Docstoc

470

Document Sample
470 Powered By Docstoc
					                                      PARTEA     I
Anul XI Ñ Nr. 470                 LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                           Joi, 30 septembrie 1999

                                       SUMAR
Nr.                                    Pagina  Nr.                                        Pagina

      HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                           ACTE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI
783.  Ñ Hotãrâre privind transmiterea unei pãrþi dintr-un              25.    Ñ Circularã privind retragerea ºi încetarea puterii
    imobil, proprietate publicã a statului, din adminis-                  circulatorii a bancnotei cu valoarea nominalã de
    trarea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei                   500 lei Ñ emisiunea 1992.......................................       4
    Mediului în administrarea Comisiei Naþionale pen-
    tru Controlul Activitãþilor Nucleare............................   1Ð2            ACTE ALE CONSILIULUI NAÞIONAL
784.  Ñ Hotãrâre privind alocarea unei sume de bani                             AL AUDIOVIZUALULUI
    din bugetul de stat pe anul 1999 pentru înlãtura-              121.    Ñ Decizie privind îndreptarea erorii materiale
    rea efectelor exploziei de la Centrala termicã a
                                                cuprinse în Decizia nr. 171/1998 ...........................        4
    Spitalului Municipal Dej, judeþul Cluj, produsã la
    data de 8 noiembrie 1998 .......................................   2Ð3          ACTE ALE AUTORITÃÞII NAÞIONALE
793.  Ñ Hotãrâre privind transmiterea unui teren, propri-                   DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
    etate publicã a statului, din administrarea
    Consiliului Local al Municipiului Arad în adminis-              44.    Ñ Decizie pentru aprobarea tarifelor la energia
    trarea Ministerului Culturii, cu destinaþia ”Parc al                  electricã ºi termicã livratã de Compania Naþionalã
    prieteniei româno-maghiareÒ .....................................    3        de Electricitate Ñ S.A. .............................................   5Ð8
    HOTÃRÂRI                  ALE        GUVERNULUI                       ROMÂNIEI

                                  GUVERNUL ROMÂNIEI

                         HOTÃRÂRE
         privind transmiterea unei pãrþi dintr-un imobil, proprietate publicã a statului,
           din administrarea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului
          în administrarea Comisiei Naþionale pentru Controlul Activitãþilor Nucleare

    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic
al acesteia,

     Guvernul României        h o t ã r ã º t e :

  Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea unei pãrþi din imobi-             integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea
lul, proprietate publicã a statului, situat în municipiul              Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului în
Bucureºti, Bd Libertãþii nr. 14, sectorul 5, având datele              administrarea Comisiei Naþionale pentru Controlul
de identificare prevãzute în anexa care face parte                 Activitãþilor Nucleare.
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I, Nr. 470/30.IX.1999

  Art. 2. Ñ Predarea-preluarea pãrþii din imobilul            între pãrþile interesate, în termen de 15 zile de la data
prevãzut la art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat         intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

                                  PRIM-MINISTRU
                                  RADU VASILE
                                                  Contrasemneazã:
                                          Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
                                                 Romicã Tomescu
                                         Secretar de stat, preºedintele Comisiei Naþionale
                                            pentru Controlul Activitãþilor Nucleare,
                                                   Dan Cutoiu
                                                 Ministrul finanþelor,
                                                Decebal Traian Remeº
    Bucureºti, 23 septembrie 1999.
    Nr. 783.
                                                              ANEXÃ


                          DATELE DE IDENTIFICARE
              a pãrþii din imobilul, proprietate publicã a statului, care se transmite
              din administrarea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului
            în administrarea Comisiei Naþionale pentru Controlul Activitãþilor Nucleare


          Locul unde este      Persoana juridicã      Persoana juridicã      Caracteristicile
          situat imobilul       de la care           la care         tehnice ale
         care se transmite    se transmite imobilul    se transmite imobilul      imobilului

      Municipiul Bucureºti,     Ministerul Apelor,      Comisia Naþionalã   a) Suprafaþa totalã a tronsonului 6,
      Bd Libertãþii nr. 14,     Pãdurilor ºi Protecþiei   pentru Controlul    etajul 2 = 676,5 m2,
      sectorul 5          Mediului           Activitãþilor Nucleare din care:
                                               Ñ spaþii de lucru ºi spaþii tehnice =
                                               520,5 m2
                                               Ñ culoar = 156,0 m2
                                               b) Suprafaþa totalã a tronsonului 5,
                                               etajul 2 = 13,0 m2,
                                               din care:
                                               Ñ culoar = 13,0 m2
                             GUVERNUL ROMÂNIEI


