Docstoc

429

Document Sample
429 Powered By Docstoc
					                                 PARTEA         I
Anul XI Ñ Nr. 429           LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                            Marþi, 31 august 1999


                                  SUMAR


                Nr.                                          Pagina
                     ORDONANÞE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                108.  Ñ Ordonanþã pentru modificarea ºi completarea
                   Legii nr. 98/1994 privind stabilirea ºi sancþionarea
                   contravenþiilor la Normele legale de igienã ºi sãnã-
                   tate publicã ................................................................  1Ð16
  ORDONANÞE                ALE          GUVERNULUI                          ROMÂNIEI
                             GUVERNUL ROMÂNIEI

                     ORDONANÞÃ
             pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 98/1994
 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor la Normele legale de igienã ºi sãnãtate publicã
    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi ale art. 1 lit. K pct. 1 din Legea
nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
    Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
  Art. I. Ñ Legea nr. 98/1994 privind stabilirea ºi sancþio-            a) nesolicitarea, de la direcþia de sãnãtate publicã teri-
narea contravenþiilor la Normele legale de igienã ºi sãnã-            torialã, a avizului sanitar pentru proiecte ºi documentaþii
tate publicã, publicatã în Monitorul Oficial al României,            tehnice privind amplasarea obiectivelor economice ºi social-
Partea I, nr. 317, din 16 noiembrie 1994, se modificã ºi se           culturale, sistematizarea centrelor populate ºi a teritoriului,
                                         construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destina-
completeazã dupã cum urmeazã:
                                         þiei sau sistematizarea obiectivelor industriale, a depozitelor
  1. Capitolul I va avea urmãtorul titlu:
                                         comerciale, unitãþilor de prestãri servicii, de învãþãmânt,
  ”Contravenþii la Normele de avizare sanitarã a proiec-
                                         culturã, turism ºi recreere, medico-sanitare, nucleare, de
telor obiectivelor ºi de autorizare sanitarã a obiectivelor
                                         transporturi, a locuinþelor, dotãrilor urbanistice ºi edilitare ºi
cu impact asupra sãnãtãþii publiceÒ                       de amenajare a teritoriului, agricole, zootehnice ºi a oricã-
  2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:                   ror alte obiective cu impact asupra sãnãtãþii publice;
  ”Art. 1. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu             b) nesolicitarea sau nerespectarea avizului sanitar emis
amendã de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:                  de Ministerul Sãnãtãþii pentru normative de proiectare ºi
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 429/31.VIII.1999

proiecte-tip pentru construcþii de orice fel, proiecte de stan-    d) nerespectarea de cãtre persoane juridice ºi persoane
darde de stat, standarde ºi norme tehnice pentru tehnologii,    fizice a distanþelor minime de protecþie sanitarã stabilite prin
materii prime ºi produse finite, proiecte de planuri naþionale   normele de igienã în vigoare referitoare la zonele de locuit;
de sistematizare ºi amenajare a teritoriului, produse noi       e) creºterea pãsãrilor ºi animalelor în zonele locuite, în
fabricate în þarã ºi produsele importate pentru prima datã,    spaþii la distanþe mai mici de 50 m de vecinãtãþi;
care prin natura sau prin modul lor de utilizare pot influ-      f) neefectuarea periodicã de cãtre persoanele juridice
enþa sãnãtatea populaþiei, folosirea de substanþe noi sau     din a cãror activitate rezultã poluanþi de orice naturã a
introducerea de procese tehnologice noi, punerea în circu-     autocontrolului de laborator în zone de protecþie sanitarã;
laþie a substanþelor chimice folosite ca dezinfectante sau       g) depozitarea necontrolatã (sau în afara locurilor spe-
pesticide, norme tehnice privind condiþiile de calitate pentru   cial amenajate) a reziduurilor solide menajere ºi a celor
produsele alimentare ºi tehnologiile utilizate în industria ali-  rezultate din construcþii;
mentarã, stabilirea indicaþiilor ºi a contraindicaþiilor pentru    h) nerespectarea condiþiilor igienico-sanitare prevãzute în
consumul alimentar al apelor minerale îmbuteliate;         normele de igienã în vigoare pentru manipularea, transpor-
  c) nesolicitarea, de la direcþia de sãnãtate publicã terito-  tul ºi depozitarea produselor cosmetice, care sã permitã
rialã, a autorizaþiei sanitare de funcþionare pentru obiecti-   menþinerea stabilitãþii parametrilor calitativi ºi a salubritãþii
vele cu impact asupra sãnãtãþii populaþiei cu 30 de zile      acestora.Ò
înainte de punerea în funcþiune a obiectivului;            5. Articolul 4 se eliminã.
  d) nesolicitarea, de la direcþia de sãnãtate publicã terito-    6. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
rialã, a revizuirii condiþiilor de funcþionare, anual ºi ori de    ”Art. 5. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
câte ori se produc modificãri faþã de situaþia acestora la     amendã de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:
data autorizãrii;                           a) neîntocmirea de cãtre producãtorii ºi distribuitorii de
  e) nesolicitarea sau nerespectarea avizului sanitar emis    apã din sistemul public a regulamentului de exploatare,
                                  funcþionare ºi întreþinere a instalaþiilor centrale de aprovizio-
de Ministerul Sãnãtãþii pentru folosirea în unitãþile sanitare
                                  nare cu apã pentru consum uman, respectiv de asigurare a
a aparaturii medicale sau a produselor de dezinfecþie,
                                  potabilitãþii, precum ºi nerespectarea prevederilor cu carac-
dezinsecþie ºi deratizare.Ò
                                  ter sanitar stabilite prin acest regulament, avizat de direcþia
  3. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
                                  de sãnãtate publicã teritorialã;
  ”Art. 2. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
                                    b) neasigurarea menþinerii stãrii de curãþenie pe întreg
amendã de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei:
                                  teritoriul uzinelor/staþiilor de producere a apei pentru con-
  a) nerespectarea clauzelor impuse prin avizul sanitar ºi
                                  sum uman, atât în clãdirile cu diferite instalaþii, cât ºi pe
prin autorizaþia sanitarã de funcþionare;
                                  terenul din jurul acestora;
  b) funcþionarea oricãrui obiectiv fãrã autorizaþie sanitarã
                                    c) neanunþarea direcþiei de sãnãtate publicã teritorialã
sau fãrã viza autorizaþiei sanitare pe anul în curs;
                                  asupra producerii de avarii la nivelul uzinelor/staþiilor de
  c) neîndeplinirea mãsurilor prescrise de direcþia de sãnã-
                                  producere a apei pentru consum uman, asupra intervenþiilor
tate publicã teritorialã, care au drept scop prevenirea ºi
                                  la nivelul reþelelor de distribuþie a apei ori opririi sau inter-
combaterea bolilor transmisibile, prevenirea accidentãrilor ºi   mitenþelor în distribuirea apei în reþea, precum ºi neinfor-
a intoxicaþiilor favorizate ºi întreþinute de factorii nocivi ca  marea populaþiei asupra duratei/programului de furnizare a
urmare a poluãrii mediului de muncã ºi de viaþã;          apei;
  d) punerea în consum public de produse alimentare noi,       d) neîntocmirea programului de exploatare, avizat de
neavizate de cãtre Ministerul Sãnãtãþii.Ò             cãtre direcþia de sãnãtate publicã teritorialã, privind întreþi-
  4. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:           nerea ºi controlul de calitate al apei pentru consum uman,
  ”Art. 3. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu    îmbuteliatã de cãtre producãtori.Ò
amendã de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:             7. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
  a) neaplicarea mãsurilor corespunzãtoare pentru preve-       ”Art. 6. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
nirea emanãrii de mirosuri respingãtoare, pulberi, fum ºi a    amendã de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:
producerii de reziduuri lichide sau solide rezultate din acti-     a) neasigurarea de cãtre persoanele juridice care produc
vitãþi cu caracter industrial, comercial, prestãri de servicii   sau distribuie apa pentru consum uman a calitãþii ºi canti-
sau din activitatea persoanelor fizice, în zonele locuite, ºi   tãþii corespunzãtoare cerinþelor de bãut ºi menajere, precum
din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc      ºi transportul ºi distribuirea acesteia în condiþii necorespun-
asemenea substanþe;                        zãtoare;
  b) producerea în mod repetat a zgomotelor care           b) neasigurarea de cãtre persoanele juridice care produc
depãºesc limitele maxime stabilite de normele de igienã ºi     ºi/sau distribuie apã pentru consum uman a rezervei de
de standardele în vigoare pentru zonele locuite;          apã pentru populaþie care sã acopere necesarul minim pen-
  c) nerespectarea de cãtre persoanele fizice ºi juridice a   tru 12 ore în caz de avarie;
normelor de igienã în vigoare referitoare la zonele de         c) neasigurarea de cãtre proprietarii clãdirilor sau de
locuit, dacã aceasta creeazã disconfort sau risc pentru      cãtre persoanele fizice ºi juridice care distribuie apa pentru
sãnãtatea publicã;                         consum uman a întreþinerii instalaþiilor interioare de
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 429/31.VIII.1999                     3

