    - baraj de exfiltraţii
    - baraj de coadă (de deviere)
    - sistem de drenaj al corpului de înălţare
    - galerie hidrotehnică de deviere a pârâului Roşu
    - sistem de hidrotransport al tulburelii la iazul de decantare
    - sistem de distribuţie a tulburelii
    - sistem de evacuare a apelor limpezite
    - staţie de pompare ape exfiltraţii.
    Lucrări anexe:
                                                         16
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 17
          = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    - construcţii anexe: drum de acces Baia Borşa - Iaz Novăţ, casa pompelor de exfiltraţii, grup
social, staţii de pompare, clădirea generatorului electric, conducte.    Descrierea pe scurt a obiectelor componente iazului
    Barajul principal -   are rolul cel mai important în asigurarea şi menţinerea stabilităţii iazului
de decantare, atât în perioada de exploatare cât şi după trecerea lui în conservare. Principalele
caracteristici: înălţime 26 m; cota coronament 800 m; lăţime coronament 6 m; panta taluz amonte
1:1,75; pantă taluz aval 1:2.

    Barajul de picior aval - are rolul de a sprijinii, consolida şi drena umplutura din materialul
hidrociclonat a corpului de supraînălţare. Principalele caracteristici: înălţime 6 m; cota coronament 780
m; lăţime coronament      6 m ; pantă taluz amonte 1:1,75; pantă taluz aval 1:2.
    Baraj exfiltraţii - este de tip multizonal şi serveşte la colectarea şi reţinerea apelor de exfiltraţii
din aval de barajul principal. În axul barajului este amplasată o diafragma din beton armat care este
înglobată în nucleul central, nucleu realizat din argilă compactată. Corpul barajului este realizat din
balast compactat în straturi succesive de 25 cm. Principalele caracteristici: înălţime 4 m; cota
coronament 767 m; lăţime coronament 4 m ; pantă taluz amonte 1:2,5; pantă taluz aval 1:2,5.
    Barajul de coadă (de deviere) - are rolul de delimitare a cuvetei iazului de decantare spre
amonte şi de barare a văii în scopul dirijării pe galeria hidrotehnică a apelor pârâului Roşu, în perioada
de regim normal de scurgere şi crearea unui volum de atenuare a apelor din zonele de viitură, în cazul
debitelor maxime. Principalele caracteristici: înălţime 14 m; cota coronament 826 m; lăţime
coronament 6 m; pantă taluz amonte 1:1,75; pantă taluz aval 1:2.
    Sistemul de evacuare ape limpezite – apele limpezite din iazul de decantare cu apele de ploaie
sunt evacuate din iaz prin intermediul unei staţii de pompare fixă situată pe malul stâng al iazului, apa
este vehiculată printr-o conducta de oţel cu diametru Dn 500 mm, în lungime de 10,3 km.
    Pentru evacuarea apelor din iaz în timpul viiturilor s-a realizat o linie de sonde inverse din ţeavă
PEHD Dn 600 mm, care este pozată la contactul iazului cu versantul stâng, şi debuşează la ieşirea din
galeria hidrotehnică de deviere.
    Galeria hidrotehnică de deviere a pârâului Roşu - s-a realizat pentru devierea pârâului Novăţ având
lungimea de 1396,2m compusa din:
    - un tronson - galerii cu pante de 0,76 - 0,82 - 0,90% (L = 1313,0m)
    - doua tronsoane de plane înclinate de 47,71 - 48,23% ( L=83,2m)
    Secţiunea galeriei este semicirculară având secţiunea interioara de 8,58 m2, betonată cu
grosimea peretelui 35 ÷50cm. Debitul de calcul al galeriei este de 90m3/sec.
                                                      17
             RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 18
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    Sistemul de drenaj al corpului de înălţare - s- a realizat în scopul de a evacua apele remanente
din corpul barajului hidrociclonat, în vederea coborârii nivelului hidrostatic. Sistemul de drenaj se
compune din:
    -  dren principal central în lungime de 440 m, amenajat pe talvegul văii;
    -  doua drenuri laterale având lungimea de 450 m, respectiv 110 m.
    Secţiunea centrala a drenurilor este realizata din piatra. Dimensiunea blocurilor de piatra este
cuprinsă între 10-30 cm. Drenul principal este aşezat pe un strat de balast şi secţiunea centrală din
bolovani este acoperită cu un filtru invers format din trei straturi: piatră spartă –balast - piatră spartă.
    Staţie de pompare ape exfiltrate - în aval de barajul de picior la baza iazului de exfiltraţii se află
o staţie de pompare a apelor exfiltrate din iaz. După avaria produsă la iaz în luna martie 2000 staţia de
pompare a apelor exfiltrate nu s-a pus în funcţiune.

    Caracteristici constructive ale Iazului de decantare Novăţ:

    - anul punerii în funcţiune:                          1994
    - anul încetării activităţii:                          sfârşitul anului 2006
    - volum de depozitare proiectat:                        19 mil. tone
    - volum de steril depozitat până la sfârşitul anului 2006:           3,25mil. tone
    - suprafaţa iniţială iazului de decantare la nivelul digului de amorsare:    3,75ha
    - suprafaţa la nivelul coronamentului:                         13,80ha
    - înălţimea maximă proiectată:                         67m
    - cotă coronament iaz Novăţ :      proiectată               850,0m
                        actuală                 809,6m
    - durata de funcţionare proiectată la o capacitate de 700mii t/an minereu:   cca. 29ani
    - cota maximă a plajei:                             807,3m
    - cota apei din iaz:                              805,75m
    - cota terenului natural la baza barajului de amorsare:             776,2m

    În vederea închiderii şi ecologizării iazului de decantare Novăţ sunt necesare o serie de lucrări
prin care acest obiectiv să corespunda cerinţelor de siguranţă la stabilitate şi mediu, impuse de
legislaţia în vigoare.
    LUCRĂRILE PENTRU ASIGURAREA STABILITĂŢII ÎN TIMP A IAZULUI
    1. Refacerea barajului de deviere prin supraînălţarea până la cota +828,50 mdMN
    La ora actuala barajul de deviere al pârâului Roşu, din amonte de iaz este ecologizat şi are cota
coronamentului la nivelul de ~827,50 mdMN. Nivelul coronamentului este dictat de nivelul superior al
diafragmei de beton armat care impermeabilizează barajul. În unele zone nivelul coronamentului
barajului se găseşte mai jos decât nivelul diafragmei, nivelul terenului este mai jos în partea aval cu
cca. 2,5 m. Din cele prezentate se constată că nu s-au terminat umpluturile la baraj conform proiectului
iniţial. Datorită noilor cerinţe, este necesar realizarea unui deversor de ape mari peste baraj şi
supraînălţarea barajului cu cca.1 m. În noile condiţii barajul va avea următoarele caracteristici:                                                        18
           RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI            Pag. 19
          = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    - cotă nivel coronament :     + 828,50 mdMN
    - lăţime coronament :              4m
    - panta taluz amonte :            1 : 2,5
    - panta taluz aval :             1 : 2,0
    Datorită înălţării barajului cu cca. 1 m se va supraînălţa şi diafragma de beton până la cota
+828,50 mdMN. Pentru supraînălţarea barajului se va folosi ca material de umplutură sterilul din
haldele din amonte de iaz (V = 2.030 m3) . După realizarea umpluturilor la cotele din proiect pe toată
suprafaţa amenajată se va împrăştia un strat vegetal de 5 cm grosime astfel ca această suprafaţă să fie
înierbată cu seminţe din flora spontană specifică zonei. Lucrările la barajul de deviere se vor realiza
concomitent cu executarea deversorului de ape mari.    2. Deversor de ape mari peste barajul de deviere
    Este necesară realizarea unui deversor de ape mari peste barajul de deviere (coronament şi taluz
aval) la o capacitate de tranzit de 34 m3/s. Debitul maxim cu asigurarea de 0,1 % pentru pârâul Roşu
este de 124 m3/s din care 90 m3/s este deviat prin galeria hidrotehnica iar restul de 34 m3/s deversează
peste barajul de deviere în iazul de decantare Novăţ. Deversorul de ape mari peste barajul de deviere
este calculat la un debit de 36,8 m3/s, care este mai mare decât debitul de 34 m3/s.
    Umpluturile sub radier se vor realiza din anrocamente, material extras din haldele de steril din
amonte de iaz (volum inclus la pc. 1 V = 2.030 m3). Aceste umpluturi vor fi foarte bine compactate ca
să nu se producă în timp tasări pronunţate, astfel să compromită deversorul.    3. Canal de deviere pentru evacuarea apelor din zona iazului si din amonte de acesta
    La noile cerinţe actuale din partea diferitelor organe de avizare s-a propus realizarea unui canal
de deviere a apelor din amonte şi de pe platforma iazului, în lungime totala de 1.384 m, împărţit în 5
tronsoane cu secţiuni diferite de scurgere funcţie de panta radierului.
    Canalul va face legătura dintre deversorul de ape mari (barajul de deviere) şi camera de disipare
a energiei cinetice a apei de la ieşirea din galeria hidrotehnică de deviere a pârâului Roşu.
       Caracteristici      Tronson 1   Tronson 2    Tronson 3   Tronson 5    Tronson 4
- Material              din elementele prefabricate de beton armat B300       conductă din
                   (Bc 22,5) şi zidărie de piatră, cu praguri de cădere, cu  tuburi de beton
                                                  precomprimat
                   secţiuni diferite de scurgere funcţie de panta radierului
                                                  SENTAB Dn
                                                   2000 m
- Suprafaţa m2              3,40      7,20      9,84      3.94         -
- Lungimea m              179,00     440,00     220,00     437,00      108,00
- Lăţimea interioara la partea       4,60      8,90      8,90      4,45
 superioară m


                                                        19
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 20
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


- Lăţime interioara la bază m        0,65     0,65      0,65      0,65
- Înălţimea interioară canal m       1,40     1,75      2,25      1,55
- Panta radierului %             5,00     1,00     0,50      3,00      2,5
- Debit de tranzit m3/ s          34,00     34,00     34,00     34,00     25,9


    În zona tronsonului 2 şi 3, pe toată lungimea acestora cca. 660 m, sunt necesare lucrări speciale
de fundare a canalului, lucrări ce se vor realiza prin umpluturi cu balast de râu în grosime de minim 30
cm pe lăţimea de 1,6 m. Această consolidare a terenului de fundare este necesară datorita faptului că în
zona celor două tronsoane este steril foarte fin ce trebuie consolidat.
    Deasupra canalului, taluzul în masa de steril se va reprofila la o înclinare de 1 : 3 pentru a se
putea dezvolta vegetaţia, iar în zona terenului natural (deluviu de pantă) taluzul va avea înclinarea de
1 :2. Pentru a se putea realiza lucrările de ecologizare, realizarea stratului vegetal pe platforma iazului,
în zona tronsoanelor 2 şi 3 se va lăsa o bermă de circulaţie de la marginea pereului de minim 1,2 m de
o parte şi de alta a canalului.
    La capătul amonte al tronsonului 4 s-a prevăzut realizarea unui timpan din beton Bc 22,5
(B300), care face legătura cu canalul deschis, tronsonul 3. Acest timpan protejează intrarea canalului
circular din tuburi de beton precomprimat şi are rolul de a oprii infiltraţiile apei prin masa de steril. La
capătul aval al tronsonului 4 s-a prevăzut un parapet de beton Bc 22,5 (B300), care face legătura cu
canalul deschis, tronsonul 5.
    Caracteristicile geometrice ale timpanului din beton şi parapetului din beton sunt :
                   Beton      Lungime m     Lăţime m    Înălţime m
  - timpan din beton       Bc 22,5 (B300)       16,00        1,00        4,00
  - parapet de beton       Bc 22,5 (B300)        5,45        0,50        3,00

    În cazul în care s-a realizat digul de protecţie pe plaja iazului, acesta va trebui să fie traversat
şi refăcut la loc, inclusiv realizarea straturilor de impermeabilizare a acestuia.
    Tronsonul 2 şi 3 a canalului de deviere, inclusiv drumul de acces, se va realiza după desecarea
iazului şi executarea umpluturilor în cuveta acestuia pentru realizarea pantelor de scurgere prevăzute în
proiect.
    Materialul din jurul canalului va fi foarte bine compactat. Materialul rezultat din săpături
(steril) de la canal din zona tronsoanelor 2 şi 3 va fi transportat în cuveta iazului şi folosit ca umpluturi
pentru crearea pantelor de scurgere spre versantul drept, spre canalul de deviere. Volumul de material
(steril fin şi grob) estimat a fi transportat pe iaz este de cca. 19.860 mc.
    Pământul rezultat din săpături din zona tronsoanelor 1 şi 5 va fi transportat pe iaz şi va fi folosit
ca pământ vegetal la lucrările de ecologizare a platformei acestuia. Volumul total de pământ estimat a
                                                       20
           RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI           Pag. 21
          = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


fi transportat pe iaz, de la tronsoanele 1 şi 5, este de cca. 4.916 m3, din care 1.224 mc reprezintă solul
vegetal ce se va decapa de pe traseul tronsonului 5 (de pe lângă drumul de acces).
    Se va da o mare atenţie zonei de consolidare a terenului de fundare de pe traseul canalului de
deviere din zona tronsonului 2 şi 3, fiind o zona problematică, cu steril fin şi zone de mlaştină.


    4. Lucrări de desecare, umplutura si reprofilare a platformei iazului
    În prezent pe platforma iazului oglinda apei are o suprafaţă de cca. 44 500 mp. Desecarea se va
face prin evacuarea apelor prin linia de sonde existentă (ţeavă PEHD Dn 600 mm) şi cu ajutorul
pompelor actuale care se găsesc în staţia de repompare ape din iaz. După scăderea apei în iaz la cotele
minime posibile se va trece la realizarea lucrărilor de umplutură şi consolidare a zonei cu material
extras din haldele de steril din amonte de iaz.

