Docstoc

193

Document Sample
193 Powered By Docstoc
					                          PARTEA       I
Anul XI Ñ Nr. 193      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                     Marþi, 4 mai 1999
                           SUMAR


          Nr.                                     Pagina
                        LEGI ªI DECRETE
          74.  Ñ Lege pentru ratificarea Cartei sociale europene
             revizuite, adoptatã la Strasbourg la 3 mai 1996 ...            2
          Carta socialã europeanã revizuitã.......................................   2Ð16
          138.  Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru ratifica-
              rea Cartei sociale europene revizuite, adoptatã la
              Strasbourg la 3 mai 1996 ........................................   16
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 193/4.V.1999

                    LEGI       ªI     DECRETE
                         PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                                 SENATUL

                        LEGE
pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptatã la Strasbourg la 3 mai 1996

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.
  Art. 1. Ñ Se ratificã Carta socialã europeanã revizuitã,    grafele 3 ºi 4, art. 19 paragrafele 7 ºi 8 ºi art. 27
adoptatã la Strasbourg la 3 mai 1996.               paragraful 2.
  Ratificarea Cartei sociale europene revizuite se face cu     Art. 3. Ñ România declarã cã acceptã ca aplicarea
declaraþiile prevãzute la art. 2 ºi 3 din prezenta lege.      angajamentelor juridice conþinute în Carta socialã euro-
  Art. 2. Ñ În conformitate cu prevederile art. A paragra-    peanã revizuitã sã fie supusã mecanismului de control pre-
ful 1 din partea a III-a a Cartei sociale europene revizuite,   vãzut în partea a IV-a a Cartei sociale europene, adoptatã
România acceptã partea I din prezenta cartã ca o declara-     la Torino la 18 octombrie 1961.
þie care determinã obiectivele a cãror realizare o va urmãri     Art. 4. Ñ Instituþiile prevãzute în anexa la prezenta lege
prin toate mijloacele utile ºi se considerã legatã prin pre-    vor elabora ºi vor supune spre aprobare autoritãþilor
vederile art. 1, art. 4Ñ9, art. 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24,    publice competente, în termen de un an de la publicarea
25, 28 ºi 29, precum ºi, suplimentar, de prevederile art. 2    prezentei legi în Monitorul Oficial al României, mãsurile
paragrafele 1, 2, 4Ñ7, art. 3 paragrafele 1Ñ3, art. 13       necesare în vederea transpunerii efective în practicã a dis-
paragrafele 1Ñ3, art. 15 paragrafele 1 ºi 2, art. 18 para-     poziþiilor Cartei sociale europene revizuite.
     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
                     p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
                          PAULA IVÃNESCU
    Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
                         p. PREªEDINTELE SENATULUI,
                            ULM SPINEANU
    Bucureºti, 3 mai 1999.
    Nr. 74.
                 CARTA SOCIALÃ EUROPEANÃ REVIZUITÃ*)

                             PREAMBUL

     Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
     considerând cã obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsã între membrii sãi cu scopul
de a proteja ºi promova idealurile ºi principiile care sunt patrimoniul lor comun ºi de a favoriza progresul lor economic ºi
social, în special prin apãrarea ºi dezvoltarea drepturilor omului ºi libertãþilor fundamentale,
     considerând cã prin Convenþia europeanã pentru protecþia drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, sem-
natã la Roma la 4 noiembrie 1950, ºi prin protocoalele la aceasta statele membre ale Consiliului Europei au convenit sã
asigure populaþiilor lor drepturile civile ºi politice ºi libertãþile specificate în aceste instrumente,
     considerând cã prin Carta socialã europeanã, deschisã în vederea semnãrii la Torino la 18 octombrie 1961, ºi
prin protocoalele adiþionale la aceasta statele membre ale Consiliului Europei au convenit sã asigure populaþiilor lor drep-
turile sociale specificate în aceste instrumente pentru a ameliora nivelul lor de trai ºi a promova bunãstarea lor socialã,
     reamintind cã în cursul Conferinþei ministeriale a drepturilor omului, desfãºuratã la Roma la 5 noiembrie 1990, a
fost subliniatã necesitatea, pe de o parte, de a prezerva caracterul indivizibil al tuturor drepturilor omului, fie cã sunt
civile, politice, economice, sociale sau culturale, ºi, pe de altã parte, de a conferi Cartei sociale europene un nou impuls,
     hotãrâte, astfel cum s-a decis pe parcursul Conferinþei ministeriale desfãºurate la Torino la 21 ºi 22 octombrie
1992, sã actualizeze ºi sã adapteze conþinutul material al cartei, pentru a þine seama în special de schimbãrile sociale
fundamentale intervenite dupã adoptarea sa,
     recunoscând avantajul de a înscrie într-o cartã revizuitã, destinatã sã se substituie treptat Cartei sociale euro-
pene, drepturile garantate de cartã, astfel cum au fost amendate, drepturile garantate de Protocolul adiþional din 1988 ºi
sã adauge noi drepturi,
     au convenit asupra celor ce urmeazã:
             PARTEA I                 pentru asigurarea exercitãrii efective a urmãtoarelor drepturi
  Pãrþile contractante recunosc ca obiectiv al politicii lor, a  ºi principii:
cãrui realizare o vor urmãri prin toate mijloacele utile pe      1. orice persoanã trebuie sã aibã posibilitatea de a-ºi
plan naþional ºi internaþional, atingerea condiþiilor specifice  câºtiga existenþa printr-o muncã liber întreprinsã;

    *) Traducere.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 193/4.V.1999                      3

  2. toþi lucrãtorii au dreptul la condiþii de muncã         24. toþi lucrãtorii au dreptul la protecþie în caz de con-
echitabile;                             cediere;
  3. toþi lucrãtorii au dreptul la securitate ºi igienã în      25. toþi lucrãtorii au dreptul la protecþia propriilor creanþe
muncã;                               în caz de insolvabilitate a patronului lor;
  4. toþi lucrãtorii au dreptul la o salarizare echitabilã care   26. toþi lucrãtorii au dreptul la demnitate în muncã;
sã le asigure lor, precum ºi familiilor lor un nivel de trai      27. toate persoanele cu responsabilitãþi familiale, care
satisfãcãtor;                            sunt angajate sau doresc sã se angajeze în muncã, au
  5. toþi lucrãtorii ºi patronii au dreptul de a se asocia    dreptul sã o facã fãrã a fi supuse discriminãrilor ºi, pe cât
liber în organizaþii naþionale sau internaþionale pentru pro-    posibil, fãrã sã existe un conflict între responsabilitãþile lor
tecþia intereselor lor economice ºi sociale;            profesionale ºi familiale;
  6. toþi lucrãtorii ºi patronii au dreptul de a negocia       28. reprezentanþii lucrãtorilor din întreprindere au dreptul
colectiv;                              la protecþie împotriva actelor susceptibile sã le producã pre-
  7. copiii ºi tinerii au dreptul la protecþie specialã împo-
                                  judicii ºi trebuie sã li se acorde facilitãþi corespunzãtoare
triva pericolelor fizice ºi morale la care sunt expuºi;
                                  pentru a-ºi îndeplini atribuþiile;
  8. lucrãtoarele, în caz de maternitate, au dreptul la pro-
                                    29. toþi lucrãtorii au dreptul de a fi informaþi ºi consultaþi
tecþie specialã;
                                  în procedurile de concediere colectivã;
  9. orice persoanã are dreptul la mijloace corespunzã-
                                    30. orice persoanã are dreptul la protecþie împotriva
toare de orientare profesionalã, în vederea sprijinirii sale în
                                  sãrãciei ºi excluderii sociale;
alegerea unei profesii adecvate intereselor ºi aptitudinilor
sale profesionale;                           31. orice persoanã are dreptul la locuinþã.
  10. orice persoanã are dreptul la mijloace corespunzã-                   PARTEA a II-a
toare de formare profesionalã;                     Pãrþile se angajeazã sã se considere legate, conform
  11. orice persoanã are dreptul de a beneficia de toate     dispoziþiilor pãrþii a III-a, de obligaþiile ce rezultã din artico-
mãsurile care îi permit sã se bucure de cea mai bunã        lele ºi paragrafele urmãtoare:
stare de sãnãtate pe care o poate atinge;
  12. toþi lucrãtorii ºi persoanele aflate în întreþinerea                 ARTICOLUL 1
acestora au dreptul la securitate socialã;                         Dreptul la muncã
  13. orice persoanã lipsitã de resurse suficiente are drep-
tul la asistenþã socialã ºi medicalã;                  În vederea exercitãrii efective a dreptului la muncã, pãr-
  14. orice persoanã are dreptul de a beneficia de servicii    þile se angajeazã:
sociale calificate;                           1. sã recunoascã drept unul dintre principalele obiective
  15. orice persoanã handicapatã are dreptul la          ºi responsabilitãþi realizarea ºi menþinerea celui mai ridicat
autonomie, la integrare socialã ºi la participare în viaþa     ºi stabil nivel posibil de ocupare a forþei de muncã, în
comunitãþii;                            vederea realizãrii unei ocupãri depline;
  16. familia, în calitate de celulã fundamentalã a socie-      2. sã protejeze de o manierã eficientã dreptul lucrãtoru-
tãþii, are dreptul la o protecþie socialã, juridicã ºi economicã  lui de a-ºi câºtiga existenþa printr-o muncã liber întreprinsã;
corespunzãtoare, în vederea asigurãrii deplinei sale          3. sã stabileascã sau sã menþinã servicii gratuite de
dezvoltãri;                             angajare pentru toþi lucrãtorii;
  17. copiii ºi adolescenþii au dreptul la o protecþie        4. sã asigure sau sã favorizeze o orientare, formare ºi
socialã, juridicã ºi economicã corespunzãtoare;           readaptare profesionalã corespunzãtoare.
  18. cetãþenii uneia dintre pãrþile contractante au dreptul
de a exercita orice activitate lucrativã pe teritoriul unei alte               ARTICOLUL 2
pãrþi contractante, în condiþii de egalitate cu cetãþenii aces-         Dreptul la condiþii de muncã echitabile
teia din urmã, sub rezerva restricþiilor motivate de raþiuni
                                    În vederea asigurãrii exercitãrii efective a dreptului la
serioase cu caracter economic sau social;
                                  condiþii de muncã echitabile, pãrþile se angajeazã:
  19. lucrãtorii migranþi, cetãþeni ai uneia dintre pãrþile
contractante, ºi familiile lor au dreptul la protecþie ºi asis-     1. sã fixeze o duratã rezonabilã a muncii zilnice ºi sãp-
tenþã pe teritoriul oricãrei alte pãrþi contractante;        tãmânale, sãptãmâna de lucru trebuind sã fie redusã trep-
  20. lucrãtorii au dreptul la egalitate de ºanse ºi de tra-   tat, în mãsura în care o permit creºterea productivitãþii ºi
tament în materie de angajare ºi de profesie, fãrã discrimi-    ceilalþi factori relevanþi;
nare în funcþie de sex;                         2. sã prevadã zile de sãrbãtoare plãtite;
  21. lucrãtorii au dreptul de a fi informaþi ºi consultaþi în    3. sã asigure acordarea unui concediu anual plãtit de
cadrul întreprinderii;                       minimum 4 sãptãmâni;
  22. lucrãtorii au dreptul de a participa la determinarea      4. sã elimine riscurile inerente ocupaþiilor periculoase
ºi ameliorarea condiþiilor de muncã ºi a mediului de muncã     sau insalubre ºi, atunci când aceste riscuri nu au putut fi
din cadrul întreprinderii;                     încã eliminate sau suficient reduse, sã asigure lucrãtorilor
  23. orice persoanã vârstnicã are dreptul la protecþie      angajaþi în astfel de ocupaþii fie o reducere a duratei mun-
socialã;                              cii, fie concedii suplimentare plãtite;
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 193/4.V.1999

