Docstoc

009

Document Sample
009 Powered By Docstoc
					                                           PARTEA     I
Anul XI Ñ Nr. 9                      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                                Luni, 18 ianuarie 1999


                                            SUMAR

Nr.                                          Pagina  Nr.                                             Pagina

                DECRETE ªI LEGI                              la Acordul general privind privilegiile ºi imunitãþile
306/1998. Ñ Decret privind supunerea spre ratificare                           Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 5 mar-
   Parlamentului a Convenþiei privind compensaþiile                          tie 1996......................................................................   13
   suplimentare pentru daune nucleare, adoptatã la                      6.    Ñ Lege pentru ratificarea celui de-al 6-lea Protocol
   Viena la 12 septembrie 1997 ..................................            1       adiþional la Acordul general privind privilegiile ºi imu-
  5.  Ñ Lege pentru ratificarea Convenþiei privind com-                        nitãþile Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la
     pensaþiile suplimentare pentru daune nucleare,                          5 martie 1996............................................................      13
     adoptatã la Viena la 12 septembrie 1997 ..............              2  Al 6-lea Protocol adiþional la Acordul general privind pri-
Convenþie privind compensaþiile suplimentare pentru daune                       vilegiile ºi imunitãþile Consiliului Europei.................            14Ð15
   nucleare......................................................................  2Ð12   6.    Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea
  5.  Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru ratifica-                       celui de-al 6-lea Protocol adiþional la Acordul gene-
     rea Convenþiei privind compensaþiile suplimentare                        ral privind privilegiile ºi imunitãþile Consiliului Europei,
     pentru daune nucleare, adoptatã la Viena la                           adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996 .................               15
     12 septembrie 1997 ..................................................      12
                                                        HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                       «
                                                14.    Ñ Hotãrâre privind aprobarea, la cererea asociaþi-
339/1998. Ñ Decret privind supunerea spre ratificare                           ilor salariaþilor disponibilizaþi, a continuãrii activitãþii
   Parlamentului a celui de-al 6-lea Protocol adiþional                        la unele mine trecute în conservare .......................             16                             DECRETE                 ªI       LEGI
                                     PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                               DECRET
                   privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenþiei
                   privind compensaþiile suplimentare pentru daune nucleare,
                        adoptatã la Viena la 12 septembrie 1997
                     În temeiul art. 91 alin. (1) ºi al art. 99 din Constituþia României, pre-
                  cum ºi al art. 1 ºi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea
                  tratatelor,
                      Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
                     Articol unic. Ñ Se supune spre ratificare Parlamentului Convenþia pri-
                  vind compensaþiile suplimentare pentru daune nucleare, adoptatã la Viena
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 9/18.I.1999

             la 12 septembrie 1997, ºi se dispune publicarea prezentului decret în
             Monitorul Oficial al României.
                           PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                           EMIL CONSTANTINESCU
                                   În temeiul art. 99 alin. (2) din
                                 Constituþia României, contrasemnãm
                                 acest decret.
                                        PRIM-MINISTRU
                                        RADU VASILE
                Bucureºti, 15 septembrie 1998.
                Nr. 306.

                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI
             CAMERA DEPUTAÞILOR                         SENATUL

                             LEGE
                 pentru ratificarea Convenþiei privind compensaþiile
                suplimentare pentru daune nucleare, adoptatã la Viena
                         la 12 septembrie 1997

                Parlamentul României adoptã prezenta lege.
                Articol unic. Ñ Se ratificã Convenþia privind compensaþiile suplimentare
             pentru daune nucleare, adoptatã la Viena la 12 septembrie 1997.
                Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 2 noiembrie 1998, cu
             respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
                          p. PREªEDINTELE SENATULUI,
                          MIRCEA IONESCU-QUINTUS
                Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 7 decem-
             brie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
                       p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
                            PAULA IVÃNESCU
                Bucureºti, 8 ianuarie 1999.
                Nr. 5.

                            CONVENÞIE
                  privind compensaþiile suplimentare pentru daune nucleare*)
     Pãrþile contractante,
     recunoscând importanþa mãsurilor prevãzute în Convenþia de la Viena privind rãspunderea civilã pentru daune
nucleare ºi în Convenþia de la Paris privind rãspunderea civilã în domeniul energiei nucleare, precum ºi în legislaþiile
naþionale privind compensarea pentru daune nucleare, consecventã cu principiile acestor convenþii,
     dorind sã stabileascã un regim al rãspunderii în întreaga lume pentru a suplimenta ºi a întãri aceste mãsuri, în
scopul creºterii sumei acordate drept compensaþie pentru daune nucleare,
     recunoscând, în plus, cã un asemenea regim al rãspunderii în întreaga lume încurajeazã cooperarea regionalã ºi
globalã pentru promovarea unui înalt nivel al securitãþii nucleare, în acord cu principiile de parteneriat internaþional ºi de
solidaritate,
     au cãzut de acord asupra celor ce urmeazã:

             CAPITOLUL I                data de 21 mai 1963 ºi orice amendament care a urmat ºi
            Prevederi generale             care este în vigoare pentru o parte contractantã la aceastã
                                  convenþie;
              ARTICOLUL I                 b) Convenþia de la Paris înseamnã Convenþia de la Paris
               Definiþii               privind rãspunderea civilã în domeniul energiei nucleare din
  În sensul acestei convenþii:                   data de 29 iulie 1960 ºi orice amendament ulterior care
  a) Convenþia de la Viena înseamnã Convenþia de la        este în vigoare pentru o parte contractantã la aceastã
Viena privind rãspunderea civilã pentru daune nucleare din     convenþie;

    *) Traducere.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 9/18.I.1999                      3

  c) drepturi speciale de tragere, numite în continuare DST,     fac obiectul aprobãrii din partea autoritãþii competente,
înseamnã unitãþi de contabilitate definite de Fondul Monetar      cerutã conform legii statului în care s-au luat aceste
Internaþional ºi folosite de acesta pentru propriile operaþiuni    mãsuri;
ºi tranzacþii;                               i) accident nuclear înseamnã orice fapt sau orice succe-
  d) reactor nuclear înseamnã orice structurã conþinând       siune de fapte având aceeaºi origine, care cauzeazã o
combustibil nuclear, dispus astfel încât sã se poatã produce      daunã nuclearã sau, în ceea ce priveºte mãsurile preven-
o reacþie în lanþ de fisiune nuclearã fãrã altã sursã de neu-     tive, creeazã o gravã ºi iminentã ameninþare de a cauza
troni;                                 daune de aceastã naturã;
  e) statul pe teritoriul cãruia se aflã instalaþia, în ceea ce     j) capacitate nuclearã instalatã înseamnã, pentru fiecare
priveºte o instalaþie nuclearã, înseamnã partea contractantã      parte contractantã, numãrul total al unitãþilor stabilit prin for-
pe al cãrei teritoriu este situatã acea instalaþie sau, dacã      mula datã la art. IV alin. 2, iar putere termicã înseamnã
aceasta nu este situatã pe teritoriul nici unui stat, partea      puterea maximã termicã autorizatã de autoritatea compe-
contractantã care opereazã sau sub a cãrei autoritate este       tentã naþionalã;
operatã instalaþia nuclearã;                        k) legea instanþei competente înseamnã legea instanþei
  f) daunã nuclearã înseamnã:                    care are competenþa jurisdicþionalã în temeiul prezentei
    iii(i) decesul sau orice daunã personalã;           convenþii, inclusiv orice norme ale unei asemenea legi refe-
    ii(ii) orice pierdere de bunuri sau orice daunã privind
                                    ritoare la conflictul legislativ;
        bunurile;
                                      l) mãsuri rezonabile înseamnã orice mãsuri care sunt
    iii(i) ºi fiecare dintre urmãtoarele categorii, în limita
                                    considerate de cãtre legea instanþei competente ca fiind
        stabilitã de legea instanþei competente;
    i(iii) orice pierdere economicã care rezultã dintr-o      corespunzãtoare ºi proporþionale cu privire la toate circum-
        pierdere sau dintr-o daunã la care s-a fãcut refe-   stanþele, ca de exemplu:
        rire la pct. (i) sau (ii), neinclusã pânã acum în        ii(i) natura ºi amploarea daunei suferite sau, în cazul
        aceste alineate, suferitã de o persoanã îndrep-            mãsurilor preventive, natura ºi amploarea riscului
        tãþitã sã cearã reparaþie cu privire la acea pier-          acelei daune;
        dere sau distrugere;                      i(ii) probabilitatea, la momentul în care sunt luate, ca
    i(iv) costurile mãsurilor de refacere a mediului încon-           aceste mãsuri sã fie efective; ºi
        jurãtor degradat, dacã astfel de mãsuri sunt sau        (iii) expertiza ºtiinþificã ºi tehnicã relevantã.
        vor fi luate, cu excepþia cazului în care degrada-                ARTICOLUL II
        rea este nesemnificativã, ºi nu sunt incluse la
        pct. (ii);                                   Scopul ºi aplicarea
    ii(v) orice pierdere a veniturilor care derivã dintr-un       1. Scopul acestei convenþii este sã suplimenteze siste-
        interes economic în orice folosire a mediului      mul compensaþiilor prevãzute conform legislaþiei naþionale,
        înconjurãtor, suferitã ca rezultat al unei degradãri  care:
        semnificative a mediului, neinclusã la pct. (ii);      a) implementeazã unul dintre instrumentele la care se
    i(vi) costurile mãsurilor preventive ºi orice pierdere
                                    face referire la art. I lit. a) ºi b); sau
        sau daunã cauzatã de astfel de mãsuri;
                                      b) este în acord cu prevederile anexei la prezenta con-
    (vii) orice altã daunã economicã, alta decât cea cau-
                                    venþie.
        zatã de degradarea mediului, dacã este admisã
        de legislaþia privind rãspunderea civilã a instanþei     2. Sistemul acestei convenþii se va aplica daunelor
        competente,                       nucleare pentru care un operator al unei instalaþii nucleare,
    iii(i) în cazul pct. (i)Ñ(v) ºi (vii) de mai sus, în      utilizatã în scopuri paºnice, situatã pe teritoriul unei pãrþi
        mãsura în care pierderea sau dauna ia naºtere      contractante, este rãspunzãtor fie conform prevederilor
        ca rezultat al radiaþiei ionizante, emisã de orice   uneia dintre cele douã convenþii la care se face referire la
        sursã de radiaþie care se aflã într-o instalaþie    art. I, fie conform legislaþiei naþionale menþionate la alin. 1
        nuclearã sau emisã de combustibilul nuclear, de     lit. b) din prezentul articol.
        produºii radioactivi sau de deºeurile radioactive      3. Anexa la care se face referire la alin. 1 lit. b) va
        dintr-o instalaþie nuclearã ori de materialul      constitui parte integrantã a acestei convenþii.
        nuclear venit dinspre, provenind din sau trimis
                                                CAPITOLUL II
        spre o instalaþie nuclearã, dacã pierderea sau
        dauna este rezultatul proprietãþilor radioactive ale               Compensaþia
        unui astfel de material ori ale unei combinaþii de
        proprietãþi radioactive cu proprietãþi toxice, explo-              ARTICOLUL III
        zive sau cu alte proprietãþi periculoase ale unui                 Angajamente
        astfel de material;
  g) mãsuri de restaurare înseamnã orice mãsuri rezona-         1. Compensaþia, în ceea ce priveºte daunele nucleare,
bile care au fost aprobate de autoritãþile competente ale       pe accident nuclear, va fi asiguratã dupã cum urmeazã:
statului pe teritoriul cãruia aceste mãsuri au fost luate ºi        a) (i) statul pe teritoriul cãruia se aflã instalaþia va asi-
care au ca obiectiv refacerea sau reabilitarea componente-       gura disponibilitatea sumei de 300 milioane DST sau a
lor mediului, distruse sau afectate, ori introducerea, acolo      unei sume mai mari, care va fi notificatã depozitarului ori-
unde este rezonabil, a echivalentului acestor componente în      când înaintea accidentului nuclear, ori a unei sume tempo-
mediu. Legea statului pe teritoriul cãruia a fost suferitã       rare, conform pct. (ii);
dauna va stabili cine este abilitat sã ia astfel de mãsuri;        (ii) o parte contractantã poate stabili, pentru un interval
  h) mãsuri preventive înseamnã orice mãsuri rezonabile       de maximum 10 ani de la data deschiderii spre semnare a
luate de orice persoanã dupã ce un incident nuclear s-a        acestei convenþii, o sumã temporarã de cel puþin 150
produs, pentru a preveni sau a reduce la minimum dauna         milioane DST, în cazul unui accident nuclear care se pro-
la care s-a fãcut referire la lit. f) pct. (i)Ñ(v) sau (vii), care   duce în aceastã perioadã;
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 9/18.I.1999

