Canon PIXMA iP11880 by YqF5V906

VIEWS: 81 PAGES: 159

									ข้อมูลสารสนเท
    ศ
   2552
โรงเรียนวัดปัฏนาราม
 ในเล่ม..
  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
  ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
  ข้อมูลสารสนเทศงบประมาณ
  ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน
   ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า ข
       รวบรวมโดย
       ้
นายธีระสัน คุมวงศ์
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า ก
                    คานา
    เอกสารข้อมูลสารสนเทศฉบับนี้
ได้จัดทาขึ้นตามภาระงานขององค์กร ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ที่จะต้องดาเนินการให้มีซึ่งข้อมูลด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน
เพื่อใช้ในการวางแผน บริหารจัดการ
และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ สาหรับข้อมูลต่าง ๆ
ที่รวบรวมมานี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
และนามาประมวลผลเป็นสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์

    ในการจัดทาข้อมูลสารสนเทศฉบับนี้
ได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย เช่น บุคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดปัฏนาราม
และบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวไว้เป็นอย่างสูง
หวังว่าข้อมูลสารสนเทศฉบับนี้ สามารนาไปใช้งานได้เป็นอย่างดี
และหากพบข้อมูลที่ผิดพลาด
กรุณาแจ้งให้ผู้จัดทาทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป                     นายธีระสัน คุ้มวงศ์
                        ู้ ั
                      ครูผรบผิดชอบ
                  ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า ข    สารบัญ
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
  ประวัติโรงเรียน ................................................................... 1
  แผนผังของโรงเรียน ............................................................ 2
  ที่ดินของโรงเรียน ................................................................ 3
  อาณาเขตติดต่อที่ดินข้างเคียง ............................................... 3
  ที่ตั้งของโรงเรียน ................................................................ 4
  อาคารเรียน และจานวนห้องเรียน ......................................... 5
  ขนาดของห้องเรียน ............................................................. 5
  อาคารประกอบ .................................................................... 6
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงสถานที่ต้องเดินทางติดต่อ ................ 7
  เครื่องคอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะ ....................................... 9
  รหัสผ่านผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน .................................. 11
   ระบบ Internet ที่ใช้ .......................................................... 11
   รหัสผ่านโปรแกรมต่าง ๆ ................................................... 12
   เว็บไซต์ และ E-mail ของโรงเรียน และบุคลากร ................... 13
   เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ....................................... 14
   กลุ่มงานต่าง ๆ ใน สพท. สฎ.3 และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 16
   รายชื่อผู้บริหาร สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 3 .......................... 17
   หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่ต้องติดต่อบ่อย ๆ ................... 17
   หมายเลขโทรศัพท์บุคคลที่ต้องติดต่อบ่อย ๆ ......................... 18

ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
   อัตรากาลังครู ปีการศึกษา 2552 ........................................ 19
   สัดส่วนจานวนนักเรียนต่อครู 1 คน .................................... 19
   รายชื่อ และจานวนข้าราชการครู และลูกจ้าง ....................... 20
   วัน เดือน ปีเกิด .................................................................. 20
   สถานภาพ และคู่สมรส....................................................... 21
                 ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า ค

  ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ของบุคลากรในโรงเรียน . 22
  วุฒิการศึกษา .................................................................... 23
  การศึกษา จาแนกตามสาขา / วิชาเอก ................................ 24
  การบรรจุแต่งตั้ง ................................................................ 25
  การปฏิบัติงานที่โรงเรียนนี้ .................................................. 26
  การเกษียณอายุราชการ ..................................................... 27
  อัตราเงินเดือน ................................................................... 28
  ประเภท และจานวนวันลา .................................................. 29
  การได้รับความดีความชอบ ................................................. 30
  จานวนชั่วโมงที่ปฏิบัติการสอน ............................................ 31
  ปริมาณงานที่รับผิดชอบ ..................................................... 31
  ตาแหน่งหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ................................. 32
  การพัฒนาตนเองของบุคลากร ............................................ 33
  เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ............................................. 34
  เลขที่บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ .................................... 34
  เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี .................................................... 35
  เลขที่สมุดบัญชีฝากเงินธนาคาร .......................................... 35
  จานวนบุตร และการเบิกเงินสวัสดิการ ................................. 36
  การเป็นสมาชิกคุรุสภา ....................................................... 37

ข้อมูลสารสนเทศงบประมาณ
  รายได้ของโรงเรียน ........................................................... 38
  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ............................................. 39
  รายการจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ................................ 40
  รายการจ่ายค่าสาธารณูปโภค (โทรศัพท์ ............................. 41
  กรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน .......................................... 42
  กรรมการตรวจรับพัสดุตามเอกสารการจัดซื้อ ........................ 42
  ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อถอนเงินโรงเรียน .............................. 43
  ข้อมูลผู้ขายที่นาเข้าระบบ GFMIS ..................................... 44
                 ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า ง

ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน
  จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2552 ...................................... 46
  ระดับผลการเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2550 ...... 47
  ระดับผลการเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2550 ...... 48
  นักเรียนที่ตกซ้าชั้น ปีการศึกษา 2550 ................................ 49
  การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2552 ................ 50
  จานวนนักเรียน จาแนกรายชั้น เทียบกับปีการศึกษาก่อน ..... 51
  จานวนนักเรียน จาแนกตามที่อยู่ ........................................ 52
       ้
  การจัดชันเรียน ปีการศึกษา 2552 ...................................... 52
  รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ............... 53
  รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ............... 54
  รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ....... 55
  รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ....... 55
  รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ....... 56
  รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 ....... 56
  รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552 ....... 57
  รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 ....... 57
  ความพร้อมของนักเรียน ปีการศึกษา 2552 .......................... 58
  ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน .............................................. 59
  วิธีการเดินทางมาโรงเรียน .................................................. 60
  การศึกษา และอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน ......................... 61
  สถานภาพของบิดา / มารดาของนักเรียน .............................. 64
  ประเภทของผู้ปกครองนักเรียน ............................................ 65
  นักเรียนที่มีฐานะยากจน ..................................................... 71
  นักเรียนด้อยโอกาส ........................................................... 72
  การได้รับประทานอาหารเช้าของนักเรียน............................. 73
  รายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเป็นส่วนมาก ...... 74
  สรุปข้อมูลนักเรียนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเป็นส่วนมาก.. 75
  จานวนเงินที่นักเรียนได้รับจากบ้าน ..................................... 76
  นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2552
  77
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า จ

นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันชั้ น ป.2         ปีการศึกษา 2552
77
นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันชั้น ป.3          ปีการศึกษา 2552
78
นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันชั้น ป.4          ปีการศึกษา 2552
78
นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันชั้น ป.5          ปีการศึกษา 2552
79
นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันชั้น ป.6          ปีการศึกษา 2552
79
นักเรียนที่ได้รับประทานอาหารกลางวัน ฟรี ! ....................... 80
นักเรียนที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ....................................... 81
นักเรียนที่มีอุปกรณ์แปรงฟันที่โรงเรียน ................................ 82
นักเรียนที่อ่านหนังสือคล่อง ปีการศึกษา 2552 ..................... 85
นักเรียนที่ท่องสูตรคูณได้คล่อง ปีการศึกษา 2552 ................ 86
นักเรียนที่ท่องบทอาขยานได้คล่อง ...................................... 86
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2548 ................... 87
นักเรียนที่ทาชื่อเสียงให้โรงเรียน ปีการศึกษา 2552 ............. 88


              $$$$$$$$$
    ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 1
  ข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนวัดปัฏ
  นาราม
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 2


ประวัติโรงเรียนวัดปัฏนาร
      าม

    โรงเรียนวัดปัฏนาราม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2463 เดิมชื่อ
"โรงเรียนท่าเรือ"
เปิดทาการสอนครั้งแรกโดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดควนพระ
เป็นสถานที่เรียนมี นายกล่อม นุตวัฒน์ เป็นครูใหญ่คนแรก
ต่อมาได้ย้ายจากวัดควนพระมาตั้งที่วัดท่าเรือ
และยังคงใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่เรียนเหมือนเดิม จนถึงปี พ.ศ.
2465 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนวัดท่าเรือ"
    พ.ศ. 2501 ทางราชการได้มีคาสั่งแต่งตั้ง นายอรรถ
   ์
โพธิเพชร มาดารงตาแหน่งครูใหญ่แทน นายกล่อม นุตวัฒน์
ซึ่งย้ายไปดารงตาแหน่งที่โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ต่อมา
เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ ได้มอบที่ดินจานวน 8 ไร่ และเงินอีก 10,000
บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก ซึ่งเป็นอาคารแบบ 002
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะงบประมาณไม่พอ
ต่อมาทางราชการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้อีก 30,000 บาท
การก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2503
และได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งว่า “โรงเรียนวัดปัฏนาราม”

    ปัจจุบัน โรงเรียนวัดปัฏนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 3
ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ 9 ไร่ – งาน
75 ตารางวา การคมนาคมไปมาสะดวก มีทางหลวงหมายเลข
4248 (บ้านท่าเรือใต้ – บ้านบ่อกรัง) ตัดผ่านมี นายนฤนาท
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 3
สงพรหม เป็นผู้อานวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูทั้งหมด 4 คน
ครูจ้างสอนเงินนอกงบประมาณ 1 คน และนักเรียน 36 คน
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8
ห้องเรียน

             
                 ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 4

             ่ ิ
            ทีดนของโรงเรียน
             เนื้อที่
      เลขที่     ไร่ –                 ้ ่
                             เฉลี่ยพืนทีใช้สอยต่อนักเรียน
แปลงที่                    ่ ิ
                   ประเภททีดน
        ่ ิ
     โฉนดทีดน    งาน –                    1 คน
            ตารางวา
 1    สฎ. 816    9–0–      ที่ราชพัสดุ
      ่
     ทีดินเลขที่   75
       193
 รวม                                91.88 ตร.วา

หมายเหตุ จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2552 = 40 คน (ข้อมูล 10
มิถุนายน 2552)


             ่ ิ
     อาณาเขตติดต่อทีดนข้างเคียง
  ทิศเหนือ       ทิศใต้         ทิศตะวันออก          ทิศตะวันตก
ถนนในหมู่บ้าน ที่ดินของ        ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ซอยส่วนบุคคล
       1.           4248         นายสุธรรม
       นายสุธรรม        ( ถนนบ้านท่าเรือ –  โพธิ์เพชร
         โพธิ์เพชร      บ้านบ่อกรัง )
       2.
       นายสมหมาย
         แซ่ลิ้ม
ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 5
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2463
    ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 6

    ่ ิ
แผนผังทีดนของโรงเรียน
           ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 7

       ่ ั้
      ทีตงของโรงเรียนวัดปัฏนาราม
      รายการ          ข้อมูล          หมายเหตุ
 หมายเลขประจาบ้าน   8413 – 009997 – 3
 บ้านเลขที่      3/1
 หมู่ที่       3
 ถนน         บ้านท่าเรือ – บ้านบ่อกรัง
 ตาบล         ท่าเรือ
 อาเภอ        บ้านนาเดิม
 จังหวัด       สุราษฎร์ธานี
 รหัสไปรษณีย์     84240
     ้
 ลักษณะพืนที่     ที่ราบ
       ่
 รถประจาทางทีแล่นผ่า รถสองแถวรับจ้าง
น          สายพุนพิน – นาสาร
ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 8
                ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 9

     อาคารเรียน และจานวนห้องเรียน
            โรงเรียนวัดปัฏนาราม


                                การใช้ประโยช
     อาคารเรียน      วัน เดือน
                                    น์
                  ปี     งบประมา
หลังที่   แบบ   ห้องเรี                   ห้องเรี ห้องพิเศ
                ที่สร้าง      ณ
           ยน                     ยน    ษ
 1    ป. 1 ก   4     – –      150,000      3    1
                 2514
 2    ป. 1 ก   3     – –      380,000      2     1
                 2523
 รวม          7            530,000      5     2
   ่
 เฉลีย นักเรียน (คน) ต่อห้องเรียน 1 ห้อง            8.00    20.00

หมายเหตุ คิดจากนักเรียนทั้งหมด 40 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน
2552)          ขนาดของอาคารเรียน
            โรงเรียนวัดปัฏนาราม
   อาคารเรียน             ขนาด
หลังที่  แบบ        กว้าง X ยาว     พื้นที่     ราคา (บาท)
                 (ม.)      (ตร.ม.)
 1    ป. 1 ก        9 x 36        324        150,000
 2    ป. 1 ก        9 x 30        270        380,000
     รวม 2 หลัง                 594        530,000
        ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 10

เฉลี่ย / หลัง            297       265,000
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม    หน้า 11

            อาคารประกอบ
           โรงเรียนวัดปัฏนาราม
     อาคารประกอบ                           สภาพ
  รายการ   แบบ     จานว                     ดี ชา
                     วัน เดือน ปี    งบประ
                น                      รุด
                      ที่สร้าง     มาณ
               ห้อง/ที่
                นั่ง
ส้วม       401      2      – –                 

                       2521
ส้วม       สปช.60    2      – –             
         1/26            2531
ฐานประดิษฐ์พร สร้างเอง      -       –                
ะพุทธรูป
อาคารอเนกปร สปช.20       2      – –             
ะสงค์    2/26               2528
โรงอาหาร     สร้างเอง   1        –                

โรงจอดรถ     สร้างเอง    -       –                

เรือนเพาะชา    สร้างเอง    -      –          

      รวม         7                ้
                     คิดเป็นร้อยละของอาคารทังหม
                            ด
      สภาพ ดี       2             28.57
      สภาพ ชารุด      5             71.43
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 12

      ระยะทางจากโรงเรียน
         ่ ้
     ถึงสถานทีตองเดินทางติดต่อ
                         ระยะทาง
                                      ่
                                 สภาพ เวลาทีใช้เดิน
       จากโรงเรียนถึง            (กม. /
                                เส้นทาง  (นาที)*
                          ม.)
ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2            1.5    ลาดยาง      1.5
ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3            0.5    ลาดยาง      1
ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6            0.5    ลาดยาง      1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเรือ             5.0    ลาดยาง      4
ที่ว่าการอาเภอบ้านนาเดิม               12.0   ลาดยาง      8.5
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี             32.0    ลาดยาง      22
สถานีอนามัยตาบลท่าเรือ                5.1    ลาดยาง      4
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม                 10.0    ลาดยาง      7.5
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี                35.0    ลาดยาง      24
หน่วยบริการประชาชนท่าเรือ               1.0    ลาดยาง      1.5
สภ.บ้านนาเดิม
สภ.บ้านนาเดิม                     11.5   ลาดยาง      8
วัดปัฏนาราม                      0.1    ลาดยาง      ½
กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดวัดปัฏนารามท่าเรือใต้       0.2    ลาดยาง      ½
สหกรณ์รับซื้อน้ายาง                  0.3   ลาดยาง      1
โรงเรียนระดับประถมที่ใกล้ที่สุด            3.0   ลาดยาง      1
โรงเรียนระดับมัธยมที่ใกล้ที่สุด            5.0   ลาดยาง      4
โรงเรียนที่ตั้งเครือข่ายบ้านนาสหวิทย์         12.0   ลาดยาง      8.5
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี        40.0   ลาดยาง      27
เขต 3
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด บ้านนาเดิม          11.0   ลาดยาง      8
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 13

                         ระยะทาง
                                   ่
                             สภาพ เวลาทีใช้เดิน
      จากโรงเรียนถึง            (กม. /
                             เส้นทาง  (นาที)*
                          ม.)
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)            26.5 ลาดยาง   18.5
สาขาบ้านนาสาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านนาสาร             30.0   ลาดยาง      20
ร้านกวงฮวด                      26.5   ลาดยาง      18.5
ร้านสุวรรณพาณิชย์                  34.0   ลาดยาง      18.5
บริษัท ไพศาลสุราษฎร์ธานี จากัด            34.0   ลาดยาง      23.5
ธนาคารนครหลวงไทย                   10.5   ลาดยาง      7.5
สาขาย่อยบ้านนาเดิม
ธกส. สาขาบ้านนาเดิม                 10.5   ลาดยาง      7.5
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านนาสาร              26.5   ลาดยาง      18.5

