196 by monitorul-oficial

VIEWS: 3 PAGES: 8

									                                    PARTEA      I
 Anul XI Ñ Nr. 196               LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                              Miercuri, 5 mai 1999


                                    SUMAR

 Nr.                                  Pagina  Nr.                                          Pagina
       DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE                 Decizia nr. 38 din 11 martie 1999 referitoare la excepþia
                                            de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 28 alin. 1
 Decizia nr. 31 din 2 martie 1999 referitoare la excepþia               lit. f) din Legea nr. 12/1974 privind piscicultura ºi
    de neconstituþionalitate a prevederilor art. 25 alin. 3            pescuitul ...................................................................   4Ð6
    ºi 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind            Decizia nr. 43 din 23 martie 1999 referitoare la excepþia
    executarea creanþelor bugetare, aprobatã, cu                  de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 63 alin. 2
    modificãri, prin Legea nr. 108/1996 .......................   1Ð4      din Codul de procedurã penalã .............................            6Ð8     DECIZII           ALE       CURÞII           CONSTITUÞIONALE
                             CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                                D E C I Z I A Nr. 31
                                   din 2 martie 1999
         referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 25 alin. 3 ºi 4
         din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare,
                 aprobatã, cu modificãri, prin Legea nr. 108/1996
    Lucian Mihai           Ñ  preºedinte             din Timiºoara în Dosarul nr. 9.694/1997 al Judecãtoriei
    Costicã Bulai          Ñ  judecãtor              Timiºoara.
    Constantin Doldur        Ñ  judecãtor                La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor Societatea
    Kozsok‡r G‡bor          Ñ  judecãtor              Comercialã ”TemecoÒ Ñ S.A. ºi Direcþia generalã a finan-
    Ioan Muraru           Ñ  judecãtor              þelor publice ºi controlului financiar de stat Timiº, legal
    Nicolae Popa           Ñ  judecãtor              citate.
    Lucian Stângu          Ñ  judecãtor                Cauza fiind în stare de judecatã, se dã cuvântul repre-
    Florin Bucur Vasilescu      Ñ  judecãtor              zentantului Ministerului Public, care pune concluzii de res-
    Romul Petru Vonica        Ñ  judecãtor              pingere a excepþiei ca neîntemeiatã.
    Paula C. Pantea         Ñ  procuror
                                                            C U R T E A,
    Gabriela Dragomirescu      Ñ  magistrat-asistent
                                având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
   Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþiona- urmãtoarele:
 litate a prevederilor art. 25 alin. 3 ºi 4 din Ordonanþa     Prin Încheierea din 8 mai 1998 Judecãtoria Timiºoara a
 Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor buge- sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþio-
 tare, aprobatã, cu modificãri, prin Legea nr. 108/1996, nalitate a prevederilor art. 25 alin. 3 ºi 4 din Ordonanþa
 excepþie ridicatã by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compressionde Societatea Comercialã ”TemecoÒ Ð S.A. Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/5.V.1999