   b) în afarã de suma disponibilizatã conform lit. a), pãr-    data accidentului nuclear, în lista stabilitã ºi þinutã la zi
þile contractante vor disponibiliza ºi fonduri publice, conform   conform prevederilor art. VIII.
formulei specificate la art. IV.                     3. În scopul calculãrii contribuþiilor, un reactor nuclear va
   2. a) Reparaþia unei daune nucleare, conform alin. 1      fi luat în considerare de la data la care elementele com-
lit. a), va fi repartizatã echitabil, fãrã discriminare din punct  bustibile au fost pentru prima oarã încãrcate în reactorul
de vedere al naþionalitãþii, al domiciliului sau al rezidenþei,   nuclear. Un reactor nuclear va fi exclus din calcul în cazul
fiind înþeles faptul cã legea statului pe teritoriul cãruia se    în care toate elementele combustibile au fost retrase defini-
aflã instalaþia poate exclude daunele nucleare suferite într-    tiv din miezul reactorului ºi au fost depozitate în siguranþã,
un stat necontractant, sub rezerva obligaþiilor asumate de      în conformitate cu procedurile aprobate.
acel stat în baza altor convenþii privind rãspunderea în caz
de daune nucleare;                                       ARTICOLUL V
   b) reparaþia unei daune nucleare în acord cu prevederile       Domeniul geografic de acþiune a prezentei convenþii
alin. 1 lit. b) este repartizatã în mod echitabil, fãrã discrimi-
                                     1. Fondurile prevãzute la art. III alin. 1 lit. b) sunt apli-
nare din punct de vedere al naþionalitãþii, al domiciliului sau al
                                   cabile daunelor nucleare care sunt suferite:
rezidenþei, sub rezerva prevederilor art. V ºi XI alin. 1 lit. b).
                                     a) pe teritoriul unei pãrþi contractante; sau
   3. Dacã dauna nuclearã care trebuie compensatã nu
                                     b) în zonele maritime situate dincolo de apele maritime
necesitã întreaga sumã prevãzutã la alin. 1 lit. b), contribu-
þiile vor fi reduse proporþional.                  teritoriale ale unei pãrþi contractante sau deasupra unor
   4. Dobânzile ºi costurile hotãrâte de o instanþã în acþiu-   astfel de zone:
nile intentate pentru compensarea daunelor nucleare sunt           i(i) la bordul sau de cãtre o navã aflatã sub pavilio-
plãtibile în plus faþã de sumele acordate conform alin. 1 lit.          nul unei pãrþi contractante, la bordul sau de cãtre
a) ºi b) ºi vor fi proporþionate în funcþie de contribuþiile           o aeronavã înmatriculatã pe teritoriul unei pãrþi
fãcute, conform alin. 1 lit. a) ºi, respectiv lit. b), de cãtre          contractante, pe teritoriul sau de cãtre o insulã
operatorul rãspunzãtor, de partea contractantã pe al cãrei            artificialã, de o instalaþie sau de o structurã aflatã
teritoriu este situatã instalaþia nuclearã a acelui operator ºi          sub jurisdicþia unei pãrþi contractante; sau
de cãtre pãrþile contractante, împreunã.                   (ii) de cãtre orice cetãþean al unei pãrþi contractante,
                                         excluzând o daunã suferitã în sau deasupra ape-
            ARTICOLUL IV                       lor maritime teritoriale ale unui stat care nu este
          Calcularea contribuþiilor                   parte la prezenta convenþie; sau
                                     c) în sau deasupra unei zone economice exclusive a
  1. Formula pentru calcularea contribuþiilor, în acord cu     unei pãrþi contractante sau pe platforma continentalã a unei
care pãrþile contractante vor disponibiliza fondurile publice    pãrþi contractante, în ceea ce priveºte exploatarea sau
la care se face referire la art. III alin. 1 lit. b), va fi deter-  explorarea resurselor naturale ale acelei zone economice
minatã astfel:                            exclusive sau ale acelui platou continental,
  a) (i) suma corespunzãtoare produsului capacitãþii          cu condiþia ca instanþele pãrþilor contractante sã aibã
nucleare instalate a acelei pãrþi contractante, multiplicatã cu   jurisdicþie, conform art. XIII.
300 DST pe unitate de capacitate instalatã; ºi              2. În momentul semnãrii sau aderãrii la prezenta con-
     (ii) suma obþinutã pe baza raportului dintre rata de    venþie sau în momentul depunerii instrumentelor sale de
       evaluare fixatã de Organizaþia Naþiunilor Unite    ratificare, oricare stat semnatar sau oricare stat care aderã
       pentru acea parte contractantã în anul precedent    poate declara, în scopul aplicãrii prevederilor alin. 1 lit. b)
       celui în care accidentul nuclear s-a produs ºi     pct. (ii), cã asimileazã, în sensul legislaþiei sale, cu propriii
       totalul unor astfel de rate, stabilite pentru toate  sãi cetãþeni, persoanele fizice sau anumite categorii dintre
       pãrþile contractante conform pct. (i);         acestea, care au rezidenþa obiºnuitã pe teritoriul sãu.
  b) sub rezerva prevederilor lit. c), contribuþia fiecãrei      3. În sensul prezentului articol, expresia un cetãþean al
pãrþi contractante va fi constituitã din totalul sumelor la     unei pãrþi contractante va include o parte contractantã sau
care se face referire la lit. a) pct. (i) ºi (ii), cu rezerva ca   orice subdiviziune constitutivã a acesteia ori o asociaþie de
statele care au cea mai scãzutã ratã de evaluare calculatã      persoane sau orice entitate publicã ori privatã, cu sau fãrã
de Organizaþia Naþiunilor Unite ºi care nu posedã reactoare     personalitate juridicã, stabilitã pe teritoriul unei pãrþi con-
nucleare sã fie exceptate de a face contribuþii;           tractante.
  c) contribuþia maximã care poate fi solicitatã pentru un
accident nuclear oricãrei pãrþi contractante, alta decât statul               CAPITOLUL III
pe teritoriul cãruia se aflã instalaþia, conform lit. b) de mai          Organizarea finanþãrii suplimentare
sus, nu va depãºi procentajul sãu specificat din totalul con-
tribuþiilor tuturor pãrþilor contractante, determinate în acord                ARTICOLUL VI
cu lit. b). Pentru o parte contractantã datã, procentajul sãu             Notificarea unei daune nucleare
specificat corespunde ratei sale de evaluare, calculatã de
Organizaþia Naþiunilor Unite, exprimatã ca procentaj ºi         Fãrã a aduce prejudicii obligaþiilor pe care pãrþile con-
majoratã cu 8%. Dacã, în momentul producerii unui acci-       tractante le pot avea în virtutea altor acorduri internaþionale,
dent nuclear, puterea instalatã totalã a pãrþilor contractante    partea contractantã a cãrei instanþã este competentã noti-
la prezenta convenþie este egalã sau mai mare de 625.000       ficã celorlalte pãrþi contractante un accident nuclear imediat
unitãþi, acest procentaj va fi majorat cu 1%. Va fi majorat     ce rezultã cã dauna cauzatã de un astfel de accident
suplimentar cu 1% pentru fiecare creºtere de putere de        depãºeºte sau riscã sã depãºeascã cantitatea disponibilã,
75.000 de unitãþi peste puterea de 625.000 de unitãþi.        conform art. III alin. 1 lit. a) ºi, în consecinþã, contribuþiile
  2. Formula se aplicã pentru fiecare reactor nuclear       prevãzute la art. III alin. 1. lit. b) pot fi solicitate. Pãrþile
situat pe teritoriul unei pãrþi contractante, o unitate pentru    contractante vor dispune fãrã întârziere toate mãsurile
fiecare MW de putere termicã. Formula va fi calculatã pe       necesare pentru a stabili proceduri referitoare la relaþiile lor
baza puterii termice a reactoarelor nucleare înregistrate, la    în ceea ce priveºte acest subiect.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 9/18.I.1999                      5
            ARTICOLUL VII                   2. Legislaþia unei pãrþi contractante pe al cãrei teritoriu
           Solicitarea fondurilor             este situatã instalaþia nuclearã a operatorului responsabil
                                   poate prevedea ca recuperarea fondurilor publice disponibi-
  1. Urmând notificarea la care se face referire la art. VI     lizate conform prezentei convenþii sã se facã de la acel
ºi sub rezerva prevederilor art. X alin. 3 partea contrac-      operator responsabil, dacã daunele sunt rezultate din
tantã ale cãrei instanþe sunt competente va solicita celor-      vina sa.
lalte pãrþi contractante sã aloce fondurile publice, conform       3. Partea contractantã ale cãrei instanþe sunt compe-
art. III alin. 1 lit. b), în mãsura ºi în momentul în care      tente poate exercita drepturile de recurs prevãzute la
aceste fonduri sunt efectiv necesare, ºi va avea competenþã      alin. 1 ºi 2 în numele altor pãrþi contractante care au vãr-
exclusivã în atribuirea acestor fonduri.               sat contribuþiile.
  2. Independent de reglementãrile deja existente sau
viitoare privind mijloacele de platã sau transferurile, pãrþile                ARTICOLUL X
contractante vor autoriza transferul ºi plata oricãrei contri-                Atribuiri, proceduri
buþii prevãzute în aplicarea prevederilor art. III alin. 1 lit. b),
fãrã nici o restricþie.                          1. Regimul atribuirilor ºi cel al repartizãrilor fondurilor
                                   prevãzute la art. III alin. 1 vor fi cele ale pãrþii contractante
             ARTICOLUL VIII                ale cãrei instanþe sunt competente.
       Lista cuprinzând instalaþiile nucleare           2. Fiecare parte contractantã va lua mãsurile necesare
                                   pentru ca persoanele care au suferit daune sã poatã
   1. În momentul când depune instrumentele de ratificare,     invoca drepturile la reparaþie fãrã a fi nevoie de proceduri
de acceptare, de aprobare sau de aderare, fiecare stat        separate privind originea fondurilor destinate pentru aceastã
contractant va comunica depozitarului o listã completã        compensaþie ºi pentru ca pãrþile contractante sã poatã
cuprinzând toate instalaþiile nucleare la care se face referire    interveni în procedura contra operatorului responsabil.
la art. IV alin. 3. Lista va conþine informaþiile necesare, în      3. Nici o parte contractantã nu va disponibiliza fondurile
scopul calculãrii contribuþiilor.                   publice la care se face referire la art. III alin. 1 lit. b), dacã
   2. Fiecare parte contractantã va comunica prompt depo-      cererile pentru reparaþie pot fi satisfãcute din alte fonduri
zitarului toate modificãrile care sunt efectuate în listã. În     decât cele la care se face referire la art. III alin. 1.
cazul în care astfel de modificãri includ adãugarea unei
instalaþii nucleare, comunicarea trebuie fãcutã cu cel puþin                  ARTICOLUL XI
3 luni înainte de data când este de aºteptat ca materialul                  Alocarea fondurilor
nuclear sã fie introdus în instalaþie.
   3. Dacã o parte contractantã este de pãrere cã informa-        Fondurile furnizate conform art. III alin. 1 lit. b) vor fi
                                   repartizate astfel:
þiile sau o modificare fãcutã în lista comunicatã de cãtre un
                                      1. a) 50% din fonduri vor fi alocate pentru a compensa
stat contractant, conform alin. 1 ºi 2, nu sunt conforme cu
                                   cererile de reparaþii pentru daune nucleare suferite în statul
dispoziþiile prezentului articol, acea parte contractantã poate
                                   pe al cãrui teritoriu se aflã instalaþia sau în afara acestuia;
ridica obiecþii în aceastã privinþã, adresându-le depozitarului
                                      b) 50% din fonduri vor fi alocate pentru a compensa
în termen de 3 luni de la data la care a primit o notificare
                                   cererile de reparaþii pentru daune nucleare suferite în afara
conform alin. 5. Depozitarul va comunica imediat aceste
                                   statului pe al cãrui teritoriu se aflã instalaþia, în mãsura în
obiecþii statului la ale cãrui informaþii au fost ridicate obiec-
                                   care aceste cereri rãmân necompensate conform lit. a);
þii. Orice diferend nesoluþionat va fi rezolvat în acord cu
                                      c) dacã suma prevãzutã conform art. III alin. 1 lit. a)
procedura de reglementare a diferendelor, enunþatã la
                                   este mai micã de 300 milioane DST:
art. XVI.
                                       i(i) suma prevãzutã la alin. 1 lit. a) va fi redusã cu
   4. Depozitarul va pãstra, va aduce la zi ºi va comunica,
                                          un procent egal cu cel prin care suma prevãzutã
anual, tuturor statelor contractante lista cuprinzând instalaþi-
                                          conform art. III alin. 1 lit. a) este mai micã de
ile nucleare, stabilitã conform prezentului articol. Aceastã
                                          300 milioane DST;
listã cuprinde toate informaþiile ºi modificãrile la care se
                                       (ii) suma prevãzutã la alin. 1 lit. b) va fi majoratã cu
face referire în prezentul articol, fiind înþeles faptul cã
                                          suma reducerii calculate conform pct. (i).
obiecþiile prezentate în termenii prezentului articol au un
                                      2. Dacã o parte contractantã, conform art. III alin. 1
efect retroactiv începând cu data la care aceste obiecþii au
                                   lit. a), a alocat fãrã discriminare o sumã de cel puþin 600
fost ridicate, dacã au fost admise.                  milioane DST, care a fost specificatã depozitarului înaintea
   5. Depozitarul va notifica cât mai curând posibil fiecãrei    producerii accidentului nuclear, toate fondurile la care se
pãrþi contractante comunicãrile ºi obiecþiile care au fost pri-    face referire la art. III alin. 1 lit. a) ºi b) vor fi, în pofida
mite conform prezentului articol.                   prevederilor alin. 1, alocate fãrã discriminare pentru repara-
             ARTICOLUL IX                 rea daunelor nucleare suferite pe teritoriul statului unde se
            Drepturi de recurs
                                   aflã instalaþia sau în afara teritoriului acestuia.

