Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

174 yutthasat3 by ZC9Pk7m

VIEWS: 62 PAGES: 31

									                                               1
                         บทที่ 1
                         บทนำ

ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
         นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา
บทบาทอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกาหนดก
รอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกาหนดนโ
ยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ
         นอกจากนี้
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกาหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จาเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจน
รายได้ของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ได้กาหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น ทาให้เห็นได้ว่า มีการกาหนด
ตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมาย เพื่อให้การกระจายอานาจเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถถูก
ตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรต่างๆตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
         ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้
จึงมีบทบาทอานาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง
โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น
เท่านั้น แต่ยังขยายบทบาท หน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่นด้วย
และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

     แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ
งถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4) และแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                  2
ข้อ 5.2 กาหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 2544
และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 2549
จึงมีความจาเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง
และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด
การวางแผนถือเป็นกลไกสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว
โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่า
 ้   ุ้          ู
นันให้คมค่าและเกิดประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน

ทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กาหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กาหนด
มีการควบคุมติดตามวัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น
จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส
และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม


    ดังได้กล่าวแล้วว่าการวางแผนเป็นการมองไปเพิ่มทฤษฎีการวางแผนข้างหน้าอาจเป็นช่วงสั้นระยะปา
นกลาง หรือระยะยาว และเป็นกระบวนการกาหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร
โดยกาหนดกิจกรรมต่างๆไว้ล่วงหน้าให้บรรลุภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย
และเป้าหมายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาคมท้องถิ่
นในอนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
จึงได้กาหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท คือ
         1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาว
         2. แผนพัฒนา 3 ปี เป็นแผนพัฒนาแบบ 3 ปี(Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวนและ
          จัดทาทุกปี
ซึ่งจะนาไปสู่กระบวนการการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

    พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นของตนเอง
                                                3


และองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนอกจากจะมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยั
งมีอานาจหน้าที่ในการประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนดอีกด้วย


     เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายการปกครองการบ
ริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินตามแผน
ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอานาจ
หน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยู่ในการกากับดูแล หรือตรวจสอบ
โดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย

    ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม
และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ซึ่งในการกาหนดยุทธ

ศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัดนั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคมจะมีส่วนที่ เกี่ยวข้องอยู่
ด้วยในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีผู้ที่เกี่ยวข้องจาเป็น
ต้องตระหนักถึงขั้นตอน และกาหนดเวลาของการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาของทั้งระดับ
จังหวัดและระดับอาเภอด้วย

        แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ
นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
        การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการกาหน
ดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                4


โดยกาหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อ
มูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้อง
สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
         การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสง
ค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้
องกาหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทาให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น

วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

     การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อ
มูล อย่ำงรอบคอบและเป็นระบบ ทั้งนี้
เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองต
อบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงความสาคัญของการวางแผน
         1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้เพราะการวางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกล
มองเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปัญหา
ความต้องการของประชาชนในสังคมนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
ดังนั้นองค์การจึงจาเป็นต้องเตรียมตัวและ


เผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล้อม อันได้แก่สภาพเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองเป็นต้น
          2) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์การ
ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการวางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดรจึงทาให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิงระบบ (System approach)
เข้ามาใช้ในองค์การยุคปัจจุบัน
                                                5
          3)
      ทาให้การดาเนินการขององค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนาทั้งนี้เพราะการวางแผน
เป็นงานที่ต้องกระทาเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ายในองค์การ
ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันการดาเนินการเป็นไปด้วยความมั่นคงและมีความเจริญเติบโต
          4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อนเพราะการวางแผนทาให้มองเห็น
ภาพรวมขององค์การที่ชัดเจนและยังต้องเป็นการอานวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์การให้มีความเห
มาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เป็นการจาแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกัน
          5)
ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระทาโดยอาศัยทฤษฎีหลักการ
และงานวิจัยต่างๆ            (a          rational          approach)
มาเป็นตัวกาหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ดาเนินอ
ยู่กล่าวโดยสรุปว่าไม่มีองค์การใดที่ประสบความสาเร็จได้             โดยปราศจากการวางแผน
ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความสาคัญของกระบวนการจัดการที่ดี

ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
         กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กาหนดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้โดย
มีระยะเวลาสุดท้ายของแผนพัฒนาสามปีคือ ปี 2552 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2551 –2553) เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ฯ ดาเนินต่อไปได้ โดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เป็นเครื่องกาหนดทิศทางการพัฒนา ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรจัดทา/ทบทวนแผนยุททธศาสตร์
การพัฒนาฉบับปัจจุบัน เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและห้วงระยะเวลาให้ครอบคลุมแผนพัฒนาสามปี
ซึ่งมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
     1. เตรียมการจัดทา / ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
       1)
       ดังนั้นเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้อ
       งถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว (ใช้กรอบยุทธศาสตร์ฯ เดียวกับการจัดทาแผนพัฒนาสามปี) จะต้อง
       กาหนดระยะเวลาดาเนินการให้เหมาะสม
       เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาสามปีแล้วเสร็จภายในระยะเวลากาหนด

   2) การจัดทาประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา
  รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือ
  ทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
                                             6


  เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อาจจัดในคราวเดียวกันกับการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
  โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนทั้ง 2 ประเภท ให้ประชาคมท้องถิ่นรับทราบ
  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
  และนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาของแต่ละประเภทได้อย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ
  3) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  (กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้สิ้นสุดในปี 2552)
  โดยพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
  ว่าควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่หรือคงไว้ในประเด็นใด
  เพื่อจัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่
  4) สาหรับข้อมูลในการจัดทา /
  ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาจากปัญหาความต้องการข
  องประชาชน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  ข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช.2 ค. ผังเมืองหรือผังตาบล เมืองน่าอยู่
  วัฒนธรมมท้องถิ่น เป็นต้น
  5) ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
    (1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการเสนอปัญหา ความต้องการ
        การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT Analysis)
        ตลอดจนการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
    (2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนให้เกิดในทุกพื้นที่ โดยพิจารณานาปัญหา /
        ความต้องการของชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รูปแบบเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.2/ว 712 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2549
                                              7
3.
ผู้บริหารท้องถิ่นนาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอ
บก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ต่อไป
ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1. เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
แนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเชิงเนิน
2. ทั้งนี้จากการที่ได้จัดทาเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาคม
เป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นกับความต้องการของประชาชน
ซึ่งจะนาไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันและการทางานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ
                 -----------------------------------------
                                                 8
                     ส่วนที่ 2
               สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนที่สำคัญ

2.1 สภำพทั่วไป
     ที่ตั้ง
          ตั้งอยู่เลขที่ 116/4 หมู่ที่ 1 ตาบลเชิงเนิน   อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
(ถนนสายบายพาส               สาย    36)     อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดระยอง
อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอเมืองระยองประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที
ในการเดินทางจากอาเภอเมืองระยองมีอาณาเขตดังนี้
               ทิศเหนือ    อาณาเขตติดต่อกับ  ตาบลนาตาขวัญ และตาบลตาขัน
               ทิศใต้     อาณาเขตติดต่อกับ  ปากน้าระยอง เทศบาลนครระยอง
               ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่อกับ    ตาบลตะพง และตาบลบ้านแลง
               ทิศตะวันตก อาณาเขตติดต่อกับ    ตาบลน้าคอก และตาบลทับมา
     เนื้อที่
          ตาบลเชิงเนินมีเนื้อที่ประมาณ 24.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,187.5 ไร่

   ภูมิประเทศ
       สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตาบลเชิงเนิน          โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม
ลักษณะดินเป็นดินทรายไม่เหมาะกับการทาการเกษตร

