; 632
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

632

VIEWS: 6 PAGES: 48

 • pg 1
									                               PARTEA       I
Anul XI Ñ Nr. 632           LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                    Vineri, 24 decembrie 1999


                                SUMAR


                Nr.                                   Pagina

                     ORDONANÞE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                199.  Ñ Ordonanþã de urgenþã cu privire la rectificarea
                    bugetului de stat pe anul 1999 ...............................  1Ð48
  ORDONANÞE               ALE        GUVERNULUI                      ROMÂNIEI
                            GUVERNUL ROMÂNIEI

                  ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
              cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României, ale art. 29 alin. (8) din Legea privind finanþele
publice nr. 72/1996 ºi ale art. 67 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,

    Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
  Art. 1. Ñ Bugetul de stat pe anul 1999, aprobat prin                                  Ñ miliarde lei Ñ
Legea nr. 36/1999, publicat în Monitorul Oficial al             VENITURI Ñ TOTAL                 +261,0
României, Partea I, nr. 97 ºi 97 bis din 8 martie 1999,          1. Venituri curente                +241,0
modificat prin ordonanþele de urgenþã ale Guvernului              a) venituri fiscale             +1.653,0
nr. 32/1999, 86/1999, aprobatã prin Legea nr. 183/1999,              din care:
87/1999, aprobatã prin Legea nr. 182/1999, 92/1999, apro-             Ñ impozite directe             +904,0
batã prin Legea nr. 184/1999, 106/1999, aprobatã prin               Ñ impozite indirecte            +749,0
Legea nr. 178/1999, 121/1999, aprobatã prin Legea               b) venituri nefiscale            Ð1.412,0
nr. 172/1999, nr. 180/1999 ºi rectificat prin ordonanþele de        2. Venituri din capital               +67,0
urgenþã ale Guvernului nr. 135/1999, 140/1999, 161/1999 ºi         3. Încasãri din rambursarea
191/1999 ºi prin alte acte normative, se modificã ºi se            împrumuturilor acordate             Ð47,0
completeazã potrivit prevederilor prezentei ordonanþe de          Art. 3. Ñ (1) Sinteza modificãrilor bugetului de stat la
urgenþã.                                venituri, pe capitole ºi subcapitole, iar la cheltuieli, pe
  Art. 2. Ñ La venituri, comparativ cu prevederile bugetu-      acþiuni, pe anul 1999, este prevãzutã în anexa nr. 1.
lui de stat pe anul 1999 din Legea nr. 36/1999, cu modi-          (2) Sinteza modificãrilor cheltuielilor bugetului de stat pe
ficãrile ºi completãrile ulterioare, se aprobã urmãtoarele       anul 1999, cu detalierea pe articole de cheltuieli, este
influenþe:                               prevãzutã în anexa nr. 2.
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999

  (3) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1999, pe minis-          Art. 5. Ñ Influenþele privind cheltuielile de capital se vor
tere ºi celelalte organe de specialitate ale administraþiei          repartiza pe obiectivele, lucrãrile ºi pe alte cheltuieli de
publice centrale, sunt cele prevãzute în anexa nr. 3 la            investiþii de cãtre ordonatorii principali de credite.
ordonanþele de urgenþã ale Guvernului cu privire la rectifi-           Art. 6. Ñ Deficitul bugetului de stat pe anul 1999 se
carea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 140/1999 ºi             stabileºte în sumã de 19.417,9 miliarde lei.
nr. 191/1999, cu excepþia cheltuielilor Curþii Supreme de             Art. 7. Ñ Litera d) (ii) a alineatului (1) al articolului 20
Justiþie, Ministerului Finanþelor, Ministerului Justiþiei,          din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 140/1999, astfel
Ministerului Educaþiei Naþionale, Ministerului Industriei ºi         cum a fost modificatã prin articolul 9 din Ordonanþa de
Comerþului, Ministerului Transporturilor, Ministerului de           urgenþã a Guvernului nr. 191/1999, va avea urmãtorul
Interne, Oficiului pentru Protecþia Consumatorului,              cuprins:
Ministerului Public ºi Ministerului Finanþelor Ñ Acþiuni gene-
                                         ”d) (ii) Din sumele încasate din vãrsãmintele din privati-
rale, care sunt prevãzute în anexele la prezenta ordonanþã
                                       zare pentru constituirea Fondului la dispoziþia Guvernului se
de urgenþã.
                                       finanþeazã cheltuielile pentru susþinerea programelor tehnice
  Art. 4. Ñ Pentru prevederile referitoare la cheltuielile         de conservare sau de închidere a minelor, în sumã de
bugetului de stat din Legea nr. 36/1999, cu modificãrile ºi          172,7 miliarde lei, plãþile efectuate în cadrul programului de
completãrile ulterioare, se aprobã urmãtoarele influenþe:           redistribuire a forþei de muncã, în sumã de 481,7 miliarde
                                       lei, cheltuielile pentru susþinerea programelor de restructu-
                           Ñ miliarde lei Ñ    rare ºi reformã aprobate de cãtre Guvern în anii 1998 ºi
  CHELTUIELI Ñ TOTAL                     +831,8     1999, în sumã de 161,2 miliarde lei, cheltuielile pentru
  din care:                                 recapitalizarea Bãncii de Export-Import a României Ñ S.A.
  1. Cheltuieli curente                   +900,6     (Eximbank), în sumã de 50,0 miliarde lei, ºi cheltuielile
   1.1. Cheltuieli de personal               +317,8     pentru restructurarea sistemului bancar, în sumã de 2.923,4
   1.2. Cheltuieli materiale ºi servicii          +60,5     miliarde lei, inclusiv dobânzile aferente datoriei publice con-
   1.3. Subvenþii                      +38,6     stituite ca urmare a restructurãrii sistemului bancar în anul
     1.3.1. Alocaþii de la buget pentru                 1999 ºi în anii precedenþi.Ò
         instituþii publice              +38,6       Art. 8. Ñ Veniturile ºi cheltuielile modificate ale Fondului
   1.4. Transferuri                    +488,7     special al drumurilor publice sunt prevãzute în anexa nr. 4.
   1.5. Rezerve                       Ð5,0       Art. 9. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã intro-
  2. Cheltuieli de capital                   +2,5     ducã modificãrile aprobate prin prezenta ordonanþã de
  3. Rambursãri de credite, plãþi de dobânzi                 urgenþã în bugetul de stat pe anul 1999, precum ºi modi-
    ºi comisioane la credite                 Ð71,3     ficãrile aprobate potrivit dispoziþiilor legale.
   3.1. Rambursãri de credite externe            Ð24,7       Art. 10. Ñ Anexele nr. 1, 2, 3/04*), 3/12*), 3/15*),
   3.2. Plãþi de dobânzi ºi comisioane            Ð46,6     3/17*), 3/22*), 3/24*), 3/26*), 3/40*), 3/62*), 3/65*) ºi 4 fac
                                       parte integrantã din prezenta ordonanþã de urgenþã.

                                 PRIM-MINISTRU
                           MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

                                                   Contrasemneazã:
                                                   Ministrul finanþelor,
                                                  Decebal Traian Remeº

    Bucureºti, 24 decembrie 1999.
    Nr. 199.

    *) Anexele nr. 3/04, 3/12,3/15,3/17, 3/22, 3/24, 3/26, 3/40, 3/62 ºi 3/65 se publicã ulterior.
                                                                                        ANEXA Nr. 1
                                            BUGETUL DE STAT PE ANUL 1999
                                                Ñ Sintezã Ñ
                                                                                        Ñ mii lei Ñ
 Ca-  Sub-                                   Program     Intrãri        Influenþe        Program     Intrãri
          Titlu/  Ali-
 pi-  ca-                                   actualizat   de credite   Buget      Intrãri de    rectificat   de credite   Total
          Articol  neat
 tol  pitol                                  buget de stat   externe    de stat    credite externe  buget de stat   externe
        A                   B               1        2       3         4      5 = 1 + 3    6 = 2 + 4  7 = 5 + 6

0001                 VENITURI                 92.401.904.358          261.000.000           92.662.904.358        92.662.904.358
0002                I. VENITURI CURENTE            87.289.904.358          241.000.000           87.530.904.358        87.530.904.358
0003                  A. VENITURI FISCALE           82.688.604.358         1.653.000.000           84.341.604.358        84.341.604.358
0004                  A1. IMPOZITE DIRECTE          25.068.604.358          904.000.000           25.972.604.358        25.972.604.358
0101                   IMPOZITUL PE PROFIT         15.896.000.000          791.000.000           16.687.000.000        16.687.000.000
0201                   IMPOZITUL PE SALARII         7.107.781.000          12.000.000           7.119.781.000         7.119.781.000
     01             Impozitul pe salarii Ñ total Ñ       10.032.000.000          12.000.000           10.044.000.000        10.044.000.000
     02             Sume defalcate din impozitul pe      Ð2.524.219.000                          Ð2.524.219.000        Ð2.524.219.000
                  salarii pentru bugetele locale (se scad)
     03             Sume defalcate din impozitul pe       Ð400.000.000                           Ð400.000.000         Ð400.000.000
                  salarii pentru subvenþionarea energiei
                  termice livrate populaþiei (se scad)
0801                   ALTE IMPOZITE DIRECTE         1.846.000.000         101.000.000            1.947.000.000         1.947.000.000
     01             Impozitul pe veniturile realizate       862.000.000          33.000.000             895.000.000          895.000.000
                  de persoanele fizice ºi juridice
                  nerezidente
     02             Impozitul pe profit obþinut din        20.000.000          Ð7.000.000             13.000.000          13.000.000
                  activitãþi comerciale ilicite sau din
                  nerespectarea Legii privind protecþia
                  consumatorilor
     03             Impozitul pe dividende de la         873.000.000          77.000.000             950.000.000         950.000.000
                  societãþile comerciale
     04             Impozitul pe onorariul avocaþilor ºi      85.000.000                            85.000.000          85.000.000
                  notarilor publici
     30             Alte încasãri din impozite directe       6.000.000          Ð2.000.000              4.000.000           4.000.000
0901                   CONTRIBUÞII               218.823.358                           218.823.358          218.823.358
     04             Contribuþia pentru pensia suplimentarã    218.823.358                           218.823.358          218.823.358
1300                  A2. IMPOZITE INDIRECTE         57.620.000.000          749.000.000           58.369.000.000        58.369.000.000
1301                   TAXA PE VALOAREA           30.711.000.000         1.699.000.000           32.410.000.000        32.410.000.000
                     ADÃUGATÃ
1401                   ACCIZE ªI IMPOZIT PE         17.463.000.000         Ð427.000.000           17.036.000.000        17.036.000.000
                     CIRCULAÞIE
     01             Accize                   16.239.000.000         Ð378.000.000           15.861.000.000        15.861.000.000
     02             Impozitul pe þiþeiul din producþia     1.224.000.000         Ð49.000.000            1.175.000.000         1.175.000.000
                  internã ºi gazele naturale
                                                                                                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
1601                   TAXE VAMALE              8.109.000.000         Ð309.000.000            7.800.000.000         7.800.000.000
     01             Taxe vamale de la persoane juridice     8.059.000.000         Ð309.000.000            7.750.000.000         7.750.000.000
     02             Taxe vamale ºi alte venituri încasate     50.000.000                            50.000.000          50.000.000
                  de la persoane fizice prin unitãþile
                  vamale
1701                   ALTE IMPOZITE INDIRECTE        1.337.000.000         Ð214.000.000            1.123.000.000         1.123.000.000
     02             Majorãri ºi penalitãþi de întârziere      25.000.000                            25.000.000          25.000.000
                  pentru venituri nevãrsate la termen
     03             Taxe ºi tarife pentru eliberarea de      60.000.000                            60.000.000          60.000.000
                  licenþe ºi autorizaþii de funcþionare
     04             Taxa pentru activitatea de pros-       256.000.000         Ð214.000.000             42.000.000          42.000.000
                                                                                                3
                  pecþiune, explorare ºi exploatare
                  a resurselor minerale
                                                                  Ñ mii lei Ñ


                                                                         4
      A           B               1      2    3      4  5 = 1 + 3    6 = 2 + 4  7 = 5 + 6

    05    Taxe asupra tranzacþiilor cu valori       1.000.000                1.000.000          1.000.000
        mobiliare
    10    Taxe judiciare de timbru            350.000.000               350.000.000         350.000.000
    11    Taxe de timbru pentru contestaþiile       20.000.000               20.000.000         20.000.000
        ºi plângerile asupra sumelor constatate
        ºi aplicate prin acte de control sau
        de impunere
    12    Taxe de timbru pentru activitatea       470.000.000               470.000.000         470.000.000
        notarialã
    15    Amenzi judiciare                20.000.000               20.000.000         20.000.000
    16    Venituri din recuperarea cheltuielilor     15.000.000               15.000.000         15.000.000
        judiciare avansate de stat
    30    Alte încasãri din impozite indirecte      120.000.000               120.000.000         120.000.000
1900       B. VENITURI NEFISCALE           4.601.300.000    Ð1.412.000.000    3.189.300.000        3.189.300.000
2001         VÃRSÃMINTE DIN PROFITUL         483.000.000     Ð88.000.000     395.000.000         395.000.000
           NET AL REGIILOR
           AUTONOME
2101         VÃRSÃMINTE DE LA             391.300.000     103.000.000     494.300.000         494.300.000
           INSTITUÞIILE PUBLICE
    01    Taxe de metrologie                 300.000                 300.000           300.000
    03    Taxe pentru prestaþiile efectuate ºi       5.000.000                5.000.000          5.000.000
        pentru eliberarea autorizaþiilor
        de transport în trafic internaþional
    04    Taxe consulare                 245.000.000     68.000.000     313.000.000         313.000.000
    05    Taxe pentru analize efectuate de         8.000.000      4.000.000     12.000.000         12.000.000
        laboratoare, altele decât cele sanitare,
        de pe lângã instituþii
    09    Veniturile circumscripþiilor, laboratoarelor             9.000.000     9.000.000          9.000.000
        ºi dispensarelor veterinare
    10    Taxe ºi alte venituri din protecþia       3.000.000                3.000.000          3.000.000
        mediului
    12    Vãrsãminte din disponibilitãþile         2.000.000                2.000.000          2.000.000
        instituþiilor publice ºi activitãþilor
        autofinanþate
    13    Vãrsãminte din veniturile instituþiilor     5.000.000                5.000.000          5.000.000
        publice ºi activitãþilor autofinanþate
    30    Alte venituri de la instituþiile publice    123.000.000      22.000.000     145.000.000         145.000.000
2201         DIVERSE VENITURI            3.727.000.000    Ð1.427.000.000    2.300.000.000        2.300.000.000
    01    Venituri din aplicarea prescripþiei       10.000.000                10.000.000         10.000.000
        extinctive
    03    Venituri din amenzi ºi alte sancþiuni     400.000.000               400.000.000         400.000.000
        aplicate potrivit dispoziþiilor legale
    04    Încasãri din cota reþinutã conform        2.000.000                2.000.000          2.000.000
        Codului penal
                                                                         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
    05    Restituiri de fonduri din finanþarea      300.000.000               300.000.000         300.000.000
        bugetarã a anilor precedenþi
    07    Venituri din concesiuni           1.604.000.000    Ð1.427.000.000    177.000.000         177.000.000
    09    Încasarea dobânzilor aferente ratelor      10.000.000               10.000.000         10.000.000
        lunare din vânzarea locuinþelor
        construite din fondurile statului
    12    Încasãri din valorificarea bunurilor      130.000.000               130.000.000         130.000.000
        confiscate, abandonate ºi alte
        sume constatate o datã cu con-
        fiscarea potrivit legii
    16    Venituri realizate din încasarea         1.000.000                1.000.000          1.000.000
        debitelor evidenþiate în bilanþurile
        de lichidare a patrimoniului fostelor
        cooperative agricole de producþie
    18       Vãrsãminte din veniturile Fondului      1.120.000.000                   1.120.000.000          1.120.000.000
           Proprietãþii de Stat
    30       Încasãri din alte surse            150.000.000                    150.000.000           150.000.000
3000          II. VENITURI DIN CAPITAL          3.992.000.000            67.000.000   4.059.000.000          4.059.000.000
3001            VENITURI DIN VALORIFICAREA       3.992.000.000            67.000.000   4.059.000.000          4.059.000.000
              UNOR BUNURI ALE STATULUI
    01       Venituri din valorificarea unor bunuri     117.000.000            11.000.000   128.000.000           128.000.000
           ale instituþiilor publice
    02       Venituri din valorificarea stocurilor de     2.000.000                     2.000.000            2.000.000
           la rezervele materiale naþionale
           ºi de mobilizare
    05       Vãrsãminte din privatizare pentru      3.789.000.000                   3.789.000.000          3.789.000.000
           constituirea Fondului la dispoziþia
           Guvernului
    07       Încasãri din valorificarea activelor      84.000.000            56.000.000   140.000.000           140.000.000
           bancare
4000          VII. DONAÞII ªI SPONSORIZÃRI         693.000.000                    693.000.000           693.000.000
4001             DONAÞII ªI SPONSORIZÃRI         693.000.000                    693.000.000           693.000.000
    01       Donaþii                    693.000.000                    693.000.000           693.000.000

4200          VIII. ÎNCASÃRI DIN RAMBURSAREA         427.000.000          Ð47.000.000   380.000.000           380.000.000
                ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE
4201              ÎNCASÃRI DIN RAMBURSAREA         427.000.000          Ð47.000.000   380.000.000           380.000.000
                ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE
    01       Încasãri din rambursarea împru-           1.000.000                    1.000.000            1.000.000
           muturilor acordate pentru finali-
           zarea unor obiective aprobate
           prin convenþii bilaterale ºi acorduri
           interguvernamentale
    05       Încasãri din rambursarea împru-            100.000                    100.000             100.000
           muturilor acordate persoanelor care
           beneficiazã de statutul de refugiat
    09       Încasãri din rambursarea împru-          405.900.000          Ð47.000.000   358.900.000           358.900.000
           muturilor acordate pentru acope-
           rirea arieratelor cãtre RENEL ºi
           ROMGAZ
    10       Încasãri din rambursarea împru-          20.000.000                   20.000.000           20.000.000
           muturilor din fondul de redresare
           financiarã
5001          II. CHELTUIELI Ñ TOTAL           111.249.011.875  7.736.302.755  831.837.870  112.080.849.745  7.736.302.755 119.817.152.500
      01    CHELTUIELI CURENTE              101.321.963.077  2.630.819.969  900.614.465  102.222.577.542  2.630.819.969 104.853.397.511
      02       CHELTUIELI DE PERSONAL          22.028.941.130   22.746.908  317.850.000  22.346.791.130   22.746.908 22.369.538.038
      20       CHELTUIELI MATERIALE ªI          8.646.916.390   178.116.415  60.500.000   8.707.416.390   178.116.415  8.885.532.805
              SERVICII
      34       SUBVENÞII                 4.499.709.075   20.972.776   38.587.870   4.538.296.945   20.972.776   4.559.269.721
      35  01     Alocaþii de la buget pentru instituþii 1.631.029.873    20.972.776   38.587.870   1.669.617.743   20.972.776   1.690.590.519
                                                                                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
               publice
      35  02     Subvenþii pe produse ºi activitãþi 1.913.598.000                     1.913.598.000          1.913.598.000
      35  03     Subvenþii pentru acoperirea        955.081.202                   955.081.202           955.081.202
               diferenþelor de preþ ºi tarif
      36       PRIME                    343.309.557                   343.309.557           343.309.557
      38       TRANSFERURI                31.507.689.957  2.408.983.870  488.676.595  31.996.366.552  2.408.983.870  34.405.350.422
      39       Transferuri consolidabile         5.746.469.745          Ð43.500.000   5.702.969.745          5.702.969.745
      39  03      Transferuri din bugetul de stat cãtre   788.000.000          Ð43.500.000    744.500.000           744.500.000
               bugetele locale pentru investiþii
               finanþate parþial din împrumuturi
               externe
                                                                                    5
      39  04      Transferuri din bugetul de stat cãtre 4.098.243.632                   4.098.243.632          4.098.243.632
               bugetul asigurãrilor sociale de stat
                                                                       Ñ mii lei Ñ


