poknapham news by ThembaSapam

VIEWS: 91 PAGES: 1

More Info
									                                  Vol.36 No. 135 | 10 Pages | Rs. 3.00         IMPHAL, THURSDAY, JUNE 23, 2011                “¸R°‡K„ 23 ·ç ö‡ç§‡, ≈ÏK‡∫Ï≈ç            Regd. 28436/75; MNP No. 66
                                         JÂπ‡“¸ Χ√‡A° A°ÒÏN¯Œ A°·≥·t° "≥·É ≥·“∫‡                            “ñÉA° Χ‡ÉÛ "≥ŒÂÒ A°‡l°¸·ê∫ç‡ Î∫Ô§‡
                                         A°·≥·t° "ç„ç‡ JËÄ≈≥óÉÂç‡ &≥ ·ö ·Œ ·ŒK„                           ö·π¤°‡É‡ Îö‡·\Œç "≥·É ¢°‡—zÛ ·É·Æ°\çɇ
                                         &A°·\A°∏·t°§ Î≥¥¨π &≥ ·§“‡π„ ·ŒÒ“K„ ≥„ÄÏ⁄Ò                              ö‡Œ Ît°ÔπA°J¯§‡ "Ïô‡ ÎA°ôK„
                                         ≥J‡É‡ ¢°A°çÂÒ "fi‡Ò Ì∫A°‡⁄ɇ "Ï“‡R°§‡ ≥≥∫ɇ                           ≥Ó“Ïπ‡⁄·≈Ò "≥·É *c°‡·≈Òɇ &≥ &∫
                                         ÎW°R° ¢°Ò“秇                                                    &ç‡ &fi‡ÉÛ ö„§‡
  "“‡ç§‡ A°∫≥                                                                                                     ç‡K‡Ï∫ñÉK„ ö‡l°¸-ÎW° "≥ɇ ΢°‡R°∫A°ö‡ ö‡l°¸
·t° &ç “‡l°¸·A°öA°„ ⁄Ë≥
 ≈‡§‡ Î≥‡Ï“‡·π ¢°‡ÏJ¯
                     ·§ ·ö &∫ ŒÏÆÛ° *Ïv°˚°‡§πÉK„ ΓÔπK·ç
                     Îö‡Aó°¢°≥ ·çl°¸\ Œ‡·§ÛŒ                                                      Î∫öÏŇB°·ç°˙ ·§ ·ö &∫ ÎŒêŒ "·Œ
                                                                                                           "≥K„ ≥t°‡R°É‡ "≥\ "≥ŒÂÒ &·Ét°π·≈Òç‡ JèÏJ¯
Îö‡Aó°¢°≥ ·çl°¸\ Œ‡·§ÛŒ
“¸¥£°‡∫, \Âç 22@ ≥·oöÂπ ŒπA°‡πK„
“¸çÏ¢°‡πÏ≥ÛŒç &ñÉ ö·§√A° ·πÏ∫Œç
                     “¸¥£°‡∫, \Âç 22@ ∫‡⁄π§K„ öçÓJ
                     ≥J‡É‡ Ì∫§‡ (·§ ·ö &∫) “¸≥ÂÒ·≈ÒK„
                                             A°·πP°¥¨‡ "Ïɇ≥ ≥J‡K„·≈Ò·Œ Ì∫π§‡
                                             çvˆ°K‡ *“¸π§‡ "Ïɇ≥ ·§ ·ö &∫ çÏvˆ°
                                                                                      JÂUÒK„ ∫≥ Jv°˚°É‡ çv°ç‡ Œ“πÉŒÂ
                                                                                      W°xK·ç°˙
                                                                                                           ëç‡K‡ y˚Ê°ÏŒÉπí K„ ≥π≥ɇ "Ï≈Ò§‡
                     ≥≈„Òɇ W°Ï⁄Ä秇 Ì∫§ÉK„ t°Ï≈Òç‡                                                    ·≥·ç·—|ç‡ ö„πA°ö‡ Î≥ÏŇÏɇÏ∫‡·\
·≥·ç—zπ ·t° &ç “‡l°¸·A°öA°„ ⁄Ë≥ ≈‡§K„
Î≥‡Ï“‡·π *“¸§‡ ≥„*“¸ "≥‡ ≈A°JR°É§‡
JËÄ∫‡“¸ ö‡⁄§·≈Òç‡ ¢°‡ÏJ¯ “‡⁄·π°˙
                     A°‡R°∫Ëö "·ŒK„ ≥çÂÒ W°ç§‡ “¸≥ÂÒ·≈Òç‡
                     ¢°Ò¢°≥ ÎŇA°ö‡ JÂ Ï É‡Ò W°‡§‡ A°⁄‡          W°‡A°‡ 2 çvˆ°K‡ ≥·ŒÉK„ Γ秇 &·gç ö‡ç§‡ K‡ÿ„ Ì∫π§‡
                                                                                      ≥t ° Ò “¸ è ‡ ·§ ·ö &∫K„ ·∫—z t °‡
                                                                                      W°¿Ïπ‡“¸É§‡ “¸≥ÂÒ·≈Ò·É W°‡A°‡ "ç„/
                                                                                                          JR°ÏɇA󰧇 ç‡K‡ ∫Ëö·≈Òɇ "‡·ö∫ Ît°ÔÏJ¯
                     "Ït°‡ùç‡ *“¸ç‡ ¢°Ò·∫§‡ "·Œ ·ÅÒ秇          Î≥A°‡ç‡“¸\ &·N¯A°∫W°Ïπ∫ “¸·E°öÏ≥îz·≈Ò-Îy˚°v°˚°π,               "◊≥/≥·πK„ &·gç ö‡ç§‡ K‡ÿ„        Îö‡Aó°¢°≥ ·çl°¸\ Œ‡·§ÛŒ          “‡⁄πK·ç "ÉÂK‡ ö‡l°¸ "ɧ Ňπ·A√°§‡    &Œ ·Œ &ç ("‡“¸-&≥) "≥ŒÂÒ ç‡K‡
  ¢°‡J¯§‡ ≥„*“¸ "ÉÂK„ ≥·≥Ò ⁄Â≥ó‡≥ π·§  Ηzt° "·ŒK„ ·§ ·ö &∫ ŒÏÆÛ°, 2011                                                 Ì∫§·≈Ò (Îπ·\Ï—|Œç ÉπA°‡π Ì∫§‡      “¸ ¥ £°‡∫, \ ç 22@ ç‡K‡Ï∫ñÉɇ       “¸-Î≥∫ "‡“¸ ·É "É ·ÅKvÂ°ç‡ ≥≈A°      ≥„⁄‡≥ó‡ ⁄‡ÏÉ°˙ ≥π≥ "·Œç‡ ≥„⁄‡≥ó‡
(30) "Ïö‡A°ö‡ “¸π‡Ï§‡Ä ÎA°Ô“¸,      *Ïv°˚°‡§π ŇÉK„ W°x§‡ ΓÔπK·ç°˙
                                               “‡Ï§Û—zπç·W°Ò§‡ Ì∫𧇠                            K‡ÿ„·≈Ò); Î≥A°‡ç‡“¸\ &·N¯A°∫W°Ïπ∫    ΢°‡R°§‡ ö‡l°¸-ÎW° "≥ɇ R°·Œ ëç‡K‡     JR°ÏɇAó ° §‡ Γ‡ÄçπK·ç “‡⁄§K„       ·≥ö‡“¸§„Kç°˙