หมายเหตุ  * เฉลี่ยที่ความเร็ว 90 กม./ ชั่วโมง + 30 วินาที
                ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 14

       ่
     เครืองคอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะ
   รายการ      เครื่องที่ 1   เครื่องที่ 2   เครื่องที่ 3
ยี่ห้อเครื่องคอมพิวเ เครื่องประกอ  HP    Belta
ตอร์            บ
รุ่น          Pentium  Vectra VE ศรีธนญชัย
            Dual core
            E2200
ความเร็ว CPU      2.0 Ghz     500 Mhz.      Celeron
                             1.7 Ghz.
หน่วยความจา       1 Gb.      64 Mb.      256 Mb.
RAM
ความจุ Hard      150 Gb.      40 Gb.      40 Gb.
Disk
เครื่องขับแผ่น      DVD-       ASUS      52 X Max
CD/ความเร็ว      Rw/22X        52X      Lite-On
เครื่องเขียนแผ่น      -        No        Yes
CD                            TSS Corp
                               SH-
                              R522C
 เครื่องบันทึกแผ่นข้    No        3.5”       3.5 ”
อมูล
 แผงแป้นอักขระ      SHU      USB 101     PS/2 101
                    แป้น ยี่ห้อ    แป้น
                      P&A      ยี่ห้อ SUH
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 15

    รายการ  เครื่องที่ 1    เครื่องที่ 2   เครื่องที่ 3
เมาส์       Nortek      MC 3 ปุ่ม    P&A 3 ปุ่ม
แผ่นรองเมาส์      Yes        Yes        No
ลาโพง       XGL รุ่น       Frok        No
          GL-181
         300 Watt
Port USB       4 Port      2 Port      4 Port
การ์ดจอ     Intel®        Matrox     S3
         G33/G31      Graphic… Graphics
         Express         …      Prosavag
         Chipset               e DDR
         Family
         (Onboard)
การ์ดเสียง    VIA High               Realtek
         Definition              AC’97 for
         Audio                VIA ®
         (Onboard)              Audio
                           Controller
โมเด็ม      No         Conexant SoftV92
                  SoftK56      Data Fax
                  Data,Fax,     Modem
                  Voice
การ์ดเครือข่าย   Realtex      TP-Link      ADMtex
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 16

   รายการ     เครื่องที่ 1   เครื่องที่ 2   เครื่องที่ 3
           PCIe FE     TF-3283       AN983
           Family     10/100 M      based
           Controller             Ethernet
           (Onbord)              adepter
ยี่ห้อจอภาพ /    Acer 18.5      HP71     Belta 15 ”
ขนาด
           นิ้ว Wide
           Screen
เครื่องสารองไฟ               No        No
เครื่องพิมพ์     Canon       Canon
           PIXMA      PIXMA
            iP11880    iP11880
สถานที่ใช้งาน    ห้องสานักงา   ห้อง ป.1-2       ซ่อม
           นโรงเรียน
   รวม คอมพิวเตอร์ที่มี                 2 เครื่อง
       เฉลี่ย                 คน : 20 เครื่อง
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรี
        ยน
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 17

       ้
  รหัสผ่านผูใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
เครื่องคอมพิวเต
                                     รหัสผ่า
    อร์          ้   ่
             ยี่หอ / รุน          ที่เก็บ
                                      น
  หมายเลข
           Belta              ซ่อม
 PC 01/2547                                No
         ศรีธนญชัย
 PC 02/2548       HP Vectra VE        ห้อง ป.1-2       No
                         ห้องสานักงานโร
 PC 02/2552       เครื่องประกอบ                   No
                           งเรียน
             ่
     ระบบ Internet ทีโรงเรียนใช้
หมายเลขโ   ระบบ   ้
           ผูให้บริก                    หมายเลข
             าร           ู้
                    ชื่อบัญชีผใ    รหัสผ่
    ี่
ทรศัพท์ทใ  Interne                          ่
                                   ทีใช้เชื่อม
                       ช้      าน
  ช้      t   ( ISP )                     ต่อ

       ADSL
 077–35–                               077–35–
         Hi-   TOT        –       –
 1326                                 1326
       speed

หมายเหตุ เชื่อมต่ออัตโนมัติ
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 18

       รหัสผ่านโปรแกรมต่าง ๆ
                                   หมายเห
   รายการ           ู้
            ชื่อบัญชีผใช้      รหัสผ่าน
                                    ตุ
รหัสโปรแกรม
               1            1
SMIS
รหัสโปรแกรม
               1            1
OBEC49
URL คลังนวัตกรรม
            http://innovation.surat3.net
สพท.สฎ.3
รหัสคลังนวัตกรรม
             ไม่แจ้ง         ไม่แจ้ง
ครูธีระสัน คุ้มวงศ์
รหัสคลังนวัตกรรม
ครูพรทิพย์        ไม่แจ้ง         ไม่แจ้ง
ทองตาลึง
รหัส Upload
            watpatnaram       16022504
Website
Email : โรงเรียน     watpatn       077351229
โปรแกรม
               –         16022504
การรับนักเรียน 2552
โปรแกรม Data
               –         16022504
Onweb
           นายธีระสัน
           คุ้มวงศ์
โปรแกรม        นายนฤนาท
ทะเบียนสวัสดิการ   สงพรหม              –
           นางพรทิพย์
           ทองตาลึง             –
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 19

                                   หมายเห
   รายการ           ู้
            ชื่อบัญชีผใช้       รหัสผ่าน
                                    ตุ
รหัสโรงเรียน         -         84104429

โปรแกรมควบคุมเชิง   Sc640516.840
ประจักษ์                     Sun1624
               3
โปรแกรม OBEC         -          640516
โปรแกรม SMIS         -         84030042
กรอกข้อมูลมาตรการ
ประหยัดพลังงานผ่าน
www.e–         obec–640516      obec–640516

report.energy.go.th
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 20


       เว็บไซต์ และ E-mail
      ของโรงเรียน และบุคลากร
                                ้
                               ผูให้บริการพื้
ที่        ้ ู
    ผู้ขอ / ผูดแล    ชื่อเว็บไซต์ / URL           นที่
1   นายธีระสัน    เว็บไซต์โรงเรียนวัดปัฏนาร         สพฐ.
   คุ้มวงศ์     ามhttp://school.obec.go.t
            h/watpatnaram
            User ID = ไม่แจ้ง
            Password = ไม่แจ้ง
2   นายธีระสัน    เว็บครูสันต์                สพฐ.
   คุ้มวงศ์     http://school.obec.go.th/
            webkrusun
            User ID = ไม่แจ้ง
            Password = ไม่แจ้ง
3   นายธีระสัน    เว็บไซต์กลุ่มสาระ             สพฐ.
   คุ้มวงศ์     วิทยาศาสตร์
            http://school.obec.go.th/
            science_wp
            User ID = ไม่แจ้ง
            Password = ไม่แจ้ง
4   นายธีระสัน    เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศhtt         สพฐ.
   คุ้มวงศ์
            p://school.obec.go.th/wp
            n170
            User ID = ไม่แจ้ง
          ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 21

         Password = ไม่แจ้ง
5  นายธีระสัน  เว็บไซต์กลุ่มสาระ             สพฐ.
  คุ้มวงศ์   ภาษาไทยhttp://school.ob
         ec.go.th/pn_thai
         User ID = ไม่แจ้ง
         Password = ไม่แจ้ง
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 22

               ่ ่
    เว็บไซต์ ของหน่วยงานทีเกียวข้อง
                         สถานะ /
 ชื่อหน่วยงาน         URL       ความสัมพันธ์
 ร.ร.วัดปัฏนารา http://school.obec.go.th/w โรงเรียนวัดปัฏนาร
ม                     าม
        atpatnaram
 ร.ร.บ้านปากด่า http://school.obec.go.th/b ร.ร.ขยายโอกาสใ
น                       ี่
                      กล้ทสุด
        pakdan
 ร.ร.วัดควนท่า  http://school.obec.go.th ร.ร.ประถมใกล้ที่สุ
แร่                    ด
ร.ร.บ้านนาวิท   http://school.obec.go.th/b เครือข่ายบ้านนาส
ยาคม                     หวิทย์
         annawit
สพท.สฎ.3      http://www.surat3.net   หน่วยงานต้นสังกัด
สพฐ.       http://www.obec.go.th        กรมต้นสังกัด
กระทรวง ศธ.    http://www.moe.go.th         กระทรวงต้นสังกัด
 จังหวัดสุราษฎ  http://www2.suratthani.go จังหวัดของเรา
ร์ธานี
         .th/
กบข.       http://www.gpf.or.th         สมาชิก กบข.
กรมบัญชีกลาง   http://www.cgd.go.th         ข้อมูลงบประมาณ
คุรุสภา      http://www.ksp.or.th/main สมาชิกคุรุสภา
         page/
         index.php
 ศูนย์ข้อมูลภาค  http://www.tot.co.th/th/pro ค้นหาข้อมูลทุกเรื่อ
รัฐ                      ง
         duct/others/1111_withclick
         en.php
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 23

                            สถานะ /
ชื่อหน่วยงาน       URL            ความสัมพันธ์
กรอกข้อมูลมา www.e–                กรอกข้อมูล
ตรการประหยัด
       report.energy.go.th
พลังงานผ่าน
คลังนวัตกรรม http://innovation.surat3.n      พื้นที่ฝากนวัตกรรม
สพท.สฎ.3                      ของครู
       et
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 24


        ิ ู้
      สถิตผใช้ Internet รายเดือน
           ปีการศึกษา 2552
        เพื่อการเรียนการส เพื่อการบริหารจัดก
 เดือน        อน        าร               รวม
           (ครั้ง)      (ครั้ง)
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกาย
น
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
  รวม
เฉลี่ยต่อเดื
  อน
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 25

              ิ
     หมายเลขโทรศัพท์ตดต่อบ่อย
       ่
     กลุมงานต่างๆ ใน สพท.สฎ.3
                              หมายเลขโทรศั
ที่    กลุ่มงาน       หัวหน้ากลุ่มงาน
                                พท์
                               Tel. 077–
               นางราตรี วีระชัยพิเ       361658
1   อานวยการ
               ชษฐ์กุล             Fax. 077–
                               364127
                               Tel. 077–
                               364111
2   บริหารงานบุคคล     นายสุธี บุญญศิริ
                               Fax. 077–
                               364127
                               Tel. 077–
               นายไพจิตร            364128
3   นโยบาย และแผน
               รักษาณรงศ์           Fax. 077–
                               364128
                               Tel. 077–
   ส่งเสริมการจัดการศึ                  364111
4              นายชูศักดิ์ ชูช่วย
   กษา                          Fax. 077–
                               364127
                               Tel. 077–
5   ส่งเสริมประสิทธิภาพ นายไกรสิทธิ์ เลิศไก        364111
             ร
                               Fax. 077–36–
           ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 26

                           4127
                           Tel. 077–
                           364126
6  ตรวจสอบภายใน   นางอิงอร อินทรรัตน์
                           Fax. 077–
                           364127
                           Tel. 077–
                           364111
  กลุ่มนิเทศ
                               081–
7  ติดตามและประเมินผ นายพีระ ทัพพุน
  ลการจัดการศึกษา                  7374485
                           Fax. 077–
                           364126
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 27

 หมายเลขโทรศัพท์ ผอ.สพท.สฎ. เขต 3
   และ รองผอ. สพท.สฎ. เขต 3

                        หมายเลขโทร       หมายเ
ที่    ชื่อ –สกุล     ตาแหน่ง
                          ศัพท์        หตุ
   นายวิจิตร
1             ผอ.สพท.สฎ.3
   วรปัทมศรี
             รอง
2   นายอดุลย์ เงินศรี
             ผอ.สพท.สฎ.3
   นายพยุงศักดิ์    รอง
3
   กัญจนโรจน์     ผอ.สพท.สฎ.3
   นายจุติพร      รอง
4
   ขาวมะลิ       ผอ.สพท.สฎ.3
   นายสายัณห์     ผู้ช่วย
5
   ภูมิประสิทธิ์    ผอ.สพท.สฎ.3
   นายธงไทย      ผู้ช่วย
6
   วิชัยดิษฐ์     ผอ.สพท.สฎ.3
             ผู้ช่วย
7   นายโชติ นพรัตน์
             ผอ.สพท.สฎ.3
   นายธีรวัฒน์
8             ผู้ตรวจราชการ
   รัตนกุล
             ่ ้
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานทีตองติดต่อ
       บ่อย ๆ
                     หมายเลขโทร       หมายเลขแ
ที่      ชื่อหน่วยงาน         ศัพท์         ฟกซ์
1   อบต.ท่าเรือ             077–351226         -
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม    หน้า 28

                       หมายเลขโทร       หมายเลขแ
ที่      ชื่อหน่วยงาน           ศัพท์         ฟกซ์
2   สถานีอนามัย ต.ท่าเรือ          077–351228         -

   โรงพยาบาลบ้านนาเดิม                       077–
3                       077–359018
                                   359116
   ธนาคารนครหลวงไทย
4                       077–359014          -
   สาขาย่อยบ้านนาเดิม

   ธกส.บ้านนาเดิม                          077–
5                       077–359016
                                   359031
   ธนาคารออมสิน
6                       077–341373          -
   สาขาบ้านนาสาร
   ธนาคารกรุงไทย                          077–
7   สาขาสุราษฎร์ธานี            077–281830
                                   283964

   ธนาคารกรุงไทย พุนพิน                       077–
8                       077–311016
                                   311988
9   บริษัทไปรษณีย์ไทย บ้านนาเดิม       077–359xxx          -
  บริษัท ทีโอที จากัด
10 สาขาบ้านนาสาร               077–341000          -

11 ที่ว่าการอาเภอบ้านนาเดิม          077–359233          -
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านนาสา                    077–34–
12 ร                     077–341007
                                      4860
13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านนาเดิม 077–359317                 -
14 วัดปัฏนาราม                077–351266          -
15 สภ.บ้านนาเดิม               077–359113          -
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธา                     077–
16                      077–222134
   นี                               222135
17 สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 3           077–361658          -
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม    หน้า 29

                     หมายเลขโทร       หมายเลขแ
ที่     ชื่อหน่วยงาน           ศัพท์         ฟกซ์
18 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม         077–359096          077–
  (กลุ่มสาระคณิตฯ)
                                 359527
19 โรงเรียนเวียงสระ            077–361996         -

20 โรงเรียนพระแสงวิทยา          077–369088          077–
                                 369088
21 โรงเรียนบ้านนาสาร           077–341044         -
22 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม          077–348104          -
23 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา         077–263369          -
24 โรงเรียนบ้านนา             077–359xxx          -
25 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง          077–          077–
                       359645        359646
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 30

        ุ  ่ ้
หมายเลขโทรศัพท์บคคลทีตองติดต่อบ่อย
        ๆ
                  ตาแหน่ง           หมายเลขโท
ที่   ชื่อหน่วยงาน                       รศัพท์
1   นายชิงชัย ไชยยศ กานัน ต.ท่าเรือ
                                  077-
2   นายพรเทพ ชัยยศ ผญบ. หมู่ 3 ต.ท่าเรือ
                                 351206
   นายธนิต
3            ผญบ. หมู่ 6 ต.ท่าเรือ
   แย้มเยื้อน
4   นายโชคดี พุฒทอง กก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                  077–
   น.ส.สุพรพันธ์                        351193
5            กก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   มณีโชติ                           089–
                                 7256342
6   นายสุรีย์ นาคเดช  กก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พระบุญฤทธิ์
7            กก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จิตฺสวโร
   นายนฤนาท
8            กก. และเลขานุการ
   สงพรหม
             เจ้าของร้านท็อป ไอที           077–
9   นายสังคม ชูช่วง
             เซอร์วิส                 351143
                                  077–
             ช่างคอมพิวเตอร์ ร้านท็อป         359170
10 นายภราดร คุ้มวงศ์
             ไอที เซอร์วิส               085–
                                 887342
             ครู คศ.3
11 นางนัยนา
             โรงเรียนบ้านนาสาร
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 31

                  ตาแหน่ง           หมายเลขโท
ที่   ชื่อหน่วยงาน                       รศัพท์
                                  077–
  นายทวีศักดิ์
             เจ้าของร้านไอที ช้อบ           206747
12 แก้วประจันทร์
             แอนด์ เซอร์วิส              086–
  (เกียรติ)
                                 7427469
                                    086–
13 น้องปุ๊        ร้าน PC Win Big C
                                 9509911

