Thai Local Government in New Paradigm

Document Sample
Thai Local Government in New Paradigm Powered By Docstoc
					                                                1

             โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
    คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
            ภาคเรียนที่ 2 / ปี การศึกษา 2553

รหัสวิชา    2532501    ชื่อวิชา กระบวนทัศน์ใหม่ในการปกครองท้ องถิ่นไทย
จานวนหน่ วยกิต     3   จานวนคาบ 3
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Thai Local Government in New Paradigm
ผู้สอน คมลักษณ์ ไชยยะ
วันเวลาที่สามารถเข้ าพบเพื่อขอคาแนะนาปรึกษา – โทรศัพท์และอีเมล (Email)
สถานที่ตดต่ อ โปรแกรมวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์
     ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา
โทรศัพท์ 083-4430758     อีเมล Komrak25@hotmail.com

1. คาอธิบายรายวิชา
                           ิ
    ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้ องถิ่น ประวัตและพัฒนาการการปกครองท้ องถิ่นไทย
ศึกษานวัตกรรมท้ องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้ องถิ่นกับการปกครองส่วนกลางในแง่การกระจายอานาจ
แบบแผน           ปั ญหาและผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและระบอบประชาธิปไตย
กระบวนทัศน์ใหม่ในการปกครองส่วนท้ องถิ่น
                       ่
โดยการบริหารจัดการที่ดีและบริหารจัดการเพื่อมุงความเป็ นเลิศ

2. วัตถุประสงค์
  (1) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจในแนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้ องถิ่น
  (2) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการการปกครองท้ องถิ่นไทย
  (3) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับแบบแผนการปกครองโดยการกระจายอานาจสู่
    ท้ องถิ่น
  (4) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับปั ญหาการปกครองท้ องถิ่นต่อการพัฒนาสังคม
    และระบอบประชาธิปไตย
  (5) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนทัศน์หลักการบริหารจัดการที่ดีในการปกครอ
    งส่วนท้ องถิ่น
                                                    2


     3. เค้ าโครงการเรียนการสอน

สัปดาห์        หัวข้ อ/รายละเอียด         จานวน      กิจกรรมการเรียน          ผู้สอน
  ที่                          ชั่วโมง     การสอน/สื่อที่ใช้
  1    ชี ้แจงข้ อตกลงในการเรี ยนการสอน        3    -            พูดคุย   อ. คมลักษณ์
         - แนะนาเนื ้อหาวิชา                แนะนารายละเอียดเนื ้อหารายวิชา     ไชยยะ
         - วิธีการเรี ยนสอน                การประเมินผล
         - การประเมินผลการเรี ยนการสอน
  2    การปกครองท้ องถิ่น: ความหมาย ความสาคัญ     3    -            บรรยาย   อ. คมลักษณ์
      หลักการและแนวคิด                                 ้
                                  ร่ วมอภิปรายแลกเปลี่ยนในชันเรี ยน   ไชยยะ
         - ความหมาย                    / PowerPoint
         - องค์ประกอบ
         - ความสาคัญ
         - หน้ าที่ความรับผิดชอบ
         - แนวคิดทฤษฎีการปกครองท้ องถิ่นและก
           ารกระจายอานาจ
  3    ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้ องถิ่น    3    -            บรรยาย   อ. คมลักษณ์
         - สัมพันธภาพระหว่างการปกครองท้ องถิ่                    ้
                                  ร่ วมอภิปรายแลกเปลี่ยนในชันเรี ยน   ไชยยะ
           นกับประชาธิปไตย               / PowerPoint
         - ที่มาของผู้นาองค์การปกครองท้ องถิ่น
         - บทบาทของการปกครองท้ องถิ่นในระดั
           บชุมชนและระดับประเทศ
  4    พัฒนาการการปกครองท้ องถิ่นไทยสมัยก่อนปฏิรู   3    -            บรรยาย   อ. คมลักษณ์
      ปการปกครอง                                    ้
                                  ร่ วมอภิปรายแลกเปลี่ยนในชันเรี ยน   ไชยยะ
         - ระบบราชาธิปไตยระยะต้ น             / PowerPoint
         - ระบบราชาธิปไตยแบบสมมุติเทพ
         - ระบบศักดินา
         - ลักษณะการปกครองท้ องถิ่น
  5    พัฒนาการการปกครองท้ องถิ่นไทยสมัยหลังการ    3    -            บรรยาย   อ. คมลักษณ์
      ปฏิรูปการปกครอง                                  ้
                                  ร่ วมอภิปรายแลกเปลี่ยนในชันเรี ยน   ไชยยะ
         - การปกครองท้ องถิ่นสมัยรัชกาลที่ 5        / PowerPoint
         - การปกครองท้ องถิ่นสมัยรัชกาลที่ 6
                                                3

