Docstoc

108

Document Sample
108 Powered By Docstoc
					                                      PARTEA     I
 Anul XI Ñ Nr. 108                LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                           Luni, 15 martie 1999                                      SUMAR

 Nr.                                   Pagina  Nr.                                      Pagina
              LEGI ªI DECRETE                          de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei, sem-
  38.  Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã                    nat la Paris la 27 iunie 1997 ..................................    4
     a Guvernului nr. 46/1998 pentru modificarea art. 3             158.    Ñ Hotãrâre pentru modificarea art. 6 din Hotãrârea
     din Ordonanþa Guvernului nr. 49/1998 privind alo-                   Guvernului nr. 283/1998 privind înfiinþarea societãþi-
     carea de la bugetul de stat a fondurilor necesare
                                                lor comerciale ”ResalvÒ Ð S.A. Galaþi, ”FluvdragÒ Ñ
     acoperirii cheltuielilor pentru recepþionarea, depozi-
     tarea ºi pãstrarea grâului din recolta anului 1998          2        S.A. Giurgiu ºi ”DrafÒ Ñ S.A. Brãila prin divizarea
                                                parþialã a Regiei Autonome ”Administraþia
  79.  Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind apro-
                                                Fluvialã a Dunãrii de JosÒ Galaþi ...........................    4Ð5
     barea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
     nr. 46/1998 pentru modificarea art. 3 din Ordonanþa                   ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
     Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la buge-
                                                 ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
     tul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltu-
     ielilor pentru recepþionarea, depozitarea ºi pãstrarea           234.    Ñ Ordin al ministrului finanþelor privind prospectul
     grâului din recolta anului 1998 ..............................    3        de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dis-
       HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                         cont seriile C7 99.06.21 ºi C8 99.06.30 ...............       5Ð6
                                          235.    Ñ Ordin al ministrului finanþelor privind prospectul
 145.  Ñ Hotãrâre pentru aprobarea unui amendament la
                                                de emisiune al obligaþiunilor de tezaur cu dobândã
     Acordul-cadru de împrumut dintre România ºi Fondul
     de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei, sem-                  seriile VAL 7 2000 ºi VAL 8 2000 .......................       6Ð7
     nat la Paris la 4 iunie 1998 ..................................    3  236.    Ñ Ordin al ministrului finanþelor privind prospectul
 146.  Ñ Hotãrâre pentru aprobarea unor amendamente                     de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dis-
     la Acordul de împrumut dintre România ºi Fondul                    cont seriile C9 99.06.10 ºi C10 99.06.24 .............        7Ð8
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
   2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 108/15.III.1999

                     LEGI      ªI     DECRETE
                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 CAMERA DEPUTAÞILOR                                                 SENATUL

                          LEGE
   privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 46/1998 pentru modificarea art. 3
  din Ordonanþa Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare
  acoperirii cheltuielilor pentru recepþionarea, depozitarea ºi pãstrarea grâului din recolta anului 1998