  1. Fiecare parte contractantã va adopta o legislaþie care                CAPITOLUL IV
sã permitã atât pãrþii contractante pe al cãrei teritoriu este              Exercitarea opþiunilor
situatã instalaþia nuclearã a operatorului responsabil, cât ºi
altor pãrþi contractante care au vãrsat contribuþiile prevãzute                ARTICOLUL XII
la art. III alin. 1 lit. b) sã beneficieze de dreptul de recurs      1. Cu excepþia cazurilor în care prezenta convenþie dis-
al operatorului, în mãsura în care acesta are un astfel de      pune altfel, fiecare parte contractantã îºi poate exercita
drept în virtutea prevederilor vreuneia dintre convenþiile la     competenþa cu care a fost învestitã în virtutea Convenþiei
care se face referire la art. I sau în virtutea legislaþiei      de la Viena sau Convenþiei de la Paris ºi toate dispoziþiile
naþionale menþionate la art. II alin. 1 lit. b) ºi în mãsura în    deja luate pot fi invocate împotriva altor pãrþi contractante,
care contribuþiile au fost vãrsate de oricare dintre pãrþile     în vederea alocãrii fondurilor publice la care se face refe-
contractante.                             rire la art. III alin. 1. lit. b).
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 9/18.I.1999

  2. Prezenta convenþie nu va împiedica o parte contrac-      þionalã, care nu este susceptibilã formelor ordinare de revi-
tantã sã ia mãsuri în afara cadrului Convenþiei de la Viena,     zie, trebuie sã fie recunoscutã, cu condiþia ca:
Convenþiei de la Paris sau prezentei convenþii, sub rezerva       a) hotãrârea definitivã sã nu fi fost obþinutã prin dol;
cã mãsurile dispuse nu vor antrena obligaþii suplimentare        b) partea împotriva cãreia hotãrârea a fost pronunþatã
pentru alte pãrþi contractante ºi cã daunele suferite de o      sã fi avut posibilitatea sã-ºi prezinte cauza în condiþii echi-
parte contractantã care nu are nici o instalaþie nuclearã pe     tabile;
teritoriul sãu nu vor fi excluse de la aceste reparaþii supli-      c) hotãrârea definitivã sã nu contravinã ordinii publice
mentare pe motiv de lipsã de reciprocitate.             existente în acea parte contractantã sau sã nu fie con-
  3. a) Prezenta convenþie nu împiedicã pãrþile contrac-      formã cu normele fundamentale ale justiþiei.
tante sã încheie acorduri regionale sau altfel de acorduri,       6. Orice hotãrâre definitivã, care este recunoscutã în
în scopul aplicãrii obligaþiilor lor conform prevederilor art. III  temeiul alin. 5 ºi a cãrei aplicare este cerutã în forma
alin. 1 lit. a), sau sã aloce fonduri suplimentare pentru      impusã de cãtre legislaþia naþionalã a pãrþii contractante
repararea daunelor nucleare, sub rezerva cã aceasta nu va      unde ea trebuie sã intre în vigoare, este executorie ca ºi
antrena obligaþii suplimentare, în virtutea prevederilor pre-    cum ar fi vorba de o hotãrâre definitivã a unei instanþe a
zentei convenþii, pentru alte pãrþi contractante.          acestei pãrþi contractante. Nici o cauzã asupra cãreia s-a
  b) toate pãrþile contractante care îºi propun sã încheie     emis o hotãrâre judecãtoreascã definitivã nu poate face
un astfel de acord vor notifica tuturor celorlalte pãrþi con-    obiectul unui nou examen de fond.
tractante intenþiile lor. Acordurile încheiate vor fi notificate     7. Tranzacþiile efectuate în baza condiþiilor fixate de
depozitarului.                            legislaþia naþionalã cu privire la repararea daunelor, efectu-
                                   ate din fondurile publice la care se face referire la art. III
           CAPITOLUL V                  alin. 1 lit. b), sunt recunoscute de celelalte pãrþi contrac-
    Competenþa jurisdicþionalã ºi dreptul aplicabil        tante.

            ARTICOLUL XIII                           ARTICOLUL XIV
          Competenþa jurisdicþionalã                        Dreptul aplicabil

