Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

266 by monitorul-oficial

VIEWS: 8 PAGES: 8

									                               PARTEA     I
Anul XI Ñ Nr. 266            LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                        Joi, 10 iunie 1999


                                SUMAR

Nr.                              Pagina  Nr.                                  Pagina
         HOTÃRÂRI ALE SENATULUI                            ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI
                                               ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
10.  Ñ Hotãrâre privind iniþierea unei anchete (analize)
                                    83.    Ñ Ordonanþã de urgenþã privind restituirea unor
   de cãtre Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci a              bunuri imobile care au aparþinut comunitãþilor cetãþe-
   Senatului asupra oportunitãþii alocãrii unor fonduri            nilor aparþinând minoritãþilor naþionale din România     2Ð8
   de la bugetul de stat pentru Banca Românã de           447.    Ñ Hotãrâre privind stabilirea datei pentru alegerea
   Comerþ Exterior Ñ Bancorex Ñ S.A. ...................   1Ð2        primarului comunei Prisecani, judeþul Iaºi...............    8
             HOTÃRÂRI               ALE      SENATULUI
                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI
                                SENATUL

                        HOTÃRÂRE
          privind iniþierea unei anchete (analize) de cãtre Comisia pentru buget,
          finanþe ºi bãnci a Senatului asupra oportunitãþii alocãrii unor fonduri
           de la bugetul de stat pentru Banca Românã de Comerþ Exterior Ñ
                       Bancorex Ñ S.A.
    Pentru stabilirea oportunitãþii ºi necesitãþii alocãrii unor fonduri de la bugetul de stat, pentru urgentarea procesu-
lui de restructurare în vederea privatizãrii Bãncii Române de Comerþ Exterior Ñ Bancorex Ñ S.A.,
    în temeiul art. 61 alin. (4) din Constituþia României ºi al art. 55 din Regulamentul Senatului,

    Senatul adoptã prezenta    h o t ã r â r e.
  Art. 1. Ñ Se încuviinþeazã Comisia pentru buget,           b) cauze interne, determinate de programele ºi acþiunile
finanþe ºi bãnci a Senatului sã iniþieze o anchetã (analizã)      proprii ale acþionarilor bãncii;
în cadrul competenþelor sale la Banca Românã de Comerþ          2. modul în care a fost administratã ºi controlatã banca,
Exterior Ñ Bancorex Ñ S.A., pe urmãtoarele obiective:         în baza prevederilor legale în vigoare:
                                     a) activitatea consiliului de administraþie ºi a adunãrii
  1. stabilirea principalelor cauze care au determinat situ-     generale a acþionarilor;
aþia actualã a bãncii:                          b) activitatea Comisiei de cenzori;
  a) cauze externe, determinate de politica economicã a         c) controalele efectuate de Banca Naþionalã a României
Guvernului ºi a organismelor financiare internaþionale;        ºi Curtea de Conturi, modul de valorificare a acestora;
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/10.VI.1999

  3. analizarea, din punct de vedere al veridicitãþii, a unor    3. Pãcuraru Paul     Ñ P.N.L. Ñ secretar;
aspecte semnalate în presa internã ºi internaþionalã referi-      4. Panã Viorel      Ñ P.D. Ñ membru;
toare la:                               5. Csapo Iosif      Ñ U.D.M.R. Ñ membru;
  a) politica de atragere a resurselor;
  b) acordarea împrumuturilor;                    6. Cotarcea Haralambie Ñ P.R.M. Ñ membru;
  c) auditãrile externe ºi interne;                 7. Bãraº Ioan       Ñ P.E.R. Ñ membru.
  d) cheltuielile de funcþionare;                  Art. 3. Ð Activitatea se va desfãºura în perioada
  e) cheltuielile de dezvoltare;                 26 aprilieÐ26 iunie 1999.
  4. modul în care au fost utilizate fondurile alocate de la
                                    Raportul va fi prezentat la încheierea activitãþii.
bugetul de stat în anii anteriori;
  5. stabilirea sumelor necesare a fi alocate de la bugetul     Art. 4. Ñ Secretariatul general al Senatului va pune la
de stat pentru restructurarea ºi redresarea bãncii, în varian-   dispoziþie comisiei mijloacele materiale ºi financiare pentru
tele elaborate pânã la data prezentãrii Raportului Comisiei    îndeplinirea misiunii sale.
de anchetã.                              Art. 5. Ñ La propunerea Comisiei pentru buget, finanþe
  Art. 2. Ñ La realizarea obiectivelor prevãzute la art. 1
vor participa urmãtorii senatori:                 ºi bãnci, Secretariatul general al Senatului va solicita un
  1. Oprea Andreiu      Ñ P.N.Þ.C.D. Ñ preºedinte;     controlor financiar de la Curtea de Conturi, care va lucra în
  2. ªtefan Viorel      Ñ P.D.S.R. Ñ vicepreºedinte;    calitate de consultant tehnic pe lângã comisie.
 Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.