                      HOTÃRÂRE
    privind alocarea unei sume de bani din bugetul de stat pe anul 1999 pentru înlãturarea
      efectelor exploziei de la Centrala termicã a Spitalului Municipal Dej, judeþul Cluj,
                 produsã la data de 8 noiembrie 1998

    În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,
    Guvernul României      h o t ã r ã º t e :

  Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 3.909.769,00           de ordonator principal de credite, pentru înlãturarea efec-
mii lei din Fondul de intervenþie la dispoziþia Guvernului,        telor exploziei care a avut loc la data de 8 noiembrie
prevãzut în bugetul de stat pe anul 1999, ca ajutor            1998 la Centrala termicã a Spitalului Municipal Dej,
financiar ce se acordã Ministerului Sãnãtãþii, în calitate         judeþul Cluj.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I, Nr. 470/30.IX.1999                   3

  Art. 2. Ñ Sumei alocate potrivit art. 1 ºi neutilizate     Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
pânã la data de 31 decembrie 1999 i se aplicã prevederile    ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri în
art. 76 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finanþele    structura bugetului de stat pe anul 1999 ºi a bugetului
publice.                            Ministerului Sãnãtãþii.

                            PRIM-MINISTRU
                            RADU VASILE

                                           Contrasemneazã:
                                     Secretar de stat, ºeful Departamentului
                                      pentru Administraþie Publicã Localã,
                                            Vlad Roºca
                                           Ministrul finanþelor,
                                         Decebal Traian Remeº
                                           Ministrul sãnãtãþii,
                                            Hajdœ G‡bor
                                        p. Ministrul lucrãrilor publice
                                         ºi amenajãrii teritoriului,
                                           L‡szl— BorbŽly,
                                           secretar de stat


    Bucureºti, 23 septembrie 1999.
    Nr. 784.
                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                     HOTÃRÂRE
 privind transmiterea unui teren, proprietate publicã a statului, din administrarea Consiliului Local
       al Municipiului Arad în administrarea Ministerului Culturii, cu destinaþia
                ”Parc al prieteniei româno-maghiareÒ
    În temeiul art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,

    Guvernul României   h o t ã r ã º t e  :
  Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea terenului situat în      Art. 2. Ñ Imobilul individualizat în extrasul de Carte fun-
municipiul Arad, judeþul Arad, în suprafaþã de 3.701 m2,    ciarã nr. 385Ñ169/etc./C/2/3 se va transmite pe bazã de
identificat în Cartea funciarã Arad nr. 385Ñ169/etc./C/2/3,
                                protocol de predare-primire între Consiliul Local al
proprietate publicã a statului, din administrarea Consiliului
Local al Municipiului Arad în administrarea Ministerului    Municipiului Arad ºi Ministerul Culturii, în termen de 7 zile
Culturii, cu destinaþia ”Parc al prieteniei româno-maghiareÒ.  de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
                            PRIM-MINISTRU
                            RADU VASILE

                                           Contrasemneazã:
                                           Secretar de stat,
                                        ºeful Departamentului pentru
                                        Administraþie Publicã Localã,
                                            Vlad Roºca
                                           p. Ministrul culturii,
                                            Maria Berza,
                                           secretar de stat


    Bucureºti, 28 septembrie 1999.
    Nr. 793.
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I, Nr. 470/30.IX.1999

 ACTE       ALE      BÃNCII         NAÞIONALE              A   ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

