Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

590

VIEWS: 4 PAGES: 8

									                                             PARTEA     I
Anul XI Ñ Nr. 590                     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                                 Vineri, 3 decembrie 1999


                                              SUMAR

Nr.                                           Pagina  Nr.                                               Pagina

             LEGI ªI DECRETE                                  unele produse ºi echipamente importate pentru
178.  Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a                           înzestrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale, Serviciului
                                                       de Telecomunicaþii Speciale, Serviciului Român de
    Guvernului nr. 106/1999 pentru completarea art. 14                          Informaþii, Serviciului de Informaþii Externe ºi indus-
    din Legea bugetului de stat pe anul 1999                               triei de apãrare ..............................................................     5Ð6
    nr. 36/1999 ...................................................................    2
                                                 404.    Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind respinge-
401.  Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea                          rea Ordonanþei Guvernului nr. 123/1998 pentru modi-
    Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 106/1999                            ficarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului
    pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de                           nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei
    stat pe anul 1999 nr. 36/1999 ...................................           2        pe valoarea adãugatã la unele produse ºi echipa-
                                                       mente importate pentru înzestrarea Ministerului
                 «                                      Apãrãrii Naþionale, Serviciului de Telecomunicaþii
179.  Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a                            Speciale, Serviciului Român de Informaþii,
    Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea intrãrii pe                         Serviciului de Informaþii Externe ºi industriei de
    teritoriul României ºi acordarea statutului de refugiat                        apãrare ...........................................................................    6
    unor persoane din Republica Federalã Iugoslavia .....                3Ð4
                                                                   «
402.  Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea
    Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 53/1999 pri-                    182.    Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a
    vind aprobarea intrãrii pe teritoriul României ºi acor-                        Guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea art. 37 din
    darea statutului de refugiat unor persoane din                            Legea bugetuului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 ....                  6
    Republica Federalã Iugoslavia......................................          4  405.    Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea
                                                       Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 87/1999 pen-
                     «                                  tru modificarea art. 37 din Legea bugetului de stat
180.  Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a                            pe anul 1999 nr. 36/1999 ...........................................           7
    Guvernului nr. 45/1998 privind modificarea
    Ordonanþei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea                                           «
    scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã la                     183.    Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a
    unele produse ºi echipamente importate pentru                             Guvernului nr. 86/1999 pentru modificarea anexei
    înzestrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale, Serviciului                       nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999
    de Telecomunicaþii Speciale, Serviciului Român de                           nr. 36/1999 ...................................................................      7
    Informaþii, Serviciului de Informaþii Externe ºi indus-                  406.    Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea
    triei de apãrare ..............................................................   4Ð5        Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 86/1999 pen-
403.  Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea                          tru modificarea anexei nr. 3/47 la Legea bugetului de
    Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 45/1998 pri-                          stat pe anul 1999 nr. 36/1999 ...................................             7
    vind modificarea Ordonanþei Guvernului nr. 31/1998
    pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoa-                                          «
    rea adãugatã la unele produse ºi echipamente                        184.    Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a
    importate pentru înzestrarea Ministerului Apãrãrii                          Guvernului nr. 92/1999 pentru modificarea anexei
    Naþionale, Serviciului de Telecomunicaþii Speciale,                          nr. 3/25 ”Veniturile extrabugetare ºi cheltuielile
    Serviciului Român de Informaþii, Serviciului de                            finanþate din acestea pe anul 1999Ò la Legea buge-
    Informaþii Externe ºi industriei de apãrare ..................            5        tului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 .....................               8
                 «                                407.    Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea
                                                       Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 92/1999 pen-
181.  Ñ Lege privind respingerea Ordonanþei Guvernului                           tru modificarea anexei nr. 3/25 ”Veniturile extrabuge-
    nr. 123/1998 pentru modificarea ºi completarea                            tare ºi cheltuielile finanþate din acestea pe anul
    Ordonanþei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea                          1999Ò la Legea bugetului de stat pe anul 1999
    scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã la                          nr. 36/1999 ...................................................................      8
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 590/3.XII.1999

                       LEGI        ªI    DECRETE
                             PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                                       SENATUL

                         LEGE
          privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 106/1999
       pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

  Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a               ”(15) Din sumele în lei încasate ca urmare a amenzilor
Guvernului nr. 106 din 30 iunie 1999 pentru completarea            aplicate de cãtre personalul Oficiului Concurenþei, precum
art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999               ºi din sumele în lei confiscate, potrivit legii, o cotã de 25%
nr. 36/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,
                                       se va reþine de acesta ca venituri extrabugetare ce vor fi
Partea I, nr. 313 din 30 iunie 1999, cu urmãtoarea modifi-
care:                                     utilizate în exclusivitate pentru acoperirea cheltuielilor mate-
  Ñ La articolul 14, alineatul (15)*) va avea urmãtorul           riale ºi de capital, în conformitate cu normele privind
cuprins:                                   finanþele publice.Ò
    Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 27 octombrie 1999, cu respecta-
rea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
      PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR                         p. PREªEDINTELE SENATULUI,
            ION DIACONESCU                             ULM NICOLAE SPINEANU

    Bucureºti, 2 decembrie 1999.
    Nr. 178.

    *) Alineatul (15) al articolului 14 din Legea nr. 36/1999.
                             PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                           DECRET
                   pentru promulgarea Legii privind aprobarea
                  Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 106/1999
                 pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat
                        pe anul 1999 nr. 36/1999
               În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
             României,

                 Preºedintele României        d e c r e t e a z ã :
                Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
             urgenþã a Guvernului nr. 106/1999 pentru completarea art. 14 din Legea
             bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 ºi se dispune publicarea în
             Monitorul Oficial al României.
                              PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                              EMIL CONSTANTINESCU

                 Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
                 Nr. 401.

                                     «
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 590/3.XII.1999                    3

                         PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                                  SENATUL

                        LEGE
        pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 53/1999
 privind aprobarea intrãrii pe teritoriul României ºi acordarea statutului de refugiat unor persoane
                 din Republica Federalã Iugoslavia