  5. sã asigure un repaus suplimentar care sã coincidã,                   ARTICOLUL 5
în mãsura în care este posibil, cu ziua sãptãmânii recu-                  Dreptul sindical
noscutã ca zi de repaus prin tradiþia sau obiceiurile þãrii ori
ale regiunii;                             În vederea garantãrii sau promovãrii libertãþii lucrãtorilor
  6. sã asigure ca lucrãtorii sã fie informaþi în scris, cât   ºi a patronilor de a constitui organizaþii locale, naþionale
mai curând posibil ºi în nici un caz mai târziu de douã luni    sau internaþionale pentru protecþia intereselor lor economice
                                  ºi sociale ºi de a adera la aceste organizaþii, pãrþile se
dupã angajare, despre aspectele esenþiale ale contractului
                                  angajeazã ca legislaþia naþionalã sã nu aducã atingere ºi
de muncã;
                                  sã nu fie aplicatã de o manierã care sã aducã atingere
  7. sã asigure ca lucrãtorii care desfãºoarã o muncã de
                                  acestei libertãþi. Mãsura în care garanþiile prevãzute în pre-
noapte sã beneficieze de mãsuri care þin seama de natura
                                  zentul articol se vor aplica poliþiei va fi determinatã prin
specialã a acestei munci.
                                  legislaþia sau prin reglementarea naþionalã. Principiul aplicã-
             ARTICOLUL 3                rii acestor garanþii membrilor forþelor armate ºi mãsura în
      Dreptul la securitate ºi la igienã în muncã       care ele se vor aplica acestei categorii de persoane sunt,
                                  de asemenea, determinate prin legislaþia sau prin regle-
  În vederea asigurãrii exercitãrii efective a dreptului la   mentarea naþionalã.
securitate ºi la igienã în muncã, pãrþile se angajeazã, în
consultare cu organizaþiile patronilor ºi lucrãtorilor:                   ARTICOLUL 6
  1. sã defineascã, sã punã în practicã ºi sã reexamineze             Dreptul de negociere colectivã
periodic o politicã naþionalã coerentã în materie de securi-
                                    În vederea asigurãrii exercitãrii efective a dreptului de
tate, de sãnãtate a lucrãtorilor ºi de mediu de muncã.
                                  negociere colectivã, pãrþile se angajeazã:
Aceastã politicã va avea drept obiect primordial ameliora-
                                    1. sã favorizeze consultarea paritarã între lucrãtori ºi
rea securitãþii ºi igienei profesionale ºi prevenirea acciden-
                                  patroni;
telor ºi lezãrii sãnãtãþii, care rezultã din muncã, sunt legate
                                    2. sã promoveze, atunci când este necesar ºi util, insti-
de muncã sau survin în cursul muncii, în special prin redu-
                                  tuirea procedurilor de negociere voluntarã între patroni sau
cerea la minimum a cauzelor riscurilor inerente mediului de
                                  organizaþiile patronale, pe de o parte, ºi organizaþiile lucrã-
muncã;                               torilor, pe de altã parte, în vederea reglementãrii condiþiilor
  2. sã emitã regulamente de securitate ºi igienã;        de angajare prin intermediul convenþiilor colective;
  3. sã asigure punerea în practicã a mãsurilor de control      3. sã favorizeze instituirea ºi utilizarea procedurilor adec-
al aplicãrii acestor regulamente;                 vate de conciliere ºi arbitraj voluntar pentru reglementarea
  4. sã promoveze instituirea progresivã a serviciilor de    conflictelor de muncã;
sãnãtate în muncã pentru toþi lucrãtorii, cu funcþii emina-    ºi recunosc:
mente preventive ºi de consiliere.                   4. dreptul lucrãtorilor ºi al patronilor la acþiuni colective,
             ARTICOLUL 4                în caz de conflict de interese, inclusiv dreptul la grevã, sub
                                  rezerva obligaþiilor care ar putea rezulta din convenþiile
        Dreptul la o salarizare echitabilã
                                  colective în vigoare.
  În vederea asigurãrii exercitãrii efective a dreptului la o
                                               ARTICOLUL 7
salarizare echitabilã, pãrþile se angajeazã:
  1. sã recunoascã dreptul lucrãtorilor la o salarizare sufi-        Dreptul copiilor ºi al tinerilor la protecþie
cientã, care sã le asigure acestora, precum ºi familiilor lor     În vederea asigurãrii exercitãrii efective a dreptului copi-
un nivel de trai decent;                      ilor ºi al tinerilor la protecþie, pãrþile se angajeazã:
  2. sã recunoascã dreptul lucrãtorilor la o ratã majoratã a     1. sã fixeze la 15 ani vârsta minimã de angajare, fiind
salarizãrii pentru orele suplimentare de muncã, cu excepþia    totuºi admise derogãri pentru copiii angajaþi în munci
unor cazuri speciale;                       uºoare, determinate, care nu riscã sã aducã atingere sãnã-
  3. sã recunoascã dreptul lucrãtorilor ºi al lucrãtoarelor   tãþii, moralitãþii sau educaþiei acestora;
la salarizare egalã pentru muncã de valoare egalã;           2. sã fixeze la 18 ani vârsta minimã de angajare pentru
  4. sã recunoascã dreptul tuturor lucrãtorilor la o       anumite ocupaþii determinate, considerate periculoase sau
perioadã de preaviz rezonabilã, în cazul încetãrii angajãrii;   insalubre;
  5. sã nu autorizeze reþinerile din salarii decât în condiþi-    3. sã interzicã angajarea copiilor, care sunt încã supuºi
ile ºi în limitele prescrise de legislaþia sau de reglementa-   instrucþiei obligatorii, în munci care îi priveazã de beneficiul
rea naþionalã ori fixate prin convenþii colective sau prin     deplin al acestei instrucþii;
sentinþe de arbitraj.                         4. sã limiteze durata muncii lucrãtorilor sub 18 ani, pen-
  Exercitarea acestor drepturi trebuie sã fie asiguratã fie   tru ca aceasta sã corespundã exigenþelor dezvoltãrii lor ºi,
prin intermediul convenþiilor colective încheiate în mod liber,  mai ales, nevoilor lor de formare profesionalã;
fie prin metodele legale de fixare a salariilor, fie prin orice    5. sã recunoscã dreptul tinerilor lucrãtori ºi ucenici la o
altã modalitate adecvatã condiþiilor naþionale.          salarizare echitabilã sau la o alocaþie corespunzãtoare;
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 193/4.V.1999                     5

  6. sã prevadã ca orele pe care tinerii le consacrã for-                 ARTICOLUL 10
mãrii profesionale pe durata timpului normal de muncã, cu              Dreptul la formare profesionalã
consimþãmântul patronului, sã fie considerate ca fiind
                                     În vederea exercitãrii efective a dreptului la formare pro-
incluse în ziua de muncã;
                                   fesionalã, pãrþile se angajeazã:
  7. sã fixeze la cel puþin 4 sãptãmâni durata concediilor
                                     1. sã asigure sau sã favorizeze, în funcþie de necesitãþi,
anuale plãtite ale lucrãtorilor sub 18 ani;             formarea tehnicã ºi profesionalã a tuturor persoanelor,
  8. sã interzicã angajarea lucrãtorilor sub 18 ani în munci    inclusiv a celor handicapate, în consultare cu organizaþiile
de noapte, cu excepþia anumitor locuri de muncã determi-       profesionale ale lucrãtorilor ºi patronilor, ºi sã acorde mij-
nate prin legislaþia sau prin reglementarea naþionalã;        loacele care sã permitã accesul la învãþãmântul tehnic
  9. sã prevadã ca lucrãtorii sub 18 ani, angajaþi în locuri    superior ºi la învãþãmântul universitar numai în conformitate
de muncã determinate prin legislaþia sau prin reglementarea     cu criteriul aptitudinii individuale;
naþionalã, sã fie supuºi unui control medical periodic;          2. sã asigure sau sã favorizeze un sistem de ucenicie
  10. sã asigure o protecþie specialã împotriva riscurilor     ºi alte sisteme de formare a tinerilor la locurile de muncã;
fizice ºi morale la care copiii ºi tinerii sunt expuºi ºi, în       3. sã asigure sau sã favorizeze, în funcþie de necesitãþi:
special, împotriva riscurilor care rezultã, într-o manierã        a) mãsuri corespunzãtoare ºi uºor accesibile, în vede-
directã sau indirectã, din munca lor.                rea formãrii lucrãtorilor adulþi;
                                     b) mãsuri speciale în vederea recalificãrii profesionale a
             ARTICOLUL 8                lucrãtorilor adulþi, necesare ca urmare a evoluþiei tehnice
     Dreptul lucrãtoarelor la protecþia maternitãþii      sau a unei noi orientãri a pieþei muncii;
                                     4. sã asigure sau sã favorizeze, în funcþie de necesitãþi,
  În vederea asigurãrii exercitãrii efective a dreptului lucrã-  mãsuri speciale de recalificare ºi de reintegrare a ºomerilor
toarelor la protecþia maternitãþii, pãrþile se angajeazã:      de lungã duratã;
  1. sã asigure lucrãtoarelor, înainte ºi dupã naºtere, un       5. sã încurajeze deplina utilizare a mijloacelor prevãzute
repaus cu o duratã totalã de cel puþin 14 sãptãmâni, fie       prin mãsuri corespunzãtoare, cum ar fi:
prin concediu plãtit, fie prin prestaþii adecvate de securitate      a) reducerea sau desfiinþarea tuturor taxelor ºi cheltuie-
socialã sau prin prestaþii din fonduri publice;           lilor;
  2. sã considere ilegal ca un patron sã anunþe concedie-        b) acordarea unei asistenþe financiare în cazurile adec-
                                   vate;
rea unei femei în perioada cuprinsã între momentul în care
                                     c) includerea în programul normal de lucru a timpului
aceasta a notificat starea sa de graviditate ºi încheierea
                                   consacrat cursurilor suplimentare de formare, urmate de un
concediului sãu de maternitate sau la o astfel de datã
                                   lucrãtor pe durata angajãrii, la cererea patronului sãu;
încât termenul de preaviz sã expire în cursul acestei           d) garantarea, printr-un control corespunzãtor, în consul-
perioade;                              tare cu organizaþiile profesionale ale lucrãtorilor ºi patroni-
  3. sã asigure mamelor care îºi alãpteazã copiii pauze      lor, a eficienþei sistemului de ucenicie ºi a oricãrui alt
suficiente în acest scop;                      sistem de formare pentru tinerii lucrãtori ºi, la modul gene-
  4. sã reglementeze munca de noapte a femeilor însãrci-      ral, a unei protecþii adecvate a tinerilor lucrãtori.
nate, a femeilor care au nãscut recent sau a celor care îºi
                                               ARTICOLUL 11
alãpteazã copiii;
                                           Dreptul la protecþia sãnãtãþii
  5. sã interzicã angajarea, în munci subterane în mine ºi
în orice alte munci cu caracter periculos, insalubru sau         În vederea exercitãrii efective a dreptului la protecþia
penibil, a femeilor însãrcinate, a femeilor care au nãscut      sãnãtãþii, pãrþile se angajeazã sã ia fie direct, fie în
recent sau a celor care îºi alãpteazã copiii ºi sã ia mãsuri     cooperare cu organizaþiile publice ºi private mãsuri cores-
corespunzãtoare pentru protejarea drepturilor acestor femei     punzãtoare, care vizeazã, în special:
în materie de angajare.                         1. sã elimine, în mãsura în care este posibil, cauzele
                                   unei sãnãtãþi deficitare;
             ARTICOLUL 9                  2. sã prevadã servicii de consultare ºi de educare în
        Dreptul la orientare profesionalã          ceea ce priveºte ameliorarea sãnãtãþii ºi dezvoltarea simþu-
                                   lui responsabilitãþii individuale în materie de sãnãtate;
  În vederea asigurãrii exercitãrii efective a dreptului la      3. sã previnã, în mãsura în care este posibil, bolile epi-
orientare profesionalã, pãrþile se angajeazã sã asigure sau     demice, endemice ºi alte boli, precum ºi accidentele.
sã promoveze, în funcþie de necesitãþi, un serviciu care va
                                               ARTICOLUL 12
sprijini toate persoanele, inclusiv cele handicapate, sã
rezolve problemele referitoare la alegerea unei profesii sau              Dreptul la securitate socialã
la avansarea profesionalã, þinând seama de caracteristicile       În vederea exercitãrii efective a dreptului la securitate
individului ºi de legãtura dintre acestea ºi posibilitãþile pieþei  socialã, pãrþile se angajeazã:
muncii; acest sprijin trebuie sã fie asigurat gratuit atât tine-     1. sã stabileascã sau sã menþinã un regim de securi-
rilor, inclusiv copiilor de vârstã ºcolarã, cât ºi adulþilor.    tate socialã;
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 193/4.V.1999