                        CIRCULARÃ
            privind retragerea ºi încetarea puterii circulatorii a bancnotei
               cu valoarea nominalã de 500 lei Ñ emisiunea 1992
  Banca Naþionalã a României, în conformitate cu preve-    populaþie, de la agenþi economici ºi de la celelalte instituþii,
derile art. 19 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul      în plãþi ºi pentru preschimbare, numai de cãtre casieriile
Bãncii Naþionale a României, va retrage din circulaþie,     unitãþilor bancare.
începând cu data de 1 octombrie 1999, bancnota cu          2. Deoarece dupã data de 15 decembrie 1999 înce-
valoarea nominalã de 500 lei Ñ emisiunea 1992.          teazã puterea circulatorie a bancnotelor de 500 lei Ñ emi-
  Dupã data de 15 decembrie 1999 înceteazã puterea cir-    siunea 1992, unitãþile bancare nu le vor mai primi de la
culatorie a acestei bancnote, nemaiputând fi utilizatã ca    populaþie în plãþi ºi nu le vor mai preschimba.
mijloc legal de platã.                       3. Bancnotele deteriorate de 500 lei Ñ emisiunea 1992,
  1. Retragerea din circulaþie a bancnotelor de 500 lei Ñ   prezentate de cãtre populaþie, vor fi preschimbate de cãtre
emisiunea 1992 se va face astfel:                sucursalele Bãncii Naþionale a României, în conformitate cu
  În perioada 1 octombrie Ñ 30 noiembrie 1999 inclusiv     normele legale în vigoare, numai pânã la data de 15
aceste bancnote vor fi primite de la populaþie, în mod      decembrie 1999.
obiºnuit, de cãtre toate casieriile agenþilor economici, pre-    Bancnotele deteriorate, prezentate pentru preschimbare
cum ºi de cãtre casieriile celorlalte instituþii. Acestea sunt  în termenul legal, dar care necesitã expertizare ºi evaluare,
obligate sã primeascã bancnotele de 500 lei Ñ emisiunea     vor putea fi plãtite ºi dupã data de 15 decembrie 1999.
1992, sã nu le mai repunã în circulaþie, urmând sã le        4. Pânã la data de 24 decembrie 1999 întregul numerar
depunã zilnic la unitãþile bancare la care au contul deschis,  format din aceste bancnote, colectat de unitãþile bancare,
o datã cu depunerile de numerar.                 va fi depus la sucursalele Bãncii Naþionale a României,
  În intervalul 1Ñ15 decembrie 1999 inclusiv bancnotele    astfel încât dupã aceastã datã la nici o bancã comercialã
aflate în perioada de retragere vor fi primite de la       sã nu mai existe bancnote de 500 lei Ñ emisiunea 1992.
                   GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,
                           MUGUR ISÃRESCU

    Bucureºti, 24 septembrie 1999.
    Nr. 25.
       ACTE       ALE CONSILIULUI NAÞIONAL
               AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

                        DECIZIE
          privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Decizia nr. 171/1998
    În conformitate cu dispoziþiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

    Consiliul Naþional al Audiovizualului d e c i d e :
  Articol unic. Ñ Consiliul Naþional al Audiovizualului,    BETA SISTEM Ñ S.R.L. pentru localitãþile: Prundu, judeþul
constatând existenþa erorii materiale cuprinse în Decizia    Giurgiu, având nr. C 953 din 17 octombrie 1995, Roata de
nr. 171 din 23 decembrie 1998, publicatã în Monitorul      Jos/Cartojani, judeþul Giurgiu, având nr. C 1193 din 9 iulie
Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999,   1996, ºi Bãneasa, judeþul Giurgiu, având nr. C 1170 din
a hotãrât ca licenþele de emisie ale Societãþii Comerciale    21 mai 1996, sã fie considerate valabile.
               p. PREªEDINTELE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
                            MARIN TRAIAN
    Bucureºti, 8 septembrie 1999.
    Nr. 121.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I, Nr. 470/30.IX.1999                    5

     ACTE ALE AUTORITÃÞII NAÞIONALE
   DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE
    ÎN DOMENIUL ENERGIEI

                         DECIZIE
            pentru aprobarea tarifelor la energia electricã ºi termicã livratã
                de Compania Naþionalã de Electricitate Ñ S.A.
    În temeiul art. 6 lit. d) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei ºi al art. 41 alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã,

    Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmãtoarea decizie:

