Docstoc

154

Document Sample
154 Powered By Docstoc
					                                 PARTEA        I
Anul XI Ñ Nr. 154            LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                       Miercuri, 14 aprilie 1999

                                  SUMAR

                 Nr.                                      Pagina
                      HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                 263.  Ñ Hotãrâre privind organizarea ºi funcþionarea
                    Ministerului Transporturilor ........................................   1Ð8

   HOTÃRÂRI             ALE         GUVERNULUI                       ROMÂNIEI
                             GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
            privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor
   Guvernul României    h o t ã r ã º t e :
  Art. 1. Ñ Ministerul Transporturilor este organul de spe-           8. asigurã beneficiarilor de transport dreptul de a alege
cialitate al administraþiei publice centrale care stabileºte         liber modul de transport, transportatorul ºi mijlocul de trans-
politica transporturilor la nivel naþional, elaboreazã strategia       port;
ºi reglementãrile specifice de dezvoltare ºi de armonizare a           9. sprijinã dezvoltarea ºi funcþionarea transportului
activitãþilor de transport în cadrul politicii generale a           public;
Guvernului ºi îndeplineºte rolul de autoritate de stat în             10. stimuleazã libera iniþiativã ºi asigurã autonomia
domeniul transporturilor.                           transportatorilor;
  Art. 2. Ñ Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de           11. asigurã condiþiile unui mediu concurenþial normal în
organ de specialitate al administraþiei publice centrale,           cadrul fiecãrui mod de transport, precum ºi între modurile
îndeplineºte urmãtoarele atribuþii principale:                de transport;
  1. elaboreazã ºi supune spre aprobare cadrul legislativ            12. asigurã dezvoltarea cercetãrii în transporturi, în
adecvat domeniului transporturilor;                      corelare cu programele naþionale de cercetare;
  2. elaboreazã politica economicã în domeniul transportu-           13. concesioneazã, în numele statului, bunurile proprie-
rilor;
                                       tate publicã ori privatã a statului, activitãþile ºi serviciile de
  3. elaboreazã politici pentru dezvoltarea transporturilor
multimodale ºi a transportului combinat;                   interes naþional din domeniul transporturilor;
  4. aplicã ºi urmãreºte în sectorul transporturilor preve-           14. gestioneazã resursele financiare alocate prin bugetul
derile Acordului de asociere a României la Uniunea              de stat, resursele din fondurile speciale pentru dezvoltarea
Europeanã ºi strategia naþionalã ºi sectorialã de pregãtire          infrastructurilor de transport sau din creditele externe
a aderãrii României la Uniunea Europeanã;                   garantate de stat;
  5. elaboreazã strategiile de dezvoltare a infrastructurilor          15. exercitã drepturile ºi obligaþiile statului ca acþionar la
ºi a activitãþilor de transport;                       companiile naþionale, societãþile naþionale ºi societãþile
  6. asigurã administrarea ºi gestionarea infrastructurilor         comerciale aflate sub autoritatea sa;
de transport ºi a echipamentelor de interes naþional din             16. aprobã tarifele percepute pentru eliberarea de auto-
sistemul naþional de transport;                        rizaþii ºi licenþe, precum ºi cuantumul redevenþelor;
  7. asigurã tuturor utilizatorilor acces egal ºi nediscrimi-          17. elaboreazã ºi supune spre aprobare Guvernului tari-
natoriu la infrastructurile de transport deschise accesului          ful de utilizare a infrastructurii feroviare ºi alte tarife care
public;                                    sunt în competenþa de aprobare a Guvernului;
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 154/14.IV.1999