  2. sã menþinã regimul de securitate socialã la un nivel       2. sã încurajeze participarea indivizilor ºi a organizaþiilor
satisfãcãtor cel puþin egal cu cel necesar pentru ratificarea     benevole sau a altor organizaþii la crearea sau la menþine-
Codului european de securitate socialã;                rea acestor servicii.
  3. sã depunã eforturi pentru a aduce treptat regimul de                  ARTICOLUL 15
securitate socialã la un nivel mai ridicat;
                                     Dreptul persoanelor handicapate la autonomie, la integrare
  4. sã ia mãsuri, prin încheierea de acorduri bilaterale
                                         socialã ºi la participare în viaþa comunitãþii
sau multilaterale corespunzãtoare sau prin alte mijloace ºi
sub rezerva condiþiilor stipulate în aceste acorduri, pentru a      În vederea garantãrii exercitãrii efective de cãtre persoa-
asigura:                               nele handicapate, indiferent de vârstã, de natura ºi de ori-
  a) egalitatea de tratament între cetãþenii fiecãrei pãrþi ºi   ginea handicapului lor, a dreptului la autonomie, la
cetãþenii celorlalte pãrþi, în ceea ce priveºte drepturile de     integrare socialã ºi la participare în viaþa comunitãþii, pãrþile
securitate socialã, inclusiv pãstrarea avantajelor acordate de    se angajeazã, în special:
                                     1. sã ia mãsurile necesare pentru a furniza persoanelor
legislaþiile de securitate socialã, indiferent de deplasãrile pe
                                   handicapate o orientare, o educaþie ºi o formare profesio-
care persoanele protejate le-ar putea efectua între teritoriile
                                   nalã în cadrul schemelor generale ori de câte ori este posi-
pãrþilor;
                                   bil sau, dacã nu este posibil, prin intermediul instituþiei
  b) acordarea, menþinerea ºi restabilirea drepturilor de      specializate, publice sau private;
securitate socialã prin mijloace precum totalizarea perioade-       2. sã favorizeze accesul la angajare al acestor per-
lor de asigurare sau de angajare, îndeplinite conform legis-     soane, prin orice mãsurã susceptibilã sã încurajeze patronii
laþiei fiecãreia dintre pãrþi.                    sã angajeze ºi sã menþinã în activitate persoane handica-
                                   pate în mediul obiºnuit de muncã ºi sã adapteze condiþiile
             ARTICOLUL 13
                                   de muncã la nevoile acestor persoane sau, atunci când din
       Dreptul la asistenþã socialã ºi medicalã         cauza handicapului acest lucru nu este posibil, prin organi-
  În vederea exercitãrii efective a dreptului la asistenþã     zarea sau crearea de locuri de muncã protejate, în funcþie
                                   de gradul de invaliditate. Aceste mãsuri pot justifica, dacã
socialã ºi medicalã, pãrþile se angajeazã:
                                   este cazul, recurgerea la servicii specializate ºi de însoþire;
  1. sã vegheze ca orice persoanã care nu dispune de
                                     3. sã favorizeze deplina lor integrare ºi participare la
resurse suficiente ºi care nu este în mãsurã sã ºi le
                                   viaþa socialã, în special prin mãsuri, inclusiv ajutoare teh-
procure prin propriile mijloace sau sã le primeascã dintr-o      nice, care vizeazã depãºirea dificultãþilor lor de comunicare
altã sursã, în special prin prestaþii rezultate dintr-un regim    ºi de mobilitate ºi care sã le permitã accesul la mijloacele
de securitate socialã, sã poatã beneficia de o asistenþã       de transport, la locuinþã, la activitãþi culturale ºi la petrece-
corespunzãtoare ºi, în caz de boalã, de îngrijirile impuse      rea timpului liber.
de starea sa;
                                                ARTICOLUL 16
  2. sã vegheze ca persoanele care beneficiazã de o ast-
fel de asistenþã sã nu sufere, din acest motiv, o reducere        Dreptul familiei la protecþie socialã, juridicã ºi economicã
a drepturilor lor politice sau sociale;                  În vederea realizãrii condiþiilor de viaþã indispensabile
  3. sã prevadã ca fiecare sã poatã obþine, prin servicii      dezvoltãrii familiei, celula fundamentalã a societãþii, pãrþile
competente cu caracter public sau privat, orice sfat ºi orice     se angajeazã sã promoveze protecþia economicã, juridicã ºi
ajutor personal, necesare pentru a preveni, a îndepãrta sau      socialã a vieþii de familie, în special prin intermediul
a atenua starea de nevoie de ordin personal ºi de ordin        prestaþiilor sociale ºi familiale, al dispoziþiilor fiscale, al
familial;                               încurajãrii construcþiilor de locuinþe adaptate nevoilor fami-
  4. sã aplice dispoziþiile paragrafelor 1Ñ3 ale prezentului    liale, al ajutoarelor pentru tinerele familii sau prin orice alte
articol, în condiþii de egalitate cu propriii cetãþeni, cetãþenilor  mãsuri corespunzãtoare.
celorlalte pãrþi care se aflã în mod legal pe teritoriul aces-                 ARTICOLUL 17
tora, în conformitate cu obligaþiile pe care pãrþile ºi le
                                   Dreptul copiilor ºi al adolescenþilor la protecþie socialã, juridicã
asumã în virtutea Convenþiei europene de asistenþã socialã                    ºi economicã
ºi medicalã, semnatã la Paris la 11 decembrie 1953.
                                     În vederea asigurãrii exercitãrii efective a dreptului copi-
             ARTICOLUL 14                 ilor ºi al adolescenþilor de a creºte într-un mediu favorabil
      Dreptul de a beneficia de servicii sociale        dezvoltãrii personalitãþii lor ºi a aptitudinilor lor fizice ºi
                                   mentale, pãrþile se angajeazã sã ia fie direct, fie în coope-
  În vederea exercitãrii efective a dreptului de a beneficia     rare cu organizaþiile publice sau private toate mãsurile
de servicii sociale, pãrþile se angajeazã:              necesare ºi corespunzãtoare, care:
  1. sã încurajeze sau sã organizeze serviciile care utili-       1. a) sã asigure copiilor ºi adolescenþilor, þinând seama
zeazã metode specifice serviciului social ºi care contribuie     de drepturile ºi de obligaþiile pãrinþilor, îngrijirile, asistenþa,
la bunãstarea ºi la dezvoltarea indivizilor ºi a grupurilor în    educaþia ºi pregãtirea de care au nevoie, în special prin
cadrul comunitãþii, precum ºi la adaptarea lor la mediul       crearea sau menþinerea unor instituþii ori servicii adecvate
social;                                ºi suficiente în acest scop:
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 193/4.V.1999                      7