 bugetare, aprobatã, cu modificãri, prin Legea nr. 108/1996, art. 52 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii
 excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”TemecoÒ Ð S.A. Naþionale a României, care recunosc calitatea de titlu exe-
 din Timiºoara. În motivarea excepþiei se aratã cã prevede- cutoriu anumitor acte, fãrã a se pretinde îndeplinirea for-
 rile art. 25 alin. 3 ºi 4 din Ordonanþa Guvernului malitãþii învestirii cu formulã executorie. Se mai aratã cã
 nr. 11/1996 conferã putere de titlu executoriu, printr-o lege art. 76Ñ81 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, regle-
 ordinarã iar nu printr-o lege organicã, unor acte întocmite mentând contestaþia la executarea silitã, dau posibilitatea
 de organele fiscale. Aceasta exprimã de la bun început accesului la justiþie în cazul în care titlul executoriu nu este
 ideea prezumþiei de vinovãþie a persoanei fizice sau juridice emis conform legii. În legãturã cu prezumþiile de vinovãþie
 controlate, atentând astfel la dreptul de proprietate privatã. ºi de dobândire ilicitã a averii, evocate în susþinerea excep-
 Se instituie prezumþia de dobândire ilicitã a averii ºi posibi- þiei de neconstituþionalitate, se apreciazã cã emiterea de
 litatea executãrii întemeiate pe un act unilateral, care nu cãtre organele financiare a titlurilor de creanþã ºi a titlurilor
 este rezultatul unui act de justiþie. Se considerã cã preve- executorii se face pentru îndeplinirea unor ”obligaþii prevã-
 derile legale criticate încalcã dispoziþiile art. 1 alin. (3), zute de legeÒ, a cãror respectare ”poate fi privitã ca o
 art. 24 alin. (1), art. 41 alin. (7), art. 48 alin. (1) ºi (2), îndatorire fundamentalã în sensul art. 15 alin. (1) din
 art. 72 alin. (3), art. 107 alin. (3), art. 114 alin. (1) ºi ConstituþieÒ. Deci nu se poate susþine cã organele finan-
 art. 125 alin. (1) din Constituþie.                ciare pornesc de la prezumþiile invocate de contestatoare
   Contrar prevederilor art. 23 din Legea nr. 47/1992, repu- ori cã prin stabilirea obligaþiilor legale de platã s-ar atenta
 blicatã, instanþa de judecatã nu ºi-a exprimat opinia cu pri- la dreptul de proprietate privatã.
 vire la excepþia de neconstituþionalitate ridicatã. Curtea      Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
 Constituþionalã, în temeiul aceleiaºi prevederi legale, pre- comunicat punctele lor de vedere.
 cum ºi în temeiul art. 15 din Regulamentul sãu de organi-
                                               C U R T E A,
 zare ºi funcþionare, a solicitat Judecãtoriei Timiºoara sã îºi
 completeze încheierea de sesizare cu opinia sa. Potrivit examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
 opiniei exprimate prin Adresa nr. 9.694/1998, Judecãtoria Guvernului, raportul judecãtorului-raportor, concluziile
 Timiºoara apreciazã cã art. 25 din Ordonanþa Guvernului procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevede-
 nr. 11/1996 ”nu permite dreptul la apãrare al debitorului, rile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
 ignorându-se procedura învestirii cu formula executorie pre-     În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
 vãzutã de Codul de procedurã civilã, în timp ce organele Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã a
 statului stabilesc creanþele prin titluri executorii, îngãdu- fost legal sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze
 indu-se deci acestora de a fi atât parte (creditor), judecãtor excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
 ºi executor, dispoziþii contrare însã art. 1 alin. (3) ºi art. 24   Excepþia priveºte dispoziþiile art. 25 alin. 3 ºi 4 din
 alin. (1) din ConstituþieÒ. Se mai aratã cã procedura de     Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea crean-
 executare silitã ºi de emitere a titlurilor executorii þine de þelor bugetare, aprobatã, cu modificãri, prin Legea
 activitatea judecãtoreascã ºi cã actele organelor fiscale, nr. 108/1996, dispoziþii care prevãd:
 pentru a deveni titluri executorii, ar trebui supuse procedu-     ”Pentru obligaþiile bugetare reprezentând impozite, taxe,
 rii de învestire cu formulã executorie, conform art. 372 ºi contribuþii, amenzi, majorãri de întârziere ºi alte sume datorate
 376 din Codul de procedurã civilã. S-ar realiza în felul ºi neachitate la termenul legal de platã, titlul executoriu îl con-
 acesta, în mod egal, posibilitatea pentru pãrþi de a-ºi stituie actul, emis sau aprobat de organul competent, prin care
 formula apãrarea legalã.                     acestea se stabilesc.
   În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea    În cazul în care suma neachitatã la scadenþã din obligaþia
 nr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate punctele de     bugetarã a fost stabilitã de organele competente ale
 vedere ale preºedinþilor celor douã Camere ale Ministerului Finanþelor, organul de executare va întocmi, pentru
 Parlamentului ºi Guvernului.                   fiecare creanþã, câte un act distinct, denumit titlu executoriu,
   În punctul sãu de vedere Guvernul apreciazã cã excep- care va conþine: antetul organului emitent; numele ºi prenumele
 þia de neconstituþionalitate a art. 25 alin. 3 ºi 4 din sau denumirea debitorului; domiciliul sau sediul acestuia, pre-
 Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 este nefondatã, cu moti- cum ºi orice alte date de identificare; cuantumul ºi natura
 varea cã, potrivit Constituþiei, nu este necesar ca pentru sumelor datorate; temeiul legal al puterii executorii a titlului;
 procedura de judecatã, din care face parte ºi procedura data întocmirii titlului, ºtampila ºi semnãtura organului de exe-
 executãrii silite, reglementarea sã se facã prin lege orga- cutare.Ò
 nicã. În acest sens sunt invocate art. 125 alin. (3) din       Examinând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
 Constituþie, jurisprudenþa Curþii Constituþionale, precum ºi Curtea Constituþionalã constatã cã aceasta este neînte-
 art. 721 din Codul de procedurã civilã, conform cãruia pre- meiatã ºi urmeazã a fi respinsã.
 vederile acestui cod alcãtuiesc procedura de drept comun       I. În legãturã cu susþinerea potrivit cãreia conferirea
 în materie civilã ºi comercialã, ele aplicându-se ºi în mate- puterii de titlu executoriu unor acte întocmite de organele
 riile prevãzute de alte legi, în mãsura în care nu cuprind fiscale este neconstituþionalã, se reþine cã, potrivit prevede-
 dispoziþii potrivnice. În legãturã cu faptul cã actul organului rilor art. 372 din Codul de procedurã civilã, executarea
 financiar calificat drept titlu executoriu ”nu este rezultatul silitã se poate realiza ”în virtutea unei hotãrâri judecãtoreºtiÒ
 unei jurisdicþiiÒ, se aratã cã în Codul de procedurã civilã sau ”în virtutea unui titlu executoriuÒ. Din aceastã formulare
 existã texte, cum ar fi art. 205, 278, 279, art. 374 alin. 1, a legii rezultã cã temeiul pornirii unei executãri silite nu îl
 art. 581 alin. 4, care admit ”excepþii de la regula titlului constituie numai hotãrârea judecãtoreascã, ci ºi un alt titlu
 executoriu învestit cu formulã executorie, prevãzutã de executoriu definit ca atare prin lege.
 art. 269Ò. De asemenea, se face trimitere ºi la unele regle-     În consecinþã, conferirea prin art. 25 alin. 3 ºi 4 din
 mentãri speciale, între care se menþioneazã art. 66 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 a calitãþii de titlu execu-
 Legea notarilor publici ºi a activitãþii notariale nr. 36/1995 ºi toriu actului emis For Evaluation Purposes prin
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. sau aprobat de organul competent, Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/5.V.1999                    3