   18. clasificã infrastructurile de transport în conformitate  condiþiile de suspendare, de retragere sau de anulare a
cu standardele naþionale ºi internaþionale;             atestatelor, certificatelor, licenþelor sau brevetelor acordate;
   19. organizeazã activitatea pentru constituirea fondului      13. emite norme obligatorii de siguranþã a traficului în
propriu de date statistice din domeniul transporturilor;      transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum ºi
   20. stabileºte prin norme un mod unitar de prezentare a    în transportul multimodal ºi combinat ºi supravegheazã res-
sistemului informaþional privind transportul public de per-     pectarea acestora;
soane, în sfera de administrare a infrastructurii de transport     14. autorizeazã funcþionarea porturilor, aeroporturilor
de interes public;                         civile, gãrilor ºi a autogãrilor;
   21. elaboreazã ºi supune aprobãrii Guvernului schema        15. emite norme obligatorii pentru efectuarea transportu-
reþelei naþionale de transport, care are ca obiective asigu-    rilor de mãrfuri periculoase;
rarea deplasãrii persoanelor ºi a mãrfurilor între toate loca-     16. certificã starea tehnicã a mijloacelor de transport din
litãþile þãrii, precum ºi conectarea infrastructurilor naþionale  domeniul civil, în conformitate cu reglementãrile naþionale ºi
de transport la principalele infrastructuri internaþionale de    internaþionale;
transport;                               17. acordã permisiunea de intrare ºi de plecare a nave-
   22. încheie, în numele statului, contracte de activitate cu  lor româneºti ºi strãine în/din porturile civile româneºti;
compania naþionalã care gestioneazã infrastructura fero-        18. asigurã certificarea ºi omologarea de tip sau indivi-
viarã, cu societãþile naþionale ºi/sau societãþile comerciale    dualã a mijloacelor de transport;
care efectueazã transport feroviar public de cãlãtori;         19. gestioneazã frecvenþele de comunicaþii alocate;
   23. realizeazã activitãþi de asigurãri de sãnãtate pentru     20. asigurã, prin reþeaua proprie, controlul medico-sanitar
personalul propriu, pentru personalul instituþiilor publice din   specific siguranþei circulaþiei ºi navigaþiei, precum ºi contro-
subordine, companiilor naþionale, societãþilor naþionale, regi-   lul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor ºi activitãþilor
ilor autonome de sub autoritatea sa, precum ºi al societãþi-    de transport ºi emite autorizaþii sanitar-veterinare în toate
lor comerciale, care desfãºoarã activitãþi în domeniul       cazurile în care legea îi recunoaºte acest drept;
transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare ºi cu        21. propune Guvernului, cu avizul Ministerului Apãrãrii
metroul, pentru membrii de familie ai acestora, precum ºi      Naþionale, închiderea unor linii de cale feratã nerentabile
pentru pensionarii care au lucrat în transporturi ºi pentru     sau menþinerea în exploatare a liniei respective ºi regimul
membrii lor de familie, care folosesc reþeaua sanitarã       exploatãrii acesteia;
proprie.                                22. asigurã reglementarea ºi organizarea circulaþiei aero-
   Art. 3. Ñ În calitatea sa de autoritate de stat în dome-    navelor civile în spaþiul aerian naþional, în colaborare cu
niul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele inte-  organele specializate ale Ministerului Apãrãrii Naþionale;
rioare, aeriene, multimodale ºi combinate, Ministerul          23. organizeazã spaþiul aerian naþional ºi stabileºte prin-
Transporturilor are urmãtoarele atribuþii principale, pe care le  cipiile ºi regulile de folosire a acestuia, împreunã cu
exercitã direct sau prin organisme tehnice specializate, insti-   Ministerul Apãrãrii Naþionale, în timp de pace;
tuþii publice subordonate sau societãþi comerciale autorizate:     24. emite reglementãri aeronautice specifice privind
   1. aprobã, potrivit legii, instrucþiuni ºi regulamente obli-  înmatricularea aeronavelor civile, eliberarea, suspendarea
gatorii pentru activitãþile specifice feroviare, auto, navale ºi
                                  sau anularea certificatului de înmatriculare;
aeriene;
                                    25. emite reglementãri aeronautice specifice, prin care
   2. participã la anchetarea evenimentelor sau accidentelor
grave produse în activitãþile de transport;             se stabilesc cerinþele tehnice, operaþionale ºi procedurale,
   3. elaboreazã, în condiþiile legii, norme de efectuare a    pentru înfiinþarea, funcþionarea ºi dezafectarea aerodromuri-
transporturilor speciale;                      lor civile;
   4. exercitã inspecþia de stat privind respectarea regle-      26. asigurã autorizarea aerodromurilor civile, deschise
mentãrilor interne ºi internaþionale în activitãþile specifice   pentru operarea aeronavelor civile, din punct de vedere al
transporturilor;                          îndeplinirii cerinþelor tehnice, operaþionale, de siguranþã a
   5. acordã, pe bazã de reciprocitate, dreptul de utilizare,   zborului, de securitate aeronauticã ºi de protecþie a mediu-
cu platã sau gratuit, a infrastructurilor de transport pentru    lui, potrivit standardelor internaþionale acceptate de
utilizatorii strãini;                        România;
   6. emite norme obligatorii de licenþiere ºi autorizare a      27. elibereazã licenþe de lucru agenþilor economici care
agenþilor economici care efectueazã sau vor efectua activi-     desfãºoarã activitãþi în perimetrul infrastructurii aeroportuare;
tãþi de transport sau activitãþi specifice siguranþei traficului    28. emite reglementãri aeronautice privind desfãºurarea
ºi stabileºte condiþiile de acordare, de suspendare sau de     activitãþilor de transport aerian public;
anulare a licenþelor ºi a autorizaþiilor;                29. restricþioneazã operarea aeronavelor civile pe aero-
   7. stabileºte organizarea regionalã a transporturilor     porturile din România sau în spaþiul aerian naþional, dupã
rutiere, feroviare, navale ºi aeriene;               caz, în scopul protecþiei mediului;
   8. aprobã utilizarea spaþiului aerian, a cãilor navigabile     30. stabileºte aeroporturile din România care, în urma
din apele naþionale ºi internaþionale, cu acordul organelor     derulãrii activitãþilor specifice, au un impact semnificativ
abilitate ale Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi ale Ministerului  asupra mediului, în vederea implementãrii de programe de
de Interne;                             protecþie a mediului, cu avizul Ministerului Apelor, Pãdurilor
   9. exercitã activitatea de registru, de inspecþie de stat ºi  ºi Protecþiei Mediului;
de control în transporturi;                       31. aprobã, la solicitarea administratorului aeroportului,
   10. asigurã controlul utilizãrii resurselor financiare alo-  mãsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile, a cãror
cate prin bugetul de stat, a resurselor din fondurile speciale   funcþionare are impact semnificativ asupra mediului;
pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport ºi a resur-      32. emite reglementãrile, standardele ºi procedurile pri-
selor din creditele externe garantate de stat, al stadiului     vind evaluarea, auditarea ºi autorizarea ºi/sau licenþierea
executãrii fizice a lucrãrilor de infrastructurã ºi al calitãþii  agenþilor economici aeronautici civili;
acestora;                                33. emite permisul de producþie pe baza cãruia se auto-
   11. urmãreºte aplicarea ºi respectarea reglementãrilor     rizeazã producþia de serie a aeronavelor civile ºi a compo-
privind executarea silitã a creanþelor la bugetele fondurilor    nentelor acestora;
speciale;                                34. elaboreazã Programul naþional de securitate aeronauticã
   12. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licen-  pe baza cãruia se asigurã protecþia aviaþiei civile împotriva
þiere ºi brevetare a personalului care lucreazã în transpor-    actelor de intervenþie ilicitã; rãspunde pentru dezvoltarea, imple-
turi sau care concurã la siguranþa traficului ºi stabileºte     mentarea ºi operaþionalitatea acestui program;
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 154/14.IV.1999                      3

