Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

skolni vzdelavaci program 2009 by hMe9pu2

VIEWS: 65 PAGES: 327

									1
Identifikační údaje

Oficiální název ŠVP:  Školní vzdělávací program
            zpracovaný podle RVP ZV – LMP
            Základní škola praktická Vimperk
            (s odloučeným pracovištěm ve Volarech)

Motivační název ŠVP: „S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP“

Předkladatel:     Základní škola praktická
            1. máje 127
            385 01 Vimperk
            IČO 708 41 071
            IZO 600 171 485

Jméno ředitelky:    Mgr. Jaroslava Kotlíková
Kontakty:       č.tel/fax 388 415 915
            mobil   721629887
            e-mail: jaroslava.kotlikova@centrum.cz


Zřizovatel:      Krajský úřad Jč. – kraj
            U zimního stadionu 1952/2
            370 76 České Budějovice
            IČO 708 90 650
Kontakty:       č.tel: 386 720 439 fax: 386 359 048
            e-mail: zeman@kraj-jihocesky.cz
                 www.kraj-jihocesky.cz


Platnost dokumentu:  od 1. 9. 2007

Podpis ředitele:

Razítko školy:Verze č.:       I/2007

Koordinátor tvorby ŠVP ZV:
Kontakt:
           Mgr. Hubáček Martin / e-mail: marhub@centrum.cz

                      2
Obsah
 1. Charakteristika školy ......................................................................................................... 5
   1.1  Úplnost a velikost školy, vybavení školy .................................................................................................... 5
   1.2  Charakteristika pedagogického sboru ......................................................................................................... 6
   1.3  Charakteristika žáků ................................................................................................................................... 6
   1.4  Mimoškolní aktivity a soutěže ...... .......................................................................................................... ....7
   1.5  Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty .............................. 8
 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu ........................................................... 9
   2.1 Zaměření školy ............................................................................................................................................ 9
   2.2 Výchovné a vzdělávací strategie ............................................................................................................... 10
   2.3 Začlenění průřezových témat .................................................................................................................... 15
 3. Učební plán ....................................................................................................................... 24
   3.1 Tabulace učebního plánu ........................................................................................................................... 24
     První stupeň ………………………………………………………………………… .......................... …24
     Druhý stupeň ............................................................................................................................................ 25
   3.2 Poznámky k učebnímu plánu .................................................................................................................... 27
 4. Učební osnovy .................................................................................................................... 28
 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
   4.1 Český jazyk a literatura ....................................................................................................................... 28
   4.2 Cizí jazyk - Německý .......................................................................................................................... 55

 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
  4.3 Matematika .......................................................................................................................................... 59
  4.4 Rýsování .......................................................................................................................................... 87
 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
   4.5 Informatika .......................................................................................................................................... 95
 ČLOVĚK A JEHO SVĚT
  4.6 Prvouka   ........................................................................................................................................ 106
  4.7 Vlastivěda .......................................................................................................................................... 124
  4.8 Přírodověda ........................................................................................................................................ 133
 ČLOVĚK A SPOLEČNOST
  4.9 Dějepis  ........................................................................................................................................ 141
  4.10 Občanská výchova ............................................................................................................................. 151
 ČLOVĚK A PŘÍRODA
  4.11 Fyzika   ........................................................................................................................................ 167
  4.12 Chemie   ........................................................................................................................................ 180
  4.13 Přírodopis ........................................................................................................................................ 187
  4.14 Zeměpis  ........................................................................................................................................ 205
 UMĚNÍ A KULTURA
  4.15 Hudební výchova ............................................................................................................................... 222
  4.16 Výtvarná výchova .............................................................................................................................. 235
 ČLOVĚK A ZDRAVÍ
  4.17 Výchova ke zdraví ............................................................................................................................. 244
  4.18 Tělesná výchova ................................................................................................................................ 253
 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
  4.19 Pracovní vyučování ........................................................................................................................... 277
                                      3
5. Hodnocení žáků .............................................................................................................. 317

  5.1   Hodnocení ............................................................................................ ............................................. 317
  5.2   Zásady hodnocení ............................................................................................................................... 318
  5.3   Způsob získávání podkladů pro hodnocení ........................................................................................ 320
  5.4   Zásady a pravidla hodnocení žáků (autoevaluace) ............................................................................. 321
  5.5   Hodnocení chování a prospěchu ......................................................................................................... 322
  5.6   Hodnocení výsledků vzdělání žáka a celkové hodnocení na vysvědčení ........................................... 326
  5.7   Uvolnění z vyučování ......................................................................................................................... 327
  5.8   Postup žáka do vyššího ročníku, Opakování ročníku ......................................................................... 327
  5.9   Vysvědčení ..........................................................................................................................................329
  5.10   Opravné zkoušky .................................................................................................................................330
  5.11   Ukončení základního vzdělání ............................................................................................................ 331
  5.12   Výstupní hodnocení ............................................................................................................................ 332

6. Autoevaluace školy a její autoevaluační činnost .......................................................... 333
7. Poznámky ................................................................................................................................................. 336
  7.1 Klíčové kompetence/6 - očíslování ........................................................................................................ 336
  7.2 Používané zkratky ................................................................................................................................... 338
8. Přílohy   ..................................................................................................................................................... 9
  8.1 Vzdělávací program školní družiny ...... ............................................................................................... 167
                                      4
2. Charakteristika školního vzdělávacího programu
2.1 Zaměření školy
Co chceme a kam směřujeme
   vytvořit klidné a nestresující prostředí pro rozvoj dovedností, vědomostí a vztahů ve
   škole, mezi žáky navzájem, mezi žáky a vyučujícími a také mezi pedagogickými
   pracovníky. To vše, pokud možno, v klidu s rozvahou a s úsměvem, protože
  „ S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP“ (motivační název ŠVP).
   respektovat specifika jak ve výchově, tak ve vzdělávání.
   zaměřit se na individuální vývoj našich žáků podle jejich osobních možností
   vzdělávacích i výchovných.
   věnovat zvýšenou pozornost žákům z nevhodného sociokulturního prostředí a pomoci
   jim v začlenění do kolektivu a zvládnutí učiva především za pomoci vyučujících a
   školní družiny.
   umožnit výchovu a vzdělání nejen žákům s mentálním postižením, ale i žáků
   s kombinovaným postižením (mentální + tělesné, mentální + sluchové, mentální +
   řečové a mentální a zrakové).
   respektovat heslo, že každé dítě je na své úrovni vzdělavatelné.
Škola pro život
chceme:
   žáky učit takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě,
   tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se
   zaměřením na rozvoj pracovních dovedností.
   zavádět do výuky efektivní metody výuky, kterými povedeme žáky k týmové práci,
   k vzájemné pomoci a respektu a k sounáležitosti ke kolektivu.
   vzhledem k sounáležitosti k EU, zavést výuku cizího jazyka.
   vést žáky k volbě povolání, za tímto účelem budeme preferovat výuku pracovního
   vyučování a pracovních činností ve všech vyučovacích předmětech.
   vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, tudíž budeme
   podporovat výuku na počítačích a jejich využití.
   vést žáky k dodržování stanovených pravidel ve školním řádu.
   vést žáky k odpovědnosti za své chování a jednání.
   klást důraz na rozvoj komunikace, sebeobsluhy, rozvoj forem společenského styku,
   rozvoj sociální zdatnosti a sebevědomí žáků s ohledem ne individuální možnosti žáků.
   vést žáky ke vzájemné toleranci, respektování odlišností, k utváření pěkných vztahů k
   respektování autorit a svobody ostatních lidí.
Škola pro všechny
chceme:
   uplatňovat individuální přístup k žákům, respektovat jejich zdravotní stav, mentální
   úroveň a sociokultirní prostředí.
   připravit žáky na vstup do života a co možná nejvhodnější zvolení učebního oboru, aby
   byl zohledněn zdravotní stav i mentální úroveň žáků.
   Vést žáky k seberealizaci při sportu (sportovní hry mládeže a plavání) a v uměleckých
   činnostech (výtvarné a hudební).
   Spolupracovat s rodiči žáků, vtáhnout je do dění školy návštěvou různých kulturních
   vystoupení a prezentací výsledků činností žáků při pracovním vyučování.


                       5
2.2 Výchovné a vzdělávací strategie
  Přehled KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ stanovených RVP ZV – LMP
  (KK/počet TO, každý TO je označen číslem pro jednoznačnost při tvorbě VVSŠ a VVS u předmětů)


 1. K UČENÍ KKU/7
 Na konci základního vzdělávání žák:
  (11) využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a
   jiné pomocné techniky
  (12) pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
  (13) poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení
  (14) používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
  (15) dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
  (16) chápe obecně používané termíny, znaky a symboly
  (17) uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním

 2. K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ KKP/6
 Na konci základního vzdělávání žák:
  (21) vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
  (22) řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní
   překážky
  (23) přijímá důsledky svých rozhodnutí
  (24) nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
  (25) dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a
    řídí se jí
  (26) dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby

 3. KOMUNIKATIVNÍ KKO/7
 Na konci základního vzdělávání žák:
  (31) vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
  (32) rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
  (33) využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům,
   záznamům a obrazovým materiálům
  (34) zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
  (35) vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor
  (36) využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
  (37) využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných
   k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
                           6
4. SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KSP/7
Na konci základního vzdělávání žák:
 (41) posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
 (42) má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
 (43) respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné
  práce
 (44) rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
 (45) navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré
  mezilidské vztahy posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých,
  nemocných a postižených lidí
 (46) uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby

5. OBČANSKÉ KOB/5
Na konci základního vzdělávání žák:
 (51) zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití
 (52) zvládá běžnou komunikaci s úřady
 (53) chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie
 (54) chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na
  ochraně životního prostředí
 (55) dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
  podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy

6. PRACOVNÍ KPR/8
Na konci základního vzdělávání žák:
 (61) zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační
  schopnosti při kolektivní práci
 (62) má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem
 (63) dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí
  a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech
 (64) pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché
  technické dokumentaci
 (65) je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení
 (66) reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních
 (67) má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí
 (68) využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího
  pracovního uplatnění
                       7
Výchovné a vzdělávací strategie
 Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně
utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků a směřuje k cílům základního vzdělávání.


KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
učení
UČITEL:
č. KK/TO
    (11) seznamuje s různými metodami dosažení cílů.
    (12) umožňuje samostatnou práci s pomůckami.
    (13) umožňuje včasnou zpětnou vazbu .
    (13) vede žáky k sebehodnocení.
    (13) vede žáky při hledání chyb.
    (13) důsledně dbá na opravu chyb a společně s žáky (žákem) pracuje na prevenci chyb.
    (14) rozvíjíme u žáků schopnost číst s porozuměním, orientovat se v textu, vyhledávat v něm
     podstatné informace a reprodukovat jednoduchý text.
    (14) formou her, zábavných úkolů, dramatizace, návštěvou knihovny, divadelních a filmových
     představení a zajímavou doplňkovou četbou rozvíjíme slovní zásobu, pochopení významu
     slov, zvládnutí gramaticky správné stavby věty.
    (14) klademe důraz na čtení s porozuměním, orientaci v textu, vyhledání podstatných informací
     v textu a jednoduchou reprodukci textu.
    (15) upozorňuje na souvislosti teorie s praxí.
    (16) společně s žáky tvoří slovníček pojmů a aktuálně jej doplňuje.
    (17) aktivně zapojuje do konkrétních činností.
    (17) vědomě spojuje teorii s praxí.


KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcovat žáky k praktickému řešení
problémů
UČITEL:
č. KK/TO
    (21) záměrně pracuje s problémovými situacemi.
    (21) provádí rozbor problému, situace, jednání atp., vede žáky ke spolupráci na rozboru.
    (21) nepředkládá řešení, ale vede žáky k jeho nalezení.
    (22) předkládá problémové situace ze života a vede žáky k jejich řešení, pomáhá při
     překonávání překážek.
    (23) umožňuje žákům dělat chyby, zviditelňuje důsledky a společně hledá východisko
     (nápravu).
    (23) vede žáky k přijetí odpovědnosti za svá rozhodnutí.
    (24) povzbuzuje k vytrvalosti a spolupráci.
    (25) vede žáky k samostatnosti.
    (26) zprostředkovává zažití modelových situací ohrožení a jejich řešení.
                         8
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky účinné a slušné komunikaci
UČITEL:
č. KK/TO
   (31, 35) učí žáky obhajovat (argumentovat) vhodnou formou své názory.
   (31) umožňuje a dává prostor žákovi k sebevyjádření a vybízí k němu.
   (31) učí žáky prezentovat své názory.
   (31, 37) umožňuje a vede dialog mezi žáky.
   (31, 35) klade důraz na správné vyjadřování, upozorňuje na nedostatky a snaží se o nápravu.
   (32, 35) navozuje modelové situace, dává možnost k individuálním výstupům.
   (32) vytváří zpětnou vazbu porozumění sdělení.
   (33, 34) umožňuje žákům práci s textem, obrazem, zvukem, požaduje výstupy.
   (36) kromě verbální a nonverbální komunikace komunikuje i formou textů (obrazů) v tištěné a
    elektronické podobě.
   (36) využívá příležitosti pro komunikaci pomocí informační technologie.
   (37) umožňuje skupinovou práci.


KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat
a respektovat práci vlastní i druhých
UČITEL:
č. KK/TO
   (41) umožňuje žákovi zažít úspěch.
   (41) vytváří příležitosti ke zviditelnění a prohloubení pozitivních stránek žáků.
   (42) učí respektovat svobodu druhých .
   (42) vede žáky k uplatňování společenských pravidel (společně dohodnutých).
   (42, 44) důsledně vede k odpovědnosti za své jednání.
   (42) vede k úctě ke starším občanům.
   (43)vybízí a motivuje k aktivní účasti na společné práci.
   (43) poukazuje na potřebu pravidel pro společnou činnost a soužití.
   (44) konstruktivně řeší rušivé a rizikové chování, poukazuje na jeho důsledky.
   (44) vede žáky k efektivní spolupráci s ostatními.
   (44) vede žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy.
   (45) podněcuje žáky k diskusím a k vyjádření vlastních postojů a hodnot.
   (45) vede žáky k úctě ke každému životu.
   (45) vede žáky k pozitivnímu postoji k životu a jeho radostnému a smysluplnému prožívání.
   (45) podněcuje prohlubování vzájemných dobrých vztahů.
   (45) vede žáky k respektování a pomoci starým, nemocným lidem, lidem s postižením a nebo
    jinak znevýhodněným lidem.
   (46) pomáhá rozlišovat fyzickou a psychickou zátěž a vede žáky k prevenci přetížení.
                       9
KOMPETENCE OBČANSKÉ – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti,
mající svá práva, ale i povinnosti
UČITEL:
č. KK/TO
    (51) důsledně dbá na plnění povinností a vyvozuje důsledky jejich neplnění.
    (51) vede žáky ke vzájemné ohleduplnosti.
    (51) jasně vymezuje pojmy svoboda a odpovědnost (demokracie).
    (52) seznamuje žáky vyšších ročníků s provozem různých úřadů, tak aby získali poznatky o
     jejich zaměření a naučili se využívat jejich služby.
    (53) učí žáky respektovat individuální, rasové a národnostní rozdíly mezi lidmi.
    (53, 54) prohlubuje úctu ke každému životu.
    (54) si uvědomuje, že je svým (dobrým) životem vzorem pro žáky.
    (54) dbá na zdraví své i na zdraví žáků (fyzické, psychické a duševní).
    (54) společně s žáky hledá správný vztah k přírodě.
    (54) motivuje žáky k ochraně životního prostředí a aktivně se na ní s žáky podílí.
    (55) umožňuje a zprostředkovává praktické řešení situací a problémů.
    (55) vytváří modelové situace mimořádných událostí a situací.


KOMPETENCE PRACOVNÍ – pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné
možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o
vlastní životní a profesní orientaci
UČITEL:
č. KK/TO
    (61) umožňuje nácvik praktických dovedností a seznamuje s doporučenými postupy.
    (61) vybízí ke spolupráci.
    (61) umožňuje samostatně pracovat dle vlastních postupů.
    (62) dbá na smysluplnost činností.
    (62) zprostředkovává pozitivní zkušenosti s konkrétními činnostmi.
    (63, 64) důsledně dbá na ochranu zdraví (svého a žáků) i životního prostředí a vede k ní i žáky.
    (64) vede žáky při individuální i skupinové práci dle postupu, návodu, náčrtu a dokumentace.
    (65) vede žáky k samostatné cílevědomé práci se schopností dokončení úkolu.
    (65) dbá na dokončení zadaného úkolu.
    (66) vede žáky k sebehodnocení.
    (66) vede žáky k objektivnímu hodnocení.
    (67, 68) seznamuje žáky s adekvátními možnostmi dalšího vzdělávání a profesionální orientace.
                         10
2.3 Začlenění průřezových témat

Používané zkratky:
OSV    - osobně sociální vývoj        Vl   - vlastivěda
VDO    - výchova demokratického        Př   - přírodověda (I. stupeň)
      občana                D    - dějepis
VGL    - výchova k myšlení          Ov   - výchova k občanství
      v evropských globálních       F    - fyzika
      souvislostech            Ch   - chemie
MUV    - multikulturní výchova        P    - přírodopis (II.stupeň)
ENV    - enviromentální výchova        Z    - zeměpis
MEV    - mediální výchova           Hv   - hudební výchova
VOT    - vzdělávací oblast          Vv   - výtvarná výchova
VOR    - vzdělávací obor           VKZ   - výchova ke zdraví
INT    - integrace PT do předmětu            (integrováno)
PRO    - realizace PT formou projektu     Tv   - tělesná výchova
      (Den země, cvičení v přírodě)    Pv   - pracovní vyučování
PT    - průřezové téma            CHKOŠ  - akce střediska Chráněné
TO    - tématický okruh                krajinné oblasti Vimperk
ŠUP    - školní učební plán          DZ   - Den Země
TO PT   - tématický okruh průřezového     CVPŘ  - cvičení v přírodě
      tématu                ŠVÝ   - školní výlet
Čj    - český jazyk a literatura       ŠSL   - školní slavík
Aj    - anglický jazyk            KAR   - karneval
M     - matematika              KOD   - kouzelný den
RVP ZV - rámcově vzdělávací program       TOD   - třídění odpadu
      základního vzdělání         ŠKŘ   - důsledné dodržování školního
R     - rýsování                    řádu
Inf    - informatika             VÁB   - Vánoční besídka
Pr    - prvouka


    Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem
vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. V této části ŠVP ZV vymezujeme pouze
jejich plánované začlenění pro realizaci ve výuce.
průřezová témata mohou být realizována třemi základními formami:
  integrací (INT) obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu
  vyučovacího předmětu
  projektem (PRO )
  samostatným předmětem (P)
  případně jejich kombinacemi např.: P/PRO (samostatný předmět je doplněn projektem),
  INT/PRO (integrace je doplněna projektem)
                      11
Seznam průřezových témat a tématických okruhů
(podrobněji najdete v RVP ZV i s uvedením témat, námětů a činností )

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA/TO (OSV)
   (10) Rozvoj schopností poznávání
   (11) Sebepoznání a sebepojetí
   (12) Seberegulace a sebeorganizace
   (13) Psychohygiena
   (14) kreativita
   (15) Poznávací schopnosti
   (16) Mezilidské vztahy
   (17) Komunikace
   (18) Spolupráce a soutěživost
   (19) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
   (20) Hodnoty, postoje, praktická etika

2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA/TO (VDO)
   (21) Občanská společnost a
   (22) Občan, občanská společnost a stát
   (23) Formy participace občanů v politickém životě
   (24) Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH/TO (VGL)
   (31) Evropa a svět nás zajímá
   (32) Objevujeme Evropu a svět
   (33) Jsme Evropané

4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MUV)
   (41) Kulturní rozdíly
   (42) Lidské vztahy
   (43) Etnický původ
   (44) Multikulturalita
   (45) Princip sociálního smíru a solidarity

5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (ENV)
   (51) ekosystémy
   (52) základní podmínky života
   (53) lidské aktivity a problémy životního prostředí
   (54) vztah člověka k prostředí

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MEV)
   (61) kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
   (62) interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
   (63) fungování a vliv médií ve společnosti
   (64) tvorba mediálního sdělení

Uvedené číslování je použito pro lepší orientaci v začlenění PT i konkrétních předmětech.                           12
   průřezové téma              1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA/TO (OSV)
                          I. stupeň                               II. stupeň
  tématický okruh
              roč.   1.    2.       3.     4.       5.        6.      7.        8.      9.
Rozvoj schopností                                         Čj, Inf, M,          Čj, Inf, M,
              10   M, Pr  M, Pr     M, Pr    Čj, Inf    Inf, Vl           Čj, Inf, M, P         M, Inf, Ch, P
poznávání                                              Ov, P             Ov, P
                  Pr    -       Tv    Př, Tv     Př, Tv      Ov        -        -       -
Sebepoznání a sebepojetí  11
                                   Projekty - 6.KAR, 7.KOD, 10.VÁB

Seberegulace a          Čj, Pr  ČJ, Pr     Pr       -      Vl       Tv     Ov, Tv        -       -
              12
sebeorganizace
                                   Projekt - 5.ŠSL, 7.KOD, 10.VÁB
Psychohygiena       13    -    Pr       -       -      -       Tv       Tv        Tv      Tv

                 Čj, Tv  Čj, Tv    Čj, Tv    Tv       Tv       Pv     Hv, Pv        -      R
Kreativita         14
                                   Projekt - 6.KAR, 7.KOD, 10.VÁB
                  -    -       -    Čj, M     M, Př       -       -        Ov      Ov
Poznávací schopnosti    15
                                 Projekty - 1.CHKOŠ, 2.DZ, 3.CVPŘ, 4.ŠVÝ
                  Pr    -       -     Vl       Vl      Ov, Pv    Ov, Pv      Ov, Pv     Ov, Pv
Mezilidské vztahy     16
                                   Projekty - 3.CVPŘ, 4.ŠVÝ, 9.ŠKŘ
                                                   Ov        -        -       -
Komunikace         17   Čj, Tv  Čj, Tv    Čj, Tv   Čj, M, Tv   Čj, M, Tv
                                                  Projekty - 4.ŠVÝ, 5.ŠSL, 6.KAR, 7.KOD, 10.VÁB
                  Tv    Tv       Tv    M, Tv    Čj, M, Tv      Pv       Pv        Ov    Ov, Ch
Spolupráce a soutěživost  18
                              -                          Projekty - 4.ŠVÝ, 8.TOD
Řešení problémů a
              19   Pr, Tv  Pr, Tv    Pr, Tv   M, Vl, Tv   Čj, M, Tv    Inf, Ov, Pv   Inf, Pv    Inf, Ov, Pv  Inf, Ov, Pv
rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje,          -    -       -     Vl       Čj        -       Z         -       -
              20
praktická etika
                                        Projekt - 9.ŠKŘ                                   13
   průřezové téma             2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA/TO (VDO)
                           I. stupeň                            II. stupeň
   tématický okruh
              roč.   1.   2.       3.    4.      5.      6.     7.           8.     9.

 Občanská společnost a        -    -       -    -       -      -      -           -     -
              21
 škola
                                       Projekt - 9.ŠKŘ
 Občan, občanská
              22    -    -       -    Vl       Vl     Ov     Ov           Ov     Ov
 společnost a stát
 Formy participace (účasti)
 občanů v politickém    23    -    -       -    -       Vl      -      -           -     -
 životě
 Principy demokracie jako
 formy vlády a způsobu 24      -    -       -    -       -      -      -           -     -
 rozhodování
   průřezové téma
                 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH/TO
                                (VGL)
                           I. stupeň                            II. stupeň
   tématický okruh
              roč.    1.   2.       3.    4.      5.      6.     7.           8.     9.
                                                                      F, Hv, Vv,
Evropa a svět nás zajímá  31      -    -       -  Čj       Vl     Vv, Tv  Čj, F, Vv, Tv    F, Z, Tv, Vv
                                                                        Tv

Objevujeme Evropu a svět  32      -    -       -    -       -    Inf     Inf          Inf, Z   Inf

Jsme Evropané       33      -    -       -    -       -      -      -      M, Ov, Z    M, Ov
                                  14
   průřezové téma               4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MUV)
                       I. stupeň                             II. stupeň
   tématický okruh
               roč.  1.  2.      3.    4.       5.       6.      7.        8.     9.
                              Př, Hv, Vv,   Čj, Př, Hv,   D, Ov, Vv,
Kulturní rozdíly       41   -  -      -                         Čj, Vv, Pv   Čj, Vv, Pv  Z, Vv, Pv
                                Pv     Vv, Pv       Pv

                  -  -      Pr      -     Čj, Vl      Ov      Ov         -      -
Lidské vztahy        42
                                     Projekt - 9.ŠKŘ

Etnický původ        43   -  Pr      -      -       -       -      Čj       Čj, Inf  Čj, Inf, D, Z

Multikulturalita       44   -  -      -      -       -       Hv      -         -      -

Princip sociálního smíru a
               45   -  -      -      -       -       -      -         -      -
solidarity
                               15
   průřezové téma              5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (ENV)
                       I. stupeň                                II. stupeň
   tématický okruh
               roč.  1.  2.      3.     4.        5.       6.      7.         8.     9.
                  -  -      -     Př        -      Inf, P    Inf, P, Z       Inf   Inf, P, Z
ekosystémy          51
                                    Projekty - 1.CHKOŠ, 2.DZ
                  Pr  Pr     Pr     Př, Pv      Př, Pv    D, P     Ov, F, P, Z    Ov, F, P    F
základní podmínky života   52
                                    Projekty - 1.CHKOŠ, 2.DZ
                                                      Ov, P, Z, Tv,       Ov, F, Ch, P,
lidské aktivity a problémy                                  Tv, Pv            F, Tv, Pv
               53   -  Pr     Pr     Pv        Pv               Pv           Z, Tv, Pv
životního prostředí
                                                  Projekty - 1.CHKOŠ, 3.CVPŘ, 4.ŠVÝ, 8.TOD
                                               Ov, P, Vv,  Ov, P, Z, Vv,         Ch, P, Vv,
vztah člověka k prostředí  54   -  -      -     Vl       Vl, Př                    F, Vv, Tv
                                                 Pv       Pv              Tv
   průřezové téma                    6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MEV)
                       I. stupeň                                II. stupeň
   tématický okruh
               roč.  1.  2.      3.     4.        5.       6.      7.         8.     9.
kritické čtení a vnímání
               61   -  -      -       -       -        Čj     Čj, Inf     Čj, Inf   Inf, Ch
mediálních sdělení
interpretace vztahu
mediálních sdělení a     62   -  -      -     Čj        -        Čj      Inf        Inf   Inf, Ch
reality
fungování a vliv médií ve
               63   -  -      Tv     Tv       Čj, Tv      Čj      -       Inf, Hv    Inf
společnosti

tvorba mediálního sdělení  64   -  -      -       -       Čj    Inf, P, Vv, Pv Inf, P, Vv, Pv Inf, P, Vv, Pv Inf, P, Vv, Pv
                                16
Začlenění průřezových témat v projektech školy.
Použité zkratky

1. CHKOŠ   - akce střediska Chráněné krajinné oblasti Vimperk         6. KAR      - karneval
2. DZ     - Den Země                             7. KOD      - kouzelný den
3. CVPŘ    - cvičení v přírodě                         8. TOD      - třídění odpadu
4. ŠVÝ    - školní výlet                           9. ŠKŘ      - důsledné dodržování školního řádu
5. ŠSL    - školní slavík                           10. VÁB      - Vánoční besídka

                            charakteristika                            přínos projektu             časové rozvržení
Název        číslo             Téma                            (pro výchovnou a vzdělávací činnost/strategii školy)      hod. dotace
              PT  TO                      popis/poznámka                                     ročník
                        (námět, činnost)                                                        poznámka
                    Vzájemné poznávání se ve    Žáci pracují ve skupině, v jiném než
              OSV  15
                    skupině (třídě).        školním prostředí, hravou formou.
1. CHKOŠ                Les, pole, vodní zdroje,                        Rozvoj porozumění vztahů v biosféře,
Akce pořádané           51
                    kulturní krajina.                           vztahů mezi člověkem a přírodou a            1.-9.  2 hod
střediskem      1                         Programy jsou vybírány na začátku
                    Voda, ovzduší, půda, energie,                     důsledků lidských činností na životní          ročník 1–5 x za rok
Chráněné krajinné      ENV  52                  školního roku s ohledem na věk
                    přírodní zdroje.                            prostředí.
oblasti Šumava                             žáků a obsah učiva v ročníku.
                    Odpady a hospodaření                          Vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře,
                 53                                     k ochraně přírody a přírodních zdrojů.
                    s odpady.
                                    Žáci mají možnost být společně i
                    Vzájemné poznávání se ve                        Přispívá k vytvoření dobrých vztahů ve
              OSV  15                  mimo školu, projevit se v jiném
                    skupině (třídě).                            třídě, rozvíjí komunikaci a spolupráci.
                                    prostředí.
2. Den Země                                                                              1.-9.
           2      51  Les, význam lesa.        Akce CHKOŠ, nebo školní akce                                     1 den v roce
(DZ)                                                                                 ročník
                                    v přírodě zaměřená na ochranu a    Podněcuje ohleduplnost ve vztahu
              ENV    Voda, ovzduší, půda; ochrana
                 52                  poznávání přírody formou soutěží a   k životnímu prostředí.
                    biologických druhů.       závěrečného hodnocení.
                                    Žáci mají možnost prezentovat také
                 15
                    Vzájemné poznávání se ve    jiné kompetence než školní.      Přispívá k utváření dobrých vztahů ve třídě.
3. Cvičení         OSV
                    skupině.            Společné úkoly, soutěže a činnosti   Rozvíjí komunikaci a spolupráci.             1.-9.
v přírodě      3      16
                                    prohlubující vzájemné poznání.                                 ročník
                                                                                       1 den v roce
(CVPŘ)                                                    Podněcuje ohleduplnost ve vztahu
              ENV  53  Odpady a příroda.        Úklid odpadů z přírody.
                                                       k životnímu prostředí.
                                          17
                           charakteristika                             přínos projektu             časové rozvržení
Název       číslo             Téma                              (pro výchovnou a vzdělávací činnost/strategii školy)       hod. dotace
             PT  TO                       popis/poznámka                                      ročník
                       (námět, činnost)                                                           poznámka
                                   Jiné prostředí, možnost 2–3 dny tzn.
                   Vzájemné poznávání se ve
                15                  s přespáním; společné zážitky mimo
                   skupině.
                                   školu i domov.
                                                        Přispívá k prohloubení dobrých vztahů
                   Péče o dobré vztahy, chování                                                    1.-9.
                                   Společné řešení problémů,        nebo k utváření nových. Rozvíjí                1–3 x za rok
                   podporující dobré vztahy a                                                    ročník
                                   prožívání radostí i starostí; soutěže,  komunikaci, spolupráci a toleranci.               1 denní
                16  vzájemný respekt; pomoc –
                                   úkoly a různé činnosti prohlubující
             OSV    vzájemné vztahy a třídní
4. Školní výlet           kolektiv.
                                   vztahy.
          4
(ŠVÝ)                                 Dramatizace a hry.
                17  Má řeč a řeč okolí.                            Rozvoj komunikačních kompetencí.
                                   2-3 denní výlety.
                                   V průběhu výletu soutěže ve
                   Rozvoj dovedností pro                           Rozvíjí základní dovednosti pro             II. st.  1 x za rok
                18                  skupinách se závěrečným
                   spolupráci a zvládání soutěže.                      spolupráci.                       2-3dny   2–3 denní
                                   vyhodnocením. 2-3 denní
                                                        Podněcuje ohleduplnost ve vztahu
             ENV  53  Odpady a příroda.        Úklid odpadů z přírody.
                                                        k životnímu prostředí.
                   Cvičení sebekontroly,      Samostatné vystoupení před
5. Školní            12  sebeovládání, regulace      ostatními, zvládnutí trémy, úspěchu
                                                        Napomáhá k zvládnutí vlastního chování,
                   vlastního jednání i prožívání.  či neúspěchu.                                           1.-9.
slavík       5   OSV                                         k utváření pozitivního vztahu k sobě i             1 den v roce
                   Řeč těla, řeč zvuků a slov;                                                    ročník
(ŠSL)                                 Individuální vystoupení před       k ostatním.
                17  cvičení pozorování a
                                   ostatními.
                   naslouchání.
                11  Zdravé a vyrovnané sebepojetí.  Výroba masek – příležitost
                14  Cvičení pro rozvoj kreativity.  k tvořivosti a sebevyjádření.
6. Karneval                                                  Pomáhá k utváření pozitivního postoje          1.-9.
          6   OSV    Řeč těla, řeč zvuků a slov;                        k sobě i k ostatním.                  ročník
                                                                                       1 den v roce
(KAR)                                 Individuální vystoupení před
                17  cvičení pozorování a
                                   ostatními. Soutěže.
                   naslouchání.
                11  Zdravé a vyrovnané sebepojetí.
                                   Příprava kouzel a masky –
                   Cvičení sebekontroly a
7. Kouzelný           12                  příležitost k tvořivosti a
                   sebeovládání.                               Pomáhá k utváření pozitivního postoje
                                   sebevyjádření.                                          1.-9.
den        7   OSV  14  Cvičení pro rozvoj kreativity.                      k sobě i k ostatním. Napomáhá k zvládnutí           1 den v roce
                                   Samostatné vystoupení před                                    ročník
(KOD)                Řeč těla, řeč zvuků a slov;                        vlastního chování.
                                   ostatními, zvládnutí trémy, úspěchu
                17  cvičení pozorování a       či neúspěchu.
                   naslouchání.


                                          18
                          charakteristika                            přínos projektu             časové rozvržení
Název      číslo             Téma                            (pro výchovnou a vzdělávací činnost/strategii školy)      hod. dotace
            PT  TO                      popis/poznámka                                    ročník
                      (námět, činnost)                                                        poznámka
                                  Celoroční sběr papíru se
8. Třídění             Rozvoj dovedností pro                         Pomáhá k utváření pozitivního postoje
            OSV  18                  závěrečným vyhodnocením
                  spolupráci a soutěživost.                       k sobě i k ostatním. Rozvíjí spolupráci.         1.-9.
odpadu      8                         jednotlivců i tříd.                                          Po celý rok
                                                                                 ročník
(TOD)               Odpady a hospodaření                         Podněcuje ohleduplnost ve vztahu
            ENV  53                  Třídění odpadů ve škole.
                  s odpady.                              k životnímu prostředí.
                  Chování podporující dobré                      Napomáhá primární prevenci sociálně
               16
            OSV    vztahy.                               patologických jevů a rizikovému chování
               20  Praktická etika všedních dnů.                    ve škole. Napomáhá k zvládnutí vlastního
                                  Důsledné dodržování školního řádu. chování ve škole.
                  Uplatňování demokratických    Hlavní body školního řádu ve třídě, Přispívá k utváření dobrých vztahů.
9. Školní řád      VDO  21  principů a hodnot.        přijetí základních pravidel.    Vede k pochopení významu řádu a pravidel          1.-9.
         9         v každodenním životě školy.                     pro funkci společenství (třída, škola).
                                                                                      Po celý rok
(ŠKŘ)                                Zdůraznění práv, povinností a                                 ročník
                                  odpovědnosti žáků.         Učí žáky komunikovat a žít ve skupině
                  Tolerantní vztahy, předsudky,                    s příslušníky odlišných sociokulturních
            MUV  42  uplatňování principu slušného                    skupin.
                  chování.                               Učí pojmům diskriminace, xenofobie,
                                                    rasismus, národnost.
               11  Zdravé a vyrovnané sebepojetí.  Příprava vystoupení – příležitost
                  Cvičení sebekontroly a      k tvořivosti a sebevyjádření.
10. Vánoční          12
                  sebeovládání.          Samostatné vystoupení před      Pomáhá k utváření pozitivního postoje
                                                                                  1.-9.
besídka     10   OSV  14  Cvičení pro rozvoj kreativity.  ostatními, zvládnutí trémy, úspěchu  k sobě i k ostatním. Napomáhá k zvládnutí           1 den v roce
                                                                                 ročník
(VÁB)               Řeč těla, řeč zvuků a slov;   či neúspěchu.             vlastního chování.
               17  cvičení pozorování a       Individuální vystoupení před
                  naslouchání.           ostatními. Soutěže.
                                        19
3. UČEBNÍ PLÁN
3.1 Tabulace učebního plánu

                    Učební plán I.st.
   Vzdělávací                        ročník
            Předmět / zkratka                        Celkem  Min.1)    Dis.
                                                          2)
  oblast/obor                1.   2.    3.   4    5.
 Jazyk a jazyková   Český jazyk a
                    Čj   6 +1  6 +1   7    7    7    35    33      2
 komunikace      literatura
 Matematika a její
 aplikace
           Matematika    M    4   4 +1  4 +1   5    5    23    22      2
 Informační
 a komunikační    Informatika   Inf   -    -    -    1    1    2    2      1
 technologie
           Prvouka     Pr    2   2    2    -    -

 Člověk a jeho svět  Vlastivěda    Vl    -    -    -    1    2    12    12      0
           Přírodověda   Př    -    -    -    1    2
          Výtvarná
                    Vv    1   1   1 +1   1 +1   1
          výchova
 Umění a kultura                                    12    10      2
          Hudební
                    Hv    1   1    1    1    1
          výchova
          Tělesná
 Člověk a zdraví            Tv    3   3    3    3    3    15    15      0
          výchova
 Člověk a svět   Pracovní
 práce       vyučování
                    Pv    3   3   3 +1   3 +1  3 +1   18    15      3
      Minimální počty hodin        20   20   22    22   22   118    -      -

                        21   22   24   25   26
         Celkem                                118 109        9
                       20 +1  20 +2  21 +3  23 +2  25 +1

      Maximální počty hodin        22   22   26    26   26    -        -

1)
 Minimální časová dotace
2)
 Disponibilní časová dotace
Využití disponibilní časové dotace je v Učebním plánu zobrazeno + počet hodin, např. +1
                           20
                      Učební plán II.st.
                                  ročník                1)    Dis. /2)
   Vzdělávací oblast/obor   Předmět / zkratka                   Celkem  Min.
                             6.   7.   8.   9.               (Int.3))
                 Český jazyk
   Jazyk a jazyková              Čj   5 +1  5 +1   5   4 +1
                 a literatura
   komunikace                                      26    23        3
                 Cizí jazyk   Aj    -    -   2    2

                 Matematika   M    5    5   4 +1  4 +1
   Matematika a její aplikace                              22    20        2
                 Rýsování    R     -    -   1    1
   Informační
   a komunikační technologie
                 Informatika  Inf   1    1    1    1    4    4        0
                 Dějepis    D    1    1    1    1
   Člověk a společnost     Občanská        1                9    8       0/(+1)
                         Ov        1    1    1
                 výchova        (+1)
                             1
                 Přírodopis   P        2    2    1
                             (+1)
                 Zeměpis    Z     -   1 +1  1 +1  1 +1
   Člověk a příroda                                   17    13       3/(+1)
                 Fyzika     F     -   1    1    1

                 Chemie     Ch    -    -    -   1
                Výtvarná
                         Vv    1    1    1    1
                výchova
   Umění a kultura                                    8    8        0
                Hudební
                         Hv    1    1    1    1
                výchova
                Tělesná
                         Tv    3    3    3    3
                výchova
   Člověk a zdraví                                   12    14       0/(-2)
                Výchova ke
                           -  obsah učiva integrován4)
                zdraví 4)
                Pracovní
   Člověk a svět práce             Pv   5 +1  5 +1  5 +1  5 +1   24    20        4
                vyučování
         Minimální počty hodin          28   28   30   30    -    -        -

            Celkem              28   30   32   32
                                             122   110       12
                             24 +4  27 +3  29 +3  28 +4
         Maximální počty hodin          30   30   32   32    -         -

1)
  Minimální časová dotace
2)
  Disponibilní časová dotace
3)
  Integrace předmětu – přesun hodinové dotace
4)
  Obsah předmětu integrován do Občanské výchovy, Přírodopisu, Tělesné výchovy a Pracovního vyučování.
Hodinová dotace přesunuta do Občanské výchovy a Přírodopisu.
Využití disponibilní časové dotace je v Učebním plánu zobrazeno + počet hodin, např. +1
Počet integrovaných hodin je v Učebním plánu uveden v závorce (+ nebo – počet hodin), např. (+1) pokud byla
hodina přidána.
¨
                             21
        UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ
                      I. stupeň           II. stupeň
     Předmět/zkratka                  ročník
                 1.  2.    3.   4.   5.   6.  7.     8.  9.
Český jazyk a literatura  Čj  7  7     7   7   7   6  6     5  5
Cizí jazyk         Aj  -  -     -   -   -   -  -     2  2
Matematika         M   4  5     5   5   5   5  5     5  5
Rýsování          R   -  -     -   -   -   -  -     1  1
Informatika        Inf  -  -     -   1   1   1  1     1  1
Dějepis          D   -  -     -   -   -   1  1     1  1
Občanská výchova      Ov  -  -     -   -   -   2  1     1  1
Prvouka          Pr  2  2     2   -   -   -  -     -  -
Vlastivěda         Vl  -  -     -   1   2   -  -     -  -
Přírodověda        Př  -  -     -   1   2   -  -     -  -
Přírodopis         P   -  -     -   -   -   2  2     2  1
Zeměpis          Z   -  -     -   -   -   -  2     2  2
Fyzika           F   -  -     -   -   -   -  1     1  1
Chemie           Ch  -  -     -   -   -   -  -     -  1
Výtvarná výchova      Vv  1  1     2   2   1   1  1     1  1
Hudební výchova      Hv  1  1     1   1   1   1  1     1  1
Tělesná výchova      Tv  3  3     3   3   3   3  3     3  3
Pracovní vyučování     Pv  3  3     4   4   4   6  6     6  6
                 21  22    24   25  26   28  30     32  32
     Celkem hodin
                       118                122
                      22
3.2 Poznámky k učebnímu plánu
 1. Průřezová témata jsou integrována do obsahů všech vzdělávacích oborů. Přehled uveden
  v kapitole 2. 4. v UO jednotlivých předmětů.
 2. Pracovní vyučování a tělesná výchova probíhá formou vyučovacích bloků i
  jednotlivých hodin. Žáci jsou rozdělení do skupin na dívky a chlapce.

        Návrh rozdělení hodin při Pv/počet hodin v týdnu
                     ročník
   II.stupeň
          6.       7.        8.       9.
    okruh chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky
     Dílny  3   1    3    1    4    1    4  1
   Pozemky  1   1    1    1    1    1    1  1
    Domácí
    práce
          2    4    2    4    1    4    1    4
    Svět
    práce
                obsah realizován v ostatních okruzích
    Celkem      6        6        6         6

 3. Pracovní vyučování je realizováno ve školních dílnách, školní kuchyňce a na školním
  pozemku.
 4. Občanská výchova v 6 p. r. posílena o 1 hod. z časové dotace vzdělávacího oboru
  Výchova ke zdraví, jehož obsah je integrován.
 5. Přírodopis v 6 p. r. je posílen o 1 hod. z časové dotace vzdělávacího oboru Výchova ke
  zdraví, jehož obsah je integrován.
 6. V 6. – 9. ročníku je Matematika členěna na obor Aritmetika a Geometrie. Geometrie je
  vyučována 1 hodinu týdně. Ve 2., 3., 8. a 9. p.r. je Matematika posílena o jednu hodinu
  z disponibilní časové dotace.
 7. Český jazyk je v 1., 2., 6., 7. a 9. p.r. posílen o jednu hodinu z disponibilní časové
  dotace.
     a) V 1. až 3. ročníku má složky specifického charakteru: čtení a jazyková
       výchova, psaní, literární výchova, řečová výchova,
     b) ve 4. – 6. ročníku má složky specifického charakteru: jazykové vyučování a
       slohový výcvik, čtení a literární výchova, psaní, řečová výchova,
     c) v 7. – 9. ročníku má složky specifického charakteru: jazykové vyučování a
       slohový výcvik, čtení a řečová výchova, literární výchova.
       O časové dotaci jednotlivých složek rozhoduje vyučující.

 8. Podle počtu žáků v jednotlivých ročnících jsou ročníky, podle potřeby, spojovány do
  jednotlivých tříd.
 9. Pracovní vyučování je ve 3. – 9. p.r. posíleno o jednu hodinu z disponibilní časové
  dotace.
10. Výtvarná výchova je ve 3. a 4. p.r. posílena o jednu hodinu z disponibilní časové
  dotace.
11. Zeměpis je posílen v 7. – 9. p.r. o jednu hodinu z disponibilní časové dotace.
12. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je integrován do vyučovacích předmětů:
  Přírodopis, Občanská výchova, Tělesná výchova a Pracovní vyučování. Časová dotace
  dvou hodin je přidělena po jedné hodině v 6. p.r. do Občanské výchovy a Přírodopisu.                       23
4. UČEBNÍ OSNOVY
4.1 Český jazyk a literatura
      Charakteristika
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

  Vzdělávací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a
jazyková komunikace, která má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu.
Vzdělávací oblast rozvíjí u žáků s lehkým mentálním postižením zejména komunikační
dovednosti, myšlení, smyslové, estetické a emocionální vnímání. Cílem oboru je naučit žáky
vyjadřovat se srozumitelně ústní i písemnou formou spisovného jazyka, upevnit u nich
návyky správného hlasitého a tichého čtení, vypěstovat kladný vztah k mateřskému jazyku,
zájem o literaturu, divadlo a film.

        Vzdělávací předmět je vyučován ve všech ročnících 1. – 9.
     Týdenní      1. r. 2. r. 3. r 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r
     hodinová dotace: 6+1 6+1 7     7   7 5+1 5+1 5 4+1
           (Hodnoty +1 znamenají využití disponibilní časové dotace.)

  Obsah oboru je rozdělen do tří specifických složek, které se ve výuce vzájemně prolínají:
   Komunikační a slohová výchova – vede žáky k rozvíjení slovní zásoby, řečových
   schopností a komunikačních dovedností, k vnímání a chápání různých jazykových
   sdělení. Hlavním úkolem je naučit žáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit
   si správnou techniku psaní, napsat krátká sdělení a číst s porozuměním. Slohový
   výcvik se uskutečňuje v těsné souvislosti s jazykovým vyučováním, je úzce spjat
   s výukou čtení. Náměty čerpá z běžného denního života, ze společenského prostředí,
   pracovního prostředí a z literární výchovy. Na prvním stupni má složka komunikační a
   slohové výchovy samostatnou část Psaní.
   Jazyková výchova – se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho
   mluvené i písemné podobě. Úkolem jazykové výchovy je rozvíjet slovní zásobu,
   naučit žáky poznávat základní gramatické jevy, vyjadřovat se souvisle a srozumitelně,
   dbát na kulturu řeči a správnou výslovnost.
   Literární výchova - se zaměřuje na postupné vytváření a upevňování základních
   čtenářských dovedností a návyků, orientaci v přečteném textu a jeho reprodukci.
   Úkolem literární výchovy je vzbuzovat u žáků zájem o mimoškolní četbu knih a
   dětských časopisů. Prostřednictvím četby vhodných literárních ukázek a jejich
   poslechem v uměleckém podání se vytváří vztah žáků k literatuře, ke společnosti,
   k přírodě a výsledkům lidské práce.

   Obor je realizován většinou v kmenových třídách. Dalším způsobem naplňování cílů
oboru jsou návštěvy knihoven, filmových a divadelních představení a práce s výukovými
programy v počítačové učebně.
   Dovednosti, které si žáci v daném oboru osvojí, jsou důležité nejen pro vzdělávání
v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech
dalších oborech.


                        24
Začlenění průřezových témat I. stupeň
   PT   TO PT                           TO učiva předmětu/poznámka
(zkratka)  (číslo)   téma (námět, činnost, dle RVP ZV)
                                     (do kterého je PT integrováno)
       10    Cvičení pozornosti a soustředění.     Komunikační a slohová výchova.Slovo./4. ročník
           Regulace vlastního jednání, vůle,
       12                         Přípravné období psaní./1. a 2. ročník
           sebekontroly.
           Cvičení pro rozvoj základních rysů     Litarární výchova (nácvik souspředěného
       14    kreativity.                poslechu)/1., 2., 3. ročník
                                 Komunikační a slohová výchova. Věta (druhy
       15    Rozvoj pozornosti vůči odlišnostem.
                                 vět)./ 4. ročník
           Řeč těla, zvuků a slov.          Mluvený projev/1. ročník
                                 Komunikační a slohová výchova. Mluvený
 OSV    17    Komunikace v různých situacích.      projev./1., 2., 3. ročník Věta./4. ročník
                                 Komunikační výchova./5. ročník
           Komunikace (cvičení verbálním a
                                 Komunikační výchova./5. ročník
           neverbálním technikám)
           Rozvoj individuálních dovedností pro
       18                         Slohová výchova./5. ročník
           spolupráci.
           Dovednosti pro řešení problémů       Komunikační výchova (zdvořilé vystupování)./5.
       19    (mezilidské vztahy).            ročník
           Morální rozvoj (hodnoty, postoje,
       20                         Slohová výchova (vlastní zážitek)./5. ročník
           praktická etika).
       31    Evropa a Svět nás zajímá.         Slabiky, hlásky, slovo, věta-vypravování./4. ročník
 VGL     33    Jsme evropané               Literární výchova./4. ročník
           Interpretace vztahu mediálního sdělení a
       62                         Jazyková výchova, psaní./4. ročník
           reality.
 MEV     63    Tvorba mediálního sdělení.         Slohová výchova./5. ročník
                                 Komunikační výchova (srozumitelné
       64    Uplatnění a výběr výrazových prostředků.
                                 vypravování)./5. ročník
           Jedinečnost každého člověka a jeho     Komunikační a slohová výchova (respektování
       41    individuální zvláštnosti.         názoru)./5. ročník
 MUV                               Slohová výchova (formy společenského styku)./5.
       42    Udržovat tolerantní vztahy.
                                 ročníku

Začlenění průřezových témat II. stupeň
   PT   TO PT                           TO učiva předmětu/poznámka
(zkratka)  (číslo)   téma (námět, činnost, dle RVP ZV)
                                     (do kterého je PT integrováno)
 OSV    10    Cvičení dovednosti poznávání        Jazyková výchova./ ./6., 7., 8. ročník
                                 Kom. a sl. výchova, formy společenského
 OSV    16    Mezilidské vztahy, empatie, respekt
                                 styku./7., 8. ročník
           Technika řeči, komunikace v různých
 OSV    17                         Komunikační a slohová výchova./6., 7., 8. ročník
           situacích
           Etnický původ, rovnocennost všech     Literární výchova, čtení textu, reprodukce,
 MUV     43    skupin, odlišnosti způsobu života     vyprávění, dramatizace, recitace./7., 8., 9. ročník
                                 Literární výchova, čtenářský deník, encyklopedie,
 VGL     31    Život dětí v jiných zemích
                                 čtenářský zážitek./7. ročník
           Kulturní rozdíly, člověk jako součást   Literární výchova, návštěva kina, divadla./7., 8.
 MUV     41    etnika                   ročník
           Kritické čtení a vnímání mediálního
 MEV     61    sdělení, kritický přístup k reklamě,    Literární výchova./ ./6., 7., 8. ročník
           hodnotící prvky ve sdělení
           Interpretace vztahu mediálního sdělení a
 MEV     62                         Slohová výchova./6. ročník
           reality.
 MEV     63    Fungování a vliv médií ve společnosti.   Literární výchova./6. ročník                            25
Výchovné a vzdělávací strategie I. stupeň
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:

KOMPETENCE K UČENÍ - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro učení
UČITEL:
      (11) používá vhodné metody ke správné výslovnosti, tempo řeči, dýchání, cvičení slovní
      zásoby, čtení.
      (12) užívá učební pomůcky např. písmena abecedy, velká i malá, vede k rozpoznávání
      tiskacích a psacích písmen reprodukce básniček, říkadel, interpretace textu.
      (13) umožňuje hry, společné hledání chyb a sebehodnocení.


KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcovat žáky k praktickému řešení problémů
UČITEL:
      (21) spolupráce při hledání chyb.
      (24) vede žáky se nevzdávat, motivuje ke zlepšení výkonu.
      (25) vede žáky k vypracovávání samostatných prací.


KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky účinné a slušné komunikaci
UČITEL:
      (31) umožní vyjádřit své zážitky.
      (32) vede k samostatnému vystupování a mluvení.
      (35) podněcuje ke správnému mluvnímu projevu-artikulace, výslovnost, intonace, přednes.
      (34) vede k poznávání písmen, spojování do slabik a slov, tvoření vět, vyprávění.


KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ– rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní i druhých
UČITEL:
      (41) umožní zažít žákům úspěch.
      (42) učí respektovat svobodu druhých.
      (45) podněcuje diskuse a rozhovory.

KOMPETENCE OBČANSKÉ – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, mající svá
práva, ale i povinnosti
UČITEL:
      (51) usměrňuje plnění povinností a vyvozuje důsledky z neplnění.
      (54) uvědomuje si, že je pro žáky vzorem.

KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
UČITEL:
      (61) umožní nácvik dovedností, psaní písmen, uvolňovací cviky, zručnost ve psaní.
      (61) předkládá smysluplné činnosti.
      (64) vede žáky k práci podle návodu - doplňování, hlavolamy, sestavování slov, vět.
      (66) vede žáky k objektivnímu hodnocení.
                           26
Výchovné a vzdělávací strategie II. stupeň
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:

KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro učení
UČITEL:
      (12) nechává žáka samostatně pracovat s učebními materiály.
      (15) seznamuje s pomocnými zdroji (např. slovníky).
      (16) zadává úkoly takovým způsobem, který umožňuje zvolit si různé postupy.
      (17) dbá na spojení teorie s praxí (psaní dopisů nemocným spolužákům, vyplňování
      tiskopisů, psaní životopisů aj.).

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcovat žáky k praktickému řešení problémů
UČITEL:
      (24) povzbuzuje a vybízí žáka k vytrvalosti.
      (25) vede žáky k samostatnosti.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky účinné a slušné komunikaci
UČITEL:
      (31) zadává úkoly vedoucí k vyjadřování a samostatnému vyřízení úkolu.
      (32) vytváří zpětnou vazbu.
      (34) umožňuje žákům pracovat s textem.
      (35) učí přiměřenou formou žáky obhajovat své názory.


KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní i druhých
UČITEL:
      (43) pomáhá žákům vytvářet modelové situace (čtení, společné úkoly a jejich řešení).
      (42) vede žáky k uplatňování společenských pravidel.


KOMPETENCE OBČANSKÉ – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, mající svá
práva, ale i povinnosti
UČITEL:
      (51) vede stále žáky k vzájemné úctě, respektování (využití literární výchovy).
      (53) odkazuje na literaturu jiného etnika aj..


KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
UČITEL:
      (61) vede žáky k správnému hodnocení kolektivní i individuální práce. Zadává i úkoly sam.
      práce, při kterých mají možnost žáci spolupracovat.
      (66) vede žáky k sebehodnocení.
      (67) seznamuje žáky s možnostmi dalšího vzdělávání (např. při slohových pracích).
                          27
     Vzdělávací obsah

Předmět/ročník:  Český jazyk/ 1.ročník
Výstupy               Ročníkové výstupy            Učivo                  Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                                       vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                   Průřezová témata
  Dbát na správnou výslovnost,     Opakovat slova, větné celky se    1. Komunikační a slohová výchova
  tempo řeči a pravidelné dýchání   správnou výslovností, intonací, ve
                    správném tempu            a) Mluvený projev            OSV17 - řeč těla,
                                         Zjištění vyjadřovacích schopností  zvuků a slov
                                         žáků, cvičení mluvidel,
                                         logopedická říkadla, správná
                                         výslovnost, artikulace
                                         Opakování krátkého sdělení
                                         Rytmizace a melodizace věty,
                                         správný slovní přízvuk nápodobou
                    Dodržovat hlasovou hygienu                          Hv - rytmizace
                                         Hlasová hygiena, rytmická a
                    (měkký hlasový začátek,         dechová cvičení
                    přiměřená intenzita hlasu)
  Rozumět pokynům přiměřené
  složitosti              Odpovídat na otázky jedním       Rozvoj slovní zásoby
                    slovem, víceslovným spojením a     Tvoření jednoduchých vět
                    jednoduchou větou

                    Pomocí návodných otázek         Popis obrázku
                    vyjmenovat podstatné znaky                          Vv - téma dle
                    zobrazené skutečnosti                            výběru

                                        Formy společenského styku      OSV17 - komunikace
                    Mít osvojeny základy slušného      (pozdrav, poděkování, oslovení)   v různých situacích
                    chování (umět zvolit vhodný
                    pozdrav, poděkovat, oslovit


                                 28
Předmět/ročník:  Český jazyk/ 1.ročník
Výstupy                 Ročníkové výstupy            Učivo                Mezipředmětové
podle RVP - LMP             ŠVP                                     vztahy
Žák by měl:               Žák by měl:                                 Průřezová témata

  Zvládat základní hygienické       Mít osvojeny správné návyky při   b) Přípravné období psaní
  návyky spojené se psaním a       psaní (sezení, sklon papíru, úchop    Osobnostní rozvoj        OSV12 - rozvoj
  dodržovat čitelnost psaného textu    psacího náčiní, pořádek na        Vytváření potřebných       regulace vlastního
                      pracovním stole)             hygienických, pracovních a    jednání a vůle.
                                          estetických návyků
                                          Správné zacházení s psacím
                      Zvládnout přípravné cviky pro      náčiním
                      nácvik písmen              Rozvoj grafomotoriky
                                          Prvky psacích písmen       Vv - grafomotorika

                      Co nejpřesněji napodobit       c) Psaní
  Psát písmena a číslice – dodržovat   předepsané tvary písmen         Psaní písmen, se kterými se žáci
  poměr výšky, velikost, sklon a                          seznamují ve čtení (velká jen ta, Pv - modelování
  správné tvary písmen                               která se od malých neodlišují   písmen
                                          tvarem)
  Spojovat písmena i slabiky       Zvládat opis, přepis, diktát       Procvičování naučených písmen ve
                      osvojených písmen, otevřených      slabikách
                      slabik                  Opis, přepis písmen, slabik, slov
                                          Diktát písmen a slabik


                                        2. Jazyková výchova
                      Mít osvojeny správné návyky při                      M - porovnávání
                      psaní (sezení, vzdálenost očí od   a) Přípravné období čtení      Pr- rodina, domácí
  Orientace v prostoru, v ploše      knihy, správná manipulace        Základní hygienické návyky při  zvířata
                      s knihou)                čtení
                      Rozeznat shodné a rozdílné
                      vlastnosti předmětů, třídit       Rozvoj zrakového a sluchového
                                   29
Předmět/ročník:  Český jazyk/ 1.ročník
Výstupy                Ročníkové výstupy             Učivo                  Mezipředmětové
podle RVP - LMP            ŠVP                                        vztahy
Žák by měl:              Žák by měl:                                    Průřezová témata
  Orientace v prostoru, v ploše     předměty, modely a obrázky podle     vnímání - pojmy malý, velký,
                     barvy, tvaru, velikosti, směru a     nahoře, dole, pod, nad, vpředu,    Tv - napodobování
                     polohy                  vzadu, uprostřed, na začátku, na   poloh paží a nohou
                                          konci, první, poslední, postihování  dle obrázků,
                                          změn na obrázku            pravolevá orientace

  Orientace v prostoru, v ploše     V okolí a na obrázcích postihnout     Rozvoj pravolevé orientace - čtení
                     změny (co chybí, co přibylo)       obrázků zleva doprava, orientace
                                          na řádku, na stránce

                     Složit z částí celek, spojit dvojici   Rozvoj rozumových schopností
                     předmětů tvořících funkční celek     Grafické znázornění slova a věty
                     Řadit obrázky dle časové
                     posloupnosti


                                         b) Čtení
  Znát některá písmena malé a velké   Poznat a přečíst samohlásky,        Vyvození samohlásek, rozlišování
  abecedy                odlišovat jejich délky, umět použít    jejich délky, samohlásky jako
                     samohlásku ve funkci spojky        spojky
  Tvořit slabiky, slova         Poznat a přečíst souhlásky¨        Vyvození souhlásek (malých i
                                           velkých): m, l, v, t, s, j
                     Rozeznat, přečíst, rozložit a složit    Čtení otevřených slabik a z nich
                     slabiku, slovo podle vzoru učitele i    utvořených dvojslabičných slov
                     samostatně                 Analyticko-syntetické činnosti:
                                           věta, slovo, slabika, hláska

                     Rozumět přečtenému            Čtení jednoduchých vět zpočátku
                                          doplněných obrázky

                                   30
Předmět/ročník:  Český jazyk/ 1.ročník
Výstupy              Ročníkové výstupy            Učivo               Mezipředmětové
podle RVP - LMP          ŠVP                                    vztahy
Žák by měl:            Žák by měl:                                Průřezová témata
                   Spojit tiskací tvary písma       Čtení psacího písma
                   s psacími

                                      3. Literární výchova
  Pamatovat si a reprodukovat    Zapamatovat si a zopakovat        Nácvik jednoduchých říkanek  Hv
  jednoduché říkanky a básničky   jednoduchou rytmickou říkanku,      podle přednesu učitele
                   rozpočitadlo                              Pr - zvířata a jejich
                                       Poslech krátké pohádky,    hlasy
  Dokázat se koncentrovat na     Soustředěně poslouchat krátkou     dramatizace          Vv - ilustrátoři,
  poslech pohádek a krátkých     pohádku, zapojit se do dramatizace   Loutkové a maňáskové hry    ilustrace
  příběhů
                   Zacházet s knihou            První obrázkové knížky     OSV14 - cvičení pro
                                                       rozvoj základních rysů
                                                       kreativity
                                  31
Předmět/ročník:  Český jazyk/ 2.ročník
Výstupy               Ročníkové výstupy            Učivo                 Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                                      vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                  Průřezová témata

                                       1. Komunikační a slohová výchova

                                     a) Mluvený projev             Hv - rytmizace,
  Dbát na správnou výslovnost,     Dodržovat hlasovou hygienu      Hlasová hygiena, rytmická,      dechová cvičení
  tempo řeči a pravidelné dýchání   (měkký hlasový začátek,        dechová cvičení, logopedická
                    přiměřená intenzita hlasu)      říkadla
                    Mít osvojeny základy slušného     Zpřesňování správné výslovnosti
                    chování, umět formulovat pozdrav,   Formy společenského styku       OSV17 - komunikace
                    prosbu, poděkování, omluvu a     komunikace v různých situacích    v různých situacích
                    přání adekvátně situaci        (pozdrav, prosba, poděkování,
                                       omluva, přání)            Pv - výroba přání
                    S pomocí učitele vyjmenovat      Jednoduchý popis známých
                    podstatné znaky zobrazené       činností, osob, zvířat a věcí
                    skutečnosti              z domácího a školního prostředí

                    Odpovídat na otázkou celou větou,    Odpovědi na otázky
                    dodržet správný slovosled        Tvoření jednoduchých vět a jejich
  Rozumět pokynům přiměřené                          postupné rozšiřování
  složitosti              Splnit požadované pokyny učitele    Rozvíjení souvislého vyjadřování
                                        Rozvoj slovní zásoby (osobní a
                                        společné zážitky)


  Zvládat základní hygienické     Mít osvojeny správné návyky při   b) Psaní
  návyky spojené se psaním a      psaní (sezení, sklon papíru, úchop    Dodržování a upevňování
  dodržovat čitelnost psaného     psacího náčiní, pořádek na        hygienických, pracovních a
  projevu               pracovním stole)             estetických návyků spojených se

                                 32
Předmět/ročník:  Český jazyk/ 2.ročník
Výstupy                 Ročníkové výstupy            Učivo                  Mezipředmětové
podle RVP - LMP             ŠVP                                       vztahy
Žák by měl:               Žák by měl:                                   Průřezová témata
                                          psaním
  Psát písmena a číslice – dodržovat   Ovládat správné tvary osvojených     Opakování písmen z prvního
  poměr výšky, velikost, sklon a     písmen, dodržovat úpravu psaného     ročníku
  správný tvar písmen           projevu, bezchybně písmena,       Prvky psacích písmen
                      slabiky, slova a krátké věty opsat,   Psací písmena (všechna písmena    Pv - modelování
                      přepsat                 malé abecedy a velká jen ta, která  písmen
                                          se od malých neodlišují tvarem)
                                          Spojování písmen ve slabiky,
  Spojovat písmena i slabiky       písmena, slabiky, slova převést     psaní slov
  Dodržovat správné pořadí písmen     z mluvené podoby do psané        Opis, přepis slabik, slov a
  a úplnost slov                                  jednoduchých vět
  Převádět slova z mluvené podoby                         Diktát písmen, slabik, slov
  do psané


                                         2. Jazyková výchova - čtení
  Znát většinu písmen malé a velké    Pozná a přečte většinu písmen       Opakování poznaných hlásek
  abecedy                 malé a velké abecedy, rozezná       z prvního ročníku, u samohlásek
  Rozlišovat délku samohlásek       délku samohlásek             odlišení délky
                                           Dokončení nácviku písmen
                                           abecedy (malá, velká, tiskací i
                                           psací)
                                           Rozvíjení fonematického sluchu   Hv - rozvoj
  Tvořit slabiky, slova, věty       Postupně přečíst otevřené a        Čtení dvojslabičných i       sluchového
                      zavřené slabiky a z nich složená     víceslabičných slov složených    vnímání
                      slova                   z otevřených slabik
                                           Automatizace čtení
                                           jednoslabičných slov
                                           Čtení zavřených slabik a      Pr - povolání,
                                  33
Předmět/ročník:  Český jazyk/ 2.ročník
Výstupy               Ročníkové výstupy          Učivo                 Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                                     vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                 Průřezová témata
                                      dvojslabičných slov, majících    roční doby
                                      zavřenou slabiku na konci
                                      Čtení vět jednoduchých skladbou a
  Číst s porozuměním jednoduché    Přečíst krátký souvislý text s    obsahem přiměřených        M - početní
  texty                obrázkem i bez obrázku,       schopnostem žáků         operace 0-10
                    odpovědět na kontrolní otázky k   Čtení textu s obrázkem      Tv - téma sport
                    textu                Odpovědi na otázky k obsahu
                                      čteného


  Dokázat se koncentrovat na     Vyslechnout a pochopit      3. Literární výchova
  poslech pohádek a krátkých     předkládaný text a následně jej
  příběhů               volně reprodukovat          Nácvik soustředěného poslechu,
                                      volná reprodukce krátké pohádky   OSV12 - cvičení vůle
  Reprodukovat krátký text podle   Kolektivní dramatizace                          a sebekontroly.
  otázek a ilustrací                            či příběhu vedená otázkami nebo   Tv - pantomima
                                      obrázkem, dramatizace        Vv - obrázková
                                      Předčítání říkanek, pohádek a    osnova, ilustrace
                                      příběhů z dětských časopisů
  Pamatovat si a reprodukovat     Memorovat a přednést složitější                     Hv - zhudebněná
  složitější říkanky a básničky    básně a říkadla           Memorování a přednes složitějších  říkadla, hudební
                                      říkadel, básniček, řešení hádanek  knihovna
                                      Vzbuzování zájmu o knihy –
                                      školní knihovna
                                34
Předmět/ročník:  Český jazyk/ 3.ročník
Výstupy            Ročníkové výstupy            Učivo                 Mezipředmětové vztahy
podle RVP - LMP        ŠVP                                      Průřezová témata
Žák by měl:          Žák by měl:
                                    1. Komunikační a slohová výchova
                 Hovořit v celých větách, při
                 vyprávění zachovat posloupnost    a) Mluvený projev
                 děje, pracovat s abstraktními pojmy,   Mimojazykové projevy řeči
                 rozpoznat význam neverbální       (mimika, gesta)          Pr - mezilidské vztahy,
                 komunikace                Krátké mluvní projevy       orientace v čase, rodina,
                                      (vyjadřování osobních a      škola, školní řád
                 V modelových situacích i ve       společenských zkušeností)
                 skutečnosti prokázat zvládnutí      Rozvoj slovní zásoby
                 komunikačních pravidel          Odpovědi na otázky celou větou
                                      Základní komunikační pravidla
                                      (zdvořilé vystupování, pravidla  OSV17 - - komunikace
                                                       v různých situacích.
                                      dialogu,naslouchání)

                                    b) Psaní
                                      Úprava písemných prací, sešitů
  Zvládat základní        Dbát na úhlednost písma, celkovou
  hygienické návyky spojené   úpravu písemností (psát plynule,
  se psaním a dodržovat     zachovávat stejný sklon písma,
  čitelnost psaného projevu   rozestupy mezi písmeny, mezery     Procvičení již naučených písmen  Pr - roční doby
                 mezi slovy)               malé a velké abecedy
  Psát písmena a číslice –    Dodržovat správné tvary písma, mít
  dodržovat poměr výšky,     zautomatizovány obtížnější
  velikost, sklon a správné   spojovací tahy             Dokončení nácviku neprobraných
  tvary písmen          Dbát na pravopisnou správnost      písmen velké abecedy
                 (velká písmena, diakritická
                 znaménka)                                 35
Předmět/ročník:  Český jazyk/ 3.ročník
Výstupy             Ročníkové výstupy             Učivo                   Mezipředmětové vztahy
podle RVP - LMP         ŠVP                                         Průřezová témata
Žák by měl:           Žák by měl:
  Převádět slova z mluvené     Při opisu, přepisu, diktátu        Opis, přepis, diktát slov a vět
  podoby do psané         zachovávat správné pořadí písmen
  Dodržovat správné pořadí     ve slově, slov ve větě, zachovávat
  písmen a úplnost slov      délku samohlásek, diakritická
  Zvládat opis a přepis      znaménka                 Sebekontrola napsaného, úprava
  krátkých vět           Mít vytvořen automatický návyk      psaného textu
                  sebekontroly napsaného textu

                                      2. Jazyková výchova

  Rozpoznat samohlásky       Poznat krátké a dlouhé samohlásky   a) Mluvnice
  (odlišovat jejich délku) a    a souhlásky                Seznámení s pojmy samohláska,
  souhlásky            Rozlišit tvrdou a měkkou          souhláska
                  výslovnost hlásek a slabik, odlišnou    Čtení písmen ď, ť, ň
  Psát velká písmena na      výslovností lišit významy slov       Čtení slabik dě,tě, ně, bě, pě, vě,
  začátku věty a ve vlastních   Uplatňovat gramatické pravidlo pro     mě, di, ti, ni, dy, ty, ny
  jménech             psaní velkých písmen a začátku       Psaní velkých písmen na začátku
                  věty a u vlastních jmen          věty, vlastní jména

  Znát všechna písmena malé    Provést hláskovou a slabičnou     b) Čtení
  a velké abecedy         analýzu a syntézu slova          Rozklad slov na slabiky, hlásky
                  Číst bez záměny písmen, vázaně                          Hv - vánoční koledy
                                        Obohacování a zpřesňování slovní
  Rozlišit věty, slova,      slabiky a předložkové vazby,        zásoby, vhodné pojmenování
                                                           Vv - barvy
  slabiky, hlásky         plynule slova, dodržovat správný      Zřetelné čtení jednoduchých vět
                  slovní přízvuk, větnou intonaci,                         M - numerace 0-20
                                        s porozuměním
                  rozumět přečtenému             Čtení předložky se slovem
                  Přikládat slova a věty k obrázkům a    Prohloubení a ukončení výcviku
                  naopak, třídit slova podle obsahu,                        Pv - příprava pokrmů
                                        čtení – upevnění poznávání věty,
                  řadit věty podle časové          slova, slabiky, hlásky a písmena

                                   36
Předmět/ročník:  Český jazyk/ 3.ročník
Výstupy             Ročníkové výstupy              Učivo                  Mezipředmětové vztahy
podle RVP - LMP         ŠVP                                         Průřezová témata
Žák by měl:           Žák by měl:
                  posloupnosti
  Číst s porozuměním       Při tichém čtení postihnout          Nácvik tichého čtení a orientace  Pr - povolání, obchod,
  jednoduché texty        souvislosti a vztahy v textu, zachytit    ve větě              domácí zvířata, tradice
                  hlavní myšlenku, odlišit podstatné
                  od podružného


                                      3. Literární výchova
  Pamatovat si a         Dotvořit příběh, najít rým          Memorování a výrazný přednes    OSV14 - cvičení pro rozvoj
  reprodukovat jednoduché     Při volné reprodukci, přednesu a       říkanek a básní           základních rysů kreativity
  říkanky a básničky       ostatních jazykových projevech        Volná reprodukce a dramatizace
  Reprodukovat krátký text    správně a zřetelně artikulaci,        pohádky nebo krátkého příběhu    Pr - dopravní výchova
  podle otázek a ilustrací    oddělovat mluvní takty, správně       ze života dětí
  Dokázat se koncentrovat na   klást slovní a větný přízvuk,
  poslech pohádek a        dodržovat obecné zásady hlasové       Kultura mluveného projevu
  krátkých příběhů        hygieny
                  Znát význam základních literárních     Základní literární pojmy
                  pojmů                    (maňásek, loutka, divadelní     Pv - výroba maňáska
                                        představení, pohádka, přísloví)
                                        Pravidelné návštěvy školní
                                        knihovny
                                   37
Předmět/ročník:  Český jazyk /4.ročník
Výstupy                Ročníkové výstupy            Učivo                  Mezipředmětové
podle RVP - LMP            ŠVP                                       vztahy
Žák by měl:              Žák by měl:                                   Průřezová témata
                                        1. Komunikační a slohová výchova

 Vyprávět vlastní zážitky,       v mluveném projevu volit správnou   a) Věta
 jednoduchý příběh podle přečtené    intonaci a tempo řeči          Věta jako jazykový celek, začátek a  OSV 17 - komunikace
 předlohy nebo ilustrace                            konec věty v řeči a písmu       v různých situacích.
 Domluvit se v běžných situacích     popsat jednoduché předměty       Druhy vět (oznamovací,        OSV15 - rozvoj
                                                            pozornosti vůči
                     umět tvořit otázky a odpovídat na   rozkazovací, tázací) a jejich     odlišnostem.
                     ně                   obměny
                     správně napsat adresu a jednoduchý
                     pozdrav
                     umět zformulovat zdvořilou
                     omluvu               b) Slovo
                                        Slovo ve větě, význam slova, slova   VGL 31 - Evropa a svět
                     dbát na úpravný a čitelný písemný  stejného a opačného významu,      nás zajímá
                     projev                třídění slov, pořádek slov ve větě   OSV10 - cvičení
                     opisovat a přepisovat jednoduché                       pozornosti a soustředění.
 Správně vyslovovat a psát slova se   texty
 skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě,  dodržovat mezery mezi slovy
                                        Opakování slov se skupinami dě,
 dy, ty, ny, di, ti, ni         ovládat psaní všech písmen      tě, ně, bě, pě, vě, mě
                     abecedy

                                        c) Slabiky, hlásky
                     souhlásky tvrdé, měkké a obojetné,   Samohlásky a souhlásky, délka
                     psaní správného –i, -y po tvrdých a   samohlásek, souhlásky tvrdé,
 Rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné   měkkých souhláskách           měkké a obojetné, psaní správného
 souhlásky a ovládat pravopis
                                         –i, -y po tvrdých a měkkých
 měkkých a tvrdých slabik
                                         souhláskách
                                         Vlastní jména

                                   38
Předmět/ročník:  Český jazyk /4.ročník
Výstupy                 Ročníkové výstupy             Učivo                 Mezipředmětové
podle RVP - LMP             ŠVP                                       vztahy
Žák by měl:               Žák by měl:                                   Průřezová témata

                                         d) Abeceda
 Řadit slova podle abecedy        ovládat psaní všech písmen
                     abecedy                 2. Jazyková výchova
                                          začátek a konec vět
                                          druhy vět             MEV 62 - Interpretace
                                          pořádek slov ve větě       vztahu mediálního sdělení
                     dodržovat pořádek slov ve větě,
                                          samohlásky,souhlásky;       a reality
                     poznat a určovat druhy vět
                                          dělení hlásek
                     určovat samohláska a souhlásky
                                          psaní i/y po měkkých a tvrdých
                     rozlišovat tvrdé,měkké a obojetné
                                          souhláskách
                     souhlásky a seznámit se s psaním
                     i/y po těchto souhláskách         slova stejného a opačného významu

                                         3. Literární výchova
                                          rozlišení pojmů próza (rým),poezie
                     rozlišovat prózu a poezii         výrazný přednes říkanky, básničky
 Ovládat tiché čtení a orientovat se   přirozeně důrazně intonovat        důraz na přirozenou intonaci
 ve čteném textu             určit v přečteném textu hlavní      určení hlavní postavy v textu
 Určit v přečteném textu hlavní     postavy                  orientace v textu
 postavy a jejich vlastnosti       osvojovat si tiché čtení a orientovat   rozlišení pojmů kniha, noviny,
                     se v textu                časopis, ilustrace, text      VGL33 - Jsme Evropané.
                     vyprávět jednoduchý příběh podle     reprodukce textu po tichém čtení
                     přečtené předlohy (pohádky)
                                    39
Předmět/ročník:  Český jazyk/ 5.ročník
Výstupy                 Ročníkové výstupy           Učivo                  Mezipředmětové
podle RVP - LMP             ŠVP                                      vztahy
Žák by měl:               Žák by měl:                                  Průřezová témata
                                       1. Komunikační a slohová výchova
 Vyprávět a popsat své zážitky,     umět vést rozhovor a umět      a) komunikační výchova         OSV 17 - komunikace
 domluvit se v běžných situacích     naslouchat druhému                             (cvičení verbálním a
                                        rozhovor – umět naslouchat      neverbálním technikám)
                     zvládat neverbální komunikaci,    druhému a respektovat názor      MUV41 - jedinečnost
                     volit vhodná gesta          druhého                každého člověka a jeho
                     zvládat role v dialogu        upevňování neverbální komunikace   individuální zvláštnosti.
                     srozumitelně vyprávět vlastní     (mimika, gesta)
                     zážitek                střídání rolí mluvčího a posluchače
                                        upevňování zdvořilého vystupování   OSV19 - dovednost pro
                                                           řešení problémů.
                                        srozumitelné vypravování vlastního  MEV 64 - uplatnění a
                                        zážitku                výběr výrazových
                                        měkčení                prostředků.

                                       b) slohová výchova
                                        krátké vypravování vlastních     OSV 20 - hodnoty,
                     umět vyprávět krátké zážitky                        postoje, praktická etika –
 Ovládat tiché čtení a orientovat se                      zážitků, vyprávění podle vlastních
                     umět tvořit otázky a odpovídat na                      utváření kladných
 ve čteném textu                                fotografií              morálních vlastností
                     ně
                                        tvoření vět na daná slova       OSV18 - rozvoj
                                        doplňování a obměna vět        individuálních dovedností
 Určit v přečteném textu hlavní     zvládat reprodukci textu       tvoření otázek, odpovědi na otázky  pro spolupráci.
                                                           M, Př - poznávání
 postavy a jejich vlastnosti       umět sestavit blahopřání, dopis    reprodukce textu
                                                           hodin
                                        formy společenského styku (adresa,
                                                           MUV42 - udržovazt
                                        blahopřání, dopis – ústně i      tolerantní vztahy.
                     napsat správně a přehledně      písemně)
 Ovládá hůlkové pásmo          jednoduchá sdělení
                     dbát na úpravný a čitelný písemný   psaní jednoduchého sdělení na     MEV63 - tvorba
                     projev                pohlednici – úprava          mediálního sdělení.


                                   40
Předmět/ročník:  Český jazyk/ 5.ročník
Výstupy           Ročníkové výstupy           Učivo                  Mezipředmětové
podle RVP - LMP       ŠVP                                      vztahy
Žák by měl:         Žák by měl:                                  Průřezová témata

                                  c) psaní
                dodržovat vzdálenost mezi slovy    zvyšování rychlosti psaní
                umět psát plynule slova        úprava psaného projevu –       MEV 62 -Interpretace
                                   vzdálenost mezi slovy         vztahu mediálního sdělení
                                                      a reality – různé typy
                                   automatizace psacího pohybu      sdělení, jejich rozlišování
                                   plynulé psaní slov
                ovládat psaní hůlkového písma     psaní hůlkového písma
                ovládat psaní římských číslic     psaní římských číslic I-XII
                                   opis a přepis dětských říkadel,
                                   básní, rozpočitadel
                                   psaní vět podle nápovědy

                                  2. Jazyková výchova
                správně vyslovovat a psát slova se   výslovnost a psaní slov se skupinou
                skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě     dě-tě-ně;bě-pě-vě-mě
                řadit slova podle abecedy       abeceda, abecední řazení slov
                správně vyslovovat a psát znělé a   souhlásky znělé a neznělé
                neznělé souhlásky           (výslovnost a pravopis)
                poznat podstatná jména, osobní     tvarosloví:druhy slov-podstatná    OSV20 - morální rozvoj.
 Poznat podstatná jména
                zájmena, slovesa a vyhledat je     jména, vlastní jména, slovesa,
                v textu                osobní zájmena
                být seznámen s pravopisem       vyjmenovaná slova po souhláskách
                obojetných souhlásek B, L, M      B, L, M
                              41
Předmět/ročník:  Český jazyk/ 5.ročník
Výstupy                Ročníkové výstupy          Učivo                  Mezipředmětové
podle RVP - LMP            ŠVP                                     vztahy
Žák by měl:              Žák by měl:                                 Průřezová témata

                                     3. Literární výchova
 Dokázat se koncentrovat na poslech  číst plynule text a porozumět mu   plynulé čtení textu
 příběhů               určit vlastnosti hlavní postavy   porozumění textu – určení
                    rozlišit místo čas a děj       vlastností hl. postavy, hlavní
                    rozlišit prostředí reálné a     myšlenky
                    pohádkové              rozlišení místa času a děje
                    znát základní literární       určení prostředí reálné a pohádkové
                    pojmy:povídka, pověst, bajka     znalost základních literárních
                    umět přednést báseň         pojmů: povídka, pověst, bajka
 Reprodukovat a dramatizovat text   dramatizovat jednoduchý příběh
                                 42
Předmět/ročník:  Český jazyk/ 6.ročník
Výstupy                Ročníkové výstupy            Učivo                 Mezipředmětové
podle RVP - LMP            ŠVP                                      vztahy
Žák by měl:              Žák by měl:                                  Průřezová témata
                                       1. Komunikační a slohová výchova
                                       a) komunikační výchova
                                                          OSV 17 - komunikace
                                        základy kultivovaného projevu
                   kultivovaně komunikovat
                                        tvorba otázek a odpovědí
                   umět tvořit věty s danými slovy
                                        tvoření vět s danými slovy
 komunikovat v běžných situacích,  číst s porozuměním
 rozlišovat spisovný a nespisovný  zvládnout úpravu dopisu a obálky      prohlubování čtenářských
                                        dovedností
 jazyk               zvládnou telefonický rozhovor
                                        individuální náprava vadné
 Ovládat hůlkové písmo                             výslovnosti hlásek
                    umět použít hůlkové písmo
                                        psaní hůlkového písma
                                        zvyšování rychlosti psaní
 ovládat koncepci a úpravu běžných
 písemností                                 c) psaní
                                       b) slohová výchova
                                        dopis, úprava dopisu, obálky
 číst plynule a s porozuměním                         telefonický rozhovor        MEV 61 - Kritické
                                        řazení vět podle děje        čtení a vnímání
                                                          mediálního sdělení
                                        doplňování vhodných slov do vět
                                        podle děje
                    popsat jednoduchý pracovní postup    popsat jednoduchý pracovní postup
                    umět sestavit blahopřání k svátku    blahopřání k svátku
                                        písemné odpovědi na otázku     MEV 62 - interpretace
                                        seznámení s římskými číslicemi   vztahu mediálního
                    umět poznat a použít římské číslice   XII – XX; L,C,D,M          sdělení a reality
                    umět opsat a přepsat delší text,    opis, přepis delších textů
                    diktát vět               psaní vět podle diktátu

                                   43
Předmět/ročník:  Český jazyk/ 6.ročník
Výstupy              Ročníkové výstupy           Učivo                 Mezipředmětové
podle RVP - LMP          ŠVP                                      vztahy
Žák by měl:            Žák by měl:                                  Průřezová témata
                                                        M; D – letopočty
                                     2.Jazyková výchova
                                      vyjmenovaná slova po souhláskách
  Rozeznat v textu vyjmenovaná   znát vyjmenovaná slova a poznat    P,S,V,Z
  slova              slova příbuzná             slova příbuzná
                  umět určit rod a číslo podstatných   určování rodu a čísla u podstat.
                  jmen                  jmen
  Poznat sloveso          umět časovat slovesa v přítomném    osobní zájmena
                  čase, určit osobu, číslo        slovesa – osoba, číslo, časování
                                      v čase přítomném
                  časovat slovesa být, mít        časování sloves mít, být

                                     3.Literární výchova          MEV 63-Fungování a
                                                        vliv médií ve společnosti
                                      orientace v ději povídek, pověstí,
                  zvládnout orientaci v textu a     bajek
                  vystihnout hlavní myšlenku       hlavní myšlenka povídky, pověsti,
                  povídky, pověsti, bajky        bajky
                  ústně formulovat dojmy z návštěvy   návštěva divadelního nebo
                  divadelního nebo filmového       filmového představení
                  představení, z četby          návštěva školní nebo městské
                  být seznámen s knihovnou a jejími   knihovny (vytváření pozitivního
                  odděleními               vztahu k literatuře)
                                      uvědomělé tiché čtení
                                      čtení vět s přirozenou intonací a
                                      přízvukem
                                      reprodukce podle jednoduché
                                      osnovy
                                      seznámení s časopisy pro děti a
                                      mládež

                                 44
Předmět/ročník:    Český jazyk/ 7. ročník
Výstupy                 Ročníkové výstupy               Učivo                      Mezipředmětové
podle RVP - LMP             ŠVP                                              vztahy
Žák by měl:               Žák by měl:                                          Průřezová témata

                                           1. Jazyková výchova
  zvládat pravopis slov s předponami   poznat slovní základ, označit předpony                           OSV10 - Cvičení
  a předložkami              a přípony, zapamatovat si psaní výrazů    Nauka o slově - slovní základ, předpona,   dovednosti
                      s předložkami                 přípona, výrazy s předložkami od, nad, pod,  poznáváním schopností
                                             před, bez
  skloňovat podstatná jména        vyjmenovat jednotlivé pády, vybrat
                      podstatná jména z textu, skloňovat je     Pořadí pádů, pádové otázky, vzory
                                             podstatných jmen  časovat slovesa             vyčasovat slovesa, poznat jednotlivé     Časování sloves v oznamovacím způsobu
                      časy                     všech časů

  znát pravopis při shodě přísudku s   určovat podmět a přísudek
  podmětem                poznat shodu podmětu s přísudkem,       Skladba - podmět a přísudek
                      znát koncovky příčestí minulého u       shoda podmětu s přísudkem
                      jednotlivých rodů               koncovky příčestí minulého

                                           2. Komunikační a slohová výchova
  komunikovat v běžných situacích,    rozeznat spisovný a nespisovný jazyk,                            OSV17- Technika řeči
  rozlišovat spisovný a nespisovný    využívat spisovný jazyk při mluvení,     Rozlišování jazykových prostředků       komunikace v různých
  jazyk                  aktivně tvořit věty, odpovídat na otázky   spisovných a nespisovných, osobní       situacích
                                             komunikace, zásady kultivovaného projevu
                      používat telefonní seznam, předvést                             OSV16 - Mezilidské
                      telefonický rozhovor, znát poštovní      Formy společenského styku - telefonický    vztahy, empatie, respekt,
                      tiskopisy                   rozhovor, vyplňování objednávky, poštovní   podpora, pomoc, lidská
                                             poukázky, průvodky, podacího lístku      práva
                      komunikovat vhodně v různých
                      situacích - průřezové téma                                        45
Předmět/ročník:    Český jazyk/ 7. ročník
Výstupy                 Ročníkové výstupy               Učivo                      Mezipředmětové
podle RVP - LMP             ŠVP                                              vztahy
Žák by měl:               Žák by měl:                                          Průřezová témata

                                            3. Literární výchova

  ovládat koncepci a úpravu běžných    pochopit čtený text, sestavit osnovu
  písemností                vyprávění, odpovídat na otázky         čtení uměleckých a naukových
                      související s textem, najít požadované     textů,reprodukce a vyprávění podle osnovy,
                      informace                   uvědomělé tiché čtení

  orientovat se v literárním textu,    souvisle reprodukovat děj, označit                             MUV43 - Etnický původ,
  hledat a pokusit se najít hlavní     hlavní myšlenky                návštěvy divadla,kina, čtení novin a     rovnocennost všech skupin,
  myšlenku                                        časopisů, reprodukování textů,        odlišnost lidí, vzájemná
                                              dramatizace,recitace             rovnost, různé způsoby
                      znát autory dětské literatury,pravidelně                          života
  umět ústně formulovat dojmy       číst mimočítankovou četbu                                  VGL31- Život dětí v jiných
  z četby, divadelního nebo filmového                           čtenářský deník,návštěvy knihovny, pojmy   zemích
  představení                                       báje, encyklopedie, slovník         MUV41- Kulturní rozdíly,
                                              soustředěný poslech, čtenářský zážitek    člověk jako součást etnika,
                                              vyjádřený kresbou              poznávání vlastního
                                                                    kulturního zakotvení
  získat pozitivní vztah k literatuře   rozlišovat zábavné(„bulvární“) prvky
                      ve sdělení od informativních –
                      průřezové téma
                                                                    MEV61- Kritické čtení a
                                                                    vnímání mediálních sdělení,
                                                                    hodnotící prvky ve sdělení,
                                                                    kritický přístup ke
                                                                    zpravodajství a reklamě
                                         46
Předmět/ročník:   Český jazyk/ 8. ročník
Výstupy                   Ročníkové výstupy             Učivo                     Mezipředmětové
podle RVP - LMP               ŠVP                                           vztahy
Žák by měl:                 Žák by měl:                                       Průřezová témata

                                            1. Komunikační a slohová výchova

                        vyhledávat vyjmenovaná slova,       Vypravování                 OSV10- Rozvoj schopnosti
  znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich                                              poznávání, smyslové
  pravopis                   zdůvodňovat je, správně je psát
                                                                   vnímání, pozornosti a
                                             Popis                    soustředění

  správně psát slova se skupinami       rozeznat správný pravopis,
                        pamatovat si poučky
  bje - bě, vje - vě, mně - mě                              Formy společenského styku - úřední dopis,
                                             vyplňování tiskopisů, dotazník, žádost,
  skloňovat podstatná jména a přídavná                          využití počítače - e mail
                        znát pádové otázky, umět skloňovat
  jména
                        podstatná jména
                        naučit se zpaměti všechny vzory,     Používání Pravidel českého pravopisu a
                        správně je využívat            práce s nimi
                        poznat přídavná jména, naučit se
                        rozlišit měkká a tvrdá

                        poznat číslovky, naučit se rozlišit
                        základní, řadové


  znát pravopis příčestí minulého při     umět rozlišit rody podstatných
  shodě přísudku s podmětem          jmen, znát koncovky příčestí
                        minulého, najít několikanásobný
                        podmět
                                         47
Předmět/ročník:   Český jazyk/ 8. ročník
Výstupy                 Ročníkové výstupy             Učivo                     Mezipředmětové
podle RVP - LMP             ŠVP                                           vztahy
Žák by měl:               Žák by měl:                                       Průřezová témata


                                         2. Literární výchova
                                                                 OSV16- mezilidské
  vyprávět podle předem připravené                                               vztahy, péče o dobré vztahy,
  osnovy a písemně zpracovat téma     samostatně napsat podle osnovy      Upevňování správného, plynulého čtení,   chování podporující dobré
                      vypravování                užití vhodné síly a intonace hlasu, četba  vztahy, lidská práva jako
  popsat děje, jevy,osoby,pracovní                         novin a časopisů              regulativ vztahů
  postupy                 napsat popis jevu, osoby,         četba, návštěva kina a divadla
                      pracovního postupu            poslech, reprodukce, čtenářský deník    MUV41- Kulturní rozdíly,
  ovládat koncepci a úpravu běžných                                               jedinečnost každého
  písemností               napsat úřední dopis, vyplňovat                            člověka, člověk jako součást
                      dotazníky,tiskopisy a žádosti, vědět   Pojmy - román, drama, muzikál knihovna   etnika, základní
                      o možnosti využití počítače                              sociokulturní rozdíly v ČR a
  orientovat se v Pravidlech českého                                              v Evropě
  pravopisu                vyjmenovat ve správném pořadí                             MUV43- Etnický původ,
                      hlásky abecedy, hledat                                rovnocennost všech skupin a
                      v Pravidlech českého pravopisu                            kultur
                      dodržovat pravidla slušného
                      chování
                      komunikovat srozumitelně
                      s příslušníky odlišných
                      sociokulturních skupin
                                      48
Předmět/ročník:   Český jazyk/ 9. ročník
Výstupy                     Ročníkové výstupy             Učivo                       Mezipředmětové
podle RVP - LMP                 ŠVP                                              vztahy
Žák by měl:                   Žák by měl:                                          Průřezová témata

  zvládat pravopis slov s předponami a      poznat předpony, přípony, základ    1. Jazyková výchova
  předložkami                   slova, správně psát slovní spojení s                            OSV10 - Cvičení
                          předložkami                Nauka o slově - procvičování          dovedností poznáváním
                                                                       schopností
  poznat a určit slovní druhy           zpaměti vyjmenovat slovní druhy,
                          vyhledat je v textu, zařadit je      Tvarosloví - přehled slovních druhů

  skloňovat podstatná jména a přídavná      poznat podstatná a přídavná jména,
  jména                      zařadit je, správně je skloňovat,      - podstatná jména
                          znát zpaměti všechny vzory         - dokončení skloňování, všechny vzory
                          rozlišovat přídavná jména měkká,      - přídavná jména
                          tvrdá, přivlastňovací            - rozlišování, i přídavná jména
                                                 přivlastňovací
  zvládat pravopis příčestí minulého při     poznat příčestí minulé, přísudek,
  shodě přísudku s podmětem            podmět, znát poučky o větách        Skladba
                          s podmětem děti, my, všichni,        - pravopis příčestí minulého ve větách
                          využívat je v praxi             s podmětem děti, my, všichni

  rozeznat větu jednoduchou a souvětí       určit základní skladební dvojice,      - nesložitá souvětí
                          stavbu věty, tvořit věty jednoduché
                          a souvětí


  komunikovat v běžných situacích         umět si vybrat jídlo z jídelního    2. Komunikační a slohová výchova          OSV17- Komunikace
                          lístku, znát zásady slušného                                - technika řeči a
                          chování v restauraci, kině a        Formy společenského styku - objednání      komunikace v různých
                          divadle, být schopen se slušně       jídla v restauraci, krátké projevy, telefonní  situacích
                          chovat, vědět o možnostech         seznam, tisk, cestování, slušné chování
                          cestování                 v kině, divadle

  sestavit vlastní životopis a napsat žádost   samostatně sestavit svůj životopis,    žádost, životopis, přihláška k dalšímu
  podle předlohy                 umět vyplnit přihlášku ke studiu,     studiu, využití PC
                          využívat počítač


                                           49
Předmět/ročník:    Český jazyk/ 9. ročník
Výstupy                     Ročníkové výstupy            Učivo                       Mezipředmětové
podle RVP - LMP                 ŠVP                                            vztahy
Žák by měl:                   Žák by měl:                                        Průřezová témata

  číst plynule s porozuměním           podle svých schopností číst      3. Literární výchova               MEV61- Kritické čtení a
                          souvislý text               Prohlubování a upevňování návyků       vnímání mediálních sdělení
                                               správného hlasitého i tichého čtení, čtení  - hledání rozdílu mezi
                                               novin, časopisů, sledování médií       zábavním a reklamním
  dokázat vyhledat potřebné informace       pracovat s textem, vyhledávat                              sdělením, hodnotící prvky ve
  v oblasti literatury              informace, třídit je           Knihovna – práce s knihou, práce       sdělení, kritický přístup ke
                                               s učebnicemi a pracovními listy        zpravodajství a reklamě
                          samostatně reprodukovat text,
  orientovat se v literárním textu, hledat a   označit hlavní myšlenku, zkoumat     Ukázky divadelních her, návštěva divadla,   MUV43- Etnický původ –
  pokusit se najít hlavní myšlenku        pravdivost, použít text jako motiv,    kina                     základní informace o
                          argument nebo příklad                                  různých etnických skupinách

                          znát několik nejvýznamnějších       Významní autoři české a světové literatury,
  získat pozitivní vztah k literatuře       autorů české i světové literatury,    návštěvy knihovny
                          umět si vyhledat jejich díla
                                          50
4.2 Cizí jazyk – Německý
   Charakteristika
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
   Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí učiva vzdělávací oblasti Jazyk a
jazyková komunikace. Žáci získávají správné komunikační návyky a základy cizího jazyka.
Pozornost je věnována všem čtyřem základním jazykovým dovednostem – čtení, psaní,
poslechu a základní gramatice. Jazykové dovednosti výrazně přispívají k rozvoji klíčových
kompetencí. V rámci předmětu mají žáci možnost osvojit si jednoduchá sdělení, základy
komunikace v běžných životních situacích. Činnosti a aktivity, které jsou součástí předmětu
podporují myšlení, řečové dovednosti a dochází k celkovému sociálnímu rozvoji žáků.
Znalost základů jazyka vede k praktickému využití (např. při přestupu do středního stupně
vzdělání, při poptávce na trhu práce…), čímž se zamezuje společenské izolaci žáků.

 Využívá se vzdělávací strategie nácviku různých situací, které mohou žáky potkat
v cizojazyčném prostředí, tak, aby byli schopni se dorozumět např. v obchodě, v restauraci,
požádat o radu při hledání cesty, o pomoc v případě nouze. Cílem je naučit děti stručně popsat
problém, nenechat se odradit prvním nezdarem a dokázat samostatně najít další možná řešení.
 Důraz je kladen na verbální komunikaci. Písemný projev se učí žáci zvládnout na úrovni
svých základních identifikačních dat a porozumění psanému textu na veřejných nápisech
apod. Cílem je odstranění obav z verbální komunikace a snaha o jednoduché a srozumitelné, i
když ne zcela gramaticky správné, vyjadřování.

  Vyučovací předmět je zařazen do výuky na II. stupni s touto časovou dotací:

               Ročník         8. 9.
               Týdenní hodinová dotace 2 2

  Výuka probíhá v jednotlivých třídách, bez dělení do skupin.
Při hodinách žáci pracují nejen s učebnicemi, pracovními sešity, ale i s dalším doplňkovým
materiálem, slovníky a časopisy.
  Při hodinách se využívají audio a CD nahrávky, video záznamy a počítačové programy.
                       51
Okruhy učiva
                          8. ročník
Téma/Slovní zásoba                 Gramatika
0. Členové rodiny                 0Rod podstatného jména.
1. Školní potřeby                 1Používání určitého členu v 1. Pádě.
2. Činnosti                    2Časování sloves.
3. Barvy                      3Určitý a neurčitý člen v 1. Pádě.
4. Hračky                     4Neurčitý člen ve 4. Pádě.
5. Přídavná jména                 5Časování slovesa SEIN
6. Zařízení pokoje                 6W-Fragen. Předložky určující polohu.
7. Program dne                   7Číslovky. Určování času.
8. Roční období, měsíce, dny, svátky        8Udání času. (předložky IM, AM)
9. Zvířata                     9Zápor.
10. Potraviny, obaly                10Rozkazovací způsob 2. Os. J. č.. Vykání.
                          9. ročník
Téma/Slovní zásoba                 Gramatika
1. Oblečení                    1Přivlastňovací zájmena v j. č..
2. Nákupy (papírnictví, hračky, oděvy)       2Vyjádření ceny.
3. Snídaně, oběd, večeře              3Časování silných sloves.
4. Dárky (narozeniny)               4 3. pád podstatných jmen.
5. Orientace ve městě               5Předložky se 3. pádem.
6. Názvy obchodů. Určení směru.          6Předložka IN + 3. pád. Množné číslo.
                          7 4. pád zájmen ICH, DU.
7. Sporty (zimní, letní, halové)
                          3. pád zájmen ICH, DU, WIR
8. Dopravní značky                 8Časování způsobových sloves
                          DÜRFEN, KÖNNEN, MÜSSEN
                          Použití způsobových sloves ve větě.
9. Nemoci. Části těla.               9Pretéritum sloves SEIN, HABEN
10. Mapa Německa. Evropská unie.          10Perfektum slabých a silných sloves.


Realizace průřezových témat:
  PT    TO PT                           TO učiva předmětu/poznámka
(zkratka)  (číslo)    téma (námět, činnost, dle RVP ZV)
                                    (do kterého je PT integrováno)
                                  9. ročník/2. Nákupy
OSV     17    Komunikace – komunikace v různých situacích  9. ročník/5. Orientace ve městě
                                  9. ročník/6. Názvy obchodů, určení směru
VGL     33    Jsme Evropané                 9. ročník/10. Mapa Německa, EU
                            52
Výchovné a vzdělávací strategie:
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:
KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro učení
UČITEL:
     (11,12) předkládá žákům různé způsoby učení s využitím vhodně zařazovaných
     obrázků a předmětů denní potřeby, jazykových her
     (11) zařazuje do výuky co nejvíce prvků přímé metody ve vazbách na konkrétní
     osoby, předměty a situace
     (12) nechává žáka samostatně pracovat s učebními materiály.
     (15) seznamuje s pomocnými zdroji (např. slovníky).

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcovat žáky k praktickému řešení problémů
UČITEL:
     (24) povzbuzuje a vybízí žáka k vytrvalosti.
     (25) vede žáky k samostatnosti.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky účinné a slušné komunikaci
UČITEL:
     (32) ověřuje správnost pochopení obsahu sdělení jednotlivými žáky
     (32) zařazuje rozhovory pro dorozumívání v běžných komunikačních situacích
     (32) vytváří zpětnou vazbu.
     (34) umožňuje žákům pracovat s textem.
                        53
Vzdělávací obsah
Výstupy podle RVP - LMP
Žák by měl:
  být seznámen s cizím jazykem ve zvukové podobě
  osvojit si základní výslovnostní návyky
  ovládat fonetickou podobu abecedy
  zvládat základní číslovky a jejich pojmenování
  rozumět obecně známým slovům a frázím a zvládnout pozdravy, přání a poděkování
  vytvořit jednoduché otázky, zápor a odpovědi
  vést jednoduchý rozhovor
  zvládat čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů
  orientovat se ve slovníku daného jazyka
                     54
Předmět/ročník: Německý       jazyk/ 8.ročník
Ročníkové výstupy            Učivo: slovní zásoba/gramatika        Mezipředměto
ŠVP                                          vé vztahy
Žák by měl:                                      Průřezová
                                           témata


    umět pojmenovat členy rodiny   0. Členové rodiny
    umět představit a popsat členy
  svojí rodiny             G: Rod podstatného jména.
    umět jednoduchý překlad slov
    Umět pojmenovat věci, se     1. Školní potřeby
  kterými se setká ve škole
    nazvat pomůcky, které ve
  škole má
    vyjádřit vlastní názor na
  oblíbené a neoblíbené předměty
                     G: Používání určitého členu v 1. Pádě.


                     2. Činnosti
    Utvořit jednoduché věty     + zpěv jednoduché písně
    Pojmenovat některé činnosti
    umět přečíst text a ptát se na
  údaje z textu
    dokázat zazpívat jednoduchou
  píseň německy
                     G:Časování základních sloves. (haben, ist)


     Říci jakou barvu má předmět   3. Barvy
     vyjmenovat 5-10 barev                            Vv
     správně napsat 5 barev
     říci jakou barvu má mé     G: Určitý a neurčitý člen v 1. Pádě.
   oblečení


                     4. Hračky –jaká je má hračka
     pojmenovat některé hračky    G: Neurčitý člen ve 4. Pádě.


                                           Čj – přídavná
                     5. Přídavná jména              jména
     Umět použít protikladná
   přídavná jména           G: Časování slovesa SEIN, otázka
                         55
Předmět/ročník: Německý      jazyk/ 8.ročník
Ročníkové výstupy            Učivo: slovní zásoba/gramatika      Mezipředměto
ŠVP                                        vé vztahy
Žák by měl:                                    Průřezová
                                         témata


    Umět utvořit jednoduchou    6. Zařízení pokoje, popis
  otázku
    Určit polohu předmětu
    vyjmenovat 3-5 předmětů ve   G: W-Fragen. Předložky určující polohu.
  svém pokoji
    umět používat vybrané
  předložky
    zeptat se a odpovědět, kde se
  daná věc nachází
    napsat správně 5 předmětů


    umět se zeptat a odpovědět na  7. Program dne              M – jednotky
  otázku: Kolik je hodin?                            času, čtení
    pojmenovat postupně čísla 0-                       čísel.
  100
    psát čísla podle diktátu    G: Číslovky. Určování času.
    umět říci své telefonní číslo
    umět vhodně pozdravit


                    8. Roční období, měsíce, dny, svátky
    vyjmenovat všechna roční                         M – jednotky
  období                                     času
    přiřadit k jednotlivým
  obdobím oblíbené činnosti
    vyjmenovat názvy všech dnů v
  týdnu
                   G: Udání času. (předložky IM, AM)
    umět se zeptat a odpovědět na
  otázku: Kolik je hodin?


    pojmenovat svá oblíbená     9. Zvířata
  zvířata                                    P – druhy
    napsat alespoň 4 druhy zvířat                       zvířat
    popsat 3-5 částí zvířecího těla
    pojmenovat 4 - 6 domácích a 4                       Z - světadíly
  – 6 exotických zvířat, některé
  z nich napsat
    znát jména všech světadílů
    vyjmenovat některá místa, kde
                    G: Zápor.
  mohou zvířata žít
                        56
Předmět/ročník: Německý      jazyk/ 8.ročník
Ročníkové výstupy            Učivo: slovní zásoba/gramatika        Mezipředměto
ŠVP                                         vé vztahy
Žák by měl:                                     Průřezová
                                           témata
    Umět pojmenovat základní    10. Potraviny, obaly             Pv – práce v
  druhy potravin                                  domácnosti
    Umět pojmenovat obal, ve
  kterém potravina je         G: Rozkazovací způsob 2. Os. J. č..Vykání.
    umět utvořit jednoduchou
  rozkazovací větu
    umět použít vykání
    vyjádřit co má a nemá rád
    zeptat se kamaráda co má rád
Předmět/ročník: Německý      jazyk/ 9.ročník
Ročníkové výstupy                Učivo                Mez. vztahy
ŠVP                                         Průřezová
Žák by měl:                                     témata

    popsat co má na sobě včetně barev    1. Oblečení
    přečíst a přeložit vhodné oblečení pro
  různé příležitosti              G: Přivlastňovací zájmena v j. č..
    tvořit otázky a kladně a záporně na ně
  opovědět


    umět se zeptat a odpovědět na otázku:  2. Nákupy              OSV17 –
  Kolik to stojí?               (papírnictví, hračky, oděvy)     komunikace-
    znát názvy některých obchodů a vědět                     komunikace
  co se v nich prodává                               v různých
    zeptat se na cestu a popsat cestu na                     situacích
  určité místo
    zvládnout modelovou situaci
                        G: Vyjádření ceny.
  nakupovaní
    umět pojmenovat nakupované věci


                        3. Snídaně, oběd, večeře
     Umět pojmenovat jídla během dne,
   jídelníček


                        57
Předmět/ročník: Německý        jazyk/ 9.ročník
Ročníkové výstupy                Učivo                Mez. vztahy
ŠVP                                         Průřezová
Žák by měl:                                     témata
                         G: Časování silných sloves.


     umět se zeptat a odpovědět na otázku,  4. Dárky (narozeniny)
   kdy má kamarád narozeniny, kdy se
   narodil, kdy má svátek           G: 3. pád podstatných jmen.


                         5. Orientace ve městě, naše město
     zeptat se na cestu a popsat cestu na
   určité místo                G: Předložky se 3. pádem.
                                           OSV17 –
                                           komunikace-
                                           komunikace
    umět se zeptat a odpovědět na otázku:  6. Názvy obchodů. Určení směru.   v různých
  Kolik to stojí?
                                           situacích
    znát názvy některých obchodů a vědět
  co se v nich prodává             G: Předložka IN + 3. pád. Množné
    zeptat se na cestu a popsat cestu na   číslo.
  určité místo
    zvládnout modelovou situaci
  nakupovaní


     vyjmenovat alespoň pět sportů      7. Sporty (zimní, letní, halové)
     předvést a reprodukovat jednoduchý
   rozhovor o našich zálibách         G: 4. pád zájmen ICH, DU.
                          3. pád zájmen ICH, DU, WIR


                         8. Dopravní značky
     umět pojmenovat nejběžnější druhy    G: Časování způsobových sloves
   značek                   DÜRFEN, KÖNNEN, MÜSSEN
                         Použití způsobových sloves ve
                         větě.


                         9. Nemoci. Části těla.
     vybrat a přiřadit jednotlivé části těla
     pojmenovat běžné a nejčastější nemoci
     utvořit jednoduchou oznamovací větu G: Pretéritum sloves SEIN, HABEN                         10. Mapa Německa.          Z – Evropská
                           Evropská unie.         unie – jsme
     znát jména několika států EU                        Evropané                         58
Předmět/ročník: Německý     jazyk/ 9.ročník
Ročníkové výstupy               Učivo              Mez. vztahy
ŠVP                                      Průřezová
Žák by měl:                                  témata
    umět pojmenovat (přečíst) neznámější
  města Německa               G: Perfektum slabých a silných
    umět říci něco o Německu        sloves.
                       59
4.3 Matematika
Charakteristika
Obsahové, organizační a časové vymezení


  Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena na praktických činnostech,
sleduje využití matematických dovedností v běžném životě, posiluje schopnost logického
myšlení a prostorové představivosti.
  V předmětu Matematika si žáci na I. stupni osvojují základní matematické pojmy a
symboly, matematické postupy a způsoby jejich užití. Učí se přesnosti a uplatňování
matematických pravidel, používání kalkulátoru a matematických výukových programů.
  V předmětu Matematika na II. stupni si žáci rozšiřují základní matematické znalosti
získané na I. stupni, osvojují si nové pojmy, symboly a postupy a následně je využívají při
řešení praktických úloh. Žáci jsou vedeni k přesnosti, rozvíjení logického myšlení a používání
nových pomůcek. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti pochopit zadanou úlohu a najít
správné postupy řešení. Žáci se učí rozeznávat, pojmenovávat a znázorňovat nové
geometrické útvary, učí se je měřit a zvládat geometrické výpočty. V předmětu je kladen
důraz na využití osvojených znalostí a dovedností pro praktický život.
  Důležitou součástí matematického vzdělávání je osvojení rýsovacích technik, které žáci
využijí při dalším studiu. Tyto dovednosti jsou prohlubovány v předmětu Rýsování.
    Matematika prolíná celým základním vzděláváním, postupně pomáhá žákům získávat
matematickou gramotnost a učí je dovednostem využitelným v praktickém životě.Rozvržení hodin a jednotlivých složek do jednotlivých ročníků:

                         I.stupeň           II. stupeň
Ročník
                    1.   2.   3.  4.    5.  6.  7.   8.  9.
Týdenní       Aritmetika     -   -    -  -    -   4  4    4  4
hodinová      Geometrie      -   -    -  -    -   1  1    1  1
dotace       Celkem       4  4(+1) 4(+1) 5     5   5  5 4(+1) 4(+1)

(+1) = přidaná disponibilní hodina

Ve 2., 3., 8. a 9. ročníku je předmět posílen vždy o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.


Uplatňované metody a formy práce

  Výuka probíhá ve třídách, případně v počítačové učebně, kde mohou žáci využívat řadu
výukových programů. Při hodinách žáci používají učebnice, pracovní sešity a pracovní listy,
počítačové programy, sčítací tabulky, tabulky násobků, kalkulátory a geometrické pomůcky.
                       60
Obsah předmětu Matematika je rozdělen na 4 tematické okruhy:
               (Na II. stupni na geometrii 2)3)4) a aritmetiku 1)2)4))

 Čísla a početní operace 1) - tento okruh je zařazený na 1. stupni a dále se rozvíjí na 2.
 stupni. Žáci se postupně seznamují s čísly, vytváří si konkrétní představu o číslech a číselné
 ose, osvojují si postupy matematických operací, jejich důležitost a užití. Jedná se především
 o sčítání, odčítání, násobení a dělení, porovnávání čísel, odhadování, zaokrouhlování a
 měření.
 Závislosti, vztahy a práce s daty 2) - v tomto okruhu se žáci učí uvědomovat si, jaký má
 význam třídění a seskupování dat podle určitých kritérií, vzájemné souvislosti a závislosti
 mezi nimi. Získávají číselné údaje různými způsoby, např. měřením. Osvojují si převody
 jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti a času. Sestavují jednoduché tabulky a grafy.
 Geometrie v rovině a prostoru 3) - žáci rozeznávají, pojmenovávají a znázorňují základní
 geometrické útvary. Hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem
 nás a popisují vzájemné polohy objektů v rovině a prostoru. Učí se pozorovat, měřit a
 zdokonalovat svůj grafický projev.
 Aplikační úlohy 4) - žáci hledají řešení úloh, které může být nezávislé na matematických
 znalostech a dovednostech. Rozvíjejí si logické myšlení a podle míry rozumové vyspělosti
 se snaží řešit problémové situace a úlohy, kvizy, rébusy, doplňovačky a učí se samostatně
 pracovat při využívání prostředků výpočetní techniky a používání některých dalších
 pomůcek.

 Cílem vyučování matematice je poskytovat žákům takové matematické vědomosti a
dovednosti, které jim umožní řešit základní problémy a úkoly, s nimiž se budou setkávat
v praktickém životě a v pracovním procesu.

 Začlenění průřezových témat na I. stupni
  PT    TO PT                            TO učiva předmětu/poznámka
(zkratka)  (číslo)   téma (námět, činnost, dle RVP ZV)
                                     (do kterého je PT integrováno)
           Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
       10                        Závislosti, vztahy a práce s daty./ 1., 2., 3. ročník
           soustředění.
       15    Rozvoj pozornosti vůči odlišnostem.   Číslo a početní operace./ 4., 5. ročník
                                Geometrie v rovině a v prostoru (určování základních
       17    Cvičení pozorování.
OSV                              rovinných útvarů)./ 4., 5. ročník
                                Číslo a početní operace (záměna činitelů; n-krát více,
       18    Rozvoj individuálních dovedností.
                                méně)./ 4., 5. ročník
           Dovednosti pro řešení problémů, zvládání
       19                        Závislosti, vztahy a práce s daty./ 4., 5. ročník
           učebních problémů.

 Začlenění průřezových témat na II. stupni
  PT    TO PT                            TO učiva předmětu/poznámka
(zkratka)  (číslo)   téma (námět, činnost, dle RVP ZV)
                                     (do kterého je PT integrováno)
           Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a Opakování a prohlubování učiva.
OSV     10    soustředění, cvičení dovednosti     /Aritmetika, Geometrie - 6., 7., 8., 9. ročník
           zapamatování (hry, soutěže)       Sčítání a odčítání do 10 000./Aritmetika 6. ročník
                                Opakování a prohlubování učiva (přepočítávání peněz
                                podle kurzu)./ Aritmetika - 6., 7., 8., 9. ročník
VGL     32    Naše vlast, Evropa a svět.
                                Obsahy obrazců (vzdálenosti a rozlohy).
                                / Geometrie - 8., 9. ročník                             61
Výchovné a vzdělávací strategie na I. stupni:
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro učení
UČITEL:
      (11) používá vhodné metody - zavedení pojmů před-za, nahoře –dole, vlevo vpravo,číselné
      řady,početní operace.
      (12) používá učební pomůcky - číselné řady, více-méně.
      (13) umožňuje společnou práci, skupinové vyučování, forma hry,hledání chyb…..

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcovat žáky k praktickému řešení problémů
UČITEL:
      (21) nabízí spolupráci při hledání chyb.
      (24) vede k dobrému výkonu, pokud narazí na problém, nevzdat práci.
      (24) povzbudí k vytrvalosti.
      (25) nabízí pomoc při samostatné práci, umožní dělat chyby a pomáhá je napravovat.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky účinné a slušné komunikaci
UČITEL:
      (31) umožní samostatně vystupovat.
      (32) podněcuje k prezentaci toho, co žák umí spočítat.
      (37) zařazuje skupinovou práci a její výsledky ukázat ostatním, používání geometrických
      tvarů, jejich přiřazování a třídění, tvary-číslice, příklad-výsledek.
      (31) umožňuje říci své zážitky při hrách.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní i druhých
UČITEL:
      (41) umožňuje zakoušet úspěch, povzbuzuje a chválí žáky.
      (42) formou práce s penězi napodobuje životní situace a učí děti správným normám chování
      (nákupy, na poště…)
      (42) dbá na důsledné dodržování slušného chování ve třídě.
      (43) vybízí žáky ke vzájemné spolupráci a pomoci, oceňuje ochotu pomoci druhým.
      (43, 45) zařazuje do vyučování matematické hry, vyžaduje dodržování pravidel. Podněcuje
      k soutěživosti.
      (46) vědomě střídá druhy činností, tak aby žáci nebyli přetíženi.

KOMPETENCE OBČANSKÉ – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, mající svá
práva, ale i povinnosti
UČITEL:
      (51) zadává úkoly, motivuje k jejich vypracování, vede k zodpovědnosti.
      (55) objasňuje zadané úkoly a vytváří modelové situace.
      (51) vede k předložení vypracovaných úkolů.

KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
UČITEL:
      (61) pomáhá dokončit úkoly slabším žákům.
      (62) nabízí smysluplný program.
      (64) umožní nácvik matematických dovedností, které žáci využijí v praxi.
      (66) vede k dokončení úkolů a k objektivnímu hodnocení.
      (67,68) vybízí a motivuje k pracovním dovednostem a zadává úkoly, které je žák schopen
      zvládnout.                           62
Výchovné a vzdělávací strategie na II. stupni:
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:


KOMPETENCE K UČENÍ - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
učení
UČITEL:
     (11) toleruje různé postupy k dosažení cílů (výsledků), nelpí na jediném.
     (11) používá a uplatňuje vhodné mnemotechnické pomůcky; pro zapamatování učiva.
     (12) vyžaduje a umožňuje vyhledávání informací v učebnicích a dalších zdrojích informací.
     (13)včas seznamuje žáky s výsledky písemných prací a pomáhá hledat chyby.
     (13) umožňuje spolupodílet se na hodnocení.
     (13) chválí a povzbuzuje, motivuje žáky k aktivitě a překonávání neúspěchů.
     (14, 15) seznamuje s významem a smyslem pojmů a upozorňuje na mezipředmětové vztahy.
     (15, 16, 17) objasňuje souvislosti mezi naučeným a praxí (smysluplnost naučeného).
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - podněcovat žáky k praktickému řešení problémů
UČITEL:
     (21, 25) vytváří modelové situace (slovní úlohy), společně s žáky je analyzuje a hledá
     vhodný způsob řešení.
     (22, 25) zařazuje práce pro samostatné řešení, s možností konzultace.
     (22) zadává úlohy z praxe, upozorňuje na potřebu teorie.
     (23) umožňuje žákům volbu postupu při řešení úloh, navozuje situace rozhodování,
     poukazuje ne důsledky rozhodnutí (hodnocení).
     (24) povzbuzuje, chválí a oceňuje i malé úspěchy.
     (24) oceňuje snahu a přiměřené nároky na žáky.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - vést žáky účinné a slušné komunikaci
UČITEL:
     31) vyžaduje, aby si žáci naskákali do řeči a nechali druhého domluvit.
     (31) vede žáky, aby odpovídali celou větou.
     (32) analyzuje obsah zadání, upozorňuje na souvislosti, ptá se na to co známe a co máme
     hledat (u slovních úloh).
     (33) dbá na správný zápis číslic a čísel a to i formou textu.
     (34) seznamuje žáky s různými měnami a teoreticky s nimi pracuje.
     (35) vyžaduje od žáků vysvětlení při nejasnostech v žákovských pracích i v chování.
     (36) umožňuje práci na PC formou výukových programů.
     (32, 35) klade důraz na správné vyjadřování, upozorňuje na nedostatky a snaží se je
     odstranit.
     (32) zařazuje do hodin ústní nebo písemné opakování, vytváří zpětnou vazbu porozumění
     probranému učivu.
     (37) umožňuje a řídí skupinovou práci.
                         63
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní i druhých
UČITEL:
     (41) má přiměřené nároky, uplatňuje pozitivní hodnocení.
     (42) dbá na důsledné dodržování slušného chování ve třídě.
     (43) dává zakoušet důležitost jedince ve skupinové práci.
     (43) navozuje situace vyžadující spolupráci při řešení matematických úkolů.
     (42, 43) učí děti respektovat pravidla i sebe navzájem.
     (43, 45) zařazuje do vyučování matematické hry, vyžaduje dodržování pravidel. Podněcuje k
     soutěživosti.
     (44) vyvozuje důsledky nevhodného chování při hodině. Vede žáky k uvědomění si vlastního
     nevhodného chovaní.
     (45) zadáváním problémových úloh učí žáky poznávat potřeby druhých, respektovat je a být
     schopni a ochotni pomoci si navzájem (sociální hry).
     (46) vědomě střídá druhy činností, tak aby žáci nebyli přetíženi.
KOMPETENCE OBČANSKÉ - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, mající svá
práva, ale i povinnosti
UČITEL:
      (51) důsledně uplatňuje zásady slušného chování.
      (52) zařazuje modelové situace. (Výměna peněz, nákupy.)
      (54) zadává slovní úlohy týkající se zdraví a přírody (zdraví a příroda v číslech).
KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
UČITEL:
      (61) důsledně opakuje a doplňuje již nabyté dovednosti a vědomosti.
      (61, 68) vědomě upozorňuje na souvislosti teorie s praxí.
      (65) povzbuzuje a motivuje k dokončení zadané práce a k opravě chyb.
      (66) umožňuje žákům zúčastnit se na jejich hodnocení.
      (64) sděluje zadání geometrických úloh formou písemnou i ústní, společně s žáky analyzuje
      postup.
                           64
  Vzdělávací obsah

Předmět/ročník:  MATEMATIKA /1. ročník
Výstupy                  Ročníkové výstupy ŠVP           Učivo                    Mezipředmětové
podle RVP - LMP                                                         vztahy
Žák by měl:                Žák by měl:                                      Průřezová témata

                                           Čísla a početní operace
 Číst, psát a používat číslice v oboru   Číst a psát čísla v oboru do 5.      Čtení, psaní a používání číslic v oboru  Hv – písně -
 do 5                   V tomto oboru mít konkrétní        do 5.                   1,2,3,4,5,…
                      představy o čísle 1 až 5 a počítat
 Porovnávat množství a vytvářet      předměty v daném souboru.         Porovnání množství a vytváření
                                                                 Vv - namaluj,
 soubory prvků v oboru do 5        Vytvářet různé soubory o daném       souborů prvků podle daných kritérií
                                                                 vybarvi,domaluj

 Znát matematické pojmy + - = >< a     počtu prvků                v oboru do 5.
                      Umět porovnávat množství v oboru                           Pr - rodina,
 umět je zapsat                                    osvojení a zápis pojmů + - = < >     sourozenci…
                      do 5.
 Umět rozklad čísel v oboru do 5      rozklad čísla a dočítání v oboru do 5.   Žák provádí rozklad čísel 1 až 5,
                      Číst + (jako a nebo plus) – (jako bez   dočítání
                      nebo mínus                                      Čj - slovní úlohy,
 Sčítat a odčítat s užitím názoru     Umět sčítat a odčítat čísla v oboru do   Sčítání a odčítání s užitím názoru    - vyprávění
 v oboru do 5               5.                     v oboru do 5.               (O veliké řepě )
                      Názorně sčítat a odčítat čísla v oboru
                      do 5 manipulačními schopnostmi.
                      Užívat prsty, stavebnice, počítadla.                         Tv- pořadová
                                                                 cvičení
                      Zapsat součet a rozdíl.
 Řešit jednoduché slovní úlohy na     Zvládat slovní úlohy v oboru do 5     Orientace při řešení slovních úloh
 sčít. a odčít v oboru do 5        s použitím platidel.            v oboru do 5 (s použitím platidel)    Pr- cesta do
                      Zvládat použití, pojmenování                             školy a domů,
                      číslovek řadových v oboru 1 až 5      Číslovky řadové
                      v konkrétních situacích.


                                    65
Předmět/ročník:  MATEMATIKA /1. ročník
Výstupy                 Ročníkové výstupy ŠVP           Učivo                   Mezipředmětové
podle RVP - LMP                                                       vztahy
Žák by měl:               Žák by měl:                                     Průřezová témata

 Zvládat orientaci v prostoru a     Porozumět pojmům vpravo, vlevo,     Závislosti, vztahy a práce s daty     Pr - v obchodě
 používat výrazy vpravo, vlevo      nad, před, za, nahoře, dole, vpředu,    Orientaci v prostoru a správná reakce
 pod,nad, před, za, nahoře, dole,    vzad a orientovat se podle nich v     na pokyn vpravo, vlevo, pod, nad,    OSV10 - cvičení
 vpředu,vzadu              prostoru                  před, nahoře, dole, vpředu, vzadu,   smyslového
                                                               vnímání,
                                           za…                   pozornosti a
                                           Doplňování posloupnosti čísel      soustředění
                                           v oboru do 5.
 Uplatňovat matematické znalosti při                        Manipulace a počítání
 manipulaci s drobnými mincemi                           s napodobeninami mincí

                                          Aplikační úlohy
                                           Řešení jednoduchých praktických     Čj - sloh
                                           slovních úloh, jejichž řešení nemusí
                                           být závislé na matematických
                                           postupech


                                          Geometrie v rovině a prostoru       Vv - malování
                     Poznat geometrické tvary ze        Poznávání a pojmenování základních   s využitím geom.
                     stavebnic: čtverec, kruh, trojúhelník,   geometrických tvarů ze stavebnice-   tvarů
                     obdélník,krychle, koule, válec.      čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh  Pv - stavebnice
                                   66
Předmět/ročník:  MATEMATIKA /2. ročník
Výstupy                  Ročníkové výstupy ŠVP           Učivo                    Mezipředmětové
podle RVP - LMP                                                         vztahy
Žák by měl:                Žák by měl:                                      Průřezová témata


                                          Čísla a početní operace           Hv - písně
 Číst, psát a používat číslice v oboru   Umět číst a psát čísla v oboru do     Čtení, psaní a používání číslic v oboru
 do 10                   10.Symboly <>=.              do 10, numerace do 10
 Porovnávat množství a vytvářet      Mít vytvořeny konkrétní představy o    Porovnávání množství a vytváření
 soubory prvků v oboru do10        přirozeném čísle             souborů prvků podle daných kritérií
                                                                Vv - namaluj,
                      Počítat na konkrétních předmětech,    v oboru do 10
                                                                vybarvi, domaluj
                                                                počet prvků
                      na počítadle               Rozklad čísel v oboru do 10
 Umět rozklad čísel v oboru do 10     Počítat v oboru 1 až 10          Osvojení matematických pojmů
 Znát mat. pojmy + - = > a umět je     Vytvářet různé soubory o daném      + - <=> a jejich zápis
 zapsat                  počtu prvků
                      Porovnávat čísla v oboru do 10 a     Utváření představ o pojmu č. 0
                      pochopit vztahy větší, menší, roven
                      Pochopit pojem 0             Sčítání a odčítání s použitím názoru   Pr - stromy,
 Sčítat a odčítat s užitím názoru     Sčítat a odčítat přirozená čísla                          domy, rodiče a
                                           v oboru do 10
 v oboru do 10               v oboru do 10i s použitím                              děti….
                                         .
                      manipulačních činností
                      Využívat tabulku sčítání..
                      Zvládat automatizaci početních spojů
                      sčít. a odčít. v oboru do 10, rozklad
                      čísla, dočítání.                                  Čj - sloh -
                                           Řešení jednoduchých slovních úloh na   vyprávění,
                      Řešit slovní úlohy vedoucí k jednomu   sčítání a odčítání v oboru do 10.     vytváření úloh.
 Řešit jednoduché slov. úlohy na + -    početnímu výkonu v oboru do 10.      Orientovat se na číselné ose do10.
 v oboru do 10
                      Slovní úlohy s použitím platidel
                      Číslovky řadové 5-10 (použití       Číslovky řadové
                      v konkrét. situacích)


                                   67
Předmět/ročník:  MATEMATIKA /2. ročník
Výstupy                 Ročníkové výstupy ŠVP           Učivo                     Mezipředmětové
podle RVP - LMP                                                         vztahy
Žák by měl:               Žák by měl:                                       Průřezová témata
                                         Závislosti, vztahy a práce s daty       Tv - pořadová
 Zvládat orientaci v prostoru a     Rozeznat a správně zhodnotit a      Orientace v prostoru a používání výrazů   cvičení
 používat určující výrazy        prakticky reagovat na pokyny - nad,    vpravo, vlevo, pod, nad, před, za,nahoře,  Pr - orientace ve
                                          dole, vpředu, vzadu             škole, cesta domů
                     pod, vedle, před, za – doplněné
                                          Modelování jednoduchých situací       OSV10 - cvičení
 Modelovat jednoduché situace      počtem- např. polož 1 kostku na 3
                                                                smyslového
 podle pokynů a s využitím pomůcek    kostky ležící vedle sebe.         s použitím pomůcek
                                                                vnímání,
 Doplňovat jednoduché tabulky,                           Doplňování jednoduchých schémat a      pozornosti a
                                          posloupnosti v oboru do 10.         soustředění
 schémata a posloupnosti čísel
                                          Uplatňování matematických znalostí při   Tv - stanoviště
 Uplatňovat matematické znalosti při                        manipulaci s drobnými mincemi.
 manipulaci s drobnými mincemi                                                 Pr - situace-
                                                                kooperativní
                                         Aplikační úlohy                učení
                                          Řešení jednoduchých praktických       - hra na obchod -
                                          slovních úloh, jejichž řešení nemusí být  nákupy
                                          závislé na matematických postupech -    Čj - kvizy,
                                          s využitím čísel a obrázkové řady.     vyprávění

                                         Geometrie v rovině a prostoru
 Poznat a pojmenovat základní      Poznávat geometrické tvary        Poznávání a pojmenování základních
 geometrické tvary a umět je       Rýsovat přímky podle pravítka       geometrických tvarů
 graficky znázornit           Umět kreslit přímé a křivé čáry      Kreslení přímých a křivých čar
                                          Používání pravítka na rýsování přímek
                                          Rozvíjení prostorové představivosti
                     Zvládat úkoly na rozvíjení prostorové
                                          prostřednictvím stavebnic a souboru
                     představivosti s užitím stavebnic,    krychlí – manipulační zvládnutí vztahů
                     souboru krychlí                                    Pv - práce se
                                          nad, pod, vedle, před, za- doplněné
                                                                stavebnicí
                                          počtem.(např. dej 1 kostku na 2 ležící
                                          vedle sebe)
                                          Seznámení se základními tělesy


                                  68
Předmět/ročník:  MATEMATIKA /3. ročník
Výstupy                 Ročníkové výstupy ŠVP           Učivo                    Mezipředmětové
podle RVP - LMP                                                        vztahy
Žák by měl:               Žák by měl:                                      Průřezová témata

 Číst, psát a používat číslice do 20   Číst a psát čísla v oboru do 20     Čísla a početní operace
                     Mít vytvořeny konkrétní představy o    Čtení, psaní a používání číslic v oboru
                     přirozených číslech v oboru do 20     do 20.
                     Zvládat vytvářet různé soubory o     Vytváření souborů o daném počtu
                     daném počtu prvků             prvků v oboru do 20 s přechodem přes
                     Počítat na souborech různých       desítku.
 Porovnávat množství a vytvářet     předmětů, na prstech, na počítadle a   Porovnávání množství a vytváření
 soubory prvků v oboru do 20       to v daném souboru            souborů prvků podle daných kritérií
                     Sčítat a odčítat čísla v oboru do 20   v oboru do 20.
                     bez přechodu přes desítku.        Osvojení matematických pojmů + -
                     Zvládnout využití tabulky sčítání a    >=< a jejich zápis            Tv - utvoření
 Umět rozklad čísel v oboru do 20    vztahy mezi sčítáním a odčítáním.     Rozklad čísel v oboru do 20, dočítání   dvojic, trojic,
 Sčítat a odčítat s užitím názoru    Umět sčítat a odčítat v oboru do 20    Sčítat a odčítat s užitím názoru     čtveřic…stanovišt
 Čdo20                  s přechodem přes desítku, dále      v oboru do 20 (prsty, počítadlo..)- bez  ě s daným počtem
                                                               cvičenců, či
                     rozklad čísla, dočítání          přechodu přes desítku           náčiní.
                     Řešit slovní úlohy vedoucí
 Řešit jednoduché slovní úlohy na    k jednomu početnímu výkonu        Řešit jednoduché slovní úlohy na + -
 sčítání a odčítání v oboru do 20    v oboru do 20 a jednoduché slovní     v oboru do 20 a jednoduché slovní
                     úlohy na využití vztahu o n – více, o   úlohy na využití vztahu o n - více o n
                     n – méně v oboru do 20          - méně v oboru do 20
 Zvládnout s názorem řadu násobků    násobilka dvou v oboru do 20       násobilka 2 vyvozená na manuálních
 čísla 2                                      činnostech

                     Být seznámen s numerací do 100      Seznámení s numerací do 100                                  69
Předmět/ročník:  MATEMATIKA /3. ročník
Výstupy                  Ročníkové výstupy ŠVP          Učivo                     Mezipředmětové
podle RVP - LMP                                                          vztahy
Žák by měl:                Žák by měl:                                       Průřezová témata
                                                                 Pv - stavebnice
                                          Závislosti, vztahy a práce s daty       OSV10 - cvičení
 Zvládat orientaci v prostoru       Rozvoj prostorové představivosti si   Orientaci v prostoru a užívání výrazů    smyslového
                      urychlovat při činnostech se       vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře,  vnímání,
                                           dole, vpředu, vzadu.             pozornosti a
 Modelovat jednoduché situace       stavebnicí z krychlí                                 soustředění
                                           Modelování jednoduchých situací dle
 podle pokynů a s využitím pomůcek                                                Tv - první,
                                           pokynů s využitím pomůcek.
 Doplňovat jednoduché tabulky,       Dělit stavebnice na sloupce a vrstvy   Doplňování jednoduchých tabulek,       druhý…
 schémata a posloupnosti čísel                           schémat a posloupnosti čísel v oboru do   Vv, Čj
 v oboru do 20                                   20.                     Tv, Pv
 Uplatňovat matematické znalosti při                        Uplatňování matematické znalosti při     Pr - obchod,
 manipulaci s drobnými mincemi       Používat platidla            manipulaci s drobnými mincemi.        nákupy

                                          Aplikační úlohy
                                           S využitím číselné a obrázkové řady se
                                           žák snaží řešit jednoduché praktické
                                           slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být
                                           vždy závislé na matematických
                                           postupech.

                                          Geometrie v rovině a prostoru
                                           Poznávání a pojmenování základních
 Poznat a pojmenovat základní       Zvládnout rýsování přímých a       geometrických tvarů a jejich grafické
                                                                 Pv - stavebnice
 geometrické tvary a umět je        křivých čar.               znázornění
 graficky znázornit            Používat pravítko.            Používání pravítka
 Umět používat pravítko          Rýsovat jednoduché ornamenty a      Rozeznávání přímky a úsečky, jejich     Vv - ornament
 Rozeznat přímku a úsečku,         rýsovat a označovat úsečky        rýsování a označení
 narýsovat je a vědět, jak se označují                       Určování a pojmenování základních
                                           tělesa.                                   70
Předmět/ročník:  MATEMATIKA /4. ročník
Výstupy                Ročníkové výstupy ŠVP           Učivo                   Mezipředmětové
podle RVP - LMP                                                       vztahy
Žák by měl:              Žák by měl:                                      Průřezová témata

                                         Čísla a početní operace
 Číst, psát a porovnávat čísla     V oddílu Opakování a prohloubení      Čtení, psaní a porovnávání čísel     Vl - čísla domů,
 v oboru do 100, i na číselné ose    učiva 1.-3. roč. umět sčítat a odčítat                       poznávací čísla
                                          v oboru do 100 i na číselné ose.
                                                               automobilů…
                     v oboru do 20.
                     Zvládat numeraci v oboru do 100
                     (číselná osa, porovnávání čísel)
                     Sčítat a odčítat jednotky bez
 Sčítat a odčítat zpaměti i písemně   přechodu i s přechodem desítek.      Sčítání a odčítání dvouciferných čísel
 dvouciferná čísla bez přechodu     Sčítat i odčítat dvouciferná čísla     zpaměti i písemně.
 desítky                (zpaměti i písemně)            Zápis a řešení jednoduchých slovních Čj - sloh
 Zapsat a řešit jednoduché slovní    V oddílu Sčítání a odčítání umět      úloh zaměřených k jednomu
 úlohy                 sčítat a odčítat násobky 10.        početnímu výkonu.
 Zvládnout s názorem řady násobků    V oddílu Násobení v oboru do 50 žák    Osvojení řady násobků čísel 2 až 5 (do Tv - dvojice,
 čísel 2 až 5 do 50           zvládat pamětně násobkové řady,      50 ) i pamětně.            trojice….pětice.
 Tvořit a zapisovat příklady na     dělení provádět podle schopností.
 násobení a dělení v oboru do 50    Zvládat slovní úlohy zaměřené na
                     jeden početní výkon.
                     Umět využívat vztahy o n více, o n
                     méně
                     Odhadnout výsledek
                     Řešit slovní úlohy s použitím platidel   Tvoření a zápis příkladů na násobení a  OSV15 - rozvoj
                     Manipulovat s konkrétními předměty     dělení v oboru do 50.( s využitím    pozornosti vůči
                                          tabulky násobků a manipulace       odlišnostem
                     v daném oboru.
                     Používat tabulku násobků.         s konkrétními předměty.)                                  71
Předmět/ročník:  MATEMATIKA /4. ročník
Výstupy                Ročníkové výstupy ŠVP           Učivo                    Mezipředmětové
podle RVP - LMP                                                       vztahy
Žák by měl:              Žák by měl:                                      Průřezová témata

 Určit čas, převádět jednotky času   Orientovat se při početních operacích   Příklady se záměnou činitelů.
 v běžných situacích          se záměnou činitelů.           Příklady na vztah n- krát více, n- krát  OSV18 - rozvij
                    Řešit slovní úlohy s využitím vztahu   méně.                   individuálních
                                                              dovedností
                    n- krát více, n- krát méně.        Řešení slovních úloh s využitím
                                         vztahu o n- více, o n- méně

                                        Závislosti, vztahy a práce s daty
                    V oddílu Jednotky hmotnosti, délky,    Určování času (celá, půl, čtvrt,
                    času a objemu by měli žáci používat                         Př, Tv - měření
                                         třičtvrtě) a převádění jednotek času   času při běhu
                    jednotek kilogram, litr, hodina,     v běžných situacích
 Umět jednoduché převody délky,    centimetr, metr.             Jednotky délky a hmotnosti a s jejich   Tv - měření
 hmotnosti, čas            Zvládnout jednoduché převody       použití                  skoku do dálky,
                    jednotek.                 Vyhledávání a třídění jednoduchých    do výšky
 Orientovat se a číst v jednoduché                        dat podle návodu (údaje, pojmy)
 tabulce                                     Orientace a čtení v jednoduché      OSV19 -
                                                              dovednosti pro
                                         tabulce.                 řešení problémů;
                                         Uplatnění matematických znalostí při   zvládání učebních
                                         manipulaci s penězi.           problémů                                        Aplikační úlohy
 Řešit jednoduché praktické slovní                        Řešení jednoduchých praktických
 úlohy                                      slovních úloh, jejichž řešení nemusí
                                         být závislé na matematických
                                         postupech                                 72
Předmět/ročník:  MATEMATIKA /4. ročník
Výstupy                Ročníkové výstupy ŠVP          Učivo                    Mezipředmětové
podle RVP - LMP                                                      vztahy
Žák by měl:              Žák by měl:                                     Průřezová témata

                                        Geometrie v rovině a prostoru
 Měřit a porovnávat délku úseček    Umět vyznačit bod, popsat jej.      Vyznačení a popsání bodů.
                    Rýsovat úsečky, měřit je s přesností                        Pv
                                         Rýsování úseček s přesností na cm,
                    na cm, v realitě na m.          odhadnutí délky.
                    Odhadnout délku úseček.         Rýsování přímek různoběžných a
                    Umět rýsovat přímku, přímky       rovnoběžných
 Sestrojit rovnoběžky         různoběžné a rovnoběžné (s využitím
                    konkrétních předmětů)                               Pv, Vv - (džbán,
                                                              váza, skládačky)
 Znázornit a označit základní     Zvládnout popis a poznávání       Určování základních rovinných       OSV17 - cvičení
 rovinné útvary            rovinných útvarů- čtverec, obdélník,   útvarů- trojúhelník, čtverec, obdélník,  pozorování
                    trojúhelník, čtyřúhelník (vrcholy,    čtyřúhelník a popsat vrcholy a strany.
                    strany)
 Poznat základní tělesa        Poznat tato tělesa- krychli, kvádr,   Určování základních těles- kvádr,
                    válec, kouli.              krychli, válec, kouli.
 Určit osu souměrnosti překládáním                       Určení osy souměrnosti překládáním
 papíru                                     papíru
                                 73
Předmět/ročník:  MATEMATIKA /5. ročník
Výstupy                   Ročníkové výstupy ŠVP            Učivo                    Mezipředmětové
podle RVP - LMP                                                            vztahy
Žák by měl:                 Žák by měl:                                       Průřezová témata
                                             Čísla a početní operace
 Číst, psát a porovnávat čísla v oboru do   V oddílu Opakování a prohloubení učiva   Čtení, psaní a porovnávání čísel v oboru  OSV15 - rozvoj
 100 i na čísel. ose, numerace do 1000    zvládnout sčítání a odčítání v oboru do   do 100, i na číselné ose.         pozornosti vůči
                        100, ústně i písemně.            Numeraci do 1000.             odlišnostem
 Rozeznávat sudá a lichá čísla        Rozeznat sudá a lichá čísla.        Sudá a lichá čísla.            Vl - čísla domů,
                        Násobkové řady v oboru do 50- dokončit                         SPZ
                        pamětné zvládnutí.                                   automobilů….
 Sčítat a odčítat zpaměti i písemně      V oddílu Sčítání a odčítání v oboru do   Sčítání a odčítání zpaměti i písemně
 dvouciferná čísla.              1000 zvládnout numeraci do 1000,      dvojciferných čísel (zpaměti typ- 30+19,  Čj - sloh,
                        orientaci na číselné ose, porovnávání                         vyprávění
                                              25+31, písemně typ- 36+28)
                        čísel
 Zaokrouhlovat č. na desítky i stovky     Zaokrouhlovat č. na desítky a stovky    Zaokrouhlování čísla na desítky i stovky  Pv - stavebnice,
                        Zaokrouhlovat čísla na stovky                             dílenské práce
                                              s využitím ve slovních
 Zapsat a řešit jednoduché slovní úlohy    s využitím ve slovních úlohách       úlohách.(odhadnout výsledek)
                        Řešit jednoduché slovní úlohy        Zápis a řešení jednoduchých slovních    Čj - sloh
                        s odhadem výsledků.                                  Kooperativní
                                              úloh
                                                                   učení
                        Zvládnout násobky 100, sčítat a odčítat
                        do 100- ústně i písemně
 Zvládnout s názorem řadu násobků 2      V oddílu Násobení a dělení v oboru do    Osvojení názorem i pamětně řady
 až 10 do 100                 100 zvládat násobkové řady v oboru do    násobků 2 až 10, tedy v oboru do 100.   Vl - peníze-na
                        100 (tedy násobky 2 až 10) pamětně,                          poště, v obchodě
                        násobit i dělit.
 Tvořit a zapisovat příklady na násobení   Tvořit a zapisovat příklady násobení a   Tvoření a zápis příkladů na násobení a
 a dělení v oboru do 100           dělení v oboru do 100.           dělení v oboru do 100.           Čj
                        Umět řešit jednoduché slovní úlohy na
                        násobení a dělení v oboru násobilek
                                     74
Předmět/ročník:  MATEMATIKA /5. ročník
Výstupy                  Ročníkové výstupy ŠVP           Učivo                   Mezipředmětové
podle RVP - LMP                                                         vztahy
Žák by měl:                Žák by měl:                                      Průřezová témata
                       Měli orientovat a správně řešit úlohy   Tvoření a vypočítání úloh typu o n-   Tv - délka, výška
                       typu o n- více, o n- méně, m- krát    více, o n- méně, m- krát více, m- krát
                       více, m- krát méně.            méně.                  OSV18 - rozvij
 Umět používat kalkulátor          Umět používat kalkulátor         Práce s kalkulátorem           individuálních
                                                                dovedností                                           Závislosti, vztahy a práce s daty
                                            Určování času s přesností na
 Určit čas s přesností na čtvrthodiny,   V oddílu Jednotky délky, hmotnosti,
                                            čtvrthodiny, převádění jednotek času
 převádět jednotky času v běžných     času a objemu. Žáci by měli umět
                                            v běžných situacích (hodina, minuta),
 situacích                 poznat, zapsat a odhadnout:
                                            převádění na digitální čas a zpět.
 Umět jednoduché převody jednotek     Jednotky délky - mm, cm, dm, m, km
                                            Jednoduché převody jednotek délky
 délky, hmotnosti a času          Jednotky hmotnosti - dkg, kg        (mm, cm, dm, m, km), hmotnosti      Př - objem,
 Vyhledat a roztřídit jednoduchá      Jednotky objemu - l, dcl                              hmotnost
                                            (dkg, kg) a objemu.(dcl, l, hl)
 data (údaje, pojmy apod.) podle      Jednotky času - hod., min., určování    Orientace v jednoduché tabulce.     OSV19 -
 návodu                  času na čtvrthodiny.                                dovednosti pro
                                            Uplatňování matematické znalosti při
 Orientovat se a číst v jednoduché     Poznávat platidla                                  řešení problémů;
                                            manipulaci s penězi a poznávat      zvládání učebních
 tabulce                  jednoduché převody jednotek        platidla (mince i papírová).       problémů
 Uplatňovat matematické znalosti při
 manipulaci s penězi
                                           Aplikační úlohy
 Řešit jednoduché praktické slovní                          Řešení jednoduchých praktických
                                            slovních úloh, jejichž řešení nemusí   Čj - sloh-
 úlohy, jejichž řešení nemusí být                                               dramatizace
 závislé na matematických                               být závislé na matematických
 postupech                                      postupech
                                    75
Předmět/ročník:  MATEMATIKA /5. ročník
Výstupy                Ročníkové výstupy ŠVP            Učivo                   Mezipředmětové
podle RVP - LMP                                                       vztahy
Žák by měl:              Žák by měl:                                      Průřezová témata

                                         Geometrie v rovině a prostoru
 Měřit a porovnávat délku úsečky    V oddílu Opakování - by měli žáci                          Př, Tv
                                          Porovnání délky úseček s přesností na
                    zvládnout učivo na téma „bod, přímka,
                                          cm a mm
                    úsečka.“
                    Umět měřit a rýsovat úsečky s přesností
                    na cm, mm.
                    V oddílu Kolmice a rovnoběžky se žáci
                    seznamují s pojmem pravý úhel.       Sestrojování rovnoběžky a kolmice
 Sestrojit rovnoběžky a kolmice    Umět rýsovat kolmice pomocí         (pomocí trojúhelníka s ryskou)      Pv - dílenské
                                                              práce
                    trojúhelníku s ryskou.           Rozpoznání pravého úhlu
                    Rýsovat rovnoběžné přímky
                    V oddílu Čtverec a obdélník - by žáci    Znázornění, narýsování a označení
 Znázornit, narýsovat a označit    měli umět vyznačit, popsat a určit                         OSV17 - cvičení
                                          základních rovinných útvarů (čtverec,  pozorování
 základní rovinné útvary        vlastnosti stran. Rýsovat čtverec a     obdélník, trojúhelník.)
                    obdélník.
                    Umět poznat a popsat rovinné útvary-
                    obdélník, čtverec, trojúhelník,                           Pv, Vv
                    mnohoúhelník
                    V oddílu Kruh a kružnice - by žáci měli
                    umět poznat a vyznačit střed, poloměr a   Narýsování středu, poloměru a
                    průměr kruhu a kružnice. Rýsovat      průměru kruhu a kružnice, oblouku
 Určit osu souměrnosti překládáním   kružnici a oblouk kružnice         kružnice
 papíru                Poznávat vlastnosti těles
 Vypočítat obvod mnohoúhelníku     Prostřednictvím modelování by se u žáků   Výpočet obvodu mnohoúhelníku
 sečtením délek jeho stran       měla rozvíjet prostorová představivost   sečtením délek jeho stran
                                                              Př - najdi
 Poznat základní tělesa                              Určení základní tělesa.         v přírodě
                                  76
MATEMATIKA – Aritmetika/6. ročník
Výstupy podle RVP – LMP
Žák by měl na konci 6. ročníku:
   psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat čísla v oboru do 10 000
   zvládat orientaci na číselné ose v oboru do 10 000
   písemně sčítat a odčítat v oboru do 10 000
   násobit a dělit v oboru do 100
   dělit se zbytkem v oboru do 100
   provádět odhad výsledku pomocí zaokrouhlování
   znát jednotky času, délky, hmotnosti a objemu a ovládat jejich jednoduché převody
   zvládat jednoduché početní úkony s penězi v oboru do 10 000
   vypracovat jednoduchou tabulku k zvládnutým početním úkonům v daném číselném
   oboru
   řešit praktické úlohy v daných číselných oborech
   využívat při řešení úloh kalkulátor


 Předmět/ročník: MATEMATIKA – Aritmetika/6. ročník
                          Učivo                 Mezipředmětové
 Ročníkové výstupy ŠVP                                  vztahy
 Žák by měl:                                       Průřezová témata
                                             OSV 10 – cvičení
   zvládnout základní početní operace       Opakování a prohlubování učiva    smyslového
   v oboru do 1000                 počítání do 1000          vnímání,
   dokázat použít základní početní operace     sčítání a odčítání do 1000 bez   pozornosti a
   pro řešení praktických úloh            přechodu desítek          soustředění,
   umět sestavit jednoduché tabulky a grafy     sčítání a odčítání do 1000     cvičení dovednosti
   umět určit čas s přesností na čtvrthodiny,    s přechodem desítek        zapamatování
   převádět jednotky času v běžných         násobení a dělení do 100, násobky  (hry, soutěže)
   situacích, orientovat se v digitálním zápisu   100                VGL 32 – naše
   čísel                      vytváření jednoduchých tabulek a  vlast, Evropa a
   znát základní jednotky délky a hmotnosti,     grafů               svět
   zapisovat jejich značky a zvládat        jednotky času, délky a hmotnosti  (přepočítávání
   jednoduché převody                                  peněz podle
                           měna v různých zemích,
                                             kurzu)
                            přepočítávání podle kurzu
                                             Inf – výukové
                                             programy

   znát základní jednotky             Jednotky objemu            Pv – příprava
   zvládnout jednoduché převody           l, hl                pokrmů:
   zapsat značky jednotek objemu          jednoduché převody jednotek     odměřování
                                             tekutin a potravin
                                             v kuchyňských
                                             odměrkách


   rozpoznat jednotlivé římské číslice      Římské číslice            D – návaznost na
   umět číst zápis římských čísel                            učivo starověku
   zkoušet sám zapisovat římské číslice                         Vv – různé druhy
                                             písma

                          Sčítání a odčítání do 10 000     OSV 10 – cvičení


                            77
Předmět/ročník: MATEMATIKA – Aritmetika/6. ročník
                         Učivo                 Mezipředmětové
Ročníkové výstupy ŠVP                                  vztahy
Žák by měl:                                       Průřezová témata
  být schopen psát, číst a porovnávat čísla    počítání do 10 000         smyslového
  do 10 000                    čtení a zápis čísel        vnímání,
  zaokrouhlovat čísla do 10 000, využívat     orientace na číselné ose      pozornosti a
  zaokrouhlování pro odhad výsledku        porovnávání čísel         soustředění,
  početních operací                zaokrouhlování čísel        cvičení dovednosti
  písemně sčítat a odčítat jakákoliv celá     sčítání a odčítání do 10 000 bez  zapamatování
  čísla do 10 000                 přechodu desítek          (hry, soutěže)
  řešit slovní úlohy na sčítání a odčítání     sčítání a odčítání do 10 000
                           s přechodem desítek

                         Dělení se zbytkem v oboru do 100
  znát všechny násobky 1-10 do 100        násobení a dělení v oboru do 100
  dokázat najít nejbližší menší násobek     nejbližší menší násobek daného
  daného čísla k danému číslu           čísla k danému číslu
  zvládat dělení se zbytkem do 100        dělení se zbytkem v oboru do 100
  umět provést zkoušku dělení se zbytkem
  řešit jednoduché slovní úlohy na dělení se
  zbytkem
                           78
MATEMATIKA – Geometrie/6. ročník
Výstupy podle RVP – LMP
Žák by měl na konci 6. ročníku:
   umět zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
   odhadovat délku úsečky, určit délku lomené čáry, graficky sčítat a odčítat úsečky
   vyznačovat, rozlišovat a rýsovat úhly
   s využitím náčrtku provádět konstrukci trojúhelníka ze tří stran

 Předmět/ročník: MATEMATIKA – Geometrie/6. ročník
 Ročníkové výstupy ŠVP              Učivo                  Mezipředmětové
 Žák by měl:                                       vztahy
                                             Průřezová témata

                         Opakování a prohlubování učiva      OSV 10 – cvičení
   umět zacházet s rýsovacími pomůckami a    poznávání, pojmenování a rýsování   smyslového
   potřebami                   základních útvarů v rovině – bod,   vnímání,
   poznat a pojmenovat základní          čára, přímka, polopřímka       pozornosti a
   geometrické útvary              určování vzájemné polohy dvou     soustředění,
   umět narýsovat a označit základní rovinné   přímek v rovině            cvičení dovednosti
   útvary                    určování délky úsečky         zapamatování
   poznat základní tělesa            poznávání trojúhelníku, čtverce,    (hry, soutěže)
                          obdélníku, čtyřúhelníku        Vv – kresba a
                          kružnice, kruh             vyplňování
                          poznávání základních útvarů      geometrických
                          v prostoru – kvádr, krychle, koule,  obrazců,
                          válec                 překrývání   umět odhadnout délku úsečky         Jednoduché konstrukce kružítkem
   umět určit délku lomené čáry         přímka, úsečka, přímka,
   umět porovnat, která úsečka je delší      polopřímka              Vv - ornamenty
   zvládnout jednoduchý grafický součet,     přenášení úseček
   rozdíl a součin úseček            určování délky lomené čáry
   určit střed úsečky              porovnávání úseček
   umět určit, který tvar je osově souměrný   grafický součet a rozdíl úseček
                          násobek úsečky
                          střed úsečky, osa úsečky
                          osová souměrnost


                         Trojúhelník
   umět nakreslit náčrtek            konstrukce trojúhelníku ze tří stran  R - rýsování
   umět narýsovat a správně popsat        s využitím náčrtku
   trojúhelník, jeho vrcholy a strany      přenášení trojúhelníku pomocí
                          kružítka

   umět narýsovat libovolný úhel
   umět určit druh úhlu            Úhel
   umět porovnat velikost úhlů          vyznačování a rýsování úhlu, popis
   umět sestrojit osu úhlu pomocí kružítka    úhlu
   umět pomocí kružítka sestrojit pravý úhel   úhel pravý, tupý, ostrý, přímý
                          osa úhlu
                          konstrukce pravého úhlu kružítkem
                           79
MATEMATIKA – Aritmetika/7. ročník
Výstupy podle RVP – LMP
Žák by měl na konci 7. ročníku:
   psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat čísla v oboru do 1 000 000
   zvládat orientaci na číselné ose
   písemně sčítat a odčítat čísla v oboru do 1 000 000
   písemně násobit a dělit přirozená čísla v oboru do 10 000
   řešit praktické úlohy v daných číselných oborech
   využívat kalkulátor při řešení úloh

 Předmět/ročník: MATEMATIKA – Aritmetika/7. ročník
 Ročníkové výstupy ŠVP              Učivo                Mezipředmětové
 Žák by měl:                                     vztahy
                                           Průřezová témata

                         Opakování a prohlubování učiva    OSV 10 – cvičení
   zvládat sčítání a odčítání v oboru do     početní výkony do 10 000      smyslového
   10 000                    jednotky délky, času, hmotnosti  vnímání,
   zvládat zaokrouhlování            měna v různých zemích,       pozornosti a
   převádět jednotky délky, času a hmotnosti   přepočítávání podle kurzu     soustředění,
                                           cvičení dovednosti
                                           zapamatování
   být schopen zapsat a přečíst jakékoliv   Číselný obor do milionu       (hry, soutěže)
   číslo v oboru do milionu           čtení a psaní čísel do milionu
   porovnávat velikost čísel           porovnávání čísel         VGL 32 –svět
   orientovat se na číselné ose         orientace na číselné ose      (přepočítávání
                                           peněz podle
   zaokrouhlovat čísla do milionu        zaokrouhlování čísel
                                           kurzu)
   zvládnout sčítání a odčítání čísel do     písemné sčítání a odčítání do
   milionu                     milionu
                                           Pv – měření,
   být schopen využít nabyté znalosti při                      vážení
   řešení slovních úloh
   být schopen použít zaokrouhlování jako
   pomůcku pro odhad výsledků
   při řešení slovních úloh sestavit
   jednoduchou rovnici a umět ji vyřešit
   používat k ověření výsledků kalkulátor


                         Písemné násobení a dělení
                         přirozených čísel do 10 000
   zvládnout násobení a dělení 10, 100 a     násobení a dělení 10, 100, 1 000
   1000 a umět je využít pro převody       písemné násobení jednociferným
   jednotek                    činitelem
   zvládnout písemné násobení a dělení a     písemné násobení dvojciferným
   umět je využít při řešení slovních úloh     činitelem
   bez problémů používat kalkulátor       písemné dělení jednociferným
   umět ověřovat výsledky zkouškou         dělitelem
                          písemné dělení dvojciferným
                           dělitelem
                           80
MATEMATIKA – Geometrie/7. ročník
Výstupy podle RVP – LMP
Žák by měl na konci 7. ročníku:
   umět zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
   odhadnout délku úsečky, určit délku lomené čáry, graficky sčítat a odčítat úsečky
   vyznačovat, rýsovat a měřit úhly, provádět jednoduché konstrukce
   znát a rýsovat základní rovinné útvary
   vypočítat obvody trojúhelníku, čtverce a obdélníku

Předmět/ročník: MATEMATIKA – Geometrie/7. ročník
Ročníkové výstupy ŠVP              Učivo                 Mezipředmětové
Žák by měl:                                      vztahy
                                           Průřezová témata

Žák by měl:                   Opakování a prohlubování učiva 6.   OSV 10 – cvičení
 narýsovat základní rovinné obrazce      ročníku                smyslového
 rozeznat tělesa                 rýsování rovinných obrazců     vnímání,
                          (čtverec, obdélník, trojúhelník,  pozornosti a
                          kružnice)             soustředění,
                         rozeznávání těles          cvičení dovednosti
                                           zapamatování
                                           (hry, soutěže)


                        Úhel, velikost úhlu
  umět používat úhloměr             velikost úhlu – stupeň, používání  R - rýsování
  změřit velikost úhlu              úhloměru
  narýsovat úhel dané velikosti         měření úhlů a rýsování úhlů dané
  umět narýsovat úhly 60°, 120°, 30° bez     velikosti
  použití úhloměru               konstrukce úhlů 60°, 120°, 30°


                        Mnohoúhelníky
  rozlišit druhy trojúhelníků podle stran a   trojúhelník – rozlišování podle
  podle úhlů                  stran a podle úhlů
  umět sestrojit výšku trojúhelníku       výška trojúhelníku
  umět sestrojit trojúhelník podle vět     konstrukce trojúhelníku podle vět
  sss, sus, usu                 sss, sus, usu


  používat vzorce pro výpočet obvodů     Obvody rovinných obrazců
  rovinných obrazců               obvod trojúhelníku
  zvládnout výpočty obvodů rovinných      obvod čtverce
  obrazců                    obvod obdélníku
  umět aplikovat získané poznatky na řešení
  praktických úloh
                           81
MATEMATIKA – Aritmetika/8. ročník
Výstupy podle RVP – LMP
Žák by měl na konci 8. ročníku:
   psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat čísla v oboru do 1 000 000
   zvládat orientaci na číselné ose
   písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit víceciferná čísla, dělit se zbytkem
   pracovat se zlomky a smíšenými čísly, používat vyjádření vztahu celek – část (zlomek,
   desetinné číslo)
   číst desetinná čísla, znát jejich zápis a provádět s nimi základní početní operace
   provádět odhad výsledku, zaokrouhlovat čísla
   užívat a ovládat převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu
   zvládat početní úkony s penězi
   vyhledávat, třídit a porovnávat data
   vypracovat jednoduchou tabulku
   samostatně řešit praktické úlohy
   hledat různá řešení předložených situací
   využívat kalkulátor při řešení úloh

 Předmět/ročník: MATEMATIKA – Aritmetika/8. ročník
 Ročníkové výstupy ŠVP              Učivo                  Mezipředmětové
 Žák by měl:                                       vztahy
                                             Průřezová témata

   zapisovat a číst jakékoliv číslo      Opakování a prohlubování učiva      OSV 10 – cvičení
   zaokrouhlovat a využívat zaokrouhlování    zápis a čtení čísel v oboru do     smyslového
   pro odhady výsledků při řešení úloh      milionu a přes milion         vnímání,
   sčítat a odčítat jakákoliv čísla v oboru   zaokrouhlování čísel          pozornosti a
   přirozených čísl               převody jednotek, jednotky objemu   soustředění,
   násobit a dělit přirozená čísla        sčítání a odčítání přirozených čísel  cvičení dovednosti
                          násobení a dělení přirozených čísel  zapamatování
                          měna v různých zemích,         (hry, soutěže)
                          přepočítávání podle kurzu
                                             F – fyzikální
                                             veličiny
   znát pojmy čitatel, jmenovatel, zlomková  Zlomky
                                             VGL 32 – naše
   čára                     zlomek, smíšené číslo
                                             vlast, Evropa a
   umět zjednodušit zlomek krácením       krácení zlomků
                                             svět
   vypočítat v jednoduchých případech      výpočet zlomku z celku         (přepočítávání
   zlomek z celku a zlomek jako část z celku   zlomek jako část celku         peněz podle
   umět převádět zlomky na smíšená čísla a                       kurzu)
   naopak
                           82
Předmět/ročník: MATEMATIKA – Aritmetika/8. ročník
Ročníkové výstupy ŠVP              Učivo                  Mezipředmětové
Žák by měl:                                        vztahy
                                             Průřezová témata

  číst a zapisovat desetinná čísla       Desetinná čísla
  orientovat se na číselné ose s desetinnými   desetinný zlomek, desetinné číslo
  čísly                     číselná osa
  sčítat a odčítat desetinná čísla        sčítání a odčítání desetinných čísel
  umět násobit desetinná čísla 10, 100 a     násobení a dělení desetinných čísel
  1000                      10, 100 a 1 000
  násobit desetinná čísla, znát zásady      násobení desetinných čísel číslem
  určování počtu desetinných míst u        přirozeným a číslem desetinným
  výsledku násobení               zaokrouhlování
  umět používat kalkulátor pro výpočty
  s desetinnými čísly
  zaokrouhlovat desetinná čísla
  orientovat se ve slovních úlohách
  s desetinnými čísly
                           83
MATEMATIKA – Geometrie/8. ročník
Výstupy podle RVP – LMP
Žák by měl na konci 8. ročníku:
   umět zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
   odhadovat délku úsečky, určit délku lomené čáry, graficky sčítat a odčítat úsečky
   vyznačovat, rýsovat a měřit úhly, provádět jednoduché konstrukce
   znát a rýsovat základní rovinné útvary
   vypočítat obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
   vypočítat povrch kvádru a krychle

 Předmět/ročník: MATEMATIKA – Geometrie/8. ročník
 Ročníkové výstupy ŠVP           Učivo                  Mezipředmětové
 Žák by měl:                                    vztahy
                                          Průřezová témata
                                          OSV 10 – cvičení
 Žák by měl:                Opakování a prohlubování učiva 7.    smyslového
  narýsovat základní rovinné obrazce    ročníku                 vnímání,
  vypočítat obvody základních obrazců    konstrukce rovinných obrazců     pozornosti a
  umět používat vzorce            obvody rovinných obrazců       soustředění,
                                          cvičení dovednosti
                                          zapamatování
                                          (hry, soutěže)

                      Čtyřúhelníky
   umět rozlišit různé rovnoběžníky
   znát vlastnosti jejich stran a úhlů    rovnoběžníky – čtverec, obdélník,
   umět narýsovat základní čtyřúhelníky    kosočtverec, kosodélník
                        lichoběžník

   vypočítat obvod kruhu         Délka kružnice, obvod kruhu
   umět použít znalosti při řešení úloh
   z praxe

   znát jednotky obsahu          Obsahy obrazců             VGL 32 – naše
   umět vypočítat obsahy základních     jednotky obsahu            vlast, Evropa a
   rovinných obrazců            obsah čtverce             svět (vzdálenosti a
   řešit úlohy z praxe           obsah obdélníku            rozlohy)
                       obsah trojúhelníku
                       obsah kruhu


   vypočítat povrchy krychle a kvádru   Povrch těles              Pv – výroba
   umět využít poznatky pro řešení     krychle – síť             papírových
   praktických úloh             povrch krychle            krabiček různých
                       kvádr – síť              tvarů
                       povrch kvádru
                        84
MATEMATIKA – Aritmetika/9. ročník
Výstupy podle RVP – LMP
Žák by měl na konci 9. ročníku:
   psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat čísla v oboru do 1 000 000
   zvládat orientaci na číselné ose
   písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit víceciferná čísla, dělit se zbytkem
   pracovat se zlomky a smíšenými čísly, používat vyjádření vztahu celek – část (zlomek,
   desetinné číslo, procento)
   číst desetinná čísla, znát jejich zápis a provádět s nimi základní početní operace
   řešit jednoduché úlohy na procenta
   provádět odhad výsledku, zaokrouhlovat čísla
   užívat a ovládat převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu
   zvládat početní úkony s penězi
   používat měřítko mapy a plánu
   vyhledávat, třídit a porovnávat data
   vypracovat jednoduchou tabulku
   samostatně řešit praktické úlohy
   hledat různá řešení předložených situací
   aplikovat poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí
   využívat prostředky výpočetní techniky při řešení úloh

 Předmět/ročník: MATEMATIKA – Aritmetika/9. ročník
 Ročníkové výstupy ŠVP              Učivo                 Mezipředmětové
 Žák by měl:                                      vztahy
                                            Průřezová témata

   zaokrouhlovat a používat zaokrouhlování   Opakování a prohlubování učiva     OSV 10 – cvičení
   k odhadům výsledků při řešení úloh      porovnávání čísel, zaokrouhlování,  smyslového
   zvládnout základní početní úkony v oboru   převody jednotek           vnímání,
   přirozených čísel a dokázat je využít při   sčítání a odčítání          pozornosti a
   řešení praktických úloh            násobení a dělení          soustředění,
   zvládnout sčítání, odčítání a násobení    měna v různých zemích,        cvičení dovednosti
   desetinných čísel a dokázat je použít při   přepočítávání podle kurzu      zapamatování
   řešení praktických úloh                              (hry, soutěže)
   při řešení úloh umět používat kalkulátor
                                            F – fyzikální
   znát postup a zákonitosti dělení      Dělení desetinných čísel        veličiny
   desetinných čísel               dělení desetinného čísla číslem
   používat kalkulátor pro kontrolu výsledků   přirozeným             VGL 32 – naše
                          dělení desetinného čísla číslem   vlast, Evropa a
   využívat kalkulátor jako pomůcku při
                                            svět
   řešení praktických úloh            desetinným
                                            (přepočítávání
                                            peněz podle
                                            kurzu)
                          85
Předmět/ročník: MATEMATIKA – Aritmetika/9. ročník
Ročníkové výstupy ŠVP              Učivo              Mezipředmětové
Žák by měl:                                   vztahy
                                        Průřezová témata

  umět rozdělit celek podle zadaného     Poměr              Pv - ředění barev
  poměru                    dělení v daném poměru     apod.,
  umět použít nabyté znalosti v praktických   měřítko plánu a mapy     rozměřování
  činnostech                                 materiálu
  být schopen správně určit podle mapy či                   Z – používání
  plánu vzdálenosti                              map, určování
                                        vzdáleností na
                                        mapě, pojmy
  umět zapsat a vypočítat jedno procento   Procento            mapa a plán
  z celku                    základní pojmy procentového  Tv – orientace
  umět vypočítat procentovou část        počtu            v přírodě podle
  být schopen aplikovat nabyté znalosti na   výpočet jednoho procenta   mapy
  praktické úlohy                výpočet procentové části
  chápat pojmy úrok, úroková sazba       úroková sazba, úrok
                          86
MATEMATIKA – Geometrie/9. ročník
Výstupy podle RVP – LMP
Žák by měl na konci 9. ročníku:
   umět zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
   odhadovat délku úsečky, určit délku lomené čáry, graficky sčítat a odčítat úsečky
   vyznačovat, rýsovat a měřit úhly, provádět jednoduché konstrukce
   znát a rýsovat základní rovinné útvary a zobrazovat jednoduchá tělesa
   vypočítat obvod a obsah trojúhelníku, čtverce, obdélníka, kruhu
   vypočítat povrch a objem kvádru, krychle a válce
   samostatně řešit praktické úlohy
   hledat různá řešení předložených situací
   aplikovat poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí
   využívat prostředky výpočetní techniky při řešení úloh


 Předmět/ročník: MATEMATIKA – Geometrie/9. ročník
 Ročníkové výstupy ŠVP             Učivo              Mezipředmětové
 Žák by měl:                                  vztahy
                                        Průřezová témata

   rýsovat rovinné obrazce          Opakování a prohloubení učiva  OSV 10 – cvičení
   umět používat vzorce pro výpočet obvodů  8. ročníku           smyslového
   a obsahů základních rovinných obrazců    rýsování rovinných obrazců  vnímání,
   vypočítat povrch krychle a kvádru      obsahy obrazců        pozornosti a
   řešit úlohy z praxe             povrchy krychle a kvádru   soustředění,
                                        cvičení dovednosti
   umět použít vzorec na výpočet povrchu                   zapamatování
   válce
                        Povrch válce          (hry, soutěže)

                                        VGL 32 – naše
   znát jednotky objemu           Objemy těles
                                        vlast, Evropa a
   znát vztah mezi jednotkami dm³ - litr    jednotky objemu
                                        svět (vzdálenosti a
   za použití vzorců vypočítat objemy     objem krychle
                                        rozlohy)
   krychle, kvádru a válce           objem kvádru
                         objem válce
                         87
4.4 Rýsování
    Charakteristika
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

     Předmět Rýsování navazuje na předmět Matematika a prohlubuje znalosti a
dovednosti v něm získané a to především v tématickém okruhu Geometrie v rovině a
v prostoru.
     Cílem vyučování rýsování je naučit žáky používat rýsovací pomůcky a potřeby,
rýsovat základní geometrické útvary, zobrazit nejjednodušší tělesa a číst technické výkresy.
Obsah učiva je volen tak, aby podporováno vytváření prostorových představ, zdokonaloval se
grafický projev a základní rýsovací techniky. V 8. p. ročníku se zabýváme rovinnými útvary a
v 9. p. ročníku útvary prostorovými.
     V učebním plánu ŠVP je Rýsování zařazeno na II. stupni s celkovou hodinovou
dotací 2 hodiny – po jedné hodině v 8. a 9. ročníku týdně jako povinný i samostatně
hodnocený předmět.


Začlenění průřezových témat

  PT    TO PT                         TO učiva předmětu/poznámka
(zkratka)  (číslo)   téma (námět, činnost, dle RVP ZV)
                                   (do kterého je PT integrováno)
           Cvičení pro rozvoj základních rysů  Geometrické konstrukce složené z rovinných i
 OSV     14    kreativity (pružnost nápadů,     prostorových útvarů. Zobrazení složených
           originalita)             těles./9.ročník
Výchovné a vzdělávací strategie:
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
učení
UČITEL:
     (11) průběžně zadává individuální i skupinové samostatné práce, jejichž obtížnost je
     diferencována.
     (12) učitel vede žáka k samostatnému vyhledávání konkrétních úloh i vzorových řešení
     v příslušných učebních materiálech a k porozumění jednoduchým technickým výkresům.
     (12) názorně předvádí používání jednotlivých pomůcek v základních i kombinovaných
     rýsovacích činnostech, individuálně kontroluje a koriguje práci jednotlivých žáků.
     (12) pro žáky s motorickými problémy či výraznějšími rozumovými nedostatky vytváří
     alternativní řešení či odlišné postupy vedoucí k alespoň částečnému zvládnutí dané činnosti.
     (15) v co největší míře zdůrazňuje a vysvětluje aplikovatelnost jednotlivých
     získaných znalostí a dovedností v konkrétních lidských činnostech.                           88
     (15) vede žáky k vytváření technické dokumentace a plánů pro konkrétní školní
     práce a činnosti.
     (15) v rámci předprofesní přípravy probírá s vybranými žáky specifika technické
     dokumentace pro jednotlivé obory.


KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcovat žáky k praktickému řešení problémů
UČITEL:
     (21, 22) nechává žákům prostor a čas pro nacházení vhodných řešení, jejich práci pouze řídí
     a usměrňuje.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky účinné a slušné komunikaci
UČITEL:
     (35) vyžaduje od žáka komentář a zdůvodnění zvolených pracovních postupů.
     (35) podporou práce ve dvojicích a skupinách vede žáky k vzájemné komunikaci při hledání
     správného postupu či řešení.
     (35) individuálně rozebírá se žákem jednotlivé práce a případné nedostatky.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní a druhých
UČITEL:
     (43) pro určité činnosti vytváří učitel ze žáků pracovní týmy, jejichž výsledky jsou pak
     hodnoceny společně
     (43) spoluurčuje role i pracovní náplň v týmech tak, aby se na společné činnosti mohli
     podílet všichni žáci
     (43) využívá práce ve dvojicích a skupinách, kdy nadanější žáci pomáhají žákům slabším

KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
UČITEL:
     (68) vede žáky k tvorbě technických výkresů a plánků využitelných pro konkrétní práce
     v hodinách pracovního vyučování
                         89
   Vzdělávací obsah
Výstupy podle RVP – LMP
Na konci 8. ročníku by žák měl:
  používat měřítko mapy a plánu
  používat technické písmo
  umět zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
  vyznačovat, rýsovat a měřit úhly, provádět jednoduché konstrukce
  znát a rýsovat základní rovinné útvary a zobrazovat jednoduchá tělesa
  číst a rozumět jednoduchým technickým výkresům
  sestrojit základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti


 Předmět/ročník: Rýsování 8. ročník
 Ročníkové výstupy ŠVP             Obsah učiva              Průřezová témata
                                           Mezipředmětové
 Žák by měl:                                     vztahy

                        Úvod do učiva předmětu rýsování    G – teoretická
  rozlišovat základní rozdíly mezi       význam rýsování          východiska,
  rýsováním a geometrií             základní rýsovací potřeby a    společné postupy
  vyjmenovat některé oblasti, ve kterých    pomůcky              a pomůcky
  jsou základní znalosti rýsování nezbytné   hlavní pracovní zásady a postupy
  rozlišit a správně pojmenovat jednotlivé   zásady měření, dodržování     Pv – nástroje pro
  rýsovací potřeby a pomůcky          přesnosti             orýsování
  dodržovat základní zásady organizace a                      materiálu,
  čistoty práce při rýsování                            měřidla,
  správně si připravit a rozvrhnout
  rýsovací plochu


                        Druhy čar a jejich použití
  pojmenovat a na výkresech a plánech       čára plná tenká
  rozeznávat základní druhy čar          čára plní tlustá
  volně narýsovat jednotlivé druhy čar      čára čárkovaná
  umět správně doplňovat obrysy, osy,       čára čerchovaná
  úhlopříčky
  používat správné čáry při tvorbě výkresů
  včetně kótování


  rýsovat úsečky s přesnosti na 1 mm     Základní techniky           Pv - (dílenské
  všemi základními postupy rýsovat        rýsování úseček         práce) – plošné
  rovnoběžky a kolmice              rýsování rovnoběžek a kolmic  orýsování
  ovládat přesné měření úseček a         práce s kružítkem        materiálu
  jednotlivých stran rovinných obrazců      měření a přenášení délkových
  přenášet rozměry pomocí pravítka i        rozměrů             MG
  kružítka
  být schopen přesně a v učeném pořadí                       M – délkové
  spojovat body na ploše a průsečíky čar                      jednotky a jejich
  za pomoci úhloměru změřit i sestrojit     spojování bodů a průsečíků     převody
  libovolný úhel, úhly 30, 45 a 60 stupňů    měření a rýsování úhlů
  rýsovat bez použití úhloměru         kontrola kolmosti
                          90
Předmět/ročník:  Rýsování 8. ročník
Ročníkové výstupy ŠVP             Obsah učiva            Průřezová témata
                                         Mezipředmětové
Žák by měl:                                   vztahy

  tlustou čárou přesně obtahovat         zvýrazňování čar
  předkreslené čáry a tvary
  umět vysvětlit rozdíl mezi náčrtem,
  originálem, kopií a jejich význam      Druhy a formáty výkresů
  umět vysvětlit význam formátů výkresů
  rozpoznat různé druhy formátů výkresů


                                         Vv – kresba
  vysvětlit význam náčrtu coby přípravy    Náčrty              tužkou
  pro přesné rýsování              cvičné náčrty
  vytvářet náčrty základních           praktické náčrty        Pv – náčrty
  geometrických obrazců na volný list                      plánků pro práce
  na čtverečkovaný papír načrtnout                       v domácnosti a
  rovinné obrazce s přiměřenou přesností                    dílenské práce
  načrtnout rovinné útvary a orientačně je
  okótovat  poznat a pojmenovat základní                         MG –
  geometrické obrazce             Rovinné obrazce          konstrukce
  změřit a zapsat délky stran rovinných                     rovinných
  obrazců                     čtverec           obrazců
  sestrojit čtverec, obdélník a trojúhelník    obdélník
  na základě zadaných rozměrů           trojúhelník
  rýsovat kružnice, rozlišovat a vyznačit     kružnice, kruh
  průměr a poloměr                 pravidelné mnohoúhelníky
  sestrojit pravidelný šestiúhelník a
  osmiúhelník
  správně okótovat rovinné obrazce
  sestrojit osu úsečky, oblouku a úhlu    Geometrické konstrukce      Vv – kresba
  najít střed úsečky a oblouku          Osy, osová souměrnost, střed  osově
  sestrojit osy rovinných obrazců –       úsečky, oblouku a úhlu     souměrných
  čtverce, obdélníku, rovnoramenného a      Středová souměrnost      objektů
  rovnostranného trojúhelníku
  uvést příklad osově a středově                        Pv – odměřování
  souměrného obrazce                              od osy,
  narýsovat přechod stran trojúhelníku,     Přechod mezi kolmicemi,    vyznačování
  obdélníku a rovnoběžek             různoběžkami a rovnoběžkami  středů děr  rozlišit technické a běžné písmo      Technické písmo          Inf – druhy a
  dle individuálních schopností psát od                     volba písma v
  ruky číslice a písmena velké abecedy      pomocí šablony         textových
  být schopen napsat krátký text za použití   od ruky            editorech
  šablony pro technické písmo
                          91
Předmět/ročník: Rýsování 8. ročník
Ročníkové výstupy ŠVP            Obsah učiva           Průřezová témata
                                       Mezipředmětové
Žák by měl:                                 vztahy

                       Základy kótování        MG – základní
  vlastními slovy vysvětlit smysl kót a                   rozměry
  kótování                    význam kótování      geometrických
  rozlišovat obrysové, pomocné a kótovací    hlavní zásady kótování  obrazců
  čáry                      kótování délek
  přečíst rozměry na jednoduchém         kótování průměrů     M – délkové
  technickém výkresu               kótování úhlů       jednotky a jejich
  změřit a okótovat délku úsečky a délky     správné čtení kót     převody
  stran čtverce, obdélníku a trojúhelníku
  změřit a okótovat průměry kružnic                     Pv - (dílenské
  vnitřními i vnějšími kótami                        práce) – technické
  změřit a okótovat velikost všech druhů                  výkresy, plánky
  úhlů


                       Měřítko výkresu         M – poměr
  vlastními slovy vysvětlit, co vyjadřuje
  měřítko výkresu, uvést příklady jeho     pojem měřítko        Z – měřítko mapy
  používání                  rýsování obrazců v měřítku
  správně přečíst měřítko výkresu
                                       Pv - technická
  být schopen změřit a v určeném měřítku                  dokumentace
  přerýsovat základní rovinné obrazce
                         92
Výstupy podle RVP – LMP
Na konci 9. ročníku by žák měl:

    používat měřítko mapy a plánu
    umět zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
    znát a rýsovat základní rovinné útvary a zobrazovat jednoduchá tělesa
    číst a rozumět jednoduchým technickým výkresům
    načrtnout základní tělesa a sestrojit jejich sítě
    používat technické písmo


 Předmět/ročníkRýsování 9. ročník
 Ročníkové výstupy ŠVP             Obsah učiva            Průřezová témata
                                          mezipředmětové
 Žák by měl:                                    vztahy

                        Měřítko výkresu a plánu      Z - měřítko mapy
  vysvětlit význam měřítka výkresu, uvést
  příklady používání měřítek           význam             Pv - (dílenské
  zvolit vhodné měřítko výkresu         vhodná volba          práce) –
  narýsovat a okótovat základní obrazce     rýsování obrazců v měřítku   technické výkresy
  v měřítku 1:2 a 2:1 ( dle individuálních                    konkrétních
  schopností i v měř. 1:5 a 1:10 )                        výrobků
  být schopen změřit a v určeném měřítku
  přerýsovat předložený složený obrazec
  v určeném měřítku narýsovat nárys,
  půdorys a bokorys krychle a kvádru


                        Kótování              Pv - (dílenské
                                          práce) – čtení
  kótovat vnější rozměry rovinných         kótování rovinných obrazců  rozměrů na
  obrazců                     obecné zásady kótování    technických
  dodržovat zásady používání druhů čar,      kótování složených obrazců  výkresech, měření
  zásadu jediné kóty pro jeden rozměr,       zásady kótování těles    vnějších rozměrů
  zásadu nekřížení pomocných čar, zásadu      soustavy kót         těles
  kótování celkových rozměrů
  změřit a okótovat veškeré rozměry                       M – převody
  složeného obrazce                               délkových
  určit nutný počet kót pro všechna                       jednotek
  základní tělesa
  rozlišovat a případně i používat řetězové
  kótování a kótování od společné
  základny                                    OSV 14 –
  okótovat výkresy základních těles                       cvičení pro rozvoj
  doplnit kóty složených těles                          základních rysů
  číst kóty na jednoduchých technických                     kreativity
  výkresech                                   (pružnost nápadů,
                                          originalita)
                           93
Předmět/ročníkRýsování 9. ročník
Ročníkové výstupy ŠVP              Obsah učiva           Průřezová témata
                                         mezipředmětové
Žák by měl:                                   vztahy

                        Základní tělesa

  rozlišovat pojmy „dvojrozměrný“ a         krychle          MG – základní
  „trojrozměrný“, uvést příklady objektů      kvádr           geometrická
  rozeznat a pojmenovat základní          hranol (3, 4, 6 –tiboký)  tělesa
  geometrická tělesa                jehlan
  vyhledat a označit základní tělesa coby      válec
  součásti složených těles             kužel
                           koule


                        Rýsování těles

  rozpoznávat viditelné a skryté hrany a     zásady rýsování těles     Vv – kreslení
  tvary, při jejich rýsování použít patřičné                  prostorových
  druhy čar                    volné rovnoběžné promítání  objektů,
  na modelech těles určit směry tří        pravoúhlé promítání      perspektiva
  základních pohledů
  vytvořit jednoduchý náčrt výkresu         Krychle
  v pravoúhlém promítání              Kvádr
  umět narýsovat a okótovat krychli,        Válec           MG – základní
  kvádr, válec, hranol, kužel a jehlan,       Hranoly (3, 4, 6-tiboký)  geometrická
  způsobem volného rovnoběžného           Kužel           tělesa
  promítání a jejich nárys, půdorys         Jehlan
  bokorys a sítě
                           sítě těles
                           náčrty           OSV 14 –
                                         cvičení pro rozvoj
                                         základních rysů
  narýsovat a okótovat nárys, půdorys a
                          Složená tělesa        kreativity
  bokorys složených těles (kvádr + kvádr,                    (pružnost nápadů,
  válec + válec, kvádr + válec)                         originalita)


                        Technické výkresy
  číst kóty na technických výkresech       čtení kót           Pv - (dílenské
  popsat objekt na výkresu                           práce) –
  formou náčrtu si připravit rozvržení      postup při tvorbě výkresu   technické výkresy
  vlastního výkresu a označit potřebné                     konkrétních
  rozměry                                    výrobků
  navrhnout a popsat postup práce při
  tvorbě jednoduchého technického
  výkresu
  narýsovat jednoduchý technický výkres
  podle slovního zadání
  narýsovat jednoduchý technický výkres
  podle modelu
                           94
Předmět/ročníkRýsování 9. ročník
Ročníkové výstupy ŠVP            Obsah učiva             Průřezová témata
                                         mezipředmětové
Žák by měl:                                    vztahy

Doplňkové učivo diferencované podle     Předprofesní příprava
zvolených oborů a schopností
jednotlivých žáků                rýsování průchozích a       Pv -
                        neprůchozích děr         (předprofesní
  číst kóty na technických výkresech      rozteče              příprava )
  poznat, o jaký typ předloženého výkresu   rýsování vnějších a vnitřních   – strojírenské,
  jde                     závitů              stavební a
  rozpoznat, př. s pomocí narýsovat      rýsování dutých součástí     dřevozpracující
  specifické detaily              rýsování dlouhých součástí    obory
  narýsovat technický výkres podle       rýsování jednoduchého nábytku a
  kreslené předlohy              jeho částí dle předlohy
  narýsovat technický výkres v určeném     znázorňování spojů
  měřítku                   stavební výkresy a jejich
  zpracovat výkresovou dokumentaci       specifika
  výrobku s více detaily            jednoduchý stavební plánek
                        místnostiDoplňkové učivo diferencované podle     Tvorba technické dokumentace
schopností jednotlivých žáků         na PC
                                         Inf – Word,
  na PC nakreslit a případně okótovat     rovinné obrazce          Excel (Malování),
  obrazce, případně geometrická tělesa                      základy
  na PC vytvořit nárys, půdorys a bokorys                    počítačové
  krychle a kvádru a okótovat je        tělesa              grafiky
  všem vytvořeným výkresům dát
  požadovanou formu a vytisknout je
                        95
4.5 Informatika
    Charakteristika
  Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

  Předmět Informatika učí žáky ovládat počítač jako nezbytný nástroj současnosti. Rozsah
výuky naplňuje základní uživatelské znalosti. Cílem předmětu je vytvořit u žáků vědomosti a
dovednosti k využití počítače v běžném životě. Výuka je zaměřena zejména na základní
orientaci v prostředí MS Windows, dále na používání textového editoru MS Word, a také na
využití internetu, včetně elektronické pošty.
  S příslušenství operačního systému, tabulkový kalkulátorem a grafickými programy jsou
žáci seznámeni jen informativně.
  Důraz je kladen na komunikační schopnosti. Práce na počítači rozvíjí a upevňuje technické
postupy pro ovládání počítače. Prostředí internetu slouží jako obrovský zdroj informací, ve
kterém se žáci učí orientovat, informace vyhledávat a na počítači s těmito informacemi dále
pracovat.

  V rámci ŠVP je předmět Práce na počítači vyučován od 4. do 9. ročníku, vždy v rozsahu 1
hodiny týdně.
  Učivo 2. stupně navazuje na znalosti a dovednosti žáků získané na 1. stupni, přičemž tyto
znalosti a dovednosti nejen opakuje a upevňuje, ale zároveň rozvíjí a doplňuje.

Začlenění průřezových témat

  PT    TO PT                              TO učiva předmětu/poznámka
(zkratka)  (číslo)    téma (námět, činnost, dle RVP ZV)
                                      (do kterého je PT integrováno)
           Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a  Práce svýukovými programi. Tato možnost je i v
       10   soustředění, cvičení dovedností       jednotlivých předmětech jako součást výuky.
 OSV         zapamatování.                /4. – 9. ročník
           Dovednosti pro řešení problémů a      Samostatná práce na PC; práce s textem a obrazem i
       19
           rozhodování.                výukovými programy. /6. – 9. ročník
                                 Seznámení s výukovými programy (Zeměpis).
 VGL     32   Naše vlast, Evropa a svět.
                                 /6. – 9. ročník
           Informace o různých etnických a       Vzhledávání na internetu (Občanská výchova).
MUV      43
           kulturních skupinách.            /8. – 9. ročník
                                 Seznámení s výukovými programy (Přírodopis a
 ENV     51   Les, pole, vodní zdroje.
                                 Přírodověda). /6. – 9. ročník
           Zpravodajství a reklama; hledání rozdílu
                                 Práce s internetem – vyhledávání (informace, zábava,
       61   mezi informativním, zábavním a
                                 reklama), e-mail. / 7. – 9. ročník
           reklamním sdělením.
       62   Rozdíl mezi reklamou a zprávou.       Práce s internetem. /7. – 9. ročník
           Vliv médií na každodenní život. Role
MEV          médií v každodenním životě jednotlivce.
                                 Vyhledávání informací pomocí internetu.
       63   Vliv médií na uspořádání dne. Role filmu
                                 /8. – 9. ročník.
           a televize v životě jednotlivce, rodiny a
           společnosti.
           Uplatnění a výběr zvládnutých prostředků  Samostatná práce na zadaném úkolu. (práce s textem,
       64   a jejich kombinací při tvorbě mediálního  obrázkem, fotografií, formátování) – přiměřené věku a
           sdělení.                  dovednostem žáků. / 6. – 9. ročník
                             96
Výchovné a vzdělávací strategie:
(Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí)

KOMPETENCE K UČENÍ - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
učení
UČITEL:
      (11) seznamuje žáky s výukovými programy, ovládáním a možnostmi nastavení.
      (12, 15) vede žáky při vyhledávání potřebných informací na internetu.
      (13) vědomě upozorňuje žáky na hodnocení výukových programů.
      (13) upozorňuje na pokroky ve zvládnutí dovedností práce na PC. (Včasná zpětná vazba.)
      (13) pomáhá odstranit nedostatky v učivu.
      (14) využívá příležitosti k uvědomění si mezipředmětových vztahů.
      (16) tvoří s žáky slovníček obecně používaných pojmů, termínů, znaků a symbolů.
      (17) učí žáky základní komunikaci pomocí internetu a základům práce s textem.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - podněcovat žáky k praktickému řešení problémů
UČITEL:
     (21, 22) vede žáky při řešení potíží s prací na PC.
     (23) dbá na dodržování řádu PC učebny, vymezuje důsledky překročení těchto pravidel.
     (24) umožňuje zakusit úspěšnost práce na PC.
     (25) pracuje s žáky pod dohledem, ochotně žákům naslouchá a napomáhá radou i zásahem
     do jeho činností.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - vést žáky k účinné a slušné komunikaci
UČITEL:
     (32) provádí včasnou zpětnou vazbu.
     (32) upozorňuje na chyby (vede k nalezení chyb) a napomáhá při opravě.
     (34, 36, 37, 45) učí žáky pracovat s textovým editorem, přijímat a odesílat elektronickou
     poštu a seznamuje s dalšími možnostmi komunikace na internetu.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní a druhých
UČITEL:
     (41) umožňuje žákům zažít úspěch, tématicky se snaží přiblížit k zájmům jednotlivých žáků.
     (42, 45,46) dbá na slušné a bezpečné využívání internetu.
     (43,44) předkládá žákům řád PC učebny a vyžaduje dodržování těchto pravidel.

KOMPETENCE OBČANSKÉ - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, mající svá
práva, ale i povinnosti
UČITEL:
     (51, 52, 53, 54) seznamuje žáky s možnostmi získávání informací a komunikace s různými
      organizacemi přes internet (úřady, hnutí, centra . . . .).
                           97
KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
UČITEL:
    (61) učí žáky základním dovednostem a postupům při práci na PC, včetně rozšíření
    komunikačních dovedností.
    (63) vede žáky k dodržování pravidel daných řádem učebny.
    (65) klade přiměřené nároky na žáky a dbá na dokončení zadané práce.
    (65) povzbuzuje, chválí a podporuje žáky a to obzvlášť při neúspěchu.
    (66) analyzuje s žáky výsledky práce.
    (66) umožňuje žákům účastnit se hodnocení.
    (68) seznamuje žáky s možnostmi získávání informací a komunikace s různými
    organizacemi přes internet (úřady, hnutí, centra . . . .).
                           98
      Vzdělávací obsah
                                                ročník
      PŘEHLED UČIVA PŘEDMĚTU INFORMATIKA                   I. stupeň    II. stupeň
                                          4.  5.  6.  7.   8.  9.
                 zásady bezpečnosti práce a prevence
Bezpečnost práce na PC      zdravotních rizik spojených s využíváním     x   x  x  x   x   x
                 výpočetní techniky
                 komponenty počítače, jejich pojmenování,
                 funkce (monitor, počítač, klávesnice, myš)    x   x  x  x
Základní části PC (hardware)
                 vstupní a výstupní zařízení (hardware)          x  x  x
                 zapínání a vypínání PC, použití tlačítek –
Ovládání PC
                 zapnutí PC a restartování (POWER, RESET),     x   x  x
                 levé a pravé tlačítko myši, klávesnice/základní
                 klávesy na klávesnici               x   x  x
                 pracovní plocha a práce s okny v OS Windows    x   x  x  x
                 hlavní nabídka a panely nástrojů Word               x   x   x
                 nabídka START OS Windows                      x   x   x
                 přihlášení a odhlášení v PC přes místní profil
                 (klávesy CTRL+ALT+DEL, START)           x   x  x
                 klávesové zkratky – Word (Ctrl, Alt)             x  x   x   x
                 klávesové zkratky – Windows (Ctrl, Alt)              x   x   x
                 klávesové zkratky – Internet Explorer                   x   x
                 kreslící program                 x   x  x
                 textový editor, formátování               x  x  x   x   x
Software počítače,        práce s tabulkou; Excel (tabulkový kalkulátor)              x   x
práce s programy         práce s obrázky, úprava, grafické programy          x  x   x   x
                 aplikace PowerPoint/prezentace                         x
                 výukový a zábavný software            x   x  x  x   x   x
Hardware počítače        práce s digitálním fotoaparátem                         x
– vstupní zařízení        práce se skenerem/tiskárnou/kopírkou                   x   x
                 získání základního přehledu                  x  x
                 struktura, vyhledávání                       x   x   x
Práce se soubory a adresáři   vytváření/mazání souborů a složek                 x   x   x
         (složkami)
                 kopírování a přesouvání souborů a složky              x   x   x
                 přejmenování souborů a složek                       x   x
                 Záznamová média (CD, DVD,mechaniky)                x   x   x
                 spuštění internetového prohlížeče s pomocí
                 učitele                      x   x  x
                 spuštění internetového prohlížeče/vyhledávání           x   x   x
Internet             e-mail; komunikace po internetu                x  x   x   x
                 multimédia                             x   x   x
                 informace, zábava, reklama                     x   x   x
                 vliv médií na každodenní život                      x   x                           99
Výstupy podle RVP – LMP pro I. Stupeň 2. období (4. – 5. ročník)
Žák by měl na konci 5. ročníku:
 ovládat základní obsluhu počítače
 pracovat s výukovými a zábavnými programy podle pokynu
 dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou Předmět/ročník:  Informatika/4.
 Ročníkové výstupy ŠVP        Učivo                        Mezipředmětové
                                             vztahy
 Žák by měl:                                       Průřezová témata

  znát pravidla bezpečné a     Bezpečnost práce s PC
  nezávadné práce s výpočetní     zásady bezpečnosti práce a prevence
  technikou              zdravotních rizik spojených s využíváním
                    výpočetní techniky

                   Základní části PC (hardware)
                    komponenty počítače, jejich pojmenování,
                    funkce (monitor, počítač, klávesnice, myš)

                   Ovládání PC
  znát základní obsluhu počítače   zapínání a vypínání PC, použití tlačítek –
  umět zapnout a vypnout počítač   zapnutí PC a restartování (POWER, RESET),
  umět otevřít a zavřít okno v OS   levé a pravé tlačítko myši, základní klávesy na
  Windows               klávesnici/pracovní plocha/práce s okny v OS
                    Windows
                    přihlášení a odhlášení v PC přes místní profil  Čj – jazyková
                    (klávesy CTRL+ALT+DEL, START)           výchova

                   Software PC, Práce s programy            OSV 10 - Cvičení
                                             smyslového vnímání,
                    kreslící programy                 pozornosti a
  mít osvojeny základní funkce                             soustředění, cvičení
  v kreslícím SW Malování a SW                             dovedností
  Kreslení pro děti          výukový a zábavný software            zapamatování.
  citlivost pro pohyb s myší
  pracovat s výukovými a                                M – numerické
  zábavnými programy dle aktuální                            počítání
  nabídky v PC učebnách, mít    Internet
  přehled o programech a umět je   spuštění internetového prohlížeče s pomocí
  ovládat               učitele (dětské stránky)
                          100
Předmět/ročník:  Informatika/5.
Ročníkové výstupy ŠVP          Učivo                       Mezipředmětové
                                              vztahy
Žák by měl:                                         Průřezová témata

                     Bezpečnost práce s PC
 dodržovat pravidla bezpečné a      zásady bezpečnosti práce a prevence
 nezávadné práce s výpočetní       zdravotních rizik spojených s využíváním
 technikou                výpočetní techniky

                     Základní části PC
                      počítačová sestava – pojmenování částí,
                      vstupní a výstupní zařízení (hardware)

                     Ovládání PC
                      zapínání a vypínání PC, použití tlačítek –
 ovládat základní obsluhu počítače    zapnutí PC a restartování (POWER,
 umět zapnout a vypnout počítač      RESET),
 umět otevřít, zavřít,maximalizovat a   levé a pravé tlačítko myši, základní klávesy
 minimalizovat okno v OS Windows     na klávesnici/pracovní plocha/práce s okny v
                      OS Windows
                      přihlášení a odhlášení k PC přes místní profil
                      pomocí kláves CTRL+ALT+DEL, START,        Čj – jazyková
                                              výchova
                     Software počítače, práce s programy
 pracovat v textovém editoru Word,    kreslící programy
 prohlubovat si dovednosti SW       textový editor
 Malování a SW Kreslení pro děti                              OSV 10 - Cvičení
                                              smyslového vnímání,
                                              pozornosti a
 pracovat s výukovými a zábavnými     výukový a zábavný software            soustředění, cvičení
 programy dle aktuální nabídky v PC                            dovedností
 učebnách, mít přehled o programech,                            zapamatování
 umět je ovládat
                                              M – numerické
                     Internet                      počítání.
                      spuštění internetového prohlížeče s pomocí
 spouštět a ovládat internetový      učitele (dětské stránky)
 prohlížeč, umět internet využívat
 k výuce v jednotlivých předmětech
                          101
Výstupy podle RVP – LMP pro II. Stupeň (6. – 9. ročník)
Žák by měl na konci 9. ročníku:
   ovládat základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým editorem
   samostatně využívat vhodné aplikace
   zvládat práci s výukovými programy
   vyhledat a využít potřebné informace na internetu
   samostatně dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou
   osvojit si základy elektronické komunikace


  Předmět/ročník:  Informatika/6.
  Ročníkové výstupy ŠVP              Učivo                   Mezipředmětové
                                                vztahy
  Žák by měl:                                        Průřezová témata

   dodržovat pravidla zacházení s výpočetní   Bezpečnost práce na PC
   technikou
                          Základní části PC             OSV 10- Cvičení
   mít poznatky o počítačové sestavě, dokázat   základní části a popis počítače,     smyslového vnímání,
                                                pozornosti a
   pojmenovat připojená zařízení a komponenty   vstupní a výstupní periferie připojené  soustředění, cvičení
   PC                       k PC                   dovedností
                                                zapamatování.
                          Ovládání PC                OSV19– dovednosti
   zvládat základní obsluhu PC s využitím     přihlášení a odhlášení PC přes místní  pro řešení problémů a
                                                rozhodování
   uvedených kláves                profil pomocí kláves
   umět otevřít, zavřít,maximalizovat a      CTRL+ALT+DEL, START
   minimalizovat okno v OS Windows         pracovní plocha a práce s okny v OS   MEV 64 – uplatnění
   využívat získané znalosti o klávesnici a    Windows                 a výběr zvládnutých
                                                prostředků a jejich
   poznat další funkce a klávesové zkratky     popis klávesnice             kombinací, při tvorbě
   v aplikaci Word                 klávesové zkratky Word          mediálního sdělení.
                                                VGL 32 – naše
                          Software počítače, práce s programy    vlast, Evropa a svět
   umět namalovat jednoduchý obrázek        kreslící programy            ENV 51 – les, pole,
                                                vodní zdroje
   prohlubovat si znalosti v textovém editoru   textový editor, formátování
                                                M – numerické
   Word, umět vytvořené soubory ukládat a     práce s obrázky, grafické programy
                                                počítání
   otevřít                     výukový a zábavný software
                                                P – živočichové a
   umět vložit obrázek do textu
                                                rostliny
   pracovat s výukovými a zábavnými
                                                Z – Země, ČR
   programy dle aktuální nabídky v PC
                                                Čj – jazyková
   učebnách, mít přehled o programech, umět je
                                                výchova
   ovládat                    Práce se soubory a adresáři        F – pohyb a klid
                          (složkami)                 těles
   mít základní představu adresářové struktury   získání základního přehledu
   souborů na pevném disku

                          Internet                  Ov – vzdělávání,
                           spuštění a ovládání internetového    naše vlast
   spouštět a ovládat internetový prohlížeč    prohlížeče s pomocí učitele       Pv – vyhledávání
                           Elektronická pošta (vytvoření e-mailu  receptů, zdravá
   mít osvojeny základy elektronické        a jeho použití)             výživa
   komunikace
                            102
Předmět/ročník:  Informatika/7.
Ročníkové výstupy ŠVP              Učivo                   Mezipředmětové
                                              vztahy
Žák by měl:                                        Průřezová témata

 dodržovat pravidla zacházení s výpočetní   Bezpečnost práce na PC
 technikou
                        Základní části PC
 umět pojmenovat a vysvětlit funkci částí PC   základní části a popis počítače,     OSV 19 –
 a jeho přídavných zařízení           vstupní a výstupní periferie připojené  dovednosti pro řešení
                                              problémů a
                         k PC                   rozhodování
                        Ovládání PC                OSV 10- Cvičení
 zvládat základní obsluhu PC s využitím     nabídka START OS Windows         smyslového vnímání,
 klávesnice a myši                pracovní plocha a práce s okny v OS   pozornosti a
                                              soustředění, cvičení
 zvládat základní obsluhu PC v OS Windows    Windows
                                              dovedností
 využívat získané znalosti o klávesnici a    klávesové zkratky Word (Ctrl, Alt)    zapamatování.
 používat uvedené klávesové zkratky       hlavní nabídka a panely nástrojů
                         Word
                         klávesové zkratky – Windows (Ctrl,
                         Alt)                   VGL 32 – naše
                                              vlast, Evropa a svět
                                              MEV 64 – uplatnění
                        Práce se soubory a adresáři        a výběr zvládnutých
                        (složkami)                 prostředků a jejich
 poznat typy souborů, znát organizaci      získání základního přehledu,       kombinací, při tvorbě
 programů a dat v PC, dokázat si vytvořit                         mediálního sdělení.
                         struktura, vyhledávání
 vlastní složku                                      ENV 51– les, pole,
                         vytváření/mazání souborů a složek    vodní zdroje
 znát záznamová média, dokázat je rozlišit,   kopírování a přesouvání souborů a    Z – ČR
 mít vědomosti o jejich využití a kapacitě    složky                  M – numerické
                         Záznamová média (CD,           počítání
                         DVD,mechaniky, flash)          Čj – jazyková
                                              výchova
                        Software počítače, práce s programy    P – živočichové a
 prohlubovat si znalosti v textovém editoru   textový editor, formátování       rostliny
 Word, umět formátovat písmo a odstavce     práce s obrázky, úprava, grafické
 umět vložit obrázek do textu (Word)       programy
 znát grafický editor, umět upravit obrázek   výukový a zábavný software        Hv – hudební
 s pomocí učitele                                     žánry
 pracovat s výukovými a zábavnými                             F, D, Ov –
 programy dle aktuální nabídky v PC                            vyhledávání
 učebnách, získat přehled o dalších                            informací
 programech, umět je ovládat                               Čj – komunikace,
                         Internet                 literární výchova
 spouštět a ovládat internetový prohlížeč,    spuštění internetového
 dokázat vyhledávat potřebné informace      prohlížeče/vyhledávání          OSV 19– dovednosti
                                              pro řešení problémů a
 rozlišit informaci, reklamu a zábavu      informace, zábava, reklama
                                              rozhodování
                                              MEV 61,62 –
 dokázat napsat, odeslat a přečíst e-mail    e-mail; komunikace po internetu     kritické čtení a
 využívat PC k přehrávání hudby, videa      multimédia                vnímání mediálních
                                              sdělení (hledání
                                              rozdílu mezi
                                              informativním,
                                              zábavním a reklamním
                                              sdělením)
                                              MEV 64 – uplatnění
                                              a výběr zvládnutých
                                              prostředků a jejich
                                              kombinací, při tvorbě
                                              mediálního sdělení.
                          103
Předmět/ročník:  Informatika/8.
Ročníkové výstupy ŠVP             Učivo                    Mezipředmětové
                                              vztahy
Žák by měl:                                         Průřezová témata

 dodržovat pravidla zacházení s výpočetní   Bezpečnost práce na PC
 technikou
                        Ovládání PC
 využívat klávesové zkratky (pomocí       nabídka START OS Windows          OSV 10- Cvičení
 klávesy CTRL) v aplikaci Word,         pracovní plocha a práce s okny v OS    smyslového vnímání,
                                              pozornosti a
 využívat jich při psaní a formátování     Windows                  soustředění, cvičení
 textů                     hlavní nabídka a panely nástrojů Word   dovedností
 využívat klávesové zkratky (pomocí       klávesové zkratky – Word (Ctrl, Alt)    zapamatování.
 klávesy ALT) v IE, využívat jich při      klávesové zkratky – Windows (Ctrl, Alt)  OSV19– dovednosti
                                              pro řešení problémů a
 práci s internetem               klávesové zkratky – Internet Explorer   rozhodování

                        Práce se soubory a adresáři (složkami)
 poznat typy souborů, znát organizaci      struktura, vyhledávání
 programů a dat v PC, dokázat si vytvořit    vytváření/mazání souborů a složek     ENV 51– les, pole,
 vlastní složku, přejmenovat ji, smazat     kopírování a přesouvání souborů a složky  vodní zdroje
 nepotřebné.                  přejmenování souborů a složek       MEV 64 – uplatnění
 Umět použít záznamová média za         Záznamová média (CD,            a výběr zvládnutých
 pomoci učitele, dokázat je rozlišit, mít    DVD,mechaniky,flash)
                                              prostředků a jejich
 vědomosti o jejich využití a kapacitě                           kombinací, při tvorbě
                                              mediálního sdělení.
                        Software počítače, práce s programy     VGL 32 – naše
 prohlubovat si znalosti v textovém       textový editor, formátování        vlast, Evropa a svět
 editoru Word, umět sloupce,                                Čj – jazyková
                         práce s tabulkou/Word
 korespondenci
                         práce s obrázky, úprava, grafické     výchova
 umět vložit obrázek do textu, upravit ho                         Z – světadíly
                         programy
 zdokonalovat si znalosti o grafickém                           M – numerické
                         výukový a zábavný software
 editoru, tvořit, upravovat a ukládat                           počítání
 obrázky                                          P – člověk
 umět vytvořit jednoduchou tabulku ve
 Wordu                                           OSV 19– dovednosti
 pracovat s výukovými a zábavnými                             pro řešení problémů a
                                              rozhodování
 programy dle aktuální nabídky v PC
 učebnách, získávat přehled o nabídce                           Čj – komunikace
 programů, umět je ovládat                                 s úřady
                        Hardware počítače – vstupní zařízení     F – energie,
 s pomocí učitele umět naskenovat        práce se skenerem/tiskárnou/kopírkou    elektromagnetické
 obrázek, uložit ho a upravit                               a světelné děje
                                              Hv – poslech
                                              hudby
                        Internet                   MEV 61,62 –
 spouštět a ovládat internetový prohlížeč,   spuštění internetového           kritické čtení a
 dokázat vyhledávat, ukládat a tisknout     prohlížeče/vyhledávání           vnímání mediálních
 potřebné informace                                    sdělení (hledání
                         informace, zábava, reklama         rozdílu mezi
 rozlišit informaci, reklamu a zábavu,     e-mail s přílohou; komunikace po      informativním,
 posoudit jak nás média ovlivňují        internetu                 zábavním a reklamním
 využívat PC k přehrávání videa, hudby     multimédia
                                              sdělením)
 dokázat napsat, odeslat a přečíst e-mail s                        MEV 63 – vliv
                         vliv médií na každodenní život       médií na každodenní
 přílohou                                         život, role médií
                                              v životě jednotlivce
                                              MUV 43 –
                                              informace o různých
                                              etnických a kulturních
                                              skupinách
                            104
Předmět/ročník:  Informatika/9.
Ročníkové výstupy ŠVP             Učivo                    Mezipředmětové
                                              vztahy
Žák by měl:                                         Průřezová témata

 dodržovat pravidla bezpečné práce      Bezpečnost práce na PC
 s výpočetní technikou
                        Ovládání PC
 zvládat využívání klávesových zkratek     nabídka START OS Windows
                         pracovní plocha a práce s okny v OS    OSV 19 –
 orientovat se v nabídce START a na       Windows                  dovednosti pro řešení
                                              problémů a
 pracovní ploše                 hlavní nabídka a panely nástrojů Word   rozhodování
                         klávesové zkratky – Word          OSV 10- Cvičení
                         klávesové zkratky – Windows (pomocí    smyslového vnímání,
                         kláves ALT, CTRL)             pozornosti a
                                              soustředění, cvičení
                         klávesové zkratky – Internet Explorer   dovedností
                                              zapamatování.
                        Práce se soubory a adresáři (složkami)
 poznat typy souborů, znát organizaci      struktura, vyhledávání
 programů a dat v PC, dokázat si vytvořit    vytváření/mazání souborů a složek
 vlastní složku, přejmenovat ji, smazat     kopírování a přesouvání souborů a složky
 nepotřebné.                  přejmenování souborů a složek
 Umět použít záznamová média za        Záznamová média (CD,
 pomoci učitele, dokázat je rozlišit, mít   DVD,mechaniky,flash)
 vědomosti o jejich využití a kapacitě
                        Software počítače, práce s programy
 prohlubovat si znalosti v textovém       textový editor, formátování        ENV 51– les, pole,
 editoru Word, umět vkládat texty a       práce s tabulkou/ Excel (tabulkový
                                              vodní zdroje
 obrázky z IE, využívat své znalosti                            MEV 64 – uplatnění
                         kalkulátor)                a výběr zvládnutých
 k sestavení životopisu
                         práce s obrázky, úprava, grafické     prostředků a jejich
 mít poznatky o úpravě digitální fotografie   programy¨                 kombinací, při tvorbě
 znát základy práce v aplikaci Excel,      aplikace PowerPoint/prezentace       mediálního sdělení.
 dokázat vytvořit funkce pro sčítání,                           VGL 32 – naše
                         výukový a zábavný software         vlast, Evropa a svět
 odčítání, násobení a dělení, umět
 orámovat a vytvořit tabulku                                Čj – jazyková
 znát základy aplikace PowerPoint,                             výchova –
 využívat ji při sestavení prezentací, umět                        pravopis
 vytvořit jednoduchou prezentaci s textem                         M – numerické
 a obrázky                                         počítání, tabulky
 umět vytvořit různé druhy tiskovin, např.                         P – ekologie,
 pozvánky, vizitky, diplomy atd.                              neživá příroda
 pracovat s výukovými a zábavnými
 programy dle aktuální nabídky v PC
 učebnách, využívat programy

                        Hardware počítače – vstupní zařízení
 mít poznatky o práci s digitálním       práce s digitálním fotoaparátem
 fotoaparátem a fotografií, s pomocí      práce se skenerem/tiskárnou/kopírkou
 učitele přenést fotografie do PC
 umět naskenovat obrázek, uložit ho a
 upravit
                            105
Předmět/ročník:  Informatika/9.
Ročníkové výstupy ŠVP             Učivo                Mezipředmětové
                                          vztahy
Žák by měl:                                    Průřezová témata


                        Internet
 využívat internet k vyhledávání učebních   spuštění internetového       Z – vyhledávání
 oborů                     prohlížeče/vyhledávání       informací
 spouštět a ovládat internetový prohlížeč,   informace, zábava, reklama     MEV 61,62 –
 umět internet využívat k výuce        e-mail s přílohou; komunikace po  kritické čtení a
                                          vnímání mediálních
 v jednotlivých předmětech, dokázat      internetu             sdělení (hledání
 vyhledávat potřebné informace,        multimédia             rozdílu mezi
 kopírovat, uložit, zpracovat a vytisknout   vliv médií na každodenní život   informativním,
 rozlišit informaci, reklamu a zábavu,                      zábavním a reklamním
                                          sdělením)
 posoudit jak nás média ovlivňují
                                          MUV 43 –
 dokázat napsat, odeslat a přečíst e-mail                     informace o různých
 s přílohou, odpovědět na e-mail                         etnických a kulturních
 využívat PC k přehrávání hudby, videa                      skupinách
                                          MEV 63 – vliv
                                          médií na každodenní
                                          život, role médií
                                          v životě jednotlivce
                                          Pv – vyhledávání
                                          informací k volbě
                                          povolání
                                          Čj – komunikace
                                          s úřady,
                                          vyhledávání
                                          informací
                                          Ov – vyhledávání
                                          informací
                                          F – vesmír
                                          D – nejnovější
                                          dějiny
                           106
4.6 Prvouka
   Charakteristika
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
  Vyučovací předmět Prvouka vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
Tento předmět působí na všestranný rozvoj dítěte, rozvíjí smyslové vnímání, podněcuje
myšlení, obohacuje slovník a kultivuje vyjadřování, vede k samostatnosti při tvořivých
činnostech, má vliv na jednání a chování žáků, v podstatě nenásilně formuje celou osobnost
dítěte.
  V učivu se žáci seznamují s místem, kde žijí, se změnami v přírodě v průběhu roku a jejich
vztahu k činnostem lidí a jejich životem. Využívá místních specifik a tradic. Osvojují a
rozvíjejí si poznatky o živé a neživé přírodě, o lidském těle a zdraví člověka.
 Učební činnosti by měly směřovat k osvojování praktických dovedností a jejich aplikaci
v reálných životních situacích.
  Součástí výuky jsou pokusy, pozorování, exkurze, vycházky, výstavy, návštěvy muzea,
hvězdárny a ekologické výukové programy.

  Hodinová dotace předmětu Prvouka:
                                  ročník
   Vzdělávací oblast  Předmět    Zkratka
                             1.  2.   3.   4.  5.
              Prvouka     Pr      2  2   2   -   -
   Člověk a jeho svět  Vlastivěda    Vl      -  -    -   1   2
              Přírodověda   Př      -  -    -   1   2
Učivo je rozděleno do 5 tématických okruhů:
     Místo, kde žijeme
     Svět kolem nás
     Lidé a čas
     Rozmanitost přírody
     Člověk a jeho zdraví Cílem je postupně dosáhnout u žáků takového stupně individuálního rozvoje, aby
v základních rysech dovedli chápat společnost, člověka jako individualitu, místo, v němž žije
a okolní přírodu. Aby v rámci svých schopností porozuměli jevům a dějům, které se
odehrávají v přírodě i ve společnosti.

Hodnocení ve vyučovacím předmětu Prvouka:
     dle řešení modelových situací
     dle aktivity a zájmu
     dle využití osvojených poznatků v praktických činnostech
     dle osvojených znalostí                          107
    Začlenění průřezových témat
  PT    TO PT                            TO učiva předmětu/poznámka
(zkratka)  (číslo)   téma (námět, činnost, dle RVP ZV)
                                     (do kterého je PT integrováno)
           Cvičení smyslového vnímání, pozornosti,
       10    poznávání, soustředění, zapamatování,   Domov a jeho okolí./1., 2., 3. ročník
           učení.
       11    Já jako zdroj informací o sobě.      Domov a jeho okolí./1. ročník
           Organizace volného času. (cvičení
       12    regulace vlastního jednání)
                                 Rodina a společnost./1., 2., 3. ročník
           Organizace času (učení a odpočinek,
       13    aktivní odpočinek)
                                 Lidské tělo (denní režim)./2. ročník
           Dovednosti pro pozitivní ladění mysli a
       13    dobrý vztah k sobě samému.
                                 Lidské tělo (Pozitivní ladění mysli)./1.ročník
       16    Vztahy a neše třída.            Právo a spravedlnost./1. ročník
 OSV                               Ochrana člověka za mimořádných událostí.
           Respekt, podpora, tolerance, pomoc     /3. ročník
       16    druhým (chování podporující dobré
           vztahy)                  Rodina a společnost./3. ročník
                                 Osobní bezpečí./3. ročník
                                 Ochrana člověka za mimořádných událostí.
           Dovednosti pro řešení problémů a
       19                         /2. ročník
           rozhodování
                                 Situace hromadného ohrožení./3. ročník
       19    Rozhodování, řešení problémů        Osobní bezpečí./1., 2. ročník
       19    (v mezilidských vztazích, v učení)     Návykové látky a zdraví./3. ročník
           Dovednosti rozhodování v eticky
       20    problematických situacích všedního dne.
                                 Situace hromadného ohrožení./2. ročník
           Tolerantní vztahy a spolupráce s jinými
MUV     42    lidmi, rovnocennost etnických skupin.
                                 Rodina a společnost./3. ročník
           Rovnocennost všech etnických skupin a
MUV     43    kultur.
                                 Právo a spravedlnost./2. ročník
                                 Látky a jejich vlastnosti./1. ročník
 ENV     52    Voda a vzduch (význam a ochrana)
                                 Voda a vzduch./2., 3. ročník
           Odpady a hospodaření s odpady, ochrana
 ENV     53    přírody (lidské aktivity a problémy    Ochrana přírody./2., 3. ročník
           životního prostředí).
                              108
Výchovné a vzdělávací strategie:
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
učení
UČITEL:
      (12) umožňuje samostatnou práci s pomůckami (hračky, obrazy, dopravní značky).
      (17) vědomě spojuje teorii s praxí (vycházky, dopravní výchova).

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcovat žáky k praktickému řešení problémů
UČITEL:
      (24) povzbuzuje k vytrvalosti a spolupráci (rozhovor, vyprávění, ocenění).
      (25) vede žáky k samostatnosti (vyplňování pracovních sešitů).

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky účinné a slušné komunikaci
UČITEL:
      (31) umožňuje a vede dialog mezi žáky.
      (32, 35) navozuje modelové situace (život v rodině), dává možnost k individuálním
      výstupům (dopravní výchova).
      (31, 35) klade důraz na správné vyjadřování (rozšiřování slovní zásoby).
      (32) vytváří zpětnou vazbu porozumění sdělení (práce ve skupině).
      (33,34) umožňuje žákům práci s textem, obrazem, zvukem (nutný názor).
      (37) umožňuje skupinovou práci (dramatizace pohádek k danému tématu).

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní i druhých
  UČITEL:
      (41) umožňuje žákovi zažít úspěch (návaznost hodnocení, ocenění).
      (45) podněcuje prohlubování vzájemných dobrých vztahů (mezi členy rodiny, mezi
      spolužáky).

KOMPETENCE OBČANSKÉ – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, mající svá
práva, ale i povinnosti
UČITEL:
      (54) si uvědomuje, že je svým (dobrým) životem vzorem pro žáky.
      (53, 54) prohlubuje úctu ke každému životu (péče o květiny, zvířata, mezilidské vztahy,
      pomoci si navzájem, základy 1. pomoci).
      (54) společně s žáky hledá správný vztah k přírodě (vycházky).
      (54) motivuje žáky k ochraně životního prostředí (výukové programy CHKOŠ).
      (55) vytváří modelové situace mimořádných událostí (dopravní výchova, živelné pohromy,
      exkurze-požárníci).

KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
UČITEL:
      (61) umožňuje nácvik praktických dovedností (vycházky, chování při požáru).
      (61) umožňuje samostatně pracovat (pracovní sešity, obrázky).
      (63, 64) důsledně dbá na ochranu zdraví, životního prostředí (využití volného času,
      návštěva zdravotního střediska, zimní vycházky, krmení zvěře).
                         109
  Vzdělávací obsah
Předmět/ročník:  Prvouka/ 1. ročník
Výstupy               Ročníkové výstupy               Učivo                      Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                                              vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                          Průřezová témata


                                          MÍSTO, KDE ŽIJEME                OSV10 - cvičení
                                          Domov a jeho okolí               soustředění,
                                                                  zapamatování,
                                           Já jako zdroj informací o sobě
 Zvládnout orientaci v okolí     Orientovat se v okolí školy a bydliště                           učení
 svého bydliště a v okolí školy                           Adresa bydliště
                                           Cesta do školy                OSV11 - Já jako
                                          Škola                      zdroj informací o
 Popsat a zvládat cestu do školy   Orientovat se ve škole                                   sobě
                    Vyjádřit vlastními slovy základní zásady   Prostředí školy a život ve škole
                    dodrž. škol. řádu               Základy dopravní výchovy
                                          Město
                                           Název, bydliště

                                          ROZMANITOST PŘÍRODY
                                          Přichází podzim                 Hv – motivační
                    Pojmenovat ovoce a zeleninu
                                            Znaky, oblečení               písně
 Popsat viditelné proměny       Uplatňovat základní zásady správného
 v přírodě v jednotlivých ročních                           Podzim v parku, v lese – sběr podz. plodů
                    chování v přírodě, sdělit, jak pečujeme o
                                            Podzim v zahradě a v sadě          Vv –
 obdobích               zvířata a ptáky
                                            Podzim na poli               vybarvování,
                    Pojmenovat sezónní práce na poli a na
                    zahradě                     Chování živočichů              malba, kresba


                                          LIDÉ KOLEM NÁS
                                          Rodina a společnost
 Rozlišovat blízké příbuzenské    Vyjmenovat členy rodiny            Role členů rodiny, zařízení bytu
 vztahy, znát role rodinných                            Práva a povinnosti v rodině (co kdo dělá)   Pv – model bytu
 příslušníků a vztahy mezi nimi.                                     110
Předmět/ročník:  Prvouka/ 1. ročník
Výstupy               Ročníkové výstupy               Učivo                      Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                                              vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                          Průřezová témata
                   Projevovat toleranci k odlišnostem       pohled na svět očima druhého, pomoc ve    OSV12 -
                   spolužáků                   skupině – respekt, podpora, pomoc       organizace
                                           Příbuzenské vztahy - základní         volného času
 Mít osvojené základy        Popsat, jak se chovat při setkání       Mezilidské vztahy
 společenského chování        s neznámými lidmi               Základní pravidla společenského chování
                   Vlastními slovy vyjádřit, jak se chovat u   Jednání v obchodě, u lékaře
                   lékaře, v obchodě
                                          Právo a spravedlnost              Čj - Dramatizace
                   Uvést příklad práv a povinností žáka školy   Práva a povinnosti žáka školy
                   Rozeznat protiprávní jednání          Protiprávní jednání - krádeže, šikanování,
                                           zneužívání, týrání
                   Vlastními slovy sdělit, jak se chovat     Řešení problémů v mezilidských vztazích
                   v krizových situaci                                     OSV16 - vztahy
                                          Osobní bezpečí                 a naše třída
                                           Chování v rizikovém prostředí a v krizových
                                           situacích                   OSV19 -
                                           Povědomí o spolehlivosti, rozhodování     problémy
                                           v problematických situacích          v mezilidských
                                                                  vztazích, zvládání
                                                                  učebních
                                          LIDÉ A ČAS                   problémů
                                           Situace hromadného ohrožení          OSV20 -
                   Vybavit si, jak se chovat při požáru, při   Chování při požáru, při vyhlášení poplachu,  dovednosti
                   dopravní nehodě                při dopravní nehodě              rozhodování
                                                                  v eticky
                                          Orientace v čase                problematických
                                                                  situacích všedního
 Zvládnout jednoduchou orientaci                          Roční období                 dne
                   Popsat rozlišení všech denních činností    Den, týden
 v čase
 Rozlišovat děj v minulosti,                            Využití volného času                                      111
Předmět/ročník:  Prvouka/ 1. ročník
Výstupy              Ročníkové výstupy                Učivo                      Mezipředmětové
podle RVP - LMP          ŠVP                                               vztahy
Žák by měl:            Žák by měl:                                           Průřezová témata
 přítomnosti

                                          ROZMANITOST PŘÍRODY
                                          Příroda v zimě                 Vv,Pv – vánoční
                   Vyjmenovat znaky zimy
                                           Znaky, oblékání, sporty            výzdoba
                   Popsat oblečení v zimě                                    Hv - koledy
                                           Pomoc volně žijícím živočichům
                   Vyjmenovat zimní sporty
                   Pojmenovat nejznámější lesní živočichy,
                                           Vánoce
                   vysvětlit způsoby péče o ně
                   Nakreslit schematizovaný znak lid. svátků                           ENV52 - voda
                                          Látky a jejich vlastnosti
                   Vlastními slovy sdělit, proč chráníme vodní   Základní vlastnosti látek (tvrdost…..)    (význam, ochrana,
                                                                  čistota ovzduší)
                   toky a ovzduší, co nesmíme dělat        Voda a vzduch
                                           Ochrana vodních toků
                                           Ochrana ovzduší

                                          ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
                                                                  Tv - otužování,
                                          Lidské tělo                   správné držení
                   Jednoduchými slovy vysvětlit rozdíly mezi     Rozdíly mezi mužem a ženou         těla
                   mužem a ženou                   Denní režim
 Uplatňovat hygienické návyky a   Vyjmenovat několik potravin            Zdravá strava a pitný režim
 zvládat sebeobsluhu        odpovídajících zdravé výživě           Význam aktivního pohybu
                                            Osobní a intimní hygiena          OSV13 -
                   Vysvětlit jak předcházet úrazům          Chování v době nemoci            dovednosti pro
                                            Předcházení úrazům             pozitivní naladění
                                            Pozitiv. naladění mysli           mysli a dobrý
                                                                  vztah k sobě
                                            Zásady ochrany zdraví v jednotlivých roč.  samému
                                            obdobích (omrzliny, úpal, úžeh)                                    112
Předmět/ročník:  Prvouka/ 1. ročník
Výstupy               Ročníkové výstupy                  Učivo                     Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                                                vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                            Průřezová témata


                                             Návykové látky a zdraví
                                              Odmítání návykových látek
 Dodržovat zásady bezpečného                               rozhodování a řešení problémů, problémy
 chování tak, aby neohrožoval                               v mezilidských vztazích
 zdraví své a zdraví jiných
                    Předvést, jak odmítne návykové látky       Osobní bezpečí
 Uplatňovat základní pravidla                               Bezpečné chování v silničním provozu
                    Vyprávět, jak se chovat v silničním provozu
 silničního provozu pro chodce                              Ochrana proti agresivním jedincům
                    Ukázat, jak se chovat k agresivních jedinců
                                              pomoc druhým

                                             ROZMANITOST PŘÍRODY
                                             Příchod jara
                                              Znaky, oblečení, hry dětí
                     Vyjmenovat znaky jara
                                              Práce na zahradě               Hv – motivační
                     Vybrat jarní oblečení
                                              Návrat ptáků                 písně
                     Popsat hry dětí
                                              Životní podmínky pro volně žijící a domácí  Čj – pohádky,
 Poznat nejběžnější druhy        Roztřídit zvířata volně žijící a domácí,     zvířata a jejich mláďata           bajky
 domácích a volně žijících zvířat    přiřadit k nim jejich potravu a sdělit jejich
                                              Jejich význam v přírodě a pro člověka
                     význam pro člověka
                                             Ochrana přírody
                                               Chování v přírodě
 Uplatňovat základní zásady      Na příkladech vysvětlit, jak se třídí odpad,
                    jak pečovat o životní prostředí - rozdělit do     Péče o životní prostředí
 chování v přírodě
                    kategorií ANO - NE                  Třídění odpadů
                                               Živelné pohromy a ekologické katastrofy
                                       113
Předmět/ročník:  Prvouka/ 1. ročník
Výstupy          Ročníkové výstupy               Učivo                     Mezipředmětové
podle RVP - LMP      ŠVP                                             vztahy
Žák by měl:        Žák by měl:                                         Průřezová témata
                                     Ochrana člověka za mimořádných
                                     okolností
                                      Bezpečnost v době prázdnin a volna,
                                      při hrách
               Sdělit, jak se jmenuje a kde bydlí      Kdo jsem, kde bydlím
                                      Obecné zásady chování za mimořád. událostí  Čj - Dramatizace
                                      Neztratím se
               Vyjmenovat nejdůležitější věci v evakuač.   Tísňové volání, evakuační zavazadlo
               zavazadle                   Postup při mimořád. události - povodeň,
               Sdělit, jak se ochránit před úpalem,     omrznutí, úpal, úžeh, požár lesa, v bytě,
               omrznutím                   teroristický čin
               Popsat postup při mimoř. událostech      Důležité telefon. číslo tísňového volání -
               Znát č. 112                  pouze 112

                                     ROZMANITOST PŘÍRODY
                                     Příroda v létě
                                       Znaky, oblečení, sporty          Hv
                Vyjmenovat znaky léta
                                       První ovoce a zelenina           Vv - malba,
                Vybrat letní oblečení
                                       Zahrady a parky              kresba
                Určit první ovoce a zeleninu
                                       Na louce – senoseč, květiny        Pv – pěstitelské
                Nakreslit zahradu v létě
                                       Bezpečné koupání              práce
                Uvést zásady bezpečného koupání
                                 114
Předmět/ročník:  Prvouka/ 2. ročník
Výstupy               Ročníkové výstupy               Učivo                     Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                                              vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                          Průřezová témata


                                          MÍSTO, KDE ŽIJEME
                                          Domov a jeho okolí               OSV10 -
 Zvládnout orientaci v okolí     Říct své jméno a příjmení, adresu                              cvičení
                                           Adresa bydliště
 svého bydliště a v okolí školy    Orientovat se v okolí školy                                 smyslového
                                           Cesta do školy, ze školy
 Popsat cestu do školy                                                      vnímání,
                                                                  soustředění,
                                          Škola                     zapamatování
                                           Prostředí školy a život ve škole
                    Vyjmenovat dopravní prostředky         Základy dopravní výchovy

                                          Město
                                           Nejdůležitější části města, význačná místa
                    Znát jméno obce, ve které bydlí
                                          ROZMANITOST PŘÍRODY
                                          Podzim                     Hv – motivační
                    Popsat podzim                 Charakteristika, změny v přírodě       písně
                    Vyjmenovat co se sklízí, jak se skladuje a   Podzim v sadě, na poli, na zahradě      Vv – malba,
                    zpracovává                   Ovoce a zelenina – sklizeň a skladování   kresba
                    Uvést příklady chování živočichů na      Ptáci a zvířata na podzim          Pv – sběr
                    podzim                                           podzimních plodů

                                          LIDÉ KOLEM NÁS
                                          Rodina a společnost
                    Popsat blízké příbuzenské vztahy         Role členů rodiny
 Znát role rodinných příslušníků,                           Práva a povinnosti v rodině
 rozlišovat blízké příbuzenské                                                  Čj - říkanky
                                            Příbuzenské vztahy
 vztahy
                                            Život a funkce rodiny                                      115
Předmět/ročník:  Prvouka/ 2. ročník
Výstupy               Ročníkové výstupy               Učivo                      Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                                              vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                          Průřezová témata
                                          Mezilidské vztahy               OSV12 -
 Mít osvojené základy                               Základní pravidla společenského chování    organizace
 společenského chování        Vysvětlit pojem pomoc, správné chování ke   chování podporující dobré vztahy, pomoc ve  volného času
 Pojmenovat nejběžnější povolání   spolužákům, sourozencům            skupině
 a pracovní činnosti                                Jednání v obchodě, na poště, u lékaře
                                          Peníze

                                         Právo a spravedlnost              MUV43 -
                   Umět rozlišit práva a povinnosti dítěte,   Základní práva dítěte             rovnocennost
                                                                 všech etnických
                   práva a povinnosti žáka školy         Práva a povinnosti žáků školy
                                                                 skupin a kultur
                   Rozeznat protiprávní jednání         Protiprávní jednání – krádeže, šikana,
                   Projevovat toleranci k odlišnostem      zneužívání, týrání
                   spolužáků                   rovnocennost etnických skupin

                                         Osobní bezpečí
                   Popsat, jak se chovat při setkání       Chování v rizikovém prostředí a v krizových
                                                                 OSV19 -
                                                                 rozhodování,
                   s neznámými lidmi               situacích                   řešení problémů
                   Umět vyjádřit, jak se chovat v krizových   Služby odborné pomoci (pomáhající       (v mezilidských
                   situacích                   organizace)                  vztazích, v učení)

                                         Situace hromadného ohrožení
                                          Chování při požáru              OSV20 -
                   Vlastními slovy sdělit, jak se chovat při   Při vyhlášení poplachu            dovednosti
                   požáru, při dopravní nehodě          Při dopravní nehodě              rozhodování
                                          Důležitá tel. č.               v eticky
                                          povědomí o spravedlivosti, pomoci,      problematických
                                                                 situacích všedního
                                          rozhodování v problematických situacích
                                                                 dne
                                     116
Předmět/ročník:  Prvouka/ 2. ročník
Výstupy               Ročníkové výstupy               Učivo                     Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                                              vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                          Průřezová témata


                                          ROZMANITOST PŘÍRODY
                                          Zima
                    Popsat přírodu v zimě
                                            Charakteristika, změny v přírodě
                    Vysvětlit vlastnosti vody – sníh, led                            Hv, Vv, Pv –
                                            Vlastnosti sněhu, ledu
                    Uvést příklady péče o živočichy v zimě                           motivační prvky
                                            Ptáci a zvířata v zimě – potrava, krmení
                    Rozlišit a pojmenovat některé zástupce
                                            Jehličnaté a listnaté stromy
                    jehličnatých a listnatých stromů
                                            Vánoce a Nový rok
                    Vlastními slovy popsat zimní svátky
                                          LIDÉ A ČAS
 Zvládnout jednoduchou orientaci   Znát rozvržení svých denních činností    Orientace v čase
 v čase                Poznávat různé lidské činnosti         Den, týden, měsíc, rok
 Rozlišovat děj v minulosti,     Jednoduchým způsobem vyjádřit, jak
 současnosti, budoucnosti       slavíme tradiční lidové svátky         Tradiční lidové svátky

                                          ROZMANITOST PŘÍRODY
                                          Jaro
 Popsat základní proměny       Vyjmenovat charakteristické znaky jara     Charakteristika a změny v přírodě
 v přírodě v jednotlivých ročních   Vyjmenovat a určit nejběžnější druhy      Oblékání                   Čj – pohádky,
 obdobích               domácích zvířat a jejich mláďat        Domácí zvířata a jejich mláďata       říkanky
 Poznat nejběžnější druhy
                    Na praktických příkladech přiřadit obrázky
 domácích zvířat
                    zvířat a jejich potravy, jaký význam mají   Jaro na zahradě, na poli, v parku,
 Poznat nejběžnější druhy volně    pro člověka                  Jarní rostliny, kvetoucí stromy       Hv – říkadla,
 žijících zvířat           Popsat jarní práce               Přílet ptáků, volně žijící zvířata      poslech
                    Určit některé rostliny a kvetoucí stromy
                                    117
Předmět/ročník:  Prvouka/ 2. ročník
Výstupy               Ročníkové výstupy               Učivo                       Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                                               vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                           Průřezová témata
                                          Voda a vzduch
                                           Ochrana vodních toků              ENV52 - voda
                    Vysvětlit význam a ochranu vody a vzduchu   Ochrana ovzduší                 (význam, ochrana,
                                           Voda - význam, ochrana, čistota ovzduší     čistota ovzduší)

                                          Ochrana přírody
 Uplatňovat základní zásady      Na příkladech ukázat, jak se třídí odpad,    Chování v přírodě               ENV53 -
 správného chování v přírodě na    jak pečovat o své okolí             Péče o životní prostředí           odpady a
 příkladech ze života                                                        hospodaření
                                            Třídění odpadů
                                                                   s odpady, ochrana
                                            Životní pohromy a ekologické katastrofy    přírody