  b) sã protejeze copiii ºi adolescenþii împotriva neglijenþei,      6. sã faciliteze, pe cât posibil, reîntregirea familiei lucrã-
violenþei sau exploatãrii;                       torului migrant, autorizat sã se stabileascã pe teritoriul sãu;
  c) sã asigure o protecþie ºi un ajutor special din partea        7. sã asigure lucrãtorilor care se gãsesc în mod legal
statului pentru copilul sau adolescentul privat temporar ori      pe teritoriul lor un tratament nu mai puþin favorabil decât
definitiv de sprijinul familiei;                    cel acordat cetãþenilor lor pentru acþiunile în justiþie referi-
  2. sã asigure copiilor ºi adolescenþilor învãþãmânt primar     toare la chestiunile menþionate în prezentul articol;
ºi secundar gratuit, precum ºi sã favorizeze regularitatea         8. sã garanteze lucrãtorilor care locuiesc în mod legal
frecvenþei ºcolare.                          pe teritoriul lor cã nu vor putea fi expulzaþi decât dacã
             ARTICOLUL 18                 ameninþã securitatea statului sau contravin ordinii publice
                                    sau bunelor moravuri;
  Dreptul la exercitarea unei activitãþi lucrative pe teritoriul
                                      9. sã permitã, în cadrul limitelor fixate de legislaþie,
             celorlalte pãrþi
                                    transferul tuturor câºtigurilor ºi al economiilor lucrãtorilor
  În vederea exercitãrii efective a dreptului la exercitarea     migranþi, pe care aceºtia doresc sã le transfere;
unei activitãþi lucrative pe teritoriul oricãrei alte pãrþi, pãrþile    10. sã extindã protecþia ºi asistenþa prevãzute de pre-
se angajeazã:                             zentul articol asupra lucrãtorilor migranþi care lucreazã pe
  1. sã aplice într-un spirit liberal regulamentele existente;    cont propriu, dacã mãsurile respective sunt aplicabile aces-
  2. sã simplifice formalitãþile în vigoare ºi sã reducã sau     tei categorii;
sã desfiinþeze taxele consulare ºi alte taxe plãtibile de          11. sã favorizeze ºi sã faciliteze învãþarea limbii naþio-
cãtre lucrãtorii strãini sau de cãtre patronii lor;          nale a statului de primire sau, dacã sunt mai multe limbi, a
  3. sã flexibilizeze, în mod individual sau colectiv, regle-    uneia dintre ele, de cãtre lucrãtorii migranþi ºi membrii fami-
mentãrile care guverneazã angajarea lucrãtorilor strãini;       liilor lor;
ºi recunosc:                                12. sã favorizeze ºi sã faciliteze, în mãsura în care este
  4. dreptul de ieºire al cetãþenilor lor care doresc sã       posibil, învãþarea limbii materne a lucrãtorului migrant de
exercite o activitate lucrativã pe teritoriul celorlalte pãrþi.
                                    cãtre copiii acestuia.
             ARTICOLUL 19
                                                ARTICOLUL 20
 Dreptul lucrãtorilor migranþi ºi al familiilor lor la protecþie ºi
                                     Dreptul la egalitate de ºanse ºi de tratament în materie de
              asistenþã
                                      angajare ºi profesie, fãrã discriminare în funcþie de sex
  În vederea asigurãrii exercitãrii efective a dreptului lucrã-
                                      În vederea exercitãrii efective a dreptului la egalitate de
torilor migranþi ºi al familiilor lor la protecþie ºi asistenþã pe
teritoriul oricãrei alte pãrþi, pãrþile se angajeazã:         ºanse ºi de tratament în materie de angajare ºi de profe-
  1. sã menþinã sau sã se asigure cã existã servicii gra-      sie, fãrã discriminare în funcþie de sex, pãrþile se anga-
tuite corespunzãtoare care sã îi sprijine pe aceºti lucrãtori     jeazã sã recunoascã acest drept ºi sã ia mãsurile adecvate
ºi, în special, sã le furnizeze informaþii exacte ºi sã ia       pentru a asigura ºi a promova aplicarea sa în urmãtoarele
toate mãsurile utile, pe care le permit legislaþia ºi         domenii:
reglementãrile naþionale, împotriva oricãrei propagande înºe-       a) accesul la angajare, protecþia împotriva concedierii ºi
lãtoare privind emigrarea ºi imigrarea;                reintegrarea profesionalã;
  2. sã adopte, în limitele jurisdicþiei lor, mãsuri corespun-      b) orientarea ºi formarea profesionalã, recalificarea ºi
zãtoare pentru a facilita plecarea, transportul ºi primirea      readaptarea profesionalã;
acestor lucrãtori ºi familiilor lor ºi pentru a le asigura, în       c) condiþiile de angajare ºi de muncã, inclusiv salarizarea;
limitele jurisdicþiei lor, în timpul cãlãtoriei, serviciile sanitare    d) evoluþia carierei, inclusiv promovarea.
ºi medicale necesare, precum ºi condiþii bune de igienã;
                                                ARTICOLUL 21
  3. sã promoveze colaborarea, dupã caz, dintre serviciile
sociale, publice sau private, din þãrile de emigrare ºi de              Dreptul la informare ºi la consultare
imigrare;
                                      În vederea asigurãrii exercitãrii efective a dreptului lucrã-
  4. sã garanteze lucrãtorilor care se gãsesc în mod legal
                                    torilor la informare ºi la consultare în cadrul întreprinderii,
pe teritoriul lor, în mãsura în care aceste chestiuni sunt
                                    pãrþile se angajeazã sã ia sau sã promoveze mãsuri care
reglementate de legislaþie sau de alte prevederi ori sunt
                                    sã permitã lucrãtorilor sau reprezentanþilor acestora, în con-
supuse controlului autoritãþilor administrative, un tratament
nu mai puþin favorabil decât cel acordat cetãþenilor lor în      formitate cu legislaþia ºi practica naþionale:
ceea ce priveºte urmãtoarele aspecte:                   a) sã fie informaþi periodic sau la momentul oportun ºi
  a) salarizarea ºi alte condiþii de angajare ºi de muncã;      de o manierã clarã despre situaþia economicã ºi financiarã
  b) afilierea la organizaþii sindicale ºi beneficiul avantaje-   a întreprinderii în care sunt încadraþi, fiind înþeles cã divul-
lor oferite de convenþiile colective;                 garea anumitor informaþii care pot prejudicia întreprinderea
  c) locuinþa;                            va putea fi refuzatã sau cã se va putea solicita ca acestea
  5. sã asigure lucrãtorilor care se gãsesc în mod legal       sã fie confidenþiale; ºi
pe teritoriul lor un tratament nu mai puþin favorabil decât        b) sã fie consultaþi în timp util asupra deciziilor propuse
cel acordat cetãþenilor lor în ceea ce priveºte impozitele,      care sunt susceptibile sã afecteze substanþial interesele
taxele ºi contribuþiile aferente muncii, încasate de la        lucrãtorilor ºi, în special, asupra celor care ar putea avea
lucrãtori;                               consecinþe importante în privinþa angajãrii în întreprindere.
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 193/4.V.1999
             ARTICOLUL 22                   b) dreptul lucrãtorilor concediaþi fãrã motiv întemeiat la o
Dreptul de a lua parte la determinarea ºi ameliorarea condiþiilor    indemnizaþie adecvatã sau la o altã reparaþie corespunzã-
        de muncã ºi a mediului de muncã              toare.
                                      În acest scop, pãrþile se angajeazã sã asigure ca un
   În vederea asigurãrii exercitãrii efective a dreptului lucrã-
                                     lucrãtor care considerã cã a fãcut obiectul unei mãsuri de
torilor de a lua parte la determinarea ºi ameliorarea condi-
                                     concediere fãrã un motiv întemeiat sã aibã drept de apel
þiilor de muncã ºi a mediului de muncã în întreprindere,
                                     împotriva acestei mãsuri în faþa unui organ imparþial.
pãrþile se angajeazã sã ia sau sã promoveze mãsuri care
sã permitã lucrãtorilor sau reprezentanþilor acestora, în con-                  ARTICOLUL 25
formitate cu legislaþia ºi practica naþionale, sã contribuie:
                                      Dreptul lucrãtorilor la protecþia propriilor creanþe în caz de
   a) la determinarea ºi ameliorarea condiþiilor de muncã,
                                            insolvabilitate a patronului acestora
de organizare a muncii ºi a mediului de muncã;
   b) la protecþia sãnãtãþii ºi a securitãþii în cadrul între-       În vederea asigurãrii exercitãrii efective a dreptului lucrã-
prinderii;                                torilor la protecþia propriilor creanþe în caz de insolvabilitate
   c) la organizarea serviciilor ºi facilitãþilor sociale ºi socio-  a patronului lor, pãrþile se angajeazã sã prevadã garanta-
culturale ale întreprinderii;                      rea creanþelor lucrãtorilor, care rezultã din contracte de
   d) la controlul respectãrii reglementãrilor în acest        muncã sau din raporturi de muncã, de cãtre o instituþie de
domeniu.                                 garanþie sau prin orice altã formã efectivã de protecþie.
             ARTICOLUL 23
                                                 ARTICOLUL 26
    Dreptul persoanelor vârstnice la protecþie socialã
                                              Dreptul la demnitate în muncã
  În vederea exercitãrii efective a dreptului persoanelor
                                      În vederea asigurãrii exercitãrii efective a dreptului tutu-
vârstnice la protecþie socialã, pãrþile se angajeazã sã ia sau
                                     ror lucrãtorilor la protecþia demnitãþii lor în muncã, pãrþile
sã promoveze fie direct, fie în cooperare cu organizaþiile
                                     se angajeazã, în consultare cu organizaþiile patronilor ºi
publice sau private mãsuri adecvate, destinate, în special:
                                     lucrãtorilor:
  Ñ sã permitã persoanelor vârstnice sã rãmânã membri
deplini ai societãþii cât mai mult timp posibil, prin            1. sã promoveze sensibilizarea, informarea ºi prevenirea
intermediul:                               în materie de hãrþuire sexualã la locul de muncã sau în
  a) unor resurse suficiente care sã le permitã sã ducã o       legãturã cu munca ºi sã ia orice mãsurã adecvatã pentru
existenþã decentã ºi sã participe activ la viaþa publicã,        protejarea lucrãtorilor împotriva unor astfel de comporta-
socialã ºi culturalã;                          mente;
  b) difuzãrii informaþiilor privind serviciile ºi facilitãþile dis-   2. sã promoveze sensibilizarea, informarea ºi prevenirea
ponibile pentru persoanele vârstnice ºi posibilitãþile lor de a     în materie de acte condamnabile sau explicit ostile ºi ofen-
recurge la acestea;                           satoare, dirijate în mod repetat împotriva oricãrui salariat la
  Ñ sã permitã persoanelor vârstnice sã aleagã liber pro-       locul de muncã sau în legãturã cu munca, ºi sã ia orice
priul stil de viaþã ºi sã ducã o existenþã independentã în        mãsurã adecvatã pentru protejarea lucrãtorilor împotriva
mediul lor obiºnuit atâta timp cât doresc ºi cât acest lucru       unor astfel de comportamente.
este posibil, prin:
  a) punerea la dispoziþie a unor locuinþe corespunzãtoare                   ARTICOLUL 27
nevoilor acestora ºi stãrii lor de sãnãtate sau sprijin adec-       Dreptul lucrãtorilor cu responsabilitãþi familiale la egalitate de
vat în vederea amenajãrii locuinþei;                              ºanse ºi de tratament
  b) îngrijirea sãnãtãþii ºi servicii pe care starea acestora
le impune;                                  În vederea asigurãrii exercitãrii efective a dreptului la
  Ñ sã garanteze persoanelor vârstnice care trãiesc în         egalitate de ºanse ºi de tratament între lucrãtorii celor
instituþii o asistenþã corespunzãtoare în privinþa vieþii private    douã sexe cu responsabilitãþi familiale ºi între aceºti lucrã-
ºi participarea la determinarea condiþiilor de viaþã în         tori ºi ceilalþi lucrãtori, pãrþile se angajeazã:
instituþie.                                 1. sã ia mãsuri adecvate:
                                       a) pentru a permite lucrãtorilor cu responsabilitãþi fami-
             ARTICOLUL 24
                                     liale sã intre ºi sã rãmânã în viaþa activã sau sã revinã la
       Dreptul la protecþie în caz de concediere          aceasta dupã o absenþã datoratã acestor responsabilitãþi,
  În vederea asigurãrii exercitãrii efective a dreptului la      inclusiv mãsuri în domeniul orientãrii ºi formãrii profesio-
protecþie în caz de concediere, pãrþile se angajeazã sã         nale;
recunoascã:                                 b) pentru a þine seama de nevoile acestora în ceea ce
  a) dreptul lucrãtorilor de a nu fi concediaþi fãrã un motiv     priveºte condiþiile de angajare ºi de securitate socialã;
întemeiat, legat de aptitudinea sau de conduita acestora ori         c) pentru dezvoltarea sau promovarea serviciilor publice
de cerinþele de funcþionare a întreprinderii, a instituþiei sau     ori private, în special a serviciilor preºcolare de zi ºi a altor
a serviciului;                              modalitãþi de îngrijire;
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 193/4.V.1999                      9