14 นายไพศาล เพ็งกุล ศน. สพท.สฎ. เขต 3               083–
                                 1025619
                                    077–
15 น้องอ้วน       ร้าน View Tech BigC
                                 224378
                                  089–
   นางกัลยา เจริญผล หจก.เอพี.พริ้นติ้ง แอนด์         7311900
16
   (หมี)      กราฟฟิค                   077–
                                 222646
   ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 32
 ข้อมูลสารสนเทศ

บุคลาก
  ร
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 33

   อัตรากาลังครูโรงเรียนวัดปัฏนาราม
            ปีการศึกษา 2552
            จานวนนักเรีย อัตรากาลังครูต ต่า / สูง
    จานวนครู
               น     าม จ. 18  กว่าเกณ
    ตาม จ. 18
             ตามเกณฑ์   เทียบเกณฑ์   ฑ์
 ผู้บริหาร     1           36  20
 ผู้ช่วยผู้บริห  –            (
าร             20 : 1  ไม่รวมผู้บริหา  +1
 ครูผู้สอน     3            ร)
    รวม     4            2
   สัดส่วนจานวนนักเรียนต่อครู 1 คน
          โรงเรียนวัดปัฏนาราม
         ้
    นับรวมครูจางสอน
                     นับเฉพาะครูประจาการ
   (เงินนอกงบประมาณ)
                    ชั้น อบ.1 – ป. 6
   ชั้นเด็กเล็ก – ป. 6
       จานว เฉลี่ยนักเรี       จานว เฉลี่ยนักเรี
จานวนนักเ นครู      ยน  จานวนนักเ นครูต     ยน
 รียน    ทั้งหม ต่อครู 1   รียน    าม   ต่อครู 1
         ด    คน         จ.18    คน
  40       4    10    26     3    8.67

หมายเหตุ ไม่นับรวมผู้บริหาร
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม    หน้า 34

      ่
    รายชือ และจานวนข้าราชการครู
            ้
        และครูจางสอน
       จาแนกตามประเภท
                         ลูกจ้างปร ลูกจ้างชั่วค
   ชื่อ – สกุล   ้
          ผูบริหาร    ครูผู้สอน
                          ะจา    ราว *
1. นายนฤนาท
           /
สงพรหม
2. นางพรทิพย์
                    /
ทองตาลึง
3. นายธีระสัน
                    /
คุ้มวงศ์
4. นายวิโรจน์
                    /
โชคประสิทธิ์
5. นางฉวีวรรณ
                                    /
ศรีสุข
6. น.ส.ศุภลักษณ์
                                    /
มันตรัฐกรรม
   รวม        1     3     -             2
หมายเหตุ * ลูกจ้างชั่วคราว จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 35


            วัน เดือน ปีเกิด
   ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม

             วัน เดือน    ชื่อ – สกุล      ชื่อ – สกุล
   ชื่อ – สกุล      ปีเกิด       บิดา         มารดา
1. นายนฤนาท
                    นาย          นาง
สงพรหม
2. นางพรทิพย์      30 ม.ค.    นายเฉลิม        นางสุวรรณ
ทองตาลึง         2501     พลวิชัย        พลวิชัย
3. นายธีระสัน      16 ก.พ.    นายสนิท        นางหว้า
คุ้มวงศ์         2504     คุ้มวงศ์*       คุ้มวงศ์
4. นายวิโรจน์      26 ก.ค.    นายเตี้ยน       นางฟุ้ง
โชคประสิทธิ์       2499     โชคประสิทธิ์*     โชคประสิทธิ์

หมายเหตุ      * เสียชีวิตแล้ว
     ** ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ            วัน เดือน ปีเกิด
        ้
    ของครูจางสอน โรงเรียนวัดปัฏนาราม

             วัน เดือน    ชื่อ – สกุล      ชื่อ – สกุล
   ชื่อ – สกุล      ปีเกิด       บิดา         มารดา
1. นางฉวีวรรณ      12 ธ.ค.               นางอาพัน
                    นายชัด ศรีสุข
ศรีสุข *         2518                ศรีสุข
2. น.ส.ศุภลักษณ์     8 ก.พ.    นายเจตน์        นางสารวม
มันตรัฐกรรม        2524     มันตรัฐกรรม      มันตรัฐกรรม


หมายเหตุ      * ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 36

     ่            ิ
    ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ตดต่อ
    ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม
                               หมายเลขโทร
  ชื่อ – สกุล          ที่อยู่
                                ศัพท์
         ตามทะเบียนบ้าน :
                               077–252335
1. นาย                              081–
            ั
         ปัจจุบน :
                                4154302

         ตามทะเบียนบ้าน : 49/1 หมู่ 3
         ต.ท่าเรือ                 077–351235
2. นางพรทิพย์
         อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี           084–
ทองตาลึง
         84240                     7449075
            ั
         ปัจจุบน : ตามทะเบียนบ้าน
         ตามทะเบียนบ้าน : 301/36 หมู่ 2
         ต.บ้านนา            077–359360
3. นายธีระสัน
         อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี    085–
คุ้มวงศ์
         84240              7889044
            ั
         ปัจจุบน : ตามทะเบียนบ้าน
         ตามทะเบียนบ้าน : 174 หมู่ 1
4. นายวิโรจน์   ต.ท่าเรือ
โชคประ สิทธิ์   อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี        077–351081
         84240
            ั
         ปัจจุบน : ตามทะเบียนบ้าน
    ที่อยู่      จานวนคน           ั้
                     ร้อยละของครูทงหมด

ตรงตามทะเบียนบ้        3               75.00
าน
ไม่ตรงตามทะเบีย        1               25.00
    ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 37

นบ้าน
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 38

    ่            ิ
   ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ตดต่อ
        ้
    ของครูจางสอน โรงเรียนวัดปัฏนาราม
                              หมายเลขโทร
  ชื่อ – สกุล          ที่อยู่
                                ศัพท์
          ตามทะเบียนบ้าน : 40/1 หมู่
          2 ต.ท่าเรือ               077–351100
1. นางฉวีวรรณ
          อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี         085-
ศรีสุข
          84240                   6922100
             ั
          ปัจจุบน : ตามทะเบียนบ้าน
          ตามทะเบียนบ้าน : 244 หมู่ 8
          ต.กะทูน
          อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
2. น.ส.ศุภลักษณ์
          80270
มันตรัฐกรรม
             ั
          ปัจจุบน : ม.6 ต.ท่าเรือ
          อ.บ้านนาเดิม
          จ.สุราษฎร์ธานี 84240
    ที่อยู่       จานวนคน           ั้
                      ร้อยละของครูทงหมด

ตรงตามทะเบียนบ้า       2              100.00
น
ไม่ตรงตามทะเบียน
               -                -
บ้าน
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 39

                ่
         สถานภาพ และคูสมรส
    ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม
             สถานภา                  อาชีพคู่สม
    ชื่อ – สกุล             ชื่อคู่สมรส
              พ                     รส
1. นายนฤนาท
              สมรส                  รับราชการ
สงพรหม
2. นางพรทิพย์            นายจรัญ ทองตาลึง
             หม้าย                     -
ทองตาลึง               *
3. นายธีระสัน
              สมรส   นางสุวิมล คุ้มวงศ์      รับราชการ
คุ้มวงศ์
4. นายวิโรจน์            นางกาญจนา
              สมรส            รับราชการ
โชคประสิทธิ์             โชคประสิทธิ์
       จานวน          อาชีพคู่สม จานวน
 สถานภาพ         ร้อยละ             ร้อยละ
        คน             รส    คน
                   เกษตรกรร
สมรส         3  75.00           -    -
                   ม
                   รับราชกา
หม้าย         1  25.00           3  75.00
                   ร
โสด          -   -    อื่น ๆ /ไม่มี 1  25.00
หมายเหตุ * เสียชีวิต                ่
         สถานภาพ และคูสมรส
         ้
     ของครูจางสอน โรงเรียนวัดปัฏนาราม
             สถานภา                  อาชีพคู่สม
    ชื่อ – สกุล             ชื่อคู่สมรส
              พ                     รส
1. นางฉวีวรรณ
             หม้าย          -           -
ศรีสุข
2. น.ส.ศุภลักษณ์      โสด          -           -
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 40

มันตรัฐกรรม
       จานวน       อาชีพคู่สม จานวน
สถานภาพ        ร้อยละ                     ร้อยละ
        คน          รส    คน
                 เกษตรกรร
สมรส      1   50.00           1          50.00
                 ม
                 รับราชกา
หม้าย      1   50.00           -           -
                 ร
โสด       -    -    อื่น ๆ /ไม่มี 1          50.00
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 41

            ิ
          วุฒการศึกษา
   ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม
          ต่ากว่าปริญ     ปริญญา ปริญญาโ ปริญญาเ
   ชื่อ – สกุล    ญาตรี       ตรี   ท   อก
1. นายนฤนาท
                       /
สงพรหม
2. นางพรทิพย์
                       /
ทองตาลึง
3. นายธีระสัน
                       /
คุ้มวงศ์
4. นายวิโรจน์
                       /
โชคประสิทธิ์
     รวม        -       4        -        -
   เฉลี่ยร้อยละ            100.00      0.00      0.00
            ิ
          วุฒการศึกษา
        ้
    ของครูจางสอน โรงเรียนวัดปัฏนาราม

          ต่ากว่าปริ ปริญญาต ปริญญาโ            ปริญญาเ
   ชื่อ – สกุล  ญญาตรี     รี   ท              อก
1. นางฉวีวรรณ
                     /
ศรีสุข
2. น.ส.ศุภลักษณ์    /
มันตรัฐกรรม
     รวม      1         1        -        -
  เฉลี่ยร้อยละ   50.00       50.00       -        -
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 42

การศึกษาของบุคลากรโรงเรียนวัดปัฏนาร
        าม
    จาแนกตามสาขา/วิชาเอก
                สาขา /         ปีทจี่
   ชื่อ – สกุล  ชื่อวุฒิ           จบจากสถาบัน
                วิชาเอก         บ
1. นายนฤนาท                      253
          คบ. คณิตศาสตร์ วค.ยะลา
สงพรหม                          0
2. นางพรทิพย์                     253
          ศษ.บ. ประถมศึกษา มสธ.
ทองตาลึง                         0
3. นายธีระสัน             วค.สุราษฎร์ธา 252
          คบ. สังคมศึกษา
คุ้มวงศ์                นี        7
4. นายวิโรจน์      เทคโนโลยีทางก         253
          คบ.        วค.สุราษฎร์ธานี
โชคประสิทธิ์       ารศึกษา             0
          จานว
   ิ
  วุฒการศึกษา        ร้อยละ     หมายเหตุ
           น
 มีวุฒิครู     4   100.00
 ไม่มีวุฒิครู    -     -
การศึกษาของบุคลากรโรงเรียนวัดปัฏนาร
        าม
        ้
     ของครูจางสอน โรงเรียนวัดปัฏนาราม
                สาขา /                ปีทจี่
   ชื่อ – สกุล  ชื่อวุฒิ           จบจากสถาบัน
                วิชาเอก                บ
1. นางฉวีวรรณ                  ม.ธุรกิจบัณฑิต    254
          บธ.บ.    การตลาด
ศรีสุข                     ย์           1
2. น.ส.ศุภลักษณ์  ปวส.    การตลาด     ร.ร.สุราษฎร์เท    254
          ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 43

มันตรัฐกรรม                คโนโลยี         1
         จานว
   ิ
  วุฒการศึกษา       ร้อยละ         หมายเหตุ
         น
 มีวุฒิครู    -    0.00
 ไม่มีวุฒิครู   2    100.00
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 44

                ้
         การบรรจุแต่งตัง
   ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม
                                ตาแหน่งเล
          บรรจุ
  ชื่อ – สกุล          ตาแหน่ง / สังกัด        ขที่
            ้
         แต่งตังเมื่อ
                                ตอนบรรจุ
1. นายนฤนาท           อ.1 ร.ร.
สงพรหม              สปอ. จ.               งด.
                 ครู ร.ร.บ้านห้วยคุย
2. นางพรทิพย์    1 มิ.ย.                    957
                 สปก.บ้านนาเดิม
ทองตาลึง      2521                    งด. 1,375
                 จ.สฎ.
                 ครู 2             2499 (ป)
3. นายธีระสัน    1 พ.ย.                   ค 282731
                 ร.ร.วัดบางสวรรค์         (ป)
คุ้มวงศ์      2525
                 สปอ.พระแสง จ.สฎ.       งด. 2,205
                 ครู ร.ร.บ้านห้วยคุย
4. นายวิโรจน์   17 พ.ค.                    958
                 สปก.บ้านนาเดิม
โชคประสิทธิ์    2519                    งด. 1,080
                 จ.สฎ.
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 45

     ั ิ  ่
  การปฏิบตงานทีโรงเรียนวัดปัฏนาราม
   ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม
              วัน เดือน ปี
                     ตาแห
             ้
           ที่ยายมาดารงตาแห
                     น่งเลข
                 น่ง       ตาแหน่ง รวม
  ชื่อ – สกุล               ที่
                  /           ั
                          ปัจจุบน (ปี)
                     ปัจจุบั
                 ิ  ่
           มาปฏิบัตงานทีโรงเรี
                       น
                ยนนี้
1. นายนฤนาท                    ผอ.โรงเรี
             1 ธ.ค. 2552   3252
สงพรหม                      ยน
2. นางพรทิพย์
             1 พ.ค. 2526       5285    ครู คศ.2
ทองตาลึง
3. นายธีระสัน
             10 พ.ย. 2540       5290    ครู คศ.2
คุ้มวงศ์
4. นายวิโรจน์
             27 พ.ย. 2552            ครู คศ.2
โชคประสิทธิ์
     รวม
   เฉลี่ย **

หมายเหตุ     *  ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
     ** ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินนอกงบประมาณ
     ั ิ  ่
  การปฏิบตงานทีโรงเรียนวัดปัฏนาราม
        ้
    ของครูจางสอน โรงเรียนวัดปัฏนาราม

  ชื่อ – สกุล      วัน เดือน ปี  ตาแหน่งปัจจุ          อายุงาน
                 ิ   ่
           ที่มาปฏิบัตงานทีโรง  บัน             รวม (ปี)
               เรียนนี้
           ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 46

1. นางฉวีวรรณ
          3 ก.ค. 2550                  1
ศรีสุข
2. น.ส.ศุภลักษณ์
          16 พ.ค. 2552      ครูจ้างสอน       1
มันตรัฐกรรม
         ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 47

   ิ       ี่ ั  ่
แผนภูมแสดงจานวนปีทรบราชการทีโรงเ
       รียนนี้
 ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม
     9 ปี 1 ปี
                             พรชัย
                             พรทิพย์
           2 ปี 23 ปี             ธี ระสัน
                             วิโรจน์
           ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 48

        การเกษียณอายุราชการ
   ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม
                               อายุราชก
          วัน เดือน ปี     วัน เดือน ปี      าร
  ชื่อ – สกุล         ้
          ที่บรรจุแต่งตัง    ที่เกษียณ      นับถึงเกษี
                                 ยณ
1. นายนฤนาท
          3 ม.ค. 2534    30 ก.ย. 2470         36
สงพรหม
2. นางพรทิพย์
          1 มิ.ย. 2521    30 ก.ย. 2561         40
ทองตาลึง
3. นายธีระสัน
          1 พ.ย. 2525    30 ก.ย. 2564         39
คุ้มวงศ์
4. นายวิโรจน์
          17 พ.ค. 2519    30 ก.ย. 2559         40
โชคประสิทธิ์

    รวม                             179
   เฉลี่ย                            35.80


         ิ
      แผนภูมแสดงอายุราชการ
   ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม
              ี่
         นับถึงปีทเกษียณ
     ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม    หน้า 49
   40      36                 นฤนาท
                            ธีระสัน
40           39
                            วิโรจน์
                            พรทิพย์
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 50

