Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

131

VIEWS: 6 PAGES: 8

									                                            PARTEA     I
Anul XI Ñ Nr. 131                     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                             Miercuri, 31 martie 1999


                                            SUMAR

Nr.                                          Pagina  Nr.                                         Pagina
          ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI                             31. Ñ Ordonanþã de urgenþã pentru modificarea art. 17
         ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                                                      lit. B.s) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 pri-
 28.  Ñ Ordonanþã de urgenþã privind obligaþia agenþilor
    economici de a utiliza aparate de marcat electro-                          vind taxa pe valoarea adãugatã ..............................        6Ð7
    nice fiscale.................................................................   1Ð3
                                                220.    Ñ Hotãrâre privind transmiterea unui obiectiv de
 29.  Ñ Ordonanþã de urgenþã privind unele mãsuri legate
    de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice                          investiþii, proprietate publicã a statului, situat în muni-
    ºi a sistemelor electronice microprogramate...........              4Ð5        cipiul Iaºi, judeþul Iaºi, din administrarea Ministerului
 30.  Ñ Ordonanþã de urgenþã pentru modificarea art. 7                          Sãnãtãþii în folosinþa gratuitã a Mitropoliei Moldovei
    din Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful
    vamal de import al României...................................           6        ºi Bucovinei din Iaºi .................................................   7Ð8ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                                        GUVERNUL ROMÂNIEI

                 ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
     privind obligaþia agenþilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
     În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
     Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
  Art. 1. Ñ (1) Agenþii economici care efectueazã livrãri                   defecþiunii sã anunþe distribuitorul autorizat care a livrat
de bunuri sau prestãri de servicii direct cãtre populaþie,                   aparatul sau reprezentanþii legali ai acestuia în teritoriu.
pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi, sunt                    Prin distribuitor autorizat, în sensul prezentei ordonanþe de
obligaþi sã utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.                  urgenþã, se înþelege orice agent economic producãtor,
  (2) Agenþii economici prevãzuþi la alin. (1), denumiþi în                  importator sau comerciant, autorizat în condiþiile prevãzute
continuare utilizatori, au obligaþia sã emitã bonuri fiscale cu                 la art. 5.
aparate de marcat electronice fiscale ºi sã le predea                        (5) Pânã la repunerea în funcþiune a aparatelor de
clienþilor.                                           marcat electronice fiscale, agenþii economici utilizatori sunt
  (3) În cazul în care agenþii economici efectueazã atât                   obligaþi sã înregistreze într-un registru, special întocmit în
activitãþi de vânzare cu amãnuntul, cât ºi cu ridicata, aceº-                  acest sens, toate operaþiunile efectuate ºi sã emitã facturi
tia au obligaþia sã emitã bonuri fiscale pentru bunurile vân-                  fiscale pentru respectivele operaþiuni.
dute cu amãnuntul ºi facturi fiscale pentru vânzãrile cu                      Art. 2. Ñ (1) Se excepteazã de la prevederile art. 1
ridicata.                                            alin. (1):
  (4) În situaþia defectãrii aparatelor de marcat electronice                   a) agenþii economici care realizeazã venituri totale
fiscale, utilizatorii sunt obligaþi ca în momentul constatãrii                 anuale de pânã la 100 milioane lei;
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131/31.III.1999