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.
  Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a             6. Articolul 5 se abrogã.
Guvernului nr. 53 din 28 aprilie 1999 privind aprobarea        7. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
intrãrii pe teritoriul României ºi acordarea statutului de refu-    ”Art. 6. Ñ Se aprobã suplimentarea efectivelor
giat unor persoane din Republica Federalã Iugoslavia,       Ministerului de Interne Ñ Oficiul pentru Refugiaþi cu un
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187   numãr de 50 de posturi, dupã cum urmeazã: 15 posturi
din 30 aprilie 1999, cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:   ofiþeri; 10 posturi subofiþeri ºi 25 de posturi personal civil.
  1. Titlul ordonanþei de urgenþã va avea urmãtorul         Costurile necesare pentru suplimentarea numãrului de
cuprins:
                                  posturi prevãzut la alin. 1, în sumã de 1.430.865 mii lei,
  ”Ordonanþã de urgenþã privind aprobarea intrãrii pe
teritoriul României ºi acordarea statutului de refugiat unor    pentru o perioadã de 9 luni, se vor asigura din Fondul de
cetãþeni sau rezidenþi din Republica Federalã IugoslaviaÒ     rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.
  2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:             Se aprobã suplimentarea bugetului Ministerului de
  ”Art. 1. Ñ Se aprobã intrarea pe teritoriul României ºi    Interne pentru acoperirea cheltuielilor de primire, transport,
acordarea statutului de refugiat, potrivit art. 5 din Legea    cazare, hrãnire, asistenþã medicalã pentru refugiaþii din
nr. 15/1996 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în      Republica Federalã Iugoslavia cu suma de 114,316 miliarde lei
România, pe durata conflictului armat din Republica        din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.
Federalã Iugoslavia, pentru un numãr de 6.000 de persoane,     Efectuarea cheltuielilor se face prin derogare de la preve-
aflate în prezent pe teritoriul Fostei Republici Iugoslave a    derile art. 15 lit. i) din Legea nr. 15/1996 privind statutul ºi
Macedoniei ºi provenind din Republica Federalã Iugoslavia.     regimul refugiaþilor în România.
  Statutul de refugiat se va acorda în aceleaºi condiþii ºi     Cheltuielile privind hrãnirea refugiaþilor se deconteazã în
persoanelor care se aflã sau intrã direct pe teritoriul      limita a 2.100 calorii/persoanã/zi, la care se adaugã, prin
României ºi provin din Republica Federalã Iugoslavia.Ò       negociere, cheltuielile de regie ale societãþii respective.
  3. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:             Pentru cazare se va folosi tariful negociat, practicat de
  ”Art. 2. Ñ Ministerul de Interne organizeazã centre pen-
tru cazarea ºi hrãnirea refugiaþilor în imobile proprii sau    unitatea care asigurã cazarea.
aparþinând altor proprietari.                     Transportul se va deconta pe bazã de documente justi-
  Pentru organizarea acestor centre în alte spaþii decât     ficative faþã de unitãþile prestatoare, cu respectarea proce-
cele aflate în administrarea proprie Ministerul de Interne va   durilor de achiziþie.
negocia ºi va încheia contracte de prestãri de servicii cu       Medicamentele ºi materialele sanitare vor fi procurate în
proprietarii imobilelor.Ò                     limita a 10.000 lei/zi/persoanã ºi vor fi distribuite conform
  4. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:           reglementãrilor legale în materie.
  ”Art. 3. Ñ Se aprobã scoaterea, cu titlu gratuit, din       Refugiaþii care nu solicitã cazare, hranã, medicamente în
rezervele de stat a cazarmamentului necesar pentru caza-      spaþiile asigurate de Ministerul de Interne vor primi, la
rea refugiaþilor, prevãzut în anexa care face parte inte-     cerere, un ajutor lunar nerambursabil, la nivelul unui salariu
grantã din prezenta ordonanþã de urgenþã.             minim pe economie.
  Administraþia Naþionalã a Rezervelor de Stat va scãdea       De aceleaºi drepturi vor beneficia ºi refugiaþii cãrora li
din gestiune bunurile aprobate sã fie scoase din rezervele de   se asigurã numai cazarea în centrele aflate în administra-
stat prin prezenta ordonanþã de urgenþã, pe baza procesu-     rea Ministerului de Interne.
lui-verbal de predare-preluare, semnat de cãtre reprezen-
                                    Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile cores-
tanþi ai Ministerului de Interne Ñ Oficiul pentru Refugiaþi.Ò
  5. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:           punzãtoare în bugetul Ministerului de Interne pentru anul
  ”Art. 4. Ñ Autoritãþile publice vor acorda sprijin       1999 ºi în bugetul de stat.Ò
Ministerului de Interne pentru asigurarea condiþiilor de        8. Articolul 7 se abrogã.
cazare ºi de hranã, conform atribuþiilor stabilite prin        Art. II. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
Hotãrârea Guvernului nr. 417/1991 privind constituirea       nr. 53/1999, astfel cum a fost modificatã ºi completatã prin
Comitetului Român pentru Probleme de Migrãri, republicatã,     prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.Ò            României, Partea I, dându-se articolelor o nouã numerotare.
     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 7 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
                     p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
                           ACSINTE GASPAR
    Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 25 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
                         p. PREªEDINTELE SENATULUI,
                          DORU IOAN TÃRÃCILÃ
    Bucureºti, 2 decembrie 1999.
    Nr. 179.
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 590/3.XII.1999
                                                       ANEXÃ

                          CAZARMAMENTUL
                      necesar pentru cazarea refugiaþilor

       1.  Paturi metalice                         3.000  bucãþi
       2.  Saltele umplute cu deºeuri textile               3.000  bucãþi
       3.  Pãturi                             6.000  bucãþi
       4.  Cearºafuri                           6.000  bucãþi
       5.  Perne umplute cu deºeuri textile                3.000  bucãþi
       6.  Feþe de pernã                          6.000  bucãþi.
                        PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                       DECRET
  privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 53/1999
 privind aprobarea intrãrii pe teritoriul României ºi acordarea statutului de refugiat unor persoane
                 din Republica Federalã Iugoslavia
    În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,

    Preºedintele României   d e c r e t e a z ã :
  Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea       statutului de refugiat unor persoane din Republica Federalã
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 53/1999 privind      Iugoslavia ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al
aprobarea intrãrii pe teritoriul României ºi acordarea      României.
                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                         EMIL CONSTANTINESCU

    Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
    Nr. 402.