    Lucrările de umplutura se vor realiza astfel ca să se creeze pante de scurgere de minim 1%,
dinspre versantul drept către versantul stâng (canalul de deviere principal proiectat). Necesarul de
material pentru realizarea umpluturilor şi pentru crearea pantelor de scurgere este de cca. 55.440m3.   5. Baraje de retenţie pe văi şi canale de legătură la canalul principal de deviere a apelor
    Pe cele 6 văi ce se scurg de pe versantul stâng s-au prevăzut baraje de retenţie cu rolul de: a
reţine materialul antrenat de ape; greble pentru reţinerea plutitorilor agabaritici şi a prevenii colmatarea
canalului de deviere principal proiectat.

    La amplasarea acestora va fi chemat proiectantul de specialitate din domeniul lucrărilor
hidrotehnice. Lungimea barajelor va fi variabilă în funcţie de zona de amplasare (configuraţia
terenului). Barajele de retenţie sunt compuse din fundaţia barajului (beton ciclopian B200 sau Bc 15) şi
zidul propriu-zis de secţiune trapezoidală (beton monolit B300 sau Bc 22,5).

Dimensiunile acestora sunt:

 - fundaţie:              lăţime fundaţie:                      1,40 m
                    lungime medie fundaţie:                ~ 9,00 m
 - zidul deasupra fundaţiei:      lăţime la bază:                      1,15 m
                    lungime medie funcţie de zona de amplasare:     ~ 13,00 m
    Pentru apele mici la baza zidului, deasupra fundaţiei, s-au prevăzut două străpungeri prin zid cu
ţeavă de PVC Dn 300 mm. La baza zidului s-a prevăzut pe lungimea de 5 m un canal cu secţiunea
trapezoidală şi cu prag de cădere de 30 cm pentru disiparea energiei cinetice a apei. Secţiunea canalului
este variabilă, cu lăţimea maximă la contactul cu barajul de 4,6 m şi cu lăţimea în capătul amonte la
                                                      21
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI         Pag. 22
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


contactul cu canalul de legătură de 2,2 m. Atât radierul cât şi pereţii laterali ai canalului au grosimea de
minim 20 cm.

     La partea superioară a barajului de retenţie s-a prevăzut realizarea unui grătar din profile
metalice tip I 16, având rolul de reţinere a plutitorilor agabaritici. Grătarul se va realiza pe toată
lungimea barajului şi va avea înălţimea de 1 m peste nivelul coronamentului barajului. Distanţa între
profilele metalice va fi de 40 cm din ax în ax. Adâncimea de ancorare în masa de beton va fi de minim
40 cm.

     Legătura între canalul de deviere principal şi barajul de retenţie se va realiza prin canal din
zidărie de piatră cu mortar de ciment M100, cu secţiunea trapezoidală, având următoarele caracteristici

 geometrice :         - lăţime interioară la partea          2,20 m
                 superioară :
                - lăţime interioară la bază:          0,60 m
                - înălţime interioară :             0,80 m
                - grosime zidărie :               0,20 m
     Surplusul de material rezultat din săpături (pământ vegetal) va fi transportat pe iaz şi folosit la
lucrările de ecologizare.     6. Canale pentru colectarea şi evacuarea apelor de pe platforma iazului
     Pentru colectarea apelor ce se scurg de pe versantul drept se vor realiza trei canale cu secţiunea
trapezoidală şi lungimile de 200 m, 165 m şi 75 m (lungime totală 440 m), care vor fi racordate la
canalul de deviere principal a apelor. La capătul amonte a fiecărui canal s-a prevăzut o zona evazată, la
nivelul terenului, pentru a putea colecta apele ce se scurg de pe văi. Lăţimea de intrare în această zonă
va fi de minim 7 m iar lungimea până la secţiunea curentă a canalului va fi de 5 m. Canalele cât şi
zonele evazate se vor realiza din zidărie de piatră cu mortar de ciment M100. Canalele vor avea
următoarele

 dimensiuni:      - lăţime interioară la partea             2,2 m
             superioară :
            - lăţime interioară la bază:              0,6 m
            - înălţime interioară :                0,8 m
            - grosime zidărie :                  0,2 m
            - pantă radier :                minim 0,5%
     Acestea se vor executa după realizarea lucrărilor de desecare şi reprofilare a platformei iazului,
inclusiv lucrările de umplutură a cuvetei iazului şi după crearea pantelor de scurgere către canalul
principal de deviere.                                                     22
             RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 23
            = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=
    7. Lucrări de consolidare la ieşirea din galeria hidrotehnică de deviere pârâul Roşu
    La ieşirea din galeria hidrotehnică de deviere a pârâului Roşu, la capătul aval al canalului de
fugă s-a creat o săpătură adâncă în terenul natural care ar putea să compromită rezistenţa acestui canal.
Pentru a prevenii în timp avarierea canalului de fugă s-au prevăzut lucrări de consolidare care constau
din ziduri de sprijin din beton şi un strat de anrocamente agabaritice.
    Sub canalul de fuga la capătul aval se va realiza un zid în lungime de 7 m compus din :
 - fundaţie din beton ciclopian B200 (Bc15), având adâncimea de 1,3 m şi lăţimea de 1,2 m;
 - elevaţie din beton monolit B300 (Bc 22,5), cu secţiunea trapezoidală, având:
                           - înălţime :          1,5 m
                           - lăţime la bază :       0,8 m
                           - lăţime la partea superioara : 0,5 m
    În aval de zidul de 7 m s-a prevăzut realizarea unui strat de anrocamente agabaritice de peste 50
kg/buc (volum cca. 12 mc) pentru disiparea energiei cinetice a apei.
    De o parte si de alta a văii s-a prevăzut în continuarea canalului de fuga realizarea a doua ziduri
de sprijin din beton, pe lungimea de 10 m, distanţa între ziduri fiind de 5 m. Cele două ziduri de beton
se compun din :
- fundaţie din beton ciclopian B200 (Bc15), având adâncimea de 1,2 m şi lăţimea de 1,2 m ;
- elevaţie din beton monolit B300 (Bc 22,5), cu secţiunea trapezoidală, având:
                           - înălţime :          1,5 m
                           - lăţime la bază :       0,8 m
                           - lăţime la partea superioară : 0,5 m
    În timpul lucrărilor de consolidare se vor realiza lucrări de deviere a apelor ca să nu afecteze
execuţia lucrărilor.    8. Cămin pentru măsurarea debitului de ape exfiltrate şi şanţ de colectare a acestor ape
    Pentru măsurarea apelor exfiltrate prin taluzul barajului de exfiltraţii s-a prevăzut executarea
unui cămin cu deversor triunghiular şi miră gradată amplasată la marginea deversorului existent.
Căminul are următoarele dimensiuni: lăţime 2,70 m; lungime 7,20 m; înălţime 2,05 m; grosimea
pereţilor 25 cm. Căminul se compune din trei compartimente care au diferite roluri de funcţionare:

   rolul de a disipa energia cinetică a apei ce intră în cămin               (2,2 m x 1,2 m)
   este amplasată mira hidrometrică pentru măsurarea lamei deversante            (2,2 m x 4,0 m)
   rolul de a colecta apele ce trec prin deversorul triunghiular şi a le dirija spre    (2,2 m x 1,0 m)
   conducta de evacuare din ţeavă de oţel Dn 500 mm.
    În interiorul căminului, între compartimentul doi şi trei, s-a prevăzut montarea unui deversor
triunghiular din tablă de oţel (INOX) de 10 mm grosime. Cota zero a mirei gradate va fi la nivelul
vârfului deversorului triunghiular.


                                                      23
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI         Pag. 24
          = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    Pentru colectarea apelor de exfiltraţii şi dirijarea lor spre cămin s-a prevăzut realizarea a două
şanţuri de o parte şi de alta a căminului, în lungime totală de 47 m. Şanţurile au secţiunea trapezoidală

 şi dimensiunile:    -  adâncime şanţ :               0,5 m ;
             -  lăţime la bază :              0,4 m ;
             -  lăţime la partea superioară :        1,1 m ;
             -  grosime pereu (zidărie):          0,2 m ;
             -  pantă radier :              min 0,5%.
    Şanţurile se vor executa din zidărie de piatră cu mortar de ciment M100. Pentru a racorda
şanţul dinspre versantul drept la cămin este necesara subtraversarea deversorului existent, care se va
realiza cu ţeavă PEHD Dn 300 mm în lungime de 6 m.
    8.a. Hidrotransport ape exfiltrate de la Iazul de decantare Novăţ
    Realizând în aval de barajul de exfiltraţii căminul     pentru  măsurarea debitului de   ape
exfiltrate, se vor efectua prelevări de probe în vederea determinării calităţii şi cantităţii acestora lunar
în perioada de execuţie şi săptămânal în perioada de garanţie de 2 ani, după care o comisie de
specialişti ai beneficiarului, Companiei Naţionale a Apelor, Agenţiei de Protecţie a Mediului, Garda
Naţională de Mediu Maramureş şi proiectant, în baza datelor culese pe parcursul monitorizării vor
stabili dacă se impune tratarea acestor ape.
    În acest proiect tehnic este cuprins hidrotransportul apelor de exfiltraţii de la iazul Novăţ prin
Galeria transversală de hidrotransport Chivu Stoica la viitoarea staţie de tratare amplasată în incinta
Uzinei de preparare Baia Borşa. În vederea funcţionării staţiei de pompare s-au prevăzut şi instalaţii
electrice pentru alimentarea staţiei de pompare exfiltraţii şi camera grup electrogen.
    Apele de exfiltraţii prin amenajări hidrotehnice vor fi captate şi prin intermediul unei prize de
aspiraţie vor fi dirijate la staţia de pompe (debit 36m3/h) amplasată lângă barajul de exfiltraţii, cota
+733,0 mdMN. De aici apele vor fi pompate pe Galeria Transversala de hidrotransport Chivu Stoica
printr-o conductă din polietilenă (PE 80; Dn 160; Pn 16) până la cota cumpănă a galeriei cota
+853,5mdMN de unde va curge gravitaţional spre incinta Uzinei de preparare cota +780mdMN. La
gura galeriei Chivu Stoica se va prevedea un cămin de captare cota +820mdMN. Din cămin apele vor
curge gravitaţional spre staţia de tratare amplasată în incinta Uzinei de preparare.
    Conducta între staţia de pompare şi galeria de hidrotransport precum şi între cămin cota
+820mdMN şi staţia de tratare din incinta Flotaţiei se va monta îngropat sub adâncimea de îngheţ.
Debitul de apă în prezent este de 8 l/s.
    8.b. Alimentarea cu energie electrica a staţiei de pompe exfiltraţii
    De remarcat faptul că trebuie menţinut circuitul de alimentare cu energie electrică pe întreg
traseul lui de la Flotaţie până la Iaz şi respectiv de distribuţie la Iazului Novăţ, nu numai pe perioada
de conservare ci şi atâta timp cât se va considera necesară funcţionarea staţiei de pompe exfiltraţii.                                                     24
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI           Pag. 25
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    Staţia de pompe exfiltraţii va fi alimentată la 0,4 KV printr-un cablu ACYAbY 3x240+120
mm˛ de la postul de transformare 6/0,4 KV- 400 KVA, de tip PTM-7, amplasat în apropierea staţiei de
pompe de recircuitare apă din iaz. Alimentarea la 6 KV a PT se face printr-un cablu racordat la Staţia
de Conexiuni şi Transformare Flotaţie.
    Pentru alimentarea de rezerva cu energie electrica a staţiei de pompe exfiltraţii în incinta
Grupului social a iazului de decantare Novăţ, într-o încăpere destinată acestui scop, s-a montat un grup
electrogen cu o putere de 400 KVA, acţionat de un motor Diessel.
    8.c. Revizuirea si repararea galeriei de hidrotransport Chivu Stoica
    În vederea realizării pompării apelor de exfiltraţii de la Iazul Novăţ prin galeria de
hidrotransport Chivu Stoica este imperios necesară revizuirea şi repararea acestei galerii. Aceste lucrări
constau în: copturirea şi curăţirea galeriei, înlocuirea şi montarea liniei ferate, înlocuirea susţinerii şi nu
în ultimul rând pichetarea galeriei pe toată lungimea sa.
    Întreţinerea acestei galerii este obligatorie având în vedere faptul că această galerie asigură
accesul la Iazul de decantare Novăţ.   9. Lucrări de decolmatare a zonei din amonte de barajul de deviere
    La ora actuală această zonă este colmatată de materialul care a fost antrenat de apele de viitură
a pârâului, astfel că nivelul depunerilor este mai sus cu cca. 1 m faţă de intrarea în galeria hidrotehnică
de deviere a acestui pârâu.

    Pentru a avea o zonă tampon pentru depunerile ulterioare şi mai ales că acest material este
foarte bun la lucrările de ecologizare s-a prevăzut ca pe cca. 3.320 m2 de suprafaţă să fie extras o
cantitate de cca. 2.300 m3 de material, care se va transporta pe platforma iazului. La determinarea
volumului de material excavat s-a luat în calcul o grosime medie de 0,7 m.

    Se va extrage în prealabil pământul vegetal de pe suprafaţa depunerilor unde s-a dezvoltat
vegetaţia, pământ care se va folosi la realizarea ultimului strat de pământ vegetal la lucrările de
ecologizare, pământ care este bogat în substanţe nutritive. Restul de pământ care se va extrage până la
adâncimea de excavare, va fi folosit tot ca strat vegetal la lucrările de ecologizare dar va fi folosit ca
primul strat de pământ vegetal, mai sărac în substanţe organice.

    Se vor realiza pante de scurgere către firul văii de minim 3% sau către intrarea în galeria
hidrotehnică.
                                                      25
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 26
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


   10. Lucrări de decapare, nivelare şi reprofilare a zonei din aval de barajul de exfiltraţii
    În prezent zona din aval de Barajul de Exfiltraţii, zona staţiei de repompare, este afectată de
deversarea sterilului din iaz în timpul avariei care s-a produs la acest iaz. Suprafaţa reprezintă
denivelări accentuate şi datorită sterilului depus a fost afectată dezvoltarea vegetaţiei. Pentru refacerea
acestei suprafeţe pentru a se putea dezvolta vegetaţia în continuare s-au prevăzut lucrări de decapare (şi
transportul materialului decapat în iaz), reprofilare şi nivelare a acestei zone, după care se va trece la
lucrările de ecologizare printr-un strat de pământ vegetal de minim 20 cm grosime şi înierbarea
acestuia cu seminţe din flora spontană locală specifică zonei.