·∫Ï∫‡Ò W°·\ÒÉK„·ç “‡⁄·π°˙          R°π‡Ò ö‡R°ÏŇA°·J§‡ Ηz t °           ∫Âö‡ 50,000 ¢°‡*§K„ ·∫·≥t° Ì∫§‡ ·A°»‡ç ·y˚°·Ét°               “¸·E°öÏ≥îz·≈Ò-Îy˚°v°˚°π,         y˚Ê°ÏŒÉπí ÎA°Ô§‡ ∫Ëö "≥K„ A°¥∂Â∏Ïç∫    Ň\§ŒÂ ΢°‡R°ÏɇπA°·J°˙              ÎW°Ïπ‡∫ "·Œç‡ “‡⁄, A°·πP°¥¨‡
  ÎÅÔÏɇA° "·ŒK„ ≥t°‡Òɇ Îö¯Œç‡     ÎA°·§Ïçt° ≥„¢°≥óŒÂ ·§ ·ö &∫ ŒÏÆÛ°          A°‡ÉÛ ö‡⁄𧇠                                “‡Ï§Û — z π ç·W°Ò§‡ Ì∫§‡; ∫ ö ‡     *“¸§‡ ö‡l°¸ "≥‡ ΢°‡R°∫A°öK‡ ≥π„        ç‡K‡ y˚Ê°ÏŒÉ𠓇⁄·π§‡ *KÛ燓¸-     ç‡K‡ "≥·É Ì≥Ót°·≈ÒK„ ≥πv°˚°‡ Æ°‡§
¢°Ò§‡ ö‡l°¸ ç ‡ “‡⁄, Ì“R°‡Ò ö · ∫Œ   2011 "·Œ πÁ°Ïπ∫ ·Éϧ∫öÏ≥îzç‡                                                   50,000 ¢°‡*§K„ ·∫·≥t° Ì∫§‡        Ì∫çç‡ "‡≥\ (*∫ ≥·oöÂπ fi‡·AÛ°Ò       Ï\Œç "É ≥≈A° JR°ÏɇA󰧇 ç‡K‡K„      t°‡çɧ‡ ∫‡A√ ° §ŒÂ ≥·ŒK„ ≥t°‡R°É‡
Ηz Œ çK„ ≥çÂ Ò W°è‡ Ì∫§‡ ÎA°‡îÇ ‡    Îç‡ÏÉ∫ ·Éö‡tÛ°Ï≥îz *“¸“ñÉÂç‡ W°x§ÉŒÂ
                                               "Ïɇ≥K„ “¸≥ÂÒɇ ŒπA°‡πK„ ŧA° Ît°Ô§‡ ≥„*“¸ Ì∫𧇠              ·A°»‡ç ·y˚°·Ét° A°‡ÉÛ ö‡⁄§‡ “¸≥ÂÒ·≈Ò;  \ÏçÛ · ∫—z ⁄ · ç⁄ç), ö‡l°¸ - ÎW°·≈Ò    Ît°‡R°‡ç Ît°‡R°‡ç§‡ ∫Ëö·≈ÒɌ "‡·ö∫    ÎÅÒç秇 Ît°‡R°‡ç-Ît°‡R°‡ç§‡ ∫Ëö·≈Ò
"“¿Âú‡ ·≥·ç—zπ ·t° &ç “‡l°¸·A°öA°„    "⁄‡§‡ ö„§‡ Ì∫J¯§·ç°˙                 Ňɇ ∫Âö‡ 10,000 ≥ÅB°„ Î≈ÏîLJA° Ì∫𧇠                    ŒπA°‡πK„ ŧA° Ît°Ô§‡ ≥„*“¸ Ì∫π§‡;    "≥ŒÂÒ Î∫‡ÏA°∫ ÎA°§∫ "‡“¸ &Œ ·t°      Ît°ÔÏJ¯°˙ ⁄Â燓¸Ït°É ç‡K‡ A°‡l°¸·ê∫K‡   A°‡R°∫Ë ö "ç„≥v°˚ ° ‡ Ì∫°˙ ç‡K‡
ÎçÔç‡ ≈‡·π§‡ ⁄Ë≥ɇ π·§ Î≥‡Ï“‡·π       *·¢°·Œ&∫ *“¸§‡ ö‡l°¸K„ ≥tÂ°Ò           “¸çA°≥ Ît°G çvˆ°K‡ Îö¯‡Ï¢°Ï—ï∫ Ît°G Å„§‡ *“¸π§‡               “¸≥ÂÒ "ÉÂɇ Ňɇ ∫Âö‡ 10,000 ≥ÅB°„    ·Æ°K„ &·Ét°π·≈ÒK„ *“¸ § ‡ "Å § ‡     fi‡π„ ≈‡ç§É‡ “‡⁄·π§‡ *KÛ燓¸Ï\Œç      y˚ Ê ° ÏŒÉπç‡ “„π≥ "·ŒÉ‡ A°·πŒÂ
*“¸§·ç°˙ R°π‡Ò ç·≥É‡Ò öËÒ 11.30     “¸ è ‡, Ηz t ° "·ŒÉ‡ ≥≥‡R° W°“„K„                                                Î≈ÏîLJA° Ì∫π§‡; “¸çA°≥ Ît°G çvˆ°K‡    ≥„¢°≥ "≥‡ ≥·oö π Îö¯ Œ A√ ° §t°‡     "·Œ A°‡l°¸·ê∫ "·Œç‡ JR°§‡ Ì∫Ït°°˙     Ît°Ô·çÒR°‡“¸ Ì∫Ït°°˙ "·ŒP°¥¨‡ Ì∫§‡A°
Îπ‡≥ t°‡§É‡ ≈A°JR°É§‡ JËÄ∫‡“¸ ö‡⁄§‡   ÎŒÏú¥¨π Ňɇ ö‡“¸Ï∫‡t° Îö¯‡Ï\v°˚°
                                               öB°‡K„ A°‡ 3/4 Ì∫§‡ ⁄Ë≥ Ì∫𧇠                        Îö¯‡Ï¢°Ï—ï∫ Ît°G Å„§‡ “¸≥ÂÒ *“¸π§‡;   ö‡R°ÏŇv°˚Â°ç‡ JèÏJ¯°˙           ≥ÏJ‡⁄ŒÂ A°è‡ ·Å·π, ≥„⁄‡≥ŒÂ ·Å§É‡      ≥„⁄‡≥ɇ Æ°‡§ t°‡çɧ‡ ÎŇA°“秇
≥„*“¸ "ç„ ∫‡A√°K‡ ≥“‡B°„ ÎJ‡∫‡ÉK„    *“¸ ç ‡ ·É·—| v °˚ ° 4 ɇ J ∫ "≥≥≥         ·π·¢¯°Ï\Ïπt°π Ì∫π§‡, Î∫ñÉ ∫‡“¸ç Ît°·∫Ï¢°‡çç·W°Ò§‡              öB°‡K„ A°‡ 3/4 Ì∫§‡ *“¸ 𠧇,         ö‡l°¸-ÎW° "ÉÂç‡ Î¢°‡R°∫A°·J§‡ ö‡l°¸  ≥Ït°R° ö‡Ò·§⁄ “‡⁄§K„ fi‡¢°≥ Å¥√A°·J°˙   *KÛ燓¸Ï\Œç "·Œ§Â ·ÅÏɇA󰧇 ∫Ëö
¢°‡·J§·ç°˙ ÎÅÔÏɇA° "·ŒK‡ ≥π„      JçKÄ∫K‡ ŒÏÆÛ° Ît°Ô“çÏJ¯°˙ ·≥·ç·—|K„         Ì∫𧇰˙                                   ·π·¢¯°Ï\Ïπt°π Ì∫π§‡, Î∫ñÉ ∫‡“¸ç     "ÉÂç‡ ≥π≥ *“¸ÉÂç‡ ∫≥É≥ "·ŒÉ‡ öËè‡       ≥·ŒÉŒÂ çv°ç‡ &ç &Œ ·Œ &ç (ÎA°)     "·ŒK„      Ît°‡R°‡ç-Ît°‡R°‡ç§‡
Ì∫çç‡ Ì“R°‡Ò ö·∫Œç‡ ŒÂ Î≥‡Ït°‡     “¸ ê yGç ≥t ° Ò “¸ è ‡ ö‡“¸ Ï ∫‡t°                                                Ît°·∫Ï¢°‡ç Ì∫𧇠"·Œç·W°Ò§·ç “‡⁄·π°˙   JË臷≥è·π§‡ A°‡R°∫Ëö/¢Â°πÍ°ö·≈ÒK„     çŒÂ “‡⁄·π§‡ *KÛ ç ‡“¸ Ï \Œç "·Œ      ⁄·çÄ·≈Òɇ ö‡l°¸t°‡A° ö„ÏJ¯°˙
ÎA°Œ "≥‡ Î∫ÔJÄÏ∫ “‡⁄·π°˙         Îö¯‡Ï\v°˚°A°„ ≥J‡É‡ ŒÏÆÛ° W°x·J§‡      "≥ç‡ ö„§K‡ ≥‡è·â°˙ πÁ ° Ïπ∫        ≥·ŒÉ‡ “¸≥ÂÒ·≈Ò "ÉÂç‡ Jπ‡ öÂA°ÏW°∫       ÎŒêŒ "·ŒÉ‡ Æ°‡πt° “¸Ï∫·v°˚ˆ°ÏA°∫   ≥πv°˚°‡ Æ°‡§ t°‡çɧ‡ A°⁄‡ ÎŇA√°A°ö‡    JR°§‡ Ì∫Ït° “‡⁄ç‡ Î¢°‡R°ÏɇπA°·J°˙        ÌW°πA°·ŒÉ‡, ·É≥‡öÂπɇ ΢°‡R°§‡
   ·π≥ŒA°„              ≥¢°≥·≈Ò "ÉÂ·É ÎÅÔ§‡∫ ·É·—|v°˚°t°‡      ·Éϧ∫öÏ≥îzç‡ Î—zt° "·ŒK„ "öË秇      Î≈Ò§‡ ≥ÏÅÔ t°‡“¸ “‡⁄çŒÂ Î[‡ŒÛ "·Œç‡    ·∫·≥Ït°Éç‡ öÂÏŇA°ö‡ ëÎ∫‡ ÎA°‡—z Γñ   ⁄‡§K„ "·A°§‡ Ì∫§ç‡ ö‡l°¸ "É A°É‡⁄       ≥πA°·ŒÉ‡, ö‡l°¸ "ÉÂ ç ‡ ≥π≥      ç‡K‡Ï∫ñÉ Îö‡—z A °„ ÎW°Ï¢°‡R°É‡
