Filosofie cursus by Xk36BN

VIEWS: 286 PAGES: 71

									Filosofie
Hoofdstuk 1: Inleiding

Wat is filosofie: etymologisch (afleiding van een woord)?
- philia (vriendschap voor) + sophia (wetenschap, kennis, praktische wijsheid)
- het zoeken naar de waarheid (volgens Plato), Gorgias: de philosophia
- de zoeker van de kennis of kunde vs. De bezitter van de kennis of kunde

Filosofie heeft geen eigen studiegebied, het is meer een invalshoek, over verschillende domeinen
heen. Studiegebieden: biologie (levende wezens), fysica (bepaalde natuurverschijnselen),
psychologie (bepaald soort menselijke gedragingen)  filosofie van de fysica, filosofie van de
psychologie, etc. Filosofie = soort onderzoeksactiviteit: “Men bestudeert geen filosofie, men doet
het.” – J. Hankinson.

Wat is filosofie? Waar houdt de filosofie zich mee bezig?

  -  Voorlopigheid van de resultaten: “Wat op dwingende gronden door iedereen wordt erkend,
    is meteen ook wetenschappelijke kennis geworden, is geen filosofie meer, maar gaat over
    een bepaald domein van het kenbare.” – Jaspers
  -  Wetenschap is eigenlijk ook tijdelijk  het staat open voor falsificatie, het kan fout
    bevonden worden (validitisme)
  -  Verschijnsel van de ‘leegloop’ van de wijsbegeerte + creatie van nieuwe domeinen
            Eens er een vaste onderzoeksmethode is, is het wetenschap, en geen
             filosofie meer (vb. astronomie, chemie, psychologie  vroeger filosofie, nu
             wetenschap)
            Telkens nieuwe domeinen, vb. globalisering
            Filosofie bestaat uit 2 componenten:
                Nadenken over, proberen begrijpen van actuele thema’s en
                 problemen
                Bestuderen van ‘oude denkers’, filosofen
  -  Principiële bereidheid om vragen en antwoorden daarop kritisch te onderzoeken (goede en
    slechte vragen: goede vraagstelling is een doordachte, kritische manier van vragen, op een
    rationele manier beargumenteerd, een ondoordacht antwoord geeft geen goed antwoord op
    de echte vraag)
  -  Ergo: met respect voor de standaarden van rationele argumentatie
  -  Filosofie heeft betrekking op ‘ultieme vragen’ (op grondslagen van kennis, van de praktijk,
    etc.)
      o Ultieme vragen: ontoereikend voor wetenschappelijke methodes  niet beslisbaar
         door experimenten of observatie (vb. ‘Bestaat er een god?’: niet observeerbaar)
            Enkel reflectie over reeds aanwezige kennis als onderzoeksmethode
            Vb. ‘Wat is natuurlijk?’, ‘Blijf ik mezelf mijn hele leven door?’, ‘Heeft mijn
             persoonlijk bestaan een zin?’, ‘Wat is liefde, vriendschap?’, ‘Wat is
             waarheid?’  veel ruimer dan ‘de zin van het leven’
      o Biologische filosofie: ‘Wat is leven?’, ‘Wanneer spreek je van levende wezens?’, ‘Wat
         is de dood?’ (in de medische wereld: conventies over wat dood is  ‘whole


                                                   1
         braindead’ en ‘hogere hersendood’ (bewustzijn is weg, maar je lichaam ademt,
         functioneert wel nog): wanneer ben je dan echt dood?
      o Mogelijke opvattingen van Waarheid:
                 Correspondentie met de werkelijkheid
                 Kwestie van coherentie (observaties kloppen met de theorie, en
                  verschillende theorieën komen tot dezelfde conclusies)
                 Pragmatische theorie van de Waarheid: als het in de praktijk deugt,
                  als je er iets mee kan doen
            Propositionele kennis vs. Niet-propositionele kennis (subjectief, ervaringen)
  -  Filosofie is een discipline, geen wetenschap
            Plato paste zelfde basisbeginselen van de filosofie toe op alle verschillende
             domeinen (fysiek, politiek, etc.)  systematisch karakter
  -  Begripsanalyse: Ik weet dat X het geval is, als en slechts als:
            Ik geloof/denk dat X het geval is
            X het geval is
            Ik kan justifiëren waarom X het geval is (voldoende redenen geven):
             justificatie kan juist of fout zijn, maar geen toevallige kennis, op de juiste
             gronden gelooft
                 Vb. zelfs moest er een god bestaan, dan kan je nooit weten dat hij
                  bestaat, omdat er onvoldoende justificatie voor is.
      o Ergo: “Knowledge is justified true belief.”
  -  Dromen: er is geen test om uit te maken of je droomt of niet: elke denkbare ‘test’ die je
    ondergaat kan je net zo goed in je dromen ondergaan
      o Ergo: “Real life is made of stuff dreams are made of.”, “La vida sueño”, “Het leven is
         een droom” – A. Schopenhauer
  -  Denken over denken:
      o Antwoorden in de wijsbegeerte zijn gegenereerd door analyse van het denken
            Precieze formuleringen en definities, onderzoek van de houdbaarheid van
             reden-conclusierelaties, onderzoek van formeel-logische geldigheid van
             redeneringen, onderzoek van veronderstellingen, eliminatie van ambigu
             taalgebruik, identificeren en gebruiken van criteria, formuleren van
             overkoepelende hypothesen (speculatie), etc.
      o Wetenschap van het geldig denken/redeneren is zelf wijsgerige discipline (cfr. Logica)
            Logica = leer van de geldige afleidingen/inferenties (discipline van de
             filosofie)

Deeldisciplines van de filosofie:

  -  1. Epistemologie (kennisleer, wat we kunnen denken)
      o Komt van het Griekse episteme (kennis) en logos (verklaring) = kennisleer
      o Studie van de natuur van kennis en haar justificaties
           Vb. ‘Wat is kennis?’, ‘Welke soorten kennis zijn er?’, ‘Wat zijn de
            kennisbronnen?’, ‘Is kennis mogelijk?’, ‘Welke procedures garanderen
            kennis?’, ‘Wat is onzekere kennis?’, ‘Zijn er ondenkbare dingen? En zo ja, wat
            is hun aard?’ (vragen vanuit de epistemologie)


                                                   2
          Vb. van discussies: rationalisme vs. Empirisme (debat over bronnen van
          kennis), scepticisme vs. Niet-sceptische benaderingen (debat over de
          grenzen van kennis)
    o Speciale onderdelen:
         Logica: leer van de geldige inferenties
         Wetenschapsfilosofie: studie van de justificaties van kennis in de
          wetenschappen (vb. ‘Welke justificaties worden als goed, als betrouwbaar
          gezien door de wetenschap?’, ‘Hoe worden wetenschappelijke ontdekkingen
          gedaan?’
-  2. Ontologie (= metafysica)
    o Van het Griekse einai (zijn) en logos (verklaring) = leer van het zijn
    o Synoniem voor ontologie = metafysica (letterlijk: het boek dat na het boek ‘Fysica’
      komt)
         Vb. ‘Wat is bestaan?’, ‘Welke soorten dingen bestaan?’, ‘Hoe bestaat
          psyche?’, ‘Hoe bestaat materie?’ (materie ervaren we niet, enkel de
          psychische waarnemingen ervan  geen decisieve argumenten om te
          bewijzen dat materie bestaat: het is een aanname), ‘Wat zijn die dingen?’, ‘
          Hoe bestaan getallen?’ (ontdekken of construeren we ze?), ‘Hoe bestaan
          functies, emoties, etc.?’, ‘Wat is ruimte?’ ‘En tijd?’
    o Onderdelen:
         Natuurfilosofie: studie van de grondslagen van de fysica
         Wijsgerige antropologie: studie van de aard van het specifiek menselijke
          bestaan (vb. bewustzijn: ‘Kan ziel buiten lichaam bestaan?’)
         Rationele theologie: studie van de (eventuele) aard van het goddelijke
          bestaan (van een opperwezen)
             Vb. van een (slechte) cirkelredenering: ‘God is perfect, dus moet hij
               wel bestaan (anders zou hij niet perfect zijn). Alles heeft een
               oorzaak, en god is de oorzaak van alles. Wat is de oorzaak van god?
                reductie naar onwetendheid
-  3. Ethiek
    o Kritische onderzoek van waarden en normen voor het handelen en onderzoek naar
      hun grondslagen
         Vb. ‘Zijn er normen die een verplichtend karakter hebben voor iedereen?’,
          ‘Hoe kan men dergelijke normen justifiëren?’, ‘Wat is het goede leven, en
          hoe kan men het eventueel realizeren?’, ‘Zijn er situatie waarin je iemand
          mag doden?’(zelfverdediging: dood kan gevolg zijn, maar is nooit het doel op
          zich), ‘Vanwaar komen gedragsregels?’
         Vb. ‘Dood niet!’  kan niet waar of vals zijn: het is een gebod (analoog: ‘Doe
          de deur dicht!’)
    o Onderdelen:
         Theoretische ethiek = meta-ethiek: studie van de aard van de ethiek en haar
          relatie tot de ontologie en de epistemologie, studie van het moreel
          redeneren
         Normatieve ethiek: justificaties voor stelsels normen voor het handelen


                                                3
            Toegepaste ethiek: studie van de grondslagen van het handelen op
            specifieke domeinen (opvoeding, milieu, geneeskunde, oorlogsvoering,
            ondernemen, etc.)
                Vb. abortus: kan niet/kan op voorwaarde dat het kadert in een
                 goede/neutrale daad: intentie mag niet zijn om foetus te doden 
                 doctrine van het dubbel effect: eigenlijk stel je een (moreel) goede of
                 neutrale daad, met als neveneffect iets slechts (vb. doden), ander vb.
                 terminale patiënt: pijnvermindering, met de dood tot gevolg
      o Politieke en sociale filosofie
           Eigenlijk onderdeel van de ethiek
           Studie van de grondslagen van politieke en sociale praktijken en structuren
           Vb. ‘Wat is een rechtvaardige maatschappijvorm?’, ‘Wat zijn de grenzen van
            de staatsinterventie?’, ‘Welke basisrechten hebben burgers?’, ‘Wat is
            burgerschap?’, ‘Welke vormen van discriminatie zijn aanvaardbaar?’,
            ‘Waarom mag een staat eisen belastingen te betalen, maar niet om een nier
            af te staan?’
           Bijzonder onderdeel:
                Rechtsfilosofie: studie van de grondslagen van het recht
  -  4. Esthetica
      o Kritisch onderzoek van het esthetisch oordelen (oordelen over schoonheid) en studie
        van zijn grondslagen
           Vb. ‘Wat is schoonheid?’, (verschillende vormen van schoonheid: schoonheid
            in de wiskunde, schoonheid in de kunst, etc.) ‘Zijn esthetische waarden
            universeel of niet?’, ‘Wat is kenmerkend voorde esthetische ingesteldheid?’,
            ‘Is schoonheid in de natuur vergelijkbaar met schoonheid in de kunst?’,
            ‘Welke esthetische oordeelscategorieën zijn er?’ (het sublieme, het
            pittoreske, het schone in zijn genre = niet echt mooi, wel typisch), ‘Hoe kan
            slechte mooi zijn?’ (vb. tragedie = opgehoopte miserie, en toch mooi)
           Niet enkel toegepast op kunst, ook van toepassing op natuurlijke
            schoonheid, etc.
  -  Epistmologie en ontologie = eerder theoretisch,
    ethiek en esthetica = eerder praktisch, waardenfilosofie

Gedachtenexperiment: “Trolley-probleem”

  -  Phillipa Foot: ‘Abortion and the DDE (Doctrine of Double Effect)’
           Hoe omgaan met slachtoffers?
           Ruilen van levens voor andere levens (vb. bij oorlog: strategisch
            bombarderen op vijandige bouwwerken en daarbij burgerslachtoffers
            maken, om anderen te ‘redden’?), levens nemen om andere te redden
  -  Vraag 1: Je hebt een spoorweg die in 2 splits, er komt een trein aan die niet kan remmen. Op
    ene spoor zijn 5 mensen aan het werken, die niet weg kunnen, op het tweede, afslaande
    spoor maar 1 persoon. Moet de machinist draaien?  Stelling 1: 5 doden is erger dan 1
    dode.                                                   4
  -  Vraag 2: Een chirurg heeft 5 patiënten die allemaal een orgaantransplantatie nodig hebben. 1
    gezonde persoon kan hen allemaal redden. Mag de chirurg de gezonde persoon doden om
    de 5 andere te redden?  Stelling 2: 1 doden is erger dan 5 laten sterven
  -  Vraag 3: Je loopt langs een spoorweg, er komt een onbemande trein aan, die zelf niet kan
    sturen of stoppen. Op een tweesplitsing staat een wissel, te bedienen door de omstaander.
    Links staat 1 persoon op het spoor die niet wegkan. Normaal zal de trein rechtsdoor rijden,
    maar daar zijn 5 mensen aan het werk, die dan overreden zullen worden. Verleg je de wissel?
     Stelling 2b: 1 doden is erger dan 5 laten overrijden
  -  Vraag 4 = Fat Man-probleem: Je staat op een brug, er staat een gezette man naast je. Er
    komt een trein aanrijden, die dreigt achter de brug 5 mensen omver te rijden. De dikke man
    kan echter met zijn gewicht de trein tegenhouden. Geeft je de man een duwtje?  Stelling
    2c: 1 doden is erger dan 5 laten sterven

Oorsprong van de wijsbegeerte

  -  Wijsbegeerte vanaf gebruik van een rationele techniek
  -  Om de geschiedenis van de filosofie te bestuderen, moet je de tradities en originele teksten
    bestuderen
  -  Westerse (eigenlijk Grieks, vanuit Klein-Azië en arabisch = zelfde traditie), Chinese en
    Indische wijsbegeerte is ongeveer gelijktijdig ontstaan
           Westen: begin met Sokrates (469 – 399 v. Chr.), Athene (en de presokratici)
           China: begin met Kong Fu Ze (Kongfusius, 551-479 v. Chr.), ‘Zhe-Xüe’ = studie
            van de wijsheid  praktischer gericht, minder analyse
           India: Siddharta Gautama (°560 v. Chr.), historische Boeddha, ‘Yoga’ =
            ‘meditatie’
           Invloeden gekruist: hadden een invloed op elkaar (wij zullen vooral de
            geschiedenis van de Westerse filosofie bekijken)

Sokrates

  -  Schreef zelf niets en gaf ook geen les: er zijn dus alleen secundaire bronnen van o.a.:
    Aristophanes, Xenophon, Plato en Aristoteles (zij schreven allemaal over Sokrates, maar
    spraken elkaar voor een deel tegen)
  -  Hij leefde in de Oudheid, en werd gezien als een ‘wijze’, een soort heilige. Hij offerde zijn
    eigen leven op voor zijn waarden (tegen de rechtspraak in: hij kreeg de gifbeker) 
    voorbeeldfunctie! (filosofie was een levenswijze, filosofen leefden volgens hun beginselen)
  -  Sokrates had een enorme invloed op zijn tijdgenoten (voorbeeldfunctie)
  -  Beeld door Plato in diens dialogen:
           Sokrates ontmoet X die beweert iets te weten;
           S vraagt X een definitie;
           S stelt X vragen, te beantwoorden met ja of neen;
           S toont door ‘syllogiseren’ aan dat X een contradictie aanvaardt en dat X dus
            niets weet
           Vb. veldheer die weet wat moed is… (Laches)  weet eigenlijk niets
      o Sokrates wist van zichzelf dat hij niets wist: door Orakel van Delphi uitgeroepen tot
        slimste mens van Griekenland = socratische ironie


                                                  5
  -  Belang van Sokrates:
      o Model van rationaliteit:
           Sokrates dwingt zijn respondent in een meedogenloos kritisch onderzoek
             naar diens fundamentele begrippen
           Sindsdien kenmerkend voor de Westerse wijsbegeerte (B. Magee)
           Correct denken = je denkstappen in een dialoog onderwerpen aan de
             formele controle door anderen
           Socratische methode: de leraar stelt vragen die de leerling, uitgaande van
             wat hij al weet, stapsgewijs in de richting van een antwoord voeren (cfr.
             Meno)
      o Ter dood veroordeeld wegens ‘corruptie’ jeugd en niet geloven in de goden van de
        stad (hij was in werkelijkheid een bedreiging voor de staat, met zijn ideeën)
      o Dood verhaald in Phaido van Plato (427 – 347 v. Chr.)

Pre-Sokratici

  -  Verzamelnaam voor een twaalftal wijsgeren die tot ongeveer de tijd van Sokrates de natuur
    van de wereld probeerden te verklaren of te beschrijven
  -  Aristoteles: (384 – 322 v. Chr.): gaf hen de naam ‘physiologoi’ (natuuronderzoekers)
  -  Pre-sokratici  Sokrates (onderzocht meer ethische kwesties)
  -  Vooral in Griekenland, Italië, Klein-Azië (+/- 130 jaar voor Sokrates)
      o Milesiërs: Thales van Milete (6de eeuw v. Chr.), Anaximander, Anaximenes
      o Pythagoras van Samos (570-497 v. Chr.)
      o Eleaten: Parmenides (1ste helft 5de eeuw v. Chr.), Zeno (Italië)
      o Herakleitos van Efese (vroege 5de eeuw v. Chr.)
      o Democritos van Abdera (late 5de eeuw v. Chr.)
      o Vooral kleine fragmentjes van werk van pre-sokratici bewaard gebleven
  -  Aard van de Physis (natuur)
      o Thales: alles is water (onder één of andere vorm) = monisme
      o Herakleitos: Panta Rhei (alles beweegt), eenheid der tegendelen, twist en
        tegenspraak is onvermijdelijk, alles is vuur (één kinetisch materiaal)  niets is
        constant in de werkelijkheid, alles is voortdurend in beweging. Er is geen substantie,
        alles is per definitie vluchtig (metafoor van de kaarsvlam: ziet er stabiel uit, maar is in
        feite vluchtig. Je kan geen 2 keer in dezelfde stroom baden, want water stroomt) 
        hele werkelijkheid is dynamisch (oorlog en conflict is de essentie van alles) 
        procesfilosofie (alles is opgebouwd uit dynamiek)
      o Pythagoras:
            metempsychose: een onsterfelijke ziel migreert over land-, zee- en
             luchtdieren, cycli van 3000 jaar)  eerste die concept aanbrengt van een ziel
             (later overgenomen door verschillende godsdiensten)
            Orfische mysteries: leefregels  zuiveringsrituelen, beoefening wetenschap
            Basisontdekking van Pythagoras: intervallen in de muziek beantwoorden aan
             eenvoudige getallenverhoudingen (octaaf 2:1, kwint 3:2, kwart 4:3), klank in
             wiskundige verhoudingen  wiskundige wetten liggen aan de basis van de
             fysische realiteit


                                                     6
            Numerieke aard van de werkelijkheid: ‘Het getal is de essentie van alles!’ 
            fascinatie voor de werkelijkheid aan de hand van getallen, werkelijkheid
            ontstaan door wiskundige verhoudingen
      o Parmenides: er bestaat slechts 1 ondeelbaar zijnde (‘Het zijnde is’), er bestaat geen
        niets of lege ruimte (idem: Zeno), geen deelbaarheid van tijd en ruimte mogelijk 
        monisme. cfr. Paradoxen: Achille en de schildpad: Achille haalt de schildpad in,
        moesten tijd en ruimte deelbaar zijn, dan zou Achille de schildpad nooit kunnen
        inhalen, want een oneindig aantal punten kunnen niet doorlopen worden in een
        eindige tijd!
      o Democritos: elaboratie van het atomisme van Leukippos: lege ruimte bestaat, en wat
        is, bestaat uit een oneindig aantal ondeelbare ‘atomen’ (dingen die je niet verder kan
        delen, wat bestaat)  pluralisme (oneindig aantal substanties)
  -  Bijzondere groep: Sofisten  van minder belang (overgeslaan in de les)
  -  Belang van wiskundig bewijs: mogelijkheid om ZEKERE bewijzen te maken
      o Thales van Milete (6de eeuw v. Chr.): wiskunde  bewijsbare stellingen
      o Euklides: axiomatische methode (300 v. Chr.): deductieve manier om complexe
        stellingen vanuit makkelijkere te bewijzen
           Postulaten (axioma’s): stellingen die waar zijn, waar je niet aan moet
            twijfelen
                Vb. tussen 2 punten is het altijd mogelijk om een rechte lijn te
                 trekken
           Vertrekpunt: definities  postulaten/axioma’s formuleren  proposities
           Tussen postulaten en proposities  afleidingswijze
      o Zie site: http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/toc.html
      o Oudheid: statica, optica, astronomie  nu delen van fysica, wetenschap: wiskundige
        benadering vormt ook basis voor delen van de fysica
      o Deductie: deductieve redeneringen  als de premissen waar zijn, dan is de conclusie
        ook altijd waar
           P1: Als het regent, dan ligt de straat nat.
            P2: Het regent.
            C: Het ligt nat.

Begrippen:

  -  SUBSTANTIE = datgene dat zelf niet bestaat uit andere dingen, en aan de grondslag ligt van
    alle andere dingen die eruit gemaakt zijn.
  -  MONISME = geloof dat er maar 1 substantie bestaat, en dat alles daaruit opgebouwd is.
  -  PROCESFILOSOFIE = het geloof dat alles opgebouwd is uit dynamiek  DINGFILOSOFIE
  -  METEMPSYCHOSE = gedachte dat er een onsterfelijke ziel bestaat, die constant hergeboren
    wordt in andere gedaanten
                                                  7
Hoofdstuk 2: Plato (427 – 347 v. Chr.) en Aristoteles (384 – 322 v. Chr.)

