Docstoc

220

Document Sample
220 Powered By Docstoc
					                                           PARTEA     I
Anul XI Ñ Nr. 220                    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                                 Miercuri, 19 mai 1999


                                           SUMAR

Nr.                                         Pagina  Nr.                                             Pagina
                 DECRETE                           Acord între Ministerul Apãrãrii Naþionale din România ºi
148.  Ñ Decret privind conferirea Ordinului naþional                        Ministerul Apãrãrii Naþionale din Republica Lituania
    Steaua României unor foºti cavaleri ai Ordinului                       privind cooperarea în domeniul militar ....................               8Ð10
    Steaua României, generali în retragere ai Armatei
    Române ....................................................................    2         ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
                                                      ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
161.  Ñ Decret privind trecerea în rezervã a unui contra-
    amiral din Ministerul Apãrãrii Naþionale .................            2  592/1998. Ñ Ordin al ministrului transporturilor pentru apro-
                                                  barea Reglementãrilor privind omologarea în vede-
      HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                                                  rea admiterii în circulaþie pe drumurile publice din
380.  Ñ Hotãrâre privind organizarea la Bucureºti, în                       România, agrearea ºi efectuarea inspecþiei tehnice
    perioada 21Ð22 octombrie 1999, a Reuniunii                          periodice a vehiculelor destinate transportului de
    Comitetului ªtiinþific al NATO ..................................        3Ð4
                                                  mãrfuri periculoase Ñ R.N.T.R. 3 ..........................                10
381.  Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Programelor proprii
    ale Secretariatului de Stat pentru Problemele                     407.    Ñ Ordin al ministrului finanþelor privind aprobarea
    Revoluþionarilor din Decembrie 1989 privind spriji-                        Normelor metodologice pentru aplicarea prevederi-
    nirea revoluþionarilor din decembrie 1989 ºi cinsti-                       lor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 16/1999
    rea memoriei eroilor-martiri ai Revoluþiei din                          privind scutirea de la plata taxei de reclamã ºi publi-
    decembrie 1989 .......................................................     5Ð6        citate, precum ºi a majorãrilor de întârziere afe-
382.  Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Acordului de cola-                          rente .........................................................................  11Ð12
    borare dintre Ministerul Apãrãrii Naþionale din
    România ºi Ministerul Apãrãrii din Georgia, semnat                              ACTE ALE COMISIEI NAÞIONALE
    la Bucureºti la 7 decembrie 1998 .........................            6               A VALORILOR MOBILIARE
Acord de colaborare între Ministerul Apãrãrii Naþionale din                   7.    Ñ Ordin pentru aprobarea Regulamentului
   România ºi Ministerul Apãrãrii din Georgia ..........              7Ð8        nr. 4/1999 privind supravegherea electronicã a
383.  Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Acordului dintre                           pieþei de capital .......................................................     13Ð14
    Ministerul Apãrãrii Naþionale din România ºi
    Ministerul Apãrãrii Naþionale din Republica Lituania                   9.    Ñ Ordin pentru aprobarea Instrucþiunilor nr. 4/1999
    privind cooperarea în domeniul militar, semnat la                         privind calculul activului net al societãþilor de inves-
    Bucureºti la 19 octombrie 1998 .............................           8        tiþii financiare ............................................................   14Ð16
2    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 220/19.V.1999

                DECRETE
               PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                DECRET
     privind conferirea Ordinului naþional Steaua României
      unor foºti cavaleri ai Ordinului Steaua României,
        generali în retragere ai Armatei Române
     În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
  precum ºi al art. 5 alin. (1) ºi alin. (2) lit. e) ºi al art. 441 din Ordonanþa de
  urgenþã a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naþional
  Steaua României, astfel cum a fost aprobatã prin Legea nr. 77/1999,
     având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul apãrãrii naþionale,
     Preºedintele României    d e c r e t e a z ã :
     Art. 1. Ñ Se conferã Ordinul naþional Steaua României, în grad de
  Comandor, generalilor:
     Ñ Tãutu Eugen Dumitru
     Ñ Ionescu Constantin Alexandru.
     Art. 2. Ñ Se conferã Ordinul naþional Steaua României, în grad de
  Ofiþer, generalilor:
     Ñ Penciulescu Teodor Mircea-Ion
     Ñ Mihalache ªtefan Ion
     Ñ Ciprian Gustav Marin.

                PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                EMIL CONSTANTINESCU

                        În temeiul art. 99 alin. (2) din
                       Constituþia României, contrasemnãm
                       acest decret.
                             PRIM-MINISTRU
                             RADU VASILE

     Bucureºti, 10 mai 1999.
     Nr. 148.

               PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                 DECRET
        privind trecerea în rezervã a unui contraamiral
           din Ministerul Apãrãrii Naþionale
      În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 43 alin. 1
  lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
      având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apãrãrii naþionale,
     Preºedintele României    d e c r e t e a z ã :
     Articol unic. Ñ Pe data de 31 mai 1999 contraamiralul Cristescu
  Nicolae Corneliu se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din
  Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

                PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                EMIL CONSTANTINESCU

                        În temeiul art. 99 alin. (2) din
                       Constituþia României, contrasemnãm
                       acest decret.
                             PRIM-MINISTRU
                             RADU VASILE

     Bucureºti, 12 mai 1999.
     Nr. 161.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 220/19.V.1999                   3

   HOTÃRÂRI            ALE      GUVERNULUI               ROMÂNIEI
                         GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
          privind organizarea la Bucureºti, în perioada 21Ð22 octombrie 1999,
                 a Reuniunii Comitetului ªtiinþific al NATO
    În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice, cu modificãrile ulterioare,
    Guvernul României   h o t ã r ã º t e :

  Art. 1. Ñ Se aprobã organizarea la Bucureºti, în       prin bugetul Agenþiei Naþionale pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi
perioada 21Ð22 octombrie 1999, a Reuniunii Comitetului      Inovare, al Ministerului Afacerilor Externe, al Ministerului
ªtiinþific al NATO, în coordonarea Agenþiei Naþionale pentru   Apãrãrii Naþionale, precum ºi din Fondul de rezervã buge-
ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare, a Ministerului Afacerilor    tarã la dispoziþia Guvernului pe anul 1999.
Externe ºi a Ministerului Apãrãrii Naþionale.            (2) În vederea efectuãrii cheltuielilor prevãzute la
  Art. 2. Ñ (1) În termen de 30 de zile de la data intrã-   alin. (1) se suplimenteazã bugetul pe anul 1999 al Agenþiei
rii în vigoare a prezentei hotãrâri se constituie un comitet   Naþionale pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare, al
de organizare la nivel de reprezentanþi ai instituþiilor coor-  Ministerului Afacerilor Externe ºi al Ministerului Apãrãrii
donatoare, care va funcþiona pânã la data încheierii reuniu-   Naþionale cu sumele prevãzute în anexa nr. 1.
nii, având ca scop asigurarea organizãrii acesteia.         (3) Defalcarea pe acþiuni specifice a sumei destinate
  (2) Comitetul de organizare va reuni câte doi reprezen-   organizãrii ºi desfãºurãrii Reuniunii Comitetului ªtiinþific al
tanþi ai instituþiilor coordonatoare, nominalizaþi de conduce-  NATO la Bucureºti este prevãzutã în anexa nr. 2.
rea acestora.                            Art. 4. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã intro-
  (3) Organizarea Reuniunii Comitetului ªtiinþific al NATO   ducã modificãrile ce decurg din aplicarea prezentei hotãrâri
se va face pe bazã de contracte încheiate între instituþiile   în structura bugetului de stat pe anul 1999.
coordonatoare prevãzute la art. 1 ºi societãþi comerciale      Art. 5. Ñ Agenþia Naþionalã pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi
prestatoare de servicii, specializate în organizarea de mani-  Inovare, Ministerul Afacerilor Externe ºi Ministerul Apãrãrii
festãri internaþionale, desemnate în condiþiile legii.      Naþionale împreunã cu instituþiile publice implicate vor
  Art. 3. Ñ (1) Cheltuielile necesare pentru organizarea ºi  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.
desfãºurarea Reuniunii Comitetului ªtiinþific al NATO la       Art. 6. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
Bucureºti, în sumã totalã de 375.000 mii lei, se suportã     prezenta hotãrâre.

