Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) by 9Fim00

VIEWS: 0 PAGES: 53

									 Mahkota Hotel Melaka
19 -23 September 2011
 Kuasa
 Pengarah
Peperiksaan
 Dengan
Persetujuan
 Menteri
       COMPANY LOGO
             Untuk
      Untuk
             mengadakan
      mengendalika
             peperiksaan,
Memberi  n semua
             untuk
nasihat,  peperiksaan
             mengendalikan
memantau  mengikut
             pemantauan
&     peraturan-
             peperiksaan &
membuat  peraturan
             menguatkuasak
analisis  garis
             an peraturan-
tentang  panduan &
             peraturan garis
PBS    arahan
             panduan &
      tentang
             arahan tentang
      peperiksaan
             peperiksaan
                      3
Transformasi Pentaksiran
Pendidikan
Antaranya ialah……….
 Mengurangkan peperiksaan pusat
 Memartabatkan PBS
 Memartabatkan guru dan sekolah
 Memberi penekanan kepada aspek
 intelektual
 (jasmani, emosi, rohani, sosial)
   PENTAKSIRAN
Proses mengumpul maklumat
  untuk membuat sesuatu
 keputusan bagi satu program
    pembelajaran
PENTAKSIRAN BERASASKAN
   SEKOLAH (PBS)
 Satu pendekatan pentaksiran
 bersifat holistik yang menilai
aspek kognitif (intelek), afektif
  (emosi dan rohani) dan
 psikomotor (jasmani) selaras
 dengan Falsafah Pendidikan
    Kebangsaan (FPK).
1  Pentaksiran Pusat
2  Pentaksiran Sekolah
3  Pentaksiran Psikometrik
4  Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan
  Kokurikulum (PAJSK)
Akademik
 Pentaksiran Pusat
 Pentaksiran Sekolah


Bukan Akademik
 Pentaksiran Psikometrik
 PAJSK
  1 Pentaksiran Pusat
   Pentaksiran pusat merupakan satu
pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan
 di sekolah dengan peraturan pentaksiran,
  instrumen pentaksiran, tugasan, garis
   panduan, peraturan penskoran
      dikeluarkan oleh LP.
  2 Pentaksiran Sekolah
  Pentaksiran sekolah merupakan satu
pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan
di sekolah dengan peraturan pentaksiran,
  instrumen pentaksiran, tugasan dan
 peraturan penskoran dibangunkan oleh
  sekolah berdasarkan dokumen dan
  panduan yang dikeluarkan oleh LP.
3 Pentaksiran Psikometrik
 Pentaksiran psikometrik merupakan satu
ujian yang mengukur kebolehan semula jadi
 (innate ability) murid dan kebolehan yang
  diperoleh (acquired ability) daripada
    pengalaman dan persekitaran.
        Maklumat tambahan

  Tiada proses pengajaran-pembelajaran

  Tiada kurikulum

          Pelaksanaan

  Kendalian pusat
  (telah dimulakan mulai 2009, Ujian Aptitud
   Tahun 6)
  Kendalian sekolah
Pentaksiran Aktiviti Jasmani adalah pentaksiran
yang mengukur dan menilai perkembangan fizikal
  dan penjagaan kesihatan murid. Panduan
  pentaksiran disediakan oleh LP bersama
  organisasi yang berkenaan dengan bidang
        kepakaran mereka.
  Rujukan Norma
  Rujukan Kriteria
  Rujukan Standard
  Mentaksir murid dan melapor prestasi
  murid dengan meletakkan murid dalam
  sistem pangkat/aras dan membanding
  antara murid merujuk kepada skor/markah
  yang diperoleh

  Menggunakan skema pemarkahan
  Setiap aktiviti yang ditaksir diberikan skor
  Skor dalam bentuk gred A, B, C.…..
  Skor dalam bentuk markah 1, 2, 3…
  Prestasi murid dilaporkan
  Mentaksir murid dan melapor prestasi murid
  dengan melihat apa yang telah
  disempurnakan oleh murid merujuk kepada
  kriteria sesuatu domain