                                          ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
 Pojmenovat hlavní části lidského   Pojmenovat a na svém těle ukázat hlavní
                                          Lidské tělo
                    části těla
 těla                                         Části lidského těla
                    Slovně vysvětlit rozdíl mezi mužem a
                                            Rozdíly mezi mužem a ženou
                    ženou
                                            Denní režim, zdravá strava a pitný režim   OSV13 -
                    Vyjmenovat hlavní zásady hygieny        Význam aktivní aktivního pohybu        organizace času
 Uplatňovat hygienické návyky a                            Osobní a intimní hygiena           (učení a
 zvládat sebeobsluhu                                 Běžné nemoci a prevence            odpočinek, aktivní
                    Vysvětlit princip otužování                                  odpočinek)
                                            Chování v době nemoci
 Dodržovat zásady bezpečného
                    Slovně sdělit zásady ochrany před úpalem,    Drobné úrazy a poranění, předcházení úrazům
 chování tak, aby neohrožoval
                    omrznutím                    Ochrana zdraví v jednotlivých ročních
 zdraví své a zdraví jiných
                                            obdobích (omrzliny, úpal, úžeh)
                                     118
Předmět/ročník:  Prvouka/ 2. ročník
Výstupy              Ročníkové výstupy               Učivo                        Mezipředmětové
podle RVP - LMP          ŠVP                                                vztahy
Žák by měl:            Žák by měl:                                            Průřezová témata
                                         Návykové látky a zdraví
                  Předvést, jak důrazně odmítnout návykové    Nejčastější druhy návykových látek a jejich    OSV19 -
                  látky                     odmítání                     rozhodování,
                                          rozhodování, řešení problémů v mezilidských    řešení problémů
                                          vztazích                     (v mezilidských
                                                                   vztazích, v učení
                                         Osobní bezpečí
                  V praxi ukázat, jak se chovat v silničním   Bezpečné chování v silničním provozu
 Uplatňovat základní pravidla                           Krizové situace a formy násilí
                  provozu
 silničního provozu pro chodce                          Obrana proti agresivním jedincům         Čj - Dramatizace
                  V dramatické scénce předvést, jak se
                  chovat k agresivním jedincům
                                         Ochrana člověka za mimořádných
                                         událostí
                                          Bezpečnost v době volna, prázdnin a při hrách
                  Uposlechnout jednoduchý pokyn         Obecné zásady chování za mimořádných       OSV16 -
                  Slovně sdělit, jak se zachovat při požáru,   událostí                     respekt, podpora,
                  povodni….                   Události způsobené činností lidí (požár v lese,  pomoc druhým
                  Zpaměti uvést č. 112              v bytě)
                                          Tísňové volání
                                          Živelné pohromy

                                         ROZMANITOST PŘÍRODY
                   Popsat léto
                                         Příroda v létě
                   Vyjmenovat plodiny ze zahrady a z pole
                                           Charakteristika, změny v přírodě
                   Určit ovoce a zeleninu
                                           Zahrada a pole – ovoce a zelenina, žně
                   Vysvětlit senoseč a její význam
                                           Louka – senoseč, hmyz, zvířata
                   Rozlišit škodlivý a užitečný hmyz
                                           Bezpečné chování při bouřce
                                           Bezpečnost při slunění a koupání                                    119
Předmět/ročník:  Prvouka/3. ročník
Výstupy             Ročníkové výstupy                Učivo                       Mezipředmětové
podle RVP - LMP         ŠVP                                                 vztahy
Žák by měl:           Žák by měl:                                             Průřezová témata


                                         MÍSTO, KDE ŽIJEME
                                         Domov a jeho okolí
                 Zvládnout orientaci v okolí svého bydliště a                           OSV10 - cvičení
                                          Adresa bydliště
 Zvládnout orientaci v okolí   v okolí školy                                           pozornosti,
                                          Orientace v okolí bydliště a školy
 svého bydliště a školy     Popsat a zvládat cestu do školy                                  poznávání,
                                          Kulturní a historické zajímavosti bydliště
                 Pojmenovat nejvýznamnější místa v okolí                              zapamatování
                 Orientovat se ve škole a jejím okolí, vědět,  Škola
                 co přikazuje školní řád             Prostředí školy a život ve škole a jejím okolí
 Popsat a zvládnout cestu do   Prakticky se chovat jako chodec a cyklista    Dopravní výchova - chodec, cyklista       Pv – jízdní kolo
 školy              Pojmenovat význačná místa a části města    Město                       (základní péče)
                 Popsat významné orientační body         Význačná místa a části města
                                         Okolní krajina
 Znát nejvýznamnější místa                            Charakteristické znaky krajiny
 v okolí                                     Významné orientační body             Hv, Vv, Pv –
                                                                  motivační prvky
                                         ROZMANITOST PŘÍRODY
                                         Podzim
                 Shrnout charakter. znaky podzimu
                                          Charakteristika
                 Pojmenovat základní druhy ovoce a        Zahrada, sad - sklizeň ovoce a zeleniny,
                 zeleniny a uvést jejich zástupce
                                          způsoby zpracování, podzimní práce
                 Popsat význam a zpracování ovoce a        Pole
                 zeleniny
                                          Les – stromy jehličnaté, listnaté -podzimní
                 Vyjmenovat polní plodiny a jejich využití    plody, houby, živočichové
                 Přiřadit ke stromům jejich plody a listy
                 Rozlišit a vyjmenovat houby jedlé a                                   120
Předmět/ročník:  Prvouka/3. ročník
Výstupy                Ročníkové výstupy                Učivo                       Mezipředmětové
podle RVP - LMP            ŠVP                                                vztahy
Žák by měl:              Žák by měl:                                            Průřezová témata
                    jedovaté
                                           LIDÉ KOLEM NÁS
                                           Rodina a společnost
                                            Role členů rodiny, příbuzenské vztahy
 Znát role rodinných příslušníků a   Vyjmenovat členy širší rodiny                                  OSV12 - cvičení
                                            Práva a povinnosti v rodině
 vztahy mezi nimi, rozlišovat     Vysvětlit role členů rodiny                                   regulace vlastního
 blízké příbuzenské vztahy                               cvičení regulace vlastního jednání,
                    Objasnit správné využití volného času                              jednání,
                                            organizace vlastního času
                                                                    organizace
                                            Život a funkce rodiny, zaměstnání        vlastního času
                                            Mezilidské vztahy                OSV16 -
                                            chování podporující dobré vztahy -pomoc,     chování
 Mít osvojené základy         Na modelových situacích objasnit zásady     podpora, tolerance                podporující
 společenského chování         společenského chování              Základní pravidla společenského chování     dobré vztahy
 Pojmenovat nejběžnější povolání    Vysvětlit pracovní činnosti u běžných      Jednání v obchodě, na poště, u lékaře      (pomoc, podpora,
                                            Peníze                      tolerance)
 a pracovní činnosti          povolání
                                            tolerantní vztahy a spolupráce s jinými lidmi  MUV42 -
                    Objasnit, jak se chovat u lékaře, v obchodě                           tolerantní vztahy
 Projevovat toleranci                                 bez ohledu na kulturní, sociální, generační
                                                                     a spolupráce
 k odlišnostem spolužáků, jejich    Vlastními slovy vysvětlit pojem rasismus    příslušnost                   s jinými lidmi,
 přednostem i nedostatkům                               rovnocennost etnických skupin          rovnocennost
                                           Právo a spravedlnost                etnických skupin
                                            Základní práva dítěte
                    Na praktických příkladech rozeznat práva a   Práva a povinnosti žáka školy          Čj - Dramatizace
                    povinnosti dítěte, žáka školy          Protiprávní jednání (krádeže, šikanování,
                    Poznat protiprávní jednání           zneužívání, týrání) a jeho postih
                                           Osobní bezpečí
                                            Chování v rizikovém prostředí a v krizových
                    Vědět, koho požádat o pomoc v krizové      situacích
 Vědět, jak se chovat při setkání                           Služby odborné pomoci (organizace)
 s neznámými lidmi           situaci


                                      121
Předmět/ročník:  Prvouka/3. ročník
Výstupy               Ročníkové výstupy               Učivo                      Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                                              vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                          Průřezová témata
                                          Situace hromadného ohrožení
                                           Chování při požáru, při vyhlášení poplachu,  OSV19 -
                                           při dopravní nehodě, t.č.           Dovednosti pro
                    Rozlišit správné - nesprávné chování při    Dovednosti pro řešení problémů a       řešení problémů a
                                           rozhodování z hlediska různých typů      rozhodování
                    požáru, poplachu, dopravní nehodě
                                           problémů

                                          ROZMANITOST PŘÍRODY
                                          Zima
                                           Charakteristika období
                    Vlastními slovy popsat charakter. znaky    Sníh, led – vlastnosti
                    zimy                      Zima v přírodě – pomoc volně žijícím     Čj – pohádky,
                                                                  bajky
                    Vysvětlit změny skupenství vody        živočichům
                    Popsat pomoc volně žijícím živočichům     Vánoce, starý a nový rok
                    Vyprávět o vánočních zvycích
                    Zdůvodnit přechod starého a nového roku   LIDÉ A ČAS
                                          Orientace v čase
                                           Určování a měření času
 Poznat, kolik je hodin        Určit čas na celé hodiny                                   M - měření
 Zvládnout jednoduchou orientaci                           Roční období
                    Vyjmenovat a zařadit roční období, měsíce,
 v čase                dny –určit rozdíly
 Popsat a porovnat viditelné     Vyjmenovat charakteristické znaky
 proměny v přírodě v jednotlivých   jednotlivých ročních období
 ročních obdobích                                  Den, týden, měsíc, rok, kalendář
                    Pojmenovat části dne a popsat odpovídající
                    činnosti
 Znát rozvržení svých denních     Vysvětlit pojmy –včera dnes, zítra, loni
 činností
 Rozlišovat děj v minulosti,


                                     122
Předmět/ročník:  Prvouka/3. ročník
Výstupy                Ročníkové výstupy                 Učivo                      Mezipředmětové
podle RVP - LMP            ŠVP                                                vztahy
Žák by měl:              Žák by měl:                                            Průřezová témata
 přítomnosti a budoucnosti

                                            ROZMANITOST PŘÍRODY
                                            Jaro
 Pojmenovat základní druhy       Shrnout charakter. znaky období                                 Pv – pěstitelské
                                             Charakteristika období
 ovoce a zeleniny a poznat rozdíly   Vysvětlit rozdíl mezi dřevinami a bylinami    Velikonoce                   práce
 mezi dřevinami a bylinami       Pojmenovat části těla rostlin           Sezónní práce na zahradě a na poli       Vv, Hv –
                    Vyjmenovat zástupce domácích a volně       Rostliny – stromy, keře, byliny        motivační prvky
 Poznat nejběžnější druhy       žijících zvířat, vysvětlit jejich význam pro   Části těla rostlin
 domácích a volně žijících zvířat   člověka a přírodu a popsat jednoduchou      Domácí a volně žijící zvířata - význam pro   Čj – říkanky,
                    péči o ně                     člověka                    básně, bajky,
                    Určit, kteří ptáci odlétají a kteří zůstávají   Části těla savců, ptáků            encyklopedie
                    Na schématu popsat části těla savců, ptáků    Chování živočichů, péče o mláďata
                                             Přílet stěhovavých ptáků

                                            Látky a jejich vlastnosti
                                             Základní rozdělení látek a jejich vlastnosti
                    Jednoduchý pokus
 Provádět jednoduché pokusy se
 známými látkami                                    Voda a vzduch
                                              Ochrana vodních toků
                    Sdělit, proč chráníme vodní toky a ovzduší a    Ochrana ovzduší               ENV52 - voda a
                    jakým způsobem pomáháme životní           Voda - význam a ochrana           vzduch (význam a
                    prostředí                      Vzduch – význam a ochrana          ochrana)

                                            Ochrana přírody
                                              Chování v přírodě
                    Při pobytu v přírodě umět prakticky                               ENV53 - Lidské
                                              Péče o životní prostředí
 Uplatňovat správné chování a     uplatňovat základní zásady chování         Třídění odpadů a jejich likvidace      aktivity a
 ochranu přírody            v přírodě                      Živelné pohromy a ekologické katastrofy   problémy
                    Svými slovy vysvětlit pojem živel. pohroma                            životního                                      123
Předmět/ročník:  Prvouka/3. ročník
Výstupy               Ročníkové výstupy                  Učivo                       Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                                                  vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                              Průřezová témata
                    a ekolog. katastrofa                Ochrana přírody při lidských aktivitách     prostředí

                                             ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
                                             Lidské tělo
 Pojmenovat hlavní části lidského   Ukázat hlavní části lidského těla           Části lidského těla, hlavní orgány a smysly
 těla                 Vysvětlit, v čem je rozdíl mezi mužem a        Rozdíly mezi mužem ženou
                    ženou                         Denní režim
                    Prakticky dodržovat denní a pitný režim        Zdravá strava a pitný režim          Pv - vaření
                    Na příkladu se dokázat zorientovat a         Zásady ochrany zdraví v jednotlivých ročních
                    pomoci při omrzlinách, úpalu             obdobích (omrzliny, úpal, úžeh)
                                               Význam aktivního pohybu
                    Uplatňovat hygienické návyky           
 Uplatňovat hygienické návyky a                               Osobní a intimní hygiena            Tv – rekreační
 zvládat sebeobsluhu                                    Běžné nemoci a prevence            sportovní aktivity
 Dokázat sdělit své zdravotní                                Chování v době nemoci
                    Dodržování chování pacienta
 potíže a pocity                                      Drobné úrazy a poranění - 1. pomoc       Ov -
                    Pojmenovat běžné nemoci a prakticky                                 Dramatizace
 Zvládnout ošetření drobných                                Předcházení úrazům
                    předvést 1. pomoc při poranění
 poranění                                         1. pomoc - základy
 Dodržovat zásady bezpečného
 chování, tak, aby neohrožoval                             Návykové látky a zdraví
 zdraví své a spolužáků                                  Nejčastější druhy návykových látek a jejich
                    Vyjmenovat nejčastější druhy návyk. látek a
                    umět je důrazně odmítnout              odmítání

                                             Osobní bezpečí                   OSV16 -
                    Prakticky se zorientovat v silničním         Bezpečné chování v silničním provozu      chování
                    provozu, uplatňovat pravidla pro chodce a       Krizové situace a formy násilí         podporující
 Uplatňovat základní pravidla                                Ochrana proti agresivním jedincům       dobré vztahy
                    cyklisty
 silničního provozu pro chodce                                                       (pomoc, podpora,
                    Vysvětlit, co je to násilí a agresivita, jak se    Řešení problémů a rozhodování, řešení


                                       124
Předmět/ročník:  Prvouka/3. ročník
Výstupy          Ročníkové výstupy                Učivo                        Mezipředmětové
podle RVP - LMP      ŠVP                                                 vztahy
Žák by měl:        Žák by měl:                                             Průřezová témata
                bránit, kde hledat pomoc             problémů v mezilidských vztazích        tolerance
                                      Ochrana člověka za mimořádných
                                      událostí
               Dodržovat zásady bezpečného chování tak,      Bezpečnost v době prázdnin a volna, při hrách
               aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných     Živelné pohromy, varovný signál
               Vybavit si č.112                  Tísňová volání
               Dokázat sdělit své zdravotní potíže a pocity    Evakuační zavazadlo
               Poznat evakuační zavazadlo a jeho obsah      Základy 1. pomoci - lékárnička
                                        Bezpečný kontakt se psy.            OSV19 -
               Zvládnout ošetření drobných poranění        pomoc, podpora, pohled na svět očima      Dovednosti pro
                                        druhého                     řešení problémů a
                                                                rozhodování
                                      ROZMANITOST PŘÍRODY
                                                                Vv – kresba,
                                      Léto                        malba
               Shrnout charakteristické znaky období      Charakteristika období
               Popsat péči o zahradu a sad                                    Hv, Pv –
                                       Zahrada, sad – škůdci, plevel, rostliny, ovoce  motivační prvky
               Vyjmenovat hmyz škodlivý a užitečný
               Určit druhy obilí a jeho využití
               Objasnit pojem žně
                                                                Čj – básně,
                                        Pole – obilí, žně                příběhy,
               Uvést příklady hmyzu, živočichů a rostlin     Louka – rostliny, hmyz, živočichové       encyklopedie
               žijících na louce a u vody             U vody – živočichové, rostliny
               Na schématu popsat stavbu těla ryb         Stavba těla ryb (vývoj žáby)
               Popsat zásady bezpečného koupání a         Bezpečné koupání a slunění
               slunění
                                125
4.7 Vlastivěda
   Charakteristika
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

  Vyučovací předmět Vlastivěda vznikl z vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Předmět je
vyučován ve 4. a 5. ročníku a svým obsahem navazuje na vyučovací předmět Prvouka, jehož
výuka probíhá v 1. – 3. ročníku.
Hodinová dotace předmětu Vlastivěda:
                                  ročník
   Vzdělávací oblast  Předmět    Zkratka
                             1.  2.   3.   4.  5.
              Prvouka     Pr      2  2   2   -   -
   Člověk a jeho svět  Vlastivěda    Vl      -  -    -   1   2
              Přírodověda   Př      -  -    -   1   2
Učivo je rozčleněno do 4 tematických okruhů:
     Místo, kde žijeme
     Lidé kolem nás
     Lidé a čas
     Člověk a jeho zdraví

  Časová dotace je ve 4.p.r. 1 hodina týdně a v 5.p.r. 2 hodiny týdně.
  Vyučovací předmět rozvíjí poznatky žáka o životě společnosti, vytváří základy
hodnotového systému. Cílem je vést žáka k osvojování pravidel slušného chování a jednání,
vytváření pozitivních mezilidských vztahů, k zájmu o poznávání nejbližšího okolí a dění ve
společnosti. Důraz je kladen na rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů a dějů
a na chápání jejich významu, vzájemných vztahů a souvislostí. Žák je veden k uplatnění nově
nabytých znalostí a dovedností v běžném životě.
  Výuka probíhá většinou formou běžné vyučovací hodiny ve třídě, avšak může být
doplněna besedami, vycházkami či návštěvou muzea apod.

Cílem Vlastivědy je:
     probouzet v žákovi zájem o dění v místě bydliště, poznávání nejbližšího okolí a
     formování citového vztahu k místu a k zemi, kde žije
     poznávání propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemného ovlivňování,
     vytváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě.
     hledání potřebných informací a jejich užití v běžném životě.
                          126
 Začlenění průřezových témat

  PT    TO PT                           TO učiva předmětu/poznámka
(zkratka)  (číslo)   téma (námět, činnost, dle RVP ZV)
                                     (do kterého je PT integrováno)
           cvičení pozornosti a soustředění,     Lidé a čas (naše země v dávných dobách)./5.
        10  cvičení dovednosti zapamatování      ročník
           cvičení sebekontroly, sebeovládání    Lidé kolem nás (osobní bezpečí, situace
        12  (regulace vlastního jednání)       hromadného ohrožení)./5. ročník
           péče o dobré vztahy, chování
        16                       Rodina a společnost./4., 5. ročník
 OSV         podporující dobré vztahy
           dovednosti pro řešení problémů a
        19                       Právo a spravedlnost./4.ročník
           rozhodování
           dovednosti rozhodování v eticky
                                Ochrana člověka za mimořádných
        20  problematických situacích všedního
                                situací./4.ročník
           dne
           odpovědnost za své postoje a činy,
                                Právo a spravedlnost./5. ročník
           práva a povinnosti občana
        22
VDO          práva a povinnosti, přijímat
                                Škola (život ve škole)./4. ročník
           odpovědnost za své činy
        23  volební systémy a demokratické volby   ČR - vlast./5. ročník
 VGL      31  naši sousedé v Evropě (zážitky z cest)  Místo kde žijeme (Evropa - cestování)./5. ročník
           právo všech lidí žít společně, udržovat
MUV       42                       Lidé kolem nás (právo a spravedlnost)./5. ročník
           tolerantní vztahy
                                Obec (město)./4. ročník
           naše obec (příroda a kultura)
                                ČR (místo, kde žijeme)./5. ročník
 ENV      54
           prostředí a zdraví; možnosti a způsoby
                               Člověk a jeho zdraví./5. ročník
           ochrany zdraví
 Výchovné a vzdělávací strategie:
 Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

 KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
 učení
 UČITEL:
        (12) umožňuje samostatnou práci s pomůckami(mapy,pracovní sešity, skládačky).
        (13) umožňuje včasnou zpětnou vazbu(okamžité hodnocení).
        (16) společně s žáky tvoří slovníček pojmů(spisovné vyjadřování).
        (17) vědomě spojuje teorii s praxí (dopravní výchova-dopravní značky, chování
         v dopravních prostředcích, účastníci silničního provozu, základy první pomoci).

 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcovat žáky k praktickému řešení problémů
 UČITEL:
         (23) umožňuje žákům dělat chyby, zviditelňuje důsledky a společně hledá východisko
         (nápravu).
        (24) povzbuzuje k vytrvalosti a spolupráci.
        (25) vede žáky k samostatnosti (sebeobsluha, péče o školní potřeby a pomůcky, orientace
         v obci, na úřadech, umění jednat v nenadálých situacích).

 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky účinné a slušné komunikaci
 UČITEL:                             127
      (32,35) navozuje modelové situace.
      (32) vytváří zpětnou vazbu porozumění sdělení.
      (33,34) umožňuje žákům práci s textem, obrazem, zvukem.
      (36) kromě verbální a nonverbální komunikace komunikuje i formou textů.
      (37) umožňuje skupinovou práci (nabízí žákům dostatek možností k porozumění textů a
      obrazových materiálů).

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní i druhých
UČITEL:
      (42) vede žáky k uplatňování společenských pravidel.
      (41) umožňuje žákům zažít úspěch.
      (43) vybízí a motivuje k aktivní účasti na společné práci.
      (42) učí respektovat svobodu druhých.
      (45) podněcuje prohlubování vzájemných dobrých vztahů(skupinová práce,naučit chování
      ve společnosti,vytváříme dostatek situací k poznání potřeby vzájemného respektu i pomoci
      v otázkách souvisejících s osobou člověka,jeho zdraví,vztahů obou pohlaví).

KOMPETENCE OBČANSKÉ – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, mající svá
práva, ale i povinnosti
UČITEL:
      (53) učí žáky respektovat individuální,rasové a národnostní rozdíly mezi lidmi.
      (51) vede žáky ke vzájemné ohleduplnosti.
      (54) společně s žáky hledá správný vztah k přírodě.
      (54) motivuje žáky k ochraně životního prostředí.
      (55) vytváří modelové situace mimořádných událostí a situací(nabízíme dostatek
      příležitostí k pochopení práv a povinností,jejich dodržování a narušování).

KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
UČITEL:
      (61)  vybízí ke spolupráci(motivace).
      (61)  umožňuje samostatně pracovat (skládačky, pracovní listy, leporela).
      (64)  vede žáky při individuální i skupinové práci (nabízet dostatek situací).
      (66)  vede žáky k sebehodnocení (ohodnotit svoji práci i práci spolužáků).
                           128
Vzdělávací obsah
Výstupy podle RVP – LMP za 2. období
Žák by měl na konci 5. ročníku:

MÍSTO, KDE ŽIJEME
   popsat polohu svého bydliště na mapě, začlenit svou obec (město) do příslušného kraje
   orientovat se na mapě České republiky, určit světové strany
   mít základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě
   znát region, ve kterém bydlí, jeho pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti
   sdělit a popsat poznatky a zážitky z vlastních cest
   poznat státní symboly

LIDÉ KOLEM NÁS
   dodržovat pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)
   rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých
   znát základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy
   reagovat vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech

LIDÉ A ČAS
   rozeznat rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách
   znát významné události a pověsti, které se vztahují k regionu a kraji
   vědět o nejvýznamnějších kulturních, historických a přírodních památkách v okolí svého
   bydliště


ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
  uplatňovat základní dovednosti a návyky související s preventivní ochranou zdraví
   a zdravého životního stylu
  uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro cyklisty
  poskytnout první pomoc při drobných úrazech a přivolat lékařskou pomoc
  mít osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
                       129
Předmět/ročník:  Vlastivěda/ 4. ročník
Ročníkové výstupy ŠVP                    Učivo                              Mezipředmětové vztahy
Žák by měl:                                                          Průřezová témata


                               MÍSTO, KDE ŽIJEME
                               Škola
                                prostředí školy a život ve škole; popis třídy; adresa školy;  VDO22 - práva a
 být podrobně seznámen s budovou školy a umět popsat                                     povinnosti, přjímat
 třídu, školu                         plán třídy
                                                               odpovědnost za své činy

                               Domov a jeho okolí
                                                               Čj – sloh /adresa školy
 znát region, ve kterém bydlí, jeho pamětihodnosti,      orientace podle plánu; mapa místní krajiny;adresa bydliště;
                                                              Čj - čtení /pohádky,
 zvláštnosti a zajímavosti                  památné objekty v obci a okolí; regionální pohádky a
                                                              pověsti
                                pověsti, kulturní a historické zajímavosti

                               Obec(město)
 umět popsat polohu svého bydliště na mapě, začlenit svou   poloha v krajině, minulost a současnost obce (města),
 obec (město) do příslušného kraje              význačná místa, části obce (města)
                                                               ENV54 - naše obec

                               Okolní krajina(místní oblast, region)
                                charakteristické znaky krajiny; regionální zvláštnosti; vliv
 znát pamětihodnosti, zajímavosti okolní krajiny       krajiny na život lidí; působení lidí na krajinu; významné
                                orientační body

                               LIDÉ KOLEM NÁS
                                                               OSV16 - péče o dobré
                               Rodina a společnost                       vztahy, chování
 znát vztahy v širší rodině                  širší rodina                          podporující dobré
                                                               vztahy
                               Právo a spravedlnost                       OSV19 - dovednosti
 znát práva a povinnosti žáka školy; rozpoznat ve svém    práva a povinnosti žáka školy; protiprávní jednání (krádež,  pro řešení problémů a
 okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých                                   rozhodování
                                šikanování) a jeho postih                                   130
Předmět/ročník:  Vlastivěda/ 4. ročník
Ročníkové výstupy ŠVP                    Učivo                             Mezipředmětové vztahy
Žák by měl:                                                        Průřezová témata


                              LIDÉ A ČAS
 rozeznat rozdíly mezi současným způsobem života a     Orientace v čase – kalendář
 způsobem života v minulosti                 (školní rok x kalendářní rok);
 znát významné události a pověsti, které se vztahují                                   Čj - pověst
 k regionu a kraji
                              Současnost a minulost v našem životě
                               významné dny a státní svátky v roce; proměny způsobu
                               života; minulost kraje; významné historické objekty
                               v regionu a ČR; regionální pověsti; tradiční lidové svátky


                              ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ                      OSV20 - dovednosti
 dodržovat zásady bezpečného chování v silničním provozu  Osobní bezpečí                         rozhodování v eticky
                                                              problematických
 správně reagovat na pokyny dospělých při mimořádných    bezpečné chování v silničním provozu             situacích všedního dne
 událostech                        Ochrana člověka za mimořádných událostí
                                  131
Předmět/ročník:  Vlastivěda/ 5. ročník
Ročníkové výstupy ŠVP                  Učivo                             Mezipředmětové vztahy
Žák by měl:                                                      Průřezová témata


                            MÍSTO, KDE ŽIJEME
                             Mapy
 umět určit světové strany                druhy map; čtení; vysvětlivky; určit světové strany

                            Česká republika
 umět orientovat se na mapě České republiky       vlast; státní symboly; orientace na mapě ČR; hranice     VDO23 - volební
 mít základní znalosti o České republice         státu; povrch a podnebí; města; regiony; kraje;       systémy a demokratické
                                                            volby
 poznat státní symboly                  obyvatelstvo; hlavní město Praha
                                                            ENV54 - naše obec
                                                            (příroda a kultura)
                            Evropa
 mít základní znalosti o zeměpisné poloze České     mapa Evropy; státy EU;                    VGL31 - naši sousedé
 republiky v Evropě                   cestování                          v Evropě
 sdělit a popsat poznatky a zážitky z vlastních cest


                            LIDÉ KOLEM NÁS

                            Rodina a společnost
 dodržovat pravidla pro soužití ve škole, v rodině,   bydliště, rodiště; zájmové organizace a spolky; osvojování  OSV16 - péče o dobré
 v obci (městě)                     pravidel společenského chování                vztahy;lidská práva
                                                            jako regulativ vztahů
                            Právo a spravedlnost
                                                            VDO22 - odpovědnost
 rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování   protiprávní jednání (zneužívání, týrání) a jeho postih;   za své postoje a činy,
 vrstevníků a dospělých                 základní práva dítěte                    práva a povinnosti
 znát základní práva dítěte                                              občana
                                132
Předmět/ročník: Vlastivěda/ 5. ročník
Ročníkové výstupy ŠVP                  Učivo                           Mezipředmětové vztahy
Žák by měl:                                                    Průřezová témata


                             Osobní bezpečí
                              služby odborné pomoci (pomáhající organizace)      OSV12 - cvičení
                                                          sebekontroly,
                                                          sebeovládání (regulace
 reagovat vhodným způsobem na pokyny dospělých při Situace hromadného ohrožení                  vlastního jednání)
 mimořádných událostech               při vyhlášení poplachu, při dopravní nehodě, důležitá    MUV42 - právo všech
                           telefonní čísla                       lidí žít společně,
                                                          udržovat tolerantní
                                                          vztahy
                             LIDÉ A ČAS
                                                          OSV10 - cvičení
                             Naše země v dávných dobách                pozornosti a
 rozeznat rozdíly mezi současným způsobem života a    pravěk; příchod Čechů; počátky českého státu; život   soustředění, cvičení
 způsobem života v minulosti               ve středověku (Karel IV), pověsti            dovednosti
 znát významné události a pověsti                                         zapamatování
 vědět o nejvýznamnějších, historických a přírodních                               Čj - pověst
 památkách v okolí svého bydliště
                             ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
                             Osobní bezpečí                     ENV54 - prostředí a
                                                         zdraví; možnosti a
 reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při        krizové situace a formy násilí, služby odborné pomoci způsoby ochrany zdraví
 mimořádných událostech                 Ochrana člověka za mimořádných situací
                                133
4.8 Přírodověda
Charakteristika
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

   Vyučovací předmět Přírodověda vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
 Předmět je vyučován ve 4. a 5. ročníku a svým obsahem navazuje na vyučovací předmět
 Člověk a jeho svět, jehož výuka probíhá v 1. – 3. ročníku.


Hodinová dotace předmětu Vlastivěda:
                                  ročník
    Vzdělávací oblast  Předmět    Zkratka
                             1.  2.   3.   4.  5.
              Prvouka     Pr      2  2   2   -  -
    Člověk a jeho svět  Vlastivěda    Vl      -  -    -   1  2
              Přírodověda   Př      -  -    -   1  2


Učivo je rozčleněno do 2 tematických okruhů:
    Rozmanitosti přírody
    Člověk a jeho zdraví

Časová dotace je ve 4.p.r. 1 hodina týdně a v 5.p.r. 2 hodiny týdně.
   Vyučovací předmět rozvíjí poznatky žáka o životě společnosti, vytváří základy
hodnotového systému a vztah k životnímu prostředí. Poskytuje základní poznatky o živé a
neživé přírodě a jejím významu pro člověka. Důraz je kladen na pochopení přírodního dění a
na uvědomění si člověka jako součásti přírody. Žák je veden k uplatnění nově nabytých
znalostí a dovedností v běžném životě, především ve vztahu k ochraně životního prostředí.
   Výuka probíhá většinou ve třídě. Může být doplněna besedami, cvičením v přírodě nebo
výlety, návštěvou muzea, botanické zahrady či Zoo, exkurzemi do Ekologických středisek
apod. (Středisko CHKOŠ).

Cílem Přírodovědy je:
 - poznávání nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu a k zemi, kde žijeme
 - poznávání propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemného ovlivňování,
  vytváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě
 - upevňování hygienických návyků, zásad zdravého životního styluMezipředmětové vztahy:
   V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby s těmito
předměty: Vlastivěda, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Český jazyk, Hudební výchova,
Tělesná výchova.
                          134
 Začlenění průřezových témat

  PT    TO PT                           TO učiva předmětu/poznámka
(zkratka)  (číslo)    téma (námět, činnost, dle RVP ZV)
                                     (do kterého je PT integrováno)
        11   Moje tělo.               Lidské tělo.Popis skeletu./4., 5. ročník
 OSV          Vzájemné poznávání. Rozvoj
        15                       Člověk a jeho zdraví./5. ročník
            pozornosti vůči odlišnostem.
            Jedinečnost každého člověka a jeho
MUV       41                       Člověk a jeho zdraví./4., 5. ročník
            individuální zvláštnosti.
        51   Les, pole.               Chráníme přírodu./4. ročník
            Voda-její ochrana; Půda-ohrožení    Příroda./4. ročník
            půdy.                  Půda; Voda./5. ročník
            Ovzduší- význam, ohrožování a
 ENV      52   čistota u nás.             Vzduch./5. ročník
            Důvody a způsoby ochrany
                                Rostliny (chráněné)./5. ročník
            jednotlivých druhů rostlin.
        54   Naše obec (přírodní zdroje).      Nerosty; Horniny./5. ročník


 Výchovné a vzdělávací strategie:
 Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
 kompetencí:

 KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
 učení
 UČITEL:
          (12) umožňuje samostatnou práci s pomůckami.
          (17) vědomě spojuje teorii s praxí (názorné pomůcky: přírodniny, kostra člověka,
           vycházky, poznávání čichem, hmatem, chutí).

 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcovat žáky k praktickému řešení problémů
 UČITEL:
          (23) umožňuje žákům dělat chyby a společně hledá východisko, nápravu.
          (24) povzbuzuje k vytrvalosti a spolupráci (zaujetí pro práci).
          (25) vede žáky k samostatnosti (samostatné práce s přírodninami, třídění živočichů podle
           obrázků, herbář rostlin, rozeznávání hornin, nerostů).

 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky účinné a slušné komunikaci
 UČITEL:
          (32) vytváří zpětnou vazbu porozumění sdělení.
          (33, 34) umožňuje žákům práci s textem, obrazem, zvukem i formou textů (obrazů).
          (37) umožňuje skupinovou práci (poznávání stromů podle listů, zvířat podle zvuků, třídění
           nerostů).
                             135
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ PERSONÁLNÍ – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní i druhých
UČITEL:
      (41) umožňuje žákovi zažít úspěch (návaznost ocenění, hodnocení).
      (43) vybízí a motivuje k aktivní účasti na společné práci (mapa, třídění přírodnin,
      charakteristika ročních období).

KOMPETENCE OBČANSKÉ – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, mající svá
práva, ale i povinnosti
UČITEL:
      (51) důsledně dbá na plnění povinností a vyvozuje důsledky jejich neplnění.
      (54) společně s žáky hledá správný vztah k přírodě (vycházky, CHKOŠ).
      (54) motivuje žáky k ochraně životního prostředí a aktivně se na ní s žáky podílí (výukové
      programy CHKOŠ, třídění odpadu) .

KOMPETENCE PRACOVNÍ – pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
UČITEL:
      (61) vybízí ke spolupráci (motivace).
      (61) umožňuje samostatně pracovat dle vlastních postupů (skládačky, leporela).
      (64) vede žáky při individuální i skupinové práci dle postupu návodu (nabízet dostatek
      situací).
      (66) vede žáky k sebehodnocení (učit žáky svojí práci i práci spolužáka).
                          136
Vzdělávací obsah
Výstupy podle RVP – LMP
Žák by měl na konci 5. ročníku:

ROZMANITOST PŘÍRODY
  poznat propojenost živé a neživé přírody, přizpůsobení organismů prostředí
  popsat střídání ročních období.
  uvést zástupce živočišné a rostlinné říše vyskytující se v nejbližším okolí a popsat jejich
   základní životní podmínky.
  zvládat péči o pokojové rostliny a znát způsob péče o drobná domácí zvířata.
  uplatňovat zásady ochrany přírody a životního prostředí.
  popsat vliv činnosti lidí na přírodu a posoudit, které činnosti přírodnímu prostředí pomáhají a
   které ho poškozují.
  provést jednoduchý pokus podle návodu.

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
  pojmenovat a popsat orgánové soustavy.
  rozlišit jednotlivé etapy lidského života.
  uplatňovat základní dovednosti a návyky související s preventivní ochranou zdraví
   a zdravého životního stylu.
  uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro cyklisty.
  poskytnout první pomoc při drobných úrazech a přivolat lékařskou pomoc.
  mít osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek.
  reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných událostech.
                        137
Předmět/ročník:  Přírodověda/ 4. ročník
Ročníkové výstupy ŠVP                      Učivo                               Mezipředmětové vztahy
Žák by měl:                                                            Průřezová témata

                                ROZMANITOST PŘÍRODY

                                Příroda
 znát působení člověka a přírody navzájem             člověk a příroda (vzájemné ovlivňování člověka a přírody)
 poznat propojenost živé a neživé přírody             znaky živé a neživé přírody, srovnání             ENV52 - Voda; Půda;
 umět popsat střídání ročních období               střídání ročních období (příroda na podzim, v zimě, na jaře,
                                                                 Ovzduší.
                                  v létě)
                                  sezónní práce na zahradě a na poli
                                  rostlinná říše (rozlišování strom x keř x bylina; popis částí
 znát zástupce rostlinné říše vyskytující se v nejbližším okolí  rostliny; růst rostliny; plody na zahradě; péče o pokojové  Pv – Péče o pokojové rostliny
 a popsat jejich základní životní podmínky            rostliny; péče o zahradní rostliny; chráněné rostliny)

                                Péče o zvířata
                                  péče o drobná domácí zvířata (pes, kočka, slepice, králík,
 být poučen o péči o drobná domácí zvířata
                                  koza, kráva, kůň…)

                                Volně žijící zvířata
 umět uvést zástupce živočišné říše vyskytující se ve volné    volně žijící zvířata (hl. části zvířecího těla, způsob života  Vv – výtvarné ztvárnění volně
 přírodě a popsat jejich základní životní podmínky        zvířat, péče o zvířata, chování živočichů            žijících zvířat

                                Les
 znát charakteristiku lesa                    les (základní druhy jehličnatých a listnatých stromů, lesní
                                  byliny a plody, význam a nepřátelé lesa)

                                Ochrana přírody                          Pč – práce s přírodninami
 uplatňovat zásady ochrany přírody                chráníme přírodu (rozdělávání ohně, vypalování trávy aj.)    ENV51 - Les, pole.
                                       138
Předmět/ročník:  Přírodověda/ 4. ročník
Ročníkové výstupy ŠVP                    Učivo                            Mezipředmětové vztahy
Žák by měl:                                                       Průřezová témata


                               ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
 pojmenovat části lidského těla                                             MUV41 - Jedinečnost
                               Lidské tělo                         každého člověka a jeho
 získat vědomosti o vnitřních orgánech                                         individuální zvláštnosti.
                                lidské tělo - popis částí lidského těla
 pojmenovat orgánové soustavy
                                nejdůležitější vnitřní orgány
                                pojmenovat orgánové soustavy ( oběhová; dýchací; trávicí;
                                                             OSV11 - moje tělo.
                                vylučovací; řídící) a jejich funkce
 uplatňovat zákládní dovednosti a návyky související
 s preventivní ochranou zdraví a zdravého životního stylu
                               Péče o zdraví
 poskytnout první pomoc při drobných úrazech a přivolat    hygiena, správný režim dne, zdravá strava a pitný režim
 lékařskou pomoc
 poznat jednoduché způsoby odmítání návykových látek    Nemoci
 reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných    nejběžnější nemoci a jejich prevence (pohyb, otužování,  Tv – zdravý životní styl
 událostech                          spánek aj.)

                               Úrazy
                                ošetření drobných poranění, přivolání lékařské pomoci
                                neviditelní nepřátelé člověka

                               Návykové látky
                                zlozvyky  pití alkoholu, kouření

                               Ochrana člověka za mimořádných událostí
                                    139
Předmět/ročník:  Vlastivěda/ 5. ročník
Ročníkové výstupy ŠVP                      Učivo                               Mezipředmětové vztahy
Žák by měl:                                                             Průřezová témata


                                 ROZMANITOST PŘÍRODY
                                  živočichové – projevy, průběh a způsob života; stavba těla
 umět popsat základní životní podmínky zástupců živočišné     u vybraných savců,
 říše                                  ptáků, hmyzu a jejich chov a ochrana, význam pro
                                     člověka, chráněné a ohrožené druhy

                                  rostliny – zákl. životní projevy rostlin (dýchání,přijímání
 umět popsat základní životní podmínky zástupců rostlinné     potravy, rozmnožování); rostliny na zahrádce, na poli,     ENV52 - důvody a způsoby
 říše, zvládat péči o pokojové rostliny              v lese, u vody; chráněné rostliny; kulturní rostliny      ochrany jednotlivých druhů
                                                                  rostlin.
                                  vliv činnosti lidí na přírodu (ochrana x poškozování)
 popsat vliv činnosti lidí na přírodu a posoudit, které činnosti
 přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují
 popsat střídání ročních období                  pohyby Země
                                  látky a jejich vlastnosti – základní rozdělení látek a jejich
                                  vlastnosti, porovnávání látek

                                  nerosty, horniny – významné horniny a nerosty; působení
                                                                  ENV54 - naše obec (přírodní
                                  přírodních vlivů                        zdroje).
                                  půda – vznik půdy a její význam; druhy půdy; živiny
 uplatňovat zásady ochrany přírody a životního prostředí      v půdě; péče o půdu
                                                                  ENV52 - voda-její ochrana;
                                  voda– výskyt, vlastnosti a význam; oběh vody          Půda-ohrožení půdy.
                                  v přírodě; ochrana vodních toků; vlastnosti ; voda
                                  spodní a povrchová; úprava vody a její čištění
                                  vzduch – vlastnosti a složení vzduchu; význam vzduchu      ENV52 - ovzduší- význam,
                                  pro život; proudění vzduchu; vítr; ochrana ovzduší       ohrožování a čistota u nás.
 provést jednoduchý pokus podle návodu               jednoduché pokusy podle návodu
                                       140
Předmět/ročník:  Vlastivěda/ 5. ročník
Ročníkové výstupy ŠVP                    Učivo                            Mezipředmětové vztahy
Žák by měl:                                                        Průřezová témata


                               ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
                                 popis skeletu
 popsat orgánové soustavy                    popis orgánové soustavy a hygiena jednotlivých soustav  OSV11 - moje tělo
                                 rozdíly mezi mužem a ženou
 rozlišit jednotlivé etapy lidského života           rozlišovat jednotlivé etapy lidského života       OSV15 - vzájemné
 poskytnout první pomoc při zlomeninách, přivolat        první pomoc při zlomeninách; přenos zraněných      poznávání. Rozvoj pozornosti
 lékařskou pomoc                        preventivní ochrana zdraví                vůči odlišnostem.
 uplatňovat základní dovednosti a návyky související
 s preventivní ochranou zdraví a zdravého životního stylu   návykové látky a zdraví – nejčastější druhy návykových   MUV41 - jedinečnost
 mít osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových     látek a jejich odmítání; nebezpečí gamblerství       každého člověka a jeho
                                                             individuální zvláštnosti.
 látek                            osobní bezpečí - bezpečné chování v silničním provozu;
                                formy násilí
 reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných    ochrana člověka za mimořádných událostí
 událostech
                                     141
 4.9 Dějepis
      Charakteristika
 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

    Vyučovací předmět Dějepis vznikl z obsahu učiva vzdělávací oblasti Člověk a
 společnost, která navazuje na vzdělávací oblast 1. stupně Člověk a jeho svět. Má
 nezastupitelnou roli v přípravě žáků na občanský život. Seznamuje žáky s historií našeho
 národa v kontextu s významnými událostmi světových dějin a učí je poznávat a vážit si
 hodnot kulturního dědictví. Objasňuje principy existence a fungování demokratické
 společnosti. Utváří a rozvíjí osobnosti žáků po stránce mravní a estetické, formuje jejich
 vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života a pomáhá jim orientovat se
 v mezilidských vztazích. Poskytuje žákům základní poznatky o dějinném vývoji lidstva i
 vlastního národa, seznamuje je s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které
 ovlivnily život v minulosti a mají význam pro současnost. Vede žáky k poznání, že historie
 není pouze věda s výčtem dat a událostí, ale v podobě kulturně – historických památek
 obohacuje náš život a dává nám příklady pro jednání i v současnosti.

 Vzdělávací předmět Dějepis má časovou dotaci 1 hodinu týdně.

            Ročník         6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
            Týdenní hodinová dotace 1  1  1  1

 Učivo je na II. stupni rozděleno do pěti tematických okruhů.

      A. Počátky lidské společnosti – historické prameny, pravěk / 6. ročník
      B. Nejstarší civilizace – starověk – starověké civilizace / 6. ročník
      C. Středověk a křesťanství – středověk, rozmach českého státu za vlády
        Přemyslovců a Lucemburků, husitství / 7. ročník
      D. Novověk – počátek novověku - České země za vlády Habsburků, osvícenství,
        národní obrození / 8. ročník
      E. Nejnovější dějiny - 1.sv.válka, 2.sv.válka, poválečný vývoj / 9. ročník

   Výuka probíhá převážně ve třídě, ale je vhodné zařazovat do výkladu filmové a literární
 ukázky, další obrazový materiál pro názornější pochopení učiva a podle možností návštěvy
 muzeí a exkurze do historicky zajímavých míst.

 Začlenění průřezových témat
  PT    TO PT                       TO učiva předmětu/poznámka/předmět
(zkratka)  (číslo)   téma (námět, činnost, dle RVP ZV)
                                    (do kterého je PT integrováno)
VDO     22    Občan, občanská společnost a stát.   1. světová válka (vznik ČS státu)./9. ročník
       41    Kulturní rozdíly.           Nejstarší civilizace./6. ročník
MUV
       43    Etnický původ.             2. světová válka./ 9. ročník
 ENV     52    Základní podmínky života.       Počátky lidské společnosti./6. ročník
                            142
Výchovné a vzdělávací strategie:
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:

KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
učení
UČITEL:
      (11) využívá pozitivní motivaci.
      (11) zařazuje používání mnemotechnických pomůcek, které pomáhají k zapamatování.
      (12) vede žáky k používání nejen učebnic, ale i různých historických materiálů.
      (15) vybízí žáky k vyhledávání důležitých datumů i osobností v knihách.
      (17) vede žáky k uvědomování si základních poznatků z národních dějin a jejich odkaz pro
      dnešní dobu.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcovat žáky k praktickému řešení problémů
UČITEL:
      (24) povzbuzuje žáky k vytrvalosti.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky účinné a slušné komunikaci
UČITEL:
      (31) vede žáky ke srozumitelnému vyjadřování, vyprávění.
      (33) učí žáky pracovat s obrazovým materiálem.
      (34) učí žáky pořizovat přehledné záznamy do školních sešitů
      (36) zařazuje vyhledávání informací na počítači.

KOMPETENCE OBČANSKÉ – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, mající svá
práva, ale i povinnosti
UČITEL:
      (52) učí žáka jak postupovat při jednání v úřadech.
      (53) seznamuje s nebezpečím rasizmu a xenofobie.

KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
UČITEL:
      (61) podněcuje k pracovním dovednostem.
      (65 Pedagog motivuje děti k práci a zdárnému dokončení svěřeného úkolu.
Hodnocení ve vyučovacím předmětu Dějepis:
Hodnotíme především:
   snahu žáka a zájem o předmět, míru vynaloženého úsilí a pokrok za určité období.
   aktivní přístup k vyučování, domácí přípravu, úroveň vedení zápisů.
   Žákovy znalosti prověřujeme písemnou i ústní formou.
   Větší důraz klademe na ústní formu zkoušení.
                         143
   Vzdělávací obsah

Předmět/ročník:  Dějepis / 6. ročník
Výstupy                 Ročníkové výstupy            Učivo               Mezipředmětové
podle RVP - LMP             ŠVP                                    vztahy
Žák by měl:               Žák by měl:                                Průřezová témata

                                         A. POČÁTKY LIDSKÉ
                                         SPOLEČNOSTI

                                         Historické prameny
                      popsat svými slovy způsoby, jimiž    doba předhistorická       ENV52 - zákadní
 pochopit význam dějin jako sdělení    se dozvídáme o životě v minulosti    doba historická         podmínky života
 minulost                 vysvětlit svými slovy, kdo je      získávání informací o dějinách
                      archeolog

                                         Pravěk
 mít představu o rozdílech způsobu    popsat rozdílný způsob života      život v pravěku
 života pravěkých a současných lidí    (seskupení, obydlí, způsob obživy)
 podle obrázků umět popsat pravěká    lovců - sběračů a prvních zemědělců
 zvířata, způsob jejich lovu, zbraně,   pojmenovat podle obrázků některá
 předměty denní potřeby a kultovní    pravěká zvířata             hmotná a duchovní kultura
 předměty                 popsat způsob výroby a kulturu     náboženství
                      zdobení předmětů
                      stručně vysvětlit dva způsoby
                      pohřbívání
                      na obrázcích identifikovat pravěké
                      památky ( kresby v jeskyních,
                      Věstonická Venuše,…)                                  144
Předmět/ročník:  Dějepis / 6. ročník
Výstupy               Ročníkové výstupy             Učivo                 Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                                       vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                   Průřezová témata

                                        B. NEJSTARŠÍ CIVILIZACE

                                        Starověké civilizace - Egypt.
 popsat život v době nejstarších   uvést příklady života lidí z různých             - Řecko
 civilizací              společenských vrstev v době                  - Řím      MUV41 - kulturní
                    nejstarších civilizací          informativně obecné znaky a     rozdíly
 znát souvislosti mezi přírodními   popsat vznik států a způsob jejich    specifické zvláštnosti
 podmínkami a vývojem starověkých   spravování                (hospodářského, společenského,
 států                popsat svými slovy kulturu, hry      politického, kulturního a
                    zápasy gladiátorů             náboženského vývoje)
                    uvést na konkrétních příkladech      přínos pro rozvoj světové kultury
                    přínos tohoto období pro současnost    vznik písma
                    (v různých oblastech lidského života)   významné osobnosti
                    na obrázcích identifikovat některé    historické památky
                    starověké stavební památky
                   ( pyramidy, athénskou akropolis,
                   koloseum,…)
                                 145
Předmět/ročník:  Dějepis / 7. ročník
Výstupy                 Ročníkové výstupy             Učivo                Mezipředmětové
podle RVP - LMP             ŠVP                                      vztahy
Žák by měl:               Žák by měl:                                  Průřezová témata

                                          C. STŘEDOVĚK A KŘESŤANSTVÍ
                      ukázat na mapě ČR rozložení
 vědět o prvních státních útvarech na   prvních státních útvarů         Středověk
 našem území               vyjmenovat zakladatele prvních států   Slované
                      a významné historické události, které   stěhování národů
 mít základní poznatky z období      se v tomto období staly          Sámova říše
 počátku českého státu          popsat svými slovy význam příchodu    Velkomoravská říše
                      věrozvěstů
                      nakreslit typický románský oblouk     příchod Cyrila a Metoděje na Moravu
                      vybavit si podle obrázků názvy      počátky českého státu        Vv
                      typických románských staveb        románská kultura
                      (bazilika, rotunda) a konkrétní
                      románské památky v ČR
                      definovat pojem církve a její vliv ve
 znát úlohu a postavení církve ve     středověku a v současnosti.
 středověké společnosti                            Rozmach českého státu za vlády
                      vyjmenovat nejvýznamnější české   Přemyslovců a Lucemburků
                      panovníky středověku (poznat na    změny ve středověké společnosti
 být seznámen s obdobím rozkvětu     obrázku) a vysvětlit jejich význam  rozvoj měst
                                                            Vv
 českého státu v době přemyslovské a   poznat podle obrázků nejvýznamnější  život v době vlády Karla IV.
 lucemburské               památky dochované z tohoto období   rozvoj kultury a vzdělání
                      vyjmenovat stavební památky      gotická a renesanční kultura
                      z tohoto období v našem městě                                   146
Předmět/ročník:  Dějepis / 7. ročník
Výstupy                Ročníkové výstupy           Učivo              Mezipředmětové
podle RVP - LMP            ŠVP                                   vztahy
Žák by měl:              Žák by měl:                               Průřezová témata

                    vysvětlit svými slovy příčiny
 charakterizovat příčiny, průběh a   husitství              Husitství
 důsledky husitských hnutí       vyjmenovat hlavní postavy tohoto    příčiny, průběh, důsledky
                    období a popsat jejich historickou   významné osobnosti
                    roli                  doba vlády Jiřího z Poděbrad
                    poznat některé husitské zbraně
                    popsat způsob boje husitů
                    vysvětlit svými slovy úlohu našeho
                    města v tomto období
                                 147
Předmět/ročník:  Dějepis / 8. ročník
Výstupy                  Ročníkové výstupy             Učivo                 Mezipředmětové
podle RVP - LMP              ŠVP                                       vztahy
Žák by měl:                Žák by měl:                                   Průřezová témata

                                          D. NOVOVĚK

 vědět o důsledcích objevných cest a    vysvětlit, příčiny pátrání po dalších  Počátek novověku
 poznávání nových civilizací        územích                  objevné cesty a jejich důsledky   Z – orientace na mapě
                      ukázat na mapě trasy objevných cest    Kryštof Kolumbus           světa
                      vysvětlit přínos objevení zámořských   poznávání nových civilizací
                      civilizací pro evropské země       humanismus
 znát rozdíly způsobů života        vlastními slovy popsat jednotlivá
 společnosti jednotlivých historických   vývojová období ve společnosti
 etap                   vyjmenovat významné technické
                      objevy a vynálezy, které přispěly     vynález knihtisku
                      k pokroku ve vývoji společnosti      další objevy a vynálezy
                      vybavit si podle obrázků významné
                      renesanční stavby

                                          České země za vlády Habsburků
                     seznámit se s situací naší země za     doba Rudolfa II.
 mít přehled o základních historických  vlády rodu Habsburků            bitva na Bílé hoře a její důsledky
 událostech v naší zemi         poznat podle obrázků některé        život v pobělohorské době
 poznat význačné osobnosti našich    představitele tohoto rodu          barokní kultura
 dějin                  vybavit si pole obrázků významné
                     barokní stavby a barokní sochy M. B.
                     Brauna                                   148
Předmět/ročník:  Dějepis / 8. ročník
Výstupy            Ročníkové výstupy           Učivo                 Mezipředmětové
podle RVP - LMP        ŠVP                                      vztahy
Žák by měl:          Žák by měl:                                  Průřezová témata

                                   Osvícenství
                 vybavit si jména osvíceneckých     vláda a reformy Marie Terezie a
                 panovníků               Josefa II.
                 vyjmenovat důležité změny ve      selské rebelie
                 společnosti za jejich vlády      hospodářský a kulturní rozvoj
                 svými slovy objasnit následky
                 zrušení
                 nevolnictví
                 popsat život naší země v období
                 Rakousko - uherské monarchie

                                   Národní obrození
                 vybavit si jména osobností českého   utváření novodobého českého národa
                 kulturního a společenského života   František Palacký          Čj
                 národního obrození
                 popsat stručně události roku 1848   revoluční rok 1848
                 vybavit si jména význačných      česká politika a kultura
                 českých umělců – tvůrců Národního   na konci 19. st.
                 divadla
                             149
Předmět/ročník:  Dějepis / 9. ročník
Výstupy                 Ročníkové výstupy            Učivo              Mezipředmětové
podle RVP - LMP             ŠVP                                    vztahy
Žák by měl:               Žák by měl:                                Průřezová témata

                                         E. NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY

 být seznámen s příčinami a        popsat příčiny             1.sv.válka
 politickými, sociálními a kulturními   vyjmenovat zúčastněné státy
 důsledky 1.sv.války           na mapě ukázat území, která byla     vznik československého státu
                      zapojena do bojů 1.sv.války                       VDO22 - občan,
 mít základní poznatky o vzniku                                          občanská společnost a
                      vybavit si letopočet (od – do)
                                                          stát
 samostatné Československé        vysvětlit dopad této války na další
 republiky                vývoj v Evropě
                      vysvětlit význam 1.čs.prezidenta     první prezident TGM
                                          období 1. republiky
                                          hospodářská krize a 30. léta
                                          v Československu
                      vybavit si jméno prezidenta E.      prezident E. Beneš
                      Beneše
                      popsat události hospodářské krize ve
                      30. letech
                      vysvětlit pojem fašismus         fašismus v Evropě
                      popsat svými slovy průběh tzv.      Mnichovská zrada
                      Mnichovské zrady
                      vysvětlit pojem „salon republiky“
                                   150
Předmět/ročník:  Dějepis / 9. ročník
Výstupy                 Ročníkové výstupy            Učivo                 Mezipředmětové
podle RVP - LMP             ŠVP                                       vztahy
Žák by měl:               Žák by měl:                                   Průřezová témata

                                         2.sv.válka
 znát průběh a důsledky 2.sv.války a   seřadit chronologicky události      protektorát Čechy a Morava
 nový politický a hospodářský vývoj   2.sv.války (výběr nejdůležitějších    Slovenský stát            MUV43 - etnický
 v Evropě                událostí)                průběh a důsledky války       původ
                     pamatovat si časové období této     domácí a zahraniční odboj
                     války
                     vysvětlit svými slovy způsoby odboje
                     proti fašismu
                     popsat co to byl holocaust       holocaust

                                         Poválečný vývoj
                     ukázat na mapě uspořádání států po    období zápasu o demokracii
                     2.sv. válce
                     vysvětlit rozdělení vlivu velkých
                     mocností (Z - V)
                     popsat události roku 1948         únor1948
                     vysvětlit podmínky života v totalitní   totalitní režim a odpor proti němu
                     ČSSR
                     popsat způsoby boje proti totalitnímu   rok 1968
                     režimu                  nové společenské poměry v Evropě
                     popsat stručně události roku 1968
 chápat význam událostí v roce 1989 a  objasnit úspěch politické změny      události 1989
 vítězství demokracie v naší vlasti   režimu v roce 1989            vznik České republiky
                     vyjmenovat další změny, které tento    vstup do EU
                     zlomový rok přinesl                                  151
4.10 Občanská výchova
   Charakteristika
   Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

  Vzdělávací předmět Občanská výchova vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a
společnost, má nezastupitelnou roli v přípravě žáků na občanský život. Svým obsahem
navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Objasňuje principy existence a fungování
demokratické společnosti. Utváří a rozvíjí osobnost žáků po stránce mravní a estetické,
formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života a pomáhá jim orientovat
se v mezilidských vztazích.

  Ve vzdělávacím předmětu Občanská výchova se u žáků formují sociální dovednosti a
postoje důležité v občanském životě. Součástí vzdělávání je prevence rasistických,
xenofobních a extremistických postojů, výchova k toleranci, respektování lidských práv a k
prosazování rovnoprávnosti mužů a žen, výchova k úctě a ochraně přírodního prostředí a
kulturních hodnot.

  Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na formování osobnosti žáků po
stránce mravní, citové a volní tak, aby jejich začleňování do společenských vztahů bylo co
nejúspěšnější. Cílem je vybavit žáky základními vědomostmi o podstatě a fungování
společnosti, o právech a povinnostech občanů, poskytnout jim základní orientaci v právních
předpisech a normách potřebných v běžném životě a vytvářet u nich základy právního vědomí
a občanské odpovědnosti.

  Tento předmět má jednohodinovou týdenní dotaci.
  V předmětu je integrován obsah vzdělávacího oboru „Výchova ke zdraví“ (VKZ).
Začlenění je zřejmé z tabulky, která je uvedena níže.

     Ročník         6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
     Týdenní hodinová dotace 1  1  1  1


  Výuka probíhá ve třídách, ve vhodných oblastech výuky ( např. o místní lokalitě, úřadech,
knihovně atp.) je vhodné zařadit vycházky a exkurze. Součástí výuky je taktéž pravidelná
práce s médii, především tiskem, v podobě aktualit.

