protokol 21 09 07 by 32Mo0a

VIEWS: 0 PAGES: 6

									                   Protokół
   ze spotkania pt.: ”Czy jesteśmy gotowi na tworzenie sieci współpracy,
            klastrów w Częstochowie i okolicy?”
           które odbyło się w dniu 21 września 2007 r.
         Sala sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy, godz.15.00
    W spotkaniu udział wzięli: Prezydent Miasta Częstochowy -    Pan Tadeusz
Wrona, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Częstochowy –
Pan Tadeusz Jezierski, członkowie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta
Częstochowy, członkowie Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Rady Miasta
Częstochowy, Doradca Prezydenta ds. Społeczno – Gospodarczych – Pan Jarosław
Kapsa, przedstawiciele Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
oraz przedstawiciele środowisk częstochowskich przedsiębiorców i instytucji otoczenia
biznesu.
    Spotkanie prowadził Pan Luk Palmen – Menadżer Projektu Sieci pod auspicjami
Przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Częstochowy –
Tadeusza Jezierskiego oraz Prezydenta Miasta Częstochowy – Pana Tadeusza Wrony.


Porządek spotkania:


I/.     Otwarcie spotkania


II/.     Wręczenie nominacji dla Pana Artura Siwka -      nowego członka
       Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Częstochowy


III/.     Wystąpienie Pana Luka Palmena dot. Projektu: „Miasto Przyjazne
       Przedsiębiorczości”


IV/.     Dyskusja na ww. temat


V/.      Wystąpienie Pana Luka Palmena na temat: „Czy jesteśmy gotowi
       na tworzenie sieci współpracy, klastrów w Częstochowie
       i okolicy?”
VI/.       Dyskusja na ww. temat
         Pan  Tadeusz  Jezierski  –  Przewodniczący  Rady  Gospodarczej  przy
Prezydencie Miasta Częstochowy otworzył spotkanie i powitał zaproszonych gości.
Przedstawił tematykę spotkania i zwrócił się do Pana Tadeusza Wrony – Prezydenta
Miasta Częstochowy o wręczenie nominacji dla nowego członka Rady Gospodarczej
przy Prezydencie Miasta Częstochowy – Pana Artura Siwka.
         Następnie Pan Tadeusz Jezierski zaprosił uczestników spotkania do
wysłuchania wystąpienia Pana Luka Palmena, dotyczącego Projektu: ”Miasto Przyjazne
Przedsiębiorczości”. Prowadzący spotkanie przedstawił założenia oraz cele Projektu,
tj.:
      polepszenie klimatu przedsiębiorczości,
      budowanie konsensusu różnych środowisk wokół tematyki rozwoju gospodarki
      lokalnej,
      promowanie kreatywności i zaradności wśród młodzieży oraz pro-aktywnego
      nastawienia na budowanie społeczeństwa obywatelskiego.


Pan Luk Palmen poinformował, iż w sprawie powyższego Projektu, wystosował pismo
do prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów województwa śląskiego. Ogółem
wysłano korespondencję do 146 samorządów, z czego odpowiedziało 9 – w tym
Częstochowa.
      Pan Luk Palmen wyraził ubolewanie z powodu małego zainteresowania tematem
wśród samorządowców; prowadzący zwrócił też uwagę na ważną funkcję, jaką miałby
spełniać tzw. Animator Gospodarczy – pośrednik pomiędzy samorządem, a lokalnymi
przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu i młodzieżą.


Pan Tadeusz Jezierski zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta Częstochowy
o zabranie głosu w dyskusji dot. Projektu: ”Miasto Przyjazne Przedsiębiorczości”.


