Docstoc

116

Document Sample
116 Powered By Docstoc
					                                    PARTEA         I
Anul XI Ñ Nr. 116             LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                             Luni, 22 martie 1999                                     SUMAR

                Nr.                                             Pagina
                       ORDONANÞE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                18.    Ñ Ordonanþã de urgenþã privind trecerea Biroului
                     Român de Metrologie Legalã din subordinea
                     Guvernului în subordinea Ministerului Industriei ºi
                     Comerþului ..................................................................    1Ð2

                       ACTE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI
                 4.    Ñ Norme privind reevaluarea de cãtre bãnci a clã-
                     dirilor, construcþiilor speciale ºi a terenurilor ..........            2Ð8

                                        «
                Rectificare..............................................................................    8
  ORDONANÞE                  ALE          GUVERNULUI                          ROMÂNIEI
                                GUVERNUL ROMÂNIEI

                ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
      privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legalã din subordinea Guvernului
              în subordinea Ministerului Industriei ºi Comerþului
    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,

    Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:

  Art. I. Ñ (1) Biroul Român de Metrologie Legalã, organ               modificatã prin Legea nr. 11/1994, se modificã ºi va avea
de specialitate al administraþiei publice centrale, instituþie            urmãtorul cuprins:
publicã cu personalitate juridicã, trece din subordinea                 ”Art. 5 Ñ Politica statului în domeniul metrologiei se
Guvernului în subordinea Ministerului Industriei ºi Comerþului.
                                           realizeazã de cãtre Ministerul Industriei ºi Comerþului prin
  (2) Institutul Naþional de Metrologie funcþioneazã în
subordinea Biroului Român de Metrologie Legalã.                    Biroul Român de Metrologie Legalã.Ò
  Art. II. Ñ Articolul 5 din Ordonanþa Guvernului                    Art. III. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 18/1992 privind
nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobatã ºi              încetarea activitãþii Comisiei Naþionale pentru Standarde,
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 116/22.III.1999

Metrologie ºi Calitate, aprobatã prin Legea nr. 11/1994, se       2. Alineatul 1 al articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:
modificã dupã cum urmeazã:                       ”Guvernul, prin hotãrâre, va dispune organizarea ºi func-
  1. La articolul 1 se eliminã alineatul 1 litera b) ºi alinea-  þionarea în subordinea sa a organelor de specialitate pre-
tul 2.                               vãzute la art. 1 lit. a) ºi c).Ò
                             PRIM-MINISTRU
                             RADU VASILE
                                             Contrasemneazã:
                                         Ministrul industriei ºi comerþului,
                                              Radu Berceanu
                                             Ministrul finanþelor,
                                           Decebal Traian Remeº

    Bucureºti, 17 martie 1999.
    Nr. 18.
    ACTE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI
  BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

                              NORME
     privind reevaluarea de cãtre bãnci a clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a terenurilor
    În temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, ale art. 58
din Legea bancarã nr. 58/1998 ºi ale art. 4 din Legea contabilitãþii nr. 82/1991, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul comun al ministrului finanþelor ºi al guvernatorului Bãncii Naþionale
a României nr. 1.418/344 din 1 august 1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societãþile bancare ºi a nor-
melor metodologice de utilizare a acestuia,
    în vederea aplicãrii prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 983/1998, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea
Guvernului nr. 95/1999, ºi ale normelor aferente privind reevaluarea clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a terenurilor de
cãtre bãnci, persoane juridice române, precum ºi de cãtre sucursalele din România ale bãncilor, persoane juridice strãine,
    Banca Naþionalã a României emite prezentele norme.

