PEMBANGUNAN MODAL INSAN by Rl9Oba

VIEWS: 13 PAGES: 34

									Khutbah Jumaat
                              Siri 42/2008
(Multimedia)
                   TAJUK KHUTBAH


      PEMBANGUNAN MODAL INSAN
                    17 SHAWAL, 1429H bersamaan
                       17 OKTOBER, 2008M
Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu
http://www.jheat.terengganu.gov.my
     Pesanan Taqwa
• Bertaqwalah Ke Hadhrat Allah Taala
• Tuhan Yang Maha Mendengar Lagi Maha
 Melihat.
• Tingkatkatkan Ketaqwaan.
• Berjayalah Orang Yang Bertaqwa.
       KEJADIAN MANUSIA SEBAIK-BAIK MAKHLUK
Firman Allah Dalam Surah At Tiin ayat 4:


      ‫لَقد خلَقنَا اإلنْسان فِي أَحسن تَ قويم‬
       ِْ َِ ْ     َ َ ِ ْ َ َْ

Maksudnya:
 Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia
     dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
         Apakah Matlamat
      Kejadian Manusia?
mengenali dan mengabdikan diri kepada
 Allah.
menjadi khalifah-Nya yang memakmurkan
 bumi ciptaan-Nya.
Untuk mencapai matlamat-matlamat tersebut:
 - manusia dikurniakan akal , roh dan tubuh
 badan.
  PERUBAHAN ZAMAN DAN NEGARA

• Jauh Berbeza Dengan Keadaan Zaman
 Bermula Dasar Ekonomi Baru Di Awal Tahun
 70 An.

• Memperkenalkan " Wawasan 2020" Bagi
 Mencapai Taraf Negara Yg Maju.
    Harapan "Wawasan 2020"

• “Sebuah Negara Yg Bersatu Padu, Dengan
 Masyarakat Malaysia Mempunyai Rasa Keyakinan
 Diri, Ditunjangi Oleh Nilai-nilai Moral Dan Etika
 Yang Utuh, Menikmati Kehidupan Dalam Sebuah
 Masyarakat Yang Demokratis, Liberal Lagi Bertolak
 Ansur, Berbudi, Adil Dan Saksama Ekonominya,
 Progresif Dan Makmur , Dan Sepenuhnya
 Menguasai Ekonomi Yang Mampu Bersaing,
 Dinamis, Tangkas Serta Mempunyai Daya
 Ketahanan”
      Kejayaan Wawasan 2020
• Bergantung Pada Kejayaan Membangunkan
 Modal Insan.
• Tidak Menafikan Kemajuan Sains Dan
 Teknologi Sangat Penting.
• Carilah Keseimbangan Dalam Pembangunan,
 Jangan Berat Sebelah.
• Berat Sebelah Boleh Menjejaskan Nilai-nilai
 Kemanusiaan Untuk Membina Bangsa Dan
 Tamadun Malaysia Yang Cemerlang.
     PROSES PEMBINAAN MODAL INSAN
• Penyediaan Pendidikan,pengetahuan Dan
 Kemahiran Melalui Institusi-institusi Rasmi
 Seperti Pembinaan Sekolah-sekolah,Kolej-kolej
 Dan Universiti-universiti.
• Yang Berjaya Diberikan Sijil Dengan Harapan
 Dapat Memenuhi Keperluan Dan Kehendak
 Pasaran Kerja.
    KEPERLUAN PEMBANGUNAN
      MODAL INSAN

1- Ada Semangat Belajar Seumur Hidup.
2- Dapat Gunakan Kepandaian Kreativitinya.
3- Dapat Terus Menambah Pengetahuan Yang
  Sedia Dimiliki.
4- Dapat Sesuaikan Dengan Keperluan Keadaan
  Yang Berubah.
    KEMAHIRAN-KEMAHIRAN YANG
        DIPERLUKAN :

1- Kemahiran Teknikal.
2- Keupayaan Kepimpinan Samada Untuk
 Memimpin Diri Sendiri Atau Orang Lain.
3- Kemahiran Berfikir Dan Membuat Analisis.
4- Kemahiran Bahasa Dan Komunikasi.
5- Kemahiran Sosial.
      STRATEGI-STRATEGI BAGI MELENGKAPKAN
        MODAL INSAN MUSLIM
1- Perbetul Dan Perkasakan Pengetahuan Umat Islam Tentang
 Tasawwur Islam (Gambaran Mengenai Islam).
2- Perkasakan  Ketakwaan Dan Keimanan Umat Islam.

