408 by monitorul-oficial

VIEWS: 5 PAGES: 8

									                                          PARTEA      I
 Anul XI Ñ Nr. 408                   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                                 Joi, 26 august 1999


                                          SUMAR
 Nr.                                        Pagina  Nr.                                            Pagina

      ORDONANÞE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                        Protocolul din 1996 referitor la Convenþia nr. 147/1976
                                                 privind standardele minime la bordul navelor comer-
 56.   Ñ Ordonanþã pentru ratificarea Convenþiei                        ciale ............................................................................   4Ð6
     nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul                 66. Ñ Ordonanþã pentru aderarea României la Convenþia
     navelor comerciale ºi a Protocolului din 1996 la                     cu privire la suprimarea cerinþei supralegalizãrii acte-
     aceastã convenþie......................................................    1     lor oficiale strãine, adoptatã la Haga la 5 octom-
                                                 brie 1961....................................................................      6
 Convenþia nr. 147/1976 privind standardele minime la bor-                 Convenþie cu privire la suprimarea cerinþei supralegali-
   dul navelor comerciale..............................................      2Ð4     zãrii actelor oficiale strãine.......................................          6Ð8

    ORDONANÞE                       ALE          GUVERNULUI                        ROMÂNIEI
                                      GUVERNUL ROMÂNIEI

                     ORDONANÞÃ
 pentru ratificarea Convenþiei nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale
              ºi a Protocolului din 1996 la aceastã convenþie
     În temeiul art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi al art. 1 lit. C pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind
 abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
      Guvernul României        emite urmãtoarea ordonanþã :
   Articol unic. Ñ Se ratificã Convenþia nr. 147/1976 pri-                Protocolul la aceastã convenþie, adoptat de Conferinþa
 vind standardele minime la bordul navelor comerciale,
                                              generalã a Organizaþiei Internaþionale a Muncii la Geneva
 adoptatã de Conferinþa generalã a Organizaþiei
 Internaþionale a Muncii la Geneva la 29 octombrie 1976, ºi                 la 22 octombrie 1996.
                                          PRIM-MINISTRU
                                          RADU VASILE
                                                            Contrasemneazã:
                                                           Ministrul transporturilor,
                                                             Traian Bãsescu
                                                         p. Ministrul afacerilor externe,
                                                          Mihai Rãsvan Ungureanu,
                                                             secretar de stat
                                                       Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                                           Alexandru Athanasiu
                                                            Ministrul finanþelor,
                                                           Decebal Traian Remeº
                                                            Ministrul sãnãtãþii,
                                                             Hajdœ G‡bor
      Bucureºti, 24 august 1999.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
   Nr. 56.
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 408/26.VIII.1999

                        C O N V E N Þ I A Nr. 147/1976
                  privind standardele minime la bordul navelor comerciale*)
     Conferinþa generalã a Organizaþiei Internaþionale a Muncii,
     convocatã la Geneva de cãtre Consiliul de administraþie al Biroului Internaþional al Muncii ºi reunitã acolo la 13
octombrie 1976 în cea de-a 62-a sesiune a sa,
     reamintind prevederile Recomandãrii referitoare la angajarea navigatorilor (nave strãine), 1958, ºi pe cele ale
Recomandãrii privind condiþiile de viaþã, de muncã ºi de securitate ale navigatorilor, 1958,
     dupã ce a decis sã adopte diferite propuneri referitoare la navele la care prevaleazã condiþii inferioare standar-
delor, în special cele înmatriculate sub pavilioane de complezenþã, chestiune care constituie cel de-al 5-lea punct pe
ordinea de zi a sesiunii,
     dupã ce a decis ca aceste propuneri sã ia forma unei convenþii internaþionale,
     adoptã în aceastã a 29-a zi a lunii octombrie 1966 convenþia ce urmeazã, care va fi denumitã Convenþia privind
standardele minime la bordul navelor comerciale, 1976.

