de thi CHKI I

Document Sample
de thi CHKI I Powered By Docstoc
					TRƯỜNG TH PHƯỚC ĐẠI B
            BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
            Môn thi : TOÁN
            Thời gian : 45 phút
            Năm học : 2007 – 2008
Họ và tên HS : …………………………….
Lớp : 4 …

    Điểm       Giám thị 1    Giám thị 2     Giám khảo 1    Giám khảo 2
* ĐỀ :
1/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm : (1 điểm)
 a) Bảy triệu : ………………………….
 b) Năm trăm mười lăm triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn bốn trăm linh bảy :
   …………………………….
 c) Hai mươi tám phần năm mươi lăm : …………………….
 d) Mười tám phần mười chín : …………………………

2/ Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm : (1điểm)
                   13        15
          1..............            .................1
 >                 12        15
 <   ?   125        105          8          8
 =        ..............             .................
        99         99          7          9
3/ Đặt tính rồi tính : (2 điểm)
  24579 + 43867     82604 – 35246          7320 : 24         235    325
4/Quy đồng mẫu số các phân số sau : (1 điểm)
    37  17
 a)    và
    150  25
    63  30
 b)   và
    31  23
5/Tính giá trị của biểu thức sau : (1 điểm)
    2 3 4
     : 
    7 8 21
6/Giải bài toán sau : (2 điểm)
                                       2
    Một sợi dây dài 850m được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng   đoạn
                                       3
dây thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét ?
7/ Hình thoi ABCD có độ dài hai đường chéo lần lượt là 32cm và 50cm. Hãy tính diện
tích hình thoi đó. (1 điểm)
8/ Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng : (1 điểm)
   1
 a)   giờ = …………. phút
   4
    A. 25       B. 60        C. 15      D. 10

 b) 3tấn 70kg = ………. kg
   A. 370     B. 3070         C. 3700     D. 1070
TRƯỜNG TH PHƯỚC ĐẠI B             KÌ THI CUỐI HỌC KÌ II
                       ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
                       Môn thi : TOÁN – KHỐI 4
                       Năm học : 2007 – 2008
* ĐÁP ÁN :
1/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm : (1 điểm)
 a) 7000 000
 b) 515 525 407
   28
 c)
   55
   18
 d)
   19
2/ Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm : (1điểm)
            13           15
          1               1
 >           12           15
 <   ?    125 105            8 8
 =                       
          99  99           7 9
3/ Đặt tính rồi tính : (2 điểm)
   24579 + 43867      82604 – 35246      7320 : 24       235  325
   24579          82604          7320 24         235
  +            –
   43867          35246           12 305         325
   68446          47358           120          1175
                             0          470
                                       705
                                       76375
4/ Quy đồng mẫu số các phân số sau : (1 điểm)
    37  17                 37  17 17  6 102
 a)    và      Giữ nguyên phân số     ;     
    150  25                150 25 25  6 150

    63  30
 b)    và
    31  23

    63 63  23 1449            30 30  31 930
                            
    31 31 23 713             23 23  31 713

5/ (1 điểm)
    2 3 4 16 4 20
     :    
    7 8 21 21 21 21
6/ (2 điểm)
    Ta có sơ đồ :
                 ?m
Đoạn thứ nhất :
                                        850m
Đoạn thứ hai :
                    ?m
                        Bài giải :
               Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là :
                   2 + 3 = 5 (phần)
              Đoạn dây thứ nhất dài là :
                 ( 850 : 5 )  2 = 340 (m)
              Đoạn dây thứ hai dài là :
                 850 – 340 = 510 (m)
                        Đáp số : Đoạn thứ nhất : 340m.
                             Đoạn thứ hai : 510m.
7/(1 điểm)                Bài giải :
                Diện tích của hình thoi ABCD là :
                   32  50 : 2 = 800 (cm2)
                   Đáp số : 800 cm2
8/ a) Khoanh vào C. (0,5 điểm)
  b) Khoanh vào B. (0,5 điểm)
* HƯỚNG DẪN CHẤM :
Bài 1 : (1 điểm)
    - Viết đúng 1 số vào chỗ chấm          : 0,25 điểm.
Bài 2 : (1 điểm)
    - Điền đúng 1 dấu vào chỗ chấm         : 0,25 điểm.
Bài 3 : (2 điểm)
    - Đặt tính đúng 1 phép tính           : 0,25 điểm.
    - Tính đúng kết quả 1 phép tính         : 0,25 điểm.
    - Đặt tính sai, kết quả đúng          : không được điểm.
Bài 4 : (1 điểm)
    - Quy đồng đúng mẫu số 1 phân số        : 0,25 điểm.
Bài 5 : (1điểm)
    - Tính đúng 1 bước               : 0,5 điểm.
     + Bước 1 sai hoặc thiếu, bước 2 đúng     : không được điểm.
Bài 6 : (2 điểm)
    - Vẽ đúng sơ đồ tóm tắt             : 0,25 điểm.
    - Viết đúng 1 câu lời giải           : 0,25 điểm.
    - Viết đúng 1 phép tính và tính đúng kết quả có kèm theo đơn vị : 0,25 điểm.
     + Phép tính đúng, kết quả sai         : không được điểm.
       (Kết quả đúng, sai hoặc thiếu đơn vị : không được điểm.)
     + Phép tính sai, kết quả đúng         : không được điểm.
    - Viết đúng 2 đáp số                  : 0,25 điểm.
       (Đáp số đúng, sai hoặc thiếu đơn vị : không được điểm.)
       * HS giải theo cách khác nếu đúng vẫn được điểm tối đa.
Bài 7 : (1 điểm)
    - Viết đúng câu lời giải            : 0,25 điểm.
    - Viết đúng phép tính              : 0,25 điểm.
    - Tính đúng kết quả có kèm theo đơn vị     : 0,25 điểm.
       (Kết quả đúng, sai hoặc thiếu đơn vị : không được điểm.)
    - Viết đúng đáp số có kèm theo đơn vị      : 0,25 điểm.
       (Đáp số đúng, sai hoặc thiếu đơn vị : không được điểm.)
Bài 8 : (1 điểm)
    - Khoanh đúng 1 kết quả         : 0,5 điểm.
     + Khoanh sai hoặc khoanh vào nhiều kết quả trong câu : không được điểm.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:16
posted:4/17/2012
language:
pages:4