  1. Bãncile, persoane juridice române, ºi sucursalele din    bãnci pânã la data de 31 decembrie 1996 în contul în
România ale bãncilor, persoane juridice strãine, indiferent     afara bilanþului, se va regulariza ºi se va înregistra în con-
de forma de proprietate, denumite în continuare bãnci, pot     formitate cu prevederile cuprinse în anexa la prezentele
proceda la reevaluarea clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a   norme.
terenurilor, precum ºi a imobilizãrilor corporale în curs de      4. Rezultatele reevaluãrii categoriilor de imobilizãri pre-
natura clãdirilor ºi construcþiilor speciale, existente în patri-  vãzute la pct. 1, diminuate, dupã caz, cu amortizarea afe-
moniul lor la data de 30 iunie 1998, indiferent dacã se       rentã gradului de neutilizare, înregistratã pânã la data de
regãsesc sau nu în capitalul social.                31 decembrie 1996, precum ºi cu diferenþa dintre amortiza-
  Bãncile care se aflã în procedura de dizolvare sau lichi-    rea actualizatã ºi cea înregistratã pânã la data reevaluãrii
dare administrativã, conform Legii nr. 31/1990 privind socie-    vor fi cuprinse în bilanþul contabil încheiat la data de
tãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ºi   31 decembrie 1998.
Legii bancare nr. 58/1998, nu vor proceda la reevaluarea        Bãncile care nu pot definitiva acþiunea de reevaluare în
activelor imobilizate prevãzute la alineatul precedent.       termenul prevãzut pentru depunerea bilanþului contabil pe
  2. Pentru reevaluarea de cãtre bãnci a clãdirilor, con-     anul 1998 pot continua aceastã acþiune pânã la data de
strucþiilor speciale ºi a terenurilor, precum ºi a imobilizãrilor  15 iunie 1999 (rezultatele acesteia urmând a fi cuprinse în
corporale în curs de natura clãdirilor ºi construcþiilor spe-    situaþiile financiare întocmite la data de 30 iunie 1999), cu
ciale se vor avea în vedere atât Normele privind reevalua-     respectarea prevederilor pct. 3 ºi cu menþiunea cã pentru
rea clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a terenurilor, anexã   înregistrarea în contabilitate a diferenþelor rezultate în urma
la Hotãrârea Guvernului nr. 983/1998, modificatã ºi com-      reevaluãrii clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a terenurilor
                                  se vor utiliza conturile corespunzãtoare de imobilizãri ºi
pletatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999, cât ºi pre-
                                  amortizãri deschise, începând cu data de 1 ianuarie 1999,
zentele norme.                           în aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 964/1998 pentru apro-
  3. La încheierea acþiunii de reevaluare bãncile vor înre-    barea clasificaþiei ºi a duratelor normale de funcþionare a
gistra diferenþele din reevaluare în conturile corespunzã-     mijloacelor fixe.
toare, dupã aprobarea acestora de cãtre adunarea            5. În anul 1999 diferenþele favorabile din reevaluarea
generalã a acþionarilor Ñ în cazul bãncilor, persoane juri-     clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a terenurilor, precum ºi
dice române Ñ ºi de cãtre conducerea bãncii strãine Ñ în      a imobilizãrilor corporale în curs de natura clãdirilor ºi con-
cazul sucursalelor din România ale unor bãnci, persoane       strucþiilor speciale, stabilite în baza Hotãrârii Guvernului
juridice strãine Ñ, în conformitate cu metodologia contabilã    nr. 983/1998, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea
prevãzutã în anexa la prezentele norme.               Guvernului nr. 95/1999, pot fi incluse în rezerve ºi utilizate
  Pentru categoriile de imobilizãri supuse reevaluãrii,      pentru majorarea capitalului social, în conformitate cu pre-
amortizarea aferentã gradului de neutilizare, evidenþiatã de    vederile art. 41 lit. e) din Legea nr. 58/1998.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 116/22.III.1999                    3