distribuire a apei, astfel încât sã nu se modifice calitatea     þevilor, accesoriilor ºi dispozitivelor, precum ºi aparatelor de
acesteia ºi sã nu fie afectatã starea de sãnãtate a consu-      mãsurare fãrã documentaþie doveditoare privind aprobarea
matorilor;                              Ministerului Sãnãtãþii ºi fãrã respectarea instrucþiunilor de
  d) neasigurarea de cãtre producãtor sau distribuitor a      utilizare;
presiunii necesare ascensiunii apei pânã la ultimul nivel al       i) neremedierea deficienþelor tehnice ºi neîntreþinerea
clãdirilor sau construcþiilor ori neasigurarea de cãtre pro-     salubritãþii în unitãþile de producere sau de distribuþie a
prietarii acestora a instalaþiilor necesare (hidrofoare) ascen-   apei pentru consum uman, a rezervoarelor de înmagazinare,
siunii apei pentru consum uman pânã la ultimul nivel ori       a hidranþilor, staþiilor de pompare, clorinare, a reþelelor de
nefuncþionarea acestora;                       distribuþie, inclusiv interioarele clãdirilor de interes public;
  e) neamenajarea în locuri de mare aglomerare (pieþe,         j) utilizarea materialelor de construcþie, a reactivilor ºi a
târguri, parcuri, trasee turistice, strãzi cu mare circulaþie,    substanþelor folosite în instalaþiile de producere ºi îmbute-
gãri, autogãri, stadioane), precum ºi în incinta marilor
                                   liere a apei pentru consum uman fãrã ca acestea sã fie
obiective socio-culturale, de cãtre organizatori sau de cãtre
                                   avizate de cãtre Ministerul Sãnãtãþii pentru utilizarea în
persoanele juridice titulare, a surselor de apã pentru con-
                                   contact cu apa;
sum uman corespunzãtoare calitativ, în conformitate cu nor-
                                     k) producerea ºi îmbutelierea apei de bãut necorespun-
mele ºi standardele în vigoare.Ò
                                   zãtoare condiþiilor de calitate pentru apa de consum uman,
  8. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
                                   precum ºi neefectuarea controlului calitãþii apei de cãtre
  ”Art. 7. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:            producãtorii de apã de bãut îmbuteliatã;
  a) neefectuarea de cãtre producãtorii ºi distribuitorii de      l) îmbutelierea apei pentru consum uman de cãtre pro-
apã pentru consum uman în sistem public a controlului de       ducãtori în condiþii neigienice;
laborator al potabilitãþii apei în condiþiile stabilite prin stan-    m) îmbutelierea apei pentru consum uman în recipienþi
dardele în vigoare;                         din materiale neavizate de cãtre Ministerul Sãnãtãþii pentru
  b) neefectuarea de cãtre producãtorii de produse ali-      utilizare în contact cu apa, precum ºi utilizarea de recipienþi
mentare, bãuturi alcoolice ºi nealcoolice, produse culinare     returnabili pentru îmbutelierea apei pentru consum uman
ºi gheaþã a controlului de laborator al potabilitãþii apei în    fãrã avizarea prealabilã a reutilizãrii lor;
condiþiile stabilite prin standardele în vigoare;             n) utilizarea la transportul apei pentru consum uman a
  c) neasigurarea dezinfecþiei eficiente a apei, produsã      conteinerelor fabricate din materiale ºi produse care nu
ºi/sau distribuitã populaþiei ca apã pentru consum uman,       sunt avizate de Ministerul Sãnãtãþii pentru utilizare în con-
tradusã prin valori ale clorului rezidual liber sub 0,5 mg/l în   tact cu apa.Ò
reþeaua de distribuþie ºi sub 0,25 mg/l la capetele de reþea;       9. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
  d) neasigurarea de cãtre producãtori a unei eficienþe de       ”Art. 8. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
99,9% a procesului de dezinfecþie, exprimatã în grade de       amendã de la 4.000.000 lei la 40.000.000 lei:
turbiditate ºi în valoarea bacteriilor coliforme, conform stan-      a) asigurarea cu apã pentru consum uman a populaþiei
dardului în vigoare;                         la locul de muncã, în colectivitãþi temporare sau în caz de
  e) neefectuarea hiperclorinãrii apei pentru primele canti-    calamitãþi naturale, dezastre ºi accidente, care nu cores-
tãþi distribuite, dupã o întrerupere în distribuþia apei ºi în    punde condiþiilor de calitate pentru consum uman conform
urmãtoarele situaþii:                        standardului în vigoare;
    Ñ incidente de dare în exploatare a instalaþiilor noi,      b) folosirea unei surse de apã pentru consum uman
      dupã modificãri ale procesului tehnologic, dupã
                                   care nu îndeplineºte condiþiile de calitate ºi care, prin tra-
      remedieri, revizii sau recondiþionãri;
                                   tare, nu garanteazã încadrarea permanentã în limitele sta-
    Ñ când nu existã garanþia securitãþii reþelei de distri-
                                   bilite prin standardul în vigoare;
      buþie, ceea ce ar putea conduce la contaminarea
                                     c) darea în consum public, ca apã pentru consum
      apei din reþea;
                                   uman, a apei care nu corespunde condiþiilor de potabilitate
    Ñ în situaþii epidemiologice cu risc de transmitere a
                                   prevãzute în standardele în vigoare;
      bolilor infecþioase;
  f) neasigurarea de cãtre producãtorii ºi distribuitorii de      d) efectuarea de racorduri, comunicaþii ºi legãturi ale
apã pentru consum uman a unei rezerve de clor ºi de         reþelelor de apã pentru consum uman cu oricare alte reþele
coagulant pentru minimum 30 de zile de funcþionare;         de apã nepotabilã;
  g) utilizarea de cãtre persoane fizice ºi juridice autori-      e) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apelor de
zate, la prepararea produselor alimentare, bãuturilor alco-     suprafaþã în patru trepte, cu dezinfecþie preliminarã ºi ter-
olice ºi nealcoolice, produselor culinare, a gheþii etc., a     minalã pentru apa datã în consum uman;
unor surse de apã fãrã a cunoaºte indicatorii de calitate a        f) nerespectarea mãsurilor impuse de prevederile legale
apei respective;                           privind protecþia sanitarã a surselor de apã folosite la pro-
  h) utilizarea de cãtre producãtorii ºi/sau distribuitorii de   ducerea apei pentru consum uman, a uzinelor/staþiilor de
apã pentru consum uman a materialelor de construcþie, a       producere, a rezervoarelor de înmagazinare, a aducþiunilor,
tehnologiilor de tratare a reactivilor, produselor, conductelor,   staþiilor de pompare, clorinare ºi a reþelelor de distribuþie;
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 429/31.VIII.1999

   g) absenþa clorului rezidual liber la intrarea în reþeaua   rea lor în stare permanentã de funcþionare prin reparare,
de distribuþie sau la capetele de reþea ale sistemelor       spãlare ºi dezinfecþie;
publice de alimentare cu apã;                      d) îndepãrtarea de cãtre persoane fizice ºi juridice a
   h) nemarcarea vizibilã a surselor ºi a reþelelor de apã    apelor uzate fecaloid-menajere ºi industriale în alte locuri
din incinta unitãþilor de orice fel ºi a locurilor publice care   decât în reþeaua de canalizare sau, în lipsa acestora, în
nu corespund condiþiilor de calitate a apei pentru consum      instalaþii proprii pentru colectarea, tratarea ºi evacuarea
uman.Ò                               apelor uzate;
   10. Capitolul IV va avea urmãtorul titlu:             e) neîntreþinerea în stare de funcþionare a instalaþiilor
   ”Contravenþii la normele de igienã privind colectarea ºi    mici de colectare a apelor uzate Ñ fose septice vidanja-
îndepãrtarea reziduurilorÒ                     bile, puþuri absorbante º.a. Ñ, de cãtre deþinãtorii acestora,
   11. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:           precum ºi vidanjarea apelor uzate din haznale în canale
   ”Art. 9. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu    deschise, în guri de canal sau în rigolele strãzilor;
amendã de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:              f) neracordarea instalaþiei de canalizare interioarã a
   a) neîntocmirea de cãtre persoanele juridice care       locuinþelor, de cãtre proprietarii acestora, la reþeaua publicã
exploateazã reþelele stradale de canalizare a regulamentului    de canalizare, acolo unde existã reþea, sau neasigurarea
de exploatare ºi întreþinere a acestora ºi nerespectarea      colectãrii ºi neutralizãrii apelor uzate fecaloid-menajere în
prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regula-    instalaþii proprii;
ment;                                  g) nerespectarea de cãtre serviciile de salubritate a nor-
   b) neîntreþinerea în permanentã stare de funcþionare ºi    melor de igienã privind întreþinerea curãþeniei strãzilor,
de curãþenie a instalaþiilor interioare Ñ closete, bãi,       parcurilor, pieþelor ºi altor locuri publice ºi neridicarea cu
lavoare, spãlãtorii etc. Ñ în unitãþi, inclusiv mijloace de     regularitate a gunoaielor menajere ºi stradale;
transport ºi locuinþe, de cãtre agenþi economici, precum ºi       h) proiectarea, amplasarea ºi întreþinerea instalaþiilor de
de cãtre asociaþiile de locatari/proprietari sau persoane      depozitare, prelucrare ºi neutralizare a deºeurilor solide în
fizice;                               alte condiþii decât cele prevãzute de normele sanitare în
   c) neasigurarea de cãtre proprietarul sau administratorul   vigoare;
unitãþilor de orice fel, inclusiv a mijloacelor de transport, a     i) neîndepãrtarea cadavrelor sau resturilor de animale, în
asociaþiilor de locatari/proprietari ºi a gospodãriilor individu-  condiþiile prevãzute de normele în vigoare, de cãtre deþinã-
ale cu recipiente acoperite etanº pentru colectarea reziduu-    torii de animale sau de administraþia domeniului public.Ò
rilor menajere, amplasaþi în condiþii salubre, în spaþii special    13. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
amenajate Ñ camere de gunoi sau platforme racordate la         ”Art. 11. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
reþeaua de apã ºi canalizare, spãlate ºi dezinfectate Ñ,      cu amendã de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei:
menþinute în bunã stare, reparate, spãlate ºi dezinfectate,       a) utilizarea reziduurilor fecaloid-umane la fertilizarea
suficiente numeric pentru pãstrarea reziduurilor timp de      terenurilor agricole atunci când pe aceste terenuri se cultivã
minimum 2Ñ3 zile;                          fructe sau legume care se consumã în stare crudã;
   d) proiectarea, amplasarea ºi exploatarea pentru înde-       b) neefectuarea epurãrii apelor uzate înaintea deversãrii
pãrtarea ºi neutralizarea reziduurilor menajere a gropilor de    lor în bazine naturale;
gunoi sau a instalaþiilor de incinerare în alte condiþii decât     c) îndepãrtarea vidanjului, reziduurilor solide menajere,
cele prevãzute de normele de igienã în vigoare;           industriale, de grajd, de stradã, a cadavrelor de animale ºi
   e) neremedierea operativã de cãtre proprietarii imobilelor   a deºeurilor toxice ºi periculoase pe alte locuri decât cele
a avariilor instalaþiilor de apã ºi canal din incinta acestora   stabilite anume de consiliile locale ºi prin alte sisteme
ºi neevacuarea apelor ce se acumuleazã în subsolurile        decât cele admise de normele sanitare în vigoare;
imobilelor.Ò                              d) neefectuarea periodicã prin unitãþile de profil, conform
   12. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:          normelor de igienã, a dezinsecþiei ºi deratizãrii rampelor de
   ”Art. 10. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã     depozitare a reziduurilor solide;
cu amendã de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:            e) neutralizarea insuficientã a apelor uzate industriale ºi
   a) amplasarea closetelor cu groapã simplã la o distanþã    epurarea incompletã a apelor fecaloid-menajere datoritã
mai micã faþã de sursele de apã decât cea prevãzutã prin      defecþiunilor instalaþiilor care executã aceste operaþiuni;
normele de igienã în vigoare, precum ºi neîntreþinerea ºi        f) evacuarea apelor uzate provenite din unitãþile sanitare
nedezinfectarea acestor closete, precum ºi a altor tipuri de    Ñ spitale de boli infecþioase, laboratoare care lucreazã cu
closete fãrã apã curentã;                      produse patologice Ñ, precum ºi de la orice unitãþi care
   b) neevacuarea ritmicã ºi la nevoie a conþinutului insta-   prin specificul lor contamineazã aceste ape, fãrã epurarea
laþiilor mici de colectare a apelor uzate Ñ haznale, puþuri     biologicã ºi neutralizarea substanþelor radioactive sau a
absorbante, closete Ñ, administrate de persoane fizice sau     substanþelor chimice toxice;
juridice;                                g) deversarea în canale deschise care strãbat zone
   c) folosirea în alte scopuri a utilajelor ºi mijloacelor de  locuite a apelor reziduale fecaloid-menajere ºi a apelor
transport pentru colectarea ºi transportul reziduurilor solide   reziduale industriale ce conþin substanþe toxice sau
ºi a apelor uzate fecaloid-menajere, precum ºi neîntreþine-     radioactive ºi neîntreþinerea acestor canale în stare perma-
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 429/31.VIII.1999                    5