    Suprafaţa estimată a fi reamenajată prin lucrări de reprofilare şi nivelare este de cca. 3.880 m2.
La contactul cu versantul drept se va reface albia veche pentru a fi folosită de apele ce vor fi deversate
peste deversorul de la Barajul de Exfiltraţii în timpul viiturilor.

    Pentru reprofilarea şi nivelarea întregii suprafeţe s-a estimat că este necesar manipularea unui
volum de material de cca. 1.164 m3.    11. Drum de acces pentru realizarea canalului de deviere
    Pentru realizarea canalului de deviere a apelor de viitură este necesară realizarea unui drum de
acces provizoriu, (având lungimea totală de 1.250 m) de-a lungul traseului canalului de deviere a
apelor, pentru transportul materialelor (balast, beton, prefabricate, mortar, piatră) şi execuţia lucrărilor
(montarea prefabricatelor). Drumul se compune din două tronsoane distincte, straturile de rezistenţă ce
compun structura sunt :

  a) tronsonul de 720 m, pe platforma iazului
    - strat de anrocamente:                            V = 2,50 m3/m
    - macadam ordinar având grosimea de 8 cm după cilindrare :           V = 0,33 m3/m
  b) tronsonul de 530 m, în zona cuprinsă între coronamentul iazului şi ieşirea din galerie
    - strat de anrocamente:                            V = 1,60 m3/m
    - macadam ordinar având grosimea de 8 cm după cilindrare :           V = 0,33 m3/m


    Lucrările de terasamente se vor realiza atât manual cât şi mecanizat. Umpluturile se vor realiza
în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare (V = 2.648 m3 material extras din halda
amonte de iaz). Drumul s-au prevăzut cu un singur fir de circulaţie având lăţimea carosabilă de 3,5m şi
se va realiza după desecarea iazului şi executarea umpluturilor în cuveta acestuia pentru realizarea
pantelor de scurgere prevăzute în proiect.
                                                     26
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI              Pag. 27
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=
           LUCRĂRI DE ECOLOGIZARE A SUPRAFETEI IAZULUI
     În vederea opririi      evoluţiei fenomenelor de drenaj acid se impune acoperirea
(impermeabilizarea) iazului de decantare Novăţ. Sistemul de impermeabilizare a suprafeţei iazului s-a
proiectat în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.G.A. nr. 757/26.11.2004, pentru aprobarea
Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, dar la recomandările CTE - MEF şi conform
cerinţelor U.E. în cadrul prezentei documentaţii variantele de impermeabilizare diferă în funcţie de
zone considerând că:
     - în zonele orizontale ale iazului tendinţa de infiltrare a apei de ploaie este mai mare faţă de
zona pantelor (părţilor înclinate).
     - în cazul pantelor, părţilor înclinate ale iazului de decantare, când infiltrarea apei va fi mai
scăzută, majoritatea apei de ploaie va fi scursă la suprafaţă, apă care va infiltra în stratul de vegetaţie va
fi colectată la capătul pantelor de conductele pentru drenaj, fără a avea capacitatea de a se infiltra în
mare parte în pământ. Din acest motiv şi din cauza stabilităţii se propune o impermeabilizare a pantelor
cu geomembrană cu suprafaţa rugoasă şi un compozit artificial de drenaj.
     Înainte de realizarea sistemului de impermeabilizare pe cele două zone se vor efectua lucrări de
nivelare şi compactare a suprafeţelor ce se vor supune ecologizării, pentru a crea un strat de fundare rezistent.
     Propunerea tehnică a variantelor de impermeabilizare constă din:
              Zone orizontale               Zona pantelor, părţilor înclinate
  1.  strat de protecţie din geotextil neţesut de 200g/m2                -
  2.  strat impermeabil din geomembrană PEHD, în      strat impermeabil din geomembrană cu suprafaţa
     grosime de 2,00 mm                  rugoasă în grosime de 2,00 mm
  3.  strat de drenaj (pietriş) în grosime de 30 cm     strat de drenaj (pietriş) în grosime de 20 cm
  4.  strat de separare din geotextil neţesut de 200 g/m2  strat de separare şi filtrare din geotextil neţesut de
                                200 g/m2;
  5.  strat de sol vegetal în grosime de 30 cm.       strat de sol vegetal în grosime de 30 cm.
  6.  gazon vegetaţie, rezistent la eroziune, din seminţe  gazon vegetaţie, rezistent la eroziune, din seminţe
     din flora spontană locală, 3,986kg/100m2.       din flora spontană locală, 3,986kg/100m2.


     Iazul de decantare conţinând particule mai mici de 1mm, acoperirea acestei suprafeţe cu un
geotextil de 200g/m2 va oferi protecţie suficientă. După instalare, peste geomembrană se va pune un
strat de pietriş de 20 cm grosime, care va constitui un strat natural de drenaj. Deasupra 30cm de sol
este suficient pentru vegetaţia naturală. Între stratul de drenaj şi cel de vegetaţie trebuie introdus un
geotextil de 200g pentru separare şi filtrare.
     NOTĂ : Înainte de începerea lucrărilor de ecologizare, suprafeţele pe care se vor executa
lucrări se vor nivela dacă nu au fost nivelate anterior pentru a se crea suprafeţe uniforme continue.
Se va delimita o zonă pentru ecologizare, ce se va lua în lucru, astfel aleasă ca după terminarea
operaţiilor să nu se mai calce cu utilaje.


                                                          27
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI           Pag. 28
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=    1. Lucrări de ecologizare a suprafeţei platformei (zona cuvetei şi plaja) iazului
    Lucrările de ecologizare pe suprafaţa platformei iazului cuprind toată suprafaţa mărginită de cei
doi versanţi şi digul de protecţie. Suprafaţa platformei iazului este de 129.200m2 din care 7.100m2 va
fi ocupată de canalul de deviere iar restul de 122.100m2 va fi supusă ecologizării.
    Lucrările de ecologizare pe suprafaţa platformei iazului se vor efectua după realizarea
următoarelor lucrări:
    - lucrări de desecare a iazului şi realizarea umpluturilor, a stratului suport de susţinere 20 cm
grosime cu material local (din haldele din amonte de iaz şi de la excavaţiile din canalul de deviere) în
cuveta iazului pentru crearea pantelor de scurgere către versantul stâng (către canalul de deviere);
    - realizarea canalului de deviere a apelor din perimetrul iazului;
    - lucrări de nivelare şi compactare pentru a se putea realiza impermeabilizarea.
    Propunerea tehnică de impermeabilizare a suprafeţelor platformei iazului de decantare se va
realiza conform prevederilor în cazul zonelor orizontale:
 - strat de protecţie din geotextil neţesut de 200g/m2
 - strat impermeabil din geomembrană PEHD, în grosime de 2,00 mm
 - strat de drenaj (pietriş) în grosime de 30 cm                         V = 36.630m3
 - strat de separare din geotextil neţesut de 200 g/m2
 - strat de sol vegetal în grosime de 30 cm.                            V= 36.630m3
  - sol (pământ de descoperta) de la refacerea barajului de deviere- 620 m3 ;
  - sol de la realizarea ultimului (5) tronson din canalul de deviere ape de viitură- 1.224m3
  - pământ din săpături la canalul de deviere de pe tronsonul 5 şi 1- 3.692m3
  - pământ din săpături la barajele de retenţie şi canalele de legătură la canalul deviere-
    600m3
 - gazon vegetaţie, rezistent la eroziune, din seminţe din flora spontană locală,
  3,986kg/100m2.
                                          Total volum    73.260 m3


   NOTĂ: Se va delimita o zonă, ce se va lua în lucru, astfel aleasă ca după terminarea operaţiilor
să nu se mai calce cu utilaje.


    2. Lucrări de ecologizare a suprafeţelor: digului de protecţie de pe platforma iazului,
barajului de exfiltraţii şi a zonei aval de barajul de exfiltraţii
    Suprafeţele care necesită lucrări de ecologizare sunt (vezi planşa E2 şi E3, anexate documentaţiei):
                                      S [m2]
             -  dig de protecţie de pe platforma        8.500
               iazului
             -  baraj de exfiltraţii              1.800
             -  zona din aval de barajul de exfiltraţii     3.880                                                       28
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI              Pag. 29
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    Propunerea tehnică de impermeabilizare a suprafeţei digului de protecţie de pe platforma
iazului şi a suprafeţei barajului de exfiltraţii se va realiza conform prevederilor în cazul pantelor,
părţilor înclinate ale iazului de decantare.
    Menţionăm că lucrările de ecologizare se realizează:
    a) la digul de protecţie, peste stratul de impermeabilizare din argilă şi stratul de protecţie din
anrocamente naturale (lucrări prevăzute în proiectul elaborat de către S.C. WARDELL
ARMSTRONG INTERNATIONAL LTD ANGLIA - FIL. ROMANIA - S.R.L.).
    b) pe suprafaţa zonei aval de barajul de exfiltraţii, după decaparea stratului depus din timpul
avariei care s-a produs la iaz în anul 2000 şi transportarea acestuia pe iaz.
    Pentru ecologizarea suprafeţelor sunt necesare următoarele cantităţi:
                           S   strat de drenaj (pietriş) în  strat de sol vegetal în
                                grosime de 20 cm       grosime de 30 cm.
                           [m2]       [m3]             [m3]
-  dig de protecţie de pe platforma 8.500                    1.700            2.550
  iazului
-  baraj de exfiltraţii        1.800                    360             540
-  zona aval de barajul de exfiltraţii 3.880                     -            1.164


   NOTĂ: Se va delimita o zonă, ce se va lua în lucru, astfel aleasă ca după terminarea operaţiilor
să nu se mai calce cu utilaje.


   3. Lucrări de ecologizare a suprafeţei dintre digul de protecţie şi digul de sprijin al
barajului principal
    Propunerea tehnică de impermeabilizare a suprafeţei barajului principal se va realiza conform
prevederilor în cazul pantelor,    părţilor înclinate ale iazului de decantare. De pe treptele cotei
+798mdMN şi cota +785mdMN apele vor fi colectate şi dirijate în canalul de deviere prin conducte de
drenaj cu diametrul de 200mm, montate în canale special realizate în acest scop. Pentru          realizarea
ecologizării suprafeţei de 28.100m2 este necesar 5.620m3 de pietriş şi 8.430m3 de sol vegetal. După
realizarea stratului de sol vegetal pe suprafaţa acestuia se vor executa lucrări de înierbare.


    4. Lucrări de ecologizare a suprafeţei dintre digul de sprijin şi barajul de exfiltraţii
    Suprafaţa totală dintre baza taluzului amonte a barajului de exfiltraţii şi baza taluzului iazului
(digului principal) este de 18.400m2 din care (vezi planşa E3, anexată documentaţiei).:
    - 1800 m2 reprezintă suprafaţa canalului din zidărie de piatră;
    - 1800 m2 reprezintă suprafaţa lacului de exfiltraţii ( suprafaţă oglindă apă).
    Suprafaţa care rămâne de ecologizat este 14.800m2 (18.400 – 3.600). Ecologizarea constă din:
-  strat de drenaj (pietriş) în grosime de 20 cm;                             2.960m3


                                                          29
             RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 30
            = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


-   strat de sol vegetal în grosime de 30 cm;                            4.440m3
-   gazon vegetaţie, rezistent la eroziune, din seminţe din flora spontană locală, 3,986kg/100m2.


     Înainte de începerea lucrărilor de ecologizare suprafeţele se vor executa lucrări de nivelare,
dacă nu au fost nivelate anterior, pentru a crea pantele de scurgere necesare către canalul din firul văii.
Realizarea canalului din firul văii este cuprinsă în cadrul proiectului elaborat de către S.C. -
WARDELL ARMSTRONG INTERNATIONAL LTD ANGLIA - FIL ROMANIA - S.R.L.
     Descrierea utilităţilor
     Alimentarea cu energie electrică
     Trebuie menţinut circuitul de alimentare cu energie electrică pe întreg traseul lui de la Flotaţie
până la Iaz şi respectiv de distribuţie la Iazului Novăţ, nu numai pe perioada de conservare ci şi atâta
timp cât se va considera necesară funcţionarea staţiei de pompe exfiltraţii. Lucrările de alimentare cu
energie electrică propuse sunt descrise la cap. 2. subcapitolul 2.1., pc. B – 8b.