Plato:

  -  Biografie:
       o Geboren in Athene, in een adellijke familie met veel politieke invloed (aristocraten)
       o Hij ontmoette in zijn kinderjaren Socrates (hij was een leerling van Socrates)
       o Plato was geschokt toen rond zijn 27ste Socrates tot de dood veroordeeld werd
       o Achtergrond:
            De Pelopponesische oorlog van 431-404 v. Chr.  Sparta
            Athene verliest  in 404 v. Chr.: Tirannie van de 30 (Sparta verslaat Athene
             en installeert tirannie)  aristocratisch regime
            403: herstel van de democratie  Plato was verwant met één van de
             tirannen (Critias), meerdere leerlingen van Socrates behoorden tot de
             tirannen
            Socrates (en ook Plato) was een aristocraat, hij was geen aanhanger van de
             democratie (waardoor Socrates als een bedreiging gezien werd voor de
             staat)
       o Na de dood van Socrates (hij kreeg de gifbeker, deels veroordeeld als afrekening van
         het regime) verliet Plato Athene een tijd voor Sicilië en Zuid-Italië, waar hij veel
         politieke en geleerde kennissen maakte
       o Rond 385 keerde Plato terug naar Athene en stichtte er de Academie (‘Platonische
         Academie; eerste school in de huidige betekenis van het woord, vooral wiskundig
         onderwijs)
       o 367: Plato maakte een tweede en kort daarop een derde reis naar Syracuse
         (Dionysius II)  jonge vorst  politieke opvoeding!
            Mislukking: tijdens de tweede reis werd Plato gevangen gezet, tijdens de
             derde reis opnieuw gevangen en verkeerde hij in levensgevaar. De
             verbannen Dion voerde 3 jaar oorlog tegen Dionysius II. Dion werd vermoord
             door een medestander, die Plato vroeg hem bij te staan in de nieuwe staat.
             Plato weigerde.
  -  Werken: DIALOGEN
       o Opgedeeld in vroege, midden en late dialogen (levendige dialogen over een
         onderwerp)
            Vroege: Apologie van Socrates, Charmides, Crito, Euthydemus, Eutrypho,
             Gorgias, Hippias, Maior, Hippias Minor, Ion, Laches, Lysis, Menexenus,
             Protagoras, Staat bk 1
            Midden: Cratylus, Phaedo, Staat bk 2-10, Symposium, Phaedrus, Parmenides,
             Theaetetus
            Late: Timaeus, Critias, Sophistes, Politicus, Philebus, De Wetten
       o Model: wiskunde (meetkunde)
            Succes van de muziektheorie (harmonie  Pythagoras) en de sterrenkunde:
             wiskundige stelling aan de basis van harmonische muziek en heelal
            Volmaakte meetkundige vormen aan de basis van de werkelijkheid
            Cfr. De gedachte dat de beweging van de hemellichamen verklaarbaar is op
             grond van cirkelvormige, eenparige (vb. geen versnellende beweging)

                                                  8
          bewegingen van bollen (Eudoxus) of van genestelde bollen (Hipparchus) 
          stellingen waarvan Plato uitging
    o Bestaan en algemene termen:
         Plato veralgemeende wiskundige stellingen: hij geloofde in het bestaan van
          veralgemeende termen
              Vb. Mieke’s jas is rood.
              Boter is geel.
              Het oordeel van Salomon was wijs.
              De aanval op de Atheners op de Spartanen was moedig.
         Vraagstelling:
              Subject – predicaat zinnen: X = A
              Over de A’s kan men zinvol spreken (vb. roodheid, geelheid,
               wijsheid, dapperheid, etc.) (hoewel geelheid zelf niet geel is)
              Vaststelling: zijn ‘algemene’ dingen, vb. hoewel dé driehoek niet
               gelijk is aan eender welke getekende driehoek, kunnen er toch
               uitspraken over gedaan worden, met zekerheid  veralgemening
              Hoe mogelijk?  belang van het model van de wiskunde: ontdekt of
               construeert men haar ‘waarheden’?
         Oplossing van Plato: Realisme (realisme in de betekenis van ‘objectief
          bestaan’) met betrekking tot universalia: de betekenissen van universele
          termen bestaan als dingen, los van het denken
              Plato
              Bertrand Russell (1872-1970): Platonische filosoof, één van de
               grondleggers van de hedendaagse wiskunde
              Universalia: algemene term = bestaat echt, objectief, reëel karakter
               (het zijn geen begrippen die we construeren)
-  Dualisme van Plato:
    o Vormenleer = algemene termen bestaan in een vormenwereld: ‘prototypes’ van het
      waarneembare (basisvoorbeelden van wat we zien)
         Kenmerken vormen: eeuwig, onveranderlijk, niet-gelokaliseerd, niet-
          waarneembaar, ondeelbaar, perfect, etc.
         Vormenwereld van Pythagoras
    o Zintuiglijke wereld: veranderlijk (alles wordt, alles beweegt), zintuiglijkheid,
      imperfect, etc.
         Zintuiglijke wereld van Herakleitos
    o Plato: maakt combinatie = 2 etages
         De etage van de eeuwige vormen (staat buiten tijd, los ervan)
         De etage van de zintuiglijke wereld
         Volgens Plato zijn de algemene termen het echte, en de concretisering, het
          empirische is de bundel van prototypes
         DUALISME: stelling dat de wereld uit 2 tegenovergestelde dingen bestaat
    o Epistemologie: kennis is mogelijk voor zover die betrekking heeft op vormen 
      kennislijn
    o Plato: DE KENNISLIJN


                                               9
  KENNIS     Pure kennis     Vormen (ideëen) De Kenbare      HET GOEDE
          Begrijpen      Begrippen      Wereld
  MENING     Geloof       Concrete dingen   De Zichtbare DE ZON
  (doxa)     Verbeelden     Afbeeldingen     Wereld
          EPISTEMOLOGIE ONTOLOGIE
     Doxa (of mening) is de zintuiglijke wereld  waarschijnlijkheden
         Vb. alle raven zijn zwart = onmogelijk te bewijzen, want dan zou je
          alle raven uit het verleden, heden en toekomst moeten bekijken, wat
          onmogelijk is
     Kunst is de afbeelding van een afbeelding van een vorm, dus het heeft een
      laag ‘waarheidsgehalte’
     Plato maakte in zijn dialogen vaak gebruik van mythische verhalen
         Vb. Alles bestond oorspronkelijk uit bollen: man/vrouw-bol splitst 
          eros/liefde is terugvinden wederhelft
         Vb. metafoor van de grot: mensen geketend in de grot, ze zien enkel
          schaduwen (door het vuur), niet de echte dingen, want ze kunnen
          zich niet draaien  zouden die mensen niet denken dat de
          schaduwen die ze zien echt zijn? (Analoog voor mens in zintuiglijke
          wereld, die vormenwereld nooit gezien heeft…)
     Waarom ‘Het Goede’?  in de vormenwereld bestaat enkel het perfecte
         Maar: wat met een ‘perfecte’ moordenaar?  is eigenlijk
          imperfectie: er bestaat geen vorm voor in de vormenwereld,
          ontbreken van perfectie
     De ideeën van Plato hebben en hadden een grote invloed op onze cultuur
o  Toepassing op moraal en mensbeeld:
     Redelijk onderzoek van moraal en maatschappij is mogelijk: ‘het goede’
      bestaat objectief (moreel absolutisme)
     Phaido’s zielsleer:
         Ziel = eeuwige vorm, ‘goddelijk’  bron van kennis (anamnese)
         Lichaam = vergankelijk, ‘aards’
     Symposium: Eros is de liefde voor het Goede
     Opstijgen naar het Goede = onthechting ‘zintuiglijkheid’: rede vs. Emotie
      (dualisme)
         Plato: tegenstelling tussen rede (vorm) en emotie (zintuiglijk), voor
          de meesten in de Oudheid was dit geen tegenstelling)
         Metafoor van de paarden (emoties) en de menner (de rede), die de
          paarden onder controle moet houden
     Bij Plato: zeker ontwaarding van het zintuiglijke, het lichamelijke,
      vergankelijke, maar niet radicaal
         Grieken hadden bewondering voor het menselijke lichaam
         Plato: recyclage ziel  eerst gewassen in de onderwereld
         Socratische methode: leren is herinneringen ophalen uit de
          vormenwereld die aanwezig zijn in de ziel (elke mens heeft de
          kennis, maar hij herinnert het zich niet meer)                                          10
                Het concept van een ziel komt dus vanuit de filosofie, vanuit
                Griekenland, pas in de 1ste – 2de eeuw na Chr. Ook in het christendom
                (ervoor enkel wederopstand van de lichamen, er kwam geen ziel aan
                bod)
               Platonische liefde = liefde zonder lichamelijke  depreciatie van het
                menselijke lichaam
  -  Alternatieve constructies:
      o Conceptualisme: de objecten van het denken en de betekenissen van de universele
        termen bestaan alleen in de psyche en worden door de psyche geconstrueerd.
           Aristoteles (384-322 v. Chr.)
           John Locke (1632-1704)           => conceptualisten
           Termen: abstraheren uit empirische observatie (termen bestaan niet
            objectief, maar als constructies van de psyche)
      o Nominalisme: namen volstaan, algemene termen slaan op de verzameling van de
        dingen waarop zij van toepassing zijn. Alleen ‘singuliere’ dingen bestaan. (Enorme
        belang van vooraf bestaande woorden: enkel namen van dingen bestaan echt)
           William of Ockham (?-1347)
           !! Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
      o Waarschijnlijk ligt de waarheid ergens tussen het conceptualisme en het
        nominalisme (in tegenstelling tot het platonisme)
      o (Volgende 3 slides niet belangrijk)

Aristoteles:

  -  Biografie:
      o Geboren in 384 v. Chr. Als zoon van de lijfarts van de koning van Macedonië (in die
        tijd waren Macedonië en Athene vijandige staten)
      o In 367 ging Aristoteles naar de Academia, tot de dood van Plato (20 jaar)
      o Aristoteles was in Athene een niet-burger (verbonden met Macedonië vs. Hellas)
      o In 348/47 gaat hij naar Assos (in Klein-Azië), naar een filiaal van de Academia, daarna
        naar Lesbos (de school van Plato, op een nieuwe locatie)
      o In 343/342 werd hij uitgenodigd door de koning van Macedonië, Philippus, om diens
        zoon, Alexander, op te voeden
      o In 340, als Alexander regent wordt, keert Aristoteles terug naar Stagira
      o In 335 keert hij terug naar Athene, en geeft er colleges in het Lyceum (= school van
        Aristoteles, een gymnasium, een onderzoeksschool). Hij heeft een hele schare
        leerlingen en medewerkers. In de school werd aan peripatetici gedaan = wandelend
        aan onderwijs gedaan
            Aristoteles kon met wat hulp een school stichten, hoewel hij als niet-burger
            van Athene geen rechten had, dus ook geen bezitsrecht
      o In 323 sterft Alexander, waarna een antimacedonische reactie volgt in Athene,
        Aristoteles wordt bedreigd met een proces (hij is Macedoniër), maar vlucht naar
        Chalcis
      o Aristoteles sterft in 322
  -  Werken:
      o Dialogen (cfr. Plato): zijn verloren gegaan

                                                  11
    o  Documentatie werken: Historia animalium en de Staatsinrichting van Athene 
      merendeel ging verloren
    o Collegeaantekeningen (cursussen): uitgegeven in de 1ste eeuw v. Chr.
         Logische geschriften:
             De interpretatione: propositieleer
             Analytica priora en posteriora: syllogismenleer, theorie van de
              deductieve wetenschap (onbewijsbare principes: axioma’s,
              definities,…)
             Topica: theorie en praktijk van het dialectisch debat (retorica =
              publiek overtuigen van je gelijk)
             Sophistici elenchi: leer van de drogredenen (welke worden er
              gebruikt, welke drogredenen kan je zelf makkelijk gebruiken)
         Natuurfilosofische geschriften:
             Algemene natuurfilosofie (Physica, De Caelo – astronomie,
              Metereologica,…)
             Filosofie van de levende natuur: De anima, Parva naturalia (o.a.
              psychologie en fysiologie – o.a. dissecties, onderzoek in botanische
              tuin, etc.), De partibus animalium – anatomie
             Metafysische geschriften: Metaphysica
             Ethische geschriften: Ethica Nicomachea, Ethica Eudemia, Politica -
              staatsleer,…
    o Enorm oeuvre, en enorm invloedrijk (cfr. Middeleeuwen via de Arabische filosofie)
         Geen wiskunde!, hoewel Aristoteles studeerde aan de Academia, die een
          klemtoon legde op wiskundige kennis (wel grote bijdrage in de logica)
-  Syllogismenleer:
    o Poging om alle deductieve redeneringen in kaart te brengen (classificatie) en er een
      theorie rond te ontwerpen
    o Syllogisme: als de premissen waar zijn, dan is de conclusie ook waar, vb.:
             P1: Als het regent, dan ligt het nat
             P2: Het regent.
             C: Het ligt nat
    o Vorm van de redenering:
         Modus ponens:
             Als p, dan q (P1)
             p (P2)
             Dus q (C)
         Informatie bevat in de conclusie steekt reeds in de premissen  Aristoteles
          bracht de geldige vormen in kaart
             p = antecedent
             q = consequent
         Modus tollens (opheffende wijs)
             Als p, dan q
             -q
             Dus –p


                                                12
      Hypothetische uitspraak: heeft een als…, dan…- vorm (de woorden ‘als’ en
      ‘dan’ zijn niet altijd uitdrukkelijk aanwezig)
     Categorische uitspraak: heeft een andere vorm
     Bedrieglijke drogredenen:
         Als p, dan q
         q
         Dus p
          niet logisch geldig! (drogredenering van het bevestigen van het
           consequent)
o  Formele logica: de uitspraak is waar omwille van de vorm
     Informele logica: proberen uitmaken welke argumenten geldig zijn en welke
      niet  argumentenleer
o  BARBARA-syllogisme:
         Alle X zijn Y (P1)
         Alle Y zijn Z (P2)
         Alle X zijn Z (C)
     Ongeldige redenering, vb.:
         Alle voetballiefhebbers zijn gewelddadig (P1)
         Alle voetballiefhebbers zijn bierdrinkers (P2)
         Alle bierdrinkers zijn gewelddadig (C)
o  Inductie: redeneringen waarbij de conclusie wel informatie toevoegt aan de
  premissen: ‘Als p, q, r, …, dan steeds s’
     Vb. als raaf 1 zwart is, raaf 2 is zwart,… en raaf n is zwart, dan zijn alle raven
      zwart (maar wat met raaf n + 1, raaf n + 2,…?  Je moet informatie
      toevoegen aan wat je al wist = veronderstellen!)
     Waarschijnlijkheid  weinig echte zekerheid
     Inductieprobleem: wanneer mag je algemene conclusies trekken uit een
      aantal particuliere gevallen?
         Vb. bij onderzoek: wanneer is empirisch voldoende bevestigd om te
           veralgemenen?
         Vb. de zon kwam tot nu toe alle dagen (die wij al leven) op, maar we
           hebben geen reden om aan te nemen dat ze alle dagen zal opkomen
         Alle definities hebben problemen met inductie
o  Informele logica: drogredenen
     Ad hominem-argument: in plaats van naar de argumenten te luisteren, de
      persoon in diskrediet brengen
     Gezagsargument: in plaats van de argumenten te bekijken, een persoon
      geloven omdat hij gezag heeft
         Mensen nemen heel veel voor waar aan, nemen voor waar aan wat
           ‘betrouwbare’ bronnen beweren, er is weinig sceptisme
     “Bad company/good company”-drogrede: mensen beoordelen volgens de
      groep waartoe ze behoren
     De “iedereen doet het” en de “ het is altijd al zo geweest”-drogrede: hoe zou
      er dan nog iets nieuws mogelijk zijn?


                                             13
          De anekdotiek-drogrede: een argument aannemen omdat je een anekdote,
          persoon (of een aantal gevallen) kent die het bevestigd
         Cirkelredenering: eigenlijk formeel geldig, maar je veronderstelt iets,
          waardoor je afleidt dat je veronderstelling klopt
             Vb. je veronderstelt dat god bestaat, en leidt eruit af dat hij bestaat:
               P  P: de bijbel is het woord van god, de bijbel bestaat, dus moet
               god ook wel bestaan…
         Valse tegenstellingen: men geeft enkel de uitersten: het is ofwel zo, ofwel zo,
          maar men geeft niet alle mogelijkheden: [A        ~A]
             (beide extremen zijn niet waar, er wordt enkel zwart-wit gekeken)
             Dilemma-redenering
              authentieke tegenstelling
-  Teleologie/doeloorzaken
    o Het idee dat alles wat bestaat een doel heeft
    o Aristoteles: verklaringen moeten doelen expliciteren waarnaar de dingen tenderen
         2 soorten oorzaken (oorspronkelijk 4):
             De vorm van een ding
             De materie van een ding (waaruit het opgebouwd is)
    o Vorm:
         Vorm is immanent: bestaat enkel als de vorm van materie
         De vorm wordt bepaald door de functie: vb. zeggen wat een tafel is, is
          zeggen waartoe ze dient (vooral bij dingen die door de mens gemaakt zijn)
    o Verklaring verandering:
         Materie bezit de potentialiteit om een bepaalde vorm te krijgen
             Vb. een veulen wordt een paard doordat de materie van het veulen
               de potentialiteit bezit om de vorm van het paard aan te nemen
         Actualiteit is het doel waarvoor de potentialiteit bestaat
    o Teleologie: “de natuur doet niets zomaar zonder reden” (uitzondering:
      restproducten)
             Vb. de ijsbeer heeft een dikke, witte vacht om tegen de koude
               beschermd te zijn en als camouflage
         De meeste structurele kenmerken en gedragingen van dieren hebben een
          functie, i.e. ze dienen voor het verrichten van een handeling die voor het
          organisme wezenlijk of nuttig is
         Aristoteliaanse natuurbeschouwing = doeloorzakelijkheid
         Vb. voorplanting bij slangen… (zie slides H2, p.6)
             Verschillende veronderstellingen die eigenlijk niet kloppen
             Slangen hebben dus geen penis omdat ze geen poten hebben (en
               penissen zich bevinden tussen poten)…
             Ze hebben ook geen teelballen omdat ze zich niet zouden kunnen
               voorplanten met teelballen, en dit wegens hun lengte, die afkoeling
               van het sperma veroorzaakt (koud = dood, warm = leven)
         Causale verklaringen: geven oorzaken van dingen en verschijnselen aan, in
          de plaats van doelen die ze hebben


                                                14
          Doeloorzakelijke verklaringen: zoeken waartoe iets dient (kan
          eventueel wel bij zaken met een intentie, maar niet toepasbaar op
          de natuur)
         Oorzakelijke verklaringen: zeggen waardoor iets tot stand komt
     Teleologische verklaringen:
         Vb. er zijn bergen, omdat er water in rivieren naar beneden zou
          stromen, en de mens zich zou kunnen verplaatsen
         Eigenlijk mag je niet kijken waartoe een berg dient , maar waarom hij
          tot stand kwam (kan je niet bekijken vanuit de functie die hij heeft)
o  Invloed:
     Invloed van Aristoteles is enorm: op de ontwikkeling van de logica,
      wetenschappen, etc.
     Ook van doeloorzakenvisie op de wereld: wereld geordend door finaliteiten
         Cfr. “intelligent design”: er moet wel een god bestaan, aangezien de
          natuur intelligent in elkaar steekt  elementen in de natuur zijn
          ‘afgesteld’ op elkaar
     Kritieken: o.a. Spinoza (1632-1677): zie tekst op minerva!
                                           15
Hoofdstuk 3: Hellenistische/Romeinse filosofie (336 v. Chr. – troonsbestijging Alexander –
tot de 2de eeuw n. Chr.)

Hoofdstuk niet in detail te kennen: namen en data niet te kennen, de centrale ideeën wel!

