642 by monitorul-oficial

VIEWS: 2 PAGES: 16

									                                             PARTEA      I
Anul XI Ñ Nr. 642                      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                          Miercuri, 29 decembrie 1999


                                              SUMAR
Nr.                                            Pagina  Nr.                                          Pagina
               DECRETE ªI LEGI                            438.    Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind ratifica-
                                                        rea Acordului dintre România ºi Republica
269. Ñ Decret privind supunerea spre ratificare                                Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire
   Parlamentului a Acordului dintre România ºi                               la impozitele pe venit, semnat la Helsinki la
   Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri                            27 octombrie 1998 ....................................................    10
   cu privire la impozitele pe venit, semnat la
   Helsinki la 27 octombrie 1998 .................................             1       ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
201. Ñ Lege privind ratificarea Acordului dintre                               ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
                                                       ªI ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI
   România ºi Republica Finlanda pentru evitarea
   dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit,                      1.540/20. Ñ Ordin al ministrului finanþelor ºi al guverna-
   semnat la Helsinki la 27 octombrie 1998...............                 2      torului Bãncii Naþionale a României pentru aproba-
                                                     rea metodologiei de înregistrare în contabilitate a
Acord între România ºi Republica Finlanda pentru evita-                          operaþiunilor legate de primirea ºi utilizarea fondu-
   rea dublei impuneri cu privire la impozitele pe                           rilor din contribuþia financiarã a Comunitãþii
   venit............................................................................  2Ð10      Europene....................................................................  11Ð15


                               DECRETE                   ªI      LEGI
                                        PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                      DECRET
 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România ºi Republica Finlanda
         pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit,
               semnat la Helsinki la 27 octombrie 1998
    În temeiul art. 91 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 1 ºi 4 din Legea
nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea tratatelor,

    Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
  Articol unic. Ñ Se supune spre ratificare Parlamentului                     semnat la Helsinki la 27 octombrie 1998, ºi se dispune
Acordul dintre România ºi Republica Finlanda pentru evita-                     publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al
rea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit,                       României, Partea I.
                                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                                        EMIL CONSTANTINESCU
                                                               În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituþia
                                                              României, contrasemnãm acest decret.
                                                                    PRIM-MINISTRU
                                                                     RADU VASILE

       Bucureºti, 23 iulie 1999.
       Nr. 269.
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 642/29.XII.1999

                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR                                                   SENATUL


                         LEGE
privind ratificarea Acordului dintre România ºi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri
        cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki la 27 octombrie 1998

     Parlamentul României adoptã prezenta lege.
 Articol unic. Ñ Se ratificã Acordul dintre România ºi       privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki la
Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu        27 octombrie 1998.
    Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 27 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
                          p. PREªEDINTELE SENATULUI,
                           DORU IOAN TÃRÃCILÃ

     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
                      p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
                           ANDREI IOAN CHILIMAN


    Bucureºti, 24 decembrie 1999.
    Nr. 201.                           ACORD
     între România ºi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit

    Guvernul României ºi Guvernul Republicii Finlanda,
    dorind sã încheie un acord pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit,
    au convenit dupã cum urmeazã:
             ARTICOLUL 1                    (vi) impozitul pe veniturile obþinute din România de
            Persoane vizate                      nerezidenþi,
                                      denumite în continuare impozit român;
  Prezentul acord se aplicã persoanelor care sunt rezi-         b) în Finlanda:
dente ale unuia sau ale ambelor state contractante.             ii(i) impozitele de stat pe venit;
                                      i(ii) impozitul pe venitul societãþilor;
             ARTICOLUL 2                    (iii) impozitul comunal;
             Impozite vizate                  (iv) impozitul bisericesc;
                                      i(v) impozitul prin reþinere la sursã pe dobândã; ºi
  1. Prezentul acord se aplicã impozitelor pe venit stabilite       (vi) impozitul prin reþinere la sursã pe veniturile nere-
în numele unui stat contractant sau al autoritãþilor locale ori          zidenþilor,
al unitãþilor sale administrativ-teritoriale, indiferent de modul      denumite în continuare impozit finlandez.
în care sunt percepute.                         4. Prezentul acord se va aplica, de asemenea, oricãror
  2. Sunt considerate impozite pe venit toate impozitele      impozite identice sau în esenþã similare, care sunt stabilite
stabilite pe venitul total sau pe elemente de venit, inclusiv    dupã data semnãrii acestui acord în plus sau în locul
impozitele pe câºtigurile provenite din înstrãinarea pro-      impozitelor existente la care se face referire în paragra-
prietãþii mobiliare sau imobiliare, precum ºi impozitele asu-    ful 3. Autoritãþile competente ale statelor contractante se
pra creºterii capitalului.                      vor informa reciproc despre orice modificãri importante
  3. Impozitele existente asupra cãrora se aplicã prezentul    aduse în legislaþiile lor fiscale.
acord sunt:                                          ARTICOLUL 3
  a) în România:
                                              Definiþii generale
    ii(i) impozitul pe venitul persoanelor fizice;
    i(ii) impozitul pe profit;                    1. În sensul prezentului acord, în mãsura în care con-
    (iii) impozitul pe salarii ºi pe alte remuneraþii similare;  textul nu cere o interpretare diferitã:
    (iv) impozitul pe venitul agricol;                a) termenul România înseamnã România ºi, când este
    i(v) impozitul pe dividende; ºi                folosit în sens geografic, înseamnã teritoriul de stat al
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 642/29.XII.1999                   3

României, inclusiv marea sa teritorialã, precum ºi alte spaþii     2. Când, în conformitate cu prevederile paragrafului 1, o
maritime (zona contiguã, platforma continentalã, zona eco-     persoanã fizicã este rezidentã a ambelor state contractante,
nomicã exclusivã) asupra cãrora România îºi exercitã drep-     atunci statutul sãu se determinã dupã cum urmeazã:
turile suverane ºi jurisdicþia în concordanþã cu propria sa       a) aceasta va fi consideratã rezidentã numai a statului
legislaþie ºi cu dreptul internaþional cu privire la explorarea   în care are o locuinþã permanentã la dispoziþia sa; dacã
ºi exploatarea resurselor naturale, biologice ºi minerale,     dispune de o locuinþã permanentã în ambele state, va fi
aflate în apele mãrii, pe fundul ºi în subsolul acestor spaþii   consideratã rezidentã a statului cu care legãturile sale per-
maritime;                              sonale ºi economice sunt mai strânse (centrul intereselor
  b) termenul Finlanda înseamnã Republica Finlanda ºi,      vitale);
când este folosit în sens geografic, înseamnã teritoriul        b) dacã statul în care aceastã persoanã are centrul
Republicii Finlanda ºi orice zonã adiacentã apelor teritoriale   intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau dacã ea
ale Republicii Finlanda în care, potrivit legislaþiei Finlandei   nu dispune de o locuinþã permanentã la dispoziþia sa în
ºi în conformitate cu legislaþia internaþionalã, pot fi exerci-   nici unul dintre state, ea va fi consideratã rezidentã numai
tate drepturile Finlandei în legãturã cu explorarea ºi exploa-   a statului în care locuieºte în mod obiºnuit;
tarea resurselor naturale ale fundului mãrii ºi subsolului ºi      c) dacã aceastã persoanã locuieºte în mod obiºnuit în
ale apelor supraiacente;                      ambele state sau în nici unul dintre ele, ea va fi conside-
  c) termenul persoana include o persoanã fizicã, o socie-    ratã rezidentã numai a statului al cãrui naþional este;
tate ºi orice altã grupare de persoane;                 d) dacã aceastã persoanã este naþional al ambelor
  d) termenul societate înseamnã orice persoanã juridicã     state sau nu este al nici unuia dintre ele, autoritãþile com-
sau orice entitate care este consideratã ca o persoanã juri-    petente ale statelor contractante vor rezolva problema de
dicã în scopul impozitãrii;                     comun acord.
  e) expresiile întreprindere a unui stat contractant ºi între-    3. Când, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoanã,
prindere a celuilalt stat contractant înseamnã, dupã caz, o     alta decât o persoanã fizicã, este rezidentã a ambelor
întreprindere exploatatã de un rezident al unui stat contrac-    state contractante, autoritãþile competente ale statelor con-
tant ºi o întreprindere exploatatã de un rezident al celuilalt   tractante vor rezolva problema de comun acord ºi vor
stat contractant;                          determina modul de aplicare a acordului pentru o aseme-
  f) termenul naþional înseamnã:                 nea persoanã.
    ii(i) orice persoanã fizicã având cetãþenia unui stat
       contractant;                                  ARTICOLUL 5
    i(ii) orice persoanã juridicã, asociere de persoane sau              Sediu permanent
       asociaþie având statutul în conformitate cu legis-
       laþia în vigoare într-un stat contractant;         1. În sensul prezentului acord, expresia sediu perma-
  g) expresia transport internaþional înseamnã orice trans-    nent înseamnã un loc fix de afaceri prin care întreprinde-
port efectuat cu o navã sau cu o aeronavã exploatatã de       rea îºi desfãºoarã în întregime sau în parte activitatea.
o întreprindere a unui stat contractant, cu excepþia cazului      2. Expresia sediu permanent include îndeosebi:
în care nava sau aeronava este exploatatã numai între          a) un loc de conducere;
locuri situate în celãlalt stat contractant;              b) o sucursalã;
  h) expresia autoritate competentã înseamnã:             c) un birou;
    ii(i) în România, Ministerul Finanþelor sau reprezen-      d) o fabricã;
       tantul sãu autorizat;                   e) un loc de vânzãri;
    i(ii) în Finlanda, Ministerul Finanþelor, reprezentantul     f) un atelier; ºi
       sãu autorizat sau autoritatea care este desemnatã     g) o minã, un puþ petrolier sau de gaze, o carierã sau
       ca autoritate competentã de Ministerul Finanþelor.   orice alt loc de extracþie a resurselor naturale.
  2. În ceea ce priveºte aplicarea acestui acord la o anu-      3. Un ºantier de construcþii sau un proiect de con-
mitã datã de un stat contractant, orice termen care nu este     strucþie ori de instalare reprezintã sediu permanent numai
definit în acord va avea, dacã contextul nu cere o inter-      dacã dureazã o perioadã mai mare de 12 luni.
pretare diferitã, înþelesul pe care îl are la acea datã con-      4. Independent de prevederile anterioare ale acestui
form legislaþiei acestui stat cu privire la impozitele la care   articol, expresia sediu permanent se considerã cã nu
prezentul acord se aplicã ºi orice interpretare datã conform    include:
legislaþiei fiscale în vigoare a acestui stat, prevalând faþã      a) folosirea de instalaþii numai în scopul depozitãrii,
de înþelesul care este atribuit termenului respectiv de alte    expunerii sau livrãrii de produse ori de mãrfuri aparþinând
legi ale acestui stat.                       întreprinderii;
             ARTICOLUL 4                  b) menþinerea unui stoc de produse sau de mãrfuri
                                  aparþinând întreprinderii numai în scopul depozitãrii, expu-
              Rezidenþã
                                  nerii sau livrãrii;
  1. În sensul prezentului acord, expresia rezident al unui      c) menþinerea unui stoc de produse sau de mãrfuri
stat contractant înseamnã orice persoanã care, potrivit       aparþinând întreprinderii numai în scopul prelucrãrii de cãtre
legislaþiei acestui stat, este supusã impunerii în acest stat    o altã întreprindere;
datoritã domiciliului, rezidenþei, locului conducerii, locului     d) vânzarea de produse sau de mãrfuri aparþinând între-
înregistrãrii sau oricãrui alt criteriu de naturã similarã ºi, de  prinderii, expuse în cadrul unui târg sau al unei expoziþii
asemenea, include statul ºi orice organism înfiinþat pe bazã    temporare ºi ocazionale, atunci când produsele sau mãrfu-
de statut sau autoritate localã ori unitate administrativ-teri-   rile sunt vândute în decurs de o lunã de la închiderea
torialã a acestuia. Totuºi aceastã expresie nu include o      târgului sau expoziþiei menþionate;
persoanã care este supusã impozitãrii în acest stat numai        e) menþinerea unui loc fix de afaceri numai în scopul
pentru faptul cã realizeazã venituri din surse situate în      cumpãrãrii de produse sau de mãrfuri ori al colectãrii de
acest stat.                             informaþii pentru întreprindere;
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 642/29.XII.1999