                         p. PREªEDINTELE SENATULUI,
                            ULM SPINEANU


    Bucureºti, 10 iunie 1999.
    Nr. 10.
    ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                 ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
      privind restituirea unor bunuri imobile care au aparþinut comunitãþilor cetãþenilor
               aparþinând minoritãþilor naþionale din România
    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
    Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
  Art. 1. Ñ Imobilele, compuse din construcþii împreunã       (2) Membrii comisiei vor fi desemnaþi prin ordin al
cu terenul aferent, respectiv terenurile intravilane libere,    ministrului sau prin mandat din partea organizaþiei, dupã
cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezenta     caz, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a
ordonanþã de urgenþã, care au aparþinut comunitãþilor (orga-    prezentei ordonanþe de urgenþã.
nizaþii, culte religioase) cetãþenilor aparþinând minoritãþilorr    (3) Comisia va avea sarcina de a analiza documentaþia
naþionale din România ºi au fost trecute dupã anul 1940 în     prezentatã de solicitanþi pentru fiecare imobil în parte ºi va
proprietatea statului român prin mãsuri de constrângere,      stabili în cadrul comunitãþilor foºtii proprietari sau succesorii
confiscare, naþionalizare sau manevre dolosive, se restituie    acestora care vor redobândi dreptul de proprietate asupra
titularilor sau succesorilor acestora.               imobilelor revendicate.
  Art. 2. Ñ (1) În scopul verificãrii îndeplinirii condiþiilor    (4) Comisia este abilitatã sã examineze, cu respectarea
prevãzute la art. 1 se instituie Comisia specialã de restitu-   aceleiaºi proceduri, cereri de restituire ºi pentru alte imobile
ire, denumitã în continuare comisie, care are în compo-      din aceastã categorie, care au aparþinut comunitãþilor mino-
nenþã 3 membri, dupã cum urmeazã:                 ritãþilor naþionale din România.
  Ñ un reprezentant din partea Ministerului Justiþiei;        (5) În urma analizei documentaþiei fiecãrui imobil cuprins
  Ñ un reprezentant din partea Departamentului pentru      în anexa la prezenta ordonanþã de urgenþã, precum ºi a
Protecþia Minoritãþilor Naþionale;                 altor imobile solicitate, cuprinse în hotãrârile Guvernului
  Ñ un reprezentant din partea organizaþiei acelei minori-    emise în temeiul art. 4, comisia va întocmi note de
tãþi naþionale a cãrei solicitare este în discuþie.        constatare.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/10.VI.1999                              3

  Art. 3. Ñ (1) Departamentul pentru Administraþie Publicã            Art. 5. Ñ (1) Proprietarii sau succesorii acestora, care
Localã va solicita, prin prefecturi, prezentarea situaþiei juri-        au redobândit imobilele în temeiul prezentei ordonanþe de
                                        urgenþã, vor încheia cu deþinãtorii actuali ai imobilelor res-
dice pentru fiecare imobil în parte.
                                        pective un protocol de predare-preluare în care se vor
  (2) Notele de constatare se vor întocmi numai dupã             menþiona drepturile eventualilor chiriaºi, în termen de 60 de
obþinerea confirmãrii primite de la Departamentul pentru            zile de la data emiterii de cãtre comisie a notei de consta-
Administraþie Publicã Localã.                         tare, cu respectarea legislaþiei în vigoare.
  Art. 4. Ñ Se abiliteazã Guvernul sã completeze prin               (2) Prin protocolul prevãzut la alineatul precedent pro-
                                        prietarii sau succesorii acestora nu vor putea schimba des-
hotãrâre anexa la prezenta ordonanþã de urgenþã, la pro-
                                        tinaþia imobilelor decât dupã expirarea termenului stabilit de
punerea comisiei, în urma identificãrii unor noi imobile,           comun acord cu ministerele care le-au deþinut cu drept de
potrivit procedurii prevãzute la art. 2 alin. (3) ºi (4).           administrare.
                                 PRIM-MINISTRU
                                 RADU VASILE