   6. Sfera de cuprindere a acþiunii de reevaluare a clãdi-      9. Pentru evidenþierea distinctã în contabilitatea bãncilor
rilor (conturile 44221 ºi 45221), construcþiilor speciale (con-   a diferenþelor rezultate în urma reevaluãrii, în Planul de
turile 44222 ºi 45222) ºi a terenurilor (conturile 44211 ºi     conturi pentru societãþile bancare ºi în normele metodolo-
45211), precum ºi a imobilizãrilor corporale în curs de       gice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul comun
natura clãdirilor ºi construcþiilor speciale (contul 432), aflate  al ministrului finanþelor ºi al guvernatorului Bãncii Naþionale
în patrimoniul bãncilor ºi evidenþiate în situaþiile financiare   a României nr. 1.418/344 din 1 august 1997, se deschid
întocmite la data de 30 iunie 1998, este cea prevãzutã la      urmãtoarele conturi:
art. 2 din Normele privind reevaluarea clãdirilor, construcþi-      5161 ”Diferenþe din reevaluarea imobilizãrilor corporale
ilor speciale ºi a terenurilor, anexã la Hotãrârea Guvernului    în curs privind clãdirile ºi construcþiile specialeÒ
nr. 983/1998, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea          5162 ”Diferenþe din reevaluarea imobilizãrilor corporale
Guvernului nr. 95/1999.
                                   ale activitãþii de exploatareÒ
   7. Pentru efectuarea reevaluãrii imobilizãrilor corporale
se va stabili valoarea rãmasã actualizatã la data de             51621 ”Diferenþe din reevaluarea terenurilorÒ
30 iunie 1998, avându-se în vedere:                     51622 ”Diferenþe din reevaluarea clãdirilorÒ
   a) valoarea de intrare a clãdirilor, construcþiilor speciale      51623 ”Diferenþe din reevaluarea construcþiilor specialeÒ
ºi a terenurilor la data de 30 iunie 1998, înscrisã în situa-      5163 ”Diferenþe din reevaluarea imobilizãrilor corporale
þiile financiare;                          în afara activitãþii de exploatareÒ
   b) amortizarea calculatã pânã la data de 30 iunie 1998,         51631 ”Diferenþe din reevaluarea terenurilorÒ
evidenþiatã în contabilitate în creditul conturilor 46122,          51632 ”Diferenþe din reevaluarea clãdirilorÒ
46222 ”Amortizarea clãdirilorÒ, 46123, 46223 ”Amortizarea          51633 ”Diferenþe din reevaluarea construcþiilor specialeÒ
construcþiilor specialeÒ ºi 995 ”Amortizarea aferentã gradului      519 ”Alte rezerveÒ, analitic distinct ”Rezerve din dife-
de neutilizare a mijloacelor fixeÒ;                 renþe favorabile din reevaluarea patrimoniuluiÒ
   c) coeficienþii de actualizare la data de 30 iunie 1998,      432 ”Imobilizãri corporale în cursÒ, analitic distinct
prevãzuþi în anexa nr. 3 la Normele privind reevaluarea       ”Diferenþe din reevaluarea imobilizãrilor corporale în curs de
clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a terenurilor, parte inte-  natura clãdirilor ºi construcþiilor specialeÒ
grantã din Hotãrârea Guvernului nr. 983/1998, modificatã ºi       44211 ”TerenuriÒ, analitic distinct ”Diferenþe din reevalu-
completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999.          area terenurilor privind activitatea de exploatareÒ
   Pentru reevaluarea clãdirilor ºi a construcþiilor speciale,     44221 ”ClãdiriÒ, analitic distinct ”Diferenþe din reevalua-
prevãzute la art. 2 alin. (1) din Normele privind reevaluarea    rea clãdirilor privind activitatea de exploatareÒ
clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a terenurilor, anexã la      44222 ”Construcþii specialeÒ, analitic distinct ”Diferenþe
Hotãrârea Guvernului nr. 983/1998, modificatã ºi completatã     din reevaluarea construcþiilor speciale privind activitatea de
prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999, realizate prin
                                   exploatareÒ
investiþii, se va avea în vedere ca la valorile înregistrate în
contabilitate, reprezentând imobilizãri corporale în curs de       45211 ”TerenuriÒ, analitic distinct ”Diferenþe din reevalu-