           อัตราเงินเดือน
   ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม
                              เฉลี่ยเงินเดื
                 วัน เดือน ปี
           เงินเดือน           อายุรา   อน
  ชื่อ – สกุล          ที่บรรจุแต่ง
              ั
           ปัจจุบน*            ชการ ต่ออายุราช
                    ตั้ง
                               การ
1. นายนฤนาท
           28,100
สงพรหม
2. นางพรทิพย์            1 มิ.ย.
           33,540              31       1,081
ทองตาลึง               2521
3. นายธีระสัน            1 พ.ย.
           31,420              27       1,163
คุ้มวงศ์               2525
4. นายวิโรจน์            17 พ.ค.
           30,360              33        920
โชคประสิทธิ์             2519
     รวม
     เฉลี่ย

หมายเหตุ เงินเดือน ณ 30 ก.ย. 2552            อัตราค่าจ้าง
        ้
    ของครูจางสอน โรงเรียนวัดปัฏนาราม

                               เฉลี่ยเงินเดือ
             ค่าจ้างปัจจุบั   อายุงาน
    ชื่อ – สกุล                         น
                น        (ปี)
                                ต่ออายุงาน
1. นางฉวีวรรณ ศรีสุข     5,500        -         -
2. น.ส.ศุภลักษณ์ ศรีสุข              -         -
     รวม
     เฉลี่ย
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 51

          ั
      การได้รบความดีความชอบ
   ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม
          วัน เดือน ปี อายุร เคยได้รบควา ั         เฉลี่ย
   ชื่อ – สกุล  ที่บรรจุแต่งตั้ าชกา มดีความชอบ          ปี /
             ง      ร     ้
                      (ครัง)           ้
                                   ครัง
1. นายนฤนาท
สงพรหม
2. นางพรทิพย์
          1 มิ.ย. 2521    31
ทองตาลึง
3. นายธีระสัน
          1 พ.ย. 2525     27
คุ้มวงศ์
4. นายวิโรจน์    17 พ.ค.
                    33
โชคประสิทธิ์     2519
     รวม
     เฉลี่ย
           ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 52

      ประเภท และจานวนวันลา
   ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม
                  ลาคลอดบุ
         ลาป่ว        ตร             หมายเห
  ชื่อ – สกุล      ลากิจ            รวม
          ย        ลาอุปสมบ             ตุ
                    ท
1. นายนฤนาท
สงพรหม
2. นางพรทิพย์
ทองตาลึง
3. นายธีระสัน
คุ้มวงศ์
4. นายวิโรจน์
โชคประสิทธิ์
     รวม
     เฉลี่ย
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 53

             ั ิ
     จานวนชั่วโมงปฏิบตการสอน
   ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม
          จานวน     จานวน     จานวนนักเ
                                  หมายเ
   ชื่อ – สกุล  ชั่วโมงส  ชั้นเรียนที่    รียน
                                   หตุ
            อน     สอน      ที่สอน
1. นายนฤนาท
สงพรหม
2. นางพรทิพย์
           25       2        13
ทองตาลึง
3. นายธีระสัน
           25       2         7
คุ้มวงศ์
4. นายวิโรจน์
           25       2         7
โชคประสิทธิ์
    รวม     75       6        27
  เฉลี่ย / คน   25       2         9             ั ิ
     จานวนชั่วโมงปฏิบตการสอน
        ้
     ของครูจางสอน โรงเรียนวัดปัฏนาราม
          จานวน     จานวน     จานวนนักเ
                                  หมายเ
   ชื่อ – สกุล  ชั่วโมงส  ชั้นเรียนที่    รียน
                                   หตุ
            อน     สอน      ที่สอน
1. นางฉวีวรรณ    25       1        14
ศรีสุข
2. น.ส.ศุภลักษณ์   25       1         9
มันตรัฐกรรม
    รวม      50       2        23
  เฉลี่ย / คน   25       1       11.50
ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 54
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 55

             ่ ั
        ปริมาณงานทีรบผิดชอบ
   ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม
          จานวนงา
                   ่
               เวลาทีใช้ปฏิบั
             น               เฉลี่ย    หมายเ
   ชื่อ – สกุล          ติ
            ั
          ที่รบผิดชอ              ต่อวัน    หตุ
                ต่อสัปดาห์
             บ
1. นายนฤนาท
สงพรหม
2. นางพรทิพย์
ทองตาลึง
3. นายธีระสัน
คุ้มวงศ์
4. นายวิโรจน์
โชคประสิทธิ์
     รวม
     เฉลี่ย             ่ ั
        ปริมาณงานทีรบผิดชอบ
        ้
     ของครูจางสอน โรงเรียนวัดปัฏนาราม
          จานวนงา
                   ่
               เวลาทีใช้ปฏิบั
             น               เฉลี่ย    หมายเ
   ชื่อ – สกุล          ติ
            ั
          ที่รบผิดชอ              ต่อวัน    หตุ
                ต่อสัปดาห์
             บ
1. นางฉวีวรรณ
ศรีสุข
2. น.ส.ศุภลักษณ์
มันตรัฐกรรม
    รวม
     ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 56

เฉลี่ย
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 57

   การพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
           ปีการศึกษา 2552

             จานวน       ใช้งบส่วน
                               ใช้งบทางรา
   ชื่อ – สกุล                ตัว
            ครัง
             ้    วัน            ชการ(ครั้ง)
                       (ครั้ง)
1. นายนฤนาท
สงพรหม
2. นางพรทิพย์
ทองตาลึง
3. นายธีระสัน
คุ้มวงศ์
4. นายวิโรจน์
โชคประสิทธิ์
     รวม
  เฉลี่ย / ร้อยละ


              ้
    การพัฒนาตนเองของครูจางสอน
           ปีการศึกษา 2552

             จานวน       ใช้งบส่วน
                               ใช้งบทางรา
   ชื่อ – สกุล                ตัว
            ครัง
             ้    วัน            ชการ(ครั้ง)
                       (ครั้ง)
1. นางฉวีวรรณ
ศรีสุข
2. น.ส.ศุภลักษณ์
มันตรัฐกรรม
     รวม
  เฉลี่ย / ร้อยละ
ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 58
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 59

            ่ ั
          เลขทีบญชีธนาคาร
   ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม

             ชื่อบัญชี     เลขที่บญชี
                          ั       ธนาคาร/
  ชื่อ – สกุล
                                  สาขา
1. นายนฤนาท      นายนฤนาท                 กรุงไทย/สุราษฎ
สงพรหม        สงพรหม                  ร์ธานี
                                กรุงไทย/พุนพิน
2. นางพรทิพย์     นางพรทิพย์        808–0–
ทองตาลึง       ทองตาลึง        12438–8
                                กรุงไทย/สุราษฎ
3. นายธีระสัน     นายธีระสัน        807–0–
                                ร์ธานี
คุ้มวงศ์       คุ้มวงศ์        31868–6
                                กรุงไทย/สุราษฎ
4. นายวิโรจน์     นายวิโรจน์        807–1–
                                ร์ธานี
โชคประสิทธิ์     โชคประสิทธิ์      75828–0

หมายเหตุ   ใช้เพื่อกรอกข้อมูล เช่น ทางบหน้าเบิกเงินสวัสดิการ ฯ
เป็นต้น            ่ ั
          เลขทีบญชีธนาคาร
        ้
    ของครูจางสอน โรงเรียนวัดปัฏนาราม

              ชื่อบัญชี     เลขที่บญชี
                          ั       ธนาคาร/
   ชื่อ – สกุล
                                  สาขา
1. นางฉวีวรรณ
ศรีสุข
2. น.ส.ศุภลักษณ์
มันตรัฐกรรม

หมายเหตุ   ใช้เพื่อกรอกข้อมูล
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 60

                ้
          เลขประจาตัวผูเสียภาษี
   ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม
            เลขที่ประจาตัวผู้เสีย
   ชื่อ – สกุล                      หมายเหตุ
                ภาษี
1. นายนฤนาท       5–9601–99001–       หมายเหตุ
สงพรหม                       ใช้เพื่อกรอก
                94–7
                          ข้อมูล เช่น
2. นางพรทิพย์
            1–68–6–02567–7       การออกใบ
ทองตาลึง
                          หักภาษี ณ ที่จ่าย
3. นายธีระสัน                   เป็นต้น
คุ้มวงศ์        1–68–6–35907–9
4. นายวิโรจน์
โชคประสิทธิ์
                ้
          เลขประจาตัวผูเสียภาษี
        ้
    ของครูจางสอน โรงเรียนวัดปัฏนาราม
            เลขที่ประจาตัวผู้เสีย
   ชื่อ – สกุล                      หมายเหตุ
                ภาษี
1. นางฉวีวรรณ
ศรีสุข
2. น.ส.ศุภลักษณ์
มันตรัฐกรรม
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 61

        ่ ั
      เลขทีบตรประจาตัวประชาชน
   ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม
           เลขที่ประจาตัวประช วันออกบัต วันหมดอา
  ชื่อ – สกุล       าชน      ร     ยุ
1. นายนฤนาท
สงพรหม
2. นางพรทิพย์     3–8413–00118–        19 มี.ค.
ทองตาลึง          26–9          2547

3. นายธีระสัน     3–8413–00153–        1 เม.ย.
คุ้มวงศ์          79–0          2547

4. นายวิโรจน์     3–8413–00108–        1 ก.พ.
โชคประสิทธิ์        74–3          2548
  สรุปการมีบัตร      คน          ร้อยละ
มีบัตรประจาตัว
                4         100.00
ปชช.
ไม่มีบัตรประจาตัว
                -            -
ปชช.

หมายเหตุ  ใช้เพื่อกรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดขอ        ่ ั
      เลขทีบตรประจาตัวประชาชน
        ้
    ของครูจางสอน โรงเรียนวัดปัฏนาราม
           เลขที่ประจาตัวประช วันออกบัต วันหมดอา
  ชื่อ – สกุล       าชน      ร     ยุ
1. นางฉวีวรรณ
ศรีสุข
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 62

2. น.ส.ศุภลักษณ์
มันตรัฐกรรม
  สรุปการมีบัตร        คน          ร้อยละ
มีบัตรประจาตัว
                 2         100.00
ปชช.
ไม่มีบัตรประจาตัว
                 -            -
ปชช.

หมายเหตุ   ใช้เพื่อกรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดขอ
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 63


     ่ ั         ่
  เลขทีบตรประจาตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ
   ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม
              ั
          เลขที่บตรประจาตั
  ชื่อ – สกุล           วันออกบัตร วันหมดอายุ
               ว
1. นายนฤนาท     116711–1171–       6 ส.ค.       5 ส.ค.
สงพรหม         812          2545        2552
2. นางพรทิพย์    119143–1171–       15 ต.ค.      15 ต.ค.
ทองตาลึง        1143         2541        2546
3. นายธีระสัน    117036–1171–       16 ก.พ.      15 ก.พ.
คุ้มวงศ์        131          2544        2550
4. นายวิโรจน์    153504–04165–       2 มิ.ย.      1 มิ.ย.
โชคประสิทธิ์       121         2548        2554
  สรุปการมีบัตร    คน          ร้อยละ
                               หมายเหตุ
มีบัตรประจาตัว                        ใช้เพื่อกรอกข้อ
              4         100.00
จนท.ฯ                            มูลต่าง ๆ
                               ตามที่หน่วยงาน
ไม่มีบัตรประจาตัว
              -           -     ต้นสังกัดขอ
จนท.ฯ
           ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม    หน้า 64

  จานวนบุตร และการเบิกเงินสวัสดิการ
   ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม
                การเบิกสวัสดิการของบุตร
          จานวนบุตร เบิกค่าเล่าเรี เบิกค่ารักษาพย
   ชื่อ – สกุล   (คน)     ยน       าบาล
                 (คน)      (คน)
1. นายนฤนาท
สงพรหม
2. นางพรทิพย์               -            -
            2
ทองตาลึง
3. นายธีระสัน               3            2
            3
คุ้มวงศ์
4. นายวิโรจน์
            3
โชคประสิทธิ์
     รวม
     เฉลี่ย
           ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 65

  จานวนบุตร และการเบิกเงินสวัสดิการ
        ้
    ของครูจางสอน โรงเรียนวัดปัฏนาราม
                การเบิกสวัสดิการของบุตร
          จานวนบุตร เบิกค่าเล่าเรี เบิกค่ารักษาพย
   ชื่อ – สกุล   (คน)     ยน       าบาล
                 (คน)      (คน)
1. นางฉวีวรรณ
            2
ศรีสุข
2. น.ส.ศุภลักษณ์
มันตรัฐกรรม
     รวม
    เฉลี่ย
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 66

                 ุ
         การเป็นสมาชิกคุรสภา
   ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม
                    ั
           เลขที่สมา เลขที่บตรป
                      วันออกบั วันหมดอ
  ชื่อ – สกุล    ชิก ชพค. ระจาตัวสมา
                        ตร    ายุ
            / ชพส.  ชิกคุรุสภา
1. นายนฤนาท
สงพรหม
2. นางพรทิพย์
ทองตาลึง
3. นายธีระสัน
คุ้มวงศ์
4. นายวิโรจน์
โชคประสิทธิ์
  ข้าราชการ/ลูกจ้างทั้งหมด      4 คน     หมายเหตุ
  เป็นสมาชิก ชพค./ชพส.        4 คน     กรณีชาระค่าบารุงตลอ
                           ดชีพ ให้ระบุ
 เป็นสมาชิก ร้อยละ          80.00     “ตลอดชีพ” ในช่อง
                           หมดอายุ
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 67

           ่  ั
  ตาแหน่งหัวหน้างานทีได้รบมอบหมาย
   ของข้าราชการครู โรงเรียนวัดปัฏนาราม

   ชื่อ – สกุล   งานที่ 1      งานที่ 2       งานที่ 3
1. นายนฤนาท
สงพรหม
2. นางพรทิพย์
ทองตาลึง
3. นายธีระสัน
คุ้มวงศ์
4. นายวิโรจน์
โชคประสิทธิ์

หมายเหตุ ถ้ามีมากกว่า 3 งาน
ให้ระบุงานที่มีความสาคัญสูงสุดตามลาดับ           ่  ั
     ตาแหน่งงานทีได้รบมอบหมาย
        ้
    ของครูจางสอน โรงเรียนวัดปัฏนาราม

   ชื่อ – สกุล   งานที่ 1      งานที่ 2       งานที่ 3
1. นางฉวีวรรณ
ศรีสุข
2. น.ส.ศุภลักษณ์
ศรีสุข

หมายเหตุ ถ้ามีมากกว่า 3 งาน
ให้ระบุงานที่มีความสาคัญสูงสุดตามลาดับ
  ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 68
ข้อมูลสารสนเทศ

งบประม
 าณ
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 69

          รายได้ของโรงเรียน
           ปีการศึกษา 2552

    เงินบริจาค            งบประมาณ ปี 2552
1. เงินบริจาค        1. เงินอุดหนุนรายหัว             47,94
                                      0
2. ค่าแรงงาน         2. ค่าสาธารณูปโภค              4474.
                (ไฟฟ้า) ขาดเดือน ต.ค.            65
                พ.ย. ธค. 51 ก.ย. 52
 3.         8,000  3. ค่าสาธารณูปโภค              1,010
จาหน่ายวัสดุ          (โทรศัพท์) ขาดเดือน ต.ค.
                                      .40
(ไม้)             พ.ย. ธค. 51 ส.ค. ก.ย. 52
 4.         15,00  4. เงินอุดหนุน นร.ยากจน           1,500
ทุนการศึกษา       0
 5.             5. ค่าจัดประชุม กก.สศ.            3,237
ค่าอาหารครู
               6.                      1,030
              งบพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
               7. อุดหนุนอาหารกลางวัน            74,40
                                      0
               8.                      1,000
              ค่าประชุมพ่อแม่ระดับปฐมวัย
               9. เรียนฟรี 15 ปี               0
              -    ค่าเสื้อผ้า              14,04
                                      0
                -  ค่าหนังสือเรียน            14,59
                                     6.80
              -    ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน        6,855
              -                       9,540
   ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 70

   ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   11.                      6,697
   ค่าวัสดุรายหัวเพิ่มเติมภาค
   1/2551
   12.                      6,698
   ค่าวัสดุรายหัวเพิ่มเติมภาค
   2/2551


รวม                        193,01
                          8.85
                ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 71