-  Historische context:
    o Na de dood van Alexander de Grote (323 v. Chr.)
    o Het hele Middellandse Zee-gebied was ondergebracht in 1 rijk, 1 cultuur  mediterrane
      wereld (geen verschil tussen Griekse en Arabische cultuur)
    o 3 voertalen:
         Grieks
         Latijn
         Aramees
    o Vanaf de hellenistische periode: het belang van de stadstaat verminderde  promoten
      van de ‘kosmopolis’
    o Verdere desintegratie van de politieke eenheid van de polis (stadstaat)
    o Meer ‘individualisme’: hoe zorgen voor zichzelf in een kosmo-polis (Stoïcijnen) of buiten
      de polis (Epicuristen)
    o Filosofie als leefwijze (dolende wijzen)
-  Socratisme
    o Socratische gedachte: iemands leefwijze toont zijn relatie tot de waarheid
    o Meestal:
         Relatie tussen een leefwijze en een doctrine (vb. Stoa, Epicurisme, Aristotelisme,
           etc.)
         Ook: ‘leer’ moet aanwezig zijn op een spectaculaire, provocatieve wijze
-  Cynisme
    o Geluk = zichzelf volstaan en ‘volgens de natuur’ leven (met het strikte minimum)
    o Individu kan zichzelf zijn onder alle omstandigheden
    o Vertaalt zich in een sobere leefwijze, ook zichzelf en anderen op de proef stellen
-  Stoa
    o Stoïcijnen zien zichzelf niet als een lid van een stad, maar als een lid van een kosmopolis
      (wereldburgers)
    o Barmhartigheid over de grenzen van de polis, stad heen
    o Dingen waar je niets tegen kan doen, daar moet je indifferentieel tegenover staan: het
      heeft geen zin om erover te blijven doordrammen, het mag in de praktijk niets uitmaken
         Vb. rijkdom, roem, dood, etc.
         Je moet de beperkingen in je leven erbij nemen, ze mogen niet verhinderen om
           doelen in je leven te bereiken
         Je stelt je beter geen doelstellingen in je leven die je toch niet kan bereiken
         Of je nu een slaaf bent of een keizer: leef volgens je mogelijkheden, stel doelen
           volgens je mogelijkheden
    o Doel van de wijze: deugdzaam leven (hangt niet af van externe zaken)
    o ‘onverschilligheid’ jegens dingen die buiten je macht liggen
-  Epicurisme
    o Filosofie = “de activiteit die door argumenten en discussies tot een gelukkig leven leidt”


                                                  16
    o Belangstelling voor de fysica (atomisme)
    o “leef verborgen” en groot belang van vriendschap, promoot sober leven
    o Indeterminatie: wilsvrijheid mogelijk
-  Sceptisme
    o Sceptisch staan tegenover het aannemen van waarheden
    o Schrijver handboek is een scepticus
    o Gingen uit van de redeneervorm: equipollentie
        Als je evenveel argumenten vóór als tegen vindt, dan moet je het redeneren
         stoppen
        Vb. vraag of god bestaat of niet:
            Alle argumenten VOOR het bestaan van een god
            Alle argumenten TEGEN het bestaan van een god
            Als VOOR en TEGEN elkaar in evenwicht houden, dan moet je een
             oordeel opschorten
        Gemoedsrust voor wat je in je leven kan tegenkomen  vorm van levenswijze
-  De Oudheid was een lange periode: ook de invloed duurde lang (tot ong. 4de eeuw n. Chr.)
                                                17
Hoofdstuk 4: Middeleeuwse filosofie

-  Directe historische bronnen Christendom?
    o Tacitus (55-120) zegt in 105 dat ‘de stichter van de Christenen, een zekere Christus,
      onder Pontius Pilatus ter dood werd gebracht’
    o Flavius Josephus (37-100) zegt in 93 dat in 62 ‘Jacobus, de broer van Jezus die Christus
      wordt genoemd’, werd terechtgesteld
         Testimonium Flavianum: deels gekopieerd uit tekst van Lukas
    o Het enige wat we weten over het ontstaan van het Christendom is dat er ooit een Jezus
      bestaan heeft, die geëxecuteerd werd onder Pontius Pilatus, en een broer had.
    o Relatief weinig externe bronnen, en pas lange tijd na de dood van Christus
-  Vragen:
    o Godsdienst heeft andere doelstellingen dan de filosofie
         Godsdienst: wat kan ik aanvaarden?
         Filosofie: bekritiseren van dingen
    o Waarom ‘verstoort’ godsdienst de filosofie?
    o Waarom ligt de leer van één predikant aan de basis van een wereldgodsdienst?
    o Kruisdood = dood door verstikking (daarom kregen de terechtgestelden een spijker door
      hun voeten, omdat ze zichzelf niet omhoog zouden kunnen duwen)
-  Oudste christelijke bronnen (canoniek)
    o Brieven van Paulus: 50-55 n. Chr.
    o Evangeliën en Handelingen:
         Mk: 70; Q: bron gezegden (logia, niet bewaard)
         Mt: 70-90
         Lk: 80
         Hand: 80
         Joh: 90-100 (heel ander verhaal dan de anderen, ander karakter)
    o Overige teksten Nieuwe Testament: 90-120
    o Jezus veroordeeld in 30, maar pas in 70 schriftelijke bronnen (ertussen mondelinge
      overdracht)
-  Paulus:
    o Oudste stukken van het Nieuwe Testament
    o ‘Stichter van de christenen’
    o Paulus was zelf een Joods, maar werd bekeerd tijdens de christenvervolging
    o Verhaal over de betekenis van de dood en de verrijzenis van Jezus:
         Jezus is de Messias (cfr. Jodendom), hij is aan het kruis geslagen en verrezen, wie
           in hem gelooft, bekomt vergiffenis van de zonden en het eeuwige leven
         Paulus bracht de betekenis van Jezus naar voor, maar het duurde nog honderden
           jaren voor het goddelijk, etc. er bij betrokken werd
    o Van ‘joods’ naar ‘mediterraan’:
         Paulus: joods wet beëindigd; geloof in Jezus de Christus centraal (niet alleen
           joden)
         Christos (de gezalfde, met verwijzing naar Messias) wordt stilaan eigennaam: de
           preëxistente zoon (pas later) van god                                                 18
           Één intellectuele wereld met vele voertalen (Latijn, Grieks, Aramees) en vele
           godsdienstige achtergronden (joods, christelijk, heidens)
              De oorspronkelijke teksten van Paulus waren geschreven in eenvoudig
                Grieks: daarvoor kreeg hij kritiek van de betere standen
          Griekse filosofie (Plato!) bij kerkvaders als kader voor interpretatie van de ‘blijde
           boodschap’ (vb. ‘eeuwig leven’ = onsterfelijkheid van de ziel; ontologische
           begrippen ter verklaring van godheid van Christus (Nicea 325) en van de
           goddelijke drie-eenheid (Constantinopel 381))  theologie in filosofische taal
              Griekse filosofie om godsdienst, christendom, maar diepgang en meer
                geloofwaardigheid te geven
              Filosofie om discussies en ruzies in vroege christendom op te lossen
-  Splitsing Romeinse Rijk in Oosters en Westers Rijk
     o (Diocletianus (286-305) en Constantijn de Grote (312-337))  Grieks in Oosterse Rijk +
       Arabieren (vertalingen van de Griekse filosofen, die later zorgden voor terugkeer ideeën
       naar het Westen
     o Splitsing Romeinse Rijk = splitsing ééngemaakte rijk in 2 takken: een Griekse en een
       Latijnse tak
     o Westen: verlies Griekse filosofie zelf tot 12de eeuw  Latijn als voertaal van de westerse
       kerk
          Plato: alleen fragment uit Timaeus tot 15de eeuw
          Aristoteles: vertaald uit Arabisch tussen 1150 en 1250
          Wel direct bekend via latijnse kerkvaders (citeerden soms antieke bronnen) en
           Cicero (106-43 v. Chr.) en Seneca (1ste eeuw)
          = context waarin christelijke filosofie tot stand kwam in het westen
-  Christelijke filosofie?
     o Contradictio in terminis: filosofie = kritisch en godsdienst = dogmatisch  probleem van
       de verenigbaarheid van het christelijke geloof en de filosofie uit de oudheid…
     o Toch is er binnen het kader van het geloof een aanzet tot onafhankelijk wijsgerig debat
     o Werkwijze:
          Gebaseerd op geloof in gezag van teksten (waarheid is geopenbaard, moet alleen
           nog geïnterpreteerd worden)
          Discussies over gezag van teksten meestal over aard van gezag (goddelijk of
           slechts menselijk? Kerkvaders of slechts heidens?)
              Wat krijgt het meeste gewicht van gezag mee?, in eerste instantie kijken
                naar de bijbel, dan naar de kerkvaders, etc. = schoolmethode
                (scholastiek)
     o Kerkvaders
          Kerkvaders = vroeg-christelijke schrijvers die werden beschouwd als
           vertegenwoordigers van de ‘authentieke traditie’
          Tot de 6de-7de eeuw in latijnse westen (Gregorius de Grote en Isidorus van Sevilla),
           tot 8ste eeuw in griekse oosten (Johannes de Damascener)
-  Augustinus (354-430)
     o Één van de eersten die zelf, introspectieve bekentenissen schreef (schreef in het latijn)
          Geboren in 354 in het huidige Algerije, nabij Carthago, hij had een christelijke
           moeder en een heidense vader

                                                   19
      Augustinus kreeg een training in retorica, doceerde in Carthago, hij was eerst
      christen, maar werd daarna een tijdlang sterk aangetrokken door het
      manicheïsme
     In 383 vertrekt hij naar Rome om retorica te doceren, daarna naar Milaan
      (invloed van het neoplatonisme en invloed van Sint-Ambrosius)
     In 387 bekeerde hij zich tot het christendom en werd hij gedoopt
     In 391 wordt Augustinus tot priester gewijd, in 395 promoveert hij tot bisschop
      van Hippo Regius (Algerije)
     In 430 sterft hij.
o  Augustinus had een grote invloed op de cultuur
o  Probleem: men deed af en toe wel aan filosofie, maar aan de hand van en ondergeschikt
  aan christelijke dogmata
o  Manicheïsme
     Godsdienstige beweging gesticht door Mani (c. 216) in Perzië, profeet
      (openbaringen: Sjapoerakan), hij zag zich als opvolger van Boeddha, Zarathoustra
      en Jezus (cfr. de ‘parakleet’, de laatste profeet aangekondigd door Evangelie
      Johannes)
     Sterk dualistische leer: aan de ene kant het slechte, donkere, langs de andere
      kan het goede, het lichte
     Geschiedenis is een strijd tussen het licht/geest en het donker/materie:
      ascetische onthechting ziel van materie, de dood = bevrijding, tegen
      voortplanting
     Mani werd in 276-277 geëxecuteerd, gevild en zijn met stro gevulde huid werd
      aan de stadspoort van Gondisjapoer (Zuidwest Iran) gehangen: gruwelijke dood
     Toch succes tot diep in Centraal-Azië: inicieel ong. zelfde invloed als in
      christendom, laatste invloeden bij Katharen in Zuid-Frankrijk
o  Neoplatonisme
     Heidense benadering
     Plotinus (205-270): Enneaden
          Misschien Egyptenaar, Griekse opvoeding, heiden
          Werkt gedachte van Plato uit dat het ‘echte’ (i.e. de idee van het goede,
           ofte god) zich moet ‘concretiseren’ tot het ‘lagere’, minder echte wezens
           (deelbaar, veranderbaar, etc.)
          Beschreef realiteit als een reeks hypostasen die ontstaan als emanaties
           (overvloeiingen) uit ‘het ene’: allerlei zijnstrappen dalen af: via nous
           (wereldintellect) en psyche (wereldziel) naar individuele zielen en
           tenslotte materie
           invloed op Augustinus
                                              20
          Hiërarchie van het ‘zijn’: zie afbeelding
            o Bovenste = perfecte
              wereldintellect (nous)
            o Tweede = wereldziel (psyche)
            o Derde = zielen van individuen
            o Laatste, onderste = materie,
              imperfectie
            o Derde en vierde-laagste zijn de
              lagere ‘zijns-graden’o  1) Relatie geloof – rede:
     Spelend kind riep herhaardelijk ‘Tolle-lege’ (‘Neem op en lees’) in een naburige
       tuin: Augustinus nam een boek op en zijn oog viel op een passage in een brief
       van Paulus aan de Romeinen
     Nederigheid van in het gebrabbel van een kind de stem van god te horen: model
       voor relaties tussen gratie en begrip: zonder gratie géén begrip
          Rede volgt op geloof: rede, filosofie wordt ondergeschikt aan het geloof
           (echte kennis = geloof, geen rede)
          Geloof volgt op de aanvaarding van het gezag (de kerk)
          Gezag bereidt voor op de rede (vb. ‘Neem op en lees’ = boodschap van
           god  model voor wat echte kennis is: begint bij god)
     Augustinus schreef een autobiografie: voor het eerst werden ook drijfveren en
       de diepgang van het zielenleven besproken in een boek
          Ervoor: biografieën waren lijstjes van kenmerken (geen drijfveren of
           motivatie)
          Geloof en rede komen normaal gezien tot dezelfde conclusie, maar als er
           conflicten zouden zijn, dan heeft het geloof sowieso gelijk
o  2) Theorie van het kwaad:
     Hoe kon het kwaad op aarde komen?
     Er is één enig, goed en aller-echtst zijn: god (ens unum bonum et verum)
     De rest van de creatie: mindere graden van echtheid van het zijn (het is zo goed
       als mogelijk, maar niet perfect)
          Veelheid en veranderbaarheid
          ‘kwaad’ = afwezigheid van ‘echter’ zijn (‘Men mag de aarde niet
           verwijten dat zij niet de hemel is’, i.e. alles is goed in zijn gradatie van
           echtheid)
          Lijden is functioneel in voorkomen van groter kwaad
     Het kwaad = afwezigheid van goed
          Antwoord op het manicheïsme (strijd tussen goed en kwaad, 2 dingen
           die bestaan): er is geen mengeling van ‘goed’ en ‘kwaad’, kwaad is
           simpelweg het ontbreken van het goede. Vgl. donker is de afwezigheid
           van licht (in plaats van twee afzonderlijke principes die elkaar begrenzen)
     De mens en het kwaad


                                               21
               Pelagius: mens wordt vrij en zondeloos geboren  Augustinus: leer van
               de erfzonde (Adam koos vrij voor het kwaad)
              Mens = geïnfecteerd met de zonde (= een obstakel die je moet
               overwinnen)
              Iedereen verdient verdoemenis, maar de gratie gods kiest sommigen uit
               tot zaligheid en veroordeelt anderen tot verdoemenis (geen
               onrechtvaardigheid)
                  o Wat gebeurt er met baby’s die vroeg sterven?  ze branden in
                    de hel, want iedereen verdient sowieso om naar de hel te gaan
                  o De mens heeft een tendens tot het kwade, maar de keuze om
                    het goede te doen
                  o Een wereld waarin het kwade bestaat, maar waarin mensen vrije
                    keuze hebben, is beter dan een wereld zonder keuzes
    o Probleem van de theodicee
         Theodicee = rechtvaardigheid van god
         Hoe kan god tegelijk algoed, almachtig en alwetend zijn en er toch kwaad zijn?
              God is een persoon met intenties
              “wereld die niet bestaat is beter dan de wereld die het slechte bevat.”
         Indien alwetend kon god voorzien dat de mens in vrijheid zou zondigen en moest
           hij dat in zijn almachtige goedheid voorkomen (cfr. straf = eeuwig branden in de
           hel, zelfs ongedoopte zuigelingen)
         Dus: god is of niet alwetend, of niet almachtig, of niet algoed (of een combinatie
           van de drie)
    o Oplossing van Augustinus?
         Blijft ambigu: enerzijds erkent hij dat de mens als ‘lager’ schepsel ‘goed’ is in zijn
           gradatie (waardoor ook zijn vrijheid ‘goed’ zou moeten zijn), anderzijds is er de
           gedachte dat de vrijheid de orde heeft geperverteerd (waardoor het ‘lagere’
           schepsel in vrijheid kiest voor het ‘kwaad’)
              Wat doe je dan met natuurrampen: geen vrije keuze van de mens…
    o Augustinus had een enorme invloed later (méér dan Plato of Aristoteles), o.a. op
      middeleeuwse wijsbegeerte, op reformatie en op de katholieke hervormingsbewegingen
      (jansenisme, 17de eeuw)
    o Opmerkelijke manier van kijken, maar punt waar filosofie voor eeuwen verdwenen is ten
      voordele van de godsdienst
-  Scholastiek: in brede zin
    o Filosofie van de school: kloosterscholen en later universiteiten (vanaf midden 12de eeuw:
      Bologna, Parijs)
    o Filosofie als doel theologie te funderen en te systematiseren (ancilla theologiae): filosofie
      ten dienste van de theologie
-  Scholastiek: in enge zin
    o ‘pro et contra’-methode
    o Presentatie argumenten pro een stelling bij autoriteiten (kerkvaders, bijbel, Aristoteles,
      etc.), presentatie argumenten contra
    o Afweging van autoriteit en maken van een ‘determinatio magistralis’ (een
      meesterbesluit)

                                                   22
-  Belangrijke figuren:
    o Thomas van Aquino (1225-1274)
          Thomas van Aquino wordt door velen beschouwd als de belangrijkste
           middeleeuwse filosoof
          Hij ‘bewees’ dat god bestond: godsbewijzen
              Vb. 1. Alles heeft een oorzaak, 2. De eerste onveroorzaakte oorzaak is
                god
              Vb. 1. Er is orde in de natuur, 2. De orde moet erin gelegd geworden zijn
                door een intelligent wezen: god
          Gedachte dat geloof en rede één zijn en er geen tegenspraak tussen beide kan
           bestaan (‘De rede is de eigenlijke natuur van de mens’)  religieuze waarheden
           zijn redelijk toegankelijk ( Augustinus)
          Sterk aristotelisch: empirisme, vorm/materie, zielsleer, conceptualisme 
           bijdrage tot ‘naturalistische’ kennisleer (menselijke kennis staat los van
           bovennatuurlijke krachten)
    o Arabische ‘falsafa’
          Bloeiende filosofie in kader van de Islam (Mohammed: c.570-632)
          Belangrijk verschil met westen: geen kerk en geen hoogste centraal gezag (geen
           ketterij)
          Intellectuele wereldcentrum vroege middeleeuwen: Bagdad, Abassieden (vanaf
           750): vertaling Griekse filosofie, stimuleren ontwikkeling wetenschappen,
           literatuur
    o Al Razi (Arabier)
          Vrijdenker, tegen geopenbaarde religies:
          “Hoe kan iemand filosofisch denken als hij gelooft in zulke oudewijvenverhalen
           die van tegenspraken, hardnekkige onwetendheid en dogmatische aan elkaar
           hangen?”
          Schreef pamflet met als titel ‘Over het bedrog van degenen die zich profeet
           noemen’
          Werd ongemoeid gelaten, en zelfs gesteund door de vorsten (pas 11de eeuw
           verdween dit klimaat)
                                                  23
Hoofdstuk 5: ‘Wetenschap’?

-  Middeleeuwen: donkere tijden?
    o Wel technische ontwikkelingen, uitvindingen, maar vooral praktische dingen
    o Tegen het einde: wetenschappelijker: systematisch, methoden uit de oudheid
      (axiomatische bewijzen)
-  Wetenschappelijke kennis is:
         Mededeelbaar
         Systematisch
         Gecontroleerd
-  Wetenschappelijkheid?
    o = werkwijze om systematische en betrouwbare kennis te bekomen
    o Centraal kenmerk: wie wetenschappelijk tewerk gaat, komt zonder dwang en in principe
      tot dezelfde inzichten (bewijsvoering)
    o Vraag: welke procedures?
-  Oorsprong wetenschappen:
    o Thales van Milete (6de eeuw v. Chr.): wiskunde (bewijsbare stellingen)
    o Euklides: axiomatische methode (300 v. Chr.)
    o Oudheid: statica, optica, astronomie (archimedische werkwijze: vooral bij duidelijke,
      eenvoudige wetenschappen  proberen wiskundige verhoudingen te ontdekken, bij
      complexe wetenschappen: andere methode nodig)
-  Experiment/observatie:
    o In de oudheid en middeleeuwen: beperkt (vooral in de geneeskunde, cfr. Galenus, 2de
      eeuw)
         Het experiment had een demonstratieve functie
    o Einde middeleeuwen: grote technische vooruitgang (transportmiddelen, wind- en
      watermolens, kathedralenbouw, hydraulische werken, bescheiden stedelijke ordening,
      mijnbouw, slijpen lenzen, etc.)
    o Maar: meestal ambachtslui (dikwijls: ‘geheime’ kennis, beschermd door de gilden)
-  Renaissance:
    o Kunstenaar-ingenieurs:
         Leonardo da Vinci (1452-1519)
         Brunelleschi (1377-1446): koepel kathedraal Firenze
         Benvenuto Cellini (1500-1571): zilversmid  Perseo
-  Experimentele methode: Galilei
    o Wordt nu nog altijd gebruikt om aan kennisverwerving te doen
    o 16de eeuw: experiment ter controle van theorieën (Tartaglia, Benedetti)
    o 17de eeuw: Galilei
         WISKUNDIG MODEL = archimedische werkwijze
         EXPERIMENTELE TOETSING!
         1. Wiskundige hypothese opstellen en daarna experimenteel, empirisch toetsen,
          of 2. Eerste empirische proefjes doen en dan generaliseren (doet er niet toe wat
          er eerst gebeurt)
-  Narcistische wonden I: Van een gesloten naar een open wereldbeeld                                                 24
o  Ptolemaeus (87-150)
     Wereldbeeld: zie
      afbeelding
     Aarde staat centraal: de
      kosmische geschiedenis
      staat in functie van wat
      er op aarde gebeurt
     Rond de aarde komt het
      ‘sublunaire’ domein,
      waar de duivel ook
      actief is
     In totaal zijn er 10
      hemels, de 10de hemel
      is het uiterste wat
      zichtbaar is voor de
      mens
     De ‘echte hemel’ komt erna, de plaats waar god en zijn uitverkorenen wonen
     De aarde en de hemels kennen onderling een harmonie
o  Beeld wordt opengebroken in de 16de-17de eeuw
o  Een open wereldbeeld:
     1543 Copernicus: de revolutionibus orbium caelestium
         Copernicus stelde de zon al centraal, met daar rond draaiden planeten,
           maar hij stelde zich wel nog cirkelvormige banen voor
     1583 Giordano Bruno: De l’infinito (oneindige)
         Bestaan van andere universa
     Pas bij Kepler: ontdekkig van elipsvorm van banen = schandaal in het
      wereldbeeld
     Nieuw probleem naar aanleiding van het nieuwe wereldbeeld: Pascal: er is geen
      centrum ten overstaan van het oneindige
o  Mechanisering:
     Succes van mechanische verklaringen: oorzaak/gevolg-relaties (geen
      doelmatigheid meer nodig bij verklaringen)
     Vesalius (De humani corporis fabrica, 1543): mechanisch mensbeeld (hart wordt
      gezien als een pomp, de arm als een hefboom, etc.)
     Descartes (1596-1650)
     Harvey (1628): On the motion of the heart and blood in animals
         Theorie van de bloedsomloop: afgeleid uit wiskundig argument
         Gaf het bewijs dat bloed niet van links naar rechts stroomt in het lichaam
         De aanname dat er verticaal onzichtbaar kleine gaatjes zijn in het hart,
           en dat daardoor het bloed stroomt kan niet kloppen, want al het bloed
           kan niet door zo kleine, onzichtbare gaatjes gepompt worden
     Newton (Principia Mathematica, 1687): integratie mechanica van Galilei en
      planetentheorie van Kepler
o  Van een ‘bezield’ naar een mechanisch universum
     Pascal (17e eeuw: le dieu caché)

                                             25
Hoofdstuk 6 en 7: Moderne wijsbegeerte en rationalisme

Het ‘klimaat’ in Europa:

-  Achtergrond: godsdienstoorlogen
    o Politieke, sociale en economische achtergrond: godsdienstoorlogen
    o Maarten Luther (1483-1546): 95 stellingen gepubliceerd (in 1517), Johannes Calvijn
      (1509-1564)
    o De tachtigjarige oorlog (1568-1648) in de Nederlanden
    o De dertigjarige oorlog (1618-1648) in o.a. Duitsland
    o Tussen 1562 en 1598: 9 oorlogen in Frankrijk
    o De Engelse civil war en de nasleep ervan: 1640-1688, Schotland, Engeland, Wales en
      Ierland in vuur en vlam
    o De oorlogen ruïneerden de landen
-  Filosofen:
    o Typisch: geen instituties (wel hoven, geleerde sociëteiten,…)
    o Nederland (de Republiek) bekleedde een speciale positie: het was ongeveer het enige
      land waar weinig kerkelijke repressie heerste
          De werken van Hobbes (één van de meest flamboyante filosofen) werden er
           uitgegeven
          Descartes (militair) en Spinoza leefden en werkten er
    o Nieuwe ideeën ontstonden niet aan de universiteiten: universiteiten werden gezien als
      een apparaat op kennis te ‘bevriezen’, niet voor het ontwikkelen van nieuwe kennis

