การเปลี่ยนวิธีการทำงาน Re Engineering

Document Sample
การเปลี่ยนวิธีการทำงาน Re Engineering Powered By Docstoc
					                             ี
                       การเปลี่ยนวิธการทํางาน
                        (Re-engineering)

                                             ความหมายอยางสั้น
       ี
การเปลี่ยนวิธการทํางาน คืออะไร?
    การเปลี่ยนวิธีการทํางาน (Re-engineering) คือ การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม
แลวนํากระบวนการใหมไปปฏิบัติใหเกิดผล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ
โดยมีเปาหมายสูงสุดอยูที่การลดตนทุนการดําเนินงานของธุรกิจนั้น

                                             ความสําคัญของเรื่อง
ทําไมคนจึงพูดถึงรีเอ็นจิเนียริ่ง?
     รีเอ็นจิเนียริ่งเปนเรื่องที่กําลังไดรับนิยมในหมูบริษัทตางๆ ในปจจุบันกระแสความ
พยายามของการรีเอ็นจิเนียริ่งเกิดจากความจําเปนในการแขงขันเพื่อใหธุรกิจอยูรอด การแขงขันที่
สังเกตเห็นไดชัดที่สุด คือ ในสินคาอุปโภคบริโภคที่ผลิตจากประเทศญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน และ
จีน อุตสาหกรรมใหมที่ปรากฎขึ้นไดเกือบทุกแหงและแขงขันกันในตลาดทั่วโลก ลวนมีแนวโนม
ไปสูการเปนนานาชาติเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหการแขงขันเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกลมากกวาในอดีต
ที่ผานมา
     ธุรกิจในปจจุบันไดรับรูแลววาการแขงขันที่เพิ่มขึ้นไมใชเรื่องเล็กๆ เพื่อเตรียมรับความ
กดดันที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจสวนใหญพยายามลดตนทุนเพื่อใหตนทุนของผลิตภัณฑหรือบริการอยูใน
ระดับที่แขงขันได แตความพยายามที่จะลดตนทุนเหลานี้โดยทั่วไปจะมีการจํากัดอยูที่การลด
จํานวนพนักงานแบบงายๆ และทําการตกแตงดัดแปลงทางการเงินซึ่งจะเปนผลในระยะสั้นเทานั้น
ถาจะใหสงผลในระยะยาวตองใหมีการเปลี่ยนแปลงของระบบการทํางานที่เกิดจากการวางแผนมา
อยางดีและมีการทําอยางตอเนื่องเทานั้น
     ในปจจุบัน รีเอ็นจิเนียริ่ง ถูกมองโดยบริษัททั่วไปวาเปนสิ่งจําเปน เพื่อใหไดมาซึ่งความ
ไดเปรียบในการแขงขัน โดยทั่วไปการรีเอ็นจิเนียริ่งควรเริ่มตนเมื่อเรามีการผลิตสินคาใหม เมื่อมี
เทคโนโลยีใหมที่สามารถลดตนทุน หรือเมื่อมีการเปดตลาดใหม เปนตน

                                           ความหมายอยางละเอียด
เขาสูยุคการรีเอ็นจิเนียริ่ง
     หลังจากเริ่มเขาสูยุคเศรษฐกิจถดถอยซึ่งถึงแมจะยังไมชัดเจนนัก แตก็มีสัญญาณเตือนภัย
โตรงการจัดทําขอมูลองคความรู งวดที่ 1 : นิยามธุรกิจ: การตลาด
1/3
ออกมาเปนระยะๆ การทําธุรกิจแบบเดิมๆดูวาเหมือนวาจะทํากําไรไดนอยลงไปทุกวัน เนื่องจาก
ภาวะการแขงขันของตลาดที่สูงขึ้นเรื่อยๆนี้ การพยายามทําใหตนทุนต่ําที่สุดดูจะเปนทางออกที่ดี
ที่สุดของการทําธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทยเปนธนาคารแหงแรกที่นําเอาระบบการเปลี่ยนวิธีการ
ทํางานเขามาใช เพราะไดเล็งเห็นวาการตอบสนองตอการทาทายในการแขงขันควรจะไปไกลกวา
การตัดงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงควรจะตองมีประสิทธิผล ไมเพียงแตตนทุนจะต่ําลงเทานั้น
แตคุณภาพจะตองปรับปรุงใหดีขึ้นดวย ธนาคารไดทําการทบทวนกระบวนการธุรกิจในหลายๆ
ดาน แลวทําการออกแบบระบบงานขึ้นมาใหม พรอมๆไปกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ซึ่ง
เป น ตั ว ช วยสนั บสนุ น ธุ รกิ จ ให เ ดิ น หนาไปดว ยดีอัน ไดแ ก เทคโนโลยี สารสนเทศ โปรแกรม
คอมพิวเตอร ทรัพยากรบุคคล เปนตน
      ที่เราจะเห็นตัวอยางไดชัดเจนที่สุด คือ การจัดระบบการใหบริการหนาเคานเตอรรับฝาก-
ถอนของธนาคาร จากเดิมที่เคยมีพนักงานนั่งทํางานอยูหลายคนตามแตละประเภทงาน โดยถาจะ
ฝากเงินตองทํากับพนักงานคนนี้ แตถาจะถอนเงินตองไปหาพนักงานอีกคนหนึ่ง ทําใหเกิดความ
สั บ สนกั บ ลู ก ค า และเกิด ล าช า ในการทํ า งานเวลาที่มี ลูก คา มาใช บริ ก ารมากๆ ทางธนาคารจึ ง
จัดระบบใหมใหพนักงานหนาเคานเตอรสามารถทํางานไดทุกประเภท ไมวาลูกคาจะตองการใช
บริการอะไร ทําใหเกิดความยืดหยุน ลดการรอคอย สะดวกและบริการลูกคาไดดีขึ้น ทางธนาคาร
เองก็สามารถลดจํานวนพนักงานที่ตองใชลงไปไดดวย
      อี ก ตั ว อย า งคื อ การนํ า ระบบคอมพิ ว เตอร ม าใช กั บ งานธนาคาร ไม ว า จะเป น ATM
เครื่องรับฝากเงินและเช็คอัตโนมัติ เครื่องตรวจสอบยอดบัญชีอัตโนมัติ Telephone-Bankingไป
จนถึงการใหบริการผานทาง Website ซึ่งการเปลี่ยนระบบงานใหมเหลานี้ทําใหการทํางานของ
ธนาคารมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้นและลดตนทุนการดําเนินงานอีกดวย ธนาคาร
กสิกรไทยจึงกาวขึ้นมาเปนธนาคารในประเทศที่สามารถทํากําไรไดสูงสุดในเวลาไมนานนัก