  1. În afara dispoziþiilor contrare ale prezentului articol,     1. Fie Convenþia de la Viena, fie Convenþia de la Paris,
instanþele pãrþii contractante pe al cãrei teritoriu a survenit   fie anexa la prezenta convenþie se aplicã, dupã caz, în
accidentul nuclear sunt singurele competente pentru soluþio-     cazul unui accident nuclear, excluzându-le pe celelalte.
narea acþiunilor privitoare la daune nucleare rezultate         2. Sub rezerva, dupã caz, a dispoziþiilor prezentei con-
dintr-un accident nuclear.                      venþii, ale Convenþiei de la Viena sau ale Convenþiei de la
  2. În cazul în care un accident nuclear survine în spa-     Paris dreptul aplicabil este dreptul instanþei competente.
þiul unei zone economice exclusive a unei pãrþi contractante                ARTICOLUL XV
sau, în cazul în care o astfel de zonã nu a fost determi-
                                            Dreptul internaþional public
natã, într-un spaþiu care nu depãºeºte limitele unei zone
economice exclusive, dacã acea parte contractantã a stabi-       Prezenta convenþie nu afecteazã drepturile ºi obligaþiile
lit o astfel de zonã, instanþele acelei pãrþi contractante sunt   unei pãrþi contractante în virtutea regulilor generale ale
singurele competente, în temeiul prevederilor prezentei con-     dreptului internaþional public.
venþii, pentru soluþionarea acþiunilor privitoare la daunele
nucleare rezultate din acest accident nuclear. Prevederile                 CAPITOLUL VI
frazei precedente sunt aplicabile ºi în cazul în care partea             Soluþionarea diferendelor
contractantã a notificat acest spaþiu depozitarului, înaintea
producerii accidentului nuclear. Nici o prevedere din                    ARTICOLUL XVI
prezentul paragraf nu este interpretatã ca autorizând exer-       1. În caz de diferend între pãrþile contractante cu privire
citarea competenþei jurisdicþionale, de o manierã care este     la interpretarea sau la aplicarea prezentei convenþii, pãrþile
contrarã dreptului internaþional al mãrii, incluzând Convenþia    în diferend se consultã în vederea soluþionãrii acestuia prin
Naþiunilor Unite privind dreptul mãrii. Totodatã, dacã exerci-    negocieri sau prin orice mijloc amiabil de soluþionare a dife-
tarea acestei competenþe jurisdicþionale este incompatibilã     rendelor, agreate de ele.
cu obligaþiile acestei pãrþi contractante, în temeiul art. XI al     2. Dacã un diferend de natura celui menþionat la alin. 1
Convenþiei de la Viena sau al art. 13 al Convenþiei de la      nu poate fi soluþionat în termen de 6 luni de la cererea de
Paris, în raport cu un stat care nu este parte la prezenta      consultare prevãzutã la alin. 1, el este supus arbitrajului
convenþie, competenþa jurisdicþionalã este determinatã în      sau returnat Curþii Internaþionale de Justiþie pentru decizie,
conformitate cu aceste dispoziþii.                  la cererea oricãreia dintre pãrþile în diferend. Dacã, în cele
  3. În cazul în care un accident nuclear nu survine pe      6 luni care urmeazã datei cererii de arbitraj, pãrþile în dife-
teritoriul unei pãrþi contractante sau într-un spaþiu notificat   rend nu reuºesc sã se punã de acord asupra organizãrii
conform alin. 2 ori dacã locul unde accidentul nuclear s-a      arbitrajului, o parte contractantã poate cere preºedintelui
produs nu poate fi determinat cu certitudine, instanþele sta-    Curþii Internaþionale de Justiþie sau secretarului general al
tului pe teritoriul cãruia se aflã instalaþia sunt singurele care  Organizaþiei Naþiunilor Unite sã desemneze unul sau mai
au competenþa sã soluþioneze acþiunile privitoare la dauna      mulþi arbitri. În caz de conflict între cererile pãrþilor în
nuclearã care rezultã din accidentul nuclear.            diferend, prevaleazã cererea adresatã secretarului general
  4. În cazul în care instanþele mai multor pãrþi contrac-     al Organizaþiei Naþiunilor Unite.
tante sunt competente pentru a soluþiona acþiunile privitoare      3. În cazul în care un stat ratificã, acceptã, aprobã sau
la o daunã nuclearã, acele pãrþi contractante stabilesc de      aderã la prezenta convenþie, el poate sã declare cã nu se
comun acord instanþele competente.                  considerã legat de vreuna dintre procedurile de soluþionare
  5. Orice hotãrâre definitivã pronunþatã de o instanþã a     a diferendelor prevãzute la alin. 2. Celelalte pãrþi contrac-
uneia dintre pãrþile contractante având competenþã jurisdic-     tante nu sunt legate printr-o procedurã de soluþionare a
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 9/18.I.1999                      7

diferendelor, prevãzutã la alin. 2, cu privire la una dintre     art. XI alin. 2 ori un cuantum tranzitoriu stabilit conform
pãrþile contractante pentru care o astfel de declaraþie este     art. III alin. 1 lit. a) pct. (ii). Depozitarul transmite copii de
în vigoare.                             pe aceste prevederi tuturor celorlalte pãrþi contractante.
  4. O parte contractantã care a fãcut o declaraþie con-
form alin. 3 poate sã o retragã în orice moment prin notifi-                 ARTICOLUL XX
care adresatã depozitarului.                                Intrarea în vigoare

            CAPITOLUL VII                  1. Prezenta convenþie intrã în vigoare la 90 de zile de
             Clauze finale                la data la care cel puþin 5 state având minimum 400.000
                                   de unitãþi de putere nuclearã instalatã au depus un instru-
            ARTICOLUL XVII                ment la care se face referire la art. XVIII.
             Semnarea
                                    2. Pentru fiecare stat care ratificã, acceptã, aprobã sau
                                   aderã la prezenta convenþie ulterior intrãrii sale în vigoare,
  Prezenta convenþie este deschisã spre semnare tuturor       ea va intra în vigoare la 90 de zile dupã ce acel stat
statelor la sediul Agenþiei Internaþionale pentru Energia      depune instrumentul corespunzãtor.
Atomicã de la Viena, de la data de 29 septembrie 1997
pânã la intrarea sa în vigoare.                               ARTICOLUL XXI
                                                Denunþarea
            ARTICOLUL XVIII
        Ratificarea, acceptarea, aprobarea            1. Orice parte contractantã poate denunþa prezenta con-
                                   venþie prin notificare scrisã adresatã depozitarului.
   1. Prezenta convenþie este supusã ratificãrii, acceptãrii     2. Denunþarea intrã în vigoare la un an de la data la
sau aprobãrii de cãtre statele semnatare. Un instrument de      care depozitarul primeºte notificarea.
ratificare, de acceptare sau de aprobare este acceptat
numai din partea unui stat care este parte fie a Convenþiei                 ARTICOLUL XXII
de la Viena, fie a Convenþiei de la Paris sau din partea                     Încetarea
unui stat care declarã cã legislaþia naþionalã este conformã
cu dispoziþiile anexei la prezenta convenþie, cu condiþia ca,      1. Orice parte contractantã care înceteazã sã mai fie
în cazul în care un stat care are pe teritoriul sãu o insta-     parte la Convenþia de la Viena sau la Convenþia de la
laþie nuclearã conform definiþiei din Convenþia privind       Paris informeazã depozitarul despre acest fapt ºi despre
securitatea nuclearã din 17 iunie 1994, acel stat sã fie stat    data încetãrii. La aceastã datã, aceastã parte contractantã
parte la aceastã convenþie.                     înceteazã sã mai fie parte la prezenta convenþie, numai
   2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de apro-    dacã legislaþia sa naþionalã este conformã cu dispoziþiile
bare sunt depuse pe lângã directorul general al Agenþiei       anexei la prezenta convenþie ºi dacã a informat depozitarul
Internaþionale pentru Energia Atomicã, care îndeplineºte ºi     ºi i-a furnizat acestuia un exemplar din prevederile legisla-
funcþia de depozitar al prezentei convenþii.             þiei sale naþionale într-una dintre limbile oficiale ale
   3. O parte contractantã furnizeazã depozitarului, într-una   Organizaþiei Naþiunilor Unite. Depozitarul transmite o astfel
dintre limbile oficiale ale Organizaþiei Naþiunilor Unite, un    de copie tuturor celorlalte pãrþi contractante.
exemplar din prevederile legislaþiei sale naþionale la care se      2. Orice parte contractantã a cãrei legislaþie naþionalã
face referire la art. II alin. 1, din amendamentele acestora,    înceteazã de a mai fi conformã cu prevederile anexei la
precum ºi orice indicaþie datã în temeiul art. III alin. 1      prezenta convenþie ºi care nu este parte nici la Convenþia
lit. a) sau al art. XI alin. 2 ori un cuantum tranzitoriu stabi-   de la Viena, nici la Convenþia de la Paris informeazã
lit în baza prevederilor art. III alin. 1 lit. a) pct. (ii).     depozitarul despre acest fapt ºi despre data încetãrii. La
Depozitarul transmite copii de pe aceste prevederi tuturor      aceasta datã, aceastã parte contractantã înceteazã sã mai
celorlalte pãrþi contractante.                    fie parte la prezenta convenþie.
                                     3. Orice parte contractantã care are pe teritoriul sãu o
            ARTICOLUL XIX
                                   instalaþie nuclearã, aºa cum a fost definitã de Convenþia
             Aderarea                  privind securitatea nuclearã, care înceteazã sã mai fie
  1. Dupã intrarea sa în vigoare orice stat care nu a       parte la aceastã convenþie, informeazã depozitarul despre
semnat prezenta convenþie poate sã adere la aceasta. Un       acest fapt ºi despre data încetãrii. La aceastã datã,
instrument de aderare nu este acceptat decât din partea       aceastã parte contractantã, contrar prevederilor alin. 1 ºi 2,
unui stat care este parte fie la Convenþia de la Viena, fie     înceteazã sã mai fie parte la prezenta convenþie.
la Convenþia de la Paris sau a unui stat care declarã cã                   ARTICOLUL XXIII
legislaþia sa naþionalã este conformã cu prevederile anexei
la prezenta convenþie, cu condiþia ca în cazul în care un           Menþinerea drepturilor ºi obligaþiilor anterioare
stat pe al cãrui teritoriu se aflã o instalaþie nuclearã, aºa      Contrar unei denunþãri în baza art. XXI sau unei încetãri
cum a fost definitã în Convenþia privind securitatea         în baza art. XXII, prevederile prezentei convenþii continuã
nuclearã din 17 iunie 1994, este un stat contractant la       sã se aplice oricãrei daune nucleare cauzate de un
aceastã convenþie.                          accident nuclear survenit înainte de denunþare sau de
  2. Instrumentele de aderare sunt depuse pe lângã direc-     încetare.
torul general al Agenþiei Internaþionale pentru Energia
Atomicã.                                           ARTICOLUL XXIV
  3. O parte contractantã furnizeazã depozitarului, într-una             Revizuire ºi amendamente
dintre limbile oficiale ale Organizaþiei Naþiunilor Unite, o
copie de pe prevederile legislaþiei sale naþionale, stipulate      1. Depozitarul, dupã ce a consultat pãrþile contractante,
la art. II alin. 1, de pe amendamentele acestora, precum ºi     poate convoca o conferinþã având drept scop revizia sau
orice specificaþie datã în temeiul art. III alin. 1 lit. a) sau al  amendarea prezentei convenþii.
  8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 9/18.I.1999