3- Tingkatkan Usaha Penguasaan Ilmu Secara
  Meluas,berterusan Dan Bersepadu Antara Ilmu Fardu Ain
  Dan Ilmu Fardu Kifayah.


4- Lahirkan Lebih Ramai Golongan Ilmuan Dan Pakar
  Dalam Pelbagai Bidang Untuk Pembangunan Negara.
5- Jadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan Ilmu Dalam
  Semua Bidang.
6- Banyakkan Hasil Kajian Baru Yang Boleh
  Dimanafaatkan Oleh Seluruh Manusia.


7- Perluaskan Hasil-hasil Penyelidikan Kepada Produk-
  produk Ekonomi Yang Boleh Dimanafaatkan Kepada Ummah.


8- Tonjolkan Peranan Ilmuan Dan Sumbangan Mereka
  Kepada Pembangunan Ummah Serta Menjadikan Mereka
 Sebagai Ikutan Dalam Masyarakat .
          ‫‪KONSEP PEMBINAAN‬‬
          ‫’ ‪‘M O D A L I N S A N‬‬
‫‪Pertama : PERUBAHAN POSITIF DALAM PEMIKIRAN‬‬

 ‫:11 ‪FIRMAN ALLAH DALAM SURAH AR RA’D AYAT‬‬

‫ِ ْ ِْ‬          ‫ِّ ٌ ِّ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ‬
‫لَهُ معقبَات من بَ ْين يَديْه ومن خلفه يَحفظُونَهُ من أَمر‬
        ‫َْ‬        ‫َ ْ‬               ‫َُ‬
   ‫ُ َ ُِِ‬                           ‫ِ َّ‬
 ‫اهلل إِن اهللَ الَ يُغَيِّ ر ما بِقوم حتَّى يُغَيِّ رواْ ما بِأَنْ فسهم‬
  ‫ْ‬               ‫ُ َ َْ َ‬
‫ِّ ُ ِ‬
‫وإِذا أَراد اهللُ بِقوم سوءا فَالَ مرد لَهُ وما لَهم من دونِه‬
       ‫َ َ َّ َ َ ُ‬       ‫َْ ُ ً‬        ‫َ َ ََ‬
                                ‫من وال‬  ‫ِ‬
                                  ‫َ‬
            Maksudnya:
  “ Bagi Manusia Ada Malaikat-malaikat Yang Selalu
Mengikutinya Bergiliran, Di Muka Dan Di Belakangnya,
Mereka Menjaganya Atas Perintah Allah. Sesungguhnya
Allah Tidak Merobah Keadaan Sesuatu Kaum Sehingga
Mereka Merobah Keadaan Yang Ada Pada Diri Mereka
 Sendiri. Dan Apabila Allah Menghendaki Keburukan
 Terhadap Sesuatu Kaum, Maka Tidak Ada Yang Dapat
Menolaknya; Dan Sekali-kali Tidak Ada Pelindung Bagi
          Mereka Selain Dia”
 ‫)‪Kedua : SEMUA INSTITUSI SAMADA YANG RASMI (FORMAL‬‬
 ‫.‪DAN TAK RASMI PERLU BERPERANAN DALAM PEMBINAAN INI‬‬
 ‫.‬
‫:‪Sabda Rasulullah S.A.W‬‬
      ‫ِ‬                    ‫َ ِّ ُ َ ِ‬
  ‫ما بَال أَقْ وام الَ يُفقهون ج ْي رانَهم و الَ يُعلِّمونَهم و الَ يَعظُونَهم‬
  ‫ْ ُْ‬       ‫ُ ُْ َ‬       ‫َ ُْ َ‬      ‫ْ‬         ‫َ ُ َ‬
     ‫َِ‬