        ่
     ค่าใช้จายในการจัดการศึกษา
  ของโรงเรียนวัดปัฏนาราม ปีการศึกษา 2552
                           ค่าใช้ส ค่าสาธารณูป
   เงินเดือน / ค่าจ้างครู       ค่าวัสดุ
                            อย    โภค
 1. นายนฤนาท 12 x    337,20
28,100            0

 2. นางพรทิพย์ 12 x   402,48
33,540            0

 3. นายธีระสัน 12 x   374,88
31,240            0

 4. นายวิโรจน์ 12 x   364,32
30,360            0
 6. นางฉวีวรรณ       55,00
10 x 5,500           0
 7. น.ส.ศุภลักษณ์     40,00
10 x 4,000           0
    รวม        1,573,
              880
       ่
 เฉลี่ยค่าใช้จายต่อนักเรียน 1 คน ( ผลรวม  49)             32,120

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 72

  ้ ี       ่
 ผูมอานาจลงลายมือชือถอนเงินโรงเรียน
                         ี
                       ผู้มอานาจ
 ธนาคาร /
        ชื่อบัญชี      ั
               เลขที่บญชี ลงลายมือชื่อถอนเงิ
 สาขา
                          น
                    1. นายนฤนาท
                    สงพรหม
  ธกส.  โรงเรียนวัดปัฏ 166–2–76650– 2. นางพรทิพย์
 บ้านนาเดิม นาราม        3   ทองตาลึง
                    3. นายธีระสัน
                    คุ้มวงศ์
นครหลวงไท เงินอุดหนุนโรงเ 704–2–08766– 1. นายนฤนาท
   ย   รียน         2   สงพรหม
 บ้านนาเดิม วัดปัฏนาราม         2. นางพรทิพย์
                    ทองตาลึง
                    3. นายธีระสัน
                    คุ้มวงศ์
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 73

    กรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน
                            หมายเหตุ
 ที่      ชื่อ – สกุล               ตามคาสั่งที่
 1   นางพรทิพย์ ทองตาลึง
 2   นายธีระสัน คุ้มวงศ์
 3   นายวิโรจน์ โชคประสิทธิ์กรรมการตรวจรับพัสดุตามเอกสารการจัด
         ้
        ซือ
เอกสาร
            ประธานกรรม
การจัดซื้    ่
      คาสังที่              กรรมการ       กรรมการ
              การ
  อ
ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 74
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 75

     รายการจ่ายค่าสาธารณูปโภค
         (โทรศัพท์)
          ปีงบประมาณ 2552
                       ภาษีหัก ณ
       จานวนเงิ   วัน เดือน        ่
                        ที่จาย         ่
                                 เลขทีใบเส
 เดือน / ปี
         น       ี่ ่
              ปีทจาย        1%        ร็จรับเงิน
                       ส่งสรรพากร
ตุลาคม
2551
พฤศจิกายน
2551
ธันวาคม         ธันวาคม
                           -
2551           2551
มกราคม          มกราคม
       165.69                 -
2552           2552
กุมภาพันธ์        กุมภาพันธ์
       132.15                 -
2552           2552
มีนาคม          มีนาคม
       165.69                 -
2552           2552
เมษายน          เมษายน
       141.29                 -
2552           2552
พฤษภาคม         พฤษภาคม
       126.05                 -
2552           2552
มิถุนายน         มิถุนายน
       126.05                 -
2552           2552
กรกฎาคม         กรกฎาคม
       153.49                 -
2552           2552
สิงหาคม
2552
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 76

กันยายน
2552
   รวม    1010.41
เฉลี่ยต่อเดือ
น
    ่
ค่าเฉลียปีที่
แล้ว
สูงกว่า /
ต่ากว่า
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 77

 รายการจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
       จานวน
       หน่วย             วัน เดือน        ่
                               เลขทีใบเส
 เดือน / ปี       จานวนเงิน
                         ี่ ่
                       ปีทจาย      ร็จรับเงิน
       (Unit)
ตุลาคม
2551
พฤศจิกายน
2551
ธันวาคม
2551
มกราคม                  มกราคม
             442.92
2552                   2552
กุมภาพันธ์                กุมภาพันธ์
             634.23
2552                   2552
มีนาคม                  มีนาคม
             482.62
2552                   2552
เมษายน                  เมษายน
             374.33
2552                   2552
พฤษภาคม                 พฤษภาคม
             388.77
2552                   2552
มิถุนายน                 มิถุนายน
             702.83
2552                   2552
กรกฎาคม                 กรกฎาคม
             655.89
2552                   2552
สิงหาคม                 สิงหาคม
             793.06
2552                   2552
กันยายน
2552
   รวม         4474.65
         ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 78

 เฉลี่ยต่อเดือ
น
    ่
 ค่าเฉลียปีที่
แล้ว
 สูงกว่า /
ต่ากว่า
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 79


       ้  ่
   ข้อมูลผูขายทีนาเข้าระบบ GFMIS (1)
                                  เลขประจา
   ประเภทผู้ข   ชื่อผู้ขาย       ชื่อผู้ขาย
ที่                                  ตัว
     าย     (ภาษาไทย)       (ภาษาอังกฤษ)
                                   ้
                                  ผูเสียภาษี
                      MRS. JUTIMA       16864404
   บุคคลธรรมด นางจุติมา
1.                     THEWAPRAT           70
   า     เทวะประทีป
                      HEEP
          นายพิศาล        MR. PISAN        38210044
2.  นิติบุคคล
          พัฒนเวคิน        PATTANAVAKIN          62
   บุคคลธรรมด นายวิรัช         MR. VIRAT        16873089
3.
   า     หนูเนียม         NOONEAM            91
                      MR.TNAYUT
   บุคคลธรรมด นายธนายุทธ
4.                     WANGSRIPRA
   า     หวังศรีประเสริฐ
                      SERT
                      MR.TAWEESA       17934554
                                   66
   บุคคลธรรมด นายทวีศักดิ์       K
5.
   า     แก้วประจันทร์       KEAWPRAJA
                      N
                      MR.SUNGKHO 38412000
   บุคคลธรรมด              M               61206
6.        นายสังคม ชูช่วง
   า                  CHOOCHUAN
                      G
   บุคคลธรรมด นายภราดร         MR.PHARA
7
   า     คุ้มวงศ์         KUMVONG
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 80
       ้  ่
   ข้อมูลผูขายทีนาเข้าระบบ GFMIS (2)
                 ่
           ข้อมูลที่อยูผู้ขาย (1)
   อาคา  บ้านเล      ซอ แขวง/ตา        เขต/อาเ
           ถนน                        จังหวัด
    ้
   รชัน   ขที่       ย    บล        ภอ
   –   76  พิชัยเด    –    นาสาร    บ้านนาส สุราษฎร์ธ
1.
           ชะ                 าร    านี
   –   548/1– หน้าเมือ   –    ตลาด     เมือง สุราษฎร์ธ
2.          ง                      านี
       7
   –   271/2   –     –    บ้านนา บ้านนาเดิ สุราษฎร์ธ
3.
                           ม    านี
   –   176   หมู่ 2   –   บ้านนา บ้านนาเดิ สุราษฎร์ธ
4.
                           ม    านี
   –   130/10      ์
           วัดโพธิ–     มะขามเตี้  เมือง สุราษฎร์ธ
5.      7              ย          านี
           บางใหญ่
   –    3   หมู่ 4  –     ท่าเรือ   บ้านนาเดิ สุราษฎร์ธ
6.
                             ม     านี
   –   301/36  หมู่ 2   –    บ้านนา    บ้านนาเดิ สุราษฎร์ธ
7
                             ม     านี
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 81


       ้  ่
   ข้อมูลผูขายทีนาเข้าระบบ GFMIS (3)
                  ่
            ข้อมูลที่อยูผู้ขาย (2)
   รหัส หมายเลขโทรศั หมายเลข หมายเลขแฟ หมายเลข
   ไปรษณี   พท์    ต่อ   กซ์   ต่อ
    ย์
1.  84120   077–34–              077–34–
                   –                 –
        1322                1486
        077–28–              077–28–
2.  84000              –                 –
        2939–40               3324

3.  84240   08–9646–
                   –         –        –
        8749

4.  84240   077–25–
                   –         –        –
        2063

5.  84000   077–20–
                   –         –        –
        6747
        077–35–
6.  84240              –         –        –
        1143
        077–25–
7.  84240              –         –        –
        2340       ้  ่
   ข้อมูลผูขายทีนาเข้าระบบ GFMIS (4)
                  ่
            ข้อมูลที่อยูผู้ขาย (2)
   รหัส
     ชื่อธนาค        หมายเลข
   ธนา       สาขา               ชื่อเจ้าของบัญชี
       าร        บัญชีธนาคาร
   คาร
           บ้านนา
1.  –   ธกส.      066–2–16253– ร้านกวงฮวด
            สาร
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 82

                   9
                    บ.
          สุราษฎ 807–1–54739–
2.  –  กรุงไทย            ไพศาลสุราษฎร์ธานี
          ร์ธานี    5   จก.
          ตลาดใ
     กสิกรไท   หม่  371–2–31432– นายวิรัช หนูเนียม
3.  –   ย   สุราษฎ    4
            ร์
          เวียงสร  08–5909–20–      นายธนายุทธ
4.  –  ออมสิน
            ะ    046242–2      หวังศรีประเสริฐ
          ถนนช   427–0–53457– ร้านไอที ช้อบ
5.  –  กรุงเทพ
          นเกษม      3   แอนด์ เซอร์วิส
         บ้านนา
6.  –  ธกส.                   นายสังคม ชูช่วง
          เดิม
     นครหลวง บ้านนา
7.  –                       นายภราดร คุ้มวงศ์
      ไทย   เดิม
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 83

      รายการใช้เงินงบประมาณ
     ตามโครงการในแผนงบประมาณ
                  เอกสารจั วัน เดือน
             งบประมา                ่
                            เลขทีใบเส
    โครงการ            ้
                  ดซือเลข    ปี
               ั้
             ณที่ตงไว้            ร็จรับเงิน
                    ที่ ที่เบิกจ่าย
1.
   โครงการเสริมสร้า
             32,000
   งพัฒนาการเด็กปฐ
   มวัย
2.
   โครงการพัฒนาคุ
             23,000
   ณภาพการเรียนกา
   รสอน
3.
   โครงการคุณธรรม    9,000
   นาความรู้
4.
   โครงการส่งเสริมก
              5,500
   ารบริหารงานอย่าง
   มีคุณภาพ
5.
   โครงการพัฒนาบุค    5,000
   ลากร
6.
   โครงการส่งเสริมสุ   5,000
   ขภาพนักเรียน
7.
             120,00
   โครงการพัฒนาแห
               0
   ล่งเรียนรู้
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 84

   และภูมิทัศน์
8.
   โครงการสายใยชุ  6,000
   มชน

      รวม    205,50
              0
   ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 85
 ข้อมูลสารสนเทศ

นักเรียน
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 86

               ้
    จานวนนักเรียน/การจัดชันเรียน
           ปีการศึกษา 2552

           จานวนนักเรียน              ้
                          ครูประจาชัน /
    ชั้น
          ชาย หญิง รวม             ี่
                          ครูทปรึกษา
          (5)  (4)   (9)      น.ส.ศุภลักษณ์
 เด็กเล็ก
                       มันตรัฐกรรม
 อนุบาล 1      3   7    10     นางฉวีวรรณ ศรีสุข
 อนุบาล 2      1   3     4     นางฉวีวรรณ ศรีสุข
 ประถมศึกษาปีที่  1   5     6     นางพรทิพย์ ทองตาลึง
 1
 ประถมศึกษาปีที่  4   3     7     นางพรทิพย์ ทองตาลึง
 2
 ประถมศึกษาปีที่  5        6
              1          นายธีระสัน คุ้มวงศ์
 3
 ประถมศึกษาปีที่  1        1
              0          นายธีระสัน คุ้มวงศ์
 4
 ประถมศึกษาปีที่  3        3    นายวิโรจน์
              0
 5                      โชคประสิทธิ์
 ประถมศึกษาปีที่  3        4    นายวิโรจน์
              1
 6                      โชคประสิทธิ์
   รวม     21   20    41
เฉลี่ยนักเรียน :          5.13
   ชั้น


ข้อมูล 20 กันยายน 2552
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 87

              ั ่   ้
       นักเรียนปัจจุบนทีตกซ้าชัน
          ปีการศึกษา 2551

             จานวนนักเรียน
   ชั้น              คิดเป็นร้อย           หมายเหตุ
          ทั้งหมด ตกซ้าชั้น
                     ละ
เด็กเล็ก      (9)
อนุบาล 1       10        -         -         -
อนุบาล 2       4        -         -         -
ประถมศึกษาปีที่   6        -         -         -
1
ประถมศึกษาปีที่   7        -         -         -
2
ประถมศึกษาปีที่   6        -         -         -
3
ประถมศึกษาปีที่   1        -         -         -
4
ประถมศึกษาปีที่   3        -         -         -
5
ประถมศึกษาปีที่   4
                   -         -         -
6
   รวม      41        -         -         -
   เฉลี่ย             0.00       0.00
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 88

      ่     ้
 นักเรียนทีขาดแคลนเสือผ้า แบบเรียน
       อาหารกลางวัน
         ปีการศึกษา 2552

               จานวนนักเรียน
   ชั้น                     คิดเป็นร้อ     หมายเหตุ
         ทั้งหมด    ขาดแคลน
                           ยละ
เด็กเล็ก      (9)
อนุบาล 1      10
อนุบาล 2      4
ประถมศึกษาปีที่   6
1
ประถมศึกษาปีที่   7
2
ประถมศึกษาปีที่   6
3
ประถมศึกษาปีที่   1
4
ประถมศึกษาปีที่   3
5
ประถมศึกษาปีที่   4
6
   รวม      41
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม   หน้า 89

            ่ ้
       นักเรียนทีดอยโอกาส
         ปีการศึกษา 2552

             จานวนนักเรียน
   ชั้น         ด้อยโอกา คิดเป็นร้อย           หมายเหตุ
         ทั้งหมด
                ส    ละ
เด็กเล็ก      (10)
อนุบาล 1      10        -       0.00
อนุบาล 2      4        -       0.00
ประถมศึกษาปีที่   6        -       0.00
1
ประถมศึกษาปีที่   7        -       0.00
2
ประถมศึกษาปีที่   6        -       0.00
3
ประถมศึกษาปีที่   1        -       0.00
4
ประถมศึกษาปีที่   3        -       0.00
5
ประถมศึกษาปีที่   4
                  -       0.00
6
   รวม     41        -       0.00
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 90

        ่  ่
   นักเรียนทีทาชือเสียงให้โรงเรียน
          ปีการศึกษา 2552

            จานวนนักเรียน
             ทาชื่อเสี
   ชั้น    ทั้งหม  ยง   คิดเป็น         หมายเหตุ
           ด  ให้โรงเ ร้อยละ
             รียน
เด็กเล็ก     (10)
อนุบาล 1      10
อนุบาล 2      4
ประถมศึกษาปีที่   6
1
ประถมศึกษาปีที่   7
2
ประถมศึกษาปีที่   6
3
ประถมศึกษาปีที่   1
4
ประถมศึกษาปีที่   3
5
ประถมศึกษาปีที่   4
6
   รวม     41
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 91

                ้
  ระดับผลการเรียนของนักเรียนชัน ป.3
           ปีการศึกษา 2550
                    ระดับผลการเรียน ( เกรด )
   ผลการเรียน    เข้าส
                   0.   1.   2.   3.
สาระการเรียนรู้    อบ    0     1    2    3          4
                   5    5    5    5
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
ฯ
ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์
สุขศึกษา พลศึกษา
การงานอาชีพ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรีย
น
สาระเพิ่มเติม
    รวม
       ่
   เกรดเฉลีย
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 92

                ้
  ระดับผลการเรียนของนักเรียนชัน ป.6
           ปีการศึกษา 2550
                    ระดับผลการเรียน ( เกรด )
   ผลการเรียน    เข้าส
                   0.   1.   2.   3.
สาระการเรียนรู้    อบ    0     1    2    3          4
                   5    5    5    5
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
ฯ
ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์
สุขศึกษา พลศึกษา
การงานอาชีพ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรีย
น
สาระเพิ่มเติม
    รวม
       ่
   เกรดเฉลีย
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 93

                ้
     การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนชัน ป.1
            ปีการศึกษา 2552