  f) menþinerea unui loc fix de afaceri numai în scopul        5. Prevederile paragrafelor 1 ºi 3 se aplicã, de aseme-
desfãºurãrii pentru întreprindere a oricãrei alte activitãþi cu   nea, veniturilor provenind din proprietãþi imobiliare ale unei
caracter pregãtitor sau auxiliar;                  întreprinderi ºi veniturilor din proprietãþi imobiliare utilizate
  g) menþinerea unui loc fix de afaceri numai pentru orice     pentru exercitarea unei profesii independente.
combinare de activitãþi menþionate în subparagrafele a)Ñf),                  ARTICOLUL 7
cu condiþia ca întreaga activitate a locului fix de afaceri ce
rezultã din aceastã combinare sã aibã un caracter                    Profiturile întreprinderii
pregãtitor sau auxiliar.                         1. Profiturile unei întreprinderi a unui stat contractant
  5. Independent de prevederile paragrafelor 1 ºi 2, atunci    sunt impozabile numai în acel stat, în afara cazului în care
când o persoanã, alta decât un agent cu statut indepen-       întreprinderea exercitã activitate de afaceri în celãlalt stat
dent cãruia i se aplicã prevederile paragrafului 6,         contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Dacã
acþioneazã în numele unei întreprinderi, are ºi exercitã în     întreprinderea exercitã activitate de afaceri în acest mod,
mod obiºnuit într-un stat contractant împuternicirea de a      profiturile întreprinderii pot fi impuse în celãlalt stat, dar
încheia contracte în numele întreprinderii, aceastã întreprin-    numai acea parte din ele care este atribuibilã acelui sediu
dere se considerã cã are un sediu permanent în acel stat       permanent.
în legãturã cu orice activitãþi pe care persoana le exercitã       2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, cînd o între-
pentru întreprindere, în afara cazului în care activitãþile     prindere a unui stat contractant exercitã activitate de afa-
acestei persoane sunt limitate la cele menþionate în para-      ceri în celãlalt stat contractant printr-un sediu permanent
graful 4, care, dacã sunt exercitate printr-un loc fix de afa-    situat acolo, atunci se atribuie în fiecare stat contractant,
ceri, nu fac din acest loc fix de afaceri un sediu          acelui sediu permanent, profiturile pe care le-ar fi putut
permanent potrivit prevederilor acelui paragraf.           realiza dacã ar fi constituit o întreprindere distinctã ºi sepa-
  6. O întreprindere nu se considerã cã are un sediu per-     ratã, exercitând activitãþi identice sau similare, în condiþii
manent într-un stat contractant numai prin faptul cã aceasta     identice ori similare, ºi tratând cu toatã independenþa cu
                                   întreprinderea al cãrui sediu permanent este.
îºi exercitã activitatea de afaceri în acel stat printr-un broker,
                                     3. La determinarea profiturilor unui sediu permanent
agent comisionar general sau orice alt agent cu statut
                                   sunt admise la scãdere cheltuielile (altele decât cheltuielile
independent, cu condiþia ca aceste persoane sã acþioneze
                                   care nu ar fi deductibile dacã sediul permanent ar fi o
în cadrul activitãþii lor obiºnuite.                 întreprindere separatã) ce pot fi dovedite ca fiind efectuate
  7. Faptul cã o societate care este rezidentã a unui stat     pentru scopurile urmãrite de acest sediu permanent, inclu-
contractant controleazã sau este controlatã de o societate      siv cheltuielile de conducere ºi cheltuielile generale de
care este rezidentã a celuilalt stat contractant sau care îºi    administrare efectuate, indiferent de faptul cã s-au efectuat
exercitã activitatea de afaceri în acel celãlalt stat (printr-un   în statul în care se aflã situat sediul permanent sau în altã
sediu permanent sau în alt mod) nu este suficient pentru a      parte.
face una dintre aceste societãþi un sediu permanent al          4. Nici un profit nu se atribuie unui sediu permanent
celeilalte.                             numai pentru faptul cã acest sediu permanent cumpãrã
                                   produse sau mãrfuri pentru întreprindere.
             ARTICOLUL 6                  5. Când profiturile includ elemente de venit care sunt
        Venituri din proprietãþi imobiliare         tratate separat în alte articole ale prezentului acord, preve-
                                   derile acestora nu sunt afectate de prevederile prezentului
  1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat con-     articol.
tractant din proprietãþi imobiliare (inclusiv veniturile din agri-
culturã sau din exploatãri forestiere) situate în celãlalt stat                ARTICOLUL 8
contractant pot fi impuse în acel celãlalt stat.                    Transport naval ºi aerian
  2. a) Sub rezerva prevederilor subparagrafelor b) ºi c),       1. Profiturile obþinute de o întreprindere a unui stat con-
expresia proprietãþi imobiliare are înþelesul care este atribuit   tractant din exploatarea în trafic internaþional a navelor sau
de legislaþia statului contractant în care proprietãþile în     a aeronavelor sunt impozabile numai în acel stat contrac-
cauzã sunt situate.                         tant.
  b) Expresia proprietãþi imobiliare include, îndeosebi,        2. Profiturile obþinute de o întreprindere a unui stat con-
clãdirile, accesoriile proprietãþii imobiliare, inventarul viu ºi  tractant din exploatarea, întreþinerea sau din închirierea
echipamentul utilizat în agriculturã ºi în exploatãri forestiere,  containerelor (inclusiv trailerelor, barjelor ºi echipamentului
drepturile asupra cãrora se aplicã prevederile dreptului       legat de transportul containerelor) folosite pentru transportul
comun cu privire la proprietatea funciarã, uzufructul pro-      produselor sau al mãrfurilor sunt impozabile numai în acest
prietãþilor imobiliare ºi drepturile la rente variabile sau fixe   stat, cu excepþia cazului în care containerele sunt folosite
pentru exploatarea ori concesionarea exploatãrii zãcãminte-     pentru transportul produselor ori al mãrfurilor numai între
lor minerale, izvoarelor ºi a altor resurse naturale.        locuri situate în celãlalt stat contractant.
  c) Navele ºi aeronavele nu sunt considerate proprietãþi       3. Prevederile paragrafelor 1 ºi 2 se aplicã, de aseme-
imobiliare.                             nea, profiturilor obþinute din participarea la un pool, la o
                                   exploatare în comun sau la o agenþie internaþionalã de
  3. Prevederile paragrafului 1 se aplicã veniturilor
                                   transporturi, precum ºi dobânzilor aferente fondurilor legate
obþinute din exploatarea directã, din închirierea sau din      numai de exploatarea navelor sau a aeronavelor.
folosirea în orice altã formã a proprietãþii imobiliare.
  4. Când deþinerea în proprietate de acþiuni sau de alte                  ARTICOLUL 9
pãrþi sociale într-o societate dã dreptul proprietarului unor               Întreprinderi asociate
astfel de acþiuni sau pãrþi sociale sã deþinã proprietãþile
imobiliare ale societãþii, veniturile din exploatarea directã,      1. Când:
închirierea sau din folosirea sub orice altã formã a unui        a) o întreprindere a unui stat contractant participã, direct
asemenea drept de proprietate pot fi impuse în statul con-      sau indirect, la conducerea, controlul sau la capitalul unei
tractant în care sunt situate proprietãþile imobiliare.       întreprinderi a celuilalt stat contractant; ori
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 642/29.XII.1999                      5