                                                   Contrasemneazã:
                                                 Ministru delegat pe lângã
                                             primul-ministru pentru minoritãþi naþionale,
                                                  PŽter Eckstein-Kov‡cs
                                               Ministru de stat, ministrul justiþiei,
                                                    Valeriu Stoica
                                               p. Ministrul educaþiei naþionale,
                                                   Mircea Fronescu,
                                                    secretar de stat
                                                   Ministrul sãnãtãþii,
                                                    Hajdœ G‡bor
                                                   Secretar de stat,
                                                ºeful Departamentului pentru
                                                Administraþie Publicã Localã,
                                                     Vlad Roºca
                                               Secretariatul de Stat pentru Culte
                                                 Gheorghe F. Anghelescu,
                                                    secretar de stat
    Bucureºti, 8 iunie 1999.
    Nr. 83.
                                                                           ANEXÃ                          Titularul
                           actual                           Actul în baza cãruia
 Nr.     Adresa         Actul      al     Destinaþia iniþialã    Folosinþa actualã   imobilul a intrat
                                                                    Observaþii
 crt.    imobilului      de proprietate  dreptului    a imobilului        a imobilului    în proprietatea
                            de                                statului
                          proprietate1. Bucureºti, Str. Vigilenþei  Proces-verbal   Statul    Orfelinatul Fundaþiei Imobilul este        Decretul-lege
  nr. 3Ñ5 ºi, parþial,     nr. 781/1940    român    ”Loebel ºi Sarah   în administrarea      nr. 842/1941
  Str. Sapienþei nr. 5Ñ7,    al Comisiunii          BerkowitzÒ      Ministerului Sãnãtãþii
  sectorul 5          pentru înfiinþarea
                 cãrþilor funciare
                 în Bucureºti

2. Bucureºti, str. Maximilian  Proces-verbal   Statul    ªcoala primarã de Imobilul se aflã      Decretul
  Popper nr. 8Ñ10, 8U,     nr. 29.527/1940 român      bãieþi nr. 5 ”MalbimÒ în administrarea    nr. 176/1948
  sectorul 3          al Comisiunii          ºi Grãdiniþa ”MalbimÒ Inspectoratului ªcolar
                 pentru înfiinþarea                  al Municipiului
                 cãrþilor funciare                   Bucureºti
                 în Bucureºti
    4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/10.VI.1999

                          Titularul
                           actual                           Actul în baza cãruia
Nr.      Adresa         Actul      al      Destinaþia iniþialã   Folosinþa actualã   imobilul a intrat
                                                                     Observaþii
crt.     imobilului      de proprietate  dreptului     a imobilului       a imobilului    în proprietatea
                            de                                statului
                          proprietate3. Bucureºti, calea Dudeºti   Procesul-verbal Statul     Terenul de sport   Teren de sport al      Decretul   Teren viran
  nr. 125a, actualmente     nr. 32.908/1940 român      Macabi al Liceului  Grupului ªcolar       nr. 176/1948
  nr. 127, sectorul 3      al Comisiunii          Industrial ”CiocanulÒ ”Timpuri NoiÒ
                 pentru înfiinþarea
                 cãrþilor funciare
                 în Bucureºti

4. Bucureºti, fosta       Procesul-verbal Statul     ªcoala de bãieþi a    Clãdirea a fost     Decretul   Strada Haiducul Bujor
  str. Haiducul Bujor      nr. 28.439/1940 român      Comunitãþii israelite  demolatã.        nr. 176/1948 a fost dezafectatã.
  nr. 10, sectorul 3      al Comisiunii          de rit spaniol                         Suprafaþa de
                 pentru înfiinþarea                                       436,24 m2 din
                 cãrþilor funciare                                       suprafaþa iniþialã
                 în Bucureºti                                          este ocupatã în
                                                                prezent de un sub-
                                                                sol tehnic aparþi-
                                                                nând Societãþii
                                                                Comerciale ”JuniorÒ.

