Docstoc

620 PARTEA I Anul XI Ñ Nr 620 LEGI

Document Sample
620 PARTEA I Anul XI Ñ Nr 620 LEGI Powered By Docstoc
					                                     PARTEA      I
Anul XI Ñ Nr. 620                 LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                        Vineri, 17, decembrie 1999

                                      SUMAR
Nr.                                    Pagina  Nr.                                       Pagina
                DECRETE                              HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                                          1.013. Ñ Hotãrâre pentru aprobarea încheierii, prin nego-
424.  Ñ Decret privind conferirea Ordinului ”Meritul                   ciere directã, a contractului de administrare la
    MilitarÒ unor ofiþeri, maiºtri militari ºi subofiþeri din              Regia Autonomã ”Administraþia Patrimoniului
                                              Protocolului de StatÒ .................................................    2
    Serviciul de Telecomunicaþii Speciale......................       1
                                          1.031. Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Normelor metodolo-
425.  Ñ Decret privind trecerea în rezervã a unui general                 gice privind înregistrarea în contabilitate a bunuri-
                                              lor care alcãtuiesc domeniul public al statului ºi al
    din Ministerul Apãrãrii Naþionale ..............................     2     unitãþilor administrativ-teritoriale................................    3Ð8                                  DECRETE
                                PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                            DECRET
               privind conferirea Ordinului ”Meritul MilitarÒ unor ofiþeri,
            maiºtri militari ºi subofiþeri din Serviciul de Telecomunicaþii Speciale
     În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 32 alin. (2) ºi art. 107
alin. 6 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
     având în vedere propunerile directorului Serviciului de Telecomunicaþii Speciale,

     Preºedintele României        d e c r e t e a z ã      :

  Art. 1. Ñ Se conferã Ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa I,               Art. 3. Ñ Se conferã Ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa a III-a,
pentru 25 de ani vechime în activitate ºi rezultate meritorii,           pentru 15 ani vechime în activitate ºi rezultate meritorii,
ofiþerilor, maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 1.     ofiþerilor, maistrului militar ºi subofiþerilor prevãzuþi în
  Art. 2. Ñ Se conferã Ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa a II-a,          anexa nr. 3.
pentru 20 de ani vechime în activitate ºi rezultate meritorii,             Art. 4. Ñ Anexele nr. 1 Ñ 3*) fac parte integrantã din
ofiþerilor, maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 2.     prezentul decret.

                                 PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                                 EMIL CONSTANTINESCU
                                                      În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituþia
                                                     României, contrasemnãm acest decret.
                                                                PRIM-MINISTRU
                                                                RADU VASILE
     Bucureºti, 10 decembrie 1999.
     Nr. 424.
     *) Anexele 1Ñ3 se publicã ulterior.
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 620/17.XII.1999

                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                        DECRET
        privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul Apãrãrii Naþionale
     În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare,
     având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apãrãrii naþionale,

    Preºedintele României    d e c r e t e a z ã   :
  Articol unic. Ñ Pe data de 31 decembrie 1999 genera-      prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995
lul de brigadã Hanganu Ion Silvestru se trece în rezervã      privind statutul cadrelor militare.
                          PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                          EMIL CONSTANTINESCU

                                          În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituþia
                                         României, contrasemnãm acest decret.
                                                 PRIM-MINISTRU
                                                 RADU VASILE
    Bucureºti, 10 decembrie 1999.
    Nr. 425.    HOTÃRÂRI             ALE      GUVERNULUI               ROMÂNIEI
                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
      pentru aprobarea încheierii, prin negociere directã, a contractului de administrare
         la Regia Autonomã ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
    În temeiul art. 107 alin. (1) din Constituþia României,

     Guvernul României h o t ã r ã º t e :
  Art. 1. Ñ Se aprobã încheierea, prin negociere directã,    administraþiei publice locale este acþionar majoritar, precum
a contractului de administrare la Regia Autonomã          ºi a regiilor autonome.
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ.          Art. 3. Ñ Comisia de selecþie a ofertei ºi de negociere
  Art. 2. Ñ (1) Negocierea directã a contractului de admi-    a contractului de administrare se desemneazã prin ordin al
nistrare la Regia Autonomã ”Administraþia Patrimoniului      Secretariatului General al Guvernului în termen de 5 zile
Protocolului de StatÒ va avea loc cu unul dintre compo-      de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
nenþii actualului consiliu de administraþie, selectat dintre cei    Art. 4. Ñ (1) Termenul de încheiere a contractului de
care depun ofertele în termen de 30 de zile de la data
                                  administrare la Regia Autonomã ”Administraþia Patrimoniului
constituirii comisiei de selecþie a ofertei ºi de negociere a
contractului de administrare.                   Protocolului de StatÒ este de 60 de zile de la data intrãrii
  (2) Oferta selectatã pentru negocierea directã a contrac-   în vigoare a prezentei hotãrâri.
tului de administrare se va face în conformitate cu preve-       (2) Începând cu data încheierii contractului de adminis-
derile Hotãrârii Guvernului nr. 364/1999 pentru aprobarea     trare la Regia Autonomã ”Administraþia Patrimoniului
Normelor metodologice privind încheierea contractelor de      Protocolului de StatÒ, în conformitate cu prevederile prezen-
administrare a companiilor/societãþilor naþionale, a        tei hotãrâri, activitatea actualului consiliu de administraþie
societãþilor comerciale, la care statul sau o autoritate a     înceteazã.
                             PRIM-MINISTRU
                             RADU VASILE