                            PRIM-MINISTRU
                            RADU VASILE


                                           Contrasemneazã:
                                    Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru ªtiinþã,
                                          Tehnologie ºi Inovare,
                                           L‡nyi Szabolcs
                                         Ministrul afacerilor externe,
                                            Andrei Pleºu
                                        p. Ministrul apãrãrii naþionale,
                                          Constantin Degeratu,
                                            secretar de stat
                                           Ministrul finanþelor,
                                          Decebal Traian Remeº
    Bucureºti, 13 mai 1999.
    Nr. 380.
4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 220/19.V.1999
                                                   ANEXA Nr. 1
                               SITUAÞIA
          cuprinzând fondurile suplimentare repartizate pe ordonatori de credite
                                                 Ñ mii lei Ñ
              Ministerul/indicatorii bugetari                     Suma

  Agenþia Naþionalã pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare
  cap. 71.01 ”Cercetare ºtiinþificãÒ                               217.000
  Cheltuieli materiale                                      217.000
  Ministerul Afacerilor Externe
  cap. 51.01 ”Autoritãþi publiceÒ                                 50.000
  Cheltuieli materiale                                       50.000
  Ministerul Apãrãrii Naþionale
  cap. 54.01 ”Apãrare naþionalãÒ                                 108.000
  Cheltuieli materiale                                      108.000
  TOTAL:                                             375.000
  Cheltuieli materiale:                                      375.000
                                                   ANEXA Nr. 2
                             CHELTUIELILE
             privind organizarea Reuniunii Comitetului ªtiinþific al NATO
                                                 Ñ mii lei Ñ
           Activitatea de protocol              Suma alocatã   Din bugetul:

  Masa oficialã                             93.750    A.N.S.T.I.    18.750
                                            M.A.E.      25.000
                                            M.Ap.N.      50.000
  Masa ocazionatã de vizita în provincie                 31.250    M.Ap.N.      31.250
  Trataþiile                               25.000    A.N.S.T.I.    25.000
  Fotografiile                              6.250    M.A.E.       6.250
  Vizitarea obiectivelor cu caracter cultural-ºtiinþific         5.000    A.N.S.T.I.     5.000
  Închirierea ºi amenajarea sãlilor de conferinþe            62.500    A.N.S.T.I.    62.500
  Închirierea echipamentelor                       12.500    A.N.S.T.I.    12.500
  Închirierea autoturismelor (autocar, microbuz)             62.500    A.N.S.T.I.    62.500
  Materialele consumabile                        31.250    A.N.S.T.I.    12.500
                                            M.A.E.       6.250
                                            M.Ap.N.      12.500
  Cheltuielile de publicitate, afiºe                   45.000    A.N.S.T.I.    18.250
                                            M.A.E.      12.500
                                            M.Ap.N.      14.250
  TOTAL:                                375.000    A.N.S.T.I    217.000
                                            M.A.E.      50.000
                                            M.Ap.N.     108.000
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 220/19.V.1999                    5

                         GUVERNUL ROMÂNIEI

                     HOTÃRÂRE
         pentru aprobarea Programelor proprii ale Secretariatului de Stat
   pentru Problemele Revoluþionarilor din Decembrie 1989 privind sprijinirea revoluþionarilor
   din decembrie 1989 ºi cinstirea memoriei eroilor-martiri ai Revoluþiei din decembrie 1989
    În temeiul art. 107 alin. (1) din Constituþia României,
    Guvernul României h o t ã r ã º t e :
  Art. 1. Ñ (1) Se aprobã Programele proprii ale        Decembrie 1989, aprobat pe anul 1999, de la cap. 60.01
Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor    ”Asistenþã socialã, alocaþii, pensii, ajutoare ºi indemnizaþiiÒ.
din Decembrie 1989 privind sprijinirea revoluþionarilor din     Art. 3. Ñ Normele de aplicare a programelor aprobate
decembrie 1989 ºi cinstirea memoriei eroilor-martiri ai     se stabilesc prin ordin al secretarului de stat, ºef al
Revoluþiei din decembrie 1989, prevãzute în anexa care      Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
                                 din Decembrie 1989.
  (2) Secretariatul de Stat pentru Problemele
                                  Art. 4. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
Revoluþionarilor din Decembrie 1989, împreunã cu ministe-
rele implicate, va concretiza fiecare program.          se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 369/1998 privind apro-
  Art. 2. Ñ Resursele financiare necesare pentru acoperi-   barea programelor pentru sprijinirea revoluþionarilor din
rea cheltuielilor ocazionate de desfãºurarea programelor     decembrie 1989 ºi cinstirea eroilor-martiri ai Revoluþiei din
prevãzute la art. 1 se suportã din bugetul Secretariatului    decembrie 1989, publicatã în Monitorul Oficial al României,
de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor din          Partea I, nr. 248 din 3 iulie 1998.
                           PRIM-MINISTRU
                           RADU VASILE
                                            Contrasemneazã:
                                            Secretar de stat,
                                    ºeful Secretariatului de Stat pentru Problemele
                                      Revoluþionarilor din Decembrie 1989,
                                          Cristian Alexandrescu
                                           Ministrul sãnãtãþii,
                                             Hajdœ Gab—r
                                        p. Ministrul educaþiei naþionale,
                                               ý
                                             Kšto J—zsef
                                      Secretar de stat, ºeful Departamentului
                                       pentru Administraþie Publicã Localã,
                                             Vlad Roºca
                                           Ministrul finanþelor,
                                          Decebal Traian Remeº
    Bucureºti, 13 mai 1999.
    Nr. 381.


                                                             ANEXÃ
                             LISTA
  cuprinzând programele proprii ale Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor din Decembrie 1989
        de sprijinire a revoluþionarilor din decembrie 1989 ºi cinstirea memoriei eroilor-martiri
                      ai Revoluþiei din decembrie 1989
   1. Program pentru omagierea Eroilor Neamului          2.2. Perpetuarea memoriei eroilor-martiri în lupta pentru
           Românesc                  victoria Revoluþiei române din decembrie 1989 se va asi-
  În ziua de Înãlþare, prilej cu care se aduc omagii Eroilor  gura prin sprijin material, în vederea organizãrii de muzee,
Neamului Românesc, Secretariatul de Stat pentru         expoziþii permanente, fonduri documentare etc. privind
Problemele Revoluþionarilor din Decembrie 1989 doreºte sã    Revoluþia românã din decembrie 1989.
omagieze eroii revoluþiei prin depunerea de coroane în        2.3. În vederea celebrãrii unui an jubiliar Ñ 1999 Ñ
Bucureºti, precum ºi în oraºele-martir.             10 ani de la Revoluþia românã din decembrie 1989,
  2. Program pentru comemorarea Revoluþiei române        Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor din
          din decembrie 1989              Decembrie 1989, în colaborare cu consiliile locale, va lansa
  2.1. Luna decembrie având o puternicã încãrcãturã       ºi va susþine iniþiative privind construirea de monumente
emoþionalã, jertfa eroilor-martiri ºi lupta pentru victoria   comemorative în localitãþile care au avut o contribuþie
Revoluþiei române din decembrie 1989 vor fi evocate prin     deosebitã la victoria Revoluþiei române din decem-
acþiuni ºi manifestãri integrate într-un program naþional.    brie 1989.
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 220/19.V.1999