   ‫والَ يَأْمرونَهم و الَ يُ ْن هونَهم ، و ما بَال أَقْ وام الَ يَتَ علَّمون من‬
   ‫َ ُْ ْ‬          ‫ُْ ُ ْ َ َ ُ َ‬             ‫َ ُُْ ُ ْ َ‬
        ‫ِ ْ َ َ ِ َ َ َّ‬                       ‫ِ َ ِ‬
     ‫ج ْي رانِهم و الَ يَتَ فقهون و الَ يَتَّعظُون ، و اهلل لَيُ علِّمن قَ وم‬
     ‫ٌْ‬                     ‫َ‬ ‫َ َّ ُ ْ َ‬     ‫َْ‬
                         ‫ِ‬         ‫ِ َ ُ ْ َ َ ِّ‬
  ‫ج ْي راْنَهم و يُفقهونَهم و يَعظُونَهم و يَأْمرونَهم و يُ ْن هونَهم ، و‬
  ‫ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُُْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ‬
     ‫َِ‬         ‫َ َّ َ ِ‬         ‫َ َ َّ ْ ٌ ِ ْ ِ َ ِ‬
  ‫لَيَتَ علَّمن قَ وم من ج ْي رانِهم و يَتَ فقهون و يَتَّعظُون أَوَ ألُعاجلَنَّهم‬
  ‫ُُ‬       ‫َْ ْ‬      ‫ُْ َ‬      ‫َْ‬
                                       ‫الْعُقوبَة‬
                                         ‫ُْ‬
           Maksudnya :
 ”Aduhai..Mengapa Ada Kumpulan Yang Tidak Memberi
  Kefahaman, Tidak Mengajar,tidak Menasihati,tidak
 Menyuruh Dan Tidak Melarang Jirannya. Aduhai..Mengapa
  Ada Kumpulan Yang Tidak Belajar,tidak Mengambil
 Kefahaman,tidak Mengambil Nasihat Dari Jirannya. Demi
Allah! Hendaklah Sesuatu Kumpulan Itu Mengajar,memberi
 Kefahaman,menasihat,menyuruh Dan Melarang Jirannya
 Dan Hendaklah Sesuatu Kumpulan Itu Belajar,mengambil
Kefahaman,menerima Nasihat Dari Jirannya Atau Aku Pohon
     Percepatkan Balasan Terhadap Mereka”
      Hadis dikeluarkan oleh al Albani .
 Ketiga : Usaha Ini Hendaklah Bermula Sejak Umur Bayi
 Lagi Dan Berterusan Ke Alam Sekolah,kolej Dan Universiti
SABDA BAGINDA RASULULLAH S.A.W :
        ِ ْ َ ِِ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ ُ َ
 ‫مثَل الَّذي يَتَ علَّم الْعلم فِي صغَره كالنَ قش علَى الْحجر‬
 َِ َ    َ
        ْ ْ ِ َ ِِ        ِْ ُ َ ْ ِ ُ ََ
‫ومثَل الَّذي يَتَ علَّم العلم فِي كِبَره كالَّذي يَكتُب علَى الْماء‬
 َ َ ُ                َ
 Maksudnya :
 “Perumpamaan Orang Yang Belajar Semasa Usia Kecil Samalah
 Seperti Seseorang Memahat Di Atas Batu,manakala
 Perumpamaan Orang Yang Belajar Semasa Usia Tua Samalah
 Seperti Menulis Di Atas Air “. Hadis Riwayat Al Tabarani.
 Keempat: Penerusannya Ilmu Perlu Dipastikan Adalah Seumur
 Hidup Yakni Tidak Terhenti Setelah Mendapat Sijil.