                                            Contrasemneazã:
                                        Secretarul general al Guvernului,
                                             Radu Stroe
                                     Preºedintele Agenþiei Române de Dezvoltare,
                                            Sorin Fodoreanu
    Bucureºti, 9 decembrie 1999.
    Nr. 1.013.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 620/17.XII.1999                     3

                            GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
      pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate
   a bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al statului ºi al unitãþilor administrativ-teritoriale
     În temeiul prevederilor art. 24 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,

     Guvernul României    h o t ã r ã º t e   :
  Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind înre-        Art. 2. Ñ Evidenþierea distinctã în contabilitate a bunuri-
gistrarea în contabilitate a bunurilor care alcãtuiesc dome-     lor potrivit normelor metodologice prevãzute la art. 1 se
niul public al statului ºi al unitãþilor administrativ-teritoriale,  face dupã definitivarea inventarelor ºi dupã atestarea lor,
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta      prin hotãrâre a Guvernului, ca bunuri aparþinând domeniului
hotãrâre.                               public al statului sau al unitãþilor administrativ-teritoriale.
                           PRIM-MINISTRU INTERIMAR
                           ALEXANDRU ATHANASIU
                                              Contrasemneazã:
                                              Ministrul finanþelor,
                                             Decebal Traian Remeº
                                              Secretar de stat,
                                           ºeful Departamentului pentru
                                           Administraþie Publicã Localã,
                                               Vlad Roºca
    Bucureºti, 14 decembrie 1999.
    Nr. 1.031.
                                                                 ANEXÃ

                        NORME METODOLOGICE
        privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al statului
                       ºi al unitãþilor administrativ-teritoriale
  1. Bunurile din domeniul public pot fi date, dupã caz, în        %    =   212  Ñ  cu valoarea de înregistrare a
administrarea regiilor autonome, prefecturilor, a autoritãþilor                   Ñ  mijloacelor fixe predate
administraþiei publice centrale ºi locale, a altor instituþii      1015.02          Ñ  cu valoarea neamortizatã a
publice de interes naþional, judeþean sau local.                          Ñ  mijloacelor fixe predate
  În baza inventarelor întocmite pentru bunurile care, potri-       281           Ñ  cu amortizarea calculatã
vit legii, alcãtuiesc domeniul public al statului sau al                      Ñ  pânã la apariþia Legii
unitãþilor administrativ-teritoriale, a cãror apartenenþã a fost                     nr. 15/1994
stabilitã prin hotãrâre a Guvernului, regiile autonome,
                                               ºi
instituþiile publice, consiliile locale ºi consiliile judeþene,
dupã caz, care, potrivit legii, administreazã astfel de bunuri,     1015.02   =   118  Ñ cu sumele rãmase în soldul
înregistreazã bunurile respective în conturi contabile dis-                     Ñ creditor al contului 1015.02
tincte, dupã cum urmeazã:                                      Ñ ”Patrimoniul publicÒ
  a) regiile autonome, precum ºi institutele naþionale de                 sau
cercetare-dezvoltare înfiinþate în baza Ordonanþei             118    =   212   Ñ cu sumele reprezentând
Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii ºi                     Ñ mijloace fixe aparþinând
finanþãrii activitãþii de cercetare-dezvoltare, aprobatã ºi                     Ñ domeniului public, achiziþionate
modificatã prin Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ºi com-                      Ñ din alte surse;
pletãrile ulterioare, care, potrivit legii, administreazã bunuri     c) ministerele ºi celelalte organe de specialitate ale
din domeniul public al statului ºi al unitãþilor administrativ-    administraþiei publice centrale, autoritãþile publice centrale,
teritoriale, înregistreazã în contabilitate bunurile respective    consiliile locale, consiliile judeþene, Consiliul General al
în activ, în conturi corespunzãtoare de imobilizãri, analitic     Municipiului Bucureºti ºi instituþiile publice din subordinea
distinct, iar în pasiv, în creditul contului 1015.02         acestora înregistreazã în contabilitate bunurile care
”Patrimoniul publicÒ. Evidenþa analiticã se þine pe surse de
                                   alcãtuiesc domeniul public al statului ºi al unitãþilor admini-
dobândire, potrivit legii;
  b) societãþile comerciale, companiile naþionale sau        strativ-teritoriale, în conturi contabile distincte, potrivit meto-
societãþile naþionale înfiinþate prin reorganizarea regiilor     dologiei de utilizare a conturilor respective din prezentele
autonome care au avut în administrare bunuri aparþinând        norme metodologice.
domeniului public al statului sau al unitãþilor administrativ-      Bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, nu sunt
teritoriale ºi care se predau organelor de specialitate ale      de uz sau de interes public se înregistreazã în conturi con-
administraþiei publice centrale sau locale, dupã caz, înregis-    tabile distincte potrivit metodologiei de utilizare a conturilor
treazã în contabilitate aceste operaþiuni astfel:           respective din prezentele norme metodologice.
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 620/17.XII.1999