                     *“¸ç‡≥, ·§Ã°öÂπ ·É·—|v°˚°t°‡ “¸Å‡“¸,    ·§ ·ö &∫ “¸ ≥ Â Ò ≥≈„Ò "·Œ        “‡⁄·π°˙                  ÉÏ“¡° ·ÉÆ°‡“¸Œí ≈„·\èK·ç°˙ ÎŒêŒ     ¢°‡*§‡ W°≥“¸ "≥ŒÂÒ ç‡K‡ y˚Ê°ÏŒÉπ     *“¸ÉÂç‡ ≥„⁄‡≥ ·≥ö‡“¸§„É秇 &ç &Œ      ≥·oöÂπK„ W°„ÒK„ ·É·—|v°˚° JÂÉ„Ò≥v°˚°‡
 &É·≥·çÏ—|·t°§ Χ√‡A°          W°π‡W°‡ñÉöÂπ ·É·—|v°˚°t°‡ Î≥Ï≥‡∫ "ÉÂK‡   3,29,053 ·ç “‡⁄°˙ "ÉÂK‡ A°gÂ∏≥π        ö‡l°¸ "·Œç‡ ≥J‡ t°‡ç‡ “‡⁄,      Î∫‡“¸π§‡ ≥t°Òɇ Î≥·[ç·≈Ò "É πÁ°Ïπ∫   “‡⁄·π§‡ *KÛ燓¸Ï\Œç "É A°π¥¨‡       ·Œ &ç ("‡“¸ - &≥) ç‡ "‡·ö∫         Ì∫§‡ "≥ŒÂÒ JÂñɇ·π§‡ ≥„Ót° ≥W°‡·≈Ò
  ·ÅÒ·\¿K·ç              l°¸J¯Á°∫ ·É·—|v°˚°t°‡ N¯„“‡Ò·ç°˙ ŒÏÆÛ° "ÉÂ
                     πÁ°Ïπ∫ ·Éϧ∫öÏ≥îz ·Éö‡tÛ°Ï≥îzç‡
                                           &·¢°⁄‡ŒÛ ¢Â°É &ñÉ ö·§√A° ·É·—|§Â∏Œè‡
                                           ö„§‡ ≥≈„Òç‡ 1,02,400 ·ç “‡⁄·π°˙
                                                                  Â
                                                                “¸ç≥Ïπt°π·≈Òç‡ ⁄Ë≥ÏŇR° JÂÉ„Ò W°R°ÉÂç‡
                                                                "A°ù‡ fi‡Ïπ‡∫·≈Ò ÎJ‡≥KÄA°·ç°˙ ≥ÉÂɇ
                                                                                      ·Éϧ∫öÏ≥îz "≥·É "Ót° Îö¯‡N¯‡≥-
                                                                                      ·≈Òɇ ≈„·\觇 ⁄‡ç§‡ N¯‡≥ öe°‡⁄t°-
                                                                                                          *KÛ ç ‡“¸ Ï \ŒÏè‡ “‡⁄§K„ ≥t°‡R°É‡
                                                                                                          "W°¥¨‡ JR°ç§‡ Ît°‡R°‡ç Ît°‡R°‡ç§‡
                                                                                                                                Ît°ÔÏJ¯°˙
                                                                                                                                  &ç &Œ ·Œ &ç ("‡“¸-&≥) K„
                                                                                                                                                     \Â∫‡“¸ 10 ¢°‡*§K„ ≥çÂÒɇ “çÏJ¯‡
                                                                                                                                                     “‡⁄ç‡ Î¢°‡R°Ïɇπ·A√°§‡ ç‡K‡ y˚Ê°ÏŒÉπ
Îö‡Aó°¢°≥ ·çl°¸\ Œ‡·§ÛŒ
“¸¥£°‡∫, \Âç 22@ R°·Œ ·π≥ŒA°„ çç-    ·ÉÏπÏv°˚°‡Ïπt° *§ “¸ÏA°‡Ï燷≥G &ñÉ       “ñÉA° ÎçÔç‡ W°xKÏÉÔ·π§‡ ÎŒ‡·Œ*     ∫‡è‡ “‡⁄·\¿ÏA√° “‡⁄§K„ W°„Ò秇       ·≈Òɇ ≈„èK·ç°˙ ÎŒêŒA°„ ɇt°‡Ï§\ "É    ÎŒ‡[Û·≈ÒÉK„ Γ‡Äç·J°˙ ö‡l°¸ "ɧ      ·≥·ç·—| *§ “¸ ç Ï¢°‡Ï≥Û Œ ç &ñÉ      ÎA°Ô§‡ ∫Ëö "É ç‡K‡K„ &ÏöG Χ‡·Éç‡
·t°·W°Ò &≥Ïö√ ‡ “¸ · ⁄\ Îfi∫·¢°⁄‡π    Ηz·t°·—zGt°‡ ≈„èπK‡ W°x·J°˙ ≥ÉÂK„      “¸A°ç·≥A° ÎŒêŒ 2011 (·§ ·ö &∫       Ì∫π§·É “¸ ≥ Â Ò ·≈Ò "ÉÂ É ‡ "≥ A °    ÎçŒÏç∫ “¸çÏ¢°‡Ï≥Û·t°G ÎŒîzπ (&ç     ΢°‡R°∫·A√°§‡ ç‡K‡Ï∫ñÉK„ ö‡l°¸-ÎW°     ö·§√·Œ·t°ç‡ ÎŇA°ö‡ ÎW°Ïπ‡∫ "≥ç‡      ·ÅKvÂ°ç‡ ö‡l°¸t°‡A° ö„§‡ ≥ÏÅÔ t°‡“¸
&ÏŒ‡·Œ&ŒçK„ ¢°≥·J§‡ "Å § ‡       ·πÏö‡tÛ°ŒÂ ·≥·ç·—|ɇ ŇÏJ¯°˙ ≥öËÒ ¢°‡§‡   ÎŒêŒ) "·ŒK„ Î≥ÏŇÏɇÏ∫‡·\ŒÂ        ŒÂöπÆ°‡“¸\πç‡ W°vÂ°ç‡ "W°≥-W°≥ɇ     "‡“¸ ·Œ) ç‡ ·Éϧ∫ö Ît°Ô§‡ Î≥Ïç\-     "É K „ &·Ét°πKŒÂ "≥\Â ç ‡ fi‡π„      “‡⁄, ç‡K‡Ï∫ñÉɇ ΢°‡R°§‡ ö‡l°¸-ÎW°     “‡⁄ç‡ *∫ ≥·oöÂπ ⁄Â燓¸Ït°É A√°§Œ
Î\çÏπ∫ Χ‡·É ≥„·t°Òç‡          ·§ ·ö &∫ ÎŒêŒ "·Œ Ì∫§‡A° öË¥¨É‡       Æ°‡πt° ŒπA°‡πç‡ Î—z t °t°‡ ŇÉÂ ç ‡    Î⁄Ò·≈çK·ç °˙ “¸≥ÂÒ·≈Òç‡ ö„π·A√°§‡     Ï≥îz “¸çÏ¢°‡Ï≥ÛŒç ·ŒÏ—z≥ (&≥ "‡“¸    ≈‡ç·J°˙ &·Ét°π "ÉÂ ç ‡ ö‡l°¸ "É      ç‡K‡Ï∫ñÉ Îö‡—zt°‡ ΢°‡R°·J§‡ ö‡l°¸     *KÛ燓¸Ï\Œç ("≥ÂÏA°‡) ç‡ É‡§„
&≥Ïö√‡⁄·≈Òç‡ W°x·π§‡ ·Œ\ fi‡AÛ°      W°xKɧ·ç “‡⁄·π°˙               JR°“¿A°ö‡ Ì∫Ïπ°˙ ÎŒêŒ "·Œ         “¸çÏ¢°‡Ï≥ÛŒç·≈Ò "É N¯‡≥ ŒÆ°‡ç‡      &Œ) "≥ç‡ Î≥Ïç\ Ît°ÔK·ç°˙ Ηzt° "≥·É   ÎW°A°·≈çÏ“ÔɧÉK„ ΢°‡R°·J§·ç°˙ ç‡K‡    "≥K‡ ≥π„ Ì∫çç‡ ⁄‡*·π§‡ ç‡K‡        Ît°ÔÏJ¯°˙