  35. reglementeazã, organizeazã ºi desfãºoarã activitãþile       53. emite norme privind examinarea psihologicã medi-
privind ancheta administrativã a incidentelor ºi accidentelor    calã în vederea eliberãrii permisului de conducere auto,
de aviaþie civilã;                          precum ºi pentru verificãrile periodice;
  36. supravegheazã ºi controleazã navigaþia în apele          54. asigurã prin reþeaua sanitarã proprie asistenþa medi-
naþionale, a navelor sub pavilion român, precum ºi a nave-      calã ºi psihologicã a personalului din transporturi, cu atri-
lor arborând pavilion strãin, dar aparþinând unor persoane      buþii în siguranþa circulaþiei ºi a navigaþiei;
fizice sau juridice române, în marea liberã;               55. autorizeazã deplasarea pe teritoriul României a mij-
  37. stabileºte, nominal ºi pe porþiuni, apele navigabile     loacelor de transport strãine ºi executã controlul acestei
ale României, cu avizul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi      activitãþi, iar pentru transporturile speciale, strategice ºi cu
Protecþiei Mediului, al Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei,  aprobarea Ministerului Apãrãrii Naþionale;
al Ministerului Industriei ºi Comerþului ºi al Departamentului      56. stabileºte, potrivit legii, norme ºi normative tehnice,
pentru Administraþie Publicã Localã; pentru apele de fron-      obligatorii, de proiectare, construcþii, reparare ºi exploatare a
tierã va þine seama ºi de acordurile bilaterale privind regi-    mijloacelor de transport, drumurilor, autostrãzilor, porturilor,
mul frontierei de stat;                       aeroporturilor, liniilor ºi staþiilor de cale feratã ºi de metrou,
  38. stabileºte regulile de navigaþie în marea teritorialã,    astfel încât acestea sã corespundã ºi nevoilor de apãrare;
în apele interioare ºi în porturile româneºti, în conformitate    asigurã supravegherea aplicãrii acestor norme ºi autorizeazã
cu reglementãrile naþionale ºi cu acordurile ºi convenþiile     agenþii economici sã efectueze astfel de activitãþi;
internaþionale la care România este parte;                57. stabileºte, în condiþiile legii, în colaborare cu
  39. acordã dreptul de arborare a pavilionului român sau     Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi cu Ministerul de Interne,
poate dispune suspendarea ori retragerea acestui drept;       potrivit reglementãrilor interne ºi internaþionale, norme uni-
  40. stabileºte, prin regulamentul serviciului la bordul     tare ale activitãþilor de intervenþie, de cãutare ºi salvare a
navelor, structura ierarhiei ºi atribuþiile funcþiilor la bordul   navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum
navelor;                               ºi a vieþilor omeneºti;
  41. emite reglementãri cu privire la durata ºi conþinutul       58. asigurã buna organizare a activitãþilor de supraveghere
cursurilor de pregãtire, la modul de obþinere a brevetelor ºi    a traficului, de cercetare a evenimentelor ºi a situaþiilor de
certificatelor de capacitate, precum ºi cu privire la anularea    pericol, pentru limitarea sau, dupã caz, înlãturarea acestora,
sau suspendarea certificatelor de capacitate ºi a brevetelor     solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere ºi organe de stat;
dobândite prin examen;                        coordoneazã sistemul de securitate în transporturi ºi activi-
  42. organizeazã sistemul de salvare pe mare ºi pe        tãþile de protecþie împotriva actelor de intervenþie ilicitã;
apele interioare navigabile, împreunã cu Ministerul Apãrãrii       59. controleazã respectarea de cãtre deþinãtorii de mij-
Naþionale ºi cu Ministerul de Interne;                loace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea
  43. stabileºte cãile navigabile, porturile, radele ºi bazi-   ºi stingerea incendiilor ºi protecþia mediului, conform regle-
nele portuare în care pilotajul este obligatoriu;          mentãrilor interne ºi internaþionale;
  44. stabileºte modul de recrutare, ºcolarizare ºi breve-       60. coordoneazã activitãþile industriale, de construcþii, de
tare a piloþilor, precum ºi efectuarea serviciului de pilotaj    cercetare ºi proiectare, de sãnãtate, precum ºi alte activitãþi