  Menggunakan dokumen/manual yang
  menerangkan kriteria sesuatu domain
  (ada qualifier)
  Setiap aktiviti yang ditaksir diberikan skor
  Setiap skor ada kriteria masing-masing
  Skor dalam bentuk gred A, B, C.…..
  Skor dalam bentuk 1, 2, 3…
  Prestasi murid dilaporkan
  Mentaksir murid dan melapor prestasi murid
  dengan menerangkan tentang
  kemajuan/pertumbuhan murid dalam
  pembelajaran merujuk kepada standard

  Menggunakan dokumen/manual yang
  menerangkan standard sesuatu domain
  Setiap aktiviti yang ditaksir dipadankan
  kepada evidence
  Setiap penguasaan disandarkan kepada
  evidence masing-masing
  Evidence menunjukkan apa yang murid tahu
  dan boleh buat
  Prestasi murid dilaporkan
  Menggunakan Rujukan Standard
  Melihat perkembangan (growth) murid
  Ada evidence murid
  Ada evidence bahan
  Berdasarkan deskriptor dan standard
  Proses mendapatkan maklumat tentang
  sejauh mana murid tahu, faham dan boleh
  buat atau telah menguasai apa yang
  dipelajari berdasarkan pernyataan standard
  prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-
  tahap pencapaian seperti yang dihasratkan
  dalam dokumen kurikulum
***
 • Rujukan standard memberi interpretasi
  apa yang murid tahu dan boleh buat
  (vs markah/gred.)
 • Rujukan standard memberi maklumat
  selanjutnya tentang pencapaian murid
  dalam pembelajaran (vs kedudukan
  /nombor)
 • Rujukan standard menunjukkan
  pertumbuhan (vs kriteria)

           @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
              KEMENTERIAN PELAJARAN
                     MALAYSIA  12 April 2012  23
• Tiada had kepada peratusan murid untuk
 mencapai sesuatu standard
• Taburan markah / gred tidak ditetapkan
• Pelaporan adalah serasi dengan
 kehendak pendidikan          @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
             KEMENTERIAN PELAJARAN
                    MALAYSIA  12 April 2012  24
BAGAIMANA MEREALISASIKAN PENTAKSIRAN
     RUJUKAN STANDARD
        untuk
    PENTAKSIRAN SEKOLAH?

    Perlu Standard Prestasi
     Terminologi
      dalam
Pentaksiran Rujukan Standard
      Untuk
   Standard Prestasi
  Satu label yang digunakan untuk
  menunjukkan tanda aras tertentu
  Disusun secara hierarki
  Digunakan untuk tujuan pelaporan

  Band 1, Band 2, Band 3…..
  Satu pernyataan tentang sesuatu domain
  merujuk kepada tanda aras tertentu
  Pernyataan bersifat generik /umum tentang
  tahap pertumbuhan pembelajaran
  Gambaran holistik tentang pencapaian murid
  Pernyataan yang menerangkan APA yang
  murid tahu dan boleh buat
  Kualiti yang boleh ditaksir dan boleh
  dicapai
  Pernyataan yang menerangkan BAGAIMANA
  murid menunjukkan apa yang dia tahu dan
  boleh buat
  Kualiti yang boleh dilaksana dan dicapai
  oleh murid dan boleh ditadbir
Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang
dapat ditunjukkan oleh murid yang
melaksanakan sesuatu tugasan
Dalam bentuk produk atau proses
  Foto
  Grafik
  Artifak
  Laporan
Alat yang digunakan untuk menguji
penguasaan/pencapaian murid bagi
sesuatu domain.
 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
 Demonstrasi
 Ujian amali
 Pemerhatian
 Dan lain-lain
6  Tahu + Faham + Boleh Buat dengan beradab mithali

5  Tahu + Faham + Boleh Buat dengan beradab terpuji

4  Tahu + Faham + Boleh Buat dengan beradab

3  Tahu + Faham + Boleh buat

2  Tahu + Faham


1  Tahu
  Pernyataan tentang tahap perkembangan
  pembelajaran murid yang diukur berdasarkan
  standard dan menunjukkan dimana
  kedudukan murid dalam perkembangan
  pembelajarannya. Pertumbuhan murid
  dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier
  menggunakan perkataan atau rangkai kata
  yang betul menggambarkan standard dalam
  bentuk hasil pembelajaran
Format Standard Prestasi dalam Dokumen
     Standard Prestasi (DSP)
Band  Standard  Deskriptor  Evidence
6
5
4
3
2
1
Band     Standard      Deskriptor     Evidence
 6   Pernyataan generik /  Pernyataan     Pernyataan
 5   umum tentang tahap   tentang APA    tentang
 4   pertumbuhan /     murid tahu dan   BAGAIMANA
 3   perkembangan      boleh buat     murid
 2   pembelajaran               menunjukkan apa
               (mata pelajaran)
 1                        yang dia tahu dan
                         boleh buat
         PERNYATAAN STANDARD PRESTASI
Band 6