    จำนวนหมู่บ้ำน
       ตาบลเชิงเนินมีจานวนหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน
และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทั้ง 7 หมู่บ้าน
    1. หมู่ที่ 1 บ้านหนองจอก
    2. หมู่ที่ 2 บ้านเกาะหวาย
                                           9
   3.  หมู่ที่  3  บ้านหนองบัวแฝง
   4.  หมู่ที่  4  บ้านดอน
   5.  หมู่ที่  5  บ้านปลวกเกตุ - เนินพุทรา
   6.  หมู่ที่  6  บ้านชากใหญ่
   7.  หมู่ที่  7  บ้านหนองบัว

   ประชำกร
        ประชากรทั้งสิ้น 20,715 คน แยกเป็นชาย 10,687 คน หญิง 10,028 คน จานวน
10,572 ครัวเรือน
                   จำนวน          จำนวนรำษฎร (คน)
    ชื่อหมู่บ้ำน         ครัวเรือน
                           ชำย    หญิง     รวม
                                                                          10


         หมู่ที่ 1 บ้านหนองจอก              1,551           2,077        1,348        3,425
         หมู่ที่ 2 บ้านเกาะหวาย             1,436           1,232        1,305        2,537
         หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวแฝง            1,638           1,352        1,503        2,855
         หมู่ที่ 4 บ้านดอน                1,189           1,199        1,159        2,358
         หมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ –            2,388           2,230        2,130        4,360
         เนินพุทรา
         หมู่ที่ 6 บ้านชากใหญ่              1,775           1,805        1,776        3,581
         หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว              549            792         807         1,599
                        รวม 10,572               10,687       10,028        20,715

               มีความหนาแน่นเฉลี่ย 852 คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550)


               จำนวนประชำกรแยกตำมช่วงอำยุ (ปี)
ช่วงอำยุ     ม. 1         ม. 2        ม. 3         ม. 4         ม. 5         ม. 6       ม. 7
                                                                         รวมทั้งสิ้น
 ( ปี )  ช.      ญ.    ช.     ญ.  ช.      ญ.    ช.      ญ.    ช.     ญ.    ช.      ญ.    ช. ญ.

0- 5 ปี  168     144   128     127  140     141   110     113   199     241   164     175 70 56       1,976
6-20 ปี  278     252   262     268  286     324   224     212   446     436   393     368 186 152      4,087
                                                 11
21-59 ปี 1,540 858 787 840 848 939 754 702 1,463 1,327 1,138 1,077 484 508               13,265
  60   85  96 55  66  77 102 110 138 120 122 106 150 58 102                  1,387
 ปีขึ้นไป
 รวม 2,071 1,350 1,232 1,301 1,351 1,506 1,198 1,165 2,228 2,216 1,081 1,770 798 818         20,715


      สภำพทำงเศรษฐกิจ
          อำชีพ
      ประชากรส่วนใหญ่ในตาบลเชิงเนินประกอบอาชีพรับจ้าง  (พนักงานโรงงาน) อาชีพรองลงมาคือค้าขาย,
      เลี้ยงสัตว์,รับราชการโดยประมาณดังนี้
          1. รับจ้าง      70 %
          2. ค้าขาย      12 %
          3. เลี้ยงสัตว์    10 %
          4. รับราชการ     3%
          5. อื่นๆ       5%

         หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชิงเนิน
         - ธนาคาร          1   แห่ง
         - โรงแรม          2  แห่ง
         - สถานีบริการน้ามัน     6  แห่ง
         - โรงงานอุตสาหกรรม     4  แห่ง
         - โรงสี           1  แห่ง
         - ร้านค้าทั่วไป      370 แห่ง
         - บ้านเช่า         391 แห่ง      สภำพทำงสังคม
        กำรศึกษำ
        - โรงเรียนประถมศึกษา      3   แห่ง
             - โรงเรียนบ้านหนองจอก
             - โรงเรียนวัดปลวกเกตุ
             - โรงเรียนวัดบ้านดอน
                             12
- โรงเรียนอาชีวศึกษา       2         แห่ง
     - โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง
     - โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง      - แห่ง
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในมัสยิด 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอน 1   แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1     แห่ง
- ห้องสมุดประจาตาบล        1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน 1   แห่ง
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน      1 แห่ง

สถำบันและองค์กำรทำงศำสนำ
- วัด/สานักสงฆ์         4  แห่ง
     - วัดบ้านดอน
     - วัดปลวกเกตุ
     - วัดเนินพุทรา
     - วัดน้าคอกเก่า
- มัสยิด            2  แห่ง
     - มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
     - มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์
- โบสถ์คริสต์          1  แห่ง
- ศาลเจ้า            1  แห่ง
- สถานธรรม           1   แห่ง
สาธารณสุข


- โรงพยาบาลของรัฐ          -   แห่ง
- สถานีอนามัยประจาตาบล/หมู่บ้าน   2   แห่ง
    - สถานีอนามัยบ้านหนองจอก
    - สถานีอนามัยบ้านดอน
- สถานพยาบาลเอกชน          -   แห่ง
- สถานแพทย์แผนไทยวัดบ้านดอน     1   แห่ง
                                              13
    - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้าร้อยละ 100

    ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    - ตารวจชุมชนประจาตาบล        1   แห่ง
    - สถานีตารวจ            -   แห่ง
    - สถานีดับเพลิง           -   แห่ง
    - ที่พักสายตรวจ           -   แห่ง
    - ศูนย์บริการประชาชน (ศูนย์ดาวเงิน) 1   แห่ง

    กำรคมนำคม

         ตาบลเชิงเนินมีถนนสายหลักคือ        ถนนสายบายพาส    (สาย    36)
ผ่านกลางตาบลและอยู่ระหว่างหมู่บ้านต่าง                           ๆ
มีถนนภายในหมู่บ้านเชื่อมติดต่อถนนถนนสายบายพาสทุกหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีเส้นทางอื่นอีกหลายสาย
เช่น สายบ้านแลง สายตาขัน - สายชากบก
         นอกจากนี้ยังมีถนนโครงข่ายที่เชื่อมถนนเหล่านี้เข้าด้วยกัน
เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้าน มีประมาณ 251 สาย
         - เป็นถนนลาดยาง            50    สาย
         - เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      132    สาย
         - เป็นถนนลูกรัง            80    สาย
     กำรโทรคมนำคม
         - ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข        -     แห่ง
         - สถานีโทรทัศน์            -     แห่ง
         - สถานีวิทยุ              2     แห่ง
             - เชิงเนินสัมพันธ์
             - องค์กรวิทยุชุมชน

    กำรไฟฟ้ำ
       - จานวนไฟฟ้าในหมู่บ้าน        7   หมู่บ้าน
       - จานวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า      20,715 คน
    แหล่งน้ำธรรมชำติ
       - ลาน้า , ลาห้วย          -   สาย
                                                     14
        - คลอง                      2     สาย