—|‡“¸v°˚° "·Œ ≥J‡ t°‡ç‡ ≈‡ÒÏɇA󰧇     ΓԷ\A° ¢°‡*§K„ *“¸ ç ‡ Ì∫§‡       ·≥·ç·—| *§ πÁ°Ïπ∫ ·Éϧ∫öÏ≥îzA°„      "⁄‡§‡ ö„Kɧ·ç°˙ ¢°‡“¸Ïç∫ ·§ ·ö &∫     Æ°‡πt° ŒπA°‡πç‡ * ·§ ·ŒK„ ÎŒêŒ      y˚Ê°ÏŒÉ𠓇⁄·π§‡ *KÛ燓¸Ï\Œç "É      y˚Ê°ÏŒÉ𠓇⁄§‡ *KÛ燓¸Ï\Œç "É           "≥ÂÏA°‡K„ ÎW°Ïπ‡∫ "≥ç‡ “‡⁄,
fi‡Ïπö Î∫Ô·J§K‡ Î∫‡⁄çç‡ “Ï⁄Ò \Âç     ·¢°Kπɇ ·§ ·ö &∫ “¸≥ÂÒ ≥≈„Ò "·Œ       Ît°·Aó ° ÏA°∫ "≥ŒÂ Ò ¢°‡“¸ ç ‡·ê&∫    ·∫—z "ÉÂ·É ·≥·ç·—|ç‡ ÎA°‡è‡ ö„§‡      ÉπA°‡π Ì∫πA°öɇ ɇt°‡·≈Ò "É ≈„·\è-   ·≥t°·Œ§Œ *KÛ燓¸Ï\Œ·è°˙ ≥“‡B°„ —z‡¢°    ≥≈A° ≥·≥Ò Ì∫t°§‡ *KÛ燓¸Ï\Œ·è°˙      A°‡R°∫Ëö "≥v°K„ JÂg‡·≈Ò JÂç Γ‡ÒÏɇA°
23 ÉK„ t°‡Ò 24 ¢°‡*§‡ ·π≥ŒA°„      ·Éö‡tÛ°Ï≥îz "≥ç‡ ö„§K‡ "Ït°‡ù‡        ŒÏö‡tÛ ° A°‡ Î∫‡⁄çç‡ W°xKɧ·ç°˙      "A°A󰧇 K‡“¸É ∫‡“¸ç "≥ç‡ ÎA°‡è‡      K·ç “‡⁄ç‡ ö‡l°¸ "·Œç‡ ≥J‡ t°‡·π°˙    "≥ç‡ AË°öó‡ Î⁄ÒÏ“ÔÉç‡ “‡ö·W°ç·J§·ç     *KÛ燓¸Ï\Œç "·Œ &ç &Œ ·Œ &ç        Γ‡Ò·\ç Ît°ÔÉÂç‡ ≥≈‡K„ Îö‡Aó°¢°≥
&É·≥·çÏ—|·t°§ Χ√‡A° ÎŇR° ·ÅÒ·\觇                                                                                         “‡⁄ç‡ çÂR°‡“¸t°§‡ ΢°‡R°ÏɇπA°·J°˙     ("‡“¸-&≥) "≥ŒÂÒ ç‡K‡ ≥„⁄‡≥ó‡ ≥≈A°     ∫≥É≥ "·ŒÉ‡ ·π¢Â°∏·\ *“¸ç‡ Îö‡ÄÏ⁄‡≥
fi‡Ïπö Î∫ÔÏJ¯ “‡⁄ç‡ &ÏŒ‡·Œ&Œç       ÎA°‡tÛ°ç‡ ö·∫Œt°‡ "‡“¸ &≥ ·ŒK„ A°¥∂ÛW°‡·π·≈Òç‡ A°‡l°¸·ê∫π·≈Ò *A°ÏJ¯                                                      &·Ét°πç‡, ≥“‡B°„ —z ‡ ¢° "ÉÂ
                                                                                                          ÎA°ÔJv ° ç‡ ö‡l°¸ "É A°≥ÏÉÔç‡
                                                                                                                                JR°ÏÉ°˙ ≥„⁄‡≥ó ‡ "⁄‡§‡ ö„§‡
                                                                                                                                *KÛ燓¸Ï\ŒçŒÂ çÏv°°˙ *KÛ燓¸Ï\Œç
                                                                                                                                                     öÂÉÂç‡ W°Äö‡, W°„Ò "≥ŒÂÒ t°≥ "ç„ɇ
                                                                                                                                                     Ì∫§‡ ≥„⁄‡≥K„ "fi‡§‡ ≥‡Ï⁄‡Aó°“ç§K„
"·ŒK„ ÎW°Ïπ‡∫ "≥ç‡ “‡⁄·π°˙         Î燷t°≈ *§                                                                               “‡ö·J¯ § Ïç‡ “‡⁄ç‡ ÎW°A°·≈ç-fi‡       "·Œç‡ ÎŇ·A√°§‡ ÎW°Ïπ‡∫ "·ŒÉ‡ &ç            ≥J‡ ∫≥‡⁄ 5, A°∫≥ 5 ɇ
                     Î≥‡Œç “¸«° Ît°ÔÏJ¯ ≥*Ò t°‡§‡ A°‡l°¸·ê∫ "≥‡ *“¸ç§‡
  ÎW°Ïπ‡∫ "·Œç‡ “‡⁄, A°·πP°¥¨‡
&≥Ïö√‡“¸·≈Òç‡ t°‡·¿§‡ ɇ§„·≈Ò "·Œ
≥J‡ t°‡ç‡ ö„§„ɧ‡ t°‡π§·É ·π≥ŒA°„    Îö‡Aó°¢°≥ ·çl°¸Œ Œ‡·§ÛŒ                                                                              ≥·oöÂπ ŒπA°‡πK„ ≥„◊Ä                              Îö &Ïç‡Ï≥·∫
Î\çÏπ∫ * ·ö ·É "≥ŒÂÒ “¸≥Ï\Û·ê
Œ‡·§ÛŒŒÂ ·ÅÒ·\¿K·ç°˙
  ≥„·t°Ò "ÉÂɇ çç-·t°·W°Ò &≥Ïö√‡“¸-
                     “¸¥£°‡∫, \Âç 22 @ΓԷJ§‡ \Âç 9 K„
                     ç·≥É‡Ò öÂÒ 7.20 Î∫‡≥ t°‡§É‡ “‡⁄
                                                    Γ‡Äç·≥è·Œ@ ÎW°⁄‡πö‡ŒÛç                                              ⁄‡*¢°≥ ÎŇÏv°˚°@ ⁄ ·Œ &≥                            Î⁄Ò·≈觇 ÎÅÔπ‡Ò
                     ÎA°‡tÛ° §‡π &ÏŒ‡·Œ&ŒçK„ &Ït°ÏñÉîz
·≈ÒK„ t°∫§ ö„ÏŇA󰧇, Ň "≥K„
"Ïπ‡“¸§‡ fi‡·AÛ°Ò ÎÉɇ çç-·t°·W°Ò
                     *“¸§‡ &≥·É "¶Â∫ Œ∫‡≥ ÎA°Ô§‡ "≥§Â
                                           Îö‡Aó°¢°≥ ·çl°¸\ Œ‡·§ÛŒ
                                      “¸ ¥ £°‡∫, \ ç 22@ “¸ ¥ £°‡∫                                                      Îö‡Aó°¢°≥ ·çl°¸\ Œ‡·§ÛŒ          öÏπŒç ö„¢°≥ ÎŇÏv°˚° “‡⁄ç‡ ⁄Ë≥‡ó ≥W°‡
                                                                                                                                                     ö‡⁄JÄö‡ ΓÔÏJ¯