maritim ºi fluvial;                         specifice transporturilor ºi zonelor libere;
  45. stabileºte, cu acordul organelor de grãniceri, locurile      61. emite norme tehnice pentru construcþia, reparaþia,
de acostare ºi de ancorare în afara limitelor porturilor,      întreþinerea infrastructurii ºi mijloacelor de transport;
aflate în apele de frontierã sau în marea teritorialã;          62. reprezintã Guvernul în organismele internaþionale ºi în
  46. elibereazã, printr-o societate de clasificare agreatã,    relaþiile bilaterale cu alte state în domeniul transporturilor;
certificate de clasificare a navei ºi a echipamentelor aces-       63. elaboreazã programe de pregãtire ºi de perfecþio-
teia, care atestã buna stare de navigabilitate, cerute de acor-   nare pentru personalul de siguranþã din transporturi ºi orga-
durile ºi de convenþiile internaþionale la care România este     nizeazã desfãºurarea acestora;
parte;                                  64. asigurã dirijarea aeronavelor în spaþiul aerian al
  47. stabileºte condiþiile tehnice pe care trebuie sã le     României ºi a navelor în apele navigabile, în conformitate
îndeplineascã vehiculele rutiere, metodologia de omologare      cu reglementãrile naþionale ºi internaþionale;
pentru circulaþie a acestora, precum ºi metodologia de          65. îndeplineºte orice alte atribuþii stabilite prin acte nor-
inspecþie tehnicã periodicã;                     mative pentru domeniul sãu de activitate.
  48. certificã prin omologare sau prin inspecþia tehnicã        Art. 4. Ñ (1) Conducerea Ministerului Transporturilor
periodicã, dupã caz, încadrarea vehiculelor rutiere în nor-     este asiguratã de cãtre ministrul transporturilor.
mele tehnice privind siguranþa circulaþiei rutiere, protecþia       (2) Ministrul transporturilor conduce întreaga activitate a
mediului ºi folosinþa conform destinaþiei;              ministerului ºi îl reprezintã în raporturile cu celelalte minis-
  49. autorizeazã staþiile de inspecþie tehnicã, supra-      tere, cu alte autoritãþi publice ºi organizaþii, precum ºi cu
vegheazã ºi controleazã activitatea acestora ºi atestã per-     persoane juridice ºi fizice din þarã ºi din strãinãtate.
sonalul care efectueazã inspecþia tehnicã periodicã;           (3) În exercitarea atribuþiilor sale ministrul transporturilor
  50. acrediteazã instituþii publice subordonate, organisme    emite ordine.
tehnice specializate ºi societãþi comerciale, autorizate, care      (4) Ministrul transporturilor este ajutat în activitatea de
sã elaboreze ºi sã punã în aplicare normele tehnice ºi        conducere a ministerului de 2 secretari de stat.
reglementãrile specifice transportului rutier ºi sã asigure        Art. 5. Ñ În structura organizatoricã a Ministerului
inspecþia ºi controlul tehnic de specialitate;            Transporturilor se organizeazã ºi funcþioneazã, în subordi-
  51. autorizeazã înfiinþarea ºi funcþionarea centrelor de     nea demnitarului, cabinetul demnitarului.
pregãtire ºi perfecþionare a personalului din sectorul de         Art. 6. Ñ (1) În structura organizatoricã a Ministerului
transporturi rutiere, cu excepþia celor care aparþin         Transporturilor, prevãzutã în anexa nr. 1, funcþioneazã
Ministerului Apãrãrii Naþionale, Ministerului de Interne,      direcþii generale ºi direcþii. În cadrul acestora, prin ordin al
Serviciului Român de Informaþii ºi altor instituþii similare;    ministrului transporturilor se pot organiza servicii, birouri,
  52. emite norme metodologice ºi organizeazã pregãtirea,     precum ºi colective temporare, conform prevederilor art. 9
examinarea ºi atestarea profesionalã a instructorilor ºi a      din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preºedintelui
profesorilor necesari în procesul de pregãtire ºi de perfec-     ºi Guvernului României, precum ºi a personalului
þionare profesionalã a personalului de specialitate din       Preºedinþiei, Guvernului ºi a celorlalte organe ale puterii
domeniul transporturilor rutiere;                  executive, republicatã.
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 154/14.IV.1999