     Drum de acces pentru realizarea canalului de deviere
     Detaliile de execuţie a drumului de acces (cu un singur fir de circulaţie, lungime totală de 1.250
m şi lăţimea carosabilă de 3,5m).     2.2. ACTIVITĂŢI DE DEZAFECTARE
     Dezafectarea conductei pentru hidrotransport steril
     In aceasta documentaţie s-a prevăzut dezafectarea conductei pentru hidrotransport steril
dintre Uzina de preparare Baia Borşa şi Iazul Novăţ. Traseul conductei, în lungime totala de 10,3 km,
se compune din doua tronsoane principale:
    Tronsoane            Traseu           Lungime     Modul de montare
                                   [m]
  1.Tronsonul montat  pe galeria de baza Chivu Stoica şi     7.900,00 pe suporţi metalici fixaţi pe
   subteran      galeria de ramificaţie spre bazinul         peretele galeriei (deasupra
             Novăţ                        conductei de ape de limpezire)
             Lungime totală tronson 1          7.900,00
  2.Tronsonul montat  a) de la staţia de pompare steril      364,00 pe stativ de beton
   la suprafaţă    SP1 din incinta uzinei (cota            precomprimat
             +777,70 m)    până la staţia de
             pompare SP2/1- gura galeriei
             Novăţ (cota +820,20 m)
             b) de la gura galeriei Novăţ până la    2.036,00 pe sol sau pe stativ de beton
             iazul de decantare                 precomprimat în cazul
                                       traversării de văi sau de
                                       încrucişări de drumuri
             Lungime totală tronson 2          2.400,00
                                                        30
           RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 31
          = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    O parte de cca. 600 m din acest ultim segment de conductă (de la gura galeriei Novăţ până la iazul
de decantare) a fost înlocuită cu o conducta PEHD, având D = 600mm. Porţiunea de la suprafaţă a
conductei metalice este total dezafectată rămânând să fie dezafectată doar conducta PEHD şi suporţii
de beton care susţineau conducta pe toată lungimea ei. Dezafectarea suporţilor se va face prin spargere
după care molozul rezultat (267mc) se va încărca cu ajutorul încărcătoarelor frontale, parţial manual în
autobasculante şi se va transporta pe iaz.
    Conducta PEHD (24.000kg), odată dezafectată se va încărca în autobasculante şi se va
transporta în Borşa la un centru de recuperare pentru acest gen de materiale.
    Conducta de steril din subteran este dezafectata parţial, rămânând să fie dezafectată doar o
porţiune de 5000 m (351.000 kg). Odată demontată conducta în tronsoane care se pot manipula
manual, acestea se vor încărca în vagoneţi sau pe platforme şi se vor transporta pe cale ferata la gura
galeriei unde se vor descărca ca apoi sa fie reîncărcate cu ajutorul încărcătorului frontal şi manual în
autocamioane cu care se vor transporta în Borşa, la un centru de colectare fier vechi.
                                                     31
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 32
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=
                        3. DEŞEURI

    3.1. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament
    În cadrul lucrărilor de închidere este prevăzută doar dezafectarea conductei pentru
hidrotransport steril dintre Uzina de preparare Baia Borşa şi iazul de decantare Novăţ, montată pe
suporţi de beton sau metalici. În urma dezafectării rezultă:
    -24.000 kg conductă PEHD (lungime 600 m, la suprafaţă) care se vor transporta la un centru de
recuperare pentru acest gen de materiale, în localitatea Borşa;
    -351.000 kg conductă metalică (lungime 5.000 m din porţiunea subterană) care se vor
transporta la un centru de colectare fier vechi, în localitatea Borşa.
    Molozul rezultat (267 m3) de la spargerea suporţilor de beton precomprimat, se va depozita pe
iazul de decantare.


    3.2. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase
    În perimetrul analizat actualmente nu sunt stocate substanţe toxice. În perioada de execuţie a
lucrărilor de închidere şi ecologizare, utilajele folosite se vor alimenta de la un punct central de
alimentare. Carburanţii şi lubrifianţii vor fi depozitaţi în recipiente metalice bine etanşate.
Antreprenorul se va asigura să nu apară nici o scurgere de motorină sau lubrifianţi. În cazul în care
accidental solul va fi afectat de produse petroliere sau alte materiale dăunătoare, tot solul contaminat
trebuie decopertat şi transportat într-o zonă aprobată pentru depozitarea deşeurilor. Materialul
contaminat va fi înlocuit cu sol vegetal sau subsol.
                                                      32
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 33
          = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=
          4. IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA MEDIULUI ŞI
             MĂSURI DE REDUCERE A ACESTUIA


    4.1. Apa
    Condiţiile hidrogeologice ale amplasamentului
    Iazul de decantare Novăţ este situat în bazinul superior al râului Novăţ. Este un iaz de vale,
realizat prin bararea văii pârâului Roşu cu un baraj de amorsare din anrocamente. Confluenţa pârâului
Roşu cu pârâul Valea Ursului se realizează în aval de iazul de decantare la aproximativ 500 m. Pârâul
Novăţ primeşte ca afluent de stânga pârâul Valea Ursului cu afluentul sau de stânga pârâul Izvorul
Cailor. Pârâul Novăţ este afluent de stânga al râului Vaser, care se varsă în râul Vişeu. Iazul de
decantare Novăţ a fost construit în ideea de a nu evacua apele limpezite în râul Vaser.
    Desecarea iazului de decantare
    Captarea apelor din bazinul hidrografic amonte de iaz s-a      făcut prin bararea văii prin
construirea barajului de deviere (de coada). Pentru devierea apelor pârâului Novăţ şi a apelor scurse de
pe versanţii limitrofi şi deversarea lor în albia naturală în aval de iaz s-a executat o galerie hidrotehnică
în lungime de 1396,2 m cu secţiune circulară Dn 4m si Dn 3m. Galeria este executata din beton, având
grosimea peretelui de 40-50 cm. Galeria hidrotehnică a fost dimensionată pentru debitul de 90 m3/sec.
În situaţii deosebite, de apariţie a unor debite maxime mai mari decât capacitatea de evacuare a galeriei
hidrotehnice o parte din volumul de apa a viiturii se va reţine în volumul de acumulare creat de barajul
de coadă până la altitudinea de +829 mdMN. Acest volum este relativ mic de aceea nivelul apei poate
creşte în continuare peste coronamentul barajului de coadă, în interiorul iazului.
    Se va asigura devierea viiturilor mari în galeria hidrotehnică prin reţinerea plutitorilor la greblă
(crengi, buşteni şi alte resturi rezultate din exploatarea forestieră din amonte de iaz). Galeria
hidrotehnică este compusă din trei tronsoane distincte:
    - tronsonul I amonte în lungime de 1.041 m şi cu diametrul liber de  4 m, cu o pantă de 7%;
    - tronsonul II, în lungime de 110 m, diametrul liber  3 m, cu o pantă de 25 grade (plan
înclinat);
    - tronsonul III aval în lungime de 222 m, diametrul liber  3 m, cu o panta 7%.
    Debitul maxim cu asigurarea de 0,1 % pentru pârâul Roşu este de 124 m3/s din care 90 m3/s
este deviat prin galeria hidrotehnică iar restul de 34 m3/s deversează peste barajul de deviere în iazul de
decantare Novăţ. Deversorul de ape mari peste barajul de deviere este calculat la un debit de 36,8 m3/s,
care este mai mare decât debitul de 34 m3/s.
                                                     33
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI            Pag. 34
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    Galeria trebuie verificată vizual pe toată lungimea ei, de minimum 2 ori pe an şi după fiecare
viitură a râului, de o echipa formată din minimum trei oameni. Se interzice accesul în galerie când
debitul râului este mai mare 10 m/sec. După fiecare viitură se impune verificarea grătarului de la
intrare în galerie, curăţirea lui de plutitori şi îndepărtarea acestora din ampriza locului de retenţie ce se
formează în spatele barajului de coadă. Vatra galeriei va fi curăţată de cel puţin doua ori pe an de
depunerile de piatră. La fiecare control în galerie se vor urmări fisurile betoanelor, deformaţiile galeriei
infiltraţiile de apă, eroziunile, stabilindu-se de la caz la caz măsurile de luat şi condiţiile de realizare a
reparaţiilor.
    Lucrările de desecare a platformei iazului şi reprofilarea acesteia
    Nivelul apei din iaz va fi scăzut prin:
    a) evacuarea la maxim prin sistemul gravitaţional de tip sondă inversă existent pentru evacuarea
apelor din iaz realizat din ţeavă PEHD Dn 600 mm. Acest sistem este o construcţie realizată în urma
accidentului tehnic, pe versantul stâng, la nivelul staţiei de pompare ape limpezite. La nevoie captează
şi conduce în aval de barajul de exfiltraţii debitele apărute în urma unor precipitaţii abundente cu
caracter excepţional care depăşesc capacitatea de debit a staţiei de pompare recirculare apă limpezită.
Capacitatea sistemului de evacuare la cota oglinzii apei peste 802 m, prevăzută cu dispozitiv tip pâlnie
(sondă inversă) este de :
        Q = 450l/s pentru h = 0,20m
        Q = 600l/s pentru h = 0,25m
        Q > 1000l/s pentru h> 0,30m
    b) evacuarea cu ajutorul pompelor actuale care se găsesc în staţia de pompare ape limpezite din
iaz. Staţia de pompare fixă este situată pe malul stâng al iazului, la cota +806,5 mdMN şi este dotata cu
patru pompe de capacitate mare, respectiv RDN 250, cu următoarele caracteristici:
      Denumire staţie          Dotări      Buc.        Caracteristicile pompelor
                                      Q      H     P      N
                                     [mc/h]    [mCA]   [kw]   [rot/min]
Staţie de pompare ape limpezite    - pompa RDN 250      4    249      70    75      2.900


    Apa este vehiculată printr - o conductă de oţel cu diametru Dn 600 în lungime de 10,3 km.
Capacitatea staţiei de pompare ape limpezite, cu funcţionarea celor patru pompe în paralel Qmax =
1000m3/h = 278l/s. Apele sunt evacuate la rezervoarele de apa industrială situate în apropierea Uzinei
de preparare Borşa. Debitul apelor limpezite evacuate din iaz se măsoară şi se contorizează prin
intermediul unui apometru, montat pe conducta de aducţiune, înainte de intrare în rezervorul apei
industriale. Pentru golirea zestrei conductei în perioada rece a anului, pentru a evita fenomenul de
îngheţ este prevăzut câte un ştuţ de golire cu diametrul de 2” pentru fiecare pompa.
                                                           34
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI         Pag. 35
          = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    După scăderea apei în iaz la cotele minime posibile se va trece la realizarea lucrărilor de
umplutura şi consolidare a zonei cu material extras din haldele de steril din amonte de iaz. Lucrările de
umplutură se vor realiza astfel ca să se creeze pante de scurgere de minim 1 % către canalul de
evacuare nou proiectat, către versantul stâng. Depozitarea materialului în cuveta iazului se va face
dinspre versantul drept către versantul stâng astfel ca o mare cantitate de apă să poată fi evacuată din
iaz şi materialul depus să fie foarte bine compactat.
    Pentru colectarea apelor ce se scurg de pe versantul drept pe platforma iazului, inundând-o în
timpul ploilor torenţiale, s-a prevăzut colectarea acestor ape în punctele de concentrare de pe versanţi,
din cele trei zone principale, şi dirijarea acestora spre canalul de deviere principal proiectat de la
contactul cu versantul stâng. Colectarea apelor şi evacuarea acestora în canalul de deviere principal se
va realiza prin trei canale din zidărie de piatra cu mortar de ciment, având lungimile de : 200m, 165 m
şi 75 m. La capătul amonte a fiecărui canal s-a prevăzut o zona evazată pentru a putea colecta apele ce
se scurg de pe văi. Lăţimea de intrare în aceasta zona va fi de minim 7 m şi va fi la nivelul terenului
iar lungimea până la secţiunea curenta a canalului va fi de 5 m. Aceste intrări evazate vor fi realizate
tot din zidărie de piatră. Cele trei canale vor fi racordate la capătul aval la canalul de deviere principal.
Panta radierului celor trei canale va fi de minim 0,5 %. Cele trei canale se vor realiza după realizarea
lucrărilor de desecare şi reprofilare a platformei iazului, inclusiv lucrările de umplutura a cuvetei
iazului cu material extras din haldele de steril, şi după crearea pantelor de scurgere către canalul
principal de deviere.
    Pentru colectarea apelor ce se scurg de pe versantul stâng s-au proiectat 6 canale de legătură la
canalul de deviere principal. Canalele, cu secţiunea trapezoidală realizate din zidărie de piatră cu
mortar de ciment M100, sunt prevăzute cu baraje de retenţie cu rolul de a retine materialul antrenat de
ape şi greble pentru reţinerea plutitorilor agabaritici şi prevenirea colmatării canalului de deviere
principal.

    Pentru colectarea apelor exfiltrate prin taluzul Barajului de Exfiltraţii s-a prevăzut realizarea a
două şanţuri în lungime totală de 47 m racordate la un cămin cu deversor triunghiular şi miră gradată
(pentru măsurarea debitelor) amplasat la marginea deversorului existent de la acest baraj. Şanţurile se
vor executa din zidărie de piatră cu mortar de ciment M100. Pentru a racorda şanţul dinspre versantul
drept la cămin este necesara subtraversarea deversorului existent, subtraversare care se va realiza cu
ţeavă PEHD Dn 300 mm în lungime de 6 m.
    Exfiltraţiile din iazul de decantare Novăţ, prin amenajări hidrotehnice, vor fi captate prin
intermediul unei prize de aspiraţie şi vor fi dirijate la staţia de pompe amplasată lângă barajul de
exfiltraţii, cota +733,0mdMN. Staţia de pompe va fi echipata cu doua pompe tip MM: debit 36m3/h; H
= 160mCA. Apele vor fi pompate pe galeria transversala de hidrotranport Chivu Stoica printr-o                                                     35
              RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 36
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


conducta din polietilenă PE 80; Dn 160; Pn 16 până la cota cumpănă a galeriei, cota +853,5mdMN, de
unde va curge gravitaţional spre incinta Uzinei de preparare Baia Borşa cota +780mdMN. La gura
galeriei Chivu Stoica se va prevedea un cămin de captare cota +820mdMN. Din cămin apele vor curge
gravitaţional spre staţia de tratare amplasată in incinta Uzinei de preparare. Conducta între staţia de
pompare şi galeria de hidrotransport precum şi între cămin cota +820mdMn şi staţia de tratare din
incinta Flotaţiei se va monta îngropat sub adâncimea de îngheţ. Pe porţiunea din galeria de
hidrotransport conducta se va monta pe suporţi metalici.
     Calitatea apei
     Menţionăm că în zonă, în amonte de iaz, există izvoare minerale cu un conţinut ridicat de Fe -
8,00 mg/dmc, iar pâraiele care se formează pe versanţii dealurilor şi munţilor prezintă natural ioni de
zinc. Probele de apă colectate în vederea analizării au vizat estimarea efectelor activităţii desfăşurate în
perimetrul analizat asupra apelor evacuate şi asupra calităţii emisarului.
     Pentru a constata gradul de poluare s-au prelevat 3 probe de apă. Punctele de prelevare sunt
reprezentate în Plan general de situaţie Iaz Novăţ – Lucrări de proiectare; prelevare probe şi
monitorizare, Sc 1:2.000 anexat documentaţiei. Probele din cursul natural de apă au fost prelevate sub
oglinda apei. Toate probele de apă s-au colectat în vase clătite în prealabil (cu golirea conţinutului în
aval de punctul de prelevare), prin imersarea vasului cu deschiderea orientată spre amonte. Probele
recoltate au fost analizate din punctul de vedere al conţinutului în metale grele Cu, Pb, Zn, Cd, Mn, Fe,
Cr, Ni, SO4 2-, CCOMn, reziduu fix, suspensii, şi pH. Transportul la laborator s-a efectuat în flacoane
etanşe, apele recoltate fiind supuse imediat analizelor.
     Calitatea apei rezultate, după oprirea activităţii, este redată în buletinele de analiză nr. T 255, T
256, T 257 din 24.05.2007 şi se prezintă astfel:
  Nr.     Specificare     U.M.                                NTPA -
  crt.                    Ape amonte    Exfiltratii  Ape confluenta     001/2005
                       de iaz Novat   din iaz   p. Novat - p. Rosu
  1.   - pH         mg/dm3      6,43      3,21       6,01       6,6 - 8,5
  2.   - suspensii     mg/dm3      98,00     91,00       68,00        60,00
  3.   - sulfati (SO42-)  mg/dm3      46,80     1358,4       87,00       600,00
  4.   - reziduu fix    mg/dm3      1280     2710,0      615,00       2000,00
  5.    - CCO -Mn      mgO2 /dm3     6,40      54,4       4,80        40,00
  6.   - Cu         mg/dm3     < 0,01     0,936       0,02        0,10
  7.   - Pb         mg/dm3     < 0,08     < 0,08      < 0,08        0,20
  8.   - Zn         mg/dm3      0,193     0,386       0,392        0,50
  9.   - Cd         mg/dm3     < 0,03     0,047      < 0,03        0,10
  10.   - Mn         mg/dm3       0,18     15,52       0,244        1,00
  11.   - Fe         mg/dm3      0,058     214,20       7,52        5,00
  12.   - Cr         mg/dm3     < 0,05     < 0,05      < 0,05        0,10
  13.   - Ni         mg/dm3     < 0,02     0,503      < 0,02        0,10

     Probele au fost colectate după o perioadă secetoasă, apele având o concentraţie maximă.


