สูตรการสร้างใบเสร็จรับเงิน (Excel)

Document Sample
สูตรการสร้างใบเสร็จรับเงิน (Excel) Powered By Docstoc
					                              ั
                           บริ ษท สายสุพรรณ จากัด
                         63/6 ม.5   ปากเกร็ ด นนทบุรี 11120
                               ใบเสร็จรับเงิน

ชื่อ Name                          วันที่ Data            เลขที่                    ่
                                                                   เล่ มที01
ที่อยู่ Adderss


   รหัส              รายการ         อ้ างใบกากับภาษี ราคาต่ อหน่ วย  จานวน      ส่ วนลด        จานวนเงิน
  CODE              Particulars           เลขที่   Unit price   Quantity     Discount         Total
   p01     สิ นค้าที่1                          1213      1         3%         1249.39
   p02     สิ นค้าที่2                          14515      2         2%         29610.6
   p03     สิ นค้าที่3                          4510      6         2%         27601.2
   p04     สิ นค้าที่4                          3210      4         2%         13096.8
   p05     สิ นค้าที่5                           100      300        2%          30600
                                                   รวมเงิน             102157.99
                                                  ภาษีมูลค่ าเพิม
                                                         ่           7151.06
                                                  รวมเป็ นเงิน           109309.05
  ชาระโดย
              ่ ่
          ภาษี ณ ทีจาย Withholding Tex

          เงินสด Cash

          เช็คเลขที่ Chepue No.

         ธนาคาร / สาขา Bank / Branch
                                        ตัวอักษร     ่
                                               หนึงแสนเก้ าพันสามร้ อยเก้ าบาทห้ าสตางค์
         ลงวันที่ Dated
                                                        ผู้รับเงิน
                                                     ......./........./........
             คำอธิบำย
สูตรกำรสร้ ำงใบเสร็ จรับเงิน ใช้ สำหรับออกใบเสร็จรับเงินในกรณีซื ้อสินค้ ำ
           กำรแก้ ไขข้ อมูล
แก้ ไขรำยกำรสินค้ ำ รำคำต่อหน่วย จำนวนสินค้ ำ
          หมำยเหตุ กำรแก้ ไข
ตัวอักษร สีน ้ำเงินสำมำรถแก้ ไขข้ อมูลได้
                          ั
ตัวอักษร สีแดงไม่ต้องแก้ ไขข้ อมูลระบบจะแก้ ไขให้ อตโนมัติ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:3527
posted:4/12/2012
language:Thai
pages:3
Description: สูตรการสร้างใบเสร็จรับเงิน