natura clãdirilor ºi construcþiilor speciale, sã se aplice      area terenurilor în afara activitãþii de exploatareÒ
coeficienþii corespunzãtori perioadelor în care s-au efectuat      45221 ”ClãdiriÒ, analitic distinct ”Diferenþe din reevalua-
investiþiile respective.                       rea clãdirilor în afara activitãþii de exploatareÒ
   Pentru imobilizãrile corporale în curs de natura clãdirilor     45222 ”Construcþii specialeÒ, analitic distinct ”Diferenþe
ºi construcþiilor speciale, existente la data de 30 iunie 1998,   din reevaluarea construcþiilor speciale în afara activitãþii de
care au fost puse în funcþiune dupã aceastã datã, diferen-      exploatareÒ
þele rezultate din reevaluare vor fi înregistrate în contul 432     46122 ”Amortizarea clãdirilorÒ, analitic distinct ”Diferenþe
”Imobilizãri corporale în cursÒ, analitic distinct ”Diferenþe din  dintre amortizarea actualizatã ºi cea înregistratã privind
reevaluarea imobilizãrilor corporale în curs de natura clãdi-    activitatea de exploatareÒ
rilor ºi construcþiilor specialeÒ ºi, ulterior, vor fi transferate    46122 ”Amortizarea clãdirilorÒ, analitic distinct
în conturile analitice de diferenþe din reevaluare corespun-     ”Amortizarea aferentã gradului de neutilizare privind activi-
zãtoare;                               tatea de exploatareÒ
   d) amortizarea aferentã activelor corporale pentru care       46123 ”Amortizarea construcþiilor specialeÒ, analitic dis-
s-au obþinut scutiri totale sau pentru o perioadã limitatã la    tinct ”Diferenþe dintre amortizarea actualizatã ºi cea înregis-
calculul amortizãrii, conform art. 16 din Legea nr. 15/1994,     tratã privind activitatea de exploatareÒ
cu modificãrile ulterioare, ºi art. 3 din Hotãrârea Guvernului      46123 ”Amortizarea construcþiilor specialeÒ, analitic
nr. 104/1997;                            distinct ”Amortizarea aferentã gradului de neutilizare privind
   e) valoarea rãmasã actualizatã, precum ºi valoarea de      activitatea de exploatareÒ
intrare actualizatã se stabilesc conform anexei nr. 1 la         46222 ”Amortizarea clãdirilorÒ, analitic distinct ”Diferenþe
Normele privind reevaluarea clãdirilor, construcþiilor speciale   dintre amortizarea actualizatã ºi cea înregistratã în afara
ºi a terenurilor, parte integrantã din Hotãrârea Guvernului     activitãþii de exploatareÒ
nr. 983/1998, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea          46222 ”Amortizarea clãdirilorÒ, analitic distinct
Guvernului nr. 95/1999.                       ”Amortizarea aferentã gradului de neutilizare în afara activi-
   8. Bãncile care nu au efectuat reevaluãrile anterioare     tãþii de exploatareÒ
prevãzute de normele legale, conform hotãrârilor Guvernului       46223 ”Amortizarea construcþiilor specialeÒ, analitic dis-
nr. 945/1990, nr. 26/1992 ºi nr. 500/1994, vor proceda la      tinct ”Diferenþe dintre amortizarea actualizatã ºi cea înregis-
efectuarea reevaluãrii clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a   tratã în afara activitãþii de exploatareÒ
terenurilor de la data de 1 ianuarie 1990 sau de la data         46223 ”Amortizarea construcþiilor specialeÒ, analitic dis-
intrãrii acestora în patrimoniu, pe baza indicilor ºi metodo-    tinct ”Amortizarea aferentã gradului de neutilizare în afara
logiilor prevãzute de reglementãrile respective.           activitãþii de exploatareÒ.
                    GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI
                            MUGUR ISÃRESCU
    Bucureºti, 2 martie 1999.
    Nr. 4.
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 116/22.III.1999
                                                                ANEXÃ
                                                                la norme
                            ÎNREGISTRAREA
    în contabilitate a diferenþelor rezultate în urma reevaluãrii clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a terenurilor