  (2) Controlul ministrului ºi coordonarea inspecþiei de stat   de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritãþile
în transporturi ºi Agenþia zonelor libere se organizeazã la     publice locale ºi cu alte organisme interesate.
nivel de direcþie generalã. Inspectoratul aviaþiei civile se      Art. 13. Ñ Pentru transportul personalului din aparatul
organizeazã la nivel de direcþie.                  propriu Ministerul Transporturilor are în dotare un parc auto
  (3) Numãrul maxim de posturi este de 345, exclusiv       stabilit conform anexei nr. 3. Pentru activitãþile specifice de
demnitarii.                             inspecþie ºi control, care se desfãºoarã pe întregul teritoriu
  Art. 7. Ñ (1) Rãspunderile ºi atribuþiile secretarilor de    al þãrii, pentru activitãþile desfãºurate în cadrul programelor
stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.    PHARE ºi pentru transportul delegaþiilor, precum ºi pentru
  (2) Ministrul transporturilor poate delega o parte din atri-  alte activitãþi specifice Ministerul Transporturilor are un parc
buþiile sale secretarilor de stat.                 de autovehicule stabilit conform anexei nr. 3 a).
  Art. 8. Ñ (1) Secretarul general al ministerului este        Art. 14. Ñ (1) Centrele de medicinã preventivã din
funcþionar public de carierã, numit prin ordin al ministrului    subordinea Ministerului Transporturilor se reorganizeazã ca
transporturilor, pe bazã de examen sau concurs, pe criterii     direcþii de sãnãtate publicã regionale, conform anexei nr. 4.
                                    (2) Direcþiile de sãnãtate publicã regionale sunt instituþii
de profesionalism.
                                  publice cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului
  (2) Secretarul general este subordonat ministrului trans-    Transporturilor, finanþate integral de la bugetul de stat.
porturilor. Secretarul general coordoneazã buna funcþionare       (3) Direcþiile de sãnãtate publicã regionale reprezintã
a compartimentelor ºi a activitãþilor cu caracter funcþional    autoritatea de sãnãtate publicã în transporturi care des-
din cadrul ministerului ºi asigurã legãtura operativã dintre    fãºoarã activitãþi de medicinã preventivã ºi inspecþie sani-
ministru ºi conducãtorii tuturor compartimentelor din minister   tarã de stat în transporturi ºi care colaboreazã cu unitãþile
ºi unitãþile subordonate.                      descentralizate ale Ministerului Sãnãtãþii, în scopul realizãrii
  (3) Secretarul general este ajutat în activitatea sa de     politicilor ºi programelor naþionale de sãnãtate, al monitori-
2 secretari generali adjuncþi.                   zãrii stãrii de sãnãtate ºi al organizãrii statisticii de sãnãtate
  (4) Secretarii generali adjuncþi sunt funcþionari publici de  în transporturi.
carierã, numiþi prin concurs sau prin examen.              (4) Regulamentul de organizare ºi funcþionare a direcþi-
  (5) Funcþia de secretar general adjunct se salarizeazã la    ilor de sãnãtate publicã regionale se aprobã prin ordin al
nivelul salariului de bazã prevãzut pentru funcþia de secre-    ministrului transporturilor.
tar general în anexa nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modi-       (5) Conducãtorii direcþiilor de sãnãtate publicã regionale
ficãrile ulterioare, diminuat cu 10%.                sunt numiþi ºi sunt eliberaþi din funcþie prin ordin al minis-
  (6) Funcþiile de secretar general ºi de secretar general    trului transporturilor.
adjunct se înscriu în numãrul maxim de posturi aprobat         (6) Personalul preluat de la centrele de medicinã pre-
prin prezenta hotãrâre.                       ventivã, reorganizate potrivit prevederilor prezentului articol,
  Art. 9. Ñ Atribuþiile, sarcinile ºi rãspunderile secretarului  se considerã transferat.
general, ale secretarilor generali adjuncþi ºi ale comparti-      (7) Inspecþia sanitarã de stat în transporturi se exercitã
mentelor din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor    de cãtre personal specializat, împuternicit de cãtre
se stabilesc prin regulamentul de organizare ºi funcþionare a    Ministerul Transporturilor pe baza legitimaþiei speciale de
ministerului, aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.  inspecþie sanitarã de stat în transporturi, emisã de Ministerul
  Art. 10. Ñ (1) Pe lângã ministrul transporturilor funcþio-   Transporturilor. Forma, modelul, conþinutul ºi condiþiile de
neazã, ca organ consultativ, colegiul ministerului.         eliberare a legitimaþiei speciale se stabilesc prin ordin al
  (2) Componenþa ºi regulamentul de organizare ºi funcþio-    ministrului transporturilor.
                                    Art. 15. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din
nare ale colegiului ministerului se aprobã prin ordin al
                                  prezenta hotãrâre.
ministrului transporturilor.                      Art. 16. Ñ Articolul 5 din Hotãrârea Guvernului
  Art. 11. Ñ (1) Unitãþile aflate în subordinea ºi, respectiv,  nr. 437/1995 privind înfiinþarea Consiliului Interministerial
sub autoritatea Ministerului Transporturilor sunt prevãzute în   pentru Siguranþa Rutierã, publicatã în Monitorul Oficial al
anexa nr. 2.                            României, Partea I, nr. 134 din 3 iulie 1995, se modificã ºi
  (2) Structura organizatoricã a unitãþilor din subordinea    va avea urmãtorul cuprins:
Ministerului Transporturilor se aprobã prin ordin al ministru-     ”Art. 5. Ñ Secretariatul Consiliului Interministerial pentru
lui transporturilor.                        Siguranþa Rutierã este asigurat de Autoritatea Rutierã
  (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a    Românã Ñ A.R.R.Ò
compartimentelor ºi statele de funcþii pentru instituþiile       Art. 17. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ho-
publice subordonate, finanþate de la bugetul de stat, pre-     tãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 44/1997 privind
cum ºi atribuþiile acestora se stabilesc prin ordin al minis-    organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor,
trului transporturilor.                       publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38
  Art. 12. Ñ În exercitarea atribuþiilor sale Ministerul     din 7 martie 1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Transporturilor colaboreazã cu celelalte ministere ºi organe    precum ºi orice alte dispoziþii contrare.
                            p. PRIM-MINISTRU,
                             VICTOR BABIUC
                                             Contrasemneazã:
                                            Ministrul transporturilor,
                                              Traian Bãsescu
                                             Ministrul finanþelor,
                                            Decebal Traian Remeº
                                        Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                            Alexandru Athanasiu
                                         Departamentul pentru Reforma
                                          Administraþiei Publice Centrale
                                              Petre Diaconu,
                                              secretar de stat
    Bucureºti, 6 aprilie 1999.
    Nr. 263.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR                                                                       ANEXA Nr. 1