             ARTICOLUL 1                 este þinut sã dea efect într-un alt mod convenþiilor
   1. Sub rezerva dispoziþiilor contrarii care figureazã în     respective;
 prezentul articol, aceastã convenþie se aplicã fiecãrei nave       b) sã îºi exercite, în mod efectiv, jurisdicþia sau contro-
 maritime, proprietate publicã sau privatã, care este anga-      lul asupra navelor care sunt înmatriculate pe teritoriul sãu,
 jatã în transportul de mãrfuri sau de pasageri în scop        în ceea ce priveºte:
 comercial sau care este angajatã în orice alt scop comer-          ii(i) standardele de securitate, incluzând standarde de
 cial.                                       competenþã, durata muncii ºi efectivul echipajului,
   2. Legislaþia naþionalã va stabili condiþiile în care navele          stabilite de legislaþia naþionalã;
 vor fi considerate nave maritime în sensul acestei             i(ii) punerea în practicã a regimului de securitate
 convenþii.                                     socialã stabilit de legislaþia naþionalã;
   3. Aceastã convenþie se aplicã remorcherelor maritime.         (iii) condiþiile de angajare la bord ºi condiþiile de
   4. Aceastã convenþie nu se aplicã:                       viaþã stabilite de legislaþia naþionalã sau de tribu-
   a) navelor propulsate în principal cu vele, indiferent             nalele competente într-o manierã care sã-i lege
 dacã sunt echipate sau nu cu motoare auxiliare;                  în mod egal pe armatorii ºi pe navigatorii intere-
   b) navelor de pescuit sau balenierelor ori altor nave uti-           saþi;
 lizate în scopuri similare;                       c) sã se asigure cã între armatori sau organizaþiile
   c) navelor mici sau platformelor de foraj marin sau de      acestora ºi organizaþiile navigatorilor, constituite în confor-
 extracþie a petrolului, atunci când acestea nu navigheazã;      mitate cu prevederile fundamentale ale Convenþiei privind
 decizia privind navele incluse în acest subparagraf va fi      libertatea sindicalã ºi protecþia dreptului sindical, 1948, ºi
 luatã de cãtre autoritatea competentã din fiecare þarã, cu      ale Convenþiei privind dreptul de organizare ºi negociere
 consultarea celor mai reprezentative organizaþii ale armato-     colectivã, 1949, sunt convenite mãsuri care sã asigure un
 rilor ºi ale navigatorilor.                     control eficient al condiþiilor de angajare ºi de viaþã de la
   5. Nici o prevedere a prezentei convenþii nu va fi consi-    bordul acelor nave, atunci când membrul nu exercitã o
 deratã ca o extindere a câmpului de aplicare a convenþiilor     jurisdicþie efectivã;
 enumerate în anexa la prezenta convenþie sau a vreuneia         d) sã se asigure cã:
 dintre dispoziþiile acestora.                        i(i) existã proceduri adecvate, supuse supervizãrii
             ARTICOLUL 2                       generale a autoritãþii competente, ca urmare,
                                          dacã este cazul, a unei consultãri tripartite între
   Orice membru care ratificã aceastã convenþie se anga-
                                          aceastã autoritate ºi organizaþiile reprezentative
 jeazã:
   a) sã adopte o legislaþie pentru navele înmatriculate pe           ale armatorilor ºi ale navigatorilor, privind recruta-
 teritoriul sãu, referitoare la:                          rea navigatorilor pe nave înmatriculate pe terito-
     ii(i) standarde de securitate, incluzând standarde de           riul sãu ºi pentru examinarea plângerilor depuse
        competenþã, durata muncii ºi efectivul echipajului,         în acest sens;
        pentru a asigura ocrotirea vieþii omeneºti la bor-      (ii) existã proceduri adecvate, supuse supervizãrii
        dul navei;                             generale a autoritãþii competente, ca urmare,
     i(ii) un regim corespunzãtor de securitate socialã; ºi          dacã este cazul, a unei consultãri tripartite între
     (iii) condiþii de angajare la bord ºi condiþii de viaþã la        aceastã autoritate ºi organizaþiile reprezentative
        bordul navei, în mãsura în care, în opinia sa,           ale armatorilor ºi ale navigatorilor, privind exami-
        acestea nu sunt acoperite de contractele colec-           narea oricãrei plângeri fãcute în legãturã cu
        tive sau stabilite de tribunalele competente într-o         angajarea ºi formulate, pe cât posibil, în momen-
        manierã care sã-i lege în mod egal pe armatorii           tul angajãrii pe teritoriul sãu a navigatorilor de
        ºi pe navigatorii interesaþi;                    aceeaºi naþionalitate cu a sa, pe nave înmatricu-
   ºi sã se asigure cã prevederile unei astfel de legislaþii           late într-o þarã strãinã, ºi sã se asigure cã ase-
 sunt echivalente, în ansamblu, cu convenþiile sau cu artico-           menea plângeri, precum ºi cã orice plângere
 lele convenþiilor la care se face referire în anexa la pre-            referitoare la angajare ºi formulatã, pe cât posibil,
 zenta convenþie, în afarã de cazul în care membrul nu               în momentul angajãrii pe teritoriul sãu a navigato-


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
   *) Traducere.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 408/26.VIII.1999                    3