  2.4. Cu ocazia Sfintelor sãrbãtori de Crãciun sprijinirea    4. Program privind sprijinirea rãniþilor care, în decursul
urmaºilor eroilor-martiri ºi a luptãtorilor pentru victoria     transfuziilor ºi al operaþiilor, au contactat infecþii virale
Revoluþiei române din decembrie 1989 se va concretiza         posttransfuzionale (hepatita B, C ºi HIV), în vederea
prin acordarea de cadouri, constând în obiecte ºi dulciuri,        evaluãrii stãrii de sãnãtate, a monitorizãrii lor
                                    ºi a familiilor lor ºi pentru asigurarea continuitãþii
în valoare de pânã la 200.000 lei pentru fiecare copil.
                                              tratamentului
  2.5. În vederea comemorãrii Revoluþiei române din
decembrie 1989, în colaborare cu Compania Naþionalã          Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor
”Poºta RomânãÒ Ñ S.A., se vor edita plicuri ºi o serie de     din Decembrie 1989 va colabora cu Ministerul Sãnãtãþii,
timbre comemorative cu ocazia împlinirii a 10 ani de la      prin secþiile specializate, pentru asigurarea fondurilor
                                  necesare.
Revoluþia românã din decembrie 1989, serie care va fi
editatã în cursul anului 1999.                      5. Program privind sprijinirea rãniþilor-invalizi
                                   în Revoluþia românã din decembrie 1989 cu materiale
  3. Program privind taberele de odihnã pentru copiii               sanitare de strictã necesitate
       beneficiarilor Legii nr. 42/1990
                                    Acest program urmãreºte acoperirea necesitãþilor rãniþi-
  În colaborare cu Ministerul Educaþiei Naþionale, pe bazã    lor-invalizi în Revoluþia românã din decembrie 1989, care
de protocol, se vor trimite în tabere de odihnã, în vacanþa    ºi-au pierdut total capacitatea de muncã, în baza recoman-
mare, copiii beneficiarilor Legii nr. 42/1990, preºcolari, elevi  dãrilor ºi referatelor medicale de specialitate, cu o serie de
ºi studenþi, care urmeazã cursurile unei instituþii de învãþã-   materiale sanitare de care depinde supravieþuirea lor, dar
mânt de stat sau ale altor instituþii acreditate de Ministerul   care nu au fost prevãzute în legislaþia cu caracter medical
Educaþiei Naþionale.                        în vigoare.
                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                         HOTÃRÂRE
                  pentru aprobarea Acordului de colaborare
                dintre Ministerul Apãrãrii Naþionale din România
               ºi Ministerul Apãrãrii din Georgia, semnat la Bucureºti
                        la 7 decembrie 1998

               Guvernul României h o t ã r ã º t e :
               Articol unic. Ñ Se aprobã Acordul de colaborare dintre Ministerul
            Apãrãrii Naþionale din România ºi Ministerul Apãrãrii din Georgia, semnat la
            Bucureºti la 7 decembrie 1998.
                             PRIM-MINISTRU
                             RADU VASILE                                      Contrasemneazã:
                                      p. Ministru de stat,
                                    ministrul apãrãrii naþionale,
                                     Constantin Degeratu,
                                       secretar de stat
                                    Ministrul afacerilor externe,
                                       Andrei Pleºu               Bucureºti, 13 mai 1999.
               Nr. 382.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 220/19.V.1999                       7
                                 ACORD
       de colaborare între Ministerul Apãrãrii Naþionale din România ºi Ministerul Apãrãrii din Georgia
    Ministerul Apãrãrii Naþionale din România ºi Ministerul Apãrãrii din Georgia, denumite în continuare pãrþi
contractante,
    în baza Tratatului privind relaþiile de prietenie ºi colaborare dintre România ºi Georgia, semnat la Tbilisi la
26 martie 1996,
    fiind decise sã aºeze relaþiile lor reciproce pe o bazã trainicã de înþelegere ºi colaborare,
    au convenit urmãtoarele:

             ARTICOLUL 1                   Dupã convenirea planului de colaborare, acesta se sem-
  Pãrþile contractante îºi îndeplinesc obligaþiile menþionate     neazã de cãtre reprezentanþii împuterniciþi ai pãrþilor con-
în acord conform principiilor egalitãþii în drepturi ºi relaþiilor   tractante, pânã la data de 1 decembrie a anului anterior
reciproc avantajoase.                          celui la care se referã planul.
  Pãrþile contractante aplicã prevederile prezentului acord        Corespondenþa privind colaborarea se realizeazã de
în conformitate cu legislaþia lor naþionalã ºi cu normele        cãtre organele împuternicite ale pãrþilor contractante.
dreptului internaþional.
                                                 ARTICOLUL 5
             ARTICOLUL 2                    În realizarea prevederilor prezentului acord, pãrþile con-
  1. Pãrþile contractante realizeazã colaborarea în urmã-       tractante asigurã protecþia informaþiilor potrivit gradului de
toarele domenii:                            confidenþialitate stabilit de partea contractantã care furni-
  a) pregãtirea cadrelor;                       zeazã aceste informaþii.
  b) instruirea trupelor;                         Fiecare parte contractantã se obligã sã nu foloseascã
  c) controlul armamentelor, întãrirea încrederii, securitãþii     informaþiile primite pe parcursul colaborãrii de la cealaltã
ºi stabilitãþii subregionale;                      parte contractantã împotriva intereselor respectivei pãrþi
  d) activitãþi economice ºi tehnico-ºtiinþifice militare;       contractante ºi sã nu le transmitã unei terþe pãrþi fãrã
  e) asistenþã juridicã ºi legislaþie militarã;            notificarea scrisã a pãrþii contractante care le-a furnizat.
  f) medicinã militarã;
  g) activitãþi sociale ºi cultural-sportive în armatã;                     ARTICOLUL 6
  h) operaþiuni în sprijinul pãcii ºi colaborarea în domeniul       Cheltuielile financiare legate de activitãþile prevãzute în
apãrãrii civile;                            planul anual de colaborare bilateralã se suportã pe bazã
  i) manifestãri ºtiinþifice pe probleme de interes reciproc;     de reciprocitate.
  j) învãþãmânt militar.                          Partea contractantã care primeºte suportã toate cheltuie-
  2. În scopul realizãrii programelor concrete de colabo-       lile de cazare, masã ºi de transport pe teritoriul statului
rare în domeniile menþionate, pãrþile contractante pot         propiu.
încheia protocoale sau înþelegeri specifice.                Partea contractantã care primeºte asigurã asistenþa
  3. Pe parcursul cooperãrii pãrþile contractante îºi rezervã     medicalã necesarã ºi deservirea medicalã a membrilor
dreptul identificãrii ºi aprofundãrii unor noi domenii de        delegaþiei, precum ºi alte tipuri de asistenþã, conform
cooperare.                               înþelegerii reciproce.
                                      Cheltuielile financiare legate de pregãtirea cadrelor de
             ARTICOLUL 3                  comandã ºi a specialiºtilor în instituþiile de învãþãmânt ale
  Colaborarea dintre pãrþile contractante se realizeazã în      pãrþii contractante care primeºte, precum ºi cele legate de
urmãtoarele forme:                           primirea echipajelor aparatelor militare de zbor, la ateriza-
  a) vizite oficiale ºi întâlniri de lucru;              rea pe aerodromurile militare ale celeilalte pãrþi contrac-
  b) schimb de experienþã ºi consultãri;               tante, se realizeazã pe baza unor înþelegeri ºi contracte
  c) schimburi de modele de tehnicã ºi de materiale mili-       speciale.
tare;                                    Cheltuielile de altã naturã, care pot apãrea ca urmare
  d) participarea la studii, stagii ºi cursuri de perfecþio-     a realizãrii prevederilor prezentului acord în domenii dis-
nare;                                  tincte de colaborare, vor fi suportate conform înþelegerii
  e) invitarea ºi participarea reciprocã la aplicaþii;        reciproce dintre pãrþile contractante.
  f) participarea la conferinþe, consfãtuiri, seminarii;
  g) schimburi de documentaþii, proiecte ºtiinþifice ºi                    ARTICOLUL 7
licenþe;                                  Orice diferend legat de interpretarea ºi aplicarea pre-
  h) concerte, expoziþii, festivaluri ºi alte activitãþi culturale.  zentului acord se va soluþiona prin consultãri între pãrþile
                                    contractante.
             ARTICOLUL 4
  Pa baza prezentului acord, pãrþile contractante elabo-                    ARTICOLUL 8
reazã planuri anuale de colaborare bilateralã.               a) Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii
  Pânã la data de 15 septembrie a fiecãrui an pãrþile         ultimei notificãri prin care pãrþile contractante se înºtiinþeazã,
contractante fac schimb de propuneri privind planul anual        în scris, cã au fost îndeplinite procedurile legale interne,
de colaborare, pentru includerea lor în planul de colaborare      necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.
bilateralã pe anul urmãtor.                         b) Amendamente la prezentul acord pot fi fãcute în
  Planul anual de colaborare cuprinde denumirea activi-        orice moment, în formã scrisã, pe baza acordului comun al
tãþilor, forma de realizare a acestora, perioada ºi locul,       pãrþilor contractante. Intrarea în vigoare a amendamentelor
numãrul participanþilor, precum ºi alte probleme legate de       are loc dupã procedura prevãzutã la paragraful a) al pre-
organizarea activitãþilor.                       zentului articol.
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 220/19.V.1999

  c) Prezentul acord se încheie pe o duratã de 5 ani, iar      Semnat la Bucureºti la 7 decembrie 1998, în douã
valabilitatea lui se prelungeºte automat pe câte o nouã      exemplare originale, fiecare în limbile românã, georgianã ºi
perioadã de 5 ani, dacã nici una dintre pãrþile contractante   englezã, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor
nu va notifica, în scris, cu cel puþin 6 luni înainte de expi-  diferenþe de interpretare, va prevala textul în limba
rare, intenþia de a-l denunþa.                  englezã.