     Parlamentul României adoptã prezenta lege.
   Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a         1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
 Guvernului nr. 46 din 2 decembrie 1998 pentru modifica-        ”Art. 1. Ñ (1) Fondurile necesare acoperirii cheltuielilor
 rea art. 3 din Ordonanþa Guvernului nr. 49/1998 privind      aferente recepþionãrii, depozitãrii ºi pãstrãrii în condiþii
                                  corespunzãtoare a grâului de panificaþie din recolta anului
 alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare aco-
                                  1998 pentru consumul intern, proprietate a producãtorilor
 peririi cheltuielilor pentru recepþionarea, depozitarea ºi pãs-
                                  agricoli ºi a societãþilor comerciale de morãrit ºi/sau de
 trarea grâului din recolta anului 1998, publicatã în Monitorul  panificaþie, a agenþilor economici care au executat prestaþii
 Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 4 decembrie      sau au livrat îngrãºãminte chimice ºi pesticide, precum ºi a
 1998, cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:          altor societãþi comerciale care au cumpãrat grâul în vede-
   1. Titlul ordonanþei de urgenþã va avea urmãtorul       rea folosirii acestuia pentru fabricarea pâinii ºi a produselor
 cuprins:                             de panificaþie, în spaþiile special amenajate ale societãþilor
   ”Ordonanþã de urgenþã pentru modificarea Ordonanþei      comerciale ÇCerealcomÈ Ñ S.A., ÇComcerealÈ Ñ S.A.,
                                  ÇRomcerealÈ Ñ S.A. ºi ale societãþilor comerciale din
 Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de
                                  reþeaua ÇNutricombÈ, se suportã din bugetul Ministerului
 stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru
                                  Agriculturii ºi Alimentaþiei pe anii 1998 ºi 1999.
 recepþionarea, depozitarea ºi pãstrarea grâului din recolta      (2) Perioada de depozitare este de maximum 9 luni, dar
 anului 1998Ò                           nu mai târziu de 31 martie 1999.Ò
   2. Articolul unic va avea urmãtorul cuprins:           2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
   ”Articol unic. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 49/1998 pri-      ”Art. 3. Ñ Decontarea cheltuielilor prevãzute la art. 1
 vind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare     alin. (1) se face lunar, la tarife negociate de Ministerul
 acoperirii cheltuielilor pentru recepþionarea, depozitarea ºi   Agriculturii ºi Alimentaþiei, prin direcþiile generale pentru
                                  agriculturã ºi alimentaþie judeþene ºi a municipiului
 pãstrarea grâului din recolta anului 1998, emisã în temeiul
                                  Bucureºti, cu societãþile comerciale ÇCerealcomÈ Ñ S.A.,
 art. 1 pct. 2 lit. g) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea
                                  ÇComcerealÈ Ñ S.A., ÇRomcerealÈ Ñ S.A. ºi cu socie-
 Guvernului de a emite ordonanþe, publicatã în Monitorul      tãþile comerciale din reþeaua ÇNutricombÈ, pentru grâul din
 Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 11 august 1998,    recolta anului 1998, recepþionat ºi depozitat, începând cu
 se modificã dupã cum urmeazã:                   data de 20 iunie 1998.Ò

     Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 15 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
 Constituþia României.
                          p. PREªEDINTELE SENATULUI,
                             ULM SPINEANU      Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 22 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74
 alin. (2) din Constituþia României.

                      p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
                            PAULA IVÃNESCU
     Bucureºti, 12 martie 1999.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
   Nr. 38.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 108/15.III.1999           3

                     PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                      DECRET
          pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
         de urgenþã a Guvernului nr. 46/1998 pentru modificarea art. 3
         din Ordonanþa Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la
         bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor
           pentru recepþionarea, depozitarea ºi pãstrarea grâului
                   din recolta anului 1998
           În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
           Preºedintele României    d e c r e t e a z ã :
           Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
        urgenþã a Guvernului nr. 46/1998 pentru modificarea art. 3 din Ordonanþa
        Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor
        necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepþionarea, depozitarea ºi pãstra-
        rea grâului din recolta anului 1998 ºi se dispune publicarea ei în Monitorul
        Oficial al României.

                      PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                     EMIL CONSTANTINESCU

           Bucureºti, 11 martie 1999.
           Nr. 79.        HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                      GUVERNUL ROMÂNIEI
                    HOTÃRÂRE
           pentru aprobarea unui amendament la Acordul-cadru
         de împrumut dintre România ºi Fondul de Dezvoltare Socialã
           al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998
           În temeiul dispoziþiilor art. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 64/1998,
        aprobatã prin Legea nr. 223/1998, coroborate cu dispoziþiile art. 1, ale art. 2
        alin. (2) ºi ale art. 3 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 34/1998,
           Guvernul României h o t ã r ã º t e :
           Articol unic. Ñ Se aprobã amendamentul convenit între Ministerul
        Finanþelor ºi Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei la Acordul-
        cadru de împrumut dintre România ºi Fondul de Dezvoltare Socialã al
        Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998, dupã cum urmeazã:
           Ñ Denumirea ”Secretariatul General al Guvernului Ñ Departamentul
        pentru Protecþia Copilului (SGG Ñ DPC)Ò din textul acordului se înlocuieºte
        cu denumirea ”Departamentul pentru Protecþia Copilului (DPC)Ò.
                        PRIM-MINISTRU
                         RADU VASILE
                                  Contrasemneazã:
                                  Ministrul finanþelor,
                                Decebal Traian Remeº
                                   Departamentul
                                pentru Protecþia Copilului,
                                  Cristian Tãbãcaru,
                                  secretar de stat
                              Secretarul general al Guvernului,
                                    Radu Stroe
                                Ministrul afacerilor externe
                                   Andrei Pleºu
           Bucureºti, 5 martie 1999.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
          Nr. 145.
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 108/15.III.1999