     - การปกครองท้ องถิ่ น สมั ย รั ช กาลที่ 7
       จนถึงสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
     - การปกครองท้ องถิ่นยุคหลังเปลี่ยนแปลง
       การปกครอง
6  การปกครองท้ องถิ่นรู ปแบบเทศบาล เมืองพัทยา     -            บรรยาย     อ. คมลักษณ์
   และกรุ งเทพมหานคร                               ้
                             ร่ วมอภิปรายแลกเปลี่ยนในชันเรี ยน     ไชยยะ
     - บริ บทความเป็ นมา               / PowerPoint
     - โครงสร้ างหน้ าที่
     - ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้ องถิ่
       นกับส่วนกลาง
7  องค์การบริ หารส่วนจังหวัด       (อบจ.)  3   -บรรยาย               อ. คมลักษณ์
   และองค์การบริ หารสวนตาบล (อบต.)                          ้
                             ร่ วมอภิปรายแลกเปลี่ยนในชันเรี ยน     ไชยยะ
     - บริ บทความเป็ นมา               / PowerPoint
     - โครงสร้ างและอานาจหน้ าที่          -
     - ศักยภาพและความพร้ อมในการพัฒนา             ่
                             แบ่งกลุมศึกษาองค์การบริ หารส่วน
       ท้ องถิ่น                 ตาบล
                             (เก็บข้ อมูลชุมชนระดับตาบล,โครง
                             สร้ างการบริ หารขององค์การบริ หาร
                             ,              ู
                                      ประวัติผ้ นาอบต.,
                                   ั
                             แนวคิดวิสยทัศน์)
8           สอบกลางภาค                     -
9  ปั ญหาอุปสรรคของระบอบประชาธิปไตยที่ส่งผล    3  -               บรรยาย  อ. คมลักษณ์
   ต่อท้ องถิ่น                    ร่ วมอภิปรายแลกเปลี่ยนในชันเรี ยน้    ไชยยะ
     - วงจรอุบาทว์                 / PowerPoint
     - การทาให้ เป็ นประชาธิปไตย          - อ่านสรุ ปบทความ “ประชาธิปไตย
        และการออกจากประชาธิปไตยของประเ      การทาให้ เป็ นประชาธิปไตยและกา
        ทศไทย                  รออกจากประชาธิปไตย”
                             พร้ อมแสดงความคิดเห็นต่อบทควา
                             ม
10  การเมืองท้ องถิ่นภาคตัวแทน           3  -               บรรยาย  อ. คมลักษณ์
     - ความเป็ นอิสระในการปกครองตนเองขอ       ร่ วมอภิปรายแลกเปลี่ยนในชันเรี ยน ้   ไชยยะ
       งท้ องถิ่น                 / PowerPoint
     - ธรรมาภิบาลท้ องถิ่น
                                               4

              ่
     - ระบบการเข้ าสูอานาจทางการเมืองท้ อง
       ถิ่น
     - ระบบการกากับดูแล
       และการตรวจสอบการใช้ อานาจการเมือ
       งท้ องถิ่น
11  การเมืองท้ องถิ่นภาคพลเมือง           3  -            บรรยาย   อ. คมลักษณ์
     - แนวคิดเกี่ยวกับ “พลเมือง”                        ้
                             ร่ วมอภิปรายแลกเปลี่ยนในชันเรี ยน   ไชยยะ
          ่
     - กลุมการเมืองในการเมืองท้ องถิ่น        / PowerPoint
     - การเมืองภาคพลเมืองกับประชาสังคม
     - การเมืองท้ องถิ่นกับแนวคิดชุมชนนิยม
12  โ ค ร ง ส ร้             า ง    3  -            บรรยาย   อ. คมลักษณ์
   ภาระหน้ าที่และความสัมพันธ์ ขององค์การบริ หาร                 ้
                             ร่ วมอภิปรายแลกเปลี่ยนในชันเรี ยน   ไชยยะ
   ส่วนท้ องถิ่น                    / PowerPoint
     - บทบาทรัฐและการบริ หารระดับต่างๆ        - อ่านสรุ ปบทความ “โครงสร้ าง
     - ความจาเป็ นของการกระจายอานาจจา        ภาระหน้ าที่
             ่
       กรัฐบาลสูองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น     และความสัมพันธ์ขององค์การบริ ห
     - การกระจายอานาจการปกครองและการ         ารส่วนท้ องถิ่น”
       คลังของประเทศต่างๆ และของไทย        พร้ อมแสดงความคิดเห็นต่อบทควา
     - ความสัมพันธ์ ระหว่างบทบาทรัฐกับองค์      ม
       กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
13  องค์กรปกครองท้ องถิ่นไทยในมิติใหม่       3  -             บรรยาย  อ. คมลักษณ์
                    ่
     - ทิศทางการกระจายอานาจสูท้องถิ่นตาม                     ้
                             ร่ วมอภิปรายแลกเปลี่ยนในชันเรี ยน   ไชยยะ
       รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540            / PowerPoint
            ่
     - การมีสวนร่ วมของภาคพลเมืองและกระ       -      อ่านสรุ ปบทความ 1
       บวนการประชาสังคมในการพัฒนาและ       ทศวรรษการกระจายอานาจของรัฐไ
       การปกครองท้ องถิ่น                  ้
                             ทยพร้ อมทังแสดงความคิดเห็นต่อบ
     - 1                       ทความ
       ทศวรรษการกระจายอานาจของรัฐไทย
       (พ.ศ. 2540 - 2550)
14  องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นไทยกับการจัดบริ การ  3  -            บรรยาย   อ. คมลักษณ์
   สาธารณะ                                    ้
                             ร่ วมอภิปรายแลกเปลี่ยนในชันเรี ยน   ไชยยะ
     - โครงสร้ างและภารกิจอานาจและหน้ าที่      / PowerPoint
       องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นไทย
                                                5