                               «                        PARLAMENTUL ROMÂNIEI


CAMERA DEPUTAÞILOR                                                 SENATUL

                        LEGE
         pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 45/1998
 privind modificarea Ordonanþei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei
 pe valoarea adãugatã la unele produse ºi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului
  Apãrãrii Naþionale, Serviciului de Telecomunicaþii Speciale, Serviciului Român de Informaþii,
           Serviciului de Informaþii Externe ºi industriei de apãrare

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a        scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã la unele pro-
Guvernului nr. 45 din 2 decembrie 1998 privind modifica-     duse  ºi  echipamente   importate  pentru  înzestrarea
rea Ordonanþei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea      Ministerului Apãrãrii Naþionale, Serviciului de Telecomunicaþii
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 590/3.XII.1999                   5

Speciale, Serviciului Român de Informaþii, Serviciului de     Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din
Informaþii Externe ºi industriei de apãrare, publicatã în     4 decembrie 1998.
    Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 3 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
                         p. PREªEDINTELE SENATULUI,
                         ULM NICOLAE SPINEANU

     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 26 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
                     p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
                          ANDREI IOAN CHILIMAN

    Bucureºti, 2 decembrie 1999.
    Nr. 180.


                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                       DECRET
  privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 45/1998
 privind modificarea Ordonanþei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei
 pe valoarea adãugatã la unele produse ºi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului
  Apãrãrii Naþionale, Serviciului de Telecomunicaþii Speciale, Serviciului Român de Informaþii,
           Serviciului de Informaþii Externe ºi industriei de apãrare
    În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,

    Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
  Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea       Ministerului Apãrãrii Naþionale, Serviciului de Telecomunicaþii
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 45/1998 privind       Speciale, Serviciului Român de Informaþii, Serviciului de
modificarea Ordonanþei Guvernului nr. 31/1998 pentru apro-
barea scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã la      Informaþii Externe ºi industriei de apãrare ºi se dispune
unele produse ºi echipamente importate pentru înzestrarea     publicarea în Monitorul Oficial al României.
                          PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                          EMIL CONSTANTINESCU
    Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
    Nr. 403.

                                «

                         PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                                 SENATUL

                        LEGE
  privind respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 123/1998 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã
 la unele produse ºi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale,
       Serviciului de Telecomunicaþii Speciale, Serviciului Român de Informaþii,
           Serviciului de Informaþii Externe ºi industriei de apãrare

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.
  Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa Guvernului        produse ºi echipamente importate pentru înzestrarea
nr. 123 din 29 august 1998 pentru modificarea ºi comple-      Ministerului Apãrãrii Naþionale, Serviciului de Telecomunicaþii
tarea Ordonanþei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea      Speciale, Serviciului Român de Informaþii, Serviciului de
scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã la unele      Informaþii Externe ºi industriei de apãrare, emisã în temeiul
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 590/3.XII.1999

art. 1 pct. 15 lit. e) din Legea nr. 148/1998 privind abilita-    Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din
rea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în         29 august 1998.
    Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 3 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
                         p. PREªEDINTELE SENATULUI,
                         ULM NICOLAE SPINEANU

     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 26 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
                     p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
                          ANDREI IOAN CHILIMAN
    Bucureºti, 2 decembrie 1999.
    Nr. 181.

                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                       DECRET
     pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 123/1998
  pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii
     de la plata taxei pe valoarea adãugatã la unele produse ºi echipamente importate
   pentru înzestrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale, Serviciului de Telecomunicaþii Speciale,
   Serviciului Român de Informaþii, Serviciului de Informaþii Externe ºi industriei de apãrare
    În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,

    Preºedintele României   d e c r e t e a z ã :
  Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea       Ministerului Apãrãrii Naþionale, Serviciului de Telecomunicaþii
Ordonanþei Guvernului nr. 123/1998 pentru modificarea ºi       Speciale, Serviciului Român de Informaþii, Serviciului de
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 31/1998 pentru
aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã la     Informaþii Externe ºi industriei de apãrare ºi se dispune
unele produse ºi echipamente importate pentru înzestrarea      publicarea în Monitorul Oficial al României.
                          PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                          EMIL CONSTANTINESCU
    Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
    Nr. 404.
                                 «

                         PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                                  SENATUL