nentã de funcþionare prin curãþare ºi prin repararea defec-    sau din unitãþile de folosinþã publicã ºi neîntreþinerea aces-
þiunilor;                             tora prin spãlare ºi dezinfectare.Ò
  h) amplasarea ºi amenajarea de rampe, locuri, instalaþii     16. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
de depozitare, prelucrare ºi neutralizare a reziduurilor solide    ”Art. 13. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
Ñ menajere, industriale, de stradã Ñ, a vidanjului ºi a      cu amendã de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:
cadavrelor de animale fãrã obþinerea avizului sanitar;        a) neasigurarea în unitãþile furnizoare de servicii de
  i) amplasarea, amenajarea sau extinderea de cimitire     igienã personalã a lenjeriei fierte ºi cãlcate, schimbatã
umane fãrã aviz sanitar;                     dupã fiecare persoanã;
  j) desfiinþarea ºi schimbarea destinaþiei unui cimitir uman    b) neîntreþinerea, de cãtre proprietar sau administrator,
înaintea trecerii unei perioade de 30 de ani de la ultima     în stare de funcþionare ºi curãþenie a instalaþiilor interioare
înhumare, cu strãmutarea tuturor osemintelor;           de distribuþie a apei potabile ºi de evacuare a apelor uzate
  k) îndepãrtarea de cãtre persoane fizice sau juridice în   din unitãþile de utilitate publicã;
condiþii neigienice ºi în alte locuri decât cele stabilite      c) neasigurarea în încãperile de dormit ale colectivitãþilor
anume de cãtre consiliile locale a resturilor rezultate din    temporare a suprafeþei ºi cubajului de aer pentru un pat,
tãierea animalelor;                        prevãzute de normele în vigoare, ºi amenajarea de dormi-
  l) lipsa dotãrii cu grup sanitar (closet) a locuinþelor,   toare comune cu paturi suprapuse fãrã avizul direcþiei de
inclusiv din mediul rural, ºi a unitãþilor de orice fel, neam-  sãnãtate publicã teritorialã;
plasarea, nedimensionarea, neconstruirea ºi neîntreþinerea      d) depãºirea capacitãþii autorizate a dormitoarelor de
lor corespunzãtor normelor de igienã;               orice tip, a internatelor, creºelor ºi colectivitãþilor de copii ºi
  m) folosirea pe terenurile agricole a deºeurilor neautori-  tineri, precum ºi neasigurarea pentru fiecare persoanã a
zate de autoritãþile competente pentru protecþia mediului,    unui pat individual;
sãnãtate ºi agriculturã;                       e) neasigurarea în unitãþile de cazare a inventarului
  n) utilizarea pentru incinerarea deºeurilor a instalaþiilor
                                 moale ºi a lenjeriei de pat necesare pentru persoanele
neomologate;
                                 cazate ºi nerespectarea normelor de igienã în vigoare pri-
  o) neevacuarea de cãtre unitãþile de salubritate a rezi-
                                 vind schimbarea lenjeriei ºi respectarea circuitului acesteia;
duurilor menajere în maximum douã zile în perioada 1 apri-
                                   f) neîntreþinerea, de cãtre deþinãtori, a plajelor cu desti-
lie Ñ 1 octombrie ºi în cel mult 3 zile în restul anului;
                                 naþie de agrement în permanentã stare de curãþenie ºi
  p) depunerea deºeurilor rezultate din îngrijiri medicale în
                                 neasigurarea cu dotãrile sanitare prevãzute de normele de
containerele comune ale clãdirilor de locuit;
                                 igienã în vigoare;
  q) rãspândirea neorganizatã, direct pe sol sau în bazi-
                                   g) proiectarea ºi amenajarea bazinelor de înot fãrã res-
nele naturale, a apelor uzate menajere ºi industriale, precum
                                 pectarea normelor de igienã în vigoare; neîntreþinerea bazi-
ºi deversarea acestor ape în zona de protecþie sanitarã a
                                 nelor de înot prin spãlare ºi dezinfectare, prin primenirea ºi
surselor ºi instalaþiilor centrale de alimentare cu apã;
                                 dezinfecþia apei corespunzãtor normelor de igienã;
  r) neîndepãrtarea apelor uzate menajere provenite de la
                                   h) funcþionarea bazinelor de înot ºi a ºtrandurilor fãrã
locuinþele neracordate la un sistem de canalizare prin eva-
                                 anexe Ñ vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe în
cuarea acestora prin fose septice vidanjabile proiectate,
executate, amplasate, exploatate ºi întreþinute conform nor-   numãrul prevãzut de normele în vigoare în raport cu capa-
melor în vigoare, precum ºi deversarea lor în locuri neau-    citatea unitãþii;
torizate în acest scop.Ò                       i) neefectuarea dezinfecþiei dupã fiecare persoanã a
  14. Capitolul V va avea urmãtorul titlu:           instrumentarului utilizat în unitãþile de frizerie, coafurã,
  ”Contravenþii la normele de igienã privind unitãþile de    manichiurã, pedichiurã ºi cosmeticã sau folosirea instru-
folosinþã publicãÒ                        mentarului de unicã folosinþã la mai multe persoane;
  15. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:            j) servirea în unitãþile de frizerie, coafurã, manichiurã,
  ”Art. 12. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã    pedichiurã ºi cosmeticã a persoanelor care suferã de boli
cu amendã de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:          transmisibile ale pielii, pãrului sau unghiilor ºi nesterilizarea
  a) admiterea accesului unui numãr de persoane mai       instrumentarului utilizat accidental pentru servirea unui client
mare decât permite capacitatea proiectatã în sãlile unitãþilor  din categoria sus-menþionatã;
în care se desfãºoarã activitãþi recreativ-culturale;         k) lipsa din dotarea unitãþilor de frizerie, coafurã, mani-
  b) neafiºarea la loc vizibil a mãsurilor de igienã ce tre-  chiurã, pedichiurã ºi cosmeticã a substanþelor dezinfectante
buie respectate de cei care folosesc bazine de înot sau      pentru instrumentarul din metal ºi din material plastic;
lipsa de supraveghere a respectãrii acestor mãsuri de cãtre      l) folosirea instrumentarului tãios în unitãþile de frizerie,
cei care exploateazã bazinele de înot;              coafurã, manichiurã, pedichiurã, cosmeticã fãrã dezinfecþie
  c) neîntreþinerea în permanentã stare de curãþenie a     prealabilã;
echipamentului de lucru folosit de personalul din saloanele      m) neîntreþinerea stãrii de curãþenie, neefectuarea repa-
de frizerie, coafurã, manechiurã, pedichiurã ºi cosmeticã;    raþiilor necesare bunei funcþionãri, precum ºi neefectuarea
  d) nedotarea, de cãtre proprietar sau administrator, cu    dezinfecþiei ºi dezinsecþiei mijloacelor de transport în
sãpun, prosop ºi hârtie igienicã a grupurilor sanitare publice  comun;
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 429/31.VIII.1999

  n) neasigurarea în orice fel de unitãþi ºi în anexele afe-      f) neasigurarea colectãrii reziduurilor septice în condiþii
rente a curãþeniei permanente, a efectuãrii operaþiunilor de     de siguranþã privind riscul transmiterii infecþiilor nozoco-
dezinfecþie, dezinsecþie ºi deratizare, dupã caz, precum ºi a    miale;
îndepãrtãrii reziduurilor solide în condiþiile stabilite prin nor-    g) neasigurarea distrugerii prin spargere a ambalajelor
mele de igienã în vigoare;                      din sticlã folosite de bolnavii din spitalele ºi secþiile de boli
  o) neasigurarea întreþinerii construcþiilor bãilor publice ºi  infecþioase.Ò
instalaþiilor aferente acestora pentru asigurarea funcþionãrii      20. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
în permanenþã la parametrii proiectaþi ºi a menþinerii per-       ”Art. 16. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
manente a stãrii de curãþenie în condiþiile stabilite prin nor-   cu amendã de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:
mele de igienã în vigoare;                        a) neasigurarea apei pentru consum uman distribuite
  p) neefectuarea de cãtre unitãþile abilitate sau de perso-    prin sistem public la obiectele sanitare amplasate în fiecare
nalul abilitat a dezinfecþiei încãperilor în care au locuit per-   încãpere în care se acordã asistenþã medicalã, în spaþiile
soane care au decedat prin boli transmisibile.Ò           de deservire sanitarã a bolnavilor ºi în serviciile tehnico-
  17. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:           medicale ºi gospodãreºti;
  ”Art. 14. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã        b) neasigurarea în unitãþile sanitare cu paturi a dotãrilor
cu amendã de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:           cu obiecte sanitare în numãr corespunzãtor normativului în
  a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de cali-     vigoare;
tate conform standardelor în vigoare pentru bazine de înot,       c) neasigurarea prelucrãrii sanitare la internare a pacien-
bãi publice, bãi, chiuvete, spãlãtorii din unitãþi de folosinþã   þilor parazitaþi, în scopul prevenirii infestãrii cu paraziþi a
publicã, inclusiv mijloace de transport;               colectivitãþii.Ò
  b) amenajarea ºtrandurilor ºi bazinelor de înot fãrã res-      21. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
pectarea condiþiilor stabilite prin normele de igienã în         ”Art. 17. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
vigoare privind amplasarea ºi dotarea lor;              cu amendã de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:
  c) instalarea de campinguri fãrã respectarea condiþiilor       a) neasigurarea unitãþilor sanitare cu sisteme ºi dotãri
stabilite prin normele de igienã în vigoare privind amplasa-     pentru colectarea, îndepãrtarea/incinerarea deºeurilor cu
rea ºi dotarea cu anexe sanitare ºi capacitatea acestora.Ò      potenþial infectogen, inclusiv a tuturor materialelor de unicã
  18. Capitolul VI va avea urmãtorul titlu:            folosinþã;
  ”Contravenþii la normele de igienã pentru unitãþile         b) neefectuarea în staþiile/punctele de sterilizare din uni-
sanitareÒ                              tãþile sanitare a controlului eficienþei sterilizãrii prin indica-
  19. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:           tori chimici la fiecare ciclu de sterilizare ºi indicatori
  ”Art. 15. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã      biologici o datã pe lunã;
cu amendã de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:             c) neasigurarea depozitãrii ºi pãstrãrii articolelor sterili-
  a) depãºirea capacitãþii unitãþilor sanitare cu paturi pri-   zate în unitãþile sanitare;
vind numãrul persoanelor spitalizate ºi a numãrului de          d) neasigurarea depozitãrii în condiþiile cerute de produ-
paturi în saloane, care determinã scãderea cubajului minim      cãtor a articolelor sterile de unicã folosinþã;
de aer prevãzut de normele în vigoare, cu excepþia unor         e) neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii ºi în
situaþii deosebite (izbucniri epidemice etc.);            sãlile de naºtere;
  b) neasigurarea, în fiecare secþie de spitalizare, a spaþi-     f) nerespectarea pentru aparatura de sterilizare a preve-
ilor, circuitelor funcþionale ºi a condiþiilor necesare pentru    derilor cuprinse în cartea tehnicã a fiecãrui aparat.Ò
izolarea bolnavilor care reprezintã surse de boli transmisi-       22. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
bile, precum ºi pentru bolnavii cu receptivitate crescutã la       ”Art. 18. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
infecþii;                              cu amendã de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:
  c) neasigurarea, în unitãþile ºi în spaþiile care acordã       a) neraportarea cazurilor de boli transmisibile la direcþia
asistenþã medicalã ºi socialã pentru copii, a spaþiului de      de sãnãtate publicã teritorialã în conformitate cu instrucþiu-
cazare ºi a condiþiilor de igienã pentru mame însoþitoare,      nile Ministerului Sãnãtãþii;
precum ºi internarea acestora în numãr mai mare decât cel        b) neizolarea bolnavilor de boli transmisibile cu internare
stabilit prin structura de paturi aprobate de Ministerul       obligatorie ºi neinstituirea mãsurilor de prevenire ºi comba-
Sãnãtãþii;                              tere a extinderii procesului epidemiologic;
  d) neasigurarea pentru unitãþile sanitare cu paturi, în       c) neefectuarea decontaminãrii vehiculelor cu care au
condiþiile stabilite prin normele de igienã în vigoare, a unei    fost transportaþi bolnavi contagioºi de cãtre unitatea sani-
rezerve de apã pentru consum uman care sã asigure          tarã care asigurã izolarea bolnavilor;
necesarul pentru o perioadã de minimum 12 ore, precum ºi         d) neefectuarea de cãtre personalul medico-sanitar a
a cantitãþilor de apã caldã necesare igienei individuale a      anchetei epidemiologice în focarele de boli transmisibile, în
bolnavilor ºi a personalului, precum ºi pentru igiena spaþi-     scopul depistãrii de noi cazuri de bolnavi contacþi, conva-
ilor, spãlarea lenjeriei, pregãtirea alimentelor etc.;        lescenþi ºi purtãtori sãnãtoºi de germeni, precum ºi neapli-
  e) neasigurarea confortului termic al bolnavilor, potrivit    carea mãsurilor antiepidemice de împiedicare a rãspândirii
nevoilor lor specifice;                       infecþiilor;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 429/31.VIII.1999                    7