  2. sã prevadã posibilitatea pentru fiecare pãrinte, în                   ARTICOLUL 31
cursul unei perioade dupã concediul de maternitate, de a                   Dreptul la locuinþã
obþine un concediu parental pentru îngrijirea copilului, ale
                                     În vederea asigurãrii exercitãrii efective a dreptului la
cãrui duratã ºi condiþii vor fi fixate prin legislaþia naþionalã,
                                   locuinþã, pãrþile se angajeazã sã ia mãsuri destinate:
convenþiile colective sau practica naþionalã;
                                     1. sã favorizeze accesul la locuinþã la un nivel adecvat;
  3. sã asigure ca responsabilitãþile familiale sã nu poatã
                                     2. sã previnã ºi sã atenueze lipsa locuinþelor, în vede-
constitui, ca atare, un motiv întemeiat de concediere.        rea eliminãrii progresive a acestei situaþii;
             ARTICOLUL 28                  3. sã facã accesibil costul locuinþei pentru persoanele
                                   care nu dispun de resurse suficiente.
Dreptul reprezentanþilor lucrãtorilor la protecþie în întreprindere
         ºi facilitãþile acordate acestora                      PARTEA a III-a

  În scopul asigurãrii exercitãrii efective a dreptului repre-                ARTICOLUL A
zentanþilor lucrãtorilor de a-ºi îndeplini funcþiile de reprezen-               Angajamente
tanþi, pãrþile se angajeazã sã asigure ca, în întreprindere:
                                      1. Sub rezerva dispoziþiilor art. B de mai jos, fiecare
  a) aceºtia sã beneficieze de o protecþie efectivã împo-
                                   parte contractantã se angajeazã:
triva actelor care ar putea sã le aducã un prejudiciu, inclu-       a) sã considere partea I din prezenta cartã ca o decla-
siv împotriva concedierii, ºi care ar fi motivate de calitatea    raþie determinând obiectivele a cãror realizare o va urmãri
sau de activitãþile acestora ca reprezentanþi ai lucrãtorilor     prin toate mijloacele utile, conform paragrafului introductiv
din întreprindere;                          din partea respectivã;
  b) aceºtia sã beneficieze de facilitãþi adecvate care sã        b) sã se considere legatã de cel puþin 6 din urmãtoa-
le permitã sã îºi îndeplineascã rapid ºi eficient propriile atri-   rele 9 articole ale pãrþii a II-a a cartei: art. 1, 5, 6, 7, 12,
buþii, þinând seama de sistemul de relaþii profesionale care     13, 16, 19 ºi 20;
prevaleazã în þarã, precum ºi de necesitãþile, de importanþa        c) sã se considere legatã de un numãr suplimentar de
ºi de posibilitãþile întreprinderii respective.            articole sau de paragrafe numerotate ale pãrþii a II-a a car-
                                   tei, pe care le va alege astfel încât numãrul total de
             ARTICOLUL 29                 articole ºi de paragrafe numerotate care o leagã sã nu fie
    Dreptul la informare ºi la consultare în procedurile      mai mic de 16 articole sau de 63 de paragrafe numerotate.
           de concediere colectivã                2. Articolele sau paragrafele alese conform prevederilor
                                   lit. b) ºi c) ale paragrafului 1 din prezentul articol vor fi
  În scopul asigurãrii exercitãrii efective a dreptului repre-   notificate secretarului general al Consiliului Europei în
zentanþilor lucrãtorilor de a fi informaþi ºi consultaþi în cazul   momentul depunerii instrumentului de ratificare, de accep-
concedierilor colective, pãrþile se angajeazã sã asigure ca      tare sau de aprobare.
patronii sã informeze ºi sã consulte reprezentanþii lucrãtori-       3. Fiecare parte contractantã va putea, în orice moment
lor în timp util, înaintea acestor concedieri colective, asu-     ulterior, sã declare, prin notificare adresatã secretarului
pra posibilitãþilor de a evita concedierile colective sau de a    general, cã se considerã legatã de orice alt articol sau
limita numãrul ºi de a atenua consecinþele acestora,         paragraf numerotat care figureazã în partea a II-a a cartei
recurgând, de exemplu, la mãsuri sociale însoþitoare care       ºi pe care nu îl acceptase încã în conformitate cu paragra-
vizeazã, în special, ajutorul pentru redistribuirea sau recali-    ful 1 din prezentul articol. Aceste angajamente ulterioare
ficarea lucrãtorilor respectivi.                   vor fi considerate parte integrantã a ratificãrii, acceptãrii sau
                                   aprobãrii ºi vor produce aceleaºi efecte începând din prima
             ARTICOLUL 30                 zi a lunii urmãtoare expirãrii unei perioade de o lunã dupã
  Dreptul la protecþie împotriva sãrãciei ºi excluderii sociale   data notificãrii.
                                      4. Fiecare parte contractantã va dispune de un sistem
  În scopul asigurãrii exercitãrii efective a dreptului la pro-   de inspecþie a muncii adecvat condiþiilor sale naþionale.
tecþie împotriva sãrãciei ºi excluderii sociale, pãrþile se
angajeazã:                                           ARTICOLUL B
  a) sã ia mãsuri în cadrul unei abordãri globale ºi coor-      Relaþia cu Carta socialã europeanã ºi cu Protocolul adiþional
donate pentru promovarea accesului efectiv în special la                      din 1988
angajare, locuinþã, formare, învãþãmânt, culturã, asistenþã        1. Nici o parte contractantã la Carta socialã europeanã
socialã ºi medicalã al persoanelor care se gãsesc sau care      sau la Protocolul adiþional din 5 mai 1988 nu poate rati-
riscã sã se gãseascã într-o situaþie de excludere socialã       fica, accepta sau aproba prezenta cartã fãrã a se consi-
sau de sãrãcie ºi al familiei acestora;                dera legatã cel puþin de prevederile corespunzãtoare ale
  b) dacã este necesar, sã reexamineze aceste mãsuri în       Cartei sociale europene ºi, dacã este cazul, ale
vederea adaptãrii lor.                        Protocolului adiþional de care era legatã.
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 193/4.V.1999

  2. Acceptarea obligaþiilor oricãrei prevederi prin prezenta               ARTICOLUL G
cartã va avea ca efect faptul cã, de la data intrãrii în                    Restricþii
vigoare a acelor obligaþii pentru partea contractantã respec-
tivã, prevederile corespunzãtoare din Carta socialã euro-        1. Drepturile ºi principiile enunþate în partea I, atunci
peanã ºi, dacã este cazul, din Protocolul adiþional din 1988    când vor fi efectiv aplicate, ºi exercitarea efectivã a acestor
nu se vor mai aplica pãrþii respective în cazul în care acea    drepturi ºi principii, aºa cum este prevãzut în partea a II-a,
parte era legatã de primul dintre cele douã instrumente       nu vor putea face obiectul unor restricþii sau limitãri nespe-
citate anterior sau de ambele instrumente.             cificate în pãrþile I ºi a II-a, cu excepþia celor prescrise prin
                                  lege ºi care sunt necesare într-o societate democraticã
            PARTEA a IV-a                pentru a garanta respectarea drepturilor ºi libertãþilor altora
             ARTICOLUL C                sau pentru a proteja ordinea publicã, securitatea naþionalã,
                                  sãnãtatea publicã sau bunele moravuri.
 Controlul aplicãrii angajamentelor conþinute în prezenta cartã
                                    2. Restricþiile permise în virtutea prezentei carte ºi obli-
  Aplicarea angajamentelor juridice conþinute în prezenta     gaþiile recunoscute în aceasta nu pot fi aplicate decât în
cartã va fi supusã aceluiaºi control ca ºi în cazul Cartei     scopul pentru care au fost prevãzute.
sociale europene.
                                               ARTICOLUL H
             ARTICOLUL D                Relaþii între cartã ºi dreptul intern sau acordurile internaþionale
           Reclamaþii colective
                                    Prevederile prezentei carte nu vor aduce atingere dispo-
  1. Dispoziþiile Protocolului adiþional la Carta socialã euro-  ziþiilor dreptului intern ºi ale tratatelor, convenþiilor sau
peanã, prevãzând un sistem de reclamaþii colective, se vor     acordurilor bilaterale ori multilaterale care sunt sau vor intra
aplica angajamentelor înscrise în prezenta cartã pentru sta-    în vigoare ºi care acordã un tratament mai favorabil per-
tele care au ratificat protocolul menþionat.            soanelor protejate.
  2. Orice stat care nu este legat de Protocolul adiþional
la Carta socialã europeanã prevãzând un sistem de                       ARTICOLUL I
reclamaþii colective va putea, în momentul depunerii instru-         Punerea în aplicare a angajamentelor asumate
mentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare a pre-
                                    1. Fãrã a aduce atingere mijloacelor de punere în apli-
zentei carte sau în orice alt moment ulterior, sã declare,
                                  care prevãzute în aceste articole, dispoziþiile relevante ale
prin notificare adresatã secretarului general al Consiliului
                                  art. 1Ñ31 ale pãrþii a II-a din prezenta cartã vor fi puse în
Europei, cã acceptã controlul obligaþiilor înscrise în prezenta
                                  aplicare prin:
cartã conform procedurii prevãzute în protocolul menþionat.
                                    a) legislaþie sau reglementare;
            PARTEA a V-a                  b) convenþii încheiate între patroni sau organizaþii patro-
                                  nale ºi organizaþii ale lucrãtorilor;
             ARTICOLUL E
                                    c) o combinaþie a acestor douã metode;
            Nediscriminarea                 d) alte mijloace corespunzãtoare.
  Respectarea drepturilor recunoscute în prezenta cartã        2. Angajamentele decurgând din paragrafele 1, 2, 3, 4,
trebuie asiguratã fãrã deosebire de rasã, sex, limbã, religie,   5 ºi 7 ale art. 2, din paragrafele 4, 6 ºi 7 ale art. 7, din
opinii politice sau orice alte opinii, origine naþionalã sau    paragrafele 1, 2, 3 ºi 5 ale art. 10 ºi ale art. 21 ºi 22 ale
socialã, sãnãtate, apartenenþã la o minoritate naþionalã,      pãrþii a II-a din prezenta cartã vor fi considerate ca fiind
naºtere sau orice altã situaþie.                  respectate de îndatã ce aceste dispoziþii vor fi aplicate,
                                  conform paragrafului 1 al prezentului articol, marii majoritãþi
             ARTICOLUL F                a lucrãtorilor respectivi.
     Derogãri în caz de rãzboi sau de pericol public
                                               ARTICOLUL J
  1. În caz de rãzboi sau în cazul altui pericol public care                Amendamente
ameninþã viaþa naþiunii, orice parte contractantã poate lua
mãsuri care derogã de la obligaþiile prevãzute în prezenta       1. Orice amendament la pãrþile I ºi a II-a din prezenta
cartã, în stricta mãsurã în care situaþia o reclamã ºi cu      cartã, destinat sã extindã drepturile garantate prin cartã, ºi
condiþia ca aceste mãsuri sã nu fie în contradicþie cu cele-    orice amendament la pãrþile IIIÑVI, propus de o parte con-
lalte obligaþii decurgând din dreptul internaþional.        tractantã sau de Comitetul guvernamental, este comunicat
  2. Orice parte contractantã care ºi-a exercitat acest      secretarului general al Consiliului Europei ºi transmis de
drept de derogare îl va informa, într-un interval de timp      secretarul general pãrþilor contractante la prezenta cartã.
rezonabil, pe secretarul general al Consiliului Europei de-       2. Orice amendament propus conform prevederilor para-
spre toate mãsurile luate ºi despre motivele care le-au       grafului precedent este examinat de Comitetul guvernamen-
inspirat. De asemenea, aceasta trebuie sã îl informeze pe      tal, care înainteazã textul adoptat Comitetului de Miniºtri,
secretarul general despre data la care aceste mãsuri au       dupã consultarea Adunãrii Parlamentare. Dupã aprobarea
încetat sã fie în vigoare ºi la care dispoziþiile cartei pe     sa de cãtre Comitetul de Miniºtri, acest text este comunicat
care le-a acceptat sunt din nou aplicabile în întregime.      pãrþilor contractante în vederea acceptãrii sale.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 193/4.V.1999                   11