Učivo je rozděleno do 4 okruhů:
A. Člověk ve společnosti
B. Stát a právo
C. Péče o občana
D. Mezinárodní vztahy
                      152
Cílem předmětu je:
   vybavit žáka základními vědomostmi o fungování společnosti, o mezilidských,
   především rodinných, vztazích
   seznámit žáka s problematikou partnerských vztahů, objasnit důležitost důvěry
   v partnera, vzájemného pochopení,
   věrnosti, upozornit na úskalí promiskuity
   v souvislosti s partnerskými vztahy poučit žáka na téma sexuální výchova a pohlavní
   choroby
   vysvětlit nebezpečí návykových látek a jiného nevhodného chování
   naučit žáka orientovat se v základních právních předpisech a normách
   vychovávat žáka k toleranci a respektování lidských práv
   vychovávat k úctě k lidem, ke stáří, k lidské práci
   seznámit s politickým systémem republiky, EU
   vychovávat k ekologickému myšlení a jednání
                     153
Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - Učivo integrované do Občanské výchovy: 11, 12, 21 – 23, 65
Výstupy         Ročníkové výstupy          Učivo                               ročník
podle RVP - LMP            ŠVP
Žák by měl:              Žák by měl:

                                           1 VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY
V01- chápat význam dobrého soužití   s11- vyjádřit vlastními slovy pojmy:     SOUŽITÍ
mezi vrstevníky i členy rodiny     kamarádství, přátelství, láska, manželství,   11 vztahy ve dvojici –
                    rodičovství                    kamarádství, přátelství, láska,    7.
                                             partnerské vztahy, manželství
V03- projevovat zdravé sebevědomí   s12- uvést příklady dobrých a špatných      a rodičovství
a preferovat ve styku s vrstevníky   vztahů                      12 vztahy a pravidla soužití
pozitivní životní cíle                                  v prostředí komunity – rodina,    6., 7.
                    s12- projevit zdravé sebevědomí v prostředí    škola, vrstevnická skupina,
                    třídy, obhájit svůj názor             zájmová skupina
                                           2 ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A
V02-uvědomovat si základní životní                          JEJICH REFLEXE
potřeby a jejich naplňování ve shodě  s21- vysvětlit pojmy: dětství, puberta,
se zdravím               dospívání a věkově je zařadit           21 dětství, puberta, dospívání    8.
                                             tělesné, duševní a společenské
                    s22- nalézt tělesné rozdíly mezi dítětem a     změny
                    dospívajícím člověkem               22 sexuální dospívání a
                    s22- vyjmenovat ženské a mužské pohlavní      reprodukční zdraví  prevence    8.
                    orgány                       rizikového sexuálního chování;
                    s22- uvést vhodnou antikoncepci pro ženy a     předčasná sexuální zkušenost,
                    muže                        antikoncepce, těhotenství
                    s22- vyjmenovat poruchy pohlavní identity     a rodičovství mladistvých; poruchy
                                             pohlavní identity                                   154
Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - Učivo integrované do Občanské výchovy: 11, 12, 21 – 23, 65
Výstupy         Ročníkové výstupy          Učivo                       ročník
podle RVP - LMP       ŠVP
Žák by měl:         Žák by měl:


               s65- na modelových situacích ukázat svou  6 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
               schopnost správně se rozhodnout      ROZVOJ                 6., 9.
                                      65 morální rozvoj  rozvíjení
                                      rozhodovacích dovedností;
                                      dovednosti pro řešení problémů
                                      v mezilidských vztazích;
                                      pomáhající a prosociální chování
                             155
 Začlenění průřezových témat

   PT   TO PT                          TO učiva předmětu/poznámka
(zkratka)  (číslo)  téma (námět, činnost, dle RVP ZV)
                                    (do kterého je PT integrováno)
           Vztah člověka k prostředí, rozdílné
                               Aktuality, rodina a škola, obec, region, kraj
 ENV    54    podmínky a rozdílný společenský
                               /6., 7. ročník
           život na Zemi
           Rozvoj schopností poznávání,      Rodina a škola
 OSV    10
           řešení problémů, rodinná výchova    Sexuální výchova/6., 8. ročník
 OSV    11    Sebepoznání               Rodina a škola/6. ročník
           Mezilidské vztahy, podpora,       Mezilidské vztahy a společnost
 OSV    16    pomoc, respekt, lidská práva      Občan, občanství, společnost a stat/6.-9. ročník
                               Právní základy státu, ústava a zákony ČR, státní
           Listina lidských práv a svobod,
 VDO    22                        symboly, složky státní moci, politické strany
           práva a povinnosti občana
                               /6., 7., 8. ročník
           Kulturní rozdíly člověka jako      Školství v ČR, právo na vzdělání, příprava na
 MUV     41    součásti etnika, respektování jeho   profesní uplatnění
           zvláštností               /6. ročník
           Lidské vztahy, vztahy mezi
 MUV     42                        Člověk a volný čas/6., 7. ročník
           kulturami, důležitost integrace
           Komunikace, komunikativní
 OSV    17                        Lidské vztahy/6. ročník
           obrana proti agresi
           Morální rozvoj, mezilidské vztahy,
 OSV    19                        Lidské vztahy/6., 8., 9. ročník
           zvládání problémů
           Seberegulace, organizace vlastního
 OSV    12                        Rodina a škola/7. ročník
           času
           Základní podmínky života, ochrana
                               Obec, region, kraj
 ENV    52    biologických druhů, zdrojů výživy
                               Člověk a právo/7., 9. ročník
           a energie
           Problémy životního prostředí, jeho   Člověk a právo
 ENV    53
           ochrana                 Obec, region, kraj/7., 9. ročník
 OSV    15    Poznávání schopností          Sexuální výchova/8., 9. ročník
                               Mezinárodní spolupráce (ekonomická, politická a
           Jsme Evropané, mezinárodní
 VGL    33                        bezpečnostní), členské státy EU, postavení ČR v
           organizace
                               rámci EU/8., 9. ročník
           Rozvoj individuálních dovedností,
 OSV    18                        Člověk ve společnosti/9. ročník
           sociálních dovedností
                            156
Výchovné a vzdělávací strategie:
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:

KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
učení
UČITEL:
      (14) Zařazuje takové metody, při kterých žáci sami dochází k závěrům.
      (15) Zadává takové úkoly, které rozvíjejí přemýšlivost o praktickém uplatnění.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcovat žáky k praktickému řešení problémů
UČITEL:
      (22) Vybízí žáky, aby dávali konkrétní otázky k danému problému.
      (25) Umožňuje žákům, aby si dokázali vzájemně sdělovat názory a své pocity.
      (26) Zadává takové úkoly, jejichž kombinací dojde žák k cíli.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky účinné a slušné komunikaci
UČITEL:
      (31) Zadává praktické úkoly, žáci spolupracují.
      (33) Umožňuje pracovat žákům s materiály, se kterými se bude běžně setkávat (např. různé
      tiskopisy z úřadů).
      (37) Ve výuce reflektuje společenské dění.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní i druhých
UČITEL:
      (42) Zařazuje takové metody, při kterých žáci sami hodnotí klady a zápory v různých
      situacích.
       (43) Vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu.
       (45) Vede žáky ke kladnému životnímu postoji, jeho smysluplnému prožívání, vytváří
      .úkoly pro prohlubování dobrých vztahů, vede žáky k úctě.

KOMPETENCE OBČANSKÉ – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, mající svá
práva, ale i povinnosti
UČITEL:
      (51) Vymezuje pojmy – odpovědnost, svoboda.
      (53) Učí žáky respektovat rozdíly mezi lidmi rasové i národnostní (pomocí literatury, filmu
      i příkladů ze sportu a cestování).
      (54) Poukazuje na správný vztah k přírodě, zkušenosti žáků, nástěnky, CHKOŚ apod..
      (55) Navozuje situace, kde žáci prokáží praktické dovednosti ochránit zdraví své i jiných,
      umět se chovat v krizových situacích .

KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
UČITEL:
      (61) Zadává takovým způsobem úkol (dbá na schopnosti žáka, jeho manuální zručnost),
      aby každý dosáhl cíle.
      (62) Podněcuje žákovu radost z vykonané práce.
                         157
Hodnocení ve vyučovacím předmětu Občanská výchova
Hlavní kriteria pro hodnocení jsou:
   schopnost vyhledávat a reprodukovat vlastními slovy aktuality na zadané téma
   znalost základních pojmů z oblasti práva a politiky
   orientace v příbuzenských vztazích
   pochopení základních práv a povinností
   znalost některých politických stran
                     158
   Vzdělávací obsah
Předmět/ročník:   Občanská výchova/ 6. ročník
Výstupy                  Ročníkové výstupy                Učivo                      Mezipředmětové
podle RVP - LMP              ŠVP                                               vztahy
Žák by měl:                Žák by měl:                                           Průřezová témata

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI                                   ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
  sledovat rozhlas, televizi a tisk                           Aktuality - průběžně po celý rok
                        vyjmenovat členy rodiny                                   ENV/54 Vztah člověka
  mít základní informace o sociálních,
  právních a ekonomických otázkách      pojmenovat jednotlivé rodinné        Rodina a škola                  k prostředí, rozdílné
                        příslušníky                  Funkce a struktura rodiny, úplná a neúplná  podmínky prostředí a
  rodinného života a rozlišovat
                        uvést rozdílnost úplné a neúplné rodiny    rodina, náhradní rodinná péče,        rozdílný společenský vývoj
  postavení a role rodinných
  příslušníků                vyjmenovat příklady náhradní rodinné      zodpovědnost a funkce rodičů         na Zemi
                        péče                      Ochrana člověka za mimořádných událostí    OSV/10 Rozvoj schopností
  uplatňovat vhodné způsoby chování
                                                - jak se zachovat při požáru a povodni    poznávání, řešení
  a komunikace v různých životních
                      S12- uvést příklady dobrých a špatných                              problémů
  situacích a rozlišit projevy
                      vztahů                     VKZ 12 vztahy a pravidla soužití v prostředí   OSV/11 Sebepoznání
  nepřiměřeného chování a
  porušování společenských norem                             komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina,
  kriticky přistupovat k projevům    S12- projevit zdravé sebevědomí v prostředí   zájmová skupina
  vandalismu               třídy, obhájit svůj názor
  respektovat mravní principy a
  pravidla společenského soužití                             Peníze a jejich funkce
                        vysvětlit pojmy: rozpočet, výdaje, příjmy    Podoba peněz, formy platby; rozpočet a
                        manipulovat s penězi a znát jejich       hospodaření rodiny
V03- projevovat zdravé sebevědomí                                                      OSV/16 Mezilidské vztahy,
a preferovat ve styku s vrstevníky       hodnotu
                                                                      podpora, pomoc, respekt,
pozitivní životní cíle             mít základní povědomí o platbách                               lidská práva
                        platební kartou               Mezilidské vztahy a společnost
                                               Základní pravidla společenského chování;
                                               mezilidská komunikace, úcta k člověku     VDO/22 Listina lidských
                                                                      práv a svobod, práva a
                                                                      povinnosti občana
                                              VKZ 65 morální rozvoj  rozvíjení
                      S65- na modelových situacích ukázat svou    rozhodovacích dovedností; dovednosti pro
                      schopnost správně se rozhodnout         řešení problémů v mezilidských vztazích;
                                              pomáhající a prosociální chování
                                          159
Předmět/ročník:   Občanská výchova/ 6. ročník
Výstupy                Ročníkové výstupy               Učivo                        Mezipředmětové
podle RVP - LMP            ŠVP                                                 vztahy
Žák by měl:              Žák by měl:                                             Průřezová témata

STÁT A PRÁVO                                     STÁT A PRÁVO
  uvést symboly našeho státu a znát                         Právní základy státu
  způsoby jejich užívání         znát své státní občanství            Ústava a zákony ČR; prezident republiky;
                     vysvětlit pojmy: vlast, národ, republika    složky státní moci, jejich orgány a
                     vyjmenovat, popsat a vysvětlit státní      instituce; politické strany; státní občanství;
                     symboly a znát způsoby jejich užívání      státní symboly                  MUV/41 Kulturní rozdíly,
                     vyjmenovat složky státní moci, jejich                              člověk jako součást etnika,
                     orgány a instituce                                        respektování jeho
                     uvést příklady politických stran                                 zvláštností

PÉČE O OBČANA                                     PÉČE O OBČANA
                                                                      MUV/42 Lidské vztahy,
  chápat význam vzdělávání                              Občanská společnost a škola
                                                                      vztahy mezi kulturami,
  v kontextu s profesním uplatněním
                                                                      důležitost integrace
                                           Školství v ČR
                      vysvětlit význam vzdělanosti národa      Právo na vzdělání, význam vzdělání,
                      vysvětlit pojem: profese           školský systém; příprava pro profesní
                      vyjmenovat zájmové kroužky na škole      uplatnění; systém celoživotního vzdělávání
  rozeznat nebezpečí ohrožení       znát možnosti kulturního vyžití v místě
  sociálně patologickými jevy       bydliště
                                           Člověk a volný čas
                     mít povědomí o nebezpečí nevhodně        Kultura, sport; volnočasové aktivity;
                     využívaného volného času            zájmové a sportovní organizace; význam
                     být si vědom nebezpečí drog, umět říci     kultury v životě člověka; kulturní zařízení;
  využívat v krizových situacích     těmto škodlivým látkám a jejich         nevhodné využívání volného času;
  služeb pomáhajících organizací     distributorům NE                nebezpečí drog                  OSV/17 Komunikace,
                                                                      komunikativní obrana
                     rozlišit vhodné a nevhodné chování, umět                             proti agresi v různých
                     poradit kamarádovi                                        situacích
                     znalost kontaktů na krizová centra (linka
                     bezpečí aj.)                                        160
Předmět/ročník:  Občanská výchova/ 6. ročník
Výstupy              Ročníkové výstupy              Učivo                        Mezipředmětové
podle RVP - LMP          ŠVP                                               vztahy
Žák by měl:            Žák by měl:                                           Průřezová témata

MEZINÁRODNÍ VZTAHY                              MEZINÁRODNÍ VZTAHY
  uvést příklady mezinárodního                        Mezinárodní spolupráce               OSV/19 Morální rozvoj,
  terorismu                                   Bezpečnostní spolupráce mezi státy        mezilidské vztahy, zvládání
                                                                 problémů
                                       Lidské vztahy
                                         právo všech lidí žít společně a podílet se na
                                          mezilidské spolupráci; udržovat tolerantní
                                          vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi,
                                          bez ohledu na jejich kulturní, sociální,
                                          náboženskou, zájmovou nebo generační
                 S65- na modelových situacích ukázat svou     příslušnost; lidská solidarita
                 schopnost správně se rozhodnout       VKZ 65 morální rozvoj  rozvíjení
                                        rozhodovacích dovedností; dovednosti pro
                                        řešení problémů v mezilidských vztazích;
                                        pomáhající a prosociální chování
                                    161
Předmět/ročník:    Občanská výchova/ 7 ročník
Výstupy                  Ročníkové výstupy                 Učivo                       Mezipředmětové
podle RVP - LMP              ŠVP                                                  vztahy
Žák by měl:                Žák by měl:                                              Průřezová témata

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI                                     ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI               OSV/12 Seberegulace,
 formulovat své nejbližší plány       mít přehled o možnostech dalšího         Aktuality – průběžně po celý rok          organizace vlastního času
 respektovat mravní principy a pravidla   vzdělávání                    Rodina a škola                   OSV/16 Lidská práva,
 společenského soužití           práva a povinnosti žáků a dospělých        Práva a povinnosti žáků, vztahy ve škole,    mezilidské vztahy
                       mít povědomí o základních mravních         význam vzdělání pro život            MUV/42 Lidské vztahy –
                       principech                                             tolerance, solidarita,
V01- chápat význam dobrého soužití     S11- vyjádřit vlastními slovy pojmy:        VKZ 11- vědět o centrech odborné pomoci,      důležitost integrace
mezi vrstevníky i členy rodiny       kamarádství, přátelství, láska, manželství,      umět vyhledat a použít jejich telefonní čísla
V03- projevovat zdravé sebevědomí     rodičovství                     Ochrana člověka za mimořádných událostí –
a preferovat ve styku s vrstevníky                               požár, výbuch a druhy mim. událostí
pozitivní životní cíle                                                              ENV/54 Vztah člověka
                                               Obec, region, kraj                 k prostředí
 sledovat rozhlas, televizi a tisk     vyjmenovat nejznámější osobnosti regionu      Kulturní památky, národní zvyky a obyčeje    - příroda, kultura obce a
                       popsat tradice a zvyky svého regionu                                její ochrana, prostředí a
                                                Zajímavosti a významné osobnosti obce,
                       ukázat na mapě kulturní památky a přírodní                             zdraví, rozdílné podmínky
                                                regionu, kraje; přírodní zajímavá místa,
                       rezervace a zajímavosti v místě bydliště a                             prostředí a rozdílný
                                                kulturní památky, zvyky a obyčeje;
                       jeho okolí                                             společenský vývoj na Zemi
                                                významné události a osobnosti, které
                       podle kalendáře vysvětlit státní svátky      proslavili naši vlast; státní svátky
                                                                         ENV/52,ENV/53
                       vědět, proč a jak chránit přírodní lokality
                                                                         Základní podmínky života
                       v regionu, ve kterém bydlí a které to jsou    Školství v ČR
                                                                         – ovzduší, půda, ochrana
                       vybavit si významné události a uvést        Právo na vzdělání, význam vzdělání, školský
V03- projevovat zdravé sebevědomí                                                        biolog.druhů, zdroje
                       některé osobnosti, které proslavili naši vlast   systém; příprava pro profesní uplatnění;
a preferovat ve styku s vrstevníky                                                        výživy,energie,
                                                systém celoživotního vzdělávání
pozitivní životní cíle                                                              ochr.přírody
                      S12- uvést příklady dobrých a špatných
                      vztahů                       VKZ 12 vztahy a pravidla soužití
                      S12- projevit zdravé sebevědomí v prostředí    v prostředí komunity – rodina, škola,
                      třídy, obhájit svůj názor             vrstevnická skupina, zájmová skupina
                                           162
Předmět/ročník:    Občanská výchova/ 7 ročník
Výstupy                  Ročníkové výstupy                Učivo                       Mezipředmětové
podle RVP - LMP              ŠVP                                                 vztahy
Žák by měl:                Žák by měl:                                             Průřezová témata

PÉČE O OBČANA
                                              PÉČE O OBČANA
                                              Pracovní uplatnění
 dokázat vyřizovat své osobní         být schopen orientovat se na úřadech
 záležitosti, v případě potřeby požádat                           Kvalifikace, rekvalifikace; odměna za práci;
                        dokázat požádat o radu vhodným způsobem    daně; pojištění
 vhodným způsobem o radu
                        znát stupně vzdělávacího procesu
                        zdůvodnit nutnost celoživotního vzdělávání  Právní základy státu
                                               Ústava a zákony ČR; prezident republiky;
                       vysvětlit pojmy kvalifikace a rekvalifikace   složky státní moci, jejich orgány a instituce;
                       mít povědomí o způsobu odměňování za       politické strany; státní občanství; státní
                       vykonanou práci                 symboly
                       vysvětlit pojmy: daně, nemocenské,
                       zdravotní a sociální pojištění         Občan, občanská společnost a stát
                                               občan jako odpovědný člen společnosti

STÁT A PRÁVO                                        STÁT A PRÁVO                    VDO/22 Listina
 uvést symboly našeho státu a znát     vyjmenovat, popsat a vysvětlit státní     Státní správa a samospráva             základních práv a svobod,
 způsoby jejich užívání           symboly                     Orgány a instituce státní správy a        práva a povinnosti občanů
 chápat státoprávní uspořádání ČR,     znát způsoby jejich využití           samosprávy; volby do zastupitelských orgánů
 zákonodárných orgánů a institucí
 státní správy                                                                OSV/16 Mezilidské vztahy,
                                              Člověk a právo                   podpora, pomoc, respekt,
 znát základní práva a povinnosti      shrnout základní práva a povinnosti občanů    Práva a povinnosti občana, právní řád; orgány  lidská práva
 občanů                                           právní ochrany; soudy; právní dokumenty
                                               občana

MEZINÁRODNÍ VZTAHY                                     MEZINÁRODNÍ VZTAHY
 uvést příklady mezinárodního                               Mezinárodní spolupráce
 terorismu                                          Bezpečnostní spolupráce mezi státy
                                           163
Předmět/ročník:    Občanská výchova/ 8. ročník
Výstupy                  Ročníkové výstupy                Učivo                       Mezipředmětové
podle RVP - LMP              ŠVP                                                 vztahy
Žák by měl:                Žák by měl:                                             Průřezová témata

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI                                   ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

                                              Aktuality - průběžně po celý rok
                                              Mimořádné události - druhy
                      vyjádřit vlastními slovy rozdíl mezi
                                              Sexuální výchova
 rozpoznat hodnoty přátelství a vztahů                           Kamarádství, přátelství, láska, sex; nebezpečí
 mezi lidmi a být ohleduplný ke      kamarádstvím, přátelstvím a láskou                                OSV/10 Rozvoj schopnosti
                      zdůvodnit důležitost věrnosti          promiskuity, pohlavní choroby
 starým, nemocným a postiženým                                                        poznávání, řešení
 spoluobčanům               v mezilidských vztazích                                      problémů, rodinná
 sledovat rozhlas, televizi a tisk     uvést příklady pohlavních chorob a znát, jak                           výchova
                      jim předcházet                                          OSV/15 Poznávací
                      vysvětlit, proč je sex povolen od 15 let                             schopnosti, vzájemné
                      vybavit si základní práva dítěte                                 poznávání se ve skupině
                      vyjmenovat způsoby pomoci týraným,                                OSV/19 Morální rozvoj,
                      zneužívaným a šikanovaným dětem                                  zvládání problémů

V02-uvědomovat si základní životní    S21- vysvětlit pojmy: dětství, puberta,
potřeby a jejich naplňování ve shodě se  dospívání a věkově je zařadit          VKZ 21 dětství, puberta, dospívání 
zdravím                                          tělesné, duševní a společenské změny        OSV/16 Mezilidské vztahy,
                     S22- nalézt tělesné rozdíly mezi dítětem a    VKZ 22 sexuální dospívání a reprodukční      podpora, pomoc, lidská
                     dospívajícím člověkem                                        práva
                                              zdraví  prevence rizikového sexuálního
                     S22- vyjmenovat ženské a mužské pohlavní
                                              chování; předčasná sexuální zkušenost,
                     orgány
                                              antikoncepce, těhotenství a rodičovství
                     S22- uvést vhodnou antikoncepci pro ženy a
                                              mladistvých; poruchy pohlavní identity
                     muže
                     S22- vyjmenovat poruchy pohlavní identity                                          164
Předmět/ročník:   Občanská výchova/ 8. ročník
Výstupy                 Ročníkové výstupy                Učivo                       Mezipředmětové
podle RVP - LMP             ŠVP                                                 vztahy
Žák by měl:               Žák by měl:                                             Průřezová témata

STÁT A PRÁVO                                       STÁT A PRÁVO
                      vysvětlit pojem „diskriminace“
 mít základní znalosti o podstatě a                           Lidská práva
                      vyjmenovat národnostní menšiny v naší
 fungování demokratické společnost                             Principy demokracie; základní lidská práva,   VDO/22 Listina
                      republice
                      uvést, zda jsou si všichni rovni v právech a   Listina základních práv a svobod, práva dítěte  základních práv a svobod,
                      povinnostech                   a jejich ochrana, rodinné právo; poškozování   práva a povinnosti občana
                                              lidských práv, týrané dítě, zneužívané dítě,
                                              šikana, diskriminace; národnostní
                                              problematika


PÉČE O OBČANA                                       PÉČE O OBČANA

                                             Zdravotní a sociální péče
 uvědomovat si význam sociální péče    zdůvodnit důležitost zdravotní a sociální
                                              Systém zdravotní péče; zdravotní a sociální
 o potřebné občany            péče i zdravotního a sociálního pojištění
                                              pojištění; sociální zabezpečení; orgány a
                      vysvětlit činnost úřadů, zabývajících se
                                              instituce zdravotní a sociální péče;
                      sociálním zabezpečením občanů
                                              pomáhající organizace, krizová centra
                      uvést příklady pomáhajících organizací a
                      znát telefonické spojení na krizová centra
                      v místě bydliště                Mimořádné události
                                              zabezpečení ochrany obyvatel

MEZINÁRODNÍ VZTAHY                                    MEZINÁRODNÍ VZTAHY
 uvést některé významné mezinárodní    nazvat některé mezinárodní organizace     Mezinárodní spolupráce               VGL/33 Jsme Evropané –
 organizace a společenství, k nimž má   vysvětlit a obhájit, proč jsou pro nás tyto                            mezinárodní organizace
 ČR vztah a vědět o výhodách                                Ekonomická, politická a bezpečnostní
                      organizace důležité a v čem spočívá jejich    spolupráce mezi státy; významné
 spolupráce mezi státy          spolupráce                    mezinárodní organizace
                                         165
Předmět/ročník:    Občanská výchova/ 9. ročník
Výstupy                   Ročníkové výstupy                Učivo                       Mezipředmětové
podle RVP - LMP               ŠVP                                                 vztahy
Žák by měl:                 Žák by měl:                                             Průřezová témata

                                               ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
                                                                         OSV/15 Poznávací
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI                                     Aktuality
                                                                         schopnosti, vzájemné
                                                průběžně po celý rok
                                                                         poznávání se ve skupinách
 být seznámen s nebezpečím rasizmu,                                                       OSV/16 Mezilidské vztahy
                                               Člověk ve společnosti
 xenofobie, extremismu                                                             – lidská práva jako
 tolerovat kulturní zvláštnosti, názory a                           Mezilidské vztahy ve společnosti
                                                                         regulativ vztahů, empatie a
 zájmy minoritních skupin                                   Rovnoprávné postavení žen a mužů;        pohled na svět očima
 sledovat rozhlas, televizi, tisk a                              rovnocennost a rovnoprávnost národnostních    druhého
 vyhledávat na internetu                                    menšin; problémy lidské nesnášenlivosti;     OSV/18 Rozvoj
                                                mravní hodnoty jedince; člověk a svoboda;    individuálních dovedností
                                                otázky víry a náboženství, nebezpečí       – pozitivní myšlení, rozvoj
                                                náboženských sekt                sociálních dovedností

                                               STÁT A PRÁVO
STÁT A PRÁVO                                         Člověk a právo
                        zdůvodnit důležitost zákonů                                    OSV/19 Morální rozvoj,
 uvědomovat si rizika porušování                                Práva a povinnosti občana; právní řád;
                        znát a umět obhájit svá práva a povinnosti a                           dovednosti pro řešení
 právních ustanovení a důsledky
                        respektovat je i u ostatních           orgány právní ochrany; soudy; právní       problémů, rozhodování
 protiprávního jednání                                     dokumenty občana; právní vztahy a z nich
                        vědět, které právní dokumenty musí a může                             z hlediska různých typů
                        mít občan ČR                   vyplývající závazky; pracovní právo; osobní   problémů a sociálních rolí,
                        dokázat rozpoznat protiprávní jednání      vlastnictví; druhy a postihy protiprávního    zvládání učebních
                        a trestnou činnost                jednání; trestná činnost mládeže, sprejerství,  problémů
                                                vandalismus; styk s úřady
                        orientovat se v úřadech ČR
PÉČE O OBČANA                                         PÉČE O OBČANA
                                               Ochrana člověka za mimořádných událostí
 mít osvojeny nezbytné dovednosti                               Jak se zachovat při požáru, povodni, výbuchu
 potřebné k ochraně osob za                                  a v jiných situacích ohrožení života
 mimořádných událostí                                    VKZ 65 – morální rozvoj, mezilidské
                                                 vztahy, prosociální chování


                                           166
Předmět/ročník:   Občanská výchova/ 9. ročník
Výstupy                Ročníkové výstupy             Učivo                     Mezipředmětové
podle RVP - LMP            ŠVP                                            vztahy
Žák by měl:              Žák by měl:                                        Průřezová témata

MEZINÁRODNÍ VZTAHY                                MEZINÁRODNÍ VZTAHY
 vědět o právech občanů ČR v rámci  S65- na modelových situacích ukázat svou  Evropská integrace               ENV/52 Ochrana
 EU a způsobech jejich uplatňování  schopnost správně se rozhodnout       Členské státy EU, postavení ČR v rámci EU,  biologických druhů, zdrojů
                    rozpoznat situaci životu nebezpečnou    možnosti občana členského státu EU      výživy a energie
                    být schopen poskytnout základní první                          ENV/53 Problémy
                    pomoc                                          životního prostředí,
                    znát nazpaměť důležitá telefonní čísla                         ochrana přírody
                    vyjmenovat některé členské státy EU                           v hospodaření s odpady
                    znát datum vstupu ČR do EU
                    seznámit se orientačně s právy občanů
                    v rámci EU a pochopit, co umožňuje                           VGL/33 Jsme Evropané –
                    občanu ČR členství v EU                                 mezinárodní organizace
                    vědět alespoň jednoho zástupce EU z ČR
                                      167
4.11 Fyzika
   Charakteristika
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

 Vyučovací předmět Fyzika vznikl z obsahu učiva vzdělávací oblasti Člověk a příroda a
navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.
Učivo tohoto předmětu úzce souvisí s učivem chemie, matematiky a přírodopisu.
  Předmět má v 7., 8. a 9. ročníku jednohodinovou týdenní dotaci.

  Učivo je rozděleno do 3x 6 tématických okruhů, do nichž jsou podle níže uvedeného
schématu integrována průřezové témata (PT) Environmentální výchova (ENV) a Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VGL) a některá témata mimořádných
událostí (MU). Pro přehlednost je dále uvedena tabulka začlenění PT.

7. ročník
I. DRUHY LÁTEK A JEJICH VLASTNOSTI
II. POHYB A KLID TĚLES
 – Živelné pohromy, vznik a následky (MU), ENV 53 Doprava – druhy a energetické zdroje.
III. FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ
IV. JEDNODUCHÉ STROJE
V. TEPELNÉ MOTORY
VI. ZÁKLADNÍ POZNATKY O ZVUKU

8. ročník
I. OPAKOVÁNÍ POZNATKŮ ZE 7. ROČNÍKU
II. ENERGIE
– ENV 53 Doprava – energetické zdroje, druhy, globalizace, vliv na prostředí.
III. ELEKTRICKÉ DĚJE
IV. ELEKTRICKÝ OBVOD
V. ELEKTRICKÁ ENERGIE – POMOCNÍK
- ENV 52 – využívání energie, způsoby šetření, místní podmínky. ENV 54 – životní styl.
VI. POZOR NA ELEKTŘINU

9. ročník
I. OPAKOVÁNÍ POZNATKŮ Z 8. ROČNÍKU
II. MAGNETICKÉ DĚJE
III. PŘENOS ELEKTRICKÉ ENERGIE
- ENV 52 Energie – využívání energie, místní podmínky, výroba elektrické energie; Havárie
v jaderné elektrárně (MU).
IV. VEDENÍ EL. PROUDU V PLYNECH
V. SVĚTELNÉ DĚJE
VI. VESMÍR
                      168
  Do učiva je také začleněno průřezové téma VGL 31 – Události mající vztah k Evropě a ke
světu (vynálezci) a to průběhu 7. – 9. ročníku. Do výuky je vhodné zařadit vycházky, exkurze
a cvičení. Výuka probíhá ve třídě a pro cvičení žáků se využívá stavebnic a pomůcek z praxe.


Začlenění průřezových témat

  PT    TO PT                        TO učiva předmětu/poznámka
 (zkratka)  (číslo)   téma (námět, činnost, dle RVP ZV)
                                    (do kterého je PT integrováno)
            Události mající vztah k Evropě a ke Světový a Evropští vynálezci (průběžně po
 VGL     31
            světu                celý rok)/7.-9. ročník
            Energie: energie a život, vliv   7. ročník – Práce a výkon/ Druhy energie
            energetických zdrojů na       8. ročník – Elektrická energie náš pomocník
       52    společenský rozvoj, využívání
            energie, způsob šetření, místní   9. ročník – Výroba elektrické energie
            podmínky, alternativní zdroje
            Doprava a životní prostředí:    7. ročník – Práce a výkon/ Druhy energie
 ENV
            význam, vývoj, energetické zdroje
       53    dopravy a její vlivy na prostředí, 8. ročník – Elektrická energie, Energie
            druhy dopravy a ekologická zátěž, obecně
            doprava a globalizace.
                              8. ročník – Spotřeba elektrické energie.
       54    Náš životní styl
                                    (Úlohy z praxe)
Cílem předmětu je:
   poskytnout žákům základní vědomosti o fyzikálních jevech a jejich použití
   v praktickém životě
   získané vědomosti si ověřit praktickou činností
   porovnávat vlastní zkušenosti s novými poznatky
   vést žáky k porozumění vztahů mezi přírodou a činností člověka
   vést žáky k předcházení situací ohrožujících životy, zdraví, majetek a životní prostředí
   vychovávat k ochraně životního prostředí
                          169
Výchovné a vzdělávací strategie:
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

KOMPETENCE K UČENÍ - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
učení
UČITEL:
    (11) provádí pravidelné opakování formou písemnou i ústní.
    (12) objasňuje žákům fyzikální děje a jevy prostřednictvím pokusů, pokud je to možné
     provádí tyto pokusy také žáci.
    (13) včas a pravidelně dává žákům zpětnou vazbu naučeného, nepochopenému učivu se znovu
     vrací.
    (14) seznamuje s významem a smyslem používaných pojmů, termínů a upozorňuje na
     mezipředmětové vztahy.
    (16) sestavuje s žáky slovníček pojmů, termínů a značek.
    (17) objasňuje souvislosti teoretického učiva s praxí.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - podněcovat žáky k praktickému řešení problémů
UČITEL:
    (21) umožňuje žákům při řešení úloh práci s učebnicí i se sešitem.
    (21) využívá příležitosti pro skupinovou práci, podporuje spolupráci.
    (22, 24) povzbuzuje, chválí a přiměřeně pomáhá žákům zvládnout učivo.
    (22) zařazuje činnosti skupinové i individuální.
    (25) umožňuje žákům poradit se s vyučujícím, při dodržení pravidel i se spolužákem.
    (25) ochotně naslouchá žákům a společně s nimi problém řeší.
    (26) seznamuje s postupem činností při vzniku mimořádných činností souvisejících
     s probíraným učivem.
    (26) navozuje modelové situace mimořádných událostí a vhodné reakce na ně.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - vést žáky účinné a slušné komunikaci
UČITEL:
    (31, 32, 35) zařazuje do vyučování ústní opakování učiva, vede dialog na probrané téma.
    (32) včas dává možnost zpětné vazby.
    (33, 36) využívá informací z různých zdrojů (časopisy, encyklopedie, internet, VHS, CD,
     DVD . . .
    (34) pravidelně kontroluje zápisy žáků v sešitech, dbá na vzhled a na správnost.

KOMPETENCE OBČANSKÉ - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, mající svá
práva, ale i povinnosti
UČITEL:
    (41) má přiměřené nároky, uplatňuje pozitivní hodnocení.
    (41) chválí i při malém úspěchu, povzbuzuje a podporuje při neúspěchu.
    (42) dbá na důsledné dodržování bezpečného a slušného chování.
    (43) uplatňuje potřebu pravidel pro společnou činnost a soužití.
    (44) upozorňuje na možná rizika při pokusech a dbá na bezpečnost.
    (45) objasňuje rozdíly mezi žáky. Vyzdvihuje pozitivní vlastnosti žáků. Podporuje dobré
     vztahy mezi žáky.
    (46) dbá na dodržování psychické, fyzické i duševní hygieny.
                         170
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní i druhých
UČITEL:
    (51) dbá na dodržování školního řádu (pravidel slušného chování).
    (54) upozorňuje na jevy a děje nebezpečné člověku.
    (55) řeší s žáky modelové mimořádné situace související s učivem fyziky v daném ročníku.

KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
UČITEL:
    (61, 62) v rámci vybavení školy umožňuje praktické seznámení s fyzikálními ději a
     jevy.
    (63) dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního
     prostředí.
    (65) klade na žáky přiměřené nároky. Povzbuzuje žáky k dokončení práce, využívá
     pozitivní motivaci.
    (66) umožňuje žákům účast na hodnocení výsledků činností.
Hodnocení v předmětu Fyzika:
Důraz klademe na:
   znalost podle individuálních předpokladů a schopností
   schopnost využít získané vědomosti v praxi
   individuální pokrok každého žáka
   práci ve skupinách
   zájem žáka o předmět
   snahu porozumět učivu
   výsledky samostatných prací
                         171
   Vzdělávací obsah předmětu
     Fyzika - přehled učiva
          7. ročník
                              VI. ZÁKLADNÍ POZNATKY O ZVUKU
I. DRUHY LÁTEK A JEJICH VLASTNOSTI
                               Zvuk: vznik, zdroje zvuku
1. ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK                  Vlastnosti, šíření a rychlost zvuku v různém
 Tání, vypařování, kapalnění, tuhnutí.           prostředí.
2. PEVNÉ LÁTKY                        Hudební nástroje
 Vlastnosti                         Odraz zvuku, dozvuk, ozvěna.
3. KAPALINY                        VII. SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ UČIVA
 Tlak v kapalinách
 Pascalův zákon                                8. ročník
 Hydrostatický tlak (ς, h, g, P)
 Archimédův zákon – vztlaková síla, potápění se a     I. OPAKOVÁNÍ POZNATKŮ ZE 7. ROČNÍKU
  plování těles                       Látky a jejich vlastnosti
 Spojené nádoby                       Fyzikální měření
 Hydraulická zařízení a jejich využití v praxi.       Pohyb a síla
                               Stroje
4. VZDUCH (PLYNY)
 Atmosférický tlak, jednotka               II. ENERGIE (zdroje - výhody/nevýhody)
 Souvislost atmosférického tlaku a počasí.         Obnovitelné zdroje energie
                               Neobnovitelné zdroje energie
II. POHYB A KLID TĚLES
                              III. ELEKTRICKÉ DĚJE
1. KLID A POHYB, SETRVAČNOST
                                Elektrická síla
  + MU (vznik živelných pohrom)
                                Elektrický náboj
2. SÍLA A JEJÍ MĚŘENÍ                     Elektrický proud/ měření
 Gravitační pole a síla                    Vodiče/ nevodiče
 Tlaková síla                       IV. ELEKTRICKÝ OBVOD
 Třecí síla
                                Schéma elektrického obvodu
 Působení sil na těleso
                                (zdroj, spotřebič, vypínač, vodiče)
3. PRÁCE A VÝKON (P=A . t)                   Napětí/ zdroje/ měření
III. FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ                     Baterie
   (jednotky, měřidla)                   Dynamo
                                Elektřina - kolo/ auto
  Délka
  Hmotnost                        V. ELEKTRICKÁ ENERGIE – POMOCNÍK
  Objem                          Měření elektrické energie (elektroměr)
  Čas                           Spotřeba elektrické energie (příkon/ výkon)
  Tlak (pevné, kapalné a plynné látky)           Přeměna elektrické energie (tepelné, světelné a
  Síla                           mechanické spotřebiče)
IV. JEDNODUCHÉ STROJE                    El. proud vyrábí teplo (tepelné spotřebiče)
                               Šetření el.energie
  Páka
                               Elektromotory (mechanické spotřebiče)
  Kladka
                               Elektřina v autě (prohloubení)
  Kolo na hřídeli
                               Zdroje napětí (prohloubení)
  Nakloněná rovina
                               Elektrický odpor
  Šroub
                               Elektrický proud a spotřebiče
V. TEPELNÉ MOTORY
                              VI. POZOR NA ELEKTŘINU
1. SPALOVACÍ
                               Zkrat (el. požár)
 Benzínový
                               Bezpečnost při zacházení s el. spotřebiči.
 Naftový
                               První pomoc při úrazu el. proudem.
2. TRYSKOVÉ
 proudový                         VI. SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ UČIVA
 raketový                           172
           9. ročník
I. OPAKOVÁNÍ POZNATKŮ Z 8. ROČNÍKU
 El. energie, napětí, proud
 El. obvod
II. MAGNETICKÉ DĚJE
  Magnet
  Kompas
  Elektromagnet
  Zvonek/ telefon

III. PŘENOS ELEKTRICKÉ ENERGIE
 Výroba elektrické energie
 Generátor
 Elektrárny (druhy, výhody, nevýhody)
 + havárie jaderné elektrárny (MU), ochrana před
 radiací
 Transformátor
 Střídavý proud
 Od elektrárny ke spotřebiči
 Zkrat
 Ochrana před el. proudem
 (uzemnění, pojistky, jističe)

IV. VEDENÍ EL. PROUDU V PLYNECH
 Blesk/ ochrana, první pomoc při úrazu el.
 proudem
 Zářivka/ úsporná žárovka

V. SVĚTELNÉ DĚJE
  Zdroje světla + rychlost v různých prostředích
  Jak vidíme (zrak)
  Světlo a stín
  Zrcadla/ odraz světla
  Světlo/ způsob šíření, barevné spektrum
  Lom světla (čočky a jejich použití)

VI. VESMÍR
 Sluneční soustava
 Jak se mění měsíc
 Hvězdy a planety

VII. SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ UČIVA
                           173
Předmět/ročník:      Fyzika / 7. ročník
Výstupy                Ročníkové výstupy                                         Mezipředmětové
podle RVP - LMP            ŠVP                     Učivo                         vztahy
Žák by měl:              Žák by měl:                                            Průřezová témata
                     vysvětlit vliv teploty na změnu
                     skupenství                I. DRUHY LÁTEK A JEJICH VLASTNOSTI
                     poznat zda jde o látku pevnou,      1. ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK               P – skupenství látek
                     kapalnou nebo plynnou a popsat její      Tání, vypařování, kapalnění, tuhnutí.
                     vlastnosti                2. PEVNÉ LÁTKY
  pojmenovat výhody a nevýhody     vysvětlit svými slovy Pascalův         Vlastnosti
  využívání různých energetických    zákon a jeho využití v životě       3. KAPALINY
  zdrojů z hlediska vlivu        znát zákonitosti hydrostatického        Tlak v kapalinách
  na životní prostředí         tlaku se zvětšující se hloubkou a       Pascalův zákon
  využívat poznatků o zákonitosti    hustotou kapalin
                                            Hydrostatický tlak (ς, h, g, P)
  tlaku v klidných tekutinách pro    vysvětlit svými slovy Archimédův        Archimédův zákon – vztlaková síla, potápění
  řešení jednoduchých praktických    zákon a jeho praktické důsledky tj.      se a plování těles
  problémů               vysvětlit, kdy těleso plave, kdy se
                     vznáší a kdy klesne ke dnu           Spojené nádoby
                     uplatnit v praxi Archimédův zákon       Hydraulická zařízení a jejich využití v praxi.
                                          4. VZDUCH (PLYNY)
                     vysvětlit svými slovy pojem
                     atmosférický tlak, způsob jeho         Atmosférický tlak, jednotka
                     měření a jeho souvislost            Souvislost atmosférického tlaku a počasí.
                     s některými změnami v atmosféře
                     poznat, kdy je těleso v klidu a kdy v
                     pohybu                  II. POHYB A KLID TĚLES                Pozn. Integrace MU
  poznat, zda je těleso v klidu či                        1. KLID A POHYB, SETRVAČNOST, (v = s/t)        (mimořádné události)
  pohybu vůči jinému tělesu       rozeznat, kdy na těleso působí síla a
                                            + MU (vznik živelných pohrom)
  znát vztah mezi rychlostí,      co může způsobit
                     vyjmenovat základní jednotky síly
                                                                     ENV 52 Energie: energie
  dráhou a časem u rovnoměrného                                                     a život, vliv energetických
  pohybu těles při řešení        poznat, kdy na těleso působí       2. SÍLA A JEJÍ MĚŘENÍ                 zdrojů na společenský
  jednoduchých problémů         gravitační, tlaková a třecí síla        Gravitační pole a síla              rozvoj, využívání energie,
  rozeznat, zda na těleso        ovlivnit třecí sílu              Tlaková síla                   způsob šetření, místní
  v konkrétní situaci působí síla    využít v praxi třecí sílu           Třecí síla
  předvídat změnu pohybu těles     praktickými činnostmi změnit          Působení sil na těleso
  při působení síly           pohyb těles
                                         174
Předmět/ročník:        Fyzika / 7. ročník
Výstupy                Ročníkové výstupy                                   Mezipředmětové
podle RVP - LMP            ŠVP                    Učivo                    vztahy
Žák by měl:              Žák by měl:                                      Průřezová témata

  znát vzájemný vztah mezi       rozeznat různý výkon          II. POHYB A KLID TĚLES           ENV 53 Doprava a životní
  výkonem, vykonanou prací a      vysvětlit, kdo může konat práci     3. PRÁCE A VÝKON (P=A / t)         prostředí: význam, vývoj,
  časem (bez vzorců)          vysvětlit svými slovy souvislost       pojem práce a výkon          energetické zdroje dopravy
                     mezi energií, výkonem a prací        zdroje energie, význam pro život    a její vlivy na prostředí,
                                                               druhy dopravy a ekologická
                                                               zátěž, doprava a globalizace

                                         III. FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ (jednotky, měřidla)
                                           Délka
                     Umět změřit délku, hmotnost,        Hmotnost
                     objem, čas a sílu                                  M - jednotky délky,
                                           Objem
                     znát základní a vedlejší jednotky                          hmotnosti, objemu a času
                                           Čas
                     uvedených veličin a jejich převody
                                           Tlak (pevné, kapalné a plynné látky)
                                           Síla
                                         IV. JEDNODUCHÉ STROJE
                                           Páka
                     rozpoznat a pojmenovat páku,        Kladka
                                                               Pv – ruční obrábění dřeva,
  aplikovat poznatky o                                                   plastů a kovů, montážní
                     kladku, kolo na hřídeli,nakloněnou
  jednoduchých strojích při řešení                         Kolo na hřídeli
                     rovinu, šroub a využít je v životě                         práce
  praktických problémů                               Nakloněná rovina
                                           Šroub
                                         V. TEPELNÉ MOTORY
                                         1. SPALOVACÍ
                     pojmenovat hlavní části a vysvětlit     Benzínový
                     svými slovy funkci a využití         Naftový
  rozeznat teplo přijaté či       parního, zážehového, vznětového a    2. TRYSKOVÉ
  odevzdané tělesem           tryskového motoru a jejich vliv na      proudový
                     životní prostředí
                                           raketový
                                        175
Předmět/ročník:     Fyzika / 7. ročník
Výstupy               Ročníkové výstupy                                       Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                     Učivo                       vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                          Průřezová témata
                    vysvětlit vznik, šíření a odraz zvuku
                    objasnit vznik tónu u různých       VI. ZÁKLADNÍ POZNATKY O ZVUKU
  rozpoznat zdroje zvuku, jeho    hudebních nástrojů              Zvuk: vznik, zdroje zvuku
                                                                  P – stavba ucha
  šíření a odraz           odhadnout vzdálenost na základě       Vlastnosti, šíření a rychlost zvuku v různém  M – slovní úlohy
  posoudit vliv nadměrného hluku   rychlosti šíření zvuku            prostředí.                  Hv- hudební nástroje
  na životní prostředí a zdraví    vysvětlit svými slovy pojmy ozvěna      Hudební nástroje
  člověka               a dozvuk                   Odraz zvuku, dozvuk, ozvěna.
                    vysvětlit svými slovy nebezpečí
                    nadměrného hluku
                                         VII. SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ UČIVA
                                        176
Předmět/ročník:       Fyzika / 8. ročník
Výstupy               Ročníkové výstupy                                       Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                     Učivo                       vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                          Průřezová témata
                                         I. OPAKOVÁNÍ POZNATKŮ ZE 7. ROČNÍKU
                                           Látky a jejich vlastnosti
                                           Fyzikální měření
                                           Pohyb a síla
                                           Stroje
  rozpoznat vzájemné přeměny
  různých forem energie, jejich                         II. ENERGIE (zdroje - výhody/nevýhody)      ENV 53 Doprava a životní
  přenosu a využití                                 Obnovitelné zdroje energie          prostředí: význam, vývoj,
                    rozlišit obnovitelné a neobnovitelné                            energetické zdroje dopravy
  pojmenovat výhody a nevýhody                            Neobnovitelné zdroje energie
                    zdroje energie                                       a její vlivy na prostředí,
  využívání různých energetických                          energetické zdroje dopravy a její vlivy na  druhy dopravy a ekologická
  zdrojů z hlediska vlivu                              prostředí                  zátěž, doprava a globalizace
  na životní prostředí
                    pojmenovat dva druhy elektrického
                    náboje a popsat jejich vzájemné     III. ELEKTRICKÉ DĚJE
  rozlišit vodiče od izolantů na    působení                   Elektrická síla
  základě jejich vlastností
                    vysvětlit svými slovy, kde se        Elektrický náboj
  rozlišit stejnosměrný proud od    nachází elektrické pole a jak vzniká     Elektrický proud/ měření
  střídavého a změřit elektrický    elektrická síla
  proud a napětí                                  Vodiče/ nevodiče
                    vysvětlit co je to elektrický proud
                    rozpoznat vodiče od izolantů
                    objasnit funkci elektronů
                    v elektrickém obvodu
                    znát schématické značky baterie,     IV. ELEKTRICKÝ OBVOD
  sestavit podle schématu                              Schéma elektrického obvodu
                    žárovky a vypínače
  elektrický obvod                                 (zdroj, spotřebič, vypínač, vodiče)
                    vyjmenovat zdroje napětí
  rozlišit stejnosměrný proud od                          Napětí/ zdroje/ měření
                    (akumulátor, baterie…) a jejich
  střídavého a změřit elektrický
                    stavbu                    Baterie
  proud a napětí
                    vysvětlit nutnost ekologické         Dynamo
  znát zdroje elektrického proudu
                    likvidace akumulátorů a baterií       Elektřina - kolo/ auto
                    vyjmenovat spotřebiče a zdroje na
                    kole a v autě                                        177
Předmět/ročník:       Fyzika / 8. ročník
Výstupy                Ročníkové výstupy                                         Mezipředmětové
podle RVP - LMP            ŠVP                     Učivo                         vztahy
Žák by měl:              Žák by měl:                                            Průřezová témata

                                          V. ELEKTRICKÁ ENERGIE – POMOCNÍK           M – slovní úlohy
                     objasnit svými slovy vztah příkon/      Měření elektrické energie (elektroměr)
  rozpoznat vzájemné přeměny       spotřeba/ cena a funkci                                     ENV 52 Energie: energie
  různých forem energie, jejich                            Spotřeba elektrické energie (příkon/ výkon)
                     elektroměru                                           a život, vliv energetických
  přenosu a využití                                  Jak využíváme energii, šetření, zdroje, náš    zdrojů na společenský
                     vypočítat cenu za spotřebovanou        životní styl
  rozeznat teplo přijaté či       elektrickou energii                                       rozvoj, využívání energie,
  odevzdané tělesem                                  Přeměna elektrické energie (tepelné, světelné a  způsob šetření, místní
                     vysvětlit funkci elektromotoru        mechanické spotřebiče)
  znát zásady bezpečnosti při práci                                                   podmínky, alternativní
                     rozdělit spotřebiče podle přeměny       El. proud vyrábí teplo (tepelné spotřebiče)
  s elektrickými přístroji a                                                       zdroje
                     elektrické energie a vysvětlit jejich
  zařízeními                                      Šetření el.energie
                     funkci
  rozlišit stejnosměrný proud od                            Elektromotory (mechanické spotřebiče)       ENV 53 Doprava a životní
                     vysvětlit funkci termostatu
  střídavého a změřit elektrický                            Elektřina v autě (prohloubení)          prostředí: význam, vývoj,
  proud a napětí             vysvětlit, co to je elektrický odpor                              energetické zdroje dopravy
                                            Zdroje napětí (prohloubení)
  znát zdroje elektrického proudu    popsat tepelné účinky elektrického                               a její vlivy na prostředí,
                     proudu a užití odporového drátu        Elektrický odpor
                                                                     druhy dopravy a ekologická
                                            Elektrický proud a spotřebiče           zátěž, doprava a globalizace
                                           
                                                                     ENV 54 Náš životní styl
                     dodržovat a svými slovy objasnit     VI. POZOR NA ELEKTŘINU
                     pravidla pro bezpečnost práce
  znát zásady bezpečnosti při práci                          Zkrat (el. požár)
                     s elektrickými spotřebiči
  s elektrickými přístroji a                             Bezpečnost při zacházení s el. spotřebiči.
                     znát základní postup pomoci při
  zařízeními                                     První pomoc při úrazu el. proudem.
                     úrazu elektrickým proudem

                                          VI. SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ UČIVA
                                         178
Předmět/ročník:Fyzika      / 9. ročník
Výstupy              Ročníkové výstupy                                          Mezipředmětové
podle RVP - LMP          ŠVP                        Učivo                      vztahy
Žák by měl:            Žák by měl:                                             Průřezová témata
                                           I. OPAKOVÁNÍ POZNATKŮ Z 8. ROČNÍKU
                                             El. energie, napětí, proud
                                             El. obvod
                   vysvětlit svými slovy, kde se nachází
                   elektrické a magnetické pole, jak vzniká
                                           II. MAGNETICKÉ DĚJE
                   elektrická a magnetická síla a k čemu slouží
  znát druhy magnetů a jejich                              Magnet
                   rozlišit trvalý, dočasný a elektro magnet
  praktické využití                                   Kompas
                   používat v terénu kompas
                                             Elektromagnet
                   vysvětlit funkci elektromagnetu
                                             Zvonek/ telefon
                   vysvětlit funkci elektromagnetu ve zvonku
                   a telefonu
                   vysvětlit princip výroby el. energie
                   rozlišovat energii tepelnou, mechanickou a
                   atomovou popsat svými slovy jejich
                   přeměnu v energii elektrickou a zpětnou     III. PŘENOS ELEKTRICKÉ ENERGIE
                   přeměnu v energii tepelnou, světelnou a       Výroba elektrické energie
  rozpoznat vzájemné        mechanickou
                                             Generátor                  Pozn. Integrace MU
  přeměny různých forem       popsat princip výroby elektrické energie
                                             Elektrárny (druhy, výhody, nevýhody)     (mimořádná událost)
  energie, jejich přenosu a     v tepelné, vodní, větrné a jaderné elektrárně
                                             + havárie jaderné elektrárny (MU), ochrana
  využití              vysvětlit výhody a nevýhody jednotlivých
                                             před radiací                ENV 52 Energie:
  pojmenovat výhody a        typů elektráren a jejich vliv na životní
                   prostředí                      Transformátor                energie a život, vliv
  nevýhody využívání                                                         energetických zdrojů na
                   vyjmenovat části, popsat funkci a užití       Střídavý proud
  různých energetických                                                       společenský rozvoj,
  zdrojů z hlediska vlivu      transformátoru                   Od elektrárny ke spotřebiči
                                                                   využívání energie, způsob
  na životní prostředí       objasnit rozdíl mezi stejnosměrným a        Zkrat
                                                                   šetření, místní podmínky,
                   střídavým proudem, znát jejich značky        Ochrana před el. Proudem           alternativní zdroje
                   vysvětlit co je to zkrat a jak se proti němu     (uzemnění, pojistky, jističe)
                   chráníme v bytech
                   umět popsat rozdíl mezi jističem a pojistkou
                                       179
                                           I
                  popsat co je to blesk a jak se proti němu     V. VEDENÍ EL. PROUDU V PLYNECH
                  chráníme
                                             Blesk/ ochrana, první pomoc při úrazu el.  M – slovní úlohy
                  vysvětlit rozdíl mezi žárovkou, zářivkou a      proudem
                  úspornou žárovkou                   Zářivka/ úsporná žárovka

                                           V. SVĚTELNÉ DĚJE
 rozpoznat ,zda těleso je, či   vyjmenovat zdroje světla
                                             Zdroje světla + rychlost v různých
 není zdrojem světla       popsat stavbu oka                   prostředích
 znát způsob šíření světla    vysvětlit šíření, odraz a lom světla         Jak vidíme (zrak)              M – slovní úlohy
 v prostředí           vyjmenovat druhy zrcadel a popsat jejich       Světlo a stín
 rozlišit spojnou čočku od    užití                                               P – stavba oka
                                             Zrcadla/ odraz světla
 rozptylky a znát jejich     vysvětlit užití čoček
 využití                                        Světlo/ způsob šíření, barevné spektrum
                                             Lom světla (čočky a jejich použití)

 znát planety sluneční
 soustavy a jejich postavení
 vzhledem ke Slunci        vyjmenovat planety sluneční soustavy
 osvojit si základní       vysvětlit rozdíl mezi hvězdou a planetou
 vědomosti o Zemi jako      vysvětlit svými slovy postavení Země ve      VI. VESMÍR
                                                                   Z– sluneční soustava
 vesmírném tělese a jejím     vesmíru                       Sluneční soustava
 postavení ve vesmíru       popsat pohyby Země a Měsíce             Jak se mění měsíc
 objasnit pohyb planety      vyjmenovat měsíční fáze               Hvězdy a planety
 Země kolem Slunce a pohyb    vysvětlit zatmění Měsíce či Slunce
 Měsíce kolem Země
 rozlišit hvězdu od planety
 na základě jejich vlastností
                                           VII. SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ UČIVA
                                        180
4.12 Chemie
    Charakteristika
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

  Vzdělávací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jež navazuje
na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která přibližuje přírodovědné učivo na 1. stupni
základního vzdělávání a kooperuje s ostatními vzdělávacími oblastmi. Dává žákům příležitost
poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a
ovlivňují se. Žáci získávají základ pro pochopení a porozumění přírodních zákonitostí a
poznatků, které mohou uplatnit v praktickém životě. Seznamují se s vlivy lidské činnosti na
stav životního prostředí a se závislostí člověka na přírodních zdrojích. Oblast učí žáky
využívat přírodovědné znalosti ve prospěch ochrany přírody. Vzdělávací předmět chemie
úzce souvisí s předměty fyzika, přírodopis, které svým charakterem výuky umožňují žákům
hlouběji porozumět přírodním vlivům a zákonitostem.
  Vyučovací předmět je zařazen v devátém ročníku a má jednohodinovou týdenní dotaci.

            Ročník         6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
            Týdenní hodinová dotace -   -  -  1

 Vyučuje se v kmenové třídě, využívá se videotechniky a pomocí videokazet seznamuje
žáky s chemickými továrnami a různými způsoby využití chemie pro život.