         Pan Tadeusz Wrona – Prezydent Miasta Częstochowy potwierdził
zasadność roli, jaką miałby spełniać Animator Gospodarczy, jako pośrednik pomiędzy
Urzędem Miasta, a przedsiębiorcami, czy też instytucjami otoczenia biznesu, chociaż
zaznaczył, że od stycznia 2007 roku działa w Urzędzie Miasta Częstochowy nowy
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, w którym każdemu
inwestorowi jest przydzielony opiekun z Wydziału – prowadzący go przez: ”meandry
drogi urzędniczej”. Zdaniem Prezydenta powołanie i działanie Rady Gospodarczej od
2002 roku, która jest organem opiniotwórczym, również sprzyja dobremu klimatowi
przedsiębiorczości w mieście. W budowaniu konsensusu różnych środowisk wokół
tematyki rozwoju gospodarki lokalnej ma również swoje zasługi Agencja Rozwoju
Regionalnego w Częstochowie SA, sprzyjająca gospodarce lokalnej, m.in. poprzez
otwarcie i udostępnianie hal produkcyjnych przedsiębiorcom w Częstochowskim Parku
Przemysłowym. Na terenie CzPP będzie m.in. wdrażany częstochowski innowacyjny
wynalazek firmy Magneto – zapobiegający kradzieży energii elektrycznej. W trakcie
dyskusji Prezydent wspomniał również o problemie szkolnictwa zawodowego dot.
edukacji przyszłego pracownika w danej dziedzinie w stosunku do zgłaszanych
potrzeb, na rynku pracy, przez przedsiębiorców.
Pan  Prezydent  zwrócił    uwagę  na  zasadność  innowacyjnych    rozwiązań  oraz
poinformował,   że  działania  w  zakresie  utworzenia  klastra  przemysłowego   w
Częstochowie, zostały podjęte przez Politechnikę Częstochowską. Uczelnia, wspólnie
m.in. z Politechniką Łódzką podpisała list intencyjny w sprawie stworzenia klastra
Zaawansowanych Technologii Energetycznych EKOENERGIA.


       Pan Marek Kubara – członek Prezydium Rady Gospodarczej przy
Prezydencie Miasta Częstochowy, właściciel firmy EKOPRODUKT, podkreślił sprzyjający
klimat rozwoju gospodarczego w mieście oraz proprzedsiębiorcze działania Prezydenta
Miasta Częstochowy.


       Pan Tadeusz Jezierski – Przewodniczący Rady Gospodarczej przy
Prezydencie Miasta Częstochowy, wyraził zadowolenie ze współpracy z Wydziałem
Funduszy  Europejskich    i  Rozwoju   Gospodarczego.   W  celu  rozwijania  klimatu
przedsiębiorczości, zaproponował w przyszłości spotkanie przedsiębiorców na
tzw.  ”Card’s  Party”  (niezobowiązująca     wymiana  wizytówek   na  nieformalnym
spotkaniu).W ramach promowania kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodzieży
oraz pro-aktywnego nastawienia na budowanie społeczeństwa obywatelskiego Pan
Przewodniczący przedstawił zamiar przeprowadzenia warsztatów z młodzieżą pt.:
”Zarób swój pierwszy milion”.


Następnie Pan Luk Palmen zabrał głos na temat: ”Czy jesteśmy gotowi na tworzenie
sieci współpracy, klastrów w Częstochowie i okolicy?” - przedstawił podstawowe
informacje na temat sieci, klastrów, klastrów regionalnych oraz wskazał na pozytywne
aspekty tworzenia sieci i klastrów – także w sztandarowych branżach woj. śląskiego.
Pan Luk Palmen zaprezentował przykłady klastrów (CLAC – klaster obuwniczy w
Aragon, Hiszpania, klaster „Produkty konsumenckie o wysokiej wartości dodanej” w
Y&H, Wielka Brytania).


Następnie Prowadzący zaprosił uczestników spotkania do udziału w dyskusji na temat
szansy powstania klastrów w Częstochowie.


      Pan Marek Kubara – członek Prezydium Rady Gospodarczej
przy Prezydencie Miasta Częstochowy, właściciel firmy EKOPRODUKT, podkreślił klimat
sprzyjający powstawaniu  klastrów w mieście i podzielił się informacjami na temat
własnych doświadczeń w powołaniu klastra żywności ekologicznej (o utworzenie
którego stara się składając projekt o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości).Pan Kubara stwierdził, że klaster to „uświadomiona konieczność”,
to możliwość utrzymania się na rynku i szansa na to, aby turysta wyjeżdżający
z Częstochowy zabierał z sobą produkt częstochowski.