SABDA BAGINDA RASULULLAH S.A.W :
    “ ‫"طَلَب العلم فَريْض ٌ علَى كل مسلِم و مسلِمة‬
     َ ْ ُ َ ْ ُ ِّ ُ َ ‫ُ ِ ْ ِ ِ َة‬
          Maksudnya :
“ Menuntut Ilmu Itu Fardu Ke Atas Setiap Orang Islam
         Lelaki Dan Wanita.”
         Ayuhlah.....

 Titik Beratkan Pembangunan Insan Menerusi
 Pemerkasaan Insan.
 Bangunkan modal insan bererti memperkasakan
 manusia yang bergelar insan.
 Tanpa Manusia,modal Material Tidak Bernilai Dan
 Tak Dapat Berfungsi.
       FIRMAN ALLAH DALAM SURAH AL ISRA’ AYAT 70:

           ِ ِ َّ ِ َّ َ ِ ِ ْ
           ‫أَعُوذُ بِاهلل من الش ْيطَان الرج ْيم‬
 ‫ولَقد كرمنَا بَنِي آدم وحملنَاهم فِي الْبَ ر والْبَحر ورزقْ نَاهم من‬
 َ ِّ ُ َ َ َ ِ ْ َ ِّ        ْ ُ َْ َ َ ََ     ْ َّ َ ْ َ َ
       ِ ْ ْ َ َّ ِّ َ َ ُ ْ َّ ِ
    ً‫الطَّيِّبَات وفَضلنَاهم علَى كثِير ممن خلَقنَا تَ فضيال‬
              ْ         ْ   َ
           Maksudnya :
" Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak
   Adam; dan Kami telah beri mereka menggunakan
   kenderaan di darat dan di laut; dan Kami berikan
  rezeki kepada mereka dari yang baik-baik serta Kami
   telah lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk
        yang telah Kami ciptakan ".
  DOA ANTARA DUA KHUTBAH
     Amin Ya Rabbal Aalamin
Tuhan Yang Memperkenankan Doa Orang-
 Orang Yang Taat, Berilah Taufik Kepada
 Kami Di Dalam Mentaatimu, Ampunilah
   Kami Dan Muslimin Seluruhnya,
 Ampunilah Dosa Mereka Yang Mengatakan
  “Ampunkanlah Aku Ya Allah” Dan
   “Ampunkanlah Kami Ya Allah”.
Khutbah Kedua
    PESANAN KHATIB

 Bertaqwalah Kepada Allah Dengan Sebenar
 Taqwa.
 Dan Bersegeralah Kita Membuat Bekalan
 Sebelum Kita Kembali Ke Akhirat.
 Sebaik-baik Bekalan Itu Ialah Ketakwaan
 Kepada Allah S.W.T.
        YAKINLAH...

Amal Yang Baik Dapat Membahagiakan Kita
 Di Dunia Dan Akhirat.

Perlumbaan Dan Persaingan Perlu Difokuskan
 Kearah Mempersembahkan Amalan Yang
 Terbaik , Bukannya Berlumba Dalam Perkara
 Yang Tidak Baik , Kurang Baik Atau Setakat
 Baik Sahaja.
      FIRMAN ALLAH TAALA DALAM SURAH AL MULK AYAT 2 :


 ‫الَّذي خلَق الْموت والْحيَاة لِيَْب لَُكم أَيُّكم أَحسن عمال‬
 ً ََ ُ َ ْ ْ ُ ْ ُ‫ِ َ َ َ ْ َ َ َ َ و‬
                       ُ ُ َِ َُ َ
                      ‫وهو الْعزيز الْغَفور‬
                      ُ

          Maksudnya :
”(Tuhan)yang Menciptakan Mati Dan Hidup, Untuk
 Menguji Kamu, Siapakah Di Antara Kamu Yang Lebih
 Baik Amalnya; Dan Dia(Allah) Maha Kuasa Lagi
 Maha Pengampun.“
    GUNAKANLAH KEBIJAKSANAAN KITA…
 Fikirkanlah Bagaimana Cara Untuk Memanfaatkan
 Globalisasi.
Bergeraklah Dengan Bersungguh-sungguh Ke Arah
 Pembinaan Keupayaan Dan Minda ‘Kelas
 Pertama’
Pusatkan Fokus Kepada Pembangunan "Modal
 Insan”.
Jangan Hanya Bergantung Pada Prasarana Kelas
 Pertama, Tetapi Kita Juga Mesti Ada....
   "MODAL INSAN" KELAS PERTAMA.
     Firman Allah Surah Al-Ahzab , Ayat : 56