                     ≥·oöÂπ ö·∫Œç‡ ¢°πK‡ ·ÉÏt°ç Ît°Ô§É‡≥Â∏·ç·Œö‡∫ A°‡l°¸·ê∫K„ “¸Ï∫Gñɇ ≥‡⁄                                                   “¸ ¥ £°‡∫, \ ç 22@ ⁄ &ç ·Œ        ·É·∫öA°≥‡πç‡ ≥J‡ t°‡ç‡ “‡⁄·J°˙      Îö‡Aó°¢°≥ ·çl°¸\ Œ‡·§ÛŒ
&≥Ïö√‡“¸·≈ÒK„ t°∫§ ö„ÏŇA󰧇 "≥·É    çv°ç‡ ¢Â°πÁ°§K„ fi‡ÏŇA° "ÉÂK„ ≥t°‡R°É‡
≥·Œ ¢°Ò“ñɧ‡ t°‡π§·É ≥J‡ t°‡ç‡                       ö‡A√°A°J¯§‡ A°‡l°¸·ê∫π·≈Ò R°·Œ “¸¥£°‡∫                                                 (⁄Â燓¸Ït°É ç‡K‡ A°‡l°¸·ê∫) K‡ fi‡π„      “„π≥ "·ŒK„ ≥t°‡R°É‡ ≥·oöÂπK„ W°„¢°   “¸¥£°‡∫, \Âç 22@ ≥·oöÂπ ŒπA°‡πK„
ÎJ‡R°\Ò W°R°·≈觇 fi‡ÏπöŒÂ Î∫Ô·J°˙    ÎπÏ—ö‡ÏñÉîz *“¸ · 𧇠ö · ∫Œ   ≥Â∏·ç·Œö‡∫ &≥Ïö√‡·⁄\ ⁄·ç⁄è‡ "‡“¸                                                    ≈‡ç§É‡ ≥·oö π ŒπA°‡πK„ ≥„◊Ä        ·≥·ç—zπɇ "“¸§‡ Î≥Ï≥‡ÏπñÉ≥ "≥ŒÂ      A°¥∂ÛW°‡·π·≈ÒɌ ·ŒG Îö A°·¥∂Œç
fi‡¢°≥ "·Œ ≥π„ Ì∫秇 ·≥·ç·—|ɇ      "ÏŇ·π·t°ç‡ A°·π ŧA°·≈Ò      &≥ ·ŒK„ A°ç¢°Ïπê Γ‡∫ɇ *A°ÏJ¯°˙                                                    çvˆ ° K‡ ·≥·ç—z π /&≥ &∫ &·≈Ò       ö„·≈çÏJ¯°˙ Î≥Ï≥‡ÏπñÉ≥ "ÉÂɇ ⁄·ç⁄ç     W°ÄçÉÂç‡ t°∫§ ¢°ÒçJ¯§‡ ≥t°Òɇ ≥J‡
ö„·≈¿K·ç “‡⁄çŒÂ ÎW°Ïπ‡∫ "·Œç‡      ö‡⁄JÄ∫§ÏK “‡⁄§É \ ∫ ‡“¸ 14      R°·Œ A°‡l°¸ · ê∫π·≈Ò *A°öK„                                                     ⁄‡*¢°≥ ÎŇÏv°˚° “‡⁄ç‡ ⁄ ·Œ &≥       Γ‡≥ ·≥·ç—zπɇ ΓԷ\A° *“¸·π§‡       t°‡ç‡ Îö &Ïç‡Ï≥·∫ Ì∫·π§‡ "·Œ
≥J‡ t°‡·π°˙               ¢°‡*§K„ ≥çÂÒɇ ≥öËÒ ¢°‡§‡ ·πÏö‡tÛ° ÎÅÔπ≥ÉÂɇ ÎçÔç‡ "‡“¸ &≥ ·ŒK„ ÎW°⁄‡π                                                   (⁄Â燓¸Ït°É A°·≥·t° ≥·oöÂπ) ç‡ “‡⁄ÏJ¯°˙  ≥·oöÂπK„ ¢°„§≥ "·Œ Î⁄Ò∫K‡ JËÉv°˚°‡     Î≈≥ÏɇA° Î≈≥·\ç Ît°Ô秇 ·Éö‡tÛ°-
                     "≥‡ ∫‡çJÄ∫A󰧇 ÎA°‡tÛ°ç‡ Î燷t°≈ ö‡ŒÛç J¿§‡ &ç πQÂ≥·çç‡ “‡⁄, ≥≥‡R°K„                                                     R°·Œ ⁄ ·Œ &≥K„ *·¢°Œt°‡        y‡“¸ö‡tÛ°‡“¸t° Ît°‡A° "·Œ ö‡R°ÏŇv°˚°ç§‡  Ï≥îz·≈ÒK„ ≥t° ÎA°ÔÏJ¯ “‡⁄·π°˙
   K∏‡Œ ∫‡≥‡⁄ 5 ɇ          *§ Î≥‡Œç “¸ŒÂ Ît°ÔÏJ¯°˙      A°‡l°¸·ê∫K„ ≥t°≥·≈Òɇ A°‡l°¸·ê∫π·≈Ò                                                   ö‡R°ÏŇA°·J§‡ ö‡l°¸K„ ≥„¢°≥ "≥ɇ ∫Ëö    JR°“çKɧ·ç°˙ Ηzt° ŒπA°‡πç‡ JËÉv°˚°‡      Îö¯Œç‡ ¢°Ò§‡ ö‡l°¸K„ ≥tÂ°Ò “¸è‡,
                       R°·Œ “‡⁄ÏA°‡tÛ° §‡π &ÏŒ‡·Œ&ŒçK„Œ“Ï∑‡K ö„秇 fi‡ÄöÉK„ Œ≥Œ∏‡ A°⁄‡                                                     "·ŒK„ ö¯·ŒÏÉîz, ⁄Ë≥‡ó ≥W°‡ ·É·∫öA°≥‡πç‡  ÎW°A°·≈ç ÎÅÔπ‡Ò·≈Ò Î∫ÔJÄA°É§·ç       Ηzt°A°„ A°¥∂ÛW°‡π„·≈ÒK„ Îö &Ïç‡Ï≥·∫
                     *·¢°Œt°‡ ö‡R°ÏŇA°ö‡ ö‡l°¸K„ ≥„¢°≥ ÎÅÒçÏJ¯°˙ ≥*Ò t°‡§‡ A°‡l°¸·ê∫ "≥‡          J ≥ ‡R° W°‡*·≈觇 Γ‡Äç·≥è·Œ°˙      ≥π≥ "ÉÂç‡ A°‡l°¸·ê∫π·≈Ò ≥t° ≥‡èç‡    “‡⁄·J, ⁄ ·Œ &≥ó‡ ≥≥‡R°É‡ ⁄ &ç ·ŒK„    “‡⁄ç‡ t°A°·≈ç·J “‡⁄·π°˙          Ì∫·π§‡ "·Œ Î≈≥ÏɇA° Î≈≥·\ç Ît°Ô§‡
                     "≥ɇ Îö·t°—ïπ 票π fi‡ç *“¸·π§‡   *“¸ç§‡ "≥K‡ "≥K‡ ÎA°‡ *öÏπŒç            Î∫‡⁄çç‡ t°Ò t°‡§‡ A°‡l°¸·ê∫ "≥‡      W°Ä·≥è§t°‡ çv°ç‡ A°‡l°¸ · ê∫K„      y‡“¸ö‡tÛ°‡“¸t° Ît°‡A° "·ŒÉ‡ ≥·oöÂπ       ⁄Ë≥ó‡≥W°‡ ·É·∫öA°≥‡πç‡ “‡⁄·J,     t°R°‡“¸¢°É§‡ fi‡¢°≥ ∫‡A°öÉK„ ÎŒÏî|∫
                     &ÏŒ‡·Œ&ŒçK„ ö¯ · ŒÏÉîz &ç     ö„çÉÂç‡ Î“‡Äç·≥è·Œ°˙                Ì∫“ç§É‡ A°‡l°¸ · ê∫π·≈Ò "≥ŒÂ Ò       &≥Ïö√‡·⁄·≈Ҍ fi‡AÛ° A°∫W°π Ì∫ç‡     ŒπA°‡πK„ ≥„◊Ä çvˆ°K‡ ·≥·ç—zπ, &≥      Æ°‡πt°A°„ ö¯‡“¸≥ ·≥·ç—zπ ɇ@ ≥çÏ≥‡“ç    A°·≥·t°K„ ≥„¢°≥ɇ öÂÏŇAó°§K„É≥v°˚°‡ Ηzt°
                     A°≥‡π·\Äç‡ “‡⁄, ç·≥Ä "ÉÂɇ "¶Â∫   "‡“¸ &≥ ·ŒK„ "öË秇 A°¥∂ÛW°‡π„         A°¥∂ÛW°‡·π·≈Òç‡ ÎA°‡ *öÏπŒç ö„§„⁄°    ŧA° Ît°Ô§K„ ̓秄 Å¥√·Œ°˙        &∫ &·≈Ò ⁄‡*¢°≥ ÎŇÏv°˚° “‡⁄ç‡       ·ŒÒ“ç‡ ç‡K‡ “¸ « ° "·Œ ÎŒ‡∫Ù §       ¢°‡“¸ ç ‡ê ·Éö‡tÛ ° -Ï≥îz A °„ Îö
                     Œ∫‡≥ó ‡ fi‡ÒÓJ ÎA°‡Ò§‡ Îπ‡Ét°‡   ≥≈„Ò "·Œ 270 ·ç “‡⁄πÉÂ ç ‡,             “‡⁄πÉÂç‡ A°‡l°¸·ê∫ "·ŒK„ A°¥∂ÛW°‡-       ÎÅÔπ≥ÉÂɇ "‡“¸ &≥ ·ŒK„ ·πt°⁄‡ÉÛ   A°⁄‡πA° “è‡ “‡⁄ÏJ¯°˙ ⁄ ·Œ &≥ó‡ fi‡¢°≥   Ît°ÔK·ç “‡⁄ç‡ Å‡\§‡ fi‡¢°≥ A°⁄‡       “¸≥·ö√Ï≥ÏîzŒç ÎŒ∫K„ ≥‡⁄ÓA°ÉK„
                     l°¸·A°∫·≈ÒK„ ⁄Ë≥ɇ ÎA°‡tÛ°A°„ ÎA°‡\ ·∫—z