5. Bucureºti, fosta       Procesul-verbal Statul     ªcoala ”MoriaÒ      Clãdirea a fost     Decretul   Strada Haiducul Bujor
  str. Haiducul Bujor      nr. 28.465/1940 român                  demolatã.        nr. 260/1986 a fost dezafectatã.
  nr. 17, sectorul 3      al Comisiunii                                         Suprafaþa de
                 pentru înfiinþarea                                       185,36 m2 din
                 cãrþilor funciare                                       suprafaþa iniþialã a
                 în Bucureºti                                          fost ocupatã de o
                                                                nouã arterã de cir-
                                                                culaþie, astfel încât
                                                                nu mai poate fi
                                                                restituitã.

6. Bucureºti,          Procesul-verbal Statul     ªcoala ”Progresul    Clãdirea a fost     Decret    Strada Salvatorului
  Str. Salvatorului       nr. 49.091/1940 român      culturiiÒ        demolatã.        nr. 176/1948 a fost dezafectatã.
  nr. 30            al Comisiunii
                 pentru înfiinþarea
                 cãrþilor funciare
                 în Bucureºti

7. Bucureºti, str. Maximilian  Procesul-verbal Statul     Spitalul ºi maternita- Spitalul ºi maternita- Decretul   Clãdirea se aflã
  Popper nr. 17, sectorul 3   nr. 29.588/1940 român      tea ”CaritasÒ     tea ”CaritasÒ     nr. 302/1948 într-o stare avan-
                 al Comisiunii                                       satã de degradare.
                 pentru înfiinþarea
                 cãrþilor funciare
                 în Bucureºti

8. Bucureºti, bd Mircea     Procesul-verbal Statul     ªcoala primarã de    Clãdirea este în   Decretul       Suprafaþa de
  Vodã nr. 26Ñ28,        nr. 28.556/1940 român      bãieþi ”Carolina ºi   reparaþie, urmând sã nr. 176/1948     184,66 m2 din
  sectorul 3          al Comisiunii          Iacob LšbelÒ       fie ocupatã de un             suprafaþa iniþialã a
                 pentru înfiinþarea                    liceu.                  fost ocupatã, ca
                 cãrþilor funciare                                         urmare a sistemati-
                 în Bucureºti                                            zãrii urbane, de
                                                                  artera de circulaþie,
                                                                  astfel încât nu mai
                                                                  poate fi restituitã.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/10.VI.1999                              5

                           Titularul
                            actual                            Actul în baza cãruia
Nr.      Adresa          Actul      al      Destinaþia iniþialã    Folosinþa actualã   imobilul a intrat
                                                                      Observaþii
crt.     imobilului      de proprietate  dreptului     a imobilului        a imobilului    în proprietatea
                             de                                statului
                           proprietate9. Bucureºti, bd Mircea      Procesul-verbal Statul     Sediul Societãþii   Clãdirea a fost       Decretul   Suprafaþa de
  Vodã nr. 30, sectorul 3     nr. 28.555/1940 român      ”Sacro Ñ de luminã- demolatã.           nr. 176/1948 171,36 m2 din
                  al Comisiunii          tori a israeliþilor de                     suprafaþa iniþialã a
                  pentru înfiinþarea       rit occidentalÒ                         fost ocupatã de
                  cãrþilor funciare                                        artera de circulaþie,
                  în Bucureºti                                          astfel încât nu mai
                                                                  poate fi restituitã.

10. Bucureºti, fosta        Procesul-verbal Statul     Cãmin de bãtrâni     Clãdirea a fost      Fãrã titlu    Strada Bradului a
  Str. Bradului nr. 19A,     nr. 29.412/1940 român                  demolatã.                 fost dezafectatã.
  sectorul 3           al Comisiunii                                            Construcþiile înce-
                  pentru înfiinþarea                                         pute înainte de
                  cãrþilor funciare                                          anul 1989 au fost
                  în Bucureºti                                            abandonate.