    Pentru Ministerul Apãrãrii Naþionale din România,          Pentru Ministerul Apãrãrii din Georgia,
             Victor Babiuc,                   general-locotenent David Tevzadze,
     ministru de stat, ministrul apãrãrii naþionale                ministrul apãrãrii
                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
      pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apãrãrii Naþionale din România
  ºi Ministerul Apãrãrii Naþionale din Republica Lituania privind cooperarea în domeniul militar,
               semnat la Bucureºti la 19 octombrie 1998

     Guvernul României   h o t ã r ã º t e :

  Articol unic. Ñ Se aprobã Acordul dintre Ministerul      Naþionale din Republica Lituania privind cooperarea în
Apãrãrii Naþionale din România ºi Ministerul Apãrãrii       domeniul militar, semnat la Bucureºti la 19 octombrie 1998.
                            PRIM-MINISTRU
                            RADU VASILE
                                            Contrasemneazã:
                                           p. Ministru de stat,
                                         ministrul apãrãrii naþionale,
                                          Constantin Degeratu,
                                            secretar de stat
                                         Ministrul afacerilor externe,
                                             Andrei Pleºu
     Bucureºti, 13 mai 1999.
     Nr. 383.


                            ACORD
     între Ministerul Apãrãrii Naþionale din România ºi Ministerul Apãrãrii Naþionale din Republica Lituania
                      privind cooperarea în domeniul militar

     Ministerul Apãrãrii Naþionale din România ºi Ministerul Apãrãrii Naþionale din Republica Lituania, denumite în
continuare pãrþi contractante,
     considerând Organizaþia Tratatului Atlanticului de Nord ca un pilon al securitãþii ºi stabilitãþii ºi sprijinind activ
programul Parteneriatului pentru Pace,
     reafirmând ataºamentul faþã de scopurile ºi de principiile Cartei Naþiunilor Unite,
     reamintind cã scopurile ºi principiile Cartei de la Paris pentru o Nouã Europã asigurã o nouã dimensiune relaþiilor
dintre þãrile europene,
     luând în considerare obligaþiile fiecãrei þãri prevãzute în documentele Conferinþei pentru Securitate ºi Cooperare în
Europa pentru promovarea unei deschideri mai mari ºi a transparenþei în activitãþile militare,
     având drept scop aplicarea consistentã, în cadrul relaþiilor bilaterale, a prevederilor Documentului de la Viena
privind mãsurile de întãrire a încrederii ºi securitãþii, adoptat în anul 1992, revizuit ºi dezvoltat în anul 1994,
     au convenit urmãtoarele:

            ARTICOLUL 1                            ARTICOLUL 2
              Scopul                           Statutul acordului
  Scopul prezentului acord este de a promova cooperarea
                                   1. Prevederile prezentului acord nu contravin legilor
dintre pãrþile contractante în domeniul militar ºi al apãrãrii,
în limitele competenþelor prevãzute de legislaþia lor       naþionale ale pãrþilor contractante sau acordurilor internaþio-
naþionalã.                            nale. Dacã asemenea contradicþii vor apãrea, vor fi
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 220/19.V.1999                      9

notificate autoritãþilor interesate ºi vor prevala normele drep-  zentului acord sunt protejate faþã de o eventualã digulvare,
tului internaþional, acordurile internaþionale în vigoare sau    cu excepþia cazului în care cealaltã parte contractantã este
legile naþionale ale pãrþilor contractante.             de acord cu o asemenea divulgare.
  2. Prezentul acord nu este îndreptat împotriva securitãþii     3. Fiecare parte contractantã se va asigura cã accesul
ºi integritãþii teritoriale ale altor state.            la informaþiile secrete este limitat la persoanele care deþin
                                  o autorizaþie eliberatã conform procedurilor ºi reglementãri-
            ARTICOLUL 3                 lor naþionale ºi la situaþiile care necesitã în mod expres
           Domeniile cooperãrii             accesul lor la informaþiile secrete.
                                    4. Orice informaþie secretã, schimbatã sau rezultatã în
  1. Cooperarea dintre pãrþile contractante se va des-
                                  urma activitãþilor desfãºurate în baza prezentului acord, va
fãºura în urmãtoarele domenii:
                                  continua sã fie protejatã ºi dupã încetarea valabilitãþii
  a) politica de apãrare ºi securitate;
                                  acestuia.
  b) legislaþia militarã ºi de apãrare;
  c) controlul armamentelor ºi dezarmarea;                          ARTICOLUL 6
  d) planificarea ºi constituirea bugetului militar;                     Comisia mixtã
  e) topogeodezie ºi hidrografie militarã;
  f) istorie militarã, publicaþii ºi muzee;              1. Pentru aplicarea prevederilor prezentului acord, pãrþile
  g) controlul traficului aerian;                 contractante au decis sã înfiinþeze o comisie mixtã pe pro-
  h) operaþiuni de menþinere a pãcii ºi umanitare;         bleme de apãrare, denumitã în continuare comisie, desti-
  i) organizarea forþelor armate în probleme de personal,     natã sã stabileascã, sã dezvolte ºi sã urmãreascã
administraþie ºi logisticã;                     activitãþile de cooperare.
  j) probleme de protecþie a mediului ºi controlul poluãrii      2. Comisia este compusã din copreºedinþi, secretari, ata-
în cadrul instalaþiilor militare.                  ºaþii apãrãrii ai ambelor pãrþi contractante ºi, în funcþie de
  2. Domeniile menþionate în prezentul acord pot fi extinse    agenda de lucru, din oficiali de rang înalt ai ministerelor
sau limitate prin înþelegere reciprocã între pãrþile contrac-    apãrãrii naþionale ºi din ofiþeri ai diferitelor categorii de forþe
tante.                               armate, arme ºi specialitãþi.
  3. Pentru îndeplinirea prevederilor ºi pentru transpune-       3. Comisia se va întâlni, de regulã, o datã pe an, alter-
rea în practicã a cooperãrii în domeniile prevãzute la para-    nativ în România ºi în Republica Lituania, data acestei
graful 1 al prezentului articol, pãrþile contractante pot      întâlniri anuale fiind fixatã prin înþelegere între cele douã
încheia acorduri sau înþelegeri specifice.             pãrþi contractante. Sesiunile comisiei vor fi conduse de
                                  copreºedintele din þara gazdã.
             ARTICOLUL 4
                                    4. Agenda de lucru a reuniunilor comisiei va fi stabilitã
           Forme ale cooperãrii             de comun acord, cu minimum 3 luni înainte, iar programul
  Cooperarea dintre cele douã pãrþi contractante se va      definitiv al sesiunii se va conveni cu cel puþin o lunã
desfãºura sub urmãtoarele forme:                  înainte de întrunirea comisiei.
  a) organizarea ºi desfãºurarea de activitãþi comune în       5. Conform prevederilor prezentului acord, pãrþile con-
cadrul Parteneriatului pentru Pace;                 tractante îºi asumã obligaþia de a întocmi un program
  b) vizite oficiale ºi de lucru ale unor delegaþii conduse    anual de cooperare.
de reprezentanþi de rang înalt ai celor douã pãrþi contrac-                 ARTICOLUL 7
tante;
  c) schimburi de experienþã la nivel de experþi din dome-                Aspecte financiare
niul militar ai celor douã pãrþi contractante;             Cheltuielile pentru personalul care participã la misiunile
  d) participare cu observatori la exerciþii ºi aplicaþii mili-  de cooperare desfãºurate în conformitate cu prevederile
tare;                                prezentului acord vor fi suportate pe bazã de reciprocitate,
  e) schimburi de informaþii tehnice, tehnologice sau       astfel:
industriale ºi utilizarea capacitãþilor ºtiinþifice, tehnice ºi     a) partea contractantã care primeºte va acoperi cheltuie-
industriale ale fiecãrei pãrþi contractante, pentru dezvoltarea,  lile de cazare ºi hranã, transport pe teritoriul naþional, pre-
producþia ºi comercializarea materialelor ºi echipamentelor     cum ºi serviciile medicale ºi stomatologice, în caz de
militare, pentru acoperirea nevoilor celor douã pãrþi contrac-   urgenþã;
tante;                                 b) partea contractantã care trimite va acoperi cheltuielile
  f) întâlniri ale reprezentanþilor instituþiilor militare;    pentru transportul internaþional ºi orice alte cheltuieli, cu
  g) schimburi de conferenþiari ºi participarea la cursuri,    excepþia celor menþionate la paragraful 1 lit. a).
seminarii ºi simpozioane organizate de pãrþile contractante;
  h) vizite ale unor nave ºi aeronave militare, respectând                 ARTICOLUL 8
prevederile legislaþiei ambelor pãrþi contractante;                   Soluþionarea diferendelor
  i) schimburi culturale ºi sportive.
                                    Orice diferend cu privire la aplicarea sau la interpretarea
             ARTICOLUL 5                prevederilor prezentului acord va fi soluþionat de cãtre
         Protecþia informaþiilor secrete          pãrþile contractante, cât mai curând posibil, prin consultãri
                                  în cadrul comisiei.
  1. Orice informaþie secretã, schimbatã sau rezultatã în
urma activitãþilor desfãºurate în baza prezentului acord, va                ARTICOLUL 9
fi utilizatã, transmisã, stocatã, mânuitã ºi protejatã în con-             Amendamente ºi modificãri
formitate cu legile ºi cu reglementãrile naþionale ale pãrþilor
contractante privind securitatea lor.                  1. Fiecare parte contractantã poate solicita oricând revi-
  2. Fiecare parte contractantã va lua toate mãsurile       zuirea prezentului acord ºi va iniþia un proces de consultãri
legale posibile pentru a se asigura cã informaþiile furnizate    în cadrul comisiei, pentru a conveni asupra amendamente-
sau rezultate în urma activitãþilor desfãºurate în baza pre-    lor sau modificãrilor propuse.
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 220/19.V.1999