   2. Planurile de conturi pentru instituþiile publice, consi-     6. Bunurile proprietate publicã aflate în administrarea
liile locale ºi judeþene se modificã ºi se completeazã potri-     regiilor autonome, respectiv a ministerelor, celorlalte organe
vit anexei nr. 1.                           de specialitate ale administraþiei publice centrale ºi locale
   3. Bunurile care alcãtuiesc domeniul public al statului     ºi a instituþiilor publice de interes naþional sau local, se
sau al unitãþilor administrativ-teritoriale, respectiv domeniul    inventariazã anual pe liste de inventariere distincte.
privat al statului sau al unitãþilor administrativ-teritoriale, se    7. Ministerele sau alte organe de specialitate ale admi-
înregistreazã la intrarea în patrimoniu în activ, în conturi     nistraþiei publice centrale ºi consiliile judeþene, consiliile
corespunzãtoare de imobilizãri, analitic distinct, iar în pasiv,   locale sau instituþiile publice de interes local, care, potrivit
în creditul conturilor 306 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc
                                   Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul
domeniul public al statuluiÒ, respectiv 308 ”Fondul bunurilor
                                   juridic al acesteia ºi Legii nr. 219/1998 privind regimul con-
care alcãtuiesc domeniul public al unitãþii administrativ-teri-
                                   cesiunilor, pot concesiona, pot închiria sau pot da în folo-
torialeÒ, dupã caz.
                                   sinþã gratuitã bunuri proprietate publicã ori privatã a
   4. Funcþiunea conturilor nou-introduse este prezentatã în
                                   statului, respectiv a unitãþii administrativ-teritoriale, au
anexa nr. 2, iar Monografia privind înregistrarea în contabi-
litate a bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al statului    obligaþia înregistrãrii acestora în conturi corespunzãtoare de
ºi al unitãþilor administrativ-teritoriale este prezentatã în     imobilizãri, analitic distinct.
anexa nr. 3.                               8. Persoanele juridice care, potrivit legii, au în concesi-
   5. Bunurile care, potrivit legii, alcãtuiesc domeniul public   une, închiriere sau în folosinþã gratuitã bunuri din domeniul
al statului ºi al unitãþilor administrativ-teritoriale, neevaluate  public ori privat al statului sau al unitãþii administrativ-terito-
în expresie bãneascã, se înregistreazã în evidenþa tehnic-      riale au obligaþia inventarierii anuale a bunurilor respective
operativã în unitãþi naturale sau natural-convenþionale, dupã     pe liste de inventariere distincte, care se transmit ºi titula-
caz.                                 rului dreptului de administrare.                                                           ANEXA Nr. 1
                                                     la normele metodologice

                              COMPLETÃRI
             în planurile de conturi pentru instituþii publice ºi consilii locale ºi judeþene

                                             Simbolul conturilor     Funcþia
       Nr.                                                   conturilor
                 Denumirea conturilor             Clasa
       crt.                                   Sintetice    Analitice    Activ/
                                                            Pasiv
       1              2                  3     4        5       6

       A. La instituþiile publice
        1. Conturi introduse în activ*):
        Ñ Terenuri care alcãtuiesc domeniul public al statului**)    0    011       011.01       A
        Ñ Terenuri care alcãtuiesc domeniul public al statului,     0    011     011.01.01       A
        Ñ aflate în administrare
        Ñ Terenuri care alcãtuiesc domeniul public al statului,     0    011     011.01.02       A
        Ñ date în concesiune, închiriere sau în folosinþã gratuitã
        Ñ Terenuri care alcãtuiesc domeniul privat al statului     0    011      011.02        A
        Ñ Terenuri care alcãtuiesc domeniul privat al statului,     0    011     011.02.01       A
        Ñ aflate în administrare
        Ñ Terenuri care alcãtuiesc domeniul privat al statului,     0    011     011.02.02       A
        Ñ date în concesiune, închiriere sau în folosinþã gratuitã
        Ñ Garanþii constituite de concesionar              9    928        Ñ         A
        2. Conturi introduse în pasiv:
        Ñ Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al      3    306        Ñ         P
        Ñ statului
        Ñ Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al      3    307        Ñ         P
        Ñ statului
        3. Conturi eliminate din pasiv:
        Ñ Fondul mijloacelor fixe ºi al terenurilor           3    310        Ñ         P
       B. La consiliile judeþene ºi la consiliile locale
        1. Conturi introduse în activ*):
        Ñ Terenuri care alcãtuiesc domeniul public al unitãþii     0    011       011.03       A
        Ñ administrativ-teritoriale
        Ñ Terenuri care alcãtuiesc domeniul public al unitãþii     0    011     011.03.01       A
        Ñ administrativ-teritoriale, aflate în administrare
        Ñ Terenuri care alcãtuiesc domeniul public al unitãþii
        Ñ administrativ-teritoriale, date în concesiune, închiriere   0    011     011.03.02       A
        Ñ sau în folosinþã gratuitã
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 620/17.XII.1999                              5