  b) comerþul ºi prestãrile de servicii cu caracter ambu-      cotele de taxã pe valoarea adãugatã; valoarea totalã;
lant, desfãºurate în zone publice ori la domiciliul clientului,    valoarea taxei pe valoarea adãugatã, precum ºi alte taxe
pe bazã de autorizaþie, precum ºi vânzãrile efectuate prin       care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoa-
automatele comerciale;                         rea adãugatã.
  c) serviciile de alimentaþie publicã efectuate în mijloace       (2) Rola jurnal este documentul care se tipãreºte conco-
de transport;                             mitent cu bonul fiscal, conþine toate datele din acesta ºi se
  d) vânzarea de pâine ºi produse de panificaþie în maga-      pãstreazã în arhiva agenþilor economici timp de 2 ani de
zine sau în raioane specializate;                   la data încheierii exerciþiului financiar în cursul cãruia a fost
  e) vânzarea de ziare ºi reviste prin distribuitori speciali-    întocmit.
zaþi;                                   (3) Raportul fiscal de închidere zilnicã este documentul
  f) transportul de persoane pe bazã de bilete sau de        care conþine: denumirea, adresa ºi codul fiscal ale agentului
abonamente, precum ºi cu metroul;                   economic emitent; logotipul ºi seria aparatului; numãrul de
  g) activitãþile pentru care încasãrile se realizeazã pe      ordine numerotat progresiv; data ºi ora emiterii; numãrul
bazã de bonuri cu valoare fixã Ñ bilete de acces la spec-       bonurilor emise în ziua respectivã; valoarea totalã a opera-
tacole, muzee, expoziþii, târguri ºi oboare, grãdini zoologice     þiunilor efectuate, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, ºi
ºi grãdini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru auto-    defalcarea acesteia pe cote de taxã pe valoarea adãugatã,
vehicule ºi altele similare.                      cu precizarea nivelului cotei, precum ºi valoarea taxelor
  (2) În situaþia în care un agent economic presteazã atât      care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoa-
activitãþi prevãzute la alin. (1) lit. b)Ðg), cât ºi activitãþi pen-  rea adãugatã.
tru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat         (4) Registrul special prevãzut la art. 1 alin. (5) ºi rapor-
electronice fiscale, fãrã a organiza gestiuni ºi evidenþe con-     tul fiscal de închidere zilnicã sunt documente avute în
tabile distincte pentru acestea, obligaþia utilizãrii aparatelor    vedere de cãtre organele fiscale cu ocazia verificãrii venitu-
de marcat electronice fiscale se extinde asupra întregii acti-     rilor care stau la baza determinãrii impozitelor ºi taxelor
vitãþi.                                datorate bugetului de stat. Aceste documente se arhiveazã
  Art. 3. Ñ (1) În sensul dispoziþiilor art. 1 alin. (1),      ºi se pãstreazã pe o perioadã de 10 ani.
aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de           (5) Agenþii economici care utilizeazã aparate de marcat
marcat, precum ºi alte sisteme ce includ dispozitive cu        electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale sau atunci
funcþii de case de marcat, care înglobeazã constructiv un       când aceasta trebuie înlocuitã ca urmare a defectãrii, sunt
modul fiscal, prin intermediul cãruia controleazã memoria       obligaþi sã predea memoria fiscalã spre pãstrare ºi arhivare
fiscalã, dispozitivul dublu de imprimare ºi afiºajul client.      direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi controlului finan-
  (2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sã
                                    ciar de stat judeþene sau a municipiului Bucureºti, dupã
îndeplineascã cumulativ cel puþin urmãtoarele funcþii esen-
                                    caz. Pãstrarea ºi arhivarea memoriilor fiscale se asigurã
þiale:
                                    pentru o perioadã de 10 ani.
  a) conservarea datelor prin acumulãri progresive;