  2. Amendamentele ºi modificãrile convenite constituie               2. În cazul denunþãrii, pãrþile contractante vor organiza
parte integrantã a prezentului acord. Procedura dupã care            întâlniri pentru gãsirea celei mai bune soluþii de rezolvare a
amendamentele ºi modificãrile vor intra în vigoare este cea           acþiunilor în curs de desfãºurare.
prevãzutã la art. 11.
  3. Ori de câte ori una dintre pãrþile contractante este în                      ARTICOLUL 11
incapacitate de a se conforma prevederilor prezentului
                                                    Intrarea în vigoare
acord, pãrþile contractante vor iniþia consultãri în cadrul
comisiei, pentru rezolvarea problemelor divergente.                 Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notifi-
              ARTICOLUL 10                     cãri prin care pãrþile contractante se informeazã reciproc
             Durata ºi expirarea                   despre îndeplinirea procedurilor legale interne, necesare
                                         pentru intrarea acestuia în vigoare.
  1. Prezentul acord se încheie pe o perioadã de 5 ani ºi             Semnat la Bucureºti la 19 octombrie 1998, în douã
va fi prelungit, în mod automat, pentru perioade de câte un
                                         exemplare originale, în limbile românã, lituanianã ºi
an, dacã nici una dintre pãrþile contractante nu va notifica
în scris celeilalte pãrþi contractante, cu cel puþin 6 luni           englezã, toate textele fiind egal autentice.
înaintea expirãrii perioadei de valabilitate, intenþia sa de a-l          În caz de diferenþe de interpretare, versiunea în limba
denunþa.                                     englezã va prevala.

            Ministru de stat,                                  Ministrul
      ministrul apãrãrii naþionale din România,                   apãrãrii naþionale din Republica Lituania,
             Victor Babiuc                               Ceslovas Stankevicius
 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
 ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                      ORDIN
   pentru aprobarea Reglementãrilor privind omologarea în vederea admiterii în circulaþie
pe drumurile publice din România, agrearea ºi efectuarea inspecþiei tehnice periodice a vehiculelor
          destinate transportului de mãrfuri periculoase Ñ R.N.T.R. 3
     În temeiul art. 11 lit. d) din Ordonanþa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 197/1998, al art. 4 alin. (2) lit. b) ºi f) ºi al alin. (3) lit. c) din Ordonanþa Guvernului nr. 44/1997 privind trans-
porturile rutiere, modificatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 73/1998, precum ºi al art. 7 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului
nr. 44/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
     ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:
  Art. 1. Ñ Se aprobã Reglementãrile privind omologarea            periculoase, aprobate prin Ordinul comun al ministrului de
în vederea admiterii în circulaþie pe drumurile publice din           interne ºi al ministrului transporturilor nr. 434/311 din 27
România, agrearea ºi efectuarea inspecþiei tehnice perio-            decembrie 1994/3 august 1995, publicat în Monitorul Oficial
dice a vehiculelor destinate transportului de mãrfuri pericu-          al României, Partea I, nr. 192 din 24 august 1995, îºi
loase Ñ R.N.T.R. 3, cuprinse în anexa*) care face parte
                                         înceteazã aplicabilitatea.
integrantã din prezentul ordin.
  Art. 2. Ñ Reglementãrile R.N.T.R. 3 privind omologarea              Art. 3. Ñ Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ va
în vederea admiterii în circulaþie pe drumurile publice din           aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
România, agrearea ºi efectuarea inspecþiei tehnice perio-              Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
dice a vehiculelor destinate transportului de mãrfuri              Oficial al României, Partea I.

                                Ministrul transporturilor,
                                 Traian Bãsescu
    Bucureºti, 14 octombrie 1998.
    Nr. 592.
    *) Anexa se publicã ulterior ºi se transmite instituþiilor interesate.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 220/19.V.1999                   11

  MINISTERUL FINANÞELOR

                       ORDIN
      privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
  Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamã
          ºi publicitate, precum ºi a majorãrilor de întârziere aferente
     Ministrul finanþelor,
     în temeiul art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamã
ºi publicitate, precum ºi a majorãrilor de întârziere aferente ºi al art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
     emite urmãtorul ordin:
  Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice pentru apli-     Bucureºti ºi unitãþile subordonate, precum ºi Direcþia gene-
carea prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului       ralã de colectare a veniturilor statului ºi de aplicare a
nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamã ºi    executãrii silite vor lua mãsuri pentru aducerea la îndepli-
publicitate, precum ºi a majorãrilor de întârziere aferente,
anexã la prezentul ordin.                     nire a prevederilor prezentului ordin.
  Art. 2. Ñ Direcþiile generale ale finanþelor publice ºi      Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
controlului financiar de stat judeþene ºi a municipiului      Oficial al României, Partea I.
                            Ministrul finanþelor,
                           Decebal Traian Remeº
    Bucureºti, 23 aprilie 1999.
    Nr. 407.