    ‫"إِن اللَّهَ ومآلئِكتَهُ يُصلُّون علَى النَّبِي‬
    ِّ     َ َ َ َ ََ           َّ
 ”‫يَآ أَيُّها الَّذين آمنُوا صلُّوا علَْيه وسلِّموا تَسلِيما‬
  ً ْ ُ ََ
           ِ َ
                 َ َ َ
                        ِ
                           َ
Maksudnya:
“Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya sentiasa berselawat ke atas
Nabi Muhammad s.a.w., wahai orang-orang yang beriman! Berselawatlah
kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan
penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya.
       Ya Allah,

 Ampunilah orang mukmin lelaki dan
   perempuan,muslimin lelaki dan
 perempuan samada yang masih hidup
atau yang telah meninggal dunia. Dengan
  rahmat mu,wahai tuhan yang amat
        penyayang.
          Ya Allah,
Peliharakanlah Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan
Agong Al Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin
Ibni Al Marhum Sultan Mahmud Al Muktafibillah Shah
 Dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong
   Tuanku Nur Zahirah. Peliharakanlah Zuriat-
     zuriatnya Serta Kaum Kerabatnya.
         Ya Allah,
    Peliharakanlah Pemangku Raja,
Tengku Mohammad Ismail Ibna Al-Wathiqi Billah
     Sultan Mizan Zainal Abidin.

 Dan Peliharakanlah Jua Pemimpin-Pemimpin
nya,Ulama’-Ulama’nya, Pekerja-pekerjanya Serta
 Seluruh Rakyatnya Dari Kalangan Umat Islam
       Dengan Rahmatmu
   Wahai Tuhan Yang Amat Penyayang.
Ya Allah, Muliakanlah Islam Dan Orang-
 orang Islam, Hinakanklah Kesyirikan
 Dan Orang Yang Syirik,hancurkanlah
 Musuh-musuhmu Dan Musuh Agama,
 Ya Allah Bukakanlah Pintu Kebenaran
 Di antara kami.Dan Engkaulah Sebaik-
       baik Pembuka.
 Ya Allah, Kurniakanlah Kepada Kami
 Kebaikan Di Dunia Dan Kebaikan Di
   Akhirat Serta Hindarilah Kami
     Dari Seksa Neraka.
   Wahai hamba-hamba ALLAH…
Sesungguhnya ALLAH menyuruh berlaku
adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi
  bantuan kepada kaum kerabat dan
melarang daripada melakukan perbuatan-
   perbuatan keji dan mungkar serta
 kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan
  suruhan dan larangannya ini) supaya
    kamu mengambil peringatan
       mematuhinya.
 Maka Ingatlah Allah Yang Maha Agung
 Nescaya Dia Akan Mengingatimu Dan
 Bersyukurlah Di Atas Nikmat-nikmatnya
 Nescaya Dia Akan Menambahkan Lagi
 Nikmat Itu Kepadamu, dan Pohonlah Dari
Kelebihannya, Nescaya Akan Diberikannya
Kepadamu. Dan Sesungguhnya Mengingati
  Allah Itu Lebih Besar (Faedah Dan
Kesannya) Dan (Ingatlah) Allah Mengetahui
    Apa Yang Kamu Kerjakan.
         َ‫َ ْ ُ ْ َّ آ‬
      .....‫أ ِقيموأ ألصلة‬
     Marilah dirikan solat……..
“Lurus Dan Rapatkan Saf Anda Kerana Saf
     Yang Sama Termasuk
  Di Dalam Kesempurnaan Solat.”

								
To top