Rationalisme

         De 3 grootste rationalisten waren:
             Descartes (1596-1650): hoofdstuk 6
             Spinoza (1632-1677): hoofdstuk 7
             Leibniz (1646-1716): hoofdstuk 7
-  René Descartes (1596-1650)
    o Biografie:
         Descartes werd geboren in 1596 in La Haye, in Frankrijk
         Tussen 1604 en 1612 volgde hij onderwijs aan het Jezuïtencollege La Flèche:
          afschuw voor de scholastiek en belangstelling voor wiskunde
         In 1616 beëindigde hij zijn studie rechten in Poitiers
         Tussen 1616 en 1618 trad hij in dienst van het Nederlandse leger, en begin hij
          zijn militaire loopbaan. Het was vredestijd, dus kon hij werken
         In 1619 trad Descartes in dienst in het Beierse leger (Nederland, Duitsland,
          Bohemen, Hongarije,…)
         In 1621 gaat hij uit het leger, naar Italië, en in 1625 naar Parijs, waar hij even in
          het Franse leger gaat
         Van 1629 tot 1649 woont en werkt Descartes in Nederland, en onderhoudt hij
          briefwisselingen met geleerden
         In 1649 gaat hij in Zweden wonen op uitnodiging van koningin Christina, waar hij
          in 1650 sterft in Stockholm

                                                  26
o  Waarom Nederland?
     Er heerste een geest van relatieve intellectuele vrijheid
     In 1616 beëindigde ‘Le Monde’ (het hoofdwerk van Descartes, een mengeling
      van fysica, filosofie, etc.), maar hij besloot het niet te publiceren, wegens de
      aanvaarding van de theorie van de rotatie van de aarde en de oneindigheid van
      het universum (proces van Galilei)
     Waarschijnlijk was Descartes een vroom katholiek, maar hij hield er ‘ketterse’
      gedachten op na: hij lag zelfs in Nederland (met zijn relatieve vrijheid) onder
      vuur omwille van ketterse gedachten
o  Wat is het fundament voor kennis?
     In de middeleeuwen moest men geloven wat de kerk voorschreef:
      gehoorzaamheid was belangrijk
     Ontstaan van de moderniteit!
         Je bent zelf een belangrijke toetssteen om de waarheid te achterhalen
           eigen oordeel is belangrijk
         Later: Verlichting  durf denken, denk zelf
     Methodische twijfel:
         ‘Zich onthouden van instemming met die meningen die niet geheel zeker
          en onbetwijfelbaar zijn’: uitgangspunt was zekerheid, er was geen plaats
          voor geloofspunten
         “De omnibus dubitandum est”: Aan alles moet getwijfeld worden (=
          geest van de moderniteit)
o  Wat met zintuiglijke kennis?
     Zintuiglijke kennis lijkt een bron van onbetwijfelbare kennis:
         “Alles wat ik tot nu toe voor waar en zeker heb aangenomen, heb ik
          geleerd via de zintuigen”
         “Zo zot ik hier bijvoorbeeld in mijn avondkleding bij het vuur, met mijn
          schrijfwerk en dergelijke in mijn handen. Hoe zou ik moeten ontkennen
          dat deze handen en dit lichaam van mij zijn?” (conversationele manier)
     Maar:
         Zintuigen bedriegen soms = mes van de methodische twijfel
             o Vb. iets ziet er van ver rond uit, maar van dichtbij blijkt het
               vierkant te zijn
         “Alle gedachten die wij hebben als wij wakker zijn, kunnen ons op
          dezelfde wijze overkomen als wij slapen” = mes van de methodische
          twijfel
          Als we iets willen weten kunnen we niet gewoon op onze zintuigen
          voortgaan, want die kunnen ons bedriegen, en er is geen verschil tussen
          droom en werkelijkheid
o  Redeneringen:
     Zelfs in dromen is 2 + 3 = 5, en heeft een rechthoek slechts 4 zijden 
      wiskundige waarheden als fundament? (niet volgens Descartes)
         “Omdat sommigen zich vergissen bij het redeneren, zelfs als het gaat om
          de meest eenvoudige meetkundige problemen, verwierp ik – als onwaar


                                             27
          – alle redeneringen die ik daarvoor als geldige bewijzen had beschouwd”
           mes van de methodische twijfel
         Gedachte-experiment: “Veronderstel:…” zie slides H6, p.3  een
          boosaardige bedrieger probeert ons ervan te overtuigen dat de wereld
          echt is, terwijl het slechts een illusie is: is er dan een reden om aan te
          nemen dat er iets waar is van wat we als waar aannemen?
             o Wat zou een bewijs kunnen zijn dat je niet in een matrix-cel zit?
                er is geen bewijs mogelijk, want elk antwoord zou afkomstig
               zijn vanuit de matrix
             o Het is dus onbewijsbaar dat zo’n daemon niet bestaat (mes van
               de methodische twijfel)
         “Hoe weet ik of ik niet (…) bedrogen word, elke keer dat ik 2 en 3 optel,
          of de zijden van een vierkant tel, of oordeel over nog eenvoudiger
          dingen?
o  Conclusie: “Wat blijft er over?”
     Descartes: “Zonder twijfel besta ik, zelfs al bedriegt de boosaardige bedrieger
      me. Hij kan me bedriegen zolang hij wil, hij kan er nooit voor zorgen dat ik niets
      ben zolang ik denk dat ik iets ben.”
      “Ik denk, dus ik ben!” = enige absoluut zekere (aangezien je gewaarwordingen
      hebt, besta je, niet per sé lichaamlijk, er is ‘iets’ die denkt)
         “Dubito, ergo cogito, ergo sum.”  Ik twijfel, dus ik denk, dus ik ben.
     Het fundament:
         “Ik denk, ik besta, dat is zeker… Ik ben, hoe dan ook, een echt ding en
          besta echt. Maar wat voor ding? Dat heb ik al beantwoord: een ding dat
          denkt.”
         Ik kan er niet aan twijfelen dat ik twijfel (eraan twijfelen bevestigt dat ik
          twijfel = het cartesiaanse cogito
     Kunnen we méér kennen?
         Waarom lijkt het cogito mij onbetwijfelbaar waar?
         Zelf-evidentie  “wat wij helder en welonderscheiden kunnen denken,
          is waar” (claire et distincte)
             o Vraag: ‘Wat is de bron van zelf-evidentie? Stamt zelf-evidentie
               uit de zintuigen?’
             o Antwoord: ‘Neen.’ (cfr. Vb. van de bijenwas, zie slides H6, p.4:
               uiterlijke, zintuiglijk waarneembare kenmerken van was
               veranderen bij verwarmen: dat het ‘hetzelfde’ is, kan niet
               afgeleid worden uit de zintuigen)  bron van zekerheid is het
               begrip: je weet dat het hetzelfde was is
         Er zijn aangeboren ideeën = nativisme (begrippen en identiteit kunnen
          niet uit ervaring komen)
             o Ze zijn niet afleidbaar uit de zintuigen
             o Het is wel de basis van betrouwbare kennis
     Zijn die ideeën betrouwbaar?
         Ja, want: 1. God bestaat noodzakelijk


                                              28
            o  Bewijs: argumentatie 1: god is een wezen met allerlei attributen,
               waaronder perfectie. Een wezen dat niet bestaat is niet perfect.
               Dus: god bestaat. (cfr. Anselmus van Canterbury)
             o Argumentatie 2: een perfect wezen heeft zekere kennis. Ik twijfel
               dus ik ben niet perfect. Als ik weet dat ik niet perfect ben, heb ik
               een idee van perfectie. Wat een idee van perfectie heeft, kan het
               niet gekregen hebben van iets dat niet perfect is. Mijn idee van
               perfectie komt van een perfect iets. Als god (per definitie)
               perfect is, komt mijn idee van hem, en dus bestaat hij.
         Ja, want: 2. De materiële wereld bestaat
             o Argumentatie: god is algoed, alwetend en almachtig (= begrip
               van god). Een bedrieger is niet algoed, alwetend en almachtig.
               God bestaat. Dus god bedriegt (mij) niet.
o  Wat is kennis van de materiële wereld?
     Er zijn 2 soorten kenmerken:
         Kenmerken die helder en onderscheiden worden waargenomen in de
          dingen, i.e. grootte, vorm, plaats, beweging, aantal, etc. = ‘objectieve’ of
          primaire kenmerken
             o Toegankelijk voor meer dan één zintuig
             o Eigenschappen bestaan los van het ‘subject’
         Twijfelachtige en onzekere kenmerken, i.e. kleuren, geluiden, smaken,
          etc. = ‘subjectieve’ of secundaire kenmerken, qualia
             o De eigenschappen staan niet los van het ‘subject’ (vb. ‘Heeft je
               huid ook de smaak van zout als niemand eraan likt?’, ‘Ziet het
               gras aan de overkant er ook ’s nachts, als er geen licht is, groener
               uit?’)
             o Qualia kunnen geen aanleiding geven tot objectieve kennis
             o Vb. vleermuizen kunnen waarnemen met sonar: ze leven in een
               sensorisch heel andere wereld  een mens en een vleermuis
               zullen een boom heel anders waarnemen, maar als er twee zijn,
               dan zullen ze beiden weten dat er twee exemplaren zijn (ze
               kunnen het wel eens zijn over de wiskundige eigenschappen)
     Zien, voelen en afstand: wat je ziet kan je ook te weten komen door de tast. (vb.
      een blinde ‘ziet’ op de tast, met stokken)
o  Metafysica: dualisme
     Substantie = wat op zichzelf bestaat
     2 (3) substanties:
         Denkende substantie (res cogitans)
         Uitgebreide substantie (res extensa): correlaat van de primaire
          kenmerken
             o Uitgebreidheid: alles is herleidbaar tot de beweging van deeltjes
               (= mechanicisme): verklaring aan de hand van puur
               mechanische, causale verklaringen
         (God als derde substantie)
     Probleem van het dualisme:

                                               29
              DUALISME (2 substanties): de ene als uitgebreidheid, de andere denkend
               compleet verschillend, geen contact mogelijk?
              Probleem: hoe kunnen ze communiceren?  ‘mind-body probleem’
                o Correspondentie tussen aan de ene kant fysische
                  gewaarwordingen en aan de andere kant psychische
                o Materiële processen  psychische processen
                o Omzetting gebeurt in de hypofyse (maar Descartes zegt nog niet
                  hóé die omzetting gebeurt)
-  Spinoza (1632-1677)
    o Biografie:
         Spinoza werd in 1632 geboren in Amsterdam. Hij was van Portugese- of Spaans-
          Joodse afkomst. Hij schreef grotendeel in het Latijn.
         In 1656 werd hij als ketter uitgestoten uit de joodse gemeenschap: hij kreeg
          eerst 1000 florijnen per jaar aangeboden om zijn twijfels te verbergen, toen hij
          weigerde, probeerde men hem te vermoorden. Toen dit mislukte, werd hij met
          alle bijbelse vloeken overladen, zonder gevolgen evenwel.
         Spinoza leefde in verscheidene Nederlandse steden, vanaf 1671 in Den Haag, hij
          leefde van het slijpen van lenzen
         Hij voerde briefwisseling met Chr. Huygens, Leibniz, Robert Boyle,… Hij
          praktiseerde ook zijn filosofie
         In 1677 overlijdt Spinoza in Den Haag
    o Belangrijkste werken (een 17de-eeuwse versie van stoïcijnse werken)
         Tractatus Theologico-Politicus (anoniem, 1670)
         Ethica More Geometrico Demonstrata (postuum gepubliceerd, 1677, afgewerkt
          in 1674, circuleerde in manuscriptvorm onder vrienden)
         Spinoza was de eerste die de stelling naar voor bracht dat de bijbel een
          boodschap is van god, maar in een specifieke historische en culturele context
             De liefde van god primeert, niet de regels uit de bijbel
             De rede heeft eerder gelijk dan de bijbel
    o Het klokkenprobleem:
         Vb. ‘Ik wil dat mijn arm beweegt’ ( = mentaal verschijnsel, intentie), ‘Mijn arm
          beweegt’ (= fysisch verschijnsel, actie)
         Hoe is interactie tussen het mentale en het fysische mogelijk?
         Arnold Geulincx (1624-1669, occasionalist): ‘twee klokken-theorie’
             Veronderstel twee klokken die perfect gelijklopen, waarvan het ene de
              tijd aanwijst, de andere de tijd slaat, als je de ene ziet en de andere
              hoort, zou je denken dat het wijzen van de ene de oorzaak is van het
              slaan van de andere, hoewel het eigenlijk twee parallelle processen zijn,
              los van elkaar
             Het universum is eigenlijk één klok, maar met verschillende uitingen: één
              mechanisme zorgt voor meerdere uitingen: Spinoza
    o Ethica:
         De ethica is geometrisch opgebouwd, volgens Euklides
         Definities:


                                                 30
         ‘onder substantie versta ik wat op zichzelf bestaat en op zichzelf gedacht
          kan worden’
         ‘onder wat zelf-veroorzaakt is, versta ik datgene waarvan de essentie het
          bestaan impliceert, of dat waarvan de natuur alleen als bestaande kan
          worden geconcipieerd’
     Axioma’s (iets waar je niet aan kan twijfelen, zelf-evidente stellingen):
         ‘alles wat bestaat, bestaat hetzij op zichzelf, hetzij in iets anders’
         ‘wat niet geconcipieerd kan worden door zichzelf, moet geconcipieerd
          worden door iets anders’
     Stellingen en theorema’s:
         ‘dingen die niets gemeenschappelijk hebben, kunnen niet elkaars
          oorzaak zijn’
         ‘een substantie kan niet veroorzaakt zijn door een andere substantie’
         ‘god, of de substantie, bestaat noodzakelijkerwijze’
o  Rationalisme:
     De samenhang van de wereld werd door Spinoza op een logische manier
      begrepen: niet door observatie, maar wel door deductie
         De ideeën van Spinoza zijn een duidelijk voorbeeld van rationalisme: de
          werkelijkheid kan achterhaald worden door gebruik van de axiomatische
          manier (wiskundige techniek)
         Het idee van aangeboren kennis, aangeboren ideeën
     Een substantie = wat op zichzelf bestaat en op zichzelf gedacht kan worden
         Er bestaat slechts één substantie: zij is ‘causa sui’, oorzaak van zichzelf of
          zelfveroorzakend (Descartes erkende drie substanties: lichaam, geest en
          god)
         De substantie is eeuwig en oneindig: het heeft altijd al bestaan, en zal
          altijd blijven bestaan
         De substantie = god = natuur (deus sive natura) = ketters idee: god valt
          op één of andere manier samen met de werkelijkheid, dus hij is niet
          transcendent
     Monisme (er is één substantie):
         De ene substantie heeft een oneindig aantal ‘attributen’
            o Een attribuut is ‘wat het intellect, verstand begrijpt als de
               essentie van een substantie’
         Twee van die attributen kennen wij:
            o De ‘uitgebreidheid’
            o Het ‘denken’
            o Er zijn nog een oneindig aantal andere attributen, die wij niet
               kennen
         De concrete uitgebreide dingen en denkende wezens zijn ‘modi’
          (modificaties, wijzigingen) van de twee attributen
            o Substantie  attributen  modi
         Tussen de attributen bestaat parallellisme (ze bestaan uit hetzelfde, cfr.
          Één klok met twee wijzerplaten)


                                              31
            o  Het geheel van modi = ‘natura naturata’ (de geschapen natuur,
              de dingen die afzonderlijk bestaan)
            o  De substantie = ‘natura naturans’ (de scheppende natuur, de
              diepere werkelijkheid)
            o  Alles wat bestaat vloeit met logische noodzaak voort uit de ene
              substantie (de schepper en de schepping vallen samen)
o  ‘Pantheïsme’
     Alles bestaat in en door god (god is immanent aan de dingen, niet transcendent)
     God is geen persoon: hij heeft geen vrije keuze, beslist niet  het is een
      onpersoonlijke kracht
          Alles vloeit door logische noodzaak voort uit de substantie: het is een
           noodzaak, alles ligt vast, er is geen keuze
          De substantie heeft de werkelijkheid niet ‘gemaakt’
          De mens is een onderdeel van een veel groter geheel
o  Ethiek
     Stoïcijnse gedachte: leren inzien dat de wereld op een bepaalde manier in elkaar
      zit, en dat je daar niets aan kan doen  je houding ertegenover is het enige dat
      je kan veranderen
     Al wat gebeurt is noodzakelijk  hoe is ethiek dan mogelijk?
          Zelfbehoud is een ‘natuurwet’: alles streeft naar zelfbehoud
          Alle emoties zijn afgeleid van drie basisgevoelens: willen, lust en pijn
          Er is een verschil tussen ‘passies’ (= gevolgen van externe krachten op
           het lichaam (onderworpen), veroorzaakt door inadequate ideeën) en
           ‘actieve emoties’ (veroorzaakt door een adequaat begrip van
           gebeurtenissen)
             o Als je weet hoe iets in elkaar zit, dan voel je geen angst meer
          Passieve emoties (angst, berouw, etc.) worden vervangen door actieve
           (moed, generositeit, etc.) dankzij inzicht (begrijpen waarom) = de enige
           vrijheid!
             o Metafoor van het wormpje in het menselijke lichaam: het
               wormpje zal geen idee hebben van de werkelijkheid waarin het
               zich bevindt
             o Als je maar stukjes kent van de werkelijkheid, dan gebruik je die
               om je een beeld te vormen van het geheel, wat leidt tot
               schijnkennis
             o De enige vrijheid die mogelijk is, is leren inzien dat hij een
               onderdeel is van een groter geheel (de mens is een klein, nietig
               wezen in het geheel)
             o Houding tegenover andere ideeën: tolerantie (door begrip)
          Inzicht: door alles ‘sub specie aeternitatis’ (vanuit het standpunt van de
           eeuwigheid, oneindigheid) te beschouwen, dit is vanuit het standpunt
           van god, dit is vanuit het geheel waarin alles noodzakelijk is (eigen
           standpunt laten vallen)
                                              32
              De hoogste ‘actieve emotie’ = intellectuele liefde voor god = hoogste
              vorm van zelfbehoud = hoogste vorm van macht (de hoogste vorm van
              kunnen is ook de hoogste vorm van kennen)
-  Leipniz (1646-1716)
    o Biografie:
         Leipniz werd in 1646 geboren in Leipzig (waar Frans de voertaal was)
         Hij probeerde al op zijn 13de de categorieënleer van Aristoteles te verbeteren en
          kreeg op zijn 20ste een hoogleraarschap aangeboden (maar weigerde het) 
          kindwonder
         Leipniz was een alchemist, jurist, geschiedschrijver, bibliothecaris, mijningenieur,
          uitvinder en archivaris (heel veelzijdig)
         Hij was politiek actief als diplomaat voor de hertogen van Hannover
         Leipniz ondernam talrijke reizen, zowel om politieke redenen als om de
          wetenschappelijke en culturele uitwisseling tussen de verschillende landen te
          bevorderen
         Hij was een groot fysicus en wiskundige: de grondlegger van de
          differentiaalrekening (gelijktijdig met Newton) en mathematische logica
              Limieten: met oneindig kleine dingen werken, en toch komen tot eindige
               resultaten
         Zijn werk bestaat uit talloze brieven en kleinere publicaties (weinig in de vorm
          van afgewerkte boeken)
    o Metafysisch pluralisme:
         Monaden = spirituele krachtpunten
         Het zijn autonome substanties, er is geen interactie
         Elke monade heeft wel een beeld van de andere monaden
         ‘beeld van een oneindige spiegeling van spiegelingen’ = idee van de recursieve
          zelfgelijkenis
              Recursieve gelijkenis = iets die op zichzelf gelijkt en voortdurend
               terugkomt
              Spiegels die tegenover elkaar staan, weerspiegelen elkaar oneindig
              Veel fysische en natuurverschijnselen volgen de gedachte van de
               recursieve gelijkenis, vb. de opbouw van een slakkenhuis, van een
               broccoli, kust, bomen, menselijk lichaam,…
         Fractalen = geometrische vorm waarvan elk deel een kopie, op kleinere schaal,
          van het geheel is
              Het complete woud vind je terug in elk deeltje van dat woud
         Er is een supermonade: de enige monade die kan kiezen (ook over het
          programma van de andere monaden) = god
         Er is niet één substantie, maar er is een oneindig aantal substanties: allemaal
          substanties die op zichzelf bestaan (autonoom), en niet interageren  monaden:
          punt zonder afmetingen, toch een krachtpunt, energiepunt
              Elke van die monaden heeft INTERN een beeld, model van alle andere
               monaden, om te voorprogrammeren
              De monaden worden geprogrammeerd door de supermonade (ook
               zonder afmetingen)

                                                  33
o  Theodicee (1710):
     Vb. god kan geen steen maken die hij niet kan optillen = beperking  probleem
      met de almachtigheid van god
     Oplossing Leibniz: god kan enkel dingen creëren die co-possible, samen mogelijk
      zijn
          Er zijn verschillende mogelijke werelden, er zijn verschillende trajecten
          mogelijk
     Uit alle mogelijke werelden heeft god de beste gekozen om te scheppen
          Er is geen wereld mogelijk zonder de aanwezigheid van kwaad
          Belachelijk gemaakt door Voltaire
o  Mens:
     De menselijke geest is één monade
     Het menselijke lichaam is opgebouwd uit meerdere, verschillende soorten
      monaden
     De overeenkomst tussen lichaam en geest: vooraf ingestoken harmonie tussen
      de monaden (door de supermonade, god)
          Rationalisme: idee van de aangeboren ideeën
o  Vrijheid:
     De mens is volledig vrij (een monade is een substantie op zich, het is volledig vrij)
     Wat gebeurt in vrijheid zou nooit anders gebeurd kunnen zijn
          Wat je beslist lag altijd al vast, maar toch moet je redeneren, want dat is
          een deel van het proces
     Paradox: er is vrijheid, maar alles ligt op voorhand al vast
                                              34
Hoofdstuk 8: Empirisme

-  Het empirisme werd vooral ontwikkeld in Engeland, en werd in de 18de eeuw geïmporteerd op
  het vasteland van Europa