                                      A°¥∂Û W °‡π„ "≥‡ *“¸ § K„ "≥ŒÂ Ò          ·π·≈ÒK„ Ň "·ŒK„ t°∫§ ö„πK·ç        &A°·\A ° ∏·t°§ *·¢°Œ‡π Œ∫‡≥       "·Œ≥A° ΓԷ\A° ¢°‡*§‡ Γ‡Ò§‡ Ì∫·y°˙    t°v°ç‡ ΢°‡R°Ïɇ·A√°°˙ ≥·Œç‡ ≥·oöÂπ    ·Éö‡tÛ°Ï≥îz·≈ÒÉK„ ≥t° ÎA°Ô·J§·ç “‡⁄·π°˙
                     Î⁄秇 W°Äöɇ ö·∫Œ ö‡ÏŒÛ‡Ïç∫ Jπç‡ A°‡l°¸·ê∫π "≥K„ Ît°Ô¢°≥ ÎŇA°ö‡           “‡⁄çŒÂ ∫‡l°¸ÏŇA°·J°˙           π‡\Ïã‡ç ·ŒÒ“ç‡ W°„¢° ÎK—z, “¸¥£°‡∫      ÎA°‡t°Ûç‡ ·y˚°·≥Ïç∫·ç “‡⁄ÉÂç‡ fi‡Ïπîz  ŒπA°‡π "·Œ ÎA°ô ŒπA°‡πç‡ ö·çÒ§‡        ·ŒG Îö A°·¥∂Œç W°ÄçJ¯§‡ ≥t°Òɇ
                     ≥“‡A°ö ·ÉÏt°ç Ît°Ô§É‡ ≥≈‡K„    ≥ÏÅÔɇҷ≈Ò W°ö W°‡ç‡ Ît°Ôç秇 "≥·É           ÎÅÔπ≥ "ÉÂ É ‡ "‡“¸ &≥ ·ŒK„       ≥ ∏ ·ç·Œö‡∫ A°‡l°¸ · ê∫ *·¢°Œ‡π     *§ &Ïπ—z ö„𧇠A°‡R°§Â·≈ÒK‡ fi‡π„      ≥‡⁄ÓA°É‡ öÂç秇 Γ‡Äç·π°˙         A°¥∂Û W °‡π„·≈ÒK„ Îö &Ïç‡Ï≥·∫
                     "‡“¸ÏÉ·îz·t° A°‡ÉÛ l°¸vÂ°ç‡ ≈v°˚°‡A°-
                                      ŒπA°‡πK„ŒÂ ö„¢°≥ ÎŇA°ö·≈Ò ≥π≥           &A°·\A ° ∏·t°§ *·¢°Œ‡π É·§√ ⁄       Îfi∫·¢°⁄π &ÏŒ‡·Œ&ŒçK„ ö¯·ŒÏÉîz      ≈‡§É‡ ≥·oöÂπ ŒπA°‡π ⁄‡*¢°≥ ÎŇÏv°˚°°˙     ⁄ &ç ·ŒK„ ·ÉÏv°˚°t°t°‡ ≥·oöÂπ     Ì∫·π§É Î≈≥ÏɇA° Î≈≥·\ç Ît°Ôç§-
                     W°π¢°‡*§‡ ∫‡∫Ï“Ô∫Âö "≥K„ ≥„*“¸·ç  W°‡ç‡ ö„Kɧ·ç°˙ ≥É çv°ÉÂç‡ "≥K‡          Æ°v°˚°π‡\ç‡ “‡⁄, ≥≥‡R°K„ t°‡≥Û A°⁄‡É‡   ɇ@ ÎA°‡“¸\≥ "πÁ°çA°‡îzç‡ ö¯·ŒÏÉîz    "ÉÂK„ŒÂ ≥Åv°˚°‡ ≥·oöÂπ ŒπA°‡πK‡ ≥π„    ŒπA°‡πç‡ “¸ ñ É秇 Γ‡ÄçKɧ·ç       K„É≥A° Ň·ŒK„ 30 ¢°‡*§É‡ ·Éö‡tÛ°-
                     “‡⁄·\秄ÉÂç‡ ¢Â°§„·J°˙ ≥ÉÂt°‡ çv°ç‡"≥K‡ ◊ç·\èÉÂ ç ‡ fi‡ R°‡R°çÉÂ ç ‡          ·Éϧ∫öÏ≥îzA°„ ≥t°‡R°É‡ A°‡l°¸·ê∫π-     "≥ŒÂ Ò "‡“¸ &≥ ·ŒK„ Îö¯ ‡ Ï\v°˚ °    t°ÄçÏ𠓇⁄ÉÂç‡ ∫‡l°¸ÏŇA°·J§‡ ≥ÏJ‡⁄ç‡   “‡⁄çŒÂ ⁄Ë≥ó‡≥W°‡ ·É·∫öA°≥‡πç‡ ≥J‡     Ï≥îz·≈Òç‡ ≥t° ö„JÄ∫A󰧇 JR°“ç-
                     l°¸·A°∫·≈Òɇ Î⁄Ô“çKɧ‡ ÎA°‡\ ·∫—z Ì∫πK·É A°‡l°¸·ê∫ "·Œ W°‡*JÄö‡            ·≈ÒK„ *“¸§‡ ≥„¢°≥ A°⁄‡ ö‡R°ÏŇA°·J°˙    *·¢°Œ‡π ≥Ï燓π≥⁄Â≥ ŒÉÛ‡ Îɧ„, "‡“¸    Æ°‡πt° ŒπA°‡πɇ “¸ç·≈ñÉÂç‡ ≥·oöÂπ     t°‡ç‡ ΢°‡R°ÏɇA°·J°˙           ·J§·ç°˙ ·Éö‡tÛ ° Ï≥îz · ≈Òç‡ ≥t°·≈Ò
                     "É ¢°‡*§‡ W°‡“¸J‡⁄§„·J°˙     R°Ï¥√‡“¸ “‡⁄çŒÂ ÎçÔç‡ ÎW°⁄πö‡ŒÛç          "ɧ *Ïö‡·\Œç πÁ°·∫Ò "ç„K„ ≥πv°˚°‡    &≥·ŒK„ &A°‡l°¸îz *·¢°Œ‡π, Îπ·Æ°çÂ∏    ŒπA°‡π§Â ö·çÒ§‡ ≥*Òɇ öÂç秇         ⁄ ·Œ &≥ó‡ Å·¥√§‡ fi‡¢°≥ "·ŒK„     ö„JÄ∫A√°§‡ ≥t°Òɇ A°·≥—ï‡π ¢°‡“¸ç‡êç‡
                       ≥tÂ°Ò t°‡πA°öɇ \Âç 10 ɇ §‡πK„*“¸πA√°§‡ πQÂ≥·çç‡ “‡⁄·J°˙             Î⁄Äç§ÉK„ fi‡Ïπö Î∫Ô§‡ R°≥ɧ‡ A°⁄‡      *·¢°Œ‡π ÎA° ·Œ§É‡Œ, "‡“¸ &≥ ·ŒK„     Γ‡Ä秇 “‡⁄§·Œ ≥·oöÂπ ö¯\‡§Â A°·πŒÂ    ≥t°‡R°É‡ ≥·oöÂπK„ W°„¢° ·≥·ç—zπç‡ öËÒ   ÎW°⁄‡πÏ≥ç *“¸§‡ ÎŒÏî|∫ A°·≥·t°K„
                     ≥„·t°Ò ö‡R°ÏŇv°˚Â°ç‡ fi‡Ïπö Î∫ÔÉÂç‡  A°‡l°¸·ê∫ "·ŒK„ *·¢°Œ‡π·≈Òç‡          ⁄‡*·J°˙ W°‡*JÄ ÎÅÔπ‡ÒK„ JèπA°öɇ      ·Éö · t° ÎŒ·çt°·π *·¢°Œ‡π, &∫      Ì∫t°ç‡ l°¸§·ç°˙ ≥π≥ "ÉÂç‡ \Âç 30 ɇ    24 K„ ≥çÂÒɇ ö‡l°¸JÂ≥ ö„πA󰧌 ⁄ ·Œ   ≥„¢°≥ç‡ ≥t°≥ Î∫öA°ÏÉÔ§·ç “‡⁄çŒÂ
                     ·É·\·ö, ≥·oöÂπ "≥ŒÂÒ &Œ·ö “¸¥£°‡∫ ≥J‡ ҧ‡ —z‡¢°·≈Òɇ ·çÒ·Åç‡ Î⁄Ò·§-         *Ïö‡·\Œç πÁ°·∫ÒK„ fi‡¢°≥ ∫‡A°öÉK„      ≥·“Ïô‡ ·ŒÒ“ç‡ ÎK—z *§ *çπ *“¸ç‡     ÎŒç‡ö·t°É‡ fi‡π„ ≈‡KÏÉÔ·π§‡ "·ŒÉ‡      &≥K„ ≥‡⁄ÓA°ÉK„ ⁄Ë≥ó‡≥W°‡ ·É·∫ö-      ö‡l°¸ "·Œç‡ ≥J‡ t°‡·π°˙
                           ≥J‡ ∫≥‡⁄ 5, A°∫≥ 5 ɇ ÉÂç‡ A°‡l°¸·ê∫K„ ŧA° ÎÅÔπ≥·≈Òɇ          "‡“¸ &≥ ·ŒK„ ≥‡R°\§‡ A°⁄‡ Ì∫·J°˙      ≈πÁ°A° ⁄‡·J°˙              ≥·oöÂπ ŒπA°‡πK„ ≥‡⁄ÓA°ÉK„ ÎA°‡*-      A°≥‡πç‡ É‡§„ Ît°Ô·J°˙                 ≥J‡ ∫≥‡⁄ 5, A°∫≥ 5 ɇ
                        W; ER Yf SRomkf cleBo KVv#vwvK&js
 '·É ⁄‡Ïâ,
 Jπ‡ “¿K‡
            '·É Jπ‡
               Kπ≥
                     RCHeN] pgV 22 % UjeB /eRm&kgNo nwy SC of /g uaNo kCc&/
                     gvflf SVo hejlvj SV pf AmfBv mfVogv S jfhajT AV
                                                                   ≥·oöÂπK„ &É\ÂÏA°Œç ÎŒv°˚°πK„É≥A°
                     cvfhgj m&lsT nsysN kVmNlsmV AV vsmvsN SRom kVl&jaN
 *“¸ç‡
 W°R°∫ÏK?!