                                                                   Numãrul maxim de posturi = 345
                                                                     (exclusiv demnitarii)

                                          MINISTRU           CABINETUL DEMNITARULUI               SECRETAR DE STAT                                       SECRETAR DE STAT

              CABINETUL DEMNITARULUI                                   CABINETUL DEMNITARULUI                                         SECRETAR GENERAL

           SECRETAR GENERAL ADJUNCT                                     SECRETAR GENERAL ADJUNCT


                 CONTROLUL MINISTRULUI
                                                    DIRECÞIA GENERALÃ DE MANAGEMENT,
              ªI COORDONAREA INSPECÞIEI DE STAT
                                                      STRATEGIE, REÞEA SANITARÃ
                  ÎN TRANSPORTURI

                CONTROL FINANCIAR PROPRIU                       DIRECÞIA DE RESURSE UMANE ªI SALARIZARE

               DIRECÞIA GENERALÃ JURIDICÃ                         DIRECÞIA GENERALÃ DE INTEGRARE
                  ªI CONTENCIOS                                  EUROPEANÃ

               DIRECÞIA GENERALÃ ECONOMICÃ                          DIRECÞIA GENERALÃ DE RELAÞII
                 ªI RELAÞII BUGETARE                               INTERNAÞIONALE

             DIRECÞIA GENERALÃ TEHNICÃ, INVESTIÞII,                      DIRECÞIA GENERALÃ DE RELAÞII
               DOMENIU PUBLIC ªI CONCESIUNI                            FINANCIARE EXTERNE

                                                   DIRECÞIA SECRETARIAT TEHNIC, MASS-MEDIA,
               SERVICIUL PROBLEME SPECIALE
                                                     RELAÞII CU PUBLICUL ªI PROTOCOL   DIRECÞIA GENERALÃ        DIRECÞIA GENERALÃ             AGENÞIA        DIRECÞIA GENERALÃ           DIRECÞIA GENERALÃ
                                                                                           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 154/14.IV.1999
 A TRANSPORTURILOR FEROVIARE      A AVIAÞIEI CIVILE           ZONELOR LIBERE    A TRANSPORTURILOR NAVALE        A TRANSPORTURILOR RUTIERE
                                                                              RUTIER
       DIRECÞIA
                                DIRECÞIA
                                                     DIRECÞIA
                                                              DIRECÞIA
                                                                             DIRECÞIA
                                                     MARITIMÃ
       FEROVIAR
                                                              NAVIGABILE
                                                    ÎN PORTURI
                                DE SERVICII
      SERVICIILOR
                                                    SERVICIILOR
                                                              SERVICIILOR
      ªI CALITATEA
                                                   ªI CALITATEA
                                                             ªI CALITATEA
                     AVIAÞIEI CIVILE
                               TRAFIC AERIAN
                                                                                           5
                                                   ªI ÎN NAVIGAÞIA
                    INSPECTORATUL
                              ªI AEROPORTURI
     ÎN TRANSPORTUL
                                                                           ÎN TRANSPORTUL
    DE REGLEMENTÃRI
                                                  DE REGLEMENTÃRI
                                                            DE REGLEMENTÃRI
                                                                           DE REGLEMENTÃRI
                              TRANSPORT AERIAN,
                                                            PE DUNÃRE ªI CÃILE
   6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 154/14.IV.1999
                                                                 ANEXA Nr. 2
   MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                              A. UNITÃÞILE
                   care funcþioneazã în subordinea Ministerului Transporturilor
 Nr.
           Denumirea unitãþii                   Sursa de finanþare             Localitatea
 crt.
    0          1                  2                           3