       1                2                     3     4         5        6

         Ñ Terenuri care alcãtuiesc domeniul privat al unitãþii         0     011       011.04        A
         Ñ administrativ-teritoriale
         Ñ Terenuri care alcãtuiesc domeniul privat al unitãþii         0     011     011.04.01        A
         administrativ-teritoriale, aflate în administrare
         Ñ Terenuri care alcãtuiesc domeniul privat al unitãþii         0     011     011.04.02        A
         administrativ-teritoriale, date în concesiune, închiriere
         sau în folosinþã gratuitã
         Ñ Garanþii constituite de concesionar                  9     928        Ñ          A
         2. Conturi introduse în pasiv:
         Ñ Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al          3     308        Ñ          P
         unitãþii administrativ-teritoriale
         Ñ Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al          3     308       308.01        P
         judeþului
         Ñ Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public de          3     308       308.02        P
         interes local
         Ñ Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al          3     309        Ñ          P
         unitãþii administrativ-teritoriale
         Ñ Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al          3     309       309.01        P
         judeþului
         Ñ Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat de          3     309       309.02        P
         interes local
         3. Conturi eliminate:
         Ñ Fondul mijloacelor fixe ºi terenurilor                3     310        Ñ          P
       C. La consiliile locale comunale se introduc ºi se eliminã,
         dupã caz, partizile corespunzãtoare conturilor contabile
         de la consiliile locale.
            **) Pentru bunurile de natura amenajãrilor de terenuri ºi a mijloacelor fixe se deschid conturi analitice distincte în
       cadrul conturilor 012 ºi 013, dupã caz, potrivit metodologiei de la ”terenuriÒ.
            **) Cu excepþia celor dobândite din venituri publice extrabugetare, care constituie proprietatea privatã a acestora.
                                                                        ANEXA Nr. 2
                                                                  la normele metodologice

                     FUNCÞIUNEA CONTURILOR NOU-INTRODUSE

    Contul 306 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc               013 ”Mijloace fixeÒ
        domeniul public al statuluiÒ                   Ñ cu valoarea construcþiilor ºi a celorlalte bunuri de natura
                                       mijloacelor fixe care alcãtuiesc domeniul public al statului,
  Cu ajutorul acestui cont ministerele, celelalte organe de         intrate în patrimoniu, potrivit legii.
specialitate ale administraþiei publice centrale, autoritãþile          Contul 306 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul
publice centrale ºi instituþiile publice finanþate integral de la       public al statuluiÒ se debiteazã prin creditul conturilor:
bugetul de stat subordonate acestora þin evidenþa bunurilor            011 ”TerenuriÒ
care alcãtuiesc domeniul public al statului, potrivit legii.           Ñ cu valoarea terenurilor care alcãtuiesc domeniul public
  Evidenþa analiticã se þine pe surse de dobândire, potrivit        al statului, ieºite din patrimoniu, potrivit legii;
legii.                                      012 ”Amenajãri de terenuriÒ
  Contul 306 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul             Ñ cu valoarea amenajãrilor de terenuri care alcãtuiesc
public al statuluiÒ este un cont de pasiv. În creditul contului        domeniul public al statului, ieºite din patrimoniu, potrivit legii;
se înregistreazã bunurile din domeniul public al statului, potrivit        013 ”Mijloace fixeÒ
legii, iar în debit, bunurile ieºite din domeniul public al statu-        Ñ cu valoarea construcþiilor ºi a celorlalte bunuri de natura
lui, în condiþiile legii.                           mijloacelor fixe care alcãtuiesc domeniul public al statului,
  Soldul creditor al contului reprezintã bunurile care           ieºite din patrimoniu, potrivit legii.
alcãtuiesc domeniul public al statului la un moment dat.
  Contul 306 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul
                                             Contul 307 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc
public al statuluiÒ se crediteazã prin debitul conturilor:
                                                 domeniul privat al statuluiÒ
  310 ”Fondul mijloacelor fixe ºi terenurilorÒ
  Ñ cu valoarea bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al          Cu ajutorul acestui cont ministerele, celelalte organe de
statului, potrivit legii, existente în patrimoniu (pe baza inventa-      specialitate ale administraþiei publice centrale, autoritãþile
rului bunurilor care aparþin domeniului public al statului, ates-       publice centrale ºi instituþiile publice subordonate acestora þin
tate prin hotãrâre a Guvernului);                       evidenþa bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al statului,
  011 ”TerenuriÒ                              potrivit legii.
  Ñ cu valoarea terenurilor care alcãtuiesc domeniul public           Contul 307 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul pri-
al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii;              vat al statuluiÒ este un cont de pasiv. În creditul contului se
  012 ”Amenajãri de terenuriÒ                        înregistreazã bunurile din domeniul privat al statului, potrivit
  Ñ cu valoarea amenajãrilor de terenuri care alcãtuiesc          legii, iar în debit, bunurile ieºite din domeniul privat al statului,
domeniul public al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii;      în condiþiile legii.
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 620/17.XII.1999