    แหล่งน้ำที่สร้ำงขึ้น
        - ฝาย/ทานบ                  2    แห่ง
        - บ่อน้าตื้น               1,549    แห่ง
        - บ่อโยก                   -    แห่ง
        - สระน้า                   -    แห่ง
สภำพทำงชีวภำพ
    กำรเลี้ยงสัตว์
         เป็นการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โคเนื้อ , ไก่พื้นบ้าน การเลี้ยงมีกระจายอยู่ทั่วตาบล
    ทรัพยำกรธรรมชำติ
        ตาบลเชิงเนินมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติน้อยมาก
        การกาจัดขยะ                    องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงเนินใช้วิธีฝังกลบ
โดยเช่าหลุมทิ้งขยะของเทศบาลเมืองมาบตาพุด            อาเภอเมืองระยอง          จังหวัดระยอง
เป็นสถานที่ในการกาจัดขยะ
    มวลชนจัดตั้ง
        - ลูกเสือชาวบ้าน
        - ไทยอาสาป้องกันชาติ
        - อปพร.
        - กลุ่มสตรีอาสา
        - กลุ่มดอกไม้ใบยางพารา
        - กลุ่มอาชีพสตรี กะปิ น้าปลา
        - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
        - กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
        - กลุ่มอนุรักษ์นวดแผนโบราณและอบสมุนไพร
        - กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
ศักยภำพในตำบล
   ศักยภำพในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชิงเนิน
   1. จำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชิงเนิน จำนวน 14 คน
      คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชิงเนิน
      - นายประเชิญ เห่งยี่    นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
                                      15
   - นายฐิติชัย ลาภเวที         รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
   - นายวิฑูรย์ สุขเจริญ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
   สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชิงเนิน
   - นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
   - นายอรัญ โพธิ์แก้ว    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
   - น.ส.อรทัย ขาวนวล    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
   - นายสมศักดิ์ ภิญโญ    สมาชิกหมู่ที่ 2
   - นายคณิต ชาติสุวรรณ   สมาชิกหมู่ที่ 4
   - นายบุญน้อย วรเวช    สมาชิกหมู่ที่ 4
   - นายสมนึก ศรีนัคเรศ   สมาชิกหมู่ที่ 5
   - นายสุกิจ ชินนิยมพาณิชย์ สมาชิกหมู่ที่ 5
   - นายบุญตา เพช็รอาภา   สมาชิกหมู่ที่ 6
   - นายพยงค์ บินฮารูน    สมาชิกหมู่ที่ 7
   - นายวีระ ขาวนวล     สมาชิกหมู่ที่ 7
2. จำนวนกำนัน - ผู้ใหญ่บ้ำนตำบลเชิงเนิน
   - นางสีกัญญา ไชยพินิจ   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
   - นายสิทธิชัย ทิมธีรพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
   - นายสัมฤทธิ์ เห่งยี่   กานันตาบลเชิงเนิน
   - นายไฉน ออมศิริ     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
   - นายจรินทร ฟุ้งขจร    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
   - นายณัฐพล เหมวงศ์    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
   - นายสงัด กาญจนสุข    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
3. จำนวนพนักงำนส่วนตำบลจำนวน 30 คน
สำนักงำนปลัด
    - ตำแหน่งในสำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล  11 คน
    1. นักบริหารงาน อบต. 8         1 คน
    2. นักบริหารงาน อบต. 6         1 คน
                                 16
   3. นักบริหารงานทั่วไป 6               2 คน
   4. เจ้าพนักงานธุรการ 6           1 คน
   5. เจ้าพนักงานธุรการ 4           1 คน
   6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4    1 คน
   7. บุคลากร 4                1 คน
   8. นิติกร 4                 1 คน
   9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2 1 คน
   10. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1           1 คน

กองคลัง
    - ตำแหน่งในกองคลัง 11 คน
    1. นักบริหารงานการคลัง 7         1  คน
    2. นักบริหารงานการคลัง 6         1  คน
    3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 6ว       1  คน
    4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3      1  คน
    5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5      1  คน
    6. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5       1  คน
    7. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2       1  คน
    8. เจ้าพนักงานพัสดุ 3           1  คน
    9. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1          1  คน
    10. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1      1  คน
    11. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1          1  คน
กองช่ำง
    - ตำแหน่งในกองช่ำง 4 คน
    1. นักบริหารงานช่าง 6           1 คน
    2. วิศวกรโยธา 3              1 คน
    3. นายช่างโยธา 3             2 คน
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
    - ตาแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1  คน
    1. พยาบาลวิชาชีพ 5         1 คน

กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
                                    17
    -    ตาแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 1 คน
    1. นักวิชาการศึกษา 3       1 คน

กองสวัสดิกำรสังคม
   - ตาแหน่งในกองสวัสดิการสังคม 1 คน
   1. นักสังคมสงเคราะห์ 7ว      1 คน

ตรวจสอบภำยใน
   - ตาแหน่งในงานตรวจสอบภายใน 1 คน
   1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5   1 คน
4. จำนวนลูกจ้ำง    จำนวน 59 คน
   - ลูกจ้างประจา        6  คน
   - พนักงานจ้างตามภารกิจ    23  คน
   - พนักงานจ้างทั่วไป     30  คน
5. ระดับกำรศึกษำของพนักงำนส่วนตำบล
   - มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา    1 คน
   - อนุปริญญา          10 คน
   - ปริญญาตรี          15 คน
   - สูงกว่าปริญญาตรี       4 คน

รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
    ประจาปี 2549 รวม 88,120,744.32 .- บาท แยกเป็น
    - รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บเอง 24,864,158.23.- บาท
    - รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้   46,015,872.96.- บาท
    - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล           7,302,627.00.- บาท
    - รายได้เบ็ดเตล็ด              1,286,756.13.- บาท
    - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์        8,651,330.00.- บาท
                                                        18

2.2 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ


                          ทะเบียนครุภัณฑ์ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเช
ลาดั                   ซื้อ / จ้าง   ซื้อ / จ้าง / ได้มาเมื่อ
     ชื่อพัสดุและรายละเอียด                              ราคา / บาท   ใช้งบประมาณข
บที่
                     ได้มาจาก     วันที่ / เดือน / ปี
     เก้ำอี้ทำงำน ระดับ 1-2
 1   เก้าอี้ทางาน ระดับ 1-2    งบประมาณ อบต.      11 ก.ย. 39            400     งบประมาณ อบต
 2   เก้าอี้ทางาน ระดับ 1-2    งบประมาณ อบต.      11 ก.ย. 39            400     งบประมาณ อบต
 3   เก้าอี้ทางาน ระดับ 1-2    งบประมาณ อบต.      11 ก.ย. 39            400     งบประมาณ อบต
 4   เก้าอี้ทางาน ระดับ 1-2    งบประมาณ อบต.      08 ก.ย. 40            150     งบประมาณ อบต
 5   เก้าอี้ทางาน ระดับ 1-2    งบประมาณ อบต.      08 ก.ย. 40            150     งบประมาณ อบต
 6   เก้าอี้ทางาน ระดับ 1-2    งบประมาณ อบต.      18 พ.ค. 42            400     งบประมาณ อบต
 7   เก้าอี้ทางาน ระดับ 1-2    งบประมาณ อบต.      18 พ.ค. 42            400     งบประมาณ อบต
 8   เก้าอี้ทางาน ระดับ 1-2    งบประมาณ อบต.      16 มี.ค. 47            400     งบประมาณ อบต
 9   เก้าอี้ทางาน ระดับ 1-2    งบประมาณ อบต.      16 มี.ค. 47            400     งบประมาณ อบต
       ้
    เก้ำอีทำงำน ระดับ 3-6
 1   เก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6    งบประมาณ อบต.      11 ก.ย. 39            600     งบประมาณ อบต
 2   เก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6     งบประมาณอบต.      14 ธ.ค. 42            580     งบประมาณอบต
 3   เก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6    งบประมาณ อบต.      16 มี.ค. 47            600     งบประมาณ อบต
ลำดับ                                        ซื้อ / จ้ำง /   รำคำ /    ใช้งบปร
           ชื่อพัสดุและรำยละเอียด        ซื้อ / จ้ำง
 ที่                                        ได้มำเมื่อ     บำท        ขอ
 4   เก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6             งบประมาณ อบต.        16 มี.ค. 47    600     งบประมา
 5   เก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6             งบประมาณ อบต.        16 มี.ค. 47    600     งบประมา
 6   เก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6             งบประมาณ อบต.        08 มิ.ย. 49    500     งบประมา
 7   เก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6             งบประมาณ อบต.        08 มิ.ย. 49    500     งบประมา
 8   เก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6             งบประมาณ อบต.        08 มิ.ย. 49    500     งบประมา
 9   เก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6             งบประมาณ อบต.        08 มิ.ย. 49    500     งบประมา
 10   เก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6             งบประมาณ อบต.        08 มิ.ย. 49    500     งบประมา
 11   เก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6             งบประมาณ อบต.        08 มิ.ย. 49    500     งบประมา
                                              19