     rilor strãini, pe nave înmatriculate într-o þarã strãinã,  ocrotirea vieþii omeneºti pe mare, 1974, sau orice altã con-
     sunt transmise cu promptitudine de cãtre autoritatea    venþie care le revizuieºte;
     competentã autoritãþii competente din þara în care       b) Convenþia Internaþionalã asupra liniilor de încãrcare,
     nava este înmatriculatã, o copie fiind comunicatã      1966, sau orice altã convenþie care o revizuieºte;
     directorului general al Biroului Internaþional al        c) Regulamentul pentru prevenirea abordajelor pe mare,
     Muncii;                           1960, ori Convenþia asupra regulamentelor internaþionale
   e) sã se asigure cã navigatorii angajaþi pe navele înma-     pentru prevenirea abordajelor pe mare, 1972, sau orice altã
 triculate pe teritoriul sãu sunt calificaþi ºi instruiþi în mod   convenþie care revizuieºte aceste instrumente internaþionale.
 corespunzãtor pentru postul pentru care sunt angajaþi,          2. Aceastã convenþie este deschisã, în plus, ratificãrii
 având în vedere Recomandarea privind pregãtirea profesio-      oricãrui membru care se angajeazã, prin ratificare, sã înde-
 nalã a navigatorilor, 1970;                     plineascã condiþiile cãrora paragraful precedent le subordo-
   f) sã verifice, prin inspecþii sau prin alte mijloace cores-   neazã ratificarea ºi pe care nu le îndeplineºte încã.
 punzãtoare, dacã navele înmatriculate pe teritoriul sãu res-       3. Ratificãrile formale ale acestei convenþii vor fi comu-
 pectã convenþiile internaþionale ale muncii aplicabile ºi în     nicate directorului general al Biroului Internaþional al Muncii
 vigoare, pe care le-a ratificat, legislaþia cerutã la lit. a) ºi,  ºi înregistrate de cãtre acesta.
 în mãsura în care, þinând seama de legislaþia naþionalã, se
                                                ARTICOLUL 6
 considerã necesar, contractele colective de muncã;
   g) sã efectueze o anchetã oficialã privind accidentele        1. Prezenta convenþie nu va lega decât pe membrii
 maritime grave care implicã navele înmatriculate pe terito-     Organizaþiei Internaþionale a Muncii ale cãror ratificãri vor fi
 riul sãu, în special atunci când au ca rezultat rãniri sau      fost înregistrate de directorul general al Biroului
 pierderi de vieþi omeneºti. Raportul final al unei astfel de     Internaþional al Muncii.
 anchete trebuie, în mod normal, sã fie fãcut public.           2. Prezenta convenþie va intra în vigoare dupã 12 luni
                                   de la înregistrarea ratificãrilor a cel puþin 10 membri care
             ARTICOLUL 3                 deþin împreunã un tonaj brut de 25% din tonajul brut al flo-
   Orice membru care a ratificat aceastã convenþie îºi va      tei comerciale mondiale.
 informa cetãþenii, în mãsura în care este posibil, despre        3. În continuare, aceastã convenþie va intra în vigoare,
 problemele care pot apãrea în momentul în care un navi-       pentru fiecare membru, la 12 luni de la data la care ratifi-
 gator se angajeazã pe o navã înmatriculatã într-un stat       carea sa va fi fost înregistratã.
 care nu a ratificat prezenta convenþie, pânã când nu se
                                                ARTICOLUL 7
 convinge cã sunt aplicate standarde echivalente cu cele
 stabilite de aceastã convenþie. Mãsurile luate în acest scop       1. Orice membru care a ratificat aceastã convenþie
 de cãtre statul care ratificã prezenta convenþie nu vor tre-     poate sã o denunþe dupã expirarea termenului de 10 ani
 bui sã fie în contradicþie cu principiul liberei circulaþii a    de la data intrãrii iniþiale în vigoare a convenþiei, printr-un
 lucrãtorilor, stipulat în tratatele la care cele douã state pot   act comunicat directorului general al Biroului Internaþional al
 fi parte.                              Muncii ºi înregistrat de cãtre acesta. O astfel de denunþare
                                   nu va avea efect decât dupã un an de la data înregistrãrii.
             ARTICOLUL 4                   2. Orice membru care a ratificat aceastã convenþie ºi
   1. Dacã un membru care a ratificat aceastã convenþie       care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10
 ºi în portul cãruia o navã face escalã în cursul normal al      ani, prevãzutã de paragraful anterior, nu ºi-a exercitat drep-
 voiajului sãu, ori pentru un motiv care trebuie explicat pri-    tul de denunþare prevãzut de prezentul articol va fi legat
 meºte o plângere sau obþine dovada cã nava nu respectã        pentru o nouã perioadã de 10 ani ºi ca urmare va putea
 standardele acestei convenþii, dupã intrarea sa în vigoare,     sã denunþe aceastã convenþie la expirarea fiecãrei perioade
 poate adresa un raport guvernului þãrii în care nava a fost     de 10 ani, în condiþiile prevãzute de prezentul articol.
 înmatriculatã, însoþit de o copie pentru directorul general al
 Biroului Internaþional la Muncii, ºi poate lua mãsurile nece-                 ARTICOLUL 8
 sare pentru redresarea oricãrei situaþii la bord care consti-      1. Directorul general al Biroului Internaþional al Muncii îi
 tuie în mod clar un pericol pentru siguranþã sau sãnãtate.      va înºtiinþa pe toþi membrii Organizaþiei Internaþionale a
   2. Luând asemenea mãsuri, membrul va trebui sã infor-      Muncii cu privire la înregistrarea tuturor ratificãrilor ºi
 meze imediat pe cel mai apropiat reprezentant maritim,        denunþãrilor care i-au fost comunicate de cãtre membrii
 consular sau diplomatic al statului de pavilion ºi sã îi soli-    organizaþiei.
 cite acestui reprezentant sã fie prezent la faþa locului, dacã      2. Atunci când condiþiile enunþate la art. 6 paragraful 2
 este posibil. Acest lucru nu va trebui sã conducã la reþineri    vor fi fost îndeplinite, directorul general al Biroului
 sau întârzieri nejustificate ale navei.               Internaþional al Muncii va atrage atenþia membrilor organi-
   3. În sensul acestui articol, prin plângere se înþelege     zaþiei asupra datei la care prezenta convenþie va intra în
 orice informaþie comunicatã de un membru al echipajului,       vigoare.
 un organism profesional, o asociaþie, un sindicat sau, în
 general, de orice persoanã interesatã de siguranþa navei,                   ARTICOLUL 9
 inclusiv sub aspectul riscurilor legate de securitatea sau       Directorul general al Biroului Internaþional al Muncii va
 sãnãtatea echipajului sãu.                      comunica secretarului general al Naþiunilor Unite, spre înre-
                                   gistrare, în conformitate cu art. 102 din Carta Naþiunilor
             ARTICOLUL 5                 Unite, informaþii complete privind toate ratificãrile ºi toate
   1. Aceastã convenþie este deschisã ratificãrii membrilor     actele de denunþare pe care le-a înregistrat în conformitate
 care sunt parte la instrumentele internaþionale enumerate      cu articolele precedente.
 mai jos sau, în ceea ce priveºte instrumentele enumerate
 la lit. c), au pus în aplicare dispoziþiile acestora:              ARTICOLUL 10
   a) Convenþia internaþionalã pentru ocrotirea vieþii ome- Oricând va considera necesar, Consiliul de administraþie
 neºti pe mare, by ori Convenþia internaþionalã pentru al Biroului Internaþional al Muncii va Purposes Only
Compression1960, CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation prezenta un raport
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 408/26.VIII.1999