  Art. 1. Ñ Se aprobã:                       Art. 5. Ñ Tariful A33 se poate aplica numai consumato-
  a) tarifele pentru energia electricã livratã de Compania   rilor dotaþi cu contoare electronice.
Naþionalã de Electricitate Ñ S.A. consumatorilor ºi subcon-      Art. 6. Ñ Tariful A33 pentru nivelul de înaltã tensiune
sumatorilor finali, alþii decât eligibili, cuprinse în anexa   de 220 kV se aplicã ºi consumatorilor racordaþi la barele
nr. 1;                              centralelor, dupã obþinerea de cãtre producãtori a licenþei
  b) tarifele pentru energia termicã livratã de Compania    de furnizare.
Naþionalã de Electricitate Ñ S.A., cuprinse în anexa nr. 2;
                                   Art. 7. Ñ Tariful C se poate aplica numai consumatori-
  c) orele de vârf de sarcinã ale Sistemului electroenerge-
                                 lor cu contoare electronice sau care dispun de un indicator
tic naþional, precum ºi celelalte zone orare utilizate la tari-
                                 de maxim.
fare, cuprinse în anexa nr. 3; pentru tarifele A ºi B orele
de vârf de searã sunt extinse ºi pentru zilele de sâmbãtã       Art. 8. Ñ Pentru consumatorii cãrora li se aplicã tariful C,
ºi duminicã.                           la care puterea maximã mãsuratã depãºeºte puterea con-
  Art. 2. Ñ Tipul de tarif poate fi ales în urmãtoarele     tractatã, taxa de putere se aplicã la puterea maximã
situaþii:                             înregistratã.
  a) dupã 12 luni calendaristice de la ultima schimbare;      Art. 9. Ñ În cadrul tarifului E1, la orele de noapte sunt
  b) la apariþia unor noi tipuri de tarife;           asimilate integral orele din perioada de sfârºit de
  c) la desfiinþarea tipului de tarif aplicat consumatorului;  sãptãmânã: vineri, ora 22,00 Ñ luni, ora 6,00.
  d) dacã ambele pãrþi contractante convin asupra oportu-      Art. 10. Ñ Cantitatea de energie termicã necesarã adu-
nitãþii schimbãrii tarifului.                   cerii apei de adaos pentru sistemul de termoficare de la
  Art. 3. Ñ Consumatorii finali, industriali ºi similari pot  temperatura apei brute la temperatura returului va fi factu-
cere furnizorilor, cu 5 zile lucrãtoare înainte de începerea
                                 ratã separat.
lunii pentru care se face solicitarea, aplicarea taxei de
                                   Art. 11. Ñ Prezenta decizie intrã în vigoare la 15 zile
putere pe intervale decadale, în urmãtoarele situaþii: la
                                 de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României,
începutul ºi la sfârºitul campaniilor de producþie ºi în peri-
                                 Partea I.
oadele acordãrii concediilor colective.
  Art. 4. Ñ Pentru consumatorii finali, industriali ºi simi-    Art. 12. Ñ Departamentul tarife, reglementãri comerciale
lari, care aleg tariful A ºi deþin echipamente de mãsurare    ºi protecþia consumatorului din cadrul Autoritãþii Naþionale
cu un singur indicator de maxim ºi douã cadrane, taxa de     de Reglementare în Domeniul Energiei, precum ºi furnizorii
putere se aplicã numai la puterea consumatã la orele de      de energie electricã ºi termicã vor asigura aducerea la
vârf de searã.                          îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.
             Preºedintele Agenþiei Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                          Jean Constantinescu
                                              Avizat:
                                               Oficiul Concurenþei,
                                                Dan Ionescu,
                                               secretar de stat

    Bucureºti, 20 septembrie 1999.
    Nr. 44.
    6                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I, Nr. 470/30.IX.1999
                                                                                           ANEXA Nr. 1
                                         TARIFUL BINOM
                            diferenþiat pe zone orare ºi durate de utilizare Ñ A33
                               (valabil de la data de 15 octombrie 1999)

                     Durata de utilizare micã                Durata de utilizare medie                 Durata de utilizare mare
     Niveluri
   de tensiune        Pentru putere       Pentru energie     Pentru putere         Pentru energie         Pentru putere        Pentru energie
Nr. egale cu cele         (lei/kW/an)         (lei/kWh)       (lei/kW/an)          (lei/kWh)           (lei/kW/an)         (lei/kWh)
crt. din punctele
   de delimitare a      Ore          Ore         Ore   Ore          Ore                  Ore           Ore          Ore
    instalaþiilor           Restul         Ore              Restul         Ore     Ore           Restul          Ore
                de           de         de    de           de                  de           de          de
                     orelor        normale             orelor        normale    de gol          orelor         normale
                vârf          vârf         gol   vârf          vârf                 vârf          vârf         gol

1.   Înaltã tensiune    265.416   115.392    979    490    386  663.528   288.480   807     403      318   1.333.188   579.648     645   323   254
    (220 kV)
2.   Înaltã tensiune    294.924   128.232    999    500    394  737.268   320.544   823     412      324   1.481.328   644.064     659   329   259
    (110 kV)
3.   Medie tensiune    342.060   148.716   1.215    607    478  855.060   371.760   959     480      378   1.433.040   623.064     815   408   321
    (1Ð110 kV exclusiv)
4.   Joasã tensiune    381.192   165.732   1.497    748    589  952.980   414.336  1.117    559      440   1.345.668   585.072  1.006     503   396
    (0,1Ð1 kV inclusiv)