11. Craiova, str. Câmpia      Contract VÑC Statul       ªcoala evreiascã     Sediu de firmã      Decretul   Imobilul este sus-
  Islaz nr. 40, judeþul     autentificat prin român     ”LuminaÒ                      nr. 176/1948 ceptibil de a fi pri-
  Dolj              procesul-verbal                                         vatizat.
                  nr. 980/14 martie
                  1922 al Secþiei
                  comerciale ºi
                  notariat a
                  Tribunalului Dolj

12. Timiºoara, str. I. L.     Extras C.F.   Statul     ªcoala primarã      Sediu de firme      Decretul   Imobilul este sus-
  Caragiale nr. 1        nr. 27, nr. topo român     mixtã israelitã                  nr. 176/1948 ceptibil de a fi pri-
  judeþul Timiº         6.877, transcris        Timiºoara II                          vatizat.
                  în C.F. 17.843

13. Miercurea-Ciuc, str. Szek Extras C.F.       Statul    Instituþie de      Spital de boli      Decretul   Folosit parþial; con-
  nr. 146, judeþul     nr. 226, nr. topo    român    învãþãmânt        contagioase        nr. 176/1948 f o r m H o t ã r â r i i
  Harghita         503                                                 Guvernului nr. 173/
                                                                  1999 a fost întoc-
                                                                  mit protocolul de
                                                                  predare-preluare.

14. Alba Iulia, str. Mitropolit  Extras C.F.    Statul    Institutul Teologic   Sediul Asociaþiei     Decretul   Folosit parþial;
  Andrei ªaguna nr. 1,      nr. 2.434, 6.536, român     Romano-Catolic      Artiºtilor Plastici    nr. 176/1948 existã un acord cu
  judeþul Alba          nr. topo 1.967/1,                                        prefectura.
                  1.967/2

15. Deva, Str. Progresului     Extras C.F.    Statul    Mânãstirea Ordinului Orfelinat întreþinut de Decretul Nu ºi-a schimbat
  nr. 6, judeþul         nr. 248, 4.794,  român    Franciscan Romano- cãlugãrii franciscani nr. 176/1948 destinaþia.
  Hunedoara           nr. topo 1.337,         Catolic
                  1.338/2

16. Carei, str. Someº nr. 15, Extras C.F.     Statul      Convictul ”Szent     Nefolosit         Decretul   Este neocupat.
  judeþul Satu Mare     nr. 1.584, nr. topo român      LaszloÒ                      nr. 176/1948
               2.042, 2.043
    6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/10.VI.1999

                           Titularul
                           actual                           Actul în baza cãruia
Nr.      Adresa         Actul       al      Destinaþia iniþialã   Folosinþa actualã   imobilul a intrat
                                                                     Observaþii
crt.     imobilului     de proprietate   dreptului     a imobilului       a imobilului    în proprietatea
                            de                                statului
                          proprietate17. Satu Mare, str. Mihai    Extras C.F.    Statul     Convict romano-     Grupul ªcolar ”UnioÒ Decretul   Liceu cu elevi
  Eminescu nr. 5,       nr. 977, nr. topo român      catolic                    nr. 176/1948 foarte puþini
  judeþul Satu Mare      499, 500, 501

18. Oradea, Piaþa Ion      Extras C.F.    Statul     Spitalul ”Sfântul IosifÒ Nefolosit        Legea      Clãdirea este goalã.
  Creangã nr. 2,       nr. 3.170, 5.142, român                               nr. 10/1948
  judeþul Bihor        nr. topo 1.523,
                1.524

19. Oradea, Str. Republicii   Extras C.F.     Statul    Spitalul         Direcþia sanitarã    Încheierea
  nr. 31, judeþul Bihor    nr. 1.607, nr. topo român     ”MisericordianÒ     judeþeanã        nr. 917/1962
                584/1, 586, 587,                                  Încheierea
                588/1, 589                                     nr. 3.354/1967


20. Timiºoara, Piaþa Horaþiu  Extras C.F.    Statul     Liceul Teoretic     Este folosit parþial de Decretul În clãdire funcþio-
  nr. 1, judeþul Timiº    nr. 23.431,    român      Romano-Catolic      cãtre Facultatea de nr. 176/1948 neazã ºi o ºcoalã
                nr. topo 1.204/1,                     Electrotehnicã          romano-catolicã.
                1.204/2