   b) aceleaºi persoane participã, direct sau indirect, la     sediu permanent sau bazã fixã. În aceastã situaþie se
conducerea, controlul sau la capitalul unei întreprinderi a     aplicã prevederile art. 7 sau 14, dupã caz.
unui stat contractant ºi al unei întreprinderi a celuilalt stat     6. Când o societate rezidentã a unui stat contractant
contractant,                             realizeazã profituri sau venituri din celãlalt stat contractant,
   ºi, fie într-un caz, fie în celãlalt, cele douã întreprinderi  acel celãlalt stat nu poate percepe nici un impozit asupra
sunt legate în relaþiile lor financiare sau comerciale prin     dividendelor plãtite de acea societate, cu excepþia cazului
condiþii acceptate ori impuse, care diferã de cele care ar fi    în care asemenea dividende sunt plãtite unui rezident al
fost stabilite între întreprinderi independente, atunci profitu-   acelui celãlalt stat contractant sau când deþinerea drepturi-
rile care, fãrã aceste condiþii, ar fi fost obþinute de una din-   lor generatoare de dividende în legãturã cu care dividen-
tre întreprinderi, dar nu au putut fi obþinute în fapt datoritã   dele sunt plãtite este efectiv legatã de un sediu permanent
acestor condiþii, pot fi incluse în profiturile acelei întreprin-  sau bazã fixã situatã în acel celãlalt stat, nici sã supunã
deri ºi impuse în consecinþã.                    profiturile nedistribuite ale societãþii unui impozit asupra pro-
   2. Când un stat contractant include în profiturile unei     fiturilor nedistribuite, chiar dacã dividendele plãtite sau pro-
întreprinderi aparþinând acelui stat Ñ ºi impune în conse-      fiturile nedistribuite reprezintã în întregime sau în parte
cinþã Ñ profiturile asupra cãrora o întreprindere a celuilalt
                                   profituri ori venituri provenind din acel celãlalt stat contrac-
stat contractant a fost supusã impozitãrii în acel celãlalt
                                   tant.
stat ºi profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi reve-
nit întreprinderii primului stat menþionat, dacã condiþiile sta-               ARTICOLUL 11
bilite între cele douã întreprinderi ar fi fost cele care ar fi
                                                 Dobânzi
fost convenite între întreprinderi independente, atunci acel
celãlalt stat va proceda la modificarea corespunzãtoare a        1. Dobânzile provenind dintr-un stat contractant ºi plãtite
sumei impozitului stabilit asupra acestor profituri, în cazul    unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse în
în care considerã cã aceastã modificare este justificatã. La     acel celãlalt stat contractant.
efectuarea acestei modificãri se þine seama de celelalte        2. Totuºi aceste dobânzi pot fi, de asemenea, impuse
prevederi ale prezentului acord ºi, dacã este necesar, auto-     în statul contractant din care provin ºi potrivit legislaþiei
ritãþile competente ale statelor contractante se vor consulta    acestui stat, dar dacã beneficiarul efectiv al dobânzilor este
reciproc.
                                   rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit,
             ARTICOLUL 10                nu va depãºi 5% din suma brutã a dobânzilor.
              Dividende
                                    3. Independent de prevederile paragrafului 2:
                                    a) dobânzile care provin din Finlanda sunt impozabile
  1. Dividendele plãtite de o societate care este rezidentã    numai în România, dacã acestea sunt plãtite:
a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat con-        ii(i) statului român;
tractant pot fi impuse în acel celãlalt stat contractant.         i(ii) unei unitãþi administrativ-teritoriale;
Totuºi aceste dividende pot fi, de asemenea, impuse în           (iii) Bãncii Naþionale a României;
statul contractant în care este rezidentã societatea            (iv) Bãncii de Export-Import a României Ñ S.A.
plãtitoare de dividende ºi potrivit legislaþiei acestui stat, dar        (Eximbank);
dacã beneficiarul efectiv al dividendelor este rezident al         i(v) oricãrui rezident al României, în legãturã cu un
celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va           împrumut sau cu un credit subvenþionat de
depãºi 5% din suma brutã a dividendelor.                     Guvern, în termenii ºi în condiþiile care sunt
  2. Independent de prevederile paragrafului 1, atâta timp           determinate potrivit normelor acceptate pe plan
cât o persoanã fizicã rezidentã în Finlanda are dreptul,             internaþional pentru creditele subvenþionate în
conform legislaþiei fiscale finlandeze, sã obþinã un credit
                                         mod oficial;
fiscal pentru dividendele plãtite de o societate rezidentã a
                                      (vi) oricãrei instituþii al cãrei capital este deþinut în
Finlandei, dividendele plãtite de o societate rezidentã a
Finlandei unui rezident al României sunt impozabile numai            întregime de Guvernul României sau de o unitate
în România, dacã rezidentul României este beneficiarul              administrativ-teritorialã a acestuia, dupã cum se
efectiv al dividendelor.                             poate conveni din timp în timp între autoritãþile
  3. Prevederile paragrafelor 1 ºi 2 nu afecteazã impune-           competente ale statelor contractante;
rea societãþii în ceea ce priveºte profiturile din care se       b) dobânzile care provin din România sunt impozabile
plãtesc dividendele.                         numai în Finlanda, dacã acestea sunt plãtite:
  4. Termenul dividende folosit în acest articol înseamnã        ii(i) statului finlandez sau, unei autoritãþi locale ori unui
veniturile provenind din acþiuni sau din alte drepturi, care           organism al acestuia, înfiinþat pe bazã de statut;
nu sunt titluri de creanþã, din participarea la profituri, pre-      i(ii) Bãncii Finlandei;
cum ºi veniturile provenind din alte pãrþi sociale, care sunt       (iii) Fondului Finlandez pentru Cooperare Industrialã
supuse aceluiaºi regim de impunere ca ºi veniturile din             (FINNFUND) sau oricãrei alte instituþii similare,
acþiuni de legislaþia statului în care este rezidentã societa-          dupã cum se poate conveni din timp în timp între
tea distribuitoare a dividendelor.                        autoritãþile competente ale statelor contractante;
  5. Prevederile paragrafelor 1 ºi 2 nu se aplicã dacã          (iv) oricãrui rezident al Finlandei, în legãturã cu un
beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat        credit subvenþionat de Guvern, în termenii ºi în
contractant, desfãºoarã activitate de afaceri în celãlalt stat          condiþiile determinate potrivit Reglementãrilor
contractant în care societatea plãtitoare de dividende este           OECD cu privire la dispoziþiile referitoare la credi-
rezidentã, printr-un sediu permanent situat acolo, sau dacã           tele pentru export subvenþionate în mod oficial
presteazã în acel celãlalt stat contractant profesii indepen-          sau la orice alte împrumuturi ori credite
dente printr-o bazã fixã situatã acolo, iar deþinerea dreptu-          subvenþionate, care se bazeazã pe dispoziþii simi-
rilor generatoare de dividende în legãturã cu care                lare, acceptate pe plan internaþional pentru credi-
dividendele sunt plãtite este efectiv legatã de un asemenea           tele subvenþionate în mod oficial;
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 642/29.XII.1999

  c) dobânzile care provin:                      3. Termenul redevenþe folosit în prezentul articol
    ii(i) dintr-un stat contractant la un împrumut garantat   înseamnã plãþi de orice fel primite pentru folosirea sau
       de oricare dintre organismele menþionate la lit. a)  concesionarea oricãrui drept de autor asupra unei opere
       sau b) ºi plãtite unui rezident ale celuilalt stat   literare, artistice sau ºtiinþifice, inclusiv asupra softului pentru
       contractant sunt impozabile numai în acel celãlalt   computer, filmelor de cinematograf ºi filmelor ori benzilor
       stat contractant;                   folosite pentru emisiunile de radio sau de televiziune, trans-
    i(ii) din România la un împrumut garantat de         misiilor prin satelit, cablu, fibre optice ori tehnologii similare
       Comitetul de Garanþii Finlandez ºi plãtite unui    pentru emisiunile destinate publicului, orice patent, marcã
       rezident al Finlandei sunt impozabile numai în     de comerþ, desen sau model, plan, formulã secretã sau
       Finlanda.                       procedeu de fabricaþie ori pentru utilizarea sau dreptul de a
  4. Termenul dobânzi, astfel cum este folosit în prezentul    utiliza orice echipament industrial, comercial sau ºtiinþific
articol, înseamnã veniturile din titluri de creanþã de orice    (cu excepþia cazurilor la care se referã prevederile para-
naturã, însoþite sau nu de garanþii ipotecare ori de o       grafului 2 ale art. 8) sau pentru informaþii referitoare la
clauzã de participare la profiturile debitorului, ºi, în special,  experienþa în domeniul industrial, comercial sau ºtiinþific.
veniturile din efecte publice, obligaþiuni sau titluri de      Termenul redevenþe include, de asemenea, câºtigurile pro-
creanþã, inclusiv primele ºi premiile legate de asemenea      venite din înstrãinarea oricãruia din aceste drepturi sau
efecte, obligaþiuni sau titluri de creanþã. Penalitãþile pentru   bunuri, în mãsura în care asemenea câºtiguri sunt legate
plata cu întârziere nu sunt considerate dobânzi în sensul      de productivitate, de folosirea sau de dispunerea de acestea.
prezentului articol.                           4. Prevederile paragrafelor 1 ºi 2 nu se aplicã dacã
  5. Prevederile paragrafelor 1 ºi 2 nu se aplicã dacã      beneficiarul efectiv al redevenþelor, fiind un rezident al unui
beneficiarul efectiv al dobânzilor, fiind un rezident al unui    stat contractant, desfãºoarã activitate de afaceri în celãlalt
stat contractant, desfãºoarã activitate de afaceri în celãlalt   stat contractant din care provin redevenþele, printr-un sediu
stat contractant din care provin dobânzile, printr-un sediu     permanent situat acolo, sau dacã presteazã în acel celãlalt
permanent situat acolo, sau dacã presteazã în acel celãlalt     stat profesii independente printr-o bazã fixã situatã acolo,
stat contractant profesii independente printr-o bazã fixã      iar dreptul sau proprietatea pentru care se plãtesc rede-
situatã acolo, iar creanþa în legãturã cu care sunt plãtite     venþele este efectiv legatã de un asemenea sediu perma-
dobânzile este efectiv legatã de un asemenea sediu per-       nent sau bazã fixã. În aceastã situaþie se aplicã
manent sau bazã fixã. În aceastã situaþie se aplicã preve-     prevederile art. 7 sau 14, dupã caz.
derile art. 7 sau 14, dupã caz.                     5. Redevenþele se considerã cã provin dintr-un stat con-
  6. Dobânzile se considerã cã provin dintr-un stat con-     tractant atunci când plãtitorul este un rezident al acestui
tractant atunci când plãtitorul este un rezident al acestui     stat. Totuºi, când plãtitorul redevenþelor, fie cã este sau nu
stat. Totuºi când plãtitorul dobânzilor, fie cã este sau nu     rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant
rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant   un sediu permanent sau o bazã fixã de care este legatã
un sediu permanent sau o bazã fixã în legãturã cu care a      obligaþia de a plãti redevenþele ºi aceste redevenþe sunt
fost contractatã creanþa generatoare de dobânzi ºi aceste      suportate de un asemenea sediu permanent ori bazã fixã,
dobânzi sunt suportate de un asemenea sediu permanent        atunci aceste redevenþe se considerã cã provin din statul
sau bazã fixã, atunci aceste dobânzi se considerã cã pro-      contractant în care este situat sediul permanent sau baza
vin din statul contractant în care este situat sediul perma-    fixã.
nent sau baza fixã.                           6. Când, datoritã relaþiilor speciale existente între plãtitor
  7. Când, datoritã relaþiilor speciale existente între debitor  ºi beneficiarul efectiv sau între ambii ºi o altã persoanã,
ºi beneficiarul efectiv sau între ambii ºi o altã persoanã,     suma redevenþelor, având în vedere utilizarea, dreptul sau
suma dobânzilor, þinând seama de creanþa pentru care        informaþia pentru care sunt plãtite, depãºeºte suma care ar
sunt plãtite, depãºeºte suma care s-ar fi convenit între      fi fost convenitã între plãtitor ºi beneficiarul efectiv în lipsa
debitor ºi beneficiarul efectiv în lipsa unor astfel de relaþii,  unor astfel de relaþii, prevederile prezentului articol se
prevederile prezentului articol se aplicã numai la aceastã     aplicã numai la aceastã ultimã sumã menþionatã. În acest
ultimã sumã menþionatã. În acest caz partea excedentarã a      caz partea excedentarã a plãþilor este impozabilã potrivit
plãþilor este impozabilã potrivit legislaþiei fiecãrui stat con-  legislaþiei fiecãrui stat contractant, þinându-se seama de
tractant, þinându-se seama de celelalte prevederi ale pre-     celelalte prevederi ale prezentului acord.
zentului acord.
                                               ARTICOLUL 13
            ARTICOLUL 12                            Câºtiguri de capital
              Redevenþe
                                    1. Câºtigurile realizate de un rezident al unui stat con-
  1. Redevenþele provenind dintr-un stat contractant ºi      tractant din înstrãinarea proprietãþilor imobiliare, astfel cum
plãtite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi     sunt definite la paragraful 2 al art. 6, ºi situate în celãlalt stat
impuse în acel celãlalt stat contractant.              contractant pot fi impuse în acel celãlalt stat contractant.
  2. Totuºi aceste redevenþe pot fi, de asemenea, impuse       2. Câºtigurile obþinute de un rezident al unui stat con-
în statul contractant din care provin ºi potrivit legislaþiei    tractant din înstrãinarea acþiunilor sau a altor pãrþi sociale
acestui stat, dar dacã beneficiarul efectiv al redevenþelor     într-o societate ale cãrei active sunt formate mai mult de
este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel    jumãtate din proprietãþi imobiliare situate în celãlalt stat
stabilit nu va depãºi:                       contractant pot fi impuse în acel celãlalt stat contractant.
  a) 2,5% din suma brutã a redevenþelor, în cazul sume-        3. Câºtigurile provenind din înstrãinarea proprietãþii
lor plãtite pentru utilizarea sau pentru dreptul de a utiliza    mobiliare ce face parte din activul unui sediu permanent pe
un soft pentru computer sau un echipament industrial,        care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celãlalt
comercial sau ºtiinþific;                      stat contractant sau a proprietãþii mobiliare þinând de o
  b) 5% din suma brutã a redevenþelor, în toate celelalte     bazã fixã de care dispune un rezident al unui stat
cazuri.                               contractant în celãlalt stat contractant pentru exercitarea
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 642/29.XII.1999                     7