 care se stabilesc obligaþii bugetare reprezentând impozite, coroborate cu art. 72 alin. (3) lit. i) privind reglementarea
 taxe, contribuþii, amenzi, majorãri de întârziere ºi alte sume prin lege organicã a contenciosului administrativ. Se moti-
 datorate ºi neachitate la termenul de platã, nu contravine veazã cã reglementarea cuprinsã în Ordonanþa Guvernului
 prevederilor art. 372 din Codul de procedurã civilã.         nr. 11/1996 este de domeniul contenciosului administrativ
   În legãturã cu posibilitatea executãrii silite a creanþelor ºi, deci, al legii organice.
 fiscale, fãrã constituirea titlului executoriu printr-o hotãrâre     Aceastã criticã nu poate fi reþinutã, deoarece problema
 judecãtoreascã, prin Decizia nr. 25 din 5 mai 1993, publi- titlului executoriu aparþine executãrii silite ºi, deci, procedu-
 catã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din rii civile, care include ºi reglementarea contestaþiei la exe-
 11 mai 1993, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat în sensul cutare. Nimic din reglementarea cuprinsã în art. 25 din
 cã ”însuºi Codul de procedurã civilã, la art. 372, prevede ordonanþã nu vizeazã procedura contenciosului administrativ
 posibilitatea executãrii silite pe bazã de hotãrâre judecãto- reglementat de Legea nr. 29/1990. Mai mult, cap. III al
 reascã sau alt titlu executoriu. Deci, potrivit legii, nu numai ordonanþei reglementeazã contestaþia la executarea silitã
 hotãrârile judecãtoreºti învestite cu formulã executorie con- efectuatã în condiþiile acestui act normativ.
 stituie titluri executorii, ci ºi alte titluri, în cazul în care     Referirea la art. 41 alin. (7) din Constituþie, care pre-
 legea le conferã aceastã calitate. Astfel sunt, de exemplu,
                                   vede cã averea dobânditã nu poate fi confiscatã ºi care
 titlurile notariale, iar legiuitorul poate, cu respectarea preve-
                                   instituie prezumþia caracterului licit al averii dobândite, este
 derilor constituþionale ºi din motive de oportunitate, sã insti-
                                   lipsitã de relevanþã în cauzã, întrucât titlul executoriu con-
 tuie asemenea instrumente legale de executare. Ele nu au
                                   testat în procesul în care s-a invocat excepþia de neconsti-
 semnificaþia încãlcãrii regimului de separaþie între puterea
 legiuitoare ºi cea judecãtoreascã, cât timp debitorul are tuþionalitate nu priveºte confiscãri de bunuri, stabilite în
 posibilitatea ca, pe calea contestaþiei la executare, sã cadrul unui proces penal sau în temeiul constatãrii sãvârºi-
 supunã litigiul ce ar rezulta din opunerea sa la executare rii unei contravenþii, ci priveºte datorii neplãtite cãtre buge-
 instanþei judecãtoreºtiÒ. În acelaºi sens este ºi Decizia nr. 3 tul de stat. Ca atare, nu pot fi evocate prezumþia de
 din 2 februarie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al vinovãþie ºi prezumþia de dobândire ilicitã a averii. Aceasta,
 României, Partea I, nr. 103 din 11 martie 1999.           întrucât, pe de o parte, textul criticat ca neconstituþional nu
   II. Critica de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 25 instituie asemenea prezumþii, iar pe de altã parte, art. 41
 alin. 3 ºi 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 se înte- din Constituþie, care instituie protecþia proprietãþii private,
 meiazã ºi pe susþinerea cã aceste texte ar fi trebuit sã fie trebuie examinat în corelare cu prevederea constituþionalã
 cuprinse într-o lege organicã, iar nu într-o ordonanþã emisã a art. 53, potrivit cãruia ”cetãþenii au obligaþia sã contribuie,
 în temeiul unei legi de abilitare. ªi aceastã criticã este prin impozite ºi prin taxe, la cheltuielile publiceÒ.
 neîntemeiatã ºi, în consecinþã, urmeazã a fi respinsã.          Prezumþia de nevinovãþie prevãzutã la art. 23 alin. (8)
   În sistemul Constituþiei, calificarea legilor este prevãzutã din Constituþie, la care, indirect, face trimitere autoarea
 chiar de textele acesteia ºi nu este lãsatã la aprecierea excepþiei, este proprie procesului penal ºi deci irelevantã în
 autoritãþilor publice sau a altor subiecte de drept. Astfel, aceastã cauzã.
 potrivit art. 72 alin. (3) lit. h) din Constituþie, prin lege orga-   IV. Critica referitoare la încãlcarea dreptului la apãrare,
 nicã se reglementeazã ”organizarea ºi funcþionarea prevãzut la art. 24 alin. (1) din Constituþie, prin instituirea
 Consiliului Superior al Magistraturii, a instanþelor judecãtoreºti, titlului executoriu sub forma actului emis de organul finan-
 a Ministerului Public ºi a Curþii de ConturiÒ. Rezultã cã legiui- ciar competent, fãrã intervenþia justiþiei, nu poate fi reþinutã.
 torul constituant a înþeles sã reglementeze numai pentru Conform art. 399 ºi urmãtoarele din Codul de procedurã
 aceste autoritãþi, prin lege organicã, organizarea ºi funcþio- civilã, precum ºi conform art. 76Ð81 din Ordonanþa
 narea, în timp ce, conform art. 125 alin. (3) din Constituþie, Guvernului nr. 11/1996, judecarea contestaþiilor la executa-
 ”Competenþa ºi procedura de judecatã sunt stabilite de legeÒ. rea silitã este de competenþa instanþelor judecãtoreºti în
   Referitor la faptul cã este posibil ca prin ordonanþa faþa cãrora contestatarul îºi poate face apãrãrile inclusiv în
 Guvernului, emisã în baza unei legi de abilitare, sã se ceea ce priveºte titlul executoriu. De altfel, în cauzã, acest
 reglementeze în domeniul procedurii civile, în care se drept a ºi fost exercitat prin introducerea contestaþiei la
 include ºi procedura executãrii silite, Curtea Constituþionalã
                                   executare, care a generat procesul în cadrul cãruia excep-
 s-a pronunþat prin Decizia nr. 718 din 29 decembrie 1997,
                                   þia de neconstituþionalitate a fost invocatã.
 publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396
                                     V. Evocarea de cãtre autoarea excepþiei a încãlcãrii
 din 31 decembrie 1997. Prin aceastã decizie s-a statuat cã
                                   art. 1 alin. (3) din Constituþie, conform cãruia ”România
 ”din cuprinsul prevederilor art. 72 alin. (3) din Constituþie ºi
 al altor dispoziþii constituþionale nu rezultã cã reglementãrile este stat de drept, democratic ºi social, în care demnitatea
 relative la procedura civilã, în ansamblul lor, fac parte din omului, drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, libera dezvoltare a
 domeniul legilor organiceÒ.                     personalitãþii umane, dreptatea ºi pluralismul politic reprezintã
   În consecinþã, conferirea prin textul criticat a calitãþii de valori supreme ºi sunt garantateÒ, nu are relevanþã în cauzã.
 titlu executoriu actelor emise de organele fiscale nu este Art. 25 alin. 3 ºi 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996,
 de domeniul legii organice, ci al legii ordinare. Ca atare, la care se referã excepþia, nu este de naturã sã punã în
 nu poate fi reþinutã nici susþinerea referitoare la încãlcarea discuþie principiile generale pe care acest text al Constituþiei
 art. 107 alin. (3) ºi art. 114 alin. (1) din Constituþie, care le proclamã.
 stabilesc cã ordonanþele emise de Guvern în temeiul unei         Aºa cum s-a reþinut deja, instituirea prin Ordonanþa
 legi de abilitare nu pot reglementa în domeniul legilor orga- Guvernului nr. 11/1996, aprobatã, cu modificãri, prin Legea
 nice.                                nr. 108/1996, a unui alt titlu executoriu decât hotãrârea
   III. Autorul excepþiei de neconstituþionalitate invocã în judecãtoreascã este conformã cu textele ºi cu principiile
 susþinerea acesteia ºi încãlcarea prevederilor constituþionale Codului de procedurã civilã ºi nu încalcã nici unul dintre
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 ale art. 41 alin. (1) ºi (2), referitoare la protecþia proprietãþii, textele Constituþiei.
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/5.V.1999

     Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1, 3, al
 art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                               CURTEA
                              În numele legii
                              D E C I D E :
     Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 25 alin. 3 ºi 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996
 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã, cu modificãri, prin Legea nr. 108/1996, excepþie ridicatã de Societatea
 Comercialã ”TemecoÒ Ñ S.A. din Timiºoara în Dosarul nr. 9.694/1997 al Judecãtoriei Timiºoara.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 2 martie 1999.

      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
             LUCIAN MIHAI
                                            Magistrat-asistent,
                                           Gabriela Dragomirescu

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 38
                             din 11 martie 1999
       referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 28 alin. 1 lit. f)
              din Legea nr. 12/1974 privind piscicultura ºi pescuitul
  Lucian Mihai         Ñ  preºedinte             Reprezentantul Societãþii Comerciale ”Piscicola MurighiolÒ Ñ
  Costicã Bulai        Ñ  judecãtor           S.A., luând cuvântul, lasã la aprecierea instanþei soluþiona-
  Constantin Doldur      Ñ  judecãtor           rea excepþiei ridicate, menþionând cã o parte din Delta
  Kozsok‡r G‡bor        Ñ  judecãtor           Dunãrii este administratã de autoritãþile locale, iar o altã
  Ioan Muraru         Ñ  judecãtor           parte constituie Rezervaþia Biosferei ”Delta DunãriiÒ.
  Nicolae Popa         Ñ  judecãtor             Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de res-
  Lucian Stângu        Ñ  judecãtor           pingere a excepþiei, arãtând cã apele fac parte din dome-
  Florin Bucur Vasilescu    Ñ  judecãtor           niul public, indiferent de persoana fizicã sau juridicã care le
  Romul Petru Vonica      Ñ  judecãtor           administreazã, potrivit Legii apelor nr. 107/1996. Precizeazã
  Ion Bonini          Ñ  procuror            cã o serie de dispoziþii din Legea nr. 12/1974, printre care
  Maria Bratu         Ñ  magistrat-asistent       ºi cele ale art. 28, sunt în vigoare. Asupra constituþionali-
                                  tãþii acestor prevederi Curtea s-a pronunþat prin deciziile
   Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþiona-   nr. 4/1993 ºi nr. 51/1998.
 litate a dispoziþiilor art. 28 alin. 1 lit. f) din Legea
                                             C U R T E A,
 nr. 12/1974 privind piscicultura ºi pescuitul, ridicatã de
 Cociorbã Licã în Dosarul nr. 4.127/1998 al Judecãtoriei având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
 Tulcea.                            urmãtoarele:
   La apelul nominal sunt prezenþi Cociorbã Licã, asistat    Prin Încheierea din 11 noiembrie 1998 Judecãtoria
 de avocatul Bicã Corneliu, ºi Societatea Comercialã      Tulcea a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
 ”Piscicola MurighiolÒ Ñ S.A., reprezentatã de Teodoru neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 28 alin. 1 lit. f) din
 Visarion. Lipseºte Societatea Comercialã ”Covãþicã Legea nr. 12/1974 privind piscicultura ºi pescuitul, ridicatã
 EmavÒ Ñ S.N.C. Tulcea, pentru care procedura de citare de Cociorbã Licã în Dosarul nr. 4.127/1998, aflat pe rolul
 este legal îndeplinitã.                    acelei instanþe.
   Nefiind cereri prealabile, se constatã cauza în stare de   În motivarea excepþiei se afirmã cã dispoziþiile legale
 judecatã ºi se dã cuvântul în fond pãrþilor prezente.     menþionate contravin Constituþiei României ca, de altfel,
   Avocatul autorului excepþiei Cociorbã Licã solicitã admi- toate dispoziþiile art. 28 din Legea nr. 12/1974, deoarece
 terea acesteia, susþinând cã ”dispoziþia incriminatorieÒ din în prezent nu mai existã proprietate socialistã de stat sau
 Legea nr. 12/1974 este neconstituþionalã, deoarece obºteascã, aºa cum a avut în vedere legiuitorul la data
 Constituþia reglementeazã numai douã forme de proprietate, adoptãrii legii. Din expunerea de motive a legii rezultã cã
 publicã ºi privatã, nemaiexistând proprietate socialistã de s-a voit ocrotirea pisciculturii ºi a pescuitului cu referire la
 stat sau obºteascã. În aceste condiþii, statul nu mai poate proprietatea de stat. În prezent însã realitãþile politice,
 fi subiect pasiv al infracþiunii, iar conform Legii apelor sociale ºi economice sunt cu totul altele, în sensul cã s-a
 nr. 107/1996, luciile de apã pot fi concesionate unor per- legiferat principiul economiei libere de piaþã. Neconstituþio-
 soane juridice sau fizice (ca în speþa de faþã). În continu- nalitatea art. 28 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 12/1974, se
 are susþine cã dispoziþiile art. 28 alin. 1 lit. f) din Legea susþine în continuare, rezidã în aceea cã expune la o con-
 nr. 12/1974 sunt abrogate implicit potrivit art. 150 alin. (1) damnare penalã o persoanã pentru ”procurarea în condiþii
 din Constituþie. În susþinerea celor de mai sus depune note ilicite a peºtelui ºi icrelor în zonele de pescuitÒ, deºi, în
                                condiþiile de faþã, For de apã din Dunãre sau din alte
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. luciile Evaluation Purposes Only
 scrise.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/5.V.1999                     5