     - อานาจและหน้ าที่องค์กรปกครองส่วนท้
       องถิ่นไทยในการบริ หารการจัดบริ การสา
       ธารณะ
15  การบริ หารจัดการที่ดี (Good Governance)    3  -                  อ. คมลักษณ์
        ่
   และการมีสวนร่ วมของประชาชน             เขียนบทความ/เรี ยงความการปกคร      ไชยยะ
                             องท้ องถิ่นที่ควรจะเป็ นในสังคมไทย
16        สอบปลายภาคเรี ยน          3   4. การวัดและการประเมินผล
        (1) การวัดผล
             สอบกลางภาค               20 %
             ศึกษาค้ นคว้ านาเสนอรายงาน       15 %
             การเข้ าเรี ยนและมีสวนร่วมในชันเรี ยน 10 %
                       ่     ้
             งานที่ได้ รับมอบหมาย          25 %
             สอบปลายภาค               30 %
              รวม                  100 %
          (2) การประเมินผล
           คะแนน 80 – 100 = A          คะแนน 60 – 64 = C
           คะแนน 75 – 79 = B+          คะแนน 55 – 59 = D+
           คะแนน 70 – 74 = B           คะแนน 50 – 54 = D
           คะแนน 65 – 69 = C+          คะแนนต่ากว่า 50 = E

   5. เอกสารประกอบการเรียน
      (1) ตาราหลัก
      โกวิทย์ พวงงาม (2550). การปกครองท้ องถิ่นไทย หลักการและมิตใหม่ในอนาคต,
                                   ิ
      กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.
     ธเนศวร์ เจริญเมือง (2542). 100 ปี การปกครองท้ องถิ่นไทยพ.ศ. 2440-2540, กรุงเทพฯ:
     คบไฟ.

      (2) เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
                                         6

 ธเนศวร์   เจริญเมือง    (2551).    “ดอกไม้    LDC    บางสะพรั่ง:
   ่
 หนึงทศวรรษการกระจายอานาจของรัฐไทย      (พ.ศ.    2540  -    2550)”,
                             ั
 ในวารสารเศรษฐศาสตร์ การเมือง (ฉบับ 31), กรุงเทพฯ: เอดิสนเพรส โปรดักส์.
 ปธาน สุวรรณมงคล (2552). การเมืองท้ องถิ่น: การเมืองของใคร โดยใคร เพื่อใคร,
         ั
 กรุงเทพฯ: พิมพ์อกษร.
 พิทยา ว่องกุล,      บรรณาธิการ  (2551).         ั
                           ท้ องถิ่นอภิวฒน์,  กรุงเทพฯ:
       ้      ั
 อมรินทร์ พรินติ ้งแอนด์พบลิชชิ่ง.
 โยชิฟมิ
    ู    ทามาดะ    (2551).   “ประชาธิปไตย  การทาให้ เป็ นประชาธิปไตย
                           ้
 และการออกจากประชาธิปไตยของประเทศไทย”, ในวารสารฟาเดียวกัน (ฉบับที่ 4 ปี ที่ 6
                ้
 ต.ค. – ธ.ค. 2551), กรุงเทพฯ: ฟาเดียวกัน.

 (3) เอกสารและข้ อมูลแนะนา
 โกวิทย์     พวงงาม      (2549).         ิ
                             มิตใหม่การปกครองท้ องถิ่น
   ั
 วิสยทัศน์กระจายอานาจและการบริ หารงานท้ องถิ่น,กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.
 ธเนศวร์ เจริ ญเมือง (2550). การปกครองท้ องถิ่นกับการบริ หารจัดการท้ องถิ่น
      ่
 อีกมิติหนึงของอารยธรรมโลก, กรุงเทพฯ: คบไฟ.
 ธเนศวร์       เจริ ญเมือง       (2551).       ทฤษฎีและแนวคิด:
 การปกครองท้ องถิ่นกับการบริหารจัดการท้ องถิ่น (ภาคแรก). กรุงเทพฯ: คบไฟ.
 สมพันธ์ เตชะอธิก,บรรณาธิการ (2543). อบต.ในอุดมคติ: คูมือการสร้ าง อบต.
                                ่
 ให้ ประสบผลสาเร็จ โปร่งใสและสง่างาม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:100
posted:4/18/2012
language:Thai
pages:6