                                       TARIFELE A, B, C ºi D
                                 (valabile de la data de 15 octombrie 1999)

                                              Preþuri pentru energia electricã activã                            Preþuri
                                                                                             pentru
                                                                                    D. Tarif     energia
                                                       B. Tarif monom          C. Tarif binom               electricã
                                A. Tarif binom diferenþiat                                        monom
                                                        diferenþiat            simplu                 reactivã,
                                                                                    simplu
      Niveluri de tensiune egale                                                                         livratã con-
Nr.                          Pentru putere        Pentru energie       Pentru energie         (lei/kW/                  sumatorilor
       cu cele din punctele                                                            (lei/kWh)  (lei/kWh)
crt.                          (lei/kW/an)         (lei/kWh)         (lei/kWh)            an)                    cu factor
      de delimitare a instalaþiilor                                                                        de putere
                           Ore             Ore            Ore                                      mediu
                           de              de            de             Pentru                     lunar mai
                                 Restul            Restul           Restul             Pentru
                           vârf             vârf           vârf             puterea                     mic de
                                 orelor            orelor           orelor             energie
                           de              de            de            contractatã                     0,92
                          searã            searã           searã                                    (lei/kvarh)

1.     Înaltã tensiune (110 kV ºi peste)    942.084    405.792     988      358    1.292       490     738.060     449        587       59
2.     Medie tensiune             1.548.360    649.764    1.108      403    1.583       603     923.472     537        712       71
      (1Ð110 kV exclusiv)
3.     Joasã tensiune             2.492.292   1.072.200    1.237      448    1.976       734     1.110.840    646        871       87
      (0,1Ð1 kV inclusiv)
                                    T A R I F E L E Z IÑN O A P T E E 1 º i E 2
                                 (valabile de la data de 15 octombrie 1999)

                                         Tarif E1
                                                                       Tarif E2
                                  Pentru consum de energie electricã
                                                                Pentru consumul de energie electricã
                                 din orele de zi ºi din orele de noapte,
        Nivelul de tensiune egal                                            din orele de zi ºi din orele de noapte
Nr.                              inclusiv din zilele de sâmbãtã ºi duminicã
      cu cel din punctele de delimitare                                                 (lei/kWh)
crt.                                       (lei/kWh)
           a instalaþiilor
                                 Ore de zi         Ore de noapte*)          Ore de zi             Ore de noapte
                                 6,00Ñ22,00          22,00Ñ6,00           6,00Ñ22,00             22,00Ñ6,00


1.     Înaltã tensiune (110 kV ºi peste)           800               387                644                378
2.     Medie tensiune (1Ð110 kV exclusiv)           940               474                797                470
3.     Joasã tensiune (0,1Ð1 kV inclusiv)          1.157              587                985                577

       *) Se aplicã ºi consumului înregistrat în perioada: vineri, ora 22,00 Ñ luni, ora 6,00.
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I, Nr. 470/30.IX.1999                                     7

                                           TARIFELE
                                  pentru consumatorii casnici
                              (valabile de la data de 15 octombrie 1999)

                                Tariful opþional      Tariful opþional de tip monom        Tariful opþional de tip monom,
                                 de tip social            cu abonament             diferenþiat, cu abonament
Nr.                                                                                  Preþul
          Nivelul de tensiune         Tranºa 0Ñ50 Tranºa peste                                   Preþul
crt.                                                        Preþul                      energiei
                             kWh/lunã  50 kWh/lunã        Abonament            Abonament      energiei
                                                         energiei                    în orele de
                             (lei/kWh ºi (lei/kWh ºi         (lei/zi)            (lei/zi)    în orele de zi
                                                         (lei/kWh)                      noapte
                              abonat)   abonat)                                   (lei/kWh)
                                                                                  (lei/kWh)
1.    Joasã tensiune (0Ñ1 kV inclusiv)          518       2.019        764       666       764       807      524
2.    Medie tensiune (1Ñ110 kV exclusiv)          Ñ        Ñ          593       520       593       624      416

                                                                                  ANEXA Nr. 2

                                           TARIFELE
                pentru energia termicã livratã de Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
                         (valabile de la data de 15 octombrie 1999)
                                         Consumatori ºi revânzãtori racordaþi
                                                                     Consumatori ºi revânzãtori
                                          la ieºirea din centrala electricã
                                                                    racordaþi la reþelele de transport
                                        de termoficare sau din centrala termicã
 Nr.                                       Preþul pentru                  Preþul pentru
                 Energia termicã
 crt.                                      1 Gcal/h putere         Preþul     1 Gcal/h putere         Preþul
                                        termicã maximã        pentru energie   termicã maximã       pentru energie
                                        anualã contractatã       (lei/Gcal)    anualã contractatã       (lei/Gcal)
                                           (lei/an)                     (lei/an)