                      GUVERNUL ROMÂNIEI
                     HOTÃRÂRE
          pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut
             dintre România ºi Fondul de Dezvoltare Socialã
           al Consiliului Europei, semnat la Paris la 27 iunie 1997
            În temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 64/1997 pri-
         vind ratificarea Acordului de împrumut dintre România ºi Fondul de
         Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei, semnat la Paris la 27 iunie 1997,
         aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 213/1997,
            Guvernul României   h o t ã r ã º t e :
            Articol unic. Ñ Se aprobã amendamentele convenite între Guvernul
         României, prin Ministerul Finanþelor, ºi Fondul de Dezvoltare Socialã al
         Consiliului Europei la Acordul de împrumut dintre România ºi Fondul de
         Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei, semnat la Paris la 27 iunie 1997,
         dupã cum urmeazã:
            1. Paragraful 4.1 ”Utilizarea împrumutuluiÒ din acordul de împrumut
         se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
            ”Fiecare tranºã (dacã sunt mai multe) trebuie sã fie utilizatã de cãtre
         Împrumutat pentru finanþarea proiectului timp de 9 luni de la disponibilizarea
         acesteia de cãtre fond.Ò
            2. Alineatul 14 al anexei nr. 1 ”Sinteza proiectului acord de împrumut
         individualÒ la acordul de împrumut se modificã ºi va avea urmãtorul
         cuprins:
           ”Graficul lucrãrilor    Începutul lucrãrilor 1996
                         Sfârºitul lucrãrilor septembrie 1999Ò

                          PRIM-MINISTRU
                          RADU VASILE
                                 Contrasemneazã:
                                 Ministrul finanþelor,
                               Decebal Traian Remeº
                                 Ministrul sãnãtãþii,
                                  Hajdœ G‡bor
                               Ministrul afacerilor externe,
                                  Andrei Pleºu


            Bucureºti, 5 martie 1999.
            Nr. 146.                      GUVERNUL ROMÂNIEI

                     HOTÃRÂRE
             pentru modificarea art. 6 din Hotãrârea Guvernului
            nr. 283/1998 privind înfiinþarea societãþilor comerciale
             ”ResalvÒ Ð S.A. Galaþi, ”FluvdragÒ Ñ S.A. Giurgiu
            ºi ”DrafÒ Ñ S.A. Brãila prin divizarea parþialã a Regiei
           Autonome ”Administraþia Fluvialã a Dunãrii de JosÒ Galaþi

            Guvernul României   h o t ã r ã º t e :
            Articol unic. Ñ Articolul 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 283/1998 pri-
         vind înfiinþarea societãþilor comerciale ”ResalvÒ Ð S.A. Galaþi, ”FluvdragÒ Ð
         S.A. Giurgiu ºi ”DrafÒ Ñ S.A. Brãila prin divizarea parþialã a Regiei
         Autonome ”Administraþia Fluvialã a Dunãrii de JosÒ Galaþi, publicatã în
         Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 15 iunie 1998, se modi-
         ficã ºi va avea urmãtorul cuprins:
            ”Art. 6. Ñ (1) Regia Autonomã ”Administraþia Fluvialã a Dunãrii de
Compression by  JosÒ Galaþi Technologies’ PdfCompressor. prin Evaluation
         CVISIONva acorda pânã la data de 31 decembrie 1999, For încredinþare       Purposes Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 108/15.III.1999                  5

