Docstoc

602 (PDF download)

Document Sample
602 (PDF download) Powered By Docstoc
					                                    PARTEA         I
Anul XI Ñ Nr. 602             LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                            Joi, 9 decembrie 1999


                                     SUMAR
                 Nr.                                           Pagina

                         HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                 1.001. Ñ Hotãrâre pentru acordarea unui împrumut muni-
                     cipiului Bucureºti din disponibilitãþile contului gene-
                     ral al trezoreriei statului............................................       1Ð2
                 1.002. Ñ Hotãrâre privind acordarea unui împrumut
                     temporar Ministerului Transporturilor din Trezoreria
                     generalã a statului ....................................................       2
                 1.004. Ñ Hotãrâre privind aprobarea finanþãrii în anul
                     1999 a cheltuielilor pentru îndeplinirea angajamen-
                     telor  guvernamentale          privind      construirea
                     Combinatului minier de îmbogãþire a minereurilor
                     acide cu conþinut de fier de la Krivoi Rog Ñ
                     Ucraina .......................................................................    3

   HOTÃRÂRI               ALE          GUVERNULUI                          ROMÂNIEI
                                GUVERNUL ROMÂNIEI

                          HOTÃRÂRE
               pentru acordarea unui împrumut municipiului Bucureºti
              din disponibilitãþile contului general al trezoreriei statului
     În temeiul prevederilor art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea ºi utilizarea resurselor deru-
late prin trezoreria statului, aprobatã prin Legea nr. 128/1994, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

      Guvernul României h o t ã r ã º t e :
  Art. 1. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã acorde             Ministerului Finanþelor ºi ai Consiliului General al
municipiului Bucureºti, reprezentat prin Consiliul General al            Municipiului Bucureºti.
Municipiului Bucureºti, un împrumut cu dobândã din dispo-                Art. 3. Ñ Rambursarea împrumutului se va efectua
nibilitãþile contului general al trezoreriei statului, în sumã de
286 miliarde lei.                                  eºalonat pânã la data de 30 aprilie 2000, conform graficu-
  Art. 2. Ñ Condiþiile de acordare a împrumutului se vor              lui prevãzut în anexa care face parte integrantã din
stabili prin convenþie încheiatã între reprezentanþii                prezenta hotãrâre.
                                   PRIM-MINISTRU
                                    RADU VASILE
                                                          Contrasemneazã:
                                                          Ministrul finanþelor,
                                                         Decebal Traian Remeº
    Bucureºti, 8 decembrie 1999.
    Nr. 1.001.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 602/9.XII.1999
                                                          ANEXÃ
                              GRAFICUL
                 de rambursare a împrumutului în sumã de 286 miliarde lei                Data rambursãrii                  Suma de rambursat
                                          Ñ miliarde lei Ñ


        30  noiembrie 1999                           25,0
        31  decembrie 1999                           35,0
        31  ianuarie 2000                            10,0
        28  februarie 2000                           20,0
        31  martie 2000                            100,0
        30  aprilie 2000                            96,0
        TOTAL:                                 286,0
                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
           privind acordarea unui împrumut temporar Ministerului Transporturilor
                    din Trezoreria generalã a statului
     În temeiul prevederilor art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea ºi utilizarea resurselor deru-
late prin trezoreria statului, aprobatã prin Legea nr. 128/1994, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

    Guvernul României    h o t ã r ã º t e :
  Art. 1. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã acorde    tarifului de utilizare a infrastructurii, precum ºi cãtre
un împrumut temporar Ministerului Transporturilor, în sumã     societãþile comerciale care au efectuat lucrãri de reparaþii
de 400,0 miliarde lei, din contul general al trezoreriei statu-   ale materialului rulant ce aparþine acestei societãþi.
lui, cu termen de rambursare 30 decembrie 1999.            Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor va încheia convenþia cu
  Art. 2. Ñ Suma împrumutatã se pune la dispoziþie în       Ministerul Transporturilor, în care se vor stabili condiþiile de
totalitate de Ministerul Finanþelor Ministerului Transporturilor,
pe bazã de convenþie, pentru plata obligaþiilor restante pe     acordare ºi de rambursare a împrumutului.
care le înregistreazã Societatea Naþionalã de Transport        Art. 4. Ñ Rambursarea împrumutului ºi plata dobânzii
Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. cãtre         se vor efectua pânã la data de 30 decembrie 1999 ºi se
Compania Naþionalã de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A., pentru      vor suporta din bugetul Ministerului Transporturilor pe anul
punerea la dispoziþie a infrastructurii feroviare conform      1999.

                             PRIM-MINISTRU
                             RADU VASILE

                                             Contrasemneazã:
                                           Ministrul transporturilor,
                                             Traian Bãsescu
                                            Ministrul finanþelor,
                                           Decebal Traian Remeº


    Bucureºti, 8 decembrie 1999.
    Nr. 1.002.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 602/9.XII.1999                     3

                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                     HOTÃRÂRE
            privind aprobarea finanþãrii în anul 1999 a cheltuielilor
  pentru îndeplinirea angajamentelor guvernamentale privind construirea Combinatului minier
     de îmbogãþire a minereurilor acide cu conþinut de fier de la Krivoi Rog Ñ Ucraina

    Guvernul României   h o t ã r ã º t e :

  Articol unic. Ñ Se aprobã finanþarea în anul   1999, din  Protocolului dintre Guvernul României ºi Guvernul Ucrainei,
fondurile prevãzute în bugetul de stat cu aceastã  destinaþie,  semnat la Kiev la 5 mai 1994 ºi aprobat prin Hotãrârea
a cheltuielilor pentru construirea Combinatului   minier de
îmbogãþire a minereurilor acide cu conþinut de   fier de la  Guvernului nr. 219/1994, ºi nedecontate cãtre Societatea
Krivoi Rog Ñ Ucraina, efectuate în 1998        în baza   Comercialã ”ArcifÒ Ñ S.A.
                            PRIM-MINISTRU
                            RADU VASILE


                                            Contrasemneazã:
                                  p. Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
                                         ªerban Theodor Antonescu,
                                             secretar de stat
                                            Ministrul finanþelor,
                                          Decebal Traian Remeº

    Bucureºti, 8 decembrie 1999.
    Nr. 1.004.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 64690427282 Banca Comercialã Românã Ñ S.A., sectorul 5.
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602/9.XII.1999 conþine 4 pagini.           Preþul 668 lei     ISSN 1453Ñ4495


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:4/17/2012
language:Latin
pages:4