Učivo je rozděleno do 7 kapitol:
    1. Vlastnosti látek
    2. Směsi
    3. Částicové složení látek a chemické prvky
    4. Chemické reakce
    5. Anorganické sloučeniny
    6. Organické sloučeniny
    7. Chemie a společnost

Cílem předmětu je:
    seznámit žáka s nejdůležitějšími vlastnostmi látek a jejich využíváním
    naučit žáka rozpoznat a bezpečně pracovat s nebezpečnými látkami
    vysvětlit žákovi, jak se zachovat při úniku nebezpečných látek a za jiných
    mimořádných událostí
    seznámit žáka se základním chemickým názvoslovím a periodickou soustavou prvků
    přiblížit žákovi nejjednodušší chemické reakce a jejich využití v životě
    naučit žáka základnímu využití anorganických a organických sloučenin a ochraně při
    jejich používání
    seznámit žáka s využíváním prvotných a druhotných surovin a významem recyklace
    odpadu
                       181
Hodnocení ve vzdělávacím předmětu chemie:
Podstatné pro hodnocení jsou tyto body:
   znalost základního názvosloví (směsi, prvky, kovy, …)
   schopnost demonstrace jednoduchých chemických reakcí (destilace, filtrace,
    usazování, krystalizace, hoření, …)
   aplikace teoretických znalosti na konkrétních příkladech (využití chemických látek a
    prvků v praxi,…)
   schopnost poskytnout první pomoc při zasažení chemickou látkou
   pečlivá práce v pracovním sešitě s pomocí učebnice
   úroveň písemných zápisů
Začlenění průřezových témat


  PT    TO PT                         TO učiva předmětu/poznámka
(zkratka)  (číslo)   téma (námět, činnost, dle RVP ZV)
                                   (do kterého je PT integrováno) / 9. ročník
           Sebepoznání a sebepojetí,       Navození životních situací,důraz na
OSV     10
           mezilidské vztahy           praktičnost,komunikaci,zdravý život
           Rozvoj individuálních a sociálních  Soutěživé hry směrované k probíranému
OSV     18
           dovedností              učivu
           Zemědělství, životní prostředí,    Látky,které příroda neznala,průmyslová
ENV     53
           ekologická zátěž,odpady        potrava rostlin,pesticidy
           Vztah člověka k životnímu
                              Jak škodí člověk přírodě a jak proti tomu
ENV     54    prostředí,jeho ochrana,ekologické
                              bojovat
           problémy a jejich důsledky
           Kritické čtení a vnímání       Cíle a pravidla mediálních sdělení, orientace
MEV     61
           mediálních sdělení          v textu
MEV     62    Vztah mediálního sdělení a reality  Rozdíl mezi reklamou a zprávou
                           182
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:

KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
učení
UČITEL:
      (12) umožňuje žákům pracovat s učebnicí, pracovním sešitem a pomůckami pro občasné
      chemické pokusy
      (14) zařazuje práci s pojmy z oblasti fyziky, přírodopisu, učitel opakuje a upevňuje tyto
      pojmy
      (15) seznamuje s informacemi pro praktický život především z kapitol o čistících
      prostředcích, lécích, hnojivech, solích, hydroxidech a ochraně životního prostředí
      (16) učí poznávat chemické značky, piktogramy nebezpečných chemikálií, názvy
      chemických prvků, sloučenin, solí, hydroxidů, kyselin

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcovat žáky k praktickému řešení problémů
UČITEL:
      (22) vede žáky k samostatnému řešení problémů s odpady, jejich třídění, žáci využívají
      poznatky z předmětu chemie o vlastnostech materiálů
      (25) nabízí žákům pomoc při řešení jakýchkoliv problémů
      (26) naučí žáky, jak se chovat při chemickém poplachu, seznámí je s nebezpečnými
      chemikáliemi a první pomocí při jejich zasažení

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky účinné a slušné komunikaci
UČITEL:
      (31) hovoří se žáky a snaží se je vést ke srozumitelnému dialogu a ústnímu projevu
      (32, 33) docílí, aby žáci plně porozuměli čtenému i slovnímu projevu
      (34) zadává žákům vyplňování písemných prací a textů
      (36) umožňuje běžnou komunikaci

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní i druhých
  UČITEL:
      (43) vede žáky k týmové práci při shánění jiných textů,než z učebnice a k společnému
      zpracování poznatků

KOMPETENCE OBČANSKÉ – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, mající svá
práva, ale i povinnosti
UČITEL:
      (54) vede žáky k uplatnění poznatků z učiva chemie k ochraně zdraví, správné životosprávě
      a tvorbě a ochraně životního prostředí
      (55) naučí žáky chovat se při krizových situacích, živelných pohromách, haváriích

KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
UČITEL:
      (63) dohlíží na bezpečnost při práci a manipulaci s chemickými prostředky a ochranu
      životního prostředí
      (64) sleduje dodržování pracovního postupu při práci s chemickými látkami a dohlíží na
      používání ochranných pomůcek


                         183
  Vzdělávací obsah
Předmět/ročník:  Chemie 9.ročník
Výstupy              Ročníkové výstupy          Učivo                  Mezipředmětové vztahy
podle RVP - LMP          ŠVP
Žák by měl:            Žák by měl:                                 Průřezová témata

 Rozlišit společné a rozdílné   Rozlišit společné a rozdílné     Hustota, rozpustnost, kujnost,    OSV 10 rozvoj schopností
 vlastnosti látek, rozpoznat    vlastnosti látek, rozpoznat     tepelná a elektrická vodivost,    poznávání cvičení pozornosti
 přeměny skupenství látek     přeměny skupenství vody       příklady               a poznávání

 Pracovat bezpečně         Rozpoznat značky           Žíraviny, trhaviny, hořlaviny,
 s vybranými běžně         nebezpečných látek, zásady      jedovaté látky, úniky         Cvičení dovednosti
 používanými nebezpečnými     bezpečné práce s nimi        nebezpečných látek, ekologické    zapamatování a řešení
 látkami                                katastrofy, varovné signály, první  problémů
                                     pomoc
                  Porovnat a najít rozdíl mezi     Pokusy způsobů oddělování složek
 Poznat směsi a chemické      chemickými látkami, roztoky,     směsí, usazování, filtrace,
 látky               koncentrace a zředění,        destilace, krystalizace, látka
                  oddělování složek směsí       rozpustná a rozpouštědlo

 Rozlišit různé druhy vody,    Voda v přírodě, pitná, užitková,   voda v přírodě, druhy vody, čistota
 příklady použití, zdroje     odpadní,               vody, složení vzduchu, smog,
 znečišťování vody, vzduchu    Složení vzduchu, smog, čistota    teplotní inverze, ohrožování     ENV.53.lidské aktivity a
                  ovzduší               ovzduší                problémy životního prostředí-
                                                        vodní zdroje,životní
 Znát běžné chemické prvky,    Prvky-názvy, vlastnosti, použití   nejobvyklejší chemické prvky,     prostředí,ekologická zátěž
 sloučeniny, rozpoznat                         kovy a nekovy, značky, vlastnosti,
 vybrané kovy a nekovy, jejich                     použití, jednoduché chemické
 vlastnosti a použití                          sloučeniny a jejich příklady                                  184
Předmět/ročník:  Chemie 9.ročník
Výstupy             Ročníkové výstupy           Učivo                Mezipředmětové vztahy
podle RVP - LMP         ŠVP
Žák by měl:           Žák by měl:                                Průřezová témata

 Popsat vlastnosti a použití   Popsat vlastnosti a použití      Názvosloví oxidů uhličitého,
 vybraných oxidů, kyselin,    vybraných prakticky          uhelnatého, siřičitého a      ENV 54 Vztah člověka k
 hydroxidů a solí        využitelných oxidů, kyselin,     dusičitého, jejich vlastnosti a  prostředí
                 hydroxidů a solí, znát jejich     použití, názvosloví solí –
                 vliv na životní prostředí,      chloridu sodného, síranu
                 orientovat se na stupnici pH     měďnatého, dusičitanu
                                    stříbrného, uhličitanu sodného,
                                    jejich vlastnosti a použití,
                                    stupnice pH, kyseliny a
                                    hydroxidy – kyselost a
                                    zásaditost roztoků, kyselina
                                    chlorovodíková, sírová,
 Umět poskytnout první      Umět poskytnout první pomoc      dusičná, hydroxid sodný,
 pomoc při zasažení       a zdůvodnit její postupy při     draselný, vápenatý, vlastnosti a
 hydroxidem nebo kyselinou    zasažení hydroxidem nebo       použití              OSV 18 Spolupráce a soutěživost
                 kyselinou               Postup při první pomoci u
                                    zasažení hydroxidem nebo
                                    kyselinou
 Zhodnotit využívání paliv
 jako              Popsat vznik uhlí, ropy, plynu,
 zdrojů energie         jejich výhody a nevýhody       Paliva – ropa,uhlí,zemní      ENV 54 Vztah člověka k
                                    plyn,průmyslově vyráběná      prostředí
                                    paliva, příklady využití,vliv na
                                    životní prostředí
                                  185
Předmět/ročník:  Chemie 9.ročník
Výstupy              Ročníkové výstupy           Učivo                Mezipředmětové vztahy
podle RVP - LMP          ŠVP
Žák by měl:            Žák by měl:                                 Průřezová témata

 Znát příklady produktů       Uvádět příklady průmyslového      Základní produkty zpracování
 průmyslového zpracování      zpracování ropy            ropy (asfalt, olej, nafta,…),
 ropy                                   jejich využití

                   Uvést příklady a zdroje                          MEV 62 Interpretace vztahu
 Uvést příklady bílkovin, tuků,   přírodních bílkovin, tuků a      Přírodní látky – zdroje,      mediálních sdělení a reality
 cukrů, sacharidů a vitamínů    cukrů, rozlišit tuky rostlinné a    vlastnosti,
 v potravě z hlediska zásad     živočišné, jejich význam pro      bílkoviny,tuky,sacharidy,
 správné výživy           růst a vývoj člověka          vitamíny, vliv na zdraví člověka

 Vědět o využívání prvotních a   Uvést příklady recyklace     Chemický průmysl v ĆR,         ENV 54 Vztah člověka k
 druhotných surovin         odpadů, význam třídění odpadů,  výroba, recyklace, třídění       prostředí
                   průmyslová hnojiva, jejich    odpadů, průmyslová hnojiva
                   význam i škodlivost pro
                   člověka
                                    Stavební pojiva (cement, vápno,
 Znát stavební pojiva        Znát způsoby využití       sádra)
                   stavebních pojiv v praxi     užití v praxi, bezpečnost při
                                    práci
                                    Plasty a syntetická vlákna,
 Znát základní druhy plastů a    Uvést příklady využití plastů a  vlastnosti, použití ,likvidace     MEV 61 Kritické čtení a vnímání
 syntetických látek         syntetických látek                            mediálních sdělení
                                    186
Předmět/ročník:  Chemie       9.ročník
Výstupy             Ročníkové výstupy          Učivo             Mezipředmětové vztahy
podle RVP - LMP         ŠVP
Žák by měl:           Žák by měl:                            Průřezová témata


 Znát zásady bezpečnosti pro   Zvládat dodržování         Hořlaviny, význam tříd
 práci s chemikáliemi      bezpečnostních předpisů       nebezpečnosti, zásady
                                   zacházení, první pomoc při
                                   popálení nebo poleptání Zhodnotit využívání různých   Pochopit rozdíl mezi léčivými a   Léčiva a návykové látky   MEV 62 Vztah mediálního
 látek v praxi vzhledem     návykovými látkami, nebezpečí                  sdělení a reality
 k životnímu prostředí a     nadměrného užívání léků
 zdraví člověka
                                187
4.13 Přírodopis
   Charakteristika
   Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

  Vyučovací předmět přírodopis vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a navazuje
na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která přibližuje přírodovědné učivo na 1. stupni
základního vzdělávání a kooperuje s ostatními vzdělávacími oblastmi. Dává žákům příležitost
poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny působí na sebe a
ovlivňují se. Žáci získávají základ pro pochopení a porozumění přírodních zákonitostí a
poznatků, které mohou uplatnit v praktickém životě. Seznamují se s vlivy lidské činnosti na
stav životního prostředí a se závislostí člověka na přírodních zdrojích, učí žáky využívat
přírodovědné znalosti ve prospěch ochrany přírody.

Poznámka : v tomto předmětu je začleněna část obsahu předmětu výchova ke zdraví
(podrobněji uvedeno níže).

  Vyučovací předmět má v šestém, sedmém a osmém ročníku dvouhodinovou a v devátém
ročníku jednohodinovou týdenní dotaci.

   Týdenní         6. r.  7.r.   8.r   9.r.
   hodinová dotace:    1+1    2    2    1

  Výuka probíhá zejména ve třídě, pouze v případě, že se probírané učivo bude vztahovat
k určitým tématům je vhodné zařadit exkurze, předem smluvené přednášky externích
pracovníků, či výlety do přírody.

  Cílem vyučovacího předmětu je seznámit žáky se základními poznatky v oblasti přírody a
přírodních dějů. Velký důraz je by kladen zejména na praktické využívání získaných
vědomostí a dovedností.

 Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje vzdělávací obory Fyzika, Chemie,
Přírodopis a Zeměpis, které svým charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět
procesům probíhajících v přírodě, vzájemným souvislostem a vztahům mezi nimi.

Učivo vzdělávacího předmětu přírodopis je podle RVP - LMP rozděleno do tematických
okruhů:

A) OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA / 6., 7., 8. ročník
B) BIOLOGIE HUB / 7. ročník
C) BIOLOGIE ROSTLIN / 7., 9. ročník
D) BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ / 6., 7., 8. ročník
E) BIOLOGIE ČLOVĚKA + VKZ (integrace kapitol z výchovy ke zdraví) / 8. ročník
F) NEŽIVÁ PŘÍRODA / 9. ročník
G) ZÁKLADY EKOLOGIE A OCHRANY PŘÍRODY / 6., 9. ročník
H) PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY / 6., 7., 8., 9. ročník                       188
Začlenění průřezových témat

  PT    TO PT                          TO učiva předmětu/poznámka
(zkratka)  (číslo)   téma (námět, činnost, dle RVP ZV)
                                    (do kterého je PT integrováno)
                               Neživá příroda (Země - vznik a stavba)./9. ročník
                               Biologie živočichů (třídění)./6., 7. ročník
 OSV     10    Cvičení dovednosti zapamatování.    Biologie živočichů (stavba těla)./8. ročník
                               Biologie člověka (Stavby a funkce jednotlivých
                               částí lidského těla)./8. ročník
                               Biologie hub./ 7. ročník
           Les (význam a ohrožení).
                               Základy ekologie a ochrany přírody./9. ročník
       51    Kulturní krajina (ovlivnění přírody   Obecná biologie (vznik a projevy života).
           v průběhu vzniku civilizace).      /6. ročník
           Význam rostlin na prostředí.      Biologie rostlin (význam rostlin)./7. ročník
       51    Les, kulturní krajina, zemědělství a
                               Biologie rostlin (les jako ekosystém)./7. ročník
       53    životní prostředí.
           Voda a život
                               Obecná biologie a genetika (voda)./7. ročník
            (čistota a ochrana půdních zdrojů).
           Ochrana biologických druhů.      Biologie živočichů (ochrana)./8. ročník
 ENV     52
                              Obecná biologie a genetika (vznik života).
           Voda, ovzduší, půda a život.
                              /6. ročník
           Ekosystémy.              Biologie rostlin (chráněné rostliny)./8. ročník
                              Základy ekologie a ochrany přírody.(vztah
           Ochrana přírody a přírodních památek.
                              člověka k prostředí) /9. ročník
       53
                              Základy ekologie a ochrany přírody.(odpady)
           Odpady a hospodaření s odpady
                              /9. ročník
                              Základy ekologie a ochrany přírody.(vztah
           Změny v krajině, náš životní styl,  člověka k prostředí)
       54                       /6., 9. ročník
           prostředí a zdraví.
                              Biologie živočichů /7. ročník
MEV     64    Práce se zvuky a obrazy.       Praktické poznávání přírody./6., 7., 8., 9. ročník
                            189
Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - Učivo integrované do Přírodopisu:               31 – 34
Výstupy         Ročníkové výstupy          Učivo                              ročník
podle RVP - LMP            ŠVP
Žák by měl:              Žák by měl:

                                           3 ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A
                                           PÉČE O ZDRAVÍ

V05 dodržovat správné stravovací   s31 uvést seznam zdravých potravin       31 výživa a zdraví  zásady zdravého
návyky a v rámci svých možností    s31 sestavit jídelníček pro dítě a dospělého  stravování; vliv životních podmínek a
uplatňovat zásady správné výživy a  s31 vysvětlit pojmy mentální anorexie,     způsobu stravování na zdraví;
zdravého stravování          bulimie                    specifické druhy výživy; poruchy
                                           příjmu potravy
                   s32 vysvětlit pojem duševní a tělesné zdraví
                   /jak o ně pečujeme/              32 tělesná a duševní hygiena  zásady
                   s32 předvést cviky na správné držení těla   osobní, intimní a duševní hygieny;
                                           otužování; význam pohybu pro zdraví   8. ročník
                   s33 popsat zdravý způsob života a hygienu
                   vybraných soustav
                                           33 režim dne
V06 uplatňovat způsoby bezpečného   s34 popsat rizikové sexuální chování,
chování v sociálním kontaktu     vyjmenovat pohlavně přenosné nemoci      34 ochrana před přenosnými i
s vrstevníky, při komunikaci     s34 naučit se zpaměti číslo RZP, hasičů,    nepřenosnými chorobami,
s neznámými lidmi, v konfliktních a  policie                    chronickým onemocněním a úrazy 
krizových situacích a v případě    s34 rozpoznat vážný úraz a přivolat pomoc   bezpečné způsoby chování (nemoci
potřeby vyhledat odbornou pomoc    s34 pokusit se o resuscitaci /obnovení     přenosné pohlavním stykem,
                   základních životních funkcí/          HIV/AIDS, hepatitidy); preventivní a
                   s34 ošetřit drobné zranění           lékařská péče; chování v situacích
                                           úrazu a život ohrožujících stavů
                                   190
Výchovné a vzdělávací strategie:
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
učení
UČITEL:
     (11) do výuky zařazuje metody pozorování, experimentování, srovnávání a
     vyhodnocování závěrů
     (12) vede žáky k vyhledávání nových informací v učebnicích, encyklopediích,
     časopisech a na internetu
     (12) učitel nabízí žákovi vhodné učební pomůcky (obrazové publikace, učebnice,
     pracovní listy, modely a další vhodné učební pomůcky, které jsou ve škole k
     dispozici)
     (16) učitel obohacuje slovní zásobu žáka o základní přírodopisné pojmy
     (17) učitel vede žáka k získávání informací z médií i z výukových programů k
     porovnávání vlastních zkušeností se získanými znalostmi a jejich zpětné uplatnění
     v praktickém životě


KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky účinné a slušné komunikaci
UČITEL:
     (31) vede žáky k správnému pojmenování věcí, jevů a dějů, podporuje rozvoj slovní
     zásoby, schopnost komunikace – vedení dialogu, formulace odpovědi na otázku
     (31) rozvíjí u žáků schopnost udržení kontaktu s mluvčím, umět naslouchat,
     komentovat vyslechnuté, jednoduše reprodukovat
     (35) učí žáky při školní i mimoškolní komunikaci používat správné výrazové
     prostředky (verbální, neverbální)
     (36, 37) učitel při výuce uplatňuje formu dialogu, vyžaduje od žáků souvislou
     odpověď na zadanou otázku, vede žáky, aby vyjadřovali své myšlenky
     srozumitelně, souvisle a výstižně


KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné
možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní
životní a profesní orientaci
UČITEL:
     (63) učitel vede žáky, aby si uvědomili vlastní odpovědnost při ochraně životního
     prostředí, význam ochrany vlastního zdraví i ochrany ostatních organismů


Hodnocení v předmětu přírodopis
   hodnocení v předmětu přírodopis vychází zejména z praktického poznávání přírody,
   přírodních dějů a teoretických znalostí zjišťovaných testy, ústním zkoušením a
   poznáváním přírodnin
   velký význam při hodnocení se klade na vědomosti a dovednosti, které může žák
   uplatnit ve svém součastném a budoucím životě
   značný vliv na výslednou známku má aktivita a snaha projevovaná během vyučování                        191
Předmět/ročník:   Přírodopis / 6.ročník - vzdělávací obsah
Výstupy                   Ročníkové výstupy                      Učivo                Mezipředmětové
podle RVP - LMP               ŠVP                                               vztahy
Žák by měl:                 Žák by měl:                                           Průřezová témata


                                                    OBECNÁ BIOLOGIE A
                                                    GENETIKA

 orientovat se v přehledu vývoje       stručně vysvětlit některé názory na vznik života     Vznik života             ENV51 -
                                                                       kulturní krajina
 organizmů a rozlišení základních      vysvětlit základní rozdíly mezi rostlinami a        Vývoj, rozmanitost, projevy
                                                                       (ovlivnění přírody
 projevů a podmínek života          živočichy                          života názory na vznik života   v průběhu vzniku
 rozpoznat význam rostlin a živočichů                                                    civilizace)
 v přírodě i pro člověka           vysvětlit svými slovy rozdíly mezi jednotlivými      BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ          Vv – tvar Země
                       skupinami živočichů                                      ENV52 - voda,
 porovnat vnější stavbu živočichů a     ukázat jednotlivé vnější části těla zvířat (hlava, krk,  Vývoj, vývin a systém živočichů   ovzduší, půda a
 vysvětlit základní funkce jednotlivých   trup, nohy, …)                      - Jednobuněční            život
 orgánů                                                - Bezobratlí
                       pojmenovat a přiřadit jednotlivé živočichy do       - Obratlovci
 rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a   příslušných skupin a vysvětlit na příkladech toto
 znát hlavní zástupce            přiřazení                           Ryby
                                                      Obojživelníci          OSV10 - cvičení
                                                      Plazi              dovednosti
                                                      Ptáci              zapamatování
                       rozlišit volně žijící zvířata a doma chovanou zvěř      Savci
 využít zkušeností s chovem                                                         Inf - výukové
                       uvést příklady živočichů pro člověka užitečných        Významní zástupci jednotlivých  programy,
 vybraných domácích živočichů        popsat podmínky nutné k chovu domácích zvířat         skupin živočichů         vyhledávání
 k zajišťování jejich životních potřeb    popsat a zdůvodnit své chování ve styku s volně a                       informací
 vědět o významu živočichů v přírodě i    doma žijícími živočichy                   Chov domácích zvířat
 pro člověka a uplatňování zásady      roztřídit u nás žijící živočichy a živočichy žijící ve                     Vv – tělo
 bezpečného chování ve styku se       světě (chované v ZOO)                    Volně žijící živočichové      živočichů
 živočichy                  vlastními slovy vysvětlit důvod ochrany a některé
 uvést příklady výskytu organismů      způsoby ochrany jednotlivých druhů
 v určitém prostředí a vztahy mezi      uvést příklady přirozeného prostředí živočichů
 nimi


                                        192
Předmět/ročník:  Přírodopis / 6.ročník - vzdělávací obsah
Výstupy                 Ročníkové výstupy                     Učivo                  Mezipředmětové
podle RVP - LMP             ŠVP                                                vztahy
Žák by měl:               Žák by měl:                                            Průřezová témata


 popsat vznik a základní etapy vývinu   uvést některé názory na vznik člověka          Názory na vznik člověka a jeho
 člověka                                             vývoj

                                                  ZÁKLADY EKOLOGIE A
                                                  OCHRANY PŘÍRODY

 popsat změny v přírodě vyvolané     uvést příklady, kdy člověk svojí činností negativně   Ochrana přírody a životního
 člověkem a objasnit jejich důsledky   ovlivňuje okolní přírodu                prostředí
 poznat kladný a záporný vliv člověka   uvést příklady činností člověka pozitivně ovlivňující   globální problémy a jejich řešení,  Z - ČR
 na životní prostředí           přírodu                          chráněná území             - místní region
                      ukázat na mapě Česka některé významné národní                          ENV53 -
                      parky a chráněné krajinné oblasti            Vztah člověka k prostředí        ochrana přírody a
                      vysvětlit význam ochrany přírody             ochrana přírody a kulturních     přírodních
                                                                      památek
                      popsat vliv činností člověka na okolní krajinu      památek
 dodržovat základní pravidla       vyjmenovat některé příklady ekologického chování     změny v krajině            ENV54 - změny
 bezpečného chování při poznávání                                  náš životní styl (šetření energií,,  v krajině, náš
                      (šetření energií, vodou, …)                                   životní styl
 přírody                                              vodou, …)
                                                                      MEV64 - práce
                                                                      se zvuky a obrazy
                      rozpoznat živočichy, se kterými se může setkat     PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ
                      v okolí svého bydliště                 PŘÍRODY                 Projekty školy
 využít metod poznávání přírody      aplikovat zásady bezpečného chování při poznávání                        akce, besedy,
 osvojené v přírodopisu          těchto živočichů                    Exkurze                 přednášky
                                                                      (spolupráce
                                                                      s CHKOŠ)
                                     193
Předmět/ročník:  Přírodopis / 7.ročník - vzdělávací obsah
Výstupy                  Ročníkové výstupy                      Učivo                 Mezipředmětové
podle RVP - LMP              ŠVP                                                vztahy
Žák by měl:                Žák by měl:                                            Průřezová témata


                                                   OBECNÁ BIOLOGIE A
                                                   GENETIKA

                      rozlišit živou a neživou přírodninu a vysvětlit toto   Základní složení a struktura
                      rozdělení                         živých soustav
 získat základních vědomostí o přírodě   uvést přírodní děje z každodenního života          Buňky, pletiva, tkáně, orgány,
 a přírodních dějích            znát základní funkce hlavních orgánů a orgánových      orgánové soustavy
 znát základní funkce hlavních orgánů   soustav rostlin i živočichů a označit je na barevných
 a orgánových soustav rostlin i      předlohách
 živočichů                                              Význam a zásady třídění
 rozpoznat rozdíl mezi           porovnat podle předloh organismus jednobuněčný a     organismů
 jednobuněčnými a mnohobuněčnými      mnohobuněčný                        Organismy jednobuněčné a
 organismy                 uvést příklady přirozeného prostředí jednotlivých      mnohobuněčné
                      živočichů i rostlin

                                                   Voda
                      zdůvodnit důležitost čistoty a ochrany vodních       základní charakteristika; vliv na
                      zdrojů pro rostliny a živočichy                                 ENV52 - voda a
                                                    člověka a ostatní živé organismy  život (čistota a
                                                                      ochrana půdních
                                                   BIOLOGIE HUB             zdrojů)
 poznat význam rostlin a živočichů     popsat jednotlivé části hub
 v přírodě i pro člověka          určit názvy našich nejčastěji vyskytujících se hub    Houby s plodnicemi
 rozpoznat naše nejznámější jedlé a    určit u nejčastěji se vyskytujících hub, zda se jedná o   Stavby, výskyt význam, zásady
 jedovaté houby podle           houby jedlé nebo jedovaté                  sběru, konzumace a první pomoc
                      nalézt rozdíly mezi jedovatými houbami a houbami
                                                                      Vv – druhy hub
 charakteristických znaků                                       při otravě houbami
                      jedlými
                                                                      ENV51 - les
                      vysvětlit příčinu vzniku hub bez plodnic a jejich vliv   Les (význám a ohrožení)       (význam a
                      na organismus                                          ohrožení)
                                      194
Předmět/ročník:   Přírodopis / 7.ročník - vzdělávací obsah
Výstupy                 Ročníkové výstupy                     Učivo              Mezipředmětové
podle RVP - LMP             ŠVP                                             vztahy
Žák by měl:               Žák by měl:                                         Průřezová témata
 poznat některé druhy lišejníků     rozpoznat, co je to lišejník               Lišejníky
                     určit nejčastěji se vyskytující druhy lišejníku a     Výskyt a význam
                     vysvětlit jejich význam
                                                  BIOLOGIE ROSTLIN

 porovnat vnější a vnitřní stavby    správně pojmenovat jednotlivé části těla rostlin a    Stavba, tvar a funkce rostlin
 rostlinného těla a znát funkce     vysvětlit jejich význam                  Stavba a význam jednotlivých
 jednotlivých částí těla rostlin     vysvětlit rozdíl mezi bylinou a dřevinou          částí těla vyšších rostlin:
                                                   Kořen
                                                                  Vv – tvar rostlin
                     vysvětlit rozdíl mezi jednoletou, dvouletou a
                     vytrvalou bylinou                     Stonek
                     vyjádřit vlastními slovy význam cévních svazků       Růst
                     v tělech rostlin
                     nakreslit jednoduchý a složený list a vysvětlit rozdíl   List              Inf - výukové
                                                                  programy,
                     mezi nimi                         Princip fotosyntézy
                                                                  vyhledávání
                     vysvětlit princip fotosyntézy a význam slunečního     Dýchání            informací
 vědět o základních rostlinných     záření pro rostliny
 fyziologických procesech a o jejich   vysvětlit důležitost rostlin pro udržení života na
 využití                 Zemi
                     popsat jednotlivé části květu rostlin a jejich význam   Květ
                     vysvětlit rozdíl mezi rostlinou dvoudomou a        Rozmnožování
                     jednodomou
                     určit nejčastější druhy květenství
                     vysvětlit a popsat rozdíl mezi oplozením a opylením    Semeno
                     vysvětlit rozdíl mezi pohlavním a nepohlavním       Plod
                     rozmnožováním
                     vysvětlit vznik a význam plodu
                     rozdělit plody do skupin a uvést konkrétní příklady
                     suchých a dužnatých
                                     195
Předmět/ročník:   Přírodopis / 7.ročník - vzdělávací obsah
Výstupy                  Ročníkové výstupy                     Učivo                Mezipředmětové
podle RVP - LMP              ŠVP                                              vztahy
Žák by měl:                Žák by měl:                                          Průřezová témata


 rozlišit základní systematické skupiny   rozlišit základní systematické skupiny rostlin a znát  Systém rostlin
 rostlin a znát jejich zástupce       jejich zástupce                      Poznávání a zařazován běžných
                                                    druhů a vybraných zástupců
                                                    nižších a vyšších rostlin (řasy
                                                    mechorosty, kapraďorosty,
                       uvést příklady rostlin pěstovaných kvůli plodům,     nahosemenné, krytosemenné
                       kořenům, stonkům                     rostliny), jejich vývoj.
                       uvést příklady peckového ovoce, ovocných keřů a
                       dováženého ovoce; význam jejich plodů pro člověka    Význam rostlin a jejich ochrana
 znát význam některých hospodářsky     vlastními slovy popsat rozmnožování peckového       Hospodářsky významné rostliny   ENV51 -
 významných rostlin a způsob jejich                                  pěstované kvůli plodům,      význam rostlin na
                       ovoce a ovocných keřů
 pěstování                                                                prostředí
                       vlastními slovy popsat roubování a jeho význam pro    kořenům, stonkům; peckové
                       výnosy ovocných stromů                  ovoce, ovocné keře, listnaté a
                       vysvětlit postup při výsadbě stromku           jehličnaté stromy         ENV52 -
                                                                     ekosystémy
                       vyjmenovat a popsat některé druhy listnatých a      Dovážené ovoce
                       jehličnatých stromů žijících v našich lesích       Chráněné rostliny
 popsat přizpůsobení některých rostlin                                                  Pv – pěstování
                       vlastními slovy popsat význam lesa jako ekosystému    Léčivé rostliny          rostlin, léčivé
 podmínkám prostředí            a způsob využití některých druhů dřevin          Jedovaté rostliny         rostliny
                       vyjmenovat a popsat některé druhy lesních bylin a
                       plodů
                       vyjmenovat základní složky prostředí, které působí
                       na růst a vývoj rostlin                  Les jako ekosystém (les -
                                                                     ENV51,53 - les,
                       popsat význam lesa a jeho důležitost v ekosystému     význam, kulturní krajina,     kulturní krajina,
                       uvést příklady jakým způsobem může člověk         zemědělství a životní prostředí)  zemědělství a
                       zkulturnit okolní krajinu                                  životní prostředí
                       vlastními slovy popsat vliv zemědělství na okolní
                       krajinu
                                      196
Předmět/ročník:   Přírodopis / 7.ročník - vzdělávací obsah
Výstupy                   Ročníkové výstupy                    Učivo                Mezipředmětové
podle RVP - LMP               ŠVP                                             vztahy
Žák by měl:                 Žák by měl:                                         Průřezová témata                                                   BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
 porovnat vnější a vnitřní stavbu
 živočichů a vysvětlit základní funkce    vyjmenovat a popsat některé zástupce probíraných    Vývoj, vývin a systém živočichů   OSV10 - cvičení
 jednotlivých orgánů             skupin živočichů                     Významní zástupci jednotlivých  dovednosti
 rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a   vlastními slovy popsat rozmnožování, přirozené      skupin živočichů         zapamatování
 znát hlavní zástupce            prostředí života, hospodářský význam významných     Prvoci
                       zástupců probíraných skupin živočichů a vlastními    Bezobratlí – ploštěnci,
 objasnit způsob života a jejich       slovy popsat negativní důsledky některých lidských    kroužkovci, měkkýši, členovci –
 přizpůsobení danému prostředí        činností                         hmyz               ENV54 - změny
                                                                     v krajině, náš
                                                   Projevy chování živočichů      životní styl                                                                     MEV64 - práce
                                                   PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ
                                                                     se zvuky a obrazy
 dodržovat základní pravidla         rozpoznat živočichy, rostliny a houby, se kterými se  PŘÍRODY
 bezpečného chování při poznávání      může setkat v okolí svého bydliště
 přírody                   aplikovat zásady bezpečného chování při poznávání   Exkurze               Tv - turistika
                                                                     Projekty školy
 využít metod poznávání přírody       těchto živočichů, rostlin a hub                              akce, besedy,
 osvojené v přírodopisu                                                         přednášky
                                                                     (spolupráce
                                                                     s CHKOŠ)
                                       197
Předmět/ročník:   Přírodopis / 8.ročník
Výstupy                    Ročníkové výstupy                     Učivo                 Mezipředmětové
podle RVP - LMP                ŠVP                                                vztahy
Žák by měl:                  Žák by měl:                                            Průřezová témata


                                                     OBECNÁ BIOLOGIE A
                                                     GENETIKA
                                                     Viry a bakterie
 vědět o vlivu virů a bakterií v přírodě a   vyjmenovat nejčastější onemocnění způsobené viry a     Výskyt, význam a praktické využití
 na člověka                  bakteriemi
                        popsat příznaky a léčbu nejčastějších virových a
                        bakteriálních onemocnění                 BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
                                                     Stavba a funkce jednotlivých částí
                                                     těla
                                                      Živočišná buňka, tkáně, orgány,   OSV10 - cvičení
 porovnat vnější a vnitřní stavbu       porovnat vnější a vnitřní stavbu živočichů a vysvětlit   orgánové soustavy, organismy     dovednosti
 živočichů a vysvětlit základní funkce                                  jednobuněčné a mnohobuněčné,     zapamatování
                        základní funkce jednotlivých orgánů
 jednotlivých orgánů                                           rozmnožování
                                                                        Vv – druhy
                                                     Vývoj, vývin a systém živočichů    živočichů
 rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a    vysvětlit rozdíl mezi obratlovci a bezobratlými      Významní zástupci obratlovců
 znát hlavní zástupce             popsat základní funkce jednotlivých orgánových       Ryby
                        soustav obratlovců                     Obojživelníci
                                                      Plazi (ještěři, hadi, želvy,     Inf - výukové
                        vyjmenovat základní zástupce ryb, obojživelníků,      krokodýlové)             programy,
 objasnit způsob života a jejich        plazů, ptáků, savců                    Ptáci (dravci, sovy, šplhavci,    vyhledávání
 přizpůsobení danému prostředí         popsat stavbu těla ryb, obojživelníků, plazů, ptáků,    kukačky, dlouhokřídlí, měkkozubí,  informací
                        savců a funkci nejdůležitějších orgánů           pěvci, hrabaví, vrubozubí)
                        určit přirozené prostředí nejznámějších druhů       Savci (hmyzožravci, letouni,
                        obratlovců a vlastními slovy popsat jejich specifika    hlodavci, šelmy, kytovci,
                        (přizpůsobení prostředí, způsob lovu, projevy chování,   chobotnatci, lichokopytníci,
                        …)                             sudokopytníci, nehetnatci)
                        vlastními slovy popsat rozdíly v rozmnožování ryb,                                         198
Předmět/ročník:   Přírodopis / 8.ročník
Výstupy                  Ročníkové výstupy                      Učivo                Mezipředmětové
podle RVP - LMP              ŠVP                                               vztahy
Žák by měl:                Žák by měl:                                           Průřezová témata
                      obojživelníků, plazů, ptáků a savců
 vědět o významu živočichů v přírodě i                                Rozšíření, význam a ochrana
 pro člověka a uplatňování zásady     vyjmenovat některé hospodářsky důležité druhy ryb,    živočichů
 bezpečného chování ve styku se      ptáků a savců                        Živočišná společenstva,      ENV52 -
 živočichy                 popsat způsob chovu některých hospodářsky důležitých    hospodářsky významné druhy,    ochrana
                                                                      biologických druhů
                      obratlovců                         kriticky ohrožené druhy
                      uvést rozdíly v přezimování jednotlivých obratlovců
                      vyjmenovat a popsat vzhled pro člověka nebezpečných
                      obratlovců žijících na našem území
                      popsat způsob chování a podání první pomoci po      Projevy chování živočichů
                      napadení vybranými obratlovci
                      ukázat na mapě Česka některá chráněná krajinná území
                      a národní parky
                                                   BIOLOGIE ČLOVĚKA
                                                   Názory na vznik člověka a jeho
                                                   vývoj
                      vyjmenovat hlavní rozdíly ve stavbě těla člověka a
 popsat stavbu orgánů a orgánových     ostatních obratlovců
 soustav lidského těla a jejich funkce                                Stavby a funkce jednotlivých částí
                      vlastními slovy popsat funkci a stavbu nejdůležitějších  lidského těla
                      orgánových soustav                     Orgány, orgánové soustavy
                      ukázat a pojmenovat na modelu kostry nejznámější                        OSV10 - cvičení
                                                    opěrná               dovednosti
                      kosti a popsat jejich spojení                pohybová              zapamatování
                      vlastními slovy vysvětlit rozdíl mezi hladkým,       oběhová
                      kosterním a srdečním svalstvem
                                                    dýchací
                      vyjmenovat a ukázat na svém těle největší a
                                                    trávicí
                      nejznámější skupiny svalů a svaly
                                                    vylučovací
                                                    reprodukční
                      vlastními slovy popsat oplození a zásady životosprávy
 popsat vznik a vývin jedince                                     řídící
                      matky během těhotenství a některé důsledky                                      199
Předmět/ročník:   Přírodopis / 8.ročník
Výstupy                  Ročníkové výstupy                     Učivo                 Mezipředmětové
podle RVP - LMP              ŠVP                                               vztahy
Žák by měl:                Žák by měl:                                           Průřezová témata
                      nedodržování správné životosprávy             vývin jedince
 charakterizovat hlavní etapy vývoje
 člověka                                               hlavní období lidského života.
                      vyjmenovat hlavní období lidského života
                      vyjmenovat změny provázející pubertu
 rozlišovat příčiny, případně příznaky   vysvětlit význam sportu pro člověka           Nemoci, úrazy a prevence
 běžných nemocí a uplatňovat zásady                                Hygiena orgánových soustav
 jejich prevence a léčby          vysvětlit, co je to imunita a uvést její druhy
                      uvést některá onemocnění, proti kterým je člověk                       Pv – zdravá
                      očkován                         32 tělesná a duševní hygiena -    výživa
                      vyjmenovat nejčastější onemocnění a vlastními slovy   zásady osobní, intimní a duševní
                      popsat způsob jejich domácí léčby a prevenci      hygieny, otužování, význam pohybu
                     s 32 předvést cviky na správné držení těla        pro zdraví
                      vlastními slovy zdůvodnit důležitost rovného postoje,                     Tv – podpora
 znát zásady poskytování předlékařské   procvičování zádového svalstva a rovnoměrného
                                                                     zdraví a prevence,
 první pomoci při poranění                                                        úrazy, poskytování
                      zatížení zad jako prevence před bolestí páteře                        první pomoci
                      popsat základy první pomoci při poranění a poškození
                      vybraných soustav
                      popsat negativní vlivy nezdravého způsobu života na
                      funkci některých orgánů a zdraví člověka        33 režim dne
                     s33 popsat zdravý způsob života a hygienu vybraných    34 ochrana před přenosnými i     VKZ - Výchova
V 06 uplatňovat způsoby bezpečného    soustav                          nepřenosnými chorobami,        ke zdraví/integrace
chování v sociálním kontaktu       s 34 popsat rizikové sexuální chování, vyjmenovat     chronickým onemocněním a úrazy.    obsahu
s vrstevníky, při komunikaci                                    Bezpečné způsoby chování (nemoci
                     pohlavně přenosné nemoci a popsat jejich prevenci
s neznámými lidmi, v konfliktních a                                 přenosné pohlavním stykem,
                      uvést příklady antikoncepce, popsat PPR (přirozené
krizových situacích a v případě potřeby   plánování rodičovství), osvětlit pojem potrat=vražda
                                                  HIV/AIDS, hepatitidy) preventivní a
vyhledat odbornou pomoc                                       lékařská péče, chování v situacích
                     s 34 naučit se zpaměti číslo RZP, hasičů, policie
                                                  úrazu a život ohrožujících stavů.
                     s 34 rozpoznat vážný úraz a přivolat pomoc
                     s 34 pokusit se o resuscitaci ‚obnovení základních
                     životních funkcí/


                                      200
Předmět/ročník:  Přírodopis / 8.ročník
Výstupy                  Ročníkové výstupy                    Učivo               Mezipředmětové
podle RVP - LMP              ŠVP                                             vztahy
Žák by měl:                Žák by měl:                                         Průřezová témata
                      s 34 ošetřit drobné zranění
V05 dodržovat správné stravovací návyky
a v rámci svých možností uplatňovat                                 31 výživa a zdraví – zásady    VKZ - Výchova
zásady správné výživy a zdravého      s 31 uvést seznam zdravých potravin           podmínek a způsobu stravování na  ke zdraví/integrace
                                                                    obsahu
stravování                 s 31 sestavit jídelníček pro dítě a pro dospělého    zdraví, specifické druhy výživy,
                      s 31 vysvětlit pojmy mentální anorexie, bulimie     poruchy příjmu potravy
                       vyjmenovat nejdůležitější složky potravy a popsat
                       jejich význam pro funkci organismu
                       uvést zásady správné výživy                                Tv – pobyt
 dodržovat základní pravidla bezpečného                                                v přírodě
 chování při poznávání přírody
 využít metod poznávání přírody       rozpoznat živočichy, rostliny a houby, se kterými se  PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ        MEV64 - práce
 osvojené v přírodopisu           může setkat v okolí svého bydliště           PŘÍRODY              se zvuky a obrazy
                       aplikovat zásady bezpečného chování při poznávání
                       těchto živočichů, rostlin a hub            Exkurze              Projekty školy
                                                                    akce, besedy,
                                                                    přednášky
                                                                    (spolupráce
                                                                    s CHKOŠ)
                                       201
Předmět/ročník:   Přírodopis / 9.ročník
Výstupy                     Ročníkové výstupy                   Učivo               Mezipředmětové
podle RVP - LMP                 ŠVP                                           vztahy
Žák by měl:                   Žák by měl:                                       Průřezová
                                                                    témata

                                                   BIOLOGIE ROSTLIN

                                                   Stavba, tvar a funkce rostlin
 porovnat vnější a vnitřní stavbu        podle předlohy popsat stavbu těla vyšších rostlin   Stavba a význam jednotlivých
 rostlinného těla a znát funkce jednotlivých                              částí těla vyšších rostlin
 částí těla rostlin
                                                   Systém rostlin
                         vyjmenovat, popsat podle předlohy a přiřadit do    Poznávání a zařazován běžných
                         skupin vybrané druhy vyšších rostlin         druhů a vybraných zástupců
 vědět o základních rostlinných         vlastními slovy popsat princip fotosyntézy      rostlin
 fyziologických procesech a o jejich využití   vysvětlit přínos vybraných zástupců vyšších      Pícniny
                         rostlin pro člověka a živočichy            Obilniny            Inf - výukové
 rozlišit základní systematické skupiny                                                programy,
                         vlastními slovy popsat způsob pěstování        Zeleniny            vyhledávání
 rostlin a znát jejich zástupce         vybraných vyšších rostlin, jejich skladování,     Okopaniny            informací
                         konzervaci a zpracování                Olejniny
                         přiřadit vybrané zástupce vyšších rostlin       Luskoviny
                         k produktům, které se z nich vyrábí
 znát význam některých hospodářsky        vysvětlit přínos vybraných vyšších rostlin
 významných rostlin a způsob jejich       v potravě pro zdravou výživu
 pěstování                    popsat přípravu jídel z vybraných vyšších rostlin
                                      202
Předmět/ročník:   Přírodopis / 9.ročník
Výstupy                    Ročníkové výstupy                   Učivo               Mezipředmětové
podle RVP - LMP                ŠVP                                           vztahy
Žák by měl:                  Žák by měl:                                       Průřezová
                                                                    témata

                                                   NEŽIVÁ PŘÍRODA
                                                                    OSV10 -
                                                   Země                cvičení
 popsat jednotlivé vrstvy Země         vyjmenovat planety sluneční soustavy         Vznik a stavba Země       dovednosti
                                                                    zapamatování
                                                   Vnější a vnitřní geologické děje  Vv – Země
                         vyjmenovat některé geologické děje          Příčiny a důsledky        Z – Sluneční
                                                                    soustava
                         vyhledat na mapě místa s četnými zemětřeseními a
                         sopečnými krátery
                                                                    Z – geologické
                         vysvětlit souvislost mezi zlomy zemské kůry a                     děje
                         zemětřesením
 rozlišit důsledky vnitřních a vnějších     vysvětlit vliv některých geologických dějů na
 geologických dějů               utváření a změny zemského povrchu
                         uvést názvy jednotlivých období geologického
                         vývoje Země
                                                   Nerosty a horniny
                         rozdělit horniny do skupin podle původu        Vznik, vlastnosti, praktický
 poznat podle charakteristických vlastností   uvést konkrétní příklady využití některých hornin   význam a využití vybraných
 vybrané nerosty a horniny           vyjmenovat některé hospodářsky významné        zástupců
                         nerosty a popsat jejich využití
                         vlastními slovy popsat vznik černého uhlí,
                         hnědého uhlí a ropy
                                                   Vývoj zemské kůry a organismů
                                                   na Zemi
                         uvést typické zástupce živočichů žijících       Vznik života, vývoj organismů
                         v jednotlivých obdobích geologického vývoje      a jejich přizpůsobování
                         Země a jejich přizpůsobení prostředí         prostředí
                                      203
Předmět/ročník:   Přírodopis / 9.ročník
Výstupy                     Ročníkové výstupy                    Učivo                Mezipředmětové
podle RVP - LMP                 ŠVP                                              vztahy
Žák by měl:                   Žák by měl:                                          Průřezová
                                                                       témata

                         vyjmenovat typy půd                  Půdy
 rozeznat některé druhy půd a objasnit      určit který druh půdy je nejvhodnější pro        Složení, vlastnosti a význam    ENV52 - půda
 jejich vznik                  zemědělství                       půdy pro výživu rostlin, její   a život
                         určit který druh půdy se nachází v lokalitě školy    hospodářský význam pro
                         vlastními slovy popsat příklady ochrany půdy,      společnost, devastace a příklady
                         vody a vzduchu před znečištěním             rekultivace

                         ukázat na mapě Česka některé významné národní     ZÁKLADY EKOLOGIE A
                         parky a chráněné krajinné oblasti           OCHRANY PŘÍRODY
                         popsat zásady správného chování k přírodě
                         vyjmenovat některé druhy chráněných rostlin a     Vztah člověka k prostředí      ENV54 -
                         živočichů                        prostředí a zdraví         změny v krajině,
                                                                       náš životní styl
                         uvést příklady rostlin a živočichů žijících v lese –
                         v patru stromovém, keřovém, bylinném a         Organismy a prostředí
 vědět o významu vlivu počasí a podnebí     mechovém                         Vzájemné vztahy mezi
 na rozvoj a udržení života a uvést příklady                               organismy, mezi organismy a    Vv – člověk a
                         uvést příklad potravního řetězce                              životní prostředí
 výskytu organismů v určitém prostředí a                                 prostředím, populace,
                         uvést některé příčiny vzniku nerovnováhy v                         – vzájemné vlivy
 vztahy mezi nimi                                             společenstva, přirozené a umělé
                         ekosystému                                         a důsledky
 popsat změny v přírodě vyvolané                                     ekosystémy, potravní řetězce,
                         vlastními slovy popsat důsledky nerovnováhy
 člověkem a objasnit jejich důsledky                                   rovnováha v ekosystému
                         v jakémkoli ekosystému
 poznat kladný a záporný vliv člověka na                                                   Z - ČR - místní
 životní prostředí                                           Ochrana přírody a životního     region
                         navrhnout některá řešení globálních problémů
 vysvětlit podstatu jednoduchých                                    prostředí              ENV51 - les
                         týkajících se životního prostředí
 potravních řetězců v různých                                       globální problémy a jejich     (význam a
                         ukázat na mapě Česka některé významné národní                        ohrožení)
 ekosystémech                                               řešení, chráněná území
                         parky a chráněné krajinné oblasti
                                                      les                ENV53 -
                         vlastními slovy popsat cyklus oxidu uhličitého                       odpady a
                                                      odpady a hospodaření s odpady
                         uvést možnosti třídění odpadů                                hospodaření
                                                                       s odpady                                       204
Předmět/ročník:  Přírodopis / 9.ročník
Výstupy                   Ročníkové výstupy                   Učivo         Mezipředmětové
podle RVP - LMP               ŠVP                                     vztahy
Žák by měl:                 Žák by měl:                                 Průřezová
                                                            témata

                                                 PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ  Projekty školy
 dodržovat základní pravidla bezpečného   rozpoznat živočichy, rostliny a houby, se kterými  PŘÍRODY        akce, besedy,
                                                            přednášky
 chování při poznávání přírody        se může setkat v okolí svého bydliště
                                                            (spolupráce
 využít metod poznávání přírody osvojené   aplikovat zásady bezpečného chování při       Exkurze
                                                            s CHKOŠ)
 v přírodopisu                poznávání těchto živočichů, rostlin a hub
                                                            MEV64 - práce
                                                            se zvuky a obrazy
                                    205
4.14 Zeměpis
   Charakteristika
    Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

   S vyučovacími předměty fyzika, chemie a přírodopis vytvářejí vzdělávací oblast
Člověk a příroda. Důraz je kladen na základní poznatky o současném světě – tzn., že
předmět seznamuje žáky se základními geografickými, kartografickými a topografickými
informacemi, vede je ke znalostem o přírodním obrazu Země, vkládá, rozšiřuje a upevňuje
poznatky o České republice, Evropě, státech Evropské unie, regionech světa, našem
společenském a hospodářském prostředí. Předmět učí úctě k člověku bez ohledu na jeho
národnost, motivuje k zájmu o cestování, poznávání nového… Vede žáka k pozitivnímu
vztahu k životnímu prostředí a jeho ochraně.
   Vzdělávací předmět ZEMĚPIS má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 7., 8. a 9. ročníku
kde je vždy v ročníku přidána 1 hodina z disponibilní hodinové dotace. Výuka probíhá
většinou ve třídách, v počítačové učebně nebo v terénu.


           Ročník:         6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
           Týdenní hodinová dotace: -  1+1 1+1 1+1

        (+1) = přidaná disponibilní hodinaProstřednictvím předmětu ZEMĚPIS je realizováno 7 vzdělávacích okruhů:

  A. GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A
   TOPOGRAFIE
   / 7. ročník

  B. PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ / 7.ročník

  C. REGIONY SVĚTA / 8., 9. ročník

  D. SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ / 9. ročník

  E. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / 7. ročník

  F. ČESKÁ REPUBLIKA / 7. ročník

  G. TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE A APLIKACE 7. - 9. ročník
                        206
Cílové zaměření předmětu:
      rozvíjení schopností vyhledávat, třídit a využívat informace o přírodních a
      socioekonomických poměrech v nejbližším okolí, na území ČR, v Evropě i ve světě
      porovnávání a zobecňování nových poznatků a vlastních zkušeností a jejich využití
      v praktickém životě
      porozumění vztahům a souvislostem mezi činnostmi lidí, přírodním a životním
      prostředím
      podílení se svým chováním na ochraně životního prostředí
Začlenění průřezových témat

  PT    TO PT                           TO učiva předmětu/poznámka
(zkratka)  (číslo)   téma (námět, činnost, dle RVP ZV)
                                     (do kterého je PT integrováno)
           Domov, prosociální chování, etické
 OSV     20                        Morální rozvoj./ 7. ročník
           problémy.
           Zážitky, události, sousedé, tradice a
       31                        Regiony světa (Evropa a svět)./ 8. ročník
           Evropa.
                                Regiony světa (objevujeme Evropu a svět).
 VGL     32   Naše vlast, Evropa a svět, styl života.
                                / 8. ročník
           Evropská unie, mezinárodní
       33                        Regiony světa (jsme Evropané)./ 8. ročník
           organizace.
       41   Individualita jedince.          Regiony světa (kulturní rozdíly)./ 9. ročník
MUV
       43   Etnické skupiny.             Regiony světa (etnický původ)./ 9. ročník
           Deštný les, lidské sídlo.         Regiony světa (ekosystémy)./ 9. ročník
       51   Moře, deštný prales.           Obraz Země (ekosystémy)./ 7. ročník
           Les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo.  Životní prostředí (ekosystémy)./ 7. ročník
                                Životní prostředí (základní podmínky života)./7.ročník
           Voda, ovzduší, půda.
       52                        Obraz Země (základní podmínky života)./ 7. ročník
           Voda (význam a ochrana).         Česká republika./ 7. ročník
 ENV
                                Životní prostředí (lidské aktivity)./ 7. ročník
           Zemědělství; odpady a ochrana       Obraz Země (lidské aktivity)./ 7. ročník
       53   přírody.                 Regiony ČR./. 7. ročník
                                Regiony světa./ 9. ročník
           Naše obec.                Terénní praxe (vztah člověka k prostředí)./7. ročník
       54
           Obec, životní styl, prostředí a zdraví.  Obraz Země (vztah člověka k prostředí)./7. ročník
                            207
Výchovné a vzdělávací strategie:
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
učení
UČITEL:
    (11) nabízí žákům dostatek příležitostí aktivně pracovat s mapami a obrazovým materiálem.
    (11) uplatňuje názorné vyučování a individuální přístup.
    (11, 13) stálou kontrolou pochopení učiva umožňuje žákům aktivně zpracovat informace
     v logických celcích, což jim usnadní zapamatování.
    (16) zprostředkovává žákům poznání základních symbolů a značek souvisejících s kartografií
     a topografií.
    (15) vede žáky k: vyhledávání informací, rozlišování důležitého a méně důležitého, učí je
     s důležitými informacemi pracovat

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcovat žáky k praktickému řešení problémů
UČITEL:
    (24) vede žáky, aby se nenechali při řešení problému odradit nezdarem.
    (22) předkládá žákům dostatek námětů k samostatnému řešení problémů.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky účinné a slušné komunikaci
UČITEL:
    (31) vede žáky k: kultuře řečového projevu, zavádí pravidelné chvíle k dialogu a prožitku.
    (32) rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje.
    (35) vede žáky k: prezentování svých názorů, myšlenek a nápadů v soutěžích a projektových
     úkolech a formou her.
    (37) umožňuje žákům pracovat v malých skupinách, aby měli možnost provádět činnost ve
     spolupráci s druhými.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní i druhých
UČITEL:
    (41) zadává přiměřené úkoly a umožňuje žákům zažít úspěch.

KOMPETENCE OBČANSKÉ – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, mající svá
práva, ale i povinnosti
UČITEL:
    (51) důsledně dbá na komunikaci bez ponižování druhých.

KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
UČITEL:
    (61,64) poskytuje žákům dost možností k procvičení látky, zautomatizování dovedností nebo
     prohloubení získaných znalostí.
                         208
Hodnocení ve vyučovacím předmětu Zeměpis:
   směřuje k dítěti samému, k jeho možnostem, k jeho vlastnímu pokroku
   učí žáka překonávat negativní dopady vnímání svého neúspěchu, kladně jej motivuje a
   vede k dokončení splnění zadaného úkolu
   probíhá posuzováním nejen vědomostí, ale především dovedností např. orientace a
   samotná práce s mapou, kompetencí, postojů
   vychází z přesvědčení, že všichni žáci mohou dosáhnout všech cílů na úrovni svých
   možností a schopností, pokud budou mít optimální podmínky a dostatek času na
   učení, opakování, opravy chyb, na zvládání postupných kroků, příp. individuální či
   skupinovou dopomoc
   je srozumitelné pro žáka i rodiče, je variabilní a ucelené, střízlivé, s vlídnou vstřícností,
   s používáním individuální normy pro individuální možnosti žáka
                        209
   Vzdělávací obsah
Předmět/ročník:   ZEMĚPIS 7. ROČNÍK
Výstupy               Ročníkové výstupy                     Učivo                   Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                                                 vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                             Průřezová témata


                                               GEOGRAFICKÉ INFORMACE,
                                               ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A
                                               TOPOGRAFIE
                   prakticky užívat a v kooperaci s ostatními pracovat
 rozumět základní geografické,    s nástěnnou mapou ČR, atlasem, případně vybranými    Komunikační geografický a
                                               kartografický jazyk            Inf - práce
 topografické a kartografické    PC programy
 terminologii            přečíst vybrané symboly, smluvené značky,         vybrané obecně používané geografické  s výukovými
                                                                    programy,
                   vysvětlivky na mapách                   a topografické pojmy
                                                                    vyhledávání
                   postupně se orientovat a „číst“ v mapě          jazyk mapy: symboly, smluvené      informací
                                                značky, vysvětlivky
                   vyjádřit vlastními slovy, co si představí, když slyší  Morální rozvoj - hodnoty, postoje*
                   slovo domov*                       domov
                   poznat státní hymnu, státní symboly, hlavní město,    povědomí o kvalitách typu
                   prezidenta*
 získat osobní představu o                                   odpovědnost, spolehlivost,       OSV20* -
                   uvést příklady a popsat prostředí kolem nás        spravedlivost, respektování atd.    domov,
 prostředí, které nás obklopuje,   uvést příklady chování k jiným lidem, přírodě*                          prosociální
 umět ho popsat a určit                                    pomáhající a prosociální chování
                   vysvětlit, co si představí pod slovem odpovědnost,    (člověk neočekává protislužbu)
                                                                    chování, etické
 jednoduché vazby, vyjádřit co    rozhodnout, co je odpovědné a co není odpovědné ve                        problémy
 mu prospívá a škodí                                      etické problematické situace všedního
                   vztahu k prostředí*                    dne a jejich řešení ve vztahu
                   uvést příklady kulturních památek hlavního města     k přírodnímu prostředí *
                   Prahy, města Vimperk a okolí a vysvětlit, jak se                         Hv; D, Ov*
                   k nim a v nich chováme*
                   ukázat na podrobnější mapě své bydliště a některé
                   regionální zajímavosti, svými slovy zhodnotit jejich
                   současný stav*
                                      210
Předmět/ročník:  ZEMĚPIS 7. ROČNÍK
Výstupy              Ročníkové výstupy                    Učivo                     Mezipředmětové
podle RVP - LMP          ŠVP                                                  vztahy
Žák by měl:            Žák by měl:                                              Průřezová témata

                                              ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 umět pojmenovat různé krajiny   rozeznat a ukázat na mapě hranice našeho státu     Krajina
 jako součást pevninské části   vyjmenovat a ukázat dle mapy státy sousedící s ČR    přírodní a společenské prostředí, typy   Vv
 krajinné sféry, rozlišit na    ukázat na mapě vybraná pohoří, nížiny, řeky a velká   krajin
 konkrétních příkladech      měst
 specifické znaky a funkce                                Vztah příroda a společnost
 krajin                                           principy a zásady ochrany přírody a
                                               životního prostředí
 znát příklady přírodních a                                 chráněná území přírody
 kulturních krajinných složek                                globální ekologické a environmentální
                  barevně označit jednotlivé typy krajiny*         problémy lidstva
 uvést na vybraných příkladech   uvést příklady a zamyslet se na významem
 závažné důsledky a rizika     jednotlivých ekosystémů*                Ekosystémy*
 přírodních a společenských    doplnit dle obrázků názvy typů krajiny a uvést      Les (les v našem prostředí, význam lesa)
 vlivů na životní prostředí    příklady z naší vlasti (povrch ČR)*            pole (význam, změny okolní krajiny
                  nakreslit krajinu, ve které bydlí, pokusit se definovat  vlivem člověka, způsoby hospodaření na   ENV51* - les,
                  její typ, srovnat s ostatními typy*            nich, pole a jejich okolí)         pole,vodní
                  uvést odlišnosti podnebí a počasí v závislosti na typu  vodní zdroje (lidské aktivity spojené    zdroje, lidské
                  krajiny a ročním období*                 s vodním hospodářstvím, důležitost pro   sídlo
                  popsat rozdíly mezi řekou, rybníkem, přehradou a     krajinnou ekologii)
                  jejich příklady najít na mapě*              lidské sídlo – město - vesnice (umělý
                  najít na mapě nejhustěji zalidněné oblasti v ČR,     ekosystém, jeho funkce, kulturní
                  vyhledat velká města ČR*                 krajina)*
                  uvést rozdíly mezi venkovskou a městskou krajinou*
                  vlastními slovy popsat, co všechno potřebujeme
                  k životu (voda, ovzduší, půda, ekosystémy, energie,   Základní podmínky života**          ENV 52 -
                  přírodní zdroje)**                    Voda, ovzduší, půda, ekosystémy,      voda, ovzduší,
                  vyhledat na mapě oblasti těžby nerostných surovin**    energie, přírodní zdroje**         půda                                     211
Předmět/ročník:  ZEMĚPIS 7. ROČNÍK
Výstupy              Ročníkové výstupy                    Učivo                   Mezipředmětové
podle RVP - LMP          ŠVP                                                vztahy
Žák by měl:            Žák by měl:                                            Průřezová témata


                                              Lidské aktivity a problémy životního   ENV53 -
                  vlastními slovy zhodnotit, jaké je životní prostředí  prostředí***               zemědělství a
                  v krajině, kde žijeme***                 Zemědělství, doprava, průmysl, odpady  ochrana
                  popsat a ukázat na mapě chráněná území ***        ochrana přírody a kulturních památek,  přírody
                  svými slovy pohovořit o ekologii, uvést příklady     změny v krajině)***
                  ochrany životního prostředí***

                                              GEOGRAFICKÉ INFORMACE,
                                              ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A
                  prakticky užívat a pracovat s nástěnnou mapou světa  TOPOGRAFIE
                  a Evropy, atlasem, globusem, vybranými PC
                  programy                        Geografická kartografie a topografie
                  rozumět vybraným symbolům, smluveným značkám,      druhy map
                  barvám na mapách i globusu                měřítko a obsah plánů a map       M
 rozumět základní geografické,   ukázat na globusu hlavní poledník a rovník, rozlišit   glóbus, zemská síť, poledníky a
 topografické a kartografické   jednotlivé polokoule                   rovnoběžky,
 terminologii           vyjmenovat a porovnávat jednotlivé světadíly       orientace plánů a map vzhledem ke
                  vyhledat na mapě světa velké ostrovy, poloostrovy a   světovým stranám
                  zálivy, oceány                      praktická cvičení s dostupnými
                  porovnat Evropu a Asii                  kartografickými produkty v tištěné i
                  určit polohu ČR v Evropě a porovnat její velikost    elektronické podobě
                  s velikostí sousedních států
                  ukázat na mapě a pojmenovat tvar a povrch Evropy
                  vyhledat na mapě vybrané řeky a jezera Evropy
                  seznámit se s obrázky velkých evropských měst,
                  uvést příklady jejich památek, vyprávět své zážitky
                  ze zájezdů, četby, filmu atd.
                                      212
Předmět/ročník:   ZEMĚPIS 7. ROČNÍK
Výstupy                Ročníkové výstupy                     Učivo                   Mezipředmětové
podle RVP - LMP            ŠVP                                                 vztahy
Žák by měl:              Žák by měl:                                             Průřezová témata


                                                TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE
                                                A APLIKACE
                                                Cvičení a pozorování v terénu v místní
                                                krajině, geografické exkurze
 ovládat základy praktické       při vycházce do terénu užívat buzolu a mapu,       orientační body
 topografie a orientace v terénu    orientovat se v ní, pohybovat se podle ní, rozeznávat   jevy, pomůcky a přístroje
                    vybrané symboly a značky, prakticky určovat hlavní    stanoviště, určování hlavních a     Tv – pobyt
                                                 vedlejších světových stran       v přírodě
                    i vedlejší světové strany, znát a uplatňovat zásady
                    bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě        pohyb podle mapy, odhad vzdáleností a
                                                 výšek objektů v terénu

                                                Ochrana člověka při ohrožení zdraví a
                 při vycházce k řece pozorovat a popsat čistotu a       života
                 teplotu vody, vodní rostliny a živočichy – zvážit a dát     živelné pohromy (opatření, chování a
 uplatňovat v praxi zásady    do souvislosti s chováním svým i ostatních,           jednání při nebezpečí)
 bezpečného pohybu a pobytu ve  diskutovat, navrhnout možnosti řešení ochrany
                                                Vztah člověka k prostředí
 volné přírodě          životního prostředí****                                         ENV54 - naše
                                                 Naše obec****
                 uvést příklady živelných pohrom****                                   obec
                                                PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ
                                                Země jako vesmírné těleso
                    vyjmenovat planety sluneční soustavy           tvar a pohyby Země
 objasnit důsledky pohybů Země     vysvětlit pohyby Země                   důsledky pohybů Země na život lidí a  Inf - výukové
 vědět o působení vnitřních a                                                      programy,
                    ukázat na glóbu a přečíst názvy oceánů a vysokých     organismů
                                                                     vyhledávání
 vnějších procesů v přírodní      hor                            střídání dne a noci           informací
 sféře a jejich vlivu na přírodu a   otáčet glóbem tak, jak se otáčí Země kolem své osy,    střídání ročních období
 na lidskou společnost         ukázat póly                        časová pásma                                       213
Předmět/ročník:  ZEMĚPIS 7. ROČNÍK
Výstupy             Ročníkové výstupy                   Učivo                     Mezipředmětové
podle RVP - LMP         ŠVP                                                 vztahy
Žák by měl:           Žák by měl:                                             Průřezová témata


                                            Krajinná sféra
                                             přírodní sféra a její základní složky a
                 rozeznat poledníky a rovnoběžky            prvky
 vědět o působení přírodních   znát základní informace o rovníku a hlavním      přírodní oblasti Země
 vlivů na utváření zemského   poledníku                       podnebné pásy
 povrchu             shrnout znalosti o časových pásmech

                                            Systém přírodní sféry na regionální
                                            úrovni
                                             přírodní oblasti


                                            Ekosystémy*
                 ukázat na mapě oceány, moře, tropický deštný les a   moře (druhová odlišnost, význam pro
                 pohovořit o jejich významu*              biosféru)                  ENV51 - moře,
                                             tropický deštný les (porovnání, druhová   deštný prales
                                             rozmanitost, ohrožování, globální
                                             význam a význam pro nás)*

                                            Základní podmínky života**
                                             voda (vztahy vlastností vody a života,   ENV52 -
                 zamyslet se nad významem vody (pitná voda ve světě   význam vody pro lidské aktivity,      voda(význam a
                 a u nás, problémy, způsoby řešení)**          ochrana její čistoty, pitná voda ve světě  ochrana)
                                             a u nás, způsoby řešení)**

                                            Lidské aktivity a problémy ŽP         ENV53 -
                 popsat nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné     Zemědělství, doprava, průmysl        zemědělství;
                 podmínky)****                     odpady, ochrana přírody a památek***    odpady
                                   214
Předmět/ročník:   ZEMĚPIS 7. ROČNÍK
Výstupy               Ročníkové výstupy                     Učivo                    Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                                                  vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                              Průřezová témata


                                                Vztah člověka k prostředí
                   pozorovat aktuální ekologický stav okolní krajiny,     Naše obec, instituce, aktuální      ENV54 - obec,
                   zaujmout vlastní názor, vytvořit návrh řešení       ekologický problém            životní styl,
                   případného ekologického problému****            náš životní styl             prostředí a zdraví
                   vyjádřit vlastními slovy a diskutovat na téma co je to   prostředí a zdraví
                   „náš životní styl“ (spotřeba věcí, energie,        nerovnoměrnost života na Zemi
                   odpady)****                        (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný
                                                 společenský vývoj na Zemi)****

                                                ČESKÁ REPUBLIKA
                   prakticky užívat mapy obecně zeměpisné a politické,
                   příp. turistické a automapy - vyhledat na mapě své    Místní region
                   bydliště a místo naší školy                zeměpisná poloha, kritéria pro
 určit zeměpisnou polohu a      ukázat hlavní a vedlejší světové strany, zakreslit     vymezení místního regionu         Inf - výukové
 rozlohu ČR a její sousední     směrovou růžici                      rozloha a ohraničení vzhledem       programy,
                                                 k okolním regionům            vyhledávání
 státy                charakterizovat polohu ČR v Evropě                                  informací
 znát přírodní podmínky ČR,     uvést příklady a ukázat na mapě nížiny, pahorkatiny,
 popsat povrch a jeho členitost   vrchoviny ČR                       Česká republika
 uvést hlavní údaje o rozmístění   vyhledat prameny vybraných řek,              zeměpisná poloha, rozloha, členitost,
 obyvatelstva            zamyslet se nad čistotou našich řek, jezer, vodních    přírodní poměry
 vymezit a lokalizovat území                                  obyvatelstvo               ENV 52 - voda
                   nádrží, rybníků (ochrana její čistoty)**
 místní krajiny a oblasti      vyhledat data a porovnat velikost vybraných českých    hospodářství, hospodářské a politické
 (regionu) podle bydliště nebo    měst, Prahy                        postavení ČR v Evropě a ve světě
 školy                vyjmenovat města naší lokality
 charakterizovat přírodní,      doporučit kulturní památky a přírodní zajímavosti    Regiony ČR
 hospodářské a kulturní poměry    naší lokality, pohovořit o jejích ochraně a        územní jednotky státní správy a      ENV53 -
 místního regionu          zachování****                       samosprávy, krajské členění        ochrana přírody
 vyhledat na mapách jednotlivé    vlastními slovy a za pomoci mapy popsat jednotlivé     kraj místního regionu
 kraje ČR a charakterizovat     regiony ČR                         spolupráce se sousedními státy


                                      215
Předmět/ročník:  ZEMĚPIS 7. ROČNÍK
Výstupy              Ročníkové výstupy                  Učivo                  Mezipředmětové
podle RVP - LMP          ŠVP                                             vztahy
Žák by měl:            Žák by měl:                                         Průřezová témata
 hospodářské poměry, přírodní
 zvláštnosti a kulturní                                TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE
 zajímavosti                                      A APLIKACE

                                            Cvičení a pozorování v terénu v místní
                                            krajině, geografické exkurze
 ovládat základy praktické     vytvořit plánek vycházky do okolí školy, aktivně   orientační body
 topografie a orientace v terénu  užívat buzolu, turistické značení, „číst“ mapu    jevy, pomůcky a přístroje
 uplatňovat v praxi zásady                               stanoviště, určování hlavních a    Tv – pobyt
 bezpečného pohybu a pobytu ve                             vedlejších světových stran       v přírodě
 volné přírodě                                     pohyb podle mapy
                                             odhad vzdáleností a výšek objektů
                                             v terénu
                                             jednoduché náčrtky krajiny,
                                             schematické náčrtky pochodové osy
                                     216
Předmět/ročník:  ZEMĚPIS 8. ROČNÍK
Výstupy              Ročníkové výstupy                    Učivo                    Mezipředmětové
podle RVP - LMP          ŠVP                                                  vztahy
Žák by měl:            Žák by měl:                                              Průřezová témata

                                              REGIONY SVĚTA
                                              Světadíly, oceány, makroregiony světa    Inf - výukové
 vyhledat na mapách jednotlivé   prokázat schopnost orientovat se na mapě světa,     státy EU, určující a srovnávací kritéria  programy,
 světadíly a oceány        vyjmenovat jednotlivé světadíly a oceány a ukázat je   včetně polohy a rozlohy,          vyhledávání
                  na mapě i glóbu                     oblasti přírodní, podnebné, vegetační,   informací
 rozlišit zásadní přírodní a                                sídelní, jazykové, náboženské, kulturní
 společenské znaky světových    orientovat se na mapě Evropy, určit její polohu a
 regionů              srovnat ji s ostatními světadíly*           Evropa a svět nás zajímá*
                                                                    VGL31 -
                  vymezit hranice mezi Evropou a ostatními světadíly*   rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti   zážitky,události,
                  odvodit vznik názvů evropských nížin*          z Evropy a světa              sousedé, tradice a
                  ukázat na mapě Evropy nejvyšší pohoří, vybrané      místa, události a artefakty v blízkém   Evropa
                  řeky, poloostrovy, ostrovy, moře*            okolí mající vztah k Evropě a světu
                  vyprávět rodinné příběhy, zážitky z cest po Evropě*   naši sousedé v Evropě, život dětí
                                               v jiných zemích
                  vyjmenovat některé vybrané „speciality“ daných
 charakterizovat polohu,      států, historické a kulturní památky*          lidová slovesnost, zvyky a tradice
 rozlohu, přírodní, kulturní,                                národů Evropy*
                  poznat na ukázce rozdílnost některých evropských
 společenské, politické a     jazyků*
 hospodářské poměry vybraných
 světadílů, oceánů a vybraných   určit dle mapy typy evropské krajiny**         Objevujeme Evropu a svět**
 států               zdůvodnit na čem je závislé podnebí Evropy**
                  charakterizovat typy přírodní krajiny v souvislosti   Naše vlast a Evropa, evropské krajiny   VGL32 - naše
                  s činností lidí**                                          vlast, Evropa a
                  vysvětlit, jak člověk svou činností narušil původní   Evropa a svět, mezinárodní setkávání    svět, styl života
                  přírodu v Evropě**
                                               státní a evropské symboly, den Evropy
                  ukázat v atlasu na mapě Svět-lidnatost a sídla
                  nejhustěji a nejřidčeji osídlené oblasti                                     217
Předmět/ročník:  ZEMĚPIS 8. ROČNÍK
Výstupy              Ročníkové výstupy                     Učivo                    Mezipředmětové
podle RVP - LMP          ŠVP                                                  vztahy
Žák by měl:            Žák by měl:                                              Průřezová témata


                  svými slovy zhodnotit, jaké problémy přináší život    život Evropanů a styl života        VGL32 - naše
                  v evropských městech**                  v evropských rodinách           vlast, Evropa a
                  vyprávět o životním stylu známých, kteří žijí                            svět, styl života
                  v cizině**                        životní styl a vzdělávání mladých
                  svými slovy popsat život evropských národů a způsob    Evropanů**
                  jejich soužití**
                  orientovat se a vyhledávat vlajky evropských států
                  v přehledech a pomocných materiálech**

                                              Regionální společenské a politické
 rozlišit zásadní přírodní a                                útvary
 společenské znaky světových                                 národní a mnohonárodnostní státy
 regionů                                           části států, hospodářské oblasti, kraje,
                                               města
 charakterizovat polohu,                                  Regiony
 rozlohu, přírodní, kulturní,                                vybrané přírodní, společenské,
 společenské, politické a                                  politické, hospodářské a environmen-
 hospodářské poměry vybraných   prokázat základní znalosti o Evropské unii, pracovat   tální problémy (možnosti jejich řešení
 světadílů, oceánů a vybraných   s materiály o EU***                    ve vybraných regionech)
 států               vlastními slovy vyjádřit co Evropu spojuje a co ji
                  rozděluje***
                  vyjmenovat některé mezin. organizace***         Jsme Evropané***               VGL33 -
                  pohovořit o státech západní, severní, střední, jižní,   Evropská unie               Evropská unie,
                  jihovýchodní a východní Evropy - vyhledat je       co Evropu spojuje a co ji rozděluje    mezinárodní
                  v mapě, znát jejich hlavní města, řeky, hory***      mezinárodní organizace***         organizace
                                     218
Předmět/ročník:   ZEMĚPIS 8. ROČNÍK
Výstupy               Ročníkové výstupy                   Učivo                  Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                                               vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                           Průřezová témata


                                              TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE
                                              A APLIKACE
                   pracovat samostatně s turistickou mapou
 ovládat základy praktické      rozlišovat vybrané turistické značky         Cvičení a pozorování v terénu v místní
 topografie a orientace v terénu   určit orientační body v terénu            krajině, geografické exkurze
                   popsat směr pochodu z výchozího bodu          orientační body jevy
                   určit světové strany za pomoci buzoly         určování hlavních a vedlejších
                   odhadnout vzdálenost a výšku objektů (budovy,     světových stran
                   stromy)                        pohyb podle mapy            Tv – pobyt
                   zamyslet se nad otázkou, jak se může člověk bránit   odhad vzdáleností a výšek objektů   v přírodě
                   před živelnými pohromami                v terénu
                                               jednoduché náčrtky krajiny
                   vlastními slovy přiblížit chování při nebezpečí    schematické náčrtky pochodové osy
                   živelných pohrom
                                              Ochrana člověka při ohrožení zdraví a
                                              života
 uplatňovat v praxi zásady
 bezpečného pohybu a pobytu                                 živelné pohromy (opatření, chování a
 ve volné přírodě                                      jednání při nebezpečí živelných
                                               pohrom)
                                      219
Předmět/ročník:  ZEMĚPIS 9. ROČNÍK
Výstupy              Ročníkové výstupy                    Učivo                     Mezipředmětové
podle RVP - LMP          ŠVP                                                  vztahy
Žák by měl:            Žák by měl:                                              Průřezová témata

                                              SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ
                                              PROSTŘEDÍ
                                              Obyvatelstvo světa
                   prokázat základní orientaci na mapě Evropy a světa    struktura a rozložení světové populace,
 vědět, jak přírodní podmínky                                její růst, pohyb národů, jazykových     Vv - národnosti
 souvisí s funkcí a rozmístěním   charakterizovat obyvatelstvo světa            skupin a náboženství
 lidských sídel
                   shrnout znalosti o jednotlivých světadílech a za    Globalizační společenské, politické a
                   pomoci mapy, atlasu, přehledů a dalších materiálů je  hospodářské procesy
                   prezentovat                       aktuální společenské sídelní, politické a
                                                                     Inf - výukové
                                               hospodářské poměry současného světa
                   popsat přírodní poměry jednotlivých světadílů                            programy,
                                                                     vyhledávání
                   vyhledat na mapě významná naleziště základních     Světové hospodářství             informací
                   průmyslových surovin                   odvětvová struktura, ukazatelé
 vyhledat na mapách         vyhledat a stručně charakterizovat významné světové   hospodářského rozvoje a životní úrovně
 nejznámější oblasti cestovního   regiony                         hlavní světové surovinové a energetické
 ruchu a rekreace
                                               zdroje
                   vyhledat a charakterizovat některé státy
                                              Světadíly
                                               přírodní a hospodářské poměry
                                     220
Předmět/ročník:  ZEMĚPIS 9. ROČNÍK
Výstupy         Ročníkové výstupy                  Učivo                    Mezipředmětové
podle RVP - LMP     ŠVP                                               vztahy
Žák by měl:       Žák by měl:                                           Průřezová témata


                                       REGIONY SVĚTA -státy
             zdůvodnit proč některé oblasti hojně navštěvují   Významná centra turistiky
             turisté
                                       Kulturní rozdíly*
             svými slovy charakterizovat jedinečnost každého   Jedinečnost každého člověka a jeho    MUV41 -
             člověka v současném světě (různé jazyky,       individuální zvláštnosti         individualita
             sociokulturní odlišnosti)*              respektování zvláštností různých etnik*  jedince

                                       Etnický původ**               MUV43 -
             popsat projevy rasové nesnášenlivosti a zaujmout   Rovnocennost všech etnických skupin a   etnické skupiny
             k nim své stanovisko**                kultur
                                        projevy rasové nesnášenlivosti**

                                       Ekosystémy***
             svými slovy zhodnotit vliv člověka na přírodní    Tropický deštný les            ENV51 - deštný
             prostředí světa (ekosystémy)***           lidské sídlo (město - vesnice, kulturní  les, lidské sídlo
                                        krajina)***

                                       Lidské aktivity a problémy ŽP****      ENV53 -
                                        Zemědělství, doprava, průmysl       zemědělství;
             vyjádřit svůj názor a zhodnotit vliv člověka na   odpady, ochrana přírody a kulturních   odpady a ochrana
             přírodní prostředí světa****             památek****                přírody
                                221
Předmět/ročník:   ZEMĚPIS 9. ROČNÍK
Výstupy               Ročníkové výstupy                   Učivo                   Mezipředmětové
podle RVP - LMP           ŠVP                                               vztahy
Žák by měl:             Žák by měl:                                           Průřezová témata


                                              TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE
                                              A APLIKACE

                                              Cvičení a pozorování v terénu v místní
                                              krajině, geografické exkurze
 ovládat základy praktické       číst v turistické mapě                orientační body a jevy
                                                                   Tv – pobyt
 topografie a orientace v terénu    umět si ji zorientovat dle buzoly          určování hlavních a vedlejších
                                                                   v přírodě
                    najít na mapě i v krajině orientační body      světových stran
                    rozlišit pochodové směry               pohyb podle mapy
 uplatňovat v praxi zásady       načrtnout plánek pochodu i krajiny          odhad vzdáleností a výšek objektů
 bezpečného pohybu a pobytu                                 v terénu
 ve volné přírodě                                      jednoduché náčrtky krajiny
                                               schematické náčrtky pochodové osy

                                              Ochrana člověka při ohrožení zdraví a
                                              života
                   shrnout základní informace o živelných pohromách a   živelné pohromy (opatření, chování a
                   nebezpečí, která s sebou nesou a uvést příklady    jednání při nebezpečí živelných
                                               pohrom)

                   uvést příklady odpovědného a neodpovědného      Vztah člověka k prostředí
                   přístupu k přírodě v každodenním životě*****      Aktuální ekologický problém v regionu
                                       222
4.15 Hudební výchova
   Charakteristika
  Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Je
realizována nejen jako samostatný vyučovací předmět, ale i v rámci všech předmětů formou
hudebních chvilek během celého vyučování. Tyto vstupy pozvedají klesající soustředěnost a
aktivitu, vybízí k činorodé práci, plní často spojovací článek mezi náplní jednotlivých
předmětů.
  Vyučovací předmět Hudební výchova vede k vytváření kladného vztahu k hudbě,
rozvíjení hudebnosti a pohybové kultury žáků, zprostředkovává poznání a chápání hudebního
bohatství našich národů, kultivaci chování, estetickému a etickému cítění a prožívání, rozvoji
smyslového vnímání, probouzení hudebně-kulturních zájmů. Pomáhá orientovat se ve světě
hudby, aktivovat žáky k vlastní hudební seberealizaci, využívá psychoaktivizačního a
psychoterapeutického působení hudby na rozvoj osobnosti dítěte. Podněcuje, vytváří a
kultivuje hudební sluch dětí, jejich zpěvní hlas, smysl pro rytmus, hudební pozornost, paměť,
představivost a fantazii. Základem činností v tomto předmětu je dětská hra, která se s
rozvojem psychiky žáků stává uvědomělejší, je vymezena přesnějšími pravidly a přerůstá ve
vědomou práci diferencovaně dle schopností jednotlivců. Soustava činností respektuje a
využívá individuálních zvláštností dětí, rozvíjí jejich vzájemnou spolupráci, umožňuje
rozdílné podílení se na plnění společných úkolů dle možností a dovedností žáků.
    Doplněním jsou také návštěvy různých koncertů (ZUŠ Vimperk aj.,). K výběru a
k poslechu hudby se také využívá počítačové učebny a internetu.
    Do obsahu učiva jsou začleněna průřezová témata, která pomáhají žákům utvářet si
praktické životní dovednosti. Přehled o začlenění je uveden níže v tabulce.

      Týdenní     1. r. 2. r. 3. r 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r
      hodinová dotace: 1   1   1  1   1   1   1   1   1

Učivo je rozděleno na I. stupni do čtyř tématických okruhů:

       Podle okruhů zadaných v RVP
        1. Vokální činnosti
        2. Hudebně pohybové činnosti
        3. Poslechové činnosti
       Okruh přidaný podle ŠVP
        4. Instrumentální a rytmické činnosti

na II. stupni do tří tématických okruhů:

       Podle okruhů zadaných v RVP
        1. Vokální činnosti
        2. Hudebně pohybové činnosti
        3. Poslechové činnosti                       223
Cílové zaměření předmětu:
       rozvíjení pozitivního vztahu k hudbě a jejímu vnímání
       využívání a rozvíjení hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností
       rozvíjení estetického cítění a schopnosti hudbu emocionálně prožít
       ke kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry
       poznání, že kultura a umění obohacují život člověka
       poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
       seznámení se a akceptování kultury jiných národů a etnik

Začlenění průřezových témat na I. stupni (1.-5. ročník)

  PT    TO PT                            TO učiva předmětu/poznámka
(zkratka)  (číslo)   téma (námět, činnost, dle RVP ZV)
                                      (do kterého je PT integrováno)
MUV      41   zvláštnosti různých etnik         poslechové činnosti / 4. ročník
MUV      41   poznávání vlastního kulturního zakotvení  vokální činnosti / 5. ročník
MUV      44   vývoj a význam multikulturality      multikultularita / 6. ročník
            cvičení pro rozvoj základních rysů
OSV      14                         osobnostní rozvoj / 7. ročník
            kreativity
MEV      63   organizace a vliv médií ve společnosti   osobnostní rozvoj / 8. ročník
VGL      31   zážitky a zkušenosti z Evropy a ze světa  Evropa a svět nás zajímá / 9. ročník
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření
klíčových kompetencí:
KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
učení
UČITEL:
       (11) seznamuje s různými rytmy a základními tóny.
       (12) pracuje s pomůckami a hudebními nástroji.
       (12) umožňuje přirozené hudební projevy dětí a jejich rytmického cítění.
       (13) provádí průběžné hodnocení, povzbuzuje a motivuje ke zlepšení výkonů.
       (16) vytváří s žáky podmínky ke společné práci.
       (17) vědomě navazuje ne znalosti dětí a aktivně vybízí k poznávání nových písní.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcovat žáky k praktickému řešení problémů
UČITEL:
       (22) vybírá písně s pozitivním obsahem, vede žáky k radostnému zážitku.
       (24) povzbuzuje k vytrvalosti a ke spolupráci.
       (24) chválí a povzbuzuje žáky.
       (25) vede k samostatnosti.
                             224
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky k účinné a slušné komunikaci
UČITEL:
     (31) učí prezentovat získané dovednosti – hra na rytmické nástroje, zpívání písní.
     (32) dává možnost k samostatným výstupům.
     (32) dbá   na srozumitelnost, pochopení a slušnost zpívaných či poslouchaných písní.
     (32) analyzuje s žáky obsah poslechnutého či zpívaného.
     (33) seznamuje žáky s různými nosiči zvuku a obrazu.
     (34) seznamuje žáky se základy hudební nauky.
     (34) umožňuje žákům práci se zvukem.
     (37) umožňuje skupinovou práci, rozdělení nástrojů, zpěv různých skupin, rytmická cvičení
     a hudební hry.
     (37) preferuje zpívání pro radost.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní i druhých
UČITEL:
      (41) společně s žákem hledá to, co mu opravdu jde.
      (42) vede žáky k uplatnění dohodnutých pravidel.
      (43) poukazuje na potřebu pravidel.
      (43) vede žáky k ohleduplnosti a toleranci vůči výkonům svých spolužáků.
      (45) využívá příležitostí k vystoupení žáků ve škole nebo jiných organizacích.

KOMPETENCE OBČANSKÉ – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, mající svá
práva, ale i povinnosti
UČITEL:
     (51) vede k ohleduplnosti, pomáhá překonávat strach z neúspěchu.
     (53) učí žáky respektovat např. romské rytmy a další etnické různorodosti.
     (54) upozorňuje na možná nebezpečí hudby (zvuku), např. kvantita, kvalita, intenzita

KOMPETENCE PRACOVNÍ – pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
UČITEL:
      (61) umožní získat nové hudební a rytmické dovednosti.
      (62) dbá na zajímavost vyučování.
      (64) vede ke spolupráci
      (65) povzbuzuje a motivuje žáky k adekvátním výkonům.
      (66) vede žáky k objektivnímu hodnocení
      (66) umožňuje žákům aktivně se účastnit hodnocení výkonů.
                          225
Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova
Očekávané výstupy dle RVP – LMP 1. období (1.-3. ročník)
žák by měl:
   zpívat jednoduché písně v rozsahu kvinty
   rozlišovat sílu zvuku
   soustředit se na poslech jednoduché krátké skladby
   správně a hospodárně dýchat a zřetelně vyslovovat při rytmizaci říkadel i při zpěvu
   měnit pohyb podle tempových a rytmických změn


Předmět/ročník:       Hudební výchova / 1. ročník
Ročníkové výstupy             Učivo                   Mezipředmětové
ŠVP                                          vztahy
Žák by měl:                                      Průřezová témata

                      Vokální činnosti              Pr – živá příroda v textu
  Udržet správné držení těla při zpěvu   hlasová hygiena             písní, rodina
  Nasadit zpěvný hlas           správné držení těla           ČJ – výslovnost hlásek,
  Zopakovat melodickou odpověď       dechová cvičení             melodičnost řeči
  Zazpívat 5 jednoduchých dětských     artikulační cvičení melodická otázka a
  písní dle svých možností         odpověď                 ČJ – říkadla, slabikování
                       popěvky                 M – rozpočitadla
                       nácvik jednoduchých dětských písní
                       dle výběru učitele

                      Instrumentální a rytmické činnosti
                       rozpočitadla, říkanky          ČJ – uvolňovací cviky na
 Recitovat a rytmizovat slovní spojení,
                       hra na tělo – tleskání, pleskání,    rozvoj jemné motoriky
 jednoduché texty, říkadla
                       podupy
 Doprovázet se hrou na tělo
                       jednoduchý doprovod na Orffovy      Tv – vyjádření délky tónu
 Pojmenovat základní Orffovy        instrumenty               pohybem, nápodoba
 instrumenty
                                           pohybu zvířat
                      Hudebně – pohybové činnosti
                       správné držení těla
 Zapojit se do jednoduchých dětských
                       chůze
 hudebně pohybových her
                       chůze, běh spojené s jednoduchým
 Zopakovat jednoduchou nápodobu
                       pohybem
 pohybu
                       hravé pohybové činnosti spojené
                       s dětskými popěvky
                       jednoduchá dramatizace písní

 Rozlišit mluvní a zpěvní projev     Poslechové činnosti
                       poslech zvuků přírody          Pr – zvuky přírody
 Krátkodobě se soustředit na poslech
 říkadel a písní              poslech říkadel, jednoduchých písní
                       poslech krátkých výrazných skladeb se
                       společenskou funkcí – ukolébavka,
                       pochod
                           226
Předmět/ročník:     Hudební výchova / 2. ročník
Ročníkové výstupy            Učivo                   Mezipředmětové
ŠVP                                         vztahy
Žák by měl:                                     Průřezová témata

                     Vokální činnosti              ČJ – jména dětí,
                      zdokonalování hlasové hygieny      rozšiřování slovní zásoby
 Označit text, melodii, doprovod     zdokonalování kvality zpěvního
 Interpretovat melodickou odpověď     projevu – měkké nasazení         Pr – vztah k přírodě,
 Zazpívat 10 lidových, národních nebo   melodická otázka a odpověď´       roční doby, orientace v
 umělých písní              zřetelná výslovnost           čase
                      rozlišení text, melodii, doprovod
                      zpěv jednoduchých písní zaměřených
                      na roční období, lidové slavnosti,
                      svátky                  Pv – rozvoj jemné
                                          motoriky
                      skupinový zpěv
                                          ČJ – rozvoj paměti
                     Instrumentální a rytmické činnosti
 Recitovat, rytmizovat a melodizovat  - rytmická otázka a odpověď´
 slova a říkadla            - nápodoba jednoduchého rytmu
 Zopakovat jednoduchý rytmický     - doprovod na jednoduché nástroje –
 celek hrou na tělo                                Tv – rozvoj koordinace,
                     Orffovy instrumenty
 Vyjmenovat Orffovy nástroje                            rytmického cítění,
                                          správné dýchání

                                          ČJ – rytmizace básní
                     Hudebně – pohybové činnosti
                     - správné a přirozené držení těla     Pr – zvuky zvířat, domácí
 Pohybem vyjádřit tempo hudby      - rytmická chůze a její modifikace     a volně žijící
 Interpretovat pohybové hry s říkadly  - chůze v různém tempu           živočichové, neživá
 s nápomocí učitele           - zpomalení, zrychlení           příroda
                     - poskoky
                     - jednoduchá taneční hra (mazurka)     ČJ – pochopení obsahu
                                          divadelního představení,
                                          odpovědi celou větou
                     Poslechové činnosti
 Označit výšku, délku a sílu tónu
                     - výška, síla, délka tónu
 Rozlišit zvuky živé a neživé přírody  - tempo – pomalu, rychle
 Určit rychlé a pomalé tempo      - poslech zvuků přírody
 Soustředěně vnímat jednoduché     - poslech písní, dětského sboru
 lidové písně              - rozeznávání některých hudebních
 Vysvětlit pojmy – koncert, divadelní  nástrojů
 představení              - seznámení s pojmy – koncert, divadelní
 Určit zvuky Orffových nástrojů,    představení
 bubnu, klavíru             - rozvoj estetického cítění
                          227
Předmět/ročník:      Hudební výchova / 3. ročník
Ročníkové výstupy              Učivo                   Mezipředmětové
ŠVP                                           vztahy
Žák by měl:                                       Průřezová témata

                       Vokální činnosti              ČJ – řečový projev,
 Správně a hospodárně dýchat         dechová hospodárnost a přirozený     jména měst (v textu
 Zřetelně vyslovovat text           výraz písně               písní)
 Používat správné nasazení tónu        uvolnění mluvidel a celého zpěvního   Pr – mezilidské vztahy,
 Vytvořit a interpretovat vlastní krátkou   aparátu                 písně o profesích, měsíce
 melodickou odpověď              intonační, dechová cvičení        a roční doby
 Zazpívat 5 jednoduchých písní        poznávání vzestupné a sestupné      Vv – zpěv a pobrukování
 v rozsahu kvinty               melodie                 jako součást výtvarných
                        dodržování pěvecké fráze         činností
                        respektování předehry, mezihry
                                            Pv – poznávání
 Rytmizovat a melodizovat říkadla a     Instrumentální a rytmické činnosti     materiálů, z nichž jsou
                                            vyrobeny hudební
 spojovat je s pohybem            rytmická cvičení
                                            nástroje
 Projevit samostatnou aktivitu        hra na tělo – odlišení přízvučné doby
 v rytmických činnostech           dodržování rytmu písní
 Pojmenovat Orffovy instrumenty        jednoduchý doprovod na rytmické
 Zvolit si vhodné nástroje k doprovodu    nástroje
 Zahrát jednoduchý doprovod s krátkou
 předehrou

                       Hudebně – pohybové činnosti
 Reagovat pohybem na znějící hudbu       pochod podle hudebního doprovodu
 Měnit pohyb podle tempových a         přeměna kroku
 rytmických změn                klus
                         rozlišování tempa, směru
                         jednoduché taneční hry (Zlatá brána)
                         spojení jednoduchých tělesných     Tv – reagování na změnu
                         cvičení s hudebním doprovodem     tempa


                                            ČJ – dramatizace
                       Poslechové činnosti
 Soustředit se na poslech jednoduché     zvuky dalších hudebních nástrojů
 krátké skladby                seznámení s lidovými a umělými      Pr – živá a neživá
 Rozlišit sílu a výšku zvuku         písněmi – poslech výrazných skladeb   příroda
 Určit základní hudební nástroje (klavír,   se společenskou funkcí – pochod,
 trubku, buben, housle)            ukolébavka, slavnostní hudba       Vv – motivační poslech
 Vysvětlit rozdíly skladeb (hlasitost,                         hudby, barevné ztvárnění
                        poslech skladeb určených dětem
 tempo, náladu)                                    poslechu
                        poznávání hudebních forem – sbor –
                        sólo, těleso – orchestr, kapela +
                        dirigent
                            228
Očekávané výstupy dle RVP – LMP 2. období (4.-5. ročník)
žák by měl:
   zpívat písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem
   odlišit tóny podle výšky, síly a barvy
   soustředit se na poslech skladeb
   naučit se správně hospodařit s dechem při interpretaci písní – frázování
   doprovodit spolužáky na rytmické hudební nástroje
   umět propojit vlastní pohyb s hudbou
                      229
Předmět/ročník:      Hudební výchova / 4. ročník
Ročníkové výstupy              Učivo                    Mezipředmětové
ŠVP                                           vztahy
Žák by měl:                                       Průřezová témata

                      Vokální činnosti              Př – vztah k přírodě, k
                       hospodárné dýchání            vlasti
                       měkké nasazení
                       správný pěvecký postoj          ČJ – rozvoj slovní
 Používat pěvecké dýchání          přirozený hlasový a zpěvní projev     zásoby, objasnění
 Užívat správnou artikulaci         zřetelná výslovnost            archaismů a nářečních
 Zpívat na základě svých dispozic      různý výraz interpretace         prvků
 intonačně čistě               (vesele,smutně,hrozivě…)
 Zazpívat 5 lidových a 5 umělých                            Tv – správné dýchání,
                       respektování předehry, mezihry, dohry
 písní v přiměřeném rozsahu                              postoj
                       zpěv lidových, národních a umělých
                       písní

                      Instrumentální a rytmické činnosti
 Pojmenovat základní hudební                              Vv – malování nástrojů
                       složitější říkadla, rozpočitadla
 nástroje a určit rozdíly ve hře na tyto   barvy zvuku základních hudebních
 nástroje                                       Inf – využití hudebního
                       nástrojů                 pexesa
 Předvést doprovod na Orffovy        dělení nástrojů na strunné a bicí
 instrumenty s užitím předehry a       2/4 rytmus
 dohry
                       hra na nástroje Orffova instrumentáře
                       seznámení s pojmem notová osnova,
                       houslový klíč, noty

                      Hudebně – pohybové činnosti
 Zopakovat prvky jednoduchých
                        snaha o vyjádření pocitů pohybem    Tv – spojení pohybu a
 lidových tanců
                                            hudby
 Předvést jednoduchou pohybovou        koordinace pohybu s hudbou
                        chůze dvoudobá             ČJ – folklór v poezii,
 improvizaci na hudební doprovod
                                            zvyky a tradice, rým
                        prvky jednoduchých lidových tanců


 Určit rytmus a tempo skladby       Poslechové činnosti             ČJ – literatura, divadlo,
 Označit typ hudby              seznámení s drobnými skladbami našich   film
 Pojmenovat a vyjmenovat základní      mistrů                  Vl – vztah k vlasti, státní
 formy hudebního a hudebně          2/4 rytmus – polka            symboly
 dramatického umění             hymna ČR
 Vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými     dětské pěvecké sbory
 formami                   poznávání hudby zábavné, slavnostní,
                       taneční
                       seznámení s pojmem – opera, balet,
                       pantomima
                       poslech písní jiných národů –       MUV 41 – kulturní
                       respektování zvláštností různých etnik,  rozdíly, zvláštnosti
                       sociokulturní rozdíly v ČR        různých etnik
                            230
Předmět/ročník:      Hudební výchova / 5. ročník
Ročníkové výstupy         Učivo                        Mezipředmětové
ŠVP                                          vztahy
Žák by měl:                                      Průřezová témata

                  Vokální činnosti
                                            Vl, Př – vztah k lidské
                   prohlubování osvojených činností z předešlých
                                            práci a jejím
 Využívat správné pěvecké      ročníků – dýchání, výslovnost, uvolněný zpěv
                                            výsledkům, vztah
 návyky               dodržování hlavních zásad kultury zpěvu      k životnímu prostředí,
 Správně hospodařit s dechem,    osvojování pěveckého dělení slov         místopis ČR, práce
 frázovat              lehké tvoření tónu                s mapou
 Zpívat intonačně čistě a      správná dynamika a rytmus písně
 rytmicky přesně v jednohlase    respektování pomlk, repeticí           ČJ – lidová slovesnost,
 Zazpívat 10 písní         sledování pohybu melodie v jednoduchém      poezie
 v přiměřeném rozsahu dle      notovém zápisu
 individuálních schopností     rozvoj hudební paměti
                   kolektivní zpěv sjednocený dle taktovacích gest
                                            MUV 41-
                   zpěv lidových, národních a umělých písní     Kulturní rozdíly-
                   s hrubým odstupňováním dynamiky          poznávání vlastního
                   kánon                       kulturního
                                            zakotvení
                  Instrumentální a rytmické činnosti
                   interpretace těžkých a lehkých dob ve dvou,    ČJ – popis
 Rozdělit hudební nástroje do    třech a čtyřdobém taktu
 4 základních skupin                                 Vv – výtvarné
                   vytváření jednoduché nástrojové předehry,     abstraktní ztvárnění
 Vysvětlit pojem nota, notová
                   mezihry a dohry                  hudby, výtvarné
 osnova, houslový klíč
                   zdokonalování doprovodu na rytmické hudební    osvojování skutečnosti
 Pojmenovat části noty a
 vyjmenovat druhy not
                   nástroje                     – hudební nástroje
                   dělení nástrojů na žesťové a klávesové
 Doprovodit spolužáky na
                   seznámení s částmi a hodnotou noty – celá,
 rytmické hudební nástroje
                   půlová, čtvrťová


                  Hudebně – pohybové činnosti
 Vyjádřit emoční náboj hudby    vyjádření hudební nálady improvizované      Tv – ztvárnění hudby
 pohybem a mimikou         vyjádření hudby pohybem              výrazovým tancem
 Předvést dvou a třídobý      výrazový tanec
 taneční krok            uplatnění prvků tvořivé dramatiky
 Pohybově improvizovat na      valčíkový taneční krok
 hudební doprovod
                  Poslechové činnosti
 Určit tóny podle výšky, síly a   rozlišení tónů
 barvy               seznámení se zpěvnými hlasy            ČJ – vyprávění
 Soustředit se na poslech                               prožitku, kultura slova,
                   zdokonalení se ve sluchovém poznávání zvuků
                                            seznámení
 skladby              hudebních nástrojů
 Určit několik hudebních                               s významnými
                   instrumentální a vokální skladby
 nástrojů v skladbě                                  hudebními osobnostmi
                   slavné melodie a skladby dle výběru učitele
                                            regionu
 Vyjmenovat 2 české hudební     přiměřeně k věku a schopnostem dětí
 skladatele             seznámení se s nejznámějšími českými
 Přiřadit ukázky různých      skladateli-A. Dvořákem a B. Smetanou
 hudebních forem ke         seznámení se s výraznými hudebními
 správným pojmům          osobnostmi regionu
                   muzikál, opereta
                           231
Očekávané výstupy podle RVP-LMP 3. období (6.-9. ročník)
žák by měl:
   znát a interpretovat vybrané lidové a umělé písně
   doprovázet písně pomocí ostinata
   soustředit se na poslech skladeb většího rozsahu
   rozeznávat různé hudební žánry
   rozpoznat vybrané hudební nástroje symfonického orchestru
   znát vybrané hudební skladatele a jejich díla


Předmět/ročník:      Hudební výchova / 6. ročník
Ročníkové výstupy            Učivo                       Mezipředmětové
ŠVP                                            vztahy
Žák by měl:                                        Průřezová
                                              témata

 intonovat v přiměřeném rozsahu     Vokální činnosti a instrumentální činnosti
 vybrané lidové a umělé písně +      Zpěv jednohlasu i vícehlasu (kánon)
 koledy s doprovodem, ve skupině,     v přiměřeném rozsahu
 příp. sólově               Intonační cvičení
 vyjádřit rytmus písně hrou na tělo a   Seznámení s grafickým záznamem melodie
 jednoduché rytmizační nástroje      Hra na tělo, nástroje Orffova instrumentáře
 rozlišovat tóny oktávy, zazpívat je   (ostinátní doprovod, prodleva)
 vzestupně i sestupně
 rozpoznat notu celou, půlovou,     Poslechové činnosti
 čtvrťovou i osminovou
 rozpoznat základní vlastnosti tónů    Rozlišování zpěvních hlasů
 (délka, výška, síla)           Hudební nástroje
 správně artikulovat           Hudební uskupení
 rozeznat stupnici durovou        Hudebně vyjadřovací prostředky ve skladbě,
 určit druhy sborů (dětský, ženský,    mimohudební obsah díla
 mužský, smíšený)             Hudební žánry
 soustředit se na poslech vybraných    Nejvýznamnější hudební skladatelé a jejich
 skladeb vážné hudby a pokusit se     dílo
 vyjádřit svými slovy co hudba
 představuje              Hudebně pohybové činnosti
 předvést jednoduchou sestavu       Taktování a pohyb na hudbu
 pohybů na vybranou melodii        Hudebně pohybové hry
 naučit se vybranou pohybovou hru     Základní taneční kroky klasických nebo
 zapamatovat si jednoduchou sestavu    moderních tanců
 kroků                  Relaxační techniky, prvky muzikoterapie

                                              MUV 44
 zazpívat vybrané písně v cizím     Multikulturalita současného světa a        Multikulturalita –
 jazyce                 předpokládaný vývoj v budoucnosti,        vývoj a význam
 porovnat a vysvětlit rozdíly mezi   multikulturalita jako prostředek vzájemného
 písněmi různých etnik (např. romská,  obohacování, naslouchání druhým komunikace
 židovská píseň)            s příslušníky odlišných sociokulturních skupin,
                     vstřícný postoj k odlišnostem.
                          232
Předmět/ročník:      Hudební výchova / 7. ročník
Ročníkové výstupy                Učivo                    Mezipředmětové
ŠVP                                             vztahy
Žák by měl:                                         Průřezová témata

 interpretovat v přiměřeném rozsahu
 vybrané lidové a umělé písně + koledy
 s doprovodem či bez doprovodu, ve       Vokální činnosti a instrumentální
 skupině, příp. sólově             činnosti
 vyjádřit rytmus písně hrou na tělo a      Zpěv jednohlasu i vícehlasu (kánon)
 jednoduché rytmizační nástroje         v přiměřeném rozsahu
 vyjádřit své pocity při zpěvu milostných    Intonační cvičení
 písní, proč vznikají              Seznámení s grafickým záznamem
 vysvětlit, co hlasu škodí, shrnout pravidla   melodie
 hlasové hygieny definovat rozdíl mezi      Hra na tělo, nástroje Orffova
 notou a tónem                  instrumentáře (doprovod, prodleva)
 rozeznat mollovou stupnici
 zazpívat kánon, vícehlas
                        Poslechové činnosti
 soustředit se na poslech vybraných ukázek
 vážné hudby, popsat své dojmy a pocity,     Rozlišování zpěvních hlasů
 vyjádřit je slovně i graficky          Hudební nástroje
 vysvětlit, co znamená slovo koncert       Hudební uskupení
 rozeznat lidské hlasy v hudbě          Hudebně vyjadřovací prostředky ve
 zobecnit problémy: Hudba jako kulisa pro    skladbě, mimohudební obsah díla
 cokoli, Hudba a drogy              Hudební žánry
 rozeznat vybrané hudební nástroje        Hudební skladatelé a jejich dílo
 předvést pantomimicky hru na hudební
 nástroje
 seznámit se s ukázkami vybraných tanců
 vyjmenovat vybrané hudební skladatele
 aktivně se zapojit a naučit další vybrané
 hudebně pohybové hry             Hudebně pohybové činnosti
 vlastními slovy vyjádřit, co je to balet
                         Taktování a pohyb na hudbu
 poslechnout si vybrané skladby
                         Hudebně pohybové hry
 v provedení symfonického orchestru a
 vyjádřit dojmy se zaměřením na tempově     Základní taneční kroky klasických nebo
 odlišné úseky                  moderních tanců
 dirigovat jednoduché písně (taktování na    Relaxační techniky, prvky muzikoterapie
 2, 3 doby)


 rozeznat tempově odlišné písně, uvést     Osobnostní rozvoj
 příklady, zazpívat je             Cvičení pro rozvoj základních rysů
                        kreativity (pružnosti nápadů, originality,
 rozeznat dynamicky odlišné písně, uvést                          OSV 14 Osobnostní
                        schopnosti vidět věci jinak, citlivosti,   rozvoj
 příklady, zazpívat je
                        tvořivost v mezilidských vztazích)
 popsat hudební přehrávače a hudební
 nosiče
 zamyslet se nad muzikálem, vyjmenovat
 některé, zazpívat ukázky
 připravit si referát o vybraném hudebním
 skladateli
                            233
Předmět/ročník:      Hudební výchova / 8. ročník
Ročníkové výstupy                  Učivo                Mezipředmětové
ŠVP                                            vztahy
Žák by měl:                                        Průřezová témata

                           Vokální činnosti a
                           instrumentální činnosti
 interpretovat v přiměřeném rozsahu vybrané      Zpěv jednohlasu i vícehlasu
 lidové a umělé písně + koledy ve skupině,      (kánon) v přiměřeném rozsahu
 příp. sólově                     Intonační cvičení
 vyjádřit rytmus písně hrou na tělo a         Seznámení s grafickým
 jednoduché rytmizační nástroje            záznamem melodie
 vytleskávat doprovodný rytmus            Hra na tělo, nástroje Orffova
 orientovat se v hudební osnově            instrumentáře (ostinátní
                            doprovod, prodleva)

                           Poslechové činnosti
 na základě poslechu a diskuse rozeznat ukázku
 hudby vážné a hudby „nevážné“            Rozlišování zpěvních hlasů
 vyjádřit definici slova hudební hit         Hudební nástroje
 uvést názvy některých oper – odlišit jednotlivé   Hudební uskupení
 hlasy                        Hudebně vyjadřovací prostředky
 vyjmenovat vybrané hudební skladatele        ve skladbě, mimohudební obsah
                            díla
 vyjádřit dojmy a představy při poslechu vážné
 hudby                        Hudební žánry
 uvést příklady původu hudby – pravěk,        Nejvýznamnější hudební
 starověk, středověk                 skladatelé a jejich dílo
 zdůvodnit, proč USA nazýváme kolébkou
 jazzu a moderní populární hudby
                           Hudebně pohybové činnosti
 vyjmenovat některé rockové hudební skupiny
 na základě poslechu hudebních ukázek určit      Taktování a pohyb na hudbu
 hudební styly                    Hudebně pohybové hry
 diskutovat o hudbě, která se mi „líbí či nelíbí“   Základní taneční kroky
 vytvořit a interpretovat referát o oblíbeném     klasických nebo moderních
 zpěvákovi či hudební skupině             tanců
 vyjmenovat některé tance               Relaxační techniky, prvky
 znát základní kroky vybraných tanců         muzikoterapie


                           Osobnostní rozvoj
 aktivně spolupracovat a zapojit se do       Organizace a postavení médií ve
 vybraných hudebně pohybových her          společnosti, faktory ovlivňující
 vést diskusi o roli médií v každodenním životě   média, interpretace vlivů      MEV 63 - organizace
 člověka                      působících na jejich chování,    a postavení médií ve
                           způsoby financování médií a jejich  společnosti
 vyjmenovat názvy některých rozhlasových či
                           dopady, vliv médií na každodenní
 televizních stanic, hudebních časopisů a
                           život jednotlivce, na uspořádání
 pořadů
                           dne, na postoje a chování, vliv
                           médií na kulturu.
                            234
Předmět/ročník:     Hudební výchova / 9. ročník
Ročníkové výstupy                Učivo               Mezipředmětové
ŠVP                                        vztahy
Žák by měl:                                    Průřezová témata

 znát a interpretovat v přiměřeném rozsahu   Vokální činnosti a
 vybrané lidové a umělé písně + koledy ve   instrumentální činnosti
 skupině, příp. sólově              Zpěv jednohlasu i vícehlasu
 vyjádřit rytmus písně hrou na tělo a      (kánon) v přiměřeném rozsahu
 jednoduché rytmizační nástroje, dodržovat    Intonační cvičení
 prodlevu                    Seznámení s grafickým
 orientovat se v notovém záznamu, „číst“     záznamem melodie
 z něho                     Hra na tělo, nástroje Orffova
 shrnout znalosti o hlasech, poslechem je    instrumentáře (ostinátní
 rozlišovat                   doprovod, prodleva)
 samostatně vytvořit a vytleskávat
 doprovodný rytmus, „hrát“ na tělo,
 dirigovat
                        Poslechové činnosti
                         Rozlišování zpěvních hlasů
 srovnat rytmickou stránku vybraných
 poslechových skladeb              Hudební nástroje
 poznat ukázky trampské, folkové a country    Hudební uskupení
 písně – vybrané písně zazpívat, diskutovat,   Hudebně vyjadřovací prostředky
 proč vznikly                  ve skladbě, mimohudební obsah
 definovat techniku v hudbě, uvést příklady   díla
 vyjmenovat české hudební skladatele vážné    Hudební žánry
 hudby, uvést jejich základní dílo        Nejvýznamnější hudební
 rozpoznat vybrané ukázky vážné hudby      skladatelé a jejich dílo
 vysvětlit, co je to operní árie
                        Hudebně pohybové činnosti
 vytvořit vlastní text k jednoduché melodii
                         Taktování a pohyb na hudbu
                         Hudebně pohybové hry
                         Základní taneční kroky
 uvést příklady a diskutovat o současných    klasických nebo moderních
 populárních našich i cizích hudebních      tanců
 skupinách, zpěvačkách a zpěvácích        Relaxační techniky, prvky
 na základě „svého výběru“ donést,        muzikoterapie          VGL 31 - zážitky a
 prezentovat a doporučit hudební novinky                     zkušenosti z Evropy a
 domácí i zahraniční              Evropa a svět nás zajímá -     světa
 svými slovy popsat vztah k jiným národům    zážitky a zkušenosti z Evropy a
                        světa, místa, události v blízkém  Z - Evropa
 zazpívat písně jiného národa
                        okolí mající vztah k Evropě a
                        světu, naši sousedé v Evropě
                           235
4.16 Výtvarná výchova
   Charakteristika
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

  Vzdělávací předmět výtvarná výchova provází žáky po celou dobu povinné školní
docházky. Přispívá ke kultivaci žáka tím, že dává prostor pro uplatnění jeho tvořivých
schopností a zprostředkovává mu umělecké zážitky prostřednictvím vlastní tvorby. Má
významný rehabilitační a relaxační charakter, protože v tvůrčích činnostech se snižuje vnitřní
napětí žáků, psychická nevyváženost, nesoustředěnost a agresivita.
  Prostřednictvím tvůrčích činností zaměřených na vnímání, tvorbu a interpretaci se rozvíjí
smyslové vnímání, schopnost vyjadřovat a prezentovat emoce, představy, pocity, zkušenosti a
myšlenky vzhledem k sobě samému i k okolnímu světu.
  Pomáhá uplatňovat neverbální komunikaci, zlepšovat jemnou motoriku a získávat
všestranné dovednosti, které vedou k obohacení života v podobě náplně zájmových činností,
přípravy na budoucí povolání a využití v praktickém životě.
 Předmět je vyučován v kmenových třídách, příležitostně je výuka spojena s vycházkou nebo
účastí na výstavě. Ve 2. a 3. ročníku je předmět posílen jednou hodinou z disponibilní časové
dotace.


      Ročník                1. 2.  3.  4.  5. 6. 7. 8. 9.
      Týdenní hodinová dotace       1  1  1+1 1+1  1  1  1  1  1

      (+1) = přidaná disponibilní hodina

Předmět výtvarné výchovy zahrnuje:
   PROSTŘEDKY A POSTUPY PRO VYJÁDŘENÍ emocí, pocitů, nálad a fantazijních
   představ
   VNÍMÁNÍ, POROVNÁVÁNÍ A HODNOCENÍ výsledků tvůrčích činností vlastních i
   ostatních i výsledků běžné a umělecké produkce
   PREZENTACE VÝSLEDKŮ vlastních tvůrčích činností ve třídě i ve školeUčivo 1. - 9. ročníku se realizuje v těchto okruzích:

       A. VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI

       B. DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE
           (spojené s experimentováním)

       C. VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


                         236
Začlenění průřezových témat

  PT    TO PT                       TO učiva předmětu/poznámka/třída
(zkratka)  (číslo)   téma (námět, činnost, dle RVP ZV)
                                  (do kterého je PT integrováno)
           Zážitky a zkušenosti na téma     C. Výtvarné umění a životní prostředí
 VGL     31    cestování.              (výtvarná práce na téma cestování)./ 6.-9. ročník
                              A. Výtvarné osvojování skutečnosti (výtvarná
MUV     41    Individuální zvláštnosti.
                              práce na téma zvláštnosti etnik)./4.- 9. ročník
                              C. Výtvarné umění a životní prostředí (tvorba
 ENV     54    Zajištění ochrany přírody.
                              plakátu na téma ochrana přírody)./6.-9. ročník
                              B. Dekorativní a prostorové práce
           Uplatnění a výběr výrazových
MEV     64                       s experimentováním. / 6.-9. ročník
           prostředků
                              (tvorba reklamního letáku)
Hodnocení žáka v předmětu výtvarná výchova:

  výtvarná činnost je především proces rehabilitační a relaxační, proto i hodnocení
   produkčního efektu je podružné
  hodnotit lze především emoční účast žáka, jeho aktivní zapojení a hlavně stupeň snahy a
   úsilí s jakým přistupuje k danému zadání
                           237
Výchovné a vzdělávací strategie Vv:
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:

KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
učení
UČITEL:
      (11) nabízí žákovi možnosti opírat se při tvořivých činnostech o zkušenosti získané
      vnímáním, cítěním, prožíváním, představami a fantazií.
      (13) vede žáka k hodnocení tvorby vlastní i jiné na základě porovnání v rámci třídy a školy.
      (16) pomáhá žákům chápat obecně používané termíny, znaky a symboly.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcovat žáky k praktickému řešení problémů
UČITEL:
      (24) povzbuzuje žáky, aby se nenechali při řešení problému odradit nezdarem.
      (21, 24) vede žáka v tvořivých činnostech k hledání různých variant řešení, pomáhá nalézt
      originální řešení a motivuje k dokončení započaté tvorby.
      (25) umožňuje žákovi vyjadřovat pocity, dojmy, myšlenky a představy účinnými
      vyjadřovacími prostředky.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky účinné a slušné komunikaci
UČITEL:
      (35) vede žáky při vyjadřování vlastního názoru a postoje.
      (35) vede žáka k hodnocení tvorby vlastní i jiné na základě porovnání v rámci třídy a školy.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní i druhých
UČITEL:
      (41) učí žáka chápat proces tvorby díla jako hledání, nalézání a vyjádření vztahu člověka a
      světa.
      (41) rozvojem vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivosti, fantazie, intuice,
      obohacuje emocionální život žáka a kultivuje jeho projevy.
      (44) vede žáka k nutnosti ochrany a zachování kulturního dědictví, ukazuje možnosti jeho
      podílu na tvorbě a ochraně kulturních hodnot.
      (42, 45) hodnocením díla a spojením s vlastními pocity, prožitky a představami vede žáka
      k vyhledávání podobností, shodností a odlišností různých kultur, jiných národů a etnik.
      (43) dává žákovi příležitost ke kooperativní nebo párové spolupráci při řešení některých
      výtvarných úkolů.
      (41) navozuje možnosti prezentace tvorby žáků a tím získávání jejich sebedůvěry žáka.

KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
UČITEL:
      (61) vede žáka k používání různých materiálů, pomůcek a nástrojů při tvořivých činnostech.
      (66) vede žáky při hodnocení výsledků své práce i práce ostatních.
                         238
    Vzdělávací obsah
Výstupy podle RVP – LMP za 1 období 1.-3. ročník
Žák by měl na konci 3. ročníku:
 zvládat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
 rozpoznávat, pojmenovat a porovnat linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní i
 ostatních i na příkladech z běžného života
 uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech
 být schopen výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům
 vnímat tvorbu výtvarných umělců tvořících pro děti

 Předmět/ročník: Výtvarná výchova/            1.-3. ročník
 Ročníkové výstupy   Učivo                            Mezipředmětové
 ŠVP                                         vztahy
 Žák by měl:                                     Průřezová témata


                   A. VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ
                   SKUTEČNOSTI

                    výtvarné poznávání přírody a světa
  zvládnout kontrolovaný pohyb    náměty ze života dětí
  ruky                zobrazování jednoduchých věcí denní      Prvouka –
                    potřeby                    bydliště, škola,
                    zobrazování jednoduchých přírodnin      okolí
                    spontánní kresba