 1.   Aeroclubul României               Bugetul de stat                        Bucureºti
 2.   Grupul de Intervenþii ºi Salvare Navalã     Bugetul de stat                        Constanþa
 3.   Spitalul nr. 1 Cãi Ferate Witting Bucureºti   Extrabugetarã ºi  alocaþii  de  la  bugetul  de  stat  Bucureºti
 4.   Spitalul nr. 2 Cãi Ferate Bucureºti       Extrabugetarã ºi  alocaþii  de  la  bugetul  de  stat  Bucureºti
 5.   Spitalul Cãi Ferate Iaºi             Extrabugetarã ºi  alocaþii  de  la  bugetul  de  stat  Iaºi
 6.   Spitalul Cãi Ferate Cluj-Napoca         Extrabugetarã ºi  alocaþii  de  la  bugetul  de  stat  Cluj-Napoca
 7.   Spitalul Cãi Ferate Timiºoara          Extrabugetarã ºi  alocaþii  de  la  bugetul  de  stat  Timiºoara
 8.   Spitalul Cãi Ferate Ploieºti           Extrabugetarã ºi  alocaþii  de  la  bugetul  de  stat  Ploieºti
 9.   Spitalul Cãi Ferate Galaþi            Extrabugetarã ºi  alocaþii  de  la  bugetul  de  stat  Galaþi
10.   Spitalul Cãi Ferate Constanþa          Extrabugetarã ºi  alocaþii  de  la  bugetul  de  stat  Constanþa
11.   Spitalul Cãi Ferate Braºov            Extrabugetarã ºi  alocaþii  de  la  bugetul  de  stat  Braºov
12.   Spitalul Cãi Ferate Paºcani           Extrabugetarã ºi  alocaþii  de  la  bugetul  de  stat  Paºcani
13.   Spitalul Cãi Ferate Simeria           Extrabugetarã ºi  alocaþii  de  la  bugetul  de  stat  Simeria
14.   Spitalul Cãi Ferate Oradea            Extrabugetarã ºi  alocaþii  de  la  bugetul  de  stat  Oradea
15.   Spitalul Cãi Ferate Craiova           Extrabugetarã ºi  alocaþii  de  la  bugetul  de  stat  Craiova
16.   Spitalul Cãi Ferate Sibiu            Extrabugetarã ºi  alocaþii  de  la  bugetul  de  stat  Sibiu
17.   Spitalul Cãi Ferate Drobeta-Turnu Severin    Extrabugetarã ºi  alocaþii  de  la  bugetul  de  stat  Drobeta-
                                                            Turnu Severin
18. Direcþia de Sãnãtate Publicã în Transporturi     Bugetul de stat                        Bucureºti
  Bucureºti
19. Direcþia de Sãnãtate Publicã în Transporturi     Bugetul de stat                        Cluj-Napoca
  Cluj-Napoca
20. Direcþia de Sãnãtate Publicã în Transporturi     Bugetul de stat                        Constanþa
  Constanþa
21. Direcþia de Sãnãtate Publicã în Transporturi     Bugetul de stat                        Braºov
  Braºov
22. Direcþia de Sãnãtate Publicã în Transporturi     Bugetul de stat                        Galaþi
  Galaþi
23. Direcþia de Sãnãtate Publicã în Transporturi     Bugetul de stat                        Iaºi
  Iaºi
24. Direcþia de Sãnãtate Publicã în Transporturi     Bugetul de stat                        Timiºoara
  Timiºoara
25. Direcþia de Sãnãtate Publicã în Transporturi     Bugetul de stat                        Craiova
  Craiova
26. Academia Românã de Aviaþie              Extrabugetarã                         Bucureºti
27. Centrul de Perfecþionare a Personalului din
  Marina Civilã ºi Calificare Personal pentru
  Exploatare Portuarã Constanþa            Extrabugetarã                         Constanþa
28. Centrul de Perfecþionare a Personalului din
  Navigaþia Fluvialã Galaþi              Extrabugetarã                         Galaþi
29. Inspectoratul Navigaþiei Civile Ñ I.N.C.       Extrabugetarã                         Constanþa
30. Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER         Extrabugetarã                         Bucureºti
31. Autoritatea Rutierã Românã Ñ A.R.R.         Extrabugetarã                         Bucureºti
32. Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor   Extrabugetarã                         Bucureºti
33. Clubul Sportiv ”RapidÒ                Extrabugetarã ºi alocaþii de la bugetul de stat        Bucureºti

    NOTÃ:
    1. Unitãþile prevãzute la nr. crt. 1 ºi 2 pot utiliza un numãr maxim de 1.021 de posturi.
    2. Unitãþile prevãzute la nr. crt. 3Ñ17 pot utiliza un numãr maxim de 2.975 de posturi finanþate integral de la buge-
tul de stat.
    3. Unitãþile prevãzute la nr. crt. 18Ñ25 pot utiliza un numãr maxim de 668 de posturi.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 154/14.IV.1999                       7
                               B. U N I T Ã Þ I L E
                  care funcþioneazã sub autoritatea Ministerului Transporturilor


Nr.
                       Denumirea unitãþii                            Localitatea
crt.
 0                           1                                  2

 1.  Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate Române Ñ S.N.C.F.R. Ñ R.A.                      Bucureºti
 2.  Compania Naþionalã de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A.                             Bucureºti
 3.  Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de Marfã ”C.F.R.ÑMarfãÒ Ñ S.A.                 Bucureºti
 4.  Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R.ÑCãlãtoriÒ Ñ S.A.              Bucureºti
 5.  Societatea de Servicii de Management Feroviar ”S.M.F.Ò Ñ S.A.                       Bucureºti
 6.  Societatea de Administrare Active Feroviare ”S.A.A.F.Ò Ñ S.A.                       Bucureºti
 7.  Regia Autonomã de Exploatare a Metroului ”MetrorexÒ Bucureºti                       Bucureºti
 8.  Compania Naþionalã ”Aeroportul Internaþional BucureºtiÑOtopeniÒ Ñ S.A.                  Comuna Otopeni
 9.  Societatea Naþionalã ”Aeroportul Internaþional BucureºtiÑBãneasaÒ Ñ S.A.                 Bucureºti
10.  Societatea Naþionalã ”Aeroportul Internaþional ConstanþaÒ Ñ S.A.                     Comuna Mihail
                                                         Kogãlniceanu
11.  Societatea Naþionalã ”Aeroportul Internaþional TimiºoaraÒ Ñ S.A.                     Timiºoara
12.  Regia Autonomã ”Administraþia Serviciilor de Trafic Aerian Ñ ROMATSAÒ                   Bucureºti
13.  Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã Ñ R.A.                               Bucureºti
14.  Societatea Comercialã ”Compania Naþionalã de Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A.         Bucureºti
15.  Regia Autonomã ”Registrul Naval RomânÒ                                  Bucureºti
16.  Compania Naþionalã ”Administraþia Porturilor Maritime ConstanþaÒ Ñ S.A.                  Constanþa
17.  Compania Naþionalã ”Administraþia Canalelor NavigabileÒ Ñ S.A.                      Constanþa
18.  Compania Naþionalã de Radiocomunicaþii Navale ”RadionavÒ Ñ S.A.                      Constanþa
19.  Administraþia Fluvialã a Dunãrii de Jos Ñ R.A.                              Galaþi
20.  Compania Naþionalã ”Administraþia Porturilor Dunãrii MaritimeÒ Ñ S.A.                   Galaþi
21.  Compania Naþionalã ”Administraþia Porturilor Dunãrii FluvialeÒ Ñ S.A.                   Giurgiu
22.  Regia Autonomã ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ                     Bucureºti
23.  Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ                                   Bucureºti
24.  Administraþia Zonei Libere Sulina Ñ R.A.                                 Sulina
25.  Administraþia Zonei Libere Constanþa-Sud Ñ R.A.                              Constanþa
26.  Administraþia Zonei Libere Brãila Ñ R.A.                                 Brãila
27.  Administraþia Zonei Libere Galaþi Ñ R.A.                                 Galaþi
28.  Administraþia Zonei Libere Giurgiu Ñ R.A.                                 Giurgiu
                                                       ANEXA Nr. 3
                    MIJLOACELE DE TRANSPORT ªI CONSUMUL DE CARBURANÞI