                                      Art. 5. Ñ (1) În vederea avizãrii modelelor de aparate
  b) imprimarea ºi emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal,
                                    de marcat electronice fiscale, a distribuitorilor autorizaþi ºi a
rapoarte fiscale de închidere zilnicã, rapoarte fiscale perio-
                                    unitãþilor service acreditate se constituie Comisia de avizare
dice;
  c) înregistrarea în memoria fiscalã a datelor de sintezã      a distribuþiei ºi utilizãrii aparatelor de marcat electronice fis-
cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închi-     cale.
dere zilnicã ºi a oricãror modificãri de parametri care afec-       (2) Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat
teazã interpretarea datelor stocate ºi evenimente care         electronice fiscale pe teritoriul României este permisã
afecteazã continuitatea înregistrãrii datelor;             numai dacã pentru respectivele aparate s-a obþinut avizul
  d) blocarea automatã a funcþionãrii aparatului atunci       comisiei prevãzute la alin. (1) ºi în condiþiile stipulate în
când sunt inactive memoria fiscalã, dispozitivul dublu de       acest aviz.
imprimare sau afiºajul client;                       (3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sã fie
  e) asigurarea continuitãþii funcþionãrii ºi înregistrãrii date-  dotate de cãtre distribuitor cu o broºurã cu pagini numero-
lor, coerenþei structurii de date ºi a documentelor emise,       tate, care conþine istoria aparatului, denumitã carte de
precum ºi asigurarea procedurilor de recuperare din stãri       intervenþii. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fis-
de eroare generate de manipulãri greºite sau de erori de        cale sunt obligaþi sã pãstreze în condiþii optime cartea de
sistem.                                intervenþii, iar împreunã cu unitãþile de service acreditate
  (3) Memoria fiscalã este un dispozitiv unic inscriptibil din    rãspund de completarea ºi de actualizarea acesteia cu
modulul fiscal, care trebuie sã permitã obligatoriu acumulãri     datele referitoare la utilizator ºi la intervenþiile service.
progresive ale datelor fãrã ca acestea sã poatã fi modifi-         (4) Sunt admiºi la procedura de avizare numai agenþii
cate sau ºterse, precum ºi conservarea în timp a acestora       economici care comercializeazã aparate de marcat electro-
pe o perioadã de minimum 10 ani.                    nice fiscale ce se încadreazã în prevederile art. 3, asigurã
  (4) În memoria fiscalã se vor stoca urmãtoarele date:       service pentru perioada de garanþie, postgaranþie ºi piese
denumirea, adresa, codul fiscal ale emitentului, logotipul ºi     de schimb.
seria aparatului, precum ºi datele prevãzute la alin. (2) lit. c).     (5) Distribuitorii sunt obligaþi ca prin sistemul de service
  (5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate    acreditat sã asigure, în termen de maximum 72 de ore de
prin aplicarea unui sigiliu fiscal de cãtre persoane autori-      la anunþarea defectãrii aparatului de cãtre agentul
zate în acest scop de Ministerul Finanþelor.              economic, repunerea în funcþiune a aparatului de marcat
  Art. 4. Ñ (1) Bonul fiscal este documentul emis de apa-      electronic fiscal sau înlocuirea acestuia.
ratul de marcat electronic fiscal, care trebuie sã cuprindã        Art. 6. Ñ (1) Obligaþia agenþilor economici prevãzuþi la
cel puþin: denumirea, adresa ºi codul fiscal ale agentului       art. 1 de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale ia
economic emitent; logotipul ºi seria aparatului; numãrul de      naºtere astfel:
ordine; data ºi ora emiterii; denumirea bunurilor livrate sau       a) în termen de 6 luni de la data publicãrii în Monitorul
a serviciilor prestate; cantitãþile; preþurile unitare; valoarea;   Oficial al României a prezentei ordonanþe de urgenþã,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131/31.III.1999                    3

pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul     i) nerespectarea obligaþiei de a preda spre pãstrare ºi
1998 de peste 500 milioane lei;                  arhivare memoria fiscalã, conform prevederilor art. 4
  b) în termen de 12 luni de la data publicãrii în        alin. (5);
Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanþe de         j) emiterea bonului fiscal pentru o valoare inferioarã
urgenþã, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale  celei reale, precum ºi nerespectarea prevederilor art. 1
în anul 1998 între 100 ºi 500 milioane lei.            alin. (5).
  (2) Agenþii economici care se înregistreazã la Oficiul       Art. 10. Ñ (1) Amenzile pentru contravenþiile prevãzute
Naþional al Registrului Comerþului dupã data de 1 ianuarie     la art. 9 se aplicã persoanelor juridice, cu excepþia celor
1999 au obligaþia de a utiliza aparate de marcat electro-     prevãzute la lit. c) ºi d), astfel:
nice fiscale de la data de întâi a lunii urmãtoare celei în       a) faptele prevãzute la lit. a), b), e), f) ºi j) se sancþio-
care au depãºit plafonul prevãzut la art. 2 alin. (1) lit. a),   neazã cu amendã de la 5 milioane lei la 10 milioane lei;
dar nu înainte de 6 luni de la data publicãrii în Monitorul       b) faptele prevãzute la lit. g) ºi h) se sancþioneazã cu
Oficial al României a prezentei ordonanþe de urgenþã.       amendã de la un milion lei la 25 milioane lei;
  Art. 7. Ñ Agenþii economici care pânã la data intrãrii în      c) fapta prevãzutã la lit. i) se sancþioneazã cu amendã
vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã au achiziþionat      de la 50 milioane lei la 100 milioane lei.
aparate de marcat electronice fiscale în scopul utilizãrii sau     (2) Amenzile pentru contravenþiile prevãzute la art. 9
distribuirii sunt obligaþi ca în termen de 6 luni de la      lit. c) ºi d) se aplicã persoanelor fizice, astfel:
aceastã datã sã obþinã avizul Comisiei de avizare a distri-       a) fapta prevãzutã la lit. c) se sancþioneazã cu amendã
buþiei ºi utilizãrii aparatelor de marcat electronice fiscale.   de la un milion lei la 5 milioane lei;
  Art. 8. Ñ Clienþii vor solicita, vor prelua ºi vor pãstra      b) fapta prevãzutã la lit. d) se sancþioneazã cu amendã
bonurile fiscale asupra lor pânã la ieºirea din unitatea de    de la 100.000 lei la 500.000 lei.
livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, în vederea      Art. 11. Ñ (1) Constatarea contravenþiilor, precum ºi
prezentãrii acestora la un eventual control.            aplicarea sancþiunilor se fac de cãtre organele de speciali-
  Art. 9. Ñ Constituie contravenþii urmãtoarele fapte, dacã   tate din Ministerul Finanþelor, Ministerul de Interne, precum
potrivit legii penale nu sunt considerate infracþiuni:       ºi din unitãþile lor teritoriale.
  a) dotarea, comercializarea sau utilizarea de cãtre agen-      (2) Contestarea actelor de control întocmite de organele
þii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fãrã   prevãzute la alin. (1) ºi soluþionarea contestaþiilor se
avizul Comisiei de avizare a distribuþiei ºi utilizãrii aparate-  efectueazã pe baza procedurilor prevãzute de legislaþia în
lor de marcat electronice fiscale ori nerespectarea condiþiilor  vigoare.
stipulate în aviz;                           (3) Prevederile prezentei ordonanþe de urgenþã se com-
  b) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii fãrã emi-   pleteazã cu dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi
terea bonului fiscal, cu excepþia situaþiei prevãzute la art. 1  sancþionarea contravenþiilor, cu excepþia art. 25Ñ27.
alin. (5);                               Art. 12. Ñ În cazul repetãrii faptei prevãzute la art. 9
  c) nepredarea bonului fiscal clientului de cãtre operatorul  lit. f), o datã cu aplicarea amenzii contravenþionale organele
aparatului de marcat electronic fiscal;              de control vor dispune ºi retragerea definitivã a avizului
  d) nerespectarea de cãtre clienþi a obligaþiei de a soli-   eliberat distribuitorului pentru distribuþia ºi comercializarea
cita, prelua, pãstra bonurile fiscale ºi de a le prezenta la    aparatelor de marcat electronice fiscale.
cererea organelor de control;                      Art. 13. Ñ Neîndeplinirea obligaþiei agenþilor economici
  e) nerespectarea de cãtre utilizatori a obligaþiei de a    prevãzuþi la art. 1 de a se dota ºi de a utiliza aparate de
anunþa distribuitorul autorizat sau reprezentanþii legali ai    marcat electronice fiscale la termenele prevãzute la art. 6
acestuia în teritoriu în momentul constatãrii defectãrii apa-   atrage suspendarea activitãþii unitãþii pânã în momentul
ratului de marcat electronic fiscal;                înlãturãrii cauzelor care au generat aceasta.
  f) nerespectarea obligaþiilor ce revin distribuitorilor de     Art. 14. Ñ În termen de 60 de zile de la data publicãrii
repunere în funcþiune a aparatelor de marcat electronice      prezentei ordonanþe de urgenþã în Monitorul Oficial al
fiscale defecte sau de înlocuire a acestora în termenul      României Ministerul Finanþelor va elabora norme metodolo-
prevãzut de prezenta ordonanþã de urgenþã;             gice de aplicare, ce vor cuprinde prevederi privind structura
  g) nerespectarea obligaþiei de a pãstra ºi de a arhiva     ºi atribuþiile Comisiei de avizare a distribuþiei ºi utilizãrii
rola jurnal, raportul fiscal de închidere zilnicã ºi registrul   aparatelor de marcat electronice fiscale, precum ºi proce-
special prevãzut la art. 1 alin. (5);               dura de suspendare a activitãþii sau de retragere definitivã
  h) nerespectarea obligaþiei de a pãstra, de a completa     a avizului eliberat distribuitorului pentru distribuirea ºi
ºi de a actualiza cartea de intervenþii prevãzutã la art. 5    comercializarea aparatelor, care se vor aproba prin hotãrâre
alin. (3);                             a Guvernului.
                             PRIM-MINISTRU
                             RADU VASILE
                                            Contrasemneazã:
                                            Ministrul finanþelor,
                                           Decebal Traian Remeº
                                           Ministru de interne,
                                          Constantin Dudu-Ionescu
                                         Ministrul industriei ºi comerþului,
                                             Radu Berceanu