Conferinþei generale cu privire la aplicarea prezentei con-      rezerva ca noua convenþie care revizuieºte sã fi intrat în
venþii ºi va examina dacã este cazul sã se înscrie pe ordi-      vigoare;
nea de zi a conferinþei problema revizuirii totale sau          b) de la data la care noua convenþie care revizuieºte va
parþiale a convenþiei.                        intra în vigoare, prezenta convenþie nu va mai fi deschisã
             ARTICOLUL 11                ratificãrii de cãtre membri.
  1. În cazul în care Conferinþa adoptã o nouã convenþie         2. Prezenta convenþie va rãmâne în orice caz în vigoare
având ca obiect revizuirea, totalã sau parþialã, a prezentei     în forma ºi în conþinutul sãu actual pentru membrii care au
convenþii ºi numai dacã noua convenþie nu prevede altfel,       ratificat-o, dar nu au ratificat convenþia care revizuieºte.
atunci:
                                               ARTICOLUL 12
  a) ratificarea de cãtre un membru a noii convenþii de
revizuire va antrena de plin drept, independent de preve-        Versiunile în limbile englezã ºi francezã ale textului
derile art. 7, denunþarea imediatã a acestei convenþii, sub      acestei convenþii sunt egal autentice.


                                                               ANEXÃ


   1. Ñ Convenþia nr. 138/1973 privind vârsta minimã de         7. Ñ Convenþia nr. 53/1936 privind brevetele de capaci-
 încadrare în muncã; sau                       tate ale ofiþerilor (art. 3 ºi 4) (NOTÃ: În cazul în care res-
   Ñ Convenþia nr. 58/1936 privind vârsta minimã de înca-      pectarea strictã a normelor pertinente ale Convenþiei
 drare în munca maritimã; sau
   Ñ Convenþia nr. 7/1920 privind vârsta minimã de înca-      privind brevetele de capacitate ale ofiþerilor, 1936, ar preju-
 drare în munca maritimã.                       dicia sistemul ºi procedurile stabilite de cãtre un stat pen-
   2. Ñ Convenþia nr. 55/1936 privind obligaþiile armatorilor    tru acordarea brevetelor de capacitate, se va aplica
 în cazul îmbolnãvirii sau accidentãrii marinarilor; sau       principiul echivalenþei de ansamblu pentu a nu exista un
   Ñ Convenþia nr. 56/1936 privind asigurarea în caz de       conflict cu aranjamentele stabilite de statul respectiv în
 boalã a navigatorilor; sau
                                   acest domeniu).
   Ñ Convenþia nr. 130/1969 privind îngrijirile medicale ºi
 indemnizaþiile de boalã.                         8. Ñ Convenþia nr. 22/1926 privind contractul de anga-
   3. Ñ Convenþia nr. 73/1946 privind examinarea medi-       jare al navigatorilor.
 calã a navigatorilor.                           9. Ñ Convenþia nr. 23/1926 privind repatrierea marinari-
   4. Ñ Convenþia nr. 134/1970 privind prevenirea acci-       lor.
 dentelor navigatorilor (art. 4 ºi 7).                   10. Ñ Convenþia nr. 87/1948 privind libertatea sindicalã
   5. Ñ Convenþia nr. 92/1949 privind cazarea echipajelor
 (revizuitã).                             ºi protecþia dreptului sindical.
   6. Ñ Convenþia nr. 68/1946 privind alimentaþia echipaju-       11. Ñ Convenþia nr. 98/1949 privind dreptul de organi-
 lui ºi servirea mesei la bordul navelor (art. 5).          zare ºi de negociere colectivã.


                        PROTOCOLUL DIN 1996
        referitor la Convenþia nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale*)
     Conferinþa generalã a Organizaþiei Internaþionale a Muncii,
     convocatã la Geneva de cãtre Consiliul de administraþie al Biroului Internaþional al Muncii ºi reunitã acolo în ziua
 de 8 octombrie 1996, în cea de a 84-a sesiune a sa,
     luând notã de dispoziþiile art. 2 din Convenþia nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comer-
 ciale (denumitã în continuare convenþia principalã), care prevede în special cã:

   ”Orice membru care ratificã aceastã convenþie se anga-           manierã care sã-i lege în mod egal pe armatorii
 jeazã:                                     ºi pe navigatorii interesaþi;
   a) sã adopte o legislaþie pentru navele înmatriculate pe       ºi sã se asigure cã prevederile unei astfel de legislaþii
 teritoriul sãu, referitoare la:                   sunt echivalente, în ansamblu, cu convenþiile sau cu artico-
     ii(i) standarde de securitate, incluzând standarde de    lele convenþiilor la care se face referire în anexa la pre-
        competenþã, durata muncii ºi efectivul echipajului,  zenta convenþie, în afarã de cazul în care membrul nu
        pentru a asigura ocrotirea vieþii omeneºti la bor-   este þinut sã dea efect într-un alt mod convenþiilor respec-
                                   tive;Ò
        dul navei;
                                     luând notã, de asemenea, de dispoziþiile art. 4 paragra-
     i(ii) un regim corespunzãtor de securitate socialã; ºi
                                   ful 1 din convenþia principalã care prevede cã:
     (iii) condiþii de angajare la bord ºi condiþii de viaþã la    ”Dacã un membru care a ratificat aceastã convenþie ºi
        bordul navei, în mãsura în care, în opinia sa,     în portul cãruia o navã face escalã în cursul normal al
        acestea nu sunt acoperite de contractele colec-    voiajului sãu ori pentru un motiv care trebuie explicat pri-
        tive sau stabilite de tribunalele competente într-o  meºte o plângere sau obþine dovada cã nava nu respectã

