??????? ???? OTOP ? 2553 by 43wx2wA

VIEWS: 17 PAGES: 3

									การดาเนินงาน    OTOP   ปี 2553
1. การลงทะเบียน OTOP ปี 2553 ดาเนินการระหว่างวันที่ 14 -20 มิย. 53
2. วัตถุประสงค์ของการลงทะเบียน
              ้   ้              ั
  2.1 เพื่อจัดทาฐานข้อมูลผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ให้เป็ นปัจจุบน
  2.2 เพื่อประโยชน์ในการกาหนดแผนการส่ งเสริ มและการพัฒนา
   ้   ้
3. ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP จาแนกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
 1. กลุ่มผูผลิตชุมชน
      ้             ้
                 2. ผูผลิตชุมชนที่เป็ นเจ้าของรายเดียว
    ้
 3. ผูผลิตที่เป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4. ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู ้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจาการสั่งสม
        ่
 ประสบการณ์ที่ผานกระบวนการเรี ยนรู ้ เลือกสรร ปรุ งแต่งพัฒนาและถ่ายทอดสื บต่อกันมา
5. ภูมิปัญญาไทย มี 9 ด้าน
  1. ด้านเกษตรกรรม       2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
  3. ด้านการแพทย์แผนไทย     4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
  5. ด้านกองทุนและธุ รกิจชุมชน 6. ด้านศิลปกรรม      7. ด้านภาษาและนวัตกรรม
  8. ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี 9. ด้านโภชนาการ
6. ประเภทผลิตภัณฑ์ที่นามาลงทะเบียน มี 5 ประเภท คือ
  1. ประเภทอาหาร    2.ประเภทเครื่ องดื่ม   3. ประเภทผ้าเครื่ องแต่งกาย
  4. ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก      5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
7. ผลิตภัณฑ์ประเภทใด ต้องได้รับรองมาตรฐานก่อน จึงจะนามาลงทะเบียนได้
  ตอบ อาหาร
8. การแยกประเภทผลิตภัณฑ์ คานึงถึงเรื่ องต่อไปนี้
 1. วัตถุประสงค์ของการผลิต
 2. ประโยชน์ในการใช้สอย
    ่
 3. อยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ นตผ.จังหวัด
9. อาหารสัตว์ น้ ายาล้างจาน น้ าหมักชีวภาพ น้ าส้มควันไม้ ปุ๋ ยชีวภาพ ยากาจัดแมลง เครื่ องสาอาง
                ่
 เป็ นผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรทีไม่ ใช้ อาหาร
10. สิ นค้า OTOP ที่ส่งต่างประเทศให้ใช้ภาษาอังกฤษที่แสดงว่า ผลิตโดยประเทศไทยว่า
  “Product Of Thailand(สิ นค้ าภูมิปัญญาของไทย)
   ้   ้
11. ผูผลิต/ผูประกอบการที่ลงทะเบียน ต้ องมีสถานทีผลิตหลักในอาเภอทีขอลงทะเบียน โดยผ่านการรับรอง
                        ่        ่
  จากประธานเครือข่ าย OTOP ของอาเภอ
12. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถรับลงทะเบียนได้ คือ พันธุ์พช พันธุ์สัตว์
                          ื
                           ั
13. ขั้นตอนสุ ดท้ายของการลงทะเบียน คือ คณะกรรมการที่จงหวัดแต่งตั้ง รับรองการลงทะเบียนและ
           ้
  ประกาศผลผู้ผลิต/ผูประกอบการ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
   ้ ่                  ้่                  ั
14. ผูไม่ผานการลงทะเบียน สามารถอุทธรณ์ ต่อผูวาราชการจังหวัดได้ ภายใน 5 วัน นับแต่วนแจ้งผล
15. การคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2553 (OTOP Product Champion :OPC)
   ั
  มีวตถุประสงค์ ดังนี้
  1. เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนาไปสู่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  2. เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์
  3. เพื่อเสริ มสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์