John Locke (1632-1704)

    o  Biografie:
         Locke werd in 1632 geboren in Somerset, Engeland, als zoon van een jurist
         De Engelse burgeroorlogen en revoluties (godsdienstconflicten) als achtergrond
          van zijn leven
         Hij studeerde (geneeskunde) en leefde tot 1667 in Oxford, toen werd hij lijfarts
          van Anthony Ashley Cooper (later de First Earl of Shaftesbury)
    o Belangrijke werken:
         Essay Concerning Human Understanding (1689)
              Jaar van de ‘Glorious Revolution’
         Two treatises of Government (1690):
              Dit werk had een enorme invloed op de politieke praktijk
                 o Declaration of Independance in 1776: was rechtstreeks
                   geïnspireerd door Locke
                 o Constitutie van de USA
                 o Franse politiek via Voltaire en de philosophes
              En een enorme invloed op de 18de-eeuwse wijsbegeerte in Frankrijk
              Ook op de opvoeding had hij een grote invloed (cfr. Some Thoughts
               Concerning Education, 1694)
-  Essay concerning Human Understanding (1689)
         Kennis bestaat uit ‘ideas’ (elke mogelijke bewustzijnsinhoud) en is opgebouwd
          uit:
              Ideas of snesation (waarnemingen, hetgeen je hoort, ziet, voelt)
              Ideas of reflection (herinneringen, gewaarwordingen, voorstellingen):
               ‘perceptions of the operations of the mind within us, as it is employed
               about the ideas it has got’
         Samen vormen zij het material waaruit het bewustzijn, de ervaring, perceptie,
          denken is opgebouwd
    o Opbouw:
         ‘enkelvoudige’ ideeën: zijn niet verder analyseerbaar (vb. geel, hard, scherp,…)
         ‘samengestelde’ ideeën:
              Samenstellingen van, opgebouwd uit enkelvoudige ideeën (vb. kudde,
               schoonheid,…)
              Ideeën van relaties (vb. groter dan,…): vergelijken van ideeën
              Abstracties (veralgemeningen van kenmerken, vb. roodheid) =
               conceptualisme (nieuwe concepten ontstaan uit enkelvoudige ideeën)
    o Vandaar “empirisme”
         Verschil met rationalisme (= aanvaarden van aangeboren kennis)                                                  35
     Opvatting over de oorsprong van de kennis: bij de geboorte is een mens een
      onbeschreven blad (tabula rasa, white paper), en alle kennis stamt uit de
      ervaring
     Opvatting over de grenzen aan de kenbaarheid van de ‘objectieve’ wereld: het
      begrip van de wereld ‘buiten’ het bewustzijn (de objectieve wereld), moet
      herleidbaar zijn tot ervaringsinhouden
         Begrippen gaan terug op ervaring: kritiek op overgeleverde, aangeboren
          ideeën
o  Grenzen aan de kennis
     Descartes: twee soorten kennis!
         Ideas kunnen betrekking hebben op:
            o Primaire kwaliteiten van dingen (soliditeit, uitgebreidheid, vorm,
              beweging, aantal): bestaan in de dingen zelf (objectief weten)
            o Secundaire kwaliteiten van dingen (kleuren, geluiden, smaken):
              bestaan niet in de dingen zelf (subjectief weten)
     Inconsequent bij Locke (in strijd met de ideeën van het empirisme):
         Hoe kan men van ‘ideas of sensation’ komen tot een begrip van
          ‘objectief’ bestaande dingen?
            o Als alle kennis sensation is, hoe kun je dan weten dat er iets
              ‘achter’ die sensation steekt?
            o Veronderstel dat je alle zintuiglijke ervaringen van iets
              wegneemt, dan blijft er niets meer over, behalve het idee dat er
              ‘iets’ moet zijn
         Probleem van de relatie tussen secundaire (kwalitatieve) en primaire
          (kwantitatieve) kenmerken  fysicalisme versus epifenomenalisme
            o Fysicalisme: alles wat we empirisch kunnen waarnemen is
              herleidbaar tot fysische verschijnselen
            o Epifenomenalisme: indrukken van ervaringen, gewaarwordingen,
              zijn niet herleidbaar tot het fysische. Fysische gebeurtenissen
              kunnen andere fysische gebeurtenissen veroorzaken, fysische
              gebeurtenissen kunnen ook mentale gebeurtenissen
              voortbrengen, maar mentale gebeurtenissen kunnen zelf niets
              veroorzaken, aangezien ze causaal inerte bijproducten
              (epifenomenen) zijn van de fysische wereld.
     “Qualia” in de actuele wijsbegeerte
         Zintuiglijke gegevens zijn ‘gegeven’:
            o Met ‘subjectieve’ kwaliteiten (‘Is gras ook ’s nachts groen?’)
            o Niet inwisselbaar met andere zintuigen (‘Hoe smaakt iets dat er
              hoekig uitziet?’)
            o Niet herleidbaar tot ‘objectieve’ kenmerken (cfr. Mary, the
              scientist in a black and white room)
                  Als ze uit de kamer zou komen, zou ze nieuwe indrukken
                   krijgen en iets leren, hoewel ze op voorhand al over álle
                   fysische informatie beschikte  er is dus meer dan het


                                              36
                      fysisch proces (en fysicalisme is vals, anders zou Mary
                      niets nieuws leren)
                      Cfr. F. Jackson, “Epiphenomenal Qualia” (moeilijk te
                      bewijzen dat je alle fysische informatie kan hebben,
                      zonder alle informatie te hebben die er is: Mary had alle
                      informatie over licht en golflengtes, etc., maar ze kende
                      de kleuren niet)
-  Two Treatises of Government (1690)
    o Politiek liberalisme (de gedachte dat de burger enkele rechten heeft waar de staat zich
      niet mee mag moeien)
         = procesopvatting rechtvaardigheid: elke outcome is juist die volgens de regels
          van respect voor vrijheden verloopt (vb. mensen hebben recht op eigendom, dat
          het ongelijk verdeeld is, maakt niet uit)
         Outcome-opvattingen gebaseerd op positieve rechten in plaats van vrijheden
         Positief recht = de plicht van de staat om iets te doen voor de burger (versus
          laten) (vb. recht op onderwijs: iedereen heeft niet alleen het recht om onderwijs
          te volgen, maar de staat moet ook betaalbaar onderwijs garanderen, zodat
          iedereen onderwijs kán volgen)
          equality of liberties (laten doen, staat moeit zich niet)  equality of resources
          (vb. Een gehandicapte person zal misschien meer bronnen nodig hebben om in
          iets te slagen)
    o Theoretische justificatie voor de standpunten van diegenen die de macht van de Stuarts
      (Engelse vorsten) probeerden te beperken (cfr. English Civil War, 1642; conflict
      parlement: Charles I werd geëxecuteerd in 1649)
         Associatie met Lord Shaftesbury na restauratie Stuarts (katholieke restauratie) in
          1660; Locke zou betrokken geweest zijn bij het ‘verraad’ van Shaftesbury ten
          aanzien van de kroon, hij zou de moord beraamd hebben op de katholieke
          troonopvolger James II, om diens broer James (protestants) op de troon te
          brengen. Locke moest zelf ook vluchten, naar Nederland
         1688: Glorious Revolution: Willem van Oranje valt Engeland binnen, einde
          conflicten.
    o Politieke theorie:
         Politiek is een sociaal contract tussen leden van de maatschappij
         Maar: er zijn grenzen aan de macht van de vorst over burgers (in tegenstelling
          tot Hobbes): het is beperkt door de ‘natuurwet’
              Het is niet de vorst die macht heeft over de burgers, maar omgekeerd:
               de burgers zijn de bron van macht
              Basisrechten (op veiligheid, leven, eigendom,…) te verzekeren door de
               staat, en die mag er zelf geen inbreuken op plegen (de basisrechten
               worden niet overgenomen door de staat)
              Systeem van ‘check and balances’ tussen wetgevende macht (het
               parlement) en de uitvoerende macht (vorst)  gedachte van de
               rechtstaat
              Contract herroepbaar bij misbruik door de vorst (recht op opstand)


                                                  37
                o  Tegen misbruik van de vorstelijke macht (vb. Amerikaanse
                  Revolutie: eerste eminitie)
                o   paternalistische gedachte (vorst als vader van de staat)
                o  De staat mag zijn macht niet misbruiken zonder goeie basis
                o  De staat bestaat enkel om de burgerrechten de beschermen

George Berkeley (1685-1753)

    o  Biografie:
         Berkeley werd in 1685 geboren in Ierland. Hij had protestants Engelse ouders,
          maar was zelf anglicaan in plaats van katholiek
         Hij studeerde vanaf 1700 aan het Trinity College, in Dublin, waar hij later ook
          doceerde
         In 1707 trad hij in bij de geestelijkheid, in 1734 werd Berkeley bisschop van
          Cloyne
         Zijn belangrijkste project was aan de Universiteit van Bermuda (opleiding van
          Indianen en Engelse kolonisten tot predikant), hij leefde zelf een tijdje in de
          Nieuwe Wereld
         Jeugdwerken:
             Principles of Human Knowledge (1710)
             Three Dialogues between Hylas and Philonous (1710)
    o  Idealisme (Berkeley was een radicaal idealist):
         Moreel, metafysisch idealisme
         ‘Primaire’ eigenschappen bestaan niet: er zijn alleen maar ‘secundaire’
          eigenschappen (enkel wat we zien, gewaarworden is realiteit)
         Een ‘ding’ bestaat in feite op alle verschillende manieren waarop wij ‘het’
          waarnemen
         Kleuren, geuren, tastwaarnemingen, etc. zijn allemaal even ‘reëel’: dingen ‘zijn’
          wat ze ‘schijnen’ (het enige wat bestaat is van psychische aard, er is geen verschil
          tussen gewaarwording en objectiviteit)
         ‘materie’ bestaat niet
             Materie zou volgens sommigen bestaan, omdat gewaarwordingen niet
              volgens onze wil zijn  volgens Berkeley klopt dit niet, weerstand van
              andere psychische organismen: alles wat bestaat is een gewaarwording
              in de geest van god
         Is er een ‘oorzaak’ van de waarneming?
             Ja, maar niet de materie, wel god
             Argument: enige waarneembare ‘oorzaak’ is de wil van een intelligent
              wezen
         ‘Esse est percipi’ (‘zijn is waargenomen worden’)  idealisme (als er niemand je
          ziet, besta je dan nog?)
         Probleem van het solipsisme en de other minds-problematiek
    o  Solipsisme en other minds-problematiek
         Solipsisme: ‘alleen ikzelf besta’
             Hoe kan je bewijzen dat er nog wezens, buiten jezelf, bestaan?


                                                  38
             Jijzelf bent een voorwaarde voor alle kennis en ervaring
          other minds-problematiek: er is geen bewijs mogelijk
             Automaten lijken soms wel levende mechanismen: evidentie dat er
              andere, levende, wezens zijn is niet zo makkelijk aan te tonen
    o  Idealisme = ontologische stelling dat alles wat bestaat van niet-materiële, ofte ideële
      (psychische) aard is

David Hume (1711-1776) (Verlichtingsfiguur)

    o  Biografie:
          Hume werd in 1711 geboren in Schotland
          Hij had geen academische carrière, hij was wel secretaris van de Britse
           ambassade in Parijs van 1763-1769 (in de tijd van de grote Franse
           Verlichtingsfilosofen, vb. Rousseau)
          Hij maakte carrière als onafhankelijk schrijver
          Hij werkte zijn belangrijkste werk af in 1737 (toen hij 26 jaar oud was, hij had er
           toen al 10 jaar aan gewerkt)
          Hume was een scepticus en tegenstander van gevestigde religies, hij stond
           bekend als ‘Infidel’
    o Belangrijkste werken:
          A treatise of Human Nature (1739-40)
          An enquiry concerning Human Understanding (1758) (kennisleer, eigenlijk een
           heruitgave van het eerste deel van zijn eerste boek)
          An enquiry concerning the Principles of Morals (1751) (waarin hij onder andere
           de stelling verdedigt dat de rede de emotie volgt)
          Dialogues concerning Natural Religion (1779)
-  Sceptisme (overtuiging dat zekere kennis onmogelijk is)
    o Oorspronkelijk: Romeins-hellenistische filosofen
          Pyrrho van Elis (360-270 v. Chr.)
          Carneades van Cyrene (213-129 v. Chr.)
    o Stelling:
          “er is geen manier om, voorbij de ‘verschijningsvormen’, externe ‘dingen’ te
           kennen” (ontologische stelling)
          “er zijn geen criteria om uit te maken of kennisoordelen waar zijn”
    o We kunnen alleen dingen kennen zoals we ze waarnemen
    o Hume was iets gematigder: hij nam wel aan dat wiskundige kennis zekere kennis is, maar
      hij had er geen fundament voor
-  Hume: radicaal empirisme
          Percepties (vb. waarneming van groen) = ideeën (vb. idee van wat groen is) en
           impressies (vb. impressie van groen)
          Enkelvoudige ideeën corresponderen aan impressies (indrukken)
          Complexe ideeën zijn opgebouwd uit enkelvoudige
    o Redeneren = ontdekken van relaties tussen percepties
    o Twee soorten redeneren:
          Op basis van relaties tussen ‘ideeën’ = analytische uitspraken (benaming gegeven
           door Kant, pas later)

                                                   39
     Op basis van relaties tussen ‘impressies’ = synthetische uitspraken (Kant)
     Empirist: impressies zijn de basis van ideeën
o  Analytische uitspraken:
         Vb. vrijgezellen zijn ongehuwde mannen
     Hun ontkenning leidt tot een contradictie
         Al wie gehuwd of niet-mannelijk is, is geen vrijgezel
     Ze zijn a priori
         De waarheid van de uitspraak volgt uit haar betekenis
         Het volgt niet uit de waarneming: het is waar van te voren, vóór de
           waarneming
     Ze zijn noodzakelijk waar
         De zin kan niet onwaar zijn als je weet dat het onderwerp (vrijgezel)
           wordt gebuikt
         In elke wereld waarin een vrijgezel zou kunnen voorkomen, zou hij
           ongehuwd zijn
     Radicaal verschil tussen analytische en synthetische uitspraken:
         Analytische uitspraken zijn “tautologisch”: ze herhalen alleen wat er al in
           het onderwerp zat en geven geen bijkomende informatie (vb. groen gras
           is groen)
         Synthetische uitspraken zijn ‘matters of fact’(niet noodzakelijk waar) en
           via enkelvoudige ideeën herleidbaar tot impressies
             o Vb. als je iets loslaat, dan zal het vallen.  er is ervaring nodig
               voor het opbouwen van die kennis, op basis van observatie
             o Nieuwe informatie
o  Het begrip ‘oorzaak’
     Redeneren over ‘matters of fact’ gebeurt alleen via oorzaak-gevolg relaties (je
      leert alleen iets als je oorzaak-gevolg relaties kent)
     De enige manier om het ‘bestaan’ van sommige dingen af te leiden is uit het
      bestaan van andere
     Voorbeelden:
         Ervaring van kleur, textuur,… (= impressies) is het gevolg van een ‘ding’
           (= oorzaak van de impressies)
         ‘ik denk’ (= impressies) zijn het gevolg van ‘ik’ (oorzaak van het denken)
         Alles wat bestaat (= complexe idee) is het gevolg van een
           scheppingsdaad (oorzaak van de wereld)
     “Oorzakelijkheid?”
         Het idee van een noodzakelijk verband (het kan niet anders zijn) tussen
           ‘gevolg’ en ‘oorzaak’
         Oorzakelijkheid is een complex idee (het idee dat er oorzaak-gevolg
           relaties bestaan op zich)
         Het moet dus terug te voeren zijn op impressies
             o Het idee van een oorzaak-gevolg relatie kan niet teruggevoerd
               worden op zintuiglijke impressies                                               40
        o  De relatie tussen vb. een tik op het bord en geluid is een
           noodzakelijk verband
        o We kennen het verband tussen de tik en het geluid niet a priori,
           maar door ervaring, observatie, dus het is een synthetische
           uitspraak
        o  klopt niet!
        o Het enige wat je ziet is een opeenvolging in de tijd  geen
           noodzakelijk verband (want oorzaak-gevolg relaties kunnen niet
           ontdekt worden door ervaring)
        o Mensen leggen verbanden door associaties: Hume, ‘Laws of
           Association’
     Basisidee van de oorzakelijkheid:
        o Psychologische ‘associatiewetten’
        o Vb. impressie ‘vlam’ wordt door gelijkenis geassocieerd met het
           idee ‘vlam’
        o Het idee ‘vlam’ wordt door nabijheid of opeenvolging
           geassocieerd met de impressie van ‘hitte’
        o Conclusie: oorzakelijkheid = psychologische gewoontevorming
           (‘habits of the mind’, mensen leggen empirische associatie door
           herhaling)
        o = een empirisch vastgesteld verband (empirische regelmaat)
        o  een noodzakelijk verband (wetmatigheid)
              Vb. de zon kwam tot nu toe elke dag op, en een nieuwe
               dag wordt geassocieerd met de opkomst van de zon,
               toch mogen we niet besluiten dat de zon elke dag zal
               opkomen  geen noodzakelijk verband
        o Cfr. Het menselijke inzicht: “Feitelijk zijn alle bewijzen uit de
           ervaring gebaseerd op de gelijkenis, die wij tussen voorwerpen
           in de natuur ontdekken en waardoor wij de neiging hebben
           effecten te verwachten die gelijken op die welke naar onze
           bevindingen steeds op die objecten zijn gevolgd”
  Inductieprobleem:
     Oorzaak-gevolg relaties ontstaan altijd door inductie
     Vb. raven zijn zwart (bevat meer informatie dan je empirisch kan
      vaststellen)
     De waarheid van een algemene uitspraak over een onvolledig gekende
      populatie is logisch niet afleidbaar uit de concatenatie van de ware
      particuliere oordelen die uit de waarheid van de algemene uitspraak
      zouden volgen
     Inductie geeft geen zekerheid
     Fysica is geen beschrijving van de werkelijkheid, maar wat wij ervan
      verwachten: het zegt meer over onze denkvermogens dan over de
      natuur zelf
  Onmogelijke metafysica:
     God = “oorzaak van al wat is”

                                         41
      Zelf = “oorzaak van het denken”
      Ding = “oorzaak van de zintuiglijke indrukken”
       allemaal inferenties die niet op impressions terug kunnen gaan
       men neemt aan dat alles een oorzaak heeft, maar dat is niet zeker
      Je kan inductie niet gebruiken voor eenmalige gebeurtenissen (dus ook
      niet voor de oorzaak van de schepping of de wereld)
  Moraal:
     Is/ought probleem: er is geen logische overgang mogelijk van “zijn” naar
      “moeten”
        o Volgt uit de eenvoudige observatie dat uit ‘is’-zinnen
         (beschrijvingen) je geen overgang kan maken naar ‘moet’-zinnen
         (attitudes, appreciatie)  als er iets ‘is’, bestaat, dan hoef je nog
         niet te besluiten dat je dat ‘moet’ doen
        o Vb. de mens is monogaam, maar daaruit volgt niet dat je
         monogaam móét zijn
                                          42
Hoofdstuk 9: Immanuel Kant (1724-1804) – kritisch idealisme

Immanuel Kant (1724-1804) was één van de belangrijkste filosofen

-  Verlichting:
    o Duitse Verlichting: Immanuel Kant (en ook Mendelsohn)
    o Franse Verlichting:
          Montesquieu (1689-1755)
          Voltaire (1694-1778)
          Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
    o Schotse Verlichting:
          Adam Smith (1723-1790), (één van de grondleggers van het economisch
          liberalisme, moraalfilosoof)
          David Hume
-  Biografie:
          Kant werd in 1724 geboren in Köningsberg, Pruisen (nu: Kalingrad, Rusland), als
          zoon van een zadelmaker
          Hij studeerde fysica en wiskunde aan de universiteit van zijn geboortestad, en
          werd er, na een korte periode als huisleraar, ook Dozent en, vanaf 1770,
          professor in de metafysica en logica
          Hij trok heel wat studenten aan en kreeg in 1792 het verbod van de koning van
          Pruisen om nog over religieuze kwesties te doceren
          Hij werkte vooral veel, veel van de biografische details over zijn leven zijn
          nonsens (er zijn veel verhalen over de laatste jaren van zijn leven, wanneer hij
          dement aan het worden was). Kant stierf in 1804.
-  Belangrijkste werken:
    o De drie belangrijkste werken: ‘de drie kritieken’
          Kritik der reinen Vernunft (1781/87)
             Zuivere rede
          Kritik der praktischen Vernunft (1788)
             Praktische rede, ethiek
          Kritik der Urteilskraft (1790)
             Oordeelskracht: esthetica en teleologie
    o Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785)
    o De laatste werken van Kant toonden al tekenen van dementie
-  Copernicaanse omwenteling:
    o De bron van zekerheid ligt niet in wat gekend is (in het ‘object’), maar in de kenner (het
      ‘subject’)
    o Algemene oplossing:
          (Synthetische/contingente) kennis = synthese van
             (1) empirische inhouden en
             (2) ordeningsvormen door de kenner opgelegd aan de empirie
    o Uitwerking:
          Er bestaan a priori vormen die ervaring mogelijk maken: er zijn
          ‘mogelijkheidsvoorwaarden’ voor kennis


                                                  43
      Op te sporen door een ‘transcendentale’ benadering, i.e. onderzoek van de
      mogelijkheidsvoorwaarden van het waarnemen en het oordelen (onderzoek naar
      de manier waarop mensen kunnen kennen)
     Twee soorten a priori vormen:
          1. Van de zintuiglijkheid
             o Ruimte en tijd zijn aanschouwingsvormen, geen begrippen
             o We kunnen niet anders dan zintuiglijke indrukken ordenen in
               ruimte en tijd (voorwaarden, worden verondersteld, gaan de
               ervaring vooraf)
             o Vb. klankwaarneming onmogelijk zonder tijd: tijdservaring is een
               voorwaarde voor geluidservaring (hetzelfde geldt voor visuele en
               tastindrukken)
             o Analyse van de aanschouwingsvormen: (1) meetkunde, (2)
               rekenkunde (niet gebaseerd op ervaring)
             o Kan gebeuren los van ervaring
          2. Van het verstand (= categorieën)
             o Dingen kunnen slechts gedacht worden wanneer het verstand
               deze categorieën gebruikt
     Basiscategorieën (geleverd door het verstand, niet door ervaring)
          Kwantiteit: eenheid – veelheid
          Kwaliteit: realiteit – negatie
          Relatie: substantie/accident – oorzaak/gevolg
          Modaliteit: (on)mogelijk – (niet-)bestaan
           manieren waarop we vormen ordenen, organisatie van het verstand
     Categorieën en aanschouwingsvormen laten toe ervaringen te synthetiseren
      (toegankelijk maken voor het verstand): vb. de beweging van een arm
      (substantie) zien (in de tijd en ruimte) als één beweging (eenheid), die een
      opeenvolging van momenten kent (veelheid) met coherentie (totaliteit), en met
      als oorzaak (oorzaak) de wil van het individu
o  “cognitivistische” benadering (organisatievormen aanwezig in het verstand):
     Kant onderzoekt de organisatievormen van kennis
     Hij verbindt er echter ook conclusies aan met betrekking tot de metafysica (Kant
      gebruikt de ideeën om aan te tonen dat een groot deel van de metafysica niet
      klopt)
     Kritiek op de metafysica:
          Kennis van de ‘phenomenai’ is mogelijk, maar kennis van de ‘noumenai’
           (of Ding-an-sich, de dingen los van de waarnemingscategorieën) niet 
           de ‘objectieve’ wereld is onkenbaar (enige manier om dingen te kennen
           is via de ervaring
          De TC zijn ‘vormen’ die toelaten de ‘inhouden’ van de ervaring te
           ordenen
          Indien toegepast op de ‘Dinge-an-sich’, dan zijn de limieten van het
           verstand bereikt en kom je soms tot fatale contradicties
             o Limiet-paralogismen: niet meer te ervaren