 râuri ale României au fost deja ºi sunt închiriate sau con-    periculoase pentru fondul piscicol. Între aceste dispoziþii,
 cesionate unor persoane fizice ori persoane juridice de      locul principal îl ocupã cele ale art 28 ºi 29, care au urmã-
 drept privat, cum este ºi cazul în speþã.             torul conþinut:
   Exprimându-ºi opinia asupra excepþiei de neconstituþio-      Ñ Art. 28. Ñ ”Constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu
 nalitate, potrivit prevederilor art. 23 alin. (4) din Legea    închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã:
 nr. 47/1992, republicatã, Judecãtoria Tulcea aratã cã, deºi      a) pescuitul electric, cu materii explozive, precum ºi cu sub-
 prin Legea apelor nr. 107 din 25 decembrie 1996 s-a pre-     stanþe narcotice de orice fel;
 vãzut dreptul cetãþenilor români de a închiria sau de a con-      b) pescuitul reproducãtorilor în timpul perioadei de prohibi-
 cesiona lucii de apã din zona Dunãrii, aceasta nu         þie, prin orice metode, sau distrugerea icrelor de peºte în ace-
 echivaleazã cu dezincriminarea faptelor prevãzute la art. 28   eaºi perioadã, în zonele de reproducere naturalã;
 din Legea nr. 12/1974.                         c) pescuitul puietului ºi al reproducãtorilor de peºte din pepi-
   În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea  niere ºi crescãtorii piscicole în alte scopuri decât repopularea
 nr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate punctele de     ori pescuitul industrial;
 vedere ale preºedinþilor celor douã Camere ale             d) pescuitul sturionilor sub dimensiunea legalã, în alte
 Parlamentului ºi Guvernului.                   scopuri decât repopularea;
   În punctul de vedere al preºedintelui Camerei           e) reducerea debitului de apã în zone sau bazine piscicole
 Deputaþilor se aratã cã statul, care, potrivit Constituþiei, este în scopul recoltãrii ilicite a peºtelui;
 titularul proprietãþii publice, are obligaþia ocrotirii acesteia,   f) procurarea în condiþii ilicite a peºtelui ºi icrelor în zonele
 apele, respectiv zonele de pescuit, fãcând parte din       de pescuit;
 aceastã categorie. Faptul cã bunurile proprietate publicã pot     g) deþinerea cu orice titlu de nãvoade, voloace, setci, ave,
 fi închiriate sau concesionate nu absolvã statul de obligaþia   prostovoale, vârºe, de cãtre persoanele fizice neautorizate.
 ocrotirii acestui tip de proprietate, respectiv a bazinelor pis-    Tentativa se pedepseºte în cazul infracþiunilor prevãzute la
 cicole, acest lucru fiind consfinþit în art. 135 alin. (1) din  lit. a)Ðe).
 Constituþie. Peºtele este un aliment de bazã, a cãrui         Distrugerea icrelor de peºte în perioada de prohibiþie în
 recoltare sau procurare trebuie reglementatã strict, motiv    zonele de reproducere naturalã, sãvârºitã din culpã, se pedep-
 pentru care se considerã cã art. 28 din Legea nr. 12/1974,    seºte cu închisoare de la o lunã la un an sau cu amendã;Ò
 care stabileºte infracþiunile ºi pedepsele, respectã norma       Ñ Art. 29. Ñ ”Faptele prevãzute la art. 28 lit. a), b), c), d) ºi
 constituþionalã din art. 135. Se conchide cã excepþia de     e), dacã sunt sãvârºite în timpul nopþii, ori de douã sau mai multe
 neconstituþionalitate ridicatã este neîntemeiatã.         persoane împreunã, se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 4 ani.
   În punctul de vedere al Guvernului se aratã, în esenþã,      Tentativa se pedepseºte.Ò
 cã prevederile art. 28 lit. f) din Legea nr. 12/1974 sunt       Dispoziþiile art. 28 din Legea nr. 12/1974 au mai consti-
 constituþionale, iar excepþia invocatã este neîntemeiatã.     tuit obiectul controlului de constituþionalitate. Astfel, prin
 Apele fac parte integrantã din patrimoniul public al statului,  Decizia nr. 51 din 19 martie 1998, publicatã în Monitorul
 în condiþiile dispoziþiilor constituþionale ºi ale excepþiilor pre-
                                  Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 22 aprilie 1998,
 vãzute în Legea apelor nr. 107/1996, indiferent de per-      Curtea Constituþionalã a respins excepþia de neconstituþio-
 soana fizicã sau juridicã în a cãrei administrare s-ar putea   nalitate a dispoziþiilor art. 28 alin. 1 lit. g) prin care este
 afla [art. 1 alin. (4) din Legea nr. 107/1996]. Regimul de    incriminatã ”deþinerea cu orice titlu de nãvoade, voloace, setci,
                                  ave, prostovoale, vârºe, de cãtre persoanele fizice neautori-
 exploatare a fondului piscicol, precum ºi exercitarea pescu-
                                  zateÒ. Respingând excepþia de neconstituþionalitate, argu-
 itului în cursurile de apã naturale sau amenajate sunt
 reglementate prin dispoziþiile Legii nr. 107/1996 ºi ale Legii
                                  mentatã cu motivarea cã dispoziþiile art. 28 alin. 1 lit. g)
 nr. 12/1974, concretizate prin acte normative subordonate
                                  din Legea nr. 12/1974 contravin prevederilor art. 49 din
 legii. Se menþioneazã ºi faptul cã prin Legea apelor
                                  Constituþie, Curtea Constituþionalã a reþinut cã ”Scopul
 nr. 107/1996 au fost abrogate art. 8, 24, 25 ºi 34 din
                                  acestei limitãri este protecþia fondului piscicol, deci a unui
 Legea nr. 12/1974, însã dispoziþiile art. 28, privitoare la
                                  interes general. Cum aceastã limitare este stabilitã prin
 infracþiuni, au rãmas nemodificate.
                                  lege, textul atacat nu contravine art. 41 alin. (1) din
   Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
                                  Constituþie ºi deci excepþia de neconstituþionalitate este
 vedere.
                                  neîntemeiatãÒ.
              C U R T E A,                 În speþã, excepþia de neconstituþionalitate are ca obiect
 examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al      dispoziþiile art. 28 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 12/1974, cu
 preºedintelui Camerei Deputaþilor, punctul de vedere al argumentarea cã sunt contrare prevederilor art. 135 din
 Guvernului, raportul judecãtorului-raportor, susþinerile pãrþilor legea fundamentalã, deoarece în prezent, potrivit acestor
 prezente, concluziile procurorului ºi dispoziþiile legale ata- dispoziþii, nu mai existã proprietate de stat sau obºteascã,
 cate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi ale or, din expunerea de motive la Legea nr. 12/1974 rezultã
 Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:              cã s-a voit ocrotirea pisciculturii ºi a pescuitului cu privire
   Curtea Constituþionalã este legal sesizatã cu excepþia de la proprietatea de stat.
 neconstituþionalitate ºi este competentã sã o soluþioneze, în     Examinând argumentele invocate de autorul excepþiei,
 conformitate cu prevederile art. 144 lit. c) din Constituþie ºi Curtea constatã cã acestea sunt neîntemeiate. Potrivit
 ale art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã.          art. 135 alin. (4) din Constituþie, apele, precum ºi fondul
   Excepþia priveºte dispoziþiile art. 28 alin. 1 lit. f) din piscicol sunt proprietate publicã, al cãrui titular este statul.
 Legea nr. 12/1974 privind piscicultura ºi pescuitul.       Acest regim al proprietãþii nu se schimbã atunci când
   Aceastã lege cuprinde la cap. V, intitulat Rãspunderi ºi anumite lucii de apã sunt concesionate sau închiriate în
 sancþiuni, o serie de dispoziþii prin care sunt incriminate ca vederea exploatãrii fondului piscicol. Regulile de exploatare
 infracþiuni ºi sancþionate ca atare Technologies’ PdfCompressor. For fond sunt cele stabilite de Only
Compression by CVISION unele fapte considerate ºi de apãrare a acestui Evaluation Purposes lege,
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/5.V.1999