                                                                              6
A               B              1        2       3     4  5 = 1 + 3    6 = 2 + 4    7 = 5 + 6
  39  08  Transferuri din bugetul de stat      674.291.975                    674.291.975           674.291.975
        cãtre bugetul Fondului special de
        solidaritate socialã pentru
        persoanele cu handicap
  39  10  Transferuri din bugetul de stat       87.231.808                    87.231.808            87.231.808
        cãtre bugetul Fondului de asigurãri
        sociale de sãnãtate, reprezentând
        contribuþia datoratã de persoanele
        care satisfac serviciul militar în
        termen
  39  11  Transferuri din bugetul din stat      37.632.000                    37.632.000            37.632.000
        cãtre bugetul Fondului de asigurãri
        sociale de sãnãtate, reprezentând
        contribuþia datoratã de persoanele
        care executã o pedeapsã privativã
        de libertate sau arest preventiv
  39  16  Contribuþia persoanelor asigurate      61.070.330                    61.070.330            61.070.330
        pentru finanþarea ocrotirii sãnãtãþii
  40    Transferuri neconsolidabile       25.761.220.212  2.408.983.870  532.176.595    26.293.396.807  2.408.983.870  28.702.380.677
  40  01  Locuinþe                  899.200.000                    899.200.000           899.200.000
  40  02  Burse                   439.927.961                    439.927.961           439.927.961
  40  03  Alocaþii ºi alte ajutoare pentru     4.745.615.872                   4.745.615.872          4.745.615.872
        copii
  40  04  Pensii ºi ajutoare I.O.V.R., militari  3.637.705.743                   3.637.705.743          3.637.705.743
        ºi alte persoane
  40  08  Ajutoare sociale               7.457.500                     7.457.500            7.457.500
  40  09  Alte ajutoare, alocaþii ºi indemnizaþii   6.330.215                     6.330.215            6.330.215
  40  11  Contribuþii ºi cotizaþii la organisme   254.646.496           Ð400.000     254.246.496           254.246.496
        internaþionale
  40  13  Diferenþa de dobânzi aferentã          15.000                      15.000              15.000
        creditelor bancare subvenþionatã
        potrivit dispoziþiilor legale
  40  15  Plãþi efectuate în cadrul programu-    530.425.733          Ð47.100.000     483.325.733           483.325.733
        lui de redistribuire a forþei de
        muncã
  40  16  Fondul de cercetare-dezvoltare        2.000.000                     2.000.000            2.000.000
  40  17  Fondul pentru stimularea inovãrii      4.000.000                     4.000.000            4.000.000
  40  18  Transferuri de la bugetul de stat      57.732.132                    57.732.132            57.732.132
        pentru acoperirea deficitului bugetu-
        lui asigurãrilor sociale de stat
        din anul 1997
  40  21  Plãþi efectuate în cadrul progra-      80.975.000                    80.975.000            80.975.000
        melor de dezvoltare
  40  22  Cheltuieli pentru susþinerea        157.988.320   8.304.660            157.988.320    8.304.660   166.292.980
                                                                              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
        programelor tehnice de conser-
        vare sau de închidere a minelor
  40  23  Protecþie socialã ce se acordã       272.800.000                    272.800.000           272.800.000
        pentru unele activitãþi din sectorul
        minier
  40  24  Cheltuieli pentru susþinerea trans-   2.600.000.000          401.553.790    3.001.553.790          3.001.553.790
        portului feroviar public de cãlãtori
  40  26  Transferuri aferente Fondului       345.000.000                    345.000.000           345.000.000
        Naþional de Preaderare
  40  27  Transferuri aferente Fondului        3.873.268   30.016.800              3.873.268   30.016.800    33.890.068
        Român de Dezvoltare Socialã
  40  28  Executarea silitã a creanþelor        8.932.900                     8.932.900            8.932.900
        bugetare
40  29  Despãgubiri civile, precum ºi       22.812.100                  22.812.100           22.812.100
     cheltuieli judiciare ºi extrajudiciare
     derivate din acþiuni în reprezenta-
     rea intereselor statului, potrivit
     dispoziþiilor legale
40  30  Onorariile pentru expertizele       2.955.000                  2.955.000            2.955.000
     contabile dispuse în cadrul
     procesului penal
40  32  Sprijinirea organizaþiilor nepolitice   34.485.300                  34.485.300           34.485.300
     ale cetãþenilor aparþinând minori-
     tãþilor naþionale
40  33  Promovarea imaginii ºi a intereselor    2.523.600                  2.523.600            2.523.600
     româneºti peste hotare
40  34  Sprijinirea activitãþii românilor de   10.000.000                  10.000.000           10.000.000
     pretutindeni ºi a organizaþiilor
     reprezentative ale acestora
40  35  Finanþarea partidelor politice      33.900.000                  33.900.000           33.900.000
40  36  Finanþarea acþiunilor cu caracter     2.988.000                  2.988.000            2.988.000
     ºtiinþific ºi social-cultural
40  37  Finanþarea unor programe ºi         835.000                   835.000             835.000
     proiecte în cadrul Campaniei
     europene pentru combaterea
     rasismului, xenofobiei, antisemi-
     tismului ºi intoleranþei
40  38  Finanþarea Ansamblului ”Memorialul     3.500.000                  3.500.000            3.500.000
     victimelor comunismului ºi al
     rezistenþei SighetÒ
40  39  Comenzi de stat pentru cãrþi ºi      9.939.123                  9.939.123            9.939.123
     publicaþii
40  40  Sprijin financiar pentru producerea    14.518.400                  14.518.400           14.518.400
     ºi distribuirea filmelor
40  41  Asociaþii ºi fundaþii           12.621.280                  12.621.280           12.621.280
40  42  Alocaþie de încredinþare ºi plasa-    100.795.949                 100.795.949           100.795.949
     ment familial
40  43  Ajutor anual pentru veteranii de     50.912.100                  50.912.100           50.912.100
     rãzboi
40  44  Programe pentru sãnãtate         751.878.300                 751.878.300           751.878.300
40  45  Programe pentru tineret          19.008.800                  19.008.800           19.008.800
40  46  Sprijin financiar pentru activitatea   22.966.600                  22.966.600           22.966.600
     Comitetului Olimpic Român
40  47  Cadastru imobiliar            14.000.000                  14.000.000           14.000.000
40  48  Meteorologie ºi hidrologie        55.500.000                  55.500.000           55.500.000
40  49  Prevenirea ºi combaterea           391.500                   391.500             391.500
     inundaþiilor ºi îngheþurilor
40  50  Cheltuieli pentru valorificarea      19.300.000                  19.300.000           19.300.000
                                                                        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
     cenuºilor de piritã
40  51  Cooperare economicã internaþionalã    32.109.201                  32.109.201           32.109.201
40  52  Participare la Programul          5.500.000                  5.500.000            5.500.000
     energetic SAVE II
40  53  Cupoane agricultori          2.110.774.414                 2.110.774.414          2.110.774.414
40  54  Cabaline din patrimoniul genetic     25.400.000                  25.400.000           25.400.000
     naþional
40  55  Contribuþii la programe realizate    900.358.493  2.291.914.606  69.725.720  970.084.213  2.291.914.606  3.261.998.819
     cu finanþare internaþionalã
40  56  Transferuri pentru drumuri, cãi     656.956.760            Ð2.915   656.953.845           656.953.845
     ferate, aviaþie ºi navigaþie
                                                                        7
40  57  Transferuri pentru finanþarea de    1.600.100.000          105.000.000  1.705.100.000          1.705.100.000
     bazã a învãþãmântului superior
                                                                              Ñ mii lei Ñ