  2. Depozitarul convoacã pãrþile contractante la o confe-    care a fost acceptat conform alin. 3. În cazul la care se
rinþã având drept scop revizia sau amendarea prezentei       face referire în prezentul alineat, o parte contractantã este
convenþii, la cererea a cel puþin unei treimi din numãrul      legatã printr-un amendament la data la care acest amen-
pãrþilor contractante.                       dament intrã în vigoare sau la data la care prezenta con-
                                  venþie intrã în vigoare, dacã cea din urmã datã este
            ARTICOLUL XXV                ulterioarã celei dintâi.
      Amendarea printr-o procedurã simplificatã
                                              ARTICOLUL XXVI
  1. O reuniune a pãrþilor contractante este convocatã de               Funcþiile depozitarului
cãtre depozitar pentru modificarea cuantumurilor de com-
pensare care sunt prevãzute la art. III alin. 1 lit. a) ºi b)      În plus faþã de funcþiile prevãzute la alte articole ale
sau a categoriilor de instalaþii, incluzând contribuþiile plãtite  prezentei convenþii, depozitarul notificã, fãrã întârziere, pãr-
pentru ele, care sunt menþionate la art. IV alin. 3, dacã o     þilor contractante, tuturor celorlalte state, precum ºi secreta-
treime din numãrul pãrþilor contractante face cunoscut faptul    rului general al Organizaþiei de Cooperare ºi de Dezvoltare
cã doreºte aceasta.                         Economicã:
  2. Decizia de a adopta un amendament propus este          a) fiecare semnare a prezentei convenþii;
luatã prin vot. Un amendament este adoptat dacã nu existã        b) fiecare depunere a unui instrument de ratificare, de
nici un vot împotrivã.                       acceptare, de aprobare sau de aderare privitor la prezenta
  3. Orice amendament adoptat conform alin. 2 este noti-     convenþie;
ficat de cãtre depozitar tuturor pãrþilor contractante.         c) intrarea în vigoare a prezentei convenþii;
Amendamentul este considerat ca fiind acceptat dacã, în         d) declaraþiile primite conform art. XVI;
termen de 36 de luni dupã ce a fost notificat, toate pãrþile      e) orice denunþare primitã conform art. XXI sau toate
contractante, la momentul adoptãrii amendamentului, au       notificãrile primite conform art. XXII;
comunicat acceptarea lor depozitarului. Amendamentul intrã       f) toate notificãrile în temeiul art. XIII alin. 2;
în vigoare pentru toate pãrþile contractante în termen de        g) alte notificãri pertinente ce privesc prezenta
12 luni dupã acceptarea sa.                     convenþie.
  4. Dacã, în termen de 36 de luni de la data notificãrii                ARTICOLUL XXVII
spre acceptare, un amendament nu a fost acceptat con-
                                              Texte autentice
form alin. 3 de mai sus, amendamentul este considerat ca
fiind respins.                             Textul original al prezentei convenþii, ale cãrui versiuni
  5. În cazul în care un amendament a fost adoptat con-      în limbile arabã, chinezã, englezã, francezã, rusã ºi spa-
form alin. 2, dar perioada de 36 de luni prevãzutã pentru      niolã sunt egal autentice, va fi depus pe lângã directorul
acceptarea sa nu a expirat, un stat care devine parte la      general al Agenþiei Internaþionale pentru Energie Atomicã,
prezenta convenþie, în cursul acestei perioade, este legat     care va transmite copii conforme tuturor statelor.
prin acest amendament, dacã acest amendament intrã în         Drept pentru care, plenipotenþiarii subsemnaþi, deplin
vigoare. Un stat care devine parte la prezenta convenþie      împuterniciþi în acest sens, au semnat prezenta convenþie.
dupã aceastã perioadã este legat prin orice amendament         Încheiatã la Viena la 12 septembrie 1997.
                                                               ANEXÃ

    O parte contractantã care nu este parte la nici una dintre convenþiile la care se face referire la art. I lit. a) sau b)
al prezentei convenþii va lua mãsurile corespunzãtoare pentru ca legislaþia sa naþionalã sã fie conformã cu prevederile
prezentei anexe, atâta timp cât aceste prevederi nu sunt aplicabile direct în acea parte contractantã. O parte contractantã
care nu are instalaþii nucleare pe teritoriul sãu nu este necesar sã aibã o legislaþie care sã-i permitã acesteia sã îºi
onoreze obligaþiile în temeiul prevederilor prezentei convenþii.

             ARTICOLUL I                       siv orice uzinã de tratare a combustibilului
              Definiþii                      nuclear iradiat;
                                      (iii) orice instalaþie în care sunt stocate materiale
  1. În plus faþã de definiþiile cuprinse la art. I al prezen-         nucleare, cu excepþia depozitãrilor în vederea
tei convenþii, definiþiile care urmeazã se aplicã prezentei
                                         transportului de materiale nucleare;
anexe:
                                    Statul pe teritoriul cãruia se aflã instalaþia poate stabili
  a) combustibil nuclear înseamnã orice material care per-
                                  ca mai multe instalaþii nucleare ale unui operator, care se
mite producerea de energie printr-o reacþie în lanþ de
fisiune nuclearã;                          aflã pe acelaºi amplasament, sã fie considerate ca o sin-
  b) instalaþie nuclearã înseamnã:                gurã instalaþie nuclearã;
    ii(i) orice reactor nuclear, cu excepþia aceluia cu care     c) material nuclear înseamnã:
       este echipat un mijloc de transport aerian sau        ii(i) orice combustibil nuclear, altul decât uraniul natu-
       maritim spre a fi folosit ca o sursã de putere,           ral sau sãrãcit, capabil sã producã energie
       dacã este pentru propulsie, sau în orice alt scop;         printr-o reacþie în lanþ de fisiune nuclearã în
    i(ii) orice uzinã care foloseºte combustibil nuclear           afara unui reactor nuclear sau în combinaþie cu
       pentru producerea de materiale nucleare ºi orice          alte materiale;
       uzinã de prelucrare a materialelor nucleare, inclu-      i(ii) orice produs sau deºeu radioactiv;
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 9/18.I.1999                      9

   d) operator, în ceea ce priveºte o instalaþie nuclearã,     radiaþii care se gãseºte într-o instalaþie nuclearã, cu condi-
înseamnã persoana desemnatã sau recunoscutã de statul         þia ca aceastã aplicaþie sã nu aibã incidenþã asupra anga-
pe teritoriul cãruia se aflã instalaþia ca operator al aces-     jamentului luat de aceastã parte contractantã în
teia;                                 conformitate cu art. 3 al prezentei convenþii;
   e) produs sau deºeu radioactiv înseamnã orice material        b) poate aplica definiþia instalaþiei nucleare datã la
radioactiv obþinut în cursul procesului de producere ori de      alin. 3 al prezentului articol, excluzând definiþia care figu-
utilizare a unui combustibil nuclear sau orice material care     reazã la art. 1 alin. 1 lit. b) din prezenta anexã.
a devenit radioactiv în urma expunerii la radiaþiile emise în       3. Pentru domeniul de aplicare a alin. 2 lit. b) al pre-
cursul acestui proces, cu excepþia radioizotopilor care au      zentului articol, instalaþie nuclearã înseamnã:
atins stadiul final de preparare ºi sunt susceptibili a fi utili-     a) orice reactor nuclear civil, cu excepþia celor care sunt
zaþi în scopuri ºtiinþifice, medicale, agricole, comerciale sau    utilizate de cãtre mijloace de transport maritime ori aeriene
industriale.                             ca sursã de energie pentru propulsie sau în orice alt scop;
   2. Dacã riscurile implicate sunt suficient de limitate,        b) orice instalaþie civilã de tratare, reprocesare sau
statul pe teritoriul cãruia se aflã instalaþia poate exclude     stocare:
orice instalaþie nuclearã sau orice cantitate micã de mate-          i(i) fie de combustibil nuclear iradiat;
rial nuclear de la aplicarea prezentei convenþii, cu condiþia         (ii) fie de produse sau deºeuri radioactive, care:
ca:                                        (1) fie rezultã din reprocesarea combustibilului
   a) legat de instalaþiile nucleare, criteriile pentru excludere          nuclear iradiat ºi conþin cantitãþi semnificative
sã fie stabilite de Consiliul Guvernatorilor al Agenþiei                de produºi de fisiune;
Internaþionale pentru Energie Atomicã ºi orice excludere              (2) fie conþin elemente al cãror numãr atomic
operatã de statul pe teritoriul cãruia se aflã instalaþia               este mai mare de 92, în concentraþii supe-
nuclearã sã satisfacã aceste criterii;                         rioare de 10 nanocurie pe gram;
   b) legat de cantitãþile mici de material nuclear, limitele      c) orice altã instalaþie civilã de tratare, reprocesare sau
maxime pentru excluderea unei astfel de cantitãþi sã fie       stocare, cu condiþia ca partea contractantã sã nu considere
stabilite de Consiliul Guvernatorilor al Agenþiei Internaþionale   cã nivelul mic de risc legat de o asemenea instalaþie justi-
pentru Energie Atomicã ºi orice excludere operatã de statul      ficã excluderea unei asemenea instalaþii din prezenta defi-
unde se aflã instalaþia nuclearã trebuie sã respecte aceste      niþie.
limite. Criteriile pentru excluderea de instalaþii nucleare ºi
                                      4. În cazul în care legislaþia naþionalã a unei pãrþi con-
limitele maxime pentru excluderea de mici cantitãþi de
                                   tractante, care este în conformitate cu prevederile alin. 1 al
material nuclear vor fi revizuite periodic de cãtre Consiliul
                                   prezentului articol, nu se aplicã pentru un accident nuclear
Guvernatorilor al Agenþiei Internaþionale pentru Energie
                                   survenit în afara teritoriului acestei pãrþi contractante, dar
Atomicã.
                                   pentru care instanþele acestei pãrþi contractante au compe-
             ARTICOLUL 2                 tenþa jurisdicþionalã în conformitate cu art. XIII al convenþiei,
          Conformitatea legislaþiei             art. 3Ñ11 din anexã se aplicã ºi prevaleazã asupra oricã-
                                   rei prevederi incompatibile a legislaþiei naþionale aplicabile.
  1. Legislaþia naþionalã a unei pãrþi contractante este
obligatoriu sã fie în conformitate cu prevederile art. 3, 4, 5                 ARTICOLUL 3
ºi 7, dacã aceasta conþinea la data de 1 ianuarie 1995 ºi               Responsabilitãþile operatorului
continuã sã conþinã dispoziþii care:
  a) prevãd o responsabilitate obiectivã în caz de accident      1. Operatorul unei instalaþii nucleare este rãspunzãtor
nuclear, al cãrui rezultat este o daunã nuclearã importantã      pentru orice daunã nuclearã care s-a dovedit cã a fost
în afara amplasamentului instalaþiei nucleare în care a sur-     cauzatã în urma unui accident nuclear:
venit accidentul nuclear;                        a) survenit în aceastã instalaþie nuclearã;
  b) cer indemnizaþii de la orice persoanã, alta decât ope-      b) implicând material nuclear provenind sau produs în
ratorul rãspunzãtor pentru dauna nuclearã, în mãsura în        aceastã instalaþie nuclearã ºi care a avut loc:
care aceastã persoanã este juridic obligatã sã plãteascã o         ii(i) înainte ca rãspunderea cu privire la accidentele
reparaþie; ºi                                   nucleare cauzate de acest material sã fi fost
  c) garanteazã disponibilitatea a cel puþin 1 miliard DST,           asumatã, în termenii unui contract scris, de cãtre
în ceea ce priveºte o centralã nuclearã civilã, ºi a cel puþin          operatorul unei instalaþii nuclear;
300 milioane DST, în ceea ce priveºte alte instalaþii            i(ii) în absenþa unor prevederi exprese ale unui ase-
nucleare civile, pentru o astfel de indemnizaþie.                 menea contract, înainte ca operatorul unei alte
  2. Dacã, în conformitate cu alin. 1, legislaþia naþionalã a          instalaþii nucleare sã îºi fi asumat rãspunderea
unei pãrþi contractante este obligatoriu sã fie în conformi-           pentru acest material nuclear;
tate cu prevederile art. 3, 4, 5 ºi 7, atunci aceastã parte:        (iii) înainte ca persoana special autorizatã sã opereze
  a) poate aplica o definiþie a daunei nucleare, care aco-           acest reactor sã fi luat în primire materialul
perã pierderile sau daunele enumerate la art. I lit. f) al pre-          nuclear, dacã acest material este destinat unui
zentei convenþii ºi orice alte pierderi sau daune rezultate            reactor nuclear utilizat de un mijloc de transport
din proprietãþi radioactive, din combinaþii de astfel de pro-           ca sursã de energie, fie pentru propulsie, fie
prietãþi radioactive cu proprietãþi toxice, explozive sau cu           pentru orice alt scop;
alte proprietãþi periculoase ale unui combustibil nuclear ori        (iv) înainte ca materialul sã fi fost descãrcat din mij-
ale deºeurilor radioactive care se gãsesc într-o instalaþie            locul de transport prin intermediul cãruia ajunsese
nuclearã sau ale materialelor nucleare care sosesc dinspre,            pe teritoriul unui stat necontractant, dacã acest
provin din sau sunt expediate spre o instalaþie nuclearã,             material a fost trimis unei persoane care se
sau ale altor radiaþii ionizante provenind din orice sursã de           gãseºte pe teritoriul acelui stat necontractant;
  10             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 9/18.I.1999