                                              44
      De traditionele metafysische ideeën (god, ziel, de wereld) = ‘ideeën van
      de rede” = foute toepassingen van de categorieën (paralogismen) of
      noodzakelijk contradictorisch
        o Vb. god als eerste oorzaak = zelf geen waarneembare zaak 
           foute vraag: er hoeft geen oorzaak van de wereld te zijn
     Vb. substantie/accident en oorzaak/gevolg-categorieën toegepast op het
      denken zelf: “Ik denk als één substantie die de oorzaak is van mijn
      ervaringen”
      ideeën van het zelf en de ziel
     Vb. men kan bewijzen dat de wereld een begin heeft en niet kan hebben
      = fatale contradicties
  Godsbegrip:
     Kant verwerpt de verschillende soorten godsbewijzen (ontologisch,
      kosmologisch, fysico-theologisch)
        o Ontologisch = bestaan van god bewijzen door het bestaan ervan
        o Kosmologisch = er bestaat iets, dus moet er een eerste oorzaak
           zijn
        o Fysico-theologisch: er is een ordening in de wereld, die moet er
           dus ingelegd zijn door een intelligent wezen
     Let wel: de ideeën van de rede zijn onvermijdelijke illusies
     God, de ziel, alle Dinge-an-sich, etc. zijn principieel onkenbaar: ze zijn
      theoretisch nonsensicaal, op grond van het theoretisch verstand zijn ze
      niet te doorgronden
        o Kant doet geen uitspraken over het wel of niet bestaan van god,
           maar zegt dat we dat niet kúnnen weten. Voor hem is het een
           foute vraag, niet te doorgronden met de rede.
     Wel: god, de ziel, onsterfelijkheid, etc. als praktische postulaten (i.e.
      mogelijkheidsvoorwaarden voor het moreel handelen, maar
      onbewijsbaar voor de rede)
        o Als noodzakelijke voorwaarde voor moreel gedrag:
        o Vb. als je ziel niet onsterfelijk is, waarom zou je dan nog werken
           als criminaliteit loont in dit leven?
  Ideeën van de rede:
     = regulatief = niet theoretisch fundeerbaar (ze zijn een leidraad, niets
      meer)
     Ze geven wel zin aan ons moreel handelen (Handel zo alsof god bestond,
      alsof de ziel onsterfelijk is, alsof vrijheid bestaat, etc.
     We kunnen ons niet onttrekken van vragen over god, ziel, eerste
      oorzaak, etc.
     Of ze bestaan of mogelijk zijn?  agnostische positie (we kunnen het
      niet weten)
                                         45
Hoofdstuk 10: Filosofie na Kant: Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Filosofie na Kant: idealisme

  -  Biologie:
             A. Schopenhauer
             F. Nietzsche
  -  Dialectiek:
           (Fichte, Schelling)
           G.W.F. Hegel
           Jong-hegelianen
           K. Marx
      o  (van sterk idealistisch naar meer materialistische visies)

Schopenhauer
  -  Biologie:
             Schopenhauer zette de tendens van Kant verder: het subject staat ook bij
             hem centraal
             Hij werd geboren in Danzig (Polen) in 1788 (begin 19de eeuw, in een
             postrevolutionaire sfeer), hij groeide op in een rijke koopmansfamilie
             Hij kreeg een aristocratische, kosmopolitische opvoeding (reide o.a. door
             Europa, hij woonde in Frankrijk, Engeland, etc.)
             Hoewel zijn vader het niet wou, volgde Schopenhauer na zijn dood studies
             natuurwetenschappen en filosofie in Göttingen en Berlijn
             Hij had geen academische carrière, maar was een onafhankelijk schrijver
             Hij schreef zijn hoofdwerk in zijn 20er jaren: “Die Welt als Vorstellung”,
             gepubliceerd in 1818
             De rest van zijn oeuvre zijn in essentie toevoegingen en preciseringen
             Pas in 1853 werd hij plots internationaal beroemd (waarvan hij altijd al dacht
             dat hij het verdiende, Schopenhauer was geen bescheiden man)
             Schopenhauer was een zeer onhebbelijk man, hij was aartsconservatief, een
             vrouwenhater, hield niet van veel sociale contacten, etc. De moeder van
             schopenhauer wou eigenlijk geen kinderen, omdat ze zeer ambitieus was,
             dus werd Schopenhauer grotendeels opgevoed door meiden; Hij kent weinig
             hechting, blijft afstandelijk
             In 1860 sterft Schopenhauer.
  -  Kantiaan:
      o Volgens Schopenhauer waren de ontdekkingen van Kant fundamentele
        ontdekkingen, maar hij wou ze beter maken, perfectioneren
      o Transcendentaal idealisme
      o Het noumenale verschilt van het fenomenale
          Alleen het fenomenale is kenbaar
          De werkelijkheid ‘op zich’ is onkenbaar
      o Kritiek op Kant:
          Het ding an sich is géén ding ( = vorm in het bewustzijn)
          Het ding an sich is ook niet de oorzaak van het fenomeen (oorzakelijkheid =
           oordeelcategorie, dus tussen fenomenen, niet tussen Ding an sich en
           fenomeen)
      o Het ‘Ding an Sich’
          = ongedifferentieerd (je kan de aard ervan niet grijpen)
          = niet tijd-ruimtelijk (het kan zich niet in de tijd of ruimte bevinden)

                                                   46
         = geen oorzaak
         Kan men er dan iets meer over zeggen?
-  Dubbele kenwijze (van onszelf)
    o Sommige dingen kennen we fenomenaal op twee wijzen:
         In de buitenwereld (vb. de beweging van onze arm)  de wereld als
           ‘voorstelling’
         In de ‘binnenwereld’ (vb. ‘ik wil dat mijn arm beweegt’)  ‘wil’
              Het mentaal proces is niet de oorzaak van de voorstelling
    o Het is twee maal hetzelfde, maar gekend op verschillende wijzen (‘mijn’
      werkelijkheid ken ik op twee manieren, wil en voorstelling)
    o Voorstel:
         Gebruik maken van de kenwijzen: ‘indirecte’ en ‘directe’
         Beide zijn ‘fenomenaal’, maar complementair
              Twee aspecten van hetzelfde noumenon (zie Spinoza)
         Mijn lichaam is mijn wil, maar geobjectiveerd, vb. organen zijn
           geobjectiveerde strevingen
              De mens heeft een objectieve en een subjectieve werkelijkheid
         ‘we zijn niet meer dan biologische wezens’
-  Kennis van het noumenon?
    o Neen, kennis van het noumenon is onmogelijk
    o De dubbele kenwijze suggereert wel een naam voor het noumenon: ‘wil’ (ander
      woord: ‘kracht’  intrinsiek ongestuurd)
         Vb. een rots is een geobjectiveerde ‘wil’
-  Metafysica
    o ‘Wil’ is geen causale kracht: heeft geen grond, is stuurloos, blind (als je de oorzaak-
      gevolg wegdenkt  geen orde meer, de wereld wordt irrationeel)
         Dezelfde ‘wil’ drukt zich uit in talloze manifestaties
    o De wereld = strijd tussen verschillende objectiveringsgraden van dezelfde ‘wil-tot-
      leven’ (een strijd van alle dingen tegen alle andere dingen om zo veel mogelijk plaats,
      bronnen)
         De plaats van het dierenrijk: onophoudelijke strijd en vernietiging van het
           leven  je kan er geen ‘zin’ in vinden, alles is indifferentieel tegenover de
           anderen
         “Elk prooidier is het levende graf van duizend andere dieren, en zijn
           zelfbehoud is een keten van folteringen tot de dood.” (folteringen van
           andere wezens, om zichzelf in stand te houden)
              Alle mensen zijn uit dezelfde stof gemaakt
              Eigenlijk zouden we medeleven moeten hebben in plaats van te
               vechten: in alles/iedereen/alle dieren een deel van jezelf zien
    o “Rede” = hersenfunctie (instrument in verder bestaan, maar meest overschatte
      orgaan in de menselijke geschiedenis)
    o Hersenen = geobjectiveerde ‘wil-tot-leven’
    o Rede staat dus in dienst van de drift (wat wij de rede noemen toch)
    o Theorie van het onbewuste: de wil opereert onafhankelijk van het bewustzijn (sluier
      van maya) en dus wordt de mens gedreven door onbewuste strevingen, gevoelens,
      doelen (cfr. Freud)
              Schopenhauer was de door Freud meest geciteerde filosoof
         Wat mensen doen moet je van buiten af interpreteren: je bent voor jezelf
           even ondoorgrondelijk als de ander voor jou
              Als je iets wil, dan is het nog niet zeker dat dit echt zo is (door het
               oog van de ander leer je jezelf kennen)


                                                47
    o  Metafysica van de seksuele liefde: genitaliën = brandpunten van de wil
    o  Individu = instrument, onbewust in dienst behoud van de menselijke soort 
      Schopenhauer
         Nu: individu als uiting van zijn genen, gedrag wordt verklaard in functie van
          voortbestaan van de genen
-  Het menselijke bestaan
    o De wereld is een hel met de medemens als de duivel (in de krant zie je veel
      voorbeelden van wat medemensen elkaar aandoen)
    o Lijden (streven) = positief, lust (bevrediging) = negatief (als een streven bevredigd
      wordt, wordt het vervangen door een ander streven)
         Oscar Wild: “There are two ways in this life to be unhappy: getting what you
          want and not getting what you want.”
              Krijgen wat je wil leidt tot verveling en nieuwe verlangens
              Niet krijgen wat je wil leidt tot frustratie
    o Verlossing?
         Via kennis die toelaat het individuatiebeginsel te overstijgen
              Tijdelijk via de kunst: stilling van de wil-tot-leven door vb.
               contemplatie van de tragedie, doorervaring van het noumenon via
               de muziek (= parallelle uiting van de wereld)
                o Kunst helpt om er even, tijdelijk, uit de stappen
                o Verklaard esthetica van de lelijkheid (vb. tragedie =
                   menselijke miserie opvoeren)
              Definitief door verzaking aan het leven (Die Verneinung des Willens
               zum Leben)  niet gelijk aan zelfmoord!!
                o Door een ascese: de wil heeft geen vat meer op het individu
                    de wil overstijgen en tot een persoonlijke verlossing
                   komen (definitief)
                o Invloeden van Chinese en Indiase filosofieën (vb.
                   Boeddhisme)
                o Zelfmoord plegen is een bevestiging van het leven, de wil
                   blijft bestaan (het is geen manier op eruit te stappen)
-  Invloed:
         Op Nietzsche, Freud, Wittgenstein
         Op literatoren: Tolstoï, Hardy, Thomas Mann, Proust, Lawrence,…
         Op musici: Richard Wagner, Richard Strauss
         ‘Irrationalist”: Die Zerstöring der Vernunft
                                               48
Hoofdstuk 11: Filosofie na Kant: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1931)

George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1931)

  -  Algemene situering:
      o Belangrijkste historische ontwikkelingen:
           Franse Revolutie (eerste realisatie van een democratie)
           Napoleontische oorlogen in Europa (Hegel bewonderde Napoleon)
           Restauratie (Ancien Régime)
      o Reactie op Verlichting:
           Goethezeit: belang van de GEIST
           Taal, kunst, geschiedenis, filosofie, wetenschap, godsdienst
  -  Biografie:
           Hegel leefde in één van de meest dynamische periodes in de geschiedenis
           (1770-1831)
           Hij werd in 1770 geboreb in Stuttgart
           Hij studeerde van 1788-1793 theologie in Tübingen met Schelling (1775-
           1854) en Hölderlin (1770-1843)
           Tot 1800 was hij huisleraar, maar hij beoogde een carrière als Schriftsteller
           (type Schelling, Lessing)
           In 1801 besloot hij filosoof te worden, ging naar de universiteit van Jena (en
           werd privaatdocent)
               Één van de filosofen die het moeilijk had binnen te raken aan de
                universiteit, maar slaagde wel
           In1807 werd Phänomenologie des Geistes gepubliceerc
           Tussen 1808 en 1815 was hij hoofdredacteur van een krant, leraar filosofie in
           het gymnasium van Nürnberg
           In 1815 publiceerde hij Wissenschaft der Logik
           In 1816 ging hij terug naar de universiteit: professor Heidelberg
           In 1818 werd hij professor filosofie in Berlijn
           In 1821 werd Grundlinien der Philosophie des Rechts gepubliceerd
           Tot 1831 was hij een beroemdheid, die van heinde en verre studenten naar
           Berlijn trok
  -  Filosofieën
      o Filosofie 1
           Erfenis van Immanuel Kant:
               Dialectiek van de zuivere/praktische rede: sommige begrippen leiden
                bij onkritische toepassing tot contradicties
                   o Vb. ‘oorzaak’: het beginsel dat alles een oorzaak heeft, is op
                     zich contradictorisch, want wat is dan de oorzaak van de
                     eerste oorzaak?
               Hegel: alle begrippen die wij gebruiken om de werkelijkheid te
                denken zijn intern contradictorisch
                   o Vb. met kwantitativiteit is ‘oneindigheid’ niet te vatten
           Is dat een probleem? (Volgens Kant wel, volgens Hegel niet echt)
      o Filosofie 2
           Postulaat 1: ‘Contradicties zijn geen beperkingen van het denken. De realiteit
           zelf is contradictorisch.’
           Contradicties ‘bestaan’
               Vb. Jan is geboren op 30.11.76 (G) en Jan is niet geboren op 30.11.76
                (-G).
               G    -G    G . –G (conjunctie)

                                                 49
          1    0     0
          0    1     0
o  Filosofie 3: voorbeelden
     Beweging = ergens zijn én ergens niet zijn
     Verlangen = zichzelf gelijk en zichzelf niet gelijk (‘ik ben bij mezelf en ik ben
       niet bij mezelf’), je bent compleet en je bent niet compleet
     Contradictorische begrippen: links en rechts, vader en zoon, onder en boven
       (de begrippen sluiten elkaar uit: ‘boven is wat onder niet is’)
          Niet alleen stellingen kunnen contradictorisch zijn, er zijn ook
           contradictorische begrippen
     De bloem weerlegt de knop.
o  Filosofie 4: toepassingen
     ‘Vrijheid’ = ik doe mijn zin  ik handel redelijk
          In eerste instantie: ik doe mijn zin = de THESE
          Daarna volgt het besef dat ‘je zin doen’ niet tot echte vrijheid leidt =
           ANTITHESE
             o Vb. mensen die huwen, om zich te binden: individuele
                binding is een onderdeel van vrijheid (tweede fase)
             o Later ook een groepsdimensie
          De toevoeging van een nieuwe dimensie (de oude wordt niet
           verworpen!) = SYNTHESE
          De hogere synthese houdt het samenvoegen van elementen in, de
           opheffing van de antithese en de overstijging van de these.
             o Verkrachting uit behoefte aan liefde  loopt uit op
                catastrofe
             o Iemand dwingen iets te geloven  lukt niet (toch niet
                intrinsiek)
                   Je kan niemand iets laten geloven onder dwang, vb.
                    de (Romeinse) inquisities: om de ideeën van non-
                    conformisten bij te sturen  moet mislukken! (zo
                    heeft het katholicisme zelf het protestantisme
                    ‘veroorzaakt’)
             o Meester-slaaf dialectiek: een instrumenteel gerichte meester
                zal nooit de baas worden van opstandige slaven, omdat een
                instrumentele behandeling (de slaaf wordt gezien als een
                ding, een object) recht tegenover respect staat, en zo voor
                een contradictie zorgt
             o Sartre: mauvaise foi (onmogelijke verlangens)
                   Vb. ergens willen op ingaan, en er tegelijk niet willen
                    op in gaan (oplossing door ontkenning): twee
                    personen zitten naast elkaar, de ene legt zijn hand
                    op het hand van de andere, de andere heeft nu de
                    keuze tussen hand wegtrekken of laten begaan:
                    wordt dikwijls opgelost door ‘smalltalk’, om keuze
                    niet te moeten maken
                   Vb. je moet iets doen, en je moet het ook met
                    plezier doen  je kan niemand dwingen om iets met
                    plezier te doen
                   Leidt tot schizofrenie (in rol gedwongen)
o  Filosofie 5                                             50
      Postulaat 2: “Uit de beschouwing van de aard van de contradictie is
       algemeen gebleken dat het op zich geen gebrek, tekort of fout in een ding is
       wanneer er een contradictie in ligt. Eerder is het zo da elke bepaaldheid l wat
       concreet is, elk begrip wezenlijk een eenheid van onderscheiden en
       onderscheidbare momenten is, die door hun bepaald en wezenlijk verschil in
       contradictie overgaan… Het ding, het subject, het begrip is slechts die
       negatieve eenheid zelf; het is een zich intern tegensprekende, maar net zo
       goed opgeloste contradictie” (WdL II, p.79)
          Piaget was een Hegeliaans psycholoog
     Postulaat 2: de werkelijkheid = zich ontwikkelende begrippen
          Onmiddellijkheid (algemeen)  these
          Vermittlung (bepaaldheid)  antithese
          Aufhebung (algemeen + bepaald)  synthese
     DIALECTIEK = (1) redelijk begrijpen door “volgen” van de contradicties; (2)
       het ontwikkelingsproces zelf
          Alles wat zich ontwikkelt, ontwikkelt zich volgens contradicties
o  Filosofie 6
     Postulaat 3: De werkelijkheid is ‘subject’, ‘GEIST’
          Cfr. De aanwezigheid van contradicties in de dingen zelf
          Een manier van kijken naar de dingen, om de contradicties te
           snappen
          Vb. de democratie als ideaal (these), maar in de praktijk lijkt het niet
           goed te werken (antithese), tot je komt tot een gematigde opvatting
           (synthese)
     Welk soort “subject”?
     Niet cartesiaans, wel belichaamd in de werkelijkheid zelf  de ‘zich van
       zichzelf bewust wordende werkelijkheid’
          Door een dialectisch proces is de werkelijkheid meer te weten
           gekomen over de werkelijkheid, door het subject ‘Hegel’
          Einde van de filosofie volgens Hegel…
     Het proces van zelfbewustwording van de Geist = fenomenologie van de
       Geist: belang van “reflectie”, wat de Geist leert over zichzelf in de loop van
       de geschiedenis (er is een proces van dingen die onbewust gebeuren naar
       gingen die gereflecteerd gebeuren)
     Absolute weten = inzicht dat de werkelijkheid Geist is
          Vb. Piaget: geloofde dat subjecten eerst iets praktisch kunnen, voor
           ze het ‘weten’. Vb. mensen kunnen een balletje in een doos gooien
           (lukt praktisch), maar men kan niet zeggen hoe hard, snel men moet
           gooien of wanneer men het balletje juist moet loslaten (nog geen
           reflectie)
o  Filosofie: gevolgen
     Al wat voorafgaat = momenten in de ontwikkeling van de Geist
     Vb. Hegel zelf = eindpunt van de filosofie
     Vb. ideale Pruisische staat = eindpunt politiek, eindpunt vrijheid
          Relatie tot god: god is geen mens geworden, maar de mens is god
           geworden
o  Belang 1
     Enorm belang
     In de psychologie:
          Lacan (psychoanalyse)


                                             51
               Watzlawick (pragmatische communicatietheorie: vb. het is
               onmogelijk om in groep niet te communiceren)
              Bateson (Double Bind Theory) (verklaart o.a. schizofrenie)
              Existentieel-dialectische ontwikkelingspsychologie
              Psychologie van Piaget
           Ook in andere sociale wetenschappen
      o  Belang 2
           In de filosofie zelf:
              Invloed op de Jong-hegelianen (= links-hegelianen)
                  o Hegel:
                       Rechts-hegelianen: conservatief, kenden niet veel
                        succes
                       Links-hegelianen: radicaal, progressief
                  o Radicale godsdienstkritiek (D.F. Strauss, B. Bauer, L.
                    Feuerbach)
                  o Radicale politieke en economische kritiek (M. Stirner, K.
                    Marx)
              Heel kon zijn ideeën niet rechtstreeks op papier zetten  door de
               heersende censuur, dus hij uitte zijn ideeën via onrechtstreekse
               kritieken
                  o Vb. hij gaf kritiek op kinderarbeid bij de Romeinen, maar dat
                    was eigenlijk kritiek op de eigentijdse situatie van
                    kinderarbeid in de fabrieken.