                                                                                     8
    A                B                1        2        3     4  5 = 1 + 3    6 = 2 + 4    7 = 5 + 6
      40  58   Transferuri pentru constituirea         2.000.000                      2.000.000            2.000.000
            fondului de garantare a creditelor
            bancare acordate studenþilor
      40  59   Transferuri pentru cercetare-         40.699.947                     40.699.947            40.699.947
            dezvoltare (granturi)
      40  60   Transferuri pentru acþiuni de sãnãtate    667.987.666            3.400.000     671.387.666           671.387.666
      40  61   Susþinerea cultelor              82.195.000                     82.195.000            82.195.000
      40  62   Stimularea exporturilor            383.000.000                     383.000.000           383.000.000
      40  63   Protecþia copilului               1.930.000   66.513.000              1.930.000   66.513.000    68.443.000
      40  66   Contribuþia statului la salarizarea      172.488.709                     172.488.709           172.488.709
            personalului de cult
      40  70   Susþinerea sistemului de protecþie      693.000.000                     693.000.000           693.000.000
            a copilului
      40  71   Restructurarea sistemului bancar       2.489.600.000          Ð100.000.000    2.389.600.000          2.389.600.000
      40  72   Finanþarea programelor experi-          3.805.858                      3.805.858            3.805.858
            mentale pentru reforma bugetarã
      40  80   Alte transferuri                652.856.972   12.234.804   100.000.000     752.856.972   12.234.804    765.091.776
      49     DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI          34.265.125.000                   34.265.125.000          34.265.125.000
           PUBLICE
      60     REZERVE                     30.271.968           Ð5.000.000      25.271.968            25.271.968
      70    CHELTUIELI DE CAPITAL             3.700.824.851  5.105.482.786   2.500.000    3.703.324.851  5.105.482.786  8.808.807.637
      79    ÎMPRUMUTURI ACORDATE               627.008.946                     627.008.946           627.008.946
      80  02   Împrumuturi acordate pentru           26.800.000                     26.800.000            26.800.000
            finalizarea unor obiective aprobate
            prin convenþii bilaterale ºi acorduri
            interguvernamentale
      80  05   Împrumuturi acordate persoanelor         208.946                       208.946             208.946
            care beneficiazã de statutul de
            refugiat ºi care sunt lipsite
            de mijloace de existenþã
      80  06   Împrumuturi acordate pentru          600.000.000                     600.000.000           600.000.000
            creditarea agriculturii
      84    RAMBURSÃRI DE CREDITE,
           PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI
           COMISIOANE LA CREDITE             5.599.215.001          Ð71.276.595    5.527.938.406          5.527.938.406
      85     Rambursãri de credite externe ºi       5.590.975.001          Ð71.276.595    5.519.698.406          5.519.698.406
           plãþi de dobânzi ºi comisioane la
           creditele externe contractate de
           ordonatorii de credite
      85  01  Rambursãri de credite externe         3.968.481.450          Ð24.677.405    3.943.804.045          3.943.804.045
      85  02  Plãþi de dobânzi ºi comisioane        1.622.493.551          Ð46.599.190    1.575.894.361          1.575.894.361
      88     Rambursãri de credite interne ºi plãþi      8.240.000                      8.240.000            8.240.000
           de dobânzi ºi comisioane aferente
                                                                                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
           acestora
      88  01   Rambursãri de credite interne          8.240.000                      8.240.000            8.240.000
5100         Partea I Ñ SERVICII PUBLICE          4.163.107.235  174.233.198   31.500.000    4.194.607.235  174.233.198   4.368.840.433
           GENERALE
5101         AUTORITÃÞI PUBLICE              4.163.107.235  174.233.198   31.500.000    4.194.607.235  174.233.198   4.368.840.433
      01     CHELTUIELI CURENTE              3.777.319.581   9.431.808   31.500.000    3.808.819.581   9.431.808   3.818.251.389
      02      CHELTUIELI DE PERSONAL           2.637.039.247     59.008   14.000.000    2.651.039.247     59.008   2.651.098.255
      20      CHELTUIELI MATERIALE ªI            917.627.118   9.372.800   17.500.000     935.127.118   9.372.800    944.499.918
            SERVICII
      34      SUBVENÞII                   23.850.250                     23.850.250            23.850.250
      35  01    Alocaþii de la buget pentru instituþii   23.850.250                     23.850.250            23.850.250
             publice
      38      TRANSFERURI                 198.802.966                     198.802.966           198.802.966
      40    Transferuri neconsolidabile          198.802.966                  198.802.966           198.802.966
      40  11   Contribuþii ºi cotizaþii la organisme    169.020.108                  169.020.108           169.020.108
            internaþionale
      40  41   Asociaþii ºi fundaþii              400.000                    400.000             400.000
      40  55   Contribuþii la programe realizate cu     25.577.000                  25.577.000            25.577.000
            finanþare internaþionalã
      40  72   Finanþarea programelor experi-         3.805.858                   3.805.858            3.805.858
            mentale pentru reforma bugetarã
      70    CHELTUIELI DE CAPITAL             296.322.050  164.801.390          296.322.050   164.801.390   461.123.440
      84    RAMBURSÃRI DE CREDITE,             89.465.604                  89.465.604            89.465.604
           PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI
           COMISIOANE LA CREDITE
      85    Rambursãri de credite externe ºi        89.465.604                  89.465.604            89.465.604
           plãþi de dobânzi ºi comisioane la
           creditele externe contractate
           de ordonatorii de credite
      85  01   Rambursãri de credite externe         9.431.658                   9.431.658            9.431.658
      85  02   Plãþi de dobânzi ºi comisioane        80.033.946                   80.033.946            80.033.946
    01       Preºedinþia României              41.890.370                   41.890.370            41.890.370
    02       Autoritãþi legislative             485.310.030                  485.310.030           485.310.030
    03       Autoritãþi judecãtoreºti           1.483.275.977          Ð12.000.000  1.471.275.977          1.471.275.977
    04       Alte organe ale autoritãþilor publice     197.318.158                  197.318.158           197.318.158
    05       Autoritãþi executive             1.955.312.700   174.233.198  43.500.000  1.998.812.700   174.233.198  2.173.045.898
5400          Partea a II-a Ñ APÃRARE, ORDINE 16.077.543.522       2.493.061.737   7.500.000  16.085.043.522  2.493.061.737  18.578.105.259
            PUBLICÃ ªI SIGURANÞÃ
            NAÞIONALÃ
      01    CHELTUIELI CURENTE             12.534.402.922           7.500.000  12.541.902.922          12.541.902.922
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL           6.857.248.372                 6.857.248.372          6.857.248.372
      20     CHELTUIELI MATERIALE ªI           4.261.403.420          43.000.000  4.304.403.420          4.304.403.420
            SERVICII
      34     SUBVENÞII                   787.596.185          12.000.000   799.596.185           799.596.185
      35  01   Alocaþii de la buget pentru         787.596.185          12.000.000   799.596.185           799.596.185
            instituþii publice
      38     TRANSFERURI                  628.154.945          Ð47.500.000   580.654.945           580.654.945
      39      Transferuri consolidabile          123.497.609                  123.497.609           123.497.609
      39  10    Transferuri din bugetul de stat       85.865.609                  85.865.609            85.865.609
             cãtre bugetul Fondului de asigu-
             rãri sociale de sãnãtate, repre-
             zentând contribuþia datoratã de
             persoanele care satisfac serviciul
             militar în termen
      39  11    Transferuri din bugetul de stat cãtre    37.632.000                  37.632.000            37.632.000
             bugetul Fondului de asigurãri sociale
             de sãnãtate, reprezentând contribuþia
             datoratã de p e r s o a n e l e c a r e
                                                                                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
             executã o pedeapsã privativã de
             libertate sau arest preventiv
      40      Transferuri neconsolidabile         504.657.336          Ð47.500.000   457.157.336           457.157.336
      40  11    Contribuþii ºi cotizaþii la organisme    4.536.336           Ð400.000    4.136.336            4.136.336
             internaþionale
      40  15    Plãþi efectuate în cadrul programului   309.100.000                  309.100.000           309.100.000
             de redistribuire a forþei de muncã
      40  60    Transferuri pentru acþiuni de       143.921.000                  143.921.000           143.921.000
             sãnãtate
      70    CHELTUIELI DE CAPITAL             823.074.874  2.493.061.737          823.074.874  2.493.061.737  3.316.136.611
      84    RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI         2.720.065.726                 2.720.065.726          2.720.065.726
                                                                                  9
           DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
           CREDITE
                                                                              Ñ mii lei Ñ
      A                B               1        2       3     4  5 = 1 + 3    6 = 2 + 4    7 = 5 + 6
        85     Rambursãri de credite externe ºi      2.720.065.726                   2.720.065.726          2.720.065.726  10
              plãþi de dobânzi ºi comisioane la
              creditele externe contractate de
              ordonatorii de credite
        85  01   Rambursãri de credite externe       2.307.295.421                   2.307.295.421          2.307.295.421
        85  02   Plãþi de dobânzi ºi comisioane       412.770.305                    412.770.305           412.770.305
5401           APÃRARE NAÞIONALÃ              8.529.754.864  2.139.514.416           8.529.754.864  2.139.514.416  10.669.269.280
        01     CHELTUIELI CURENTE             5.583.611.986                   5.583.611.986          5.583.611.986
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL          3.244.189.730                   3.244.189.730          3.244.189.730
        20      CHELTUIELI MATERIALE ªI         1.865.757.726                   1.865.757.726          1.865.757.726
               SERVICII
        38      TRANSFERURI                473.664.530                    473.664.530           473.664.530
        39       Transferuri consolidabile        51.084.553                    51.084.553            51.084.553
        39  10      Transferuri din bugetul de stat    51.084.553                    51.084.553            51.084.553
                 cãtre bugetul Fondului de
                 asigurãri sociale de sãnãtate,
                 reprezentând contribuþia datoratã
                 de persoanele care satisfac
                 serviciul militar în termen
        40       Transferuri neconsolidabile      422.579.977                    422.579.977           422.579.977
        40  11      Contribuþii ºi cotizaþii la orga-    969.339                      969.339             969.339
                 nisme internaþionale
        40  15      Plãþi efectuate în cadrul      309.100.000                    309.100.000           309.100.000
                 programului de redistribuire a
                 forþei de muncã
        40  60      Transferuri pentru acþiuni de    112.510.638                    112.510.638           112.510.638
                 sãnãtate
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL             486.517.460  2.139.514.416            486.517.460  2.139.514.416  2.626.031.876
        84    RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI        2.459.625.418                   2.459.625.418          2.459.625.418
             DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
             CREDITE
        85     Rambursãri de credite externe ºi      2.459.625.418                   2.459.625.418          2.459.625.418
              plãþi de dobânzi ºi comisioane la
              creditele externe contractate de
              ordonatorii de credite
        85  01   Rambursãri de credite externe       2.124.379.722                   2.124.379.722          2.124.379.722
        85  02   Plãþi de dobânzi ºi comisoane        335.245.696                    335.245.696           335.245.696
    01         Administraþie centralã            116.682.616                    116.682.616           116.682.616
    02         Apãrare naþionalã ºi operaþiuni de     5.237.551.403  2.139.514.416           5.237.551.403  2.139.514.416  7.377.065.819
              menþinere a pãcii
    03         Acþiuni de integrare euroatlanticã     2.837.871.081                   2.837.871.081          2.837.871.081
              ºi pentru constituirea forþei de reacþie
              rapidã
                                                                                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
    04         Parteneriat pentru pace           23.832.105                    23.832.105            23.832.105
    05         Plãþi efectuate în cadrul programului    313.817.659                    313.817.659           313.817.659
              de redistribuire a forþei de muncã
5501           ORDINEA PUBLICÃ ªI SIGURANÞA        7.547.788.658  353.547.321   7.500.000    7.555.288.658  353.547.321   7.908.835.979
             NAÞIONALÃ
        01     CHELTUIELI CURENTE             6.950.790.936           7.500.000    6.958.290.936          6.958.290.936
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL          3.613.058.642                   3.613.058.642          3.613.058.642
        20      CHELTUIELI MATERIALE ªI         2.395.645.694          43.000.000    2.438.645.694          2.438.645.694
               SERVICII
        34      SUBVENÞII                 787.596.185           12.000.000    799.596.185           799.596.185
        35  01     Alocaþii de la buget pentru      787.596.185           12.000.000    799.596.185           799.596.185
                instituþii publice
        38      TRANSFERURI                154.490.415          Ð47.500.000    106.990.415           106.990.415
      39       Transferuri consolidabile         72.413.056                   72.413.056            72.413.056
      39  10      Transferuri din bugetul de stat     34.781.056                   34.781.056            34.781.056
               cãtre bugetul Fondului de
               asigurãri sociale de sãnãtate,
               reprezentând contribuþia datoratã
               de persoanele care satisfac
               serviciul militar în termen
      39  11      Transferuri din bugetul de stat     37.632.000                   37.632.000            37.632.000
               cãtre bugetul Fondului de asi-
               gurãri sociale de sãnãtate,
               reprezentând contribuþia
               datoratã de persoanele care
               executã o pedeapsã privativã
               de libertate sau arest preventiv
      40       Transferuri neconsolidabile        82.077.359          Ð47.500.000   34.577.359            34.577.359
      40  11      Contribuþii ºi cotizaþii la       3.566.997            Ð400.000    3.166.997            3.166.997
               organisme internaþionale
      40  15      Plãþi efectuate în cadrul pro-     47.100.000          Ð47.100.000
               gramului de redistribuire a
               forþei de muncã
      40  60      Transferuri pentru acþiuni de      31.410.362                   31.410.362            31.410.362
               sãnãtate
      70    CHELTUIELI DE CAPITAL             336.557.414   353.547.321          336.557.414   353.547.321   690.104.735
      84    RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI          260.440.308                  260.440.308           260.440.308
           DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
           CREDITE
      85     Rambursãri de credite externe ºi       260.440.308                  260.440.308           260.440.308
            plãþi de dobânzi ºi comisioane la
            creditele externe contractate de
            ordonatorii de credite
      85  01   Rambursãri de credite externe         182.915.699                  182.915.699           182.915.699
      85  02   Plãþi de dobânzi ºi comisioane         77.524.609                   77.524.609            77.524.609
    01       Administraþie centralã              95.781.845                   95.781.845            95.781.845
    02       Poliþie                    2.530.767.268                 2.530.767.268          2.530.767.268
    03       Protecþie ºi pazã contra incendiilor      394.138.203                  394.138.203           394.138.203
    04       Paza ºi supravegherea frontierei        675.010.741                  675.010.741           675.010.741
    05       Jandarmerie                  1.016.813.933                 1.016.813.933          1.016.813.933
    06       Siguranþã naþionalã              1.827.242.595  353.547.321          1.827.242.595  353.547.321   2.180.789.916
    07       Penitenciare                  821.196.185          12.000.000   833.196.185           833.196.185
    50       Alte instituþii ºi acþiuni privind ordinea   186.837.888          Ð4.500.000   182.337.888           182.337.888
           publicã ºi siguranþa naþionalã
5700          Partea a III-a Ñ CHELTUIELI        28.513.575.867  1.053.330.201  438.837.870  28.952.413.737  1.053.330.201  30.005.743.938
            SOCIAL-CULTURALE
      01    CHELTUIELI CURENTE              27.063.039.408  389.610.925  438.837.870  27.501.877.278  389.610.925  27.891.488.203
      02      CHELTUIELI DE PERSONAL          11.032.710.944   22.687.900  303.850.000  11.336.560.944   22.687.900  11.359.248.844
                                                                                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
      20      CHELTUIELI MATERIALE ªI          2.145.921.437  168.743.615          2.145.921.437  168.743.615   2.314.665.052
             SERVICII
      34      SUBVENÞII                  762.678.802           26.587.870   789.266.672           789.266.672
      35  01     Alocaþii de la buget pentru       762.678.802           26.587.870   789.266.672           789.266.672
              instituþii publice
      38      TRANSFERURI                13.121.728.225  198.179.410  108.400.000  13.230.128.225  198.179.410  13.428.307.635
      39       Transferuri consolidabile         61.915.867                   61.915.867            61.915.867
      39  10      Transferuri din bugetul de stat       845.537                    845.537             845.537
               cãtre bugetul Fondului de asi-
               gurãri sociale de sãnãtate,
               reprezentând contribuþia dato-
                                                                                  11
               ratã de persoanele care satis-
               fac serviciul militar în termen
                                                                      Ñ mii lei Ñ
A              B                1       2       3     4  5 = 1 + 3    6 = 2 + 4   7 = 5 + 6
  39  16  Contribuþia persoanelor asigurate     61.070.330                    61.070.330           61.070.330  12
        pentru finanþarea ocrotirii
        sãnãtãþii
  40    Transferuri neconsolidabile       13.059.812.358  198.179.410  108.400.000    13.168.212.358  198.179.410  13.366.391.768
  40  02  Burse                   439.927.961                    439.927.961           439.927.961
  40  03  Alocaþii ºi alte ajutoare pentru     4.745.615.872                   4.745.615.872          4.745.615.872
        copii
  40  04  Pensii ºi ajutoare I.O.V.R.,       3.637.705.743                   3.637.705.743          3.637.705.743
        militari ºi alte persoane
  40  08  Ajutoare sociale               7.457.500                     7.457.500            7.457.500
  40  09  Alte ajutoare, alocaþii ºi          6.330.215                     6.330.215            6.330.215
        indemnizaþii
  40  11  Contribuþii ºi cotizaþii la        41.361.031                    41.361.031           41.361.031
        organisme internaþionale
  40  13  Diferenþa de dobânzi aferentã          15.000                     15.000             15.000
        creditelor bancare, subvenþionatã
        potrivit dispoziþiilor legale
  40  32  Sprijinirea organizaþiilor nepolitice   34.485.300                    34.485.300           34.485.300
        ale cetãþenilor aparþinând
        minoritãþilor naþionale
  40  33  Promovarea imaginii ºi interese-       2.523.600                     2.523.600            2.523.600
        lor româneºti peste hotare
  40  34  Sprijinirea activitãþii românilor     10.000.000                    10.000.000           10.000.000
        de pretutindeni ºi a organizaþi-
        ilor reprezentative ale acestora
  40  36  Finanþarea acþiunilor cu caracter      2.988.000                     2.988.000            2.988.000
        ºtiinþific ºi social-cultural
  40  37  Finanþarea unor programe ºi          835.000                      835.000             835.000
        proiecte în cadrul Campaniei
        europene pentru combaterea
        rasismului, xenofobiei, anti-
        semitismului ºi intoleranþei
  40  38  Finanþarea Ansamblului            3.500.000                     3.500.000            3.500.000
        ”Memorialul victimelor comu-
        nismului ºi al rezistenþei SighetÒ
  40  39  Comenzi de stat pentru cãrþi         9.939.123                     9.939.123            9.939.123
        ºi publicaþii
  40  40  Sprijin financiar pentru pro-       14.518.400                    14.518.400           14.518.400
        ducerea ºi distribuirea filmelor
  40  41  Asociaþii ºi fundaþii           10.221.280                    10.221.280           10.221.280
                                                                             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
  40  42  Alocaþie de încredinþare ºi        100.795.949                    100.795.949           100.795.949
        plasament familial
  40  43  Ajutor anual pentru veteranii       50.912.100                    50.912.100           50.912.100
        de rãzboi
  40  44  Programe pentru sãnãtate         751.878.300                    751.878.300           751.878.300
  40  45  Programe pentru tineret          19.008.800                    19.008.800           19.008.800
  40  46  Sprijin financiar pentru activita-     22.966.600                    22.966.600           22.966.600
        tea Comitetului Olimpic Român
  40  55  Contribuþii la programe realizate     66.772.434   131.666.410            66.772.434   131.666.410   198.438.844
        cu finanþare internaþionalã
  40  57  Transferuri pentru finanþarea      1.600.100.000         105.000.000    1.705.100.000          1.705.100.000
        de bazã a învãþãmântului
        superior
    40  58     Transferuri pentru constituirea      2.000.000                  2.000.000           2.000.000
            fondului de garantare a creditelor
            bancare acordate studenþilor
    40  60     Transferuri pentru acþiuni de      524.066.666          3.400.000   527.466.666          527.466.666
            sãnãtate
    40  61     Susþinerea cultelor           82.195.000                  82.195.000           82.195.000
    40  63     Protecþia copilului            1.930.000   66.513.000           1.930.000   66.513.000   68.443.000
    40  66     Contribuþia statului la salarizarea   172.488.709                 172.488.709          172.488.709
            personalului de cult
    40  70     Susþinerea sistemului de        693.000.000                 693.000.000          693.000.000
            protecþie a copilului
    40  80     Alte transferuri             2.273.775                  2.273.775            2.273.775
    70    CHELTUIELI DE CAPITAL             685.995.408  663.719.276          685.995.408  663.719.276  1.349.714.684
    84    RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI          764.541.051                 764.541.051           764.541.051
         DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
         CREDITE
    85     Rambursãri de credite externe ºi       764.541.051                 764.541.051          764.541.051
         plãþi de dobânzi ºi comisioane la
         creditele externe contractate de
         ordonatorii de credite
    85  01   Rambursãri de credite externe         532.891.720                 532.891.720          532.891.720
    85  02   Plãþi de dobânzi ºi comisioane        231.649.331                 231.649.331          231.649.331
5701       ÎNVÃÞÃMÂNT                  13.589.162.066  383.291.720  431.837.870  14.020.999.936  383.291.720  14.404.291.656
    01      CHELTUIELI CURENTE            13.276.996.882  298.341.410  431.837.870  13.708.834.752  298.341.410  14.007.176.162
    02       CHELTUIELI DE PERSONAL         10.164.412.439  22.437.900  302.250.000  10.466.662.439  22.437.900  10.489.100.339
    20       CHELTUIELI MATERIALE ªI          862.617.575  144.237.100          862.617.575  144.237.100  1.006.854.675
            SERVICII
    34       SUBVENÞII                143.662.916          24.587.870   168.250.786          168.250.786
    35  01     Alocaþii de la buget pentru       143.662.916          24.587.870   168.250.786          168.250.786
            instituþii publice
    38       TRANSFERURI               2.106.303.952  131.666.410  105.000.000  2.211.303.952  131.666.410  2.342.970.362
    39       Transferuri consolidabile           802.216                   802.216            802.216
    39  10     Transferuri din bugetul de stat       802.216                   802.216            802.216
            cãtre bugetul Fondului de
            asigurãri sociale de sãnãtate,
            reprezentând contribuþia datoratã
            de persoanele care satisfac
            serviciul militar în termen
    40       Transferuri neconsolidabile       2.105.501.736  131.666.410  105.000.000  2.210.501.736  131.666.410  2.342.168.146
    40  02     Burse                  439.927.961                 439.927.961          439.927.961
    40  55     Contribuþii la programe realizate     62.300.000  131.666.410           62.300.000  131.666.410   193.966.410
            cu finanþare internaþionalã
    40  57     Transferuri pentru finanþarea     1.600.100.000         105.000.000  1.705.100.000         1.705.100.000
            de bazã a învãþãmântului
            superior
    40  58     Transferuri pentru constituirea      2.000.000                  2.000.000           2.000.000
                                                                              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
            fondului de garantare a creditelor
            bancare acordate studenþilor
    40  80     Alte transferuri             1.173.775                  1.173.775           1.173.775
    70    CHELTUIELI DE CAPITAL             259.613.961   84.950.310          259.613.961   84.950.310   344.564.271
    84    RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI          52.551.223                  52.551.223           52.551.223
         DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
         CREDITE
    85     Rambursãri de credite externe ºi        52.551.223                  52.551.223           52.551.223
         plãþi de dobânzi ºi comisioane la
         creditele externe contractate de
         ordonatorii de credite
                                                                              13
    85  01   Rambursãri de credite externe         15.592.060                  15.592.060           15.592.060
    85  02   Plãþi de dobânzi ºi comisioane        36.959.163                  36.959.163           36.959.163
                                                                            Ñ mii lei Ñ
      A                B              1       2       3     4  5 = 1 + 3    6 = 2 + 4   7 = 5 + 6
    01         Administraþie centralã            43.094.069                   43.094.069           43.094.069  14
    02         Învãþãmânt preºcolar             678.721.838                   678.721.838          678.721.838
    03         Învãþãmânt primar ºi gimnazial       4.766.706.351  180.418.870  226.687.500    4.993.393.851  180.418.870  5.173.812.721
    04         Învãþãmânt liceal             2.414.031.768  71.206.440  75.562.500    2.489.594.268   71.206.440  2.560.800.708
    05         Învãþãmânt profesional            268.086.401                   268.086.401          268.086.401
    06         Învãþãmânt postliceal            148.654.342                   148.654.342          148.654.342
    08         Învãþãmânt special              823.075.788                   823.075.788          823.075.788
    09         Învãþãmânt superior            2.599.511.081  131.666.410  105.000.000    2.704.511.081  131.666.410  2.836.177.491
    10         Biblioteci centrale, universitare ºi     131.606.309                   131.606.309          131.606.309
              pedagogice
    14         Internate, cãmine ºi cantine pentru     70.021.250          24.587.870     94.609.120           94.609.120
              elevi ºi studenþi
    25         Servicii publice descentralizate       616.567.488                   616.567.488          616.567.488
    50         Alte instituþii ºi acþiuni de învãþãmânt  1.029.085.381                  1.029.085.381         1.029.085.381
5801           SÃNÃTATE                  3.526.720.579  569.014.178   5.000.000    3.531.720.579  569.014.178  4.100.734.757
        01     CHELTUIELI CURENTE             2.472.239.277          5.000.000    2.477.239.277         2.477.239.277
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL          679.252.851          1.600.000     680.852.851          680.852.851
        20      CHELTUIELI MATERIALE ªI          497.084.430                   497.084.430          497.084.430
               SERVICII
        38      TRANSFERURI               1.295.901.996          3.400.000    1.299.301.996         1.299.301.996
        40        Transferuri neconsolidabile     1.295.901.996          3.400.000    1.299.301.996         1.299.301.996
        40  11      Contribuþii ºi cotizaþii la      17.163.030                   17.163.030           17.163.030
                 organisme internaþionale
        40  44      Programe pentru sãnãtate       751.878.300                   751.878.300          751.878.300
        40  55      Contribuþii la programe realizate   2.794.000                    2.794.000           2.794.000
                 cu finanþare internaþionalã
        40  60      Transferuri pentru acþiuni de    524.066.666          3.400.000    527.466.666          527.466.666
                 sãnãtate
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL            346.824.574  569.014.178           346.824.574   569.014.178  915.838.752
        84     RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI        707.656.728                   707.656.728          707.656.728
              DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
              CREDITE
        85     Rambursãri de credite externe ºi      707.656.728                   707.656.728          707.656.728
              plãþi de dobânzi ºi comisioane la
              creditele externe contractate de
              ordonatorii de credite
        85  01    Rambursãri de credite externe      517.299.660                   517.299.660          517.299.660
        85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane      190.357.068                   190.357.068          190.357.068
    01          Administraþie centralã           156.000.000                   156.000.000          156.000.000
    02          Dispensare medicale             266.334.760                   266.334.760          266.334.760
    03          Spitale                  1.249.770.193  569.014.178   3.400.000    1.253.170.193  569.014.178  1.822.184.371
                                                                                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
    04          Sanatorii ºi preventorii           88.861.768                   88.861.768           88.861.768
    05          Creºe                    88.828.902                   88.828.902           88.828.902
    07          Centre de transfuzii sanguine        96.000.000                   96.000.000           96.000.000
    08          Servicii de ambulanþã            93.000.000                   93.000.000           93.000.000
    09          Centre de sãnãtate, diagnostic ºi      16.683.159                   16.683.159           16.683.159
              tratament
    25          Servicii publice descentralizate      703.909.769                   703.909.769          703.909.769
    50          Alte instituþii ºi acþiuni sanitare     767.332.028          1.600.000     768.932.028          768.932.028
5901            CULTURÃ, RELIGIE ªI ACÞIUNI        1.743.259.410   6.623.360   2.000.000    1.745.259.410   6.623.360  1.751.882.770
              PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVÃ
              ªI DE TINERET
        01      CHELTUIELI CURENTE           1.690.420.455   5.423.360   2.000.000    1.692.420.455   5.423.360  1.697.843.815
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL          80.299.454    250.000            80.299.454    250.000   80.549.454
   20      CHELTUIELI MATERIALE ªI          596.895.348  5.173.360        596.895.348  5.173.360  602.068.708
          SERVICII
   34      SUBVENÞII                 613.449.500        2.000.000  615.449.500        615.449.500
   35  01    Alocaþii de la buget pentru        613.449.500        2.000.000  615.449.500        615.449.500
          instituþii publice
   38      TRANSFERURI                399.776.153              399.776.153        399.776.153
   39       Transferuri consolidabile           43.321                43.321          43.321
   39  10     Transferuri din bugetul de stat       43.321                43.321          43.321
           cãtre bugetul Fondului de
           asigurãri sociale de sãnãtate,
           reprezentând contribuþia
           datoratã de persoanele care
           satisfac serviciul militar în
           termen
   40       Transferuri neconsolidabile        399.732.832              399.732.832        399.732.832
   40  11     Contribuþii ºi cotizaþii la       22.269.300              22.269.300        22.269.300
           organisme internaþionale
   40  13     Diferenþa de dobânzi aferentã        15.000                15.000          15.000
           creditelor bancare, subvenþionatã
           potrivit dispoziþiilor legale
   40  32     Sprijinirea organizaþiilor nepolitice  34.485.300              34.485.300        34.485.300
           ale cetãþenilor aparþinând
           minoritãþilor naþionale
   40  33     Promovarea imaginii ºi inte-       2.523.600               2.523.600         2.523.600
           reselor româneºti peste hotare
   40  34     Sprijinirea activitãþii românilor    10.000.000              10.000.000        10.000.000
           de pretutindeni ºi a organiza-
           þiilor reprezentative ale acestora
   40  36     Finanþarea acþiunilor cu caracter     2.988.000               2.988.000         2.988.000
           ºtiinþific ºi social-cultural
   40  37     Finanþarea unor programe ºi        835.000                835.000          835.000
           proiecte în cadrul Campaniei
           europene pentru combaterea
           rasismului, xenofobiei, anti-
           semitismului ºi intoleranþei
   40  38     Finanþarea Ansamblului          3.500.000               3.500.000         3.500.000
           ”Memorialul victimelor comu-
           nismului ºi al rezistenþei SighetÒ
   40  39     Comenzi de stat pentru cãrþi       9.939.123               9.939.123         9.939.123
           ºi publicaþii
   40  40     Sprijin financiar pentru pro-      14.518.400              14.518.400        14.518.400
           ducerea ºi distribuirea filmelor
   40  41     Asociaþii ºi fundaþii           2.000.000               2.000.000         2.000.000
   40  45     Programe pentru tineret         19.008.800              19.008.800        19.008.800
   40  46     Sprijin financiar pentru activi-     22.966.600              22.966.600        22.966.600
           tatea Comitetului Olimpic Român
   40  61     Susþinerea cultelor           82.195.000              82.195.000        82.195.000
   40  66     Contribuþia statului la salari-     172.488.709              172.488.709        172.488.709
           zarea personalului de cult
                                                                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
   70      CHELTUIELI DE CAPITAL            52.005.855  1.200.000        52.005.855  1.200.000  53.205.855
   84      RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI          833.100                833.100          833.100
          DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
          CREDITE
   85       Rambursãri de credite externe ºi       833.100                833.100          833.100
          plãþi de dobânzi ºi comisioane la
          creditele externe contractate de
          ordonatorii de credite
   85  02  Plãþi de dobânzi ºi comisioane          833.100                833.100          833.100
01       Administraþie centralã             47.913.248              47.913.248        47.913.248
02       Biblioteci publice naþionale          33.490.080              33.490.080        33.490.080
04       Muzee                      81.812.622              81.812.622        81.812.622
                                                                      15
05       Teatre ºi instituþii profesioniste de     123.760.172              123.760.172        123.760.172
        spectacole ºi concerte
                                                                           Ñ mii lei Ñ
      A                B               1      2      3      4  5 = 1 + 3    6 = 2 + 4   7 = 5 + 6
    15        Culte religioase                257.583.709                 257.583.709          257.583.709  16
    20        Activitatea sportivã              381.547.742         2.000.000    383.547.742          383.547.742
    21        Activitatea de tineret             33.971.500                  33.971.500           33.971.500
    25        Servicii publice descentralizate        37.583.216                  37.583.216           37.583.216
    50        Alte instituþii ºi acþiuni privind cultura,  745.597.121   6.623.360          745.597.121    6.623.360  752.220.481
             religia ºi activitatea sportivã ºi de
             tineret
6001          ASISTENÞÃ SOCIALÃ, ALOCAÞII,          9.654.433.812  94.400.943          9.654.433.812   94.400.943  9.748.834.755
            PENSII, AJUTOARE ªI INDEMNIZAÞII
        01    CHELTUIELI CURENTE              9.623.382.794  85.846.155          9.623.382.794   85.846.155  9.709.228.949
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL            108.746.200                 108.746.200          108.746.200
        20     CHELTUIELI MATERIALE ªI           189.324.084  19.333.155           189.324.084   19.333.155   208.657.239
              SERVICII
        34     SUBVENÞII                   5.566.386                  5.566.386           5.566.386
        35  01     Alocaþii de la buget pentru       5.566.386                  5.566.386           5.566.386
                 instituþii publice
        38     TRANSFERURI                9.319.746.124  66.513.000          9.319.746.124   66.513.000  9.386.259.124
        39       Transferuri consolidabile         61.070.330                  61.070.330           61.070.330
        39  16     Contribuþia persoanelor asigurate    61.070.330                  61.070.330           61.070.330
                 pentru finanþarea ocrotirii
                 sãnãtãþii
        40       Transferuri neconsolidabile       9.258.675.794  66.513.000          9.258.675.794   66.513.000  9.325.188.794
        40  03     Alocaþii ºi alte ajutoare pentru   4.745.615.872                4.745.615.872         4.745.615.872
                 copii
        40  04     Pensii ºi ajutoare I.O.V.R.,     3.637.705.743                3.637.705.743         3.637.705.743
                 militari ºi alte persoane
        40  08     Ajutoare sociale             7.457.500                  7.457.500           7.457.500
        40  09     Alte ajutoare, alocaþii ºi        6.330.215                  6.330.215           6.330.215
                 indemnizaþii
        40  11     Contribuþii ºi cotizaþii la       1.928.701                  1.928.701           1.928.701
                 organisme internaþionale
        40  41     Asociaþii ºi fundaþii          10.221.280                  10.221.280           10.221.280
        40  42     Alocaþie de încredinþare ºi      100.795.949                 100.795.949          100.795.949
                 plasament familial
        40  43     Ajutor anual pentru veteranii      50.912.100                  50.912.100           50.912.100
                 de rãzboi
        40  55     Contribuþii la programe realizate    1.678.434                  1.678.434           1.678.434
                 cu finanþare internaþionalã
        40  63     Protecþia copilului           1.930.000  66.513.000           1.930.000   66.513.000   68.443.000
        40  70     Susþinerea sistemului de        693.000.000                 693.000.000          693.000.000
                 protecþie a copilului
        40  80     Alte transferuri             1.100.000                  1.100.000           1.100.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL              27.551.018   8.554.788           27.551.018    8.554.788   36.105.806
        84    RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI           3.500.000                  3.500.000           3.500.000
             DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
                                                                                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
             CREDITE
        85    Rambursãri de credite externe ºi        3.500.000                  3.500.000           3.500.000
             plãþi de dobânzi ºi comisioane la
             creditele externe contractate de
             ordonatorii de credite
        85  02 Plãþi de dobânzi ºi comisioane           3.500.000                  3.500.000           3.500.000
    01        Administraþie centralã              41.394.769  2.887.000           41.394.769   2.887.000   44.281.769
    02        Cãmine de bãtrâni ºi pensionari          2.021.500                  2.021.500           2.021.500
    08        Centre de primire a minorilor            554.650                   554.650            554.650
    09        Ajutor social                   7.457.500                  7.457.500           7.457.500
    10        Plasament familial               100.795.949                 100.795.949          100.795.949
    15        Alocaþia de stat pentru copii         3.965.314.052                3.965.314.052         3.965.314.052
    17        Ajutoare pentru soþii de militari în        550.805                   550.805            550.805
             termen
    18       Centre de primire, triere ºi cazare       1.100.000                 1.100.000           1.100.000
            a persoanelor solicitante a statutului
            de refugiat
    19       Alocaþia suplimentarã pentru familiile    780.301.820                780.301.820          780.301.820
            cu copii
    20       Pensii, ajutoare, indemnizaþii ºi      1.739.588.538               1.739.588.538         1.739.588.538
            sporuri I.O.V.R., veterani de rãzboi
            ºi pentru alte categorii de beneficiari
    21       Pensii militari               1.950.557.081               1.950.557.081         1.950.557.081
    25       Servicii publice descentralizate        108.413.446  17.898.155         108.413.446  17.898.155   126.311.601
    29       Concediu plãtit pentru creºterea          990.109                  990.109            990.109
            copiilor pânã la 2 ani
    50       Alte acþiuni privind asistenþa socialã,    955.393.593   73.615.788        955.393.593   73.615.788  1.029.009.381
            alocaþii, pensii, ajutoare ºi indemnizaþii
6300           Partea a IV-a Ñ SERVICII ªI        1.918.263.811  133.408.000  2.500.000  1.920.763.811  133.408.000  2.054.171.811
             DEZVOLTARE PUBLICÃ, LOCUINÞE,
             MEDIU ªI APE
      01     CHELTUIELI CURENTE              1.373.829.279               1.373.829.279         1.373.829.279
      02      CHELTUIELI DE PERSONAL            95.466.600                95.466.600          95.466.600
      20      CHELTUIELI MATERIALE ªI           23.143.179                23.143.179          23.143.179
             SERVICII
      38      TRANSFERURI                1.255.219.500               1.255.219.500         1.255.219.500
      40       Transferuri neconsolidabile       1.255.219.500               1.255.219.500         1.255.219.500
      40  01      Locuinþe                899.200.000                899.200.000          899.200.000
      40  11      Contribuþii ºi cotizaþii la         19.500                  19.500            19.500
               organisme internaþionale
      40  47      Cadastru imobiliar           14.000.000                14.000.000          14.000.000
      40  80      Alte transferuri            342.000.000                342.000.000          342.000.000
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL             456.652.068  133.408.000  2.500.000  459.152.068  133.408.000  592.560.068
      84     RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI          87.782.464                87.782.464          87.782.464
            DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
            CREDITE
      85     Rambursãri de credite externe ºi       87.782.464                87.782.464          87.782.464
            plãþi de dobânzi ºi comisoane la
            creditele externe contractate de
            ordonatorii de credite
      85  02   Plãþi de dobânzi ºi comisioane        87.782.464                87.782.464          87.782.464