  จานวนเด็ก          เข้าเรียนแล้ว
                             ยังไม่ได้เข้าเรียน
ถึงเกณฑ์เข้าเรียน ที่โรงเรียนนี้ ที่โรงเรียนอืน
                       ่  รวม
  ตาม ทร.14     (คน)      (คน)   คน ร้อยละ คน    ร้อยละ
  .......... คน
           ่
รายชื่อเด็กเข้าเรียนทีโรงเรียนนี้
       ่ ั
รายชื่อเด็กทียงไม่ได้เข้าเรียน
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 94

               ่
   จานวนนักเรียน จาแนกตามทีอยู่
            ปีการศึกษา 2548
  จานวน            ข้อมูล   คิดเป็นร้อยละ
     ้
นักเรียนทังหมด                     ้
         บ้านอยูในเขตบริการ จานวน ของนักเรียนทังหมด
              ่
         หมู่ที่ 2
         หมู่ที่ 3
  41 คน     หมู่ที่ 6
             ่
         บ้านอยูนอกเขตบริก
         าร
                ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 95

    ความพร้อมของนักเรียน ปีการศึกษา
                  2552
            โรงเรียนวัดปัฏนาราม
     ผ่านการเตรียมความพร้อม เข้าเรียนก่อนอายุ
                           หมายเหตุ
 ชั้น           ้
      ชั้น อ.1 และชัน อ.2 ถึงเกณฑ์เข้าเรียน
                         นักเรียนทั้งหมด
      คน     ร้อยละ  คน   ร้อยละ
อบ.1
อบ.2
ป.1                                     6
ป.2                                     7
ป.3                                     6
ป.4                                     1
ป.5                                     3
ป.6                                     4

รวม                                     27
เฉลี่ย

หมายเหตุ            เข้าเรียนตามเกณฑ์ คือ
        เกิดปี  2541    เข้าเรียน ป.1 ปี 2548
        เกิดปี  2540    เข้าเรียน ป.1 ปี 2547
        เกิดปี  2539    เข้าเรียน ป.1 ปี 2546
        เกิดปี  2538    เข้าเรียน ป.1 ปี 2545
        เกิดปี  2537    เข้าเรียน ป.1 ปี 2544
        เกิดปี  2536    เข้าเรียน ป.1 ปี 2543
                       ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม        หน้า 96

        ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน
           ของนักเรียน ปีการศึกษา 2552
           ต่ากว่า 3
                                ้
                          3 กิโลเมตรขึนไป           หมายเหตุ
  ชั้น       กิโลเมตร
                                           นักเรียนทั้งหมด
          คน   ร้อยละ          คน       ร้อยละ
  อบ.1                                             10
  อบ.2                                              4
  ป.1                                              6
  ป.2                                              7
  ป.3                                              6
  ป.4                                              1
  ป.5                                              3
  ป.6                                              4

  รวม                                             41
  เฉลี่ย                                           5.13

หมายเหตุ
................................................................................................................
......................................................
                       ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม        หน้า 97

            ี
          วิธการเดินทางมาโรงเรียน
           ของนักเรียน ปีการศึกษา 2552
               พาหนะ    พาหนะ รถจักรยา
                                หมายเห
                ่
          เดินเท้า ทีไม่เสียค่ ที่เสียค่าโ   น
                                  ตุ
   ชั้น          าโดยสาร ดยสาร      ยืมเรียน
                                นร.ทั้งห
          ค ร้อย ค ร้อย ค ร้อยล ค        ร้อย
                                 มด
          น ละ น     ละ น     ะ  น   ละ
  อบ.1                                               10
  อบ.2                                                4
   ป.1                                                6
   ป.2                                                7
   ป.3                                                6
   ป.4                                                1
   ป.5                                                3
   ป.6                                                4
   รวม                                               41
  เฉลี่ย                                             5.13

หมายเหตุ
................................................................................................................
......................................................
                       ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม        หน้า 98

            ั
         การได้รบประทานอาหารเช้า
           ของนักเรียน ปีการศึกษา 2552
                   ั
           นักเรียน ไม่ได้รบประทานอา
                           ั
                         ได้รบประทานอาห
           ทั้งหมด หารเช้าเป็นส่วนมา
    ชั้น                       ารเช้า
                    ก*
             คน    คน    ร้อยละ  คน    ร้อยละ
   อบ.1         10         -       0.00        10      100.00
   อบ.2          4         -       0.00        4      100.00
   ป.1          6         -       0.00        6      100.00
   ป.2          7         -       0.00        7      100.00
   ป.3          6        2       33.33        4      66.67
   ป.4          1         -       0.00        1      100.00
   ป.5          3
   ป.6          4

   รวม         41
   เฉลี่ย       5.13

หมายเหตุ
................................................................................................................
...........................................
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 99

          ่  ั
     นักเรียนทีได้รบทุนการศึกษา
       ของนักเรียน ปีการศึกษา 2552
                  จานวนเ
    ชื่อ – สกุล     ชั้น                    ้ ั
                             ชื่อทุน / ผูจดหา
                   งิน
รวม
…. คน
เฉลี่ย ได้รับทุนการศึกษา คนละ
   ั
ได้รบทุน
คิดเป็นร้อยละของนักเรียนทั้งหมด
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 100

               ้
    จานวนนักเรียนจาแนกรายชัน
         เทียบกับปีการศึกษาก่อน
            จานวนนักเรียน           เพิ่ม / ลด
          ปีการศึกษ ปีการศึกษ
   ชั้น       า                   คิดเป็นร้อย
                  า        คน
                                 ละ
           2551     2552
 อนุบาลปีที่ 1           10
 อนุบาลปีที่ 2            4
รวม ระดับปฐมวัย           14
ประถมศึกษาปีที่ 1           6
ประถมศึกษาปีที่ 2           7
ประถมศึกษาปีที่ 3           6
ประถมศึกษาปีที่ 4           1
ประถมศึกษาปีที่ 5           3
ประถมศึกษาปีที่ 6           4
รวม ระดับประถม            27
    ้
  รวมทังหมด             41

               ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2552
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 101

            ้
       นักเรียนชันอนุบาลปีที่ 1
          ปีการศึกษา 2552

เล เลขประ                         เลขประจาตัวป
         ชื่อสกุล     วัน เดือนปีเกิด
ขที่ จาตัว                          ระชาชน
       ด.ช.สิทธิชัย
1
       บุญพร้อม
       ด.ช.ณัฐสิทธิ์
2
       หีตแก้ว
3      ด.ช.วิลม์ สุวรรณ์
       ด.ญ.อัยรา
4
       สาหร่าย
       ด.ญ.นริศรา
5
       รักเมือง
       ด.ญ.ธนัชญา
6
       ไชยยศ
       ด.ญ.กนกกาญจน์
7
       นวลเศษ
       ด.ญ.ธนาพร
8
       กุลเพ็ง
       ด.ญ.อธิชา
9
       เชื้อคาพู
       ด.ญ.ณัฐชรวี
10
       เมืองพร้อม   รวม
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 102

            ้
       นักเรียนชันอนุบาลปีที่ 2
         ปีการศึกษา 2552

เล เลขประ                          เลขประจาตัวป
         ชื่อสกุล       วัน เดือนปีเกิด
ขที่ จาตัว                           ระชาชน
       ด.ช.ปวรุตม์        7 ตุลาคม        1-8499-
1  1692
       หีตแก้ว           2546        01634-45-9
       ด.ญ.พุทธิตา       2 กุมภาพันธ์       1-8499-
2  1693
       สมบัติไทย          2547        01656-17-7
       ด.ญ.วรินยุพา         12
                                1-8499-
3  1695  วิชัยดิษฐ         พฤศจิกายน
                               01641-21-8
                     2546
       ด.ญ.อุมาพร        4 พฤษภาคม        1-8499-
4  1694
       ดาสนิท            2547        01672-25-3  รวม
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 103

          ้
     นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 1
          ปีการศึกษา 2552

เล เลขประ                          เลขประจาตัวป
         ชื่อสกุล      วัน เดือน ปีเกิด
ขที่ จาตัว                           ระชาชน
       ด.ช.ทรงพล        23 ธันวาคม        1-8483-
1  1691
       เสือฉาย           2545        00003-68-2
       ด.ญ.กนกวรรณ       11
                                1-8499-
2  1688  มีศรี          พฤศจิกายน
                               01579-75-0
                   2545
       ด.ญ.จุฑาทิพย์      18 มีนาคม        1-8499-
3  1685
       เรืองศรี          2546        01600-65-1
       ด.ญ.จุฑารัตน์      18 มีนาคม        1-8499-
4  1686
       เรืองศรี          2546        01600-64-3
       ด.ญ.ณัฐกานต์
5
       เพชรเชนทร์
       ด.ญ.อังคณา        24 ธันวาคม       1-8491-
6  1697
       เพ็ชรประพันธ์        2545        00007-44-8  รวม
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 104

          ้
     นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 2
         ปีการศึกษา 2552
เล เลขประ                         เลขประจาตัวป
         ชื่อสกุล     วัน เดือน ปีเกิด
ขที่ จาตัว                          ระชาชน
       ด.ช.กฤษฎา       9 กรกฎาคม         1-8499-
1  1674
       หวานแก้ว       2544          01502-66-8
       ด.ช.พันกร       20 ตุลาคม         2-8497-
2  1663
       รณรงค์        2544          01007-92-1
       ด.ช.วุฒิชัย      11 พฤษภาคม        1-8493-
3  1668
       เรืองศรี       2545          01118-25-2
       ด.ช.สุพรชัย      22 สิงหาคม        1-8409-
4  1698
       มิตตะกา        2543          00087-40-5
       ด.ญ.วรรณศร      1 เมษายน         1-8499-
5  1677
       ทาบสุวรรณ       2545          01542-23-6
       ด.ญ.อังศิมา      12 มีนาคม         1-8499-
6  1676
       เมืองพร้อม      2545          01538-83-2
       ด.ญ.อัจฉราพร     12
                               1-8483-
7  1673  พรมวรรณ์       พฤศจิกายน
                              00001-76-1
                  2544  รวม
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 105


          ้
     นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 3
          ปีการศึกษา 2552
เล เลขประ                วัน เดือน     เลขประจาตัว
          ชื่อสกุล
ขที่ จาตัว                 ปีเกิด       ประชาชน
       ด.ช.เมธา ผลวิจิตร     12 กันยายน       1-8499-
1  1655
                    2543         01453-62-4
       ด.ช.ทนง หนูเยาว์     19
                               1-8413-
2  1659               กรกฎาคม
                              01102-87-4
                    2543
       ด.ช.นพดล         9 กันยายน       1-8413-
3  1675
       ทองปลอด          2543         01103-08-1
       ด.ช.เอกรัช                   G-2550-
7  1690  แก้วประเสริฐ                  17516-60-3
       ด.ญ.พิชญ์สินี       3 ตุลาคม        2-8409-
5  1699
       สร้างทองดี        2543         01025-72-0
6      ด.ช.ปิยพล ถาวร  รวม
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 106


          ้
     นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4
          ปีการศึกษา 2552
เล เลขประ                          เลขประจาตัวป
         ชื่อสกุล      วัน เดือนปี เกิด
ขที่ จาตัว                           ระชาชน
       ด.ช.นพณัฐ        30 กรกฎาคม        2-8497-
1  1638
       รณรงค์          2542          01007-86-6  รวม
          ้
     นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5
          ปีการศึกษา 2552
เล เลขประ                           เลขประจาตัว
         ชื่อสกุล       วัน เดือนปีเกิด
ขที่ จาตัว                            ประชาชน
       ด.ช.สรสิช        4 มกราคม          1-8413-
1  1641  สุขแก้ว         2542           01100-15-2
       ด.ช.ประจักร       6 สิงหาคม          1-8413-
2  1642  หนูนุ่ม         2541           01099-24-5
       ด.ช.นัฐพงศ์
3
       พลวิชัย

  รวม
                 ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 107

            ้
       นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6
             ปีการศึกษา 2552
เลข เลขประ                             เลขประจาตัวป
            ชื่อสกุล      วัน เดือนปีเกิด
 ที่ จาตัว                              ระชาชน
          ด.ช.อันดา       21 พฤศจิกายน        1-8499-
 1   1628    สาหร่าย        2540           00312-39-3
          ด.ญ.วารุณี       31 ตุลาคม          1-8413-
 2   1635    พุฒทอง         2540           00094-03-7
          ด.ช.พีรณัฐ       30 กรกฎาคม         1-8498-
 3   1644    รอดสีเสน        2540           00143-77-8
          ด.ช.ปริญญา
 4
          เพชรเชนทร์

    รวม
         ้
จานวนนักเรียนรายชัน ปีการศึกษา 2552
           ่
      จาแนกตามทีอยู่
      จานวน              ข้อมูล  คิดเป็นร้อยละ
ชั้น
         ้
    นักเรียนทังหมด                      ้
              บ้านอยูในเขตบริการ จานวน ของนักเรียนทังหมด
                   ่
              หมู่ที่ 2      2     20.00
              หมู่ที่ 3      4     40.00
อบ.1      10      หมู่ที่ 6      2     20.00
                    ่
              บ้านอยูนอกเขตบริก  2     20.00
              าร
อบ.2      4      หมู่ที่ 2      -      -
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 108

      จานวน            ข้อมูล    คิดเป็นร้อยละ
ชั้น
         ้
    นักเรียนทังหมด                     ้
             บ้านอยูในเขตบริการ จานวน ของนักเรียนทังหมด
                  ่
             หมู่ที่ 3      3     75.00
             หมู่ที่ 6      1     25.00
                   ่
             บ้านอยูนอกเขตบริก  -      -
            าร
             หมู่ที่ 2      2     33.33
             หมู่ที่ 3      2     33.33
ป.1      6     หมู่ที่ 6            1        16.67
                ่
             บ้านอยูนอกเขตบริก        1        16.67
            าร


      จานวน           ข้อมูล     คิดเป็นร้อยละ
ชั้น
         ้
    นักเรียนทังหมด                     ้
             บ้านอยูในเขตบริการ จานวน ของนักเรียนทังหมด
                  ่
             หมู่ที่ 2      -      -
             หมู่ที่ 3      3     42.86
ป.2     7      หมู่ที่ 6      4     57.14
                   ่
             บ้านอยูนอกเขตบริก  -      -
            าร
             หมู่ที่ 2      -      -
             หมู่ที่ 3      3     50.00
ป.3     6      หมู่ที่ 6      2     13.33
                    ่
             บ้านอยูนอกเขตบริก  1     16.67
            าร
             หมู่ที่ 2      -      -
             หมู่ที่ 3      1    100.00
ป.4     1      หมู่ที่ 6      -      -
                     ่
             บ้านอยูนอกเขตบริก  -      -
            าร
ป.5     3      หมู่ที่ 2      -      -
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 109

      จานวน            ข้อมูล    คิดเป็นร้อยละ
ชั้น
         ้
    นักเรียนทังหมด                     ้
             บ้านอยูในเขตบริการ จานวน ของนักเรียนทังหมด
                  ่
             หมู่ที่ 3      2     66.67
             หมู่ที่ 6      1     33.33
                   ่
             บ้านอยูนอกเขตบริก  -      -
            าร
             หมู่ที่ 2      2     50.00
             หมู่ที่ 3      1     25.00
ป.6     3      หมู่ที่ 6      1     25.00
                    ่
             บ้านอยูนอกเขตบริก  -      -
            าร
             หมู่ที่ 2
             หมู่ที่ 3
รวม     41      หมู่ที่ 6
                ่
             บ้านอยูนอกเขตบริก
            าร
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 110

         การศึกษา
           ้
    และอาชีพของผูปกครองนักเรียน
            ปีการศึกษา 2552

คนที่    ชื่อ – สกุล     การศึกษา       อาชีพ     หมายเหตุ
 อนุบาล 1
   ด.ช.สิทธิชัย
 1                          ทาสวน
   บุญพร้อม
   ด.ช.ณัฐสิทธิ์
 2                          รับจ้าง
   หีตแก้ว
 3  ด.ช.วิลม์ สุวรรณ์               ทาสวน
 4   ด.ญ.อัยรา สาหร่าย              รับจ้าง
    ด.ญ.นริศรา
 5                          รับจ้าง
    รักเมือง
    ด.ญ.ธนัชญา
 6                          ทาสวน
    ไชยยศ
    ด.ญ.กนกกาญจน์
 7                          ทาสวน
    นวลเศษ
 8   ด.ญ.ธนาพร กุลเพ็ง              ทาสวน
 9   ด.ญ.อธิชา เชื้อคาพู             ทาสวน
 10   ด.ญ.ณัฐชรวี
                           ทาสวน
    เมืองพร้อม