              directã societãþilor comerciale ”FluvdragÒ Ñ S.A. Giurgiu ºi ”DrafÒ Ñ S.A.
              Brãila, întregul volum de lucrãri de dragaj care revenea filialei Giurgiu ºi,
              respectiv, filialei Brãila, subunitãþi din cadrul regiei autonome.
                 (2) De la data de 1 ianuarie 2000 întregul volum de lucrãri de dragaj
              al Regiei Autonome ”Administraþia Fluvialã a Dunãrii de JosÒ Galaþi va fi
              acordat numai prin licitaþie publicã, potrivit prevederilor legale.Ò
                              PRIM-MINISTRU
                              RADU VASILE


                                         Contrasemneazã:
                                       Ministrul transporturilor,
                                         Traian Bãsescu
                                        Ministrul finanþelor,
                                       Decebal Traian Remeº


                 Bucureºti, 11 martie 1999.
                 Nr. 158.
   ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
   ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
    MINISTERUL FINANÞELOR

                          ORDIN
     privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seriile C7 99.06.21
                        ºi C8 99.06.30
       Ministrul finanþelor,
       în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificã-
  rile ulterioare,
       având în vedere prevederile art. 25 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, ale art. 7 din Legea
  nr. 91/1993 privind datoria publicã, ale Convenþiei nr. 16.813/19/1998, încheiatã între Ministerul Finanþelor ºi Banca
  Naþionalã a României, ºi ale Regulamentului privind operaþiunile cu titluri de stat derulate de cãtre Banca Naþionalã a
  României în calitatea sa de agent al statului,
       emite urmãtorul ordin:
    Art. 1. Ñ Ministerul Finanþelor anunþã lansarea unor      de 580.300.000.000 lei, ºi C8.99.06.30, în valoare
  emisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezore-    investitã de 183.240.000.000 lei, cu urmãtoarele carac-
  rie cu discont, seriile: C7.99.06.21, în valoare investitã     teristici:

                       Data          Data        Numãrul       Valoarea emisiunii
            Seria
                      emisiunii       scadenþei       de zile        Ñ lei Ñ

          C7.99.06.21    22 martie 1999     21 iunie 1999       91        580.300.000.000
          C8.99.06.30    31 martie 1999     30 iunie 1999       91        183.240.000.000


    Valorile împrumutate pot fi majorate sau micºorate pânã    Art. 2. Ñ Metoda de vânzare este licitaþia, care va
 la anularea emisiunii, în funcþie de necesitãþile de finanþare avea loc cu douã zile lucrãtoare înainte de data emisiunii,
                                 iar adjudecarea se va face dupã metoda cu preþ multiplu.
 a contului general al trezoreriei statului, comunicate de     Oferta de cumpãrare va cuprinde valoarea nominalã,
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 Ministerul Finanþelor în preziua licitaþiei.          costul total, rata discontului, preþul ºi randamentul.
    6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 108/15.III.1999