L. Feuerbach (1804-1872)

  -  Religie van de mens
      o 1841: Das Wesen des Christentums
      o God = projectie van uitvergrote menselijke eigenschappen
            De diepere betekenis van godsdienst is eigenlijk het omgekeerde van de
             manifeste inhoud  de mens zou graag hebben dat dat allemaal waar is (vb.
             stromen van wijn in de hemel, hoewel er op aarde geen alcohol mag
             gedronken worden)
      o Godsdienst = vervreemding van de mens, godsdienst houdt mensen van hun doelen
        af
            Vervreemding = een toestand waarin de mens zichzelf verliest
      o Opheffing van de vervreemding = religie van de mens
                (Hegel: antithese (vervreemding) noodzakelijk voor synthese)
            Religie van de mens: positieve elementen in de mensheid gebruiken + de
             samenwerking
            Mens-zijn leidt sowieso tot vervreemding (de mens wil oneindig zijn, etc.
  -  Verdere godsdienstkritiek
      o Feuerbach bouwt voort op het idee van Hegel: de betekenis van Jezus is het centraal
        stellen van de mens in plaats van god
      o D.F. Strauss (1808-1874)
            Das Leben Jesu (1835): de symbolische inhoud van de evangelies achter de
             mythen is belangrijk
      o Bruno Bauer (1809-1882)
            Kritik der Evangelischen Geschichte der Synoptiker (1841): evangelies =
             mythes


                                                52
Karl Marx (1818-1883)

  -  Biografie:
      o Marx was ook een Jong (Links) Hegeliaan
      o Hij was de zoon van een bekeerd joods advocaat
      o Hij studeerde in Bonn en Berlijn (bij Gans, leerling van Hegel)
           Marx had enorm veel talent, hij werd beschreven als een combinatie van
            Hegel en Voltaire
      o Marx was een liberaal (voorstander van politieke rechten en vrijheden)
      o In 1842 werd hij journalist voor de Rheinische Zeitung
      o In 1842-1844, na een verbod op het tijdschrift de Zeitung, vluchtte hij naar Parijs,
        waar hij kennis maakte met Engelse economisten, Franse communisten en
        anarchisten
           Ook arbeidersbewegingen, utopische socialisten, etc.
           Communisme: het geloof dat de productiemiddelen eigendom moeten zijn
            van de producent  voor een collectivisering van de productiemiddelen
           Dat Marx de ‘uitvinder’ was van het communisme is een fabeltje
           Anarchisme: geloof dat de politieke macht moet verdwijnen, omdat het
            overbodig is. Ze zijn niet tegen bestuur, maar wel tegen macht
               ‘Het volk heeft maar één vijand: de staat.’
      o In 1846 verhuisde hij naar Brussel, waar hij in 1848 het Manifest van de
        Communistische Partij publiceert.
           ‘Er waart een spook door Europa…’
           Eén van de belangrijkste boeken/geschriften ooit geschreven!!
      o Vlucht naar Londen en schrijft daar zijn economisch werk: Das Kapital
      o In 1864 is Marx medestichter van de Eerste Internationale Arbeidersbeweging
  -  Communisme
      o Eigenlijk heeft Marx weinig geschreven over het communisme: hij was een realist, en
        gebruikte een wetenschappelijke analyse in plaats van utopisme!
      o ‘wetenschappelijk socialisme’ (Marx) versus ‘utopisch socialisme’
           hij wou aantonen dat de tendens van de kapitalistische samenleving
            contradictorisch (tendens van zelfvernietiging, opheffen van zichzelf) was en
            zou leiden tot een mislukking: of we het nu wilden of niet, het kapitalistisch
            systeem zou in elkaar storten.
  -  Historisch materialisme
      o Economische productie
               Economie als de manier waarop mensen voorzien in dagelijkse
                behoeften
            sociale relaties (vb. arbeidsverdeling)
            sociale instituties
            beelden van mens en maatschappij
               Volgens Marx is het idee van Hegel over religieuze vervreemding en
                de projectie van wensbeelden een dom idee  godsdienst is van het
                volk, het is een roesmiddel, dat verdwijnt bij het wegnemen van de
                sociale en de economische problemen en frustraties
  -  Historisch materialisme:
      o Infrastructuur/basis
           Productieve krachten!!
               De middelen die de maatschappij ter beschikking heeft om zichzelf in
                stand te houden (in de 19de eeuw was steenkool de basis van de
                maatschappij, nu is dat petroleum en informatica)


                                                 53
              De maatschappij wordt diepgaand bepaald door de
              productiekrachten, vb. door de informatica  globalisering 
              andere integratiemechanisme
         Productieverhoudingen
             (1) de manier waarop de productiemiddelen verdeeld worden en (2)
              de manier waarop de producten verdeeld worden en de
              arbeidsverdeling (uitbuitingssysteem, iemand produceert en iemand
              consumeert)
             Vb. feodaal systeem: de boer is schatplichtig aan de
              grootgrondbezitter en aan de kerk
                o Boer = de productieve klasse
                o Grootgrondbezitter = onproductieve klasse, parasieten
                o De hiërarchie komt overal terug: ook in de hemel: god als
                  oppermacht en engelen als militairen om de rust te bewaren
    o Superstructuur/bovenbouw
             Hoe krijgen grootgrondbezitters het gedaan dat boeren voor hen
              werken?
             Potentiële conflicten worden verdoezeld onder de schijn van
              ‘samenwerking’, wat wordt voorgesteld als een harmonisch geheel
             De bovenstructuur dient voor het in stand houden van de situatie,
              van de relaties
         Politiek en recht (staat)
         Cultuur (kunst, moraal, filosofie)
             Stond nog eens boven de politieke structuur
-  Uitbuitingstheorie
    o Filosofie van de arbeid
    o Arbeid is:
         Expressie van het eigen mens-zijn
         Een bron van zelfverwerkelijking
             De producten zijn belangrijk voor zelfrealisatie (een schrijver die
              geen boeken geschreven heeft voelt zich ook zelf geen schrijver)
    o Vervreemding: in kapitalisme (omkering van het echte doel van arbeid)
             Proletariaat: heeft enkel de eigen kinderen als bezit
             = arbeid wordt uitgebuit (de arbeider werkt voor een laag loon, de
              extra producten die hij produceert, worden verkocht op de markt, en
              de opbrengst gaat naar de kapitalist)
         Arbeid = onderwerping aan een vreemde macht
         Arbeid = verminking (psychisch en sociaal, door slechte omstandigheden)
         Arbeid = een bron van sociale verdeeldheid en conflict
-  Communisme?
    o = opheffing van de vervreemding (cfr. G.W.F. HEGEL)
    o = overvloedmaatschappij (van ieder naar vermogen, voor ieder naar behoefte)
    o Religieuze vervreemding (Godsdienst is de opium van het volk): secundair tegenover
      de economische vervreemding (verdwijnt vanzelf als de economische vervreemding
      wordt aangepakt)
-  Economische theorie
    o Wetenschappelijke uitwerking van de vervreemdingstheorie
         Arbeidswaardeleer
         Exploitatietheorie
         Crisistheorie:                                              54
                De wet van de dalende tendens van de winstvoet: het kapitalistische
                systeem zou steeds minder winst maken, tot het gezakt is tot nul,
                zodat het zichzelf onmogelijk zou maken
                Overproductie
                  o De tendens van het kapitalisme om steeds groter en groter
                    te worden zou leiden tot een internationale crisis (maar
                    Marx had de weerstand van het kapitalisme onderschat)
                Verscherping van de tegenstelling in arbeid – kapitaal
Max Stirner (1805-1856)

      o  1845: Der Einzige und sein Eigentum
      o  Alleen IK is de ultieme waarde
      o  De rest is vervreemding
      o  ‘Ik ben mijn eigen zaak.’: ‘Ich habe meine Sache auf mich gestellt.’
      o  Niet op: God, Geist, vorst, vaderland, volk,…
                                                55
Hoofdstuk 12: Vitalisme: Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Vitalisme:

  -  In de 19de eeuw overheerste het positivisme, die uitgaat van een determinisme, algemene
    principes van de dode materie, die ook toepasbaar zijn op de levende materie, ze
    verklaarden alles natuurwetenschappelijk
  -  Naar het einde van de 19de eeuw ontstond het idee dat er meer moet zijn dan het
    mechanische
  -  Historische contect:
      o 17de eeuwse medische wetenschappen:
            Vita = leven
            Het idee dat er meer nodig is dan een mechanische verklaring: een
            oorspronkelijke levensvonk
            Organische chemie kan niet alles verklaren (vb. synthetische stoffen)
            Vitalistische principes liggen aan de basis van preformisme en epigenesis om
            de ontwikkeling van het organisme te verklaren
      o Anti-metafysich vitalisme
            Friedrich Nietzsche (1844-1900)
      o Anti-wetenschappelijk vitalisme
            Hans Driesch (1867-1941)
            Henri Bergson (1874-1948)

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

  -  Biografie:
             Nietzsche werd geboren op 15 oktober 1844 in Röcken, een dorpje in
             Midden-Duitsland, toen het culturele centrum van Duitsland
             Hij was de zoon van een Luthers predikant (zoals zoveel Duitse
             intellectuelen)
             In 1864 begon hij als student filologie in Bonn, Leipzig
             IN 1865 ontdekte hij het werk van Schopenhauer ‘Die Welt als Wille und
             Vorstellung’
             In 1868 maakte hij kennis met de componist en denker Richard Wagner,
             waarmee hij bevriend bleef
             In 1869 werd hij filologieprofessor in Basel (Zwitserland)
             In 1871 schreef hij het proefschrift ‘Die Geburt der Tragödie aus dem Geist er
             Musik’ (tragische toonaard van het leven)
             IN 1879 loopt zijn academische carrière wegens ziekte ten einde (syfilis)
             In 1883-1884 schreef hij ‘Also Sprach Zarathustra’
             1888 was een jaar van intense productie
             In 1889 stortte Nietzsche ineen in Turijn
             Op 25 augustus 1900 overleed Nietzsche in Weimar
             Zijn werk is typsich vitalistisch: het is literair, het bevat geen sluitende,
             doelgerichte argumenteringen, het is heel wat losser
  -  Achtergrond:


                                                  56
    o  Een uitdagende kritiek van de grondslagen van de (christelijke) moraal
    o  Ook een kritiek op alle ‘achterwerelden’, alle visies op een ‘volgend’ leven  er
      bestaan geen transcendenties
    o Herwaardering van de categorie ‘leven’ in een leer waarin creativiteit, gezondheid,
      schoonheid en kracht centraal staan
    o Niet: zoeken naar vergetelheid, rust, resignatie (berusting), onderwerping aan een
      goddelijke wil, wel: ja-zeggen tegen de wereld, affirmatie van het leven  deze
      wereld bevestigen, en de pijn en lelijkheid erbij nemen (Nietzsche schreef o.a. ‘de
      esthetica van de lelijkheid’, zie ook Wagner: ‘Tristan en Isolde’)
-  De positivistische periode
    o Het ‘kracht’-idee uit de natuurwetenschappen --> een positivistische invulling van de
      ‘wil’ van Schopenhauer
    o “God is dood”:
          De christelijke God is een metafoor voor de belangrijkste culturele
           geschiedenis van de moderniteit, die het einde beschrijft van alle
           transcendente waarden, zoals o.a. De Waarheid, Het Goede, Het Schone
           (waarden met een hoofdletter)  geen transcendente waarden
          Godsbeelden zijn een ontkenning van de wereld  ze richten de aandacht
           op transcendentie
          De wereld en de mens hebben geen transcendente zin of transcendent doel,
           geen bestemming
    o De mens is geen ‘hoger’ wezen (= diersoort cfr. Darwin): tijdens de evolutie ontstaan
      ‘complexere’ wezens, die misschien beter aangepast zijn aan de omgeving, maar niet
      per sé beter zijn. Vb. de mens is even goed als een insect
    o De evolutie is niet doelgericht
    o De mens is zijn lichaam, de rede is een instrument van de biologie
    o Deze gegevens zijn al ‘gekend’ ( nihilisme), maar de conclusies zijn er nog niet uit
      getrokken: (sommige) mensen weten dat het transcendente niet bestaat, maar
      klampen zich er wel nog aan vast
-  Nihilisme
    o Nihilisme is het gevolg van de dood van God
    o “Nihilisme” = een negatief begrip bij Nietzsche  het slaat op de negatie van het
      leven, het verdedigt een vlucht uit de wereld
    o Nietzsche: ‘lijden heeft geen zin’  ‘Wat je niet kapotmaakt, maakt je sterker’ (enige
      zin). Er is geen algemene zin, maar je kan zelf wel zin aan iets geven
-  Herwaardering aller waarden
    o De wereld is verdeeld in heren en slaven
          Onder invloed van het christendom wordt dit (de hiërarchie) als positief
           ervaren
    o Niet moreel of immoreel, maar amoreel: de machtige mens (Caesar, Cesare Borgia,
      Napoleon) is de onschuldige bij uitstek, ze bevestigen net het leven
          Ze gebruiken geweld om hun doelstellingen te bereiken, maar dat is niet
           verkeerd
          Vb. medelijden degradeert mensen                                               57
          Alle goede, mooie dingen zijn gegroeid uit wreedheid, bloedvergieten
           (beschrijvende stelling  mag je zeker niet omkeren)
         Vb. Grieken die Troje platbranden = onschuldig, ze doen het niet uit wraak of
           puur voor het plezier, maar gewoon om hun woede te koelen
    o Oorsprong van de moraal:
         Slavenopstand in de moraal door ontkenning van de eigen Wil tot Macht
         Ressentiment: spirituele wraakneming
              Jezus van Nazareth: ‘Zalig de armen, want zij zullen het rijk bezitten’
               = een omkering van de waarden
              De moraal is een omkering van wat er is werkelijkheid is: de rijken
               zullen het rijk wel ‘pakken’ (ontkenning van hoe het er in
               werkelijkheid aan toe gaat)
    o Omkering van de waarden
    o De mens die bereid is in het leven op te gaan en de willekeur van de macht voor zich
      op te eisen (het “blonde beest” = een leeuw is wreed, en pakt wat hij wil hebben
      zonder scrupules, maar ook niet meer)
    o Men moet gevaarlijk leven, voorbij goed en kwaad: ‘groots en meeslepend wil ik
      leven’ (Hendrik Marsman)  het leven heeft geen betekenis
    o Affirmatie: blijf trouw aan de aarde!
-  “Also Sprach Zarathustra”
    o Aankondiging van de Übermensch:
         God is dood  de mens is dood (de mens als wezen met een transcendente
           bestemming)
         De mens als het ‘niet-vastgestelde dier’ (nog niet helemaal bepaald) kan wel
           een übermensch (zet zich af tegen goed en kwaad) worden = een bestaan
           dat helemaal niet meer georiënteerd is op het bovenaardse, het
           transcendentale  kunstenaar-avonturier: het leven als een kunstwerk
              Correct leven telt niet, is niet belangrijk, je moet MOOI leven
              Wat je voor anderen doet telt niet, het is wat je met je eigen leven
               doet dat telt
              Generositeit is ook een aristocratische waarde: kan als deel van het
               waarmaken van je eigen leven
-  Late werk: Wil (individuele wil) tot Macht
    o “Genaelogie van de Moraal” en “Voorbij Goed en Kwaad”
    o De krachtenfysica wordt met de visie op macht aangevuld: willen willen willen
      onderwerpen aan hun macht
    o Afgeleid van Schopenhauers ‘wil tot leven’
    o Het bewustzijn is een oppervlaktefenomeen in een strijdveld tussen “willen”
    o De “waarheid” is eveneens aspect van de wilstrijd: waarheid is geen objectief
      gegeven, het kan niet met anderen gedeeld worden, het is niet intersubjectief
-  Perspectivisme:
    o Perspectivisme = de wereld bestaat slechts in de vorm van interpretaties, die steeds
      vanuit een bepaalde gezichtshoek worden ondernomen. Het aantal mogelijke
      perspectieven is oneindig


                                                58
           Tegengestelde visies kunnen beide vanuit hun positie (standpunt,
           perspectief) gelijk hebben  er bestaat geen objectief, algemeen standpunt
    o Er is geen objectieve Waarheid, MAAR waarheid is ook niet subjectief in de zin van
      willekeurig, wel plaatsgebonden
         Ook de natuurwetenschappen, fysica zijn niet objectief vanuit elk standpunt,
           het is ook plaatsgebonden
-  Protest tegen moderniteit
         Tegen de “middelmaat” en de “massa”, de “kudde”
         Tegen het socialisme  slavenmoraal
         Tegen het gelijkheidsdenken  slavenmoraal
         Tegen de democratie
         Tegen de burgermoraal en de hypocrisie (niet evident in de 19de eeuw)
-  Invloed in de 20ste eeuw:
    o Filosofie als psychologie: Sigmund Freud
    o Nationeel-socialisme: de door Nietzsches zus zwaar gemanipuleerde nalatenschap
      werd misbruikt vanwege de zelfverheerlijkende heroiek (Der Wille Zur Macht)
    o Alle beeldende kunsten
    o Modernistische literatuur (Joyce, Mann, Musil, etc.)
    o Muziek: Mahler, Delius, Strauss
    o Postmodernisme
    o Hitler: uitkomst van geweld is altijd de juiste uitkomst + nationalistische invulling
      (terwijl Nietzsche geen nationalist was, hij was een ‘Europeaan’)
                                               59
Hoofdstuk 13: de 20steeeuwse filosofie

  -  Tot 1960-1970 waren er 3 grote richtingen in de filosofie:
      o Logisch positivisme (voornamelijk de Anglo-Amerikaanse wereld beïnvloed)
      o Fenomenologie (Duitsland, vooral invloed op het Europese continent), ging over in
       het structuralisme, post-modernisme, etc.
      o Hegeliaans-Marxistische filosofie, vb. school van Frankfurter (weken ook uit, nr de
       VS)

Positivisme

  -  = alle problemen die de mens kan stellen zijn enkel oplosbaar met methodes van de
    positieve wetenschappen, dat is door beroep te doen op ervaringsgegevens, onderworpen
    aan de vereiste controles
      o 19deeeuwse opvatting
      o Idee: als eens probleem opgelost kán worden, dan wordt het opgelost door de
        wetenschap, zowel ‘kennis’ als problemen in de praktijk
      o Problemen die niet oplosbaar zijn met behulp van de wetenschappen zijn
        onoplosbaar (metafysica, theologie, etc.)
      o August Comte (1798-1857)
      o J.S. Mill (1806-1873), C.S. Peirce (1839-1914, in Amerika, de ‘nieuwe’ wereld)

Neo-positivisme

  -  Nog belangrijker dan het positivisme zelf
  -  Synoniemen: logisch positivisme, logisch empirisme
  -  Filosofie van de Wiener Kreis (1925, Moritz Schlick)  filosofie van een hele kring, niet van
    één persoon
      o R. Carnap, O. Neurath, H. Feigl, H. Hahn, K. Gödel, etc.
      o Manifest: Wissenschaftliche Weltauffassung der Wiener Kreis (1929,
        Wetenschappelijke Wereldbeschouwing van de Weense Kring)  geschreven tijdens
        de opkomst van het fascisme, de leden van de Wiener Kreis vluchtten (vooral naar
        Amerika) toen Hitler aan de macht kwam (Moritz Schlick werd vermoord door een
        fascistische student)
  -  Verschillen tussen het positivisme en het logisch positivisme:
      o Logisch positivisme: ook de opvatting van de aard van de wetenschappelijke
        methode zélf (ook naar wat nu juist die wetenschappelijke methode is)
      o Het is gegroeid uit onderzoek naar de grondslagen van de wiskunde (en de logica)
            G. Frege (1848-1925, Duits): Logica (en wiskunde) zijn talen zonder
             empirische inhouden die kader verschaffen voor het formuleren van
             begrippen, maken van afleidingen, etc. (Het zijn talen, dus geen theorieën)
  -  Principia Mathematica
      o A.N. Whitehead, B. Russell (1910)
      o “Reductie” van wiskunde naar logica (wiskunde is een soort logica)
      o Afleiden is een kwestie van syntax, i.e. vormkenmerken van tekencombinaties
        (afleidingen zijn geen kwestie van begrijpen, je moet enkel de vormcombinaties
        controleren)

                                                  60
o  Procedure in vier stappen:
     STAP 1: primitieve tekens (niet verder te interpreteren)
         P, q, r,…: veranderlijken voor proposities
         -, v, ., , , (, )
         Nog geen betekenis
     STAP 2: WFF’s
         Definitie van de regels voor het vormen van Well Formed Formulas’s
             o A. Elke enkelvoudige letter is een WFF
             o B. Het teken “-“ gevolgd door om het even welke WFF is een
              WFF
             o C. Een open haakje gevolgd door een WFF gevolgd door één
              van de tekens ., v, , , gevolgd door een andere WFF
              gevolgd door een gesloten haakje, is een WFF, vb. (p v r)
     STAP 3: keuze van axioma’s
         i. e. een klein aantal basiscombinaties van waaruit andere kunnen
          worden afgeleid
         (p v p)  p
         Q  (p v q)
         (p v q)  (q v p)
         (p v (q v r))  (q v (p v r))
         (q  r)  ((p v q)  (p v r))
     STAP 4: afleidingsregels
         Substitutieregel: een variabele mag worden vervangen door een
          andere, op voorwaarde dat de vervanging gebeurt door de hele
          formule heen
         Modus ponens: uit p  q en p mag men q afleiden
o  Modellen:
     Modellen geven een interpretatie aan tekens:
         V betekent ‘of’
         ^betekent ‘en’
          betekent ‘als… dan’
         Etc.
     Syntax: meerdere modellen mogelijk
         Russell: de betekenis is niet nodig om een afleiding te maken
         Logica is een artificiële taal, een syntax: het is correct door de
          ‘grammatica’  geen interpretatie nodig
             o Een theorie heeft wel betekenis nodig, maar logica is geen
              theorie
             o Wiskunde is opgebouwd uit logica, dus is het ook een taal
              (een taal waarmee we dingen uitdrukken, geen theorie)
             o Taal:
                 Syntax = de vorm
                 Semantiek = de betekenis
                 (Pragmatiek = het invullen in een praktische situatie)


                                           61
          Russell en Whitehead: “natuurlijk” taalgebruik moet worden verhelderd door
           een reductie tot logisch taalgebruik
               Precisie, helderheid, controleerbaarheid
               = kern van de wetenschappelijke activiteit
              De syntax van natuurlijk taalgebruik preciseren en controleren of je
               juist aan het denken was (de vorm controleren), als het syntactisch
               niet in orde is, dan moet je het denken verwerpen, vb. het niets
               nietst = zinledig (door de vorm)
-  Logisch positivisme:
    o Stellingen:
         1. Filosofie is het scheiden van zinvolle en zinledige uitspraken door
           verheldering van de taal en het gebruik van een betekeniscriterium (taak van
           de filosoof)
         2. Logica en wiskunde zeggen niets over de wereld
         3. De ervaringswetenschappen vormen een geheel van onderling
           reduceerbare talen, gebaseerd op data (empirische gegevens)
         4. Buiten de logica en de wiskunde en de empirische wetenschappen is er
           geen enkele manier van kennen mogelijk (metafysica = zinledig)
    o De taak van de filosofie bestaat in het onderscheiden van “zinvolle” en “zinledige”
      uitspraken
         Er zijn twee soorten zinnen die zinvol zijn (zie Hume)
              (1) analytische uitspraken (logica en wiskunde): waarheid volgt uit
               onze afspraken over het taalgebruik
              (2) synthetische uitspraken (empirisch): “some possible sense-
               experience should be relevant to the determination of its truth or
               falsehood” (A.J. Ayer)
         Zinledig: uitspraken waarvan de voorwaarden waaronder ze waar of vals zijn
           principieel niet kunnen worden aangegeven
              Als ik een uitspraak heb, en ik kan de voorwaarden niet nagaan, dan
               is het zinledig
              Is er zintuiglijke ervaring om te besluiten dat je je buurman niet mag
               vermoorden?  nee, dus de uitspraak ‘Je mag je buurman niet
               vermoorden” is zinledig
              Vb. god bestaat: voorwaarden waaronder je waar of vals kan
               aangeven?
              Eliminatie esthetica, ethiek, metafysica
                  o Vb. theologie en falsificatie: er is een tuinman, maar je kan
                    hem niet zien, niet horen, niet voelen = er is geen tuinman
              Er is een verschil tussen zinledig en zinloos
    o Betekeniscriterium:
         Een oordeel heeft een betekenis als men het in principe kan verifiëren en de
           verificatiemethode is de betekenis
              Vb. psychoanalyse: niet te verifiëren  dus zinledig, wordt het
               bepaald door de psychoanalist = interpretatie of door het
               onderbewustzijn? = niet na te gaan