                                                         36
             RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 37
            = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    În vederea supravegherii şi determinării cantitative a precipitaţiilor din zonă la Cabana Novăţ a
fost instalat un pluviometru.
    Observatii
    Din rezultatele analizelor chimice efectuate se observa:
  - valori ale pH- ului cuprinse intre 5,51 (proba N1 exfltratii iaz) si 7,22 (proba N3 Paraul Rosu
  Novat amonte iaz);
     - depasiri ale valorilor limita admisibile la Mn- exfiltratii iaz, Fe- exfiltratii iaz si suspensii-
exfiltratii iaz.


    4.2. Aerul
    Iazul de decantare Novăţ este situat la o altitudine de 755 - 847 m. Această altitudine se încadrează
în etajul de climat montan răcoros şi umed, cu ierni reci şi veri răcoroase. Temperaturi medii anuale
între 4 - 9oC, temperaturi minime de -200 C şi precipitaţii anuale de 650 - 1.100 mm. Fenomenele de
torenţialitate apar în cursul primăverii şi verii.
    Staţia meteorologică cea mai apropiata în zonă este staţia meteorologică Făina, situată pe valea
Vaserului. Media multianuală a precipitaţiilor în această zonă este de 98,6 mm, iar cantitatea maximă
de precipitaţii în 24 de ore s-a înregistrat la 22.05.1942 la valoarea de 75,5 mm.
    În urma instalării pluviometrului din toamna anului 2002, în amonte de iaz, au rezultat
următoarele valori măsurate :
          luna octombrie 126,0 mm ;
          luna noiembrie 11,0 mm.
    Condiţiile climatice fac ca execuţia lucrărilor de închidere să fie dificilă în cursul anului,
limitându-se la perioadele 1 mai - 30 septembrie.
    În cadrul perimetrului considerăm că nu există surse majore de poluare a aerului, putând apărea
doar fenomenul de deflaţie (antrenarea de către vânt a particolelor fine depozitate). Antrenarea de către
vânt a particulelor fine depozitate de pe suprafaţa iazului de decantare se va elimina odată cu
ecologizarea acestuia.
    Gazele rezultate de la utilajele folosite la lucrările de închidere sunt în cantităţi reduse,
contribuţia lor la poluarea atmosferei fiind nesemnificativă, întrucât în perioada de execuţie a lucrărilor
este obligatoriu funcţionarea utilajelor care au reviziile tehnice efectuate.
    În perimetrul analizat nu există depozit de carburanţi sau rezervoare, astfel nu rezultă emisii
staţionare cu conţinut de hidrocarburi.
                                                      37
               RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI         Pag. 38
            = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=
      4.3. Solul
      Tipurile de sol caracteristice pentru condiţiile de climă, relief şi vegetaţie zonei Borşa sunt
solurilor pseudologice podzolice, ce sunt formate sub influenţa unui exces de apă stagnată, de origine
pluvială. Excesul de umiditate depinde de cantitatea de precipitaţii. În zona perimetrului analizat
condiţiile naturale sunt caracterizate printr-un relief muntos. Datele caracteristice pentru această zonă
sunt următoarele: evapotranspiraţia 510 mm, iar regimul hidric este percolativ.
    Materialul parental este constituit din produsele de dezagregare şi alterare ale rocilor acide
(şisturi cristaline). În aceste condiţii naturale s-au format solurile brune acide tipice si solurile brune
acide litice. Însuşirile chimice sunt puţin favorabile (reacţia puternic acidă, pH = 4,5-5,0), humus în
cantitate nu prea mare şi cu reacţie acidă, mobilizarea azotului limitata numai la amonificare, gradul de
saturaţie în baze mai mic de 55%. Din punct de vedere al clasei de calitate, solurile din zona studiata se
încadrează în clasa IV-V (slabă şi foarte slabă), cu reacţie acidă şi valoare de cultivare slabă.
      Pentru a constata gradul de poluare s-au prelevat probe de sol vegetaţia fiind complet
îndepărtată de pe aria de prelevare a acestora, după care probele au fost transferate în pungi de plastic
marcate în mod clar pentru identificare. Punctele de prelevare sunt reprezentate în Plan general de
situaţie Iaz Novăţ – Lucrări de proiectare; prelevare probe şi monitorizare, Sc 1:2.000 anexat
documentaţiei. Probele recoltate au fost analizate din punctul de vedere al conţinutului în metale Cu,
Pb, Zn, Cd, Mn, Fe, Ni cât şi pH şi procentul de umiditate.
      Calitatea solului din probele prelevate din zona iazului după oprirea activităţii este redat în
buletinele de analiza nr. T 258, T 259, T 260 si T 261 din 24.05.2007 şi se prezintă astfel:


  Nr.    Indicatorul   U.M.  amonte   amonte    baza dig    baza dig   Prag intervenţie
  crt.     analizat        iaz -1-   iaz-2-    principal    exfiltraţii   O.756/1997
   1.   pH         -    7,27    6,51     4,36       7,41        -
   2.   umiditate      %    12,55    7,95     18,11       16,7        -
   3.   Fier       mg/kg  28180   35400     57470      69670        -
   4.   Mangan      mg/kg   649,4   534,1     354,9      688,3      4000
   5.   Zinc       mg/kg   422,2   500,7     374,3      1880       1500
   6.   Cupru       mg/kg   99,4    228,9     389,2      672,5       500
   7.   Plumb       mg/kg   113,1   163,1     1108      1044       1000
   8.   Cadmiu      mg/kg   <3     <3       <3       10,5       10
   9.   Nichel      mg/kg   29     20,5     22,7       41,9       500


      In cele cinci puncte de prelevare sol de la doua adancimi diferite (5 cm si 30 cm) si patru probe
de steril se observa

      - valori ale pH- ului cuprinse intre 4,32 (proba S1 adamcime 5 cm, baraj exfiltratii si 6,88
(proba S4 adamcime 30 cm, statie pompe);                                                         38
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 39
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    - depasiri ale pragurilor de alerta, tipul de folosinta soluri mai putin sensibile, inregistrate la
metalele analizate Cu, Pb, Zn.
    Eficienţa lucrărilor de închidere şi ecologizare a iazului Novăţ va fi definită prin concluziile
monitorizării în timp a efectelor soluţiilor şi lucrărilor proiectate şi executate.


    4.4. Geologia subsolului
    Iazul de decantare Novăţ s-a construit fără amenajări speciale ale terenului aşa cum se prevede
în legislaţia actuală (izolarea şi impermeabilizarea amplasamentului).
    Activitatea de erupţie s-a desfăşurat în mai multe etape. Erupţiile prin revărsarea lor au acoperit
teritorii foarte întinse. Etapele de sedimentare marină se constată că s-au desfăşurat în număr de trei, la
care se adaugă cuvertura cuarternară, reprezentate de depozite deluviale, conuri de dejecţie şi
acumulări de materiale colţuroase eruptive. Etapa ezozoică este reprezentată prin gresii dispuse
discordant pe fundamentul cristalin. Etapa eocenă este reprezentată prin marne în foi şi din gresii, apoi
din calcare numilitice.
    Formaţiunile eruptive sunt reprezentate prin diorite cuarţifere şi andezitice şi dacite.
Formaţiunile metamorfice sunt reprezentate prin şisturi cristaline cuarţifere, cuarţito-sericitoase şi
şisturi sericito-grafitoase.
    Din punct de vedere geologic zona este alcătuită dintr-un fundament cristalin peste care s-au
depus sedimentele cretacicului superior de tip Borşa. Constituţia litologică în urma lucrărilor de
investigare de teren se prezintă astfel :
    Amplasament               Constituţia litologică          Grosime strat (m)
 - pe valea pârâului Novăţ   - aluviunile grosiere alcătuite din bolovăniş şi
                pietriş în masa nisipoasă                    cca. 6,00 m
 - pe versanţi         - sol vegetal                         0,20 – 0,40 m
                - depozite deluviale constituite din fragmente de
                roci (eruptive, cristaline si sedimentare), prinse într-
                o masă argiloasă gălbuie cafenie, supusă
                fenomenului de instabilitate.                  cca. 9,00 m


    Sub depozitele deluviale de pe din zona de albie si de pe versanţi se găseşte fundamentul
alcătuit din şisturi marnoase cenuşii cu intercalaţii de marne şistoase şi gresii fine micacee, la adâncime
de 6,0 m pe vale, la 9,0 m pe versantul drept şi la 9,5 m pe versantul stâng.
    Complexul acvifer cantonat în zonele de fisuraţie este pus în evidenţă printr-o serie de izvoare
cu debit mediu de 0,01 – 0,03 l/sec.
    Lucrările de teren, 2007, pentru verificarea stabilităţii iazului de decantare Novăţ au constat din
foraje executate manual de 3" în corpul iazului. Amplasamentele forajelor au fost stabilite de către
proiectantul de specialitate, alegându-se un aliniament din trei foraje.: două pe plaja iazului şi unul pe


                                                      39
             RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI         Pag. 40
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


taluz la 10 m de drumul de acces de la baza iazului. Aceste foraje au fost transformate în piezometre
prin introducerea ţevii zincate de ¾”. Litologia forajelor este următoarea: - steril de flotaţie rezultat din
procesul de prelucrare a minereurilor.
    Aliniamentul I
      Denumire                Locaţia                Adâncime
       foraj                                     m
      Forajul F1             pe plaja iazului                12,00
      Forajul F2             pe plaja iazului                 8,00
      Forajul F3   pe taluz, la 10 m de drumul de acces de la baza iazului       8,00


      FORAJUL F1                 Locaţia: pe plaja iazului
      0,00 --- 2,00 m pr. nr. 1. Nisip făinos fin prăfos cenuşiu.
      2,00 --- 5,00 m pr. nr. 2. Nisip făinos fin prăfos cenuşiu.
      5,00 --- 12,00 m pr. nr. 3. Nisip făinos fin prăfos cenuşiu.
               NH=7,00 m
               Adâncime piezometru = 12,00 m
      FORAJUL F2                 Locaţia: pe plaja iazului
       0,00 --- 3,00 m pr. nr. 1. Nisip făinos fin prăfos cenuşiu.
       3,00 --- 4,00 m pr. nr. 2. Nisip făinos prăfos cenuşiu.
       4,00 --- 5,00 m pr. nr. 3. Nisip făinos fin mijlociu.
       5,00 --- 8,00 m pr. nr. 4. Nisip făinos prăfos fin cenuşiu.
       8,00 ---   m pr. nr. 5. Dig din anrocamente
               NH-nu a fost interceptat
               Adâncime piezometru = 8,00 m
      FORAJUL F3      Locaţia: pe taluz la 10 m de drumul de acces de la baza iazului.
       0,00 --- 3,00 m pr.nr.1. Nisip făinos prăfos fin gălbui.
       3,00 --- 8,00 m pr.nr.2. Nisip făinos fin prăfos cenuşiu.
       8,00 ---   m pr.nr.3. Dig din anrocamente
               NH-nu a fost interceptat
               Adâncime piezometru = 8,00 m

    Din foraje s-au prelevat probe de steril la fiecare schimbare de stare fizică, care s-au analizat în
laborator. Din lucrările de teren şi cele de laborator s- au constat următoarele:
    -   NH = 7 m a fost interceptat numai in forajul F1;
    -   din umiditatea probelor se observa variaţii de umiditate care sunt legate de compoziţia
       granulometrică, umiditate ridicată pe parte fină şi făinoasă;
    -   după compoziţia granulometrică se constată că sunt nisipuri fine făinoase, prăfoase.
    -   la baraj roca de bază este reprezentată în cei doi versanţi prin marne, argile mărnoase şi
       şisturi mărnoase, iar în firul văii prin depozite aluviale.
    -   barajul a fost executat din blocuri de roci magmatice şi metamorfice.
                                                      40
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 41
          = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    4.5. Biodiversitatea
    Iazul de decantare Novăţ este situat la o altitudine de 755 - 847 m. Etajul de vegetaţie este cel
nemoral (al pădurilor de foioase). Specia dominantă este fagul, în special pe versanţii cu expunere
solară, însoţit de molid pe versanţii nordici. Versanţii împăduriţi sunt stabili şi nu prezintă fenomene de
alunecare locală. Se observă degradarea vegetaţiei arboricole în zonele de contact direct dintre steril şi
vegetaţie. În zonele cu adâncime mică, pe steril s-au instalat pâlcuri de papură, urmare a pH-ului neutru
al soluţiilor din lac. Prin lucrările de închidere/ecologizare a zonei, se va realiza şi protecţia
ecosistemelor terestre din vecinătatea obiectivului.