 12   เก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6          งบประมาณ อบต.  08 มิ.ย. 49   500     งบประมา
 13   เก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6          งบประมาณ อบต.  08 มิ.ย. 49   500     งบประมา
               เก้ำอี้ผู้มำติดต่อ
 1   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 2   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 3   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 4   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 5   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 6   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 7   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 8   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม


ลำดับ                               ซื้อ / จ้ำง /  รำคำ /    ใช้งบปร
           ชื่อพัสดุและรำยละเอียด     ซื้อ / จ้ำง
 ที่                               ได้มำเมื่อ    บำท        ขอ
 9   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 10   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 11   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 12   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 13   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 14   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 15   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 16   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 17   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 18   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 19   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 20   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 21   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 22   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 23   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 24   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
 25   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ            งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43   390     งบประม
                                             20

 26   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
ลาดับ                              ซื้อ / จ้าง /         ใช้งบปร
            ชื่อพัสดุและรายละเอียด   ซื้อ / จ้าง          ราคา / บาท
 ที่                              ได้มาเมื่อ             อ
 27   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 28   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 29   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 30   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 31   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 32   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 33   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 34   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 35   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 36   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 37   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 38   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 39   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 40   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 41   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 42   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 43   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 44   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
ลาดับ                              ซื้อ / จ้าง /         ใช้งบปร
            ชื่อพัสดุและรายละเอียด   ซื้อ / จ้าง          ราคา / บาท
 ที่                              ได้มาเมื่อ             อ
 45   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 46   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 47   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 48   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 49   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 50   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 51   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 52   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
                                             21

 53   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 54   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 55   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 56   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 57   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 58   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 59   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 60   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 61   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 62   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
ลาดับ                              ซื้อ / จ้าง /         ใช้งบปร
            ชื่อพัสดุและรายละเอียด   ซื้อ / จ้าง          ราคา / บาท
 ที่                              ได้มาเมื่อ             อ
 63   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 64   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 65   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 66   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 67   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 68   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 69   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
 70   เก้าอี้ผู้มาติดต่อ           งบประมาณอบต.  13 มิ.ย. 43    390    งบประม
               เก้ำอี้ประชุม
 1             ้
    เก้าอี้ประชุม เก้าอีมีพนักพิงบุนวม   งบประมาณ อบต.  15 ก.ย. 36     440    งบประมา
 2   เก้าอี้ประชุมสภา            งบประมาณ อบต.  07 ม.ค. 40     500    งบประมา
 3   เก้าอี้ประชุมสภา            งบประมาณ อบต.  07 ม.ค. 40     500    งบประมา
 4   เก้าอี้ประชุมสภา            งบประมาณ อบต.  07 ม.ค. 40     500    งบประมา
 5   เก้าอี้ประชุมสภา            งบประมาณ อบต.  07 ม.ค. 40     500    งบประมา
 6   เก้าอี้ประชุมสภา            งบประมาณ อบต.  07 ม.ค. 40     500    งบประมา
 7   เก้าอี้ประชุมสภา            งบประมาณ อบต.  07 ม.ค. 40     500    งบประมา
 8   เก้าอี้ประชุมสภา            งบประมาณ อบต.  07 ม.ค. 40     500    งบประมา
 9   เก้าอี้ประชุมสภา            งบประมาณ อบต.  07 ม.ค. 40     500    งบประมา
ลาดับ         ชื่อพัสดุและรายละเอียด   ซื้อ / จ้าง  ซื้อ / จ้าง /  ราคา / บาท ใช้งบปร
                                                  22

 ที่                                   ได้มาเมื่อ             อ
              เก้ำอี้ผู้บริหำร
 1   เก้าอี้ผู้บริหารพนักสูง             งบประมาณ อบต.  26 พ.ค. 48    4,800    งบประมา
 2   เก้าอี้ผู้บริหารพนักกลาง             งบประมาณ อบต.  26 พ.ค. 48    4,400    งบประมา
 3   เก้าอี้ผู้บริหารพนักกลาง             งบประมาณ อบต.  26 พ.ค. 48    4,400    งบประมา
    เก้ำอี้มีพนักพิงสูง บุนวม
 1      ้
    เก้าอีมีพนักพิงสูง บุนวม สีเทาเข้ม 19"X20"    งบประมาณ อบต.  22 เม.ย. 39    400     งบประมา
 2      ้
    เก้าอีมีพนักพิงสูง บุนวม สีเทาเข้ม 19"X20"    งบประมาณ อบต.  22 เม.ย. 39    400     งบประมา
 3      ้
    เก้าอีมีพนักพิงสูง บุนวม สีเทาเข้ม 19"X20"    งบประมาณ อบต.  22 เม.ย. 39    400     งบประมา
 4      ้
    เก้าอีมีพนักพิงสูง บุนวม สีเทา 21"X21" สูง 30"  งบประมาณ อบต.  22 เม.ย. 39    2,600    งบประมา
 5   เก้าอี้พนักพิงและเท้าแขน             งบประมาณ อบต.  04 ม.ค. 49    1,250    งบประมา
 6   เก้าอี้พนักพิงและเท้าแขน             งบประมาณ อบต.  04 ม.ค. 49    1,250    งบประมา
 7   เก้าอี้พนักพิงและเท้าแขน             งบประมาณ อบต.  04 ม.ค. 49    1,250    งบประมา
 8   เก้าอี้พนักพิงและเท้าแขน             งบประมาณ อบต.  04 ม.ค. 49    1,250    งบประมา
 9   เก้าอี้พนักพิงและเท้าแขน             งบประมาณ อบต.  04 ม.ค. 49    1,250    งบประมา
 10      ้
    เก้าอีมีพนักพิงและที่เท้าแขน           งบประมาณ อบต.  02 ต.ค. 49    1,250    งบประมา
 11      ้
    เก้าอีมีพนักพิงและที่เท้าแขน           งบประมาณ อบต.  02 ต.ค. 49    1,250    งบประมา
 12      ้
    เก้าอีมีพนักพิงและที่เท้าแขน           งบประมาณ อบต.  02 ต.ค. 49    1,250    งบประมา
 13      ้
    เก้าอีมีพนักพิงและที่เท้าแขน           งบประมาณ อบต.  02 ต.ค. 49    1,250    งบประมา
ลาดับ                                  ซื้อ / จ้าง /         ใช้งบปร
           ชื่อพัสดุและรายละเอียด        ซื้อ / จ้าง          ราคา / บาท
 ที่                                  ได้มาเมื่อ              อ
 14      ้
    เก้าอีมีพนักพิงและที่เท้าแขน           งบประมาณ อบต.  02 ต.ค. 49    1,250    งบประมา
    เก้ำอี้คอมพิวเตอร์
 1      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์                งบประมาณ อบต.  26 ก.พ. 40    1,000    งบประมา
 2      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์                งบประมาณ อบต.  26 ก.พ. 40    1,000    งบประมา
 3      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์                งบประมาณอบต.  20 มิ.ย. 43    1,100    งบประม
 4      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์                งบประมาณ อบต.  26 ก.ย. 44     -     งบประมา
 5      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์                งบประมาณ อบต.  10 มิ.ย. 46    1,070    งบประมา
 6      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์                งบประมาณ อบต.  29 มี.ค. 47    900     งบประมา
 7      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์                งบประมาณ อบต.  12 เม.ย. 48    856     งบประมา
 8      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์                งบประมาณ อบต.  12 เม.ย. 48    856     งบประมา
                                              23