    Preþul ºi randamentul vor fi calculate conform urmãtoa-       Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
  relor formule:                              Art. 4. Ñ Valoarea nominalã individualã a unui certificat
       1 Ð (d x r)                        de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    P =         ºi
         360                             Art. 5. Ñ Ofertele de cumpãrare se depun la Banca
                                    Naþionalã a României în ziua licitaþiei, pânã la ora 12,00.
       r
    y =    ,                             Art. 6. Ñ Rezultatul licitaþiei va fi stabilit în aceeaºi zi,
        P                            la sediul Bãncii Naþionale a României, de cãtre comisia de
    în care:                            licitaþie constituitã în acest scop ºi va fi dat publicitãþii.
    P = preþul certificatului de trezorerie cu discont, expri-
  mat cu ºase zecimale;                          Art. 7. Ñ Plata certificatelor de trezorerie cu discont se
    d = numãrul de zile pânã la scadenþã;              va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrã-
    r = rata discontului;                      torului, deschis la Banca Naþionalã a României, cu suma
    y = randamentul (rata dobânzii).                reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu
    Ministerul Finanþelor îºi rezervã dreptul de a respinge,    discont cumpãrate.
  parþial sau în totalitate, ofertele pe care nu le considerã a
  fi la un nivel acceptabil al randamentului (ratei dobânzii).       Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu discont se
    Art. 3. Ñ Bãncile pot depune oferte competitive atât în     va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãto-
  cont propriu, cât ºi în contul clienþilor lor, persoane juridice.  rului cu suma reprezentând valoarea nominalã totalã a cer-
    Fiecare bancã poate sã depunã maximum 5 oferte         tificatelor de trezorerie cu discont.
  competitive. Fiecare ofertã competitivã va fi de minimum         Art. 8. Ñ Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãþi
  100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.
    Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menþionate    fiscale.
  nu se adreseazã persoanelor juridice nerezidente în           Art. 9. Ñ Direcþia generalã a datoriei publice va aduce
  România.                              la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

                              Ministrul finanþelor,
                             Decebal Traian Remeº       Bucureºti, 12 martie 1999.
       Nr. 234.


    MINISTERUL FINANÞELOR

                          ORDIN
   privind prospectul de emisiune al obligaþiunilor de tezaur cu dobândã seriile VAL 7 2000 ºi VAL 8 2000
       Ministrul finanþelor,
       în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificã-
  rile ulterioare,
       având în vedere prevederile art. 25 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, ale art. 7 din Legea
  nr. 91/1993 privind datoria publicã, ale Convenþiei nr. 16.813/19/1998, încheiatã între Ministerul Finanþelor ºi Banca
  Naþionalã a României, ºi ale Ordonanþei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin
  emisiunea de obligaþiuni de stat în valutã de pe piaþa internã, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 248/1998,
       emite urmãtorul ordin:

   Art. 1. Ñ Ministerul Finanþelor anunþã lansarea unor      Art. 3. Ñ Data scadenþei (data rãscumpãrãrii) obligaþiu-
 emisiuni de titluri de stat, numite obligaþiuni de tezaur cu  nilor de tezaur cu dobândã seriile VAL 7 2000 ºi VAL 8
 dobândã, exprimate în dolari S.U.A., seriile: VAL 7 2000, în 2000 este 31 martie 2000.
 valoare de 28.400.000 dolari S.U.A., ºi, respectiv, VAL 8     Art. 4. Ñ Metoda de vânzare este subscripþia publicã,
 2000, în valoare de 30.000.000 dolari S.U.A.          obligaþiunile de tezaur cu dobândã putând fi cumpãrate de
   Valorile împrumutate pot fi majorate sau micºorate pânã bãnci autorizate sã funcþioneze în România.
                                   Cererile de subscriere în nume propriu ºi al clienþilor
 la anularea emisiunii, în funcþie de necesitãþile de finanþare
                                 lor, persoane juridice rezidente, se depun la Banca
 a contului general al trezoreriei statului, comunicate de
                                 Naþionalã a României la data subscrierii (data vânzãrii),
 Ministerul Finanþelor în preziua subscrierii.         respectiv 18 martie 1999 pentru VAL 7 2000 ºi 29 martie
   Valoarea nominalã individualã a unei obligaþiuni de 1999 pentru VAL 8 2000, pânã la ora 12,00 a zilei
 tezaur cu dobândã este de 10.000 dolari S.U.A.         respective.
   Art. 2. Ñ Data emisiunii (data decontãrii) obligaþiunilor    Dupã închiderea subscrierii, dar în aceeaºi zi, partici-
 de tezaur cu dobândã seriile VAL 7 2000 ºi VAL 8 2000 panþii vor fi informaþi despre acceptarea sau neacceptarea,
 este 22 martie by respectiv 31 martie 1999.
Compression 1999,CVISION Technologies’ PdfCompressor. aFor Evaluation Purposes Only
                                 totalã sau parþialã,  cererilor depuse.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 108/15.III.1999                 7