  Soldul creditor al contului reprezintã bunurile care           013 ”Mijloace fixeÒ
alcãtuiesc domeniul privat al statului la un moment dat.           Ñ cu valoarea construcþiilor ºi a celorlalte bunuri de natura
  Contul 307 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul pri-      mijloacelor fixe care alcãtuiesc domeniul public al unitãþii admi-
vat al statuluiÒ se crediteazã prin debitul conturilor:          nistrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii.
  310 ”Fondul mijloacelor fixe ºi terenurilorÒ               Contul 308 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul
  Ñ cu valoarea bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al      public al unitãþii administrativ-teritorialeÒ se debiteazã prin cre-
statului, potrivit legii, existente în patrimoniu;            ditul conturilor:
  011 ”TerenuriÒ                              011 ”TerenuriÒ
  Ñ cu valoarea terenurilor care alcãtuiesc domeniul privat         Ñ cu valoarea terenurilor care alcãtuiesc domeniul public
al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii;            al unitãþii administrativ-teritoriale, ieºite din patrimoniu, potrivit
  012 ”Amenajãri de terenuriÒ                      legii;
  Ñ cu valoarea amenajãrilor de terenuri care alcãtuiesc          012 ”Amenajãri de terenuriÒ
domeniul privat al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii;      Ñ cu valoarea amenajãrilor de terenuri care alcãtuiesc
  013 ”Mijloace fixeÒ                          domeniul public al unitãþii administrativ-teritoriale, ieºite din
  Ñ cu valoarea construcþiilor ºi a celorlalte bunuri de natura     patrimoniu, potrivit legii;
mijloacelor fixe care alcãtuiesc domeniul privat al statului,         013 ”Mijloace fixeÒ
intrate în patrimoniu, potrivit legii.                    Ñ cu valoarea construcþiilor ºi a celorlalte bunuri de natura
  Contul 307 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul pri-      mijloacelor fixe care alcãtuiesc domeniul public al unitãþii admi-
vat al statuluiÒ se debiteazã prin creditul conturilor:          nistrativ-teritoriale, ieºite din patrimoniu, potrivit legii.
  011 ”TerenuriÒ
  Ñ cu valoarea terenurilor care alcãtuiesc domeniul privat        Contul 309 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul
al statului, ieºite din patrimoniu, potrivit legii;                 privat al unitãþii administrativ-teritorialeÒ
  012 ”Amenajãri de terenuriÒ                        Cu ajutorul acestui cont consiliile judeþene, Consiliul
  Ñ cu valoarea amenajãrilor de terenuri care alcãtuiesc        General al Municipiului Bucureºti, consiliile locale orãºeneºti,
domeniul privat al statului, ieºite din patrimoniu, potrivit legii;    municipale ºi ale sectoarelor municipiului Bucureºti, precum ºi
  013 ”Mijloace fixeÒ                          instituþiile publice ºi serviciile publice subordonate acestora þin
  Ñ cu valoarea construcþiilor ºi a celorlalte bunuri de natura     evidenþa bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al unitãþii
mijloacelor fixe care alcãtuiesc domeniul privat al statului,       administrativ-teritoriale, potrivit legii.
ieºite din patrimoniu, potrivit legii.                    Contul 309 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul pri-
                                     vat al unitãþii administrativ-teritorialeÒ este un cont de pasiv.
  Contul 308 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul         În creditul contului se înregistreazã bunurile din domeniul pri-
     public al unitãþii administrativ-teritorialeÒ          vat al unitãþii administrativ-teritoriale, potrivit legii, iar în debit,
                                     bunurile ieºite din domeniul privat al unitãþii administrativ-terito-
   Cu ajutorul acestui cont consiliile judeþene, Consiliul       riale, în condiþiile legii.
General al Municipiului Bucureºti, consiliile locale orãºeneºti,       Soldul creditor al contului reprezintã bunurile care
municipale ºi ale sectoarelor municipiului Bucureºti, precum ºi      alcãtuiesc domeniul privat al unitãþii administrativ-teritoriale la
instituþiile finanþate integral de la bugetul local subordonate      un moment dat.
acestora þin evidenþa bunurilor care alcãtuiesc domeniul public        Contul 309 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul pri-
al unitãþii administrativ-teritoriale, potrivit legii.          vat al unitãþii administrativ-teritorialeÒ se desfãºoarã în analitic
   Contul 308 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul        astfel:
public al unitãþii administrativ-teritorialeÒ este un cont de pasiv.     309.01 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al
În creditul contului se înregistreazã bunurile din domeniul        judeþuluiÒ
public al unitãþii administrativ-teritoriale, potrivit legii, iar în     309.02 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat de
debit, bunurile ieºite din domeniul public al unitãþii administra-    interes localÒ
tiv-teritoriale, în condiþiile legii.                     Contul 309 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul pri-
   Soldul creditor al contului reprezintã bunurile care         vat al unitãþii administrativ-teritorialeÒ se crediteazã prin debitul
alcãtuiesc domeniul public al unitãþii administrativ-teritoriale la    conturilor:
un moment dat.                                310 ”Fondul mijloacelor fixe ºi terenurilorÒ
   Contul 308 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul          Ñ cu valoarea bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al
public al unitãþii administrativ-teritorialeÒ se desfãºoarã în ana-    unitãþii administrativ-teritoriale, potrivit legii, existente în patri-
litic astfel:                               moniu;
   308.01 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al       011 ”TerenuriÒ
judeþuluiÒ                                  Ñ cu valoarea terenurilor care alcãtuiesc domeniul privat
   308.02 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public de     al unitãþii administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit
interes localÒ                              legii;
   În cadrul conturilor de mai sus se deschid fiºe analitice,        012 ”Amenajãri de terenuriÒ
distincte pe surse de dobândire, potrivit legii.               Ñ cu valoarea amenajãrilor de terenuri care alcãtuiesc
   Contul 308 ”Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul        domeniul privat al unitãþii administrativ-teritoriale, intrate în
public al unitãþii administrativ-teritorialeÒ se crediteazã prin     patrimoniu, potrivit legii;
debitul conturilor:                              013 ”Mijloace fixeÒ
   310 ”Fondul mijloacelor fixe ºi terenurilorÒ               Ñ cu valoarea construcþiilor ºi a celorlalte bunuri de natura
   Ñ cu valoarea bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al      mijloacelor fixe care alcãtuiesc domeniul privat al unitãþii admi-
unitãþii administrativ-teritoriale, potrivit legii, existente în patri-  nistrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii.
moniu (pe baza inventarului bunurilor care aparþin domeniului         Contul 309 ”Fondul bunurilor care alcãtuitesc domeniul pri-
public judeþean sau de interes local, atestate prin hotãrâre a      vat al unitãþii administrativ-teritorialeÒ se debiteazã prin creditul
Guvernului);                               conturilor:
   011 ”TerenuriÒ                              011 ”TerenuriÒ
   Ñ cu valoarea terenurilor care alcãtuiesc domeniul public        Ñ cu valoarea terenurilor care alcãtuiesc domeniul privat
al unitãþii administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit  al unitãþii administrativ-teritoriale, ieºite din patrimoniu, potrivit
legii;                                  legii;
   012 ”Amenajãri de terenuriÒ                       012 ”Amenajãri de terenuriÒ
   Ñ cu valoarea amenajãrilor de terenuri care alcãtuiesc          Ñ cu valoarea amenajãrilor de terenuri care alcãtuiesc
domeniul public al unitãþii administrativ-teritoriale, intrate în     domeniul privat al unitãþii administrativ-teritoriale, ieºite din
patrimoniu, potrivit legii;                        patrimoniu, potrivit legii;
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 620/17.XII.1999                          7