   e) neasigurarea de cãtre administraþiile unitãþilor sanitare    b) transportul, depunerea la capelã ºi înhumarea cada-
a aprovizionãrii permanente ºi suficiente cu materiale nece-    vrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile fãrã res-
sare asigurãrii curãþeniei ºi operaþiunilor de dezinfecþie,     pectarea normelor antiepidemice ºi de igienã;
dezinsecþie ºi deratizare;                        c) exhumarea cadavrelor umane înainte de trecerea
   f) neaplicarea de cãtre personalul medico-sanitar din     perioadei de un an de la data înhumãrii sau exhumarea
unitãþile sanitare a mãsurilor privind depistarea, prelucrarea   cadavrelor umane fãrã avizul direcþiei de sãnãtate publicã
ºi evidenþa persoanelor infestate cu paraziþi;           teritoriale în termenul de 1Ð7 ani de la data înhumãrii, pre-
   g) neasigurarea depozitãrii ºi pãstrãrii produselor dezin-   cum ºi exhumarea în alte condiþii decât cele stabilite prin
fectante în condiþii care sã previnã modificãrile fizico-chi-    avizul direcþiei de sãnãtate publicã teritoriale, cu excepþia
mice ºi biocide ale produselor;                   cazurilor prevãzute de legea penalã;
   h) utilizarea în unitãþile sanitare a dezinfectantelor ºi      d) nerespectarea instrucþiunilor Ministerului Sãnãtãþii pri-
antisepticelor neavizate de Ministerul Sãnãtãþii.Ò         vind imunizãrile obligatorii, mãsurile de luptã în focar, izola-
   23. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:          rea bolnavilor cu boli transmisibile ºi eliberarea avizului
   ”Art. 19. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã     epidemiologic;
cu amendã de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei:             e) lipsa de colaborare a personalului medico-sanitar din
   a) neaplicarea prevederilor programului naþional de imu-    unitãþile sanitare cu paturi la efectuarea anchetei epidemio-
nizãri de cãtre personalul medico-sanitar pentru populaþia     logice ºi la supravegherea focarului de infecþie nozocomialã
arondatã unitãþii sanitare respective;               cu specialiºti din direcþia de sãnãtate publicã teritorialã, pre-
   b) neasigurarea condiþiilor de depozitare, gestionare ºi    cum ºi neaplicarea mãsurilor antiepidemice de împiedicare
utilizare a produselor biologice ºi medicamentoase de uz      a rãspândirii infecþiilor;
uman ºi veterinar, prevãzute de instrucþiunile producãtoru-       f) neasigurarea în unitãþile sanitare cu paturi a condiþiilor
lui;                                de igienã necesare preparãrii, depozitãrii, transportului, ser-
   c) neasigurarea dezinfecþiei terminale în focare colective   virii alimentelor prin operaþiuni de curãþire, dezinsecþie,
de boli transmisibile;                       deratizare, precum ºi neasigurarea dotãrii cu utilaje, usten-
   d) nerespectarea de cãtre persoanele fizice, suspecþi ºi    sile ºi materiale specifice de curãþenie, dezinfecþie, dezin-
convalescenþi de boli transmisibile, purtãtori sãnãtoºi de     secþie ºi deratizare;
germeni patogeni, precum ºi de cãtre persoane juridice a         g) nerespectarea instrucþiunilor producãtorului sau a
mãsurilor prevãzute de normele în vigoare în scopul preve-     recomandãrilor prevãzute în avizul sanitar al Ministerului
nirii ºi combaterii bolilor transmisibile: vaccinãri ºi revacci-  Sãnãtãþii privind folosirea dezinfectantelor ºi antisepticelor
nãri, examene clinice ºi de laborator, controale periodice     utilizate.Ò
ale purtãtorilor de germeni patogeni, testãri ale stãrii de       25. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
imunitate, tratamente profilactice º.a.;                 ”Art. 21. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
   e) modificarea circuitelor în unitãþile sanitare fãrã avizul  cu amendã de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:
direcþiei de sãnãtate publicã teritoriale;                a) neasigurarea de cãtre persoanele fizice ºi juridice
   f) neavertizarea de cãtre personalul medico-sanitar a     care lucreazã cu produse patologice a sterilizãrii ºi/sau inci-
persoanelor cu risc epidemiologic în legãturã cu consecin-     nerãrii reziduurilor contaminante ºi a altor reziduuri care au
þele medicale ºi penale ale nerespectãrii mãsurilor antiepi-    astfel de indicaþii;
demice, precum ºi neprecizarea acestor mãsuri;              b) neasigurarea sterilizãrii instrumentarului medico-chirur-
   g) neinstituirea sau neaplicarea de cãtre personalul      gical ºi a materialelor sanitare, precum ºi utilizarea de
medico-sanitar al unitãþilor sanitare publice sau private a     materiale nesterile în procesul de îngrijire a bolnavului.Ò
mãsurilor care sã previnã apariþia sau rãspândirea de boli        26. Capitolul VIII va avea urmãtorul titlu:
transmisibile la persoanele care beneficiazã de asistenþã        ”Contravenþii la normele igienico-sanitare pentru ali-
medicalã în aceste unitãþi;                     mente ºi la normele de igienã privind producþia, prelucra-
   h) neraportarea vaccinãrilor ºi revaccinãrilor efectuate de  rea, depozitarea, pãstrarea, transportul ºi desfacerea
cãtre unitãþile sanitare în cadrul sistemului de supraveghere    alimentelorÒ
a bolilor infecþioase la direcþia de sãnãtate publicã terito-      27. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
rialã;                                  ”Art. 22. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
   i) neefectuarea periodicã sau dupã necesitate a lucrãrilor   cu amendã de la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei:
de igienizare ºi revizuire a instalaþiilor ºi echipamentelor,      a) utilizarea personalului de întreþinere a curãþeniei din
precum ºi a lucrãrilor de recondiþionare ºi reparare a clãdi-    anexele sanitare ºi din curþi la manipularea alimentelor ori
rilor unitãþilor sanitare.Ò                     la întreþinerea curãþeniei utilajelor sau a încãperilor de pre-
   24. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:          lucrare sau de depozitare a alimentelor;
   ”Art. 20. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã       b) utilizarea la întreþinerea curãþeniei din afara sãlilor de
cu amendã de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:          producþie, din anexele sanitare, din curþi ºi din altele ase-
   a) neaplicarea de cãtre spitalele care elibereazã cada-    menea a salariaþilor care lucreazã în procesele tehnologice
vrele persoanelor decedate prin boli transmisibile a mãsuri-    de producþie alimentarã, la prelucrarea sau manipularea ali-
lor de prevenire a rãspândirii infecþiilor;             mentelor;
  8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 429/31.VIII.1999

