7 final_swara_issue-20_july by esahity

VIEWS: 1 PAGES: 1

									º´É®ú xÉä]õÉIÉ®úÒ                         +ÆEò Gò¨ÉÉÆÆEò 3, ‡nùxÉÉÆEò 20 VÉÖ±Éè 2009
                ºÉÆ{ÉÉnùEò :
                +ÉxÉÆnù ¨ÉÉxÉä (ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú) , iÉÖ¹ÉÉ®ú VÉÉä„ÉÒ (xÉÉMÉ{ÉÚ®ú)
                „É„ÉÉÆEò xɴɱÉEò®ú (¨ÉÖƤÉ<Ç) , ºÉÖ°üSÉÒ xÉÉ<ÇEò (xÉÉMÉ{ÉÚ®ú)
                             ¨ÉÚ³ý ºÉÆEò±{ÉxÉÉ :
                               xÉÉ¨É MÉÖ¨É VÉɪÉäMÉÉ (`öÉhÉä)
                                 MÉÒiÉ : näù½þÉSªÉÉ ¨ÉÆÆnùÒ®úÒ
                                 ºÉÆMÉÒiÉ : nùÒ{ÉEò ºÉɳÖÆýJÉä
                                 ®úSÉxÉÉ +ɇhÉ NÉɇªÉEòÉò : ¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú

    EòÉ´ªÉ ´ÉÉSÉxÉ : iªÉÉ {ɱªÉÉb÷                EòÉ´ªÉ ´ÉÉSÉxÉ : SÉÉiÉEò
    Eò´ÉÒ +ɇhÉ ºÉÉnù®úEòiÉÉæ : |ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖKÉ÷        Eò´ÉÒ +ɇhÉ ºÉÉnù®úEòiÉÉÇ : ¨É½äþ„É PÉÉ]õ{ÉÉÆbä÷
                                      MÉÒiÉ : ¨ÉxÉ ¨ÉÖ`öÒiÉÚxÉ PÉ®ÆúMɳýiÉÉxÉÉ
   EòÉ´ªÉ ´ÉÉSÉxÉ : EòÉ?....                      ºÉÆMÉÒiÉ : ¨ÉvÉÖEò®ú ‡ZÉ®úÉb÷Eò®ú
   Eò‡´É‡ªÉjÉÒ +ɇhÉ ºÉÉnù®úEòiÉÔ : EòÉÆSÉxÉ VÉÉƦÉÖ³äýEò®ú       NÉɇªÉEòÉ : näù´ÉEòÒ {ÉÆb÷ÒiÉ
                                      ®úSÉxÉÉ : ®ú¨Éä„É =¤Éɳäý
   MÉÒiÉ : |ÉÒiÉ =vɳý´ÉÚxÉÒ iÉÖZªÉÉ´É®ú
   ºÉÆMÉÒiÉ : nùÒ{ÉEò ºÉɳÖÆýJÉä                       MÉÒiÉ : ¨É±ÉÉ xÉÉ Eò³ý±Éä
   ®úSÉxÉÉ +ɇhÉ NÉɇªÉEòÉò : ¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú              ºÉÆÆMÉÒiÉ : ºÉÖ¤ÉÉävÉ ºÉÉ`äö
                                         ®úSÉxÉÉ : +Ƥɇ®ú„É näù„É{ÉÉÆbä÷
               visit us @ www.swarnetaksharee.com

								
To top