                                                             ANEXÃ
                         NORME METODOLOGICE
           pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 16/1999
    privind scutirea de la plata taxei de reclamã ºi publicitate, precum ºi a majorãrilor de întârziere aferente

  1. Potrivit art. 1 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului    rii sumei brute a prestaþiei (în celelalte cazuri), pânã la
nr. 16/1999, sunt scutite de la platã taxele de reclamã ºi     data plãþii, în cazul în care taxele au fost plãtite, sau pânã
publicitate datorate de societãþile de presã, de radio ºi de    la data intrãrii în vigoare a Ordonanþei de urgenþã a
televiziune, conform prevederilor Legii nr. 27/1994 privind    Guvernului nr. 16/1999, în cazul în care acestea nu au
impozitele ºi taxele locale, republicatã, cu modificãrile ulte-  fost achitate.
rioare, precum ºi majorãrile de întârziere aferente acestora,     5. Contribuabilii care beneficiazã de prevederile
neachitate pânã la data de 8 martie 1999.             Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 16/1999 vor
  2. De scutirea de la platã prevãzutã la pct. 1 benefi-     depune, în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia
ciazã numai societãþile de presã, de radio ºi de televiziune,   în Monitorul Oficial al României, la organele fiscale terito-
indiferent de modul de organizare ºi de forma de proprie-
                                  riale în a cãror evidenþã sunt înregistraþi, situaþia privind
tate, care:
  Ñ au efectuat serviciul de reclamã ºi publicitate în baza   obligaþiile provenind din taxele de reclamã ºi publicitate ºi
unui contract încheiat cu beneficiarii acestora ºi aveau obli-   din majorãrile de întârziere aferente acestora, calculate ºi
gaþia de a plãti taxa de 10% din valoarea contractului;      neplãtite pânã la data de 8 martie 1999, conform modelului
  Ñ au realizat serviciul de publicitate sau de reclamã în    anexat la prezentele norme metodologice.
alte condiþii decât cele menþionate mai sus, fiind obligate      6. Debitele provenite din taxele de reclamã ºi publici-
prin lege sã plãteascã taxa de 12% din suma brutã a        tate, precum ºi din majorãrile de întârziere aferente aces-
prestaþiei.                            tora, achitate pânã la data intrãrii în vigoare a Ordonanþei
  3. Cuantumul debitelor reprezentând taxele de reclamã     de urgenþã a Guvernului nr. 16/1999, nu se restituie.
ºi publicitate, datorate conform legii, se determinã pentru      Sumelor reprezentând taxe de reclamã ºi publicitate,
perioada cuprinsã între data de 1 iunie 1994, data intrãrii    precum ºi majorãrilor de întârziere aferente, pentru care
în vigoare a Legii nr. 27/1994 privind impozitele ºi taxele    s-au acordat, potrivit actelor normative în vigoare, amânãri
locale, ºi data de 31 decembrie 1997, datã la care, potrivit    sau eºalonãri la platã, totale sau parþiale, ale cãror ter-
dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 84/1997    mene acordate pentru plata ratelor, în cazul eºalonãrii, sau
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 27/1994 privind    a sumei integrale, în cazul amânãrii, au fost stabilite, con-
impozitele ºi taxele locale, pentru contribuabilii prestatori de  form înlesnirii acordate, dupã data de 8 martie 1999, li se
servicii de reclamã ºi publicitate prin mass-media a încetat
                                  aplicã prevederile art. 1 din Ordonanþa de urgenþã a
obligaþia de a plãti aceste taxe.
  4. Majorãrile de întârziere aferente taxelor de reclamã ºi   Guvernului nr. 16/1999 numai pentru partea rãmasã
publicitate, datorate ºi neplãtite de societãþile de presã, de   neachitatã. În cazul în care, prin înlesnirea la platã acor-
radio ºi de televiziune, scutite de la platã, se vor calcula    datã, au intervenit ºi unele reduceri ºi/sau scutiri parþiale
de cãtre acestea pe propria rãspundere.              de la plata taxelor de reclamã ºi publicitate sau a majorã-
  Calculul majorãrilor de întârziere se va face pentru fie-   rilor de întârziere aferente, prevederile art. 1 din ordonanþa
care zi de întârziere, începând cu ziua imediatã datei de     menþionatã mai sus se aplicã numai pentru partea rãmasã
10 a lunii urmãtoare celei la care taxele au devenit exigi-    datoratã a acestora ºi neachitatã pânã la data intrãrii în
bile (în cazul încheierii unor contracte) sau celei a încasã-   vigoare a acesteia.
  12                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 220/19.V.1999

  7. Obligaþiile reprezentând taxele de reclamã ºi publici-                     446 ”Alte impozite, taxe    = 7718 ”Alte venituri
tate datorate, precum ºi majorãrile de întârziere aferente,                        ºi vãrsãminte asimilateÒ      excepþionale din
neplãtite pânã la data intrãrii în vigoare a Ordonanþei de                                          operaþiuni de ges-
urgenþã a Guvernului nr. 16/1999, care au fost contabilizate                                         tiuneÒ Ñ analitic
                                                                       distinct
în debitul conturilor de cheltuieli 635 ”Cheltuieli cu alte                      b) înregistrarea majorãrilor de întârziere anulate:
impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilateÒ (articol contabil                       448 ”Alte datorii ºi creanþe  = 7718 ”Alte venituri
635 = 446) ºi, respectiv, 671 ”Cheltuieli excepþionale pri-                        cu bugetul statuluiÒ        excepþionale din
vind operaþiunile de gestiuneÒ (articol contabil 671 = 448)                                          operaþiuni de ges-
ºi care se scutesc de la platã, se anuleazã prin înregistra-                                         tiuneÒ Ñ analitic
rea ca venituri în creditul contului 7718 ”Alte venituri excep-                                        distinct.
þionale din operaþiuni de gestiuneÒ Ñ analitice distincte.                      Sumele reprezentând majorãri de întârziere aferente
                                                 taxelor de reclamã ºi publicitate, care, în perioadele res-
  Pentru reflectarea în contabilitate a taxelor de reclamã                   pective, au fost înregistrate în conturi de cheltuieli ºi luate
ºi publicitate ºi a majorãrilor de întârziere aferente anulate,                  în calculul profitului impozabil ca cheltuieli nedeductibile, la
se efectueazã urmãtoarele articole contabile:                           reluarea lor în venituri, conform prezentelor norme, vor fi
  a) înregistrarea taxelor de reclamã ºi publicitate anulate:                  deductibile fiscal.


                                                                                          ANEXÃ
                                                                                  la normele metodologice
                                                                                        Ñ model Ñ
  Denumirea plãtitorului .......................................................
  Adresa ...............................................................................
  Înregistrat la ................................. la nr. ........................
  Codul de înregistrare fiscalã ...........................................
  Nr. de înregistrare ............................................................
                                              Cãtre
         Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat a judeþului ................................

                                           SITUAÞIA
   privind obligaþiile provenind din taxele de reclamã ºi publicitate ºi din majorãrile de întârziere aferente acestora

                                                                                            Ñ lei Ñ
                                                                                      Rest de platã
                                                     Înlesniri la platã
    Datele necesare pentru calculul                Sume                                   Sume          a taxelor scutite conform
                                                   aprobate în perioada
    taxei de reclamã ºi publicitate                datorate                                 achitate         Ordonanþei de urgenþã a
                                                1 iunie 1994 Ñ 31 decembrie 1997
                                                                                    Guvernului nr. 16/1999
 Data intrãrii
în vigoare a
 contractului   Valoarea    Procentul                            Suma       Suma
                                  Data pânã                             Taxa de
  sau a    contractului    legal     Taxa de            Majorãri    amânatã      redusã              Majorãri     Taxa de      Majorãri
                                   la care                             reclamã
  încasãrii   sau suma     datorat    reclamã ºi             de      ºi/sau       sau                de      reclamã ºi      de
                                  taxa trebuia                             ºi
  sumei     brutã a     pentru     publicitate          întârziere   eºalonatã    scutitã de            întârziere    publicitate    întârziere
                                    plãtitã                            publicitate
  aferente    prestaþiei     taxã                             la platã     la platã
 serviciului
  prestat
  Sumele prevãzute mai sus sunt calculate în conformitate cu prevederile legale.


                Conducãtorul unitãþii,                           Conducãtorul compartimentului financiar-contabil,
          ............................................................             ....................................................................................
          (numele, prenumele, semnãtura ºi ºtampila)                           (numele, prenumele, semnãtura ºi ºtampila)  Data depunerii .......................................
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 220/19.V.1999                   13

                ACTE ALE COMISIEI NAÞIONALE
                 A VALORILOR MOBILIARE
               COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

                          ORDIN
                  pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/1999
               privind supravegherea electronicã a pieþei de capital
               În temeiul Hotãrârii Parlamentului României nr. 17 din 5 noiem-
            brie 1994, precum ºi al art. 4, 6 ºi 13 din Legea nr. 52/1994 privind
            valorile mobiliare ºi bursele de valori;
               în conformitate cu art. 14 din aceeaºi lege,
               Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
               Art. 1. Ñ La data prezentului ordin se aprobã Regulamentul nr. 4/1999
            ºi se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României.
               Art. 2. Ñ Oficiul de supraveghere a pieþei de capital va aduce la înde-
            plinire prevederile prezentului ordin.
               Art. 3. Ñ Regulamentul intrã în vigoare la data publicãrii lui în
            Monitorul Oficial al României.
                           PREªEDINTELE
                    COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
                        prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC

               Bucureºti, 1 aprilie 1999.
               Nr. 7.