  013 ”Mijloace fixeÒ                          statului, judeþului, oraºului sau al comunei, dupã caz, þin evi-
  Ñ cu valoarea construcþiilor ºi a celorlalte bunuri de natura     denþa garanþiilor constituite de concesionar pentru bunurile,
mijloacelor fixe care alcãtuiesc domeniul privat al unitãþii admi-    activitãþile sau serviciile publice concesionate potrivit legii.
nistrativ-teritoriale, ieºite din patrimoniu, potrivit legii.         Contabilitatea analiticã se þine pe fiecare concesionar.
                                       Contul 928 ”Garanþii constituite de concesionariÒ este un
    Contul 928 ”Garanþii constituite de concesionariÒ         cont de activ. În debitul contului se înregistreazã garanþiile
  Cu ajutorul acestui cont ministerele sau alte organe de        constituite de concesionar, potrivit legii, iar în credit, garanþiile
specialitate ale administraþiei publice centrale, consiliile       restituite sau reþinute de la concesionar, în condiþiile legii.
judeþene, consiliile locale sau instituþiile publice de interes        Soldul debitor al contului reprezintã garanþiile constituite de
local, care, potrivit legii, au calitatea de concendent, în numele    concesionar la un moment dat.
                                                                   ANEXA Nr. 3
                                                             la normele metodologice