  c) implicând material nuclear care a fost trimis cãtre        6. Legislaþia naþionalã poate exonera operatorul, în tota-
acea instalaþie ºi care a avut loc:                 litate sau în parte, de obligaþiile de a plãti repararea preju-
    ii(i) dupã ce rãspunderea cu privire la accidentele     diciului unei persoane care a suferit o daunã nuclearã,
       nucleare cauzate de acest material i-a fost tran-   dacã operatorul dovedeºte cã dauna nuclearã rezultã, în
       sferatã, în termenii unui contract scris, de cãtre   totalitate sau în parte, dintr-o neglijenþã gravã a acestei
       operatorul unei alte instalaþii nucleare;       persoane sau dacã aceastã persoanã a acþionat sau a
    i(ii) în absenþa unor prevederi exprese ale unui con-    omis sã acþioneze în scopul de a provoca daune în mod
       tract scris, dupã ce operatorul a preluat rãspun-   intenþionat.
       derea asupra materialului nuclear;             7. Operatorul nu este rãspunzãtor pentru o daunã
    (iii) dupã ce operatorul a preluat rãspunderea asupra    nuclearã cauzatã:
       acestui material nuclear provenind de la o per-       a) instalaþiei nucleare înseºi sau oricãrei alte instalaþii
       soanã care opereazã un reactor nuclear utilizat    nucleare, incluzând ºi o instalaþie nuclearã în construcþie pe
       de cãtre un mijloc de transport ca sursã de ener-   amplasament;
       gie sau în orice alt scop;                 b) bunurilor care se gãsesc pe amplasamentul acestei
    (iv) numai dupã ce materialul a fost încãrcat pe mij-    instalaþii ºi care sunt sau trebuie sã fie utilizate în raport
       locul de transport cu care trebuia sã pãrãseascã    cu aceasta;
       teritoriul unui stat necontractant, dacã acest       c) mijloacelor de transport pe care materialul nuclear în
       material a fost trimis, cu consimþãmântul scris al   cauzã se gãsea în momentul accidentului nuclear, cu
       operatorului, de cãtre o persoanã aflatã pe terito-  excepþia cazului în care dreptul naþional dispune altfel.
                                   Dacã legislaþia naþionalã dispune cã operatorul este rãs-
       riul acelui stat necontractant.
                                   punzãtor pentru o asemenea daunã, repararea acesteia nu
  Este înþeles faptul cã, dacã o daunã nuclearã este cau-
                                   trebuie sã aibã ca efect reducerea rãspunderii operatorului
zatã de un accident nuclear survenit într-o instalaþie
                                   în ceea ce priveºte o altã daunã la un cuantum inferior
nuclearã, implicând materiale nucleare care sunt stocate în
                                   sumei de 150 milioane DST sau la oricare cuantum supe-
vederea transportãrii, prevederile lit. a) nu se aplicã dacã
                                   rior, stabilit prin legislaþia unei pãrþi contractante.
un alt operator sau dacã o altã persoanã este singura res-
                                     8. Nici o prevedere a prezentei convenþii nu va afecta
ponsabilã în conformitate cu prevederile lit. b) sau c).       rãspunderea operatorului, în afara prezentei convenþii,
  2. Statul pe teritoriul cãruia se aflã instalaþia poate dis-   pentru o daunã nuclearã pentru care, în temeiul alin. 7
pune în legislaþia sa cã, în condiþii care pot fi specificate,    lit. c), el nu este rãspunzãtor în conformitate cu prezenta
un transportator de materiale nucleare sau o persoanã care      convenþie.
manipuleazã deºeuri radioactive poate, la cererea sa ºi cu        9. Dreptul la repararea unei daune nucleare nu poate fi
consimþãmântul operatorului interesat, sã fie desemnatã sau     exercitat decât împotriva operatorului rãspunzãtor; totodatã
recunoscutã ca operator în locul celuilalt, în ceea ce pri-     legislaþia naþionalã poate permite un drept de acþiune
veºte respectivele materiale nucleare sau deºeuri radioac-      directã împotriva oricãror alþi furnizori de fonduri alocate
tive. Într-un asemenea caz, transportatorul sau persoana în     conform prevederilor dreptului naþional, vizând asigurarea
cauzã va fi consideratã, în conformitate cu prevederile pre-     reparaþiilor prin utilizarea fondurilor provenind de la alte
zentei convenþii, ca operator al unei instalaþii nucleare situ-   surse decât operatorul.
ate pe teritoriul acelui stat.                      10. Operatorul nu este rãspunzãtor pentru daunele cau-
  3. Operatorul este, în mod obiectiv, rãspunzãtor pentru     zate de un accident nuclear care nu face obiectul dome-
orice daunã nuclearã.                        niului de aplicare a legislaþiei naþionale, în conformitate cu
  4. În cazul în care o daunã nuclearã ºi o daunã nenu-      prevederile prezentei convenþii.
clearã sunt cauzate de un accident nuclear sau ca urmare
a unui accident nuclear ºi a mai multor alte evenimente,                   ARTICOLUL 4
aceastã daunã, în mãsura în care nu poate fi separatã cu                Cuantumurile rãspunderilor
certitudine de dauna nuclearã, este consideratã ca ºi o
                                     1. Sub rezerva prevederilor art. 3 alin. 1 lit. a) pct. (ii),
daunã nuclearã cauzatã de acel accident nuclear. Totodatã,      statul pe teritoriul cãruia se aflã instalaþia poate limita rãs-
în cazul în care o daunã este cauzatã atât ca urmare a        punderea operatorului, pentru fiecare accident nuclear, la:
unui accident nuclear la care se face referire în prevederile       a) un cuantum care nu este inferior sumei de 300
prezentei anexe, cât ºi printr-o emisie de radiaþii ionizante    milioane DST; sau
necuprinse în prevederile anexei amintite, nici o prevedere        b) un cuantum care nu este inferior sumei de 150
a prezentei anexe nu limiteazã ºi nici nu afecteazã în        milioane DST, sub rezerva cã de la aceastã sumã ºi pânã
vreun fel rãspunderea, faþã de persoanele care au suferit      la suma de 300 milioane DST sunt alocate fonduri publice
daune nucleare, pe cale de recurs sau de contribuþie, a       de cãtre acest stat pentru reparaþiile daunelor nucleare.
oricãrei persoane care ar putea fi fãcutã rãspunzãtoare în        2. Contrar prevederilor alin. 1, statul pe teritoriul cãruia
legãturã cu emisia de radiaþii ionizante.              se aflã instalaþia, þinând seama de natura instalaþiei
  5. a) Nici un operator nu este rãspunzãtor pentru o       nucleare sau de substanþele nucleare în cauzã, ca ºi de
daunã nuclearã cauzatã de un accident nuclear rezultat        consecinþele probabile pe care un accident nuclear le poate
direct dintr-un conflict armat, ostilitate, rãzboi civil sau insu-  provoca, poate stabili un cuantum mai scãzut privind rãs-
recþie;                               punderea operatorului, sub rezerva ca, în nici un caz, un
  b) operatorul nu este rãspunzãtor pentru daunele         cuantum astfel stabilit sã nu fie inferior sumei de
nucleare cauzate de un accident nuclear rezultat direct al      5 milioane DST ºi ca statul pe teritoriul cãruia se aflã
unui cataclism natural cu caracter excepþional, cu excepþia     instalaþia nuclearã sã ia mãsurile necesare pentru a asigura
cazului în care în dreptul statului pe teritoriul cãruia se aflã   ca fondurile publice sã fie alocate pânã la un cuantum sta-
instalaþia este stipulat altfel.                   bilit în conformitate cu alin. 1.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 9/18.I.1999                     11