 adicã fie de Legea apelor nr. 107/1996, fie de Legea          naturale sau amenajate sunt supuse prevederilor prezentei legi
 nr. 12/1974 privind piscicultura ºi pescuitul.             ºi reglementãrilor specificeÒ, iar în art. 33 alin. (1) se pre-
   În conformitate cu prevederile cu caracter de principiu       vede cã ”Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului
 ale Constituþiei, Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie        poate concesiona sau închiria parte din domeniul public al ape-
 1996 cuprinde ºi ea dispoziþii privind regimul apelor. Astfel,     lor, pentru exploatarea apelor de suprafaþã sau subterane, cu
 în art. 1 alin. (2) al legii se prevede cã ”Apele fac parte       excepþia apelor geotermale, a materialelor din acestea ºi din
 integrantã din patrimoniul public. Protecþia, punerea în valoare    maluri, precum ºi pentru valorificarea vegetaþiei din albiile
 ºi dezvoltarea durabilã a resurselor de apã sunt acþiuni de inte-    minore ºi de pe maluri, folosirea energiei apelor, exploatarea
 res generalÒ. De asemenea, art. 4 alin. (2) prevede cã         luciului de apã pentru pisciculturã, pescuit, agrement ori spor-
 ”Apele din domeniul public se dau în administrare Regiei        turi nautice, ca ºi pentru alte activitãþi, cu respectarea prevede-
 Autonome ”Apele RomâneÒ de cãtre Ministerul Apelor,           rilor legaleÒ.
 Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, în condiþiile legiiÒ. Potrivit dis-    În consecinþã, reglementarea prevãzutã la art. 28 alin. 1
 poziþiilor art. 5 alin. (3), ”Regimul de exploatare a fondului     lit. f) din Legea nr. 12/1974 privind piscicultura ºi pescuitul
 piscicol, precum ºi exercitarea pescuitului în cursurile de apã     este constituþionalã.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al
 art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                                 CURTEA
                               În numele legii
                                D E C I D E :
     Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 28 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 12/1974 privind pisci-
 cultura ºi pescuitul, ridicatã de Cociorbã Licã în Dosarul nr. 4.127/1998 al Judecãtoriei Tulcea.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 11 martie 1999.