 9      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์            งบประมาณ อบต.  12 เม.ย. 48    856     งบประมา
 10      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์            งบประมาณ อบต.  12 เม.ย. 48    856     งบประมา
 11      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์            งบประมาณ อบต.  27 มิ.ย. 48    800     งบประมา
 12      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์            งบประมาณ อบต.  20 มิ.ย. 49    856     งบประมา
 13      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์            งบประมาณ อบต.  20 มิ.ย. 49    856     งบประมา
 14      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์            งบประมาณ อบต.  20 มิ.ย. 49    856     งบประมา
 15      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์            งบประมาณ อบต.  20 มิ.ย. 49    856     งบประมา
 16      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์            งบประมาณ อบต.  20 มิ.ย. 49    856     งบประมา
ลาดับ                              ซื้อ / จ้าง /          ใช้งบปร
           ชื่อพัสดุและรายละเอียด   ซื้อ / จ้าง          ราคา / บาท
 ที่                              ได้มาเมื่อ              อ
 17      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์            งบประมาณ อบต.  20 มิ.ย. 49    856     งบประมา
 18      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์            งบประมาณ อบต.  20 มิ.ย. 49    856     งบประมา
 19      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์            งบประมาณ อบต.  20 มิ.ย. 49    856     งบประมา
 20      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์            งบประมาณ อบต.  20 มิ.ย. 49    856     งบประมา
 24      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์            งบประมาณ อบต.  20 มิ.ย. 49    856     งบประมา
 25      ้
    เก้าอีคอมพิวเตอร์ (ราคารวมโต๊ะ 2,354)  งบประมาณ อบต.  11 ก.ย. 49     -      งบประมา
 26   เก้าอีเ้ จ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์     งบประมาณ อบต.  02 ต.ค. 49    1,200     งบประมา
 27   เก้าอีเ้ จ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์     งบประมาณ อบต.  02 ต.ค. 49    1,200     งบประมา
 28   เก้าอีเ้ จ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์     งบประมาณ อบต.  02 ต.ค. 49    1,200     งบประมา
 29             เก้ำอี้เขียนแบบ
 1   เก้าอีเ้ ขียนแบบ            งบประมาณ อบต.  06 ม.ค. 40    1,200     งบประมา
               เก้ำอี้พิมพ์ดีด
 1       ิ
    เก้าอี้พมพ์ดีด สีน้าตาลเข้ม       งบประมาณ อบต.  11 ก.ย. 39     400     งบประมา
 3       ิ
    เก้าอี้พมพ์ดีด สีน้าตาลเข้ม       งบประมาณ อบต.  07 ม.ค. 40     400     งบประมา
 5       ิ
    เก้าอี้พมพ์ดีด สีน้าตาลเข้ม       งบประมาณ อบต.  11 พ.ค. 47     800     งบประมา
 1   เครื่องเรียงเอกสาร           งบประมาณ อบต.  26 มี.ค. 45   190,000    งบประมา
              เครื่องเรียงเอกสำร
 1   เครื่องเรียงเอกสาร           งบประมาณ อบต.  26 มี.ค. 45   190,000    งบประมา
ลาดับ                              ซื้อ / จ้าง /          ใช้งบปร
           ชื่อพัสดุและรายละเอียด   ซื้อ / จ้าง          ราคา / บาท
 ที่                              ได้มาเมื่อ              อ
                                                      24

              เครื่องถ่ำยเอกสำร
    เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อมิต้า รุ่น ดีซี 2155 เลขเครื่อง
 1                                งบประมาณ อบต.  16 ก.ย. 39   72,000     งบประมา
    350381194
 2   เครื่องถ่ายเอกสาร มิต้า รุ่น DC-2050           งบประมาณอบต.  22 มิ.ย. 43   70,000     งบประม
 3   เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล               งบประมาณอบต.  29 ก.ย. 49   179,974    งบประม
               เครื่องโทรสำร
 1   เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา                 งบประมาณ อบต.  09 ม.ค. 45   13,000     งบประมา
               เครื่องคำนวณ
 1   เครื่องคานวณไฟฟ้า สีเทาเข้ม CPD5012            งบประมาณ อบต.  07 ธ.ค. 44    3,800     งบประมา
 2   เครื่องคาควณไฟฟ้า CPD512TX                งบประมาณ อบต.  10 พ.ค. 47    3,500     งบประมา
             ระบบเชื่อมต่อ LAN
 1   ระบบเชื่อมต่อ LAN                     งบประมาณ อบต.  04 ต.ค. 44   76,612     งบประมา
            Wireless ADSL Router
 1   Wireless ADSL Router                   งบประมาณ อบต.  27 มิ.ย. 48   6,700     งบประมา
                กำร์ดไร้สำย
 1   การ์ดไร้สาย                        งบประมาณ อบต.  27 มิ.ย. 48   1,700     งบประมา
 2   การ์ดไร้สาย                        งบประมาณ อบต.  27 มิ.ย. 48   1,700     งบประมา
 3   การ์ดไร้สาย                        งบประมาณ อบต.  27 มิ.ย. 48   1,700     งบประมา
 4   การ์ดไร้สาย                        งบประมาณ อบต.  27 มิ.ย. 48   1,700     งบประมา
ลำดับ                                       ซื้อ / จ้ำง /  รำคำ /     ใช้งบปร
           ชื่อพัสดุและรำยละเอียด            ซื้อ / จ้ำง
 ที่                                       ได้มำเมื่อ    บำท        ขอ
 5   การ์ดไร้สาย                        งบประมาณ อบต.  27 มิ.ย. 48   1,700     งบประมา
 6   การ์ดไร้สาย                        งบประมาณ อบต.  27 มิ.ย. 48   1,700     งบประมา
 7   การ์ดไร้สาย                        งบประมาณ อบต.  27 มิ.ย. 48   1,700     งบประมา
 8   การ์ดไร้สาย                        งบประมาณ อบต.  27 มิ.ย. 48   1,700     งบประมา
             เครื่องคอมพิวเตอร์
 1   เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentiumpro 180 GH2           งบประมาณ อบต.  26 ก.พ. 40   45,800     งบประมา
 2   เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentiumpro 180 GH2           งบประมาณ อบต.  26 ก.พ. 40   45,800     งบประมา
 3   เครื่องคอมพิวเตอร์ Proressional 15000 พร้อมอุปกรณ์    งบประมาณอบต.  20 มิ.ย. 43   24,500     งบประม
 4   เครื่องคอมพิวเตอร์ Proressional 15000 พร้อมอุปกรณ์    งบประมาณ อบต.  26 ก.ย. 44   59,000     งบประมา
 5   เครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น Precision 530           งบประมาณ อบต.  04 ต.ค. 44     -      งบประมา
                                                      25

 6   จอคอมพิวเตอร์ Monitor Laser 17"          งบประมาณ อบต.     14 ม.ค. 45    7,918     งบประมา
 7   เครื่องคอมพิวเตอร์                กรมส่งเสริมการปกครอง  30 พ.ย. 44     -      กรมส่งเสริม