           Ît°Ô·≈èπK‡
           W°R°J¯ÏK!!!    h&jai&jeC Hsp#Hajif cleBo KVv#vwvy Dc heBLaJK&js>
                      kVmNlsmV h&jai&jeC Dog csJmkf ofhglf ofjsJlj (lf
                                                                    ∫Âö‡ ÎA°‡·t° 13 Îπ‡≥ A°‡“¸ÏŇÏA√°
                                                                ·çl°¸ ·É¿„, \Âç 22@ ·≥·ç·—| *§       *Ït°‡Ïç‡≥Œ ·É·—|v°˚° A°‡l°¸·ê∫ 6-    "öË ç §‡ Î≥‡ÏÉ∫ ö¯ ‡ “¸ ≥ ‡·π —H  ∫
                     ER) oe% laC;e KgcVv ;fH ism&l] ER Sm of ARjfy oe% S
                     p/sVlkgcej mfBu] k&jfhe mameRlfif W; ofvsm mfBuv                    ·Éϧ∫öÏ≥îz *§ Îç‡ÅÛ “¸—z ·π\ç       W°π‡W°‡ñÉöÂπ, W°‡ÏñÉ∫, l°¸J¯Â∫, ŒÉπ   300K„ ≥çÂ Ò É‡ "“‡ç§‡ ΢°\K„
                     ism&l AH AvjmfB ARKf>                                 (Îɇçπ)ç‡ ≥·oöÂπK„ &É\ÂÏA°Œç        ·“∫Œ, t°Ï≥ÒÏ∫‡Ò "≥ŒÂÒ ÎŒç‡ö·t°É‡     *“¸ç‡ —HÂ∫ 30 ≈‡ç§‡ Î≈碰≥ "·Œ
                      vaBcif ARy kVmNlsmV h&jai&jeC Dogo laUeV#laUeVy                   ÎŒv°˚°π§Â W°‡*Jē觇 ö‡ñÉ≥ɇ ∫Âö‡     Î≥‡ÏÉ∫ ö¯‡“¸≥‡·π —HÂ∫ ·§·¡°Ò 30     A°‡“¸ÏŇA°öɇ "⁄‡§‡ ö„·J§·ç˙
                     bejsM 9 nqKf> bejsMmfB Dogo] cvfhgj m&lsTkf lsk&vfksN                 ÎA°‡·t° 12.96 A°‡“¸ÏŇA°ÏJ¯°˙       ≈‡ç§‡ “‡⁄ÉÂç‡ ∫Âö‡ ÎA°‡·t° 12.96      —H  ∫ Î≈≥KÄ-≈‡KÄöK„ ŧA°
                     jfmajm i&jgM (lf Ej pf) Dc nfBKTh] ofml&jfJ DccCoif                    ·≥·ç·—|K„ ö‡l°¸ç‡ “‡⁄, ≥·oöÂπK„     "·Œ A°‡“¸ÏŇA°·J§·ç°˙ ŒÂ·ö¯≥ ÎA°‡tÛ°ç‡  "·ŒÉ‡ —HÂ∫K„ ·§·¡°Ò, Îπç fi‡t°π
                     oaJlj 10/10 W; ER Yf/SRom csvspcsVTl l&jsvfB hfy                    &É\ÂÏA°Œç ÎŒv°˚°πɇ ŇKÏÉÔ·π§‡       ≥·oö π K„ *Ït°‡Ïç‡≥Œ ·É·—| v °˚ °    “‡Ï§Û·—zÒ, ΢°·êÒç·W°Ò§‡ ⁄‡*K·ç°˙
                     DcmgB cKaRif ham&lfB ;uf 5 ;gMv ofml&jfJ Dco DogC                   Î≈碰≥ "·Œ Îɇçπ ·≥·ç—zπK„ çç-       A°‡l°¸ · ê∫K„     &·π⁄‡·≈Òɇ    “‡⁄·π§‡ Î≈≥KÄ-≈‡KÄöK„ ≥t°‡R°É‡
                     leuVy] k&jam yajoj W; ER Yf/SRom RVljYsVmVo
                     DusVy cfT/sB LCy] m&lsT Dmfo W; ER Yf] Sm Ej                      ∫‡öÏŒ§∫ ÎŒÏî| ∫ ö ∫ *§          &É\Â Ï A°ŒçK„ ≥W°‡A°-≥Å ≥ ·≈Ò      “ñÉA° \ ç 4 ɇ ·çl°¸ ·É¿„ɇ
                     W; lfyf DcmgB DlaMh usNL ks/j osnfYjf h&jai&jeCmfB                   ·πÏŒ‡Ï[ÛŒ (&ç &∫ ·Œ ·ö "‡π)t°K„      ¢°KÄ“·èÒ§K„ fi‡¢°≥ Å≥J¯§‡ ≥t°Òɇ     ö‡R°ÏŇA°·J§‡ ö¯‡“¸≥ ·≥·ç—zπç‡ ÎW°⁄‡π
                     kVyjpsVT DcmgB RCh&nfcsVlsmV lqvy ue/j nsysN kcflf                   öÂÏŇB°·ç°˙ ·çl°¸ ·É¿„ɇ ö‡R°ÏŇA°·J§‡   Îɇçπ ·≥·ç·—| ç ‡ ≥·oö π K„       Î∫Ô·J§‡ ≥„·t°Ò "ÉÂɇ Jè·J°˙ ≥ÉÂɇ
                     Dc msCy] csJmv UjeBif Dmfig C y kVmNlsmVmfB                      96 «°§‡ &ç &∫ ·Œ ·ö "‡π          *Ït°‡Ïç‡≥Œ ·É·—| v °˚ ° A°‡l°¸ · ê∫K„  ≥·oö π K„ W°„¢° ·≥·ç—z π "≥ŒÂ Ò
                     ofml&jfJmfBomg heBLaJh ueRyv;fBy /eAKf>                        A°·≥·t°K„ ≥„·t°Òɇ ≥·oö π K„       &·π⁄‡É‡ ≈‡KÄ秇 ö‡ñÉ≥ Å·¥√ § ‡            ≥J‡ ∫≥‡⁄ 5, A°∫≥ 5 ɇ


   kvev ue/pfNnfyva A°·¥ö·t°·t°§ &A°\‡≥·≈ÒK„ "J觇 §ÂA° ΢°⁄π ΓÔÏJ¯
 -ˇ-ˇ-  “‡“¸ ÅÏπ‡                                  Îö‡Aó°¢°≥ ·çl°¸\ Œ‡·§ÛŒ                                                    ΢°⁄π "·ŒÉK„ ∫‡“¸·πA° Ì∫§‡ ≥t°≥ɇ
 -ˇ-ˇ-  ÌA°ÏÉÔπÏK “¸ÏW°                               “¸¥£°‡∫, \Âç 22@ Î\‡§ ÎŒîz𠧇§Âö‡π‡                                             W°‡É‡ 10 ɇ ·É—H‡l°¸îz ö„·π°˙ "“‡ç§‡