                                  MONOGRAFIE
         privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al statului
                      ºi al unitãþilor administrativ-teritoriale
                     Explicaþia operaþiunii                        Cont debitor     Cont creditor

  A. La ministere sau la alte organe de specialitate ale administraþiei publice centrale
  1. Evidenþa bunurilor aflate în administrare
  Ñ pe baza hotãrârii Guvernului care atestã apartenenþa bunurilor la domeniul public al statului         310        306
  Ñ intrarea în patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcãtuiesc domeniul public al statului       011.01.01       306
                                                          (013)       (306)
  Ñ ieºirea din patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcãtuiesc domeniul public al statului        306       011.01.01
                                                          (306)       (013)
  2. Evidenþa bunurilor date în concesiune
  Ñ  pe baza contractului de concesiune, potrivit legii, înregistrarea bunurilor care fac obiectul      011.01.02      011.01.01
  Ñ  concesiunii                                                (013)        (013)
  Ñ  garanþia constituitã de concesionar, potrivit legii                             928         Ñ
  Ñ  redevenþa lunarã datoratã de concesionar, potrivit legii, precum ºi penalitãþi datorate pentru       220         531
  Ñ  neplata la termen a redevenþei
  Ñ  redevenþa viratã de concesionar în contul bugetului de stat (pe baza documentului care            232        220
  Ñ  atestã virarea)                                                    ºi
                                                         531         232
  Ñ la expirarea termenului de concesiune, înregistrarea bunurilor care au fãcut obiectul concesiunii     011.01.01      011.01.02
  Ñ la expirarea termenului de concesiune, înregistrarea bunurilor care au rezultat în urma inves-
  Ñ tiþiilor impuse prin caietul de sarcini:
   Ñ modernizãri la bunurile care au fãcut obiectul concesiunii                          013        306
   Ñ alte investiþii, materializate în bunuri care aparþin domeniului public sau privat, dupã caz         013        306
                                                                   (307)
    Ñ la expirarea termenului de concesiune, înregistrarea bunurilor preluate, care au aparþinut       011.01.01       306
    Ñ concesionarului ºi au fost utilizate de cãtre acesta pe durata concesiunii                (013)        (306)
                                                               sau
                                                        011.01.01       307
                                                         (013)        (307)
  3. Evidenþa bunurilor închiriate
  Ñ  pe baza contractului de închiriere, potrivit hotãrârii Guvernului, înregistrarea bunurilor care fac   011.01.02      011.01.01
  Ñ  obiectul închirierii                                            (013)        (013)
  Ñ  chiria lunarã datoratã de chiriaº potrivit legii, precum ºi penalitãþile datorate pentru neplata      220         531
  Ñ  la termen a chiriei
  Ñ  chiria viratã de chiriaº în contul bugetului de stat, în cuantumul stabilit (pe baza documentului      232        220
  Ñ  care atestã virarea)                                                  ºi
                                                          531        232
  Ñ cota-parte din chirie, stabilitã prin hotãrâre a Guvernului, lãsatã la dispoziþia titularului dreptului    120        220
  Ñ de administrare, încasatã de la chiriaº                                         ºi
                                                          531        520
  B. La instituþiile publice din subordinea ministerelor sau a altor organe de specialitate ale
   administraþiei publice centrale (instituþii de interes naþional)
  1. Evidenþa bunurilor aflate în administrare
  Ñ pe baza hotãrârii Guvernului care atestã apartenenþa bunurilor la domeniul public al statului         310        306
  Ñ intrarea în patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcãtuiesc domeniul public al statului       011.01.01       306
                                                          (013)       (306)
  Ñ ieºirea din patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcãtuiesc domeniul public al statului        306       011.01.01
                                                          (306)       (013)
  C. La consiliile judeþene, consiliile locale sau la instituþiile publice de interes local
  1. Evidenþa bunurilor aflate în administrare
  Ñ pe baza hotãrârii Guvernului care atestã apartenenþa bunurilor la domeniul public al unitãþii         310        308
  Ñ administrativ-teritoriale
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 620/17.XII.1999

