Logaritma (pangkat) by anamaulida

VIEWS: 36 PAGES: 7

									     Logaritma (pangkat)
• 2+3=5        3 = 5 – 2 ;2 = 5 – 3
• a+b=c        b=c–a ;       a = c –b
• Operasi pengurangan merupakan invers
 operasi penjumlahan
• 2x3=6        3=6:2 ; 2=6:3
• axb=c        b=c:a ;       a=c:b
• Operasi pembagian merupakan invers
 operasi perkalian
• 23 = 8    2= 38
•       3 = …..   , 3  2 log 8
• 34 = 81    3 = 4 81
•       4 = …..   , 4 3 log 81

1
8

  •  2log 32 =  2…. = 32
  •  2log 8 =   2…. = 8
  •  3log 27 =  3…. = 27
              1
  •  2log 1 =   2 …. =
        8      8
  •  2log 5
        8 =  2…. = 5 8
  •  2log 1 =   2…. = 1

  •  1log 32 =  1…. = 32
  •  0log 32 =  0…. = 32
  •  -2log 32 =  -2…. = 32
  •  2log 0 =   2…. = 0
  •  2log -32 =  2…. = - 32
• Invers operasi pemangkatan adalah operasi penarikan
 akar , untuk menentukan bilangan pokok
• dan logaritma, untuk menetukan pangkat
• Pengertian :
• Logaritma bilangan b , dengan basis (bilangan pokok) g
 ( ditulis glog b) adalah suatu bilangan sedemikian hingga
 jika g dipangkatkan bil tersebut (glog b), hasilnya = b ,
 dengan syarat g > 0 , g1, b > 0

    b
    g
      log b
  g
• glog b = c       gc = b
•  g : bilangan pokok /basis, g>0 dan g  1
•  b : Numerus/bil yang dicari logaritmanya, b > 0
•  c : hasil logaritma( log)
•  Catatan
•  Jika bilangan pokok 10, tidak perlu ditulis : 10 log x = log x
       Sifat-sifat logaritma
•  1. gn = gn   ; glog gn = .....
•  2. g1 = g   ; glog g = .....
•  3. g0 = 1   ; glog 1 = .....
•  4. (gm)n/m = gn           ...
     log g  log( g )  ...
    gm    n  gm    m ....
•
•  5. Jika glog a = m; maka a = g...
•      glog b = n, maka b = ....

•      a x b = g.... g... = g..+...
•  glog (axb)   = glog g ....+.... = ..... + .....
•  glog (a x b)  = glog a + glog b.
•  6. Jika  gloga = m; maka a = g...
•      glog b = n, maka b = ....

•      a : b = g... : g... = g.. - ...
•  glog (a:b)   = glog g .... - ...  = ..... - .....
•  glog (a : b)  = glog .... - glog ....

•  7. glog an = glog (a.a.a.a. ... .a )
               .... faktor
•       = glog a+ glog a + glog a + ... + glog a.
•           ( ... suku )
•       = … . g log a

•  8. a-1=  ;   glog    = glog ....  = - glog ....
•  9. Jika      plog a =m, maka a = pm,
            plog b = n, maka b = pn.
           p m
               .... ...
•  alog b=     p
            log p =
                  ...
            log ...
•  alog b =     p
            log ...
                  g
                          .... g log a     ... g
      log a 
         m          log ......
       g     n
•  10.              =g
                    log .....  .... g log g  = ( ...). log a
              p  1
•  11. glog a= log a
          log b
              = log ... = 1
              p
                       p
                             ...
                log ...
                a
                       plog ...
•
           log a       1
  Atau glog a=  log b =   a
                    log ...   ...


                                  log ... g
•               log
  12. glog a . alog b = log a . log .... =
                  g log ....
                                      = log....
                                  log ...
•  glog gn = n      ; gn = gn
•  glog g = 1    ; g1 = g
•  glog 1 = 0    ; g0 = 1
•  = glog axb = glog a + glog b
•  glog a:b = glog a - glog b
•  glog an = n. glog a
•  glog a =
•  glog a
•  glog = - glog a
•  glog a =
•  glog a . alog b = glog b

								
To top