unei profesii independente, inclusiv câºtigurile provenind din     b) remuneraþiile sunt plãtite de o persoanã sau în
înstrãinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau       numele unei persoane care angajeazã ºi care nu este rezi-
cu întreaga întreprindere) ori a acelei baze fixe pot fi      dentã a celuilalt stat; ºi
impuse în acel celãlalt stat contractant.                c) remuneraþiile nu sunt suportate de un sediu perma-
  4. Câºtigurile obþinute de o întreprindere a unui stat     nent sau de o bazã fixã pe care cel care angajeazã o are
contractant din înstrãinarea navelor sau a aeronavelor       în celãlalt stat contractant.
exploatate în trafic internaþional ori a proprietãþilor mobiliare    3. Independent de prevederile precedente ale acestui
necesare în vederea exploatãrii acestor nave sau aeronave      articol, remuneraþiile primite pentru o activitate salariatã
sunt impozabile numai în acel stat contractant.
                                  exercitatã la bordul unei nave sau aeronave exploatate în
  5. Câºtigurile obþinute de o întreprindere a unui stat
                                  trafic internaþional de o întreprindere a unui stat contractant
contractant din înstrãinarea containerelor (inclusiv a traile-
relor, barjelor ºi echipamentului legat de transportul contai-   pot fi impuse în acel stat contractant.
nerelor) folosite pentru transportul produselor sau al                    ARTICOLUL 16
mãrfurilor sunt impozabile numai în acest stat, cu excepþia
cazului în care containerele sunt folosite pentru transportul       Remuneraþiile membrilor consiliului de administraþie
produselor sau al mãrfurilor numai între locuri situate în
                                    Remuneraþiile ºi alte plãþi similare primite de un rezident
celãlalt stat contractant.
                                  al unui stat contractant în calitatea sa de membru al con-
  6. Câºtigurile provenind din înstrãinarea oricãror pro-
prietãþi, altele decât cele la care se face referire în para-    siliului de administraþie sau al oricãrui organ similar al unei
grafele precedente ale acestui articol, sunt impozabile       societãþi care este rezidentã a celuilalt stat contractant pot
numai în statul contractant în care este rezident cel care     fi impuse în acel celãlalt stat.
înstrãineazã.                                        ARTICOLUL 17
            ARTICOLUL 14                            Artiºti ºi sportivi
           Profesii independente
                                    1. Independent de prevederile art. 14 ºi 15, veniturile
  1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat con-    obþinute de un rezident al unui stat contractant în calitate
tractant din exercitarea unei profesii independente sau a      de artist de spectacol, cum sunt artiºtii de teatru, de film,
altor activitãþi cu caracter independent sunt impozabile      de radio sau de televiziune, ori ca interpreþi muzicali sau
numai în acest stat, în afara cazului în care dispune în      ca sportivi, din activitãþile lui personale desfãºurate în
mod obiºnuit de o bazã fixã în celãlalt stat contractant, în    aceastã calitate în celãlalt stat contractant pot fi impuse în
scopul desfãºurãrii activitãþilor sale, sau dacã este prezent    acel celãlalt stat contractant.
în celãlalt stat contractant pentru o perioadã sau perioade       2. Când veniturile în legãturã cu activitãþile personale
care depãºesc în total 183 de zile în orice perioadã de       desfãºurate de un artist de spectacol sau de un sportiv în
12 luni începând sau sfârºind în anul calendaristic vizat.     aceastã calitate nu revin artistului de spectacol sau sporti-
Dacã:
                                  vului, ci unei alte persoane, acele venituri, independent de
  a) rezidentul dispune de o asemenea bazã fixã, venitul
                                  prevederile art. 7, 14 ºi 15, pot fi impuse în statul contrac-
poate fi impus în acel celãlalt stat, dar numai acea parte
din venit care este atribuibilã bazei fixe;             tant în care sunt exercitate activitãþile artistului de spectacol
  b) rezidentul este astfel prezent, venitul poate fi impus    sau ale sportivului.
în acel celãlalt stat contractant, dar numai acea parte din       3. Prevederile paragrafelor 1 ºi 2 nu se aplicã venituri-
venit care este obþinutã din activitãþile desfãºurate în acea    lor obþinute din activitãþile exercitate într-un stat contractant
perioadã sau perioade.                       de un artist de spectacol sau de un sportiv, dacã vizita în
  2. Expresia profesii independente cuprinde în special      acel stat este suportatã în întregime sau în cea mai mare
activitãþile independente de ordin ºtiinþific, literar, artistic,  parte din fondurile publice ale celuilalt stat contractant ori
educativ sau pedagogic, precum ºi exercitarea indepen-       de autoritatea localã sau unitatea administrativ-teritorialã a
dentã a profesiilor de medic, avocat, inginer, arhitect, den-    acestuia. În acest caz veniturile sunt impozabile în confor-
tist ºi contabil.                          mitate cu prevederile art. 7, 14 sau 15, dupã caz.
            ARTICOLUL 15                             ARTICOLUL 18
           Profesii dependente                      Pensii, anuitãþi ºi plãþi similare
   1. Sub rezerva prevederilor art. 16, 18, 19 ºi 20, sala-      1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 19,
riile ºi alte remuneraþii similare obþinute de un rezident al    pensiile ºi alte remuneraþii similare primite pentru munca
unui stat contractant pentru o activitate salariatã sunt impo-   salariatã desfãºuratã în trecut sau orice anuitate plãtitã
zabile numai în acel stat, în afara cazului în care activita-    unui rezident al unui stat contractant vor fi impozabile
tea salariatã este exercitatã în celãlalt stat contractant.
                                  numai în acel stat contractant.
Dacã activitatea salariatã este astfel exercitatã,
remuneraþiile primite pot fi impuse în acel celãlalt stat con-     2. Independent de prevederile paragrafului 1 ºi sub
tractant.                              rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 19, pensiile ºi
   2. Independent de prevederile paragrafului 1,         alte sume, plãtite fie periodic, fie sub forma unei sume glo-
remuneraþiile obþinute de un rezident al unui stat contrac-     bale, acordate potrivit legislaþiei privind asigurãrile sociale a
tant pentru o activitate salariatã exercitatã în celãlalt stat   unui stat contractant ori în baza unui program public ela-
contractant sunt impozabile numai în primul stat menþionat,     borat de un stat contractant pentru scopuri sociale, sau
dacã:                                orice anuitate provenind din acel stat contractant vor fi
   a) primitorul este prezent în celãlalt stat pentru o peri-   impozabile numai în acel stat.
oadã sau perioade care nu depãºesc în total 183 de zile         3. Termenul anuitate, astfel cum este folosit în prezentul
în orice perioadã de 12 luni începând sau sfârºind în anul     articol, înseamnã o sumã determinatã, plãtibilã în mod peri-
calendaristic vizat; ºi                       odic unei persoane fizice la scadenþe fixe în timpul vieþii
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 642/29.XII.1999