                       Explicaþia operaþiunii                       Cont debitor      Cont creditor

  Ñ  intrarea în patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcãtuiesc domeniul public al unitãþii      011.03.01        308
  Ñ  administrativ-teritoriale                                          (013)        (308)
  Ñ  ieºirea din patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcãtuiesc domeniul public al unitãþii       308        011.03.01
  Ñ  administrativ-teritoriale                                          (309)        (013)
  2. Evidenþa bunurilor date în concesiune
  Ñ  pe baza contractului de concesiune, potrivit legii, înregistrarea bunurilor care fac obiectul       011.03.02      011.03.01
  Ñ  concesiunii                                                 (013)        (013)
  Ñ  garanþia constituitã de concesionar, potrivit legii                             928          Ñ
  Ñ  redevenþa lunarã datoratã de concesionar, potrivit legii, precum ºi penalitãþi datorate pentru        220         531
  Ñ  neplata la termen a redevenþei
  Ñ  redevenþa viratã de concesionar în contul bugetului local (pe baza documentului care atestã           232       220
  Ñ  virarea)                                                        ºi
                                                          531         232
  Ñ la expirarea termenului de concesiune, înregistrarea bunurilor care au fãcut obiectul concesiunii      011.03.01      011.03.02
  Ñ la expirarea termenului de concesiune, înregistrarea bunurilor care au rezultat în urma
  Ñ investiþiilor impuse prin caietul de sarcini:
   Ñ modernizãri la bunurile care au fãcut obiectul concesiunii                            013       308
   Ñ alte investiþii materializate în bunuri care aparþin domeniului public sau privat, dupã caz            013       308
                                                                     (309)
  Ñ la expirarea termenului de concesiune, înregistrarea bunurilor preluate, care au aparþinut          011.03.01        308
  Ñ concesionarului ºi au fost utilizate de cãtre acesta pe durata concesiunii                   (013)        (308)
                                                                sau
                                                         011.01.01        309
                                                          (013)        (309)
  3. Evidenþa bunurilor închiriate
  Ñ  pe baza contractului de închiriere, potrivit hotãrârii consiliului judeþean, a Consiliului General    011.03.02      011.03.01
  Ñ  al Municipiului Bucureºti sau a consiliului local, dupã caz, înregistrarea bunurilor care fac        (013)        (013)
  Ñ  obiectul închirierii
  Ñ  chiria lunarã datoratã de chiriaº potrivit legii, precum ºi penalitãþile datorate pentru neplata         220       531
  Ñ  la termen a chiriei
  Ñ  chiria viratã de chiriaº în contul bugetului de stat, în cuantumul stabilit (pe baza documentului        232       220
  Ñ  care atestã virarea)                                                  ºi
                                                             531       232
  Ñ cota-parte din chirie stabilitã prin hotãrâre a consiliului judeþean, a Consiliului General al           120       220
  Ñ Municipiului Bucureºti sau a consiliului local, dupã caz, lãsatã la dispoziþia titularului dreptului        531       520
  Ñ de administrare, încasatã de la chiriaº
  D. La regiile autonome
  1. Evidenþa bunurilor aflate în administrare
  Ñ  pe baza hotãrârii Guvernului care atestã apartenenþa bunurilor la domeniul public al statului      208, 211, 212      1015.02
  Ñ  intrarea în patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcãtuiesc domeniul public al statului     208, 211, 212      1015.02
  Ñ  ieºirea din patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, aparþin domeniului public al statului       1015.02      208, 211, 212
  E. La societãþile comerciale, companiile naþionale, societãþile naþionale, precum ºi la persoanele
   juridice fãrã scop lucrativ
  Ñ pe baza contractului de concesiune, potrivit legii, înregistrarea valorii concesiunilor primite         205         167
  Ñ evidenþierea redevenþelor, respectiv a chiriilor datorate pentru bunurile luate în concesiune          8036         Ñ
  Ñ sau închiriate, dupã caz
  Ñ redevenþe, respectiv chirii datorate pentru bunurile luate în concesiune sau închiriate, dupã caz        612         401
  Ñ bunuri preluate în concesiune conform contractelor, restituite                         167         205
  Ñ înregistrarea investiþiei efectuate la bunurile preluate în concesiune                     212        231, 404
  Ñ amortizarea investiþiei efectuate la bunurile preluate în concesiune pe durata contractului de         6811        281
  Ñ concesiune ºi alte investiþii
  Ñ scoaterea din evidenþã a investiþiei amortizate integral                              281       212
  F. La persoanele juridice fãrã scop lucrativ, care desfãºoarã activitatea de binefacere sau de
   utilitate publicã
  Ñ preluarea, în folosinþã gratuitã pe termen limitat, de imobile din patrimoniul statului sau al         8033         Ñ
  Ñ unitãþii administrativ-teritoriale


                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 64690427282 Banca Comercialã Românã Ñ S.A., sectorul 5.
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620/17.XII.1999 conþine 8 pagini.            Preþul 1.336 lei     ISSN 1453Ñ4495

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:4/17/2012
language:Latin
pages:8