  c) neefectuarea operaþiunilor de curãþenie manualã a       desfacere a alimentelor, astfel încât sã se previnã contami-
locurilor de muncã, utilajelor, ustensilelor, suprafeþelor de     narea spaþiilor alimentare cu ape uzate, precum ºi poluarea
lucru ºi ambalajelor în condiþiile stabilite de normele de      mediului înconjurãtor;
igienã în vigoare;                            i) efectuarea transportului alimentelor cu mijloace de
  d) aºezarea, chiar ºi provizorie, direct pe trotuar, în curþi   transport neautorizate în acest scop, neamenajate ºi ne-
sau pe pardoseala încãperilor, a gheþii artificiale, precum ºi    echipate în scopul asigurãrii, pe toatã durata transportului,
a navetelor ºi tãvilor folosite la transportul produselor de     a pãstrãrii nemodificate a caracteristicilor nutritive, organo-
panificaþie ºi de cofetãrie, a cãrnii, preparatelor din carne     leptice, fizico-chimice ºi microbiologice, precum ºi a protec-
ºi semipreparatelor culinare;                     þiei împotriva prafului, ploii, insectelor, rozãtoarelor ºi a
  e) nerespectarea în unitãþile de alimentaþie colectivã a     oricãrei posibilitãþi de poluare, degradare ºi contaminare a
obligaþiei de a pãstra timp de 48 de ore la rece, în reci-      produselor ºi ambalajelor;
piente curate, acoperite ºi etichetate, câte o probã din fie-       j) neasigurarea ºi nerespectarea mãsurilor stabilite de
care fel de mâncare servitã;
                                   normele în vigoare pentru protecþia sanitarã a produselor ºi
  f) neasigurarea dotãrii unitãþilor de alimentaþie colectivã
                                   consumatorilor la punctele fixe de desfacere stradalã a ali-
permanente ºi sezoniere cu veselã ºi tacâmuri în numãr
                                   mentelor ºi bãuturilor rãcoritoare;
cel puþin egal cu numãrul total de consumatori zilnici;
                                     k) expunerea spre vânzare sau vânzarea în ambalaje
  g) neasigurarea spãlãrii ºi dezinfecþiei dupã fiecare trans-
                                   degradate a produselor alimentare preambalate;
port a mijloacelor auto folosite la transportul alimentelor;
                                     l) folosirea în laboratoarele ºi unitãþile de alimentaþie
  h) aprovizionarea unitãþilor alimentare de orice fel care
produc ºi prelucreazã alimente uºor alterabile în cantitãþi      publicã sau colectivã a ouãlor de raþã la prepararea prãji-
care depãºesc posibilitãþile de pãstrare ºi de prelucrare a      turilor, cremelor, îngheþatei sau a oricãror alte produse;
acestora;                                 m) nesolicitarea avizului direcþiei de sãnãtate publicã
  i) neinstruirea ºi necertificarea salariaþilor oricãrei unitãþi  teritoriale la stabilirea locului de recoltare a gheþii naturale,
din sectorul alimentar în ceea ce priveºte însuºirea noþiuni-     precum ºi a condiþiilor de depozitare a acesteia;
lor fundamentale de igienã realizate prin unitãþi de învãþã-       n) neasigurarea funcþionãrii în permanenþã a spaþiilor fri-
mânt avizate de Ministerul Sãnãtãþii ºi de Ministerul         gorifice din unitãþile alimentare, neasigurarea controlului ºi
Educaþiei Naþionale.Ò                         înregistrãrii temperaturii ºi neîntreþinerea acestor spaþii prin
  28. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:            efectuarea periodicã a reparaþiilor, igienizãrii, dezinsecþiei ºi,
  ”Art. 23. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã      dupã caz, a deratizãrii;
cu amendã de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei:             o) neasigurarea de ustensile adecvate (cleºti, linguri, fur-
  a) nerespectarea de cãtre unitãþile sau de persoanele       culiþe etc.) pentru servirea alimentelor neambalate care se
fizice care folosesc cãrucioare ºi tonete la comerþul stradal     consumã fãrã prelucrare termicã;
a condiþiilor igienico-sanitare de desfãºurare a acestei acti-      p) depozitarea ambalajelor în încãperile de vânzare, pro-
vitãþi;                                ducþie sau preparare, în spaþiile de circulaþie, vestiare sau
  b) transportarea ºi depozitarea alimentelor sub formã de     pe trotuarele aferente;
materii prime sau semifabricate împreunã cu produse finite        q) folosirea pentru alimentaþia colectivã a vaselor ºi
care se consumã fãrã prelucrare termicã, fãrã asigurarea       ustensilelor de bucãtãrie degradate;
condiþiilor corespunzãtoare pentru fiecare categorie;           r) organizarea deficitarã a procesului de producþie ali-
  c) nerespectarea de cãtre conducãtorul unitãþii alimen-      mentarã, nerealizându-se orientarea fluxului tehnologic
tare a obligaþiei privind verificarea zilnicã a stãrii de igienã   într-un singur sens ºi favorizându-se încruciºãrile între
individualã ºi de sãnãtate a personalului din subordine, pre-
                                   fazele salubre ºi cele insalubre.Ò
cum ºi primirea în unitate a salariaþilor bolnavi sau conva-
                                     29. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:
lescenþi de boli transmisibile fãrã aviz medical;
                                     ”Art. 24. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
  d) nerespectarea regulilor de igienã individualã în tot
                                   cu amendã de la 3.000.000 lei la 30.000.000 lei:
timpul programului de lucru de cãtre persoanele care
                                     a) recepþia ºi introducerea în procesul de producþie sau
lucreazã la manipularea, transportul, prelucrarea, sortarea ºi
                                   de prelucrare a materiilor prime ºi auxiliare, semifabricate
desfacerea alimentelor;
  e) folosirea în unitãþile alimentare a gheþii naturale la     sau finite, cu modificãri ºi fãrã constatarea salubritãþii lor de
pãstrarea alimentelor, fãrã avizul direcþiei de sãnãtate       cãtre persoane rãspunzãtoare, pe baza certificatelor de cali-
publicã teritoriale, cu excepþia peºtelui;              tate eliberate de cãtre furnizori;
  f) pãstrarea alimentelor în contact direct cu gheaþa natu-      b) nerespectarea normelor de igienã în vigoare referi-
ralã sau artificialã ori cu apa rezultatã din topirea gheþii;     toare la prepararea ºi pãstrarea cremelor de ouã, a maio-
  g) servirea bãuturilor, fructelor ºi legumelor rãcite prin    nezei ºi a produselor din carne speciale;
contact direct cu gheaþa naturalã sau artificialã, cu excepþia      c) nerespectarea mãsurilor prevãzute de normele de
cuburilor de gheaþã preparate în congelatoare, din apa pen-      igienã în vigoare privind prepararea, pãstrarea, transportul
tru consum uman;                           ºi servirea îngheþatei;
  h) neizolarea conductelor de canalizare care traverseazã       d) neasigurarea de cãtre unitãþile de desfacere ºi ser-
încãperile de producþie, preparare, depozitare, servire ºi      vire a alimentelor a condiþiilor de depozitare, expunere ºi
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 429/31.VIII.1999                     9

manipulare pentru pãstrarea nemodificatã a proprietãþilor      veselei ºi a paharelor de unicã folosinþã dupã utilizarea
nutritive, organoleptice, fizice, chimice ºi microbiologice;     acestora.Ò
   e) neasigurarea dotãrii unitãþilor alimentare cu utilaje ºi     30. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
mobilier tehnologic, fabricate potrivit normelor de igienã în       ”Art. 25. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
vigoare ºi întreþinute în permanentã stare de funcþionare;      cu amendã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei:
   f) neasigurarea în unitãþile de alimentaþie publicã colec-      a) punerea în consum a alimentelor care sunt contra-
tive a spaþiilor ºi circuitelor funcþionale stabilite prin normele  fãcute sau care prezintã:
de igienã în vigoare pentru depozitare, prelucrare culinarã         I.   semne organoleptice de alterare;
ºi consum;                                  II.   semne de infestare cu paraziþi, precum ºi res-
   g) neasigurarea în toate unitãþile alimentare a funcþionã-           turi sau semne ale activitãþii paraziþilor, cu
rii corecte ºi permanente a aparaturii de control ºi de înre-            excepþia unor produse pentru care sunt prevã-
gistrare a parametrilor care condiþioneazã salubritatea
                                           zute limite în normele de igienã sau în standar-
prelucrãrii ºi pãstrãrii materiilor prime, semifabricatelor ºi
                                           dele de stat;
produselor finite: sterilizare, pasteurizare, refrigerare, conge-
                                       III. semne ale contactului cu rozãtoare;
lare etc.;
                                       IV. miros ºi gust strãine de natura produsului;
   h) neasigurarea depozitãrii ºi pãstrãrii alimentelor în con-
                                       V.   gust, miros sau pete de mucegai, cu excepþia
diþii care sã previnã modificãrile proprietãþilor nutritive,
                                           mucegaiurilor selecþionate admise;
organoleptice ºi fizico-chimice, precum ºi contaminarea
microbianã;                                 VI. conþinut de substanþe chimice neavizate sau
   i) ambalarea, transportul, depozitarea ºi desfacerea cãtre           peste limitele admise de normele de igienã în
populaþie a sãrii iodate în condiþii necorespunzãtoare, de              vigoare;
naturã sã diminueze concentraþia de iod în sare, precum ºi          VII. conþinut de corpi strãini, cu excepþia cazurilor în
desfacerea cãtre populaþie a sãrii iodate fãrã data fabrica-             are norma prevede o limitã maximã admisã;
þiei pe ambalaj sau cu termen de valabilitate depãºit;            VIII. conþinut de aflatoxine B1 peste limitele admise
   j) neasigurarea în unitãþile din sectorul alimentar de pro-           pentru seminþe ºi fãinuri de cereale, legumi-
ducþie, prelucrare, servire, depozitare, transport, vânzare a            noase uscate, seminþe oleaginoase, arahide,
apei curente pentru consum uman corespunzãtoare calitativ              miez de nucã, alune, concentrate ºi izolate pro-
standardului în vigoare, distribuitã în condiþii igienice              teice de vegetale etc.;
oriunde este necesar ºi în cantitãþi suficiente pentru acope-       b) recondiþionarea produselor alimentare retrase din con-
rirea nevoilor tehnologice ºi pentru întreþinerea curãþeniei     sum ca fiind necorespunzãtoare condiþiilor de calitate;
utilajelor, mobilierului, dotãrilor;                   c) refolosirea ca materie primã a preparatelor culinare
   k) neefectuarea periodicã sau dupã necesitate a lucrãri-    finite, amestecarea tocãturilor de carne crudã cu cele tra-
lor de igienizare ºi de revizuire a instalaþiilor ºi utilajelor   tate termic, precum ºi folosirea repetatã a grãsimilor ali-
precum ºi a lucrãrilor de recondiþionare ºi de reparare a      mentare la operaþiunile de prãjire ºi încorporare în
clãdirilor unitãþilor alimentare;                  preparate a grãsimilor folosite la prãjire;
   l) nerespectarea condiþiilor stabilite de normele de igienã     d) folosirea la prepararea produselor alimentare a unor
în vigoare privind amenajarea, dotarea ºi întreþinerea pieþe-    adjuvanþi sau a altor substanþe chimice neavizate ori inter-
lor alimentare, a târgurilor ºi oboarelor;              zise de Ministerul Sãnãtãþii, precum ºi depãºirea concentra-
   m) neasigurarea în unitãþile alimentare a operaþiunilor de   þiilor în cazul celor avizate;
curãþenie, dezinsecþie ºi deratizare ºi neasigurarea dotãrii ºi
                                     e) folosirea apei industriale pentru anumite operaþiuni
aprovizionãrii unitãþii alimentare cu utilaje, ustensile ºi mate-
                                   tehnologice în unitãþi de industrie alimentarã fãrã avizul
riale specifice pentru spãlare ºi dezinfecþie ºi, dupã caz,
                                   direcþiei de sãnãtate publicã teritorialã;
dezinsecþie ºi deratizare;
                                     f) utilizarea materialelor de orice naturã folosite la con-
   n) expunerea spre vânzare sau punerea în consum de
                                   fecþionarea ambalajelor ºi recipientelor de depozitare ºi
produse alimentare cu termen de valabilitate expirat;
                                   transport, precum ºi a utilajelor, ustensilelor ºi acoperirilor
   o) folosirea fãrã aviz sanitar a cernelurilor ºi coloranþilor
utilizaþi la imprimarea sau la colorarea ambalajelor produ-     de protecþie anticorosivã, destinate sectorului alimentar care
selor alimentare, precum ºi contactul direct al alimentelor     nu prezintã stabilitate fizico-chimicã, care influenþeazã
cu partea imprimatã a ambalajelor;                  caracteristicile organoleptice ale produsului alimentar ºi care
   p) utilizarea la fabricarea ambalajelor sau chiar la amba-   nu asigurã o protecþie eficientã a acestuia;
larea propriu-zisã a produselor alimentare a materialelor         g) utilizarea ambalajelor, recipientelor, ustensilelor ºi uti-
neavizate sanitar;                          lajelor ce nu sunt în perfectã stare de curãþenie ºi igieni-
   q) pãstrarea în vase metalice zincate a alimentelor       zare sau utilizarea unor astfel de produse pentru alimente
lichide ºi semilichide, cu excepþia apei, alcoolului etilic ºi a   în cazul în care au fost folosite în alte scopuri decât con-
grãsimilor alimentare;                        tactul direct cu alimentele;
   r) refolosirea veselei ºi a paharelor de unicã folosinþã în     h) utilizarea la ambalarea produselor alimentare a amba-
unitãþile de alimentaþie publicã, precum ºi comercializarea     lajelor confecþionate din deºeuri;
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 429/31.VIII.1999