6301         SERVICII ªI DEZVOLTARE PUBLICÃ        1.442.705.072         2.500.000  1.445.205.072         1.445.205.072
           ªI LOCUINÞE
      01     CHELTUIELI CURENTE              1.271.343.968               1.271.343.968         1.271.343.968
      02      CHELTUIELI DE PERSONAL            11.754.200                11.754.200          11.754.200
      20      CHELTUIELI MATERIALE ªI            4.370.268                 4.370.268           4.370.268
             SERVICII
      38      TRANSFERURI                1.255.219.500               1.255.219.500         1.255.219.500
      40       Transferuri neconsolidabile       1.255.219.500               1.255.219.500         1.255.219.500
      40  01      Locuinþe                899.200.000                899.200.000          899.200.000
      40  11      Contribuþii ºi cotizaþii la         19.500                  19.500            19.500
                                                                              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
               organisme internaþionale
      40  47      Cadastru imobiliar           14.000.000                14.000.000          14.000.000
      40  80      Alte transferuri            342.000.000                342.000.000          342.000.000
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL             87.981.104         2.500.000   90.481.104          90.481.104
      84     RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI          83.380.000                83.380.000          83.380.000
            DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
            CREDITE
      85      Rambursãri de credite externe ºi       83.380.000                83.380.000          83.380.000
             plãþi de dobânzi ºi comisioane la
             creditele externe contractate de
             ordonatorii de credite
      85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane       83.380.000                83.380.000          83.380.000
                                                                              17
    01       Administraþie centralã             16.472.865                16.472.865          16.472.865
    08       Locuinþe                   986.852.207         2.500.000  989.352.207          989.352.207
                                                                              Ñ mii lei Ñ
      A               B               1        2       3     4  5 = 1 + 3    6 = 2 + 4    7 = 5 + 6
    50         Alte acþiuni privind dezvoltarea      439.380.000                    439.380.000           439.380.000  18
             publicã ºi locuinþe
6401           MEDIU ªI APE                475.558.739   133.408.000            475.558.739   133.408.000   608.966.739
        01    CHELTUIELI CURENTE             102.485.311                    102.485.311           102.485.311
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL          83.712.400                     83.712.400            83.712.400
        20      CHELTUIELI MATERIALE ªI          18.772.911                     18.772.911            18.772.911
               SERVICII
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL            368.670.964   133.408.000            368.670.964   133.408.000   502.078.964
        84    RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI         4.402.464                     4.402.464            4.402.464
             DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
             CREDITE
        85     Rambursãri de credite externe ºi       4.402.464                     4.402.464            4.402.464
              plãþi de dobânzi ºi comisioane la
              creditele externe contractate de
              ordonatorii de credite
        85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane      4.402.464                     4.402.464            4.402.464
    01         Dezvoltare surse de apã, acumulãri     307.678.293   119.187.000            307.678.293   119.187.000   426.865.293
             ºi amenajãri hidrotehnice
    02         Supraveghere ºi protecþie mediu,      155.294.412   14.221.000            155.294.412   14.221.000   169.515.412
             reducerea ºi controlul poluãrii
    03         Prospecþiuni geologice privind         900.000                      900.000             900.000
             sursele de apã
    04         Controlul activitãþilor nucleare       11.686.034                     11.686.034            11.686.034
6600            Partea a V-a Ñ ACÞIUNI ECONOMICE    18.373.828.777  3.852.252.819  300.000.000    18.673.828.777  3.852.252.819  22.526.081.596
        01    CHELTUIELI CURENTE            15.118.736.886  2.201.760.436  371.276.595    15.490.013.481  2.201.760.436  17.691.773.917
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL         1.062.924.978                   1.062.924.978          1.062.924.978
        20      CHELTUIELI MATERIALE ªI          514.508.781                    514.508.781           514.508.781
               SERVICII
        34      SUBVENÞII                2.832.709.788   20.972.776            2.832.709.788   20.972.776   2.853.682.564
        35  01     Alocaþii de la buget pentru      55.930.586   20.972.776             55.930.586   20.972.776    76.903.362
                 instituþii publice
        35  02     Subvenþii pe produse ºi       1.821.698.000                   1.821.698.000          1.821.698.000
                 activitãþi
        35  03     Subvenþii pentru acoperirea     955.081.202                    955.081.202           955.081.202
                 diferenþelor de preþ ºi tarif
        36      PRIME                   343.309.557                    343.309.557           343.309.557
        38      TRANSFERURI              10.365.283.782  2.180.787.660  371.276.595    10.736.560.377  2.180.787.660  12.917.348.037
        40       Transferuri neconsolidabile     10.365.283.782  2.180.787.660  371.276.595    10.736.560.377  2.180.787.660  12.917.348.037
        40  11     Contribuþii ºi cotizaþii la      21.767.998                     21.767.998            21.767.998
                 organisme internaþionale
        40  15     Plãþi efectuate în cadrul      174.225.733                    174.225.733           174.225.733
                 programului de redistribuire a
                 forþei de muncã
        40  21     Plãþi efectuate în cadrul       80.975.000                     80.975.000            80.975.000
                                                                                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
                 programelor de dezvoltare
        40  22     Cheltuieli pentru susþinerea     157.988.320    8.304.660            157.988.320    8.304.660   166.292.980
                 programelor tehnice de
                 conservare sau de închidere
                 a minelor
        40  23     Protecþie socialã ce se acordã    272.800.000                    272.800.000           272.800.000
                 pentru unele activitãþi din
                 sectorul minier
        40  24     Cheltuieli pentru susþinerea    2.600.000.000          401.553.790    3.001.553.790          3.001.553.790
                 transportului feroviar public de
                 cãlãtori
        40  26     Transferuri aferente Fondului    345.000.000                    345.000.000           345.000.000
                 Naþional de Preaderare
        40  48     Meteorologie ºi hidrologie      55.500.000                     55.500.000            55.500.000
    40  49     Prevenirea ºi combaterea         391.500                    391.500             391.500
            inundaþiilor ºi îngheþurilor
    40  50     Cheltuieli pentru valorificarea    19.300.000                   19.300.000           19.300.000
            cenuºilor de piritã
    40  51     Cooperare economicã inter-       32.000.000                   32.000.000           32.000.000
            naþionalã
    40  52     Participare la programul        5.500.000                   5.500.000            5.500.000
            energetic Ñ SAVE II
    40  53     Cupoane agricultori         2.110.774.414                 2.110.774.414          2.110.774.414
    40  54     Cabaline din patrimoniul        25.400.000                   25.400.000           25.400.000
            genetic naþional
    40  55     Contribuþii la programe realizate   808.009.059  2.160.248.196   69.725.720  877.734.779  2.160.248.196  3.037.982.975
            cu finanþare internaþionalã
    40  56     Transferuri pentru drumuri,      656.956.760             Ð2.915  656.953.845           656.953.845
            cãi ferate, aviaþie ºi navigaþie
    40  62     Stimularea exporturilor        383.000.000                  383.000.000           383.000.000
    40  71     Restructurarea sistemului bancar   2.489.600.000          Ð100.000.000  2.389.600.000          2.389.600.000
    40  80     Alte transferuri            125.985.797   12.234.804          125.985.797   12.234.804   138.220.601
    70     CHELTUIELI DE CAPITAL           1.346.445.438  1.650.492.383         1.346.445.438  1.650.492.383  2.996.937.821
    84     RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI        1.908.646.453          Ð71.276.595  1.837.369.858          1.837.369.858
         DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
         CREDITE
    85     Rambursãri de credite externe ºi     1.908.646.453          Ð71.276.595  1.837.369.858          1.837.369.858
          plãþi de dobânzi ºi comisioane la
          creditele externe contractate de
          ordonatorii de credite
    85  01    Rambursãri de credite externe      1.105.232.651          Ð24.677.405.  1.080.555.246          1.080.555.246
    85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane      803.413.802          Ð46.599.190   756.814.612           756.814.612
6601       INDUSTRIE                  2.821.395.637   20.539.464          2.821.395.637   20.539.464  2.841.935.101
    01     CHELTUIELI CURENTE             2.272.430.118   20.539.464          2.272.430.118   20.539.464  2.292.969.582
    02      CHELTUIELI DE PERSONAL           108.068.491                  108.068.491           108.068.491
    20      CHELTUIELI MATERIALE ªI          135.958.813                  135.958.813           135.958.813
          SERVICII
    34      SUBVENÞII                1.551.908.000                 1.551.908.000          1.551.908.000
    35  01     Alocaþii de la buget pentru       5.475.000                   5.475.000            5.475.000
            instituþii publice
    35  02     Subvenþii pe produse ºi activitãþi  1.545.933.000                 1.545.933.000          1.545.933.000
    35  03     Subvenþii pentru acoperirea        500.000                    500.000             500.000
            diferenþelor de preþ ºi tarif
    38      TRANSFERURI                476.494.814   20.539.464          476.494.814   20.539.464   497.034.278
    40       Transferuri neconsolidabile       476.494.814   20.539.464          476.494.814   20.539.464   497.034.278
    40  11     Contribuþii ºi cotizaþii la       6.215.061                   6.215.061            6.215.061
            organisme internaþionale
    40  22     Cheltuieli pentru susþinerea     157.988.320    8.304.660          157.988.320    8.304.660   166.292.980
            programelor tehnice de
            conservare sau de închidere
            a minelor
                                                                              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
    40  23     Protecþie socialã ce se acordã    272.800.000                  272.800.000           272.800.000
            pentru unele activitãþi din
            sectorul minier
    40  50     Cheltuieli pentru valorificarea    19.300.000                   19.300.000           19.300.000
            cenuºilor de piritã
    40  51     Cooperare economicã            109.201                    109.201             109.201
            internaþionalã
    40  52     Participare la programul        5.500.000                   5.500.000            5.500.000
            energetic Ñ SAVE II
    40  55     Contribuþii la programe realizate    2.298.232                   2.298.232            2.298.232
            cu finanþare internaþionalã
                                                                              19
    40  80     Alte transferuri            12.284.000   12.234.804           12.284.000   12.234.804   24.518.804
    70     CHELTUIELI DE CAPITAL            541.265.161                  541.265.161           541.265.161
                                                                     Ñ mii lei Ñ
      A               B              1      2      3  4  5 = 1 + 3    6 = 2 + 4   7 = 5 + 6
        84    RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI        7.700.358              7.700.358           7.700.358  20
             DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
             CREDITE
        85     Rambursãri de credite externe ºi     7.700.358              7.700.358           7.700.358
              plãþi de dobânzi ºi comisioane la
              creditele externe contractate de
              ordonatorii de credite
        85  01    Rambursãri de credite externe      3.768.692              3.768.692           3.768.692
        85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane     3.931.666              3.931.666           3.931.666
    01         Administraþie centralã          173.723.153  20.539.464      173.723.153   20.539.464  194.262.617
    02         Prospecþiuni ºi lucrãri geologice     89.000.000              89.000.000           89.000.000
             pentru descoperirea de resurse
             minerale
    03         Combustibili minerali solizi        901.977.435             901.977.435          901.977.435
    06         Resurse minerale, altele decât      1.291.322.670            1.291.322.670         1.291.322.670
             combustibili
    07         Industrie prelucrãtoare          134.677.000             134.677.000          134.677.000
    50         Alte cheltuieli în domeniul industriei   230.695.379             230.695.379          230.695.379
6701           AGRICULTURÃ ªI SILVICULTURÃ       4.985.700.914  50.028.000      4.985.700.914   50.028.000  5.035.728.914
        01    CHELTUIELI CURENTE            4.616.029.288            4.616.029.288         4.616.029.288
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL         870.000.000             870.000.000          870.000.000
        20      CHELTUIELI MATERIALE ªI         304.235.115             304.235.115          304.235.115
               SERVICII
        34      SUBVENÞII               954.581.202             954.581.202          954.581.202
        35  03     Subvenþii pentru acoperirea    954.581.202             954.581.202          954.581.202
                 diferenþelor de preþ ºi tarif
        36      PRIME                  343.309.557             343.309.557          343.309.557
        38      TRANSFERURI              2.143.903.414            2.143.903.414         2.143.903.414
        40       Transferuri neconsolidabile     2.143.903.414            2.143.903.414         2.143.903.414
        40  11     Contribuþii ºi cotizaþii la      6.729.000              6.729.000           6.729.000
                 organisme internaþionale
        40  53     Cupoane agricultori        2.110.774.414            2.110.774.414         2.110.774.414
        40  54     Cabaline din patrimoniul       25.400.000              25.400.000           25.400.000
                 genetic naþional
        40  55     Contribuþii la programe       1.000.000              1.000.000           1.000.000
                 realizate cu finanþare
                 internaþionalã
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL           292.135.558  50.028.000      292.135.558   50.028.000  342.163.558
        84    RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI        77.536.068              77.536.068           77.536.068
             DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
             CREDITE
        85     Rambursãri de credite externe ºi     77.536.068              77.536.068           77.536.068
              plãþi de dobânzi ºi comisioane la
              creditele externe contractate de
                                                                            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
              ordonatorii de credite
        85  01    Rambursãri de credite externe     51.458.067              51.458.067           51.458.067
        85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane     26.078.001              26.078.001           26.078.001
    01         Administraþie centralã           41.174.220              41.174.220           41.174.220
    02         Amendare soluri acide ºi alcaline      4.684.000              4.684.000           4.684.000
    03         Acoperire sume fixe la seminþe      261.400.000             261.400.000          261.400.000
    04         Combatere dãunãtori ºi boli în      164.029.320             164.029.320          164.029.320
             sectorul vegetal
    05         Reproducþie ºi selecþie animale,     154.659.020             154.659.020          154.659.020
             prevenire ºi combatere boli în
             sectorul animal
    06         Programe pentru susþinerea preþurilor   39.015.322              39.015.322           39.015.322
             la produsele agricole
    07       Subvenþionare dobânzi aferente        19.775.155                   19.775.155            19.775.155
            creditelor bancare acordate producã-
            torilor agricoli
    10       Alte programe pentru sprijinirea      2.645.490.118                 2.645.490.118          2.645.490.118
            producãtorilor agricoli
    14       Îmbunãtãþiri funciare, irigaþii, desecãri  563.820.746                  563.820.746           563.820.746
            ºi combatere a eroziunii solului
    15       Silviculturã                 105.175.000   50.028.000          105.175.000   50.028.000   155.203.000
    25       Servicii publice descentralizate       889.017.550                  889.017.550           889.017.550
    50       Alte unitãþi ºi acþiuni din domeniul     97.460.463                   97.460.463            97.460.463
            agriculturii ºi silviculturii
6801         TRANSPORTURI ªI COMUNICAÞII         6.823.097.871  3.760.712.579  400.000.000  7.223.097.871  3.760.712.579  10.983.810.450
      01     CHELTUIELI CURENTE             4.695.715.042  2.160.248.196  471.276.595  5.166.991.637  2.160.248.196  7.327.239.833
      02      CHELTUIELI DE PERSONAL           38.087.937                   38.087.937            38.087.937
      20      CHELTUIELI MATERIALE ªI           26.493.051                   26.493.051            26.493.051
             SERVICII
      34      SUBVENÞII                 275.765.000                  275.765.000           275.765.000
      35  02     Subvenþii pe produse ºi activitãþi    275.765.000                  275.765.000           275.765.000
      38      TRANSFERURI               4.355.369.054  2.160.248.196  471.276.595  4.826.645.649  2.160.248.196  6.986.893.845
      40        Transferuri neconsolidabile      4.355.369.054  2.160.248.196  471.276.595  4.826.645.649  2.160.248.196  6.986.893.845
      40  11      Contribuþii ºi cotizaþii la       5.773.937                   5.773.937            5.773.937
                organisme internaþionale
      40  15      Plãþi efectuate în cadrul      174.225.733                  174.225.733           174.225.733
                programului de redistribuire a
                forþei de muncã
      40  24      Cheltuieli pentru susþinerea    2.600.000.000          401.553.790  3.001.553.790          3.001.553.790
                transportului feroviar public
                de cãlãtori
      40  55      Contribuþii la programe realizate  804.710.827  2.160.248.196   69.725.720  874.436.547  2.160.248.196  3.034.684.743
                cu finanþare internaþionalã
      40  56      Transferuri pentru drumuri,     656.956.760             Ð2.915  656.953.845           656.953.845
                cãi ferate, aviaþie ºi navigaþie
      40  80      Alte transferuri           113.701.797                  113.701.797           113.701.797
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL             361.641.756  1.600.464.383          361.641.756  1.600.464.383  1.962.106.139
      84     RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI        1.765.741.073          Ð71.276.595  1.694.464.478          1.694.464.478
            DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
            CREDITE
      85      Rambursãri de credite externe ºi     1.765.741.073          Ð71.276.595  1.694.464.478          1.694.464.478
             plãþi de dobânzi ºi comisioane la
             creditele externe contractate de
             ordonatorii de credite
      85  01    Rambursãri de credite externe      1.012.720.592          Ð24.677.405   988.043.187           988.043.187
      85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane      753.020.481          Ð46.599.190   706.421.291           706.421.291
    01       Administraþie centralã             38.584.048   50.328.000    Ð800.000    37.784.048   50.328.000    88.112.048
    02       Aviaþie civilã                973.029.540  970.153.095           973.029.540  970.153.095   1.943.182.635
    03       Navigaþie civilã                96.705.248  174.098.948    Ð511.695    96.193.553  174.098.948    270.292.501
    04       Zone libere                   7.837.000                   7.837.000            7.837.000
    05       Drumuri ºi poduri              1.485.864.984  1.522.208.120   3.263.436  1.489.128.420  1.522.208.120  3.011.336.540
                                                                                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
    06       Transport feroviar             3.539.272.955   413.613.128  400.000.000  3.939.272.955   413.613.128  4.352.886.083
    07       Transport în comun              550.568.523   630.311.288   Ð1.951.741   548.616.782   630.311.288  1.178.928.070
    10       Comunicaþii                  18.530.703                   18.530.703            18.530.703
    50       Alte cheltuieli în domeniul trans-      112.704.870                  112.704.870           112.704.870
            porturilor ºi comunicaþiilor
6901         ALTE ACÞIUNI ECONOMICE            3.743.634.355   20.972.776  Ð100.000.000  3.643.634.355   20.972.776   3.664.607.131
      01     CHELTUIELI CURENTE             3.534.562.438   20.972.776  Ð100.000.000  3.434.562.438   20.972.776   3.455.535.214
      02      CHELTUIELI DE PERSONAL           46.768.550                   46.768.550            46.768.550
      20      CHELTUIELI MATERIALE ªI           47.821.802                   47.821.802            47.821.802
             SERVICII
      34      SUBVENÞII                 50.455.586   20.972.776           50.455.586   20.972.776    71.428.362
      35  01      Alocaþii de la buget pentru      50.455.586   20.972.776           50.455.586   20.972.776    71.428.362
                                                                                  21
                instituþii publice
      38      TRANSFERURI               3.389.516.500          Ð100.000.000  3.289.516.500          3.289.516.500
                                                                            Ñ mii lei Ñ
      A                B               1      2        3     4  5 = 1 + 3    6 = 2 + 4   7 = 5 + 6
        40       Transferuri neconsolidabile      3.389.516.500        Ð100.000.000    3.289.516.500         3.289.516.500  22
        40  11     Contribuþii ºi cotizaþii la       3.050.000                    3.050.000           3.050.000
                 organisme internaþionale
        40  21     Plãþi efectuate în cadrul       80.975.000                   80.975.000           80.975.000
                 programelor de dezvoltare
        40  26     Transferuri aferente Fondului     345.000.000                   345.000.000          345.000.000
                 Naþional de Preaderare
        40  48     Meteorologie ºi hidrologie       55.500.000                   55.500.000           55.500.000
        40  49     Prevenirea ºi combaterea         391.500                     391.500            391.500
                 inundaþiilor ºi îngheþurilor
        40  51     Cooperare economicã          32.000.000                   32.000.000           32.000.000
                 internaþionalã
        40  62     Stimularea exporturilor        383.000.000                   383.000.000          383.000.000
        40  71     Restructurarea sistemului bancar   2.489.600.000        Ð100.000.000    2.389.600.000         2.389.600.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL             151.402.963                   151.402.963          151.402.963
        84    RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI          57.668.954                   57.668.954           57.668.954
             DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
             CREDITE
        85     Rambursãri de credite externe ºi      57.668.954                   57.668.954           57.668.954
              plãþi de dobânzi ºi comisioane la
              creditele externe contractate de
              ordonatorii de credite
        85  01    Rambursãri de credite externe       37.285.300                   37.285.300           37.285.300
        85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane      20.383.654                   20.383.654           20.383.654
    01         Administraþie centralã            26.141.839  20.972.776            26.141.839   20.972.776   47.114.615
    02         Rezerve materiale naþionale ºi de      215.611.637                   215.611.637          215.611.637
             mobilizare
    03         Prevenirea ºi combaterea inundaþiilor     1.340.147                    1.340.147           1.340.147
             ºi îngheþurilor
    04         Meteorologie ºi hidrologie          55.500.000                   55.500.000           55.500.000
    05         Stimularea producþiei de export ºi a     383.000.000                   383.000.000          383.000.000
             exportului
    06         Acþiuni de cooperare economicã        32.000.000                   32.000.000           32.000.000
             internaþionalã
    09         Restructurarea sistemului bancar      2.489.600.000        Ð100.000.000    2.389.600.000         2.389.600.000
    18         Fondul Naþional de Preaderare         345.000.000                   345.000.000          345.000.000
    19         Fondul Naþional pentru Dezvoltare       104.075.000                   104.075.000          104.075.000
             Regionalã
                                                                                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
    50         Alte cheltuieli pentru acþiuni economice    91.365.732                   91.365.732           91.365.732
7100            Partea a VI-a Ñ ALTE ACÞIUNI       1.662.019.010  30.016.800  100.000.000    1.762.019.010   30.016.800  1.792.035.810
        01    CHELTUIELI CURENTE             1.540.970.294  30.016.800  100.000.000    1.640.970.294   30.016.800  1.670.987.094
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL           343.550.989                   343.550.989          343.550.989
        20      CHELTUIELI MATERIALE ªI          784.312.455                   784.312.455          784.312.455
               SERVICII
        34      SUBVENÞII                 92.874.050                   92.874.050           92.874.050
        35  01     Alocaþii de la buget pentru        974.050                     974.050            974.050
                 instituþii publice
        35  02     Subvenþii pe produse ºi activitãþi   91.900.000                   91.900.000           91.900.000
        38      TRANSFERURI                320.232.800  30.016.800  100.000.000    420.232.800   30.016.800  450.249.600
        39       Transferuri consolidabile          520.662                     520.662            520.662
    39  10     Transferuri din bugetul de stat      520.662                  520.662           520.662
            cãtre bugetul Fondului de asigurãri
            sociale de sãnãtate, reprezentând
            contribuþia datoratã de persoanele
            care satisfac serviciul militar în
            termen
    40       Transferuri neconsolidabile       319.712.138  30.016.800  100.000.000  419.712.138  30.016.800  449.728.938
    40  11     Contribuþii ºi cotizaþii la      17.941.523                17.941.523          17.941.523
            organisme internaþionale
    40  16     Fondul de cercetare-dezvoltare     2.000.000                 2.000.000          2.000.000
    40  17     Fondul pentru stimularea inovãrii    4.000.000                 4.000.000          4.000.000
    40  27     Transferuri aferente Fondului      3.873.268  30.016.800          3.873.268  30.016.800   33.890.068
            Român de Dezvoltare Socialã
    40  28     Executarea silitã a creanþelor     8.932.900                 8.932.900          8.932.900
            bugetare
    40  29     Despãgubiri civile, precum ºi     22.812.100                22.812.100          22.812.100
            cheltuieli judiciare ºi extra-
            judiciare derivate din acþiuni în
            reprezentarea intereselor
            statului, potrivit dispoziþiilor
            legale
    40  30     Onorariile pentru expertizele      2.955.000                 2.955.000          2.955.000
            contabile dispuse în cadrul
            procesului penal
    40  35     Finanþarea partidelor politice     33.900.000                33.900.000          33.900.000
    40  59     Transferuri pentru cercetare-     40.699.947                40.699.947          40.699.947
            dezvoltare (granturi)
    40  80     Alte transferuri           182.597.400        100.000.000  282.597.400         282.597.400
    70    CHELTUIELI DE CAPITAL             92.335.013                92.335.013          92.335.013
    84    RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI         28.713.703                28.713.703          28.713.703
         DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
         CREDITE
    85     Rambursãri de credite externe ºi plãþi   20.473.703                20.473.703          20.473.703
          de dobânzi ºi comisioane la creditele
          externe contractate de ordonatorii de
          credite
    85  01    Rambursãri de credite externe       13.630.000                13.630.000          13.630.000
    85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane       6.843.703                 6.843.703          6.843.703
    88     Rambursãri de credite interne ºi plãþi    8.240.000                 8.240.000          8.240.000
         de dobânzi ºi comisioane aferente
         acestora
    88  01   Rambursãri de credite interne        8.240.000                 8.240.000          8.240.000
7101       CERCETARE ªTIINÞIFICÃ           1.028.724.882               1.028.724.882        1.028.724.882
    01    CHELTUIELI CURENTE              973.425.606                973.425.606         973.425.606
    02    CHELTUIELI DE PERSONAL            148.528.196                148.528.196         148.528.196
    20      CHELTUIELI MATERIALE ªI          731.164.509                731.164.509         731.164.509
          SERVICII
    34      SUBVENÞII                   974.050                  974.050           974.050
                                                                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
    35  01     Alocaþii de la buget pentru        974.050                  974.050           974.050
            instituþii publice
    38      TRANSFERURI                92.758.851                92.758.851          92.758.851
    39       Transferuri consolidabile          64.981                  64.981            64.981
    39  10     Transferuri din bugetul de stat      64.981                  64.981            64.981
            cãtre bugetul Fondului de asigurãri
            sociale de sãnãtate, reprezentând
            contribuþia datoratã de persoanele
            care satisfac serviciul militar în
            termen
    40       Transferuri neconsolidabile       92.693.870                92.693.870          92.693.870
    40  11     Contribuþii ºi cotizaþii la      17.941.523                17.941.523          17.941.523
                                                                          23
            organisme internaþionale
    40  16     Fondul de cercetare-dezvoltare     2.000.000                 2.000.000          2.000.000
                                                                      Ñ mii lei Ñ
      A                 B              1      2      3  4  5 = 1 + 3   6 = 2 + 4   7 = 5 + 6
        40  17      Fondul pentru stimularea inovãrii   4.000.000              4.000.000           4.000.000  24
        40  59      Transferuri pentru cercetare-     40.699.947             40.699.947          40.699.947
                  dezvoltare (granturi)
        40  80      Alte transferuri           28.052.400             28.052.400          28.052.400
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL             55.299.276             55.299.276          55.299.276
    01         Administraþie centralã             55.613.982             55.613.982          55.613.982
    02         Cercetare fundamentalã            142.202.301             142.202.301          142.202.301
    03         Cercetare aplicativã ºi experimentalã     746.805.116             746.805.116          746.805.116
    50         Alte instituþii ºi acþiuni pentru cercetare  84.103.483             84.103.483          84.103.483
             ºtiinþificã
7201           ALTE ACÞIUNI                 423.579.128  30.016.800      423.579.128   30.016.800  453.595.928
        01    CHELTUIELI CURENTE              418.999.688  30.016.800      418.999.688   30.016.800  449.016.488
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL           195.022.793             195.022.793          195.022.793
        20      CHELTUIELI MATERIALE ªI           53.147.946             53.147.946          53.147.946
               SERVICII
        34      SUBVENÞII                  91.900.000             91.900.000          91.900.000
        35  02      Subvenþii pe produse ºi activitãþi  91.900.000             91.900.000          91.900.000
        38      TRANSFERURI                 78.928.949  30.016.800       78.928.949   30.016.800  108.945.749
        39       Transferuri consolidabile          455.681               455.681            455.681
        39  10      Transferuri din bugetul de stat     455.681               455.681            455.681
                  cãtre bugetul Fondului de
                  asigurãri sociale de sãnãtate,
                  reprezentând contribuþia
                  datoratã de persoanele care
                  satisfac serviciul militar în
                  termen
        40       Transferuri neconsolidabile       78.473.268  30.016.800       78.473.268   30.016.800  108.490.068
        40  27      Transferuri aferente Fondului     3.873.268  30.016.800       3.873.268   30.016.800   33.890.068
                  Român de Dezvoltare Socialã
        40  28      Executarea silitã a creanþelor     8.932.900              8.932.900           8.932.900
                  bugetare
        40  29      Despãgubiri civile, precum ºi     22.812.100             22.812.100          22.812.100
                  cheltuieli judiciare ºi extra-
                  judiciare derivate din acþiuni
                  în reprezentarea intereselor
                  statului, potrivit dispoziþiilor
                  legale
        40  30      Onorariile pentru expertizele     2.955.000              2.955.000           2.955.000
                  contabile dispuse în cadrul
                  procesului penal
        40  35      Finanþarea partidelor politice    33.900.000             33.900.000          33.900.000
        40  80      Alte transferuri            6.000.000              6.000.000           6.000.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL              1.785.737              1.785.737           1.785.737
        84    RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI          2.793.703              2.793.703           2.793.703
                                                                             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
             DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
             CREDITE
        85     Rambursãri de credite externe ºi       2.793.703              2.793.703           2.793.703
              plãþi de dobânzi ºi comisioane la
              creditele externe contractate de
              ordonatorii de credite
        85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane       2.793.703              2.793.703           2.793.703
    01         Administraþie centralã vamalã ºi       175.175.050             175.175.050          175.175.050
             unitãþi teritoriale
    06         Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor     1.475.984              1.475.984           1.475.984
             internaþionale
    07         Protecþie civilã                54.404.870             54.404.870          54.404.870
    08         Executarea silitã a creanþelor bugetare     8.932.900              8.932.900           8.932.900
    10       Despãgubiri civile, precum ºi cheltuieli  22.812.100                 22.812.100          22.812.100
            judiciare ºi extrajudiciare derivate
            din acþiuni în reprezentarea intereselor
            statului potrivit dispoziþiilor legale
    11       Onorarii pentru expertizele contabile    2.955.000                 2.955.000          2.955.000
            dispuse în cadrul procesului penal
    19       Zboruri speciale              91.900.000                 91.900.000          91.900.000
    20       Fondul Român de Dezvoltare Socialã      6.666.971  30.016.800           6.666.971  30.016.800   36.683.771
    50       Alte cheltuieli               59.256.253                 59.256.253          59.256.253
7501         CHELTUIELI DIN FONDURI LA          98.545.000                 98.545.000          98.545.000
           DISPOZIÞIA GUVERNULUI
      01     CHELTUIELI CURENTE             98.545.000                 98.545.000          98.545.000
      38      TRANSFERURI               98.545.000                 98.545.000          98.545.000
      40        Transferuri neconsolidabile      98.545.000                 98.545.000          98.545.000
      40  80      Alte transferuri          98.545.000                 98.545.000          98.545.000
    01       Cheltuieli din Fondul de intervenþie    75.545.000                 75.545.000          75.545.000
    02       Cheltuieli din Fondul pentru relaþiile   23.000.000                 23.000.000          23.000.000
            cu Republica Moldova
7801         CHELTUIELI DIN FONDUL LA          111.170.000        100.000.000   211.170.000         211.170.000
           DISPOZIÞIA GUVERNULUI
           CONSTITUIT DIN VÃRSÃMINTELE
           DIN PRIVATIZARE
      01     CHELTUIELI CURENTE             50.000.000        100.000.000   150.000.000         150.000.000
      38      TRANSFERURI               50.000.000        100.000.000   150.000.000         150.000.000
      40        Transferuri neconsolidabile      50.000.000        100.000.000   150.000.000         150.000.000
      40  80      Alte transferuri          50.000.000        100.000.000   150.000.000         150.000.000
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL            35.250.000                 35.250.000          35.250.000
      84     RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI        25.920.000                 25.920.000          25.920.000
            DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
            LA CREDITE
      85      Rambursãri de credite externe ºi     17.680.000                 17.680.000          17.680.000
             plãþi de dobânzi ºi comisioane la
             creditele externe contractate de
             ordonatorii de credite
      85  01    Rambursãri de credite externe      13.630.000                 13.630.000          13.630.000
      85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane      4.050.000                 4.050.000          4.050.000
      88       Rambursãri de credite interne ºi     8.240.000                 8.240.000          8.240.000
              plãþi de dobânzi ºi comisioane
              aferente acestora
      88  01    Rambursãri de credite interne      8.240.000                 8.240.000           8.240.000
    02         Cheltuieli pentru reformã       111.170.000        100.000.000   211.170.000          211.170.000
8500           Partea a VII-a Ñ TRANSFERURI      5.618.267.739        Ð43.500.000  5.574.767.739         5.574.767.739
8501         TRANSFERURI DIN BUGETUL DE        5.618.267.739        Ð43.500.000  5.574.767.739         5.574.767.739
           STAT
    03       Transferuri din bugetul de stat cãtre   788.000.000        Ð43.500.000   744.500.000         744.500.000
            bugetele locale pentru investiþii
            finanþate parþial din împrumuturi
                                                                             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
            externe
    04       Transferuri din bugetul de stat cãtre  4.098.243.632               .4.098.243.632        4.098.243.632
            bugetul asigurãrilor sociale de stat
    05       Transferuri din bugetul de stat       57.732.132                 57.732.132          57.732.132
            pentru acoperirea deficitului bugetului
            asigurãrilor sociale de stat din anul
            1997
    08       Transferuri din bugetul de stat cãtre   674.291.975                674.291.975         674.291.975
            bugetul Fondului special de solidaritate
            socialã pentru persoanele cu handicap
8600           Partea a VIII-a Ñ ÎMPRUMUTURI      627.008.946                627.008.946         627.008.946
             ACORDATE
                                                                             25
8601         ÎMPRUMUTURI                 627.008.946                627.008.946         627.008.946
      79     ÎMPRUMUTURI ACORDATE            627.008.946                627.008.946         627.008.946
                                                                               Ñ mii lei Ñ
      A               B              1        2        3     4   5 = 1 + 3    6 = 2 + 4    7 = 5 + 6
        80  02     Împrumuturi acordate pentru      26.800.000                      26.800.000           26.800.000*)  26
                finalizarea unor obiective
                aprobate prin convenþii
                bilaterale ºi acorduri inter-
                guvernamentale
        80  05     Împrumuturi acordate persoa-       208.946                       208.946             208.946*)
                nelor care beneficiazã de
                statutul de refugiat ºi sunt
                lipsite de mijloace de existenþã
        80  06     Împrumuturi acordate pentru     600.000.000                     600.000.000           600.000.000*)
                creditarea agriculturii
    02            Împrumuturi pentru finalizarea    26.800.000                      26.800.000           26.800.000*)
                unor obiective aprobate prin
                convenþii bilaterale ºi acorduri
                interguvernamentale
    05            Împrumuturi acordate persoane-      208.946                       208.946             208.946*)
                lor care beneficiazã de statutul
                de refugiat ºi sunt lipsite de
                mijloace de existenþã
    06            Împrumuturi acordate pentru     600.000.000                     600.000.000           600.000.000*)
                creditarea agriculturii
8800            Partea a IX-a Ñ PLÃÞI DE DOBÂNZI 34.265.125.000                       34.265.125.000         34.265.125.000*)
              ªI ALTE CHELTUIELI AFERENTE
              DATORIEI PUBLICE
8801          DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI         34.265.125.000                    34.265.125.000         34.265.125.000*)
            PUBLICE ªI ALTE CHELTUIELI
    01        Dobânzi aferente datoriei publice     23.962.297.000                    23.962.297.000         23.962.297.000*)
            interne
    02        Dobânzi aferente datoriei publice      618.200.000                     618.200.000           618.200.000*)
             externe
    03        Cheltuieli ocazionate de emisiunea    2.988.600.000                     2.988.600.000          2.988.600.000*)
             ºi plasarea titlurilor de stat ºi de
             riscul garanþiilor date de stat, în
             condiþiile legii
    04        Diferenþe de curs aferente datoriei    4.742.300.000                     4.742.300.000          4.742.300.000*)
             publice externe
                                                                                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
    05        Diferenþe de curs aferente datoriei    1.953.728.000                     1.953.728.000          1.953.728.000*)
             publice interne
9500            Partea a XI-a Ñ FONDURI DE         30.271.968           Ð5.000.000      25.271.968           25.271.968*)
              REZERVÃ
9501          FONDURI DE REZERVÃ              30.271.968           Ð5.000.000      25.271.968            25.271.968*
    01        Fondul de rezervã bugetarã la         24.776.737           Ð5.000.000      19.776.737           19.776.737*)
            dispoziþia Guvernului
    02        Fondul de intervenþie la dispoziþia      5.495.231                       5.495.231            5.495.231*)
            Guvernului
9901          DEFICIT                 Ð18.847.107.517  Ð7.736.302.755  Ð570.837.870    Ð19.417.945.387  Ð7.736.302.755 Ð27.154.248.142*
                                                                                               ANEXA Nr. 2
                                            BUGETUL DE STAT PE ANUL 1999
                                            Ñ detalierea pe articole de cheltuieli Ñ
                                                                                               Ñ mii lei Ñ
 Ca-  Sub-                                     Program      Intrãri          Influenþe         Program      Intrãri
 pi-  ca-    Titlu/  Ali-                          actualizat    de credite     Buget      Intrãri de    rectificat   de credite     Total
 tol  pitol    Articol  neat                         buget de stat    externe      de stat    credite externe  buget de stat   externe
        A                   B                 1         2        3          4       5 = 1 + 3    6 = 2 + 4    7 = 5 + 6