               อนุบาล 2
 1   ด.ช.ปวรุตม์ หีตแก้ว             ทาสวน
 2   ด.ญ.พุทธิตา
                           รับจ้าง
    สมบัติไทย
 3   ด.ญ.วรินยุพา                 ทาสวน
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 111

คนที่    ชื่อ – สกุล      การศึกษา       อาชีพ     หมายเหตุ
    วิชัยดิษฐ
  4  ด.ญ.อุมาพร
                            ทาสวน
    ดาสนิท           ประถมศึกษาปีที่ 1
1    ด.ช.ทรงพล เสือฉาย               ทาสวน
2    ด.ญ.กนกวรรณ มีศรี               ทาสวน
3    ด.ญ.จุฑาทิพย์
                            รับจ้าง
    เรืองศรี
4    ด.ญ.จุฑารัตน์
                            รับจ้าง
    เรืองศรี
5    ด.ญ.ณัฐกานต์
                          บริการซ่อม
    เพชรเชนทร์
  6  ด.ญ.อังคณา
                            ทาสวน
    เพ็ชรประพันธ์
              ประถมศึกษาปีที่ 2
  1  ด.ช.กฤษฎา
                            รับจ้าง
    หวานแก้ว
  2  ด.ช.พันกร รณรงค์                ทาสวน
  3  ด.ช.วุฒิชัย เรืองศรี              รับจ้าง
  4  ด.ช.สุพรชัย
                            รับจ้าง
    มิตตะกา
  5  ด.ญ.วรรณศร
                            ทาสวน
    ทาบสุวรรณ
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 112

คนที่    ชื่อ – สกุล     การศึกษา       อาชีพ     หมายเหตุ
 6   ด.ญ.อังศิมา
                           ทาสวน
    เมืองพร้อม
 7   ด.ญ.อัจฉราพร
                           รับจ้าง
    พรมวรรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 3
 1  ด.ช.เมธา ผลวิจิตร
 2   ด.ช.ทนง หนูเยาว์               รับจ้าง
 3   ด.ช.นพดล
                           รับจ้าง
    ทองปลอด
 4   ด.ช.เอกรัช
                             -
    แก้วประเสริฐ
 5   ด.ญ.พิชญ์สินี
                           รับจ้าง
    สร้างทองดี
 6   ด.ช.ปิยพล ถาวร                ทาสวน
 ประถมศึกษาปีที่ 4
 1  ด.ช.นพณัฐ รณรงค์                รับจ้าง
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 113 ประถมศึกษาปีที่ 5
 1  ด.ช.สรสิช สุขแก้ว        ป.6        รับจ้าง
 2  ด.ช.ประจักร หนูนุ่ม       ป.6        รับจ้าง
 3  ด.ช.นัฐพงศ์           ป.6     เกษตรกรรม-
   พลวิชัย                    ค้าขายประถมศึกษาปีที่ 6
 1  ด.ช.อันดา สาหร่าย       บริการ       ป.6
 2  ด.ญ.วารุณี พุฒทอง       รับจ้าง       ป.6
   ด.ช.พีรณัฐ          รับจ้าง
   รอดสีเสน
   ด.ช.ปริญญา        บริการซ่อม
                            ป.4
   เพชรเชนทร์
   สรุปข้อมูลด้าน       รายการ       จานวน      คิดเป็น
                                    ร้อยละ
               เกษตรกรรม             คน
               ค้าขาย              คน
 อาชีพของผูปกครอง
      ้         รับจ้าง              คน
               รับราชการ             คน
               ไม่มีอาชีพ            คน
               ประถมศึกษา            คน
 ระดับการศึกษาของผูปกครอ มัธยมศึกษา
          ้                      คน
ง             อนุปริญญา               คน
               ปริญญาตรี             คน
ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 114

  ปริญญาโท             คน
  ปริญญาเอก             คน
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 115

         ้     ่
   รายได้ของผูปกครองเฉลียต่อคน / ปี
             ปีการศึกษา 2552

                           รายได้เฉลีย่
                   จานวน                 สูง /
คนที่      ชื่อ – สกุล              ต่อคนต่อปี
                     ่
                  รายได้ตอปี               ต่ากว่า
                           ทั้งประเทศ
 อนุบาล 1
    ด.ช.สิทธิชัย
 1
    บุญพร้อม
    ด.ช.ณัฐสิทธิ์
 2
    หีตแก้ว
 3   ด.ช.วิลม์ สุวรรณ์
 4   ด.ญ.อัยรา สาหร่าย
    ด.ญ.นริศรา
 5
    รักเมือง
    ด.ญ.ธนัชญา
 6
    ไชยยศ
    ด.ญ.กนกกาญจน์
 7
    นวลเศษ
 8   ด.ญ.ธนาพร กุลเพ็ง
 9   ด.ญ.อธิชา เชื้อคาพู
 10   ด.ญ.ณัฐชรวี
    เมืองพร้อม
   อนุบาล 2
 1   ด.ช.ปวรุตม์ หีตแก้ว
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 116

                         รายได้เฉลีย่
                 จานวน                 สูง /
คนที่    ชื่อ – สกุล              ต่อคนต่อปี
                   ่
                รายได้ตอปี               ต่ากว่า
                         ทั้งประเทศ
 2   ด.ญ.พุทธิตา
    สมบัติไทย
 3   ด.ญ.วรินยุพา
    วิชัยดิษฐ
 4   ด.ญ.อุมาพร
    ดาสนิท
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 117

                         รายได้เฉลีย่
                 จานวน                 สูง /
คนที่    ชื่อ – สกุล              ต่อคนต่อปี
                    ่
                รายได้ตอปี               ต่ากว่า
                          ทั้งประเทศ
 ประถมศึกษาปีที่ 1
 1   ด.ช.ทรงพล
    เสือฉาย
 2   ด.ญ.กนกวรรณ
    มีศรี
 3   ด.ญ.จุฑาทิพย์
    เรืองศรี
 4   ด.ญ.จุฑารัตน์
    เรืองศรี
 5   ด.ญ.ณัฐกานต์
    เพชรเชนทร์
 6   ด.ญ.อังคณา
    เพ็ชรประพันธ์
 ประถมศึกษาปีที่ 2
 1   ด.ช.กฤษฎา
    หวานแก้ว
 2   ด.ช.พันกร รณรงค์
 3   ด.ช.วุฒิชัย เรืองศรี

 4   ด.ช.สุพรชัย
    มิตตะกา
 5   ด.ญ.วรรณศร
    ทาบสุวรรณ
 6   ด.ญ.อังศิมา
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 118

                         รายได้เฉลีย่
                 จานวน                 สูง /
คนที่    ชื่อ – สกุล              ต่อคนต่อปี
                   ่
                รายได้ตอปี               ต่ากว่า
                         ทั้งประเทศ
    เมืองพร้อม
 7   ด.ญ.อัจฉราพร
    พรมวรรณ์
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 119

                          รายได้เฉลีย่
                  จานวน                 สูง /
คนที่    ชื่อ – สกุล              ต่อคนต่อปี
                    ่
                 รายได้ตอปี               ต่ากว่า
                          ทั้งประเทศ
 ประถมศึกษาปีที่ 3
 1   ด.ช.เมธา ผลวิจิตร
 2   ด.ช.ทนง หนูเยาว์
 3   ด.ช.นพดล
    ทองปลอด
 4   ด.ช.เอกรัช
    แก้วประเสริฐ
 5   ด.ญ.พิชญ์สินี
    สร้างทองดี
 6   ด.ช.ปิยพล ถาวร
 ประถมศึกษาปีที่ 4
 1   ด.ช.นพณัฐ รณรงค์
 ประถมศึกษาปีที่ 5
 1   ด.ช.สรสิช สุขแก้ว
 2   ด.ช.ประจักร หนูนุ่ม
 3   ด.ช.นัฐพงศ์
    พลวิชัย
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 120

                         รายได้เฉลีย่
                 จานวน                 สูง /
คนที่    ชื่อ – สกุล              ต่อคนต่อปี
                   ่
                รายได้ตอปี               ต่ากว่า
                         ทั้งประเทศ


 ประถมศึกษาปีที่ 6
 1   ด.ช.อันดา สาหร่าย
 2   ด.ญ.วารุณี พุฒทอง
 3   ด.ช.พีรณัฐ
    รอดสีเสน
 4   ด.ช.ปริญญา
    เพชรเชนทร์
      รวม
      เฉลี่ย
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 121

           ้
     ประเภทของผูปกครองนักเรียน
          ปีการศึกษา 2552
       พ่อหรือแม่        ื่
                  ผู้อน
                              หมายเหตุ
  ชั้น   เป็นผู้ปกครอง    เป็นผู้ปกครอง
                             นักเรียนทั้งหมด
       คน   ร้อยละ   คน     ร้อยละ
 อบ.1    7   70.00    3     30.00         10
 อบ.2    4   100.00     -     0.00         4
 ป.1    4   66.67    2     33.33         6
 ป.2    5   71.43    2     28.57         7
 ป.3    4   66.67    2     33.33         6
 ป.4    1   100.00     -     0.00         1
 ป.5                               3
 ป.6                               4

รวม/เฉลีย
    ่                            41
           ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 122

สถานภาพของบิดา / มารดาของนักเรียน
         ปีการศึกษา 2552
          แยกกันอยู่ /
      ่ ่
     อยูรวมกัน             หย่าร้าง      หมายเหตุ
            ตาย
 ชั้น                             นักเรียนทั้งห
       ร้อยล    ร้อยล          ร้อยล
     คน     คน          คน            มด
         ะ      ะ            ะ
อบ.1   8  80.00 2  20.00       -   0.00      10
อบ.2   3  75.00  1   25.00     -    0.00      4
 ป.1   3  50.00  3   50.00     -    0.00      6
     2  28.5   5    71.4     -    0.00      7
 ป.2
        7        3
     4  66.6   1    16.6     1    16.6      6
 ป.3
        7        7          7
       100.                         1
 ป.4   1       -    0.00     -    0.00
        00
 ป.5                                3
 ป.6                                4
รวม /                               41
เฉลี่ย
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 123

    ั
การได้รบประทานอาหารเช้าของนักเรียน
         ้
       รายชัน
           ปีการศึกษา 2552

 ชั้น     ชื่อ – สกุล         ั
                    ได้รบ       ั    ี่   ั
                          ไม่ได้รบ สาเหตุทไม่ได้รบประทาน

อบ. 1 ด.ช.สิทธิชัย บุญพร้อม        /
    ด.ช.ณัฐสิทธิ์ หีตแก้ว       /
    ด.ช.วิลม์ สุวรรณ์         /
    ด.ญ.อัยรา สาหร่าย         /
    ด.ญ.นริศรา รักเมือง        /
    ด.ญ.ธนัชญา ไชยยศ          /
    ด.ญ.กนกกาญจน์           /
    นวลเศษ
    ด.ญ.ธนาพร กุลเพ็ง         /
    ด.ญ.อธิชา เชื้อคาพู        /
    ด.ญ.ณัฐชรวี            /
    เมืองพร้อม       รวม        10          -
             ้
คิดเป็นร้อยละของนักเรียนทังหมด 100.00        0.00

        ั
หมายเหตุ ไม่ได้รบประทาน หมายถึง
   ไม่ได้รับประทานเป็นส่วนมาก ตั้งแต่ 4-5 วัน
   นับเฉพาะวันที่มาโรงเรียน
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 124

    ั
การได้รบประทานอาหารเช้าของนักเรียน
         ้
       รายชัน
          ปีการศึกษา 2552

 ชั้น     ชื่อ – สกุล         ั
                    ได้รบ       ั    ี่   ั
                         ไม่ได้รบ สาเหตุทไม่ได้รบประทาน

อบ. 2  ด.ช.ปวรุตม์ หีตแก้ว        /
    ด.ญ.พุทธิตา            /
    สมบัติไทย
    ด.ญ.วรินยุพา           /
    วิชัยดิษฐ
    ด.ญ.อุมาพร ดาสนิท         /
       รวม        4          -
             ้
คิดเป็นร้อยละของนักเรียนทังหมด 100.00        0.00

        ั
หมายเหตุ ไม่ได้รบประทาน หมายถึง
   ไม่ได้รับประทานเป็นส่วนมาก ตั้งแต่ 4-5 วัน
   นับเฉพาะวันที่มาโรงเรียน
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 125

    ั
การได้รบประทานอาหารเช้าของนักเรียน
         ้
       รายชัน
            ปีการศึกษา 2552

 ชั้น     ชื่อ – สกุล         ั
                    ได้รบ       ั    ี่   ั
                          ไม่ได้รบ สาเหตุทไม่ได้รบประทาน

ป. 1  ด.ช.ทรงพล เสือฉาย         /
    ด.ญ.กนกวรรณ มีศรี         /
    ด.ญ.จุฑาทิพย์ เรืองศรี       /
    ด.ญ.จุฑารัตน์ เรืองศรี       /
    ด.ญ.ณัฐกานต์            /
    เพชรเชนทร์
    ด.ญ.อังคณา             /
    เพ็ชรประพันธ์
       รวม        6           -
             ้
คิดเป็นร้อยละของนักเรียนทังหมด 100.00        0.00

         ั
หมายเหตุ ไม่ได้รบประทาน หมายถึง
   ไม่ได้รับประทานเป็นส่วนมาก ตั้งแต่ 4-5 วัน
   นับเฉพาะวันที่มาโรงเรียน
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 126

    ั
การได้รบประทานอาหารเช้าของนักเรียน
         ้
       รายชัน
           ปีการศึกษา 2552

 ชั้น     ชื่อ – สกุล         ั
                    ได้รบ       ั    ี่   ั
                          ไม่ได้รบ สาเหตุทไม่ได้รบประทาน

ป. 2  ด.ช.กฤษฎา หวานแก้ว         /
    ด.ช.พันกร รณรงค์          /
    ด.ช.วุฒิชัย เรืองศรี        /
    ด.ช.สุพรชัย มิตตะกา        /
    ด.ญ.วรรณศร             /
    ทาบสุวรรณ
    ด.ญ.อังศิมา เมืองพร้อม       /
    ด.ญ.อัจฉราพร            /
    พรมวรรณ์       รวม        7           -
             ้
คิดเป็นร้อยละของนักเรียนทังหมด 100.00        0.00

         ั
หมายเหตุ ไม่ได้รบประทาน หมายถึง
   ไม่ได้รับประทานเป็นส่วนมาก ตั้งแต่ 4-5 วัน
   นับเฉพาะวันที่มาโรงเรียน
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 127    ั
การได้รบประทานอาหารเช้าของนักเรียน
         ้
       รายชัน
          ปีการศึกษา 2552

 ชั้น     ชื่อ – สกุล         ั    ั    ี่   ั
                   ได้รบ ไม่ได้รบ สาเหตุทไม่ได้รบประทาน
    ด.ช.เมธา ผลวิจิตร              /    ไม่อยากรับประทาน -
 ป. 3
                               ไม่หิว
    ด.ช.ทนง หนูเยาว์         /
    ด.ช.นพดล ทองปลอด               /    ไม่อยากรับประทาน -
                               ไม่มีอาหาร
    ด.ช.เอกรัช            /
    แก้วประเสริฐ
    ด.ญ.พิชญ์สินี          /
    สร้างทองดี
    ด.ช.ปิยพล ถาวร          /       รวม             4      2
             ้
คิดเป็นร้อยละของนักเรียนทังหมด 66.67       33.33

         ั
หมายเหตุ ไม่ได้รบประทาน หมายถึง
ไม่ได้รับประทานเป็นส่วนมาก ตั้งแต่ 4-5 วัน
นับเฉพาะวันที่มาโรงเรียน
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 128

    ั
การได้รบประทานอาหารเช้าของนักเรียน
         ้
       รายชัน
          ปีการศึกษา 2552