  i) utilizarea în receptura pigmenþilor destinaþi obiectelor    d) utilizarea substanþelor radioactive în alte scopuri
de uz gospodãresc a sulfurilor de cadmiu, a oxizilor de      decât cele prevãzute în autorizaþia sanitarã de funcþionare;
mercur, plumb ºi crom.Ò                        e) nerespectarea instrucþiunilor Ministerului Sãnãtãþii pri-
  31. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:          vind mãsurile profilactice în situaþii de accident nuclear
  ”Art. 26. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã    major;
cu amendã de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:            f) nerespectarea de cãtre conducerea unitãþii a mãsurilor
  a) nerespectarea sistemului de supraveghere a stãrii de    prescrise de organele sanitare de control, în scopul pãstrã-
sãnãtate a personalului expus profesional ºi a condiþiilor de   rii stãrii de sãnãtate a personalului ºi populaþiei ºi preveni-
igienã în unitãþile în care se desfãºoarã activitãþile      rii incidentelor ºi accidentelor nucleare.Ò
nucleare, în corelare cu nivelul expunerii la radiaþii ioni-      34. Capitolul X va avea urmãtorul titlu:
zante;                                 ”Contravenþii la normele de igienã privind condiþiile ºi
  b) neefectuarea controlului medical periodic, conform     procesele de muncãÒ
reglementãrilor Ministerului Sãnãtãþii;                35. Articolul 29 va avea urmãtorul cuprins:
  c) necompletarea la zi, la toate rubricile, a carnetului      ”Art. 29. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
individual de supraveghere dozimetricã a persoanelor       cu amendã de la 500.000 lei la 2.000.000 lei:
expuse profesional la radiaþii ionizante.Ò               a) neluarea mãsurilor privind programarea salariaþilor la
                                 controlul medical periodic, potrivit reglementãrilor tehnice ale
  32. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
                                 Ministerul Sãnãtãþii, ºi neurmãrirea efectuãrii integrale a
  ”Art. 27. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
                                 acestuia;
cu amendã de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:
                                    b) neprezentarea angajaþilor din unitãþile de orice fel la
  a) nerespectarea limitelor impuse prin sistemul de supra-
                                 examinãrile medicale periodice stabilite prin instrucþiunile
veghere a contaminãrii radioactive a produselor alimentare,
                                 Ministerului Sãnãtãþii ºi programate de organele sanitare,
pe întregul circuit alimentar, inclusiv a surselor de apã
                                 potrivit specificului fiecãrui loc de muncã;
potabilã, precum ºi a altor bunuri destinate folosirii de cãtre
                                    c) nesolicitarea avizului medical la schimbarea locului de
populaþie;
                                 muncã al unui angajat în aceeaºi unitate, dacã prin
  b) introducerea pacienþilor care nu sunt supuºi imediat
                                 aceastã schimbare se creeazã risc pentru sãnãtatea per-
investigaþiilor sau tratamentului în câmpul de iradiere ºi
                                 soanei respective.Ò
neaplicarea mãsurilor de protecþie la pacienþii supuºi exa-
                                    36. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:
minãrilor radiologice pentru regiunile anatomice care nu        ”Art. 30. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
intereseazã procedura respectivã;                 cu amendã de la 2.000.000 lei la 15.000.000 lei:
  c) angajarea unei persoane fãrã control medical din        a) angajarea de cãtre agenþii economici a personalului
care sã rezulte cã persoana examinatã este aptã pentru      fãrã examen medical prealabil ºi fãrã confirmarea scrisã a
lucrul în mediu de radiaþii sau menþinerea unei persoane     medicului cã locul de muncã sau meseria propriu-zisã nu
într-un loc de muncã cu expunere la radiaþii nucleare, pen-    este contraindicatã din punct de vedere medical pentru
tru care organele sanitare au stabilit o contraindicaþie medi-  salariat;
calã, temporarã sau permanentã;                    b) menþinerea unei persoane într-un loc de muncã pen-
  d) nerespectarea mãsurilor de igienã în unitãþile       tru care organele sanitare au stabilit o contraindicaþie medi-
nucleare autorizate;                       calã temporarã sau permanentã potrivit instrucþiunilor
  e) neasigurarea de unitãþi nucleare medicale diferenþiate   Ministerului Sãnãtãþii;
sau de circuite funcþionale separate (acces diferit, program      c) depãºirea în zonele de muncã a limitelor admisibile
diferit) pentru diferite categorii de pacienþi (adulþiÑcopii,   stabilite prin normele generale de protecþia muncii pentru
ambulatoriuÑinternaþi, bolnavi cu boli infectocontagioase,    microclimat, cu excepþia cazurilor în care cerinþele sau
urgenþe etc.).Ò                          natura procesului tehnologic impun condiþii climatice spe-
  33. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins:          ciale;
  ”Art. 28. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã       d) depãºirea în zonele de muncã a limitelor admise
cu amendã de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei:         pentru zgomote ºi vibraþii stabilite prin normele generale de
  a) nerespectarea limitelor ºi a condiþiilor prevãzute în   protecþie a muncii;
autorizaþiile eliberate în conformitate cu prevederile art. 38     e) neaplicarea mãsurilor stabilite prin normele generale
din Legea nr. 111/1996, republicatã;               de protecþie a muncii pentru protejarea angajaþilor care
  b) nerespectarea mãsurilor ºi a prevederilor din avizele   lucreazã în aer liber în condiþii meteorologice nefavorabile;
eliberate, cu impact asupra sãnãtãþii populaþiei, ca urmare      f) nerespectarea normelor generale de protecþie a muncii
a activitãþilor nucleare;                     privind condiþiile de iluminare ale locurilor de muncã;
  c) neluarea mãsurilor imediate de protejare ºi asistenþã      g) neacordarea materialelor igienico-sanitare, în scopul
de urgenþã a salariaþilor ºi a bolnavilor care au suferit o    asigurãrii igienei personale, în completarea mãsurilor gene-
suprairadiere sau o contaminare radioactivã internã;       rale luate pentru prevenirea îmbolnãvirilor profesionale;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 429/31.VIII.1999                   11