    1. Înregistrarea diferenþelor din reevaluare (coloana 16 din anexa nr. 1 la Normele privind reevaluarea clãdirilor,
construcþiilor speciale ºi a terenurilor, parte integrantã din Hotãrârea Guvernului nr. 983/1998, modificatã ºi completatã
prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999)
    1.1. Înregistrarea diferenþelor din reevaluarea imobilizãrilor corporale în curs de natura clãdirilor ºi construcþiilor speciale
           1.1.1. Ñ pentru imobilizãri corporale în curs existente la data de 30 iunie 1998
    432 ”Imobilizãri corporale în cursÒ, analitic distinct  =  5161 ”Diferenþe din reevaluarea imobilizãrilor corpo-
      ”Diferenþe din reevaluarea imobilizãrilor cor-         rale în curs privind clãdirile ºi construcþiile
      porale în curs de natura clãdirilor ºi con-          specialeÒ
      strucþiilor specialeÒ


           1.1.2. Ñ pentru imobilizãri corporale în curs existente la data de 30 iunie 1998 ºi trecute
      dupã aceastã datã în categoria mijloacelor fixe de natura clãdirilor ºi construcþiilor speciale ale
      activitãþii de exploatare

              %                  =  432 ”Imobilizãri corporale în cursÒ, analitic distinct
    44221 ”ClãdiriÒ, analitic distinct ”Diferenþe din         ”Diferenþe din reevaluarea imobilizãrilor corporale în
       reevaluarea clãdirilor privind activitatea de        curs de natura clãdirilor ºi construcþiilor specialeÒ
       exploatareÒ
    44222 ”Construcþii specialeÒ, analitic distinct
       ”Diferenþe din reevaluarea construcþiilor
       speciale privind activitatea de exploatareÒ


                              concomitent
    5161 ”Diferenþe din reevaluarea imobilizãrilor      =              %
       corporale în curs privind clãdirile ºi con-       51622 ”Diferenþe din reevaluarea clãdirilorÒ
       strucþiile specialeÒ                   51623 ”Diferenþe din reevaluarea construcþiilor spe-
                                      cialeÒ          1.1.3. Ñ pentru imobilizãri corporale în curs existente la data de 30 iunie 1998 ºi trecute
      dupã aceastã datã în categoria mijloacelor fixe de natura clãdirilor ºi construcþiilor speciale în
      afara activitãþii de exploatare

              %                  =  432 ”Imobilizãri corporale în cursÒ, analitic distinct
    45221 ”ClãdiriÒ, analitic distinct ”Diferenþe din         ”Diferenþe din reevaluarea imobilizãrilor corpo-
       reevaluarea clãdirilor în afara activitãþii de       rale în curs de natura clãdirilor ºi construcþiilor
       exploatareÒ                         specialeÒ
    45222 ”Construcþii specialeÒ, analitic distinct
       ”Diferenþe din reevaluarea construcþiilor
       speciale în afara activitãþii de exploatareÒ


                              concomitent

    5161 ”Diferenþe din reevaluarea imobilizãrilor      =              %
       corporale în curs privind clãdirile ºi con-       51632 ”Diferenþe din reevaluarea clãdirilorÒ
       strucþiile specialeÒ                   51633 ”Diferenþe din reevaluarea construcþiilor spe-
                                      cialeÒ
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 116/22.III.1999                      5

     1.2. Înregistrarea diferenþelor din reevaluarea imobilizãrilor corporale ale activitãþii de exploatare

     Ñ diferenþe din reevaluarea terenurilor privind activitatea de exploatare

     44211 ”TerenuriÒ, analitic distinct ”Diferenþe din     =  51621 ”Diferenþe din reevaluarea terenurilorÒ
       reevaluarea terenurilor privind activitatea de
       exploatareÒ


     Ñ diferenþe din reevaluarea clãdirilor privind activitatea de exploatare
     44221 ”ClãdiriÒ, analitic distinct ”Diferenþe din     =  51622 ”Diferenþe din reevaluarea clãdirilorÒ
        reevaluarea clãdirilor privind activitatea de
        exploatareÒ

     Ñ diferenþe din reevaluarea construcþiilor speciale privind activitatea de exploatare
     44222 ”Construcþii specialeÒ, analitic distinct      =  51623 ”Diferenþe din reevaluarea construcþiilor spe-
        ”Diferenþe din reevaluarea construcþiilor            cialeÒ
        speciale privind activitatea de exploatareÒ     1.3. Înregistrarea diferenþelor din reevaluarea imobilizãrilor corporale în afara activitãþii de exploatare
     Ñ diferenþe din reevaluarea terenurilor în afara activitãþii de exploatare
     45211 ”TerenuriÒ, analitic distinct ”Diferenþe din     =  51631 ”Diferenþe din reevaluarea terenurilorÒ
       reevaluarea terenurilor în afara activitãþii de
       exploatareÒ     Ñ diferenþe din reevaluarea clãdirilor în afara activitãþii de exploatare