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
   *) Traducere.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 408/26.VIII.1999                     5

 standardele acestei convenþii, dupã intrarea sa în vigoare,                 ARTICOLUL 4
 poate adresa un raport guvernului þãrii în care nava a fost      1. În scopul aplicãrii prevederilor art. 1 paragraful 1 ºi
 înmatriculatã, însoþit de o copie pentru directorul general al   ale art. 3 din prezentul protocol autoritatea competentã va
 Biroului Internaþional al Muncii, ºi poate lua mãsurile nece-   consulta în prealabil organizaþiile reprezentative ale armato-
 sare pentru redresarea oricãrei situaþii la bord care consti-   rilor ºi ale navigatorilor.
 tuie în mod clar un pericol pentru siguranþã sau sãnãtate;Ò      2. Autoritatea competentã va trebui sã punã la dispoziþie
   reamintind Convenþia privind discriminarea în domeniul     organizaþiilor reprezentative ale armatorilor ºi ale navigatori-
 forþei de muncã ºi exercitãrii profesiei, 1958, care la art. 1   lor, imediat ce acest lucru este realizabil, toate informaþiile
 paragraful 1 dispune:
   ”În sensul prezentei convenþii, prin termenul discriminare
                                  referitoare la ratificãrile, declaraþiile ºi denunþãrile notificate
                                  de cãtre directorul general al Biroului Internaþional al
 se înþelege:
   a) orice diferenþiere, excludere sau preferinþã întemeiatã   Muncii, în conformitate cu dispoziþiile art. 8 paragraful 1 de
 pe rasã, culoare, sex, religie, convingeri politice, ascen-    mai jos.
 denþã naþionalã sau origine socialã, care are ca efect sã                  ARTICOLUL 5
 suprime ori sã ºtirbeascã egalitatea de posibilitãþi sau de
 tratament în materie de ocupare a forþei de muncã ºi de        În scopul aplicãrii prezentului protocol, Convenþia privind
 exercitare a profesiei;                      repatrierea marinarilor (revizuitã), 1987, trebuie sã fie con-
   b) orice altã diferenþiere, excludere sau preferinþã având   sideratã, în cazul unui stat membru care a acceptat-o, ca
 ca efect suprimarea sau ºtirbirea egalitãþii de posibilitãþi ori  substituindu-se Convenþiei privind repatrierea marinarilor,
 de tratament în materie de ocupare a forþei de muncã ºi      1926.
 de exercitare a profesiei, care ar putea fi specificatã de                  ARTICOLUL 6
 cãtre statul membru interesat dupã consultarea organizaþiilor
 reprezentative ale celor care angajeazã ºi a organizaþiilor      1. Prezentul protocol nu va lega decât pe membrii
 lucrãtorilor, dacã acestea existã, precum ºi a altor orga-     Organizaþiei Internaþionale a Muncii, a cãror ratificare va fi
 nisme competente;Ò                         fost înregistratã de cãtre directorul general al Biroului
   reamintind intrarea în vigoare, la 16 noiembrie 1994, a    Internaþional al Muncii.
 Convenþiei Naþiunilor Unite privind dreptul mãrii, 1982,        2. Prezentul protocol va intra în vigoare la 12 luni dupã
   reamintind Convenþia internaþionalã privind standardele    ce ratificãrile a 5 membri, dintre care 3 sã aibã flote
 de pregãtire a navigatorilor, brevetare/atestare ºi efectuarea   comerciale atingând fiecare un tonaj brut egal sau supe-
 serviciului de cart, 1978, amendatã în 1995, a Organizaþiei    rior unui milion, vor fi fost înregistrate.
 Maritime Internaþionale,                        3. În continuare acest protocol va intra în vigoare, pen-
   dupã ce a decis sã adopte diferite propuneri privind      tru fiecare membru, la 12 luni de la data la care ratificarea
 revizuirea parþialã a convenþiei principale, chestiune care    sa va fi fost înregistratã.
 constituie cel de-al 4-lea punct de pe ordinea de zi a
 sesiunii,                                          ARTICOLUL 7
   dupã ce a decis cã aceste propuneri vor lua forma unui      Orice membru care a ratificat prezentul protocol poate
 protocol referitor la convenþia principalã,            sã îl denunþe în orice moment în care convenþia principalã
   adoptã, în aceastã a 22-a zi a lunii octombrie 1996,      este ea însãºi deschisã denunþãrii, conform art. 7 din
 protocolul de mai jos, care va fi denumit Protocolul din      aceasta, printr-un act comunicat directorului general al
 1996 referitor la Convenþia nr. 147/1976 privind standardele    Biroului Internaþional al Muncii ºi înregistrat de cãtre
 minime la bordul navelor comerciale.                acesta. Denunþarea acestui protocol nu va avea efect decât
             ARTICOLUL 1                la un an dupã ce va fi fost înregistratã.
  1. Orice membru care ratificã prezentul protocol va                    ARTICOLUL 8
 extinde lista cuprinzând convenþiile care figureazã în anexa     1. Directorul general al Biroului Internaþional al Muncii va
 la convenþia principalã pentru a include în listã convenþiile   notifica tuturor membrilor Organizaþiei Internaþionale a
 din partea A a anexei suplimentare, precum ºi, dacã este      Muncii înregistrarea tuturor ratificãrilor, declaraþiilor, precum
 cazul, convenþiile enumerate în partea B a acestei anexe,     ºi a tuturor actelor de denunþare care îi vor fi comunicate
 pe care o acceptã în conformitate cu art. 3 de mai jos.      de cãtre membrii organizaþiei.
  2. În ceea ce priveºte convenþiile din partea A a anexei
                                    2. Atunci când condiþiile enunþate la art. 6 paragraful 2
 suplimentare, care nu sunt încã în vigoare, aceastã exten-
 sie nu va avea efect decât atunci când convenþiile sus-      de mai sus vor fi fost îndeplinite, directorul general al
 menþionate vor intra în vigoare.                  Biroului Internaþional al Muncii va atrage atenþia membrilor
                                  organizaþiei asupra datei la care prezentul protocol va intra
             ARTICOLUL 2                în vigoare.
   Un membru poate ratifica prezentul protocol o datã cu                  ARTICOLUL 9
 convenþia principalã sau în orice moment dupã ratificarea
 acesteia, comunicând directorului general al Biroului         Directorul general al Biroului Internaþional al Muncii va
 Internaþional al Muncii ratificarea formalã a protocolului, în   comunica secretarului general al Naþiunilor Unite, în scopul
 scopul înregistrãrii.                       înregistrãrii, conform art. 102 din Carta Naþiunilor Unite,
                                  informaþii complete privind toate ratificãrile ºi toate actele
             ARTICOLUL 3                de denunþare pe care le va fi înregistrat în conformitate cu
  1. Orice membru care ratificã prezentul protocol trebuie,    articolele precedente.
 dacã este cazul, sã precizeze, într-o declaraþie care înso-
                                          ARTICOLUL 10
 þeºte instrumentul de ratificare, pe care dintre convenþiile
 enumerate în partea B a anexei suplimentare o acceptã.     De fiecare datã când va considera necesar, Consiliul de
  2. Un membru care nu a acceptat toate convenþiile enu- administraþie al Biroului Internaþional al Muncii va prezenta
 merate în partea B a anexei suplimentare poate, printr-o Conferinþei generale un raport privind aplicarea prezentului
 declaraþie ulterioarã, comunicatã directorului general al protocol ºi va examina dacã este cazul sã se înscrie pe
 Biroului Internaþional al Muncii, sã specifice convenþia sau ordinea de zi a conferinþei problema revizuirii sale totale
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 convenþiile pe care le acceptã.               sau parþiale.
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 408/26.VIII.1999
            ARTICOLUL 11                              ARTICOLUL 12
  În scopul revizuirii prezentului protocol ºi al închiderii
                                      Versiunile în limbile francezã ºi englezã ale textului pre-
sale pentru ratificare, dispoziþiile art. 11 din convenþia prin-
cipalã se vor aplica mutatis mutandis.                 zentului protocol sunt egal autentice.
                                                   ANEXÃ SUPLIMENTARÃ