   h) neacordarea de cãtre persoanele juridice ºi fizice,       u) utilizarea tinerilor sub vârsta de 16 ani la efectuarea
care utilizeazã în activitatea lor salariaþi, a echipamentului   operaþiilor manuale de încãrcare, descãrcare ºi transport ºi
individual de protecþie pentru personalul expus riscurilor de    a tinerilor sub vârsta de 18 ani la operaþiile cu materiale ºi
accidentare ºi de îmbolnãvire profesionalã;             produse periculoase (foarte toxice, explozive);
   i) neasigurarea ºi nerealizarea condiþiilor de întreþinere a    v) munca tinerilor sub vârsta de 18 ani sau a femeilor
echipamentului individual de protecþie, precum ºi nepurtarea    la locurile de vopsit care implicã utilizarea carbonatului
acestui echipament în cazul în care este corect acordat ºi     bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau a miniului de
în stare de funcþionare sau utilizarea acestuia în alte sco-    plumb ºi a tuturor produselor ce conþin aceºti pigmenþi;
puri sau condiþii decât cele prevãzute prin lege;            w) expunerea salariaþilor la substanþe foarte periculoase,
   j) neefectuarea de cãtre medic a examenelor în vederea     notate cu indicativul Fp ºi neaplicarea mãsurilor speciale de
angajãrii, adaptãrii în muncã ºi a controalelor medicale      protecþie împotriva substanþelor cancerigene ºi potenþial
periodice conform normelor Ministerului Sãnãtãþii;         cancerigene;
   k) neefectuarea de cãtre medic la angajarea în muncã        x) nerespectarea de cãtre conducerile unitãþilor cu orice
ºi cu ocazia controlului medical periodic a investigaþiilor     profil de activitate a mãsurilor prescrise de organele medi-
suplimentare faþã de examenul clinic general, pentru per-      cale competente în scopul pãstrãrii capacitãþii de muncã ºi
soanele expuse la factori nocivi profesionali, în conformitate   al prevenirii îmbolnãvirilor;
cu normele tehnice ale Ministerului Sãnãtãþii pentru depis-       y) neasigurarea monitorizãrii condiþiilor de mediu în
tarea contraindicaþiilor medicale, a bolilor profesionale ºi a   locurile de muncã periculoase, grele sau nocive, de cãtre
bolilor legate de profesiune;                    persoanele juridice care deþin astfel de locuri de muncã.Ò
   l) nerespectarea recomandãrilor medicale ca urmare a        37. Articolul 31 va avea urmãtorul cuprins:
examenelor medicale în vederea angajãrii, a examenelor         ”Art. 31. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
privind adaptarea în muncã ºi a controalelor medicale        cu amendã de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei:
periodice;                               a) depãºirea concentraþiilor maxime admise pentru gaze,
   m) neanunþarea la direcþia de sãnãtate publicã teritorialã   vapori ºi pulberi în atmosfera zonelor de muncã stabilite
a cazurilor de boli profesionale acute ºi a accidentelor      prin normele în vigoare, precum ºi utilizarea unor substanþe
colective de muncã de cãtre conducerile unitãþilor de orice     sau procedee tehnologice interzise prin dispoziþii legale;
fel;                                  b) neasigurarea de cãtre agenþii economici din sectoa-
   n) nerespectarea normelor metodologice privind declara-    rele public, privat ºi cooperatist, inclusiv cu capital strãin, a
rea, confirmarea, înregistrarea, raportarea ºi evidenþa bolilor   condiþiilor de bazã materialã ºi de funcþionalitate a servici-
profesionale, precum ºi a celorlalþi indicatori care definesc    ilor medicale de întreprindere;
morbiditatea profesionalã;                       c) nerecunoaºterea de cãtre conducãtorii unitãþilor a
                                  cazurilor de boli profesionale ºi refuzul de a semna proce-
   o) nerespectarea reglementãrilor în vigoare privind
                                  sul-verbal privind cercetarea cazului întocmit de comisia de
munca în schimburi, a timpului de muncã, a regimului pau-
                                  specialitate constituitã legal în lipsa acestora.Ò
zelor, luând în considerare existenþa unor factori de risc în
                                    38. Articolul 32 va avea urmãtorul cuprins:
mediul de muncã ºi capacitatea de adaptare a salariaþilor;
                                    ”Art. 32. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
   p) angajarea unor persoane în locuri de muncã în care
                                  cu amendã de la 1.000.000 lei la 4.000.000 lei:
existã riscul de transmitere a unor boli: sectorul alimentar,
                                    a) primirea în taberele pentru copii ºi tineri a cadrelor
zootehnic, instalaþii de alimentare cu apã potabilã, colectivi-
                                  didactice, a personalului medico-sanitar ºi a personalului
tãþi de copii ºi alte unitãþi de interes public, fãrã respecta-
                                  administrativ fãrã dovada examinãrilor medicale obligatorii
rea normelor Ministerului Sãnãtãþii;
                                  stabilite prin instrucþiunile Ministerului Sãnãtãþii;
   q) neaplicarea mãsurilor speciale de protecþie a pielii ºi
                                    b) neasigurarea de cãtre medicii de familie, conform
a mucoaselor pentru substanþele ce pot pãtrunde în orga-
                                  instrucþiunilor Ministerului Sãnãtãþii, a supravegherii epide-
nism prin piele ºi mucoase intacte;
                                  miologice a copiilor ºi tinerilor care urmeazã sã fie trimiºi
   r) neinstruirea personalului de cãtre conducãtorii unitãþi-
                                  în tabere ºcolare;
lor în vederea cunoaºterii riscurilor profesionale ºi prevenirii
                                    c) primirea în unitãþile pentru ocrotirea, educarea ºi
îmbolnãvirilor cauzate de noxele existente la locurile de
                                  instruirea copiilor ºi tinerilor fãrã dovada efectuãrii
muncã;                               imunizãrilor profilactice obligatorii, iar în unitãþile cu cabinet
   s) neacordarea alimentaþiei suplimentare, potrivit legii, de  medical propriu, fãrã documentele medicale eliberate de
cãtre persoanele juridice ºi fizice salariaþilor care lucreazã   medicul de familie care atestã starea de sãnãtate a copiilor
în locuri de muncã în condiþii grele ºi vãtãmãtoare;        ºi tinerilor;
   t) repartizarea femeilor în posturi cu expunere la unele      d) motivarea de cãtre învãþãtori ºi diriginþi a absenþelor
substanþe chimice (plumb, mercur, sulfurã de carbon, ben-      elevilor din motive medicale fãrã ca documentele medicale
zen etc.), trepidaþii, radiaþii nucleare, ridicare ºi purtare de  doveditoare sã fi fost vizate în prealabil de medicul care
greutãþi ºi ortostatism prelungit;                 are arondatã unitatea ºcolarã respectivã;
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 429/31.VIII.1999

  e) neasigurarea de cãtre conducãtorii unitãþilor de stat      41. În cadrul capitolului XII nou-introdus se înscriu arti-
ºi particulare pentru ocrotirea, educarea ºi instruirea copiilor  colele 34 ºi 35 cu urmãtorul cuprins:
ºi tinerilor a prezentãrii cadrelor didactice, preºcolarilor ºi     ”Art. 34. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
elevilor la examinãrile medicale periodice stabilite prin      cu amendã de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:
instrucþiunile Ministerului Sãnãtãþii, precum ºi a elevilor la     a) neaplicarea mãsurilor de prevenire ºi combatere a
triajele epidemiologice care se efectueazã dupã vacanþele      insectelor ºi rozãtoarelor vectoare în unitãþi de orice tip de
ºcolare;
                                  cãtre deþinãtorii acestora;
  f) nerespectarea de cãtre conducerile unitãþilor pentru
                                    b) nerespectarea ritmicitãþii acþiunilor de combatere a
ocrotirea, educarea ºi instruirea copiilor ºi tinerilor a numã-
                                  insectelor ºi rozãtoarelor vectoare ºi producãtoare de dis-
rului maxim de copii admiºi pentru o grupã în unitãþile de
copii antepreºcolari, preºcolari sau dintr-o clasã pentru elevi   confort în unitãþi de orice tip.
din ciclul primar, gimnazial ºi liceal.Ò                Art. 35. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
  39. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:           amendã de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:
  ”Art. 33. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã       a) nerespectarea de cãtre unitãþile prestatoare de servi-
cu amendã de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei:          cii de dezinfecþie, dezinsecþie ºi deratizare a normelor teh-
  a) nerespectarea de cãtre conducãtorii unitãþilor de stat    nice de aplicare a produselor pesticide, de neutralizare a
ºi particulare pentru ocrotirea, educarea ºi instruirea copiilor  reziduurilor ºi a cadavrelor de rozãtoare;
ºi tinerilor, precum ºi de cãtre administraþiile taberelor pen-     b) nerespectarea de cãtre persoanele fizice ºi juridice a
tru copii ºi tineri a normelor de igienã în vigoare referitoare   normelor legale în vigoare privind regimul pesticidelor;
la: circuite funcþionale, cubajul minim de aer, microclimat,      c) aplicarea tratamentelor cu pesticide din grupele I ºi II
iluminat, mobilier, obiecte ºi anexe sanitare, întreþinerea     de toxicitate în interioarele unitãþilor de orice tip ºi ale locu-
curãþeniei etc.;
                                  inþelor;
  b) neasigurarea aprovizionãrii cu apã potabilã a unitãþilor
                                    d) deþinerea, utilizarea sau comercializarea de substanþe
pentru copii ºi tineri, a taberelor, conform normelor sanitare
                                  pesticide de cãtre persoane fizice sau juridice fãrã autori-
în vigoare ºi nerealizarea de instalaþii proprii de apã pentru
consumul uman la nivelul unitãþilor preºcolare ºi ºcolare      zaþie sanitarã de funcþionare;
care funcþioneazã în localitãþi fãrã un sistem central de        e) prestarea de servicii de dezinsecþie ºi deratizare de
aprovizionare cu apã;                        cãtre persoane neatestate ºi neautorizate în acest sens de
  c) neasigurarea de vestiare colective, pe sexe, la sãlile    cãtre direcþiile de sãnãtate publicã teritoriale;
de educaþie fizicã din ºcoli;                      f) depozitarea de produse pesticide în spaþii ºi condiþii
  d) nerespectarea de cãtre conducerile unitãþilor de       necorespunzãtoare prevederilor normelor legale în vigoare;
învãþãmânt, de stat sau particulare ori de cãtre cadrele        g) comercializarea de produse pesticide în ambalaje
didactice a normelor de igienã privind munca intelectualã în    neautorizate în acest scop ºi neînsoþite de instrucþiuni de
procesul instructiv-educativ al preºcolarilor, elevilor ºi stu-   folosire redactate în limba românã;
denþilor;                                h) microambalarea pesticidelor fãrã aprobãrile legale pre-
  e) utilizarea de paturi suprapuse în dormitoarele instituþi-  vãzute de normele în vigoare;
ilor pentru ocrotirea, educarea ºi instruirea copiilor ºi tineri-
                                    i) utilizarea ambalajelor pentru produsele pesticide în
lor fãrã avizul direcþiei de sãnãtate publicã teritorialã;
                                  alte scopuri decât cele autorizate;
  f) neaplicarea de cãtre conducerile unitãþilor de stat ºi
                                    j) comercializarea cãtre populaþie a produselor pesticide
particulare pentru ocrotirea, educarea ºi instruirea copiilor ºi
tinerilor a mãsurilor de prevenire a accidentelor sau a unor    din grupele I ºi II de toxicitate;
îmbolnãviri la copii ºi tineri, inclusiv în orele de educaþie      k) utilizarea pesticidelor cu efect cancerigen asupra
fizicã ºi de activitate practicã în ateliere ºi laboratoare;    sãnãtãþii omului.Ò
  g) neasigurarea ºi nedotarea corespunzãtoare a unor         42. Capitolul XII ”Constatarea contravenþiilor ºi aplica-
puncte sanitare de prim ajutor în sãlile de grupã ºi de       rea sancþiunilorÒ devine capitolul XIII cu acelaºi titlu.
clasã în laboratoare ºi ateliere ºcolare ºi studenþeºti;        43. La capitolul XIII, articolele 34Ñ40 se renumeroteazã
  h) neasigurarea pentru instituþiile pentru ocrotirea, edu-   astfel:
carea ºi instruirea copiilor ºi tinerilor a condiþiilor de igienã   a) articolul 34 devine articolul 36;
privind spãlarea ºi depozitarea rufãriei;               b) articolul 35 devine articolul 37;
  i) folosirea de jucãrii ºi materiale didactice care prin      c) articolul 36 devine articolul 38;
natura materialului, greutatea sau prin forma lor constituie      d) articolul 37 devine articolul 39;
un risc pentru sãnãtatea copiilor;
                                    e) articolul 38 devine articolul 40;
  j) nerespectarea normelor de igienã în vigoare pentru
                                    f) articolul 39 devine articolul 41;
unitãþile alimentare în cazul chioºcurilor cu produse alimen-
                                    g) articolul 40 devine articolul 42.
tare din incinta ºcolilor.Ò
  40. Dupã capitolul XI se introduce capitolul XII cu urmã-     44. Articolul 36 va avea urmãtorul cuprins:
torul cuprins:                            ”Art. 36. Ñ Contravenþiile se constatã de cãtre:
  ”Capitolul XII                          a) inspectorii sanitari de stat împuterniciþi de Ministerul
  Contravenþii la normele de igienã privind infestarea cu     Sãnãtãþii;
insecte vectoare ºi cu rozãtoare, precum ºi la normele        b) inspectorii de specialitate din Inspecþia de Stat a
privind regimul pesticidelorÒ                    Apelor, împuterniciþi de Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 429/31.VIII.1999                         13