21. Timiºoara, str. Aurora   Extras C.F.     Statul    Mânãstirea ”Notre- Atelier de reparaþii,     Decretul   În mare parte este
  nr. 8, judeþul Timiº    nr. 15.816, 15.825, român     DameÒ, ”MarienheimÒ cu contract de        nr. 176/1948 nefolosit.
                nr. topo 2.128,                    închiriere; este în
                2.132, 2.134,                     administrarea
                2.135/2                        consiliului

22. Zalãu, Str. Republicii   Extras C.F.     Statul    Casã de culturã     Casã de culturã     Legea
  nr. 16, judeþul Sãlaj    nr. 773, nr. topo  român    reformatã        orãºeneascã       nr. 10/1948
                917, 919                                      Încheierea
                                                          nr. 78/1967

23. Bratca, judeþul Bihor    Extras C.F.     Statul    Casa de conferinþe Spital             Decretul   Spitalul din Bratca
                nr. 1.052, nr. topo român     a Bisericii reformate               nr. 176/1948 s-a extins în aºa
                278, 279, 280/1                                         mãsurã încât este
                                                                 posibilã mutarea
                                                                 secþiilor existente în
                                                                 fosta clãdire a
                                                                 bisericii, în clãdirile
                                                                 care au fost con-
                                                                 struite ulterior sau
                                                                 în cele care se aflã
                                                                 în prezent în con-
                                                                 strucþie.

24. Cluj-Napoca, str. Mihail  Extras C.F.     Statul    Colegiu reformat     Imobilul aparþine    Decretul   Este degradat ºi nu
  Kogãlniceanu nr. 16,    nr. 1.438,      român                 Liceului ”Gheorghe    nr. 176/1948 este folosit intens.
  judeþul Cluj        nr. topo 617                        ªincaiÒ
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/10.VI.1999                              7

                          Titularul
                          actual                           Actul în baza cãruia
Nr.      Adresa         Actul      al      Destinaþia iniþialã   Folosinþa actualã   imobilul a intrat
                                                                    Observaþii
crt.     imobilului     de proprietate  dreptului     a imobilului       a imobilului    în proprietatea
                           de                                statului
                         proprietate25. Târgu Mureº, Str. Victoriei Extras C.F.     Statul   Liceu de fete      În folosinþa     Decretul       Mutarea sediilor
  (Revoluþiei) nr. 8,     nr. 2.633, nr. topo român                municipalitãþii Ñ  nr. 176/1948     persoanelor juridice
  judeþul Mureº        9,10                           sediul unor persoane           este confirmatã de
                                             juridice                 Primãria Târgu
                                                                  Mureº.

26. Cluj-Napoca,        Extras C.F.    Statul    Sediul Episcopiei    Sediul Episcopiei    Decretul
  bd 21 Decembrie       nr. 1.472,     român    Unitariene        Unitariene, Liceul    nr. 176/1948
  1989 nr. 9, str. Brassai  nr. topo 129                       Teoretic ”Brassai
  nr. 8, judeþul Cluj                                 SamuelÒ

27. Oradea, str. Tudor     Extras C.F.     Statul   Bibliotecã parohialã   Grãdiniþã        Decretul
  Vladimirescu nr. 26,    nr. 3.409, nr. topo român                             nr. 176/1948
  judeþul Bihor        2.843/2

28. Gura Humorului,       Extras C.F.     Statul   Casa ”MarianumÒ     Sediul Forumului     Contractul   Închiriat Forumului
  Bd Bucovinei nr. 10,    nr. 2.870, nr. topo român                Democrat al       nr. 2.516/1974 Democrat al
  judeþul Suceava       162/2                          Germanilor din             Germanilor din
                                             România                 România pe termen
                                                                 de 50 de ani

29. Carei, str. 1 Decembrie   Extras C.F.     Statul   Sediul Reuniunii     Cooperativã (croitorie) Legea    Necesitã reparaþii
  1918 nr. 34,        nr. 1.514, nr. topo român    Culturale Germane                nr. 485/1944 capitale.
  judeþul Satu Mare      545, 546/1