                        Tipul mijlocului         Numãrul    Consumul maxim
           Parcul auto           de             maxim   de carburanþi/autovehicul
                         transport           (bucãþi)     (litri/lunã)


        Parc auto propriu       autoturism               6        300
        Parc auto comun        autoturism               3        300


         Nu se considerã depãºiri la consumul normat de carburanþi pe autoturism consumul care, la
       nivelul anului, se încadreazã în limita combustibilului normat în raport cu numãrul total de auto-
       turisme aprobat.
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 154/14.IV.1999
                                                                ANEXA Nr. 3 a)
                                    PARCUL AUTO
                              pentru activitãþi specifice

                                                         Consumul maxim
       Nr.                  Tipul mijlocului        Numãrul maxim         de carburanþi/
           Activitatea
       crt.                  de transport           (bucãþi)          autovehicul
                                                           (litri/lunã)
        0     1                 2               3               4
       1. Inspecþie ºi control        Ñ autoturism             7               300
       2. Transport delegaþii         Ñ autovehicul pentru
                            transport de persoane        1               450
       3. Programe PHARE           Ñ autoturism             2               450
                           Ñ autoturism de teren         1               450
       4. Aprovizionare            Ñ autovehicul pentru
                            transport de marfã
                            ºi persoane             1               450

         Nu se considerã depãºiri la consumul normat de carburanþi pe autovehicul consumul care, la
       nivelul anului, se încadreazã în limita combustibilului normat în raport cu numãrul total de auto-
       vehicule aprobat.


                                                                 ANEXA Nr. 4
                        DIRECÞIILE DE SÃNÃTATE PUBLICÃ ÎN TRANSPORTURI


       Nr.   Unitãþile care              Direcþiile de sãnãtate             Sediul
       crt.  se reorganizeazã              publicã în transporturi

       1. Centrul de  Medicinã       Direcþia de Sãnãtate Publicã        Municipiul Bucureºti, Piaþa Gãrii
         Preventivã  Bucureºti       în Transporturi Bucureºti         de Nord nr. 1, sectorul 1
       2. Centrul de  Medicinã       Direcþia de Sãnãtate Publicã        Municipiul Cluj-Napoca,
         Preventivã  Cluj-Napoca      în Transporturi Cluj-Napoca        str. Câmpeni nr. 3, judeþul Cluj
       3. Centrul de  Medicinã       Direcþia de Sãnãtate Publicã        Municipiul Constanþa,
         Preventivã  Constanþa       în Transporturi Constanþa         str. I. C. Brãtianu nr. 37,
                                                judeþul Constanþa
       4. Centrul de Medicinã         Direcþia de Sãnãtate Publicã        Municipiul Braºov,
         Preventivã Braºov          în Transporturi Braºov           bd 15 Noiembrie nr. 60,
                                                judeþul Braºov
       5. Centrul de Medicinã         Direcþia de Sãnãtate Publicã        Municipiul Galaþi, str. Moruzzi
         Preventivã Galaþi          în Transporturi Galaþi           nr. 5Ð7, judeþul Galaþi
       6. Centrul de Medicinã         Direcþia de Sãnãtate Publicã        Municipiul Iaºi, Str. Gãrii nr. 4A,
         Preventivã Iaºi           în Transporturi Iaºi            judeþul Iaºi
       7. Centrul de Medicinã         Direcþia de Sãnãtate Publicã        Municipiul Timiºoara,
         Preventivã Timiºoara        în Transporturi Timiºoara         Str. Gãrii nr. 1, judeþul Timiº
       8. Centrul de Medicinã         Direcþia de Sãnãtate Publicã        Municipiul Craiova,
         Preventivã Craiova         în Transporturi Craiova          str. ªtirbei Vodã nr. 2, judeþul Dolj
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/2178.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154/14.IV.1999 conþine 8 pagini.                Preþul 1.104 lei      ISSN 1453Ñ4495

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:4/17/2012
language:
pages:8