5001                 II. CHELTUIELI Ð TOTAL           111.249.011.875  7.736.302.755    831.837.870            112.080.849.745  7.736.302.755 119.817.152.500
           01       CHELTUIELI CURENTE              101.321.963.077  2.630.819.969    900.614.465            102.222.577.542  2.630.819.969 104.853.397.511
           02         CHELTUIELI DE PERSONAL          22.028.941.130   22.746.908    317.850.000            22.346.791.130   22.746.908 22.369.538.038
           20         CHELTUIELI MATERIALE            8.646.916.390   178.116.415    60.500.000             8.707.416.390   178.116.415  8.885.532.805
                    ªI SERVICII
           34         SUBVENÞII                 4.499.709.075   20.972.776     38.587.870             4.538.296.945   20.972.776   4.559.269.721
           35    01     Alocaþii de la buget pentru        1.631.029.873   20.972.776     38.587.870             1.669.617.743   20.972.776   1.690.590.519
                     instituþii publice
           35    02     Subvenþii pe produse ºi activitãþi 1.913.598.000                                 1.913.598.000          1.913.598.000
           35    03     Subvenþii pentru acoperirea dife-      955.081.202                               955.081.202           955.081.202
                     renþelor de preþ ºi tarif
           36         PRIME                    343.309.557                               343.309.557           343.309.557
           38         TRANSFERURI                31.507.689.957  2.408.983.870    488.676.595            31.996.366.552  2.408.983.870  34.405.350.422
           39         Transferuri consolidabile         5.746.469.745            Ð43.500.000             5.702.969.745          5.702.969.745
           39    03      Transferuri din bugetul de stat      788.000.000            Ð43.500.000              744.500.000           744.500.000
                      cãtre bugetele locale pentru
                      investiþii finanþate parþial din
                      împrumuturi externe
           39    04      Transferuri din bugetul de stat 4.098.243.632                                  4.098.243.632          4.098.243.632
                      cãtre bugetul asigurãrilor sociale
                      de stat
           39    08      Transferuri din bugetul de stat      674.291.975                              674.291.975           674.291.975
                      cãtre bugetul Fondului special
                      de solidaritate socialã pentru
                      persoanele cu handicap
           39    10      Transferuri din bugetul de stat      87.231.808                               87.231.808           87.231.808
                      cãtre bugetul Fondului de
                      asigurãri sociale de sãnãtate,
                      reprezentând     contribuþia
                      datoratã de persoanele care
                      satisfac serviciul militar în
                      termen
           39    11      Transferuri din bugetul de stat      37.632.000                               37.632.000           37.632.000
                      cãtre bugetul Fondului de
                      asigurãri sociale de sãnãtate,
                      reprezentând     contribuþia
                      datoratã de persoanele care
                                                                                                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
                      executã o pedeapsã privativã
                      de libertate sau arest preventiv
           39    16      Contribuþia persoanelor asigurate     61.070.330                               61.070.330           61.070.330
                      pentru finanþarea ocrotirii sãnãtãþii
           40         Transferuri neconsolidabile       25.761.220.212  2.408.983.870    532.176.595            26.293.396.807  2.408.983.870  28.702.380.677
           40    01      Locuinþe                 899.200.000                               899.200.000           899.200.000
           40    02      Burse                   439.927.961                               439.927.961           439.927.961
           40    03      Alocaþii ºi alte ajutoare pentru 4.745.615.872                                 4.745.615.872          4.745.615.872
                      copii
           40    04      Pensii ºi ajutoare I.O.V.R., militari 3.637.705.743                               3.637.705.743          3.637.705.743
                      ºi alte persoane
           40    08      Ajutoare sociale              7.457.500                                7.457.500            7.457.500
                                                                                                      27
           40    09      Alte ajutoare, alocaþii ºi indem-      6.330.215                                6.330.215            6.330.215
                      nizaþii
                                                                 Ñ mii lei Ñ
A            B              1      2       3     4  5 = 1 + 3    6 = 2 + 4   7 = 5 + 6