      Pan Jarosław Kapsa – Doradca Prezydenta ds. Społeczno –
Gospodarczych wyraził opinię o klastrach – przedstawiając je jako metaforyczne
obrazki - „wieloryba z małymi rybkami”, tzn. ten, kto odnosi sukces – przeciera szlaki
oraz ciągnie za sobą innych. Jako przykład podał firmę „JAWO” - znanego producenta
mrożonek – który to poprzez swoją działalność, zainicjował powstanie innych firm
w tej branży. Drugi przykład dotyczył „KOMOZJI” - uznanego producenta ozdób
choinkowych i rozwoju innych firm w tej branży.
Doradca Prezydenta wskazał też na inne mocne sektory częstochowskiej gospodarki :
elektroenergetykę, czy wzornictwo przemysłowe; wyrażając jednak opinię,
iż tworzenie klastra w powyższych branżach może być trudne ze względu na dużą
negatywną konkurencyjność - to znaczy nieetyczne rozwiązania (podkupywanie
pomysłów, pracowników, itp.)


      Pan Asteniusz Myśliwiec – właściciel firmy DOSPEL, wiodącego
producenta wentylatorów, wskazał na istotę współpracy również w branży tworzyw
sztucznych w naszym regionie oraz wyraził chęć wymiany doświadczeń w tej
dziedzinie z innymi producentami.
      Pan Tadeusz Jezierski – Przewodniczący Rady Gospodarczej przy
Prezydencie Miasta Częstochowy, przedstawił swój pogląd na temat stworzenia
w klastrze „silnej sieci dystrybucyjnej” – odwołując się do metaforycznego obrazu:
”wieloryba dającego pracę rybkom” oraz zapewnienia zbytu poprzez odpowiednią
reklamę.
      Pan Karol Plutecki z Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej wyraził
opinię na temat klastra spożywczego, iż prekursor w tej dziedzinie ma trudną drogę,
ale może być tzw. ”kulą śnieżną” - ciągnącą innych za sobą; zwrócił się też z prośbą
do prowadzącego – Pana Luka Palmena o wydanie podręcznika na temat powstawania
klastrów.


      Pani Urszula Kukuła z Firmy ROI, zajmującej się doradztwem
i szkoleniem, wyraziła zainteresowanie tematem dot. klastra medycznego
w szczególności klastra gabinetów medycznych.


      Pan Artur Siwek – nowomianowany członek Rady Gospodarczej przy
Prezydencie Miasta Częstochowy, właściciel firmy EXA Doradztwo Gospodarcze
i Finansowe, podał przykład klastra tworzyw sztucznych w Tarnowie i powiedział
o rzeczywistych „tarciach” w nim, spowodowanych konkurencyjnością. Wskazał też na
wykorzystanie szansy w naszym regionie, jaka daje branża motoryzacji a w zasadzie
jej „konie pociągowe”- typu zakłady zajmujące się produkcją części motoryzacyjnych,
czy Polską Izbą Motoryzacji. Prowadzący Luk Palmen ustosunkowując się do tej
wypowiedzi, potwierdził chęć tworzenia klastra wśród ww. podmiotów, ale zaznaczył,
że problem tkwi w tym, iż każdy z nich chce być „lokomotywą” w klastrze.


      Pan Jarosław Kapsa – Doradca Prezydenta ds. Społeczno –
Gospodarczych, podsumowując spotkanie, zwrócił uwagę na sposób zapraszania
do tworzenia klastrów – tzn. nie „odgórny”, ale bardziej nieformalny, polegający
na „wyczuciu chęci do współpracy wśród danych branż”; „odgórne” uwarunkowania,
zdaniem Pana Jarosława Kapsy, napotykały na problemy – m.in. przy tworzeniu grup
przedsiębiorców(przykład Ośrodka Doradztwa Rolniczego – borykającego się z tym
problemem od 10 lat). Doradca Prezydenta wskazał na potrzebę wzmacniania grup
już istniejących i rozpuszczanie wici wśród osób, które będą zainteresowane
tworzeniem klastrów.
      Pan Tadeusz Jezierski – Przewodniczący Rady Gospodarczej przy
Prezydencie Miasta Częstochowy poinformował, iż spotkania dot. sieci współpracy
i klastrów będą kontynuowane oraz podziękował Panu Lukowi Palmenowi i przybyłym
gościom za udział w spotkaniu.
                            Zatwierdził:

                          Tadeusz Jezierski


                      Przewodniczący Rady Gospodarczej
                      przy Prezydencie Miasta Częstochowy

								
To top