                                                62
         Verscheidene pogingen om het criterium te formuleren, maar geen enkel is
          echt bevredigend
         Zie HB p. 299-304
    o Reductionisme
         = de stelling dat de talen van de wetenschappen herleidbaar zijn tot een
          basistaal van “protocalzinnen”, “atomaire zinnen”, “elementaire zinnen”
         Protocolzinnen  Fysica  Chemie  biologie  psychologie  sociologie
          (en andere gedragswetenschappen)
             Dus alle wetenschappen zijn herleidbaar tot de fysica
             Vb. psychologie is een soort ingewikkelde fysica
                o Vb. de enige mogelijkheid om intenties te verifiëren is erover
                  te praten
                o Het domein van de psychologie die we empirisch kunnen
                  verifiëren = behaviorisme  heel lang werd alleen een
                  fysicalistische benadering toegelaten in de psychologie
             = “fysicalisme”
    o Data/theorie:
         Tweedeling data/theorie: data is het fundament van kennis
         Het logisch kader (de theorie) is onafhankelijk van de empirische gegevens
          (naïeve visie)
             Logisch empirisme: de theorie geeft het kader om de (empirische)
              data te ordenen
    o Kritieken op de data/theorie-tweedeling
         (1) theorieafhankelijkheid van “feiten” (Thomas Kuhn: paradigma’s) =
          onderlinge afhankelijkheid
         (2) Underdetermination of theory by data (WVO Quine: dezelfde gegevens
          kunnen worden georganiseerd in verschillende theorieën)
             Voor elke theorie bestaan meerder data-sets
             Data is nooit voldoende om een theorie te bewijzen, een theorie kan
              altijd weerlegd worden door andere data
                o Vb. de theorie van de getijden in de bloedsomloop (van links
                  naar rechts)  evidentie voor deze theorie: er is een verschil
                  tussen aders en slagaders, etc.
                o Harvey verklaart niet waarom er een verschil is tussen aders
                  en slagaders, maar geeft wel een betere theorie rond de
                  bloedsomloop  het feit is theorieafhankelijk (feiten
                  worden deels bepaald door de theorie)
-  Karl Raimund Popper (1902-1994)
         Logic of scientific discovery (1959)
         Demarcatie wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke theorieën (niet:
          oordelen)  falsifieerbaarheid! (belangrijk criterium)
                o Wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke theorieën zijn
                  te onderscheiden
             Een wetenschappelijke theorie laat toe oordelen af te leiden die
              kunnen worden ontkend of bevestigd

                                                63
            o   Vb. Einstein: als het licht afbuigt, dan wordt de theorie
               bevestigd (zonsverduistering)  de theorie werd
               gecorroboreerd (maar ze kon evengoed ontkent geweest
               zijn, zodat men de theorie moest verwerpen)
         Bevestiging toont niet aan dat de theorie correct is, maar enkel
          bevestiging van de feiten = corroboratie  het verhoogt de
          waarschijnlijkheid van de juistheid van de theorie niet
         Cfr. Inductieprobleem: één negatief geval volstaat om een algemeen
          oordeel te weerleggen
         Belang van Popper: de theorie moet principieel weerlegbaar zijn wil
          ze wetenschappelijk zijn
             o Is de theorie van Marx wetenschappelijk?  ja: hij doet
               verschillende voorspellingen, het is dus bewijsbaar dat de
               theorie vals is
o  Taalanalytische filosofie
     Ordinary language philosophy
     Ludwig Wittgenstein II (1889-1951): Wittgenstein II leunde dicht aan bij het
      logisch positivisme
     Philosophische Untersuchungen (Philosophical Investigations, 1953)
     Zoektocht naar één taal die de andere verheldert = streven van het logisch
      positivisme = FOUT (Wittgenstein)
     Sprachspiele (taalspelen)
             o Voorbeelden: “een bevel geven, een bevel opvolgen, een
               voorwerp beschrijven volgens het uitzicht of volgens
               metingen, een object vervaardigen volgens een beschrijving
               of een tekening, een verhaal uitvinden of voorlezen, toneel
               spelen, raadsels raden, iets vragen, bedanken, vloeken,
               groeten, bidden”  activiteiten waarin je ‘taal’ gebruikt
          er zijn geen algemene betekenissen van woorden of zinnen
          “the meaning of a word is its use”
          familiegelijkenissen (family resemblances): “water” heft
          verschillende betekenissen afhankelijk van de life form (lebensform):
          “water” om te drinken is iets anders dan “water” om te blussen
             o Om te weten wat “water” is, moet je kijken onder welke
               vormen en betekenissen “water” allemaal voorkomt
             o Verband: familiegelijkenissen  een geheel van kenmerken,
               gelijkenissen, die terugkeren, maar geen enkel die door allen
               gedeeld wordt
         Er is geen vertaalbaarheid tussen de taalspelen, vb. god in de
          wetenschappen is iets anders dan god in de godsdienst, een goede
          stofzuiger is iets anders dan een goede schoonzoon, etc.
o  Band met de filosofie?
     Woorden onttrekken aan het taalspel  suggestie van algemene
      betekenissen


                                            64
            “Filosofie is een strijd tegen de beheksing van ons verstand door de
            middelen van onze taal” (taal suggereert foute dingen, door o.a. de
            grammatica)
             Anglo-Amerikaanse “linguistic turn” (benadering in de filosofie)
            Tussen godsdienst en wetenschap kan geen contradictie ontstaan, want het
            zijn verschillende taalspelen

Fenomenologie

  -  Tweede belangrijke basisrichting in de 20ste eeuw
      o E. Husserl (1859-1938)
      o Belangrijkste werken:
           Logische Untersuchungen (1900)
           Ideen zu einer reinen Phänomenologie (1913)
           Cartesiaanse meditaties (1929)
  -  Meerdere richtingen (vonden hun oorsprong in de fenomenologie)
           Existentialistische interpretatie (M. Heidegger, J.P. Sartre, M. Merleau-Ponty)
           Hermeneutische interpretatie (H.G. Gadamer, P. Ricoeur)
            wel héél sterk uiteenlopend, de band met Husserl is vaal slechts héél los
  -  Logisch positivisme:
      o De taal als uitgangspunt voor verhelderingen
      o Reductie van de taal van vb. de psychologie tot zinnen die sense-data (zintuiglijke
        gegevens) uitdrukken (fysicalisme)  herleiden tot het waarneembare (anders is het
        niet zinvol)
      o “mind” = doos die ‘indrukken’ van buitenaf ontvangt (empirisme)  privé gegevens:
        ervaringen zijn niet te analyseren, enkel de taal
  -  Husserl
      o De ervaringen van het subject (bewustzijn) als uitgangspunt voor verhelderingen (
        volgens de logisch positivisten niet communiceerbaar)  basis van de
        fenomenologie
      o Anti-fysicalisme:
           Wat vb. “liefde” is, is alleen definieerbaar in termen van ervaring (“Ze laat
            mijn gedachten niet los”, “ik ben niet geïnteresseerd in eten”, “ik wil leven
            van haar aanblik”, etc.)  om te weten wat het is, moet je het ervaren
           Onherleidbaar tot taal van de fysica (hartslag, rode wangen, glimlach, etc.)
      o Vandaar: fenomenologie = zo nauwkeurig mogelijk beschrijven van de fenomenen
        (waarnemingen, gevoelens, emoties, wilsdaden, verbeeldingen, etc.) zoals ze zich
        aan ons voordoen
               Aan de hand van voorbeelden ontdekken wat essentieel is aan iets
                zoals het zich voordoet
               Wat is een visuele waarneming?  perspectivisme, bij een auditieve
                waarneming  geen perspectivisme, wel tijd en opeenvolging
                belangrijk
            neemt het idee van Brentano over
  -  Hoe dit doen?  F. BRENTANO (1838-1917)
      o Psychologie vanuit een empirisch standpunt (1874, 1911, 1928)

                                                 65
    o  “mentale verschijnselen” kunnen worden onderscheiden door hun gerichtheid op
      een object  “intentionaliteit”
          Vb. de ervaring van vrees is “gericht op” een “object” van vrees (kan
           “bestaan” of niet)
          Elke ervaring is definieerbaar als een intentionele relatie tussen “subject” en
           “object”: betekenis in relatie tussen beide
    o Ervaringen moeten worden beschreven vanuit hun essentiële kenmerken
      (Wesensschau) door intentionaliteitrelaties te onderzoeken
          Gerichtheden op het levende is anders dan gerichtheid op het kwantitatieve,
           op klanken is anders dan op kleuren,…  eigen aard onderzoeken
-  Algemene methodevraag
    o Stel je de vraag: wanneer begrijpen we waarom iemand iets doet?
          Wanneer we kunnen uitleggen welke wetten het handelen bepalen?
           (uitleggen = erklären, verklaren)
          Wanneer we kunnen uitleggen welke motieven, redenen, voorstellingen,
           wensen,… het handelen bepalen (uitleggen = verstehen, begrijpen)
    o Vb. ‘Le Suicide’ – Durkheim:
          Vb. de toename van het BNP linken aan een verhoging in de zelfmoorcijfers =
           objectieve wetten construeren = verklaren
          Objectieve wetten volstaan niet voor het voeren van een beleid en het
           voorkomen van zelfmoord  je moet eerst het gedrag begrijpen, om hun
           perspectief te kunnen innemen
-  In de psychologie
    o Wanneer we een band tussen onafhankelijke variabelen en gedrag kunnen leggen
      (telkens wanneer X,Y, Z, dan T)? (zoals in het fysicalisme, behaviorisme)
    o Wanneer we kunnen zeggen welke gedachten, wensen, regelopvolging, etc. iemand
      moet toegeschreven worden om diens gedrag te verklaren? (cognitivisme)
-  “What is real is what is defined as real”
    o Je moet als reëel beschouwen wat mensen als reëel ervaren om hun gedrag te
      kunnen verklaren
    o Sociaal handelen = geheel van betekenisstructuren (cfr. “grootwarenhuis”, “school”,
      “informele ontmoeting”,…)  “frames” voor het handelen, gebonden aan cognitieve
      “modules”
          Frames geven richting aan het handelen
    o  de tendens vandaag:
          Verklaringspluralisme: meerdere soorten verklaringen zijn tegelijk van
           toepassing
                                                66
Hoofdstuk 14: Frankfurter Schule en “Postmodernisme”

Frankfurter Schule / Kritische Theorie

  -  3de belangrijke stroming van de 20ste eeuw
  -  Naast fenomenologie (en existentialisme) en logisch positivisme, het succes van de Kritische
    Theorie in Duitsland
       o Belangrijkste vertegenwoordigers:
            Max Horkheimer (1895-1973)
            Theodor Adorno (1903-1969)
            Herbert Marcuse (1898-1979)
            Erich Fromm (1900-1980)
            Jürgen Habermas (2de generatie, 1929-…)
       o Invloed op New Left en op de mei ’68-bewegingen (grote invloed van Marcuse)
  -  Dialectische benadering van Marx – Hegel: gericht op het begrijpen van de totaliteit van de
    maatschappelijke verschijnselen in een historisch perspectief (vooral de postindustriële
    samenleving)
       o Analyse en kritiek van de cultuur, in het bijzonder de massacultuur, en van de
         wetenschap als onderdrukkingsmiddelen en als ideologie (= vals bewustzijn,
         wetenschap is een manier om de natuur te onderwerpen)  logisch positivisme
       o  Ze zagen de postindustriële maatschappijen als klassenmaatschappijen die niet
         werken door repressie van de arbeidersklasse, maar door alternativiteit ondenkbaar
         te maken of te neutraliseren  eendimensionaal denken bevorderend en de
         creativiteit inperken
       o  Uitbuiting van de mens en de natuur staat centraal
  -  ste
    1 helft van de 20ste eeuw: men benaderde de problemen vanuit een radicale kant
       o Volgens Marx: idee van een opstand tegen de burgerij = verwachting
       o Men wachtte op het verval van het kapitalisme, maar dat verval kwam niet  de
         Frankfurter Schule zocht een verklaring voor het uitblijven van dat verval
       o Hoe kan het nu dat het systeem niet ineen stort?  door het gelukkig, positief
         bewustzijn van de burgers
            Massaproductie, massacommunicatie
            Bewustzijn wordt ‘gemaakt’  bewustzijnsindustrie (kritiek)
                 Eendimensionaliteit
                 Geen creativiteit
  -  De inwendige terrorist
       o Cfr. Marcuse, Eros and Civilization (1955):
            Repressie zit in de psychologische structuren van de mens
                 Freud: het realiteitsbeginsel (lustbeginsel, conformeert en
                 kanaliseert de realiteit, de drift moet zich aanpassen aan de
                 omstandigheden)  in de hedendaagse vorm het
                 performantiebeginsel (performance principle, de nieuwe ‘temmer’
                 van de mens = presteren, prestatiedrang)
                 Gaat gepaard met “surplus-repressie” (repressie bovenop wat nodig
                 is voor het samen-leven)


                                                 67
                o   Samenleven van steeds meer en meer mensen: steeds meer
                   onderdrukking van de driften en het lustgevoel nodig 
                   zorgt ervoor dat thanatos naar boven komt (en dat de
                   samenleving zal vergaan)
                 o De directe uiting van lustgevoelens is ongewenst en
                   ongepast in de maatschappij  verdringen van seksuele,
                   libidinale gevoelens
-  Repressieve desublimering (one-dimensional man)
    o Libidinale krachten worden onschadelijk in de hoog-industriële samenleving:
      “bevrediging op een wijze waardoor onderwerping wordt opgeroepen en de
      redelijkheid van protest verzwakt wordt”
         Uiting van libidinale wensen werd sociaal aanvaardbaar  desondanks geen
           directe lustbevrediging (ontremming blijft uit)
         Cfr. Lolita, A streetcar named desire, Cat on a tin roof: “Alles wat er gebeurt
           is wild en obscene, robuust en pikant genoeg, volstrekt immoreel – maar
           juist daardoor volstrekt onschadelijk”  productie van het gelukkig
           bewustzijn
         Het systeem is nog beter gediend als de driften niet onderdrukt worden 
           oppervlakkige bevrediging
    o Repressieve tolerantie
         Freud: sublimatie bij het onderdrukken van de drift
         Desublimering:
              Bij Freud: gevaarlijke tendens
              Bij Marcuse: repressieve desumblimering  positief voor de
               samenleving
         Repressieve tolerantie: iets toelaten om des te beter het alternatief te
           onderhouden werkt inkapselend
              Vb. hippies aanvaarden en in een hokje van de maatschappij steken,
               homo-huwelijk herkennen, en zo de waarden van het
               (hetero)huwelijk bevestigen
         Radicale kritieken en alternativiteit verdwijnen  meer en meer één
           dimensie
         (repressief  bevrijdend)
-  Rol van de wetenschappen:
    o Wetenschap en techniek = exploitatie (‘uitbaten’) en dominantie van de mens en de
      natuur
    o Wetenschappelijke taal = waardegeladen keuze die samenhangt met het
      beheersingsdenken in dienst van de manipulatie van de mens en de natuur
         Beheersing, in dienst van de postindustriële maatschappij
         De keuze om de taal als analysemiddel te gebruiken
    o Eisen van operationaliseerbaarheid, waarneembaarheid, meetbaarheid, objectiviteit,
      vergelijkbaarheid  reductie van de werkelijkheid tot wat zich in de
      wetenschappelijke taal laat vatten
          Horkheimer: “wetenschap” gaat eigenlijk niet over de werkelijkheid, maar
           over taalgegevens

                                               68
           Oplossing: de fenomenologische benadering toevoegen
      o Wetenschappelijke taal is een uitvloeisel van een politiek a priori, i.e. voor een
        kapitalistisch klassensysteem dat verantwoordelijk is voor de surplusrepressie
      o Er is geen waardevrije of neutrale kennis  onmogelijk
      o Tegelijk werkt het wetenschappelijk (wordt gezien als de enige taal die gedeeld kan
        worden) aura wel discrediterend tegen alle benaderingen die niet aan haar norm
        voldoen: worden irrationeel, inefficiënt, wereldvreemd, “politiek”, “ideologisch”,
        enzovoort.
           Vb. fenomenologie wordt gezien als subjectief en minderwaardig
      o Eroderend effect op zogenaamd “subjectieve” waardevragen: waartoe en waarom
        die kennis ontwikkelen?  legitimiteit van dergelijke vragen wordt in vraag gesteld
      o Wetenschappen zijn bovendien zélf ideologisch van aard:
           De “waardeneutraliteit” van de wetenschappen is zélf een waardegeladen
            keuze voor vrijblijvende distantie tot het maatschappelijk gebeuren 
            systeembestendigend
               Vb. iemand die niet wetenschappelijk werkt, is MAAR ideologisch 
                 illusie, werkt systeembevestigend en bestendigend
               Waardevrij?  vb. wetenschappelijk onderzoek met militaire
                 doeleinden?
      o “Techniciteit”, “wetenschappelijkheid”, “efficiëntie” zijn verdekte legitimeringen
        voor op zich questionabele keuzen
  -  Belangrijkste hedendaags:
      o Jürgen Habermas  thema’s van rationalisering van het systeem (gericht op
        doelmatigheid) en rationalisering van de leefwereld (gericht op overeenstemming)

Structuralisme, poststructuralisme en postmodernisme

  -  Enkele belangrijke figuren:
           Jean-François Lyotard (1924-1998)
           Jacques Derrida (1930-2004)
           Michel Foucault (1926-1984)
           Gilles Deleuze (1925-1995)
      o Frankrijk wordt het belangrijkste bolwerk van de continentale filosofie
      o Franse intellectuelen op zoek naar de derde weg tussen communisme en gaullisme:
        herontdekking van Nietzsche
      o Context gelijkaardig aan die van Amerikaanse Frankfurter Schule; nieuwe
        ontwikkelingen in de kunst, opkomst massamedia en populaire cultuur, de
        opstanden van mei ’68, seksuele revolutie
  -  Structuralisme
      o Vb. Piaget was een structuralist
      o Invloed van de structurele taalkunde (linguïstiek) op andere disciplines (Roman
        Jacobson, 1896-1982; Ferdinand de Saussure, 1857-1913)
      o  “betekenis” =
           Opposities (tegenstellingen) die gelden als ‘distinctive features‘
            (onderscheidende kenmerken) tussen tekens
           Opgebouwd in structuren

                                                69
          de betekenis van taal is ontstaan uit tegenstellingen tussen tekens die in
         structuren worden gegoten
    o Antropologie:
        Claude Lévi-Strauss:
             Zelfde betekenisstructuren aanwijsbaar in culturele systemen
              (Anthropologie structurale, 1958)
                o Systeem van het eetbare, kledij, organisatie huis, etc.: deling
                  tussen vb. eetbare en niet-eetbare is een belangrijke
                  structuur voor het organiseren. De culturele achtergrond
                  bepaalt wat wij als eetbaar aanzien en wat niet
                o Binaire opposities waarvan betekenis bepaald door de
                  structuur van het geheel: de samenhang van alle dingen
                  bekijken om de maatschappij te snappen
    o Psychoanalyse:
        Jacques Lacan: onbewuste gestructureerd als taal ( Lévi-Strauss en de
         Saussure)
    o De (Franse) linguistic turn
        Belangrijkste axioma’s:
             Taal is geen spiegel van de werkelijkheid, maar vormt haar
             Taal is geen instrument, maar heeft affectieve effecten (taal is zeker
              niet neutraal, taal bepaalt wat belangrijk is)
             Semiologie: alle tekens zijn talig: alles kan in tekens geformuleerd
              worden, en alle tekens zijn talig
             Iedere uitspraak is performatief (doet iets)
             Iedere descriptie veronderstelt een prescriptie (voorschrift)
        Alles wat met gedrag te maken heeft is een communicatiemiddel  analyse
         = zien wat er te zien valt)
        Voorbeeldfiguur: Michel Foucault  poststructuralisme
-  Postmodernisme
    o Moderniteit = een maatschappelijke toestand: de ideeën die traditioneel aanwezig
     waren, zijn uitgehold en achterhaald (en raken in diskrediet)
    o Postmodernisme = de filosofie die uitgaat van de gedacht dat het maar goed is dat
     de traditionele waarden in diskrediet raakten
        Vb. differentiatie en gelijkberechtiging van man en vrouw: verscheidenheid
         als iets positiefs zien  beide perspectieven moeten aanwezig zijn in een
         theorie
    o Jean-François Lyotard (1924-1998): La condtion postmoderne (1979)
    o Einde van de grote verhalen en van de “eenheidstalen”  “taalspelen” en “kleine
     waarheden”
        Einde van de geloofwaardigheid van grote theorieën (Marx, gosdiensten,
         wetenschappen, etc.)  bereidheid om van ideeën te veranderen 
         relativisme
        Niet één grote, maar verschillende kleine waarheden (vanuit verschillende
         perspectieven), vb. heldendom = streven in oorlogssituaties etc. (was
         duizenden jaren belangrijk, maar heeft nu zijn aantrekkingskracht verloren)

                                                70
o  Er zijn geen universele waarden, noch universele kennis (alles heeft limieten)
      Leidt soms tot extreem cultuur-relativisme (tolerant voor andere culturen)
o   Jacques Derrida (1930-2004)
o  Het postmodernisme leek de definitieve toestand, maar nu is er weer een tendens
  naar het positivisme
                                            71

								
To top