 8   เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium 4 2.4 GH2        งบประมาณ อบต.     10 มิ.ย. 46    54,570    งบประมา
 9   เครื่องคอมพิวเตอร์ LG Intel Pentium 4 2.8 E GH2  งบประมาณ อบต.     29 มี.ค. 47    25,000    งบประมา
 10   เครื่องคอมพิวเตอร์ LG Intel Pentium 4 2.8 E GH2  งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    42,203    งบประมา
 11   เครื่องคอมพิวเตอร์ LG Intel Pentium 4 2.8 E GH2  งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    42,203    งบประมา
 12   เครื่องคอมพิวเตอร์ LG Intel Pentium 4 2.8 E GH2  งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    42,203    งบประมา
 13   เครื่องคอมพิวเตอร์ LG Intel Pentium 4 2.8 E GH2  งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    42,203    งบประมา
ลาดับ                                      ซื้อ / จ้าง /          ใช้งบปร
          ชื่อพัสดุและรายละเอียด           ซื้อ / จ้าง            ราคา / บาท
 ที่                                      ได้มาเมื่อ              อ
 14   เครื่องคอมพิวเตอร์ LG Intel Pentium 4 2.8 E GH2  งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    42,203    งบประมา
 15   เครื่องคอมพิวเตอร์ LG Intel Pentium 4 3.0 E GH2  งบประมาณ อบต.     27 มิ.ย. 48    40,000    งบประมา
 16   เครื่องคอมพิวเตอร์ Pocket PC            งบประมาณ อบต.     20 มี.ค. 49    13,990    งบประมา
 17   เครื่องคอมพิวเตอร์ Pocket PC            งบประมาณ อบต.     20 มี.ค. 49    13,990    งบประมา
 18   เครื่องคอมพิวเตอร์ Aser              งบประมาณ อบต.     01 ก.พ. 49    39,804    งบประมา
 19   เครื่องคอมพิวเตอร์ neovo Pentium 4 3.0 GH2     งบประมาณ อบต.     20 มิ.ย. 49    31,993    งบประมา
 20   เครื่องคอมพิวเตอร์ neovo Pentium 4 3.0 GH2     งบประมาณ อบต.     20 มิ.ย. 49    31,993    งบประมา
 21   เครื่องคอมพิวเตอร์ neovo Pentium 4 3.0 GH2     งบประมาณ อบต.     20 มิ.ย. 49    31,993    งบประมา
 22   เครื่องคอมพิวเตอร์ neovo Pentium 4 3.0 GH2     งบประมาณ อบต.     20 มิ.ย. 49    31,993    งบประมา
 23   เครื่องคอมพิวเตอร์ neovo Pentium 4 3.0 GH2     งบประมาณ อบต.     20 มิ.ย. 49    31,993    งบประมา
 24   เครื่องคอมพิวเตอร์ neovo Pentium 4 3.0 GH2     งบประมาณ อบต.     20 มิ.ย. 49    31,993    งบประมา
 25   เครื่องคอมพิวเตอร์ neovo Pentium 4 3.0 GH2     งบประมาณ อบต.     20 มิ.ย. 49    31,993    งบประมา
 26   เครื่องคอมพิวเตอร์ neovo Pentium 4 3.0 GH2     งบประมาณ อบต.     20 มิ.ย. 49    31,993    งบประมา
 29   เครื่องคอมพิวเตอร์ neovo Pentium 4 3.0 GH2     งบประมาณ อบต.     20 มิ.ย. 49    31,993    งบประมา
 30   เครื่องคอมพิวเตอร์ neovo Pentium 4 3.0 GH2     งบประมาณ อบต.     20 มิ.ย. 49    31,993    งบประมา
 31   เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook HP Pavilion PV 8210  งบประมาณ อบต.     11 ก.ย. 49    86,670    งบประมา
 32   เครื่องคอมพิวเตอร์ TCL Pentium 4 3.0 GH2      งบประมาณ อบต.     11 ก.ย. 49    36,594    งบประมา
 33   เครื่องคอมพิวเตอร์ TCL Pentium 4 3.0 GH2      งบประมาณ อบต.     11 ก.ย. 49    36,594    งบประมา
ลาดับ                                      ซื้อ / จ้าง /          ใช้งบปร
          ชื่อพัสดุและรายละเอียด           ซื้อ / จ้าง            ราคา / บาท
 ที่                                      ได้มาเมื่อ              อ
 34   เครื่องคอมพิวเตอร์ SVOA              งบประมาณ อบต.     03 ต.ค. 49    39,055    งบประมา
                                                      26

 35   เครื่องคอมพิวเตอร์ SVOA              งบประมาณ อบต.     03 ต.ค. 49    39,055    งบประมา
 36   เครื่องคอมพิวเตอร์ SVOA              งบประมาณ อบต.     03 ต.ค. 49    39,055    งบประมา
 37   เครื่องคอมพิวเตอร์ SVOA              งบประมาณ อบต.     03 ต.ค. 49    39,055    งบประมา
         เครื่องป้อนกระดำษอัตโนมัติ
 1   เครื่องป้อนกระดาษอัตโนมัติ EPSON LQ-2070      งบประมาณ อบต.     24 พ.ค. 42    18,480    งบประมา
        เครื่องพิมพ์สำเนำระบบดิจิตอล
 1               ิ
    เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจตอล            งบประมาณ อบต.     11 ก.ย. 44    50,000    งบประมา
           เครื่องอัดสำเนำไฟฟ้ำ
 1   เครื่องอัดสาเนาไฟฟ้ามือหมุนรุ่นยี่ห้อ 310 18970  งบประมาณสภาฯ     31 ส.ค. 36    26,000    งบประมา
               เครื่องพิมพ์
 1   เครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม              งบประมาณ อบต.     26 ก.พ. 40    18,300    งบประมา
 2   เครื่องพิมพ์สี ขนาด A3 HP Deskjet 1220 c      งบประมาณ อบต.     26 ก.ย. 44     -      งบประมา
 3   เครื่องพิมพ์ Inkjet 640 c             งบประมาณ อบต.     04 ต.ค. 44     -      งบประมา
 4   เครื่องพิมพ์เลเซอร์                กรมส่งเสริมการปกครอง  30 พ.ย. 44     -      กรมส่งเสริม

 5                        ึ
    เครื่องพิมพ์ Inkjet Hp ขนาดกระดาษพิมพ์ได้ถง A3   งบประมาณ อบต.     10 มิ.ย. 46    28,000    งบประมา
 6   เครื่องพิมพ์ HP Deskjet              งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    9,523     งบประมา
 7   เครื่องพิมพ์ HP Deskjet              งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    9,523     งบประมา
ลาดับ                                      ซื้อ / จ้าง /          ใช้งบปร
           ชื่อพัสดุและรายละเอียด          ซื้อ / จ้าง            ราคา / บาท
 ที่                                      ได้มาเมื่อ              อ
 8   เครื่องพิมพ์ HP Deskjet              งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    9,523     งบประมา
 9   เครื่องพิมพ์ HP Deskjet              งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    9,523     งบประมา
 10   เครื่องพิมพ์ HP Deskjet              งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    9,523     งบประมา
 11   เครื่องพิมพ์เลเซอร์                งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    16,878    งบประมา
 12   เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet 1022        งบประมาณ อบต.     20 มิ.ย. 49    10,700    งบประมา
 13   เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet 1022        งบประมาณ อบต.     20 มิ.ย. 49    10,700    งบประมา
 14   เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet 1022        งบประมาณ อบต.     20 มิ.ย. 49    10,700    งบประมา
 15   เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet 1022        งบประมาณ อบต.     20 มิ.ย. 49    10,700    งบประมา
 16   เครื่องพิมพ์ Inkjet Canon Pixma IP 1600      งบประมาณ อบต.     11 ก.ย. 39    2,782     งบประมา
 17   เครื่องพิมพ์ Canon IP 4200             งบประมาณ อบต.     11 ก.ย. 39    9,630     งบประมา
 18   เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HPLeserjet 3390        งบประมาณ อบต.     03 ต.ค. 49    28,783    งบประมา
 19   เครื่องพิมพ์ HP PHOTOSMART C-6180         งบประมาณ อบต.     10 พ.ย. 49    14,980    งบประมา
                                                   27