  3. Orice amendament la partea I sau la partea a II-a       3. Carta se va aplica pe teritoriul sau pe teritoriile
din prezenta cartã va intra în vigoare, pentru pãrþile con-    desemnate în declaraþia menþionatã în paragraful precedent,
tractante care l-au acceptat, în prima zi a lunii urmãtoare    începând din prima zi a lunii urmãtoare expirãrii unei
expirãrii unei perioade de o lunã de la data la care trei     perioade de o lunã de la data primirii notificãrii acestei
pãrþi contractante îl vor fi informat pe secretarul general cã  declaraþii de cãtre secretarul general.
l-au acceptat. Pentru orice parte contractantã care îl va       4. Orice parte contractantã va putea, în orice moment
accepta ulterior, amendamentul va intra în vigoare în prima    ulterior, sã declare, prin notificare adresatã secretarului
zi a lunii urmãtoare expirãrii unei perioade de o lunã de la   general al Consiliului Europei, cã, în ceea ce priveºte unul
data la care partea respectivã îl va fi informat pe secretarul  sau mai multe teritorii la care carta se aplicã în virtutea
general despre acceptarea sa.                   paragrafului 2 din prezentul articol, acceptã ca obligatoriu
  4. Orice amendament la pãrþile III-VI ale prezentei carte   orice articol sau paragraf numerotat pe care nu îl accep-
va intra în vigoare în prima zi a lunii urmãtoare expirãrii    tase încã în privinþa acestui teritoriu sau acestor teritorii.
unei perioade de o lunã de la data la care toate pãrþile     Aceste angajamente ulterioare vor fi considerate parte inte-
contractante îl vor fi informat pe secretarul general cã l-au   grantã a declaraþiei originale în ceea ce priveºte teritoriul
acceptat.                             respectiv ºi vor produce aceleaºi efecte începând din prima
                                 zi a lunii urmãtoare expirãrii unei perioade de o lunã de la
            PARTEA a VI-a
                                 data primirii notificãrii de cãtre secretarul general.
            ARTICOLUL K
                                             ARTICOLUL M
     Semnarea, ratificarea ºi intrarea în vigoare
                                              Denunþarea
  1. Prezenta cartã este deschisã semnãrii statelor mem-
                                   1. Nici o parte contractantã nu poate denunþa prezenta
bre ale Consiliului Europei. Ea va fi supusã ratificãrii,
                                 cartã înainte de expirarea unei perioade de 5 ani de la
acceptãrii sau aprobãrii. Instrumentele de ratificare, de
                                 data la care carta a intrat în vigoare în ceea ce o priveºte
acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul
                                 sau înainte de expirarea oricãrei alte perioade ulterioare de
general al Consiliului Europei.
                                 2 ani ºi, în toate cazurile, un preaviz de 6 luni va fi notifi-
  2. Prezenta cartã va intra în vigoare în prima zi a lunii
                                 cat secretarului general al Consiliului Europei, care va
urmãtoare expirãrii unei perioade de o lunã de la data la
                                 informa în aceastã privinþã celelalte pãrþi contractante.
care trei state ale Consiliului Europei îºi vor fi exprimat
                                   2. Orice parte contractantã poate, conform dispoziþiilor
consimþãmântul de a fi legate de prezenta cartã, conform
                                 enunþate în paragraful precedent, sã denunþe orice articol
prevederilor paragrafului precedent.
                                 sau paragraf al pãrþii a II-a din cartã pe care l-a acceptat,
  3. Pentru orice stat membru care îºi va exprima ulterior
                                 sub rezerva ca numãrul articolelor sau paragrafelor prin
consimþãmântul de a fi legat de prezenta cartã, aceasta va
                                 care se leagã aceastã parte contractantã sã nu fie nicio-
intra în vigoare în prima zi a lunii urmãtoare expirãrii unei
                                 datã mai mic de 16 în primul caz ºi de 63 în cel de-al
perioade de o lunã de la data depunerii instrumentului de
                                 doilea caz ºi ca acest numãr de articole sau de paragrafe
ratificare, de acceptare sau de aprobare.
                                 sã continue sã cuprindã articolele selectate de aceastã
            ARTICOLUL L                parte contractantã dintre cele la care se face o referire
           Aplicare teritorialã            specialã în art. A paragraful 1 lit. b).
                                   3. Orice parte contractantã poate denunþa prezenta cartã
   1. Prezenta cartã se aplicã pe teritoriul metropolitan al  sau orice articol ori paragraf al pãrþii a II-a din cartã în
fiecãrei pãrþi contractante. Orice semnatar poate, în       condiþiile prevãzute în paragraful 1 al prezentului articol, în
momentul semnãrii sau în momentul depunerii instrumentu-     privinþa oricãrui teritoriu la care prezenta cartã se aplicã în
lui sãu de ratificare, de acceptare sau de aprobare, sã pre-   virtutea unei declaraþii formulate în conformitate cu paragra-
cizeze, prin declaraþie adresatã secretarului general al     ful 2 al art. L.
Consiliului Europei, teritoriul care este considerat în acest
scop drept teritoriul sãu metropolitan.                          ARTICOLUL N
   2. Orice semnatar poate, în momentul semnãrii sau în                   Anexã
momentul depunerii instrumentului de ratificare, de accep-
tare ori de aprobare sau în orice alt moment ulterior, sã      Anexa la prezenta cartã face parte integrantã din aceasta.
declare, prin notificare adresatã secretarului general al                 ARTICOLUL O
Consiliului Europei, cã prezenta cartã se va aplica, în între-
                                               Notificãri
gime sau în parte, acelui sau acelor teritorii metropolitane
specificate în respectiva declaraþie ºi cãrora le asigurã rela-    Secretarul general al Consiliului Europei va notifica sta-
þiile internaþionale sau pentru care îºi asumã responsabilita-  telor membre ale Consiliului Europei ºi directorului general
tea internaþionalã. Acesta va specifica în aceastã declaraþie   al Biroului Internaþional al Muncii:
articolele sau paragrafele din partea a II-a a cartei pe care     a) orice semnare;
le acceptã ca obligatorii în privinþa fiecãrui teritoriu desem-    b) depunerea oricãrui instrument de ratificare, de accep-
nat în declaraþie.                        tare sau de aprobare;
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 193/4.V.1999

  c) orice datã de intrare în vigoare a prezentei carte, în     În considerarea celor de mai sus, subsemnaþii, având
conformitate cu art. K;                      depline puteri în acest scop, am semnat prezenta cartã
  d) orice declaraþie fãcutã în aplicarea art. A paragrafele  revizuitã.
2 ºi 3, art. D paragrafele 1 ºi 2, art. F paragraful 2 ºi       Încheiatã la Strasbourg la 3 mai 1996, în limbile fran-
                                 cezã ºi englezã, ambele texte fiind egal autentice, într-un
art. L paragrafele 1, 2, 3 ºi 4;
                                 singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului
  e) orice amendament în conformitate cu art. J;        Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
  f) orice denunþare în conformitate cu art. M;         transmite copii certificate conforme fiecãrui stat membru al
  g) orice alt act, notificare sau comunicare în legãturã cu  Consiliului Europei ºi directorului general al Biroului
prezenta cartã.                          Internaþional al Muncii.
                                                                 ANEXÃ
                                                   la Carta socialã europeanã revizuitã