sau pe parcursul unei perioade specificate sau determina-                  ARTICOLUL 21
bile, în virtutea unei obligaþii de a face în schimb plãþile                 Alte venituri
pentru deplinã ºi corespunzãtoare recompensare în bani
sau în echivalent bãnesc (altele decât serviciile prestate).      1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat
                                  contractant, care nu sunt tratate în articolele precedente
            ARTICOLUL 19                ale prezentului acord, sunt impozabile numai în acel stat
            Funcþii publice               contractant.
                                    2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica asupra
  1. a) Salariile ºi alte remuneraþii similare, altele decât   veniturilor, altele decât veniturile provenind din proprietãþile
pensiile, plãtite de un stat contractant sau de un organism     imobiliare, astfel cum sunt sunt definite în paragraful 2 al
înfiinþat pe bazã de statut, o autoritate localã sau o unitate   art. 6, dacã beneficiarul unor astfel de venituri, fiind un
administrativ-teritorialã a acestuia unei persoane fizice pen-   rezident al unui stat contractant, desfãºoarã activitate de
tru serviciile prestate acestui stat ori organism sau autoritãþi  afaceri în celãlalt stat contractant printr-un sediu permanent
ori unitãþi sunt impozabile numai în acest stat contractant.    situat acolo sau exercitã în acel celãlalt stat profesii inde-
                                  pendente printr-o bazã fixã situatã acolo ºi dreptul sau pro-
  b) Totuºi aceste salarii ºi alte remuneraþii similare sunt
                                  prietatea în legãturã cu care venitul este plãtit este efectiv
impozabile numai în statul contractant în care este rezi-      legatã de un asemenea sediu permanent sau bazã fixã. În
dentã persoana fizicã, dacã serviciile sunt prestate în acel    aceastã situaþie se aplicã prevederile art. 7 sau 14, dupã
stat ºi persoana fizicã:                      caz.
    ii(i) este un naþional al acelui stat; sau
    i(ii) nu a devenit rezidentã a acelui stat numai în                 ARTICOLUL 22
       scopul prestãrii serviciilor.                      Eliminarea dublei impuneri
  2. a) Pensiile plãtite de sau din fonduri create de un
stat contractant ori de un organism înfiinþat pe bazã de        1. În România dubla impunere va fi eliminatã dupã cum
statut, o autoritate localã sau o unitate administrativ-terito-   urmeazã:
rialã a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile pre-      Când un rezident al României realizeazã venituri care,
state acestui stat sau organism ori autoritãþi sau unitãþi     în conformitate cu prevederile prezentului acord, pot fi
sunt impozabile numai în acest stat contractant.          impuse în Finlanda, România va recunoaºte ca o deducere
                                  din impozitul pe venitul acelui rezident o sumã egalã cu
  b) Totuºi aceste pensii sunt impozabile numai în statul
                                  impozitul pe venit plãtit în Finlanda.
contractant în care este rezidentã persoana fizicã, dacã
este naþional al acelui stat contractant.                Aceastã deducere nu va depãºi totuºi acea parte din
                                  impozitul pe venit, astfel cum a fost calculat înainte ca
  3. Prevederile art. 15, 16, 17 ºi 18 se aplicã salariilor ºi  deducerea sã fie acordatã, care este atribuibilã venitului ce
altor remuneraþii similare ºi pensiilor plãtite pentru serviciile  poate fi impus în Finlanda.
prestate în legãturã cu o activitate de afaceri desfãºuratã
                                    2. Sub rezerva legislaþiei finlandeze referitoare la elimi-
de un stat contractant sau de un organism înfiinþat pe
                                  narea dublei impuneri internaþionale (care nu afecteazã
bazã de statut, de o autoritate localã ori de o unitate
                                  principiile generale stabilite în acest acord), dubla impunere
administrativ-teritorialã a acestuia.                va fi eliminatã în Finlanda dupã cum urmeazã:
            ARTICOLUL 20                  a) Când un rezident al Finlandei obþine venituri care, în
                                  conformitate cu prevederile prezentului acord, pot fi impuse
           Studenþi ºi practicanþi            în România, Finlanda, sub rezerva prevederilor lit. b), va
                                  recunoaºte o deducere din impozitul finlandez pe venitul
  1. Sumele pe care le primeºte pentru întreþinere, edu-     acelei persoane într-o sumã egalã cu impozitul plãtit în
care sau pregãtire un student sau un stagiar ori un practi-     România în baza legii române ºi în conformitate cu pre-
cant în domeniul afacerilor, tehnic, agricol sau forestier,     zentul acord, astfel cum este calculat asupra aceluiaºi venit
care este sau a fost, imediat înaintea venirii sale într-un     pentru care se calculeazã impozitul finlandez.
stat contractant, rezident al celuilalt stat contractant ºi care    b) Dividendele plãtite de o societate rezidentã a
este prezent în primul stat menþionat numai în scopul        României unei societãþi rezidente a Finlandei ºi care con-
educãrii sau pregãtirii sale, nu sunt impuse în acel stat, cu    troleazã în mod direct cel puþin 10% din puterea de vot în
condiþia ca astfel de sume sã provinã din surse situate în     societatea plãtitoare de dividende vor fi scutite de impozit
afara acelui stat. Facilitãþile stabilite în acest paragraf nu   în Finlanda.
vor fi acordate pe o perioadã mai mare de 7 ani conse-         c) Independent de alte prevederi ale prezentului acord,
cutivi.                               o persoanã fizicã rezidentã a României ºi care, în confor-
  2. Un student care studiazã la o universitate ori la altã    mitate cu legislaþia fiscalã finlandezã referitoare la impozi-
instituþie de învãþãmânt superior dintr-un stat contractant     tele finlandeze menþionate la art. 2, este consideratã ºi
sau un stagiar ori un practicant în domeniul afacerilor, teh-    rezidentã a Finlandei poate fi impusã în Finlanda. Totuºi
nic, agricol sau forestier, care este sau a fost, imediat      Finlanda va recunoaºte deducerea din impozitul finlandez a
înaintea venirii sale în celãlalt stat contractant, rezident al   oricãrui impozit român plãtit pe venit, în conformitate cu
primului stat menþionat ºi care este prezent în celãlalt stat    prevederile lit. a). Aceste prevederi se aplicã numai
contractant pentru o perioadã continuã ce nu depãºeºte       naþionalilor Finlandei.
183 de zile, nu va fi impus în acel celãlalt stat pentru        d) Când, în conformitate cu orice prevedere a prezentu-
remuneraþiile primite ca urmare a unor servicii prestate în     lui acord, venitul obþinut de un rezident al Finlandei este
acel stat, cu condiþia ca serviciile sã fie în legãturã cu stu-   scutit de impozit în Finlanda, Finlanda poate totuºi sã ia în
diile sau cu pregãtirea sa ºi remuneraþiile sã constituie      calcul venitul scutit la determinarea impozitului asupra veni-
venituri necesare pentru întreþinerea sa.              tului rãmas al persoanei respective.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 642/29.XII.1999                   9

            ARTICOLUL 23                  3. Autoritãþile competente ale statelor contractante se
            Nediscriminarea               vor strãdui sã rezolve pe calea înþelegerii amiabile orice
                                  dificultãþi sau dubii rezultate ca urmare a interpretãrii sau
  1. Naþionalii unui stat contractant nu vor fi supuºi în    aplicãrii acestui acord. De asemenea, se pot consulta reci-
celãlalt stat contractant la nici o impozitare sau obligaþie    proc pentru evitarea dublei impuneri în cazurile
legatã de aceasta, diferitã sau mai împovãrãtoare decât      neprevãzute de acord.
impozitarea sau obligaþia la care sunt sau pot fi supuºi        4. Autoritãþile competente ale statelor contractante pot
naþionalii celuilalt stat aflaþi în aceeaºi situaþie, în special  comunica direct între ele, inclusiv prin intermediul unei
în ceea ce priveºte rezidenþa. Independent de prevederile     comisii mixte formate din acestea sau din reprezentanþii lor,
art. 1 aceastã prevedere se va aplica, de asemenea, per-      pentru a ajunge la o înþelegere, în sensul paragrafelor pre-
soanelor care nu sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor     cedente.
state contractante.
                                              ARTICOLUL 25
  2. Impunerea unui sediu permanent pe care o întreprin-
dere a unui stat contractant îl are în celãlalt stat contractant            Schimb de informaþii
nu va fi stabilitã în condiþii mai puþin favorabile în acel       1. Autoritãþile competente ale statelor contractante vor
celãlalt stat contractant decât impunerea stabilitã întreprin-   face schimb de informaþii necesare aplicãrii prevederilor
derilor acelui celãlalt stat contractant care desfãºoarã ace-   prezentului acord sau ale legislaþiei interne a statelor con-
leaºi activitãþi. Aceastã prevedere nu va fi interpretatã ca    tractante privitoare la impozitele vizate de acord, în mãsura
obligând un stat contractant sã acorde rezidenþilor celuilalt   în care impozitarea la care se referã nu este contrarã pre-
stat contractant vreo deducere personalã, înlesnire ºi dimi-    vederilor acordului, în special pentru prevenirea fraudei sau
nuare în ceea ce priveºte impunerea pe considerente pri-      evaziunii cu privire la asemenea impozite. Schimbul de
vind statutul civil ori responsabilitãþile familiale pe care le  informaþii nu este limitat de prevederile art. 1. Orice
acordã rezidenþilor sãi.                      informaþie obþinutã de un stat contractant va fi tratatã ca
  3. Cu excepþia cazului în care se aplicã prevederile      secret în acelaºi mod ca ºi informaþia obþinutã conform
paragrafului 1 al art. 9, ale paragrafului 7 al art. 11 sau    prevederilor legislaþiei interne a acestui stat ºi va fi
ale paragrafului 6 al art. 12, dobânzile, redevenþele ºi alte   dezvãluitã numai persoanelor sau autoritãþilor (inclusiv la
plãþi fãcute de o întreprindere a unui stat contractant unui    instanþe judecãtoreºti ºi la organele administrative) însãrci-
rezident al celuilalt stat contractant se vor deduce, în sco-   nate cu stabilirea, încasarea, aplicarea, urmãrirea impozite-
pul determinãrii profiturilor impozabile ale unei asemenea     lor sau cu soluþionarea contestaþiilor cu privire la impozitele
întreprinderi, în aceleaºi condiþii ca ºi cum ar fi fost plãtite  care fac obiectul acordului. Asemenea persoane sau auto-
unui rezident al primului stat menþionat.             ritãþi vor folosi informaþia numai în aceste scopuri. Acestea
  4. Întreprinderile unui stat contractant, al cãror capital   pot dezvãlui informaþia în procedurile judecãtoreºti sau în
este integral sau parþial deþinut ori controlat în mod direct   deciziile judiciare.
sau indirect de unul sau de mai mulþi rezidenþi ai celuilalt      2. Prevederile paragrafului 1 nu vor fi interpretate ca
stat contractant, nu vor fi supuse în primul stat contractant   impunând unui stat contractant obligaþia:
menþionat nici unei impuneri sau nici unei obligaþii legate       a) de a lua mãsuri administrative contrare propriei legis-
de aceasta, care sã fie diferitã sau mai împovãrãtoare       laþii ºi practicii administrative a acelui sau a celuilalt stat
decât impunerea ºi obligaþiile legate de aceasta, la care     contractant;
sunt sau pot fi supuse alte întreprinderi similare ale primu-      b) de a furniza informaþii care nu pot fi obþinute pe
lui stat contractant menþionat.                  baza legislaþiei proprii sau în cadrul practicii administrative
  5. Independent de prevederile art. 2, prevederile pre-     normale a acelui sau a celuilalt stat contractant;
zentului articol se aplicã impozitelor de orice fel ºi naturã.     c) de a furniza informaþii care ar dezvãlui un secret
                                  comercial, industrial, profesional sau un procedeu de
            ARTICOLUL 24                fabricaþie ori comercial sau informaþii a cãror divulgare ar fi
           Procedura amiabilã              contrarã ordinii publice.

  1. Când o persoanã considerã cã, datoritã mãsurilor                  ARTICOLUL 26
luate de unul sau de ambele state contractante, rezultã sau      Membrii misiunilor diplomatice ºi ai posturilor consulare
va rezulta pentru ea o impozitare care nu este conformã
cu prevederile prezentului acord, ea poate, indiferent de       Prevederile prezentului acord nu vor afecta privilegiile
cãile de atac prevãzute de legislaþia internã a acestor      fiscale de care beneficiazã membrii misiunilor diplomatice
state, sã supunã cazul sãu autoritãþii competente a statului    sau ai posturilor consulare în virtutea regulilor generale ale
contractant al cãrui rezident este sau, dacã situaþia sa se    dreptului internaþional sau a prevederilor unor acorduri spe-
                                  ciale.
încadreazã în prevederile paragrafului 1 al art. 23, acelui
stat contractant al cãrui naþional este. Cazul trebuie pre-                ARTICOLUL 27
zentat în termen de 3 ani de la prima notificare a acþiunii               Intrarea în vigoare
din care rezultã o impunere contrarã prevederilor prezentu-
lui acord.                               1. Prezentul acord va intra în vigoare în a 30-a zi de la
  2. Autoritatea competentã se va strãdui, dacã reclamaþia    data ultimei notificãri prin care guvernele statelor contrac-
îi pare întemeiatã ºi dacã ea însãºi nu este în mãsurã sã     tante îºi vor comunica reciproc cã au fost îndeplinite pro-
ajungã la o soluþionare corespunzãtoare, sã rezolve cazul     cedurile legale interne pentru intrarea sa în vigoare.
pe calea unei înþelegeri amiabile cu autoritatea competentã    Prevederile acordului se vor aplica în ambele state con-
a celuilalt stat contractant, în vederea evitãrii unei impo-    tractante:
zitãri care nu este în conformitate cu prezentul acord.        a) în ceea ce priveºte impozitele reþinute prin stopaj la
Orice înþelegere realizatã va fi aplicatã indiferent de peri-   sursã, la venitul realizat la sau dupã data de 1 ianuarie a
oada de prescripþie prevãzutã în legislaþia internã a statelor   anului calendaristic imediat urmãtor anului în care acordul
contractante.                           intrã în vigoare;
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 642/29.XII.1999