 20   เครื่องพิมพ์ HP PHOTOSMART C-6180      งบประมาณ อบต.     10 พ.ย. 49    14,980    งบประมา
 21   เครื่องพิมพ์ HP PHOTOSMART C-6180      งบประมาณ อบต.     10 พ.ย. 49    14,980    งบประมา
             เครื่องสแกนเนอร์
 1   เครื่องสแกนเนอร์ Brother HL-P2500      งบประมาณ อบต.     11 ก.ย. 44    28,000    งบประมา
 2   เครื่องสแกนเนอร์ Canon           งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    9,523     งบประมา
 3   เครื่องสแกนเนอร์ Canon           งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    9,523     งบประมา
ลาดับ                                   ซื้อ / จ้าง /          ใช้งบปร
          ชื่อพัสดุและรายละเอียด       ซื้อ / จ้าง            ราคา / บาท
 ที่                                   ได้มาเมื่อ              อ
 4   เครื่องสแกนเนอร์ Canon           งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    9,523     งบประมา
 5   เครื่องสแกนเนอร์ Canon           งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    9,523     งบประมา
 6   เครื่องสแกนเนอร์ EPSON รุ่น 1270      งบประมาณ อบต.     20 มิ.ย. 49    2,966     งบประมา
 7   เครื่องสแกนเนอร์ EPSON Perfection 1270   งบประมาณ อบต.     11 ก.ย. 49    3,745     งบประมา
             เครื่องสำรองไฟ
 1   เครื่องสารองไฟ ขนาด 500 va Leonic      งบประมาณ อบต.     26 ก.พ. 40    5,800     งบประมา
 2   เครื่องสารองไฟ ขนาด 500 va Leonic      งบประมาณ อบต.     26 ก.พ. 40    5,800     งบประมา
 3   เครื่องสารองไฟ Socomec 520 va        งบประมาณอบต.     20 มิ.ย. 43    3,200     งบประม
 4   เครื่องสารองไฟ Leonic 500 va รุ่น OA1    งบประมาณ อบต.     26 ก.ย. 44     -      งบประมา
 5   เครื่องสารองไฟ Socomec 520 va Sicon L520  งบประมาณ อบต.     04 ต.ค. 44     -      งบประมา
 6   เครื่องสารองไฟ Decideplegend-750 va     งบประมาณ อบต.     01 ก.ค. 45    2,990     งบประมา
 7   เครื่องสารองไฟ               กรมส่งเสริมการปกครอง  30 พ.ย. 44     -      กรมส่งเสริม

 8   เครื่องสารองไฟ 750 va Edit Line       งบประมาณ อบต.     10 มิ.ย. 46    3,745     งบประมา
 9   เครื่องสารองไฟ               งบประมาณ อบต.     29 มี.ค. 47    2,200     งบประมา
 10   เครื่องสารองไฟ INVERT            งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    2,354     งบประมา
 11   เครื่องสารองไฟ INVERT            งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    2,354     งบประมา
 12   เครื่องสารองไฟ INVERT            งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    2,354     งบประมา
 13   เครื่องสารองไฟ INVERT            งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    2,354     งบประมา
ลาดับ                                   ซื้อ / จ้าง /          ใช้งบปร
          ชื่อพัสดุและรายละเอียด       ซื้อ / จ้าง            ราคา / บาท
 ที่                                   ได้มาเมื่อ              อ
 14   เครื่องสารองไฟ INVERT            งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    2,354     งบประมา
 15   เครื่องสารองไฟ               งบประมาณ อบต.     12 เม.ย. 48    2,354     งบประมา
 16   เครื่องสารองไฟ               งบประมาณ อบต.     01 ก.พ. 49    2,354     งบประมา
                                                          28

 17   เครื่องสารองไฟ INVERT 1000 va                งบประมาณ อบต.    20 มิ.ย. 49    2,140     งบประมา
 18   เครื่องสารองไฟ INVERT 1000 va                งบประมาณ อบต.    20 มิ.ย. 49    2,140     งบประมา
 19   เครื่องสารองไฟ INVERT 1000 va                งบประมาณ อบต.    20 มิ.ย. 49    2,140     งบประมา
 20   เครื่องสารองไฟ INVERT 1000 va                งบประมาณ อบต.    20 มิ.ย. 49    2,140     งบประมา
 21   เครื่องสารองไฟ INVERT 1000 va                งบประมาณ อบต.    20 มิ.ย. 49    2,140     งบประมา
 22   เครื่องสารองไฟ INVERT 1000 va                งบประมาณ อบต.    20 มิ.ย. 49    2,140     งบประมา
 23   เครื่องสารองไฟ INVERT 1000 va                งบประมาณ อบต.    20 มิ.ย. 49    2,140     งบประมา
 24   เครื่องสารองไฟ INVERT 1000 va                งบประมาณ อบต.    20 มิ.ย. 49    2,140     งบประมา
 25   เครื่องสารองไฟ INVERT 1000 va                งบประมาณ อบต.    20 มิ.ย. 49    2,140     งบประมา
 26   เครื่องสารองไฟ INVERT 1000 va                งบประมาณ อบต.    20 มิ.ย. 49    2,140     งบประมา
 27   เครื่องสารองไฟ INVERT 1000 va                งบประมาณ อบต.    11 ก.ย. 49    2,996     งบประมา
 28   เครื่องสารองไฟ                        งบประมาณ อบต.    03 ต.ค. 49    2,354     งบประมา
 29   เครื่องสารองไฟ                        งบประมาณ อบต.    03 ต.ค. 49    2,354     งบประมา
 30   เครื่องสารองไฟ                        งบประมาณ อบต.    03 ต.ค. 49    2,354     งบประมา
 31   เครื่องสารองไฟ                        งบประมาณ อบต.    03 ต.ค. 49    2,354     งบประมา
ลาดับ                                          ซื้อ / จ้าง /          ใช้งบปร
            ชื่อพัสดุและรายละเอียด              ซื้อ / จ้าง           ราคา / บาท
 ที่                                          ได้มาเมื่อ              อ
 32   เครื่องสารองไฟ                        งบประมาณ อบต.    03 ต.ค. 49    2,354     งบประมา
 33   เครื่องสารองไฟ                        งบประมาณ อบต.    03 ต.ค. 49    2,354     งบประมา
               เครื่องพิมพ์ดีด
    เครื่องพิมพ์ดีดยี่ห้อโอลิมเปีย ภาษาไทยแคร่ ยาว 18 นิ้ว เลข
 1                                 งบประมาณสภาฯ    31 ส.ค. 36    8,600     งบประมา
    6652920
    เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย แคร่ยาว 24 นิ้ว เลข 6998476
 2                                 งบประมาณ อบต.    11 ก.ย. 39    13,500    งบประมา
    โอลิมเปีย
 3   เครื่องพิมพ์ดีดขนาดแคร่18 นิ้ว ยื่ห้อโอลิมเปีย 7031261    งบประมาณ อบต.    23 ธ.ค. 39    8,600     งบประมา
 4   เครื่องพิมพ์ดีดขนาดแคร่18 นิ้ว ยื่ห้อโอลิมเปีย 731404    งบประมาณ อบต.    23 ธ.ค. 39    8,600     งบประมา
 5   เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า โอลิมเปีย แคร่ 15 นิ้ว         งบประมาณ อบต.    10 พ.ค. 47    27,000    งบประมา
               เครื่องเล่นวีซีดี
    เครื่องเล่นวีดีโอ ยี่ห้อโอเลี้ยน แบบเล่นได้ และบันทึกเทป
 1                                 งบประมาณ อบต.    26 ส.ค. 36    11,000    งบประมา
    No.20068
 2   เครื่องวีดีโอ ฟิลลิป                     เงินอุดหนุนรัฐบาล  15 ก.ย. 41    7,500     เงินอุดหน
 3          ี
    เครื่องเล่นวีซดี                       งบประมาณ อบต.    21 เม.ย. 46    3,000     งบประมา
                                                29