  40  11  Contribuþii ºi cotizaþii la organisme 254.646.496         Ð400.000     254.246.496          254.246.496  28
       internaþionale
  40  13  Diferenþa de dobânzi aferentã       15.000                    15.000             15.000
       creditelor bancare, subvenþionatã
       potrivit dispoziþiilor legale
  40  15  Plãþi efectuate în cadrul progra-   530.425.733        Ð47.100.000    483.325.733          483.325.733
       mului de redistribuire a forþei
       de muncã
  40  16  Fondul de cercetare-dezvoltare     2.000.000                   2.000.000           2.000.000
  40  17  Fondul pentru stimularea inovãrii    4.000.000                   4.000.000           4.000.000
  40  18  Transferuri de la bugetul de stat   57.732.132                  57.732.132           57.732.132
       pentru acoperirea deficitului
       bugetului asigurãrilor sociale de
       stat din anul 1997
  40  21  Plãþi efectuate în cadrul progra-   80.975.000                  80.975.000           80.975.000
       melor de dezvoltare
  40  22  Cheltuieli pentru susþinerea pro-   157.988.320  8.304.660           157.988.320    8.304.660  166.292.980
       gramelor tehnice de conservare
       sau de închidere a minelor
  40  23  Protecþie socialã ce se acordã    272.800.000                  272.800.000          272.800.000
       pentru unele activitãþi din
       sectorul minier
  40  24  Cheltuieli pentru susþinerea trans- 2.600.000.000        401.553.790    3.001.553.790         3.001.553.790
       portului feroviar public de cãlãtori
  40  26  Transferuri aferente Fondului     345.000.000                  345.000.000          345.000.000
       Naþional de Preaderare
  40  27  Transferuri aferente Fondului      3.873.268  30.016.800            3.873.268   30.016.800   33.890.068
       Român de Dezvoltare Socialã
  40  28  Executarea silitã a creanþelor     8.932.900                   8.932.900           8.932.900
       bugetare
  40  29  Despãgubiri civile, precum ºi     22.812.100                  22.812.100           22.812.100
       cheltuieli     judiciare    ºi
       extrajudiciare derivate din
       acþiuni    în   reprezentarea
       intereselor statului, potrivit
       dispoziþiilor legale
  40  30  Onorariile pentru expertizele      2.955.000                   2.955.000           2.955.000
       contabile dispuse în cadrul
       procesului penal
  40  32  Sprijinirea organizaþiilor nepolitice 34.485.300                  34.485.300           34.485.300
       ale cetãþenilor aparþinând
       minoritãþilor naþionale
                                                                        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
  40  33  Promovarea imaginii ºi interese-    2.523.600                   2.523.600           2.523.600
       lor româneºti peste hotare
  40  34  Sprijinirea activitãþii românilor de  10.000.000                  10.000.000           10.000.000
       pretutindeni ºi a organizaþiilor
       reprezentative ale acestora
  40  35  Finanþarea partidelor politice     33.900.000                  33.900.000           33.900.000
  40  36  Finanþarea acþiunilor cu caracter    2.988.000                   2.988.000           2.988.000
       ºtiinþific ºi social-cultural
  40  37  Finanþarea unor programe ºi        835.000                    835.000            835.000
       proiecte în cadrul Campaniei
       europene pentru combaterea
       rasismului, xenofobiei, antisemi-
       tismului ºi intoleranþei
40  38   Finanþarea Ansamblului ”Memorialul    3.500.000                   3.500.000            3.500.000
       victimelor comunismului ºi al
       rezistenþei SighetÒ
40  39   Comenzi de stat pentru cãrþi ºi     9.939.123                   9.939.123            9.939.123
       publicaþii
40  40   Sprijin financiar pentru producerea 14.518.400                    14.518.400            14.518.400
       ºi distribuirea filmelor
40  41   Asociaþii ºi fundaþii          12.621.280                  12.621.280            12.621.280
40  42   Alocaþie de încredinþare ºi plasa-   100.795.949                  100.795.949           100.795.949
       ment familial
40  43   Ajutor anual pentru veteranii de    50.912.100                  50.912.100            50.912.100
       rãzboi
40  44   Programe pentru sãnãtate        751.878.300                  751.878.300           751.878.300
40  45   Programe pentru tineret         19.008.800                  19.008.800            19.008.800
40  46   Sprijin financiar pentru activitatea  22.966.600                  22.966.600            22.966.600
       Comitetului Olimpic Român
40  47   Cadastru imobiliar           14.000.000                  14.000.000            14.000.000
40  48   Meteorologie ºi hidrologie       55.500.000                  55.500.000            55.500.000
40  49   Prevenirea ºi combaterea inun-       391.500                    391.500             391.500
       daþiilor ºi îngheþurilor
40  50   Cheltuieli pentru valorificarea     19.300.000                  19.300.000            19.300.000
       cenuºilor de piritã
40  51   Cooperare economicã inter-       32.109.201                  32.109.201            32.109.201
       naþionalã
40  52   Participare la Programul energe-     5.500.000                   5.500.000            5.500.000
       tic Ñ SAVE II
40  53   Cupoane agricultori         2.110.774.414                 2.110.774.414          2.110.774.414
40  54   Cabaline din patrimoniul genetic    25.400.000                   25.400.000            25.400.000
       naþional
40  55   Contribuþii la programe realizate   900.358.493  2.291.914.606  69.725.720   970.084.213  2.291.914.606  3.261.998.819
       cu finanþare internaþionalã
40  56   Transferuri pentru drumuri, cãi    656.956.760            Ð2.915   656.953.845           656.953.845
       ferate, aviaþie ºi navigaþie
40  57   Transferuri pentru finanþarea de 1.600.100.000            105.000.000  1.705.100.000          1.705.100.000
       bazã a învãþãmântului superior
40  58   Transferuri pentru constituirea     2.000.000                   2.000.000            2.000.000
       fondului de garantare a
       creditelor bancare acordate
       studenþilor
40  59   Transferuri pentru cercetare-dez-    40.699.947                  40.699.947            40.699.947
       voltare (granturi)
40  60   Transferuri pentru acþiuni de     667.987.666           3.400.000   671.387.666           671.387.666
       sãnãtate
40  61   Susþinerea cultelor           82.195.000                  82.195.000            82.195.000
40  62   Stimularea exporturilor        383.000.000                  383.000.000           383.000.000
40  63   Protecþia copilului           1.930.000   66.513.000           1.930.000   66.513.000    68.443.000
40  66   Contribuþia statului la salariza-   172.488.709                  172.488.709           172.488.709
                                                                         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
       rea personalului de cult
40  70   Susþinerea sistemului de protecþie   693.000.000                  693.000.000           693.000.000
       a copilului
40  71   Restructurarea sistemului bancar 2.489.600.000             Ð100.000   2.389.600.000          2.389.600.000
40  72   Finanþarea programelor experi-      3.805.858                   3.805.858            3.805.858
       mentale pentru reforma bugetarã
40  80   Alte transferuri            652.856.972   12.234.804  100.000.000   752.856.972   12.234.804    765.091.776
49    DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI 34.265.125.000                       34.265.125.000          34.265.125.000
     PUBLICE
50  01  Dobânzi aferente datoriei publice 23.968.800.000                   23.968.800.000          23.968.800.000
      interne
                                                                         29
50  02  Dobânzi aferente datoriei publice    618.200.000                  618.200.000           618.200.000
      externe
                                                                            Ñ mii lei Ñ
    A                B               1        2       3      4  5 = 1 + 3    6 = 2 + 4    7 = 5 + 6
      50  03    Cheltuieli ocazionate de emisiunea   2.988.600.000                    2.988.600.000          2.988.600.000  30
             ºi plasarea titlurilor de stat ºi de
             riscurile garanþiilor date de stat
             în condiþiile legii
      50  04    Diferenþe de curs aferente datoriei  4.742.300.000                    4.742.300.000          4.742.300.000
             publice externe
      50  05    Diferenþe de curs aferente datoriei  1.947.225.000                    1.947.225.000          1.947.225.000
             publice interne
      60      REZERVE                   30.271.968          Ð5.000.000      25.271.968           25.271.968
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL           3.700.824.851  5.105.482.786   2.500.000     3.703.324.851  5.105.482.786  8.808.807.637
      79     ÎMPRUMUTURI ACORDATE             627.008.946                     627.008.946           627.008.946
      80  02    Împrumuturi acordate pentru fina-     26.800.000                     26.800.000           26.800.000
             lizarea unor obiective aprobate
             prin convenþii bilaterale ºi
             acorduri interguvernamentale
      80  05    Împrumuturi acordate persoanelor      208.946                       208.946             208.946
             care beneficiazã de statutul de
             refugiat ºi sunt lipsite de
             mijloace de existenþã
      80  06    Împrumuturi acordate pentru cre-    600.000.000                     600.000.000           600.000.000
             ditarea agriculturii
      84     RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI        5.599.215.001          Ð71.276.595     5.527.938.406          5.527.938.406
           DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
           CREDITE
      85      Rambursãri de credite externe ºi     5.590.975.001          Ð71.276.595     5.519.698.406          5.519.698.406
            plãþi de dobânzi ºi comisioane la
            creditele externe contractate de
            ordonatorii de credite
      85  01    Rambursãri de credite externe     3.968.481.450          Ð24.677.405     3.943.804.045          3.943.804.045
      85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane     1.622.493.551          Ð46.599.190     1.575.894.361          1.575.894.361
      88      Rambursãri de credite interne ºi       8.240.000                      8.240.000            8.240.000
            plãþi de dobânzi ºi comisioane
            aferente acestora
      88  01    Rambursãri de credite interne       8.240.000                      8.240.000            8.240.000
5101         AUTORITÃÞI PUBLICE             4.163.107.235  174.233.198   31.500.000     4.194.607.235  174.233.198  4.368.840.433
      01     CHELTUIELI CURENTE             3.777.319.581   9.431.808   31.500.000     3.808.819.581   9.431.808  3.818.251.389
      02      CHELTUIELI DE PERSONAL          2.637.039.247     59.008   14.000.000     2.651.039.247     59.008  2.651.098.255
      10       Cheltuieli cu salariile        1.747.813.249     59.008   14.072.000     1.761.885.249     59.008  1.761.944.257
      11       Contribuþii pentru asigurãri sociale   472.497.206           1.200.000      473.697.206           473.697.206
             de stat
      12       Cheltuieli pentru constituirea Fon-   82.725.802              54.000     82.779.802           82.779.802
             dului pentru plata ajutorului de
             ºomaj
      13       Deplasãri, detaºãri, transferãri    217.366.041                     217.366.041           217.366.041
                                                                                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
      13  01     Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri  159.688.140                     159.688.140           159.688.140
                în þarã
      13  02     Ñ deplasãri în strãinãtate       57.677.901                     57.677.901           57.677.901
      14       Contribuþii pentru constituirea     116.636.949           Ð1.326.000     115.310.949           115.310.949
             Fondului de asigurãri sociale de
             sãnãtate
      20      CHELTUIELI MATERIALE           917.627.118    9.372.800   17.500.000     935.127.118    9.372.800   944.499.918
            ªI SERVICII
      21       Drepturi cu caracter social       17.458.510                     17.458.510           17.458.510
      22       Hranã                   1.406.459                      1.406.459            1.406.459
      23       Medicamente ºi materiale sanitare     2.000.000                      2.000.000            2.000.000
      24       Cheltuieli pentru întreþinere ºi    436.523.227                     436.523.227           436.523.227
             gospodãrie
    25      Materiale ºi prestãri de servicii     103.176.177                 103.176.177           103.176.177
           cu caracter funcþional
    26      Obiecte de inventar de micã         26.245.591                  26.245.591            26.245.591
           valoare sau scurtã duratã ºi
           echipament
    27      Reparaþii curente              51.697.213                  51.697.213            51.697.213
    28      Reparaþii capitale             183.391.259     880.000  17.500.000  200.891.259     880.000   201.771.259
    29      Cãrþi ºi publicaþii             8.844.604     44.800          8.844.604     44.800    8.889.404
    30      Alte cheltuieli               84.284.078    8.448.000          84.284.078    8.448.000    92.732.078
    32      Fondul Preºedintelui             1.800.000                  1.800.000            1.800.000
    33      Fondul primului-ministru            800.000                   800.000             800.000
    34     SUBVENÞII                   23.850.250                  23.850.250            23.850.250
    35  01    Alocaþii de la buget pentru insti-     23.850.250                  23.850.250            23.850.250
           tuþii publice
    38     TRANSFERURI                 198.802.966                 198.802.966           198.802.966
    40      Transferuri neconsolidabile        198.802.966                 198.802.966           198.802.966
    40  11     Contribuþii ºi cotizaþii la orga-    169.020.108                 169.020.108           169.020.108
            nisme internaþionale
    40  41     Asociaþii ºi fundaþii            400.000                   400.000             400.000
    40  55     Contribuþii la programe realizate     25.577.000                  25.577.000            25.577.000
            cu finanþare internaþionalã
    40  72     Finanþarea programelor experi-       3.805.858                  3.805.858             3.805.858
            mentale pentru reforma bugetarã
    70     CHELTUIELI DE CAPITAL             296.322.050   164.801.390         296.322.050   164.801.390   461.123.440
    72      Investiþii ale instituþiilor publice    296.322.050   164.801.390         296.322.050   164.801.390   461.123.440
    84     RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI          89.465.604                  89.465.604            89.465.604
         DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
         CREDITE
    85     Rambursãri de credite externe ºi       89.465.604                  89.465.604            89.465.604
          plãþi de dobânzi ºi comisioane la
          creditele externe contractate de
          ordonatorii de credite
    85  01    Rambursãri de credite externe         9.431.658                  9.431.658            9.431.658
    85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane        80.033.946                  80.033.946            80.033.946
5401       APÃRARE NAÞIONALÃ               8.529.754.864  2.139.514.416        8.529.754.864  2.139.514.416  10.669.269.280
    01     CHELTUIELI CURENTE              5.583.611.986                5.583.611.986          5.583.611.986
    02     CHELTUIELI DE PERSONAL           3.244.189.730                3.244.189.730          3.244.189.730
    20     CHELTUIELI MATERIALE            1.865.757.726                1.865.757.726          1.865.757.726
          ªI SERVICII
    38     TRANSFERURI                 473.664.530                 473.664.530           473.664.530
    39      Transferuri consolidabile          51.084.553                  51.084.553            51.084.553
    39  10     Transferuri din bugetul de stat      51.084.553                  51.084.553            51.084.553
            cãtre bugetul Fondului de
            asigurãri sociale de sãnãtate,
            reprezentând       contribuþia
            datoratã de persoanele care
            satisfac serviciul militar în
            termen
                                                                               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
    40      Transferuri neconsolidabile        422.579.977                 422.579.977           422.579.977
    40  11     Contribuþii ºi cotizaþii la organisme    969.339                   969.339             969.339
            internaþionale
    40  15     Plãþi efectuate în cadrul progra-    309.100.000                 309.100.000           309.100.000
            mului de redistribuire a forþei de
            muncã
    40  60     Transferuri pentru acþiuni de      112.510.638                 112.510.638           112.510.638
            sãnãtate
    70     CHELTUIELI DE CAPITAL             486.517.460  2.139.514.416         486.517.460  2.139.514.416  2.626.031.876
    72      Investiþii ale instituþiilor publice    416.517.460  2.139.514.416         416.517.460  2.139.514.416  2.556.031.876
    73      Investiþii ale regiilor autonome, so-    70.000.000                  70.000.000            70.000.000
           cietãþilor ºi companiilor naþionale
                                                                               31
           ºi societãþilor comerciale cu
           capital majoritar de stat
                                                                           Ñ mii lei Ñ
    A                B               1       2       3     4  5 = 1 + 3    6 = 2 + 4   7 = 5 + 6
      84     RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI 2.459.625.418                         2.459.625.418          2.459.625.418  32
            DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
            CREDITE
      85      Rambursãri de credite externe ºi 2.459.625.418                       2.459.625.418          2.459.625.418
            plãþi de dobânzi ºi comisioane la
            creditele externe contractate de
            ordonatorii de credite
      85  01    Rambursãri de credite externe      2.124.379.722                  2.124.379.722          2.124.379.722
      85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane      335.245.696                   335.245.696           335.245.696
5501         ORDINEA PUBLICÃ ªI SIGURANÞA         7.547.788.658  353.547.321   7.500.000    7.555.288.658  353.547.321  7.908.835.979
           NAÞIONALÃ
      01     CHELTUIELI CURENTE             6.950.790.936          7.500.000    6.958.290.936          6.958.290.936
      02      CHELTUIELI DE PERSONAL          3.613.058.642                  3.613.058.642          3.613.058.642
      20      CHELTUIELI MATERIALE           2.395.645.694         43.000.000    2.438.645.694          2.438.645.694
            ªI SERVICII
      34      SUBVENÞII                  787.596.185         12.000.000     799.596.185           799.596.185
      35  01    Alocaþii de la buget pentru insti-    787.596.185         12.000.000     799.596.185           799.596.185
             tuþii publice
      38      TRANSFERURI                 154.490.415         Ð47.500.000     106.990.415           106.990.415
      39       Transferuri consolidabile         72.413.056                   72.413.056           72.413.056
      39  10     Transferuri din bugetul de stat     34.781.056                   34.781.056           34.781.056
              cãtre bugetul Fondului de
              asigurãri sociale de sãnãtate,
              reprezentând       contribuþia
              datoratã de persoanele care
              satisfac serviciul militar în
              termen
      39  11     Transferuri din bugetul de stat     37.632.000                   37.632.000           37.632.000
              cãtre bugetul Fondului de
              asigurãri sociale de sãnãtate,
              reprezentând       contribuþia
              datoratã de persoanele care
              executã o pedeapsã privativã
              de libertate sau arest preventiv
      40       Transferuri neconsolidabile        82.077.359         Ð47.500.000     34.577.359           34.577.359
      40  11     Contribuþii ºi cotizaþii la orga-     3.566.997          Ð400.000      3.166.997            3.166.997
              nisme internaþionale
      40  15     Plãþi efectuate în cadrul progra-    47.100.000         Ð47.100.000
              mului de redistribuire a forþei
              de muncã
      40  60     Transferuri pentru acþiuni de      31.410.362                   31.410.362           31.410.362
              sãnãtate
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL            336.557.414  353.547.321            336.557.414   353.547.321   690.104.735
      72       Investiþii ale instituþiilor publice   336.557.414  353.547.321            336.557.414   353.547.321   690.104.735
                                                                                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
      84     RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI         260.440.308                   260.440.308           260.440.308
            DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
            CREDITE
      85      Rambursãri de credite externe ºi      260.440.308                   260.440.308           260.440.308
            plãþi de dobânzi ºi comisioane la
            creditele externe contractate de
            ordonatorii de credite
      85  01    Rambursãri de credite externe       182.915.699                   182.915.699           182.915.699
      85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane       77.524.609                    77.524.609           77.524.609
5701         ÎNVÃÞÃMÂNT                 13.589.162.066  383.291.720  431.837.870    14.020.999.936  383.291.720  14.404.291.656
      01     CHELTUIELI CURENTE            13.276.996.882  298.341.410  431.837.870    13.708.834.752  298.341.410  14.007.176.162
      02      CHELTUIELI DE PERSONAL          10.164.412.439  22.437.900  302.250.000    10.466.662.439   22.437.900  10.489.100.339
      10       Cheltuieli cu salariile         7.163.082.626         215.892.857    7.378.975.483          7.378.975.483
11      Contribuþii pentru asigurãri sociale   2.075.855.466         60.450.000  2.136.305.466         2.136.305.466
       de stat
12      Cheltuieli pentru constituirea Fon-    365.166.988          10.794.643  375.961.631          375.961.631
       dului pentru plata ajutorului de
       ºomaj
13      Deplasãri, detaºãri, transferãri      40.848.412   22.437.900          40.848.412   22.437.900   63.286.312
13  01    Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri    21.965.332                 21.965.332          21.965.332
          în þarã
13  02    Ñ deplasãri în strãinãtate        18.883.080   22.437.900          18.883.080   22.437.900   41.320.980
14      Contribuþii pentru constituirea Fon-   519.458.947          15.112.500  534.571.447          534.571.447
       dului de asigurãri sociale de
       sãnãtate
20     CHELTUIELI MATERIALE            862.617.575  144.237.100         862.617.575  144.237.100  1.006.854.675
      ªI SERVICII
21      Drepturi cu caracter social        93.115.492                 93.115.492          93.115.492
22      Hranã                   227.524.487                 227.524.487          227.524.487
23      Medicamente ºi materiale sanitare      2.711.642                  2.711.642           2.711.642
24      Cheltuieli pentru întreþinere ºi     190.286.055                 190.286.055          190.286.055
       gospodãrie
25      Materiale ºi prestãri de servicii     14.195.257   19.407.420          14.195.257   19.407.420   33.602.677
       cu caracter funcþional
26      Obiecte de inventar de micã        64.135.562                 64.135.562          64.135.562
       valoare sau scurtã duratã ºi
       echipament
27      Reparaþii curente             28.284.120                 28.284.120          28.284.120
28      Reparaþii capitale            111.415.725                 111.415.725          111.415.725
29      Cãrþi ºi publicaþii             5.718.337                  5.718.337           5.718.337
30      Alte cheltuieli              45.270.124                 45.270.124          45.270.124
31      Manuale                  79.960.774  124.829.680          79.960.774  124.829.680  204.790.454
34     SUBVENÞII                  143.662.916          24.587.870  168.250.786          168.250.786
35  01   Alocaþii de la buget pentru insti-    143.662.916          24.587.870  168.250.786          168.250.786
       tuþii publice
38     TRANSFERURI                2.106.303.952  131.666.410  105.000.000  2.211.303.952  131.666.410  2.342.970.362
39      Transferuri consolidabile           802.216                   802.216            802.216
39  10    Transferuri din bugetul de stat       802.216                   802.216            802.216
        cãtre bugetul Fondului de
        asigurãri sociale de sãnãtate,
        reprezentând       contribuþia
        datoratã de persoanele care
        satisfac serviciul militar în
        termen
40      Transferuri neconsolidabile       2.105.501.736  131.666.410  105.000.000  2.210.501.736  131.666.410  2.342.168.146
40  02    Burse                  439.927.961                 439.927.961          439.927.961
40  55    Contribuþii la programe realizate     62.300.000  131.666.410          62.300.000  131.666.410   193.966.410
        cu finanþare internaþionalã
40  57    Transferuri pentru finanþarea de    1.600.100.000         105.000.000  1.705.100.000         1.705.100.000
        bazã a învãþãmântului superior
40  58    Transferuri pentru constituirea      2.000.000                  2.000.000           2.000.000
                                                                        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
        fondului de garantare a credite-
        lor bancare acordate studenþilor
40  80    Alte transferuri             1.173.775                  1.173.775           1.173.775
70    CHELTUIELI DE CAPITAL            259.613.961   84.950.310         259.613.961   84.950.310  344.564.271
72      Investiþii ale instituþiilor publice   259.613.961   84.950.310         259.613.961   84.950.310  344.564.271
84    RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI         52.551.223                 52.551.223          52.551.223
     DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
     LA CREDITE
85     Rambursãri de credite externe ºi       52.551.223                 52.551.223          52.551.223
      plãþi de dobânzi ºi comisioane la
      creditele externe contractate de
      ordonatorii de credite
                                                                        33
85  01   Rambursãri de credite externe       15.592.060                 15.592.060          15.592.060
85  02   Plãþi de dobânzi ºi comisioane       36.959.163                 36.959.163          36.959.163
                                                                         Ñ mii lei Ñ
    A               B               1       2      3      4  5 = 1 + 3    6 = 2 + 4   7 = 5 + 6
5801         SÃNÃTATE                  3.526.720.579  569.014.178  5.000.000    3.531.720.579  569.014.178  4.100.734.757  34
      01     CHELTUIELI CURENTE             2.472.239.277         5.000.000    2.477.239.277         2.477.239.277
      02      CHELTUIELI DE PERSONAL           679.252.851         1.600.000     680.852.851          680.852.851
      10       Cheltuieli cu salariile         480.509.766         1.134.752     481.644.518          481.644.518
      11       Contribuþii pentru asigurãri sociale   138.267.619          329.078     138.596.697          138.596.697
             de stat
      12       Cheltuieli pentru constituirea Fon-   23.936.723           56.737     23.993.460           23.993.460
             dului pentru plata ajutorului de
             ºomaj
      13       Deplasãri, detaºãri, transferãri     2.903.200                   2.903.200           2.903.200
      13  01     Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri   2.303.200                   2.303.200           2.303.200
                în þarã
      13  02     Ñ deplasãri în strãinãtate        600.000                    600.000            600.000
      14       Contribuþii pentru constituirea     33.635.543           79.433     33.714.976           33.714.976
             Fondului de asigurãri sociale de
             sãnãtate
      20      CHELTUIELI MATERIALE           497.084.430                  497.084.430          497.084.430
            ªI SERVICII
      21       Drepturi cu caracter social         609.451                    609.451            609.451
      22       Hranã                  68.672.874                   68.672.874           68.672.874
      23       Medicamente ºi materiale sanitare    217.160.133                  217.160.133          217.160.133
      24       Cheltuieli pentru întreþinere ºi     74.852.652                   74.852.652           74.852.652
             gospodãrie
      25       Materiale ºi prestãri de servicii    65.614.925                   65.614.925           65.614.925
             cu caracter funcþional
      26       Obiecte de inventar de micã       15.908.391                   15.908.391           15.908.391
             valoare sau scurtã duratã ºi
             echipament
      27       Reparaþii curente             20.948.337                   20.948.337           20.948.337
      28       Reparaþii capitale             6.775.034                   6.775.034           6.775.034
      29       Cãrþi ºi publicaþii             234.891                    234.891            234.891
      30       Alte cheltuieli              26.307.742                   26.307.742           26.307.742
      38      TRANSFERURI               1.295.901.996         3.400.000    1.299.301.996         1.299.301.996
      40       Transferuri neconsolidabile      1.295.901.996         3.400.000    1.299.301.996         1.299.301.996
      40  11     Contribuþii ºi cotizaþii la orga-    17.163.030                   17.163.030           17.163.030
              nisme internaþionale
      40  44     Programe pentru sãnãtate       751.878.300                  751.878.300          751.878.300
      40  55     Contribuþii la programe realizate    2.794.000                   2.794.000           2.794.000
              cu finanþare internaþionalã
      40  60     Transferuri pentru acþiuni de     524.066.666         3.400.000     527.466.666          527.466.666
              sãnãtate
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL            346.824.574  569.014.178           346.824.574   569.014.178  915.838.752
      72       Investiþii ale instituþiilor publice  346.824.574  569.014.178           346.824.574   569.014.178  915.838.752
      84     RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI        707.656.728                  707.656.728          707.656.728
                                                                                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
           DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
           LA CREDITE
      85      Rambursãri de credite externe ºi     707.656.728                  707.656.728          707.656.728
            plãþi de dobânzi ºi comisioane la
            creditele externe contractate de
            ordonatorii de credite
      85  01    Rambursãri de credite externe      517.299.660                  517.299.660          517.299.660
      85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane      190.357.068                  190.357.068          190.357.068
5901         CULTURÃ, RELIGIE ªI ACÞIUNI         1.743.259.410   6.623.360  2.000.000    1.745.259.410   6.623.360  1.751.882.770
           PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVÃ
           ªI DE TINERET
      01     CHELTUIELI CURENTE             1.690.420.455   5.423.360  2.000.000    1.692.420.455   5.423.360  1.697.843.815
      02      CHELTUIELI DE PERSONAL           80.299.454    250.000            80.299.454    250.000   80.549.454
      10       Cheltuieli cu salariile          46.875.356                   46.875.356           46.875.356
11     Contribuþii pentru asigurãri sociale    13.627.851              13.627.851        13.627.851
      de stat
12     Cheltuieli pentru constituirea Fon-     2.343.737               2.343.737         2.343.737
      dului pentru plata ajutorului de
      ºomaj
13     Deplasãri, detaºãri, transferãri      14.171.157  250.000         14.171.157  250.000   14.421.157
13  01   Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri    5.139.817               5.139.817         5.139.817
         în þarã
13  02   Ñ deplasãri în strãinãtate        9.031.340  250.000         9.031.340  250.000   9.281.340
14     Contribuþii pentru constituirea       3.281.353               3.281.353         3.281.353
      Fondului de asigurãri sociale de
      sãnãtate
20    CHELTUIELI MATERIALE            596.895.348  5.173.360        596.895.348  5.173.360  602.068.708
     ªI SERVICII
24     Cheltuieli pentru întreþinere ºi      18.210.440              18.210.440        18.210.440
      gospodãrie
25     Materiale ºi prestãri de servicii cu   349.262.160              349.262.160        349.262.160
      caracter funcþional
26     Obiecte de inventar de micã         962.540                962.540          962.540
      valoare sau scurtã duratã ºi
      echipament
27     Reparaþii curente              2.094.760               2.094.760         2.094.760
28     Reparaþii capitale             1.341.940               1.341.940         1.341.940
29     Cãrþi ºi publicaþii             4.714.020               4.714.020         4.714.020
30     Alte cheltuieli              220.309.488  5.173.360        220.309.488  5.173.360  225.482.848
34    SUBVENÞII                 613.449.500        2.000.000  615.449.500        615.449.500
35  01  Alocaþii de la buget pentru insti-    613.449.500        2.000.000  615.449.500        615.449.500
      tuþii publice
38    TRANSFERURI                399.776.153              399.776.153        399.776.153
39     Transferuri consolidabile           43.321                43.321          43.321
39  10   Transferuri din bugetul de stat       43.321                43.321          43.321
       cãtre bugetul Fondului de
       asigurãri sociale de sãnãtate,
       reprezentând       contribuþia
       datoratã de persoanele care
       satisfac serviciul militar în
       termen
40     Transferuri neconsolidabile        399.732.832              399.732.832        399.732.832
40  11   Contribuþii ºi cotizaþii la orga-    22.269.300              22.269.300        22.269.300
       nisme internaþionale
40  13   Diferenþa de dobânzi, aferentã        15.000                15.000          15.000
       creditelor bancare, subvenþionatã
       potrivit dispoziþiilor legale
40  32   Sprijinirea organizaþiilor nepolitice  34.485.300              34.485.300        34.485.300
       ale cetãþenilor aparþinând
       minoritãþilor naþionale
40  33   Promovarea imaginii ºi intere-      2.523.600               2.523.600         2.523.600
                                                                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
       selor româneºti peste hotare
40  34   Sprijinirea activitãþii românilor de   10.000.000              10.000.000        10.000.000
       pretutindeni ºi a organizaþiilor
       reprezentative ale acestora
40  36   Finanþarea acþiunilor cu caracter     2.988.000               2.988.000         2.988.000
       ºtiinþific ºi social-cultural
40  37   Finanþarea unor programe ºi        835.000                835.000          835.000
       proiecte în cadrul Campaniei
       europene pentru combaterea
       rasismului, xenofobiei,
       antisemitismului ºi intoleranþei
40  38   Finanþarea Ansamblului ”Memo-       3.500.000               3.500.000         3.500.000
                                                                  35
       rialul victimelor comunismului ºi
       al rezistenþei SighetÒ
                                                                   Ñ mii lei Ñ
    A               B               1      2      3  4  5 = 1 + 3    6 = 2 + 4   7 = 5 + 6
      40  39     Comenzi de stat pentru cãrþi ºi     9.939.123              9.939.123           9.939.123  36
              publicaþii
      40  40     Sprijin financiar pentru produ-     14.518.400             14.518.400           14.518.400
              cerea ºi distribuirea filmelor
      40  41     Asociaþii ºi fundaþii          2.000.000              2.000.000           2.000.000
      40  45     Programe pentru tineret         19.008.800             19.008.800           19.008.800
      40  46     Sprijin financiar pentru activitatea  22.966.600             22.966.600           22.966.600
              Comitetului Olimpic Român
      40  61     Susþinerea cultelor           82.195.000             82.195.000           82.195.000
      40  66     Contribuþia statului la salarizarea  172.488.709             172.488.709          172.488.709
              personalului de cult
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL            52.005.855  1.200.000       52.005.855    1.200.000   53.205.855
      72      Investiþii ale instituþiilor publice   52.005.855  1.200.000       52.005.855    1.200.000   53.205.855
      84     RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI          833.100               833.100            833.100
           DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
           CREDITE
      85     Rambursãri de credite externe ºi        833.100               833.100            833.100
            plãþi de dobânzi ºi comisioane la
            creditele externe contractate de
            ordonatorii de credite
      85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane        833.100               833.100            833.100
6001         ASISTENÞÃ SOCIALÃ, ALOCAÞII,        9.654.433.812  94.400.943      9.654.433.812   94.400.943  9.748.834.755
           PENSII, AJUTOARE ªI INDEMNIZAÞII
      01     CHELTUIELI CURENTE            9.623.382.794  85.846.155      9.623.382.794   85.846.155  9.709.228.949
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL           108.746.200             108.746.200          108.746.200
      10      Cheltuieli cu salariile          74.559.115              74.559.115           74.559.115
      11      Contribuþii pentru asigurãri sociale   20.977.175              20.977.175           20.977.175
             de stat
      12      Cheltuieli pentru constituirea       3.741.946              3.741.946           3.741.946
             Fondului pentru plata ajutorului de
             ºomaj
      13      Deplasãri, detaºãri, transferãri      4.229.200              4.229.200           4.229.200
      13  01     Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri    3.046.194              3.046.194           3.046.194
                în þarã
      13  02     Ñ deplasãri în strãinãtate        1.183.006              1.183.006           1.183.006
      14      Contribuþii pentru constituirea      5.238.764              5.238.764           5.238.764
             Fondului de asigurãri sociale de
             sãnãtate
      20     CHELTUIELI MATERIALE            189.324.084  19.333.155      189.324.084   19.333.155  208.657.239
            ªI SERVICII
      21      Drepturi cu caracter social       100.370.273             100.370.273          100.370.273
      22      Hranã                    662.500               662.500            662.500
      23      Medicamente ºi materiale sanitare       45.888               45.888             45.888
      24      Cheltuieli pentru întreþinere ºi     29.955.653             29.955.653           29.955.653
                                                                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
             gospodãrie
      25      Materiale ºi prestãri de servicii      416.714  3.366.000        416.714    3.366.000   3.782.714
             cu caracter funcþional
      26      Obiecte de inventar de micã         581.278               581.278            581.278
             valoare sau scurtã duratã ºi
             echipament
      27      Reparaþii curente             1.260.227              1.260.227           1.260.227
      28      Reparaþii capitale             3.192.000              3.192.000           3.192.000
      29      Cãrþi ºi publicaþii             242.879  1.617.000        242.879    1.617.000   1.859.879
      30      Alte cheltuieli              52.596.672  14.350.155       52.596.672   14.350.155   66.946.827
      34     SUBVENÞII                  5.566.386              5.566.386           5.566.386
      35  01    Alocaþii de la buget pentru        5.566.386              5.566.386           5.566.386
             instituþii publice
      38     TRANSFERURI               9.319.746.124  66.513.000      9.319.746.124   66.513.000  9.386.259.124
    39       Transferuri consolidabile         61.070.330               61.070.330          61.070.330
    39  16     Contribuþia persoanelor asigurate    61.070.330               61.070.330          61.070.330
            pentru finanþarea ocrotirii sãnãtãþii
    40       Transferuri neconsolidabile       9.258.675.794  66.513.000        9.258.675.794  66.513.000  9.325.188.794
    40  03     Alocaþii ºi alte ajutoare pentru   4.745.615.872              4.745.615.872        4.745.615.872
            copii
    40  04     Pensii ºi ajutoare I.O.V.R.,     3.637.705.743              3.637.705.743        3.637.705.743
            militari ºi alte persoane
    40  08     Ajutoare sociale             7.457.500                7.457.500          7.457.500
    40  09     Alte ajutoare, alocaþii ºi indem-     6.330.215                6.330.215          6.330.215
            nizaþii
    40  11     Contribuþii ºi cotizaþii la orga-     1.928.701                1.928.701          1.928.701
            nisme internaþionale
    40  41     Asociaþii ºi fundaþii          10.221.280               10.221.280          10.221.280
    40  42     Alocaþie de încredinþare ºi       100.795.949               100.795.949         100.795.949
            plasament familial
    40  43     Ajutor anual pentru veteranii de     50.912.100               50.912.100          50.912.100
            rãzboi
    40  55     Contribuþii la programe realizate     1.678.434                1.678.434          1.678.434
            cu finanþare internaþionalã
    40  63     Protecþia copilului            1.930.000  66.513.000         1.930.000  66.513.000   68.443.000
    40  70     Susþinerea sistemului de pro-      693.000.000               693.000.000         693.000.000
            tecþie a copilului
    40  80     Alte transferuri             1.100.000                1.100.000          1.100.000
    70     CHELTUIELI DE CAPITAL             27.551.018  8.554.788         27.551.018   8.554.788   36.105.806
    72       Investiþii ale instituþiilor publice    27.551.018  8.554.788         27.551.018   8.554.788   36.105.806
    84     RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI          3.500.000                3.500.000          3.500.000
         DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
         CREDITE
    85      Rambursãri de credite externe ºi       3.500.000                3.500.000          3.500.000
          plãþi de dobânzi ºi comisioane la
          creditele externe contractate de
          ordonatorii de credite
    85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane       3.500.000                3.500.000          3.500.000
6301       SERVICII ªI DEZVOLTARE PUBLICÃ 1.442.705.072               2.500.000  1.445.205.072        1.445.205.072
         ªI LOCUINÞE
    01     CHELTUIELI CURENTE             1.271.343.968              1.271.343.968        1.271.343.968
    02      CHELTUIELI DE PERSONAL            11.754.200                11.754.200          11.754.200
    10       Cheltuieli cu salariile           7.374.028                7.374.028          7.374.028
    11       Contribuþii pentru asigurãri        2.064.728                2.064.728          2.064.728
           sociale de stat
    12       Cheltuieli pentru constituirea        368.701                 368.701           368.701
           Fondului pentru plata ajutorului
           de ºomaj
    13       Deplasãri, detaºãri, transferãri      1.430.561                1.430.561          1.430.561
    13  01     Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri     831.861                 831.861           831.861
              în þarã
    13  02     Ñ deplasãri în strãinãtate         598.700                 598.700           598.700
                                                                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
    14       Contribuþii pentru constituirea        516.182                 516.182           516.182
           Fondului de asigurãri sociale de
           sãnãtate
    20      CHELTUIELI MATERIALE             4.370.268                4.370.268          4.370.268
          ªI SERVICII
    24       Cheltuieli pentru întreþinere ºi      3.283.496                3.283.496          3.283.496
           gospodãrie
    25       Materiale ºi prestãri de servicii       534.372                 534.372           534.372
           cu caracter funcþional
    26       Obiecte de inventar de micã          53.139                 53.139            53.139
           valoare sau scurtã duratã ºi
           echipament
                                                                          37
    27       Reparaþii curente               206.100                 206.100           206.100
    28       Reparaþii capitale               68.300                 68.300            68.300
                                                                       Ñ mii lei Ñ
    A               B              1       2      3      4  5 = 1 + 3    6 = 2 + 4   7 = 5 + 6
      29      Cãrþi ºi publicaþii             48.000                    48.000             48.000  38
      30      Alte cheltuieli               176.861                    176.861            176.861
      38     TRANSFERURI               1.255.219.500                 1.255.219.500         1.255.219.500
      40      Transferuri neconsolidabile      1.255.219.500                 1.255.219.500         1.255.219.500
      40  01     Locuinþe               899.200.000                  899.200.000          899.200.000
      40  11     Contribuþii ºi cotizaþii la        19.500                    19.500             19.500
              organisme internaþionale
      40  47     Cadastru imobiliar           14.000.000                  14.000.000           14.000.000
      40  80     Alte transferuri           342.000.000                 342.000.000          342.000.000
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL            87.981.104         2.500.000     90.481.104           90.481.104
      72      Investiþii ale instituþiilor publice   87.981.104         2.500.000     90.481.104           90.481.104
      84     RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI        83.380.000                  83.380.000           83.380.000
           DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
           CREDITE
      85     Rambursãri de credite externe ºi      83.380.000                  83.380.000           83.380.000
            plãþi de dobânzi ºi comisioane la
            creditele externe contractate de
            ordonatorii de credite
      85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane      83.380.000                  83.380.000           83.380.000
6401         MEDIU ªI APE                475.558.739  133.408.000          475.558.739   133.408.000  608.966.739
      01     CHELTUIELI CURENTE             102.485.311                 102.485.311          102.485.311
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL           83.712.400                  83.712.400           83.712.400
      10      Cheltuieli cu salariile         58.870.487                  58.870.487           58.870.487
      11      Contribuþii pentru asigurãri sociale   16.656.747                  16.656.747           16.656.747
             de stat
      12      Cheltuieli pentru constituirea      2.943.521                  2.943.521           2.943.521
             Fondului pentru plata ajutorului de
             ºomaj
      13      Deplasãri, detaºãri, transferãri     1.120.700                  1.120.700           1.120.700
      13  01     Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri   1.120.700                  1.120.700           1.120.700
                în þarã
      14      Contribuþii pentru constituirea      4.120.945                  4.120.945           4.120.945
             Fondului de asigurãri sociale de
             sãnãtate
      20     CHELTUIELI MATERIALE            18.772.911                  18.772.911           18.772.911
            ªI SERVICII
      22      Hranã                    245.000                   245.000            245.000
      23      Medicamente ºi materiale sanitare      14.000                    14.000             14.000
      24      Cheltuieli pentru întreþinere ºi     7.121.075                  7.121.075           7.121.075
             gospodãrie
      25      Materiale ºi prestãri de servicii     7.950.248                  7.950.248           7.950.248
             cu caracter funcþional
      26      Obiecte de inventar de micã         505.379                   505.379            505.379
             valoare sau scurtã duratã ºi
                                                                              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
             echipament
      27      Reparaþii curente             1.024.018                  1.024.018           1.024.018
      28      Reparaþii capitale            1.200.000                  1.200.000           1.200.000
      29      Cãrþi ºi publicaþii             25.536                    25.536             25.536
      30      Alte cheltuieli               687.655                   687.655            687.655
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL           368.670.964  133.408.000          368.670.964   133.408.000  502.078.964
      72      Investiþii ale instituþiilor publice   49.992.671  14.221.000           49.992.671   14.221.000   64.213.671
      73      Investiþii ale regiilor autonome,    318.678.293  119.187.000          318.678.293   119.187.000  437.865.293
             societãþilor ºi companiilor naþionale
             ºi societãþilor comerciale cu capital
             majoritar de stat
      84     RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI         4.402.464                  4.402.464           4.402.464
           DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
           CREDITE
    85      Rambursãri de credite externe ºi        4.402.464          4.402.464          4.402.464
          plãþi de dobânzi ºi comisioane la
          creditele externe contractate de
          ordonatorii de credite
    85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane        4.402.464          4.402.464          4.402.464
6601       INDUSTRIE                   2.821.395.637  20.539.464  2.821.395.637  20.539.464  2.841.935.101
    01     CHELTUIELI CURENTE              2.272.430.118  20.539.464  2.272.430.118  20.539.464  2.292.969.582
    02      CHELTUIELI DE PERSONAL            108.068.491         108.068.491         108.068.491
    10       Cheltuieli cu salariile           82.384.428          82.384.428          82.384.428
    11       Contribuþii pentru asigurãri sociale     11.224.422          11.224.422          11.224.422
           de stat
    12       Cheltuieli pentru constituirea        1.963.323          1.963.323          1.963.323
           Fondului pentru plata ajutorului de
           ºomaj
    13       Deplasãri, detaºãri, transferãri       9.818.070          9.818.070          9.818.070
    13  01     Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri      489.200           489.200           489.200
              în þarã
    13  02     Ñ deplasãri în strãinãtate         9.328.870          9.328.870          9.328.870
    14       Contribuþii pentru constituirea       2.678.248          2.678.248          2.678.248
           Fondului de asigurãri sociale de
           sãnãtate
    20      CHELTUIELI MATERIALE             135.958.813         135.958.813         135.958.813
          ªI SERVICII
    24       Cheltuieli pentru întreþinere ºi      14.325.605          14.325.605          14.325.605
           gospodãrie
    25       Materiale ºi prestãri de servicii cu     1.141.421          1.141.421          1.141.421
           caracter funcþional
    26       Obiecte de inventar de micã          296.058           296.058           296.058
           valoare sau scurtã duratã ºi
           echipament
    27       Reparaþii curente                849.890           849.890           849.890
    28       Reparaþii capitale                29.853            29.853            29.853
    29       Cãrþi ºi publicaþii               222.200           222.200           222.200
    30       Alte cheltuieli               119.093.786         119.093.786         119.093.786
    34      SUBVENÞII                  1.551.908.000        1.551.908.000        1.551.908.000
    35  01    Alocaþii de la buget pentru          5.475.000          5.475.000          5.475.000
           instituþii publice
    35  02    Subvenþii pe produse ºi activitãþi    1.545.933.000        1.545.933.000        1.545.933.000
    35  03    Subvenþii pentru acoperirea dife-        500.000           500.000           500.000
           renþelor de preþ ºi tarif
    38      TRANSFERURI                 476.494.814  20.539.464  476.494.814  20.539.464  497.034.278
    40       Transferuri neconsolidabile        476.494.814  20.539.464  476.494.814  20.539.464  497.034.278
    40  11     Contribuþii ºi cotizaþii la orga-     6.215.061          6.215.061          6.215.061
            nisme internaþionale
    40  22     Cheltuieli pentru susþinerea       157.988.320   8.304.660  157.988.320   8.304.660  166.292.980
            programelor     tehnice    de
            conservare sau de închidere a
            minelor
                                                                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
    40  23     Protecþie socialã ce se acordã      272.800.000         272.800.000         272.800.000
            pentru unele activitãþi din sec-
            torul minier
    40  50     Cheltuieli pentru valorificarea      19.300.000          19.300.000          19.300.000
            cenuºilor de piritã
    40  51     Cooperare economicã inter-          109.201           109.201           109.201
            naþionalã
    40  52     Participare la Programul energe-      5.500.000          5.500.000          5.500.000
            tic SAVE II
    40  55     Contribuþii la programe realizate     2.298.232          2.298.232          2.298.232
            cu finanþare internaþionalã
    40  80     Alte transferuri             12.284.000  12.234.804   12.284.000  12.234.804   24.518.804
                                                                     39
    70     CHELTUIELI DE CAPITAL             541.265.161         541.265.161         541.265.161
    72       Investiþii ale instituþiilor publice     6.792.056          6.792.056          6.792.056
                                                                   Ñ mii lei Ñ
    A               B               1      2      3  4  5 = 1 + 3    6 = 2 + 4   7 = 5 + 6
      73      Investiþii ale regiilor autonome,    534.473.105             534.473.105          534.473.105  40
            societãþilor ºi companiilor naþionale
            ºi societãþilor comerciale cu capital
            majoritar de stat
      84    RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI         7.700.358              7.700.358           7.700.358
           DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
           CREDITE
      85     Rambursãri de credite externe ºi       7.700.358              7.700.358           7.700.358
           plãþi de dobânzi ºi comisioane la
           creditele externe contractate de
           ordonatorii de credite
      85  01   Rambursãri de credite externe        3.768.692              3.768.692           3.768.692
      85  02   Plãþi de dobânzi ºi comisioane       3.931.666              3.931.666           3.931.666
6701         AGRICULTURÃ ªI SILVICULTURÃ        4.985.700.914  50.028.000      4.985.700.914   50.028.000  5.035.728.914
      01    CHELTUIELI CURENTE             4.616.029.288            4.616.029.288         4.616.029.288
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL           870.000.000             870.000.000          870.000.000
      10      Cheltuieli cu salariile          610.714.285             610.714.285          610.714.285
      11      Contribuþii pentru asigurãri sociale   171.000.000             171.000.000          171.000.000
            de stat
      12      Cheltuieli pentru constituirea      30.535.715              30.535.715           30.535.715
            Fondului pentru plata ajutorului de
            ºomaj
      13      Deplasãri, detaºãri, transferãri     15.000.000              15.000.000           15.000.000
      13  01    Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri   13.099.450              13.099.450           13.099.450
               în þarã
      13  02    Ñ deplasãri în strãinãtate        1.900.550              1.900.550           1.900.550
      14      Contribuþii pentru constituirea      42.750.000              42.750.000           42.750.000
            Fondului de asigurãri sociale de
            sãnãtate
      20     CHELTUIELI MATERIALE            304.235.115             304.235.115          304.235.115
           ªI SERVICII
      22      Hranã                   1.300.975              1.300.975           1.300.975
      23      Medicamente ºi materiale sanitare     63.484.505              63.484.505           63.484.505
      24      Cheltuieli pentru întreþinere ºi     49.214.870              49.214.870           49.214.870
            gospodãrie
      25      Materiale ºi prestãri de servicii    167.681.352             167.681.352          167.681.352
            cu caracter funcþional
      26      Obiecte de inventar de micã        3.401.241              3.401.241           3.401.241
            valoare sau scurtã duratã ºi
            echipament
      27      Reparaþii curente             2.721.000              2.721.000           2.721.000
      28      Reparaþii capitale            11.409.800              11.409.800           11.409.800
      29      Cãrþi ºi publicaþii             867.300               867.300            867.300
      30      Alte cheltuieli              4.154.072              4.154.072           4.154.072
                                                                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
      34     SUBVENÞII                 954.581.202             954.581.202          954.581.202
      35  03   Subvenþii pentru acoperirea dife-    954.581.202             954.581.202          954.581.202
            renþelor de preþ ºi tarif
      36     PRIME                   343.309.557             343.309.557          343.309.557
      37      Prime acordate producãtorilor      343.309.557             343.309.557          343.309.557
            agricoli
      38     TRANSFERURI                2.143.903.414            2.143.903.414         2.143.903.414
      40      Transferuri neconsolidabile       2.143.903.414            2.143.903.414         2.143.903.414
      40  11    Contribuþii ºi cotizaþii la orga-     6.729.000              6.729.000           6.729.000
             nisme internaþionale
      40  53    Cupoane pentru agricultori      2.110.774.414            2.110.774.414         2.110.774.414
      40  54    Cabaline din patrimoniul genetic     25.400.000              25.400.000           25.400.000
             naþional
    40  55     Contribuþii la programe realizate    1.000.000                   1.000.000             1.000.000
            cu finanþare internaþionalã
    70     CHELTUIELI DE CAPITAL            292.135.558   50.028.000          292.135.558   50.028.000   342.163.558
    72      Investiþii ale instituþiilor publice   136.044.666                  136.044.666           136.044.666
    73      Investiþii ale regiilor autonome,    156.090.892   50.028.000          156.090.892   50.028.000   206.118.892
           societãþilor ºi companiilor naþionale
           ºi societãþilor comerciale cu capital
           majoritar de stat
    84     RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI         77.536.068                  77.536.068            77.536.068
         DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
         CREDITE
    85     Rambursãri de credite externe ºi      77.536.068                  77.536.068            77.536.068
          plãþi de dobânzi ºi comisioane la
          creditele externe contractate de
          ordonatorii de credite
    85  01    Rambursãri de credite externe       51.458.067                  51.458.067            51.458.067
    85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane       26.078.001                  26.078.001            26.078.001
6801       TRANSPORTURI ªI COMUNICAÞII         6.823.097.871  3.760.712.579  400.000.000  7.223.097.871  3.760.712.579  10.983.810.450
    01     CHELTUIELI CURENTE             4.695.715.042  2.160.248.196  471.276.595  5.166.991.637  2.160.248.196  7.327.239.833
    02     CHELTUIELI DE PERSONAL            38.087.937                  38.087.937            38.087.937
    10      Cheltuieli cu salariile          25.753.905                  25.753.905            25.753.905
    11      Contribuþii pentru asigurãri        7.422.232                   7.422.232            7.422.232
           sociale de stat
    12      Cheltuieli pentru constituirea       1.253.200                   1.253.200             1.253.200
           Fondului pentru plata ajutoru-
           lui de ºomaj
    13      Deplasãri, detaºãri, transferãri      1.907.500                   1.907.500             1.907.500
    13  01     Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri     733.775                    733.775              733.775
              în þarã
    13  02     Ñ deplasãri în strãinãtate        1.173.725                   1.173.725             1.173.725
    14      Contribuþii pentru constituirea      1.751.100                   1.751.100             1.751.100
           Fondului de asigurãri sociale de
           sãnãtate
    20     CHELTUIELI MATERIALE            26.493.051                  26.493.051            26.493.051
          ªI SERVICII
    21      Drepturi cu caracter social         176.870                    176.870              176.870
    22      Hranã                   3.210.692                   3.210.692             3.210.692
    23      Medicamente ºi materiale sanitare      171.100                    171.100              171.100
    24      Cheltuieli pentru întreþinere ºi      5.912.288                   5.912.288             5.912.288
           gospodãrie
    25      Materiale ºi prestãri de servicii     9.257.835                   9.257.835             9.257.835
           cu caracter funcþional
    26      Obiecte de inventar de micã         835.054                    835.054             835.054
           valoare sau scurtã duratã ºi
           echipament
    27      Reparaþii curente              2.360.207                   2.360.207            2.360.207
    28      Reparaþii capitale             3.137.728                   3.137.728            3.137.728
                                                                              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
    29      Cãrþi ºi publicaþii              209.214                    209.214             209.214
    30      Alte cheltuieli               1.222.063                   1.222.063            1.222.063
    34     SUBVENÞII                  275.765.000                  275.765.000           275.765.000
    35  02    Subvenþii pe produse ºi activitãþi    275.765.000                  275.765.000           275.765.000
    38     TRANSFERURI                4.355.369.054  2.160.248.196  471.276.595  4.826.645.649  2.160.248.196  6.986.893.845
    40      Transferuri neconsolidabile       4.355.369.054  2.160.248.196  471.276.595  4.826.645.649  2.160.248.196  6.986.893.845
    40  11     Contribuþii ºi cotizaþii la orga-     5.773.937                   5.773.937            5.773.937
            nisme internaþionale
    40  15     Plãþi efectuate în cadrul progra-   174.225.733                  174.225.733           174.225.733
            mului de redistribuire a forþei de
            muncã
    40  24     Cheltuieli pentru susþinerea     2.600.000.000          401.553.790  3.001.553.790          3.001.553.790
                                                                              41
            transportului feroviar public de
            cãlãtori
                                                                            Ñ mii lei Ñ
    A               B               1        2        3      4  5 = 1 + 3    6 = 2 + 4    7 = 5 + 6
      40  55     Contribuþii la programe realizate   804.710.827  2.160.248.196   69.725.720     874.436.547  2.160.248.196  3.034.684.743  42
              cu finanþare internaþionalã
      40  56     Transferuri pentru drumuri, cãi    656.956.760              Ð2.915    656.953.845           656.953.845
              ferate, aviaþie ºi navigaþie
      40  80     Alte transferuri            113.701.797                     113.701.797           113.701.797
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL            361.641.756  1.600.464.383             361.641.756  1.600.464.383  1.962.106.139
      72      Investiþii ale instituþiilor publice   12.298.600                      12.298.600            12.298.600
      73      Investiþii ale regiilor autonome,    349.343.156  1.600.464.383             349.343.156  1.600.464.383  1.949.807.539
             societãþilor ºi companiilor naþionale
             ºi societãþilor comerciale cu capital
             majoritar de stat
      84     RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI        1.765.741.073          Ð71.276.595     1.694.464.478          1.694.464.478
           DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
           CREDITE
      85     Rambursãri de credite externe ºi     1.765.741.073          Ð71.276.595     1.694.464.478          1.694.464.478
            plãþi de dobânzi ºi comisioane la
            creditele externe contractate de
            ordonatorii de credite
      85  01    Rambursãri de credite externe      1.012.720.592          Ð24.677.405      988.043.187           988.043.187
      85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane      753.020.481          Ð46.599.190      706.421.291           706.421.291
6901         ALTE ACÞIUNI ECONOMICE           3.743.634.355   20.972.776  Ð100.000.000     3.643.634.355   20.972.776  3.664.607.131
      01     CHELTUIELI CURENTE             3.534.562.438   20.972.776  Ð100.000.000     3.434.562.438   20.972.776  3.455.535.214
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL            46.768.550                      46.768.550           46.768.550
      10      Cheltuieli cu salariile          32.109.355                      32.109.355           32.109.355
      11      Contribuþii pentru asigurãri sociale    9.475.746                      9.475.746            9.475.746
             de stat
      12      Cheltuieli pentru constituirea       1.695.208                      1.695.208            1.695.208
             Fondului pentru plata ajutorului de
             ºomaj
      13      Deplasãri, detaºãri, transferãri      1.122.900                      1.122.900            1.122.900
      13  01     Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri     940.300                       940.300             940.300
                în þarã
      13  02     Ñ deplasãri în strãinãtate         182.600                       182.600             182.600
      14      Contribuþii pentru constituirea      2.365.341                      2.365.341            2.365.341
             Fondului de asigurãri sociale de
             sãnãtate
      20     CHELTUIELI MATERIALE            47.821.802                      47.821.802           47.821.802
            ªI SERVICII
      22      Hranã                     17.000                        17.000             17.000
      23      Medicamente ºi materiale sanitare       5.000                        5.000              5.000
      24      Cheltuieli pentru întreþinere ºi     30.857.359                      30.857.359           30.857.359
             gospodãrie
      25      Materiale ºi prestãri de servicii     10.023.637                      10.023.637           10.023.637
             cu caracter funcþional
                                                                                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
      26      Obiecte de inventar de micã         998.152                       998.152             998.152
             valoare sau scurtã duratã ºi
             echipament
      27      Reparaþii curente             2.289.709                      2.289.709            2.289.709
      28      Reparaþii capitale             2.600.000                      2.600.000            2.600.000
      29      Cãrþi ºi publicaþii             528.000                       528.000             528.000
      30      Alte cheltuieli               502.945                       502.945             502.945
      34     SUBVENÞII                  50.455.586   20.972.776              50.455.586   20.972.776   71.428.362
      35  01    Alocaþii de la buget pentru        50.455.586   20.972.776              50.455.586   20.972.776   71.428.362
             instituþii publice
      38     TRANSFERURI                3.389.516.500          Ð100.000.000     3.289.516.500          3.289.516.500
      40      Transferuri neconsolidabile       3.389.516.500          Ð100.000.000     3.289.516.500          3.289.516.500
      40  11     Contribuþii ºi cotizaþii la orga-     3.050.000                      3.050.000            3.050.000
              nisme internaþionale
    40  21     Plãþi efectuate în cadrul progra-    80.975.000          80.975.000   80.975.000
            melor de dezvoltare
    40  26     Transferuri aferente Fondului     345.000.000          345.000.000   345.000.000
            Naþional de Preaderare
    40  48     Meteorologie ºi hidrologie       55.500.000          55.500.000   55.500.000
    40  49     Prevenirea ºi combaterea inun-       391.500            391.500     391.500
            daþiilor ºi îngheþurilor
    40  51     Cooperare economicã inter-       32.000.000          32.000.000   32.000.000
            naþionalã
    40  62     Stimularea exporturilor        383.000.000          383.000.000   383.000.000
    40  71     Restructurarea sistemului bancar 2.489.600.000    Ð100.000.000  2.389.600.000  2.389.600.000
    70     CHELTUIELI DE CAPITAL            151.402.963          151.402.963   151.402.963
    71      Stocuri pentru rezerve materiale     129.530.650          129.530.650   129.530.650
           naþionale ºi de mobilizare
    72      Investiþii ale instituþiilor publice   21.780.913          21.780.913   21.780.913
    73      Investiþii ale regiilor autonome,       91.400            91.400     91.400
           societãþiilor ºi companiilor naþionale ºi
           societãþilor comerciale cu capital
           majoritar de stat
    84     RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI         57.668.954          57.668.954   57.668.954
         DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
         CREDITE
    85     Rambursãri de credite externe ºi      57.668.954          57.668.954   57.668.954
          plãþi de dobânzi ºi comisioane la
          creditele externe contractate de
          ordonatorii de credite
    85  01    Rambursãri de credite externe       37.285.300           37.285.300   37.285.300
    85  02    Plãþi de dobânzi ºi comisioane      20.383.654           20.383.654   20.383.654
7101       CERCETARE ªTIINÞIFICÃ           1.028.724.882         1.028.724.882  1.028.724.882
    01     CHELTUIELI CURENTE             973.425.606          973.425.606   973.425.606
    02     CHELTUIELI DE PERSONAL           148.528.196          148.528.196   148.528.196
    10      Cheltuieli cu salariile         107.959.499          107.959.499   107.959.499
    11      Contribuþii pentru asigurãri sociale   25.499.536           25.499.536   25.499.536
           de stat
    12      Cheltuieli pentru constituirea       4.738.042           4.738.042    4.738.042
           Fondului pentru plata ajutorului de
           ºomaj
    13      Deplasãri, detaºãri, transferãri      2.642.832           2.642.832    2.642.832
    13  01     Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri    1.257.135           1.257.135    1.257.135
              în þarã
    13  02     Ñ deplasãri în strãinãtate        1.385.697           1.385.697    1.385.697
    14      Contribuþii pentru constituirea      7.688.287           7.688.287    7.688.287
           Fondului de asigurãri sociale de
           sãnãtate
    20     CHELTUIELI MATERIALE            731.164.509          731.164.509   731.164.509
          ªI SERVICII
    21      Drepturi cu caracter social        1.540.653           1.540.653    1.540.653
                                                              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
    22      Hranã                   3.774.138           3.774.138    3.774.138
    23      Medicamente ºi materiale sanitare       20.251            20.251     20.251
    24      Cheltuieli pentru întreþinere ºi     15.389.333          15.389.333   15.389.333
           gospodãrie
    25      Materiale ºi prestãri de servicii     32.296.306          32.296.306   32.296.306
           cu caracter funcþional
    26      Obiecte de inventar de micã         485.393            485.393     485.393
           valoare sau scurtã duratã ºi
           echipament
    27      Reparaþii curente             1.431.988           1.431.988    1.431.988
    28      Reparaþii capitale             5.725.837           5.725.837    5.725.837
    29      Cãrþi ºi publicaþii             469.644            469.644     469.644
                                                              43
    30      Alte cheltuieli             670.030.966          670.030.966   670.030.966
    34     SUBVENÞII                   974.050            974.050     974.050
                                                                 Ñ mii lei Ñ
    A               B              1      2      3  4  5 = 1 + 3   6 = 2 + 4   7 = 5 + 6
      35  01   Alocaþii de la buget pentru insti-    974.050               974.050            974.050  44
            tuþii publice
      38     TRANSFERURI               92.758.851             92.758.851          92.758.851
      39      Transferuri consolidabile          64.981               64.981            64.981
      39  10    Transferuri din bugetul de stat      64.981               64.981            64.981
             cãtre bugetul Fondului de
             asigurãri sociale de sãnãtate,
             reprezentând contribuþia
             datoratã de persoanele care
             satisfac serviciul militar în
             termen
      40      Transferuri neconsolidabile       92.693.870             92.693.870          92.693.870
      40  11    Contribuþii ºi cotizaþii la orga-   17.941.523             17.941.523          17.941.523
             nisme internaþionale
      40  16    Fondul de cercetare-dezvoltare     2.000.000              2.000.000           2.000.000
      40  17    Fondul pentru stimularea inovãrii   4.000.000              4.000.000           4.000.000
      40  59    Transferuri pentru cercetare-     40.699.947             40.699.947          40.699.947
             dezvoltare (granturi)
      40  80    Alte transferuri           28.052.400             28.052.400          28.052.400
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL           55.299.276             55.299.276          55.299.276
      72      Investiþii ale instituþiilor publice  55.299.276             55.299.276          55.299.276
7201         ALTE ACÞIUNI               423.579.128  30.016.800      423.579.128   30.016.800  453.595.928
      01     CHELTUIELI CURENTE            418.999.688  30.016.800      418.999.688   30.016.800  449.016.488
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL         195.022.793             195.022.793          195.022.793
      10      Cheltuieli cu salariile        107.848.900             107.848.900          107.848.900
      11      Contribuþii pentru asigurãri sociale  30.041.000             30.041.000          30.041.000
            de stat
      12      Cheltuieli pentru constituirea      5.363.900              5.363.900           5.363.900
            Fondului pentru plata ajutorului de
            ºomaj
      13      Deplasãri, detaºãri, transferãri     2.932.300              2.932.300           2.932.300
      13  01    Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri   2.400.000              2.400.000           2.400.000
               în þarã
      13  02    Ñ deplasãri în strãinãtate        532.300               532.300            532.300
      14      Contribuþii pentru constituirea     7.512.600              7.512.600           7.512.600
            Fondului de asigurãri sociale de
            sãnãtate
      20     CHELTUIELI MATERIALE           53.147.946             53.147.946          53.147.946
            ªI SERVICII
      24      Cheltuieli pentru întreþinere ºi     8.000.000              8.000.000           8.000.000
            gospodãrie
                                                                        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
      25      Materiale ºi prestãri de servicii    2.510.000              2.510.000           2.510.000
            cu caracter funcþional
      26      Obiecte de inventar de micã       8.014.000              8.014.000           8.014.000
            valoare sau scurtã duratã ºi
            echipament
      27      Reparaþii curente             525.000               525.000            525.000
      28      Reparaþii capitale             80.000               80.000            80.000
      29      Cãrþi ºi publicaþii             34.000               34.000            34.000
      30      Alte cheltuieli             2.313.350              2.313.350           2.313.350
      34     SUBVENÞII                91.900.000             91.900.000          91.900.000
      35  02   Subvenþii pe produse ºi activitãþi   91.900.000             91.900.000          91.900.000
      38     TRANSFERURI               78.928.949  30.016.800       78.928.949   30.016.800  108.945.749
      39      Transferuri consolidabile         455.681               455.681            455.681
    39  10    Transferuri din bugetul de stat      455.681                 455.681          455.681
           cãtre bugetul Fondului de
           asigurãri sociale de sãnãtate,
           reprezentând contribuþia
           datoratã de persoanele care
           satisfac serviciul militar în
           termen
    40      Transferuri neconsolidabile       78.473.268  30.016.800         78.473.268  30.016.800  108.490.068
    40  27    Transferuri aferente Fondului      3.873.268  30.016.800          3.873.268  30.016.800  33.890.068
           Român de Dezvoltare Socialã
    40  28    Executarea silitã a creanþelor      8.932.900                8.932.900         8.932.900
           bugetare
    40  29    Despãgubiri civile, precum ºi      22.812.100                22.812.100         22.812.100
           cheltuieli judiciare ºi
           extrajudiciare derivate din acþiuni
           în reprezentarea intereselor
           statului, potrivit dispoziþiilor
           legale
    40  30    Onorariile pentru expertizele      2.955.000                2.955.000         2.955.000
           contabile dispuse în cadrul
           procesului penal