                                              
                                  ขอพิจารณาในการนําความรูไปประยุกตใช
พื้นฐานของการรีเอ็นจิเนียริ่งที่ประสบผลสําเร็จ
    การนํารีเอ็นจิเนียริ่งไปใชใหเกิดประโยชนตอธุรกิจตองคํานึงถึงปจจัยแหงความสําเร็จ
ดังนี้
    1. วิธีการที่เปนระบบ การออกแบบกระบวนการธุรกิจขึ้นใหมตองจัดทําอยางเปนระบบ
    และลงรายละเอียดในทุกขั้นตอน
    2. ความรวมมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจตองตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
    ทั้งภายในและภายนอก ไมวาจะเปนกฎระเบียบ เทคโนโลยี และการปรับปรุงภายใน
โตรงการจัดทําขอมูลองคความรู งวดที่ 1 : นิยามธุรกิจ: การตลาด
2/3
     3. การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง รีเอ็นจิเนียริ่งสามารถทําในลักษณะตอเนื่อง แทนที่จะทํา
     การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของทั้งบริษัทในครั้งเดียว ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและลดความ
     ลาชาในการไดประโยชน
     4. การวิ เ คราะห ผ ลกระทบ การรี เ อ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง ควรเอื้ อ อํ า นวยให ส ามารถวิ เ คราะห
     ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่มีตอทุกหนวยงานในองคกรได
     5.การจัดรูปแบบและจําลองสถานการณ เปนการคอนขางเสี่ยงที่เราจะตองทําการรีเอ็นจิ
     เนียริ่งโดยไมมีการจําลองผลที่จะได การใชคอมพิวเตอรจะเปนวิธีที่งายที่สุดในการจําลอง
     ทางเลือกตางๆได
     6.การใชแผนแบบตอเนื่อง แบบแผนสําหรับกระบวนการธุรกิจใหมไมควรนําไปใชปฏิบัติ
     เสร็จแลวทิ้งไป และไมควรนําไปเก็บบนหิ้งเพื่อใหฝุนจับและกลายเปนของลาสมัย การ
     รีเอนจิเนียริ่งมีตนทุนสูงมากจึงควรใชอยางตอเนื่องและเครงครัด
     7.การรวมตัวแปรทางการบริหารของบริษัท การเริ่มรีเอ็นจิเนียริ่ง คณะจัดทําโครงการ
     จะตองเขาถึงขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการธุรกิจที่จะทําการรีเอ็นจิเนียริ่ง
     เพราะขอมูลทั้งหมดจะมีผลตอการตัดสินใจ

คําไข (Keywords) : การเปลี่ยนวิธีการทํางาน / รีเอ็นจิเนียริ่ง / Re-engineering / การวางแผนและ
การตัดสินใจ / การปรับการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ / การแปรรูปการทํางาน / การจัดโครงสรางใหม /
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ / การรีเอ็นจิเนียริ่งทางธุรกิจ / การตลาด / ความรูอางอิง / นิยามธุรกิจ

แหลงขอมูล :
ชุมพล ศฤงคารศิริ. การวางแผนและควบคุมการผลิต. วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ และคนอื่นๆ. การศึกษาการทํางาน.

เกี่ยวกับผูจัดทํา :
ชื่อ-นามสกุล        นางสาว วัชรี วองอรุณ
การศึกษา          ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
              ปริญญาโทเศรษฐศาสตรบริหารธุรกิจและการจัดการ (English Program)
              จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณ         ปจจุบันทํางานตําแหนง Planning Officer ใหกับ Thai Petrochemical Industry
              Public Company Limited (TPI)

โตรงการจัดทําขอมูลองคความรู งวดที่ 1 : นิยามธุรกิจ: การตลาด
3/3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:314
posted:4/18/2012
language:Thai
pages:3