     45221 ”ClãdiriÒ, analitic distinct ”Diferenþe din     =  51632 ”Diferenþe din reevaluarea clãdirilorÒ
        reevaluarea clãdirilor în afara activitãþii de
        exploatareÒ     Ñ diferenþe din reevaluarea construcþiilor speciale în afara activitãþii de exploatare

     45222 ”Construcþii specialeÒ, analitic distinct      =  51633 ”Diferenþe din reevaluarea construcþiilor spe-
        ”Diferenþe din reevaluarea construcþiilor            cialeÒ
        speciale în afara activitãþii de exploatareÒ
    2. Înregistrarea diferenþei dintre amortizarea actualizatã ºi cea înregistratã pânã la data reevaluãrii (coloana 12
din anexa nr. 1 la Normele privind reevaluarea clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a terenurilor, parte integrantã din
Hotãrârea Guvernului nr. 983/1998, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999)
     2.1. Înregistrarea diferenþei dintre amortizarea actualizatã ºi cea înregistratã pânã la data reevaluãrii imobilizãrilor corporale
ale activitãþii de exploatare
    Ñ diferenþa dintre amortizarea actualizatã ºi cea înregistratã pânã la data reevaluãrii clãdirilor privind activitatea
de exploatare


     51622 ”Diferenþe din reevaluarea clãdirilorÒ        =  46122 ”Amortizarea clãdirilorÒ, analitic distinct
                                        ”Diferenþe dintre amortizarea actualizatã ºi
                                        cea înregistratã privind activitatea de exploa-
                                        tareÒ
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 116/22.III.1999

     Ñ diferenþa dintre amortizarea actualizatã ºi cea înregistratã pânã la data reevaluãrii construcþiilor speciale privind
activitatea de exploatare

     51623 ”Diferenþe din reevaluarea construcþiilor      =  46123 ”Amortizarea construcþiilor specialeÒ, analitic
        specialeÒ                            distinct ”Diferenþe dintre amortizarea actuali-
                                        zatã ºi cea înregistratã privind activitatea de
                                        exploatareÒ


     2.2. Înregistrarea diferenþei dintre amortizarea actualizatã ºi cea înregistratã pânã la data reevaluãrii imobilizãrilor corporale
în afara activitãþii de exploatare
    Ñ diferenþa dintre amortizarea actualizatã ºi cea înregistratã pânã la data reevaluãrii clãdirilor în afara activitãþii
de exploatare

     51632 ”Diferenþe din reevaluarea clãdirilorÒ        =  46222 ”Amortizarea clãdirilorÒ, analitic distinct
                                        ”Diferenþe dintre amortizarea actualizatã ºi
                                        cea înregistratã în afara activitãþii de exploa-
                                        tareÒ


    Ñ diferenþa dintre amortizarea actualizatã ºi cea înregistratã pânã la data reevaluãrii construcþiilor speciale în
afara activitãþii de exploatare

     51633 ”Diferenþe din reevaluarea construcþiilor      =  46223 ”Amortizarea construcþiilor specialeÒ, analitic
        specialeÒ                            distinct ”Diferenþe dintre amortizarea actuali-
                                        zatã ºi cea înregistratã în afara activitãþii de
                                        exploatareÒ
     3. Înregistrarea amortizãrii aferente gradului de neutilizare (coloana 4 din anexa nr. 1 la Normele privind reeva-
luarea clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a terenurilor, parte integrantã din Hotãrârea Guvernului nr. 983/1998, modifi-
catã ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999)
     3.1. Înregistrarea amortizãrii aferente gradului de neutilizare a imobilizãrilor corporale privind activitatea de exploatare
     Ñ amortizarea aferentã gradului de neutilizare a clãdirilor privind activitatea de exploatare

     51622 ”Diferenþe din reevaluarea clãdirilorÒ        =  46122 ”Amortizarea clãdirilorÒ, analitic distinct
                                         ”Amortizarea aferentã gradului de neutilizare
                                         privind activitatea de exploatareÒ

                               concomitent

     995 ”Amortizarea aferentã gradului de neutilizare     =  999 ”ContrapartidãÒ
       a mijloacelor fixeÒ


     Ñ amortizarea aferentã gradului de neutilizare a construcþiilor speciale privind activitatea de exploatare