   Art. 5. Ñ Adjudecarea emisiunilor de obligaþiuni de     a sumei reprezentând valoarea nominalã a obligaþiunilor de
 tezaur cu dobândã seriile VAL 7 2000 ºi VAL 8 2000 se      tezaur cu dobândã cumpãrate.
 va face în conformitate cu prevederile Regulamentului        Art. 8. Ñ Rãscumpãrarea obligaþiunilor de tezaur cu
 Bãncii Naþionale a României nr. 2/1997 privind operaþiunile   dobândã se va efectua la data scadenþei, respectiv
 cu titluri de stat derulate prin Banca Naþionalã a României   31 martie 2000, prin creditarea contului de corespondent în
 în calitatea sa de agent al statului.              dolari S.U.A. al deþinãtorului înregistrat, comunicat oficial
   Art. 6. Ñ Rata dobânzii obligaþiunilor de tezaur cu     Bãncii Naþionale a României de cãtre acesta la data înre-
 dobândã seriile VAL 7 2000 ºi VAL 8 2000 este de 8,0%
                                 gistrãrii curente, cu suma reprezentând valoarea nominalã
 pe an.
                                 a obligaþiunilor de tezaur cu dobândã exprimate în dolari
   Dobânda se va plãti, pentru VAL 7 2000, la datele de
 21 septembrie 1999 ºi 31 martie 2000, iar pentru VAL 8     S.U.A.
 2000, la datele de 30 septembrie 1999 ºi 31 martie 2000,      Art. 9. Ñ Obligaþiunile de tezaur cu dobândã sunt
 prin creditarea contului de corespondent în dolari S.U.A. al  negociabile pe piaþa secundarã ºi nu se emit în formã
 deþinãtorului înregistrat, comunicat oficial de cãtre acesta  fizicã. Proprietatea asupra acestora va fi înregistratã la
 Bãncii Naþionale a României cu cel puþin douã zile lucrã-    Banca Naþionalã a României, iar orice schimbare a titularu-
 toare înainte de data plãþii dobânzii. Dobânda va fi deter-   lui dreptului de proprietate va fi anunþatã acesteia conform
 minatã conform formulei:                    prevederilor Regulamentului Bãncii Naþionale a României
      N x r x z                       nr. 2/1997 privind operaþiunile cu titluri de stat derulate prin
   D =        ,                     Banca Naþionalã a României în calitatea sa de agent al
       365                         statului.
   în care:                             Art. 10. Ñ Tranzacþionarea obligaþiunilor de tezaur cu
   D = dobânda;                         dobândã pe piaþa secundarã nu va fi permisã:
   N = valoarea nominalã;
                                   Ñ în ultimele douã zile lucrãtoare anterioare primei plãþi
   r = rata dobânzii;
                                 a dobânzii, precum ºi
   z = numãrul de zile de deþinere de la ultima scadenþã.
   În situaþia în care una dintre aceste date este o zi nelu-    Ñ în ultimele douã zile lucrãtoare anterioare datei sca-
 crãtoare, plata se va efectua în ziua lucrãtoare urmãtoare.   denþei.
   Art. 7. Ñ Plata obligaþiunilor de tezaur cu dobândã se      Art. 11. Ñ Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãþi
 va efectua la data emisiunii, prin transferarea de cãtre    fiscale.
 cumpãrãtor în contul de dolari S.U.A. al Bãncii Naþionale a     Art. 12. Ñ Direcþia generalã a datoriei publice va aduce
 României, deschis la Federal Reserve Bank of New York,     la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
                            Ministrul finanþelor,
                           Decebal Traian Remeº


      Bucureºti, 12 martie 1999.
      Nr. 235.