    4.6. Peisajul
    Caracteristicile şi geomorfologia reliefului
    Relieful regiunii este foarte accidentat cu diferenţe de nivel ce depăşesc 1000 m în pantă şi în
general foarte abrupt, cota cea mai joasa este +780 m. Sub aspect geomorfologic zona respectivă este
predominant muntoasă şi foarte accidentată cu forme specifice caracteristice de nivele – poduri în
trepte şi creste alpine, fragmentate prin văi glaciare. Între cele doua lanţuri având orientarea generala de
la nord-vest spre sud-est se afla depresiunile intramontane de origine tectono-vulcanice ale Oaşului şi
Maramureşului. Depresiunea Maramureşului este caracterizată prin predominarea reliefului fragmentat
prin dealuri şi muncei.
    Iazul s-a realizat prin bararea paraului Rosu (din bazinul hidrografic al paraului Novat) cu un
baraj construit din anrocamente cu inaltimea de circa 26 m.      Reteaua   hidrografica   din  zona
iazului Novat este colectata in raul Vaser care se varsa in raul Viseu. Iazul a fost construit in idea
functionarii fara nici o evacuare a apelor limpezite in raul Vaser.
    Utilizarea terenului
    Suprafaţa de teren utilizată în prezent este de 361.741 m2 cuprinzând şi construcţiile aferente
(drum de acces şi clădiri), din aceasta 19.000 m2 este ocupata efectiv de iazul de decantare.
    Terenurile din vecinătatea iazului de decantare Novăţ se caracterizează prin:
    - cota terenului > 800 m;
    - teren accidentat cu panta generala de cca. 40 grade;
    - versanţi împăduriţi cu răşinoase şi foioase stabili şi nu prezintă fenomene de alunecare.
   Accesul la iazul de decantare Novăţ se realizează:
    - pe drumul industrial Baia Borşa – Novăţ, drum în lungime de 16 km, sau
    - subteran (galeria Baia Borşa compusă din galeria Chivu Stoica şi galeria de ramificaţie spre
bazinul Novăţ) în special în perioada de iarnă, când nu se poate circula pe drumul industrial.
    Drumul industrial, în lungime de 16 km, se desprinde din drumul DC8 Borşa - Baia Borşa, între
iazurile de decantare D3 şi D1, de la podul peste râul Cisla, cota +736,30 m şi se termină la baza

                                                      41
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI         Pag. 42
          = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


iazului Novăţ, cota finală fiind de +747,75 m. Subteran, accesul se face prin galeria Baia Borşa, gura
galeriei cota +820,868 mdMN fiind situata în incinta Uzinei de Preparare Baia Borşa, iar ieşirea se
află în amonte de iazul de decantare, la aproximativ 500 m, cota +846,00 mdMN.


    4.7. Mediul social si economic
   Principala cale de acces în zona Minei Borşa pentru circulaţia rutieră este DN18 (157 km faţă de
Baia Mare) care face legătura între municipiul Baia Mare şi oraşul Borşa şi mai departe prin Pasul
Prislop cu judeţul Suceava, respectiv nordul Moldovei. Din drumul DN 18, pe partea stânga se
continuă drumul DC8, Borşa - Baia Borşa, 7 km până în centrul cartierului Baia Borşa. În cartierul
Baia Borşa se găseşte sediul E.M. Borşa. Toate aceste drumuri (DN18, DC8) sunt modernizate şi
asigură condiţii bune de circulaţie şi transport.
    Iazul de decantare Novăţ se află la 16 km de localitatea Baia Borşa. În apropierea perimetrului
nu există obiective protejate, sensibile la eventualii factori de poluare.
    Întrucât prin lucrările proiectate se urmăreşte ecologizarea zonei, cu luarea în considerare a
tuturor factorilor de mediu, inclusiv a celui uman, se va realiza şi protecţia aşezărilor umane situate la
distanţă mare în aval de obiectiv.    4.8. Condiţii culturale si etnice, patrimoniul cultural
    În zona iazului de decantare nu se afla obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau
monumente istorice. În consecinţă prin lucrările de închidere/ecologizare nu se creează prejudicii care
să vizeze sau să aducă atingerea celor enumerate mai sus.
                                                     42
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI           Pag. 43
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=
                5. ANALIZA ALTERNATIVELOR

    Pentru stabilirea soluţiilor din prezentul Proiect tehnic de închidere şi ecologizare s-a avut în
vedere “Planul de încetare a activităţii la Mina Baia Borşa jud. Maramureş” proiect simbol BM 22-
1035.
    - La stabilirea soluţiilor s- a ţinut cont de consecinţele dezastruoase ale accidentului hidrotehnic
produs în primăvara anului 2000 din cauza topirii zăpezii şi a ploii abundente din bazinul hidrografic
adiacent, rezultând necesitatea adaptării soluţiei de evacuare a viiturii de apă colectată pe suprafaţa
iazului. La stabilirea traseului pentru acest canal a fost studiată varianta realizării canalului deschis
amplasat pe versantul stâng (vezi planul de situaţie) pentru evacuarea apelor din zona iazului şi din
amonte de acesta. Soluţia constructivă cu ocolirea digului în dreptul coronamentului iazului ar necesita
o lungime de circa 200 m, săpătură în rocă foarte tare cu un volum de cca. 433 m3/ml şi lucrări de
stabilizare a taluzelor (zid de sprijin) canalului pe traseul de deviere. Ampriza lucrărilor în dreptul
coronamentului (secţiune majoră A - A) s - ar întinde pe o lăţime de 64 m. Această variantă ar implica
expropierea şi defrişarea vegetaţiei existente în zonă.
    - În vederea colectării şi evacuării apelor de pe versantul drept la studierea posibilităţii realizării
canalului s-a ţinut cont de condiţiile din teren care sunt mai dificile decât pe celălalt versant,
rămânând doar cele trei canale (pentru cele trei vai principale de colectare a apelor de pe versanţi) de
deviere de pe platforma iazului, în lungime totală de 440 m.
    - După finalizarea lucrărilor de închidere şi ecologizare a iazului drumul de acces pentru
realizarea canalului de deviere a apelor de viitură va fi utilizat pentru curăţarea şi întreţinerea canalului.
Utilajele vor avea acces pe acest drum, pentru a nu periclita lucrările de ecologizare efectuate.
    - Pentru măsurarea debitului de ape exfiltrate se vor efectua prelevări de probe în vederea
determinării calităţii şi cantităţii acestora lunar în perioada de execuţie şi săptămânal în perioada de
garanţie de 2 ani, după care o comisie de specialişti ai beneficiarului, Companiei Naţionale a
Apelor, Agenţiei de Protecţie a Mediului, Garda Naţională de Mediu Maramureş şi proiectant, în
baza datelor culese pe parcursul monitorizării vor stabili dacă se impune tratarea acestor ape.
    - Menţinerea galeriei de hidrotransport Chivu Stoica este necesară din punct de vedere tehnic
deoarece pe aceasta galerie se asigură alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare ape de
exfiltraţii. Este lucrarea prin care se va realiza pomparea apelor de exfiltraţii pe lângă faptul că este o
cale de acces la iazul de decantare Novăţ în timpul iernii.
    - În vederea supravegherii iazului Novăţ (nivelul apei la trompa de admisie în galeria
hidrotehnică, în canalul de deviere a apelor de viitură) se va monta Instalaţia de supraveghere a stării
iazului Novăţ şi Staţia meteo locală.


                                                      43
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 44
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=
                      6. MONITORIZAREA

    Pe parcursul execuţiei lucrărilor de închidere şi ecologizare se vor executa şi lucrări de
monitorizare. În paralel se vor desfăşura şi observaţii directe asupra comportării depozitului, ritmului
de execuţie a lucrărilor, succesiunea etapelor principale, rezultatele activităţii de verificare a calităţii
execuţiei, evenimente deosebite în timpul execuţiei etc. Monitorizarea se va axa pe următoarele:
    1) Monitorizarea stabilităţii iazului de decantare
    Mişcările de terasamente vor fi urmărite la faze de nivelare a cuvetei iazului, la crearea pantei
de curgere a apei din precipitaţii de pe versanţi. După evacuarea apei din cuveta iazului se va urmării
starea de compactare a materialului din depozit în special în zona centrală (plaja iazului) unde s-au
depus particulele fine în suspensie, natura şi caracteristicile materialului de umplere, căile de acces şi
consolidarea acestora în vederea accesului cu utilajele de lucru pe suprafaţa depozitului în deplină
siguranţă.
    2) Inspecţii vizuale ale construcţiilor
    Controlul galeriei hidrotehnice şi a galeriei Chivu Stoica (care asigură accesul la iaz în perioada
iernii) se va realiza prin
       - inspecţie vizuală                         semestrial
       - urmărirea stabilităţii:
                     - copturirea şi curăţirea galeriei    semestrial
                     - înlocuirea susţinerii         semestrial
                     - înlocuirea amenajărilor deteriorate  semestrial


    Galeria va fi verificată şi după fiecare viitură a râului, de o echipa formată din minimum trei
oameni. Se interzice accesul în galerie când debitul râului este mai mare 10 m3/sec. După fiecare
viitură se impune verificarea grătarului de la intrare în galerie, curăţirea lui de plutitori şi îndepărtarea
acestora din ampriza locului de retenţie ce se formează în spatele barajului de coadă. Vatra galeriei va
fi curăţată de cel puţin două ori pe an. La fiecare control în galerie se vor urmări fisurile betoanelor,
deformaţiile galeriei infiltraţiile de apă, eroziunile, stabilindu-se de la caz la caz măsurile de luat şi
condiţiile de realizare a reparaţiilor.
    Controlul şi curăţirea canalului pentru evacuarea apelor din zona iazului şi amonte de acesta se
va realiza prin inspecţie vizuală, prin măsurători topografice şi prin curăţire periodică (după fiecare
viitură mare sau cel puţin de două ori pe an).
    3) Monitorizarea cantităţii şi calităţii apelor                                                      44
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI         Pag. 45
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    Condiţiile hidrologice pe perioada execuţiei lucrărilor de creştere a stabilităţii şi de ecologizare
vor fi urmărite pentru a fi evidenţiat aportul de apă şi de evacuare a acesteia din cuveta iazului în
perioada mişcării terasamentelor.
    Nivelul apei (poziţia stratului freatic) în piezometrele existente nu se poate urmării din cauza
tehnologiei de înălţare în ax. Această tehnologie a făcut ca taluzul aval al iazului să fie în permanentă
schimbare din cauza materialului grob dirijat către aval. Pentru urmărirea în viitor a nivelului
hidrostatic în lungul iazului de decantare la fiecare treaptă vor fi realizate câte 2 buc. piezometre la 5
nivele iar amonte de digul principal se va poza un sistem de piezometre format din 5 piezometre.
    Cantitatea şi calitatea apei de exfiltraţii din iaz. Pentru măsurarea apelor exfiltrate prin barajul
de exfiltraţii s-a prevăzut executarea unui cămin cu deversor triunghiular cu mira gradată amplasat la
marginea deversorului existent de la acest baraj. Calitatea apei deversate se va stabili prin analize de
laborator pe parcursul evacuării.
    4) Monitorizarea calităţii solului şi evoluţia vegetaţiei
    Se va urmării evitarea curgerii apei şi nămolului în zonele aval (adiacente) iazului la faza de
asecare a cuvetei şi evitarea împrăştierii materialului fin (nămol, steril) în afara perimetrului iazului în
timpul operaţiilor de terasare - excavare.
    Se va constata rata de vegetaţie şi extinderea acesteia pe întreaga suprafaţă. În cazul ratei mici
de vegetare se vor întreprinde măsuri de amendare a suprafeţelor cu fertilizatori.
    5) Monitorizarea calităţii aerului
    Poluarea atmosferica generata de deflaţie va fi urmărită sistematic mai ales după uscarea
suprafeţei depozitului până la faza de acoperire a acestuia. Se vor lua măsuri (la nevoie) de umectare a
suprafeţei expuse curenţilor de aer.
    Planul program de monitorizare pentru iazul de decantare Novăţ – Mina Baia Borşa este anexat
documentaţiei.