30. Lugoj, str. Aniºoara    Extras C.F.     Statul   Cãmin german       Sediul Forumului     Decretul    Atribuit în folosinþã
  Odeanu nr. 9,        nr. 1.455, nr. topo român                Democrat al       nr. 3.200/1944 gratuitã Forumului
  judeþul Timiº        155Ð156/a/2,                       Germanilor din             Democrat al
                157Ð158/b                        România, Lugoj             Germanilor din
                                                                 România

31. Braºov, str. M. Weiss    Extras C.F.     Statul   Sediul Reuniunii   Sediul unor organi-     Decretul
  nr. 13, judeþul Braºov   nr. 9.067, nr. topo român    Agricole Sãseºti din zaþii neguvernamen-     nr. 92/1950
                5.553              Transilvania     tale prin RIAL
                                           Braºov

32. Brãila, Str. Rubinelor   Legea       Statul    ªcoala de bãieþi a    ªcoalã          Fãrã titlu
  nr. 18 (fost nr. 2),    nr. 83/1932    român    comunitãþii elene
  judeþul Brãila       (Monitorul Oficial
                nr. 89/1932)

33. Galaþi, str. Domneascã   Legea       Statul    Complex comercial    Restaurant ºi      Decretul
  nr. 29, judeþul Galaþi   nr. 83/1932    român    ºi cultural al      cinematograf       nr. 303/1948
                (Monitorul Oficial       comunitãþi elene
                nr. 89/1932)

34. Nãdlac, judeþul Timiº    Extras C.F.    Statul    ªcoala slovacã a     Liceul slovac, aflat  Decretul
                nr. 3.187, 8.984, român     bisericii evanghelice  în administrarea    nr. 176/1948
                nr. topo 832          slovace         Ministerului Educaþiei
                                             Naþionale
    8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/10.VI.1999

                            Titularul
                             actual                           Actul în baza cãruia
Nr.       Adresa          Actul       al     Destinaþia iniþialã    Folosinþa actualã   imobilul a intrat
                                                                       Observaþii
crt.      imobilului      de proprietate   dreptului    a imobilului        a imobilului    în proprietatea
                              de                                statului
                            proprietate35. Sighetu Marmaþiei,       Extras C.F.     Statul    Cantinã de ajutor   Parþial închiriat pentru Decretul În mare parte este
  str. A. Sandor nr. 21,     nr. 408, nr. topo  român    pentru tineretul   cabinete individuale nr. 712/1966 liber, dar susceptibil
  judeþul Maramureº       921                rutean al Bisericii  ale unor avocaþi         de a fi privatizat.
                                   greco-catolice rutean
                                   (ucrainean)

36. Timiºoara, Piaþa Avram     Extras C.F.     Statul    ªcoalã confesionalã În folosinþa      Legea     Locuinþa de serviciu
  Iancu nr. 13,         nr. 13.144,     român    sârbã ºi locuinþã de Ministerului Educaþiei nr. 1.128/1949 a fost demolatã, iar
  judeþul Timiº         nr. topo 22.130,         serviciu       Naþionale               ºcoala este degra-
                  22.131                                            datã în procent de
                                                                50%.


                                GUVERNUL ROMÂNIEI

                           HOTÃRÂRE
                         privind stabilirea datei
                 pentru alegerea primarului comunei Prisecani, judeþul Iaºi
                  În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 70/1991 privind
               alegerile locale, republicatã, modificatã ºi completatã prin Legea
               nr. 164/1998,
                  Guvernul României      h o t ã r ã º t e :
                 Articol unic. Ñ Se stabileºte data de 4 iulie 1999 pentru alegerea pri-
               marului comunei Prisecani, judeþul Iaºi.
                                    PRIM-MINISTRU
                                    RADU VASILE

                                                Contrasemneazã:
                                                Secretar de stat,
                                             ºeful Departamentului pentru
                                             Administraþie Publicã Localã,
                                                 Vlad Roºca

                  Bucureºti, 8 iunie 1999.
                  Nr. 447.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                    cont nr. 30.98.12.301 Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                    Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/2178.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266/10.VI.1999 conþine 8 pagini.                  Preþul 1.104 lei      ISSN 1453Ñ4495

								
To top