    Bucureºti, 25 martie 1999.
    Nr. 28.
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131/31.III.1999

                            GUVERNUL ROMÂNIEI

                 ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
        privind unele mãsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice
               ºi a sistemelor electronice microprogramate
    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
    Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
  Art. 1. Ñ (1) Prezenta ordonanþã de urgenþã reglemen-       tãþile administrative autonome, societãþile ºi companiile
teazã raporturile generate de mãsurile care se impun pen-       naþionale vor lua mãsurile corespunzãtoare privind ”Anul
tru prevenirea disfuncþionalitãþilor ce pot apãrea la data de     2000Ò, prevãzute în prezenta ordonanþã de urgenþã, ºi vor
31 decembrie 1999, ora 24,00, din cauza unor defecte          întocmi în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
tehnologice legate de reprezentarea digitalã a datei calen-      vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã planul de acþiuni
daristice, care pot fi identificate în sistemele informatice ºi    ”Anul 2000Ò în domeniul condus sau, dupã caz, coordonat.
în sistemele electronice microprogramate (cu microprocesor         (2) Societãþile comerciale, indiferent de forma de pro-
încorporat), defecte care pot aduce prejudicii securitãþii per-    prietate, inclusiv bãncile ºi societãþile de asigurare-reasigu-
soanelor, funcþionãrii serviciilor publice, siguranþei naþionale,   rare, regiile autonome de interes local vor lua mãsurile
economiei ºi societãþii în ansamblul ei.                corespunzãtoare privind ”Anul 2000Ò, prevãzute în prezenta
  (2) Expresia prevenirea disfuncþionalitãþilor care pot apã-    ordonanþã de urgenþã.
rea la data de 31 decembrie 1999, ora 24,00, din cauza unor        (3) Planul de acþiuni va cuprinde:
defecte tehnologice legate de reprezentarea digitalã a datei        a) inventarierea ºi diagnosticul sistemelor informatice ºi
calendaristice, care pot fi identificate în sistemele informatice ºi  sistemelor electronice microprogramate (cu microprocesor
în sistemele electronice microprogramate (cu microprocesor       încorporat);
încorporat) va fi denumitã prin sintagma ”Anul 2000Ò.           b) evaluarea riscurilor ºi a prioritãþilor de remediere;
  Art. 2. Ñ În cadrul acþiunilor ”Anul 2000Ò rolul instituþiilor     c) soluþii de adaptare sau de înlocuire a sistemelor în
statului este de a mobiliza comunitatea naþionalã prin         cauzã;
acþiuni de informare ºi sensibilizare, în special pentru agen-       d) estimarea resurselor umane ºi financiare necesare;
þii economici, precum ºi de a urmãri direct adaptarea sau         e) graficul pentru implementarea soluþiilor identificate;
înlocuirea sistemelor utilizate de administraþia publicã, de        f) graficul pentru testarea sistemelor remediate;
organismele subordonate acesteia ºi de agenþii economici          g) calendarul de desfãºurare a acþiunilor.
în care statul este acþionar.                       (4) Planurile de acþiuni astfel întocmite vor fi transmise
  Art. 3. Ñ Responsabilitatea pentru buna desfãºurare a       Consiliului Naþional ”MileniulÒ, în vederea avizãrii ºi corelãrii
acþiunii ”Anul 2000Ò revine autoritãþilor publice pentru dome-     intersectoriale, prin Agenþia Naþionalã pentru Comunicaþii ºi
niile pe care le conduc sau, dupã caz, le coordoneazã,         Informaticã.
conform legilor în vigoare, atât la nivel central, cât ºi teri-      Art. 6. Ñ (1) Toate persoanele juridice au obligaþia de
torial.                                a raporta acþiunile întreprinse pentru rezolvarea problemei
  Art. 4. Ñ (1) Coordonarea la nivel naþional a acþiunilor      ”Anul 2000Ò.
vizând ”Anul 2000Ò se realizeazã de cãtre Consiliul            (2) Raportãrile privind stadiul acþiunilor întreprinse pentru
Naþional ”MileniulÒ, constituit prin decizie a primului-ministru.   ”Anul 2000Ò se vor realiza astfel:
  (2) Sursa de finanþare pentru sumele necesare în vederea        a) cãtre ministerul sau organul coordonator al domeniu-
angajãrii logisticii ºi acoperirii costurilor aferente funcþionãrii  lui, iar acesta cãtre Consiliul Naþional ”MileniulÒ, pentru per-
Consiliului Naþional ”MileniulÒ o constituie bugetul de stat,     soanele juridice prevãzute la art. 5 alin. (1);
iar alocarea creditelor bugetare va fi prevãzutã distinct, cu       b) cãtre prefecturile în a cãror razã teritorialã îºi au
aceastã destinaþie, în bugetul Agenþiei Naþionale pentru        sediul social, iar acestea cãtre Consiliul Naþional ”MileniulÒ,
Comunicaþii ºi Informaticã.                      pentru persoanele juridice prevãzute la art. 5 alin. (2).
  (3) Sursa de finanþare pentru sumele necesare în vede-         (3) Procedurile de lucru, conþinutul raportãrilor ºi activi-
rea acoperirii costurilor ce revin pãrþii române în derularea     tãþile legate de ”Anul 2000Ò se stabilesc prin norme meto-
proiectelor finanþate din credite nerambursabile acordate       dologice emise de cãtre Agenþia Naþionalã pentru
Guvernului României de cãtre instituþii financiare internaþio-     Comunicaþii ºi Informaticã, cu avizul Ministerului Finanþelor,
nale, destinate rezolvãrii problemei ”Anul 2000Ò, o consti-      ºi vor fi supuse aprobãrii Guvernului în termen de 30 de
tuie bugetul de stat, iar alocarea creditelor bugetare va fi      zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de
prevãzutã distinct, cu aceastã destinaþie, în bugetul         urgenþã.
Agenþiei Naþionale pentru Comunicaþii ºi Informaticã.           Art. 7. Ñ Pentru realizarea acþiunilor ”Anul 2000Ò, per-
  Art. 5. Ñ (1) Conducãtorii instituþiilor publice centrale, ai   soanele juridice prevãzute la art. 5 alin. (1) ºi (2) vor
autoritãþilor administraþiei publice locale, precum ºi regiile     colabora cu furnizorii de produse ºi servicii de tehnologia
autonome de interes naþional, instituþiile publice ºi autori-     informaþiei ºi comunicaþiei pentru diagnosticarea sistemelor
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131/31.III.1999                    5