    40  35    Finanþarea partidelor politice     33.900.000                33.900.000         33.900.000
    40  80    Alte transferuri            6.000.000                6.000.000         6.000.000
    70    CHELTUIELI DE CAPITAL             1.785.737                1.785.737         1.785.737
    72      Investiþii ale instituþiilor publice   1.785.737                1.785.737         1.785.737
    84    RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI         2.793.703                2.793.703         2.793.703
        DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
        CREDITE
    85     Rambursãri de credite externe ºi      2.793.703                2.793.703         2.793.703
         plãþi de dobânzi ºi comisioane la
         creditele externe contractate de
         ordonatorii de credite
    85  02   Plãþi de dobânzi ºi comisioane      2.793.703                2.793.703         2.793.703
7501      CHELTUIELI DIN FONDURI LA           98.545.000                98.545.000         98.545.000
        DISPOZIÞIA GUVERNULUI
    01    CHELTUIELI CURENTE              98.545.000                98.545.000         98.545.000
    38     TRANSFERURI                98.545.000                98.545.000         98.545.000
    40      Transferuri neconsolidabile       98.545.000                98.545.000         98.545.000
    40  80    Alte transferuri            98.545.000                98.545.000         98.545.000
7801      CHELTUIELI DIN FONDUL LA           111.170.000        100.000.000  211.170.000        211.170.000
        DISPOZIÞIA GUVERNULUI, CONSTI-
        TUIT DIN VÃRSÃMINTELE DIN
        PRIVATIZARE
    01    CHELTUIELI CURENTE              50.000.000        100.000.000  150.000.000        150.000.000
    38     TRANSFERURI                50.000.000        100.000.000  150.000.000        150.000.000
    40      Transferuri neconsolidabile       50.000.000        100.000.000  150.000.000        150.000.000
    40  80    Alte transferuri            50.000.000        100.000.000  150.000.000        150.000.000
                                                                       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
    70    CHELTUIELI DE CAPITAL            35.250.000                35.250.000         35.250.000
    73      Investiþii ale regiilor autonome,    22.250.000                22.250.000         22.250.000
          societãþilor ºi companiilor naþionale
          ºi societãþilor comerciale cu capital
          majoritar de stat
    75      Finanþarea programelor de dez-      13.000.000                13.000.000         13.000.000
          voltare
    84    RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI         25.920.000                25.920.000         25.920.000
        DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE LA
        CREDITE
    85     Rambursãri de credite externe ºi      17.680.000                17.680.000         17.680.000
         plãþi de dobânzi ºi comisioane la
                                                                       45
         creditele externe contractate de
         ordonatorii de credite
                                                                                Ñ mii lei Ñ
      A                B               1         2        3     4   5 = 1 + 3    6 = 2 + 4    7 = 5 + 6
        85  01     Rambursãri de credite externe       13.630.000                      13.630.000            13.630.000  46
        85  02     Plãþi de dobânzi ºi comisioane       4.050.000                       4.050.000            4.050.000
        88      Rambursãri de credite interne ºi       8.240.000                       8.240.000            8.240.000
               plãþi de dobânzi ºi comisioane
               aferente acestora
        88  01     Rambursãri de credite interne       8.240.000                       8.240.000            8.240.000
8501           TRANSFERURI DIN BUGETUL DE          5.618.267.739           Ð43.500.000     5.574.767.739          5.574.767.739
             STAT
        01     CHELTUIELI CURENTE             5.618.267.739           Ð43.500.000     5.574.767.739          5.574.767.739
        38      TRANSFERURI               5.618.267.739           Ð43.500.000     5.574.767.739          5.574.767.739
        39       Transferuri consolidabile       5.560.535.607           Ð43.500.000     5.517.035.607          5.517.035.607
        39  03      Transferuri din bugetul de stat    788.000.000           Ð43.500.000      744.500.000           744.500.000
                 cãtre bugetele locale pentru
                 investiþii finanþate parþial din
                 împrumuturi externe
        39  04      Transferuri din bugetul de stat   4.098.243.632                     4.098.243.632          4.098.243.632
                 cãtre bugetul asigurãrilor
                 sociale de stat
        39  08      Transferuri din bugetul de stat    674.291.975                     674.291.975            674.291.975
                 cãtre bugetul Fondului special
                 de solidaritate socialã pentru
                 persoanele cu handicap
        40       Transferuri neconsolidabile        57.732.132                      57.732.132            57.732.132
        40  18      Transferuri de la bugetul de stat    57.732.132                      57.732.132            57.732.132
                 pentru acoperirea deficitului
                 bugetului asigurãrilor sociale de
                 stat din anul 1997
8601           ÎMPRUMUTURI                  627.008.946                     627.008.946            627.008.946
        79     ÎMPRUMUTURI ACORDATE             627.008.946                     627.008.946            627.008.946
        80  02     Împrumuturi acordate pentru fina-     26.800.000                      26.800.000            26.800.000
                lizarea unor obiective aprobate
                prin convenþii bilaterale ºi
                acorduri interguvernamentale
        80  05     Împrumuturi acordate persoanelor       208.946                       208.946             208.946
                care beneficiazã de statutul de
                refugiat ºi sunt lipsite de
                mijloace de existenþã
        80  06     Împrumuturi acordate pentru cre-     600.000.000                     600.000.000            600.000.000
                ditarea agriculturii
8801           DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI          34.265.125.000                    34.265.125.000          34.265.125.000
             PUBLICE ªI ALTE CHELTUIELI
        01     CHELTUIELI CURENTE            34.265.125.000                    34.265.125.000          34.265.125.000
        49      DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI 34.265.125.000                           34.265.125.000          34.265.125.000
               PUBLICE
        50  01     Dobânzi aferente datoriei publice 23.968.800.000                      23.968.800.000          23.968.800.000
                interne
        50  02     Dobânzi aferente datoriei publice    618.200.000                     618.200.000            618.200.000
                externe
                                                                                       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
        50  03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea 2.988.600.000                       2.988.600.000          2.988.600.000
                ºi plasarea titlurilor de stat ºi de
                riscurile garanþiilor date de stat
                în condiþiile legii
        50  04     Diferenþe de curs aferente datoriei 4.742.300.000                      4.742.300.000          4.742.300.000
                publice externe
        50  05     Diferenþe de curs aferente datoriei 1.947.225.000                      1.947.225.000          1.947.225.000
                publice interne
9501           FONDURI DE REZERVÃ               30.271.968           Ð5.000.000      25.271.968            25.271.968
    01         Fond de rezervã bugetarã la dispo-       24.776.737           Ð5.000.000      19.776.737            19.776.737
              ziþia Guvernului
    02         Fond de intervenþie la dispoziþia        5.495.231                       5.495.231            5.495.231
              Guvernului
9901           DEFICIT                  Ð18.847.107.517  Ð7.736.302.755  Ð570.837.870    Ð19.417.945.387  Ð7.736.302.755 Ð27.154.248.142
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999                         47
                                                          ANEXA Nr. 4
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                             BUGETUL
               Fondului special al drumurilor publice pe anul 1999
                                                          Ñ mii lei Ñ