         Partea A
         Ñ Convenþia nr. 133/1970 privind cazarea echipajelor (dispoziþii complementare)
         Ñ Convenþia nr. 180/1996 privind durata muncii navigatorilor ºi efectivele navelor.

         Partea B
         Ñ  Convenþia  nr.  108/1958  privind  actele de identitate pentru personalul navigant
         Ñ  Convenþia  nr.  135/1971  privind  reprezentanþii lucrãtorilor
         Ñ  Convenþia  nr.  164/1987  privind  protecþia sãnãtãþii ºi îngrijirea medicalã (navigatori)
         Ñ  Convenþia  nr.  166/1987  privind  repatrierea marinarilor (revizuitã).


                            GUVERNUL ROMÂNIEI

                     ORDONANÞÃ
  pentru aderarea României la Convenþia cu privire la suprimarea cerinþei supralegalizãrii actelor
           oficiale strãine, adoptatã la Haga la 5 octombrie 1961
     În temeiul art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi al art. 1 lit. C pct. 8 din Legea nr. 140/1999 privind
 abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,

     Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:

  Art. 1. Ñ România aderã la Convenþia cu privire la         petente sã aplice apostila prevãzutã la art. 3 alin. 1 din
 suprimarea cerinþei supralegalizãrii actelor oficiale strãine,    convenþie sunt: Ministerul Justiþiei pentru actele menþionate
 adoptatã la Haga la 5 octombrie 1961.
  Art. 2. Ñ Cu ocazia depunerii instrumentului de aderare      la art. 1 lit. a), c) ºi d) ºi Ministerul Afacerilor Externe pen-
 se va comunica depozitarului ca autoritãþile române com-       tru actele oficiale prevãzute la art. 1 lit. b).