informatice ºi a sistemelor electronice microprogramate (cu       (4) Agenþia Naþionalã pentru Comunicaþii ºi Informaticã,
microprocesor încorporat), pentru identificarea de soluþii ºi    prin Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru
pentru punerea în aplicare a acestora.                Informaticã (ICI) Bucureºti, va organiza ºi va administra
  Art. 8. Ñ Achizitorii de echipamente ºi servicii de teh-     baza de date necesarã pentru acordarea de scutiri de taxe
nologia informaþiei ºi comunicaþiei sunt obligaþi sã solicite    vamale în vederea rezolvãrii problemei ”Anul 2000Ò.
furnizorilor acestora prezentarea de garanþii ºi certificate de     (5) Sursa de finanþare pentru sumele necesare în vede-
conformitate în problema ”Anul 2000Ò.                rea organizãrii ºi administrãrii bazei de date necesare pentru
  Art. 9. Ñ Costurile aferente elaborãrii planului de       acordarea scutirilor de taxe vamale în problema ”Anul
acþiuni, adaptãrii sau înlocuirii sistemelor, pentru rezolvarea   2000Ò, pentru toatã perioada pânã la rezolvarea integralã a
problemei ”Anul 2000Ò, vor fi suportate de beneficiari.       problemei ”Anul 2000Ò pentru fiecare beneficiar, o constituie
  Art. 10. Ñ (1) Sunt scutite de taxe vamale importurile      bugetul de stat, iar alocarea creditelor bugetare va fi pre-
de echipamente, componente ºi produse software destinate       vãzutã distinct, cu aceastã destinaþie, în bugetul Agenþiei
rezolvãrii problemei ”Anul 2000Ò.                  Naþionale pentru Comunicaþii ºi Informaticã.
  (2) Scutirile de taxe vamale prevãzute se vor acorda în       Art. 11. Ñ Ministerul Finanþelor este autorizat sã ope-
urmãtoarele condiþii:
                                   reze în bugetul de stat modificãrile corespunzãtoare preve-
  a) prezentarea de cãtre fiecare beneficiar de importuri
                                   derilor din prezenta ordonanþã de urgenþã.
pentru ”Anul 2000Ò, în termen de 45 de zile de la data
                                     Art. 12. Ñ Sunt scutite de taxe vamale importurile de
intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã, a listei
                                   echipamente, componente, produse software ºi documenta-
cuprinzând, pentru fiecare produs importat:
                                   þie finanþate integral din credite nerambursabile acordate
    ii(i) denumirea;
                                   Guvernului României de cãtre instituþii financiare internaþio-
    i(ii) caracteristicile tehnice relevante pentru ”Anul
                                   nale, destinate rezolvãrii problemei ”Anul 2000Ò.
       2000Ò;
                                     Art. 13. Ñ Înscrierea nejustificatã de echipamente, com-
    (iii) cantitãþile necesare;
    (iv) nivelul riscului ”Anul 2000Ò rezolvat;         ponente sau produse software, de cãtre beneficiari, în lista
    i(v) numele beneficiarului, inclusiv locurile de instalare  cuprinzând produsele scutite de taxe vamale la import, sub
       a produselor importate;                aspectul denumirii produsului, al caracteristicilor lui tehnice
  b) comunicarea, dupã stabilirea conform legislaþiei în      ºi al cantitãþilor necesare, constituie contravenþie ºi se
vigoare a furnizorilor, a identificãrii oficiale a furnizorilor de  sancþioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la
echipamente, componente ºi produse software;             30.000.000 lei.
  c) punerea la dispoziþie Direcþiei Generale a Vãmilor a       Art. 14. Ñ (1) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
listei complete cuprinzând echipamente, componente ºi        sancþiunilor se fac de cãtre împuterniciþii Consiliului Naþional
produse software, în vederea punerii în aplicare a acestor      ”MileniulÒ, precum ºi ai Agenþiei Naþionale pentru
scutiri de taxe vamale.                       Comunicaþii ºi Informaticã.
  (3) Fiecare beneficiar va transmite organizatorului ºi        (2) Sancþiunea se poate aplica ºi persoanelor juridice.
administratorului bazei de date, pe propria rãspundere,         Art. 15. Ñ Dispoziþiile privitoare la constatarea contra-
toate informaþiile prevãzute la alin. (2) cu privire la denu-    venþiilor ºi aplicarea sancþiunilor se completeazã cu preve-
mirea produselor, caracteristicile lor tehnice, cantitãþile nece-  derile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea
sare ºi numele furnizorilor stabiliþi.                contravenþiilor, cu modificãrile ulterioare.