 1.     Apã fierbinte:
       Ñ destinatã populaþiei                            Ñ           178.000            Ñ         203.000
       Ñ destinatã agenþilor economici                       Ñ           178.000            Ñ         198.000
 2.     Abur, în funcþie de presiunea la ieºirea din centralã, în ata:
 2.1.    Presiuni pânã la 19 ata inclusiv                   92.277.996          207.626        97.927.680         220.337
 2.2.    Presiuni peste 19 ata:
 2.2.1.   Ñ din prizele turbinelor                       89.112.588          238.324        94.568.460         252.916
 2.2.2.   Ñ din cazane                             87.309.528          273.570        92.655.012         290.319
 3.     Apã demineralizatã (condensat nereturnat)                                        27.611 lei/m3
 4.     Apã dedurizatã (apa nereturnatã)                                            12.898 lei/m3
                                                                                  ANEXA Nr. 3

                                       ORELE DE VÂRF
                         ale Sistemului electroenergetic naþional ºi alte zone orare


      Luna                             Ore de vârf                   Ore de gol            Ore normale


Ianuarie
zile lucrãtoare                       8Ñ10              17Ñ22               0Ñ6          10Ñ17, 22Ñ0, 6Ñ8
sâmbãta ºi duminica                      Ñ                Ñ               22Ñ17            17Ñ22
Februarie
zile lucrãtoare                       8Ñ10              17Ñ22               0Ñ6          10Ñ17, 22Ñ0, 6Ñ8
sâmbãta ºi duminica                      Ñ                Ñ               22Ñ17            17Ñ22
Martie
zile lucrãtoare                       8Ñ10              18Ñ22               0Ñ6          10Ñ18, 22Ñ0, 6Ñ8
sâmbãta ºi duminica                      Ñ                Ñ               22Ñ18            18Ñ22
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I, Nr. 470/30.IX.1999


      Luna                       Ore de vârf           Ore de gol         Ore normale


 Aprilie
 zile lucrãtoare                   Ñ             19Ñ22      0Ñ6          22Ñ0, 6Ñ19
 sâmbãta ºi duminica                 Ñ              Ñ      22Ñ19           19Ñ22
 Mai
 zile lucrãtoare                   Ñ             20Ñ22      0Ñ6          22Ñ0, 6Ñ20
 sâmbãta ºi duminica                 Ñ              Ñ      22Ñ20           20Ñ22
 Iunie
 zile lucrãtoare                   Ñ              Ñ       0Ñ6               6Ñ0
 sâmbãta ºi duminica                 Ñ              Ñ       0Ñ24              24Ñ0
 Iulie
 zile lucrãtoare                   Ñ              Ñ       0Ñ6               6Ñ0
 sâmbãta ºi duminica                 Ñ              Ñ       0Ñ24              24Ñ0
 August
 zile lucrãtoare                   Ñ             20Ñ22      0Ñ6          22Ñ0, 6Ñ20
 sâmbãta ºi duminica                 Ñ              Ñ      22Ñ20           20Ñ22
 Septembrie
 zile lucrãtoare                   Ñ             19Ñ22      0Ñ6          22Ñ0, 6Ñ19
 sâmbãta ºi duminica                 Ñ              Ñ      22Ñ19           19Ñ22
 Octombrie
 zile lucrãtoare                  8Ñ10             18Ñ22      0Ñ6         10Ñ18, 22Ñ0, 6Ñ8
 sâmbãta ºi duminica                Ñ               Ñ      22Ñ18           18Ñ22
 Noiembrie
 zile lucrãtoare                  8Ñ10             17Ñ22      0Ñ6         10Ñ17, 22Ñ0, 6Ñ8
 sâmbãta ºi duminica                Ñ               Ñ      22Ñ17           17Ñ22
 Decembrie
 zile lucrãtoare                  8Ñ10             17Ñ22      0Ñ6         10Ñ17, 22Ñ0, 6Ñ8
 sâmbãta ºi duminica                Ñ               Ñ      22Ñ17           17Ñ22
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti.
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470/30.IX.1999 conþine 8 pagini.           Preþul 1.216 lei    ISSN 1453Ñ4495

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:4/17/2012
language:
pages:8