Capi- Sub- Titlu/                            Program                Program
   capi- Articol Alineat        Denumire indicator                  Influenþe
tol                                    1999                 rectificat
    tol
    A       B                          1           2        3

0012             VENITURI Ñ TOTAL             2.643.300.000      6.700.000  2.650.000.000*****)
2512              I. VENITURI CURENTE          2.643.300.000      6.700.000  2.650.000.000
3312               A. VENITURI FISCALE         2.643.300.000      6.700.000  2.650.000.000
1212                A2. IMPOZITE INDIRECTE       2.643.300.000      6.700.000  2.650.000.000
1712                 ALTE IMPOZITE          2.643.300.000*)     6.700.000  2.650.000.000*)
                   INDIRECTE
    07                Cotã asupra preþului      1.954.750.000     86.700.000  2.041.450.000
                    cu ridicata, exclusiv
                    accizele pentru carburanþii
                    auto livraþi la intern
                    de cãtre producãtori
                    ºi valorii în vamã
                    pentru carburanþii auto
                    importaþi
    08                Cotã asupra preþului       320.035.000             320.035.000
                    cu ridicata, exclusiv
                    accizele pentru
                    autovehiculele ºi remorcile
                    livrate de cãtre producãtorii
                    din þarã pe piaþa internã
                    ºi a valorii în vamã a
                    autovehiculelor ºi remorcilor
                    importate
    09                Sume fixe anuale plãtite     368.515.000     Ð80.000.000   288.515.000
                    pentru utilizarea drumurilor
                    publice de proprietarii de
                    automobile ºi remorci
5012             CHELTUIELI Ñ TOTAL            2.350.000.000**)   300.000.000  2.650.000.000**)
        01        CHELTUIELI CURENTE           1.927.150.000     290.000.000  2.217.150.000
        02         CHELTUIELI DE PERSONAL         50.000.000***)            50.000.000***)
        20         CHELTUIELI MATERIALE        1.877.150.000     290.000.000  2.167.150.000
                  ªI SERVICII
        70        CHELTUIELI DE CAPITAL          422.850.000     10.000.000   432.850.000
6912              a) Pentru drumurile naþionale:
                  ACÞIUNI ECONOMICE          1.527.500.000     195.000.000  1.722.500.000
6812                TRANSPORTURI            1.527.500.000     195.000.000  1.722.500.000
                  ªI COMUNICAÞII
        01         CHELTUIELI CURENTE         1.250.800.000     185.000.000  1.435.800.000
        02          CHELTUIELI DE PERSONAL        50.000.000***)            50.000.000***)
        10            Cheltuieli cu salariile      34.376.700              34.376.700
        11            Contribuþii pentru asigurãri   11.538.990              11.538.990
                    sociale de stat
        12            Cheltuieli pentru constituirea   1.701.820              1.701.820
                    Fondului pentru plata ajutorului
                    de ºomaj
        14            Contribuþii pentru         2.382.490              2.382.490
                    constituirea Fondului
                    de asigurãri sociale
                    pentru sãnãtate
        20          CHELTUIELI MATERIALE       1.200.800.000****)  185.000.000  1.385.800.000****)
                   ªI SERVICII
        27            Reparaþii curente        907.800.000     67.000.000   974.800.000
        28            Reparaþii capitale        293.000.000****)  118.000.000   411.000.000****)
        70         CHELTUIELI DE CAPITAL         276.700.000     10.000.000   286.700.000
        73            Investiþii ale regiilor     276.700.000     10.000.000   286.700.000
                    autonome ºi societãþilor
                    comerciale cu capital
                    de stat
    05              Drumuri ºi poduri         1.527.500.000     195.000.000  1.722.500.000
7012              b) Pentru drumurile locale:
                  ACÞIUNI ECONOMICE           822.500.000*****)  105.000.000   927.500.000*****)
7112                TRANSPORTURI             822.500.000     105.000.000   927.500.000
                  ªI COMUNICAÞII
        01         CHELTUIELI CURENTE          676.350.000     105.000.000   781.350.000
        20          CHELTUIELI MATERIALE        676.350.000     105.000.000   781.350.000
                   ªI SERVICII
        27            Reparaþii curente        542.100.000     105.000.000   647.100.000
        28            Reparaþii capitale        134.250.000             134.250.000
  48                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 632/24.XII.1999
                                                                  Ñ mii lei Ñ

            A         B                        1            2        3

                 70        CHELTUIELI DE CAPITAL       146.150.000*****)            146.150.000*****)
                 73         Investiþii ale regiilor     146.150.000               146.150.000
                           autonome ºi societãþilor
                           comerciale cu capital
                           de stat
            05             Drumuri ºi poduri         822.500.000     105.000.000    927.500.000
       9812              EXCEDENT/DEFICIT             293.300.000     Ð293.300.000
              *****) Inclusiv încasãrile din restanþele din anii precedenþi, care în execuþie se vor evidenþia distinct.
              *****) Disponibilul din anii precedenþi la Fondul special al drumurilor publice se va utiliza în limita cheltuielilor
       aprobate.
              *****) Cheltuielile de personal aferente personalului care executã lucrãri de întreþinere, reparare, exploatare,
       modernizare ºi reabilitare la drumurile naþionale, cu excepþia celui prevãzut la art. 6 din Hotãrârea Guvernului
       nr. 1.275/1990, astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea Guvernului nr. 612/1998.
              *****) Reparaþii capitale, din care 105,0 miliarde lei reprezintã contribuþia pãrþii române la realizarea lucrãrilor de
       investiþii finanþate prin împrumuturi de la Banca Europeanã de Investiþii, în conformitate cu Legea nr. 34/1999 privind
       ratificarea Acordului de împrumut dintre România ºi Banca Europeanã de Investiþii ºi Administraþia Naþionalã a Drumurilor
       (A.N.D.) pentru finanþarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 ºi la
       Bucureºti la 24 iulie 1998.
              *****) Inclusiv resursele necesare pentru contribuþia pãrþii române în anul 1999 la execuþia obiectivului de investiþii
       ”Modernizarea drumului comunal CacicaÑSoloneþul Nou", care se va realiza ºi cu sprijin financiar acordat de cãtre Polonia.

          NOTÃ:
          Cheltuielile se vor efectua în limita veniturilor încasate.
          Comisionul Casei de Economii ºi Consemnaþiuni este inclus la poziþia ”Drumuri naþionaleÒ, art. 27
       ”Reparaþii curenteÒ.
                        EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

           Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                   ºi nr. 64690427282 Banca Comercialã Românã Ñ S.A., sectorul 5.
           Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
           Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                   E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632/24.XII.1999 conþine 48 de pagini.                Preþul 8.016 lei     ISSN 1453Ñ4495

								
To top