Protecþiei Mediului, în cazul contravenþiilor prevãzute la             a) articolul 41 devine articolul 43 cu urmãtorul cuprins:
art. 8 lit. f) ºi h);                               ”Art. 43. Ñ (1) Funcþionarea unitãþilor de orice fel cu
   c) personalul încadrat în funcþii asimilate celor prevãzute        încãlcarea normelor legale de igienã atrage retragerea
la lit. a), b) ºi c) din direcþiile, serviciile ºi unitãþile medicale      autorizaþiei sanitare de funcþionare.
ale ministerelor ºi ale altor organe centrale cu reþea medi-            (2) În cazul în care condiþiile de funcþionare constituie
calã proprie, prevãzute în Legea nr. 100/1998, în cazul             un risc iminent pentru sãnãtatea populaþiei sau a salariaþilor
                                        unitãþii, inspectorii sanitari de stat din direcþia de sãnãtate
contravenþiilor sãvârºite în cadrul unitãþilor subordonate
                                        publicã teritorialã aplicã mãsuri de suspendare temporarã a
acestor ministere sau organe centrale;
                                        activitãþii pânã la remedierea deficienþelor.
   d) ofiþerii ºi subofiþerii de poliþie, în cazul contravenþiilor
                                          (3) Neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul
prevãzute la art. 2 lit. b) ºi d), art. 8 lit. h), art. 12 lit. a),
                                        colaborãrii cu organele de control în efectuarea acestuia
art. 14 lit. c), art. 22 lit. d), art. 23 lit. a), art. 24 lit. l),
                                        duce la retragerea autorizaþiei sanitare de funcþionare.Ò
art. 25 lit. a);                                  b) articolul 42 devine articolul 44 cu acelaºi cuprins;
   e) primarii ºi împuterniciþii acestora, în cazul contravenþi-         c) articolul 43 devine articolul 45 cu acelaºi cuprins;
ilor prevãzute la art. 1 lit. b) ºi d), art. 2 lit. b) ºi d), art. 3        d) articolul 44 devine articolul 46 ºi va avea urmãtorul cuprins:
lit. g), art. 8 lit. h), art. 11 lit. c), art. 12 lit. a), art. 14         ”Art. 46. Ñ În situaþii epidemiologice deosebite direcþia
lit. c), art. 22 lit. d), art. 23 lit. a), art. 24 lit. l), art. 25 lit. a).Ò  de sãnãtate publicã teriorialã poate dispune mãsuri spe-
   45. Articolul 38 va avea urmãtorul cuprins:                ciale: carantinã, izolare în spital sau la domiciliu, interdicþia
   ”Art. 38. Ñ Sancþiunea se aplicã de cãtre:                 accesului la unele locuri de muncã, paza specialã a fron-
   a) agentul constatator, pentru contravenþiile constatate          tierei.Ò
de inspectorii sanitari de stat ºi inspectorii pentru protecþia           50. Dupã articolul 46 se introduc articolele 47 ºi 48,
mediului;                                    având urmãtorul cuprins:
   b) ofiþerii ºi subofiþerii de poliþie;                     ”Art. 47. Ñ Formularele-model privind procesul-verbal de
   c) primarii ºi împuterniciþii acestora, pentru contravenþiile       constatare a contravenþiei ºi procesul-verbal de constatare
prevãzute la art. 36 lit. e).Ò                         a condiþiilor igienico-sanitare sunt prevãzute în anexele
   46. Articolul 41 va avea urmãtorul cuprins:                nr. 1 ºi 2, care fac parte integrantã din prezenta lege.
                                          Art. 48. Ñ Nivelul amenzilor prevãzute de prezenta lege
   ”Art. 41. Ñ În mãsura în care prezenta lege nu dispune
                                        se va actualiza prin hotãrâre a Guvernului, în raport cu
altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind
                                        rata inflaþiei.Ò
stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor, cu modificãrile ulte-
                                          51. Articolul 46 devine articolul 49 cu acelaºi cuprins.
rioare, cu excepþia art. 25Ñ27.Ò
                                          Art. II. Ñ Prezenta ordonanþã intrã în vigoare în 30
   47. Articolul 42 va avea urmãtorul cuprins:
                                        de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al
   ”Art. 42. Ñ Faptele prevãzute la art. 1Ñ35 din prezenta          României, Partea I, datã la care orice dispoziþie contrarã
lege constituie contravenþii, dacã nu au fost sãvârºite în           se abrogã.
astfel de condiþii, încât, potrivit legii penale, sã fie conside-          Art. III. Ñ Legea nr. 98/1994 privind stabilirea ºi sanc-
rate infracþiuni.Ò                               þionarea contravenþiilor la normele legale de igienã ºi
   48. Capitolul XIII ”Dispoziþii finaleÒ devine capitolul XIV        sãnãtate publicã, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin
cu acelaºi titlu.                                prezenta ordonanþã, va fi republicatã în Monitorul Oficial
   49. La capitolul XIV, articolele 41Ñ46 se renumeroteazã          al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numero-
astfel:                                     tare.
                                   PRIM-MINISTRU
                                   RADU VASILE
                                                   Contrasemneazã:
                                                   Ministrul sãnãtãþii,
                                                    Hajdœ G‡bor
                                                   Ministrul finanþelor,
                                                  Decebal Traian Remeº
                                                   Ministru de interne,
                                                 Constantin Dudu-Ionescu
                                           Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
                                                   Romicã Tomescu
                                                   p. Secretar de stat,
                                        ºeful Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã,
                                                     Ioan Onisei
     Bucureºti, 30 august 1999.
     Nr. 108.
14             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 429/31.VIII.1999
                                                                            ANEXA Nr. 1
     MINISTERUL SÃNÃTÃÞII
     DIRECÞIA DE SÃNÃTATE PUBLICÃ A JUDEÞULUI ...............
     INSPECÞIA SANITARÃ DE STAT

                         Proces-verbal de constatare a contravenþiei

                                     Nr. .....................

       Încheiat astãzi:.............................................................. la ................................................................
                         (ziua)  (luna)  (anul)
       Subsemnatul(a) .............................................., în calitate de ........................................................
   la ......................................, am constatat cã ...................................., cu domiciliul în ...........................,
   str. ............................................ nr. ......., bl. ........, sc. ......, ap. ......, în calitate de ......................
                                                                            (ocupaþia)
   la ............................................, cu sediul în .........................................., str. ............................................
   nr. ......., bl. ......., sc. ........, ap. ......., nr. de înmatriculare la Registrul comerþului ................., codul
   fiscal nr. ......................, ASF nr. ...................................., posesor al buletinului/cãrþii de identitate
   seria ......... nr. ...................., emis(ã) de ............................................ la data de ................................,
   se face vinovat(ã) de urmãtoarea(ele) faptã(e): .....................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   sãvârºitã(e) la data de ......................., ora ........., în urmãtoarele împrejurãri: ................................
   ...................................................................................................................................................................,
   contravenind prin aceasta dispoziþiilor Legii nr. 98/1994, care atrage sancþionarea cu amendã:
   conform art. ............ lit. ............ de la ........................ la ........................ lei
   conform art. ............ lit. ............ de la ........................ la ........................ lei
   conform art. ............ lit. ............ de la ........................ la ........................ lei

                Agent constatator,
              .......................................
                                                Am primit copia de pe procesul-verbal
                                                        Contravenient,
                                                 .................................................

       Obiecþiunile contravenientului ºi mijloacele de probã de care se va servi în cauzã .............
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
       Observaþiile agentului constatator ...............................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 429/31.VIII.1999                                          15

    Contravenientul nu este de faþã, refuzã sau nu poate semna.
    Martor: Numele .............................................. prenumele .............................................., domi-
liat(ã) în ................................, str. ................................ nr. ......., bl. ........, sc. ......., ap. .............,
posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria ......... nr. ......., emis(ã) de .......... la data de ............
    .............................................................
               (semnãtura)
    Martor: Numele ............................................... prenumele ............................................., domici-
liat(ã) în ..............................., str. ................................ nr. ........., bl. ........., sc. .........., ap. ..........,
posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria ....... nr. ..........., emis(ã) de .......... la data de ...........
    .............................................................
               (semnãtura)


                 Rezoluþia de aplicare a sancþiunii ºi înºtiinþarea de platã

   Subsemnatul(a)................................, în calitate de.................... la........................, aplic contra-
venientului(ei).......................... mai sus numit(e) o amendã de................ lei conform prezentului pro-
ces-verbal de constatare a contravenþiei nr. .......... pe care o va achita la............. în termen de 15
zile de la data comunicãrii, urmând ca în acelaºi termen sã predea sau sã trimitã recomandat
prin poºtã chitanþa de platã la.........................................................
   În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silitã conform
Legii nr. 32/1968 ºi Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Împotriva procesului-verbal de constatare ºi rezoluþiei de aplicare a contravenþiei se poate
face plângere în termen de 15 zile de la data comunicãrii acestora, ce se va depune împreunã cu
copia procesului-verbal de constatare a contravenþiei la organul care a aplicat sancþiunea.
   Prezentul proces-verbal conþine douã pagini ºi a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care
unul rãmâne la ...................

     ...............................................................
     (semnãtura organului care a aplicat sancþiunea)
                                                     Am luat cunoºtinþã
                                                      Contravenient,
                                                      ..........................


                                                                          ANEXA Nr. 2
   MINISTERUL SÃNÃTÃÞII
   INSPECÞIA SANITARÃ DE STAT
   ...................................................

                                PROCES-VERBAL

                       de constatare a condiþiilor igienico-sanitare

                              Astãzi.................... 19.........

     Subsemnatul..........................., îndeplinind funcþia de............................ la Inspecþia Sanitarã de
Stat, însoþit de............................. îndeplinind funcþia de....................... la.....................................,
     în urma controlului igienico-sanitar efectuat la unitatea................................, cu sediul în jude-
þul......................., localitatea........................., str......................... nr............, bl..........., sc.........,
ap.........., pendinte de......................., cu sediul în localitatea........................, str...............................
nr.........., în prezenþa dlui...................................., în calitate de..........................., am constatat urmã-
toarele: ...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
  16                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 429/31.VIII.1999

       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
            În urma celor constatate ºi pe baza prevederilor Ordinului ministrului sãnãtãþii nr. 102/1993
       privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea direcþiilor de sãnãtate publicã, se fac urmãtoarele
       recomandãri:
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
       ....................................................................................................................................................................
            Prezentul proces-verbal conþine.......... pagini ºi a fost întocmit în douã exemplare, din care
       unul rãmâne la ........................... .

                    Organul constatator,                               Am primit originalul
                 ...........................................                   ...........................................
                          EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti.
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                   E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429/31.VIII.1999 conþine 16 pagini.                            Preþul 2.432 lei         ISSN 1453Ñ4495

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:4/17/2012
language:Latin
pages:16