     51623 ”Diferenþe din reevaluarea construcþiilor      =  46123 ”Amortizarea construcþiilor specialeÒ, analitic
        specialeÒ                             distinct ”Amortizarea aferentã gradului de
                                         neutilizare privind activitatea de exploatareÒ

                               concomitent

     995 ”Amortizarea aferentã gradului de neutilizare     =  999 ”ContrapartidãÒ
       a mijloacelor fixeÒ
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 116/22.III.1999                      7

    3.2. Înregistrarea amortizãrii aferente gradului de neutilizare a imobilizãrilor corporale în afara activitãþii de exploatare

    Ñ amortizarea aferentã gradului de neutilizare a clãdirilor în afara activitãþii de exploatare


    51632 ”Diferenþe din reevaluarea clãdirilorÒ        =   46222 ”Amortizarea clãdirilorÒ, analitic distinct
                                        ”Amortizarea aferentã gradului de neutilizare
                                        în afara activitãþii de exploatareÒ


                               concomitent


    995 ”Amortizarea aferentã gradului de neutilizare      =   999 ”ContrapartidãÒ
      a mijloacelor fixeÒ    Ñ amortizarea aferentã gradului de neutilizare a construcþiilor speciale în afara activitãþii de exploatare

    51633 ”Diferenþe din reevaluarea construcþiilor       =   46223 ”Amortizarea construcþiilor specialeÒ, analitic
       specialeÒ                             distinct ”Amortizarea aferentã gradului de
                                        neutilizare în afara activitãþii de exploatareÒ
                               concomitent

    995 ”Amortizarea aferentã gradului de neutilizare      =   999 ”ContrapartidãÒ
      a mijloacelor fixeÒ
   4. În bilanþul contabil încheiat la data de 31 decembrie      tãþii de exploatareÒ, 45221 ”ClãdiriÒ, analitic distinct
1998 sau, dupã caz, în situaþiile financiare întocmite la        ”Diferenþe din reevaluarea clãdirilor în afara activitãþii de
data de 30 iunie 1999, sumele reprezentând diferenþe din        exploatareÒ ºi 45222 ”Construcþii specialeÒ, analitic distinct
reevaluarea imobilizãrilor corporale se vor reflecta astfel:      ”Diferenþe din reevaluarea construcþiilor speciale în afara
   Ñ în modelele situaþiilor financiar-contabile pentru        activitãþii de exploatareÒ, prin debitul conturilor corespunzã-
bãnci Ñ activ Ñ soldurile conturilor de diferenþe din reeva-      toare de imobilizãri corporale, respectiv de imobilizãri cor-
luare vor fi înscrise în cadrul clasei 4 ”Valori imobilizateÒ,     porale în curs, dupã caz, din Planul de conturi bancar în
împreunã cu soldurile conturilor de imobilizãri respective;       vigoare.
   Ñ în modelele situaþiilor financiar-contabile pentru          Totodatã conturile 46122 ”Amortizarea clãdirilorÒ, analitic
bãnci Ñ pasiv Ñ soldurile conturilor de diferenþe din re-        distinct ”Diferenþe dintre amortizarea actualizatã ºi cea înre-
evaluãri (5161, 51621, 51622, 51623, 51631, 51632 ºi          gistratã privind activitatea de exploatareÒ, 46122
51633) vor fi înscrise în cadrul clasei 5 ”Capitaluri proprii,     ”Amortizarea clãdirilorÒ, analitic distinct ”Amortizarea afe-
asimilate ºi provizioaneÒ.                       rentã gradului de neutilizare privind activitatea de exploa-
   5. La începutul anului 1999 bãncile care au definitivat      tareÒ, 46123 ”Amortizarea construcþiilor specialeÒ, analitic
acþiunea de reevaluare ºi au cuprins rezultatele acesteia în      distinct ”Diferenþe dintre amortizarea actualizatã ºi cea înre-
bilanþul contabil încheiat la data de 31 decembrie 1998 vor       gistratã privind activitatea de exploatareÒ, 46123
închide conturile 432 ”Imobilizãri corporale în cursÒ, analitic     ”Amortizarea construcþiilor specialeÒ, analitic distinct
distinct ”Diferenþe din reevaluarea imobilizãrilor corporale în     ”Amortizarea aferentã gradului de neutilizare privind activi-
curs de natura clãdirilor ºi construcþiilor specialeÒ, 44211      tatea de exploatareÒ, 46222 ”Amortizarea clãdirilorÒ, analitic
”TerenuriÒ, analitic distinct ”Diferenþe din reevaluarea tere-     distinct ”Diferenþe dintre amortizarea actualizatã ºi cea înre-
nurilor privind activitatea de exploatareÒ, 44221 ”ClãdiriÒ,      gistratã în afara activitãþii de exploatareÒ, 46222
analitic distinct ”Diferenþe din reevaluarea clãdirilor privind     ”Amortizarea clãdirilorÒ, analitic distinct ”Amortizarea afe-
activitatea de exploatareÒ, 44222 ”Construcþii specialeÒ, ana-     rentã gradului de neutilizare în afara activitãþii de exploa-
litic distinct ”Diferenþe din reevaluarea construcþiilor speciale    tareÒ, 46223 ”Amortizarea construcþiilor specialeÒ, analitic
privind activitatea de exploatareÒ, 45211 ”TerenuriÒ, analitic     distinct ”Diferenþe dintre amortizarea actualizatã ºi cea înre-
distinct ”Diferenþe din reevaluarea terenurilor în afara activi-    gistratã în afara activitãþii de exploatareÒ ºi 46223
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 116/22.III.1999