 4          ี
    เครื่องเล่นวีซดี               งบประมาณ อบต.  21 เม.ย. 46    3,000     งบประมา
 5          ี
    เครื่องเล่นวีซดี               งบประมาณ อบต.  21 เม.ย. 46    3,000     งบประมา
 6          ี
    เครื่องเล่นวีซดี               งบประมาณ อบต.  21 เม.ย. 46    3,000     งบประมา
 7          ี
    เครื่องเล่นวีซดี               งบประมาณ อบต.  21 เม.ย. 46    3,000     งบประมา
 8   เครื่องเล่น วี ซี ดี             งบประมาณ อบต.  17 ก.ย. 46    2,675     งบประมา
ลาดับ                                ซื้อ / จ้าง /          ใช้งบปร
            ชื่อพัสดุและรายละเอียด     ซื้อ / จ้าง          ราคา / บาท
 ที่                                ได้มาเมื่อ              อ
 9   เครื่องเล่นเทป                งบประมาณ อบต.  17 ก.ย. 46    5,613     งบประมา
 10   เครื่องเล่น DVD SOKEN DV975         งบประมาณ อบต.  18 พ.ค. 48    7,350     งบประมา
             เครื่องรับวิทยุเทปซีดี
 1   เครื่องรับวิทยุเทปซีดี            งบประมาณ อบต.  18 พ.ค. 48    3,100     งบประมา
             วิทยุรับส่งแบบมือถือ
 1   วิทยุรับส่งแบบมือถือ             งบประมาณ อบต.  23 ก.ค. 44    10,925    งบประมา
 2   วิทยุรับส่งแบบมือถือ             งบประมาณ อบต.  23 ก.ค. 44    10,925    งบประมา
 3   วิทยุรับส่งแบบมือถือ             งบประมาณ อบต.  23 ก.ค. 44    10,925    งบประมา
 4   วิทยุรับส่งแบบมือถือ             งบประมาณ อบต.  23 ก.ค. 44    10,925    งบประมา
 5   วิทยุรับส่ง (แม่ข่าย)            งบประมาณ อบต.  16 ก.ค. 47    25,000    งบประมา
 6   วิทยุรับ-ส่งแบบมือถือ            งบประมาณ อบต.  16 ก.ค. 47    12,000    งบประมา
 7   วิทยุรับ-ส่งแบบมือถือ            งบประมาณ อบต.  16 ก.ค. 47    12,000    งบประมา
 8   วิทยุรับ-ส่งแบบมือถือ            งบประมาณ อบต.  16 ก.ค. 47    12,000    งบประมา
 9   วิทยุรับ-ส่งแบบมือถือ            งบประมาณ อบต.  16 ก.ค. 47    12,000    งบประมา
 10   วิทยุรับ-ส่งแบบมือถือ            งบประมาณ อบต.  16 ก.ค. 47    12,000    งบประมา
 11   วิทยุรับ-ส่งแบบมือถือ            งบประมาณ อบต.  16 ก.ค. 47    12,000    งบประมา
 12   วิทยุรับ-ส่งแบบมือถือ            งบประมาณ อบต.  16 ก.ค. 47    12,000    งบประมา
 13   วิทยุรับ-ส่งแบบมือถือ            งบประมาณ อบต.  16 ก.ค. 47    12,000    งบประมา
ลาดับ                                ซื้อ / จ้าง /          ใช้งบปร
            ชื่อพัสดุและรายละเอียด     ซื้อ / จ้าง          ราคา / บาท
 ที่                                ได้มาเมื่อ              อ
 14   วิทยุรับ-ส่งแบบมือถือ            งบประมาณ อบต.  16 ก.ค. 47    12,000    งบประมา
 15   วิทยุรับ-ส่งแบบมือถือ            งบประมาณ อบต.  16 ก.ค. 47    12,000    งบประมา
          เครื่องวิทยุสื่อสำร (ติดรถตู้)
 1                 ้
    เครื่องวิทยุสื่อสาร (ติดรถตู)        งบประมาณ อบต.  19 ก.พ. 45    16,850    งบประมา
                                               30

 2                 ้
    เครื่องวิทยุสื่อสาร (ติดรถตู)       งบประมาณ อบต.  19 ก.พ. 45    16,850    งบประมา
             เครื่องขยำยเสียง
 1   เครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์      งบประมาณ อบต.  23 ธ.ค. 39    4,000     งบประมา
 2   เครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์      งบประมาณ อบต.  23 ธ.ค. 39    4,000     งบประมา
 3   เครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์      งบประมาณ อบต.  23 ธ.ค. 39    4,000     งบประมา
 4   เครื่องขยายเสียงลาโพงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด   บริจาค    09 มิ.ย. 40     -        บริจ
 5   เครื่องขยายเสียงลาโพงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด   บริจาค    18 ก.ย. 40     -        บริจ
 6   เครื่องขยายเสียงลาโพงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด   บริจาค    18 ก.ย. 40     -        บริจ
 7   เครื่องขยายเสียงลาโพงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด   บริจาค    30 ก.ย. 40     -        บริจ
 8   เครื่องขยายเสียงลาโพง พร้อมอุปกรณ์      บริจาค    19 มี.ค. 41     -        บริจ
 9   เครื่องขยายเสียงลาโพง พร้อมอุปกรณ์      บริจาค    19 มี.ค. 41     -        บริจ
 10   เครื่องขยายเสียงทางไกลอัตโนมัติ      งบประมาณอบต.  25 ก.ย. 43    67,343    งบประม
 11   เครื่องขยายเสียงทางไกลอัตโนมัติ      งบประมาณอบต.  25 ก.ย. 43    67,343    งบประม
 12   เครื่องขยายเสียงทางไกลอัตโนมัติ      งบประมาณอบต.  25 ก.ย. 43    67,343    งบประม
ลาดับ                               ซื้อ / จ้าง /          ใช้งบปร
           ชื่อพัสดุและรายละเอียด    ซื้อ / จ้าง          ราคา / บาท
 ที่                               ได้มาเมื่อ              อ
 13   เครื่องขยายเสียงทางไกลอัตโนมัติ      งบประมาณอบต.  25 ก.ย. 43    67,343    งบประม
 14   เครื่องขยายเสียงทางไกลอัตโนมัติ      งบประมาณอบต.  25 ก.ย. 43    67,343    งบประม
 15   เครื่องขยายเสียงทางไกลอัตโนมัติ      งบประมาณอบต.  25 ก.ย. 43    67,343    งบประม
 16   เครื่องขยายเสียงทางไกลอัตโนมัติ      งบประมาณอบต.  25 ก.ย. 43    67,343    งบประม
 17   เครื่องขยายเสียงทางไกลอัตโนมัติ      งบประมาณอบต.  25 ก.ย. 43    67,344    งบประม
 18   เครื่องขยายเสียง 300 วัตต์        งบประมาณ อบต.  29 ก.ค. 45    13,508    งบประมา
 19   ปรีแอมป์                 งบประมาณ อบต.  29 ก.ค. 45    4,000     งบประมา
 20   เพาเวอร์แอมป์ 300 w            งบประมาณ อบต.  17 ก.ย. 46    14,445    งบประมา
 21   มิกเซอร์ 4 ชั่นแนล            งบประมาณ อบต.  17 ก.ย. 46    3,210     งบประมา
 22   แอมป์ spectram              งบประมาณ อบต.  17 ก.ย. 46    5,350     งบประมา
 23   เสียงตามสาย                งบประมาณ อบต.  16 ธ.ค. 45    942,360    งบประมา
              เครื่องดับเพลิง
 1   เครื่องดับเพลิงแบบถือ           งบประมาณ อบต.  08 พ.ค. 45    1,650     งบประมา
 2   เครื่องดับเพลิงแบบถือ           งบประมาณ อบต.  08 พ.ค. 45    1,650     งบประมา
 3   เครื่องดับเพลิงแบบถือ           งบประมาณ อบต.  08 พ.ค. 45    1,650     งบประมา
                                 31

4  เครื่องดับเพลิงแบบถือ  งบประมาณ อบต.  08 พ.ค. 45  1,650    งบประมา
5  เครื่องดับเพลิงแบบถือ  งบประมาณ อบต.  08 พ.ค. 45  1,650    งบประมา
6  เครื่องดับเพลิงแบบถือ  งบประมาณ อบต.  08 พ.ค. 45  1,650    งบประมา

								
To top