  4. เพื่อกระตุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมของผูผลิต/ผูประกอบการ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
        ้                ้   ้
16. กรอบการคัดสรรสุ ดยอด OTOP ไทย คือ
  1. สามารถส่ งออกได้           2. ผลิตอย่างต่อเนื่ องและคุณภาพคงเดิม
  3. ความมีมาตรฐาน            4. มีประวัติความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์
         ้   ้
17. คุณสมบัติของผูผลิต/ผูประกอบการ ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรฯ
  1. ลงทะเบียนOTOP ในปี 2553
        ่
  2. ผลิตภัณฑ์ผานการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
    ้   ้
  3. ผูผลิต/ผูประกอบการ 1 ราย ส่ งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ 1 ผลิตภัณฑ์
18. เกณฑ์การคัดสรรฯ ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่
  ส่ วน ก ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน      30 คะแนน
  ส่ วน ข ด้านความเป็ นไปได้ทางการตลาด          25 คะแนน
  ส่ วน ค ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์               45 คะแนน
         ้   ้
19. ผลิตภัณฑ์ของผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP รายเก่า ใบรับรองมาตรฐานหมดอายุสามารถใช้สมัคร
                          ั
  คัดสรรได้ หากได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่ทนในห้วงพิจารณาจะนาผลคะแนนที่ได้
                             ั
  คูณด้วย 1 แต่หากไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่ทนในห้วงเวลาพิจารณาผลคะแนนที่ได้
  จะคูณด้วย 0.75
20. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ส่งเข้าร่ วมการคัดสรรฯ ได้แก่ อย.,มผช.,มอก.,ฮาลาล,คิว(Qmark),GAP
  GMP,HACCPและมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์
21. การส่ งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เข้าคัดสรรฯระดับประเทศ
 1. ประเภทอาหาร จานวน 6 ตัวอย่าง (ชิ้น/ชุด)
 2. ประเภทเครื่ องดื่ม จานวน 4 ตัวอย่าง (ชิ้น/ชุด)
 3. ประเภทผ้า เครื่ องแต่งกาย จานวน 1 ตัวอย่าง (ชิ้น/ชุด)
 4. ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก จานวน 1 ตัวอย่าง (ชิ้น/ชุด)
 5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จานวน 5 ตัวอย่าง (ชิ้น/ชุด)
22. การจัดระดับผลิตภัณฑ์
  1. ระดับ 5 ดาว ได้คะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป
                      ั
   (เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานหรื อมีศกยภาพในการส่ งออก)
 2. ระดับ 4 ดาว ได้คะแนนตั้งแต่ 80 -89 คะแนน
   (เป็ นสิ นค้าที่มีศกยภาพเป็ นที่ยอมรับระดับประเทศและสามารถพัฒนาสู่ สากล)
            ั
  3. ระดับ 3 ดาว ได้คะแนนตั้งแต่ 70 – 79 คะแนน
   (เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพระดับกลางที่สามารถพัฒนาสู่ ระดับ 4 ดาวได้)
  4. ระดับ 2 ดาว ได้คะแนนตั้งแต่ 50 – 69 คะแนน
   (เป็ นสิ นค้าที่มีสามารถพัฒนาสู่ ระดับ 3 ดาว มีการประเมินศักยภาพเป็ นระยะ)
  5. ระดับ 1 ดาว ได้คะแนนต่ากว่า 50 คะแนน
   (เป็ นสิ นค้าที่ไม่สามารถพัฒนาสู่ ระดับ 2 ดาวได้ เนื่ องจากมีจุดอ่อนมากและพัฒนายาก)
23. การดาเนิ นการคัดสรรฯระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 25 – 30 มิ.ย.53
  การดาเนิ นการคัดสรรฯระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 19 ก.ค..53
24. เกณฑ์การคัดสรรฯ ปี 2552 และปี 2553 แตกต่างกัน ดังนี้
  ปี 2552 ส่ วน ก + ส่ วน ข = 60 คะแนน ส่ วน ค 40 คะแนน
  ปี 2553 ส่ วน ก + ส่ วน ข = 55 คะแนน ส่ วน ค 45 คะแนน

								
To top