  CÂMPUL DE APLICARE A CARTEI SOCIALE EUROPENE REVIZUITE ÎN PRIVINÞA PERSOANELOR PROTEJATE

  1. Sub rezerva prevederilor art. 12 paragraful 4 ºi ale              Articolul 3 paragraful 4
art. 13 paragraful 4, persoanele vizate la art. 1Ñ17 ºi       În scopul aplicãrii acestei prevederi, atribuþiile, organiza-
20Ñ31 nu includ strãinii decât în mãsura în care sunt       rea ºi condiþiile de funcþionare ale acestor servicii trebuie
cetãþeni ai altor pãrþi, care îºi au reºedinþa legalã sau care  sã fie determinate prin legislaþie sau prin reglementãri inter-
lucreazã în mod regulat pe teritoriul pãrþii respective, fiind  naþionale, prin convenþii colective sau prin orice alt mijloc
înþeles cã articolele menþionate vor fi interpretate în lumina  adecvat condiþiilor naþionale.
dispoziþiilor art. 18 ºi 19.
                                           Articolul 4 paragraful 4
  Prezenta interpretare nu exclude acordarea unor drep-
                                   Aceastã prevedere va fi interpretatã astfel încât sã nu
turi similare ºi altor persoane de cãtre una dintre pãrþi.
                                 interzicã o concediere imediatã în caz de abatere gravã.
  2. Fiecare parte va acorda refugiaþilor care corespund
definiþiei Convenþiei de la Geneva din 28 iulie 1951 privind             Articolul 4 paragraful 5
statutul refugiaþilor ºi Protocolului din 31 ianuarie 1967,      Se înþelege cã o parte îºi poate lua angajamentul cerut
care locuiesc legal pe teritoriul sãu, un tratament cât mai    în acest paragraf, dacã reþinerile din salarii sunt interzise
favorabil posibil ºi, în orice caz, nu mai puþin favorabil    pentru marea majoritate a lucrãtorilor fie prin lege, fie prin
decât cel la care aceasta s-a angajat în virtutea convenþiei   convenþii colective sau sentinþe de arbitraj, singurele excep-
din 1951, precum ºi a celorlalte acorduri internaþionale     þii fiind constituite de persoanele care nu sunt acoperite de
existente ºi aplicabile refugiaþilor mai sus menþionaþi.     aceste instrumente.
  PARTEA I, paragraful 18, ºi PARTEA a II-a, articolul 18              Articolul 6 paragaful 4
            paragraful 1                 Se înþelege cã fiecare parte poate, în ceea ce o pri-
  Se înþelege cã aceste prevederi nu privesc intrarea pe    veºte, sã reglementeze prin lege exercitarea dreptului la
teritoriul pãrþilor ºi nu aduc atingere prevederilor Convenþiei  grevã, cu condiþia ca orice altã restricþie eventualã a aces-
europene privind stabilirea resortisanþilor strãini, semnatã la  tui drept sã poatã fi justificatã în conformitate cu prevede-
Paris la 13 decembrie 1955.                    rile art. G.
            PARTEA a II-a                         Articolul 7 paragraful 2
          Articolul 1 paragraful 2             Prezenta prevedere nu împiedicã pãrþile sã prevadã în
  Aceastã prevedere nu trebuie sã fie interpretatã ca      lege posibilitatea ca tinerii care nu au împlinit vârsta
interzicând sau ca autorizând clauzele sau practicile de     minimã prevãzutã sã realizeze munci strict necesare pre-
securitate sindicalã.                       gãtirii profesionale proprii atunci când munca se realizeazã
                                 sub controlul personalului competent autorizat ºi cu condiþia
          Articolul 2 paragraful 6
                                 ca securitatea ºi protecþia sãnãtãþii tinerilor în muncã sã fie
  Pãrþile vor putea dispune ca aceastã prevedere sã nu      garantate.
se aplice:
  a) lucrãtorilor care au un contract sau un raport de                Articolul 7 paragraful 8
muncã a cãrui duratã totalã nu depãºeºte o lunã ºi/sau a       Se înþelege cã o parte va îndeplini anagajamentul cerut
cãrui duratã sãptãmânalã de lucru nu depãºeºte 8 ore;       în acest paragraf, dacã se conformeazã spiritului acestui
  b) atunci când contractul sau raportul de muncã are un     angajament, prevãzând prin legislaþia proprie ca marea
caracter ocazional ºi/sau specific, cu condiþia, în acest caz,  majoritate a persoanelor în vârstã de pânã la 18 ani sã nu
ca motive obiective sã justifice neaplicarea.           fie angajatã în munci de noapte.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 193/4.V.1999                     13
           Articolul 8 paragraful 2             sionale care, în funcþie de natura lor sau de condiþiile de
  Aceastã dispoziþie nu va fi interpretatã ca ºi cum ar       exercitare, nu pot fi încredinþate decât persoanelor de un
consacra o interdicþie cu caracter absolut. Pot interveni       anumit sex. Aceastã dispoziþie nu va fi interpretatã ca obli-
excepþii, de exemplu, în cazurile urmãtoare:             gând pãrþile sã decidã, pe cale legislativã sau reglemen-
  a) dacã lucrãtoarea a comis o greºealã ce justificã înce-     tarã, lista cuprinzând activitãþile profesionale care, în funcþie
tarea raportului de muncã;                      de natura lor, pot fi rezervate lucrãtorilor de un anumit sex.
  b) dacã întreprinderea respectivã îºi înceteazã activita-
                                               Articolele 21 ºi 22
tea;
                                     1. În scopul aplicãrii acestor articole, expresia reprezen-
  c) dacã termenul prevãzut de contractul de muncã a
                                   tanþi ai lucrãtorilor desemneazã persoanele recunoscute ca
încetat.
                                   atare de legislaþia ºi practica naþionale.
           Articolul 12 paragraful 4              2. Expresia legislaþia ºi practica naþionale vizeazã, dupã
  Expresia ºi sub rezerva condiþiilor stipulate în aceste acor-   caz, în afarã de legi ºi alte acte normative, convenþiile
duri, care figureazã în introducerea acestui paragraf, este      colective, alte acorduri între patron ºi reprezentanþii lucrãto-
consideratã ca având semnificaþia cã, referitor la prestaþiile    rilor, uzanþele ºi hotãrârile judecãtoreºti pertinente.
care existã independent de sistemul contributiv, o parte         3. În scopul aplicãrii acestor articole, termenul întreprin-
poate cere realizarea unei perioade de ºedere determinate       dere este interpretat ca vizând un ansamblu de elemente
înainte de acordarea acestor prestaþii cetãþenilor altor pãrþi.    materiale ºi nemateriale, având sau nu personalitate juri-
                                   dicã, destinat producþiei de bunuri sau prestãrii de servicii,
           Articolul 13 paragraful 4            în scop economic, ºi dispunând de putere de decizie în
  Guvernele care nu sunt pãrþi la Convenþia europeanã de      privinþa comportamentului sãu pe piaþã.
asistenþã socialã ºi medicalã pot sã ratifice carta în ceea        4. Se înþelege cã pot fi excluse de la aplicarea acestor
ce priveºte acest paragraf, sub rezerva acordãrii cetãþenilor     articole comunitãþile religioase ºi instituþiile lor, chiar atunci
altor pãrþi a unui tratament conform prevederilor convenþiei     când aceste instituþii sunt întreprinderi, în sensul paragrafu-
menþionate.                              lui 3. Instituþiile care desfãºoarã activitãþi inspirate de anu-
                                   mite idealuri sau care se ghideazã dupã anumite concepte
              Articolul 16
                                   morale, idealuri ºi concepte protejate de legislaþia naþionalã
  Se înþelege cã protecþia acordatã de aceastã prevedere
                                   pot fi excluse de la aplicarea acestor articole, în mãsura în
acoperã familiile monoparentale.
                                   care acest lucru este necesar pentru protejarea orientãrii
              Articolul 17                întreprinderii.
  Se înþelege cã aceastã prevedere acoperã toate persoa-        5. Se înþelege cã, atunci când într-un stat drepturile
nele în vârstã de pânã la 18 ani, cu excepþia situaþiei în      enunþate în prezentele articole sunt exercitate în cadrul
care majoratul este atins mai devreme, în virtutea legislaþiei    diverselor filiale ale întreprinderii, partea respectivã trebuie
aplicabile, fãrã prejudicierea altor dispoziþii specifice prevã-   sã fie consideratã ca îndeplinind obligaþiile ce decurg din
zute de cartã, ºi anume la art. 7.                  aceste prevederi.
  Aceasta nu presupune obligaþia de a asigura învãþãmân-        6. Pãrþile vor putea exclude din câmpul de aplicare a
tul obligatoriu pânã la vârsta menþionatã mai sus.          prezentelor articole întreprinderile ale cãror efective nu ating
                                   un prag stipulat de legislaþia ºi practica naþionale.
           Articolul 19 paragraful 6
  În scopul aplicãrii prezentei dispoziþii, prin familie a lucrã-               Articolul 22
torului migrant se înþelege cel puþin soþul/soþia lucrãtorului ºi     1. Aceastã prevedere nu afecteazã atribuþiile ºi obligaþi-
copiii sãi necãsãtoriþi, atâta timp cât ei sunt consideraþi      ile statelor în materie de adoptare a reglementãrilor referi-
minori de legislaþia pertinentã a statului primitor ºi sunt      toare la igiena ºi securitatea la locul de muncã sau
întreþinuþi de cãtre lucrãtor.                    competenþele ºi responsabilitãþile organelor însãrcinate cu
                                   supravegherea respectãrii aplicãrii acestora.
              Articolul 20                  2. Expresia servicii ºi facilitãþi sociale ºi socioculturale
  1. Se înþelege cã materiile ce aparþin domeniului securi-     vizeazã serviciile ºi facilitãþile de naturã socialã ºi/sau cul-
tãþii sociale, precum ºi prevederile referitoare la prestaþiile    turalã pe care le oferã anumite întreprinderi lucrãtorilor,
de ºomaj, la prestaþiile pentru persoanele vârstnice ºi la      cum ar fi: asistenþa socialã, terenurile de sport, sãlile pen-
prestaþiile de urmaº pot fi excluse din câmpul de aplicare a     tru hrãnirea sugarilor, bibliotecile, taberele de vacanþã etc.
acestui articol.
                                             Articolul 23 paragraful 1
  2. Nu vor fi considerate discriminãri, în sensul prezentu-
                                     În scopul aplicãrii acestui paragraf, expresia cât mai mult
lui articol, prevederile referitoare la protecþia femeii, mai
                                   timp posibil se referã la capacitãþile fizice, psihologice ºi
ales în ceea ce priveºte sarcina, naºterea ºi perioada post-
                                   intelectuale ale persoanei în vârstã.
natalã.
  3. Prezentul articol nu împiedicã adoptarea de mãsuri                    Articolul 24
specifice vizând remedierea inegalitãþilor de fapt.            1. Se înþelege cã în scopul aplicãrii acestui articol ter-
  4. Pot fi excluse din câmpul de aplicare a prezentului      menul concediere semnificã încetarea raportului de muncã
articol sau a unora dintre dispoziþiile sale activitãþile profe-   la iniþiativa patronului.
  14             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 193/4.V.1999