  b) în ceea ce priveºte celelalte impozite pe venit, pentru  înainte de sfârºitul oricãrui an calendaristic, dupã o
impozitele percepute pentru orice an fiscal începând la sau   perioadã de 5 ani de la data la care acordul intrã în
dupã data de 1 ianuarie a anului calendaristic imediat      vigoare. În aceastã situaþie prezentul acord va înceta sã
urmãtor anului în care acordul intrã în vigoare;         aibã efect în ambele state contractante:
  2. Convenþia dintre Republica Socialistã România ºi       a) în ceea ce priveºte impozitele reþinute prin stopaj la
Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri ºi pre-    sursã, la venitul realizat la sau dupã data de 1 ianuarie a
venirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit ºi  anului calendaristic imediat urmãtor anului în care este
pe capital, semnatã la Helsinki la 18 august 1977 (denu-     remisã nota de denunþare;
mitã în continuare Convenþia din 1977), va înceta sã aibã      b) în ceea ce priveºte celelalte impozite pe venit, pentru
efect în legãturã cu impozitele la care prezentul acord se    impozitele percepute pentru orice an fiscal începând la sau
aplicã în conformitate cu prevederile paragrafului 1.      dupã data de 1 ianuarie a anului calendaristic imediat
            ARTICOLUL 28               urmãtor anului în care este remisã nota de denunþare.
                                  Drept care, subsemnaþii, autorizaþi în bunã ºi cuvenitã
             Denunþarea
                                 formã, au semnat prezentul acord.
  Prezentul acord va rãmâne în vigoare pânã la           Semnat în douã exemplare originale la Helsinki, la
denunþarea lui de cãtre un stat contractant. Fiecare stat    27 octombrie 1998, în limbile românã, finlandezã ºi
contractant poate denunþa acordul pe cãi diplomatice, prin    englezã, toate textele fiind egal autentice. În caz de diver-
remiterea unei note de denunþare cu cel puþin 6 luni       genþe în interpretare, textul în limba englezã va prevala.

         Pentru Guvernul României,                 Pentru Guvernul Republicii Finlanda,
            Andrei Pleºu,                       Tarja Kaarina Halonen,
         ministrul afacerilor externe                  ministrul afacerilor externe
                        PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                         DECRET
              pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului
            dintre România ºi Republica Finlanda pentru evitarea dublei
            impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki
                      la 27 octombrie 1998
              În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
            României,

               Preºedintele României   d e c r e t e a z ã :
               Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind ratificarea Acordului dintre
            România ºi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la
            impozitele pe venit, semnat la Helsinki la 27 octombrie 1998, ºi se dispune
            publicarea în Monitorul Oficial al României.
                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                         EMIL CONSTANTINESCU


               Bucureºti, 22 decembrie 1999.
               Nr. 438.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 642/29.XII.1999                 11

 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
 ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
  ªI ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI
MINISTERUL FINANÞELOR                                   BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI
Nr. 1.540/13 decembrie 1999                                 Nr. 20/13 decembrie 1999

                         ORDIN
     pentru aprobarea metodologiei de înregistrare în contabilitate a operaþiunilor legate
     de primirea ºi utilizarea fondurilor din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene
    Ministrul finanþelor ºi guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
    în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, modificatã ºi
completatã prin Legea nr. 156/1999, ale art. 58 din Legea bancarã nr. 58/1998, modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 24/1999, ºi ale art. 4 din Legea contabilitãþii nr. 82/1991, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, ºi al guvernatorului Bãncii
Naþionale a României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societãþile bancare ºi a normelor
metodologice de utilizare a acestuia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 6 din Ordinul ministrului finanþelor
ºi al guvernatorului Bãncii Naþionale a României nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea Modelelor situaþiilor financiar-con-
tabile pentru bãnci ºi a normelor metodologice privind întocmirea ºi utilizarea acestora, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, precum ºi ale Acordului-cadru încheiat între Comisia Comunitãþii Europene ºi Guvernul României, semnat la
Bucureºti la 12 martie 1991,
    emit urmãtorul ordin:

  Art. 1. Ñ Se aprobã completarea Planului de conturi     ºi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului
pentru societãþile bancare ºi a normelor metodologice de     finanþelor ºi al guvernatorului Bãncii Naþionale a României
utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de    nr. 1.524/362/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
stat, ministrul finanþelor, ºi al guvernatorului Bãncii     bãncile care efectueazã operaþiuni legate de primirea ºi uti-
Naþionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificãrile ºi   lizarea fondurilor din contribuþia financiarã a Comunitãþii
completãrile ulterioare, cu metodologia de înregistrare în
                                 Europene vor avea în vedere ºi prevederile cuprinse în
contabilitate a operaþiunilor legate de primirea ºi utilizarea
                                 anexa la prezentul ordin.
fondurilor din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene,
prevãzutã în anexa la prezentul ordin, aplicabilã bãncilor      Art. 3. Ñ Direcþiile de specialitate din cadrul Bãncii
care efectueazã astfel de operaþiuni.              Naþionale a României vor lua mãsuri pentru aducerea la
  Art. 2. Ñ La întocmirea situaþiilor financiar-contabile   îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
prevãzute de Modelele situaþiilor financiar-contabile pentru     Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
bãnci ºi de normele metodologice privind întocmirea       Oficial al României, Partea I.

           Ministrul finanþelor,                Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
          Decebal Traian Remeº                        Mugur Isãrescu
                                                             ANEXÃ

                          METODOLOGIA
         de înregistrare în contabilitate a operaþiunilor legate de primirea ºi utilizarea fondurilor
                   din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene

    Bãncile care efectueazã operaþiuni bancare legate de primirea ºi utilizarea fondurilor din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene, în baza convenþiilor încheiate cu Ministerul Finanþelor, vor avea în vedere urmãtoarele:

  1. Deschiderea de conturi sintetice de gradul I, II ºi III  astfel de operaþiuni vor deschide urmãtoarele conturi sinte-
pe seama titularului de cont de cãtre bãncile care efectu-    tice de gradul I, II ºi III:
eazã operaþiuni legate de primirea ºi utilizarea fondurilor     255 ”Disponibil din contribuþia financiarã a Comunitãþii
din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene        Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ;
  În vederea reflectãrii în contabilitate a operaþiunilor     2551 ”Disponibil aferent Memorandumului de finanþare
legate de primirea ºi utilizarea fondurilor din contribuþia   privind Programul Naþional PHARE 1998, la dispoziþia
financiarã a Comunitãþii Europene, bãncile care efectueazã    Fondului Naþional (RO98FN1)Ò;
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 642/29.XII.1999

  25510 ”Disponibil aferent subprogramului Întãrirea demo-     statului de drept ºi a drepturilor omului, din cadrul
craþiei, a statului de drept ºi a drepturilor omului, din cadrul   Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional
Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional        PHARE 1998;
PHARE 1998, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare        25511 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
PHARE (RO9803)Ò;                           Europene puse la dispoziþie Oficiului de Plãþi ºi Contractare
  25511 ”Disponibil aferent subprogramului Întãrirea capa-     PHARE, aferente subprogramului Întãrirea capacitãþii
citãþii instituþionale ºi administrative de adoptare a acquisului   instituþionale ºi administrative de adoptare a acquisului comu-
comunitar, din cadrul Memorandumului de finanþare privind       nitar, din cadrul Memorandumului de finanþare privind
Programul Naþional PHARE 1998, la dispoziþia Oficiului de       Programul Naþional PHARE 1998;
Plãþi ºi Contractare PHARE (RO9804)Ò;                   25512 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
  25512 ”Disponibil aferent subprogramului Viitoarea inte-     Europene puse la dispoziþie Oficiului de Plãþi ºi Contractare
grare a României în piaþa internã,         din   cadrul   PHARE, aferente subprogramului Viitoarea integrare a
Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional        României în piaþa internã, din cadrul Memorandumului de
PHARE 1998, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare      finanþare privind Programul Naþional PHARE 1998;
PHARE (RO9805)Ò;                             25513 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
  25513 ”Disponibil aferent subprogramului Sprijinirea       Europene puse la dispoziþie Oficiului de Plãþi ºi Contractare
României în vederea îndeplinirii obligaþiilor pilonului al treilea,  PHARE, aferente subprogramului Sprijinirea României în
din cadrul Memorandumului de finanþare privind Programul       vederea îndeplinirii obligaþiilor pilonului al treilea, din cadrul
Naþional PHARE 1998, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi       Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional
Contractare PHARE (RO9806)Ò;                     PHARE 1998;
  25514 ”Disponibil aferent componentelor de twinning ale        25514 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
proiectului Politica regionalã ºi de coeziune, din cadrul       Europene puse la dispoziþie Oficiului de Plãþi ºi Contractare
Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional        PHARE, aferente componentelor de twinning ale proiectului
PHARE 1998, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare      Politica regionalã ºi de coeziune, din cadrul Memorandumului
PHARE (RO9807.01)Ò;                          de finanþare privind Programul Naþional PHARE 1998;
  25515 ”Disponibil aferent Memorandumului de finanþare         25515 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
privind Programul Naþional PHARE 1998, la dispoziþia         Europene puse la dispoziþie Agenþiei Naþionale pentru
Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã            Dezvoltare Regionalã, aferente Memorandumului de
(RO9807.01)Ò;                             finanþare privind Programul Naþional PHARE 1998;
  25516 ”Disponibil aferent Memorandumului de finanþare
                                     25516 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
privind Programul Naþional PHARE 1998, la dispoziþia
                                   Europene puse la dispoziþie Administraþiei Naþionale a
Administraþiei Naþionale a Drumurilor (RO9807.02)Ò;
                                   Drumurilor, aferente Memorandumului de finanþare privind
  2552 ”Disponibil aferent Memorandumului de finanþare       Programul Naþional PHARE 1998;
privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe
                                     2552 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
anul 1998, la dispoziþia Fondului Naþional (RO98FN2)Ò;
                                   Europene puse la dispoziþie Fondului Naþional, aferente
  25520 ”Disponibil aferent proiectului ÇRomânia Ñ
                                   Memorandumului de finanþare privind Facilitatea pentru infra-
Proiecte de reabilitare a drumurilor naþionaleÈ din cadrul
                                   structuri de mari dimensiuni pe anul 1998;
Memorandumului de finanþare privind Facilitatea pentru infra-
structuri de mari dimensiuni pe anul 1998, la dispoziþia         25520 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Administraþiei Naþionale a Drumurilor (RO9808)Ò;           Europene puse la dispoziþie Administraþiei Naþionale a
  2553 ”Disponibil aferent Memorandumului de finanþare       Drumurilor, aferente proiectului ”România Ñ Proiecte de
privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul   reabilitare   a  drumurilor   naþionaleÒ   din  cadrul
1998, la dispoziþia Fondului Naþional (RO98FN3)Ò;           Memorandumului de finanþare privind Facilitatea pentru infra-
                                   structuri de mari dimensiuni pe anul 1998;
  25530 ”Disponibil aferent proiectului ÇPrivatizarea bãnci-
lor de stat ºi privatizarea ºi supravegherea societãþilor de       2553 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
asigurareÈ la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare      Europene puse la dispoziþie Fondului Naþional, aferente
PHARE (RO9809.01)Ò;                          Memorandumului de finanþare privind Facilitatea de recupe-
  25531 ”Disponibil aferent proiectului ÇFond pentru recon-     rare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998;
strucþia zonelor miniereÈ la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi       25530 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Contractare PHARE (RO9809.02)Ò;                    Europene puse la dispoziþie Oficiului de Plãþi ºi Contractare
  2557 ”Datorii ataºateÒ                      PHARE, aferente proiectului ”Privatizarea bãncilor de stat ºi
  Ñ se deschid conturi analitice în care se evidenþiazã       privatizarea ºi supravegherea societãþilor de asigurareÒ;
dobânzile pentru disponibilitãþile aflate în conturile deschise      25531 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
pe fiecare program de finanþare;                   Europene puse la dispoziþie Oficiului de Plãþi ºi Contractare
  6028 ”Dobânzi aferente disponibilitãþilor provenite din      PHARE, aferente proiectului ”Fond pentru reconstrucþia
contribuþia financiarã a Comunitãþii EuropeneÒ.            zonelor miniereÒ;
  Conþinut:                               2557 Ñ datorii din dobânzi, calculate ºi neajunse la
  2551 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii       scadenþã, aferente disponibilitãþilor provenite din contribuþia
Europene puse la dispoziþie Fondului Naþional, aferente        financiarã a Comunitãþii Europene;
Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional          6028 Ñ dobânzi aferente disponibilitãþilor provenite din
PHARE 1998;                              contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene.
  25510 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii         Pentru evidenþierea depozitelor la termen, a dobânzilor
Europene puse la dispoziþie Oficiului de Plãþi ºi Contractare     ºi a cheltuielilor cu dobânzile aferente acestora, se vor
PHARE, aferente subprogramului Întãrirea democraþiei, a        deschide analitice distincte la conturile nou-introduse.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 642/29.XII.1999                     13