 -ˇ-ˇ-  ∫‡l°¸çÓ“ çR°Ï§‡ öπ¢° öπ¢° "≥Âv°˚°‡                     “¸¥£°‡∫ "≥ŒÂÒ "·π⁄‡ç ö·§√ÏA°Œê                                                *“¸ç‡ A°·¥ö·t°·t°§ &A°\‡≥·≈Òɇ ≥πÁ°
 -ˇ-ˇ-  A°·π Ì∫πÏK “¸ÏW°                              ö¯‡“¸ÏÆ°t° ·∫·≥Ït°É Î≥πÁ°Ä "ç„ç‡ öËè‡                                             *“¸ç‡ ≥„ÄÏ⁄Ò Å¥√K‡ ö‡R°ÏŇ·A√°§‡ §ÂA°
 -ˇ-ˇ-  'ÏJ‡⁄ŒÂ W°‡l°¸ÏÉÔÏπçÏ“ çR°Ï§‡ “¸Ï§¥∂‡                    ≈„ñÉÂç‡ ∫≥É≥·ŒK„ ŧA° Å„·π§‡ 瓇·≈Ò                                              ΢°⁄π "·Œ, ≥Ó“Ïπ‡⁄ "≥ŒÂÒ ≥„⁄‡≥K„
 -ˇ-ˇ-  A°·πÏç‡ “¸ÏW° Ň§Ó¿ç‡ “‡⁄·π·ŒÏ§‡                      "≥ŒÂÒ ≥Ó“Ïπ‡⁄·≈Òɇ A°·¥ö·t°·t°§                                                ÎπÏ—ö‡ê Î⁄Ò∫K‡ ≥J‡ t°‡ç‡
 -ˇ-ˇ-  Γ‡ “¸ Ï §¥∂‡ ≥ç·t° Î⁄Ï≥Ó∫ç‡ 'ÏJ‡⁄ÉK„ W°‡l°¸ § ‡              &A°‡\≥·≈ÒK„ ∫‡“¸ · πA°·≈Ò, —z · É                                               ö‡R°ÏŇπA°ö‡ ⁄‡“¸ “‡⁄çŒÂ Îö¯‡ö‡“¸t°π
     ΓϿ‡“¸ÏÉÔÏπ·≥                               Î≥t°·πÏ⁄∫·≈Ò ¢°Ò“èç§K„ fi‡JÏ¿‡ñɇ                                               ·§\⁄ç‡ “‡⁄·J°˙
 -ˇ-ˇ-  A°≥‡“¸çÏç‡ “‡⁄§‡ “¸ÏW° Ň§Ó¿ çR°Ï§‡                     ç·≥Ä ≥R°‡·ç W°öó‡ W°xKɧ‡ §ÂA° ΢°⁄π                                              Ît°·∫Ï¢°‡ñɇ ≥·oöÂπK„ 瓇·≈Òç‡,
 -ˇ-ˇ-  Γ‡ “¸Ï§¥∂‡ çR° 'ç‡ ÌJÏÉñɇ ·¢° Î⁄‡·¿ÏŒ ·Œ¢°‡⁄ç‡ R°‡A°“¿K‡         "≥‡ çÂö„∫‡∫ Î≥Ï≥‡·πÏ⁄∫ A°≥Ïö√G      ç·W°Ò§K„ ∫‡“¸·πA°ŒÂ Å·¥√°˙ ≥·ŒK„ ≥Åv°˚°‡  ¢°Ò§‡ ⁄‡“¸°˙ ≥ÉÂɇ W°R°Kɧ‡ ÉπA°‡π    ≥·oöÂπɇ A°·¥ö·t°·t°§ &A°\‡≥·≈ÒK„
     Œç·t° t°‡“¿K‡ Î⁄‡∫“ÏèÏ⁄                           “¸¥£°‡∫ɇ R°·Œ ΓÔÏɇA°ÏJ¯°˙       A°·¥ö·t°·t°§ &A°\‡≥·≈ÒK„ ΢°‡≥Û ¢°Ò¢°≥   *“¸Kɧ‡ ∫‡“¸·πA°·≈Ò, Î≥t°·πÏ⁄∫·≈Ò    —z·É Î≥t°·πÏ⁄∫ç·W°Ò§·≈Ò ç„Ò§‡ ÅÂÒç‡
 -ˇ-ˇ-  "*“¸Ïπ‡ “¸ÏW° Ň§Ó¿                               Ň "·ŒK„ t°‡Ò 26 ¢°‡*§‡ W°xKɧ‡    ÎŒGç "≥ŒÂ “‡·ö√°˙             "É §ÂA° ΢°⁄‡π "·ŒÉ‡ ¢°Ò“ç§·ç “‡⁄·J°˙  ¢°Ò§‡ R°≥ÏÉ “‡⁄ç‡ Î¢°‡R°ÏɇAó°πA°ö‡
 -ˇ-ˇ-  "*“¸§·ç “‡⁄fi‡·ç ÅÏπ‡ çR°Ï§‡                         §ÂA° ΢°⁄π "·ŒÉ‡ ≥πÁ°*“¸ç‡ A°·¥ö·t°·t°§   ö‡l°¸-ÎW° "·Œç‡ Î\‡§ ÎŒîzπ,        §ÂA° ·¢°⁄‡π "·ŒÉ‡ ⁄·ç⁄ç ö·§√A°    "≥·É Ηzt° "·ŒK„ ≥Ó“Ïπ‡⁄·≈ÒK„
 -ˇ-ˇ-  "Ïɇ “¸ÏW° JR°É§‡ ≥„ç‡ ·¢°-Îπ‡∫ Ì∫§‡ ∫‡A°öɇ “¸Ï§¥∂‡ çR°K„         &A°\‡≥·≈ÒK‡ ≥π„ Ì∫ç秇 ∫‡“¸·πA°·≈Ò    §‡§Âö‡π‡ “¸¥£°‡∫K„ Îö¯‡ö‡“¸t°π, &ç     Œ‡·§Û Œ A°·≥ŒçK„ —z ‡ ¢° ÎŒÏ∫Gç     Åfi‡⁄ ⁄‡*§ÉÂK„ Î⁄Ò∫K‡ §ÂA° ΢°⁄‡π
     ≥‡R°É‡ Ì∫·π§‡ ·Œ¢°‡⁄ çÂÒ§‡“¸ Îç‡ÒÓ≥·Œ§Â A°·πç‡ ≈‡“¸ *ÏîLJAó°‡        öÂÏŇA°öɇ ≥‡R°·\∫ Ň·π§‡ "·π⁄‡ç     ·§\⁄ ·ŒÒ“K‡ "Jèç‡ l°¸ ç §É‡        A°·≥ŒçK„, ΧS°„ÒK„, ÎŒÏî|∫ ö·∫Œ     "·Œ ≈„ç§·ç “‡⁄ç‡ §Â A ° ΢°⁄‡π
     ≥‡çÏJ¯ A°⁄‡ ö„ Ì∫J¯ÏK “‡⁄π·É A°·π “‡⁄Ïɇ“¸§‡                ö·§√ÏA°ŒêA°„ ∫‡“¸·πA°·≈Ò, Î\‡§ ÎŒîzπ   ΢°‡R°ÏɇπA°ö‡ ≥tÂ°Ò “¸è‡, §ÂA° ·¢°⁄‡π   *KÛ燓¸Ï\ŒçK„, ⁄·秷ŒÛ·t° N¯‡îzŒ    "·ŒK„É≥A° “¸ ¥ £°‡∫ɇ ∫‡A°·J§‡
 -ˇ-ˇ-  Ì∫§„⁄ Ì∫§„⁄°˙ «°ÏɇA°"K‡ "ÉÂ≥ W°‡·ç “‡⁄⁄ ÌA°Ïç‡ çR°Ï§‡°˙         §‡§Â ö‡π‡ “¸¥£°‡∫ç‡ A°Ï∫Gç Ît°Ô§‡     "·Œ ÎŒÏñÉ‡Ò Ì∫秇 ö‡R°ÏŇA°ö‡ çÏv°°˙    A°·≥ŒçK„, &·g·ç⁄‡·πÒK„ - Ît°‡R°‡ç-    "·π⁄‡ç ö·§√ Ï A°ŒêA°„ &·π⁄‡
                                           "Ït°‡ù‡ ö·§√Œπ A°⁄‡ç‡ öÂÏŇA°ö‡      W°“„ 2-3 ÉÒ ≥Ó“Ïπ‡⁄·≈Òç‡ Î∫§π       Ît°‡R°‡ç§‡ ö·π¤°‡·≈ÒK„ ≥≈„Ò ⁄‡¥√§‡    Î≥Ïç\π, π\Ä ÎW°Ôã·πçŒÂ ö‡l°¸-ÎW°
     “¸Ï§¥∂‡                                   ∫‡“¸·πA°·≈Ò, "R°‡Ò·≈ÒK„ ÎŒGç-       ŇÉÉÂç‡, Åfi‡“¸ ⁄‡*ç‡ Î“‡Äçπ§·É ŧA°    ∫‡“¸·πA°·≈Ò, Î≥t°·πÏ⁄∫·≈Ò ¢°Ò“·¿°˙    "Œ·É‡ ΢°‡R°Ïɇπ·A√°°˙

								
To top