                        LEGE
          privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 87/1999
       pentru modificarea art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.
  Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a         nr. 36/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Guvernului nr. 87 din 10 iunie 1999 pentru modificarea        Partea I, nr. 270 din 11 iunie 1999.
art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999
    Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 27 octombrie 1999, cu respec-
tarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
      PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR                     p. PREªEDINTELE SENATULUI,
           ION DIACONESCU                         ULM NICOLAE SPINEANU

    Bucureºti, 2 decembrie 1999.
    Nr. 182.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 590/3.XII.1999                 7

                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI


                      DECRET
  pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 87/1999
     pentru modificarea art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
    În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,

    Preºedintele României   d e c r e t e a z ã :

 Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea       1999 nr. 36/1999 ºi se dispune publicarea în Monitorul
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 87/1999 pentru       Oficial al României.
modificarea art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul
                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                         EMIL CONSTANTINESCU
    Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
    Nr. 405.
                                «

                         PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                              SENATUL

                        LEGE
         privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 86/1999
    pentru modificarea anexei nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.
  Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a        nr. 36/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Guvernului nr. 86 din 10 iunie 1999 pentru modificarea       Partea I, nr. 270 din 11 iunie 1999.
anexei nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999
    Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 27 octombrie 1999, cu respecta-
rea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
      PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR                   p. PREªEDINTELE SENATULUI,
           ION DIACONESCU                        ULM NICOLAE SPINEANU
    Bucureºti, 2 decembrie 1999.
    Nr. 183.

                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                       DECRET
  pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 86/1999
    pentru modificarea anexei nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
    În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,

    Preºedintele României   d e c r e t e a z ã :
 Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea       anul 1999 nr. 36/1999 ºi se dispune publicarea în
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 86/1999 pentru       Monitorul Oficial al României.
modificarea anexei nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe
                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                         EMIL CONSTANTINESCU

    Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
    Nr. 406.
                                «
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 590/3.XII.1999

                              PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                                       SENATUL

                        LEGE
         privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 92/1999
  pentru modificarea anexei nr. 3/25 ”Veniturile extrabugetare ºi cheltuielile finanþate din acestea
         pe anul 1999Ò la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

     Parlamentul României adoptã prezenta lege.
  Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a              Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, publi-
Guvernului nr. 92 din 15 iunie 1999 pentru modificarea             catã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 bis
anexei nr. 3/25 ”Veniturile extrabugetare ºi cheltuielile            din 8 martie 1999, se modificã potrivit anexei care face
finanþate din acestea pe anul 1999Ò la Legea bugetului de            parte integrantã din prezenta ordonanþã de urgenþã.Ò
stat pe anul 1999 nr. 36/1999, publicatã în Monitorul Oficial
                                          2. Dupã articolul I se introduce articolul II cu urmãtorul
al României, Partea I, nr. 277 din 17 iunie 1999, cu
urmãtoarele modificãri ºi completãri:                      cuprins:
  1. Articolul unic devine articolul I cu urmãtorul cuprins:           ”Art. II. Ñ Ministerul Finanþelor este abilitat sã opereze
  ”Art. I. Ñ Poziþia ÇVeniturile extrabugetare ºi cheltuielile        rectificãrile corespunzãtoare în bugetul Ministerului Apãrãrii
finanþate din acestea pe anul 1999È din anexa nr. 3/25 la            Naþionale ºi în bugetul de stat.Ò
    Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 27 octombrie 1999, cu respecta-
rea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
       PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR                         p. PREªEDINTELE SENATULUI,
             ION DIACONESCU                            ULM NICOLAE SPINEANU

     Bucureºti, 2 decembrie 1999.
     Nr. 184.

                              PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                       DECRET
  pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 92/1999
  pentru modificarea anexei nr. 3/25 ”Veniturile extrabugetare ºi cheltuielile finanþate din acestea
         pe anul 1999Ò la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
     În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,

     Preºedintele României       d e c r e t e a z ã :
 Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea              cheltuielile finanþate din acestea pe anul 1999Ò la Legea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 92/1999 pentru              bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 ºi se dispune
modificarea anexei nr. 3/25 ”Veniturile extrabugetare ºi            publicarea în Monitorul Oficial al României.
                               PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                               EMIL CONSTANTINESCU
     Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
     Nr. 407.                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 64690427282 Banca Comercialã Românã Ñ S.A., sectorul 5.
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590/3.XII.1999 conþine 8 pagini.              Preþul 1.336 lei  ISSN 1453Ñ4495

								
To top