 ชั้น     ชื่อ – สกุล         ั
                    ได้รบ       ั    ี่   ั
                         ไม่ได้รบ สาเหตุทไม่ได้รบประทาน

 ป. 4  ด.ช.นพณัฐ รณรงค์         /
       รวม        1          -
             ้
คิดเป็นร้อยละของนักเรียนทังหมด 100.00        0.00

        ั
หมายเหตุ ไม่ได้รบประทาน หมายถึง
   ไม่ได้รับประทานเป็นส่วนมาก ตั้งแต่ 4-5 วัน
   นับเฉพาะวันที่มาโรงเรียน
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 129

    ั
การได้รบประทานอาหารเช้าของนักเรียน
         ้
       รายชัน
          ปีการศึกษา 2552

 ชั้น     ชื่อ – สกุล         ั    ั    ี่   ั
                   ได้รบ ไม่ได้รบ สาเหตุทไม่ได้รบประทาน

 ป. 5  ด.ช.สรสิช สุขแก้ว
    ด.ช.ประจักร หนูนุ่ม
    ด.ช.นัฐพงศ์ พลวิชัย       รวม
             ้
คิดเป็นร้อยละของนักเรียนทังหมด

        ั
หมายเหตุ ไม่ได้รบประทาน หมายถึง
    ไม่ได้รับประทานเป็นส่วนมาก ตั้งแต่ 4-5 วัน
    นับเฉพาะวันที่มาโรงเรียน
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 130

    ั
การได้รบประทานอาหารเช้าของนักเรียน
         ้
       รายชัน
           ปีการศึกษา 2552

 ชั้น     ชื่อ – สกุล         ั    ั    ี่   ั
                   ได้รบ ไม่ได้รบ สาเหตุทไม่ได้รบประทาน

 ป. 6  ด.ช.อันดา สาหร่าย
    ด.ญ.วารุณี พุฒทอง
    ด.ช.พีรณัฐ รอดสีเสน
    ด.ช.ปริญญา
    เพชรเชนทร์
       รวม
             ้
คิดเป็นร้อยละของนักเรียนทังหมด

        ั
หมายเหตุ ไม่ได้รบประทาน หมายถึง
    ไม่ได้รับประทานเป็นส่วนมาก ตั้งแต่ 4-5 วัน
    นับเฉพาะวันที่มาโรงเรียน
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 131

       ั
แบบสรุปการได้รบประทานอาหารเช้าของ
       นักเรียน
          ้
     จาแนกรายชัน ปีการศึกษา 2552
                     ั
                   ได้รบ           ั
                             ไม่ได้รบ คิด
   ชั้น          ้
         นักเรียนทังหมด      คิดเป็นร้อยละ
                   (คน)         (คน) เป็นร้อยละ
 อนุบาลปีที่ 1     10       10     100.00        -     0.00
 อนุบาลปีที่ 2     4        4     100.00        -     0.00
ประถมศึกษาปีที่     6        6     100.00        -     0.00
   1
ประถมศึกษาปีที่     7        7     100.00        -     0.00
   2
ประถมศึกษาปีที่     6        4      66.67        2     33.33
   3
ประถมศึกษาปีที่     1        1     100.00        -     0.00
   4
ประถมศึกษาปีที่     3
   5
ประถมศึกษาปีที่     4
   6
  รวม        41

        ั
หมายเหตุ ไม่ได้รบประทาน หมายถึง
    ไม่ได้รับประทานเป็นส่วนมาก ตั้งแต่ 4-5 วัน
    นับเฉพาะวันที่มาโรงเรียน
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 132          ่   ั
สรุปข้อมูลนักเรียนทีไม่ได้รบประทานอาห
         ารเช้า
            ปีการศึกษา 2552
        ี่ ั
     สาเหตุทไม่รบประทาน          คน          ร้อยละ
   ผู้ปกครองไม่เตรียมอาหารไว้ใ        1
ห้
   ไม่อยากรับประทาน / ไม่หิว         1
   มาซื้อขนมอื่นกินแทน
   รีบมาโรงเรียนแต่เช้า
   อื่น ๆ
        รวม
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 133

         ่ ั    ั
    จานวนเงินทีนกเรียนได้รบจากบ้าน
           ปีการศึกษา 2552
              ่ ั    ั
        จานวนเงินทีนกเรียนได้รบจากบ้าน
ชั้น
          โดยประมาณ (แจงรายคน)
เลขที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          รวม เฉลี่ย
อบ.1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                100   10
อบ.2 10 10 10 10                         40   10
ป.1 10 10 10 10 10 10                       60   10
ป.2 10 10 10 10 10 10 10                     70   10
ป.3 20 20 20 0 20 20                       100 16.50
ป.4 20                              20   20
ป.5
ป.6
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 134

        ่
   นักเรียนทีขาดแคลนอาหารกลางวัน
          ้
         ชันอนุบาล 1
           ปีการศึกษา 2552
              ขาด       การช่วยเหลือ
                                   หมายเ
ที่    ชื่อสกุล    แคล   กินฟ   ไม่ได้ช่วยเหลือ     หตุ
              น     รี        ้
                          (ซือเอง)
1
2
3
4
5
6
7     รวม        7    7
             100. 100.
    เฉลี่ยร้อยละ
              00    00
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 135

        ่
   นักเรียนทีขาดแคลนอาหารกลางวัน
          ้
         ชันอนุบาล 2
           ปีการศึกษา 2552
              ขาด       การช่วยเหลือ
                                   หมายเ
ที่    ชื่อสกุล    แคล   กินฟ   ไม่ได้ช่วยเหลือ     หตุ
              น     รี        ้
                          (ซือเอง)
1
2
3
4
5     รวม        5    5
             100. 100.
    เฉลี่ยร้อยละ
              00    00
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 136

     ่           ้
นักเรียนทีขาดแคลนอาหารกลางวัน ชัน
        ป.1
           ปีการศึกษา 2552
             ขาด       การช่วยเหลือ
                                   หมายเ
ที่    ชื่อสกุล    แคล   กินฟ   ไม่ได้ช่วยเหลือ     หตุ
              น     รี        ้
                          (ซือเอง)
1             /     /
2             /     /
3             /     /
4             /     /
5             /     /
6             /     /
7             /     /
8             /     /
9             /     /     รวม        9    9
             100. 100.
   เฉลี่ยร้อยละ
              00    00
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 137

      ่           ้
 นักเรียนทีขาดแคลนอาหารกลางวัน ชัน
        ป.2
           ปีการศึกษา 2552
             ขาด       การช่วยเหลือ
                                   หมายเ
ที่    ชื่อสกุล    แคล   กินฟ   ไม่ได้ช่วยเหลือ     หตุ
              น     รี        ้
                          (ซือเอง)
1             /     /
2              /     /
3              /     /
4              /     /
5              /     /
6              /     /
     รวม        6    6
             100. 100.
   เฉลี่ยร้อยละ
              00    00
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 138

      ่          ้
 นักเรียนทีขาดแคลนอาหารกลางวันชัน
         ป.3
           ปีการศึกษา 2552
             ขาด       การช่วยเหลือ
                                   หมายเ
ที่    ชื่อสกุล    แคล   กินฟ   ไม่ได้ช่วยเหลือ     หตุ
              น     รี        ้
                          (ซือเอง)
1             /     /
2             /     /     รวม        2  2
             100. 100.
   เฉลี่ยร้อยละ
             00  00
      ่          ้
 นักเรียนทีขาดแคลนอาหารกลางวันชัน
         ป.4
           ปีการศึกษา 2552
             ขาด       การช่วยเหลือ
                                   หมายเ
ที่    ชื่อสกุล    แคล   กินฟ   ไม่ได้ช่วยเหลือ     หตุ
              น     รี        ้
                          (ซือเอง)
1             /     /
2             /     /     รวม        2    2
        ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 139

        100. 100.
เฉลี่ยร้อยละ
         00    00
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 140

      ่
 นักเรียนทีขาดแคลนอาหารกลางวันชั้น
         ป.5
            ปีการศึกษา 2552
              ขาด       การช่วยเหลือ
                                    หมายเ
ที่     ชื่อสกุล    แคล   กินฟ   ไม่ได้ช่วยเหลือ     หตุ
               น     รี        ้
                           (ซือเอง)
1              /     /
2               /     /
3               /     /      รวม        3  3
              100. 100.
    เฉลี่ยร้อยละ
              00  00
        ่          ้
   นักเรียนทีขาดแคลนอาหารกลางวันชัน
           ป.6
            ปีการศึกษา 2552
              ขาด       การช่วยเหลือ
                                    หมายเ
ที่     ชื่อสกุล    แคล   กินฟ   ไม่ได้ช่วยเหลือ     หตุ
               น     รี        ้
                           (ซือเอง)
1              /     /
2              /     /
        ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 141

  รวม       2    2
        100. 100.
เฉลี่ยร้อยละ
         00    00
              ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 142

          ่  ั
     นักเรียนทีได้รบอาหารกลางวันฟรี
           ปีการศึกษา 2552
                 ั
               ได้รบอาหารกลางวัน
           ้
      นักเรียนทังหมด
 ชั้น               ฟรี             หมายเหตุ
        คน      คน   ร้อยละ
เด็กเล็ก     9       9   100.00
 อบ.1      10      10   100.00          อบต.จัดสรร

 อบ.2                   100.00      จานวน 41 คน
         4       4
                                / วัน
 ป.1      6       6     100.00
                              ( 13 บาท / คน )
 ป.2      7       7     100.00

 ป.3      6       6     100.00

 ป.4      1       1     100.00
 ป.5      3       3      100.00
 ป.6      4       4      100.00
 รวม      50       50     100.00

หมายเหตุ
………………..………………..………………..………………..…………
……..……………………….
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 143

          ่  ั
     นักเรียนทีได้รบอาหารเสริม (นม)
           ปีการศึกษา 2552
                  ั
                ได้รบอาหารเสริม
           ้
      นักเรียนทังหมด
  ชั้น                (นม)            หมายเหตุ
         คน       คน    ร้อยละ
 เด็กเล็ก     9         -     -
 อบ.1      10       10    100.00
 อบ.2      4        4    100.00
  ป.1      6        6    100.00

         7        7     100.0
  ป.2
                        0
         6        6     100.0
  ป.3
                        0
         1        1     100.0
  ป.4
                        0
         34       34      100.
 รวม
                         00
  ป.5      3       -         -
  ป.6      4       -         -
 รวม       7       -         -
   ้ ้
รวมทังสิน    50       30     68.00

หมายเหตุ
………………………………………………………………………
………………………
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 144

      ่ ี ุ      ่
 นักเรียนทีมอปกรณ์แปรงฟันทีโรงเรียน
           ปีการศึกษา 2552
                                  มีครบทุกรายก
                 แปรงสี    ยาสีฟั   แก้ว      าร
ที่    ชื่อ – สกุล      ฟัน      น    น้า
                                  คน   ร้อยละ
ชั้นอนุบาล 1
1 ด.ช.ทรงพล เสือฉาย
2   ด.ช.ยศภัทร รณรงค์
   ด.ญ.พุทธิตา
3
   สมบัติไทย
4   ด.ญ.อุมาพร ดาสนิท
   ด.ญ.ยุพารัตน์
5
   วิชัยดิษฐ
6   ด.ญ.สุพัตรา สุขจิตต์
7   ด.ญ.อังคณา
   เพ็ชรประพันธ์
ชั้นอนุบาล 2
1 ด.ญ.ศรัณญา ศรีกัน
2   ด.ญ.จุฑาทิพย์
   เรืองศรี
3   ด.ญ.จุฑารัตน์
   เรืองศรี
4   ด.ญ.ทิพย์ติมา
   ยศเมฆ
5   ด.ญ.กนกวรรณ
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 145

                               มีครบทุกรายก
              แปรงสี    ยาสีฟั   แก้ว      าร
ที่    ชื่อ – สกุล    ฟัน      น    น้า
                                คน   ร้อยละ
     ุ
   ศรีสข
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 146

                                  มีครบทุกรายก
                 แปรงสี    ยาสีฟั   แก้ว      าร
ที่    ชื่อ – สกุล      ฟัน      น    น้า
                                  คน   ร้อยละ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1 ด.ช.พันกร รณรงค์
2   ด.ช.วุฒิชัย เรืองศรี
3   ด.ช.อานนท์ รณรงค์
4   ด.ช.กฤษฎา
   หวานแก้ว
5   ด.ช.สุนฤนาท
   มิตตะกา
6   ด.ญ.โสรยา เรืองศรี

7   ด.ญ.อัจฉราพร
   พรมวรรณ์
8   ด.ญ.อังศิมา
   เมืองพร้อม
9   ด.ญ.วรรณศร
   ทาบสุวรรณชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
1 ด.ช.เกียรติศักดิ์
   พรวิทยาพรรณ
2   ด.ช.เมธา ผลวิจิตร
3   ด.ช.ทนง หนูเยาว์
4   ด.ช.นพดล
   ทองปลอด
5   ด.ช.เอกรัช
               ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 147

                                  มีครบทุกรายก
                 แปรงสี    ยาสีฟั   แก้ว      าร
ที่    ชื่อ – สกุล      ฟัน      น    น้า
                                  คน   ร้อยละ
   แก้วประเสริฐ
6   พิชญ์สินี สร้างทองดี
             ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 148

                                มีครบทุกรายก
               แปรงสี    ยาสีฟั   แก้ว      าร
ที่    ชื่อ – สกุล     ฟัน      น    น้า
                                 คน   ร้อยละ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                       -    0.00
1   ด.ช.นพณัฐ รณรงค์      X      X     X
2   ด.ช.ณัทกร ทองแจ้ง      X      X     /
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                       -    0.00
1   ด.ช.สรสิช สุชแก้ว      X      X     X
2   ด.ช.ประจักร หนูนุ่ม     X      X     Xชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1
2
3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
2
          ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 149

                             มีครบทุกรายก
            แปรงสี    ยาสีฟั   แก้ว      าร
ที่  ชื่อ – สกุล    ฟัน      น    น้า
                              คน   ร้อยละ
   รวม
            ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 150

 ความสามารถในการอ่านของนักเรียน
         ้
       รายชัน
          ปีการศึกษา 2552
          ้
     นักเรียนทัง
            อ่านคล่อง     อ่านไม่คล่อง     อ่านไม่ออก
 ชั้น    หมด
       คน    คน  ร้อยละ   คน    ร้อยละ    คน  ร้อยละ
 อบ.1
 อบ.2
 ป.1     6     1          5          -
 ป.2     7     5          2          -
 ป.3     6     1          4          1
 ป.4     1               1          -
 ป.5     3

 ป.6     4
 รวม     27

หมายเหตุ
   1. อ่านคล่อง หมายถึง อ่านได้รวดเร็ว ต่อเนื่อง
และถูกต้องมากกว่าร้อยละ 90
   2. อ่านไม่คล่อง หมายถึง อ่านช้า ๆ ต้องผสมคา
และถูกต้องร้อยละ 50 – 80
   3. อ่านไม่ได้ หมายถึง อ่านช้ามาก ผสมคาไม่ได้
และถูกต้องไม่ถึงร้อยละ 50
           ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 151

          ่ ่
ร้อยละของนักเรียนทีทองสูตรคูณได้คล่อง
         ปีการศึกษา 2552
         ้
    นักเรียนทังหมด ท่องสูตรคูณได้คล่อง
 ชั้น                           หมายเหตุ
        คน    คน   ร้อยละ
 อบ.1
 อบ.2
 ป.1     6
 ป.2     7
 ป.3     6
 ป.4     1
 ป.5     3
 ป.6     4
 รวม     27          ่ ่
ร้อยละของนักเรียนทีทองบทอาขยานได้ค
         ล่อง
         ปีการศึกษา 2552
         ้
    นักเรียนทังหมด ท่องบทอาขยานได้
 ชั้น                          หมายเหตุ
        คน    คน   ร้อยละ
 อบ.1                        ไม่มีบทอาขยาน
 อบ.2                        ไม่มีบทอาขยาน
 ป.1     6     3      60.00
 ป.2     7     3      75.00
 ป.3     6
      ข้ อมูลสารสนเทศ 2552 : โรงเรียนวัดปัฏนาราม  หน้า 152

ป.4  1
ป.5  3    5      83.33
ป.6  4   3      60.00
รวม  27

								
To top