”Amortizarea construcþiilor specialeÒ, analitic distinct               nr. 983/1998, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea
”Amortizarea aferentã gradului de neutilizare în afara activi-            Guvernului nr. 95/1999, pot fi incluse în rezerve ºi utilizate
tãþii de exploatareÒ se vor închide la începutul anului 1999             de cãtre bãnci, persoane juridice române, pentru majorarea
prin creditul conturilor corespunzãtoare de amortizare, dupã             capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 41
caz, din Planul de conturi bancar în vigoare.                    lit. e) din Legea nr. 58/1998.
  Bãncile care definitiveazã acþiunea de reevaluare pânã                Înregistrarea în contabilitate a acestor operaþiuni se
la data de 15 iunie 1999 ºi cuprind rezultatele acesteia în
                                           efectueazã astfel:
situaþiile financiare întocmite la data de 30 iunie 1999 vor
închide conturile corespunzãtoare de imobilizãri ºi amortizãri              Ñ includerea în rezerve, de cãtre bãnci, persoane juri-
la începutul lunii iulie 1999.                            dice române, ºi sucursalele din România ale bãncilor, per-
  6. În anul 1999 diferenþele favorabile din reevaluarea              soane juridice strãine, a diferenþelor favorabile rezultate din
clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a terenurilor, precum ºi a          reevaluarea efectuatã potrivit Hotãrârii Guvernului
imobilizãrilor corporale în curs de natura clãdirilor ºi con-            nr. 983/1998, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea
strucþiilor speciale, stabilite în baza Hotãrârii Guvernului             Guvernului nr. 95/1999.               %                         =  519 ”Alte rezerveÒ, analitic distinct ”Rezerve din
     5161 ”Diferenþe din reevaluarea imobilizãrilor cor-               diferenþe favorabile din reevaluarea patrimoniuluiÒ
        porale în curs privind clãdirile ºi construcþi-
        ile specialeÒ
     5162 ”Diferenþe din reevaluarea imobilizãrilor cor-
        porale ale activitãþii de exploatareÒ
     5163 ”Diferenþe din reevaluarea imobilizãrilor cor-
        porale în afara activitãþii de exploatareÒ


    Ñ utilizarea de cãtre bãnci, persoane juridice                reevaluarea patrimoniului pentru majorarea capitalului
române, a rezervelor din diferenþele favorabile rezultate din            social

     519 ”Alte rezerveÒ, analitic distinct ”Rezerve din           =  5012 ”Capital subscris vãrsatÒ
       diferenþe favorabile din reevaluarea patrimo-
       niuluiÒ
                                  RECTIFICARE

           În Legea nr. 38/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 15 martie 1999,
        se face urmãtoarea rectificare:
           Ñ data adoptãrii de cãtre Senat a legii este 15 decembrie 1998.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/2178.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116/22.III.1999 conþine 8 pagini.                Preþul 1.000 lei   ISSN 1453Ñ4495

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:4/17/2012
language:Latin
pages:8