      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
              LUCIAN MIHAI
                                                Magistrat-asistent,
                                                 Maria Bratu

                           CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                             D E C I Z I A Nr. 43
                               din 23 martie 1999

          referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 63 alin. 2
                     din Codul de procedurã penalã
   Lucian Mihai          Ñ  preºedinte        Universitar Bucureºti ºi reprezentantul Autoritãþii tutelare din
   Costicã Bulai         Ñ  judecãtor         cadrul Consiliului Local al Sectorului 3 Bucureºti.
   Constantin Doldur       Ñ  judecãtor           Procedura de citare este legal îndeplinitã.
   Kozsok‡r G‡bor         Ñ  judecãtor           Cauza fiind în stare de judecatã, se dã cuvântul apãrã-
   Ioan Muraru          Ñ  judecãtor         torului autorului excepþiei Gabor Dorel Vasile, care, în
   Nicolae Popa          Ñ  judecãtor         esenþã, considerã cã nu existã suport constituþional pentru
   Lucian Stângu         Ñ  judecãtor         limitarea posibilitãþii ridicãrii excepþiei de neconstituþionalitate
   Florin Bucur Vasilescu     Ñ  judecãtor         în condiþiile prevãzute de Legea nr. 47/1992. Art. 63 alin. 2
   Romul Petru Vonica       Ñ  judecãtor         din Codul de procedurã penalã este apreciat ca fiind un
   Ion Bonini           Ñ  procuror         text cu valoare de principiu, atât în faza de urmãrire
   Doina Suliman         Ñ  magistrat-asistent    penalã, cât ºi în faza de judecatã a unui dosar penal. Este
                                 evident cã de aceste dispoziþii legale depinde soluþionarea
   Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþiona- prezentei cauze, în sensul cã instanþa de judecatã apre-
 litate a dispoziþiilor art. 63 alin. 2 din Codul de procedurã ciazã probele în funcþie de criteriile stabilite de legiuitor,
 penalã, ridicatã de Gabor Dorel Vasile în Dosarul dar acestea sunt contrare prevederilor constituþionale, cu
 nr. 87/1998 al Curþii Militare de Apel.             deosebire celor ale art. 123. În continuare aratã cã legiui-
   La apelul nominal rãspund personal: Gabor Dorel torul constituant a reþinut, drept criteriu pentru înfãptuirea
 Vasile, asistat de avocat Antonie Iorgovan, precum ºi justiþiei, legea, cu referire specialã la Constituþie, a cãrei
 Constantin Marian, Frumuºeanu ªtefan, Frumuºeanu interpretare trebuie sã þinã seama de amendamentele des-
 Luciana Maria, Crãiniceanu Viorel, în nume propriu ºi în prinse din ”procesul de genezãÒ a acesteia. Se argumen-
 calitate de reprezentant al minorilor Crãiniceanu Nicolae teazã cu ample trimiteri la lucrãrile Adunãrii Constituante,
 Marius ºi Crãiniceanu Ionuþ Bogdan. De asemenea, rãs- care, în elaborarea dispoziþiilor art. 123 din Constituþie, a
 punde reprezentantul Serviciului de Protecþie ºi Pazã, con- respins amendamentele formulate de unii parlamentari cu
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. ForºiEvaluation Purposes Only
 silier juridic Fãiniºi Florin. Lipsesc reprezentanþii Spitalului privire la introducerea     a altor criterii pentru înfãptuirea
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/5.V.1999                      7