                      R E G U L A M E N T U L Nr. 4/1999
                  privind supravegherea electronicã a pieþei de capital

  Art. 1. Ñ Prezentul regulament stabileºte norme cu pri-      ¥ riscul operaþional Ñ mãsura în care pot apãrea pier-
vire la supravegherea electronicã a tranzacþiilor care se     deri ca urmare a erorilor accidentale sau a deficienþelor
realizeazã pe pieþele reglementate de capital Ñ Bursa de     sistemelor electronice de control al riscului;
Valori Bucureºti, Piaþa RASDAQ ºi Piaþa Valorilor Mobiliare      ¥ riscul de lichiditate Ñ mãsura în care investitorul sau
Necotate Ñ asiguratã de Oficiul de supraveghere a pieþei     intermediarul poate ajunge în incapacitatea de a-ºi modifica
de capital.                            prin tranzacþii pe piaþã structura portofoliului, în sensul asi-
  Art. 2. Ñ În înþelesul prezentului regulament, termenii ºi  gurãrii unui grad de lichiditate suficient.
expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaþii:
  ¥ C.N.V.M. Ñ Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare;
                                   Art. 3. Ñ Oficiul de supraveghere a pieþei de capital
  ¥ OSP Ñ Oficiul de supraveghere a pieþelor reglemen-     are ca atribuþii supravegherea tranzacþiilor care se reali-
tate de valori mobiliare;                     zeazã pe pieþele reglementate, în vederea prevenirii
  ¥ manipularea pieþei Ñ orice faptã sau conduitã ce      manipulãrii pieþei ºi a administrãrii riscurilor care decurg din
poate afecta raporturile care se stabilesc între nivelul ºi    tranzacþiile cu valori mobiliare.
structura cererii ºi ofertei de valori mobiliare, având ca      Art. 4. Ñ Pentru prevenirea manipulãrii pieþei OSP are
efect modificarea artificialã a preþurilor, cu scopul de a    urmãtoarele atribuþii:
înºela ºi a frauda investitorii;                   Ñ urmãreºte în timp real derularea tranzacþiilor care
  ¥ administrarea riscului Ñ sistem de norme prin care se    au loc în cadrul sistemelor de tranzacþionare;
asigurã controlul ºi prevenirea eºecurilor, la un cost minim,     Ñ evalueazã elementele de manipulare a pieþei, pe
pentru eliminarea posibilitãþilor de creare a unei stãri siste-  baza informaþiilor privind momentul, preþul, volumul, identi-
mice care ar ameninþa piaþa în întregul ei.            tatea pãrþilor care tranzacþioneazã ºi tipul tranzacþiei;
  Riscurile supravegheate sunt:                   Ñ aduce la cunoºtinþã C.N.V.M., în timp real, cazurile
  ¥ riscul creditului Ñ mãsura în care pãrþile pot plãti sau  de manipulare ºi susþine cu informaþiile necesare funda-
transfera valorile mobiliare în conformitate cu obligaþiile
                                 mentarea deciziilor de intervenþie.
asumate;
  ¥ riscul de piaþã Ñ mãsura în care modificãri adverse       Art. 5. Ñ Pentru administrarea corespunzãtoare a ele-
ale preþurilor de piaþã ale valorilor mobiliare pot provoca    mentelor de risc OSP are urmãtoarele atribuþii:
pierderi mai mari decât cele prevãzute în regulamentele de      Ñ evalueazã situaþiile de creºtere nejustificatã a riscului,
tranzacþionare;                          pe baza unor modele de evaluare acceptate la nivel inter-
  ¥ riscul sistemic Ñ mãsura în care eºecul investitorului   naþional cu privire la riscul financiar;
sau al intermediarului individual poate afecta în lanþ partici-    Ñ urmãreºte, în timp real, evoluþia ºi structura portofoli-
panþii la tranzacþionarea valorilor mobiliare;          ilor intermediarilor de valori mobiliare;
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 220/19.V.1999

  Ñ aduce la cunoºtinþã C.N.V.M. cazurile de creºtere a       Art. 7. Ñ Informaþiile existente în cadrul OSP au carac-
riscului ºi susþine cu informaþiile necesare fundamentarea     ter strict secret ºi se supun regimului legal corespunzãtor
deciziilor de intervenþie.                     de protecþie.
  Art. 6. Ñ OSP îºi exercitã funcþia de supraveghere         Art. 8. Ñ Activitatea OSP se desfãºoarã într-un spa-
electronicã în mod specific prin interconectarea ºi comuni-
carea cu sistemele electronice de tranzacþionare ºi de exe-     þiu dedicat, cu grad corespunzãtor de securitate.
cuþie a tranzacþiilor, funcþionale în cadrul Bursei de Valori    Accesul în spaþiul dedicat ºi la informaþiile gestionate
Bucureºti, al Pieþei RASDAQ ºi al Societãþii Naþionale de      sunt strict limitate ºi se avizeazã prin ordin al preºedin-
Compensare, Decontare ºi Depozitare.                telui C.N.V.M.    COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

                          ORDIN
                 pentru aprobarea Instrucþiunilor nr. 4/1999
           privind calculul activului net al societãþilor de investiþii financiare
     În conformitate cu prevederile art. 13 ºi 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori,
     având în vedere prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii ºi funcþionãrii
fondurilor deschise de investiþii ºi a societãþilor de investiþii ca instituþii de intermediere financiarã, aprobatã prin Legea
nr. 83/1994,
     în temeiul Hotãrârii Parlamentului României nr. 17 din 5 octombrie 1994,
     Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:

  Art. 1. Ñ Pe data prezentului ordin se aprobã          asigura aducerea la îndeplinire    a prevederilor prezentu-
Instrucþiunile nr. 4/1999 privind calculul activului net al     lui ordin.
societãþilor de investiþii financiare ºi se dispune publicarea
                                    Art. 3. Ñ Instrucþiunile nr. 4/1999 privind calculul
acestora în Monitorul Oficial al României.
  Art. 2. Ñ Departamentul reglementarea pieþei ºi         activului net al societãþilor de investiþii financiare intrã în
intermediere financiarã ºi Departamentul logistic vor        vigoare la data semnãrii prezentului ordin.
                           PREªEDINTELE
                    COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
                         prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC


     Bucureºti, 2 aprilie 1999.
     Nr. 9.                           INSTRUCÞIUNI
               privind calculul activului net al societãþilor de investiþii financiare

   Art. 1. Ñ (1) Valoarea activului net al unei societãþi de      Art. 3. Ñ Valoarea activelor menþionate la art. 2 se sta-
investiþii financiare se obþine prin scãderea datoriilor totale   bileºte astfel:
din valoarea totalã a activului.                     I. imobilizãrile necorporale ºi corporale vor fi înregistrate
   (2) Datoriile totale ale unei societãþi de investiþii finan-  în calculul activului net la valoarea contabilã netã, în
ciare sunt calculate pe baza evidenþei contabile conduse      conformitate cu prevederile Legii contabilitãþii nr. 82/1991,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.          cu modificãrile ulterioare;
   Art. 2. Ñ Valoarea totalã a activelor societãþii de inves-     II. imobilizãrile financiare, altele decât valorile mobiliare,
                                  vor fi înregistrate în calculul activului net la valoarea stabi-
tiþii financiare se obþine lunar, pe baza evidenþei contabile
                                  litã conform Legii nr. 82/1991, cu modificãrile ulterioare;
conduse conform reglementãrilor legale în vigoare, însu-
                                     III. activele circulante, cu excepþia titlurilor de plasament,
mându-se:                              vor fi înregistrate în calculul activului net la valoarea sta-
   a) totalitatea activelor imobilizate astfel:          bilitã conform Legii nr. 82/1991, cu modificãrile ulterioare;
   Ñ imobilizãri necorporale;                     IV. soldurile conturilor de regularizare ºi asimilate vor fi
   Ñ imobilizãri corporale;                    înregistrate în calculul activului net la valoarea stabilitã
   Ñ imobilizãri financiare;                   conform Legii nr. 82/1991, cu modificãrile ulterioare;
   b) totalitatea activelor circulante;                V. primele privind rambursarea obligaþiunilor vor fi
   c) soldurile conturilor de regularizare ºi asimilate;     înregistrate în calculul activului net la valoarea stabilitã con-
   d) primele privind rambursarea obligaþiunilor.         form Legii nr. 82/1991, cu modificãrile ulterioare;
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 220/19.V.1999                         15