                              PRIM-MINISTRU
                              RADU VASILE

                                             Contrasemneazã:
                                         p. Preºedintele Agenþiei Naþionale
                                         pentru Comunicaþii ºi Informaticã,
                                             Dan Chirondojan,
                                              vicepreºedinte
                                             Ministrul finanþelor,
                                            Decebal Traian Remeº
     Bucureºti, 25 martie 1999.
     Nr. 29.
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131/31.III.1999

                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                 ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
            pentru modificarea art. 7 din Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993
                privind Tariful vamal de import al României
    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,

    Guvernul României adoptã urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:

   Art. I. Ñ Articolul 7 din Ordonanþa Guvernului        guvernele strãine în baza unor acorduri sau tratate
nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României,     încheiate cu România.Ò
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213    Art. II. Ñ Pentru bunurile importate, folosite de asociaþii
din 31 august 1993, aprobatã ºi modificatã prin Legea       familiale ºi unitãþi din sectorul meºteºugãresc, agricol ºi al
nr. 102/1994, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se   industriei mici, derulate în baza unor programe de ajutorare
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:              ºi dezvoltare, pentru care nu s-a plãtit datoria vamalã pânã
   ”Art. 7. Ñ De asemenea, este scutit de taxe vamale
                                 la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã,
importul urmãtoarelor categorii de bunuri:
                                 drepturile de import pentru aceste produse nu se mai dato-
   Ñ bunurile de origine românã;
                                 reazã bugetului de stat.
   Ñ bunurile reparate în strãinãtate sau bunurile care le
                                   Art. III. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993 privind
înlocuiesc pe cele necorespunzãtoare calitativ, returnate
                                 Tariful vamal de import al României, publicatã în Monitorul
partenerilor externi în perioada de garanþie;
   Ñ bunurile care se înapoiazã în þarã ca urmare a unei    Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993,
expedieri eronate;                        aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 102/1994, cu modifi-
   Ñ bunurile din import, destinate a fi utilizate de asocia-  cãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi cu modificãrile
þii familiale ºi unitãþi din sectorul meºteºugãresc, agricol ºi  aduse prin prezenta ordonanþã de urgenþã, va fi republicatã
al industriei mici, în cadrul unor programe ºi acþiuni de aju-  în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor
torare ºi dezvoltare a activitãþilor, finanþate de cãtre     o nouã numerotare.

                            PRIM-MINISTRU
                            RADU VASILE

                                           Contrasemneazã:
                                           Ministrul finanþelor,
                                          Decebal Traian Remeº
                                        Ministrul industriei ºi comerþului,
                                            Radu Berceanu


  Bucureºti, 25 martie 1999.
  Nr. 30.