  3. Cuantumurile stabilite de statul pe teritoriul cãruia se                 ARTICOLUL 6
aflã instalaþia nuclearã a operatorului responsabil, în con-                   Transport
formitate cu alin. 1 ºi 2 ºi cu prevederile oricãrei legislaþii a
unei pãrþi contractante, în temeiul art. III alin. 7 lit. c), se      1. În ceea ce priveºte un accident nuclear survenit în
aplicã acolo unde survine accidentul nuclear.             timpul transportului, cuantumul maxim al rãspunderii opera-
                                    torului este guvernat de legislaþia naþionalã a statului pe
             ARTICOLUL 5                 teritoriul cãruia se aflã instalaþia.
            Garanþia financiarã                 2. O parte contractantã poate condiþiona transportul de
                                    materiale nucleare prin traversarea teritoriului sãu de creºterea
  1. a) Operatorul trebuie sã menþinã o asigurare sau        cuantumului responsabilitãþii operatorului pânã la un nivel
orice altã garanþie financiarã care sã acopere rãspunde-        care sã nu depãºeascã cuantumul maxim al rãspunderii
rea sa pentru dauna nuclearã; cuantumul, natura ºi con-        operatorului unei instalaþii nucleare situate pe teritoriul sãu.
diþiile de asigurare sau de garanþie sunt stabilite de           3. Dispoziþiile alin. 2 nu se aplicã:
statul pe teritoriul cãruia se aflã instalaþia. Statul pe teri-      a) transportului pe mare, în cazul în care, în temeiul
toriul cãruia se aflã instalaþia asigurã plata despãgubirilor     dreptului internaþional, existã un drept de refugiu în porturile
pentru dauna nuclearã recunoscutã ca fiind în sarcina         unei pãrþi contractante sau un drept de trecere inofensivã
operatorului prin furnizarea sumelor necesare, în mãsura        la traversarea teritoriului sãu;
în care asigurarea sau garanþia financiarã nu va fi sufi-         b) transportului aerian, în cazul în care existã un acord
cientã, fãrã ca aceastã platã sã poatã totuºi depãºi          sau, în temeiul dreptului internaþional, existã un drept de survo-
limita eventual stabilitã în temeiul art. 4. În cazul în care     lare ori de aterizare pe teritoriul unei pãrþi contractante.
rãspunderea operatorului este nelimitatã, statul pe terito-
riul cãruia se aflã instalaþia poate stabili o limitã în ceea                  ARTICOLUL 7
ce priveºte garanþia financiarã a operatorului rãspunzã-               Rãspunderea mai multor operatori
tor, cu condiþia ca aceastã limitã sã nu fie inferioarã
sumei de 300 milioane DST. Statul pe teritoriul cãruia se         1. În cazul în care o daunã nuclearã angajeazã rãspun-
aflã instalaþia asigurã plata despãgubirilor pentru dauna       derea mai multor operatori, ei sunt rãspunzãtori, în mod
nuclearã recunoscutã ca fiind în sarcina operatorului, în       solidar ºi cumulativ, în mãsura în care este imposibil sã se
mãsura în care garanþia financiarã nu va fi suficientã,        determine cu certitudine care este partea din daunã atribu-
fãrã ca aceastã platã sã poatã totuºi depãºi cuantumul         ibilã fiecãruia. Statul pe teritoriul cãruia se aflã instalaþia
garanþiei financiare ce a fost furnizatã în temeiul prezen-      poate limita cuantumul fondurilor publice alocate pe
tului alineat;                             accident la diferenþa, dacã este cazul, dintre cuantumurile
  b) contrar dispoziþiilor lit. a), statul pe teritoriul cãruia se  astfel stabilite ºi cuantumul stabilit conform art. 4 alin. 1.
aflã instalaþia, þinând seama de natura instalaþiei nucleare        2. În cazul în care un accident nuclear survine, în
sau de substanþele nucleare în cauzã, precum ºi de con-        cursul transportului materialelor nucleare, în unul ºi în
secinþele probabile ale unui accident pe care acestea le-ar      acelaºi mijloc de transport sau în cazul depozitãrii, în
putea provoca, poate stabili un cuantum mai scãzut al         cursul transportului, în una ºi în aceeaºi instalaþie nuclearã
garanþiei financiare a operatorului, sub rezerva ca, în nici      ºi cauzeazã o daunã nuclearã care angajeazã rãspunderea
un caz, un cuantum astfel fixat sã nu fie inferior sumei de      mai multor operatori, rãspunderea totalã nu poate fi supe-
5 milioane DST ºi ca statul pe teritoriul cãruia se aflã        rioarã cuantumului cel mai ridicat aplicabil cu privire la ori-
instalaþia sã asigure plata despãgubirilor pentru daune        care dintre ele, conform art. IV.
nucleare recunoscute ca fiind în sarcina operatorului, furni-       3. În nici unul dintre cazurile menþionate la alin. 1 ºi 2
zând sumele necesare în mãsura în care asigurarea sau         rãspunderea unui operator nu poate fi superioarã cuantu-
garanþia financiarã nu va fi suficientã ºi pânã la limita       mului aplicabil lui conform art. 4.
fixatã conform lit. a).                          4. Sub rezerva dispoziþiilor alin. 1Ñ3, în cazul în care
  2. Nici o prevedere a alin. 1 nu obligã o parte contrac-      mai multe instalaþii nucleare aparþinând unuia ºi aceluiaºi
tantã sau subdiviziunile sale sã menþinã o asigurare sau        operator sunt implicate într-un accident nuclear, acest ope-
orice altã garanþie financiarã care sã acopere rãspunderea       rator este rãspunzãtor pentru fiecare instalaþie nuclearã în
sa ca operator.                            cauzã, pânã la un cuantum aplicabil lui conform art. 4.
  3. Fondurile provenind dintr-o asigurare sau din orice       Statul pe teritoriul cãruia se aflã instalaþia poate limita
altã garanþie financiarã ori furnizate de cãtre statul pe teri-    cuantumul fondurilor publice alocate conform prevederilor
toriul cãruia se aflã instalaþia sunt exclusiv rezervate repa-     alin. 1.
raþiilor, în urma aplicãrii prevederilor prezentei anexe,                    ARTICOLUL 8
conform alin. 1 sau art. IV alin. 1 lit. b).
                                          Repararea în temeiul dreptului naþional
  4. Asiguratorul sau oricare alt garant financiar nu poate
suspenda asigurarea sau garanþia financiarã prevãzutã la          1. Pentru scopul prezentei convenþii, cuantumul reparaþi-
alin. 1 sau sã o anuleze fãrã un preaviz de cel puþin         ilor este determinat fãrã a se þine seama de dobânzile sau
douã luni, transmis în scris autoritãþii publice competente      de cheltuielile acordate în cadrul unei proceduri pentru
ºi nici, în cazul în care o astfel de asigurare sau orice       repararea daunei nucleare.
altã garanþie financiarã priveºte un transport de material         2. Repararea daunei suferite în afara statului pe teritoriul
nuclear, nu o poate suspenda sau anula pe timpul acestui        cãruia se aflã instalaþia este fãcutã sub o formã liber trans-
transport.                               ferabilã între pãrþile contractante.
  12             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 9/18.I.1999

  3. Dacã în regimul de asigurare de sãnãtate, de asigu-        3. Dreptul instanþei competente poate stabili o perioadã
rare socialã sau de siguranþã socialã, de asigurare a acci-      de stingere sau de prescripþie, care nu va fi mai micã de
dentelor de muncã sau a bolilor profesionale sunt           3 ani de la data la care victima daunei nucleare a avut
prevãzute indemnizaþii pentru daunele nucleare, drepturile la     sau ar trebui sã aibã cunoºtinþã despre aceastã daunã ºi
reparaþie ale beneficiarilor acestui regim, precum ºi dreptu-     despre identitatea operatorului care este rãspunzãtor pentru
rile de regie prevãzute de acest regim sunt determinate de      ea, fãrã ca perioada indicatã la alin. 1 ºi 2 sã poatã fi
legislaþia naþionalã a pãrþii contractante sau de reglementã-     depãºitã.
rile organizaþiei interguvernamentale care a stabilit astfel de      4. În cazul în care legislaþia naþionalã prevede o
regimuri.                               perioadã de stingere sau de prescripþie mai mare de
                                   10 ani de la data producerii accidentului nuclear, aceasta
            ARTICOLUL 9                  trebuie sã conþinã prevederi privind tratarea echitabilã ºi
           Perioada de stingere               perioadele rezonabile de rezolvare a cererilor de reparare a
                                   cazurilor de deces sau de daunã personalã, prezentate
  1. Dreptul de reparare, în temeiul prezentei convenþii,
                                   într-un interval de 10 ani de la producerea accidentului
este stins dacã o acþiune nu este intentatã într-o perioadã
                                   nuclear.
de 10 ani de la data producerii accidentului nuclear. Totuºi,
dacã, conform dreptului statului pe teritoriul cãruia se aflã                ARTICOLUL 10
instalaþia, rãspunderea operatorului este acoperitã de o asi-               Dreptul de regres
gurare sau de orice altã garanþie financiarã ori din fondurile
publice pe o perioadã mai mare de 10 ani, dreptul instan-        Legislaþia naþionalã poate prevedea cã operatorul are
þei competente poate prevedea ca dreptul la reparare         drept de regres:
contra operatorului sã nu se stingã pânã la expirarea          a) numai dacã un astfel de drept a fost prevãzut în
perioadei în care rãspunderea operatorului este astfel        mod expres printr-un contract scris; sau
acoperitã conform legislaþiei statului pe teritoriul cãruia se      b) numai dacã accidentul nuclear rezultã dintr-un act
aflã instalaþia.                           sau dintr-o omisiune fãcutã cu intenþia de a cauza o
  2. În cazul în care o daunã nuclearã este cauzatã de       daunã, împotriva unei persoane fizice care a acþionat sau a
un accident nuclear implicând material nuclear care, în        omis sã acþioneze cu o astfel de intenþie.
momentul accidentului nuclear, a fost furat, pierdut, aruncat                ARTICOLUL 11
sau abandonat, perioada la care se face referire la alin. 1
                                              Dreptul aplicabil
este calculatã începând cu data producerii acestui accident
nuclear, dar aceastã perioadã nu poate, în nici un caz, sub       Sub rezerva prevederilor prezentei convenþii, natura,
rezerva dreptului la care se face referire la alin. 1, sã fie     forma, mãrimea ºi repartizarea echitabilã a reparaþiei
mai mare de 20 de ani de la data furtului, pierderii, arun-      daunei nucleare cauzate de un accident nuclear sunt
cãrii sau abandonãrii.                        guvernate de dreptul instanþei competente.                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                            DECRET
              privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenþiei
             privind compensaþiile suplimentare pentru daune nucleare,
                  adoptatã la Viena la 12 septembrie 1997
               În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
            Constituþia României,
               Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
               Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea Convenþiei pri-
            vind compensaþiile suplimentare pentru daune nucleare, adoptatã la Viena
            la 12 septembrie 1997, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al
            României.

                          PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                         EMIL CONSTANTINESCU


               Bucureºti, 6 ianuarie 1999.
               Nr. 5.


                                 «
   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 9/18.I.1999            13

             PREªEDINTELE ROMÂNIEI

               DECRET
     privind supunerea spre ratificare Parlamentului
   a celui de-al 6-lea Protocol adiþional la Acordul general
    privind privilegiile ºi imunitãþile Consiliului Europei,
       adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996
   În temeiul art. 91 alin. (1) ºi al art. 99 din Constituþia României, pre-
cum ºi al art. 1 ºi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea
tratatelor,
   Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
   Articol unic. Ñ Se supune spre ratificare Parlamentului cel de-al 6-lea
Protocol adiþional la Acordul general privind privilegiile ºi imunitãþile
Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996, ºi se dispune
publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României.

              PREªEDINTELE ROMÂNIEI
              EMIL CONSTANTINESCU

                      În temeiul art. 99 alin. (2) din
                    Constituþia României, contrasemnãm
                    acest decret.

                           PRIM-MINISTRU
                           RADU VASILE
   Bucureºti, 9 octombrie 1998.
   Nr. 339.             PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                         SENATUL

              LEGE
   pentru ratificarea celui de-al 6-lea Protocol adiþional
la Acordul general privind privilegiile ºi imunitãþile Consiliului
    Europei, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996

   Parlamentul României adoptã prezenta lege.
   Articol unic. Ñ Se ratificã cel de-al 6-lea Protocol adiþional la Acordul
general privind privilegiile ºi imunitãþile Consiliului Europei, adoptat la
Strasbourg la 5 martie 1996.

   Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 3 noiembrie 1998, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.

             p. PREªEDINTELE SENATULUI,
                ULM SPINEANU

   Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 7 decem-
brie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.

         p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
               PAULA IVÃNESCU

   Bucureºti, 8 ianuarie 1999.
   Nr. 6.
  14             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 9/18.I.1999

                        AL 6-LEA PROTOCOL ADIÞIONAL
              la Acordul general privind privilegiile ºi imunitãþile Consiliului Europei*)

      Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol,
      luând în considerare Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, semnatã la Roma
la 4 noiembrie 1950, denumitã în continuare convenþie,
      având în vedere Protocolul nr. 11 la convenþie, cu privire la restructurarea mecanismului de control stabilit de
convenþie, semnat la Strasbourg la 11 mai 1994, denumit în continuare Protocolul nr. 11 la convenþie, care stabileºte o
Curte Europeanã Permanentã a Drepturilor Omului, denumitã în continuare Curtea, care înlocuieºte Comisia ºi Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului,
      având în vedere ºi art. 51 din convenþie, care specificã faptul cã judecãtorii se bucurã, în timpul exercitãrii func-
þiilor lor, de privilegiile ºi imunitãþile prevãzute la art. 40 din Statutul Consiliului Europei ºi în acordurile încheiate conform
acestui articol,
      reamintind Acordul general privind privilegiile ºi imunitãþile Consiliului Europei, semnat la Paris la 2 septembrie
1949, denumit în continuare acordul general, ºi protocoalele sale nr. 2, 4 ºi 5,
      considerând cã un nou protocol la acordul general este oportun pentru a acorda privilegii ºi imunitãþi judecãtori-
lor Curþii,
      au convenit cele ce urmeazã:


             ARTICOLUL 1                 îndeplineºte funcþia de grefier ºi acest lucru a fost notificat
  În afara privilegiilor ºi imunitãþilor prevãzute la art. 18    oficial statelor-pãrþi la convenþie.
din acordul general, judecãtorii se bucurã, atât personal,        2. Dispoziþiile art. 3 din prezentul protocol ºi ale art. 18
cât ºi în privinþa soþiilor (soþilor) ºi copiilor lor minori, de   din acordul general se aplicã unui grefier adjunct al curþii.
privilegiile, imunitãþile, scutirile ºi facilitãþile acordate, con-    3. Privilegiile ºi imunitãþile prevãzute la paragrafele 1 ºi 2
form dreptului internaþional, trimiºilor diplomatici.         din prezentul articol sunt acordate grefierului ºi unui grefier
                                   adjunct nu în interes personal, ci în vederea bunei exerci-
             ARTICOLUL 2                 tãri a funcþiilor lor. Curtea, întrunitã în ºedinþã plenarã, este
  În scopul aplicãrii prezentului protocol, termenul judecã-    singura care are calitatea de a pronunþa ridicarea imunitãþii
tori desemneazã atât judecãtorii aleºi conform art. 22 din      grefierului sãu ºi a unui grefier adjunct; ea are nu numai
convenþie, cât ºi orice alt judecãtor desemnat ad-hoc de       dreptul, ci ºi datoria de a ridica aceastã imunitate în toate
un stat interesat, în baza art. 27 paragraful 2 din          cazurile în care, dupã pãrerea sa, pãstrarea imunitãþii ar
convenþie.                              împiedica realizarea justiþiei ºi în care imunitatea poate fi
                                   ridicatã fãrã a prejudicia scopul pentru care a fost
             ARTICOLUL 3                 acordatã.
  Pentru a asigura judecãtorilor o deplinã libertate de         4. Secretarul general al Consiliului Europei este compe-
exprimare ºi o totalã independenþã în îndeplinirea funcþiilor     tent sã pronunþe, cu acordul Preºedintelui Curþii, ridicarea
lor, imunitatea de jurisdicþie, în ceea ce priveºte cuvintele,    imunitãþii celorlalþi membri ai grefei, în conformitate cu dis-
înscrisurile sau actele emise în exercitarea funcþiilor lor, va    poziþiile art. 19 din acordul general ºi þinând seama, în mod
continua sã le fie acordatã chiar ºi dupã încheierea man-       corespunzãtor, de consideraþiile cuprinse în paragraful 3.
datului lor.                                          ARTICOLUL 6
             ARTICOLUL 4                   1. Documentele ºi actele Curþii, ale judecãtorilor ºi ale
  Privilegiile ºi imunitãþile sunt acordate judecãtorilor nu în   grefei, în mãsura în care se referã la activitatea Curþii,
interes personal, ci în vederea asigurãrii exercitãrii în totalã   sunt inviolabile.
independenþã a funcþiilor lor. Curtea, reunitã în ºedinþã         2. Corespondenþa oficialã, precum ºi celelalte comunicãri
plenarã, este singura care are calitatea de a pronunþa ridi-     oficiale ale Curþii, ale judecãtorilor ºi ale grefei nu pot fi
carea imunitãþilor; ea are nu numai dreptul, ci ºi datoria de     reþinute sau cenzurate.
a ridica imunitatea unui judecãtor în toate cazurile în care,
                                                ARTICOLUL 7
dupã pãrerea sa, pãstrarea imunitãþii ar împiedica realiza-
rea justiþiei ºi în care imunitatea poate fi ridicatã fãrã a       1. Prezentul protocol este deschis spre semnare de
prejudicia scopul pentru care a fost acordatã.            cãtre statele membre ale Consiliului Europei semnatare ale
                                   acordului general, care îºi pot exprima consimþãmântul de
             ARTICOLUL 5                 a fi legate prin:
  1. Dispoziþiile art. 1, 3 ºi 4 din prezentul protocol se       a) semnare fãrã rezerva ratificãrii, acceptãrii sau apro-
aplicã grefierului Curþii ºi unui grefier adjunct, atunci când    bãrii; sau

    *) Traducere.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 9/18.I.1999                    15

  b) semnare sub rezerva ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii,    2. Protocolul va fi aplicat teritoriului sau teritoriilor
urmatã de ratificare, acceptare sau aprobare.            desemnate în notificare, începând cu a 30-a zi de la data
  2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de apro-    la care secretarul general al Consiliului Europei va fi primit
bare vor fi depuse pe lângã secretarul general al          aceastã notificare.
Consiliului Europei.                          3. Orice declaraþie fãcutã în baza paragrafului 1 va
                                  putea fi retrasã sau modificatã, în ceea ce priveºte orice
             ARTICOLUL 8                teritoriu desemnat în aceastã declaraþie, printr-o notificare
  1. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a     adresatã secretarului general. Retragerea sau modificarea
lunii care urmeazã dupã expirarea unei perioade de o lunã      va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeazã expirã-
de la data la care trei pãrþi la acordul general îºi vor fi     rii unei perioade de o lunã de la data primirii notificãrii de
exprimat consimþãmântul de a fi legate prin protocol, con-     cãtre secretarul general.
form dispoziþiilor art. 7, dacã la aceastã datã Protocolul                 ARTICOLUL 10
nr. 11 la convenþie a intrat în vigoare, sau, în caz contrar,
                                    Secretarul general al Consiliului Europei va notifica sta-
la data intrãrii în vigoare a Protocolului nr. 11 la convenþie.
                                  telor membre ale Consiliului Europei:
  2. Pentru orice stat-parte la acordul general care va
                                    a) orice semnare;
semna ulterior acest protocol fãrã rezerva ratificãrii, accep-
                                    b) depunerea oricãrui instrument de ratificare, de accep-
tãrii sau aprobãrii sau îl va ratifica, accepta sau aproba,
                                  tare sau de aprobare;
prezentul protocol va intra în vigoare la o lunã de la data       c) orice datã de intrare în vigoare a prezentului protocol,
semnãrii sau depunerii instrumentului de ratificare, de       conform art. 8 ºi 9;
acceptare sau de aprobare.                       d) orice alt act, notificare sau comunicare având legã-
                                  turã cu prezentul protocol.
             ARTICOLUL 9
                                    Drept care, subsemnaþii, deplin împuterniciþi în acest
  1. Orice stat poate sã declare, în momentul semnãrii      scop, au semnat prezentul protocol.
fãrã rezerva ratificãrii sau în orice alt moment ulterior,       Întocmit la Strasbourg la 5 martie 1996, în limbile fran-
printr-o notificare adresatã secretarului general al Consiliului  cezã ºi englezã, ambele texte fiind egal autentice, într-un
Europei, cã prezentul protocol va fi aplicat tuturor teritoriilor  singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului
sau numai unui anumit teritoriu ale cãrui relaþii internaþio-    Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va trimite
nale le asigurã ºi unde se aplicã convenþia ºi protocoalele     o copie certificatã conformã fiecãrui stat membru al
sale.                                Consiliului Europei.                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                          DECRET
             privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al 6-lea
              Protocol adiþional la Acordul general privind privilegiile
                    ºi imunitãþile Consiliului Europei,
                   adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996
              În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
            României,
               Preºedintele României    d e c r e t e a z ã :
               Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea celui de-al 6-lea
            Protocol adiþional la Acordul general privind privilegiile ºi imunitãþile
            Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996, ºi se dispune
            publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

                          PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                          EMIL CONSTANTINESCU

               Bucureºti, 6 ianuarie 1999.
               Nr. 6.
  16                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 9/18.I.1999

    HOTÃRÂRI                ALE       GUVERNULUI                   ROMÂNIEI
                               GUVERNUL ROMÂNIEI

                           HOTÃRÂRE
             privind aprobarea, la cererea asociaþiilor salariaþilor disponibilizaþi,
               a continuãrii activitãþii la unele mine trecute în conservare

     Guvernul României      h o t ã r ã º t e :
  Art. 1. Ñ Se aprobã, la cererea asociaþiilor salariaþilor         la care continuã activitatea la cererea asociaþiilor salariaþilor
disponibilizaþi, persoanã juridicã constituitã în acest scop,         disponibilizaþi prin transmiterea dreptului de exploatare,
continuarea activitãþii la unele mine trecute în conservare,          conform art. 1, se face cu respectarea prevederilor Legii
în scopul închiderii lor, de cãtre conducerea societãþilor sau         nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în
companiilor naþionale, reorganizate din fostele regii auto-          active corporale ºi necorporale, cu modificãrile ulterioare.
nome din domeniul mineritului, prin transmiterea dreptului             Art. 5. Ñ Personalul disponibilizat, constituit în asociaþi-
de exploatare, în condiþiile legii.                      ile salariaþilor cãrora li s-a aprobat continuarea activitãþii la
  Art. 2. Ñ Exploatarea zãcãmintelor din minele respec-           mina respectivã, prevãzutã la art. 1, beneficiazã de plãþile
tive se face în condiþiile legii.                       compensatorii prevãzute în Ordonanþa Guvernului
  Art. 3. Ñ Reprezentanþii statului în adunarea generalã           nr. 22/1997 sau în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
a acþionarilor de la societãþile sau companiile naþionale din         nr. 9/1997, cu modificãrile ulterioare.
domeniul mineritului vor fi împuterniciþi, printr-un mandat            Art. 6. Ñ Plãþile compensatorii cuvenite salariaþilor dis-
special, de cãtre autoritatea care i-a numit, pentru a pro-          ponibilizaþi care se constituie în asociaþii pot fi utilizate ca
ceda la transmiterea cu titlu gratuit a activelor aferente           aport al acestora la capitalul social al persoanei juridice
continuãrii activitãþii la minele solicitate de asociaþiile sala-       beneficiare a transmiterii dreptului de exploatare, conform
riaþilor disponibilizaþi.                           art. 1.
  Art. 4. Ñ Scoaterea din funcþiune ºi din activul socie-            Art. 7. Ñ Datoriile rezultate ca efect al aplicãrii art. 1
tãþilor sau companiilor naþionale a activelor aferente minelor         pot fi preluate la datoria publicã, potrivit legii.
                                  PRIM-MINISTRU
                                  RADU VASILE
                                                    Contrasemneazã:
                                                Ministrul industriei ºi comerþului,
                                                     Radu Berceanu
                                                    Ministrul finanþelor,
                                                  Decebal Traian Remeº

     Bucureºti, 15 ianuarie 1999.
     Nr. 14.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9/18.I.1999 conþine 16 pagini.                 Preþul 2.000 lei    ISSN 1453Ñ4495

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:4/17/2012
language:Latin
pages:16