 justiþiei, cum ar fi acela ca judecãtorii sã se supunã nu      care a principiului independenþei judecãtorilor, consacrat de
 numai legii, dar ”ºi conºtiinþei lorÒ sau ”intimei convingeriÒ,   art. 123 alin. (2) din Constituþie, care priveºte toate dome-
 cu motivarea cã, într-un stat de drept, legea trebuie sã      niile dreptului procesului penal, deci inclusiv materia probe-
 absoarbã, prin puterea ei, inclusiv convingerea intimã a      lor ºi aprecierea acestora.
 judecãtorului sau, altfel spus, intima convingere nu poate       Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republi-
 sã contravinã legii. Ideea cã judecãtorii se supun numai      catã, au fost solicitate punctele de vedere ale preºedinþilor
 legii a fost mult discutatã în Adunarea Constituantã, care,     celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
 în final, a adoptat formularea ”în activitatea lor judecãtorii     În punctul sãu de vedere Guvernul considerã cã excep-
 sunt independenþi ºi se supun numai legiiÒ. În sfârºit, rapor-   þia este neîntemeiatã, arãtând, în esenþã, cã art. 63 alin. 2
 tând textul de lege atacat la prevederile art. 123 din       din Codul de procedurã penalã nu aduce atingere nici prin-
 Constituþie, solicitã admiterea excepþiei de neconstituþionali-   cipiului legalitãþii, nici principiului independenþei judecãtorilor,
 tate.                                principii înscrise în art. 123 din Constituþie, ci, dimpotrivã, li
   Luând cuvântul, Constantin Marian solicitã admiterea      se conformeazã întocmai, deoarece consacrã sistemul libe-
 excepþiei pentru aceleaºi argumente invocate de apãrãtorul     rei aprecieri a probelor, iar alegerea unui sistem probator
 lui Gabor Dorel Vasile.                       sau a altuia este atributul exclusiv al legiuitorului, conferit
   În cuvântul lor Frumuºeanu ªtefan, Frumuºeanu Luciana      prin art. 125 alin. (3) din Constituþie.
 Maria ºi Crãiniceanu Viorel aratã cã susþinerea neconstitu-       Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
 þionalitãþii dispoziþiilor art. 63 alin. 2 din Codul de procedurã  comunicat punctele lor de vedere.
 penalã este neîntemeiatã ºi constituie un mijloc de                      C U R T E A,
 tergiversare a judecãþii cauzei. De aceea, solicitã respinge-
 rea excepþiei.                           examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
   Reprezentantul Serviciului de Protecþie ºi Pazã apreciazã    Guvernului, raportul judecãtorului-raportor, susþinerile pãrþi-
 cã textul de lege atacat este neconstituþional ºi solicitã     lor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, rapor-
 admiterea excepþiei invocate.                    tate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
   Reprezentantul Ministerului Public aratã cã nu existã nici   nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
 o contradicþie între dispoziþiile art. 63 alin. 2 din Codul de      În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 ºi
 procedurã penalã ºi cele ale art. 123 din Constituþie, deoa-    urmãtoarele din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea
 rece libera apreciere a probelor permite ca organul judiciar    Constituþionalã este legal sesizatã ºi competentã sã solu-
 care îºi formeazã o convingere sã nu fie þinut în nici un      þioneze excepþia de neconstituþionalitate ridicatã, care pri-
 fel de evaluarea datã probelor de cãtre un alt organ judi-     veºte art. 63 alin. 2, ”Probele ºi aprecierea lorÒ, din cap. I al
 ciar sau extrajudiciar. De altfel, sistemul liberei aprecieri a   titlului III, intitulat ”Probele ºi mijloacele de probãÒ, din Partea
 probelor este consacrat ºi în alte legislaþii cu tradiþii demo-   generalã a Codului de procedurã penalã.
 cratice, cu referire specialã la art. 353 din Codul de proce-      Textul legal menþionat are urmãtorul cuprins: ”Probele nu
 durã penalã al Franþei, care priveºte adoptarea deciziilor la    au valoare mai dinainte stabilitã. Aprecierea fiecãrei probe se
 Curþile cu juraþi. În final, þinând seama ºi de prevederile     face de organul de urmãrire penalã ºi de instanþa de judecatã
 art. 125 alin. (3) din Constituþie, potrivit cãrora ”Competenþa   potrivit convingerii lor, formatã în urma examinãrii tuturor pro-
 ºi procedura de judecatã sunt stabilite de legeÒ, solicitã res-   belor administrate ºi conducându-se dupã conºtiinþa lor.Ò
 pingerea excepþiei de neconstituþionalitate ca neîntemeiatã.       Partea a doua a acestui text de lege este consideratã
                                   de autorul excepþiei ca neconstituþionalã, acesta susþinând,
                                   în esenþã, cã sintagmele ”convingerii lorÒ ºi ”conducându-se
               C U R T E A,
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã dupã conºtiinþa lorÒ contravin cu deosebire art. 123 din
 urmãtoarele:                            Constituþie, conform cãruia ”Justiþia se înfãptuieºte în numele
   Prin Încheierea din 7 decembrie 1998, pronunþatã în legiiÒ, iar ”Judecãtorii sunt independenþi ºi se supun numai
 Dosarul nr. 87/1998, Curtea Militarã de Apel a sesizat legiiÒ.
 Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a      Examinând aceste susþineri, Curtea reþine cã legiuitorul,
 dispoziþiilor art. 63 alin. 2 din Codul de procedurã penalã, în cuprinsul art. 63 alin. 2 din Codul de procedurã penalã,
 ridicatã de Gabor Dorel Vasile prin apãrãtorul sãu.         enunþã douã principii de drept procesual penal, ºi anume:
   În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale principiul potrivit cãruia probele nu au valoare mai dinainte
 atacate contravin prevederilor constituþionale ale art. 1 stabilitã ºi principiul aprecierii probelor. În temeiul celui
 alin. (3) care consacrã principiul statului de drept, ale de-al doilea principiu, aprecierea fiecãrei probe se face
 art. 16 alin. (2) potrivit cãrora ”Nimeni nu este mai presus de potrivit convingerii judecãtorului, ca rezultat al unui proces
 legeÒ, ale art. 51 referitoare la respectarea ºi supremaþia psihic necesar, indispensabil ºi inevitabil, care are la bazã
 Constituþiei ºi ale art. 123 privind principiul legalitãþii în pro- conºtiinþa judecãtorului. Astfel, aprecierea probelor este un
 cesul de înfãptuire a justiþiei. De asemenea, se considerã proces deosebit de complex, care implicã elemente de
 cã este încãlcat art. 20 din Constituþie, conform cãruia nor- ordin subiectiv, pentru valorificarea exactã a realitãþii obiec-
 mele internaþionale referitoare la drepturile omului, ratificate tive înfãþiºate în cauzele penale prin intermediul probelor.
 de România, au prioritate faþã de reglementãrile interne în Dacã aprecierea probelor ar avea loc numai în baza crite-
 caz de neconcordanþã.                        riilor prevãzute de lege, organul judiciar s-ar limita la con-
   Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã statarea existenþei probei ºi la recunoaºterea forþei sale
 excepþia este neîntemeiatã, deoarece ”formularea art. 63 probante, prescrise de lege.
 alin. 2 din Codul de procedurã penalã nu contravine nici         Dar, întrucât legea procesualã penalã în vigoare consa-
 uneia dintre dispoziþiile constituþionale mai sus-menþionateÒ, crã sistemul liberei aprecieri a probelor, iar, potrivit art. 125
 ci trebuie interpretatã CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by cu deosebire în sensul punerii în apli- alin. (3) din Constituþie, procedura de judecatã este stabilitã
  8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 196/5.V.1999

 prin lege, Curtea constatã cã procedura de judecatã în          art. 16 alin. (2), potrivit cãrora ”Nimeni nu este mai presus
 care se reglementeazã ºi sistemul probator este atributul         de legeÒ, ale art. 51, referitoare la respectarea ºi suprema-
 exclusiv al legiuitorului. Implicarea Curþii Constituþionale în
 politica de legiferare excede însã competenþei sale, fiind o       þia Constituþiei] nu pot fi primite, deoarece nu justificã, din
 imixtiune în atribuþiile Parlamentului, ceea ce este contrar       punct de vedere constituþional, contestarea prerogativei
 art. 58 alin. (1) din Constituþie.                    organelor judiciare de a aprecia fiecare probã potrivit con-
   Nici celelalte motive invocate de autorul excepþiei [ºi
 anume, încãlcarea prevederilor constituþionale ale art. 1         vingerii lor, formatã în urma examinãrii tuturor probelor
 alin. (3), care consacrã principiul statului de drept, ale        administrate ºi conducându-se dupã conºtiinþa lor.

      Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 1, 2, 3, art. 13 alin. (1)
 lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                                 CURTEA
                                În numele legii
                                D E C I D E :
    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 63 alin. 2 din Codul de procedurã penalã, ridicatã de
 Gabor Dorel Vasile în Dosarul nr. 87/1998 al Curþii Militare de Apel.
    Definitivã.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 23 martie 1999.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
             LUCIAN MIHAI
                                                   Magistrat-asistent,
                                                   Doina Suliman
                    EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

            Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                 cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
            Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                 Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
            Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/2178.

 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196/5.V.1999 conþine 8 pagini. Preþul 1.104 lei ISSN 1453Ñ4495
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

								
To top