                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                 ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
         pentru modificarea art. 17 lit. B.s) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992
                  privind taxa pe valoarea adãugatã
    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
    Guvernul României    emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:

  Articol unic. Ñ Litera B.s) a articolului 17 din        modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã ºi va
Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoa-      avea urmãtorul cuprins:
rea adãugatã, aprobatã ºi modificatã prin Legea           ”s) editarea, tipãrirea ºi vânzarea de ziare ºi reviste de
nr. 130/1992 ºi republicatã în Monitorul Oficial al        culturã, inclusiv activitatea de reclamã ºi de publicitate
României, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu       efectuatã prin acestea.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131/31.III.1999                   7

  Prin reviste de culturã se înþelege publicaþiile periodice   ale, editate în scopul promovãrii acestor activitãþi prin infor-
care au ca obiect literatura, ºtiinþele teoretice ºi aplicate,  mare, dezbateri, educaþie ºi prin rãspândirea de creaþii spe-
artele ºi orice alt domeniu al vieþii spirituale sau intelectu-  cifice.Ò
                             PRIM-MINISTRU
                             RADU VASILE

                                            Contrasemneazã:
                                            Ministrul finanþelor,
                                           Decebal Traian Remeº


    Bucureºti, 25 martie 1999.
    Nr. 31.                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                         HOTÃRÂRE
                 privind transmiterea unui obiectiv de investiþii,
               proprietate publicã a statului, situat în municipiul Iaºi,
               judeþul Iaºi, din administrarea Ministerului Sãnãtãþii
              în folosinþa gratuitã a Mitropoliei Moldovei ºi Bucovinei
                           din Iaºi
               În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituþia României ºi ale
            Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
               Guvernul României    h o t ã r ã º t e :
               Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea obiectivului de investiþii nefinalizat
            ”Centrul de diagnostic ºi tratamentÒ ºi a terenului aferent acestuia, proprie-
            tate publicã a statului, situat în municipiul Iaºi, str. Poitiers nr. 10, judeþul
            Iaºi, din administrarea Ministerului Sãnãtãþii în folosinþa gratuitã a Mitropoliei
            Moldovei ºi Bucovinei din Iaºi, pe durata existenþei construcþiei, în vederea
            realizãrii unui spital filantropic.
               Art. 2. Ñ Datele de identificare a obiectivului prevãzut la art. 1 sunt
            cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
               Art. 3. Ñ Predarea-preluarea obiectivului de investiþii transmis potrivit
            art. 1 se face prin protocol încheiat între pãrþile interesate.

                             PRIM-MINISTRU
                             RADU VASILE

                                      Contrasemneazã:
                                      Secretar de stat,
                                   ºeful Departamentului pentru
                                   Administraþie Publicã Localã,
                                        Vlad Roºca
                                  Secretariatul de Stat pentru Culte
                                    Gheorghe Anghelescu,
                                      secretar de stat
                                      Ministrul sãnãtãþii,
                                       Hajdœ G‡bor
                                    Ministrul lucrãrilor publice
                                    ºi amenajãrii teritoriului,
                                       Nicolae Noica
                                      Ministrul finanþelor,
                                    Decebal Traian Remeº               Bucureºti, 25 martie 1999.
               Nr. 220.
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131/31.III.1999
                                                                  ANEXÃ           CARACTERISTICILE PRINCIPALE ªI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
            ai obiectivului de investiþii ”Centrul de diagnostic ºi tratamentÒ din municipiul Iaºi,
       care se transmite din administrarea Ministerului Sãnãtãþii în folosinþa gratuitã a Mitropoliei Moldovei
                            ºi Bucovinei din Iaºi         Amplasament:
         Teren proprietate de stat, situat în municipiul Iaºi, str. Poitiers nr. 10, judeþul Iaºi, în suprafaþã
       totalã de 5.153 m2, din care:
         Ñ suprafaþa construitã = 1.028,5 m2;
         Ñ suprafaþa desfãºuratã = 3.159,9 m2;
         Ñ suprafaþa pentru circulaþie auto = 2.081,0 m2;
         Ñ suprafeþele trotuarelor + mobilare urbanã = 1.480,0 m2;
         Ñ suprafaþa spaþiilor verzi amenajate = 343,5 m2.
         Indicatori tehnico-economici:
         Ñ valoarea totalã a investiþiei                                  20.216.284 mii lei
         (preþuri în luna octombrie 1998),
         din care:
         Ñ construcþii-montaj                                       12.119.290 mii lei
         Realizãri totale,                                         5.543.360 mii lei
         din care:
         Ñ construcþii-montaj                                        5.341.826   mii  lei
         Ñ proiectare                                             174.102   mii  lei
         Ñ I.G.S.I.C.                                             22.355   mii  lei
         Ñ alte cheltuieli                                           5.074   mii  lei
         (comisioane B.R.D., taxe de licitaþie)
         Capacitãþi:
         Ñ suprafaþa desfãºuratã a obiectivului de bazã                              3.158,9 m 2 .
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/2178.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131/31.III.1999 conþine 8 pagini.               Preþul 1.000 lei    ISSN 1453Ñ4495

								
To top