  Contul 2551 ”Disponibil aferent Memorandumului de         Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional
finanþare privind Programul Naþional PHARE 1998, la          PHARE 1998, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare
dispoziþia Fondului Naþional (RO98FN1)Ò                PHARE (RO9805)Ò, 25513 ”Disponibil aferent subprogramu-
  Contul 2551 ”Disponibil aferent Memorandumului de         lui Sprijinirea României în vederea îndeplinirii obligaþiilor pilo-
finanþare privind Programul Naþional PHARE 1998, la dis-       nului al treilea, din cadrul Memorandumului de finanþare
poziþia Fondului Naþional (RO98FN1)Ò, este un cont de         privind Programul Naþional PHARE 1998, la dispoziþia
pasiv.                                Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE (RO9806)Ò, 25514
  Se crediteazã prin debitul urmãtoarelor conturi:         ”Disponibil aferent componentelor de twinning ale proiectului
  111, 121, 122 Ñ sume pe care titularul de cont le         Politica regionalã ºi de coeziune, din cadrul Memorandumului
primeºte de la Comunitatea Europeanã;                 de finanþare privind Programul Naþional PHARE 1998, la
                                   dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE
  2557 Ñ dobânzi încasate aferente disponibilitãþilor din
                                   (RO9807.01)Ò, 25515 ”Disponibil aferent Memorandumului
contul titularului de cont.
                                   de finanþare privind Programul Naþional PHARE 1998, la
  Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:         dispoziþia Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã
  25510, 25511, 25512, 25513, 25514, 25515, 25516 Ñ         (RO9807.01)Ò ºi 25516 ”Disponibil aferent Memorandumului
sume transferate de titularul de cont pe obiective de         de finanþare privind Programul Naþional PHARE 1998, la
finanþare;                              dispoziþia Administraþiei Naþionale a Drumurilor
  3721 Ñ comisioane percepute pentru operaþiuni efectu-       (RO9807.02)Ò sunt conturi de pasiv.
ate în contul titularului de cont;                    Se crediteazã prin debitul urmãtoarelor conturi:
  111, 121, 122 Ñ sume transferate de titularul de cont         2551 Ñ sume transferate de titularul de cont pe obiec-
în conturile Comunitãþii Europene.                  tive de finanþare;
  Soldul contului reprezintã disponibilitãþile bãneºti aflate      2557 Ñ dobânzi încasate aferente disponibilitãþilor din
în contul titularului.                        contul titularului de cont;
  Contul 25510 ”Disponibil aferent subprogramului            3721 Ñ devize cumpãrate de titularul de cont;
Întãrirea democraþiei, a statului de drept ºi a drepturilor        3722 Ñ contravaloarea în lei a devizelor vândute de
omului, din cadrul Memorandumului de finanþare privind        titularul de cont.
Programul Naþional PHARE 1998, la dispoziþia Oficiului de         Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
Plãþi ºi Contractare PHARE (RO9803)Ò                   101, 111, 121, 122, 2511 Ñ plãþi dispuse de titularul
  Contul 25511 ”Disponibil aferent subprogramului          de cont;
Întãrirea capacitãþii instituþionale ºi administrative de         2551 Ñ sume transferate de cãtre titularul de cont în
adoptare a acquisului comunitar, din cadrul              vederea returnãrii în conturile Comunitãþii Europene;
Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional          3721 Ñ devize vândute de titularul de cont, precum ºi
PHARE 1998, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare      comisioanele în devize percepute;
PHARE (RO9804)Ò                              3722 Ñ contravaloarea în lei a devizelor cumpãrate de
  Contul 25512 ”Disponibil aferent subprogramului          titularul de cont;
Viitoarea integrare a României în piaþa internã, din cadrul        7029 Ñ comisioane în lei percepute pentru operaþiuni
Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional        efectuate în contul titularului de cont.
PHARE 1998, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare        Soldul contului reprezintã disponibilitãþile bãneºti aflate
PHARE (RO9805)Ò                            în contul titularului.
  Contul 25513 ”Disponibil aferent subprogramului            Contul 2552 ”Disponibil aferent Memorandumului de
Sprijinirea României în vederea îndeplinirii obligaþiilor       finanþare privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari
pilonului al treilea, din cadrul Memorandumului de          dimensiuni pe anul 1998, la dispoziþia Fondului Naþional
finanþare privind Programul Naþional PHARE 1998, la dis-       (RO98FN2)Ò
poziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE (RO9806)Ò
                                     Contul 2552 ”Disponibil aferent Memorandumului de
  Contul 25514 ”Disponibil aferent componentelor de         finanþare privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari
twinning ale proiectului Politica regionalã ºi de coeziune,      dimensiuni pe anul 1998, la dispoziþia Fondului Naþional
din cadrul Memorandumului de finanþare privind            (RO98FN2)Ò este un cont de pasiv.
Programul Naþional PHARE 1998, la dispoziþia Oficiului de
                                     Se crediteazã prin debitul urmãtoarelor conturi:
Plãþi ºi Contractare PHARE (RO9807.01)Ò
                                     111, 121, 122 Ñ sume pe care titularul de cont le
  Contul 25515 ”Disponibil aferent Memorandumului de
                                   primeºte de la Comunitatea Europeanã;
finanþare privind Programul Naþional PHARE 1998, la dis-
                                     2557 Ñ dobânzi încasate aferente disponibilitãþilor din
poziþia Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã
                                   contul titularului de cont.
(RO9807.01)Ò
                                     Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
  Contul 25516 ”Disponibil aferent Memorandumului de
                                     25520 Ñ sume transferate de titularul de cont pe obiec-
finanþare privind Programul Naþional PHARE 1998, la dis-
                                   tive de finanþare;
poziþia Administraþiei Naþionale a Drumurilor (RO9807.02)Ò
  Conturile 25510 ”Disponibil aferent subprogramului          3721 Ñ comisioane percepute pentru operaþiuni efectu-
Întãrirea democraþiei, a statului de drept ºi a drepturilor omului,  ate în contul titularului de cont;
din cadrul Memorandumului de finanþare privind Programul         111, 121, 122 Ñ sume transferate de titularul de cont
Naþional PHARE 1998, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi       în conturile Comunitãþii Europene.
Contractare PHARE (RO9803)Ò, 25511 ”Disponibil aferent          Soldul contului reprezintã disponibilitãþile bãneºti aflate
subprogramului Întãrirea capacitãþii instituþionale ºi administra-  în contul titularului.
tive de adoptare a acquisului comunitar, din cadrul            Contul 25520 ”Disponibil aferent proiectului ÇRomânia Ñ
Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional        Proiecte de reabilitare a drumurilor naþionaleÈ, din cadrul
PHARE 1998, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare      Memorandumului de finanþare privind Facilitatea pentru
PHARE (RO9804)Ò, 25512 ”Disponibil aferent subprogramu-        infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, la
lui Viitoarea integrare a României în piaþa internã, din cadrul    dispoziþia Administraþiei Naþionale a Drumurilor (RO9808)Ò
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 642/29.XII.1999