   2. Se înþelege cã acest articol acoperã toþi lucrãtorii, dar    4. Legislaþiile ºi reglementãrile naþionale pot limita pro-
cã o parte poate sustrage, în întregime sau parþial, de sub     tecþia creanþelor lucrãtorilor la o sumã determinatã care va
protecþia sa urmãtoarele categorii de salariaþi:           trebui sã fie de un nivel social acceptabil.
   a) lucrãtorii angajaþi în baza unui contract de muncã
încheiat pe o perioadã determinatã sau care prevede o                      Articolul 26
muncã determinatã;                           Se înþelege cã acest articol nu obligã pãrþile sã adopte
   b) lucrãtorii care efectueazã o perioadã de probã sau      un act normativ.
care nu realizeazã perioada de vechime cerutã, cu condiþia       Se înþelege cã paragraful 2 nu acoperã hãrþuirea
ca durata acesteia sã fie stabilitã dinainte ºi ca ea sã fie     sexualã.
rezonabilã;
                                                 Articolul 27
   c) lucrãtorii angajaþi cu titlu ocazional pe o perioadã
                                     Se înþelege cã acest articol se aplicã lucrãtorilor celor
scurtã.
   3. În scopul aplicãrii acestui articol, urmãtoarele situaþii  douã sexe care au responsabilitãþi familiale faþã de copiii
nu constituie motive întemeiate de concediere:            aflaþi în întreþinerea lor, precum ºi faþã de alþi membri ai
   a) afilierea sindicalã sau participarea la activitãþi sindi-  familiei lor directe, care au nevoie, în mod evident, de
cale în afara orelor de program sau, cu consimþãmântul        îngrijirea sau de sprijinul lor, atunci când aceste responsa-
patronului, în timpul orelor de program;               bilitãþi limiteazã posibilitãþile lucrãtorilor de a se pregãti, de
   b) faptul de a solicita, de a exercita sau de a avea      a intra, de a participa sau de a progresa într-o activitate
mandat de reprezentant al lucrãtorilor;               economicã.
   c) faptul de a fi depus o plângere sau de a fi participat      Expresiile copii aflaþi în întreþinere ºi alt membru al familiei
la proceduri angajate împotriva unui patron pe motivul unor     directe, care are nevoie, în mod evident, de îngrijire ºi de sprijin
pretinse încãlcãri ale legislaþiei sau de a fi prezentat un     sunt înþelese în sensul definit de legislaþiile naþionale ale
recurs în faþa autoritãþilor administrative competente;       pãrþilor.
   d) rasa, culoarea, sexul, starea civilã, responsabilitãþile
familiale, sarcina, religia, opinia politicã, originea naþionalã               Articolele 28 ºi 29
sau socialã;                               În sensul aplicãrii acestor articole, termenul reprezentanþi
   e) concediul de maternitate sau concediul parental;       ai lucrãtorilor desemneazã persoanele recunoscute ca atare
   f) absenþa temporarã de la muncã pe motiv de boalã       de legislaþia ºi practica naþionale.
sau accident.
                                              PARTEA a III-a
   4. Se înþelege cã indemnizaþia sau orice altã reparaþie
                                    Se înþelege cã prezenta cartã conþine angajamente juri-
adecvatã în caz de concediere fãrã motiv întemeiat trebuie
                                   dice cu caracter internaþional, a cãror aplicare este supusã
sã fie determinatã de legislaþia sau de reglementarea
naþionalã, prin convenþii colective sau prin orice altã moda-    numai controlului prevãzut în partea a IV-a.
litate adecvatã condiþiilor naþionale.                           Articolul A paragraful 1
              Articolul 25                 Se înþelege cã paragrafele numerotate pot cuprinde arti-
   1. Autoritatea competentã poate, în mod excepþional ºi     cole care nu conþin decât un singur paragraf.
dupã consultarea organizaþiilor patronilor ºi lucrãtorilor, sã               Articolul B paragraful 2
excludã categorii determinate de lucrãtori de la protecþia
                                     În sensul paragrafului 2 al art. B, prevederile cartei revi-
prevãzutã în aceastã dispoziþie, pe motivul naturii speciale
                                   zuite corespund prevederilor cartei care au acelaºi numãr
a raporturilor de muncã.
                                   de articol sau de paragraf, cu excepþia:
   2. Se înþelege cã termenul insolvabilitate va fi definit de
                                     a) art. 3, paragraful 2, al cartei revizuite care cores-
legislaþia ºi practica naþionale.
   3. Creanþele lucrãtorilor care fac obiectul acestei dispo-   punde art. 3, paragrafele 1 ºi 3, al cartei;
ziþii vor trebui sã cuprindã cel puþin:                 b) art. 3, paragraful 3, al cartei revizuite care cores-
   a) creanþele lucrãtorilor cu titlu de salarii aferente unei   punde art. 3, paragrafele 2 ºi 3, al cartei;
perioade determinate, care nu trebuie sã fie mai micã de 3        c) art. 10, paragraful 5, al cartei revizuite care cores-
luni într-un sistem de privilegii ºi de 8 sãptãmâni într-un     punde art. 10, paragraful 4, al cartei;
sistem de garanþii, care precede insolvabilitatea sau înceta-      d) art. 17, paragraful 1, al cartei revizuite care cores-
rea raportului de muncã;                       punde art. 17 al cartei.
   b) creanþele lucrãtorilor plãtite cu titlu de concediu, dato-
                                               PARTEA a V-a
rate ca urmare a muncii efectuate în cursul anului în care
a survenit insolvabilitatea sau încetarea raportului de                     Articolul E
muncã;                                  O diferenþã de tratament întemeiatã pe un motiv obiectiv
   c) creanþele lucrãtorilor cu titlu de sume datorate pentru   ºi rezonabil nu este consideratã ca discriminatorie.
alte absenþe remunerate, aferente unei perioade determi-
nate, care nu trebuie sã fie mai micã de 3 luni într-un sis-                   Articolul F
tem de privilegii ºi de 8 sãptãmâni într-un sistem de          Expresia în caz de rãzboi sau în cazul altui pericol public
garanþii ºi care precede insolvabilitatea sau încetarea rapor-    va fi interpretatã astfel încât sã acopere ºi ameninþarea de
tului de muncã.                           rãzboi.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 193/4.V.1999                     15
              Articolul I                             Articolul J
   Se înþelege cã lucrãtorii excluºi în conformitate cu
                                    Termenul amendament va fi înþeles astfel încât sã aco-
anexa la art. 21 ºi 22 nu vor fi luaþi în considerare la sta-
bilirea numãrului lucrãtorilor respectivi.             pere ºi includerea de noi articole în cartã.


                       MECANISMUL DE CONTROL AL CARTEI
                       (Partea a IV-a a Cartei sociale europene)
             ARTICOLUL 21                mandatele a 2 membri desemnaþi la prima numire vor
     Rapoarte referitoare la dispoziþiile acceptate      expira la capãtul unei perioade de 4 ani.
                                    3. Membrii al cãror mandat va expira la sfârºitul perioa-
  Pãrþile contractante vor prezenta secretarului general al    dei iniþiale de 4 ani vor fi desemnaþi prin tragere la sorþi
Consiliului Europei, într-o formã ce va fi stabilitã de       de Comitetul de Miniºtri imediat dupã prima numire.
Comitetul de Miniºtri, un raport bienal referitor la aplicarea     4. Un membru al Comitetului de experþi, numit în locul
dispoziþiilor pãrþii a II-a a cartei, pe care le-au acceptat.    unui membru al cãrui mandat nu a expirat, îºi va încheia
             ARTICOLUL 22                activitatea la terminarea mandatului predecesorului sãu.
 Rapoarte referitoare la dispoziþiile care nu au fost acceptate              ARTICOLUL 26
                                      Participarea Organizaþiei Internaþionale a Muncii
   Pãrþile contractante vor prezenta secretarului general al
Consiliului Europei, la intervale corespunzãtoare ºi la solici-     Organizaþia Internaþionalã a Muncii va fi invitatã sã
tarea Comitetului de Miniºtri, rapoarte referitoare la dispozi-   desemneze un reprezentant în vederea participãrii, cu titlu
þiile pãrþii a II-a a cartei, pe care nu le-au acceptat în     consultativ, la deliberãrile Comitetului de experþi.
momentul ratificãrii sau al aprobãrii sau printr-o notificare
ulterioarã. Comitetul de Miniºtri va stabili, la intervale regu-              ARTICOLUL 27
late, dispoziþiile cu privire la care vor fi solicitate aceste       Subcomitetul Comitetului social guvernamental
rapoarte ºi care va fi forma lor.
                                    1. Rapoartele pãrþilor contractante, precum ºi concluziile
             ARTICOLUL 23                Comitetului de experþi vor fi supuse spre examinare unui
           Transmiterea copiilor             subcomitet al Comitetului social guvernamental al
                                  Consiliului Europei.
  1. Fiecare parte contractantã va adresa copii de pe         2. Acest subcomitet va fi compus din câte un reprezen-
rapoartele prevãzute la art. 21 ºi 22 acelora dintre organi-    tant al fiecãrei pãrþi contractante. Acesta va invita cel mult
zaþiile sale naþionale care sunt afiliate la organizaþiile inter-  douã organizaþii internaþionale ale patronilor ºi cel mult
naþionale ale patronilor ºi lucrãtorilor care vor fi invitate,   douã organizaþii internaþionale ale lucrãtorilor sã trimitã
conform art. 27 paragraful 2, sã fie reprezentate la reuniu-    observatori, cu titlu consultativ, la reuniunile sale. În plus,
nile subcomitetului Comitetului social guvernamental.        acesta va putea sã consulte cel mult 2 reprezentanþi ai
  2. Pãrþile contractante vor transmite secretarului general   organizaþiilor internaþionale neguvernamentale care au statut
orice observaþii cu privire la rapoartele menþionate, primite    consultativ pe lângã Consiliul Europei, în privinþa probleme-
din partea acestor organizaþii naþionale, dacã acestea o      lor pentru care acestea sunt special calificate, cum ar fi,
solicitã.                              de exemplu, bunãstarea socialã ºi protecþia economicã ºi
                                  socialã a familiei.
             ARTICOLUL 24
                                    3. Subcomitetul va prezenta Comitetului de Miniºtri un
          Examinarea rapoartelor             raport conþinând concluziile sale, la care va anexa ºi
  Rapoartele prezentate secretarului general în aplicarea     raportul Comitetului de experþi.
art. 21 ºi 22 vor fi examinate de un comitet de experþi,                  ARTICOLUL 28
care va fi, de asemenea, în posesia tuturor observaþiilor
                                            Adunarea consultativã
transmise secretarului general conform paragrafului 2 al
art. 23.                                Secretarul general al Consiliului Europei va transmite
                                  Adunãrii consultative concluziile Comitetului de experþi.
             ARTICOLUL 25
                                  Adunarea consultativã va comunica Comitetului de Miniºtri
           Comitetul de experþi             avizul sãu asupra acestor concluzii.
  1. Comitetul de experþi va fi alcãtuit din cel mult 7                  ARTICOLUL 29
membri desemnaþi de Comitetul de Miniºtri de pe o listã
                                             Comitetul de Miniºtri
cuprinzând experþii independenþi de cea mai înaltã integri-
tate ºi de o competenþã recunoscutã în domeniul proble-        Cu o majoritate de douã treimi din numãrul membrilor
melor sociale internaþionale, care vor fi propuºi de cãtre     având dreptul de a face parte din acesta, Comitetul de
pãrþile contractante.                        Miniºtri va putea, pe baza raportului subcomitetului ºi dupã
  2. Membrii Comitetului de experþi vor fi numiþi pe o      consultarea Adunãrii consultative, sã adreseze orice reco-
perioadã de 6 ani. Mandatul lor va putea fi reînnoit. Totuºi    mandãri necesare fiecãrei pãrþi contractante.
  16               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 193/4.V.1999
                                                                  ANEXÃ
                                     LISTA
          cuprinzând instituþiile cu atribuþii în domeniul aplicãrii Cartei sociale europene revizuite

          1.  Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale
          2.  Ministerul Afacerilor Externe
          3.  Ministerul Justiþiei
          4.  Ministerul Sãnãtãþii
          5.  Ministerul Educaþiei Naþionale
          6.  Ministerul Tineretului ºi Sportului
          7.  Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului
          8.  Ministerul de Interne
          9.  Ministerul Apãrãrii Naþionale
         10.  Ministerul Culturii
         11.  Ministerul Transporturilor
         12.  Ministerul Industriei ºi Comerþului
         13.  Ministerul Finanþelor
         14.  Departamentul pentru Protecþia Copilului
         15.  Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap


                             PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                             DECRET
                          privind promulgarea Legii
                   pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite,
                      adoptatã la Strasbourg la 3 mai 1996
                În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
              României,
                  Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
                 Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea Cartei sociale
              europene revizuite, adoptatã la Strasbourg la 3 mai 1996, ºi se dispune
              publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
                               PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                              EMIL CONSTANTINESCU

                  Bucureºti, 30 aprilie 1999.
                  Nr. 138.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/2178.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193/4.V.1999 conþine 16 pagini.                Preþul 2.208 lei    ISSN 1453Ñ4495

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:4/17/2012
language:
pages:16