    1. Monitorizarea in perioada de execuţie a lucrărilor
    În perioada de derulare a lucrărilor proiectate sunt necesare de realizat o serie de lucrări care
vor face posibilă monitorizarea. Aceste lucrări prevăd realizarea sistemului de urmărire topografică,
executarea piezometrelor, realizarea forajelor hidrogeologice, montarea instalaţiei de supraveghere a
stării iazului Novăţ, a staţiei meteo locala şi realizarea unui decantor pentru monitorizarea apelor de
exfiltraţii. Aceste lucrări sunt descrise în continuare:
    a) Implementarea unui sistem de urmărire topografică. Liniile constau din borne topo
standardizate şi picheţi (din şină CFI) plantaţi în aliniament, numărul bornelor va fi stabilit în funcţie
de locul liniei de amplasament. Astfel:
Liniile sistemului de        Amplasament          Nr.         Aliniament


                                                     45
              RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 46
            = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


urmărire topografică                        borne
- patru linii de profil: - pe digul barajului de picior        4   2 borne martor pe versanţi şi
                                      2 borne pe coronament
              - pe digul de sprijin           6   2 borne martor pe versanţi şi
                                      4 borne pe coronament
              - pe coronamentul barajului principal  10   2 x 2 borne martor pe versanţi şi
                                      6 borne pe coronament
              - pe digul de protecţie         10   2 x 2 borne martor pe versanţi şi
                                      6 borne pe coronament
- o linie longitudinala:  - marginea canalului pentru           pichetată din 50 în 50 m cu
              evacuarea apelor din zona iazului        şuruburi 12 x 120 (montate cu
              şi din amonte de acesta             capul in jos)


      După realizarea lucrărilor de ecologizare bornele topo şi picheţii vor fi evidenţiaţi în planurile
de situaţie reambulate. Urmărirea topografică va fi efectuată anual atât în faza de execuţie, în perioada
de garanţie de 2 ani, cât şi în faza de urmărire post - închidere.
      b) În vederea supravegherii iazului Novăţ se vor monta Instalaţia de supraveghere a stării
iazului Novăţ şi Staţia meteo locală.
      Instalaţia de supraveghere a stării iazului, prin intermediul unor senzori de nivel, realizează
măsura analogică a nivelului apei (între 0 - 100%) în 2 puncte de referinţă ale iazului Novăţ amplasate
astfel :
      - M1 - la trompa de admisie în galeria hidrotehnică ;
      - M2 - la ieşirea din tronsonul 3 al canalului de colectare şi evacuare a apelor de pe platforma
iazului;
      Semnalele colectate de la fiecare punct de măsură sunt preluate de un tablou general propriu.
Cele 2 tablouri generale vor fi montate pe câte un stâlp de beton în fundaţie turnată iar poziţia de
amplasare le permite o comunicare optică directă. Carcasa, tablourile generale va fi astfel realizata
încât să asigure funcţionarea echipamentului electronic în condiţiile de mediu specifice zonei.
Distanţele de la punctul de măsură la tabloul general aferent sunt următoarele: M1- 100m; M2- 155 m.
      Semnalele colectate vor fi stocate în echipamentul de transmisie a datelor din tablourile
generale, urmând ca la intervale orare fixe să fie transmise la dispecerat, iar dispeceratul să aibă
posibilitatea de interogare în orice moment a datelor din teren.
      În cazul depăşirii unor praguri de alarmare, stabilite de proiectant în funcţie de valorile
prescrise, (ce se pot reseta) alarmele vor fi transmise către dispecerat şi către un număr de utilizatori -
până la 15 - prin SMS. Numărul utilizatorilor va fi stabilit ulterior
      Datele vor fi achiziţionate de un program SCADA montat la dispecerat, program care asigură
lista cu istoricul alarmelor, a parametrilor monitorizaţi şi ale tuturor evenimentelor din teren.
      De asemenea se vor întocmi grafice de proces cu istoricul tuturor parametrilor monitorizaţi cât
şi rapoarte săptămânale, lunare şi anuale.


                                                        46
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 47
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=
    Staţia meteo locală
    Pe unul din stâlpii de beton pe care este amplasat tabloul general cu echipamentul de recepţie şi
de transmisie a datelor de măsură se va monta o staţie meteo.
    Această staţie va monitoriza: viteza vântului; temperatura aerului; umiditatea aerului; presiunea
atmosferică; intensitatea ploii.
    Pentru ambele instalaţii de măsură (Instalaţia de supraveghere a stării iazului şi Staţia meteo
locală), transmisia de date se va efectua prin intermediul comunicaţiei GSM / GPRS.
    c) Pe taluzul digului principal deşi există mai multe piezometre (sonde piezometrice) pentru
determinarea nivelul apei în corpul barajului, remodelarea taluzelor va duce inevitabil la deteriorarea
acestora. Pentru urmărirea în viitor a nivelului hidrostatic în lungul iazului de decantare la fiecare
treaptă vor fi realizate câte 2 buc. piezometre la 5 nivele iar amonte de digul principal se va poza un
sistem de piezometre format din 5 piezometre. Adâncimea piezometrelor va fi de 15 m (minim 2,00 m
sub nivelul hidrostatic).
    d) Pentru urmărirea regimului hidrochimic modificat în zona de influenţă a iazului se vor
executa 3 (trei) foraje hidrogeologice (conform H.G. nr. 349), un punct amplasat amonte de iazul
Novăţ şi două aval faţă de amplasamentul barajului de exfiltraţii, pe direcţia de curgere. Adâncimea
maximă a forajelor va fi de 20 m (până la pânza freatică). În faza de execuţie cât şi în faza de urmărire
în perioada de garanţie de 2 ani cât şi în perioada de post - închidere frecvenţa prelevării probelor va fi
din 6 în 6 luni. Urmărirea calităţii apei se va face la o dată iniţială după terminarea lucrărilor de
ecologizare şi apoi sistematic semestrial prin analize chimice ale probelor recoltate. Rezultatele
urmăririi calităţii apei se vor evidenţia şi arhiva prin grija beneficiarului în regim special.
    e) Realizând în aval de barajul de exfiltraţii un decantor pentru monitorizarea apelor de
exfiltraţii din care, se vor efectua prelevări de probe în vederea determinării calităţii şi cantităţii
acestora lunar în perioada de execuţie şi săptămânal în perioada de garanţie de 2 ani, după care o
comisie de specialişti ai beneficiarului, Companiei Naţionale a Apelor, Agenţiei de Protecţie a
Mediului, Garda Naţională de Mediu Maramureş şi proiectant, în baza datelor culese pe parcursul
monitorizării vor stabili dacă se impune tratarea acestor ape.
    În faza ,,Plan de încetare a activităţii la Mina Borşa” în documentaţia BM 22 - 1035, s-a
prevăzut situaţia defavorabilă în care apele rămân la debitele şi proprietăţile fizico - chimice din
prezent, necesitând tratarea acestor ape. În acest sens sunt prevăzute surse financiare aprobate prin
Hotărâre de Guvern.
                                                     47
             RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI         Pag. 48
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


     2. Monitorizarea in perioada de garanţie
     După finalizarea lucrărilor şi recepţia acestora se va trece la monitorizarea proriu-zisă,
urmărindu- se comportarea în timp a lucrărilor executate, efectul acestor lucrări şi a soluţiilor adoptate
la îmbunătăţirea factorilor de mediu. Este necesară întocmirea bazei de date necesară monitorizării şi
anume:
     -  întocmirea cărţii tehnice a iazului şi reambularea planurilor topografice;
     -  întocmirea (actualizarea) planului de acţiune pentru situaţii de urgenţă;
     -  întocmirea planului de evaluare şi urmărire a incidentelor;
     -  registre de evidenţă a datelor monitorizării, arhivarea datelor
     Cuantificarea efectelor asupra mediului se va efectua prin întocmirea Studiului privind
evaluarea stării de siguranţă a iazului şi a Studiului de impact asupra mediului. Din concluziile
studiilor se va întocmi şi reactualiza programul de monitorizare post - închidere. De asemenea
concluziile studiilor vor sta la baza măsurătorilor şi acţiunilor ce se vor desfăşura în continuare pentru
asigurarea securităţii iazului pe timp îndelungat. Aceste masuri vor fi armonizate cu soluţiile adoptate
privind destinaţia finală a terenului redat în folosinţă.
     După o perioada de 2 ani se va face bilanţul ratei de vegetare. Dacă rata de vegetare este mai
mică de 50% se va trece la analize de sol urmate de amendamente şi replantări. În această fază
apreciem un procent de 25% de replantări necesare la sfârşitul perioadei de garanţie, valoarea
replantărilor fiind cuprinsă în costurile monitorizării pe perioada de garanţie.


     3. Monitorizarea in perioada de post - închidere
     Monitorizarea post-închidere are loc după recepţia finală a lucrărilor de închidere şi ecologizare
a iazului Novăţ şi are la bază:
     - concluziile studiilor privind evaluarea stării de siguranţă a iazului şi a studiilor de impact
asupra mediului, studii realizate la finele perioadei de garanţie ;
     - recomandările comisiei de recepţie la faza de recepţie finală ;
     - reglementările actelor normative în vigoare.
     Monitorizarea post - închidere:
    se va face pe baza unui program anual ce poate fi revizuit în cazul apariţiei unor elemente
     neprevăzute;
    se va desfăşura sub supravegherea autorităţilor locale care preiau terenul ecologizat sau a
     eventualilor beneficiari care vor primi în folosinţă aceste terenuri împreună cu sarcinile de
     monitorizare şi restricţiile de folosinţă aferente.
                                                      48
           RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 49
          = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    Toate observaţiile, constatările şi măsurătorile vor sta la baza unui raport anual asupra efectelor
prezenţei depozitului asupra mediului înconjurător, raport înaintat organelor în drept Agenţia pentru
Protecţia Mediului Maramureş.
                                                    49
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI           Pag. 50
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=
                    7. SITUATII DE RISC


    7.1. Riscuri naturale
    Iazul de decantare Novăţ a fost încadrat în categoria de importanţă “B” conform “Metodologia
privind stabilirea categoriilor de importanţă a lucrărilor hidrotehnice NTLH-021”. În conformitate cu
“Instrucţiuni tehnice departamentale privind proiectarea, executarea şi exploatarea iazurilor de
decantare în industria minieră – ID 45-88” şi STAS 4273/83 iazul a fost încadrat în clasa a II – a de
importanţă. Lucrările ce se execută fac parte integranta din corpul acestui iaz şi se încadrează în aceeaşi
categorie şi clasă de importanţă.
    Cutremur
    Conform Normativ P100/92, iazul este situat în zona seismică F având coeficientul de protecţie
antiseismică Ks = 0,08 şi perioada de colţ Tc = 0,7 sec. La data proiectării amplasamentul iazului a fost
încadrat în zona seismică cu gradul şase de seismicitate conform decret Nr. 66/22.03.1977.
    În cazul efectelor seismice, în situaţia actuală a iazului, pentru factorii de stabilitate rezultă
valoarea de 0,98 respectiv 0,99, iar în cazul conturului reprofilat (după realizarea lucrărilor proiectate,
rectificarea taluzului), valoarea factorului de stabilitate este de 1,26.
    După fiecare seism constatat în zonă se vor efectua un set de măsurători la sistemul de borne
topografice implementat pentru urmărirea comportării depozitului şi o inspecţie tehnică vizuală cu
caracter special.
    În cazul depăşirii sarcinilor seismice conform Normativ P100/92, în zona de amplasament al
iazului Novăţ, se pot produce modificări structurale care în funcţie de situaţie vor fi remediate. Echipa
de specialişti după o expertiză prealabilă, va delimita zona avariată, va stabili lucrările necesare în
vederea remedierii şi vor contracta aceste lucrări cu firme care dispun de specialişti şi utilaje necesare
în acest sens.
    Inundaţii
    La întocmirea Proiectului tehnic s-a ţinut cont de prevederile Legii nr. 575 din 22 octombrie
2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc
natural, conform căreia oraşul Borşa (poz.831) şi oraşul Vişeu de Sus (poz.835) sunt încadrate în zone
de risc natural - Inundaţii - Anexa nr.5: Unităţi administrativ - teritoriale afectate de inundaţii.
    Alunecări de teren
    Structura geologică a versanţilor este formată preponderent din şisturi cristaline, ceea ce asigura
o mare stabilitate a versanţilor văii, la care se mai adaugă şi gradul ridicat de împădurire (peste 85%).
Iazul de decantare Novăţ are versantul stâng cu panta mai lina şi versantul drept relativ mai abrupt pe                                                       50
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI         Pag. 51
          = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


care drumul de contur nu s-a putut menţine în exploatare şi este mai puţin acoperit cu vegetaţie dar
versanţii sunt stabili din punct de vedere geotehnic.


    7.2. Accidente potenţiale
    7.2.1. Scenarii credibile
    a) Situaţia producerii debitelor maxime de calcul cu probabilitatea de 1%
    În cazul producerii debitelor maxime de calcul cu probabilitatea de 1% în amonte de iazul de
decantare, galeria hidrotehnică amenajată cu trompa de admisie asigură tranzitarea întregului debit în
aval de iaz: Q1% = 72,0 m3/s < Qcap. gal. = 90 m3/s.
    În cazul producerii debitelor maxime de calcul cu probabilitatea de 1% în bazinele hidrografice
adiacente iazului acestea însumează 25,7 m3/s. Canalul deschis preconizat pentru colectarea şi
evacuarea gravitaţionala a apelor s- a proiectat pentru evacuarea acestui debit: Qcap. Canal  25,7 m3/s =
Q1%
    b) Situaţia producerii debitelor maxime de verificare cu probabilitatea de 0,1%.
    Q0,1% = 124 m3/s. În acest caz (neţinând cont de capacitatea de acumulare a bazinului din
amonte de barajul de coada), debitul excedentar: Q0,1% - Qcap. gal. = 124 - 90 = 34 m3/s se va deversa pe
suprafaţa iazului. Astfel din volumul total al viiturii de 1.562.400 m3 rezultând un volum excedentar
netranzitat prin galeria hidrotehnica: Wex.= 165.413 m3. Pentru gestionarea apelor acumulate temporar
pe suprafaţa iazului există două variante posibile:
    Varianta I - datorita diferenţelor esenţiale între timpurile de creştere a debitului de viitură din
bazinul hidrografic amonte şi din secţiunile ce constituie bazinul de recepţie al iazului Novăţ,
momentul producerii viiturilor nu se suprapun. În acest caz debitul excedentar deversat pe suprafaţa
iazului: Qtepm.I = Qex.iaz - Qcap. Canal = 34 - 25,7 = 8,3 m3/s care poate duce la o acumulare temporară de
apa pe suprafaţa iazului Wex.iaz = 21.215 m3. Din diagrama capacităţii de acumulare a iazului (anexata
documentaţiei) va rezulta o acumulare temporară cu adâncimea maxima h = 0,4 m. Timpul de evacuare
al volumului acumulat: T= Wex.iaz / Qcap. gal.=21.251/ 25,7 = 825,5 s = 13,75 minute
    Varianta II - în situaţii de solicitări extreme când momentul producerii debitelor maxime de
verificare rezultate din secţiunile ce constituie bazinul de recepţie al iazului Novăţ se suprapun iazului
Novăţ cu debitul excedentar din amonte de iaz, la volumul excedentar deversat din amonte de iaz, se
va adăuga suma volumelor maxime rezultate din bazinul de recepţie a iazului:
Qtemp.II = QtempI + Qtot.vers. = 8,3 + 44,13 = 52,43 m3/s care poate duce la o acumulare temporară de apă
pe suprafaţa iazului Wex.iaz = 21.215 + 83.300 = 104.515 m3
    Din diagrama capacităţii de acumulare a iazului va rezulta o acumulare temporara cu
adâncimea maxima h = 1,6 m. Timpul de evacuare al volumului acumulat: T= W ex.iaz / Qcap.       gal.=

104.515 / 25,7 = 4066,7 s = 67,78 minute.