  VI. în cazul valorilor mobiliare cotate pe pieþe reglemen-      f) pentru acþiunile emise de cãtre societãþile comerciale
tate ºi supravegheate de C.N.V.M., înregistrate în bilanþul     cu valori negative ale capitalului propriu, valoarea inclusã
contabil ca imobilizãri financiare sau titluri de plasament,    în calculul activului net este zero;
valoarea acestora se stabileºte:                     g) pentru acþiunile emise de cãtre societãþile bancare ºi
  a) pe baza preþului mediu ponderat, calculat pe ultimele    de asigurãri valoarea înscrisã în activul societãþii de inves-
12 luni calendaristice, pentru valorile mobiliare tranzacþio-    tiþii financiare va fi valoarea calculatã conform pct. VI, fãrã
nate în respectivul interval de timp;                aplicarea decotãrii;
  b) pe baza metodologiei stabilite la pct. VII, pentru valo-     VIII. în cazul obligaþiunilor ºi al instrumentelor financiare
rile mobiliare netranzacþionate în respectivul interval de     calificate de C.N.V.M. ca valori mobiliare, la valoarea nomi-
timp;                                nalã se adaugã valoarea cuponului de încasat la data
  VII. în cazul valorilor mobiliare netranzacþionate pe pie-   raportãrii;
þele reglementate ºi supravegheate, înregistrate în evidenþa       IX. pentru activele reprezentate de titluri, calificate de
contabilã ca imobilizãri financiare sau titluri de plasament,    C.N.V.M. ca instrumente de investiþii ale societãþilor de
valoarea acestora se stabileºte utilizându-se raportãrile      investiþii financiare (depozite bancare, certificate de depozit,
financiare periodice solicitate de Ministerul Finanþelor, astfel:  certificate de trezorerie, bonuri de tezaur Ñ emise în con-
  a) pentru deþineri ale societãþii de investiþii financiare,   diþiile legii), la valoarea nominalã se adaugã dobânda de
reprezentând peste 50% din capitalul social al emitentului,     încasat la data raportãrii;
valoarea respectivelor acþiuni se stabileºte prin aplicarea       X. investiþiile în titluri de valoare, altele decât cele enu-
procentului din capitalul social deþinut de cãtre societatea    merate mai sus, vor fi calificate de cãtre C.N.V.M. ca tipuri
de investiþii financiare la capitalul propriu al emitentului;    de plasamente pentru societãþile de investiþii financiare.
  b) pentru deþineri ale societãþii de investiþii financiare,     Art. 4. Ñ Valoarea unitarã a activului net se calculeazã
reprezentând între 33Ñ50% din capitalul social al          conform urmãtoarei relaþii:
emitentului, valoarea respectivelor acþiuni se stabileºte prin
aplicarea unei decotãri de 15% la valoarea obþinutã ca         Valoarea unitarã  valoarea activului net*)
urmare a aplicãrii procentului din capitalul social deþinut de     a activului net =
cãtre societatea de investiþii financiare la capitalul propriu               numãrul de acþiuni
al emitentului;
                                    *) Activ net calculat, avându-se în vedere faptul cã valoarea titlurilor
  c) pentru deþineri ale societãþii de investiþii financiare,   de plasament se stabileºte pe baza unei metodologii specifice.
reprezentând între 5Ñ33% din capitalul social al emitentu-
lui, valoarea respectivelor acþiuni se stabileºte prin aplica-     Art. 5. Ñ Societatea de depozitare va calcula la sfârºitul
rea unei decotãri de 25% la valoarea obþinutã ca urmare a      ultimei zile lucrãtoare a lunii valoarea activului net al socie-
aplicãrii procentului din capitalul social deþinut de cãtre     tãþii de investiþii financiare.
societatea de investiþii financiare la capitalul propriu al emi-    Art. 6. Ñ Societãþile de administrare a societãþilor de
tentului;                              investiþii financiare sau societãþile de investiþii financiare
  d) pentru deþineri ale societãþii de investiþii financiare,   autoadministrate vor transmite C.N.V.M., în termen de
reprezentând sub 5% din capitalul social al emitentului,      maximum 5 zile de la data efectuãrii calculului activului net,
valoarea respectivelor acþiuni se stabileºte prin aplicarea     ”Situaþia activelor ºi datoriilor societãþii de investiþii finan-
unei decotãri de 50% la valoarea obþinutã ca urmare a        ciareÒ în forma prezentatã în anexa la prezentele instruc-
aplicãrii procentului din capitalul social deþinut de cãtre     þiuni.
societatea de investiþii financiare la capitalul propriu al emi-    Art. 7. Ñ Uniunea Naþionalã a Organismelor de
tentului;                              Plasament Colectiv în Valori Mobiliare va publica, în termen
  e) pentru acþiunile emise de cãtre societãþile comerciale    de maximum 10 zile de la data efectuãrii calculului activu-
aflate în procedura de reorganizare sau lichidare judiciarã     lui net pentru toate societãþile de investiþii financiare,
valoarea inclusã în calculul activului net este zero, pânã la    ”Situaþia activelor ºi datoriilor societãþii de investiþii finan-
momentul finalizãrii procedurii respective;             ciareÒ.
                                                            ANEXÃ

                              SITUAÞIA
                  activelor ºi datoriilor societãþii de investiþii financiare

        1.    Active imobilizate,
             din care:
        1.1.   Imobilizãri necorporale
        1.2.   Imobilizãri corporale
        1.3.   Imobilizãri financiare,
             din care:
        1.3.1.  Acþiuni cotate
        1.3.2.  Acþiuni necotate
        1.3.3.  Obligaþiuni ale societãþilor comerciale
        1.3.4.  Titluri de stat
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 220/19.V.1999

         1.3.5.   Alte imobilizãri financiare
         2.     Active circulante,
               din care:
         2.1.    Stocuri
         2.2.    Creanþe
         2.3.    Disponibilitãþi
         2.4.    Titluri de plasament,
               din care:
         2.4.1.   Acþiuni cotate
         2.4.2.   Acþiuni necotate
         2.4.3.   Obligaþiuni ale societãþilor comerciale
         2.4.4.   Titluri de stat
         2.4.5.   Depozite bancare ºi alte titluri emise de cãtre societãþile bancare
         2.4.6.   Alte titluri de plasament
         2.5.    Alte active circulante
         3.     Conturi de regularizare ºi asimilate
         4.     Total activ
         5.     Capital propriu,
               din care:
         5.1.    Capital social
         5.2.    Prime legate de capital
         5.3.    Diferenþe din reevaluare
         5.4.    Rezerve
         5.5.    Rezultatul reportat
         5.6.    Rezultatul exerciþiului
         5.7.    Repartizarea profitului
         5.8.    Fonduri
         5.9.    Provizioane reglementate
         6.     Provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli
         7.     Total datorii,
               din care:
         7.1.    Împrumuturi ºi datorii asimilate
         7.2.    Furnizori ºi conturi asimilate
         7.3.    Clienþi Ð creditori
         7.4.    Alte datorii
         8.     Conturi de regularizare ºi asimilate
         9.     Total pasiv
         10.     Activul net
         11.     Numãrul acþiunilor emise
         12.     Valoarea unitarã a activului net
         13.     Numãrul societãþilor comerciale din portofoliu, cotate
         14.     Numãrul societãþilor comerciale din portofoliu, necotate
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/2178.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220/19.V.1999 conþine 16 pagini.              Preþul 2.208 lei     ISSN 1453Ñ4495

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:4/17/2012
language:Latin
pages:16