  Contul 25520 ”Disponibil aferent proiectului ÇRomânia Ñ      Se crediteazã prin debitul urmãtoarelor conturi:
Proiecte de reabilitare a drumurilor naþionaleÈ, din cadrul      2553 Ñ sume transferate de titularul de cont pe obiec-
Memorandumului de finanþare privind Facilitatea pentru infra-   tive de finanþare;
structuri de mari dimensiuni pe anul 1998, la dispoziþia       2557 Ñ dobânzi încasate aferente disponibilitãþilor din
Administraþiei Naþionale a Drumurilor (RO9808)Ò este un      contul titularului de cont;
cont de pasiv.                            3721 Ñ devize cumpãrate de titularul de cont;
  Se crediteazã prin debitul urmãtoarelor conturi:         3722 Ñ contravaloarea în lei a devizelor vândute de
  2552 Ñ sume transferate de titularul de cont pe obiec-    titularul de cont.
tive de finanþare;                          Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
  2557 Ñ dobânzi încasate aferente disponibilitãþilor din      101, 111, 121, 122, 2511 Ñ plãþi dispuse de titularul
contul titularului de cont;                    de cont;
  3721 Ñ devize cumpãrate de titularul de cont;           2553 Ñ sume transferate de cãtre titularul de cont în
  3722 Ñ contravaloarea în lei a devizelor vândute de      vederea returnãrii în conturile Comunitãþii Europene;
titularul de cont.                          3721 Ñ devize vândute de titularul de cont, precum ºi
  Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:       comisioanele în devize percepute;
  101, 111, 121, 122, 2511 Ñ plãþi dispuse de titularul       3722 Ñ contravaloarea în lei a devizelor cumpãrate de
de cont;                             titularul de cont;
  2552 Ñ sume transferate de cãtre titularul de cont în       7029 Ñ comisioane în lei percepute pentru operaþiuni
vederea returnãrii în conturile Comunitãþii Europene;       efectuate în contul titularului de cont.
  3721 Ñ devize vândute de titularul de cont, precum ºi       Soldul contului reprezintã disponibilitãþile bãneºti aflate
comisioanele în devize percepute;                 în contul titularului.
  3722 Ñ contravaloarea în lei a devizelor cumpãrate de       Contul 2557 ”Datorii ataºateÒ
titularul de cont;                          Contul 2557 ”Datorii ataºateÒ este un cont de pasiv.
  7029 Ñ comisioane în lei percepute pentru operaþiuni       Se crediteazã prin debitul urmãtoarelor conturi:
efectuate în contul titularului de cont.               6028 Ñ datorii din dobânzi, calculate ºi neajunse la
  Soldul contului reprezintã disponibilitãþile bãneºti aflate  scadenþã, aferente soldurilor creditoare ale conturilor titula-
în contul titularului.                      rului;
  Contul 2553 ”Disponibil aferent Memorandumului de         3721 Ñ datorii din dobânzi în devize, calculate ºi ne-
finanþare privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins       ajunse la scadenþã, aferente soldurilor creditoare ale contu-
Facility) pentru anul 1998, la dispoziþia Fondului Naþional    rilor titularului.
(RO98FN3)Ò                              Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
  Contul 2553 ”Disponibil aferent Memorandumului de         2551, 25510, 25511, 25512, 25513, 25514, 25515,
finanþare privind Facilitatea de recuperare (Pres-Ins Facility)  25516, 2552, 25520, 2553, 25530, 25531 Ñ dobânzile
pentru anul 1998, la dispoziþia Fondului Naþional         plãtite aferente disponibilitãþilor din conturile titularului.
(RO98FN3)Ò este un cont de pasiv.                   Soldul contului reprezintã datorii din dobânzi, calculate
  Se crediteazã prin debitul urmãtoarelor conturi:       ºi neajunse la scadenþã, aferente soldurilor creditoare ale
  111, 121, 122 Ñ sume pe care titularul de cont le       conturilor titularului.
primeºte de la Comunitatea Europeanã;                 Contul 6028 ”Dobânzi aferente disponibilitãþilor prove-
  2557 Ñ dobânzi încasate aferente disponibilitãþilor din    nite din contribuþia financiarã a Comunitãþii EuropeneÒ
contul titularului de cont.                      Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
  Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:         2557 Ñ datorii din dobânzi, calculate ºi neajunse la
  25530, 25531 Ñ sume transferate de titularul de cont     scadenþã, aferente soldurilor creditoare ale conturilor titula-
pe obiective de finanþare;                    rului;
  3721 Ñ comisioane percepute pentru operaþiuni efectu-       3722 Ñ contravaloarea în lei a dobânzilor în devize,
ate în contul titularului de cont;                calculate ºi neajunse la scadenþã, aferente soldurilor credi-
  111, 121, 122 Ñ sume transferate de titularul de cont     toare ale conturilor titularului.
în conturile Comunitãþii Europene.                  2. Întocmirea situaþiilor financiar-contabile de cãtre
  Soldul contului reprezintã disponibilitãþile bãneºti aflate  bãncile care efectueazã operaþiuni legate de primirea ºi
în contul titularului.                      utilizarea fondurilor din contribuþia financiarã a
  Contul 25530 ”Disponibil aferent proiectului         Comunitãþii Europene.
ÇPrivatizarea bãncilor de stat ºi privatizarea ºi suprave-      La întocmirea situaþiilor financiar-contabile prevãzute de
gherea societãþilor de asigurareÈ la dispoziþia Oficiului de   Modelele situaþiilor financiar-contabile pentru bãnci ºi de
Plãþi ºi Contractare PHARE (RO9809.01)              normele metodologice privind întocmirea ºi utilizarea aces-
  Contul 25531 ”Disponibil aferent proiectului ÇFond pen-    tora, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor ºi al guver-
tru reconstrucþia zonelor miniereÈ la dispoziþia Oficiului de   natorului Bãncii Naþionale a României nr. 1.524/362/1998,
Plãþi ºi Contractare PHARE (RO9809.02)Ò              cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, bãncile care efec-
  Conturile 25530 ”Disponibil aferent proiectului        tueazã operaþiuni legate de primirea ºi utilizarea fondurilor
ÇPrivatizarea bãncilor de stat ºi privatizarea ºi supraveghe-   din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene vor avea
rea societãþilor de asigurareÈ la dispoziþia Oficiului de Plãþi  în vedere urmãtoarele:
ºi Contractare PHARE (RO9809.01)Ò ºi 25531 ”Disponibil        Ñ sumele reprezentând disponibilitãþi provenite din con-
aferent proiectului ÇFond pentru reconstrucþia zonelor mini-   tribuþia financiarã a Comunitãþii Europene se vor înscrie în
ereÈ la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE    situaþiile financiar-contabile la poziþiile care includ soldul
(RO9809.02)Ò sunt conturi de pasiv.                contului 2511 ”Conturi curenteÒ;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 642/29.XII.1999                   15

  Ñ sumele reprezentând depozite la termen constituite     contabile la poziþiile care includ soldul contului 2537
din disponibilitãþi provenite din contribuþia financiarã a    ”Datorii ataºateÒ;
Comunitãþii Europene se vor înscrie în situaþiile financiar-
contabile la poziþiile care includ soldul contului 2532       Ñ sumele reprezentând cheltuieli cu dobânzile aferente
”Depozite la termenÒ;                      disponibilitãþilor provenite din contribuþia financiarã a
  Ñ sumele reprezentând dobânzi, calculate ºi neajunse     Comunitãþii Europene se vor înscrie în situaþiile financiar-
la scadenþã, aferente disponibilitãþilor provenite din con-   contabile la poziþiile care includ soldul contului 6024
tribuþia financiarã a Comunitãþii Europene se vor înscrie în   ”Dobânzi la conturile curenteÒ;
situaþiile financiar-contabile la poziþiile care includ soldul
                                  Ñ sumele reprezentând cheltuieli cu dobânzile aferente
contului 25172 ”Datorii ataºateÒ;
                                 depozitelor la termen constituite din disponibilitãþi provenite
  Ñ sumele reprezentând dobânzi, calculate ºi neajunse
la scadenþã, aferente depozitelor la termen constituite din   din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene se vor
disponibilitãþi provenite din contribuþia financiarã a      înscrie în situaþiile financiar-contabile la poziþiile care includ
Comunitãþii Europene se vor înscrie în situaþiile financiar-   soldul contului 60252 ”Dobânzi la depozitele la termenÒ.
                             TARIFELE
                aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în
               Monitorul Oficial al României, începând cu data de 1 ianuarie 2000

     1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I
     Ð ordine ale miniºtrilor, precizãri, instrucþiuni, criterii, norme metodologice emise
      de organe ale administraþiei publice ºi de alte instituþii publice, care nu sunt
      prevãzute de legea fundamentalã în art. 78, 99, 107 ºi 145              200.000 lei/paginã de manuscris
     Ð deciziile pronunþate de secþiile unite ale Curþii Supreme de Justiþie         200.000 lei/paginã de manuscris

     2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A
     Ð pierderi de acte, sigilii, ºtampile, formulare fiscale, acþiuni, paºapoarte,
      certificate de înregistrare fiscalã, alte acte prevãzute de lege, schimbãri
      de nume, citaþii emise de instanþele judecãtoreºti                  45.000 lei/act
     Ð publicarea ordonanþei judecãtoriei privind pierderea, sustragerea sau
      distrugerea cecului ca instrument de platã, a cambiei ºi a biletului la ordin     240.000 lei/act
     Ð acte procedurale ale instanþelor judecãtoreºti, a cãror publicare este
      prevãzutã de lege                                   240.000 lei/act
     Ð extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã          600.000 lei/anunþ
     Ð concursuri pentru ocuparea de posturi didactice în învãþãmântul superior       890 lei/cuvânt
     Ð anunþuri privind examenul de capacitate pentru magistraþi, precum
      ºi pentru locurile vacante de notari publici                     890 lei/cuvânt
     Ð publicarea ordonanþei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau
      a hotãrârii irevocabile a instanþei judecãtoreºti prin care se constatã cã
      provenienþa bunurilor este justificatã                        240.000 lei/act

     3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A
     Ñ publicarea încheierilor judecãtorului delegat la înmatricularea societãþilor     540.000 lei/primele douã pagini
      comerciale                                      de manuscris
                                                 365.000 lei/paginã de manuscris (pentru
                                                 urmãtoarele pagini)
     Ñ publicarea prospectului de emisiune, a proiectului de fuziune sau divizare      365.000 lei/paginã de manuscris
     Ñ publicarea actului constitutiv al societãþii comerciale (statut ºi contract de
      societate), integral sau în extras                          365.000 lei/paginã de manuscris
     Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi (anunþuri-extras)             540.000 lei/anunþ
     Ñ bilanþuri ale bãncilor                                365.000 lei/paginã de manuscris
     Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã                           19.000 lei/rând
     Ñ lista cuprinzând societãþile comerciale propuse pentru privatizare          135.000 lei/poziþie
     Ñ acte adiþionale                                    365.000 lei/paginã de manuscris
     Ñ publicarea dispozitivului sentinþei definitive de excludere (S.N.C., S.C.S.,
      S.R.L.), precum ºi pentru anularea societãþii comerciale               150.000 lei/anunþ
     Ñ alte publicaþii ale agenþilor economici, sub formã de text, a cãror publicare
      este prevãzutã de lege (somaþii, convocãri de adunãri generale, procese-verbale
      ale adunãrilor generale, acte de numire a lichidatorilor, darea de seamã
      a lichidatorilor, raportul cenzorilor în caz de lichidare etc.)            365.000 lei/paginã de manuscris
     Ñ anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii unei concesiuni aprobate de Guvern    120.000 lei/anunþ
     Ñ publicarea hotãrârilor de admitere a înregistrãrii partidelor politice, precum
      ºi a listei cuprinzând donatorii ºi donaþiile pentru partidele politice        365.000 lei/paginã de manuscris

     4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A
     Ñ publicarea contractelor colective de muncã încheiate la nivel naþional ºi de ramurã  Tariful se calculeazã în
                                                 funcþie de numãrul de
                                                 pagini ºi de tirajul
                                                 comandat.


     Tarifele de publicare cuprind taxa pe valoarea adãugatã de 11%.

                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 64690427282 Banca Comercialã Românã Ñ S.A., sectorul 5.
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642/29.XII.1999 conþine16 pagini.          Preþul 2.672 lei    ISSN 1453Ñ4495

								
To top