                               PRIM-MINISTRU
                               RADU VASILE
                                               Contrasemneazã:
                                           Ministru de stat, ministrul justiþiei,
                                                Valeriu Stoica
                                           p. Ministrul afacerilor externe,
                                             Mihai Rãsvan Ungureanu
                                               secretar de stat
                                               Ministrul finanþelor,
                                             Decebal Traian Remeº
     Bucureºti, 24 august 1999.
     Nr. 66.
                               CONVENÞIE
             cu privire la suprimarea cerinþei supralegalizãrii actelor oficiale strãine*)
                          (încheiatã la 5 octombrie 1961)
     Statele semnatare ale prezentei convenþii,
     dorind sã suprime cerinþa supralegalizãrii diplomatice sau consulare a actelor oficiale strãine,
     au decis sã încheie o convenþie în acest sens ºi au convenit asupra urmãtoarelor dispoziþii:

             ARTICOLUL 1                   Sunt considerate acte oficiale, în sensul prezentei con-
  Prezenta convenþie se aplicã actelor oficiale care         venþii:
                                     a) documentele care emanã de la o autoritate sau de
 au fost întocmite pe teritoriul unui stat contractant ºi       la un funcþionar al unei jurisdicþii a statului, inclusiv cele
 care urmeazã sã fie prezentate pe teritoriul unui alt         care emanã de la ministerul public, de la un grefier sau
 stat contractant.                           de la un executor judecãtoresc;

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
   *) Traducere.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 408/26.VIII.1999                   7

  b) documentele administrative;                             ARTICOLUL 7
  c) actele notariale;                        Fiecare dintre autoritãþile desemnate potrivit art. 6 tre-
  d) declaraþiile oficiale, cum ar fi: cele privind menþiuni de  buie sã þinã un registru sau un fiºier în care sã înregis-
 înregistrare, viza de învestire cu datã certã ºi legalizãri de   treze apostilele eliberate, indicând:
 semnãturã, depuse pe un act sub semnãturã privatã.           a) numãrul de ordine ºi data apostilei;
  Totuºi prezenta convenþie nu se aplicã:               b) numele semnatarului actului oficial ºi calitatea în care
  a) documentelor întocmite de agenþi diplomatici sau con-    acesta a acþionat sau, pentru actele nesemnate, indicarea
 sulari;                              autoritãþii care a aplicat sigiliul sau ºtampila.
  b) documentelor administrative care au legãturã directã       La cererea oricãrei persoane interesate autoritatea care
 cu o operaþiune comercialã sau vamalã.               a eliberat apostila este obligatã sã verifice dacã datele din
                                  apostilã corespund celor din registru sau din fiºier.
             ARTICOLUL 2
   Fiecare stat contractant scuteºte de supralegalizare                  ARTICOLUL 8
 actele cãror li se aplicã aceastã convenþie ºi care urmeazã      Dacã între douã sau mai multe state contractante existã
 sã fie prezentate pe teritoriul sãu. Supralegalizarea, în sen-   un tratat, o convenþie sau un acord care conþine dispoziþii
 sul prezentei convenþii, are în vedere numai formalitatea     ce supun atestarea semnãturii, sigiliului sau ºtampilei anu-
 prin care agenþii diplomatici sau consulari ai þãrii pe terito-  mitor formalitãþi, prezenta convenþie nu derogã de la aceste
 riul cãreia actul urmeazã sã fie prezentat atestã veracita-    formalitãþi decât dacã ele sunt mai riguroase în raport cu
 tea semnãturii, calitatea în care a acþionat semnatarul      cele prevãzute la art. 3 ºi 4.
 actului sau, dupã caz, identitatea sigiliului ºi a ºtampilei de
                                              ARTICOLUL 9
 pe acest act.
                                    Fiecare stat contractant va lua mãsurile necesare pentru
             ARTICOLUL 3                a evita ca agenþii sãi diplomatici sau consulari sã proce-
   Singura formalitate care ar putea fi cerutã pentru a      deze la supralegalizãri în cazul în care prezenta convenþie
 atesta veracitatea semnãturii, calitatea în care a acþionat    prevede scutirea.
 semnatarul actului sau, dupã caz, identitatea sigiliului sau                ARTICOLUL 10
 a ºtampilei de pe acest act, este aplicarea apostilei defi-
 nite la art. 4, eliberatã de cãtre autoritatea competentã a      Prezenta convenþie este deschisã semnãrii statelor
 statului din care emanã documentul.                reprezentate la a 9-a Sesiune a Conferinþei de la Haga
   Totuºi formalitatea menþionatã în alineatul precedent nu    de drept internaþional privat, precum ºi Irlandei, Islandei,
 poate fi cerutã atunci când fie legile, regulamentele sau     Marelui Ducat de Liechtenstein ºi Turciei.
 uzanþele în vigoare în statul în care actul urmeazã sã fie      Ea va fi ratificatã ºi instrumentele de ratificare vor fi
 prezentat, fie o înþelegere între douã sau mai multe state     depuse la Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.
 contractante o înlãturã, o simplificã sau scuteºte actul de                ARTICOLUL 11
 supralegalizare.
                                    Prezenta convenþie va intra în vigoare în a 60-a zi dupã
             ARTICOLUL 4                depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare prevã-
                                  zut la art. 10 alin. 2.
  Apostila prevãzutã la art. 3 alin. 1 se aplicã chiar pe
                                    Convenþia va intra în vigoare, pentru fiecare stat sem-
 act sau pe o prelungire a acestuia; ea trebuie sã fie con-
                                  natar care o ratificã ulterior, în a 60-a zi dupã depunerea
 formã cu modelul anexat la prezenta convenþie.
                                  instrumentului sãu de ratificare.
  Totuºi ea poate fi redactatã în limba oficialã a autoritãþii
 care o elibereazã. Menþiunile care figureazã în conþinutul ei               ARTICOLUL 12
 pot fi date ºi într-o a doua limbã. Titlul ”Apostille         Orice stat nemenþionat la art. 10 va putea sã adere la
 (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)Ò va fi menþio-      prezenta convenþie dupã intrarea acesteia în vigoare în baza
 nat în limba francezã.                       art. 11 alin. 1. Instrumentul de aderare va fi depus la
             ARTICOLUL 5                Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.
                                    Aderarea nu va avea efect decât în relaþiile dintre statul
   Apostila este eliberatã la cererea semnatarului sau a     care aderã ºi statele contractante care nu vor ridica nici o
 oricãrui alt deþinãtor al actului.                 obiecþie împotriva sa în termen de 6 luni dupã primirea
   Întocmitã în mod corespunzãtor, ea atestã veracitatea     notificãrii prevãzute la art. 15 lit. d). O asemenea obiecþie
 semnãturii, calitatea în care a acþionat semnatarul actului    va fi comunicatã Ministerului Afacerilor Externe al Olandei.
 sau, dupã caz, identitatea sigiliului sau a ºtampilei de pe      Convenþia va intra în vigoare, între statul care aderã ºi
 acest act.                             statele care nu au ridicat nici o obiecþie împotriva aderãrii,
   Semnãtura, sigiliul sau ºtampila care figureazã pe apos-    în a 60-a zi dupã expirarea termenului de 6 luni menþionat
 tilã este scutitã de orice atestare.                la alineatul precedent.
             ARTICOLUL 6                            ARTICOLUL 13
   Fiecare stat contractant va desemna, în virtutea funcþii-   Orice stat, în momentul semnãrii, ratificãrii sau aderãrii,
 lor, autoritãþile cãrora li se atribuie competenþa de a aplica va putea sã declare cã prezenta convenþie se va extinde la
 apostila prevãzutã la art. 3 alin. 1.             ansamblul teritoriilor pe care le reprezintã pe plan interna-
   El va comunica aceastã desemnare Ministerului þional sau la unul ori mai multe dintre ele. Aceastã decla-
 Afacerilor Externe al Olandei în momentul depunerii instru- raþie va avea efect în momentul intrãrii în vigoare a
 mentului sãu de ratificare ori de aderare sau a declaraþiei convenþiei pentru statul respectiv.
 de extindere. El îi va comunica totodatã ºi orice modificare   Ca urmare, orice extindere de aceastã naturã va fi
                                comunicatã Ministerului Evaluation Purposes
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. ForAfacerilor Externe al Olandei. Only
 în desemnarea acestor autoritãþi.
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 408/26.VIII.1999