                                                     51
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI         Pag. 52
          = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    7.2.2. Scenarii necredibile
    În cazul producerii viiturilor cu debite max. 0,1%, după intrarea în funcţiune a canalului de
deviere a apelor, din motive necredibile acesta se înfundă în dreptul tronsonului de canal din tuburi de
beton precomprimat tip SENTAB cu diametrul interior de 2000 mm, în iaz se va acumula o cantitate
de cca. 600 mii m3 - până la nivelul coronamentului digului de protecţie. După aceasta se va produce
deversarea apei acumulate pe suprafaţa iazului pe toata lăţimea coronamentului sub formă de trapez,
ceea ce va duce la spălarea stratului vegetal de peste straturile de geotextil de protecţie şi
geomembrană.
    Durata (pentru Q= 124m3/s) deplasării undei de viitură cu viteza medie de scurgere de 2,115
m/s, de la iaz până la deversare în râul Vaser este de 5.709s adică de 95,15minute = 1h şi 35’. Acest
volum de deversare după o perioadă se uniformizează şi va avea un debit constant.
    Distanţa pe care o va parcurge unda de viitură între Iazul de decantare Novăţ şi până la
deversare în râul Vaser este de 9,8 km, din râul Vaser până la deversare în râul Vişeu 21,5 km, din râul
Vişeu până la deversare în râul Tisa 38 km, în râul Tisa până la ieşirea râului Tisa din ţară la Piatra
(com. Remeţi) 45km.
    Pentru calculul exact în vederea determinării timpului de ajungere a undei de viitura la graniţă
este necesara elaborarea unor studii ţinând cont de     variante de precipitaţii în zonă şi studierea
diferitelor debite de precipitaţii din bazinul hidrografic al râului Vaser, impunându-se recalcularea în
funcţie de viiturile din întregul bazin hidrografic Tisa, Vişeu şi Vaser.
    Este necesar să specificăm faptul că unda de viitură după acoperirea iazului cu geomembrană
nu mai este o undă de viitura poluantă datorita faptului că apele deversate nu au contact cu materialul
depozitat.


    7.3. Planuri pentru situaţii de risc
    În vederea supravegherii iazului Novăţ, a prevenirii situaţiei de înfundare a sistemului de
tranzitare a apelor de viitura din bazinul hidrografic amonte şi adiacente iazului s- a prevăzut
realizarea, în perioada de execuţie a lucrărilor de închidere şi ecologizare a iazului, a Instalaţiei de
supraveghere a stării iazului Novăţ şi a unei Staţia meteo locale descrise în capitolul „Monitorizare”.
De asemenea se vor întocmi grafice de proces cu istoricul tuturor parametrilor monitorizaţi cât şi
rapoarte săptămânale, lunare şi anuale.
    Instalaţia de supraveghere a stării iazului Novăţ asigură în cazul depăşirii pragurilor de alarmare
stabilite de proiectant în funcţie de valorile prescrise (ce se pot reseta) alarmarea a până la 15
utilizatori (factori de decizie care pot lua măsuri în vederea eliminării efectelor nedorite). În toate
cazurile alarmarea se va realiza conform schemei fluxului informaţional pentru sistemul de urmărire şi                                                     52
           RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 53
          = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


alarmare în perioada de execuţie a lucrărilor, în perioada de garanţie (2 ani) sau în perioada post -
închidere, schemele pentru fiecare caz în parte fiind anexate documentaţiei.


    7.4. Măsuri de prevenire a accidentelor
    Pentru prevenirea producerii evenimentelor credibile sau necredibile este necesar controlul şi
curăţirea:
    - greblelor pentru reţinerea plutitorilor,
    - canalelor pentru evacuarea apelor din zona iazului şi din amonte de acesta,
    - canalului principal de deviere a apelor,
    - galeriei hidrotehnice de deviere a pârâului Novăţ
    - galeriei de hidrotransport (Chivu Stoica)
    care va fi realizat în perioadele cu precipitaţii abundente (primăvara şi toamna) şi în cazul unor
ploi torenţiale. Nu trebuie neglijată nici lichidarea rampelor de încărcare buşteni din amonte de iaz şi
din zonele adiacente iazului prevenind astfel înfundarea sistemului de tranzitare a apelor de viitura.
                                                     53
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI           Pag. 54
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=
             8. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC


    Importanţa obiectivului de investiţii este dată de amplasamentul obiectivului – fiind situat in
bazinul hidrografic al râului Tisa (transfrontalier) şi de accidentul tehnic din 10.03.2000, când în urma
ploilor căzute şi topirii parţiale a stratului de zăpadă acumulată in timpul iernii din cauza cedării
corpului de rezistenţă a barajului a fost antrenat şi s-a scurs din iaz o cantitate însemnată de steril.


    8.1. Impactul produs asupra apelor
    Din rezultatele analizelor chimice efectuate se observă:
      - valori ale pH- ului cuprinse între 3,21 (proba A2 exfiltraţii iaz) şi 6,43 (proba A1 ape
    amonte de iaz);
    - depăşiri minime ale valorilor limită admisibile la suspensii, sulfaţi (exfiltraţii iaz) reziduu fix
(exfiltraţii), Mn (exfiltraţii iaz), Fe (exfiltraţii iaz şi aval de iaz confluenţa p. Roşu - p. Novăţ) şi Ni
(exfiltraţii iaz).
    Factorul de mediu APA va fi influenţat pozitiv de acţiunile de închidere a perimetrului minier.
Nu se vehiculează în perimetru ape menajere, care să impurifice cursurile de apă naturale din zona.
Prin lucrările de ecologizare propuse în perimetru, se estimează minimizarea antrenărilor de material în
perioadele cu precipitaţii abundente, scăzând astfel considerabil conţinutul de suspensii, şi reducerea
poluării cu metale grele, din exfiltraţiile iazului decantare, a râului Vaser, principalul colector din zona.
În vederea supravegherii şi determinării cantitative a precipitaţiilor din zonă la Cabana Novăţ a fost
instalat un pluviometru.


    8.2. Impactul produs asupra aerului
    În cadrul perimetrului considerăm că nu există surse majore de poluare a aerului.
    Antreprenorul va lua toate măsurile ca utilajele folosite la lucrările de închidere să aibă
obligatoriu reviziile tehnice efectuate. Gazele rezultate vor fi în cantităţi reduse, contribuţia lor la
poluarea atmosferei fiind nesemnificativă.
    În perimetrul analizat nu există depozit de carburanţi sau rezervoare, astfel nu rezultă emisii
staţionare cu conţinut de hidrocarburi.    8.3. Impactul produs asupra vegetaţiei şi faunei terestre
    Se observă degradarea vegetaţiei arboricole în zonele de contact direct dintre steril şi vegetaţie.
În zonele cu adâncime mică, pe steril s-au instalat pâlcuri de papură, urmare a pH-ului neutru al


                                                      54
             RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI        Pag. 55
          = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


soluţiilor din lac. Antreprenorul va lua toate măsurile rezonabile şi necesare pentru a proteja vegetaţia
existentă, care trebuie păstrată în zonă sau în jurul lucrărilor de execuţie.
    Protejarea ecosistemelor terestre va consta prin acţiunile de refacere şi ecologizare a
amplasamentului. În ceea ce priveşte ecosistemele acvatice, nu vor exista efecte nocive asupra
acestora.


    8.4. Impactul produs asupra solului si subsolului
    Iazul de decantare Novăţ se află la 16 km de localitatea Baia Borşa. În apropierea perimetrului
nu există obiective protejate, sensibile la eventualii factori de poluare.
    Întrucât prin lucrările proiectate se urmăreşte ecologizarea zonei, cu luarea în considerare a
tuturor factorilor de mediu, inclusiv a celui uman, se va realiza şi protecţia aşezărilor umane situate la
distanţă mare în aval de obiectiv.
    În zona iazului de decantare nu se află obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau
monumente istorice. În consecinţă prin lucrările de închidere/ecologizare nu se creează prejudicii care
să vizeze sau să aducă atingerea celor enumerate mai sus.


    8.5. Impactul produs asupra aşezărilor umane si altor obiective
    Iazul de decantare Novăţ se află la 16 km de localitatea Baia Borşa. În apropierea perimetrului
nu există obiective protejate, sensibile la eventualii factori de poluare.
    Întrucât prin lucrările proiectate se urmăreşte ecologizarea zonei, cu luarea în considerare a
tuturor factorilor de mediu, inclusiv a celui uman, se va realiza şi protecţia aşezărilor umane situate la
distanţă mare în aval de obiectiv.
    În zona iazului de decantare nu se află obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau
monumente istorice. În consecinţă prin lucrările de închidere/ecologizare nu se creează prejudicii care
să vizeze sau să aducă atingerea celor enumerate mai sus.              9. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

    Lucrările de închidere şi ecologizare a Iazului de decantare Novăţ creează un tot unitar, fiecare
din ele contribuind la:
    - îmbunătăţirea stabilităţii iazului de decantare;
    - reducerea poluării existente, la diminuarea potenţialului de poluare cu metale grele prin drenaj
minier acid;
    - facilitarea reintegrării terenurilor afectate de exploatarea minieră în circuitul economic;                                                     55
            RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 56
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


    - eliminarea situaţiei de risc potenţial de avariere a iazului de decantare.
    Prin realizarea lucrărilor proiectate vor fi asigurate cerinţele de siguranţă la stabilitate şi mediu
impuse de legislaţia în vigoare. Date fiind particularităţile de amplasament şi de construcţie, lucrările
de închidere şi ecologizare vor fi: lucrări de dezafectare; lucrări pentru asigurarea stabilităţii în timp a
iazului şi lucrări privind ecologizarea iazului.
    Studiul parametrilor fizico - chimici şi microbiologici realizat pentru probele de steril prelevate
din digul şi plaja iazului Novăţ au condus la următoarele concluzii:
    - stadiul oxidării sterilelor din iazul de decantare diferă atât pe dig cât şi în plajă în funcţie de
adâncime;
    - fenomenul de oxidare este mai evident pe o adâncime mai mare la baza digului dar este
prezent şi în restul digului;
    - zonele din plajă neacoperite de oglinda lacului sunt deja destul de oxidate, menţinerea plajei
în condiţiile actuale va conduce la o evoluţie a fenomenelor de drenaj acid.
    În vederea opririi     evoluţiei fenomenelor de drenaj acid se impune acoperirea
(impermeabilizarea) iazului de decantare Novăţ.
    Prin realizarea lucrărilor de investiţii cuprinse în proiectul tehnic se asigură următoarele:
    - prin reprofilarea digului principal - iazul va avea stabilitate la efectele seismice în cazul în
care nu se depăşesc sarcinile seismice conform prevederilor Normativ P100/92, iazul fiind situat în
zona seismică F având coeficientul de protecţie antiseismică ks = 0, 08 şi perioada de colţ Tc = 0,7s.
Iazul de decantare Novăţ şi toate lucrările vor rezista având în cazul solicitărilor seismice (contur
reprofilat) coeficientul de stabilitate supraunitar de 1,26*
NOTA * - Conform Raportul Expertului Volumul III - ,,Evaluarea starii de siguranta a iazului de
decantare Novat - Baia Borsa, in conservare”.
    - prin realizarea sistemului de tranzitare a apelor de viitura din bazinul hidrografic amonte si
adiacente iazului se respectă prevederile Legii nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, conform căreia
oraşului Borşa (poz.831) şi oraşul Vişeu de Sus (poz.835) sunt încadrate în zone de risc natural -
Inundaţii - Anexa nr.5: Unităţi administrativ - teritoriale afectate de inundaţii.
    - prin impermeabilizarea platformei iazului, a suprafeţei digului de protecţie şi a suprafeţei
barajului principal se elimină contactul undelor de viitură cu materialul depozitat, astfel nu va rezulta
unda de viitura poluata.
    - prin montarea Instalaţiei de supraveghere a stării iazului Novăţ, se asigură în cazul
depăşirii pragurilor de alarmare stabilite de proiectant în funcţie de valorile prescrise (ce se pot reseta)
alarmarea a până la 15 utilizatori (factori de decizie care pot lua măsuri în vederea eliminării efectelor
nedorite). În toate cazurile alarmarea se va realiza conform schemei fluxului informaţional pentru

                                                     56
              RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI        Pag. 57
           = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=


sistemul de urmărire şi alarmare în perioada de execuţie a lucrărilor, în perioada de garanţie (2 ani) sau
în perioada post – închidere. Pentru prevenirea producerii evenimentelor nedorite obligatoriu lucrările
vor fi supravegheate, curăţate şi întreţinute.
    - menţinerea galeriei de hidrotransport Chivu Stoica este necesara din punct de vedere tehnic
deoarece se va asigura alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare ape de exfiltraţii. Este
lucrarea prin care se va realiza pomparea apelor de exfiltraţii pe lângă faptul că este o cale de acces la
iazul de decantare Novăţ în timpul iernii.
    - realizarea accesului la iazul de decantare Novăţ pe valea pârâului Novăţ - în cazul
evenimentelor deosebite nu este recomandată deoarece această variantă ar pune în pericol posibilitatea
realizării intervenţiei.
                                                      57
        RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI          Pag. 58
       = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ=
                   FOAIA FINALĂTitlul        = PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A
lucrării:      MINEI BAIA BORŞA - IAZ NOVĂŢ =


Faza: RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Cod C.P.V. 74232300
Simbol: BM 22 – 1036Lucrarea conţine:
     I. Partea scrisă - .... ( ) file dactilografiate.


     II. Anexe şi partea desenată – …..(file) şi ……………….. (        ) planşe.


Destinaţia exemplarelor:     - 1 (un) exemplar Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş
                 - 1 ( un) exemplar arhivă S.C. I.C.P.M. S.A. Baia Mare.
                                    Întocmit
                               ing. Szilagyi Gabriela - Dana
                                                  58

								
To top