   MINISTERUL FINANÞELOR


                        ORDIN
   privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seriile C9 99.06.10 ºi
                        C10 99.06.24
      Ministrul finanþelor,
      în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificã-
 rile ulterioare,
      având în vedere prevederile art. 25 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, ale art. 7 din Legea
 nr. 91/1993 privind datoria publicã, ale Convenþiei nr. 16.813/19/1998, încheiatã între Ministerul Finanþelor ºi Banca
 Naþionalã a României, ºi ale Regulamentului privind operaþiunile cu titluri de stat derulate de cãtre Banca Naþionalã a
 României în calitatea sa de agent al statului,
      emite urmãtorul ordin:
  Art. 1. Ñ Ministerul Finanþelor anunþã lansarea        de trezorerie cu discont, cu urmãtoarele caracteris-
 unei emisiuni de titluri de stat, numite certificate      tici:

                     Data         Data       Numãrul     Valoarea emisiunii
            Seria
                    emisiunii      scadenþei     de zile       Ñ lei Ñ

         C19 99.06.10    19 martie 1999    10 iunie 1999      83      500.000.000.000
         C10 99.06.24    22 martie 1999    24 iunie 1999      94      500.000.000.000
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
   8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 108/15.III.1999

    Valorile împrumutate pot fi majorate sau micºorate pânã           Fiecare bancã poate sã depunã maximum 5 oferte com-
  la anularea emisiunii, în funcþie de necesitãþile de finanþare       petitive. Fiecare ofertã competitivã va fi de minimum
  a contului general al trezoreriei statului, comunicate de         100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.
  Ministerul Finanþelor în preziua licitaþiei.                  Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menþionate
    Art. 2. Ñ Metoda de vânzare este licitaþia, care va avea        nu se adreseazã persoanelor juridice nerezidente în
  loc cu douã zile lucrãtoare înainte de data emisiunii, iar         România.
  adjudecarea se va face dupã metoda cu preþ multiplu.              Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Oferta de cumpãrare va cuprinde valoarea nominalã,             Art. 4. Ñ Valoarea nominalã individualã a unui certificat
  costul total, rata discontului, preþul ºi randamentul.           de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    Preþul ºi randamentul vor fi calculate conform urmãtoa-           Art. 5. Ñ Ofertele de cumpãrare se depun la Banca
  relor formule:                               Naþionalã a României în ziua licitaþiei, pânã la ora 12,00.
      1 Ð (d x r)                              Art. 6. Ñ Rezultatul licitaþiei va fi stabilit în aceeaºi zi,
   P =         ºi
        360                              la sediul Bãncii Naþionale a României, de cãtre comisia de
                                       licitaþie constituitã în acest scop, ºi va fi dat publicitãþii.
      r                                   Art. 7. Ñ Plata certificatelor de trezorerie cu discont se
   y =    ,
       P                                va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrã-
    în care:                                torului, deschis la Banca Naþionalã a României, cu suma
    P = preþul certificatului de trezorerie cu discont, expri-       reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu
  mat cu ºase zecimale;                           discont cumpãrate.
    d = numãrul de zile pânã la scadenþã;                    Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu discont se
    r = rata discontului;                         va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãto-
    y = randamentul (rata dobânzii).                    rului cu suma reprezentând valoarea nominalã totalã a cer-
    Ministerul Finanþelor îºi rezervã dreptul de a respinge,        tificatelor de trezorerie cu discont.
  parþial sau în totalitate, ofertele pe care nu le considerã a          Art. 8. Ñ Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãþi
  fi la un nivel acceptabil al randamentului (ratei dobânzii).        fiscale.
    Art. 3. Ñ Bãncile pot depune oferte competitive atât în           Art. 9. Ñ Direcþia generalã a datoriei publice va aduce
  cont propriu, cât ºi în contul clienþilor lor, persoane juridice.     la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
                                Ministrul finanþelor,
                               Decebal Traian Remeº


      Bucureºti, 15 martie 1999.
      Nr. 236.
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

             Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
             Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
             Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/2178.

                                            ISSN 1453Ñ4495
 Monitorul Oficial al
Compression României, Partea I, nr. 108/15.III.1999 conþine 8 pagini. Preþul 1.000 lei
            by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:4/17/2012
language:Latin
pages:8