     PERINGATAN
Band 5
     1 PERNYATAAN STANDARD bagi sesuatu mata
      pelajaran mesti boleh digunapakai dari Tingkatan 1
Band 4   hingga Tingkatan 3.
      (Rujuk Objektif Mata Pelajaran)

Band 3  2 DESKRIPTOR adalah berdasarkan tahun–tahun
      tertentu
      (Rujuk Kurikulum Tahun berkenaan)
Band 2
Band 1
  B – Band
  D – Deskriptor
  E - Evidence
    Pernyataan              Tingkatan 1
Band
    Standard                2011
                   B6D1             B6D1E1
 6    B6
                   B5D1             B5D1E1
 5    B5
                   B4D1             B4D1E1
 4    B4
                   B3D1             B3D1E1
                                 BED1E2
                                 B3D1E3

 3    B3             B3D2             B3D2E1

                   B3D3             B3D3E1
                                 B3D3E2
                   B2D1             D2D1E1
 2    B2                           B2D1E2
                                 B2D1E3

                   B1D1             B1D1E1
                                 B1D1E2
 1    B1
                   B1D2             B1D2E1


Nota : Bilangan Deskriptor dan Evidence mengikut keperluan mata pelajaran
  Band      Standard  Deskriptor  Evidence
   B3             D1     D1E1
(Kemahiran Hidup               D1E2
 Besepadu - KT
   B3             D1     D1E1
(Kemahiran Hidup               D1E2
 Besepadu - Pert
                 D2     D2E1
   B3             D1     D1E1
(Kemahiran Hidup               D1E2
 Besepadu - ERT)
                       D1E3
                 D2     D2E1
                       D2E2
                 D3     D3E1
                       D3E2
                       D3E3
 Dokumen Standard Prestasi akan
dimuat naik untuk dicapai oleh
sekolah dan melaksanakan PBS
Sistem Pengaplikasian PBS (SPPBS)

- masih dalam pembangunan..
 BAGAIMANA MEREALISASIKAN
    PENTAKSIRAN
      untuk
  PENTAKSIRAN PUSAT?

Perlu Manual Pentaksitran Pusat
                       Format & tugasan
                        disediakan oleh LP
                     1
Pelaporan (berasaskan
skor yang diperoleh)                  2   Tugasan berbeza
                               setiap tahunPemantauan dan
penyelarasan bagi  7        PRINSIP         3   Dilaksana di sekolah
penjaminan
kualiti & standard           PP


   Skor berdasarkan   6                  Tempoh pelaksanaan
   rubrik yang                    4   ditentukan oleh LP
   disediakan oleh LP

                     5
             Ditaksir oleh guru mata pelajaran
MANUAL PENTAKSIRAN
PUSAT (PP)
 Maklumat am
 Tugasan
 Kaedah pelaksanaan
 Tempoh
 Kaedah penskoran
 Evidence
 Pelaporan
     TUGASAN
Dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan
Berubah setiap tahun
Berasaskan komponen teras dan /
elektif
   PELAKSANAAN
Pelaksanaan secara individu atau
berkumpulan
Semasa pengajaran dan pembelajaran
Berasaskan proses atau produk atau
kombinasi
      PENSKORAN
Rubrik
Definisi:
  Rubrik ialah alat penskoran yang secara terang
  menunjukkan prestasi yang diharapkan untuk
  sesuatu tugasan atau sesuatu kerja.
***
   Rubrik ialah alat penskoran yang mengandungi
   set kriteria dan standard, merujuk kepada
   objektif pembelajaran.
***
   Rubrik ialah satu set kategori bagi suatu hasil
   kerja dapat dilihat dengan kualiti atau proses
   dapat ditunjukkan supaya prestasinya dapat
   ditaksir.
    PELAPORAN
Skor pencapaian
Pernyataan
terima kasih
     terima kasih
         terima kasih
             terima kasih

								
To top