   Atunci când declaraþia de extindere va fi fãcutã de un                              ARTICOLUL 15
 stat care a semnat ºi a ratificat convenþia, aceasta va intra             Ministerul Afacerilor Externe al Olandei va comunica sta-
 în vigoare pentru teritoriile respective conform dispoziþiilor           telor vizate la art. 10, precum ºi statelor care au aderat
 art. 11. Atunci când declaraþia de extindere va fi fãcutã de            conform dispoziþiilor art. 12:
 un stat care a aderat la convenþie, aceasta va intra în                a) notificãrile vizate la art. 6 alin. 2;
 vigoare, pentru teritoriile respective, conform dispoziþiilor             b) semnãturile ºi ratificãrile vizate la art. 10;
 art. 12.                                        c) data la care prezenta convenþie va intra în vigoare
                                          conform dispoziþiilor art. 11 alin. 1;
             ARTICOLUL 14
                                            d) aderãrile ºi obiecþiile vizate la art. 12 ºi data la care
   Prezenta convenþie va avea o duratã de 5 ani, înce-              aderãrile vor avea efect;
 pând cu data intrãrii sale în vigoare, conform art. 11                 e) extinderile vizate la art. 13 ºi data la care ele vor
 alin. 1, chiar ºi pentru statele care o vor ratifica sau vor            avea efect;
 adera la aceasta ulterior.                               f) denunþãrile vizate la art. 14 alin. 3.
   În lipsa denunþãrii, convenþia va fi reînnoitã tacit, din 5            Drept care subsemnaþii, special împuterniciþi, au semnat
 în 5 ani.                                     prezenta convenþie.
   Denunþarea va fi comunicatã Ministerului Afacerilor                Fãcutã la Haga la 5 octombrie 1961, în limbile francezã
 Externe al Olandei, cu cel puþin 6 luni înainte de expirarea            ºi englezã, textul în limba francezã prevalând în caz de
 termenului de 5 ani.                                divergenþe între texte, într-un singur exemplar care va fi
   Ea va putea fi limitatã la unele teritorii cãrora li se            depus în arhivele Guvernului Olandei ºi a cãrui copie certi-
 aplicã convenþia.                                 ficatã va fi transmisã, pe cale diplomaticã, fiecãruia dintre
   Denunþarea nu va avea efect cu privire la statul care o            statele reprezentate la cea de-a 9-a sesiune a Conferinþei
 va notifica. Convenþia va rãmâne în vigoare pentru celelalte            de la Haga de drept internaþional privat, precum ºi
 state contractante.                                Irlandei, Islandei, Marelui Ducat de Liechtenstein ºi Turciei.

                                                                  ANEXÃ
                                                                la convenþie

                                  Model de apostilã
                Apostila va avea forma unui careu cu latura de minimum 9 cm.


                                    APOSTILLE
                     (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
                1. Þara .........................
                  Prezentul act oficial
                2. a fost semnat de ............................................
                3. în calitate de ...................................................
                4. poartã sigiliul/ºtampila .....................................

                                        Atestat
                 5. la ................................              6. data ......................
                 7. de cãtre ........................................................................................
                 8. sub nr. ..........................................................................................
                 9. Sigiliul/ºtampila:                     10. Semnãtura:
                ......................................              .....................................
                    EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

         Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                 cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti.
         Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                 Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
         Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                 E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by CVISION408/26.VIII.1999 conþine 8 pagini.           Preþul 1.216 lei ISSN 1453Ñ4495

								
To top